LG SK5 Owner's manual

LG SK5 Owner's manual
BRUKERMANUAL
Trådløs
lydplanke
Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt
apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.
MODELL
SK5 (SK5, SPK5B-W)
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Komme i gang
Sikkerhets informasjon
1
FORSIKTIG
Komme i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER
BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER
PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT
SERVICE PERSONELL.
Denne lysende glimting med
pilhode innenfor en likesidet
trekant er ment å varsle brukeren
om tilstedeværelse av uisolert farlig
spenning på innsiden av produktets
kapsling som kan bli tilstrekkelig
størrelse til å utgjøre en risiko for
elektrisk sjokk for personer.
Utropstegnet innenfor en likesidet
trekant er ment å varsle brukeren
om tilstedeværelse av viktig drift og
vedlikehold (service) instruksjoner
i litteraturen som følger med
produkt.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE
PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et
begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende
enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker).
Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger.
Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
Fuger og åpninger i skapet er forutsett for
ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet
og beskytte det mot overoppheting. Åpningene
må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en
seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må
ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som
en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med
behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner
blir overholdt.
Komme i gang
ADVARSEL angående strømledningen
Bemerk: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
se hovedetiketten på undersiden eller på den andre
overflaten av produktet.
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Slik fjerner man batteriene eller batteripakken
fra utstyret: For å fjerne de gamle batteriene eller
batteripakken, følg monteringstrinnene i omvendt
rekkefølge. For å forhindre forurensning av miljøet og
mulige trusler mot menneskers og/eller dyrs helse, må
de gamle batteriene eller batteripakken avhendes i en
passende beholder ved utpekte innsamlingspunkter.
Ikke kast batterier eller batteripakker sammen med
annet avfall. Det anbefales å bruke et lokalt, gratis
refusjonssystem for batterier eller batteripakker
(muligens ikke tilgjengelig i ditt område). Batteriene
eller batteripakken skal ikke utsettes for høy varme,
f.eks. solskinn, brann eller lignende.
FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som
medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel
fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.
1
Komme i gang
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved
et nødstilfelle må nettpluggen være lett
tilgjengelig. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
3
4
Komme i gang
Symboler
~
1
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Komme i gang
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene
(som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send
en forespørsel til [email protected] Dette
tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av
dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som
mottar denne informasjonen.
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
Komme i gang
2
Sikkerhets informasjon
6
Enestående særpreg
6Introduksjon
6
– Symboler brukt i denne manual
7Fjernkontroll
8Frontpanel
8
Bakre panel
9
Om LED-forhold
11 Installerer lydpanelet
12 Montere hoved enheten på en vegg
2Tilkobling
14
14
15
16
17
18
19
20
20
21
21
Organisering av kabler (valgfritt)
Koble til AC-adapteren
Trådløs subwoofer-forbindelse
– Benytte en OPTISK kabel
– LG Sound Sync
– Kobler til denne enheten og TV ved å bruke
en HDMI-kabel
– Ytterligere informasjon for HDMI
Valgfri utstyr tilkobling
– HDMI tilkobling
– OPTICAL inn tilkobling
– BÆRBAR INN-tilkobling
3Drift/Betjening
22Operasjoner
22 – Slå av lyden midlertidlig
22 – Bruk av TV-fjernkontrollen
22 – AUTOEFFEKT NED
22 – AUTO POWER på/av
23 – Automatisk funksjonsendring
24 – Hurtigstart
24 Bruk av Bluetooth®-teknologi
25 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth
innretninger
26 Ved bruk av Bluetooth App
26 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på
din blåtannenhet
27 – Aktiver Bluetooth med Music Flow
Bluetooth-appen
28 Lyd justering
28 – Innstilling av lydeffekt
28 – Juster nivået på bassen.
28 – Nattmodus
4Feilsøking
29Feilsøking
29 – Generelt
30 – MERKNADER om trådløs bruk
31 – MERKNADER for å slippe Demo-modus
5Bilag
32 Varemerker og Lisenser
33Spesifikasjoner
35Vedlikehold
35 – Håndtere enheten
1
2
3
4
5
6
Komme i gang
Enestående særpreg
1
Auto strøm av
Komme i gang
Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å
spare strømforbruk.
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
BLUETOOTH®
Lytt til musikk lagret på Bluetooth-enheten din.
Introduksjon
Symboler brukt i denne manual
,,Merk
Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.
>>Forsiktig
Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra
misbruk.
Komme i gang
Fjernkontroll
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Standby(Vent litt)) : Slår enheten PÅ eller AV.
VOL (Volum) o/p : Justerer høyttalervolumet.
F (Funksjon) : Velger funksjonen og inngangskilden.
C/V (Hopp over) : Hopper/spoler raskt forover
eller bakover.
N (Spill av/Pause) : Starter avspilling. / Pauser
avspilling.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
ASC : Analyserer egenskaper av inngangslyden og
optimaliserer lyden for innholdet i sanntid.
DTS V:X : Velger kinoaktig surround-lyd.
STANDARD : Velger standardisert lyd.
NIGHT ON/OFF :
- Slår på eller av nattmodus.
- Kontrollerer denne enheten via TV-fjernkontroll.
(side 24.)
WOOFER o/p : Justerer lydnivået til subwoofer.
AUTO POWER ON/OFF :
- Slår på eller av AUTO STRØM-funksjonen. (side 25.)
- Slår på eller av Bluetooth-tilkoblingens
låsefunksjon. (side 28.)
Batteriutskifting
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med og samsvarende riktig.
1
Komme i gang
[ (Demp) : Demper lyden.
8
Komme i gang
Frontpanel
1
Komme i gang
AFjernsensor
Do/p (Volum) Justerer lydnivået.
BStandby-LED (rød)
F (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
1(Standby(Vent litt)) : Slår enheten PÅ eller AV.
CFunksjon-LED (hvit)
Bakre panel
ADC IN : Koble til strømadapteren
BOPTICAL IN : Koble til en optisk enhet
CPORTABLE IN : Koble til en bærbar enhet
DUSB (kun for vedlikehold)
S/W-nedlastingskontakt
EHDMI OUT (TV ARC) : Koble til en TV
FHDMI IN : Koble til HDMI-ut på en enhet
Komme i gang
9
Om LED-forhold
: LED blir på.
: LED er av.
Tilstand
Beskrivelse
OPTICAL LED slås på.
OPTICAL-funksjonen velges direkte.
OPTICAL LED blinker to ganger
og slås på.
LG Sound Sync (Optisk) funksjon er valgt.
BT (Bluetooth) LED slås på.
Sammenkoblet med Bluetooth-enhet.
BT (Bluetooth) LED blinker.
Venter på Bluetooth-tilkobling.
LG TV LED slås på.
LG Sound Sync (Trådløs) funksjon er valgt.
HDMI IN LED slås på.
HDMI IN-funksjon er valgt.
PORTABLE LED slås på.
PORTABLE-funksjon er valgt.
ARC LED slås på.
ARC-funksjon er valgt.
,,Merk
yy
yy
yy
yy
yy
Når du trykker på hvilken som helst knapp, standby LED (rød) på hovedenheten blinker.
Når du trykker [ (Demp) knappen, standby LED (rød) blinker sakte.
Når enheten oppnår min. lydnivå, standby-LED (rød) lyser i 2 sekunder og blinker sakte.
Når enheten oppnår maks. lydnivå, standby-LED (rød) lyser i 2 sekunder.
Når du trykker volum (o/p) gjentatte ganger, blinker standby LED-lyset (rødt) raskt.
1
Komme i gang
LED
: LED blinker.
10 Komme i gang
Nyttige funksjoner for bruk av enheten.
1
Komme i gang
Funksjon
Beskrivelse
Å gjøre
Gjør dette
TVfjernkontroll
På/Av
Dette lar deg kontrollere
volumet på denne enheten via
TV-fjernkontrollen, selv med
andre selskapers produkter.
PÅ
Trykk og hold NIGHT ON på fjernkontrollen i
ca. 2 sekunder.
(side 24.)
Den første innstillingen av
denne funksjonen ble slått på.
BT Lås På/Av
(side 28.)
Standby LED-lyset blinker 1 gang.
AV
Trykk og hold NIGHT OFF på fjernkontrollen
i ca. 2 sekunder.
Standby LED-lyset blinker 1 gang.
Dette lar deg tilkoble en
PÅ
Bluetooth-enhet kun via
Bluetooth- og LG TV-funksjoner.
Trykk og hold AUTO POWER ON (AUTO
STRØM PÅ) på fjernkontrollen i ca. 2
sekunder i Bluetooth-funksjonen.
Den første innstillingen av
denne funksjonen ble slått av.
Standby LED-lyset blinker 1 gang.
AV
Trykk og hold AUTO POWER OFF (AUTO
STRØM PÅ) på fjernkontrollen i ca. 2
sekunder i Bluetooth-funksjonen.
Standby LED-lyset blinker 1 gang.
Auto-strøm
På/Av
(side 25.)
Dette gjør det mulig for enheten PÅ
å slå av og på automatisk via
inngangssignaler:
Optisk, LG TV eller Bluetooth
AV
Den første innstillingen av
denne funksjonen ble slått på.
Trykk AUTO POWER ON (AUTO STRØM PÅ)
på fjernkontrollen.
Standby LED-lyset blinker 1 gang.
Trykk AUTO POWER OFF (AUTO STRØM
AV) på fjernkontrollen.
Standby LED-lyset blinker 1 gang.
Komme i gang 11
Installerer lydpanelet
Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre
kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
>>Forsiktig
yy For beste ytelser med trådløs forbindelse
som Bluetooth eller trådløs subwoofer, ikke
installer enheten på metallmøbler siden den
trådløs forbindelsen kommuniserer gjennom
en modul plassert på bunnen av enheten.
yy Unngå å lage riper på overflaten av enheten/
subwooferen når du installerer eller flytter
dem.
1
Komme i gang
Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du
ønsker. (side 14 - 23.)
12 Komme i gang
Montere hoved enheten
på en vegg
1
1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsguide med bunnen på TV og fest til
posisjonen.
Du kan montere hoved enheten på en vegg.
Komme i gang
>>Forsiktig
Fordi det er vanskelig å opprette en tilkobling
etter installasjon av denne enheten, bør kablene
kobles sammen før installasjon.
2. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk
vegg plugger. Du må borre noen hull. Et guide ark
(Installasjonsguide - veggfester) er medlevert for
borring. Bruk arket for å sjekke punkt som skal
borres.
Klargjøringsmaterialer
Enhet
Installasjonsguide veggfester
Vegg brakett
Skruer
(følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.
Komme i gang 13
4. Fest braketten med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
>>Forsiktig
yy Ikke installer denne enheten opp ned. Det
kan skade delene på maskinen eller forårsake
personskader.
yy Sikre enheten riktig til veggen så den ikke
faller av. Hvis enheten faller av, kan det
resultere i en skade eller ødeleggelse av
produktet.
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering av
enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD1 6 x 30) for monteringen.
5. Sett enheten på brakettene og tilpass
skruehullene på bunnen av enheten.
6. Fest enheten forsvarlig med skruene.
,,Merk
For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i
motsatt rekkefølge.
yy Når enheten er installert på veggen, vennligst
vær sikker på at barn ikke trekker i noen av
tilkoblings kablene, da det kan føre til at den
faller.
1
Komme i gang
yy Ikke heng på den installerte enheten og
unngå sammenklemming med enheten.
14 Tilkobling
Organisering av kabler
(valgfritt)
Du kan organisere kabelen med strips.
1. Hold kablene sammen med strips som vist
nedenfor.
2. Stram stripsene.
2
Koble til AC-adapteren
Koble høyttaleren til strømforsyningen med
medfølgende AC-adapter.
1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til
AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC INadapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.
Tilkobling
,,Merk
yy Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler
organiseres etter behov.
yy Kabelbånd er ikke støttet.
>>Forsiktig
Bruk kun AC-adapteren som følger med dette
apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet
apparat eller annen produsent. Bruk av annen
strømkabel eller strømforsyning kan forårsake
skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
Tilkobling 15
Trådløs subwooferforbindelse
Trådløs linjeparring for manuellt
LED indikator fra trådløs subwoofer
1.Trykk Pairing-knappen på baksiden av den
trådløse subwooferen.
Betjening
Grønn
(blinker)
Forbindelsen prøves etablert.
Grønn
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse subwooferen er i
standby-modus eller forbindelsen
ble ikke etablert.
Av (Ingen
display)
Den elektriske ledningen
til trådløs basshøyttaler er
frakoblet.
Innstilling av den trådløse
basshøyttaleren for første gang
1. Koble strømledningen til subwooferen og koble
strømledningen til et strømuttak.
2. Slå på hovedenheten : Lydplanken og den trådløse
subwooferen vil sammenkobles automatisk.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen slås på.
2
Tilkobling
LED farge
Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det
røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og
den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse
problemet, følg trinnene nedenfor.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det
grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold
Pairing-knappen.)
2. Slå på hovedenheten.
3. Sammenkobling er fullført.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen slås på.
16 Tilkobling
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta
lenger tid) for enheten og subwooferen å
kommunisere med hverandre.
yy Dess nærmere hverandre enheten og
subwooferen står, jo bedre blir lydkvaliteten.
Det anbefales å installere enheten og
subwooferen så nær hverandre som mulig og
unngå kassene nedenfor.
2
Benytte en OPTISK kabel
1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten
til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å
benytte en OPTISK kabel.
Tilkobling
-- Det er en hindring mellom enheten og
subwooferen.
Optisk
kabel
-- Det er et apparat som bruker samme
frekvens med denne trådløse forbindelsen,
som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
-- Hold lydplanken og subwooferen over
1 m unna enheten (f.eks. trådløs ruter,
mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs
interferens.
!1 m
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
,,Merk
yy Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tillfellet av noen
TV-modeller, må du velge eksterne høytalere
på TV´n på menyen. (For detaljer, se i
bruksanvisningen til din TV.)
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
yy Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL
og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere
prioritet.
Tilkobling 17
LG Sound Sync
LG Sound Sync-lydsynkronisering med
kablet tilkobling
1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten
med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TV´n som støtter LG Sound Sync.
Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV´n din.
Optisk
kabel
Kontrollerbar funksjon på LG TV´ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp
Tilkobling
Henvis til bruksanvisninegn som følger med TV´n for
detaljer om LG Sound Sync.
Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til ditt utstyr.
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten mens du bruker LG Sound Sync.
Dersom du bruker fjernkontrollen på TV´n
igjen, vil enheten synkroniseres med TV´n.
yy Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass
på at alt er i orden på TV´n og skru den av.
yy Pass på at denne enheten er i orden og
tilkoblingen til de andre under når du bruker
LG Sound Sync.
-- Enheten er slått av.
-- Endrer funksjonene til annet.
-- Frakobling av optisk kabel.
-- Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket
forstyrrelser eller avstand.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
kommer an på din TV når du setter AUTO
POWER-funksjonen til PÅ.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-modellen din.
2
2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom
denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke 1 på fjernkontrollen
eller enheten.
4. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
LG Sound Sync-lydsynkronisering med
kablet tilkobling
1. Slå på enheten ved å trykke 1 på fjernkontrollen
eller enheten.
2. Velg inngangskilden til LG TV ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom
denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Tradløs)]
,,Merk
Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke
1 på fjernkontrollen eller enheten, vil LG Sound
Sync (Trådløs) frakobles. For å bruke denne
funksjonen igjen bør du tilkoble TVen og enheten
på nytt.
18 Tilkobling
Kobler til denne enheten og TV
ved å bruke en HDMI-kabel
2
Dersom du koblet med denne enheten og TV som
støtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel),
kan du nyte TV-lyden gjennom høytalerene til denne
enheten uten å koble til en optisk kabel.
Vennligst følg bruksanvisningen til TVen din når du
kontrollerer HDMI CEC-/ARC-funksjonen hos TVen
din.
ARC (Audio Return Channel)-funksjon
ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI
kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI OUT
på enheten.
For å bruke denne funksjonen :
-- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen
og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere avhengig av TVen. For informasjon om
ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
Tilkobling
-- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed
HDMI™-kabel med Ethernet).
-- Du må koble til HDMI OUT på enheten med HDMI
IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet ved
bruk av HDMI kabel.
HDMI kabel
-- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV kompatibel
med ARC.
Hva er SIMPLINK?
,,Merk
yy ARC-funksjonen b lir automatisk valgt når
ARC-signal kommer inn fra TV, uansett hvilken
type av funksjonen du bruker.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tillfellet av noen
TV-modeller, må du velge eksterne høytalere
på TV´n på menyen. (For detaljer, se i
bruksanvisningen til din TV.)
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI
ARC)]
yy Avhengig av din LG TV-modell, må du
muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på din
LG TV.
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
yy Når du går tilbake til ARC-funksjonen fra en
annen funksjon, må du velge inngangskilden
til OPTICAL. Deretter bytter denne enheten til
ARC-funksjonen automatisk.
Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres
med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten
og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplet via
HDMI-forbindelsen.
Funksjoner som kan kontrolleres med LG TVapparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/
ned, demp, osv.
Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet for
ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINK-funksjonen.
LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er
merket med logoen som vises ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden på enheten vil noen
SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov
eller ikke fungere.
yy Avhengig av TV eller en spiller som er tilkoplet
denne enheten, vil SIMPLINK-driften kunne
skille seg fra din hensikt.
Tilkobling 19
Ytterligere informasjon for
HDMI
yy Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel
enhet, vær sikker på følgende:
-Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne
spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å
la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå
deretter på denne spilleren.
-Den tilkoblede enheten er kompatibel med
videoinngangene 720 x 576p (eller 480p),
1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x
1080p videoinngang.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI enheter
vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Dersom en tilkoblet HDMI enhet ikke
aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det
være HDMI enhetens lyd forvrenges eller ikke
kringkastes.
yy Endring av oppløsningen når en forbindelse
allerede har blitt oppnådd kan føre til
funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på
igjen for å løse dette problemet.
yy Når HDMI tilkoblingen med HDPC ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller
koble fra HDMI kabelen.
yy Dersom det er støy eller linjer på skjermen,
vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er
vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI
IN modus. Forandre videooppløsning på den
tilkoblede komponenten.
yy Hvis videoutgangssignalet er unormal
når datamaskinen din er koblet til HDMI
INN-kontakten, endre oppløsningen på
datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p,
1080i eller 1080p.
Når du kobler til denne enheten og TV´n er det ingen
lyd eller lyden som kommer som forstyrrelser og bråk,
er det et problem med HDMI-kabelen. Koble derfor
til denne enheten og TV etter å ha sjekket Type A,
Høyhastighets HDMI™-kabel med Eternet.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Tilkobling gjennom HDMI-kabel
TV TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste
tHDMI-funksjonene (HDMI CEC1) / ARC (Audio
Return Channel) for fullt ut å kunne nyte den direkte
kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom
en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke
støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet
kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en
HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne
nyte TV-kanalens direkte lyd.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control - Høyoppløselig
multimediagrensesnitt for kontroll over
forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere
og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er
tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av dens
fjernkontroller.
※ Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink
(Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic), osv.
2
Tilkobling
- Den tilkoblede enhetens video inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
Sjekkliste HDMI-kabel
Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, og
lydutgangen kan skape problemer.
20 Tilkobling
Valgfri utstyr tilkobling
For å bruke både lyd og bilde
Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne
enheten du tilkobler.
HDMI tilkobling
For kun å høre på lyd
Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.
2
Tilkobling
HDMI
kabel
HDMI kabel
HDMI
kabel
Til Blu-ray spiller, DVD
spiller osv.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen på baksiden
av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en
lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI IN ved å trykke på F
knappen gjentatte ganger.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til
en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik
som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på
TVen.
3. Velg inngangskilden til HDMI IN ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
,,Merk
yy Lyd- og videosignaler kan ikke passere
gjennom når denne enheten er slått av.
yy HDMI OUT (TV ARC)-kontakten er for
TV-tilkobling. Selv om det finnes multikanalsinngang til enheten via en HDMI-kabel,
har enheten kun utgang for PCM 2 kanaler til
TVen.
Tilkobling 21
OPTICAL inn tilkobling
BÆRBAR INN-tilkobling
Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern
enhet til jack pluggen på OPTICAL.
Bærbar
kabel
Optisk kabel
1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den
eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
3. Lytt til lyd.
,,Merk
Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
MP3 spiller, etc...
Lytte til musikk fra din bærbar spiller
Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange
typer portable spillere eller eksterne enheter.
1. Koble den bærbare spilleren til BÆRBAR
INN-kontakten hos enheten med en 3,5 mm
stereokabel.
2. Velg inngangskilden til PORTABLE ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
3. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern
innretning og start å spille den.
Tilkobling
Til den digitale optiske
utgangskontakten for
eksterne apparater
2
22 Drift/Betjening
Operasjoner
AUTOEFFEKT NED
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet
til en ekstern enhet og ikke blir brukt på 15 minutter.
Slå av lyden midlertidlig
Trykk [(Demp) for å dempe din enhet.
For å avbryte det, trykk [(Demp) en gang til på
fjernkontrollen, eller endre lydnivået.
Bruk av TV-fjernkontrollen
3
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.
Drift/Betjening
Trykk på og hold NIGHT ON på fjernkontrollen i ca. 2
sekunder. Standby LED-lyset blinker 1 gang.
For å slå denne funksjonen av, trykk og hold NIGHT
OFF på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LEDlyset blinker 1 gang.
,,Merk
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Kontroller at lyden på TVen din er satt til
[Ekstern høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at
denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs
magiske fjernkontroll.
yy Det kan hende at denne funksjonen ikke
fungerer bra når noen TV-kontrollfunksjoner
som CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er
slått PÅ.
Denne enheten slås også av etter 6 timer hvis
hovedenheten har vært koblet til en annen enhet
med analog inngang. (f.eks.: Bærbar, osv.)
Slik frakobles den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten
Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå
enheten på og av.
AUTO POWER på/av
En innganskilde vil slå på denne enheten automatisk:
Optisk, LG TV eller Bluetooth.
Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten
inngangssignalet og velger passende funksjon. Du
kan høre lyden fra enheten.
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten, slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker
på AUTO POWER ON/OFF.
Drift/Betjening 23
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER funksjonen vil den slås automatisk av
dersom det ikke er noe signal for en bestemte
tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound
Sync (Optisk/Trådløs).
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER-funksjonen vil den bli automatisk
avslått dersom det ikke er noe signal for
en bestemt tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Hvis du kobler fra Bluetooth-forbindelsen
med denne enheten, vil noen Bluetoothenheter forsøke å koble til enheten
kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra
forbindelsen før du slår av enheten.
yy Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER, så
må SIMPLINK være skrudd av. Det tar omtrent
30 sekunder å skru på eller av SIMPLINK.
yy Når du slår på enheten for første gang, er
statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
yy For å bruke denne funksjonen, må
hovedenheten registreres i listen over
sammenkoblede enheter hos Bluetoothenheten.
yy Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen
kun når denne enheten er slått på.
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som
f.eks. Optisk, Bluetooth, LG TV og Bærbar og skifter
deretter til en passende funksjon automatisk.
Når et optisk signal kommer inn
Når du slår på den eksterne enheten som er koblet
til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne
enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra
enheten.
Når du prøver å koble til en
Bluetooth-enhet
Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne
enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til
musikk på Bluetooth-enheten.
Når LG TV-signal kommer inn
Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG
Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten
endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra
TVen din.
Kobling til bærbare enheter
Når du tilkobler den bærbare enheten din ved bruk av
en 3,5 mm stereokabel, endrer enheten funksjonen
til Bærbar. Du kan høre musikken fra enheten din.
,,Merk
yy Det er nødvendig med fem sekunder uten
signal for å endre til optisk funksjon.
yy Denne enheten endrer ikke funksjonen til
optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede
TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CECstøttede enheten eller lignende tilkoblede
enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske
funksjonsendringen, slå av SIMPLINKfunksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30
sekunder å slå av SIMPLINK.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er aktivert, vil Bluetooth-tilkobling kun
være tilgjengelig i Bluetooth- og LG TVfunksjonene. (side 28.)
3
Drift/Betjening
yy Dersom du skrudde av enheten direkte kan
den ikke skrus på automatisk via AUTO
POWER funksjonen. derimot kan enheten bli
skrudd på via AUTO POWER funksjonen når
optisk signal kommer etter 5 sekunder uten
signal.
Automatisk funksjonsendring
24 Drift/Betjening
Hurtigstart
Denne enheten kan fortsette i ventemodus ved
lavt strømforbruk, slik at enheten kan redusere
oppstartstid når denne enheten slås på.
For å slå på denne funksjonen, trykk 1 på enheten i
3 sekunder når enheten er slått på.
Alle LED-funksjonslysene blinker 2 ganger.
For å slå av denne funksjonen, trykk 1 på enheten i
3 sekunder når enheten er slått på.
Standby LED-lyset blinker 2 ganger og slår på den
aktuelle funksjonens LED-lys.
,,Merk
3
Bruk av Bluetooth®teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser
fra andre elektroniske bølger som går på samme
frekvens eller dersom du kobler til Bluetooth-enheter
i samme rom i nærheten.
Drift/Betjening
yy Hvis hurtigstartfunksjonen er innstilt og ACstrøm ved uhell kobles til enheten igjen ved
strømbrudd osv. vil hurtigstartfunksjonen
aktiveres når enheten slås av og på 1 gang.
Tilkobling av individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført
via trådløs Bluetooth-teknologi.
yy Når hurtigstartfunksjonen er innstilt vil
strømforbruket være høyere enn når
hurtigstart er slått av.
yy Tilgjengelige enheter : Smart-telefon, MP3-spiller,
bærbar PC, osv.
yy Denne funksjonen vil muligens ikke fungere,
avhengig av modellene.
yy Versjon : 4.0
yy Kodeks : SBC, AAC
Bluetooth-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth -teknologi må
enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)
Drift/Betjening 25
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth innretninger
Linjeparring av din enhet og
Bluetooth innretning
Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på
at Bluetooth særpreg er slått på på din Bluetooth
innretning. Referer til din Bluetooth innretnings
bruker guide. Når først en lingeparring er fullført,
trenger den ikke å fullføres igjen.
2.Betjene Bluetooth innretning og fullføre
linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne
enhet med Bluetooth innretning, kan en liste
med innretninger komme til syne i Bluetooth
innretning displayet avhenging av typen
Bluetooth innretning. Din enhet kommet til syne
som “LG SK5 (XX)”.
,,Merk
yy XX betyr de to siste sifrene i Bluetoothadressen. For eksempel, hvis enheten
din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG SK5 (08)” på din Bluetooth-enhet.
yy Avhengig av Bluetooth innretnings
type, noen innretninger har en forskjellig
linjeparring måte. Legg inn PIN-koden
(0000) ved behov.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen Bluetooth
innretning, referer til din Bluetooth innretnings
bruker guide.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth teknologi, må du
lage en forbindelse mellom enheten og
blåtannenheten så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer
godt i tilfellene under :
-- Det er en hindring mellom enheten og
blåtannenheten.
3
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth teknologi, slik
som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
Drift/Betjening
1. Velg inngangskilden til BT (Bluetooth) ved å
trykke på F knappen gjentatte ganger.
BT (Bluetooth) LED blinker.
3. Når denne enheten er koblet til Bluetoothenheten, vil BLUETOOTH LED slås på.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingen ikke fungerer bra,
prøv sammenkobling igjen.
yy Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Sammenkobling er begrenset til én
Bluetooth-enhet per enhet og multisammenkobling støttes ikke.
yy Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke
være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Bluetooth-funksjonen kan nytes ved bruk av
mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
yy Dess større avstand mellom enheten og
blåtannenheten, dess lavere blir lydkvaliteten.
yy Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når
enheten er skrudd av eller blåtannenheten
kommer langt bort fra enheten.
yy Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet,
forbind blåtannenheten til enheten igjen.
26 Drift/Betjening
,,Merk
yy Når Bluetooth-enheten ikke er koblet til, BT
(Bluetooth) LED blinker.
yy Når du kobler en Bluetooth-enhet (iOSenhet, osv.) til denne enheten eller bruker
enheten, kan volumnivåene synkroniseres
med hverandre.
yy Du kan kontrollere Bluetooth-enheten ved
hjelp av C/V (Hopp over)- og N (Spill
av/Pause)-knappene på fjernkontrollen.
3
yy Hvis du bytter til en annen funksjon etter
tilkobling av en Bluetooth-enhet, vil
Bluetooth-tilkoblingen frakobles. Du vil
så gå tilbake til Bluetooth-funksjonen og
Bluetooth-tilkoblingen tilkobles automatisk.
Drift/Betjening
BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)
Du kan begrense Bluetooth-tilkoblingen til kun
BT (Bluetooth) og LG TV-funksjonen for å hindre
uønsket Bluetooth-tilkobling.
Trykk og hold AUTO POWER ON på fjernkontrollen
i ca. 2 sekunder for å slå på denne funksjonen i BT
(Bluetooth)-funksjonen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold AUTO
POWER OFF på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen.
,,Merk
Selv om du slår på en Bluetooth-tilkoblingslås,
slås lydplanken på via Auto Power-funksjonen.
Slå av Auto Power-funksjonen for å forhindre
den. (side 25.)
Ved bruk av
Bluetooth App
,,Merk
yy Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke
"Music Flow Bluetooth"-appen med denne
enheten.
yy Ekstra datakostnader kan oppstå
hvis installert via 3G/4G, i henhold til
dataabonnementet til enheten din.
Om Music Flow Bluetooth App
“Music Flow Bluetooth”-app lar deg bruke mange nye
funksjoner på denne enheten.
For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og
installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.
Installer "Music Flow
Bluetooth"-appen på din
blåtannenhet
Det er 2 metoder å installere "Music Flow Bluetooth"
App på Bluetooth-enheten.
Installer "Music Flow Bluetooth" App
via QR-kode
1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QRkode. Bruk programvaren for søking for å søke
etter QR-koden.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
Drift/Betjening 27
Installer "Music Flow Bluetooth"appen via "Google Android Market
(Google Play Store)"
1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market
(Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn “Music Flow Bluetooth”
og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på
“Music Flow Bluetooth” for å starte nedlasting av
appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Berør et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at blåtannenheten har “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Aktiver Bluetooth med Music
Flow Bluetooth-appen
“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper deg å koble din
blåtannenhet til denne enheten.
1. Trykk på ikoner for “Music Flow Bluetooth”-appen
på skjermen for å åpne “Music Flow Bluetooth”appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift,
trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.
-- Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen,
kan du oppleve noen forskjeller mellom "Music
Flow Bluetooth"-appen og fjernkontrollen.
Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er
nødvendig.
yy "Music Flow Bluetooth" virker ikke på alle
typer Bluetooth-enheter.
yy Etter at du har koblet til "Music Flow
Bluetooth" app, kan musikken spilles fra
enheten din. Dersom dette skjer, prøv
tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Hvis du bruker andre programmer eller endrer
innstillingene på Bluetooth-enheten mens
du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan
det hende "Music Flow Bluetooth"-appen vil
fungere unormalt.
yy Når "Music Flow Bluetooth"-appen fungerer
unormalt, sjekk Bluetooth-enheten og
tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen
og deretter prøv å koble til igjen.
yy Avhengig av smarttelefonens operativsystem,
eksisterer det noen forskjeller på "Music Flow
Bluetooth"-funksjonen.
yy Selv om Bluetooth-tilkoblingen vil bli
frakoblet, kan “Music Flow Bluetooth”-appen
brukes ved endring av funksjonen.
yy Andre funksjoner som tilbys av "Music Flow
Bluetooth" app kan muligens ikke fungere,
avhengig av avstanden mellom denne
enheten og Bluetooth-enheten og trådløse
forhold.
3
Drift/Betjening
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
,,Merk
yy "Music Flow Bluetooth" applikasjonen vil være
tilgjengelig i programvareversjon som følger;
28 Drift/Betjening
Lyd justering
Juster nivået på bassen.
Innstilling av lydeffekt
Trykk på WOOFER o/p knappen for å justere
nivået på bassen.
Du kan justere lydnivået til subfoower på Diskant,
Bass - etter ønske.
Denne spilleren har et antall forhåndsinnstilte
områdelydfelt. Ønsket lydmodus kan velges via hver
lydmodusknapp.
3
Drift/Betjening
Lydeffekt
Beskrivelse
ASC
(Tilpasningsdyktig
lydkontroll)
Analyserer egenskapene
av inngangslyden og tilbyr
lyden optimalisert for
innholdet i sanntid.
STANDARD
Du kan nyte optimert lyd.
DTS V:X
Du kan nyte mer
omsluttende og kinoaktig
surround-lyd.
,,Merk
yy I noen av lydeffektmodusene, hos noen
høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd.
Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden
- det er ikke en defekt.
yy Det kan hende at lydeffektmodusen må
tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen
ganger også etter at lydfilen endres.
,,Merk
Når subwoofer nivået når maksimum eller
minimum, standby LED (rød) på hovedenheten
slås på i 2 sekunder.
Nattmodus
Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å se
på filmer ved lavt volum sent på kvelden. Slå på
nattmodus for å redusere lydintensiteten og forbedre
finhet og mykhet.
Trykk NIGHT ON/OFF knappen for å slå natt-modus
på eller av.
Feilsøking 29
Feilsøking
Generelt
PROBLEM
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV,
woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
Enheten fungerer ikke yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
som den skal.
(TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm
yy Strømledningen er frakoblet.
Plugg inn strømledningen.
yy Sjekk for strømbrudd.
Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Feil inngangskilde er valgt.
Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde.
Ingen wooferlyd
yy Mute funksjonen er aktivert.
Trykk [ (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.
4
yy Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet
osv.), juster volumet på enheten.
Feilsøking
Ingen lyd
yy Strømledningen til bassen er ikke koblet til.
Sett strømledningen godt inn i vegguttaket.
yy Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet.
Kople enheten og subwoofer sammen. (side 15.)
yy Fjernkontroller er for langt borte fra enheten.
Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m.
Fjernkontrollen
fungerer ikke riktig.
yy Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten.
Fjern hinderet.
yy Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt.
Erstatt batteriene med nye.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Rayspiller eller Bluetooth-enhet.
AUTO POWERy
Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TVen din og slå av SIMPLINK.
y
funksjonen virker ikke.
y
y Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync
fungerer ikke.
yy Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync.
yy Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller tradløs).
yy Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
30 Feilsøking
PROBLEM
Enheten kobler
ikke sammen med
Bluetooth-enheter.
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (side 28.)
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem.
yy Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
Lydnivået ut fra
enheten virker lavt.
yy Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL
UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].
yy Endre DRC-lydinnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]tilstanden.
yy Sørg for at Nattmodus ikke er på. Slå [OFF] Nattmodus.
MERKNADER om trådløs bruk
PROBLEM
4
Feilsøking
Denne enheten kan
bli utsatt for trådløs
interferens.
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.
yy Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer.
yy Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
yy Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten
eller lydplanken.
yy Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.
Bluetooth-enheter yy Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme
kan bli utsatt for
frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.
funksjonsfeil eller lage
y
Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene
y
støy i følgende tilfeller.
være så kort som mulig.
yy Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og
feil kan oppstå.
Feilsøking 31
MERKNADER for å slippe Demomodus
PROBLEM
Kan ikke endre inngangskilden med F-knappen,
f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv. og alle LEDfunksjonslysene er slått på.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Frakoble strømledningen og koble den til igjen.
Hvis dette ikke virker, trykk og hold F-knappen
(ca. 15 sekunder) på hovedenheten inntil LEDfunksjonslyset viser den gjeldende valgte
funksjonen.
4
Feilsøking
32 Bilag
Varemerker og Lisenser
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
The Bluetooth verdens merke og logoer er eid av
Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker
fra LG Electronics er under lisens.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
5
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
Digital Surround er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
Bilag
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
DTS Virtual:X er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
Andre varemerker og handel navn er de for de
respektive eiere.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
Bilag 33
Spesifikasjoner
Generelt
Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk
Nettverksbasert standby-modus : 1,2 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter
yy
yy
yy
yy
Modell : DA-38A25
Produsent : Asian Power Devices Inc.
Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Utgang : 25 V 0 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)
Omtrent. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Uten fot
Drift temperatur
5 °C til 35 °C
Drift fuktighet
5 % til 90 %
Tilgjengelig Digital Inndata
Lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig format for
digitallydinngang
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang
OPTICAL IN (Digitallyd inn)
3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORTABLE IN (Bærbar-inn)
0,32 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
5
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
Bilag
Forsterker (RMS-utgang)
Total
360 W RMS
Foran
80 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer
200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%
34 Bilag
Trådløs subwoofer
Kraft krav
Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk
Se hovedetiketten på subwooferen.
Type
1 veis 1 høytaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
200 W RMS
Maks. inngangsstrøm
400 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
Omtrent. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm
yy Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.
5
Bilag
Bilag 35
Vedlikehold
Håndtere enheten
Ved forsendelse av enheten
Vennligst ta vare på den orginale forsendelse kartong
og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten,
for maksimum beskyttelse, ’re-pakk’ som den var i
den orginale innpakningen fra fabrikken.
Holde eksterne flater rene
yy Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel
spray nær enheten.
yy Tørking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
yy Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt
med enheten i en lengre periode.
Rengjøring av enheten
For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis
overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett
fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke
løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner,
da disse kan ødelegge oveflaten på enheten.
5
Bilag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement