LG SH2 Owner's manual

LG SH2 Owner's manual
BRUKERMANUAL
Lydbjelke
Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt
apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.
MODELL
SH2 (SH2, SPH2B-P)
*MFL69483124*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.
Komme i gang
Sikkerhets informasjon
FORSIKTIG
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER
BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER
PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT
SERVICE PERSONELL.
Denne lysende glimting med
pilhode innenfor en likesidet
trekant er ment å varsle brukeren
om tilstedeværelse av uisolert farlig
spenning på innsiden av produktets
kapsling som kan bli tilstrekkelig
størrelse til å utgjøre en risiko for
elektrisk sjokk for personer.
Utropstegnet innenfor en likesidet
trekant er ment å varsle brukeren
om tilstedeværelse av viktig drift og
vedlikehold (service) instruksjoner
i litteraturen som følger med
produkt.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE
PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et
begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende
enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker).
Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger.
Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
Fuger og åpninger i skapet er forutsett for
ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet
og beskytte det mot overoppheting. Åpningene
må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en
seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må
ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som
en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med
behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner
blir overholdt.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste apparater anbefales å bli plassert til en
tilegnet krets;
Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun tilfører
strøm til dette apparatet og ikke har noen ytterligere
uttak eller forgrenings kretser. Sjekk spesifikasjons
siden i brukermanualen for å være sikker. Ikke
overbelast vegguttaket. Overbelastede vegguttak,
løse eller ødelagte vegguttak, forlengelseledning,
tynnslitte strømledninger, eller ødelagt eller revnet
ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstander
kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Utfør periodiske
kontroller av ledninger og ditt apparatet, og hvis det
forekommer indikasjoner på skade eller forringelse,
plugg ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at
ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra
et autorisert service senter. Beskytt strømledningen
fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som
å bli vridd, knekket, klemt lukket i en dør, eller
tråkket på. Vær spesiellt oppmerksom på plugger,
vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra
apparatet. Strømstøpselet er frakoblingsenheten.
Ved nødsituasjon, må strømstøpselet være lett
tilgjengelig.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
se hovedetiketten på undersiden eller på den andre
overflaten av produktet.
1
Komme i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES
3
4
Komme i gang
Denne innretningen er utstyrt med et portabelt
batteri eller akkumulator.
1
Komme i gang
Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern
den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt
rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå
forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel
mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle
batteriet bli kastet i en dertil passende container
som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke
legg batterier sammen med annet søppel. Det
anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering
system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke
utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild
eller liknende.
Symboler
~
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
4Feilsøking
20Feilsøking
21 MERKNADER om trådløs bruk
1
Komme i gang
3
Sikkerhets informasjon
6
Enestående særpreg
6Introduksjon
6
– Symboler brukt i denne manual
6Tilbehør
7Fjernkontroll
8Frontpanel
9
Bakre panel
10 Installerer lydpanelet
5
1
5Bilag
22 Varemerker og Lisenser
23Spesifikasjoner
24Vedlikehold
24 – Håndtere enheten
2
3
2Tilkobling
11
11
11
11
12
12
Tilkobling av subwoofer/basshøyttaler
– Festing av subwoofer/basshøyttaler til
enheten
Tilkoplinger til TV-apparatet
– Benytte en OPTISK kabel
Valgfri utstyr tilkobling
– OPTICAL inn tilkobling
3Drift/Betjening
13Operasjoner
13 – DRC (Dynamic Range Control)
13 – Slå av lyden midlertidlig
13 – AUTO LED OFF
13 – Bruk av TV-fjernkontrollen
14 – AUTO POWER på/av
14 – Automatisk funksjonsendring
15 – LG Sound Sync
16 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
16 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth
innretninger
17 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på
din blåtannenhet
18 – Aktiver BLUETOOTH med Music Flow
Bluetooth-appen
19 Lyd justering
19 – Innstilling av lydeffekt
19 – Justering av woofer-nivå/-innstillinger
4
5
6
Komme i gang
Enestående særpreg
1
Auto strøm av
Komme i gang
Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å
spare strømforbruk.
Tilbehør
Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.
Utforming og spesifikasjoner på tilbehøret kan
endres uten forutgående varsel.
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
Introduksjon
Symboler brukt i denne manual
,,Merk
Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.
>>Forsiktig
Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra
misbruk.
Fjernkonttroll (1)
Batterier (2)
Komme i gang
Fjernkontroll
7
1 (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.
F : Endrer inngangskilder.
ASC : Velger ASC (Tilpasningsdyktig lydkontrol)lydeffekt.
STANDARD : Velger STANDARD-lydeffekt.
(Demp) : Demper lyden.
VOL o/p : Justerer høyttalerlydnivået.
DRC ON/OFF :
-- Skrur på eller av DRC-funksjonen.
(Se side 13.)
-- Kontrollerer denne enheten via TV-fjernkontroll.
(Se side 13)
WOOFER LEVEL o/p : Justerer lydnivået til
subwoofer.
AUTO POWER ON/OFF :
-- Slår på eller av AUTO POWER-funksjonen.
(Se side 14.)
-- Slår på eller av AUTO LED OFF-funksjonen.
(Se side 13.)
Batteriutskifting
C/V (Hopp over) : Hopper raskt bakover eller
forover hos Bluetooth-funksjonen.
d/M (Spill/Pause) : Starter avspilling / Pauser
avspilling hos Bluetooth-funksjonen.
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med og tilpasset riktig.
Komme i gang
CINEMA : Velger CINEMA-lydeffekt.
1
8
Komme i gang
Frontpanel
B
A
1
Komme i gang
C
D
E
F
G
A Fjernsensor
F MUTE LED
B F (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
p/o (Volum)
Justerer lydnivået.
1 (Strøm)
Bytter til Power On- eller Standby-modus.
G Standby LED
Rødt lys tennes i standby-modus.
,,Merk
,,Merk
yy Den gjeldende funksjonen kan sjekkes via
LED.
Forsiktighetsregler ved bruk av touchknappene
yy Bruk touch-knappene kun med rene og tørre
hender.
- I et miljø med høy luftfuktighet skal
fuktigheten på knappene tørkes av innen
bruk.
yy Denne enheten slår av LED hvis det ikke
finnes knappeaktivitet i 20 sekunder. For
å vise LED, trykk hvilken som helst knapp
(unntatt strømknappen).
yy Standby LED blinker raskt når en knapp
trykkes.
yy Ikke trykk hardt på touch-knappene for å få
dem til å fungere.
- Hvis du bruker for mye kraft, kan dette
skade sensoren til touch-knappene.
yy Bluetooth LED blinker ved valg av
Bluetooth-funksjonen. Ved kobling til en
Bluetooth-enhet, vil LED slås på.
yy Berør knappen du ønsker å bruke for å kunne
betjene funksjonen riktig.
yy Når denne enheten når maksimum eller
minimum lydnivå, vil standby-LED lyse i 2
sekunder.
yy Vær forsiktig slik at du ikke har noen ledende
materialer på touch-knappene.
Det kan resultere i driftsforstyrrelser.
C OPTICAL LED
D BLUETOOTH LED
E LG TV LED
(Demp)-knappen, vil
yy Når du trykker
standby-LED blinke sakte.
yy Optical-LED blinker to ganger og slår seg på
når LG Sound Sync (Optical)-funksjonen er
valgt.
Komme i gang
9
Bakre panel
A
1
Komme i gang
B
AStrømledning
BSUB WOOFER(4Ω)-kontakt
C
COPT. IN : Optisk inngang
10 Komme i gang
Installerer lydpanelet
1
Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre
kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
Komme i gang
Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du
ønsker. (Refererer til pp. 11 - 12.)
>>Forsiktig
yy For best ytelse av trådløs tilkobling som
Bluetooth, ikke installer enheten på metalliske
møbler, da trådløs tilkobling kommuniserer
gjennom en modul plassert på undersiden av
enheten.
yy Unngå å lage riper på overflaten av enheten/
subwooferen når du installerer eller flytter
dem.
yy Utvis forsiktighet ved håndtering av
subwooferen. Høyttaleren på baksiden
er eksponert. Unngå kontakt med den
eksponerte høyttaleren.
Tilkobling 11
Tilkobling av subwoofer/
basshøyttaler
Tilkoplinger til TVapparatet
Festing av subwoofer/
basshøyttaler til enheten
Benytte en OPTISK kabel
1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten
til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å
benytte en OPTISK kabel.
Koble ledningen med den sorte stripen til terminalen
merket med - (minus) og den andre enden til
terminalen (rødt rør) merket + (pluss).
Optisk kabel
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
,,Merk
yy Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
>>Forsiktig
yy Ikke sett høyttalerledningen for langt inn
i kontakten. Sørg for at den eksponerte
delen av ledningen kommer i kontakt med
tilkoblingsterminalen.
yy Bruk kun høyttaleren som leveres med denne
enheten. Å bruke en annen høyttaler kan
forårsake feil.
2
Tilkobling
For å koble kabelen til enheten, trykk på hver
plastfingerpute for å åpne tilkoblingsklemmene på
enheten. Sett inn ledningen og slipp fingerputen.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tillfellet av noen
TV-modeller, må du velge eksterne høytalere
på TV´n på menyen. (For detaljer, se i
bruksanvisningen til din TV.)
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
12 Tilkobling
Valgfri utstyr tilkobling
OPTICAL inn tilkobling
Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern
enhet til jack pluggen på OPT. IN.
2
Tilkobling
Til den digitale optiske
utgangskontakten for
eksterne apparater
Optisk kabel
1.Tilkoble OPT. IN jack pluggen bak på enheten til
en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller
andre digitale enheter).
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
3. Lytt til lyd.
,,Merk
Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
Drift/Betjening 13
Operasjoner
DRC (Dynamic Range Control)
Gjør lyden klar når volumet er skrudd ned og hindre
en plutselig økning av lyd (kun Dolby Digital). Denne
funksjonen slås på eller av når DRC ON/OFF trykkes.
Slå av lyden midlertidlig
Trykk
(Demp) for å dempe din enhet. For
å avbryte det, trykk
(Demp) en gang til på
fjernkontrollen, eller endre lydnivået.
LED på enheten slås av hvis det ikke finnes
knappeaktivitet i 20 sekunder.
Trykk og hold AUTO POWER ON-knappen i ca.
2 sekunder for å slå på AUTO LED OFF-funksjonen
(Standard: ON/PÅ).
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold AUTO
POWER OFF-knappen i 2 sekunder.
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.
Trykk og hold DRC ON på fjernkontrollen i ca.
2 sekunder.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold
DRC OFF i ca. 2 sekunder.
,,Merk
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Kontroller at lyden på TVen din er satt til
[Ekstern høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at
denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs
magiske fjernkontroll.
yy Det kan hende at denne funksjonen ikke
fungerer bra når noen TV-kontrollfunksjoner
som CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er
slått PÅ.
Bemærkning vedrørende automatisk
slukning af enhed
Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare
på strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke
tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i
20 minutter.
Slik frakobles den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten
Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå
enheten på og av.
3
Drift/Betjening
AUTO LED OFF
Bruk av TV-fjernkontrollen
14 Drift/Betjening
AUTO POWER på/av
Automatisk funksjonsendring
En innganskilde vil slå på denne enheten automatisk:
Optisk, LG TV eller Bluetooth.
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som
eksempelvis optiske, Bluetooth og LG TV, og skifter
deretter til en passende funksjon automatisk.
Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten
inngangssignalet og velger passende funksjon. Du
kan høre lyden fra enheten.
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten, slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
Denne funksjonen slås på eller av når
AUTO POWER ON/OFF trykkes.
3
,,Merk
Drift/Betjening
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER funksjonen vil den slås automatisk av
dersom det ikke er noe signal for en bestemte
tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound
Sync (Optisk/Trådløs).
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER-funksjonen vil den bli automatisk
avslått dersom det ikke er noe signal for
en bestemt tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Dersom du skrudde av enheten direkte kan
den ikke skrus på automatisk via AUTO
POWER funksjonen. derimot kan enheten bli
skrudd på via AUTO POWER funksjonen når
optisk signal kommer etter 5 sekunder uten
signal.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Hvis du kobler fra Bluetooth-forbindelsen
med denne enheten, vil noen Bluetoothenheter forsøke å koble til enheten
kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra
forbindelsen før du slår av enheten.
yy Når du slår på enheten for første gang, er
statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
yy For å bruke denne funksjonen, må
hovedenheten registreres i listen over
sammenkoblede enheter hos Bluetoothenheten.
yy Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen
kun når denne enheten er slått på.
Når et optisk signal kommer inn
Når du slår på den eksterne enheten som er koblet
til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne
enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra
enheten.
Når du prøver å koble til en
BLUETOOTH-enhet
Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne
enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til
musikk på Bluetooth-enheten.
Når LG TV-signal kommer inn
Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG
Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten
endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra
TVen din.
,,Merk
Det er nødvendig med fem sekunder uten signal
for å endre til optisk funksjon.
Drift/Betjening 15
LG Sound Sync
Med kablet tilkobling
1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten
med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TV´n som støtter LG Sound Sync.
Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV´n din.
Kontrollerbar funksjon på LG TV´ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp
Optisk kabel
Henvis til bruksanvisninegn som følger med TV´n for
detaljer om LG Sound Sync.
Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til ditt utstyr.
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten mens du bruker LG Sound Sync.
Dersom du bruker fjernkontrollen på TV´n
igjen, vil enheten synkroniseres med TV´n.
yy Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass
på at alt er i orden på TV´n og skru den av.
yy Pass på at denne enheten er i orden og
tilkoblingen til de andre under når du bruker
LG Sound Sync.
-- Enheten skrudd av.
-- Endrer funksjonene til annet.
-- Frakobling av optisk kabel.
-- Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket
forstyrrelser eller avstand.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
kommer an på din TV når du setter AUTO
POWER-funksjonen til PÅ.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-modellen din.
3
2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom
denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Skru på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
4. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
Med trådløs tilkobling
1. Skru på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
2. Velg inngangskilden til LG TV ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom
denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Tradløs)]
,,Merk
yy Dersom du skrudde av enheten direkte ved å
trykke 1 (Strøm), LG Sound Sync (Trådløs)
vil bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen
igjen bør du forbinde TVen og enheten på
nytt.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-modellen din.
Drift/Betjening
,,Merk
16 Drift/Betjening
Bruk av BLUETOOTH®teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser
fra andre elektroniske bølger som går på samme
frekvens eller dersom du kobler til Bluetooth-enheter
i samme rom i nærheten.
3
Drift/Betjening
Tilkobling av individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført
via trådløs Bluetooth-teknologi.
yy Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA etc.
yy Versjon : 4.0
yy Kodeks : SBC
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth innretninger
Linjeparring av din enhet og
BLUETOOTH innretning
Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på
at Bluetooth særpreg er slått på på din Bluetooth
innretning. Referer til din Bluetooth innretnings
bruker guide. Når først en lingeparring er fullført,
trenger den ikke å fullføres igjen.
1. Velg inngangskilden til BLUETOOTH ved å trykke
på F-knappen gjentatte ganger.
BLUETOOTH LED blinks.
2. Betjene Bluetooth innretning og fullføre
linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne
enhet med Bluetooth innretning, kan en liste
med innretinger komme til syne i Bluetooth
innretning displayet avhenging av typen
Bluetooth innretning. Din enhet kommet til syne
som "LG SH2 (XX)”.
,,Merk
BLUETOOTH-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth -teknologi må
enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)
yy XX betyr de to siste sifrene i Bluetoothadressen. For eksempel, hvis enheten
din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG SH2 (08)” på din Bluetooth-enhet.
yy Avhengig av Bluetooth innretnings
type, noen innretninger har en forskjellig
linjeparring måte. Legg inn PIN-koden
(0000) ved behov.
3. Når denne enheten er koblet til Bluetoothenheten, vil BLUETOOTH LED slås på.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen Bluetooth
innretning, referer til din Bluetooth innretnings
bruker guide.
Drift/Betjening 17
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth teknologi, må du
lage en forbindelse mellom enheten og
blåtannenheten så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer
godt i tilfellene under :
-- Det er en hindring mellom enheten og
Bluetooth-enheten.
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth teknologi, slik
som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
yy Du bør koble Bluetooth-enheten din til denne
enheten på nytt når du starter den på nytt.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
,,Merk
Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke
"Music Flow Bluetooth"-appen med denne
enheten.
Om Music Flow Bluetooth App
“Music Flow Bluetooth”-app lar deg bruke mange nye
funksjoner på denne enheten.
For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og
installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.
Installer "Music Flow
Bluetooth"-appen på din
blåtannenhet
yy Sammenkobling er begrenset til én Bluetooth
per enhet og multi-sammenkobling støttes
ikke.
Det er 2 metoder å installere "Music Flow Bluetooth"
App på Bluetooth-enheten.
yy Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke
være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
Installer "Music Flow Bluetooth" App
via QR-kode
yy Bluetooth-funksjonen kan nytes ved bruk av
smart-telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QRkode. Bruk programvaren for søking for å søke
etter QR-koden.
yy Dess større avstand mellom enheten
og Bluetooth-enheten, dess lavere blir
lydkvaliteten.
yy Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når
enheten er skrudd av eller Bluetoothenheten kommer langt bort fra enheten.
yy Når Bluetooth-forbindelsen har blitt
frakoblet, forbind Bluetooth-enheten til
enheten igjen.
yy Når Bluetooth ikke er tilkoblet, vil
BLUETOOTH LED blinke.
yy Når du kobler en Bluetooth-enhet (iOSenhet, osv.) til denne enheten eller bruker
enheten, kan volumnivåene synkroniseres
med hverandre.
yy Du kan kontrollere Bluetooth-enheten ved
bruk av C/V (Hopp over) og d/M
(Spill/Pause)-knappene på fjernkontrollen.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Berør et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
3
Drift/Betjening
yy Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
Ved bruk av
BLUETOOTH App
18 Drift/Betjening
Installer "Music Flow Bluetooth"appen via "Google Android Market
(Google Play Store)"
1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market
(Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn “Music Flow Bluetooth”
og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på
“Music Flow Bluetooth” for å starte nedlasting av
appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Berør et ikon for nedlasting.
3
,,Merk
Drift/Betjening
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
yy Sørg for at blåtannenheten har “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Aktiver BLUETOOTH med Music
Flow Bluetooth-appen
“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper deg å koble din
blåtannenhet til denne enheten.
1. Trykk på ikoner for “Music Flow Bluetooth”-appen
på skjermen for å åpne “Music Flow Bluetooth”appen og gå til hovedmenyen.
2. Trykk på [Meny] og velg enheten du ønsker.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk, trykk
[Innstilling] og [Hjelp]-menyen.
,,Merk
yy "Music Flow Bluetooth" applikasjonen vil være
tilgjengelig i programvareversjon som følger;
-- Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen,
kan du oppleve noen forskjeller mellom "Music
Flow Bluetooth"-appen og fjernkontrollen.
Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er
nødvendig.
yy "Music Flow Bluetooth" virker ikke på alle
typer Bluetooth-enheter.
yy Etter at du har koblet til "Music Flow
Bluetooth" app, kan musikken spilles fra
enheten din. Dersom dette skjer, prøv
tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Hvis du bruker andre programmer eller endrer
innstillingene på Bluetooth-enheten mens
du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan
det hende "Music Flow Bluetooth"-appen vil
fungere unormalt.
yy Når "Music Flow Bluetooth"-appen fungerer
unormalt, sjekk Bluetooth-enheten og
tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen
og deretter prøv å koble til igjen.
yy Avhengig av smarttelefonens operativsystem,
eksisterer det noen forskjeller på "Music Flow
Bluetooth"-funksjonen.
yy Selv om Bluetooth-tilkoblingen vil bli
frakoblet, kan “Music Flow Bluetooth”-appen
brukes ved endring av funksjonen.
yy Andre funksjoner som tilbys av "Music Flow
Bluetooth”-appen vil muligens ikke fungere,
avhengig av avstanden mellom denne enheten
og Bluetooth-enheten, samt trådløse forhold.
Drift/Betjening 19
Lyd justering
Innstilling av lydeffekt
Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surroundlydfelter. Ønsket lydmodus kan velges via hver
lydmodusknapp.
Lydeffekt
Beskrivelse
ASC
(Tilpasningsdyktig
lydkontrol)
Analyserer egenskaper av
inngangslyden og optimaliserer
lyden for innholdet i sanntid.
STANDARD
Du kan nyte mer omsluttende
og kinoaktig surround-lyd.
,,Merk
yy I noen av lydeffektmodusene, hos noen
høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd.
Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden
- det er ikke en defekt.
yy Det kan hende at lydeffektmodusen må
tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen
ganger også etter at lydfilen endres.
Justering av woofer-nivå/innstillinger
Du kan justere lydnivået på wooferen, etter ønske.
Trykk WOOFER LEVEL o eller WOOFER LEVEL p
for å justere lydnivået på høyttaleren.
,,Obs
Når subwoofer-nivået når maksimum eller
minimum, vil standby-LED på hovedenheten slås
på i 2 sekunder.
3
Drift/Betjening
CINEMA
Du kan nyte optimert lyd.
20 Feilsøking
Feilsøking
PROBLEM
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøyttaler, DVDspiller, forsterker osv.), og slå den på igjen.
Enheten fungerer ikke yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
som den skal.
(TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm
yy Strømledningen er frakoblet.
Plugg inn strømledningen.
yy Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Feil inngangskilde er valgt.
Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde.
Ingen lyd
yy Mute funksjonen er aktivert.
Trykk
(Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.
yy Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet
osv.), juster volumet på enheten.
4
Feilsøking
Ingen wooferlyd
Skjermbilde mangler
yy Koble sammen enheten og subwoofer/basshøyttaleren. (Se side 11).
yy AUTO LED OFF-funksjonen er aktivert.
Trykk hvilken som helst knapp for å sjekke den aktuelle funksjonen eller slå av
AUTO LED OFF-funksjonen. (Se side 13).
yy Fjernkontroller er for langt borte fra enheten.
Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m.
Fjernkontrollen
fungerer ikke riktig.
yy Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten.
Fjern hinderet.
yy Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt.
Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWERfunksjonen virker ikke.
LG Sound Sync
fungerer ikke.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Rayspiller eller Bluetooth-enhet.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync.
yy Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller tradløs).
yy Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Feilsøking 21
PROBLEM
FORÅRSAK & KORREKSJON
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem.
Lydnivået ut fra
enheten virker lavt.
yy Skru DRC-funksjonen fra [ON] til [OFF] ved hjelp av fjerkontrollen.
yy Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL
UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].
yy Endre Audio DRC-inntillingen på spillermenyen til [OFF].
MERKNADER om trådløs bruk
PROBLEM
yy Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.
yy Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
yy Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten
eller lydplanken.
yy Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.
Bluetooth-enheter yy Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme
kan bli utsatt for
frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.
funksjonsfeil eller lage
y
Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene
y
støy i følgende tilfeller.
være så kort som mulig.
yy Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og
feil kan oppstå.
4
Feilsøking
Denne enheten kan
bli utsatt for trådløs
interferens.
FORÅRSAK & KORREKSJON
22 Bilag
Varemerker og Lisenser
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
The Bluetooth verdens merke og logoer er eid av
Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker
fra LG Electronics er under lisens.
Andre varemerker og handel navn er de for de
respektive eiere.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
5
Bilag
Bilag 23
Spesifikasjoner
Generellt
Krav for strømadapter
Se hovedetiketten på enheten.
Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk
Nettverksbasert standby-modus : 0,5 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)
Omtrent. 880 mm x 62 mm x 90 mm
Netto vekt
Omtrent. 1,8 kg
Drift temperatur
5 °C til 35 °C
Drift fuktighet
5 % til 90 %
Tilgjengelig Digital Inndata
Lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig
digitallydinngangsformat
Dolby Digital, PCM
Inngang
OPT. IN (digitallydinngang)
3 V (p-p), optisk plugg x 1
Forsterker (RMS-utgangseffekt)
100 W
Forside
25 W x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Basshøyttaler
50 W (4 Ω ved 100 Hz, THD 10%)
Basshøyttaler
Type
1 veis 1 høytaler
Impedans
4Ω
Rangert inngangsstrøm
50 W
Maks. inngangsstrøm
100 W
Dimensjoner (B x H x D)
Omtrent. 156 mm x 300 mm x 281 mm
Netto vekt
Omtrent. 2,9 kg
yy Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.
5
Bilag
Total
24 Bilag
Vedlikehold
Håndtere enheten
Ved forsendelse av enheten
Vennligst ta vare på den orginale forsendelse kartong
og pakkematriale. Hvis du trenger å sende enheten,
for maksimum beskyttelse, ’re-pakk’ som den var i
den orginale innpakningen fra fabrikken.
Holde eksterne flater rene
yy Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel
spray nær enheten.
yy Tørking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
yy Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt
med enheten i en lengre periode.
Rengjøring av enheten
5
For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis
overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett
fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke
løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner,
da disse kan ødelegge oveflaten på enheten.
Bilag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement