LG BH4,NP8350 Brukermanual

LG BH4,NP8350 Brukermanual
SMART Hi-Fi AUDIO
Trådløst multiroom
Modell : N
P8350 / NP8350B
NP8350W / NP8350D
BH4
NORSK | BRUKERVEILEDNING
Vennligst les denne manualen nøye før du
betjener ditt apparat og oppbevar den for
fremtidig referanse.
www.lg.com
Copyright © 2015-2017 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
1
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en
likesidet trekant er en advarsel for
brukeren om at det finnes uisolert
spenning inne i produktet som
kan være kraftig nok til å kunne
forårsake personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller
den andre overflaten av produktet.
For modeller som bruker en adapter
Anvend kun den strømadapteren som medfølger
denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra
en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av
garantien.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og
skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og
erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et
autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen
fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli
vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller
tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter,
stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut
av enheten.
FORSIKTIG:
yy Apparatet bør ikke eksponeres for vann
(dryppende eller sprutende) eller noen
gjenstander fylt med væske, som vaser, bør
plasseres oppå produktet.
yy Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys,
må plasseres på apparatet.
yy For å unngå brann eller elektrisk støt, åpne ikke
denne enheten. Ta kun kontakt med kvalifisert
personell
yy Ikke la enheten komme i nærheten av
varmeapparater eller firekte sollys, fuktighet eller
mekanisk støt.
yy For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut.
Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk
klutfuktet med mildt såpevann. Bruk ikke sterke
rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller
fortynner, da disse kan skade overflaten på
enheten.
yy Ikke bruk flyktige væsker som insektsspray i
nærheten av enheten. Hvis du tørker av enheten
med hard trykk, kan det gjøre skade. Ikke la
gummi- eller plastprodukter være i kontakt med
enheten over en lengre periode.
yy Må ikke plasseres oppå bilens air bag. Når air
bagen slås ut, kan det fore til skader. Før bruk i
bil, må den festes fast.
yy Ikke plasser på et ustabilt sted, som høye hyller.
Den kan falle ned på grunn av vibrasjon fra
lyden.
Kom i gang
3
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
I tilfelle dette produktet inneholder et batteri
innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes
av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert
fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller
for resikr ved slutten av dette produktets brukstid.
For å unngå skade på produktet, og for deres egen
sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet,
og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre
uavhengige serviceleverandører for råd.
Fjerning av batteriet vil involvere demontering av
produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/
kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen
med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene
for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet
fjernes trygt, gå til
http://www.lge.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling.
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers
og dyrs helse, må det gamle batteriet eller
batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges
i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos
forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med
ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må
ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
MERK: Det indre litiumbatteriet i enheten bør ikke
byttes av brukeren på grunn av fare for eksplosjon
dersom batteriet blir erstattet på feil måte, og må
erstattes med samme type batteri av en ekspert.
FORSIKTIG når du bruker dette produktet i
miljøer med lavt fuktighetsnivå
yy Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med
lav luftfuktighet.
yy Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å
ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.
1
Kom i gang
Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer
(KUN produkt med integrert batteri)
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2Sikkerhetsinformasjon
6Hovedfunksjoner
6Tilbehør
6Introduksjon
7Produktoversikt
2Tilkobling
8
8
8
8
9
10
11
11
12
15
19
19
21
23
23
24
26
26
27
Behandling av enheten
– Sjekker ladestatus
Førstegangsoppsett for multi-rom
– Trådløs tilkobling
(standard trådløs tilkobling)
Installer "Music Flow Player"-appen
– Kom i gang med Music Flow Playerappen
Koble høyttaleren til hjemmenettverket
ditt
– Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
– Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (Android)
– Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (iOS)
Koble høyttaleren til hjemmenettverket
ditt (ekstra)
– Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via LAN-kabel
– Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via WiFi-oppsettmetoden
(Android)
Bruk av Broen
– Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
– Bruk som en trådløs forlenger
Bruk av mediaserver for PC
– Music Flow PC-programvare for
Windows
– Nero MediaHome 4 Essentials for
Mac OS
3 Bruk
28 Grunnleggende drift
28 – Bruk av 1/!-knappen
28 Nyt musikken med Music Flow Playerappen
29 – Oversikt over Hjem-menyen
30 – Oversikt over sidemenyen
30 – Spill av en sang
32 – Oversikt over avspilling
33 – Gruppeavspilling
35 – Sømløs-avspilling
36 Still inn høyttaleren med Music Flow
Player-appen
37 – Oversikt over innstillingsmeny
37 – [Generelt] Meny
38 – [Høyttalere] Meny
38 – [Alarm/Innsovningstimer]-meny
39 – [Konto Administrasjon]-meny
39 – [Tidssone]-meny
39 – [Avanserte innstillinger]-meny
41 – [Chromecast]-meny
42 – [Versjonsinfo.]-meny
42 – [Lisenser for åpen kildekode]-meny
42 Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
42 – Om Bluetooth
42 – Bluetooth-profiler
42 – Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
44 Hør på musikk via en ekstern enhet
44Standby-modus
44 – Standby-modus
44 – Nettverk-standby-modus
45 Tilbakestilling av høyttaleren
45 – Tilbakestilling av høyttaler
45 – Tilbakestilling av Music Flow R1
4 Feilsøking
46Feilsøking
46 – Generelt
47 – Nettverk
48 – App- og PC-programvare
Innholdsfortegnelse
5
5 Vedlegg
49Filkrav
49 Varemerker og lisenser
50 Om tilstanden til LED-statuslyset
51Spesifikasjoner
52 Håndtering av høyttaleren
52 Viktig informasjon angående
nettverkstjenester
53 VILKÅR FOR BRUK
1
2
3
4
5
Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra Music Flow Player-appen avhengig av
applikasjonsversjonen.
6
Kom i gang
Hovedfunksjoner
1
Kom i gang
Laget for iPod/iPhone/iPad eller
Android-enheter
Tilbehør
Kontroller og identifiser medfølgende tilbehør.
Nyt musikk fra en iPod/iPhone/iPad eller Androidenhet med en enkel tilkobling.
PORT. IN
Lytt til musikk fra din bærbare enhet.
Music Flow Player-app
Lytt til musikk lagret på din smart-enhet.
Du kan kontrollere denne høyttaleren med din
iPod Touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via
Music Flow Player-appen. Denne høyttaleren og
din smart-enhet må være koblet til det samme
nettverket. Besøk Apple “App Store” eller Google
“Play Store” eller bruk QR-koden nedenfor til å
søke etter “Music Flow Player”-appen. For detaljert
informasjon, se side 9.
Strømadapter (1)
Introduksjon
Symboler brukt i denne veiledningen
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige
skader ved misbruk.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy Avhengig av applikasjonsversjonen og
innstillingene på smart-enheten kan det hende
at Music Flow Player-appen ikke fungerer som
den skal.
yy Noen smart-enheter er kanskje ikke kompatible
med denne høyttaleren.
Kom i gang
7
Produktoversikt
1
Kom i gang
a1/! (Standby/På)
bF (Funksjon): Velger funksjonen og
inngangskilde.
c-/+ (Volum)
d (Avspill/Pause): Starter eller stanser
avspilling.
eHøyttaler
f (Wi-Fi): Kobler innledende Music Flowprodukt trådløst til nettverket ditt. (side 12)
g (Legg til): Legger det ekstra Music Flowproduktet til nettverket ditt. (I tilfelle en eller
flere Music Flow-produkter er tilkoblet)
h (Bærbar inngang): Kobler til den eksterne
enheten.
iDC IN 12V: Kobler til det medfølgende
strømadapteret.
8
Tilkobling
Behandling av enheten
Dette apparatet bruker innebygd batteri. Før du
bruker den, må du lade batteriet ved å koble til
strømadapteret.
Førstegangsoppsett
for multi-rom
Trådløs tilkobling
(standard trådløs tilkobling)
Music Flow-produktet tilbyr musikkstreamingtjenesten
innenfor ruterens Wi-Fi-dekning.
2
Tilkobling
Koble én høyttaler til hjemmeruteren trådløst.
Omtrent 3
timer
Deretter kan flere Music Flow-produkter (valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)” på side 19.
>>Forsiktig
Bruk kun AC-adapteren som følger med dette
apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet
apparat eller annen produsent. Bruk av annen
strømkabel eller strømforsyning kan forårsake
skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
Sjekker ladestatus
Lading : 1/!-knappen blir rød.
Fullstendig ladet : 1/!-knappen blir hvit.
,,Merk
Hvordan sjekke batteriets levetid:
når enheten er slått på, trykk på 1/!
1/! (Hvit) : Mer enn 60 %
1/! (Gul) : Mer enn 15 %
1/! (Gul, blinker) : Mindre enn 15 %
Trådløst signal
Tilkobling
Installer "Music Flow
Player"-appen
9
Via QR-kode
Installer “Music Flow Player”-appen via QR-kode.
Scan QR-koden med scanning-appen.
Via Apple “App Store” eller Google
“Play Store”
1. Trykk Apple “App Store”-ikonet eller Google “Play
Store”-ikonet.
2
Tilkobling
2. Skriv inn “Music Flow Player” i søkelinjen og trykk
på “Search”.
3. Velg “Music Flow Player” i søkeresultatlisten for å
laste ned.
,,Merk
yy Music Flow Player-appen vil
være tilgjengelig i følgende
programvareversjoner:
Android OS : Ver 4.0 (ICS) (eller nyere),
iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
yy Avhengig av enheten, kan det hende at
"Music Flow Player-appen ikke fungerer.
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Merk
yy Kontroller at smart-enheten din er koblet til
internett.
yy Kontroller at smart-enheten din har en
scanning-app. Hvis nødvendig, last ned fra
Apple “App Store” eller Google “Play Store”.
10
Tilkobling
Kom i gang med Music Flow
Player-appen
3. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren som du har kjøpt.
Ved lansering av Music Flow Player-appen for
første gang, vises vilkårene for bruk og Chromecast
Service på skjermen.
1. Kontroller innholdet i bruksvilkårene og velg
[Godta].
2
Tilkobling
Se “Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt”
på side 11.
,,Merk
2. Sjekk innholdet til Chromecast Service og velg
[Godta].
Hvis du ønsker å returnere til skjermen med
brukervilkårene, start opp Music Flow Playerappen på smart-enhetens innstillingsmeny.
Tilkobling
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
Vennligst se dokumentasjonen for
nettverksenheten din for ytterligere instruksjoner.
yy Kontroller at Bluetooth-innstillingen på smartenheten din er på.
Forberedelse
Forberedelse
yy For Enkel Tilkobling, er WiFi-nettverk nødvendig.
,,Merk
yy Enkel Tilkobling støttes av Bluetooth Ver 4.0
(eller nyere).
yy Kontroller at høyttaleren og smart-enheten er
koblet til samme ruter.
yy Hvis skjermen for enkeltilkobling ikke vises
på skjermen, tilkoble enheten via den andre
metoden. Vennligst se “Koble høyttaleren til
nettverket ditt via WiFi-oppsettsmetoden”
(side 12 eller side 15)
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
,,Merk
1. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
yy Kontroller at DHCP-serveren er aktivert på
den trådløse ruteren.
yy Hvis du ikke kan koble høyttaleren til ruteren
din, gå til ruterens innstillinger og kontroller
at boksen for “Tillat trådløse klienter å se
hverandre og få tilgang til lokalnettverket
mitt.” er krysset av.
2. Appen søker etter høyttaleren og kobler til
automatisk. Trykk [Neste].
2
Tilkobling
yy Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
Krav
11
12
Tilkobling
3. Hvis nettverkspassordet er innstilt, vises
sikkerhetsskjermen. Skriv inn passordet.
Koble høyttaleren til
nettverket ditt via WiFioppsettsmetoden (Android)
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
2
Tilkobling
Ruter
4. Etter å ha skrevet inn passordet, trykk [Neste].
5. Trykk [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Tilkobling
1. Koble høyttaleren til et strømuttak. F (Funksjon)
LED-lyset vil begynne å blinke hvitt.
13
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Velg [Koble til produktet] for å
installere høyttaleren.
2
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
4.Trykke -knappen på siden av høyttaleren.
Deretter vil F (Funksjon) LED-lyset blinke hvitt
og rødt vekselvis.
Tilkobling
6. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
14
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
(Hvis det finnes en oppdatering)
9. Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
2
Tilkobling
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke
fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere
ruteren din og prøv igjen.
8. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Tilkobling
Koble høyttaleren til
nettverket ditt via WiFioppsettsmetoden (iOS)
Tilkoblingsoversikt
15
1. Koble høyttaleren til et strømuttak. F (Funksjon)
LED-lyset vil begynne å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Velg [Koble til produktet] for å
installere høyttaleren.
Bredbåndsservice
2
Tilkobling
Ruter
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
16
Tilkobling
4.Trykke -knappen på siden av høyttaleren.
Deretter vil F (Funksjon) LED-lyset blinke hvitt og
rødt vekselvis.
6. På iOS-enheten din, gå til iOS-innstillinger ->
WiFi-innstilling og velg “MusicFlow_Setup” for å
koble til.
2
Tilkobling
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
,,Merk
yy Hvis “MusicFlow_Setup” ikke er på listen, scan
etter tilgjengelige WiFi-nettverker igjen.
yy Når smart-enheten din er koblet til
“MusicFlow_Setup”, kan du ikke bruke
internett.
Tilkobling
7. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
17
10.Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
2
8. Velg deretter [Neste] på skjermen.
9. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke
fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere
ruteren din og prøv igjen.
18
Tilkobling
Merknader for nettverkstilkobling
yy Mange nettverksproblemer under oppsett kan
ofte fikses ved å tilbakestille ruteren. Etter at
høyttaleren er koblet til hjemmenettverket, slå
av strømmen eller frakoble strømkabelen for
hjemmenettverksruteren eller kabelmodemet.
Slå strømmen på og/eller koble til strømkabelen
igjen.
2
Tilkobling
yy Firmaet vårt er ikke ansvarlig for eventuelle
funksjonsfeil på høyttaleren og/eller internetttilkoblingen som skyldes kommunikasjonsfeil/
funksjonsfeil knyttet til bredbånds-/internetttilkoblingen din, eller annet tilkoblet utstyr.
yy Det trådløse nettverket opererer på 2,4GHz
radio-frekvenser som også brukes av andre
husholdningsenheter som trådløse telefoner,
Bluetooth®-enheter og mikrobølgeovner, og kan
påvirkes av interferens fra disse.
yy Slå av ubrukt utstyr i det lokale hjemmenettverket
ditt. Noen enheter kan generere nettverktrafikk.
yy Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren
din og prøv igjen.
yy Avhengig av hjemmenettverksmiljøet ditt og
ytelsen for den trådløse ruteren din, kan det
hende at tilkobling av høyttaleren til den trådløse
ruteren din ikke fungerer.
yy Du kan ikke koble høyttaleren til en trådløs ruter
som har skjult SSID.
yy Tilkoblingen kan frakobles hvis du velger en
annen app eller endrer innstillingene for den
tilkoblede høyttaleren via “Music Flow Player”appen. I dette tilfellet, sjekk tilkoblingskabelen.
yy Etter tilkoblingen av Music Flow Player-appen,
kan musikk spilles av fra smart-enheten din. I
dette tilfellet, velg den tilkoblede høyttaleren på
avspillingsskjermen.
yy Avhengig av hastigheten til nettverket ditt,
kan det hende at avspilling av nettinnhold ikke
fungerer bra.
yy Interferens av det trådløse signalet kan føre til at
nettverket frakobles eller at avspilling stoppes.
yy Du må slå av og på strømmen til høyttalene hvis
du starter ruteren på nytt.
yy Du må utføre en fabrikktilbakestilling og sette
opp nettverkstilkoblingen for høyttaleren hvis du
installerer en ny ruter.
yy Hvis andre tegn enn det engelske alfabetet eller
tall brukes for SSID-navnet til tilgangspunktet
eller den trådløse ruteren, kan disse bli vist
annerledes.
Tilkobling
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
(ekstra)
19
1. Koble høyttaleren (hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 11.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
Du kan nyte musikken med flere høyttalere og én
enkel smart-enhet.
Krav
2
Tilkobling
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
yy En ekstra høyttaler
,,Merk
Signalinterferens kan føre til at avspilling
stopper.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
Tilkobling av en ekstra
høyttaler til nettverket via
LAN-kabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Ruter
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler
-knappen på skjermen hos
ved å bruke
[Tilkoblede Høyttalere].
Høyttaler
(legg til)
LAN-kabel
Høyttaler (hoved)
20 Tilkobling
4. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
5. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
8. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
2
Tilkobling
6. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens ETHERNET-port og koble den
andre enden til den trådløse ruteren din.
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
Tilkobling
Tilkobling av en ekstra
høyttaler til nettverket
via WiFi-oppsettmetoden
(Android)
21
1. Koble høyttaleren (hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 11.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
2
Tilkobling
Ruter
LAN-kabel
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
Høyttaler (hoved)
Høyttaler (legg til)
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler
-knappen på skjermen hos
ved å bruke
[Tilkoblede Høyttalere].
22 Tilkobling
4. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
5. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
8. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
2
Tilkobling
6. Trykk på ADD-knappen på baksiden
av høyttaleren (Legg til). Så blinker
nettverksstatus-LED vekselvis rødt.
,,Merk
Høyttalere vil kanskje ikke kobles til hvis
avstanden mellom høyttaleren (hoved) som er
koblet til med LAN-kabel og høyttaleren (Legg
til) som skal kobles til er for stor.
Tilkobling 23
Bruk av Broen
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
Broen (R1) øker rekkevidden for bruk av høyttalere.
Vennligst kjøp den separat hvis du ønsker å bruke
den.
Bruk som rotenhet
(kablet til hjemmeruteren)
2
Hvis hjemmeruteren er plassert for langt unna en
høyttaler som skal kobles via kablet modus, koble
Broen (R1) til hjemmeruteren via LAN-kabel.
4. Velg [Broen] og trykk på [Neste] på skjermen.
Broen (R1)
1. Koble strømledningen til strømporten
på baksiden av Broen (R1) og koble
strømledningen til en stikkontakt.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
5. Via instruksjonene hos Music Flow Player-appen,
koble Broen (R1) og ruteren til via LAN-kabel.
nettverksstatus-LED-lyset slutter å
Vent inntil
blinke og lyser hvitt.
Broen (R1)
Og velg deretter [Neste].
Tilkobling
Hvis ingen høyttaler med kablet
tilkobling til ruteren finnes
24 Tilkobling
6. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Bruk som en trådløs forlenger
Hvis det finnes minst én høyttaler
med kablet tilkobling til ruteren
For å forlenge Music Flow
maskenettverksdekningen, legg til Broen (R1) til
hjemmenettverket.
2
Tilkobling
7. Koble høyttaleren til Broen (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)”
på side 21.
Broen (R1)
1. Koble strømledningen til strømporten
på baksiden av Broen (R1) og koble
strømledningen til en stikkontakt.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
Tilkobling 25
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Følg instruksjonene på Music Flow Player-appen
og trykk [Neste] på skjermen.
2
Tilkobling
4. Velg broen og trykk på [Neste] på skjermen.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
5. Velg [trådløs forbindelse] og trykk [Neste] på
skjermen.
8. Koble høyttaleren til Broen (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)”
på side 21.
26 Tilkobling
Bruk av mediaserver
for PC
Mediaserverprogramvare gir brukere adgang til
lydfiler som er lagret i en mediaserver og spille dem
av på denne høyttaleren via hjemmenettverket.
2
Før kobling til en PC for å spille av en fil, må
mediaserverprogramvare installeres på PCen din.
Tilkobling
,,Merk
Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials
Music Flow PC-programvare
for Windows
Om Music Flow PC-programvare
Music Flow PC-programvare lar deg nyte lydfilene
som er lagret på din mediaserver (PC) via
høyttaleren.
,,Merk
yy Du kan lukke brannmurer og
antivirusprogrammer på datamaskinen
din ved installasjon av Music Flow PCprogramvaren.
yy Music Flow PC-programvare er en tilpasset
programvareutgave kun for deling av filer
og mapper til denne høyttaleren.
yy Hvis du ønsker en full forklaring om
Music Flow PC-programvare, klikk på
spørsmålstegn-ikonet i hjem-menyen.
Systemkrav (Windows PC)
yy CPU : Intel® 2.0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+
prosessorer
yy Minne: 1 GB ledig RAM
yy Grafikkort: 64 MB video-minne, minimum
oppløsning er 1024 x 768 piksler, og 16 bit
fargeinnstillinger
yy Ledig diskplass: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 eller høyere
yy Nettverkmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN
Last ned Music Flow PC-programvare
Deling av musikkfiler
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned “Music Flow PC Software”-filen.
Installasjon av Music Flow PCprogramvare
1. Pakk ut og dobbelklikk på “Setup.
exe” for å installere Music Flow PCprogramvare. Installasjonen er forberedt og
installasjonsveiviseren kommer til syne.
2. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren
på skjermen.
3. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de
delte mappene på datamaskinen din.
1. Dobbelklikk på “Music Flow PC Software”-ikonet.
2. Klikk på [ ]-ikonet i øvre høyre hjørne av
skjermen. Innstillingsmenyen vises.
3. I innstillingsmenyen, klikk på [ ]-ikonet til
venstre for å gå til fildelingsmenyen.
4. I fildelingsmenyen, klikk på [ ]-ikonet for å
åpne [Browse Folder]-vinduet.
5. Velg mappen som innholder filene som du
ønsker å dele. Den valgte mappen er lagt til
listen over delte mapper.
Tilkobling 27
Nero MediaHome 4 Essentials
for Mac OS
Systemkrav (Macintosh)
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) eller 10.6 (Snow
Leopard)
Om Nero MediaHome Essentials
yy Macintosh-maskin med en Intel x86 prosessor
Nero MediaHome 4 Essentials er en programvare
for deling av video-, lyd- og fotofiler som er lagret
på datamaskinen din til denne høyttaleren som en
digital mediaserver.
yy Harddiskplass: 200 MB harddiskplass for en vanlig
installasjon av Nero MediaHome enkeltstående
Last ned Nero MediaHome Essentials
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned filen “Nero MediaHome 4
Essentials”.
Installasjon av Nero MediaHome
Essentials
1. Før installasjon, må alle aktive programmer
lukkes, inkludert brannmur og
antivirusprogrammer.
2. Pakk ut og dobbeltklikk på NeroMediaHome.
dmg-filen, i Nero MediaHome-vinduet, dra Nero
MediaHome-ikonet enten til app-mappen i
vinduet eller til en annen plassering, etter ønske.
3. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren
på skjermen.
4. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
Deling av musikkfiler
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de
delte mappene på datamaskinen din.
1. Dobbeltklikk på “Nero MediaHome 4 Essentials”ikonet.
2. Klikk på [Network]-ikonet til venstre og angi
nettverksnavnet ditt i [Network Name]-feltet.
Nettverksnavnet du angir vil bli gjenkjent av
spilleren din.
3. Klikk på [Shares]-ikonet til venstre.
4. Klikk på [Local Folders]-fanen på [Shares]skjermen.
5. Klikk på [Add]-ikonet for å åpne [Browse Folder]vinduet.
6. Velg mappen som innholder filene som du
ønsker å dele. Den valgte mappen er lagt til
listen over delte mapper.
7. Klikk på [Start Server]-ikonet for å starte
serveren.
2
Tilkobling
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
yy Minne: 256 MB RAM
28 Drift
Grunnleggende drift
Bruk av 1/!-knappen
Strøm På
Trykk på 1/!-knappen
Standby-modus
Trykk på og hold 1/!-knappen i 5 sekunder.
(side 44)
3
,,Merk
Drift
Høyttaleren bytter til standby-modus ved
ingen musikkavspilling eller knappeaktivitet på
20 minutter.
Endring av modus
Når høyttaleren slås på, kan modusen endres. Når
F (Function)-knappen trykkes gjentatte ganger,
endres modusen i følge LED-statusen.
(Network -> Bluetooth -> Portable In)
,,Merk
Hvis den eksterne enheten ikke kobles
sammen med den bærbare kabelen, kan
Bærbar Inn-modusen ikke velges ved bruk av
F (Function)-knappen.
Nyt musikken med
Music Flow Playerappen
Med Music Flow Player-appen kan du spille av
musikk på smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning]
i [Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
Forberedelse
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren.
(side 11)
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 9)
Drift 29
Oversikt over Hjem-menyen
Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
Rediger listen over
nettdirekteavspillingstjenester
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
2. Trykk på [REDIGER]-menyen.
3
Drift
a Menyknappen – Viser sidemenypanelet.
b
Mine sanger – Viser musikklisten på telefonen
din.
c
Streaming Tjenester – Viser netttjenestene.
Du kan nyte nett-radio og -musikk.
d Favoritter – Viser favorittsangene
e
Mest spilt – Viser sangene som er mest avspilt
på denne høyttaleren.
f Min spilleliste – Viser spillelistene.
g
Tidslinje – Viser sangene som er avspilt på
denne høyttaleren.
h Søk – Søk etter musikk på telefonen din.
,,Merk
Avhengig av operativsystemet til smartenheten din eller versjonen av ”Music Flow
Player”-appen, kan noe av innholdet i denne
veiledningen variere.
yy Velg avmerkingsboksen for nett-tjenesten som
du ønsker å se på Hjem.
yy Dra oppover eller nedover for å endre
rekkefølgen på nett-tjenesten.
yy Trykk
, legg til nett-tjenester.
Ved bruk av Android-enheter, kan du legge til
nett-tjenester blant enhetens installerte apper.
Hvis du velger den tillagte appen, vil appen
kjøre under Bluetooth-sammenkobling.
Ved bruk av iOS-enheter, når du kobler til appen
som ble lagt til, bør du stille inn Bluetoothtilkoblingen selv.
,,Merk
Viste nettdirekteavspillingstjenester kan variere
avhengig av region.
30 Drift
Oversikt over sidemenyen
Spill av en sang
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
2.Trykk
-knappen.
2.Trykk
-knappen.
3
Drift
3. Sidemenyen vises.
a Startskjerm – Viser Hjem-menyen.
Min Telefon – Viser sangene på denne smartb
enheten.
c
Musikkserver – Viser sangene på tilkoblede
enheter (mediaserver).
d
Streaming Tjenester – Viser nett-tjenester.
Du kan nyte nett-radio og -musikk.
e
Chromecast-kompatible apper – Viser
tilgjengelige apper på Chromecast.
f
Tilkoblede Høyttalere – Viser den tilkoblede
høyttaleren
g
Legg til Høyttaler – Går til
installeringsskjermen for høyttalere.
h Innstillinger – Viser innstillingsmenyen.
3. Sidemenyen vises.
Velg [Min Telefon] på sidemenyen.
4. Velg det ønskede albumet.
Drift
5. Velg den ønskede sangen. Den valgte sangen
blir vist og avspilt.
31
Administrer en spilleliste
På en albumskjerm, trykk på [ ] for den ønskede
sangen. Nedtrekksmenyen vises.
,,Merk
3
Drift
Hvis høyttaleren ikke velges, vil et popupvindu for valg av høyttaler vises. Velg en ønsket
høyttaler.
a
Spill neste – Velger den neste musikken som
skal spilles.
b Legg til i kø – Legger til i køen.
c
Legg til spilleliste – Legger til i ønsket
spilleliste.
,,Merk
Avhengig av det trådløse nettverksmiljøet ditt,
kan det hende at avspilling av sanger er ujevn.
32 Drift
Oversikt over avspilling
Velg lydeffekt
Du kan bekrefte og justere forskjellig informasjon
på avspillingsskjermen.
Denne høyttaleren har flere forhåndsinnstilte
surround-lydområder. Du kan velge ønsket
lydmodus ved å trykke på [ ].
Innholdet som vises for utjevneren kan variere etter
lydkilder og effekter.
1. Under avspilling, trykk på [
nedenfor.
], som vist
3
Drift
a
Viser høyttaleren som musikken spilles
gjennom.
Viser musikk som spilles av nå.
b
- Gjentar det ønskede innholdet. Hver
gang du klikker på dette/disse, endres
tilstanden i rekkefølge
(Gjenta Én) (Gjenta Av).
(Gjenta Alle) -
2. Trykk på A eller D.
- Blander musikken på listen. Musikken vil
bli spilt i tilfeldig rekkefølge.
Justerer avspilling.
c
- Justerer volumet.
- Pauser avspilling.
/ - Hopper over hurtig bakover eller
fremover.
- Justerer lydeffekten.
Trykk på
d
e
, forskjellige alternativer vises.
- Lagrer musikken til [Favoritter]. Du kan
finne [Favoritter] under [Startskjerm]fanen.
- Legger musikk til [Min spilleliste].
- Redigerer den gjeldende spillelisten.
- Velger en høyttaler for avspilling.
- Viser musikkmeny.
,,Merk
Ved bruk av , kan du kontrollere volumet
hos hver gruppert høyttaler og endre kanalene
deres til [Surround], [Venstre] eller [Høyre].
(Side 33)
Du kan velge de forskjellige lydeffektene.
Drift 33
Lydeffekt
Beskrivelse
Gruppeavspilling
Standard
Du kan nyte optimert lyd.
Bass
Bassen er Bass Blast. Under
avspilling forsterkes diskant-,
bass- og surround-effekten.
Du kan gruppere flere høyttalere som er koblet opp
til Music Flow Player-appen og spille av den samme
musikken gjennom alle tilkoblede høyttalerne i den
samme gruppen.
Flat
Tilbyr balansert lyd.
Økning
Forsterker mellomtoneområdet
for lydforsterkning.
Diskant/Bass
Forsterker Diskant og Bass
User EQ
Lydeffekten kan justeres.
,,Merk
Når du spiller av sangene med smart-enhetens
høyttaler, støttes ikke equalizeren.
,,Merk
Hvis du ønsker å nyte gruppe- og surroundavspilling, anbefales det at minst én høyttaler
er tilkoblet via en LAN-kabel. For å endre
innstilling av høyttalertilkoblinger når alle
høyttalere er allerede tilkoblet trådløst, må alle
høyttalere tilbakestilles og tilkobles igjen etter
tilkobling av en høyttaler.
3
Drift
Hos den trådløse tilkoblingen, er jevnheten
ved avspilling avhengig av plasseringen av den
installerte høyttaleren. Installer høyttalerne
en kort avstand unna ruteren. For å nyte jevn
gruppeavspilling eller surround-avspilling
trådløst, anbefales det å bruke en ruter som
støtter 802.11n. I dette tilfellet, still inn ruterens
sikkerhetsinnstilling til OPEN eller AES.
34 Drift
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
3
Drift
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på den høyttaleren som den ønskede
sangen avspilles på.
3. Grupperingalternativet vises.
Trykk på avkrysningsboksen for å velge den
høyttaleren du ønsker å spille gjennom. Velg
deretter [OK].
4. Høyttalerne er klare for gruppeavspilling.
,,Merk
yy Hvis høyttalerne ikke er gruppert, kan du
nyte forskjellig musikk fra hver høyttaler.
yy Det anbefales å koble til under 5 enheter for
jevn avspilling.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse
miljøet ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn gruppeavspilling, anbefales det å
velge høyttaleren som er tilkoblet via LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser
den nærmere høyttaleren som er kablet
tilkoblet.
Drift 35
Sømløs-avspilling
Du kan enkelt bytte hvilken høyttaler som spiller av
fra smart-enheten din, eller den ene høyttaleren til
den andre høyttaleren uten pause.
Endre avspillende høyttaler fra en
smart-enhet til en høyttaler
,,Merk
yy Den støttes ikke når du forlater huset med
smart-enheten din.
yy WiFi-funksjonen på smart-enheten din må
være slått på.
yy Hvis kilden er Portable In og Bluetooth,
støttes ikke sømløs avspilling. (mediaserver
og strømmetjeneste via nettet støttes.)
yy Ved nettdirekteavspillingstjenester, spilles
musikken du hører på fra begynnelsen.
3
Drift
yy Ved sømløs avspilling, beholder hver
høyttaler sin eksisterende volumverdi. Hvis
ingen lyd kommer ut fra høyttaleren under
avspilling, sjekk at volumet til høyttaleren
som ble byttet er satt til 0.
1. Hvis smart-enheten som spiller av musikk bæres
fra utendørs til et rom hvor den tilkoblede
høyttaleren befinner seg, vil popup-vinduet på
smart-enheten vises for å spørre deg hvilken
høyttaler du ønsker å spille musikk gjennom.
2. Velg høyttaleren i popup-listen - musikken du
lytter til skal avspilles uten pause.
,,Merk
yy Oppsprettvinduet forsvinner automatisk i
tilfellene nedenfor:
-- Når høyttaleren på oppsprettlisten velges.
-- 10 sekunder etter at oppsprettvinduet
vises (kun Android).
yy Den siste tilkoblingen plasseres på toppen
av listen i oppsprettvinduet.
36 Drift
Endring av den aktive høyttaleren til
en annen høyttaler uten pause
Still inn høyttaleren
med Music Flow
Player-appen
Med Music Flow Player-appen kan du stille inn den
tilkoblede høyttaleren i smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning]
i [Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
3
Drift
Forberedelse
Den avspillende høyttaleren kan endres til en
annen høyttaler som er i samme rom, ved bruk av
NFC-tagging.
,,Merk
yy Music Flow Player-appen skal vises på
smart-enhetens skjerm.
yy Ved grupperte høyttalere vil alle høyttalere
spille av når en av høyttalerne i gruppen er
NFC-tagget.
yy Kun Android-enheter er tilgjengelige.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren.
(side 11)
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 9)
Drift 37
Oversikt over innstillingsmeny
[Generelt] Meny
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din.
Innstillinger for enklere bruk av høyttaleren.
2. Velg [Innstillinger] på sidemenyen.
Lås Skjerm Innstilling (kun Android)
Denne funksjonen lar deg vise Music Flow Player på
den låste skjermen. (Skjermlåsinnstilling er på [ON]
som standard.)
,,Merk
[Lås Skjerm Innstilling] kan avvike fra Music
Flow Player-appen, avhengig av Androidversjonen.
Brukerveiledning
a
Generelt – Innstillinger for enklere bruk av
høyttaleren.
b Høyttalere – Stiller inn tilkoblet høyttaler.
c
Alarm/Innsovningstimer – Slår høyttaleren
av og på ved angitte tidspunkter.
d
Konto Administrasjon – Kontrollerer
direkteavspillingstjenesten.
e Tidssone – Stiller inn tidssonen.
f
Avanserte innstillinger – Viser Avanserte
innstillinger-menyen. (Side 51)
g Chromecast – Viser Chromecast-menyen.
h
Versjonsinfo. – Oppdaterer høyttaleren til
den nyeste versjonen.
i
Lisenser for åpen kildekode – Viser melding
om LGE åpenkildekodeprogramvare
3
Drift
Denne funksjonen lar deg vise eller slette
veiledningen på menyen.
38 Drift
[Høyttalere] Meny
Du kan justere høyttalere som er koblet til
nettverket ditt.
[Alarm/Innsovningstimer]meny
Slår høyttaleren på og av ved angitt tidspunkt.
Alarm
Høyttaleren lar deg vite når tiden er inne.
Sletter valgt alarm.
Legger til ny alarm.
Innsovningstimer
Stiller inn et tidspunkt for å slå av høyttaleren
automatisk.
3
Drift
a
1. Velg høyttaleren for å stille timeren/tidsuret på
[Innsovningstimer] i [Alarm/Innsovningstimer]menyen.
b
c
d
e
f
g
h
a Endre navn – Gir høyttaleren nytt navn.
Høyttaler-LED – Slår høyttalerens LEDb
indikator på eller av.
c IP-info. – Viser IP-adressen til høyttaleren.
Komprimert lydoverføring – Justerer
d kompresjonen av lydkilden i henhold til
nettverksstatus.
e Klargjører – Nullstiller høyttaleren.
f
Systemversjon – Viser den gjeldende
systemversjonen.
Del bruksdata – Velg om du vil sende
g Chromecast-bruksdata og krasjrapporter til
Google.
Finn ut mer om personvern for Innebygd
h Chromecast – Viser Chromecastpersonvernerklæring.
2. Still inn timeren/tidsuret for den valgte
høyttaleren.
Drift 39
[Konto Administrasjon]-meny
Kontrollerer direkteavspillingstjenesten.
[Tidssone]-meny
Automatisk tidssone
Foreslår å bruke nettverkets angitt tid.
Angi tidssone
[Avanserte innstillinger]-meny
Kanal for maskenettverk
Hvis normal avspilling eller gruppeavspilling ikke er
jevn ved bruk av flere høyttalere, inkludert en trådløs
høyttalertilkobling, endre maskenettverkskanalen
for å forbedre nettverkshastigheten.
1. Velg [Innstillinger] -> [Avanserte innstillinger]alternativet.
Hvis [Automatisk tidssone] velges bort, kan
tidssonen velges manuelt.
3
Drift
2. Velg [Kanal for maskenettverk]-alternativet.
Kanalinformasjon som nå blir brukt, vil vises.
3. Velg kanalen som du vil endre.
4. Kanalinformasjon er oppdatert til den valgte
kanalen.
40 Drift
,,Merk
yy Høyttaleren frakobles midlertidig under
kanalendring.
yy Hvis du har skiftet kanal når høyttaleren er
slått av, slå på og legg den til igjen.
yy Dersom høyttaleren ikke er koblet til
nettverket etter bytting av kanal, legg til
høyttaleren igjen.
Direktetilkobling til maskenettverk
(kun Android)
3
Du kan koble smart-enheten direkte til høyttaleren
koblet til hjemmenettverket ditt.
Drift
Når smart-enheten er plassert i en posisjon hvor
den ikke kan koble til hjemmenettverket, velg
en nærliggende høyttaler i [Direktetilkobling til
maskenettverk]-listen, og deretter koble smartenheten til høyttaleren.
Auto-musikkavspilling
Du kan enkelt endre rendringsanordningen fra
smart-enheten din eller en høyttaler til en annen
høyttaler ved å flytte smart-enheten din nærme
den ønskede høyttaleren.
yy Smart-enheten din bør støtte Bluetooth Smart.
yy Denne funksjonen er underlagt smart-enhetens
kapasitet og WiFi-nettverksstatusen.
yy Alternativet for auto-musikkavspilling i Music
Flow-appen skal være slått på.
yy Denne funksjonen kan føre til økt batteriforbruk.
1. Slå på [Auto-musikkavspilling]-alternativet i
Advanced Settings-menyen hos Music Flowappen.
2. Tag smart-enheten til LG Music Flow for å spille i
ca. 1 sekund(er).
Drift
Følsomhetsinnstillinger
[Chromecast]-meny
Stiller inn driftsavstanden til auto-musikkavspilling
mellom høyttaleren og smart-enheten for å justere
Bluetooth-følsomheten.
Finn ut hvordan du caster
41
Viser hvordan man bruker Chromecast.
Chromecast-kompatible apper
Viser tilgjengelige apper på Chromecast.
Cast-grupper
Velg [Finn ut mer om Cast-grupper] eller [Sånn
caster du til grupper] for å vise den valgte
informasjonen.
,,Merk
-- Still glidebryteren til [Lukk], helt til venstre
posisjon.
-- Flytt glidebryteren sakte til høyre, inntil
varslingen vises.
,,Merk
yy Smart-enheten bør støtte Bluetooth ved
lavt strømforbruk (BLE).
yy BLE støttespesifikasjoner ved Android kan
variere avhengig av produsenten.
yy Støttet operativsystemversjon
Enhet
O/S
Android
Android 4.3 (eller nyere)
Apple
iOS 7.1.2 (eller nyere)
Åpne juridiske dokumenter for
Innebygd Chromecast
Velg [Googles vilkår for bruk], [Googles
personvernregler] eller [Lisenser for åpen kildekode]
for å vise den valgte informasjonen.
3
Drift
-- Plasser smart-enheten tilstrekkelig nær taggen
på høyttaleren. Anbefales å være innenfor ca.
5 cm.
For å bruke Cast-grupper, installer Google
Home-appen. Last ned appen fra Apple “App
Store” eller Google “Play Store”.
42 Drift
[Versjonsinfo.]-meny
Oppdaterer høyttaleren til den nyeste versjonen.
App-Versjonsinfo.
Viser den gjeldende applikasjonsversjonen.
Enhetens Versjonsinfo.
Oppdaterer til den nyeste versjonen av høyttalernes
fastprogram.
1. Finn høyttaleren som må oppdateres og trykk
på [ ].
3
Bruk av trådløs
Bluetooth-teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth® er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er
tilkoblet i andre rom.
Drift
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth®-teknologi innebærer ingen kostnader.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi
kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble
utført via trådløs Bluetooth®-teknologi.
Tilgjengelige enheter: Android-enhet, iOS-enhet
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må
enheten kunne tolke visse profiler. Denne
høyttaleren er kompatibel med følgende profiler.
2. Starter programvareoppdateringen.
[Lisenser for åpen kildekode]meny
Viser melding om LGE-programvare med åpen
kildekode
A2DP (avansert lyddistribusjon profil)
Hør på musikk via en
Bluetooth-enhet
Før du starter sammenkoblingen, kontroller at
Bluetooth-funksjonen er slått på hos smart-enheten
din. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Når
en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres
igjen.
Drift 43
1. Koble høyttaleren til et strømuttak. Trykk
F-knappen på høyttaleren for å velge Bluetoothmodus. Deretter vil F (Funksjon) LED-lyset
begynne å blinke blått.
2. Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingen. Når du søker etter denne
høyttaleren med en Bluetooth-enhet kan en
liste over Bluetooth-enheter vises, avhengig av
Bluetooth-enhetstypen. Høyttaleren vises som
“Music Flow H4 (XX:XX)”.
3. Velg “Music Flow H4 (XX:XX)”.
,,Merk
-- Det finnes en hindring mellom apparatet
og Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth®-teknologi, som
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhet.
yy Denne enheten støtter Bluetooth-autosammenkobling. Men den fungerer ikke i
tilfellene nedenfor:
-- Når du starter enheten på nytt.
-- Når du frakobler enheten selv.
4. Når denne høyttaleren er koblet sammen med
Bluetooth-enheten, vil F (Funksjon) LED-lyset
slutte å blinke.
,,Merk
yy Avhengig av enhetstypen, vil
noen Bluetooth-enheter ha ulike
sammenkoblingsmetoder av enheter.
yy Prøv sammenkoblingsprosedyren dersom
enhetsnavnet ikke vises på enhetslisten.
5. Lytt til musikk.
-- Når du frakobler enheten på den
tilkoblede Bluetooth-enheten.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
yy Sammenkobling er begrenset til “One”
Bluetooth®-enhet. Multi-sammenkobling
støttes ikke.
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten
din for å spille musikk i Bluetooth-enheten din.
yy Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje
ikke være i stand til å bruke Bluetoothfunksjonen.
Etter volumnivået til Bluetooth-enheten din, vil
volumnivået på Bluetooth justeres.
yy Du kan bruke Bluetooth® ved bruk av smarttelefon, MP3, nettbrett, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth®-tilkoblingen vil bli frakoblet
når enheten er skrudd av eller Bluetooth®enheten er langt unna enheten.
yy Hvis Bluetooth®-tilkoblingen er frakoblet,
koble til Bluetooth®-enheten igjen.
3
Drift
XX:XX betyr de siste fire tallene av BT-adressen.
For eksempel, hvis høyttaleren har en BTadresse som er 9C:02:98:4A:F7:08, vil “Music
Flow H4 (F7:08)” vises på Bluetooth-enheten.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth®-teknologi, må du
opprette en tilkobling mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
holde avstand. Men det kan hende at den
ikke fungerer bra i tilfellene nedenfor:
44 Drift
Hør på musikk via en
ekstern enhet
Høyttaleren kan brukes til å spille av musikk via
mange forskjellige typer eksterne enheter.
1. Koble den eksterne enheten til PORTABLE IN
hos høyttaleren.
Standby-modus
Høyttaleren bytter til standby-modus hvis det ikke
finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.
Standby-modus
Valg 1.
Hvis nettverket er frakoblet, og det finnes ingen
musikkavspilling og ingen knappaktivitet i 20
minutter, vil høyttaleren bytte til standby-modus.
Deretter vil F (Funksjon) LED-lyset blinke hvitt.
3
Valg 2.
Drift
Hvis du trykker og holder 1/!-knappen i 5
sekunder, vil høyttalerne bytte til standby-modus.
Deretter vil F (Funksjon) LED-lyset blinke hvitt.
Nettverk-standby-modus
Bærbar kabel
(følger ikke med)
Eksterne enheter
2. Velg inngangskilden hos denne enheten til
bærbar inngang ved bruk av F (Funksjon)knappen.
3. Velg sangen som skal spilles av fra musikklisten
hos smart-enheten.
Hvis nettverket er tilkoblet, men det finnes ingen
musikkavspilling og ingen knappaktivitet i 20
minutter, vil høyttaleren bytte til standby-modus.
Deretter vil det hvite F (Funksjon) LED-lyset dimmes.
,,Merk
Hvis 1/!-knappen trykkes i nettverkets
standby-modus, vil den siste musikkspillelisten
spilles av.
Drift 45
Tilbakestilling av
høyttaleren
Hvis høyttaleren ikke slår seg på eller ikke reagerer,
må den tilbakestilles.
Tilbakestilling av høyttaler
-knappen inntil pipelyden
yy Trykk og hold
lyder én gang. Da deaktiveres alle trådløse
nettverksporter og den lagrede trådløse
nettverksinformasjonen slettes.
Tilbakestilling av Music Flow
R1
Trykk og hold
-knappen i 8 sekunder for å slette
den lagrede nettverksinformasjonen.
,,Merk
Etter tilbakestilling av Music Flow R1 må
høyttaleren fra- og tilkobles, for å få en
ordentlig tilkobling med Music Flow R1.
3
Drift
-knappen inntil pipelyden lyder
yy Trykk og hold
to ganger. Høyttaleren kan tilbakestilles til dens
originale fabrikkinnstillinger.
46 Feilsøking
Feilsøking
Generelt
Symptomer
Årsak & Løsning
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer/
basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå den på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne
enheten (TV, woofer/basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å
koble til på nytt.
Strømmen slås ikke på.
Er strømledningen koblet til stikkontakten?
yy Koble strømledningen til stikkontakten.
En av funksjonene virker
ikke når knappen trykkes.
Finnes det statisk elektrisitet i luften?
Det finnes ingen lyd.
Er volumet satt til minimum?
4
yy Koble fra strømledningen og sett den inn igjen.
yy Justering av lydstyrken.
Feilsøking
Høyttaleren virker ikke
ordentlig.
Er høyttaleren tilkoblet/plugget inn?
yy Koble til/plugg inn høyttaleren.
Lyser LED-statusindikatoren på forsiden av høyttaleren?
yy Sjekk om WiFi-ruteren som brukes er sertifisert for WiFi-bruk.
yy Frakoble høyttaleren, plugg den inn og koble den til ruteren igjen.
yy Tilbakestill hele høyttaleren.
yy Ved bruk av en Music Flow R1
-- Sørg for at smart-enheten og Music Flow R1 er koblet til det samme WiFinettverket.
-- Sørg for at Music Flow R1s LED-indikator viser at den fungerer ordentlig.
-- Hvis problemet fortsetter, tilbakestill Music Flow R1.
-- Frakoble og plugg inn Music Flow R1 igjen. Frakoble og plugg inn
høyttaleren.
-- Hvis problemer med tilkobling mellom Music Flow R1 og høyttaleren
oppstår, prøv å flytte høyttaleren nærmere den trådløse ruteren eller
Music Flow R1.
Feilsøking 47
Nettverk
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke koble
høyttaleren til
hjemmenettverket ditt.
Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som
bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.
Mediaservere vises ikke
på enhetslistene.
yy Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå
av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller
mediaserveren din.
yy Sørg for at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som mediaserveren
din er koblet til.
Jeg kan ikke gruppere
høyttalerne.
Er høyttaleren koblet til nettverket via WiFi?
yy For å bruke gruppeavspilling, må minst én høyttaler være tilkoblet via en
LAN-kabel.
yy Hvis høyttalerne kun har trådløs tilkobling, frakoble alle trådløse tilkoblinger
og tilkoble igjen etter tilkobling via kabel.
Er Music Flow Player (høyttaler eller bro) tilkoblet?
yy Plugg inn Music Flow Player (høyttaler eller bro).
4
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og Music Flow Player
(høyttaler eller bro)?
Feilsøking
Music Flow Player
(høyttaler eller bro)
fungerer ikke ordentlig.
yy Koble LAN-kabelen til Ethernet-porten på baksiden av Music Flow Player
(høyttaler eller bro) og til den trådløse ruteren.
yy Ved å bruke Music Flow R1 (bro) for utvidelse av signalet uten
kabeltilkobling, må minst én høyttaler være tilkoblet via LAN-kabel.
Når Music Flow Player (høyttaler eller bro) er tilkoblet, viser LED-lyset til Music
Flow Player (høyttaler eller bro) at den fungerer ordentlig?
yy Hvis problemer med tilkobling av Music Flow Player (høyttaler eller bro)
oppstår, prøv å flytte høyttalerne slik at de står nærmere den trådløse
ruteren eller Music Flow Player (høyttaler eller bro).
Hvis ruteren omstartes?
yy Strømmen hos høyttaleren må slås av og på igjen.
Hvis en ny ruter installeres.
yy Fabrikkinnstilling og oppsett nettverkstilkoblingen for høyttaleren må
utføres.
48 Feilsøking
App- og PC-programvare
Symptomer
Årsak & Løsning
Music Flow Player-appen
fungerer ikke ordentlig.
Oppstår en feil når du åpner appen?
yy Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.
yy Sørg for at Music Flow Player-appen er den nyeste versjonen.
yy Sørg for at LED-lyset foran på høyttaleren endres fra rød til hvit.
Music Flow PCprogramvaren fungerer
ikke ordentlig.
Er brannmuren på din PC eller Mac aktivert?
yy Deaktiver alle brannmurene og prøv å koble til igjen. Se instruksjonene eller
nettsiden for brannmuren din.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og din PC eller Mac?
yy Sørg for at høyttaleren og din PC eller Mac er korrekt koblet til det lokale
nettverket og har adgang til internett.
yy Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater
som bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren og din PC eller Mac unna
disse.
4
Feilsøking
Vedlegg 49
Filkrav
Varemerker og lisenser
Tilgjengelige filtyper: “.mp3”, “.wma”, “.flac”, “.m4a”,
“.aac”, “.ogg”, “.wav”
Samplingfrekvens: innen 32 til 48 kHz (mp3,
wma), opp til 192 kHz/24 bit (flac)
Bithastighet: opp til 320 kbps (mp3, wma)
yy Filkravene er ikke alltid kompatible. Det kan
finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og
mediaserverens evner.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
yy Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene,
kan det hende at de ikke spilles av.
yy Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
5
Vedlegg
50 Vedlegg
Om tilstanden til LED-statuslyset
Bluetooth
Tilstand
Farge
Venter på Bluetooth-sammenkobling.
Blinker
Bluetooth sammenkoblet
Bærbar inn
Tilstand
Farge
Tilkoblet bærbar kabel
Nettverk
Tilstand
Venter på nettverkstilkobling.
Farge
Blinker
Tilkoblet
5
(
Kobler til
-knappen er trykket)
Blinker
(
Kobler til
-knappen er trykket)
Blinker
Vedlegg
Nettverkets standby-modus
(Batteri: Lader)
Nettverkets standby-modus
(Batteri: Fulladet)
Gruppering stilt inn (Første gruppe stilt inn)
,,Merk
yy Når gruppen stilles inn først, vil F (Funksjon) LED-lyset lyse grønt.
yy Når de ekstra gruppene er innstilte, vil F (Funksjon) LED-lysets farge endres i gruppens rekkefølge.
( >
>
>
> )
yy Når de grupperte høyttalerne bytter til nettverkets standby-modus, vil F (Funksjon) LED-lyset
dimmes.
Vedlegg
51
Spesifikasjoner
Generelt
Strømforsyning
12 V 0 1,0 A (Strømadapter)
Innebygd oppladbart batteri
12 W
Strømforbruk
Nettbasert standby : 3,7 W
(hvis alle nettverksportene er aktiverte.)
AC-adapter
Modell: WA-12M12FG
Produsent: Yang Ming Industrial
Inngang: AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Utgang: 12 V 0 1,0 A
Dimensjoner (B x H x D)
194 mm x 64 mm x 70 mm (uten fot)
Nettovekt (ca.)
Ca. 0,8 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 90 %
Innganger
PORTABLE IN
400 mVrms (3,5 mm stereo-kontakt)
5
Høyttalere
Innebygget
Impedans vurdert
4Ω
Rangert inngangsstrøm
10 W
Maks. inngangseffekt
20 W
System
Trådløs LAN (intern antenne)
Integrert IEEE 802.11n (Draft 2.0) trådløs nettverkstilgang, kompatibel
med 802.11a/b/g/n WiFi-nettverk.
yy Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Vedlegg
Type
52 Vedlegg
Håndtering av
høyttaleren
Ved sending/transport av
høyttaleren
Vennligst ta vare på den originale emballasjen/
innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den
pakkes i den originale emballasjen/innpakningen
fra fabrikken, for maksimum beskyttelse.
Å holde utvendige overflater rene
yy Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøring av høyttaleren
5
Vedlegg
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr
klut. Hvis overflatene er svært skitne, bruk en
myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk
sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin
eller fortynner, da disse kan skade overflaten på
høyttaleren.
Viktig informasjon
angående
nettverkstjenester
Alt av informasjon, data, dokumenter,
kommunikasjon, nedlastinger, filer, tekst,
bilder, fotografier, grafikk, videoer, webcaster,
publikasjoner, verktøy, ressurser, programvare,
kode, programmer, tilleggsprogrammer, widgets,
applikasjoner, produkter og annet innhold
(“Innhold”) og alle tjenester og tilbud (“Tjenester”)
tilbudt eller gjort tilgjengelig av eller via en
tredjepart (hver en “Tjenesteleverandør”) er ansvaret
til den Tjenesteleverandøren det har kommet fra.
Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og
Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid,
uten forhåndsvarsel - inkludert, men ikke begrenset
til suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler
av Innholdet eller Tjenestene.
Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert
til Innholdet eller Tjenestene, kan du se på
Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste
informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller
forpliktet til å yte kundeservice, relatert til Innhold
og Tjenester. Spørsmål eller anmodninger om
kundeservice angående Innhold eller Tjenester må
stilles direkte til respektive leverandører av Innhold
og Tjenester.
Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for
noe av Innhold eller Tjenester levert av
Tjenesteleverandøren eller noen endringer i,
fjerning av eller opphør av slikt Innhold eller slike
Tjenester, og garantererer ikke tilgjengeligheten av
eller adgang til slikt Innhold eller slike Tjenester.
Vedlegg 53
VILKÅR FOR BRUK
Disse Vilkår for Bruk gjelder for de individer og
grupper som bruker LGs multi-roms høyttaler (LG
Multiroom Speaker), enhver programvare tilknyttet
LG multi-roms høyttaler, denne applikasjonen og
alle tjenester tilknyttet denne applikasjonen (felles
“LG-programvare”). De angir LGEs forpliktelser
overfor deg, så vel som identifiserer det som
bør gjøres og/eller ikke gjøres, som du må være
klar over når du bruker LG-programvare. LGprogramvare er patentbeskyttet programvare som
eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i
Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og sine
lisensgivere (“LGE”, “oss” eller “vi”).
Ved å få tilgang til eller bruke LG-programvare,
bekrefter du at du aksepterer disse Vilkår for Bruk
og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du
ikke samtykker til disse Vilkår for Bruk, kan du ikke
få tilgang til eller bruke LG-programvare. I den
utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom
disse Vilkår for Bruk og ethvert annet dokument det
er henvist til i disse Vilkår for Bruk, vil disse Vilkår for
Bruk gjelde, med mindre annet er klart angitt i det
relevante dokumentet.
Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LGprogramvare hvor som helst i verden tilhører oss
eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LGprogramvare er overført til deg. Du har kun rett til
den begrensede bruken av LG-programvare som er
angitt i disse lisensvilkårene.
Du kan ikke kopiere, endre, dekompilere eller
demontere vår programvare på noen måte, med
mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov.
Vi forbeholder oss retten til å suspendere, trekke
tilbake eller avvikle alle eller deler av Tjenestene
uten varsel hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for
Bruk.
Du bekrefter at LG-programvare ikke er utviklet for
å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller
garantier om at LG-programvare er fri for defekter
eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi
benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser
for å tilby LG-programvare på et kontinuerlig,
høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at de
Vi aksepterer ikke ansvar hvis Tjenestene eller deler
av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et
tidspunkt eller for en periode.
Selv om du kan bruke LG-programvare til å laste
ned eller få tilgang til innhold eller applikasjoner
som er gjort tilgjengelig av tredjeparter på LGprogramvaren din, gir vi ingen løfter eller garantier
for at du alltid vil kunne få tilgang til slikt innhold
eller slike applikasjoner. I den utstrekning vi er
lovmessig i stand til å gjøre det, ekskluderer vi alle
garantier, betingelser eller andre vilkår som kan
være implisert i disse lisensbetingelsene etter lov.
I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre
det, ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap
eller enhver skade oppstått for deg eller noen
annen person i forbindelse med din bruk av LGprogramvare. Vi er kun ansvarlige for påført tap
eller skade som er et overskuelig resultat av
vårt brudd på disse lisensbetingelsene, eller vår
uaktsomhet opp til den summen som er spesifisert
nedenfor, men vi er ikke ansvarlige for noe tap eller
skade som ikke er overskuelig. Tap eller skade er
overskuelig om det er en åpenbar konsekvens av
vårt brudd, eller om det var beregnet av deg og oss
når du begynte å bruke LG-programvare.
For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert
under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt,
forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på
annen måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av
selskaper overfor deg begrense seg til den summen
du betalte for LG-programvaretjenesten din. I den
utstrekning det er tillatt under gjeldende lover,
tillater ikke enkelte jurisdiksjoner begrensning eller
ekskludering av ansvar for tilfeldige eller påfølgende
skader, eller har lovgivning som innskrenker
begresning eller ekskludering av ansvar, slik at det
ovenstående kanskje ikke gjelder for deg.
Ingenting i disse lisensbetingelsene skal
begrense eller ekskludere vårt ansvar for død eller
personskade relatert til vår forsømmelse, bedrageri
eller bedragerske opplysninger som ikke kan
ekskluderes eller begrenses etter lov.
LG-programvare gir tilgang til “apper” og lenker til
andre tjenester som eies og drives av tredjeparter,
slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts
5
Vedlegg
Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den
forhåndsintallerte kopien av LG-programvare
utelukkende, i den utstrekning det er nødvendig
for deg for å benytte din LG flerroms høyttaler
personlig og ikke til noe annet formål.
alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie.
Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille
levering av LG-programvare eller suspendere eller
begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene
der hvor vi anser det som rimelig nødvendig
av tekniske, driftsmessige, sikkerhetsmessige,
lovmessige eller forskriftsmessige årsaker.
54 Vedlegg
5
applikasjon, tjenester og innhold som du aksesserer
via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse
tredjeparts leveranørene og befinner seg utenfor
omfanget for disse Vilkår for Bruk.
LG Smart TV, som resultat av at du ikke gjør dette.
Avhengig av din modell av LG Smart TV, kan det
være at denne funksjonen ikke er tilgjengelig.
Dine forretninger med enhvert tredjeparts
leverandør er kun mellom deg og den relevante
leverandøren og kan være underlagt leverandørens
egne vilkår, betingelser og personvernerklæring. Vi
oppmuntrer deg til å lese disse dokumentene, selv
om vi ikke er ansvarlig for innholdet i dem. Vi påtar
oss ikke noe ansvar for apper, tjenester eller innhold
som leveres av tredjeparts leverandører.
Vi benytter oss av kommersielt rimelige
anstrengelser for å påse at Tjenestene er sikre og
virusfrie, men disse anstrengelsene kan ikke og
garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for defekter,
virus eller andre sårbarheter.
Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller
tilgang til visse tredjeparts innhold, applikasjoner
eller tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller
ansvar. Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for
enhver endring, avbrudd, utkobling, fjerning
eller suspensjon av innhold, applikasjon eller
tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom
denne LG-programvaren. Vi er verken ansvarlig
for eller forpliktet til å yte kundeservice relatert til
innhold, applikasjoner og tjenester. Spørsmål eller
anmodninger om service angående tredjeparts
innhold, applikasjoner eller tjenester må stilles
direkte til respektive leverandører av innhold og
tjenester eller applikasjonsutviklere, etter hva som
er hensiktsmessig.
Vedlegg
Disse Vilkår for Bruk påvirker ikke dine lovfestede
rettigheter som forbruker.
Tjenestenes egnethet for barn og
foreldrekontrollverktøy.
Virus og sikkerhet
Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe
tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert
tjenestenekt-angrep eller annet teknologisk
skadelig materiale som kan infisere din LG Smart TV,
data eller annet materiale som tilhører deg, under
din bruk av Tjenestene.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Klager
Hvis du har noen spørsmål, bekymringer eller
klager angående Tjenestene, vennligst kontakt
[inkluder henvisning til ikke-personlig LG
e-postadresse].
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Diverse
Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal disse
Vilkår for Bruk og dokumentene det er henvist til i
dem, inneholde hele avtalen mellom oss og deg
angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle
foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller
forslag (skriftlige eller muntlige) mellom oss og deg,
angående din bruk av Tjenestene.
Hvis du lar et barn bruke din LG Smart TV til å
få tilgang til Tjenestene, er du eneansvarlig for å
avgjøre hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet
for det barnets tilgang.
Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte
overføre deler av eller alle våre rettigheter og
forpliktelser under disse Vilkår for Bruk til andre
selskaper, firmaer eller personer. Vi kan kun
gjøre dette hvis det ikke materielt påvirker dine
rettigheter under disse Vilkår for Bruk. Du kan ikke
overdra, sette bort eller på annen måte overføre
dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkår
for Bruk (unntatt hvor du avhender din LG Smart TV
til en tredjepart), med mindre du først avtaler dette
skriftlig med oss.
Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy
(som en 4-sifret PIN-kode). Hvis du har aktivert
denne 4-sifrede PIN-koden, vil din LG Smart TV
ikke kunne vise begrenset innhold ,med mindre
du angir PIN-koden. Du er ansvarlig for å sette
opp og vedlikeholde foreldrekontrollverktøyet og
eventuelle andre kontroller som er tilgjengelige
og vi vil ikke være ansvarlige for noen urett, skade
eller tap påført deg eller noen annen bruker av din
Hvis noen del av disse Vilkår for Bruk blir dømt
ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan
håndheves av en rett eller regulerende myndighet,
skal den delen dette angår slettes og gjenværende
deler av Vikår for Bruk skal fortsatt være gyldige.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Tjenestene er ikke egnet for barn under 13 år, og er
ikke spesielt strukturert for barn under 13 år. Videre,
noe av innholdet du kan få tilgang til gjennom din
bruk av Tjenestene kan inneholde materiale som du
anser som uanstendig, upassende eller ikke egnet
for barn.
Hvis vi beslutter å ikke utøve eller håndheve
enhver rettighet som vi har mot deg på et særskilt
tidspunkt, forhindrer ikke dette oss fra å senere
beslutte å utøve eller håndheve denne rettigheten.
Vedlegg 55
Disse Vilkår for Bruk skaper eller utgjør ingen
rettigheter som kan håndheves av enhver person
som ikke er part i dem.
Disse Vilkår for Bruk ledes av lovene i det landet
hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE
samtykker til å underkaste dere den eksklusive
jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG
Smart TV er solgt i forbindelse med det samme.
Denne avtalen skal styres av lovene til
Republikken Korea, ekskludert deres konflikter om
lovbestemmelser.
Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om
disse Vilkår for Bruk, vennligst kontakt www.lg.com.
Disse Vilkår for Bruk kan oppdateres av LGE fra tid til
annen. Hvis vi gjør en materiell endring i våre Vilkår
for Bruk, vil vi oppdatere deg via LG-programvaren
din eller andre metoder.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
Vedlegg
LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene,
inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon.
Send en forespørsel til [email protected]
Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette
produktet.
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement