LG CM4360 Owner's manual

LG CM4360 Owner's manual
BRUKERMANUAL
Mini Hi-Fi
System
Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat
og ta vare på den for senere anvisninger.
MODELL
CM4360 (CM4360, CMS4360F)
*MFL69360213*
www.lg.com
2
Starte
SaSikkerhetsinformasjon
1
Starte
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT – MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR
ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER
BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN
KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV
BRUKERE.
Symbolet med et lyn i en likesidet
trekant er beregnet på å varsle
brukeren om at uisolert og farlig
spenning er tilstede innenfor
produktets ytre deksler, og kan
være av tilstrekkelig styrke til å
forårsake alvorlige elektriske støt
ved berøring med personskade som
resultat.
Symbolet med et utropstegn i
en likesidet trekant er beregnet
på å varsle brukeren om viktige
bruks- og vedlikeholdsanvisninger
i litteraturen som medfølger
produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE
UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et
innesluttet sted, som i en bokhylle eller lignende.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overoppheting. Åpningene må
aldri blokkers ved at produktet plasseres på en
seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke
plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i
en bok­hylle eller stativ med mindre det er sørget for
tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger
er fulgt.
FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et
lasersystem. Les nøye gjennom brukerhåndboken for
å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare
på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med
et autorisert servicesenter hvis produktet trenger
vedlikehold.
Dersom kontrollene brukes på annen måte enn
beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller
andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan
du utsette deg for skadelig stråling.
Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne
dekselet.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast veggkontakter.
Overbelastede veggkontakter, løse eller skadde
kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt
skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver
av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra
tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og
få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en
autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen
mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å
bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er
utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet
være lett tilgjengelig.
Starte
3
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker)
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
1
Starte
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet
fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for montering i
motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs
helse, må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder
på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
4
Starte
Avhending av gamle apparater
1
Starte
1. Dette symbolet av en utkrysset
avfallsdunk indikerer at kasserte
elektriske og elektroniske
produkter (WEEE) skal kastes
separat fra husholdningsavfall
og leveres til den kommunale
resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige
stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å hindre potensielt negative
konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle
apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som
kan brukes til å reparere andre produkter og
andre verdifulle materialer som kan resirkuleres
for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du
kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale
myndighetens avfallskontor for informasjon om
nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for
el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte
informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/
global/recycling
Kassering av brukte batterier/akkumulatorer
Pb
1. Dette symbolet kan være kombinert med
symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller
bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005
% kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller
lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/
akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon
om avfallshåndtering av gamle batterier/
akkumulatorer, kan du kontakte
lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller butikken der
du kjøpte produktet. (http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/take-back-recycling/
global-network-europe)
Starte
Samsvarserklæring
Symboler
~
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan kreves gjennom
samsvarserklæringsnettsiden vår:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enheten er et 2,4 GHz
bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle
EU-medlemsstater og EFTA-land
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
1
Henviser til klasse II-utstyr.
Starte
Herved erklærer LG Electronics European Shared
Service Center B.V. at dette MINI HI-FI SYSTEMET er
kompatibelt med essensielle krav og andre relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige
samsvarserklæringen kan kreves ved følgende
adresse:
5
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
6
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1Starte
2SaSikkerhets-informasjon
8
Unike funksjoner
8Tilbehør
9
Spillbar Filkrav
9
– Krav til musikkfil
9
– Kompatible USB-enheter
9
– Krav til USB-enhet
10Fjernkontroll
12Frontpanel
14Baksidepanel
2
Koble til
15
15
16
16
16
Kobling av høyttalerne
– Kobler høyttalerne til enheten
Tilkobling av Annet Utstyr
– USB Tilkobling
– AUX IN Tilkobling
3Betjening
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
Grunnleggende bruk
– CD/USB-bruk
– Autoavspilling
Andre Operasjoner
– Programmert Avspilling
– Slette programmert liste
– Viser filinformasjon (ID3 TAG)
– Søker etter en mappe og en MP3/WMA-fil
– Sletting av en MP3/WMA-fil
– AUTO DJ avspilling
– Skrur av lyden midlertidig
Bruke BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Høre på musikk lagret på BLUETOOTHenheter
23 Bruk av Music Flow Bluetooth-appen
23 – Installer “Music Flow Bluetooth”-appen på
Bluetooth-enheten
25 Radio Operasjoner
25 – Høre på Radioen
25 – Optimalisering av dårlige FM signaler
25 – Forhåndsinstille Radio Stasjonene
25 – Sletting av alle lagrete stasjoner
25 – Se informasjon om en radiostasjon
26Lydjustering
26 – Innstille surroundmodus
27 Avansert bruk
27 – Innspilling til USB
27 – For å velge innspillingens bit rate og fart
28 Stille inn klokken
28 – Innstilling av klokken gjennom “Music Flow
Bluetooth”-appen
29 – Bruke spilleren din som alarmklokke.
29 – Sleep Timer Innstilling
29 – Dimmer
30 – Automatisk av
30 – AUTO POWER På
30 – Auto-funksjonsendring
31 LG Sound Sync
Innholdsfortegnelse
7
4Feilsøking
32Feilsøking
5Tillegg
33Hovedenhet
34Høyttalere
35Vedlikehold
35 – Håndtere enheten
35 – Merknader om disker
35 Varemerker og Llisenser
1
2
3
4
5
8
1
Starte
Unike funksjoner
Tilbehør
BLUETOOTH®
Vennligst sjekk og identifiser følgende medgitte
tilbehør
Starte
Hører på musikk lagret på Bluetooth-enheten din.
AUTO DJ
Blander slutten av én sang inn i begynnelsen av en
annen for en sømløs avspilling.
USB direkteinnspilling
Innspiller musikk til din USB innretning.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth er en app utviklet for å gi deg
kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter. Se side
23-24
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til LG TV-en din, som er kompatibel
med LG Sound Sync.
Fjernkontroll (1)
Batteri (2)
Starte
Spillbar Filkrav
9
Kompatible USB-enheter
yy MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
Krav til musikkfil
yy USB Flash Drive :
Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1.
1
MP3/ WMA fil kompatibilitet med denne enheten
begrenses slik som følgende.
yy USB funksjonen til denne enheten støtter ikke
enkelte USB-enheter.
Starte
yy Sample frekvens : innen 32 til 48 kHz (MP3),
innen 32 til 48kHz (WMA)
Krav til USB-enhet
yy Bit rate: innen 32 til 320 kbps (MP3),
40 til 192 kbps (WMA)
yy Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på
dataen støttes ikke.
yy Maks. filer : Data-CD : 999 / USB : 2000
yy Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
yy Maks. mapper : Data-CD : 99 / USB : 200
yy Filutstrekning : “.mp3”/ “.wma”
yy Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan
variere fra enheten din.
yy Enkelte MP3/WMA-filer kan ikke spilles av,
avhengig av filtype eller -format.
yy Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all
data.
yy CD-ROM filformat : ISO 9660/ JOLIET
yy USB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du
bruker USB skjøteledning eller USB hub.
yy Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som
skaper en ISO 9660 file system.
DTS støttes ikke. Ved DTS lydformat, er ikke audio
output.
yy Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare
FAT(16/ 32) filsystem støttes.)
yy Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
Du må sette alternativet for plateformatet til
[Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LGspillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable)
plater. Hvis du setter alternativet til [Live File
System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere.
yy Ekstern HDD, Kortlesere, Låste enheter, eller hard
type USB-enheter støttes ikke.
(Mastered/ Live File System : plateformat for
Windows Vista)
yy Noen USB er fungerer ikke sammen med dette
apparatet.
yy USB porten til enheten kan ikke kobles til PC.
Denne enheten kan ikke brukes som lagrings
enhet.
10 Starte
Fjernkontroll
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (STRØM) : Slår enheten PÅ eller AV.
R (ÅPNE/LUKK) : Åpner og lukker plateskuffen.
VOL +/- : Justerer høyttalervolum.
1
Starte
PRESET·FOLDER W/S :
-- Søker etter en mappe med MP3/ WMA filer. Når
en USB med MP3/WMA-filer i forskjellige mapper
blir spilt, trykk PRESET·FOLDER W/S for å velge
den mappen du ønsker å spille.
-- Velg et forhåndsinstallert tall for å velge en radio
stasjon.
FUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.
@ : Skrur av lyden.
PROGRAM/MEMORY :
-- Lagrer radiostasjoner.
-- Sletter alle de lagrede stasjonene.
-- Lager en programmert spillingsliste som du vil
høre på.
AUTO DJ : Velg AUTO DJ modus. (For mer
informasjon referer til siden 20)
DELETE :
-- Unntatt MP3/WMA-filer.
-- Sletter en sang fra den programmerte spillelisten.
Batteribytte
)
(R03
(R03)
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og
sett inn to (AAA-type) batterier med 4 og 5 matchet
riktig.
Starte 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT : Du kan velge lydinntrykk.
INFO :
-- Ser informasjon om musikken din. En MP3fil inkluderer ofte en ID3-tag. Taggen tilbyr
informasjon om Tittel, Artist, Album eller Tid.
-- Ser adressen til en tilkoblet Bluetooth-enhet i
Bluetooth-modus.
TUN. -/+ : Velger radio stasjon.
Y/U (Hopp over/Søk) :
-- Utelater hurtig bakover eller
fremover.
-- Å søke etter en del i et spor/fil.
z (Spill/Pause) :
-- Begynner eller setter avspillingen på pause.
-- Velger STEREO/MONO.
I (Stopp) : Stanser avspillingen eller opptaket.
REPEAT : Spiller låter/filer gjentatte ganger eller i
tilfeldig rekkefølge.
SLEEP : Stiller systemet til å slå seg av på et angitt
tidspunkt.
(Dimmer: lysstyrken i displayvinduet halveres.)
CLOCK :Stiller inn en klokke og kontrollerer en tid.
ALARM : Med ALARM-funksjonen kan du slå på CDog USB-avspilling og Tuner-mottakelse på et ønsket
tidspunkt.
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System).
-- Bekrefter innstillingene av klokken og alarmen.
USB REC : USB direkte innspilling.
REGION EQ : Velger region-equalizer.
PTY : Søker radiostasjoner etter radiotype.
1
Starte
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
12 Starte
Frontpanel
1
Starte
a
b
c
h
d
i
e
j
f
k
l
g
Starte 13
aDisplayvindu
bUSB
Spiller av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
hFUNCTION
Velger funksjon og inngangskilde.
iz (Spill/Pause)
- Begynner eller setter avspillingen på pause.
- Velger STEREO/MONO.
dU (Hopp over/Søk)
- Søker forover.
- Hopper frem til neste spor/fil.
jREGION EQ / B. BLAST
- Velger region-equalizer.
- Velger BASS-effekt.
eAUTO DJ
Velg AUTO DJ modus.
(For mer informasjon referer til siden 20)
k R (ÅPNE/LUKK)
Åpner eller lukker platespilleren.
fY (Hopp over/Søk)
- Søker bakover.
- Hopper tilbake til forrige spor/fil.
gPLATESKUFF
lMaster-volum
Justerer volumet i høyttalerne.
1
Starte
c1/! (STRØM)
Slår enheten PÅ eller AV.
14 Starte
Baksidepanel
1
Starte
POWER IN
a
AUX IN
FRONT FRONT
R (4Ω) L (4Ω)
b
+
L
-
R
SPEAKERS
c
a POWER IN
b FM ANTENNA
c AUX IN (L/R) kontakter
dSPEAKERS (L/R) terminaler
d
Koble til 15
Kobling av høyttalerne
Kobler høyttalerne til enheten
For å koble hver kabel til enheten må du trykke hver
plastikk fingerknapp for å åpne koblingsterminalene
til enheten. Før inn ledningen og slipp knappen.
Farge
Høyttaler
Rød
Front H
Hvit
Front V
yy Høytalerene inneholder magnetiske deler, så
farge-uregelmessighet kan forekomme på
TV skjerm eller PC monitor skjerm. Vennligst
bruk høytalerene langt borte fra enten TV
skjerm eller PC monitor.
2
Koble til
Koble opp den svarte enden til hver ledning til
terminalen som er markert med - (minus) og den
andre enden til terminalen markert med + (pluss)
>>Forsiktig
yy Sørg fot at barn ikke stikker fingrene eller
putter gjenstander inn i *høyttalerkanalen.
*Høyttalerkanal : En åpning for kraftfull bass
på høyttalerkabinettet (innebygget).
16 Koble til
Tilkobling av Annet
Utstyr
USB Tilkobling
AUX IN Tilkobling
Koble utgangen fra ekstrautstyr (videokamera, TV,
spiller, osv.) til AUX IN (L/R)-koblingen.
Hvis din innretning bare har en output for audio
(mono), koble den til den venstre (hvit) audio plugg
på enheten.
Koble en USB-enhet til USB-portene på enheten.
2
Koble til
AUX IN
FRONT FRONT
R (4Ω) L (4Ω)
+
L
-
R
SPEAKERS
Rød
Hvit
,,Merk
Fjerning av USB innretningen fra enheten.
1. Velg en annen funksjon/modus eller trykk
I på fjernkontrollen to ganger på rad.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.
Til lyd outputkontaktene for komponenten
din
(videokamera, TV, spiller, etc)
Betjening 17
Grunnleggende bruk
1. Sett inn platen ved å trykke R på fjernkontrollen
eller enheten.
Koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg CD eller USB ved å trykke på FUNCTION.
Stopp
Avspilling
Leting etter
en seksjon
innenfor et
spor/fil
gjøre dette
AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*DIR : Katalog
Trykk I på fjernkontrollen.
yy Når du spiller Program list, er kun RPT 1 og
RPT ALL tilgjengelig.
Trykk z på fjernkontrollen eller
enheten.
yy Selv etter at apparatet startes på nytt eller
det byttes fra én funksjon til en annen, kan
du høre på musikk fra punktet for siste
avspilling.
Under avspilling, trykk z på
fjernkontrollen eller enheten.
Trykk og hold Y/U på
fjernkontrollen eller enheten under
avspilling og slipp ved tidspunket du
ønsker å høre på.
-- I stopp-status.
Trykk Y/U på fjernkontrollen
eller enheten for å gå til neste/
forrige låt/fil.
-- Under avspilling,
Hopp til
trykk U på fjernkontrollen eller
neste/forrige enheten for å gå til neste låt/fil.
låt/fil.
Ved avspilling under 2 sekunder,
trykk Y på fjernkontrollen eller
enheten for å gå til forrige låt/fil.
Ved avspilling etter 3 sekunder, trykk
Y på fjernkontrollen eller enheten
for å gå til starten av låten/filen.
Spiller i
repetisjon
eller uten
rekkefølge
MP3/WMA CD
Trykk REPEAT gjentatte ganger
på fjernkontrollen. Se notatet om
detaljer for endring av skjermvisning.
yy Hvis du etterlater skuffen åpen i mer en 5
minutter, vil den lukkes automatisk.
Autoavspilling
AUDIO/MP3/WMA CD spilles av automatisk etter at
skuffen åpnes og så lukkes.
Bytter automatisk til CD-funksjonen hvis skuffen
åpnes og så lukkes når det ikke finnes noen disk i
skuffen.
3
Betjening
Pause
yy Skjermen skifter i følgende rekkefølge.
USB
CD/USB-bruk
For å
,,Merk
18 Betjening
Andre Operasjoner
Slette programmert liste
Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.
Programmert Avspilling
Programfunksjonen gjør at du kan lage en spilleliste
av favorittsporene/-filene dine fra en disk eller USBenhet.
Et program kan inneholde 20 låter/filer per media.
(CD, USB) Mulig å lagre 40 låter/filer totalt.
1.Trykk PROGRAM/MEMORY på fjernkontrollen i
stopp modus.
3
2.Trykk Y/U på fjernkontrollen for å velge et
spor/fil.
Betjening
3.Trykk PROGRAM/MEMORY for å lagre og velge
neste spor/fil.
4. Gjenta trinn 2-3 for å lagre andre spor/filer.
(Du kan endre listen ved å trykke
PRESET·FOLDER W/S for å velge
programnummeret.)
5.Trykk PROGRAM/MEMORY en gang til.
For å spille av den programmerte listen, trykk z
etter opprettelse av listen.
,,Merk
Når den programmerte listen opprettes eller
endres, er REPEAT-modus av.
1.Trykk PROGRAM/MEMORY på fjernkontrollen i
stopp modus.
2. Velg en sang ved å trykke PROGRAM/MEMORY
eller PRESET·FOLDER W/S gjentatte ganger.
3.Trykk DELETE mens en sang er valgt.
,,Merk
yy En programmert liste slettes i tilfellene
nedenfor.
-- Fjerne disken eller USB-enheten.
-- Slette eller ta opp musikkfiler på USBenheten.
-- Frakobling av strømledningen.
yy Programmet slås av i tilfellene nedenfor.
-- Endring til en annen funksjon.
-- Slå av og på apparatet.
Viser filinformasjon (ID3 TAG)
Under avspilling av en MP3-fil som inneholder
filinformasjon, kan du vise informasjonen ved å
trykke på INFO.
Betjening 19
Søker etter en mappe og en
MP3/WMA-fil
1.Trykk PRESET·FOLDER W/S på fjernkontrollen
gjentatte ganger til en ønsket mappe vises i
skjermvinduet.
2.Trykk z for å spille av. Den første filen i
mappen vil spilles av.
,,Merk
Sletting av en MP3/WMA-fil
Du kan slette en fil, mappe eller et format ved
å trykke på DELETE på fjernkontrollen. Denne
funksjonen støttes kun i stopp-status. (Kun USB)
1. -Velg filen som du ønsker å slette, og trykk på
DELETE på fjernkontrollen.
-Velg mappen som du ønsker å slette ved å trykke
på PRESET·FOLDER W/S på fjernkontrollen,
og trykk på DELETE på fjernkontrollen.
yy CD/USB-mapper/filer gjenkjennes som
nedenfor.
ROOT
-Trykk på og hold DELETE på fjernkontrollen for å
formatere USB-enheten.
eller
FOLDER
Trykk på DELETE på fjernkontrollen gjentatte
ganger ved valg av MP3/WMA-filen.
FILE
FOLDER1
Skjermen skifter i følgende rekkefølge.
FILE 5
FILE 6
- DEL FILE : Sletter filer.
- DEL DIR : Sletter mapper.
- FORMAT : Formaterer USB.
FILE 7
FOLDER4
FOLDER7
FILE 3
FOLDER8
FILE 8
FILE 9
FILE 10
FILE 4
FOLDER2
FOLDER5
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
2. For å slette en fil/mappe eller et format, trykk
z på fjernkontrollen eller enheten.
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Hvis det ikke er noen fil en mappe, vil ikke
mappen vises.
yy Mapper presenteres i følgende rekkefølge;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Filene vil spilles av fra $ fil nr.1 til $ fil nr.14,
en etter en.
yy Filer og mapper presenteres i rekkefølgen de
er tatt opp, og kan presenteres forskjellig i
henhold til opptaksforholdene.
yy *ROOT : Den første skjermen du kan komme
til å se når en datamaskin gjenkjenner CD/
USB, er “ROOT”.
For å gå ut av gjeldende modus, trykk I på
fjernkontrollen.
>>Forsiktig
yy Ikke trekk ut USB-enheten under bruk
(avspilling, innspilling osv.).
yy Regelmessig sikkerhetskopiering anbefales
for å hindre tap av data.
yy Slette-funksjonen vil kanskje ikke støttes i
henhold til USB-statusen.
Betjening
FOLDER3
3
20 Betjening
AUTO DJ avspilling
Skrur av lyden midlertidig
Auto DJ blander slutten av en sang inn i begynnelsen
av en annen for sømløs avspilling.
Det utjevner volum på tvers spor for uavbrutt
avspilling.
Trykk @ på fjernkontrollen for å dempe lyden.
Trykk AUTO DJ på fjernkontrollen eller enhet
gjentatte ganger, display forandres i følgende orden.
Trykk på @ igjen eller endre volumet for å avbryte.
RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ
SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)
Mode
Displayvindu
(AUTO DJ OFF)
Beskrivelse
RANDOM
RANDOM
(AUTO DJ
RANDOM)
Musikken blir spillt
tilfeldig på denne
modus.
REPEAT
RPT
(AUTO DJ
SEQUENTIAL)
Musikken blir spillt
gjentatte ganger
på denne modus.
OFF
3
-
Betjening
,,Merk
yy AUTO DJ-modus tillater ikke søking etter en
seksjon innenfor en låt/fil, eller avspilling flere
ganger eller tilfeldig.
yy Hvis andre funksjoner aktiveres eller
musikken stoppes ved hjelp av I på
fjernkontrollen i AUTO DJ-modus, vil AUTO
DJ-deaktiveres.
yy AUTO DJ er ikke støttet i musikkfiler som
varer i mindre enn 60 sekunder.
yy I løpet av opptak, er ikke AUTO DJ tilgjengelig.
yy Kun AUTO DJ SEQUENTIAL er valgt når
Programliste spilles av.
Du kan dempe lyden hvis du for eksempel skal
svare på telefonen. Indikatoren «MUTE» vises i
displayvinduet.
Betjening 21
Bruke BLUETOOTH®
trådløs teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling over korte avstander.
Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3, bærbar PC,
PDA.
BLUETOOTH-profiler
Enhetene må kunne tolke noen bestemte profiler for
at Bluetooth trådløs teknologi kan anvendes.Denne
enheten er kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kodek : SBC
Parer enheten din og BLUETOOTHenheten
Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sørg for
at Bluetooth-funksjonen er slått på hos Bluetoothenheten din. Se brukerveiledningen til Bluetoothenheten din. Når en sammenkobling er fullført, må
den ikke fullføres igjen.
1. Trykk på FUNCTION-knappen inntil Bluetoothfunksjonen er valgt. “BT READY” vises i displayvinduet.
2.Bruk Bluetooth-enheten og utfør paringen. Når
du søker etter dette apparatet med Bluetoothenheten, vil en liste over lokaliserte enheter vises
på Bluetooth-enhetens display avhengig av type
Bluetooth-enhet. Enheten din vises som
“LG CM4360(XX)”.
,,Merk
yy XX representerer de siste to sifrene i
Bluetooth-adressen. For eksempel, hvis
enheten din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG CM4360(08)” på Bluetooth-enheten
din.
yy Avhengig av Bluetooth-enhetstypen,
vil noen enheter ha en annerledes
sammenkoblingsprosedyre. Skriv inn PINkoden (0000) ved behov.
yy Du kan koble denne enheten sammen
med opptil 3 Bluetooth-enheter samtidig,
ved hjelp av den samme metoden som
er beskrevet ovenfor, kun i Bluetoothfunksjonen.
yy Multi-sammenkobling støttes kun hos
Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende
at multi-sammenkobling ikke støttes,
avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede
enhetene.)
yy Fjernbare/avtakbare Bluetooth-enheter
(f.eks. dongler o.l.) støtter ikke multisammenkobling.
3
Betjening
Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever
interferens fra andre elektroniske enheter, eller hvis
du kobler til en Bluetooth-enhet fra et annet rom.
Tilkobling av individuelle enheter med Bluetooth
trådløs teknologi medfører ikke noen kostnader. En
mobiltelefon med Bluetooth trådløs teknologi kan
brukes gjennom Cascade hvis tilkoblingen ble gjort
vis Bluetooth trådløs teknologi.
Høre på musikk lagret på
BLUETOOTH-enheter
22 Betjening
3. Når enheten er koblet til Bluetooth-enheten
din, vil “PAIRED” vises i display-vinduet. Kort tid
etterpå vil Bluetooth-enhetens navn vises i
display-vinduet.
,,Merk
yy “PAIRED” vil vises øyeblikkelig i displayvinduet ved kobling av andre enheter for
multi-sammenkobling.
yy Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil “_” bli
vist.
3
4. Lytt til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen
Bluetooth-enhet, se brukerveiledningen til
Bluetooth-enheten din.
Betjening
,,Merk
yy Når Bluetooth-teknologi brukes, må du
opprette en kobling mellom apparatet og
Bluetooth-enheten så tett på som mulig, og
holde denne avstanden.
Det kan hende at den ikke vil fungere
ordentlig i visse situasjoner, som beskrevet
nedenfor:
,,Merk
yy Når denne enheten er koblet sammen med
flere Bluetooth-enheter, vil kun én enhet
som spilles fortsette Bluetooth-tilkoblingen
når du endrer funksjonen til de andre
enhetene.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
opplever interferens fra andre elektroniske
enheter.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enhet.
yy Avhengig av type enhet, kan det være at du
ikke kan bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Du kan benytte deg av trådløst system ved å
bruke telefon, MP”, Notebook, osv.
yy Jo større avstand mellom apparatet og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten er slått av, eller hvis Bluetoothenheten står for langt unna enheten.
yy Når Bluetooth-koblingen kobles fra, koble
Bluetooth-enheten til apparatet igjen.
-- Det er en hindring mellom apparatet og
Bluetooth-enheten.
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet, vil
“BT READY” vises i display-vinduet.
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens for Bluetooth-teknologien slik
som f.eks. medisinsk utstyr, mikrobølge
eller en trådløs LAN-enhet.
yy Ved bruk av Bluetooth-funksjonen, juster
volumet til riktig nivå på Bluetooth-enheten.
yy Du bør koble Bluetooth-enheten din til dette
apparatet igjen når du starter på nytt.
yy Selv når denne enheten er koblet til 3
Bluetooth-enheter i Bluetooth-modus, kan
du spille og kontrollere musikk med kun én av
de tilkoblede enhetene.
yy Hvis den ikke er i Bluetooth-funksjonen, kan
kun én enhet tilkobles.
yy Hvis en Bluetooth-enhet er tilkoblet ved
bruk av LG TV, er LG TV-en frakoblet og
Bluetooth-enheten er tilkoblet.
yy Når du kobler en Bluetooth-enhet (iOSenhet osv.) til denne enheten eller bruker
enheten, kan volumnivåene synkroniseres
med hverandre.
Betjening 23
Bruk av Music Flow
Bluetooth-appen
,,Merk
Kun Android OS er tilgjengelig ved bruk av
“Music Flow Bluetooth”-appen med denne
enheten.
Om “Music Flow Bluetooth”-appen
“Music Flow Bluetooth”-appen tilbyr mange nye
funksjoner for denne enheten.
Installer “Music Flow
Bluetooth”-appen på Bluetoothenheten
Det finnes 2 måter for å installere “Music Flow
Bluetooth”-appen på Bluetooth-enheten din.
Installer “Music Flow Bluetooth”appen via QR-kode.
1. Installer “Music Flow Bluetooth”-appen via QRkode. Bruk skanneprogramvaren for å skanne
QR-koden.
(Android OS)
2. Trykk på ikonet for installasjon.
3. Trykk på ikonet for nedlasting.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din er koblet
til Internett.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din har en
skanneprogramvare/-app. Hvis ikke, kan du
laste en ned fra “Google Android Market
(Google Play Store)”.
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
Installer “Music Flow Bluetooth”appen via “Google Android Market
(Google Play Store)”.
1. Trykk på “Google Android Market (Google Play
Store)”-ikonet.
2. I søkefeltet, skriv inn “Music Flow Bluetooth” og
søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på
“Music Flow Bluetooth” for å starte nedlasting av
Bluetooth-appen.
4. Trykk på ikonet for installasjon.
5. Trykk på ikonet for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din er koblet
til internett.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din har
“Google Android Market (Google Play Store)”.
3
Betjening
For å nyte flere funksjoner, anbefales det å laste ned
og installere gratis “Music Flow Bluetooth”-appen.
,,Merk
24 Betjening
Aktiver Bluetooth med “Music Flow
Bluetooth”-appen
“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper med å koble
Bluetooth-enheten din til denne enheten.
1. Trykk på “Music Flow Bluetooth”-appikonet på
startskjermen for å åpne “Music Flow Bluetooth”appen, og gå til hovedmenyen.
2. Trykk på [Menu], og velg enheten som du ønsker.
3. For mer informasjon om drift, trykk [Help] i
[Setting]-menyen.
,,Merk
3
yy “Music Flow Bluetooth”-appen vil være
tilgjengelig i følgende programvareversjoner;
Betjening
-- Android O/S: versjon 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du bruker “Music Flow Bluetooth”appen for drift, vil det være noen forskjeller
mellom “Music Flow Bluetooth”-appen og
den medfølgende fjernkontrollen. Bruk den
medfølgende fjernkontrollen hvis nødvendig.
yy Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det
hende at “Music Flow Bluetooth”-appen ikke
vil fungere ordentlig.
yy Etter tilkobling av “Music Flow Bluetooth”appen, kan musikk spilles av fra
smart-enheten din. I dette tilfellet, prøv
tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Hvis du bruker andre programmer, eller endrer
innstillingene hos Bluetooth-enheten ved
bruk av “Music Flow Bluetooth”-appen, kan
det hende at “Music Flow Bluetooth”-appen
ikke vil fungere normalt.
yy Hvis “Music Flow Bluetooth”-appen ikke
fungerer normalt, sjekk Bluetooth-enheten
din og tilkoblingen av “Music Flow Bluetooth”appen, og prøv deretter å koble til igjen.
yy Avhengig av smart-telefonens
operativsystem, finnes det noen forskjeller
hos “Music Flow Bluetooth”-funksjonen.
yy Sjekk Bluetooth-innstillingen på Bluetoothenheten din hvis “Music Flow Bluetooth”appens tilkobling ikke fungerer ordentlig.
Betjening 25
Radio Operasjoner
Høre på Radioen
1.Trykk FUNCTION til FM vises på skjermvinduet.
Den sist mottatte stasjonen stilles inn.
2. Auto-justering :
Trykk på og hold TUN. -/+ på fjernkontrollen eller
på Y/U på enheten i ca. 2 sekunder inntil
frekvensindikasjonen begynner å endre seg, og
slipp. Søking stopper når enheten justerer til en
stasjon.
eller
3. Juster volumet ved å rotere volumknappen
på enheten, eller ved å trykke på VOL +/- på
fjernkontrollen gjentatte ganger.
Optimalisering av dårlige FM
signaler
Trykk z på fjernkontrollen eller enheten.
Dette vil endre radio-justeringen fra stereo til mono
og vanligvis forbedre mottakelsen.
Forhåndsinstille Radio
Stasjonene
Du kan forhåndsinstallere 50 stasjoner for FM.
Før du tuner, sørg for at du har skrudd ned lydnivået.
1.Trykk FUNCTION til FM vises på skjermvinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å trykke
TUN. -/+ på fjernkontrollen eller
Y/U på enheten.
3. Trykk på PROGRAM/MEMORY på fjernkontrollen.
Et forhåndsinnstillingsnummer vil blinke i displayvinduet.
4. Trykk på PRESET·FOLDER W/S
på fjernkontrollen for å velge ønsket
forhåndsinnstillingsnummer.
5. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen. Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegen 2 og 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt stasjon, trykk
PRESET·FOLDER W/S på fjernkontrollen.
1. Trykk på og hold PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.
“ERASEALL” vil blinke på enhetens display-vindu.
2. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen for å slette alle lagrede
radiostasjoner.
Se informasjon om en
radiostasjon
FM-tuneren leveres med RDS (Radio Data System).
Dette viser informasjon om radiostasjonen det høres
på. Trykk RDS/SET på fjernkontrollen gjentatte
ganger for å se de forskjellige datatypene:
PS (Navn på programtjenesten)
Navnet på kanalen vises i displayet
PTY (Progratypegjenkjennelse)
Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter)
vises i displayet.
RT (Radiotekst)
En tekstmelding som viser spesiell
informasjon om sendestasjonen.
Denne teksten vil kanskje rulle over
skjermen.
CT (Tid kontroller av kanalen)
Den viser tiden som sendes fra stasjonen.
Radiostasjoner kan søkes gjennom etter
programtype ved å trykke RDS/SET på
fjernkontrollen. Skjermen viser den siste PTY som
ble brukt. Trykk PTY en eller flere ganger for å velge
din foretrukne programtype. Trykk og hold inne TUN.
-/+. Tuneren stopper automatisk. Når en stasjon er
funnet, vil søket stoppes.
3
Betjening
Manuell justering :
Trykk på TUN. -/+ på fjernkontrollen, eller på
Y/U på enheten gjentatte ganger.
Sletting av alle lagrete stasjoner
26 Betjening
,,Merk
Lydjustering
Innstille surroundmodus
Dette systemet har et antall forhåndsinnstilte
surroundlyd-typer. Elementene som viser for
equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og
effekter.
Du kan velge ønsket surroundlyd ved å bruke
SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
3
Betjening
PÅ DISPLAYET
Beskrivelse
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Dette programmet gir
lyden en entusiastisk
atmosfære, og gir deg
følelsen av å være på
en faktisk rock-, pop-,
jazz. Eller klassisk
konsert.
BASS
Forsterker diskant,
bass og surroundlydeffekten.
FOOT BALL
Du kan høre
lydeffekten av en
FOTBALLSTADION.
STANDARD
Du kan nyte optimert
lyd.
Ønsket lydmodus kan velges ved hjelp av REGION EQ
på fjernkontrollen.
PÅ DISPLAYET
Beskrivelse
Lokal optimert lydCUMBIA, BANDA,
effekt.
SALSA, SAMBA, AXE,
TECNO BR, FORRO,
FUNK, SERTANEJ,
ARABIC, AFRO,
DANGDUT, INDIA,
REGUETON, MERENGUE
yy I noen surroundmoduser, kan enkelte
høyttalere kanskje ikke gi fra seg lyd
eller bare lav lyd. Det avhenger av
surroundmodusen og lydkilden og er ingen
feilindikasjon.
yy Det kan hende at du må nullstille lydmodusen
etter å ha endret inngangen, noen ganger
også etter endring av låten.
yy Ved å trykke REGION EQ på fjernkontrollen
eller REGION EQ/B.BLAST på enheten, kan
ulike region-equalizere velges.
yy Ved å trykke og holde REGION EQ/B.BLAST
på enheten, kan basslydeffekt nytes.
Betjening 27
Avansert bruk
For å velge innspillingens bit
rate og fart
Innspilling til USB
1.Trykk USB REC på fjernkontrollen i over 3
sekunder.
Forskjellige lydkilder kan spilles inn til USB.
(CD, Tuner, AUX)
2.Bruk Y/U på fjernkontrollen eller enheten
for å velge bithastighet.
1. Koble opp USB-enheten til spilleren.
3.Trykk USB REC på fjernkontrollen igjen for å
velge innspillingshastighet.
2. Velg en funksjon ved å trykke FUNCTION.
Ett-spors opptak – du kan ta opp på USB etter
avspilling av et spor/fil du ønsker å lagre.
Alle låter/filer som spilles inn - Du kan spille inn til
USB etter fullstopp-status.
3. Start innspilling ved å trykke USB REC på
fjernkontrollen.
4. For å stoppe innspilling, trykk I på
fjernkontrollen.
Pause i opptaket
Under opptak, trykk z på fjernkontrollen eller
enheten for å pause opptaket.
Trykk én gang til for å starte innspilling igjen.
(kun Tuner, AUX)
X1 SPEED
- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.
X2 SPEED
- Du kan bare spille inn musikkfilen.
5.Trykk USB REC på fjernkontrollen for å avslutte
innstilling.
Laging av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet
matrial, inkludert computer programmer, filer,
kringkastinger og lydopptak, kan være brudd på
opphavsrett og utgjøre en kriminell overtredelse.
Utstyrtet må ikke brukes for slikt formål.
Vær ansvarlig
Respekter opphavsrett
3
Betjening
Innspilling av programmert spilleliste - Etter
flytting til programmer liste og du kan innspille
det til USB. (Referer til side 18)
4.Trykk Y/U på fjernkontrollen eller enheten
for å velge ønsket innspillingshastighet.
(kun AUDIO CD)
28 Betjening
,,Merk
yy Du kan sjekke innspillings prosentforhold
for USB innspillingen på skjermen under
innspillingen. (Kun MP3/WMA CD)
yy Det er ingen lyd under innspilling av MP3/
WMA.
yy Når du slutter innspilling under avspilling, vil
filen som har blitt spillet inn lagres.
(Unntatt MP3/WMA-filer)
yy Ikke fjern USB-enheten eller slå av enheten
under USB-innspilling. Ellers kan det hende
at en ufullstendig fil opprettes og ikke slettes
fra PCen.
3
Stille inn klokken
1. Slå enheten på.
2. Trykk og hold inne CLOCK.
3. Velg tidsmodus ved å trykke Y/U på
fjernkontrollen.
- AM 12:00 (for en AM og PM-visning) eller 0:00
(for en 24-timers visning)
4.Trykk RDS/SET for å bekrefte valget ditt.
5. Velg timene ved å trykke Y/U på
fjernkontrollen.
Betjening
yy Hvis USB-innspillingen ikke fungerer, vil
meldinger som “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL” eller “NO REC” vises i display-vinduet.
6.Trykk RDS/SET.
yy Multi kortleser-enheten eller Ekstern HDD
kan ikke brukes til USB-innspilling.
8.Trykk RDS/SET.
yy En fil spilles inn på ca. 512 Mbyte når du
spiller inn med høy bithastighet.
Innstilling av klokken gjennom
“Music Flow Bluetooth”-appen
yy Du kan ikke lagre mer enn 2000 filer.
yy Du kan ikke ta opp i AUTO DJ-modus.
yy Ved ustøttede MP3/WMA-filer, kan
filinnspillingen stoppes.
yy Den vil lagres som følgende.
AUDIO CD
MP3/WMA
AUX
Tuner
Tuner: Den gjeldende innspillingsfrekvensen
vises.
7. Velg minuttene ved å trykke Y/U på
fjernkontrollen.
Installer “Music Flow Bluetooth”-appen på Androidenheten. (Referer til side 23)
Klokken på enheten din synkroniseres automatisk
med enheten din ved aktivering av Bluetoothtilkoblingen gjennom “Music Flow Bluetooth”-appen.
Betjening 29
Bruke spilleren din som
alarmklokke.
1. Slå enheten på.
2. Trykk og hold inne ALARM.
3.Trykk Y/U på fjernkontrollen for å endre
timene og minuttene, og trykk RDS/SET for å
lagre.
4. Trykk Y/U på fjernkontrollen for å
funksjon, og trykk RDS/SET for å lagre.
-- Trykk på Y/U for å velge et minnenummer
når du velger Tuner og trykk på RDS/SET. Hvis
det ikke finnes et minnenummer, blir dette
trinnet hoppet over.
,,Merk
yy Hvis klokkeslettet er innstilt, kan
klokkeslettet sjekkes ved å trykke CLOCK
selv om spilleren er slått av.
yy Alarmen kan stilles inn etter at klokken er
innstilt.
yy Hvis klokken og alarmen er innstilt, kan
alarmens ikon “(” sjekkes ved å trykke
CLOCK selv om spilleren er slått av.
yy Hvis klokken og alarmen er innstilt, kan
alarmens ikon “(” og innstillingsinformasjon
sjekkes ved å trykke ALARM selv om
enheten er slått av.
yy Du kan velge ALARM På-/Av-modus ved å
trykke på ALARM.
Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å velge
forsinkelsestid mellom 10 og 180 minutter, deretter
bli enheten slått av.
For å avbryte sovefunksjonen, trykk SLEEP inntil
“SLEEP 10” vises, og trykk deretter SLEEP én gang
til.
,,Merk
yy Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før
enheten skrur seg selv av.
yy Trykk SLEEP. Tiden som gjenstår vil vises i
skjermen.
Dimmer
Trykk én gang på SLEEP. Fremvisning vinduet vil bli
halv mørkt. For å kansellere, trykk SLEEP gjentatte
ganger til dimmeren skrues av.
3
Betjening
5.Trykk Y/U på fjernkontrollen for å
endre volumet, og trykk RDS/SET for å lagre.
Klokkeikonet “(” viser at alarmen
Sleep Timer Innstilling
30 Betjening
Automatisk av
Auto-funksjonsendring
Denne enheten vil slå seg av for å spare strøm
dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern
enhet, og ikke blir brukt på 20 minutter.
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler, som
f.eks. Bluetooth og LG TV, og bytter deretter til en
passende funksjon automatisk.
Enheten vil også slå seg av etter 6 timer hvis
hovedenheten har blitt koblet til en annen enhet ved
hjelp av de analoge inngangene.
Når du prøver å tilkoble en Bluetoothenhet
Hvordan man frakobler den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten
Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i over
5 sekunder.
3
Betjening
AUTO POWER På
Denne enheten slås på automatisk gjennom en
inngangskilde: LG TV eller Bluetooth.
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten, slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
,,Merk
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det
hende at denne funksjonen ikke vil fungere.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, bør
enheten slås på, men det kan hende at
Bluetooth-funksjonen ikke vil tilkobles.
yy Hvis du frakobler Bluetooth-tilkoblingen
hos denne enheten, vil enkelte Bluetoothenheter forsøke å koble sammen med
enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å
frakoble tilkoblingen før enheten slås av.
yy Hvis du prøver å koble til “Music Flow
Bluetooth”-appen, vil Bluetooth-funksjonen
hos denne enheten slås på.
yy Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TV
eller Bluetooth-funksjonen, vil den riktige
funksjonen hos denne enheten slås på.
yy Hvis du allerede har sammenkoblet denne
enheten, kan denne enheten slås på
automatisk gjennom en inngangskilde når
denne enheten er slått av.
yy Hvis du slår av enheten ved å trykke på
strømknappen i mer enn 5 sekunder, blir
Auto Power On (auto-strøm på)-funksjonen
deaktivert. For å aktivere, slå på enheten.
Når du prøver å koble Bluetooth-enheten din til
denne enheten, velges Bluetooth-funksjonen. Spill
av musikken din på Bluetooth-enheten.
Når LG TV-en er tilkoblet
Når du slår på LG TV-en din som er tilkoblet gjennom
LG Sound Sync, endrer denne enheten funksjonen til
LG TV. Du kan høre lyden fra TV-en din.
,,Merk
yy Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under
innspilling eller sletting.
yy Denne funksjonen fungerer kun med enheter
som tidligere var tilkoblet.
Betjening 31
LG Sound Sync
1. Skru på enheten ved å trykke på 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
2. Trykk på FUNCTION inntil LG TV-funksjonen er
valgt.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne
enheten gjennom fjernkontrollen din med LG Sound
Sync. Den er kompatibel med LG TV som støtter
LG Sound Sync. Sørg for at TV-en din har LG Sound
Sync-logoen.
Kontrollerbar funksjon via LG TV-ens fjernkontroll:
Volum Opp/Ned, Demp
Se TV-brukerveiledningen for detaljer om LG Sound
Sync.
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom
du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten
synkroniseres med TV-en.
yy Hvis tilkoblingen mislykkes, sjekk tilstanden til
denne enheten, samt TV-ens strøm og funksjoner.
yy Sjekk tilstanden til denne enheten og tilkoblingen
i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
-- Slått av enheten.
-- Endring av funksjonene til de andre.
-- Frakobling av trådløs tilkobling forårsaket av
interferens eller avstand.
yy Tiden det tar for å slå av denne enheten, varierer
avhengig av TV-en din.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-produsentene eller -modellene.
yy Hvis du tilkobler LG Sound Sync når “Music Flow
Bluetooth”-appen er tilkoblet, er kontroll gjennom
appen tilgjengelig.
yy Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke
på 1/! (Strøm), vil LG Sound Sync frakobles.
For å bruke denne funksjonen igjen, bør du koble
sammen TV-en og enheten på nytt.
yy Hvis en LG TV er tilkoblet ved bruk av Bluetooth,
er Bluetooth frakoblet og LG TV-en er tilkoblet.
yy Hvis du prøver å endre funksjonen ved bruk av LG
TV-funksjonen, vil volumet endres i henhold til LG
TV-volumnivået.
“PAIRED” vises på display-vinduet i omtrent 3
sekunder, så vises “LG TV” på display-vinduet hvis
du kobler til normalt med denne enheten og TVen din.
3
Betjening
,,Merk
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden
gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny [ [Sound] [ [TV Sound
Output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
32 Feilsøking
Feilsøking
PROBLEM
Enheten fungerer ikke
som den skal.
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøyttaler,
DVD-spiller, forsterker osv.), og slå den på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
((TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.
yy Strøm-kabel er ikke plugget inn. Plugg i strømkontakten.
Ingen Strøm.
Ingen Lyd.
yy Sjekk om strømmen har feilet.
Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Sjekk om du har valgt riktig funksjon.
Trykk F FUNCTION og sjekk den utvalgte funksjonen.
yy Sjekk om høyttalerne er riktig koblet til enheten.
4
Feilsøking
yy En disc som ikke kan spilles er satt i. Sett inn en spillbar disc.
Enheten starter ikke
avspilling.
yy Ingen disc er satt i. Sett i en disc.
yy Disc’en er skitten. Rens disc’en. (Referer til side 35)
yy Disken er innsatt oppned. Plasser disken med etikett eller trykt side….(opp)
yy Antennen er dårlig innrettet eller feil tilkoplet. Koble antennen riktig til.
Radiostasjoner kan ikke
tunes inn skikkelig.
yy Signalstyrken til radiostasjonen er altfor svak. Still inn stasjonen manuelt.
yy Ingen stasjoner har blitt forhåndsinstallert, eller forhåndsinstallerte stasjoner har
blitt slettet (når du har tunet ved å skanne etter forhåndsinstallerte kanaler).
Forhåndsinstaller noen radiostasjoner, se side 25 for detaljer.
yy Fjernkontrollen er for langt fra enheten.
Operer fjernkontrollen innen 7 m (23 fot).
Fjernkontrollen virker
ikke riktig.
yy Det er en gjenstand i veien mellom fjernkontrollen og enheten.
Fjern gjenstanden.
yy Batteriene i fjernkontrollen er utbrukte.
Erstatt batteriene med nye batterier.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om LG TV-en din støtter LG Sound Sync.
yy Sjekk LG Sound Sync-tilkobling.
yy Sjekk lydinnstillingene til TV-en din og denne enheten.
Tillegg 33
Hovedenhet
Generelt
Strømkrav
Se hovedetiketten.
Se hovedetiketten.
Strømforbruk
Nettverksbasert standby : 0,4 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Ytre dimensjoner (B x H x D)
Ca. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Nettovekt
Ca. 2,53 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Omgivelsesfuktighet
5 % til 90 %
Innganger
AUX IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA-kontakt (V, H) x 1
Radio
FM-avstemningsområde
87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
Forsterker (RMS-utgangseffekt)
20 %
230 W
Forside
115 W X 2 (4 Ω ved 1 kHz)
System
Frekvensgang
100 til 20.000 Hz
Signal/støy-forhold
75 dB
Dynamikkområde
Bus strøm tilleggsutstyr
(USB)
USB-versjon
75 dB
5 V 0 500 mA
2,0
5
Tillegg
THD
Total
34 Tillegg
Høyttalere
Forside
Type
2 –veis 2 høytaler
Impedans
4Ω
Nominell inngangseffekt
115 W
Maks. inngangseffekt
230 W
Netto dimensjoner (B x H x D)
Ca. 203 mm x 284,5 mm x 200 mm
Nettovekt
Ca. 2,1 kg
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
5
Tillegg
Tillegg 35
Vedlikehold
Håndtere enheten
Merknader om disker
Håndtere enheten
Fest aldri papir eller teip på disken.
Ved frakt av enheten
Oppbevare disker
Oppbevar forpakningen og pakkematerialet som
enheten kom med. Hvis du skal frakte enheten,
pakkes den som den var pakket da den kom fra
fabrikken. Dette for maksimal sikkerhet.
Etter avspilling lagres disken i etuiet sitt. Ikke utsett
disken for direkte sollys eller varmekilder, og la de
aldri ligge i en parkert bil som er utsatt for direkte
sollys.
Holde eksteriøret rent
Rengjøre disker
Ikke bruk sterke vesker så som insektspray i
nærheten av enheten.
Ikke bruk sterke midler så som alkohol, bensin, tynner
eller andre sterke løsninger, eller antistatisk spray
som er ment for eldre vinylplater.
Å tørke av med stort trykk kan skade enheten.
Ikke etterlat gummi eller plastprodukter i kontakt
med enheten over lenger tid.
Rengjøre enheten
Varemerker og Llisenser
For å tørke av spilleren anvendes en tørr og myk
klut. Hvis overflatene er ekstremt skitne, bruk en lett
fuktet, myk klut med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk
sterke løsninger så som alkohol, bensin eller tynner,
ettersom disse kan skade enhetens overflater.
Enheten er en high-tech, presisjonsenhet. Hvis den
optiske pick-up-linsen og driverdelene til disken er
skitne eller slitte, kan bildekvaliteten svekkes. For
informasjon, kontakt din nærmeste autoriserte
serviceforhandler.
Bluetooth trådløs teknologi er et system som
muliggjør radiokontakt mellom elektroniske
enheter.
Tilkobling av individuelle enheter med Bluetooth
trådløs teknologi medfører ikke noen kostnader.
En mobiltelefon med Bluetooth trådløs teknologi
kan brukes gjennom Cascade hvis tilkoblingen ble
gjort vis Bluetooth trådløs teknologi.
Bluetooth ordmerket og logoer eies av Bluetooth
SIG, Inc. og LG Electronics bruk av disse merkene,
er lisensunderlagt.
Andre varemerker og varenavn er underlagt sine
respektive eiere.
Tillegg
Vedlikehold av enheten
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement