LG CM2460 Owner's manual

LG CM2460 Owner's manual
BRUKERMANUAL
Micro Hi-Fi
Audio
Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat
og ta vare på den for senere anvisninger.
MODELL
CM2460 (CM2460, CMS2460F)
*MFL69389531*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.
2
1
Starte
Starte
Starte
3
SaSikkerhetsinformasjon
FARE FOR ELEKTRISK
STØT – MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR
ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER
BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN
KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV
BRUKERE.
Symbolet med et lyn i en likesidet
trekant er beregnet på å varsle
brukeren om at uisolert og farlig
spenning er tilstede innenfor
produktets ytre deksler, og kan
være av tilstrekkelig styrke til å
forårsake alvorlige elektriske støt
ved berøring med personskade som
resultat.
Symbolet med et utropstegn i
en likesidet trekant er beregnet
på å varsle brukeren om viktige
bruks- og vedlikeholdsanvisninger
i litteraturen som medfølger
produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE
UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et
innesluttet sted, som i en bokhylle eller lignende.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overoppheting. Åpningene må
aldri blokkers ved at produktet plasseres på en
seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke
plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i
en bok­hylle eller stativ med mindre det er sørget for
tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger
er fulgt.
FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et
lasersystem. Les nøye gjennom brukerhåndboken for
å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare
på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med
et autorisert servicesenter hvis produktet trenger
vedlikehold.
Dersom kontrollene brukes på annen måte enn
beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller
andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan
du utsette deg for skadelig stråling.
Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne
dekselet.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast veggkontakter.
Overbelastede veggkontakter, løse eller skadde
kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt
skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver
av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra
tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og
få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en
autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen
mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å
bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er
utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet
være lett tilgjengelig.
1
Starte
FORSIKTIG
4
Starte
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
1
Starte
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet
fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for montering i
motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs
helse, må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder
på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker)
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
Starte
5
Symboler
~
Henviser til likestrøm (DC).
1
Henviser til klasse II-utstyr.
Starte
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
6
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1Starte
3SaSikkerhets-informasjon
8
Unike funksjoner
8Tilbehør
9
Spillbar Filkrav
9
– Krav til musikkfil
9
– Kompatible USB-enheter
9
– Krav til USB-enhet
10Fjernkontroll
12Frontpanel
13Baksidepanel
2
Koble til
14
14
15
15
15
Kobling av høyttalerne
– Kobler høyttalerne til enheten
Tilkobling av Annet Utstyr
– USB Tilkobling
– PORT. IN-tilkobling
3Betjening
16
16
16
17
17
17
17
18
Grunnleggende bruk
– CD/USB-bruk
– Autoavspilling
Andre Operasjoner
– Programmert Avspilling
– Slette programmert liste
– Viser filinformasjon (ID3 TAG)
– Søker etter en mappe og en MP3/WMA/
FLAC-fil
18 – Sletting av en MP3/WMA/FLAC-fil
18 – Skrur av lyden midlertidig
19 – Sleep Timer Innstilling
19 – Dimmer
19 – DEMO
19 – Automatisk av
20 – AUTO POWER På
20 – Auto-funksjonsendring
21 Bruke BLUETOOTH® trådløs teknologi
21 – Høre på musikk lagret på BLUETOOTHenheter
23 Bruk av Music Flow Bluetooth-appen
23 – Installer “Music Flow Bluetooth”-appen på
Bluetooth-enheten
25 Radio Operasjoner
25 – Høre på Radioen
25 – Optimalisering av dårlige FM signaler
25 – Forhåndsinstille Radio Stasjonene
25 – Sletting av alle lagrete stasjoner
25 – Se informasjon om en radiostasjon
26Lydjustering
26 Avansert bruk
26 – Innspilling til USB
27 – For å velge innspillingens bit rate og fart
28 Stille inn klokken
28 – Innstilling av klokken gjennom “Music Flow
Bluetooth”-appen
28 – Bruke spilleren din som alarmklokke.
29 LG Sound Sync
Innholdsfortegnelse
7
4Feilsøking
30Feilsøking
5Tillegg
31Hovedenhet
32Høyttalere
33Vedlikehold
33 – Håndtere enheten
33 – Merknader om disker
33 Varemerker og Llisenser
1
2
3
4
5
8
1
Starte
Unike funksjoner
Tilbehør
BLUETOOTH®
Vennligst sjekk og identifiser følgende medgitte
tilbehør
Starte
Hører på musikk lagret på Bluetooth-enheten din.
USB direkteinnspilling
Innspiller musikk til din USB innretning.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth er en app utviklet for å gi deg
kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter. Se side
23-24
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til LG TV-en din, som er kompatibel
med LG Sound Sync.
Fjernkontroll (1)
Batteri (2)
Starte
Spillbar Filkrav
9
Kompatible USB-enheter
yy MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
Krav til musikkfil
yy USB Flash Drive :
Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1.
1
MP3/WMA/FLAC fil kompatibilitet med denne
enheten begrenses slik som følgende.
yy USB funksjonen til denne enheten støtter ikke
enkelte USB-enheter.
Starte
yy Sample frekvens :
MP3 : innen 8 til 48 kHz
WMA : innen 8 til 48 kHz
FLAC : innen 8 til 192 kHz (USB),
innen 8 til 48 kHz (CD)
Krav til USB-enhet
yy Bit rate: innen 32 til 320 kbps (MP3),
40 til 192 kbps (WMA)
yy Maks. filer : Data-CD : 999 / USB : 2000
yy Maks. mapper : Data-CD : 99 / USB : 200
yy Filutstrekning : “.mp3”/ “.wma”/ “.flac”
yy Enkelte MP3/WMA/FLAC/FLAC-filer kan ikke
spilles av, avhengig av filtype eller -format.
yy Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på
dataen støttes ikke.
yy Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
yy Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan
variere fra enheten din.
yy Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all
data.
yy USB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du
bruker USB skjøteledning eller USB hub.
yy CD-ROM filformat : ISO 9660/ JOLIET
yy Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare
FAT(16/ 32) filsystem støttes.)
yy Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som
skaper en ISO 9660 file system.
yy Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
yy Støttekanal (FLAC) : Opp til 2 kanaler
yy Støttet utgangs bits/prøve (FLAC) : 24-bits
yy bps (FLAC) : Opp til 2,5 Mbps
DTS støttes ikke. Ved DTS lydformat, er ikke audio
output.
Du må sette alternativet for plateformatet til
[Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LGspillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable)
plater. Hvis du setter alternativet til [Live File
System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere.
(Mastered/ Live File System : plateformat for
Windows Vista)
yy Ekstern HDD, Kortlesere, Låste enheter, eller hard
type USB-enheter støttes ikke.
yy USB porten til enheten kan ikke kobles til PC.
Denne enheten kan ikke brukes som lagrings
enhet.
yy Noen USB er fungerer ikke sammen med dette
apparatet.
10 Starte
Fjernkontroll
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (STRØM) : Slår enheten PÅ eller AV.
B (ÅPNE/LUKK) : Åpner og lukker plateskuffen.
VOL +/- : Justerer høyttalervolum.
1
Starte
PRESET/FOLDER W/S :
-- Søker etter en mappe med MP3/WMA/FLAC
filer. Når en USB med MP3/WMA/FLAC filer
i forskjellige mapper blir spilt, trykk PRESET/
FOLDER W/S for å velge den mappen du ønsker
å spille.
-- Velg et forhåndsinstallert tall for å velge en radio
stasjon.
FUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.
@ : Skrur av lyden.
PROGRAM/MEMORY :
-- Lagrer radiostasjoner.
-- Sletter alle de lagrede stasjonene.
-- Lager en programmert spillingsliste som du vil
høre på.
REPEAT : Spiller låter/filer gjentatte ganger eller i
tilfeldig rekkefølge.
DELETE :
-- Unntatt MP3/WMA/FLAC-filer.
-- Sletter en sang fra den programmerte spillelisten.
Batteribytte
)
(R03
(R03)
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med 4 og 5 samsvarende
riktig.
Starte 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT : Du kan velge lydinntrykk.
INFO :
-- Ser informasjon om musikken din. En MP3fil inkluderer ofte en ID3-tag. Taggen tilbyr
informasjon om Tittel, Artist, Album eller Tid.
-- Ser adressen til en tilkoblet Bluetooth-enhet i
Bluetooth-modus.
TUN. -/+ : Velger radio stasjon.
C/V (Hopp over/Søk) :
-- Utelater hurtig bakover eller
fremover.
-- Å søke etter en del i et spor/fil.
d/M (Spill/Pause) :
-- Begynner eller setter avspillingen på pause.
-- Velger STEREO/MONO.
Z (Stopp) :
-- Stanser avspillingen eller opptaket.
-- Avbryt SLETT-funksjon.
DIMMER : Display-vinduet dempes over noen trinn.
SLEEP : Stiller systemet til å slå seg av på et angitt
tidspunkt.
CLOCK :Stiller inn en klokke og kontrollerer en tid.
ALARM : Med ALARM-funksjonen kan du slå på CDog USB-avspilling og Tuner-mottakelse på et ønsket
tidspunkt.
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System).
-- Bekrefter innstillingene av klokken og alarmen.
USB REC : USB direkte innspilling.
? : Knappen er ikke tilgjengelig for noen funksjon.
PTY : Søker radiostasjoner etter radiotype.
1
Starte
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
12 Starte
Frontpanel
1
Starte
a
b
c
d
e
f
h
g
i
j
k
a1/! (Strøm)
Slår enheten PÅ eller AV.
fFjernsensor
b F
Velger funksjon og inngangskilde.
hVolumknapp
Justerer volumet på høyttaleren.
c Y/U (Hopp over/Søk)
- Søk bakover eller forover.
- Hopp til forrige/neste låt/fil.
iUSB
Spiller audiofiler ved å koble til USB-enheten.
TUNING - / +
Velg radiostasjon.
d T (Spill av/Pause)
- Starter eller pauser avspilling.
- Velger stereo/mono.
e R
Åpner eller lukker plateskuffen.
gDisplay-vindu
jPlateskuff
kPORT. IN
Koble til bærbar enhet.
Starte 13
Baksidepanel
1
Starte
a
b
a FM ANTENNA
b SPEAKERS (L/R) terminaler
cPOWER IN
R (6 Ω)
L (6 Ω)
c
14 Koble til
Kobling av høyttalerne
Kobler høyttalerne til enheten
For å koble hver kabel til enheten må du trykke hver
plastikk fingerknapp for å åpne koblingsterminalene
til enheten. Før inn ledningen og slipp knappen.
2
Koble til
Koble den svarte på hver ledning til terminalene
merket - (minus) og den andre enden til terminalene
merket + (pluss).
Farge
Høyttaler
Rød
Front H
Hvit
Front V
>>Forsiktig
yy Sørg fot at barn ikke stikker fingrene eller
putter gjenstander inn i *høyttalerkanalen.
*Høyttalerkanal : En åpning for kraftfull bass
på høyttalerkabinettet (innebygget).
yy Bruk kun høyttaleren som leveres med
denne enheten. Bruk av andre høyttalere kan
forårsake feil.
yy Høytalerene inneholder magnetiske deler, så
farge-uregelmessighet kan forekomme på
TV skjerm eller PC monitor skjerm. Vennligst
bruk høytalerene langt borte fra enten TV
skjerm eller PC monitor.
Koble til 15
Tilkobling av Annet
Utstyr
PORT. IN-tilkobling
Koble til en utgang (hodetelefon eller linjeutgang)
fra en bærbar enhet (MP3 eller PMP, osv.) til PORT.
IN-tilkoblingen.
USB Tilkobling
Koble en USB-enhet til USB-portene på enheten.
2
Koble til
Bærbar kabel
MP3-spiller, osv.
,,Merk
Fjerning av USB innretningen fra enheten.
1. Velg en annen funksjon/modus eller trykk
Z på fjernkontrollen 2 ganger på rad.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.
Hør på musikk fra en bærbar spiller
eller ekstern enhet
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra
forskjellige typer bærbare spillere eller eksterne
enheter.
1. Koble den bærbare enheten til PORT. INkontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1/!.
3. Trykk på F for å velge PORTABLE-funksjonen.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne
enheten og start spillingen.
16 Betjening
Grunnleggende bruk
CD/USB-bruk
yy Skjermen skifter i følgende rekkefølge.
USB
MP3/WMA/
FLAC CD
AUDIO CD
RPT 1
1. Sett inn platen ved å trykke B på fjernkontrollen
eller R på enheten.
Koble USB-enheten til USB-porten.
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
2. Velg CD- eller USB-funksjonen ved å trykke
FUNCTION på fjernkontrollen eller F på enheten.
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
For å
Stopp
3
,,Merk
gjøre dette
Trykk Z på fjernkontrollen.
Betjening
Avspilling
Trykk d/M på fjernkontrollen eller
T på enheten.
Pause
Trykk d/M på fjernkontrollen eller
T på enheten.
Leting etter
en seksjon
innenfor et
spor/fil
Trykk og hold C/V på
fjernkontrollen eller Y/U på
enheten under avspilling og slipp der
du ønsker å høre.
yy Når du spiller Program list, er kun RPT 1 og
RPT ALL tilgjengelig.
yy Selv etter at apparatet startes på nytt eller
det byttes fra én funksjon til en annen, kan
du høre på musikk fra punktet for siste
avspilling.
yy Hvis du etterlater skuffen åpen i mer en 5
minutter, vil den lukkes automatisk.
-- I stopp-status.
Autoavspilling
Trykk C/V på fjernkontrollen
eller Y/U på enheten for å gå
til neste/forrige låt/fil.
AUDIO/MP3/WMA/FLAC CD spilles av automatisk
etter at skuffen åpnes og så lukkes.
-- Under avspilling,
Trykk V på fjernkontrollen eller
U på enheten for å gå til neste
Hopp til
låt/fil.
neste/forrige
låt/fil.
Ved avspilling på mindre enn
2 sekunder, trykk C på
fjernkontrollen eller Y på enheten
for å gå til forrige låt/fil.
Ved avspilling etter 3 sekunder, trykk
C på fjernkontrollen eller Y
på enheten for å gå til starten av
en låt/fil.
Spiller i
repetisjon
eller uten
rekkefølge
*DIR : Katalog
Trykk REPEAT gjentatte ganger
på fjernkontrollen. Se notatet om
detaljer for endring av skjermvisning.
Bytter automatisk til CD-funksjonen hvis skuffen
åpnes og så lukkes når det ikke finnes noen disk i
skuffen.
Betjening 17
Andre Operasjoner
Slette programmert liste
Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.
Programmert Avspilling
Programfunksjonen gjør at du kan lage en spilleliste
av favorittsporene/-filene dine fra en disk eller USBenhet.
Et program kan inneholde 20 låter/filer per media.
(CD, USB). Mulig å lagre 40 låter/filer totalt.
1.Trykk PROGRAM/MEMORY på fjernkontrollen i
stopp modus.
2.Trykk C/V på fjernkontrollen for å velge et
spor/fil.
4. Gjenta trinn 2-3 for å lagre andre spor/filer.
(Du kan endre listen ved å trykke
PRESET/FOLDER W/S for å velge
programnummeret.)
5.Trykk PROGRAM/MEMORY en gang til.
For å spille av den programmerte listen, trykk d/M
etter opprettelse av listen.
,,Merk
Når den programmerte listen opprettes eller
endres, er REPEAT-modus av.
2. Velg en sang ved å trykke PROGRAM/MEMORY
eller PRESET/FOLDER W/S gjentatte ganger.
3.Trykk DELETE mens en sang er valgt.
,,Merk
yy En programmert liste slettes i tilfellene
nedenfor.
-- Fjerne disken eller USB-enheten.
-- Slette eller ta opp musikkfiler på USBenheten.
-- Frakobling av strømledningen.
yy Programmet slås av i tilfellene nedenfor.
-- Endring til en annen funksjon.
-- Slå av og på apparatet.
Viser filinformasjon (ID3 TAG)
Under avspilling av en MP3-fil som inneholder
filinformasjon, kan du vise informasjonen ved å
trykke på INFO.
3
Betjening
3.Trykk PROGRAM/MEMORY for å lagre og velge
neste spor/fil.
1.Trykk PROGRAM/MEMORY på fjernkontrollen i
stopp modus.
18 Betjening
Søker etter en mappe og en
MP3/WMA/FLAC-fil
Sletting av en MP3/WMA/
FLAC-fil
1.Trykk PRESET/FOLDER W/S på fjernkontrollen
gjentatte ganger til en ønsket mappe vises i
skjermvinduet.
Du kan slette en fil, mappe eller et format ved
å trykke på DELETE på fjernkontrollen. Denne
funksjonen støttes kun i stopp-status. (Kun USB)
2.Trykk d/M for å spille av. Den første filen i
mappen vil spilles av.
1. -Velg filen som du ønsker å slette, og trykk på
DELETE på fjernkontrollen.
-Velg mappen som du ønsker å slette ved å trykke
på PRESET/FOLDER W/S på fjernkontrollen,
og trykk på DELETE på fjernkontrollen.
,,Merk
yy CD/USB-mapper/filer gjenkjennes som
nedenfor.
ROOT
3
-Trykk på og hold DELETE på fjernkontrollen for å
formatere USB-enheten.
FOLDER
eller
FILE
FOLDER1
Betjening
FOLDER3
Trykk på DELETE på fjernkontrollen gjentatte
ganger ved valg av MP3/WMA/FLAC-filen.
FILE 5
FILE 6
Skjermen skifter i følgende rekkefølge.
FILE 7
FOLDER4
FOLDER7
FILE 3
FOLDER8
- DEL FILE : Sletter filer.
- DEL DIR : Sletter mapper.
- FORMAT : Formaterer USB.
FILE 8
FILE 9
FILE 10
FILE 4
2. For å slette en fil/mappe eller et format, trykk
d/M på fjernkontrollen eller enheten.
FOLDER2
FOLDER5
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Hvis det ikke er noen fil en mappe, vil ikke
mappen vises.
yy Mapper presenteres i følgende rekkefølge;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Filene vil spilles av fra $ fil nr.1 til $ fil nr.14,
en etter en.
yy Filer og mapper presenteres i rekkefølgen de
er tatt opp, og kan presenteres forskjellig i
henhold til opptaksforholdene.
yy *ROOT : Den første skjermen du kan komme
til å se når en datamaskin gjenkjenner CD/
USB, er “ROOT”.
Hvis du ønsker å gå ut fra aktuell modus, trykk Z
på fjernkontrollen eller enheten.
>>Forsiktig
yy Ikke trekk ut USB-enheten under bruk
(avspilling, innspilling osv.).
yy Regelmessig sikkerhetskopiering anbefales
for å hindre tap av data.
yy Slette-funksjonen vil kanskje ikke støttes i
henhold til USB-statusen.
Skrur av lyden midlertidig
Trykk @ på fjernkontrollen for å dempe lyden.
Du kan dempe lyden hvis du for eksempel skal svare
på telefonen. Indikatoren MUTE vises i displayvinduet.
Trykk på @ igjen eller endre volumet for å avbryte.
Betjening 19
Sleep Timer Innstilling
Automatisk av
Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å velge
forsinkelsestid mellom 10 og 180 minutter, deretter
bli enheten slått av.
Denne enheten vil slå seg av for å spare strøm
dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern
enhet, og ikke blir brukt på 20 minutter.
For å avbryte sovefunksjonen, trykk SLEEP inntil
“SLEEP 10” vises, og trykk deretter SLEEP én gang
til.
Enheten vil også slå seg av etter 6 timer hvis
hovedenheten har blitt koblet til en annen enhet ved
hjelp av de analoge inngangene.
,,Merk
yy Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før
enheten skrur seg selv av.
yy Trykk SLEEP. Tiden som gjenstår vil vises i
skjermen.
Trykk på DIMMER én gang. Display-vinduet dempes
over noen trinn. For å avbryte, trykk på DIMMER
igjen.
DEMO
I strømstatus, juster volumnivået på hovedenheten
til minimum og deretter trykk og hold F på enheten i
omtrent 7 sekunder.
Enheten vil vise alle funksjonene i displayvinduet.
For å avbryte DEMO-funksjonen, trykk og hold F på
enheten i omtrent 7 sekunder.
Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i over
5 sekunder.
3
Betjening
Dimmer
Hvordan man frakobler den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten
20 Betjening
AUTO POWER På
Auto-funksjonsendring
Denne enheten slås på automatisk gjennom en
inngangskilde: LG TV eller Bluetooth.
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler, som
f.eks. Bluetooth og LG TV, og bytter deretter til en
passende funksjon automatisk.
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
,,Merk
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det
hende at denne funksjonen ikke vil fungere.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, bør
enheten slås på, men det kan hende at
Bluetooth-funksjonen ikke vil tilkobles.
3
Betjening
yy Hvis du frakobler Bluetooth-tilkoblingen
hos denne enheten, vil enkelte Bluetoothenheter forsøke å koble sammen med
enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å
frakoble tilkoblingen før enheten slås av.
yy Hvis du prøver å koble til “Music Flow
Bluetooth”-appen, vil Bluetooth-funksjonen
hos denne enheten slås på.
yy Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TV
eller Bluetooth-funksjonen, vil den riktige
funksjonen hos denne enheten slås på.
yy Hvis du allerede har sammenkoblet denne
enheten, kan denne enheten slås på
automatisk gjennom en inngangskilde når
denne enheten er slått av.
yy Hvis du slår av enheten ved å trykke på
strømknappen i mer enn 5 sekunder, blir
Auto Power On (auto-strøm på)-funksjonen
deaktivert. For å aktivere, slå på enheten.
yy For å bruke denne funksjonen, må
hovedenheten registreres i listen over
sammenkoblede enheter hos Bluetoothenheten.
Når du prøver å tilkoble en Bluetoothenhet
Når du prøver å koble Bluetooth-enheten din til
denne enheten, velges Bluetooth-funksjonen. Spill
av musikken din på Bluetooth-enheten.
Når LG TV-en er tilkoblet
Når du slår på LG TV-en din som er tilkoblet gjennom
LG Sound Sync, endrer denne enheten funksjonen til
LG TV. Du kan høre lyden fra TV-en din.
,,Merk
yy Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under
innspilling eller sletting.
yy Denne funksjonen fungerer kun med enheter
som tidligere var tilkoblet.
Betjening 21
Bruke BLUETOOTH®
trådløs teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling over korte avstander.
Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3, bærbar PC,
PDA.
BLUETOOTH-profiler
Enhetene må kunne tolke noen bestemte profiler for
at Bluetooth trådløs teknologi kan anvendes.Denne
enheten er kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kodek : SBC
Parer enheten din og BLUETOOTHenheten
Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sørg for
at Bluetooth-funksjonen er slått på hos Bluetoothenheten din. Se brukerveiledningen til Bluetoothenheten din. Når en sammenkobling er fullført, må
den ikke fullføres igjen.
1. Slå på enheten.
2.Bruk Bluetooth-enheten og utfør paringen. Når
du søker etter dette apparatet med Bluetoothenheten, vil en liste over lokaliserte enheter vises
på Bluetooth-enhetens display avhengig av type
Bluetooth-enhet. Enheten din vises som
“LG CM2460(XX)”.
,,Merk
yy XX representerer de siste to sifrene i
Bluetooth-adressen. For eksempel, hvis
enheten din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG CM2460(08)” på Bluetooth-enheten
din.
yy Avhengig av Bluetooth-enhetstypen,
vil noen enheter ha en annerledes
sammenkoblingsprosedyre. Skriv inn PINkoden (0000) ved behov.
yy Du kan koble denne enheten sammen
med opptil 3 Bluetooth-enheter samtidig,
ved hjelp av den samme metoden som
er beskrevet ovenfor, kun i Bluetoothfunksjonen.
yy Multi-sammenkobling støttes kun hos
Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende
at multi-sammenkobling ikke støttes,
avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede
enhetene.)
yy Fjernbare/avtakbare Bluetooth-enheter
(f.eks. dongler o.l.) støtter ikke multisammenkobling.
3
Betjening
Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever
interferens fra andre elektroniske enheter, eller hvis
du kobler til en Bluetooth-enhet fra et annet rom.
Tilkobling av individuelle enheter med Bluetooth
trådløs teknologi medfører ikke noen kostnader. En
mobiltelefon med Bluetooth trådløs teknologi kan
brukes gjennom Cascade hvis tilkoblingen ble gjort
vis Bluetooth trådløs teknologi.
Høre på musikk lagret på
BLUETOOTH-enheter
22 Betjening
3. Når enheten er koblet til Bluetooth-enheten din,
vil “PAIRED” vises i display-vinduet. Etter kort tid,
vil Bluetooth-enhetens navn vises.
,,Merk
yy “PAIRED” vil vises øyeblikkelig i displayvinduet ved kobling av andre enheter for
multi-sammenkobling.
yy Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil “_” bli
vist.
3
4. Lytt til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen
Bluetooth-enhet, se brukerveiledningen til
Bluetooth-enheten din.
Betjening
,,Merk
yy Når Bluetooth-teknologi brukes, må du
opprette en kobling mellom apparatet og
Bluetooth-enheten så tett på som mulig, og
holde denne avstanden.
Det kan hende at den ikke vil fungere
ordentlig i visse situasjoner, som beskrevet
nedenfor:
-- Det er en hindring mellom apparatet og
Bluetooth-enheten.
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens for Bluetooth-teknologien slik
som f.eks. medisinsk utstyr, mikrobølge
eller en trådløs LAN-enhet.
yy Du bør koble Bluetooth-enheten din til dette
apparatet igjen når du starter på nytt.
yy Selv når denne enheten er koblet til 3
Bluetooth-enheter i Bluetooth-modus, kan
du spille og kontrollere musikk med kun én av
de tilkoblede enhetene.
,,Merk
yy Når denne enheten er koblet sammen med
flere Bluetooth-enheter, vil kun én enhet
som spilles fortsette Bluetooth-tilkoblingen
når du endrer funksjonen til de andre
enhetene.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
opplever interferens fra andre elektroniske
enheter.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enhet.
yy Avhengig av type enhet, kan det være at du
ikke kan bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Du kan benytte deg av trådløst system ved å
bruke telefon, MP”, Notebook, osv.
yy Jo større avstand mellom apparatet og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten er slått av, eller hvis Bluetoothenheten står for langt unna enheten.
yy Når Bluetooth-koblingen kobles fra, koble
Bluetooth-enheten til apparatet igjen.
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet, vil
“BT READY” vises i display-vinduet.
yy Ved bruk av Bluetooth-funksjonen, juster
volumet til riktig nivå på Bluetooth-enheten.
yy Hvis den ikke er i Bluetooth-funksjonen, kan
kun én enhet tilkobles.
yy Hvis en Bluetooth-enhet er tilkoblet ved
bruk av LG TV, er LG TV-en frakoblet og
Bluetooth-enheten er tilkoblet.
yy Når du kobler en Bluetooth-enhet (iOSenhet osv.) til denne enheten eller bruker
enheten, kan volumnivåene synkroniseres
med hverandre.
Betjening 23
Bruk av Music Flow
Bluetooth-appen
,,Merk
Kun Android OS er tilgjengelig ved bruk av
“Music Flow Bluetooth”-appen med denne
enheten.
Om “Music Flow Bluetooth”-appen
“Music Flow Bluetooth”-appen tilbyr mange nye
funksjoner for denne enheten.
Installer “Music Flow
Bluetooth”-appen på Bluetoothenheten
Det finnes 2 måter for å installere “Music Flow
Bluetooth”-appen på Bluetooth-enheten din.
Installer “Music Flow Bluetooth”appen via QR-kode.
1. Installer “Music Flow Bluetooth”-appen via QRkode. Bruk skanneprogramvaren for å skanne
QR-koden.
(Android OS)
2. Trykk på ikonet for installasjon.
3. Trykk på ikonet for nedlasting.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din er koblet
til Internett.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din har en
skanneprogramvare/-app. Hvis ikke, kan du
laste en ned fra “Google Android Market
(Google Play Store)”.
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
Installer “Music Flow Bluetooth”appen via “Google Android Market
(Google Play Store)”.
1. Trykk på “Google Android Market (Google Play
Store)”-ikonet.
2. I søkefeltet, skriv inn “Music Flow Bluetooth” og
søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på
“Music Flow Bluetooth” for å starte nedlasting av
Bluetooth-appen.
4. Trykk på ikonet for installasjon.
5. Trykk på ikonet for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din er koblet
til internett.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din har
“Google Android Market (Google Play Store)”.
3
Betjening
For å nyte flere funksjoner, anbefales det å laste ned
og installere gratis “Music Flow Bluetooth”-appen.
,,Merk
24 Betjening
Aktiver Bluetooth med “Music Flow
Bluetooth”-appen
“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper med å koble
Bluetooth-enheten din til denne enheten.
1. Trykk på “Music Flow Bluetooth”-appikonet på
startskjermen for å åpne “Music Flow Bluetooth”appen, og gå til hovedmenyen.
2. Trykk på [Menu], og velg enheten som du ønsker.
3. For mer informasjon om drift, trykk [Help] i
[Setting]-menyen.
,,Merk
3
yy “Music Flow Bluetooth”-appen vil være
tilgjengelig i følgende programvareversjoner;
Betjening
-- Android O/S: versjon 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du bruker “Music Flow Bluetooth”appen for drift, vil det være noen forskjeller
mellom “Music Flow Bluetooth”-appen og
den medfølgende fjernkontrollen. Bruk den
medfølgende fjernkontrollen hvis nødvendig.
yy Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det
hende at “Music Flow Bluetooth”-appen ikke
vil fungere ordentlig.
yy Etter tilkobling av “Music Flow Bluetooth”appen, kan musikk spilles av fra
smart-enheten din. I dette tilfellet, prøv
tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Hvis du bruker andre programmer, eller endrer
innstillingene hos Bluetooth-enheten ved
bruk av “Music Flow Bluetooth”-appen, kan
det hende at “Music Flow Bluetooth”-appen
ikke vil fungere normalt.
yy Hvis “Music Flow Bluetooth”-appen ikke
fungerer normalt, sjekk Bluetooth-enheten
din og tilkoblingen av “Music Flow Bluetooth”appen, og prøv deretter å koble til igjen.
yy Avhengig av smart-telefonens
operativsystem, finnes det noen forskjeller
hos “Music Flow Bluetooth”-funksjonen.
yy Sjekk Bluetooth-innstillingen på Bluetoothenheten din hvis “Music Flow Bluetooth”appens tilkobling ikke fungerer ordentlig.
Betjening 25
Radio Operasjoner
Høre på Radioen
1.Trykk FUNCTION på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil FM vises i displayvinduet.
Den sist mottatte stasjonen stilles inn.
2. Auto-justering :
Trykk på og hold TUN. -/+ på fjernkontrollen eller
på Y/U på enheten i ca. 2 sekunder inntil
frekvensindikasjonen begynner å endre seg, og slipp.
Søking stopper når enheten justerer til en stasjon.
eller
3. Juster volumet ved å rotere berøringshjulet
på enheten eller ved å trykke VOL +/- på
fjernkontrollen gjentatte ganger.
Optimalisering av dårlige FM
signaler
Trykk d/M på fjernkontrollen eller T på enheten.
Dette vil endre radio-justeringen fra stereo til mono
og vanligvis forbedre mottakelsen.
Forhåndsinstille Radio
Stasjonene
Du kan forhåndsinstallere 50 stasjoner for FM.
Før du tuner, sørg for at du har skrudd ned lydnivået.
1.Trykk FUNCTION på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil FM vises i displayvinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å trykke
TUN. -/+ på fjernkontrollen eller
Y/U på enheten.
3. Trykk på PROGRAM/MEMORY på fjernkontrollen.
Et forhåndsinnstillingsnummer vil blinke i displayvinduet.
4. Trykk på PRESET/FOLDER W/S
på fjernkontrollen for å velge ønsket
forhåndsinnstillingsnummer.
5. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen. Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegen 2 og 5 for å lagre andre stasjoner.
Sletting av alle lagrete stasjoner
1. Trykk på og hold PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.
“ERASEALL” vil blinke på enhetens display-vindu.
2. Trykk på PROGRAM/MEMORY på
fjernkontrollen for å slette alle lagrede
radiostasjoner.
Se informasjon om en
radiostasjon
FM-tuneren leveres med RDS (Radio Data System).
Dette viser informasjon om radiostasjonen det høres
på. Trykk RDS/SET på fjernkontrollen gjentatte
ganger for å se de forskjellige datatypene:
PS (Navn på programtjenesten)
Navnet på kanalen vises i displayet
PTY (Progratypegjenkjennelse)
Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter)
vises i displayet.
RT (Radiotekst)
En tekstmelding som viser spesiell
informasjon om sendestasjonen.
Denne teksten vil kanskje rulle over
skjermen.
CT (Tid kontroller av kanalen)
Den viser tiden som sendes fra stasjonen.
Radiostasjoner kan søkes gjennom etter
programtype ved å trykke RDS/SET på
fjernkontrollen. Skjermen viser den siste PTY som
ble brukt. Trykk PTY en eller flere ganger for å velge
din foretrukne programtype. Trykk og hold inne TUN.
-/+. Tuneren stopper automatisk. Når en stasjon er
funnet, vil søket stoppes.
3
Betjening
Manuell justering :
Trykk på TUN. -/+ på fjernkontrollen, eller på
Y/U på enheten gjentatte ganger.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt stasjon, trykk
PRESET/FOLDER W/S på fjernkontrollen.
26 Betjening
Lydjustering
Avansert bruk
Dette systemet har et antall forhåndsinnstilte
surroundlyd-typer. Elementene som viser for
equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og
effekter.
Du kan velge ønsket surroundlyd ved å bruke
SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
3
Betjening
PÅ DISPLAYET
Beskrivelse
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Dette programmet gir
lyden en entusiastisk
atmosfære, og gir deg
følelsen av å være på
en faktisk rock-, pop-,
jazz. Eller klassisk
konsert.
BASS
Forsterker diskant,
bass og surroundlydeffekten.
STANDARD
Du kan nyte optimert
lyd.
,,Merk
yy I noen surroundmoduser, kan enkelte
høyttalere kanskje ikke gi fra seg lyd
eller bare lav lyd. Det avhenger av
surroundmodusen og lydkilden og er ingen
feilindikasjon.
yy Det kan hende at du må nullstille lydmodusen
etter å ha endret inngangen, noen ganger
også etter endring av låten.
Innspilling til USB
Forskjellige lydkilder kan spilles inn til USB.
(CD, Tuner, PORTABLE)
1. Koble opp USB-enheten til spilleren.
2. Velg en funksjon ved å trykke FUNCTION på
fjernkontrollen eller F på enheten.
Ett-spors opptak – du kan ta opp på USB etter
avspilling av et spor/fil du ønsker å lagre.
Alle låter/filer som spilles inn - Du kan spille inn til
USB etter fullstopp-status.
Innspilling av programmert spilleliste - Etter
flytting til programmer liste og du kan innspille
det til USB. (Referer til side 17)
3. Start innspilling ved å trykke USB REC på
fjernkontrollen.
4. For å stoppe opptak, trykk Z på fjernkontrollen.
Pause i opptaket
Under opptak, trykk d/M på fjernkontrollen eller
T på enheten for å pause opptak.
Trykk én gang til for å starte innspilling igjen.
(kun Tuner, PORTABLE)
Betjening 27
For å velge innspillingens bit
rate og fart
1.Trykk USB REC på fjernkontrollen i over 3
sekunder.
2.Bruk C/V på fjernkontrollen eller
Y/U på enheten for å velge bithastighet.
3.Trykk USB REC på fjernkontrollen igjen for å
velge innspillingshastighet.
4.Trykk C/V på fjernkontrollen eller
Y/U på enheten for å velge ønsket
opptakshastighet :
(kun AUDIO CD)
X1 SPEED
- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.
5.Trykk USB REC på fjernkontrollen for å avslutte
innstilling.
yy Det er ingen lyd under innspilling av MP3/
WMA/FLAC.
yy Når du slutter innspilling under avspilling, vil
filen som har blitt spillet inn lagres.
(Unntatt MP3/WMA/FLAC-filer)
yy Ikke fjern USB-enheten eller slå av enheten
under USB-innspilling. Ellers kan det hende
at en ufullstendig fil opprettes og ikke slettes
fra PCen.
yy Hvis USB-innspillingen ikke fungerer, vil
meldinger som “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL” eller “NO REC” vises i display-vinduet.
yy Multi kortleser-enheten eller Ekstern HDD
kan ikke brukes til USB-innspilling.
yy En fil spilles inn på ca. 512 Mbyte når du
spiller inn med høy bithastighet.
yy Du kan ikke lagre mer enn 2000 filer.
Laging av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet
matrial, inkludert computer programmer, filer,
kringkastinger og lydopptak, kan være brudd på
opphavsrett og utgjøre en kriminell overtredelse.
Utstyrtet må ikke brukes for slikt formål.
Vær ansvarlig
Respekter opphavsrett
yy Ved ustøttede MP3/WMA/FLAC-filer, kan
filinnspillingen stoppes.
yy Den vil lagres som følgende.
AUDIO CD
MP3/WMA/FLAC
PORTABLE
Tuner
Tuner: Den gjeldende innspillingsfrekvensen
vises.
3
Betjening
X2 SPEED
- Du kan bare spille inn musikkfilen.
,,Merk
yy Du kan sjekke innspillings prosentforhold
for USB innspillingen på skjermen under
innspillingen. (Kun MP3/WMA/FLAC CD)
28 Betjening
Stille inn klokken
Bruke spilleren din som
alarmklokke.
1. Slå enheten på.
1. Slå enheten på.
2. Trykk og hold inne CLOCK.
2. Trykk og hold inne ALARM.
3. Velg tidsmodus ved å trykke C/V på
fjernkontrollen.
- AM 12:00 (for en AM og PM-visning) eller 0:00
(for en 23-timers visning)
3.Trykk C/V på fjernkontrollen eller
Y/U på enheten for å endre timer og
minutter og trykk RDS/SET for å lagre.
4.Trykk RDS/SET for å bekrefte valget ditt.
5. Velg timene ved å trykke C/V på
fjernkontrollen.
6.Trykk RDS/SET.
3
Betjening
7. Velg minuttene ved å trykke C/V på
fjernkontrollen.
8.Trykk RDS/SET.
Innstilling av klokken gjennom
“Music Flow Bluetooth”-appen
Installer “Music Flow Bluetooth”-appen på Androidenheten. (Referer til side 23)
Klokken på enheten din synkroniseres automatisk
med enheten din ved aktivering av Bluetoothtilkoblingen gjennom “Music Flow Bluetooth”-appen.
4. Trykk C/V på fjernkontrollen eller
Y/U på enheten for å endre funksjonen og
trykk RDS/SET for å lagre.
-- Trykk på C/V for å velge et
minnenummer når du velger Tuner og trykk på
RDS/SET. Hvis det ikke finnes et minnenummer,
blir dette trinnet hoppet over.
5.Trykk C/V på fjernkontrollen eller
Y/U på enheten for å endre volumet og
trykk RDS/SET for å lagre. Klokkeikonet “(“
viser at alarmen er innstilt.
,,Merk
yy Hvis klokkeslettet er innstilt, kan
klokkeslettet sjekkes ved å trykke CLOCK
selv om spilleren er slått av.
yy Alarmen kan stilles inn etter at klokken er
innstilt.
yy Hvis klokken og alarmen er innstilt, kan
alarmens ikon “(” sjekkes ved å trykke
CLOCK selv om spilleren er slått av.
yy Hvis klokken og alarmen er innstilt, kan
alarmens ikon “(” og innstillingsinformasjon
sjekkes ved å trykke ALARM selv om
enheten er slått av.
yy Du kan velge ALARM På-/Av-modus ved å
trykke på ALARM.
Betjening 29
LG Sound Sync
1. Skru på enheten ved å trykke på 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
2.Trykk FUNCTION på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil LG TV-funksjonen er valgt.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne
enheten gjennom fjernkontrollen din med LG Sound
Sync. Den er kompatibel med LG TV som støtter
LG Sound Sync. Sørg for at TV-en din har LG Sound
Sync-logoen.
Kontrollerbar funksjon via LG TV-ens fjernkontroll:
Volum Opp/Ned, Demp
Se TV-brukerveiledningen for detaljer om LG Sound
Sync.
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom
du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten
synkroniseres med TV-en.
yy Hvis tilkoblingen mislykkes, sjekk tilstanden til
denne enheten, samt TV-ens strøm og funksjoner.
yy Sjekk tilstanden til denne enheten og tilkoblingen
i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
-- Slått av enheten.
-- Endring av funksjonene til de andre.
-- Frakobling av trådløs tilkobling forårsaket av
interferens eller avstand.
yy Tiden det tar for å slå av denne enheten, varierer
avhengig av TV-en din.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-produsentene eller -modellene.
yy Hvis du tilkobler LG Sound Sync når “Music Flow
Bluetooth”-appen er tilkoblet, er kontroll gjennom
appen tilgjengelig.
yy Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke
på 1/! (Strøm), vil LG Sound Sync frakobles.
For å bruke denne funksjonen igjen, bør du koble
sammen TV-en og enheten på nytt.
yy Hvis en LG TV er tilkoblet ved bruk av Bluetooth,
er Bluetooth frakoblet og LG TV-en er tilkoblet.
yy Hvis du prøver å endre funksjonen ved bruk av LG
TV-funksjonen, vil volumet endres i henhold til LG
TV-volumnivået.
“PAIRED” vises på display-vinduet i omtrent 3
sekunder, så vises “LG TV” på display-vinduet hvis
du kobler til normalt med denne enheten og TVen din.
3
Betjening
,,Merk
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden
gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny [ [Sound] [ [TV Sound
Output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
30 Feilsøking
Feilsøking
PROBLEM
Enheten fungerer ikke
som den skal.
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøyttaler,
DVD-spiller, forsterker osv.), og slå den på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
((TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.
yy Strøm-kabel er ikke plugget inn. Plugg i strømkontakten.
Ingen Strøm.
Ingen Lyd.
yy Sjekk om strømmen har feilet.
Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Sjekk om du har valgt riktig funksjon.
Trykk FUNCTION og sjekk den utvalgte funksjonen.
yy Sjekk om høyttalerne er riktig koblet til enheten.
4
Feilsøking
yy En disc som ikke kan spilles er satt i. Sett inn en spillbar disc.
Enheten starter ikke
avspilling.
yy Ingen disc er satt i. Sett i en disc.
yy Disc’en er skitten. Rens disc’en. (Referer til side 33)
yy Disken er innsatt oppned. Plasser disken med etikett eller trykt sid. (opp)
yy Antennen er dårlig innrettet eller feil tilkoplet. Koble antennen riktig til.
Radiostasjoner kan ikke
tunes inn skikkelig.
yy Signalstyrken til radiostasjonen er altfor svak. Still inn stasjonen manuelt.
yy Ingen stasjoner har blitt forhåndsinstallert, eller forhåndsinstallerte stasjoner har
blitt slettet (når du har tunet ved å skanne etter forhåndsinstallerte kanaler).
Forhåndsinstaller noen radiostasjoner, se side 25 for detaljer.
yy Fjernkontrollen er for langt fra enheten.
Operer fjernkontrollen innen 7 m (23 fot).
Fjernkontrollen virker
ikke riktig.
yy Det er en gjenstand i veien mellom fjernkontrollen og enheten.
Fjern gjenstanden.
yy Batteriene i fjernkontrollen er utbrukte.
Erstatt batteriene med nye batterier.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om LG TV-en din støtter LG Sound Sync.
yy Sjekk LG Sound Sync-tilkobling.
yy Sjekk lydinnstillingene til TV-en din og denne enheten.
Tillegg 31
Hovedenhet
Generelt
Strømkrav
Se hovedetiketten.
Se hovedetiketten.
Strømforbruk
Nettverksbasert standby : 0,5 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Ytre dimensjoner (B x H x D)
Ca. 230 mm x 125 mm x 236 mm
Nettovekt
Ca. 2,1 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Omgivelsesfuktighet
5 % til 90 %
Innganger
Bærbar i (PORT. IN)
0,4 Vrms (3,5 mm stereoplugg) x 1
Radio
FM-avstemningsområde
87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
Forsterker (RMS-utgangseffekt)
100 W
Forside
50 W (6 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)
System
Frekvensgang
80 til 20000 Hz
Signal/støy-forhold
80 dB
Dynamikkområde
Bus strøm tilleggsutstyr
(USB)
75 dB
5 V 0 500 mA
5
Tillegg
Total
32 Tillegg
Høyttalere
Forside
Type
2 –veis 2 høytaler
Impedans
6Ω
Nominell inngangseffekt
50 W
Maks. inngangseffekt
100 W
Netto dimensjoner (B x H x D)
Ca. 150 mm x 250 mm x 140 mm
Nettovekt
Ca. 1,52 kg
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
5
Tillegg
Tillegg 33
Vedlikehold
Håndtere enheten
Merknader om disker
Håndtere enheten
Fest aldri papir eller teip på disken.
Ved frakt av enheten
Oppbevare disker
Oppbevar forpakningen og pakkematerialet som
enheten kom med. Hvis du skal frakte enheten,
pakkes den som den var pakket da den kom fra
fabrikken. Dette for maksimal sikkerhet.
Etter avspilling lagres disken i etuiet sitt. Ikke utsett
disken for direkte sollys eller varmekilder, og la de
aldri ligge i en parkert bil som er utsatt for direkte
sollys.
Holde eksteriøret rent
Rengjøre disker
Ikke bruk sterke vesker så som insektspray i
nærheten av enheten.
Ikke bruk sterke midler så som alkohol, bensin, tynner
eller andre sterke løsninger, eller antistatisk spray
som er ment for eldre vinylplater.
Å tørke av med stort trykk kan skade enheten.
Ikke etterlat gummi eller plastprodukter i kontakt
med enheten over lenger tid.
Rengjøre enheten
Varemerker og Llisenser
For å tørke av spilleren anvendes en tørr og myk
klut. Hvis overflatene er ekstremt skitne, bruk en lett
fuktet, myk klut med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk
sterke løsninger så som alkohol, bensin eller tynner,
ettersom disse kan skade enhetens overflater.
Enheten er en high-tech, presisjonsenhet. Hvis den
optiske pick-up-linsen og driverdelene til disken er
skitne eller slitte, kan bildekvaliteten svekkes. For
informasjon, kontakt din nærmeste autoriserte
serviceforhandler.
Bluetooth trådløs teknologi er et system som
muliggjør radiokontakt mellom elektroniske
enheter.
Tilkobling av individuelle enheter med Bluetooth
trådløs teknologi medfører ikke noen kostnader.
En mobiltelefon med Bluetooth trådløs teknologi
kan brukes gjennom Cascade hvis tilkoblingen ble
gjort vis Bluetooth trådløs teknologi.
Bluetooth ordmerket og logoer eies av Bluetooth
SIG, Inc. og LG Electronics bruk av disse merkene,
er lisensunderlagt.
Andre varemerker og varenavn er underlagt sine
respektive eiere.
Tillegg
Vedlikehold av enheten
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement