LG DP351 Owner's manual
NORSK
DP351
P/NO : MFL47350135
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.1 1
8/11/08 9:00:18 AM
Sikkerhetsforskrifter
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT.
MÅ IKKE ÅPNES!
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE
DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN
KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE. SERVICE MÅ BARE
FORETAS AV KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle
brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets
ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige
elektriske støt ved berøring med personskade som resultat.
Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å
varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i
litteraturen som medfølger produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER HØY
FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et innesluttet sted, som i en
bokhylle eller lignende.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i
overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser
og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at
produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke
plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med
mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er
fulgt.
FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et lasersystem.
Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at
produktet brukes på rett måte, og ta vare på håndboken for
fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter
hvis produktet trenger vedlikehold. Dersom kontrollene
brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller
andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig
stråling. Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne
dekselet. Laserstrålingen er synlig når dekselet er åpnet. SE IKKE DIREKTE
PÅ STRÅLEN.
FORSIKTIG: Dette apparatet bør ikke komme i kontakt med vann (dråper eller
sprut). Plasser ikke objekter som er fylt med vann, som vaser, oppå apparatet.
FORSIKTIG
• Ventilasjonen må ikke hindres ved at ventilasjonsåpningene tildekkes med
gjenstander, slik som aviser, duker, gardiner osv.
• Det må ikke plasseres kilder med åpen flamme, slik som stearinlys, oppå
apparatet.
• Brukte batterier må avfallshåndteres på forsvarlig måte og ikke brennes. Vis
miljøhensyn når du kaster brukte batterier.
• Apparatet skal bare benyttes under moderate klimatiske forhold.
• Overdrevent lydtrykk fra øreplugger og hodetelefoner kan resultere i
hørselskader.
• Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen
flamme eller lignende.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre
forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å
være sikker. Ikke overbelast veggkontakter. Overbelastede veggkontakter, løse
eller skadde kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller
sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk
støt eller brann.
Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet
indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få
ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å
bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig
oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet.
For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut
av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett
tilgjengelig.
Avfallshåndtering av ditt gamle utstyr
1. Når dette symbolet med en overkrysset søppeldunk er festet til et produkt,
betyr det at produktet omfattes av EU-direktivet om EE-avfall 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør avfallshåndteres separat fra
det ordinære husholdningsavfallet via egne returordninger godkjent av
statlige eller lokale myndigheter.
3. Korrekt avfallshåndtering av dine gamle apparater bidrar til å unngå
potensielt negative konsekvenser for miljø og helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater,
kontakt lokale myndigheter, renholdsfirmaet eller butikken der du kjøpte
produktet.
Dette produktet er produsert i henhold til EMC-direktiv 2004/108/EC og
lavspenningsdirektivet 2006/95/EC.
Europeisk representant:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)
2
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.2 2
8/11/08 9:00:19 AM
Innholdsfortegnelse
Typer av spillbare plater ............................................................................. 3
Oppladbart batteri....................................................................................... 3
Hovedenhet ................................................................................................ 4
Fjernkontroll ................................................................................................ 5
Strømtilkoplinger......................................................................................... 6
Kople til enheten......................................................................................... 7
Rotere LCD-panelet ................................................................................... 7
Endre innstillingene ................................................................................... 8
Vise plateinformasjon ................................................................................. 9
Spille av en plate ...................................................................................... 10
Spille av en DivX Movie-fil.........................................................................11
Lytte til musikkplater eller filer .................................................................. 12
Vise bildefiler ............................................................................................ 12
Språkkoder ............................................................................................... 13
Områdekoder............................................................................................ 13
Feilsøking ................................................................................................. 14
Spesifikasjoner ........................................................................................ 14
Om visning av
symbolet
” kan vises på TV-skjermen når spilleren brukes. Dette symbolet betyr at
“
funksjonen som er forklart i brukerveiledningen, ikke er tilgjengelig på platen.
Sonekoder
Denne enheten har en sonekode som er skrevet på baksiden av enheten.
Denne enheten kan kun spille av DVD-plater merket tilsvarende som på
baksiden av enheten eller med “ALL”.
• De fleste DVD-platene har en globus med ett eller flere siffer tydelig plassert
på omslaget. Dette nummeret må stemme overens med enhetens sonekode.
Hvis ikke, kan ikke platen spilles av.
• Hvis du forsøker å spille av en DVD-plate med en annen sonekode enn den
som finnes på spilleren, vises meldingen “Kontroller sonekoden” på TV-skjermen.
Opphavsrett
DVD-RW: Kun VR-modus, videomodus og ferdigstilt
Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, vise, kringkaste via kabel, spille
av offentlig eller leie opphavrettslig beskyttet materiale uten tillatelse. Dette
produktet er utstyrt med kopieringsbeskyttelsessystem utviklet av Macrovision.
Enkelte plater er innspilt med beskyttelsessignaler. Ved innspilling og
avspilling av bildene på disse platene, vil bildene være forvrengt. Dette
produktet bruker opphavsrettsbeskyttelsesteknologi som er beskyttet av
amerikanske metodepatenter og andre åndsverksrettigheter og som eies av
Macrovision Corporation og andre rettighetseiere. Macrovision Corporation må
autorisere all bruk av denne opphavsrettsbeskyttede teknologien, og den er
kun til personlig bruk eller annen begrenset visning med mindre annet er avtalt
med Macrovision Corporation. Omvendt utvikling (Reverse Engineering) eller
demontering er ikke tillatt.
DVD+R: Kun videomodus
Oppladbart batteri
Typer av spillbare plater
Tipo
Logotipo
DVD-VIDEO: Plater som f.eks. filmer som kan kjøpes eller
leies.
DVD-R: Kun videomodus og ferdigstilt
DVD+RW: Kun videomodus
Audio CD: Musikk CD-plater eller CD-R/CD-RW-plater i
musikk-CD format som kan kjøpes
Denne enheten spiller av DVD±R/RW og CD-R/RW-plater som inneholder
lydtitler, DivX, MP3, WMA og/eller JPEG-filer. Enkelte DVD±RW/DVD±R eller
CD-RW/CD-R-plater kan ikke spilles av på denne enheten grunnet
innspillingskvaliteten eller platens fysiske tilstand, eller karakteristikken til
innspillingsenheten og redigeringsprogrammet.
• Det interne, oppladbare batteriet gir deg friheten til å ta med deg enheten og
spille av filer uten å være avhengig av strømledningen.
• Det innebygde, oppladbare batteriet vil bare starte oppladingen når enheten
er slått av og vekselstrømomformeren er tilkoplet en veggkontakt.
• Ladingen stopper hvis du slår enheten på.
• Ladingen tar ca. 2,5 timer.
• Batteriets driftstid: ca. 2 timer 20 minutter
Batteriets driftstid kan variere avhengig av batteriets status, driftsstatus og
miljømessige forhold.
• Batteriindikatoren lyser rødt mens lading pågår. Når ladingen er fullført,
skifter indikatoren farge til grønn.
• Når resterende batteritid er under noen få minutter, blinker “
” på
skjermen.
3
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.3 3
8/11/08 9:00:19 AM
Hovedenhet
a LCD-skjerm
b Kontrollknapper for avspilling
• N (Spill av): Starter avspilling.
• x (Stopp): Stopper avspillingen.
• X (PAUSE/STEP): Stanser avspillingen midlertidig / Trykk gjentatte ganger for
visning bilde for bilde.
• . (Hopp over): Søker bakover * eller går tilbake til begynnelsen av gjeldende
kapittel eller spor, eller går til forrige kapittel eller spor.
• > (Hopp over): Søker forover* eller går til neste kapittel eller spor.
* Trykk og hold på knappen i om lag to sekunder.
c Mottakerenhet: Pek fjernkontrollen hit.
d Høyttalere
e Funksjonsknapper
•
•
•
•
•
•
•
*
POWER (1): Slår enheten PÅ eller AV.
SETUP: Åpner eller lukker oppsettmenyen.
MENU: Åpner DVD-menyen.
DISPLAY: Åpner skjermmenyen.
LCD MODE (LCD-modus): Velger LCD-modus (16:9, 4:3 eller Off)
COLOR* (Farge): Viser menyen for farge for LCD-skjermen.
BRIGHT* (Lysstyrke): Viser menyen for lysstyrke for LCD-skjermen.
For å justere fargene eller lysstyrken for LCD-skjermen, trykker du på COLOR
eller BRIGHT på hovedenheten for å vise menyen for lysstyrke eller farge og
bruker deretter b/B til å justere verdien. Trykk ENTER for å bekrefte.
f Menykontrollknapper
• b B v V (venstre/høyre/opp/ned): Velger et element i menyen.
• ENTER: Bekrefter menyvalg.
g Batterilader og strømindikator
• Batteriindikatoren lyser rødt under lading og skifter farge til grønt når ladingen er
fullført. (Referer til side 3 for ytterligere detaljer.)
• Indikatoren skifter til grønt i noen sekunder når enheten slås på.
Volum: Du kan justere volumnivået ved hjelp av volumkontrolleren på
høyre side.
h OPEN (Z): Åpner platedekselet.
i Platedeksel
Øretelefoner: Kople øretelefoner til hodetelefonpluggen på høyre side
for å lytte uten å forstyrre omgivelsene.
4
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.4 4
8/11/08 9:00:20 AM
Fjernkontroll
SKIP/SEARCH (. / >): Søker* bakover
/forover. Går til neste eller forrige kapittel/spor.
* Trykk og hold på knappen i om lag to sekunder.
SLOW (t / T): Spiller av bakover/forover i
langsom kino.
a
l
l
l
l
l
l
l
b
l
l
l
l
l
l
l
SETUP: Åpner eller lukker oppsettmenyen.
MENU: Åpner DVD-menyen.
vV b B: Navigerer i menyene.
b
): Bekrefter menyvalg.
ENTER (
Sette batteriet i fjernkontrollen
Klem sammen batteriholderklipset og trekk i fliken
for å fjerne batteriholderen. Sett inn batteriet med
(+) plusspolen i samme retning som (+) tegnet på
batteriholderen. Før batteriholderen med batteriet
tilbake i fjernkontrollen og forsikre deg om at den er
satt helt inn.
• Skift ut batteriet i fjernkontrollen med et 3 V
mikro Litiumbatteri, slik som CR. 2025 eller
tilsvarende.
• Avfallshåndter batteriet på en trygg måte i
samsvar med lokale bestemmelser. Kast ikke
batteriet på varmen.
RETURN (O): Trykk for å gå bakover i menyen
eller for å lukke menyen.
DISPLAY: Åpner skjermmenyen.
l
c
l
l
l
l
l
l
c
l
l
l
l
l
l
l
PAUSE/STEP (X): Stanser avspillingen midlertidig
/ Trykk gjentatte ganger for visning bilde for bilde.
PLAY (N): Starter avspilling.
STOP (x): Stopper avspillingen.
Talltastatur: Velger nummererte alternativer i en
meny.
d
PROG.: Åpner modus for endring av
programmering.
CLEAR: Fjerner et spornummer fra programlisten.
l
l
l
l
l
l
l
l
a
l
l
l
l
l
l
l
POWER (1): Slår enheten PÅ eller AV.
AUDIO (
): Velger et lydspråk eller en lydkanal.
SUBTITLE (
): Velger tekstspråk.
ANGLE ( ): Velger en DVD-kameravinkel, såfremt
tilgjengelig.
l
l
l
l
l
l
d
l
l
l
l
l
l
TITLE: Åpner platens tittelmeny.
REPEAT: Gjentar kapittel, spor, tittel eller alt.
A-B: Gjentar en sekvens.
ZOOM: Forstørrer videobildet.
MARKER : Markerer et hvilket som helst punkt
under avspilling.
SEARCH : Viser menyen [Marker Search]
(Markørsøk).
RANDOM: Spiller av spor i tilfeldig rekkefølge.
Advarsel vedrørende utskiftbart litiumbatteri
• fare for eksplosjon dersom batteriet monteres
feilaktig.
• skal kun skiftes ut med samme batteritype.
• ytterligere advarselmerking i nærheten av
batteriet dersom det er ment å skiftes ut av
brukeren.
l
Advarsel : Batteriet som benyttes i denne
enheten kan utgjøre en risiko for brann eller
kjemisk forbrenning hvis det behandles feil. Aldri
lad opp, demonter, brenn eller varm opp
batteriet til over 100 °C.
Skift ut batteriet utelukkende med et batteri fra
Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic),
delenr. CR. 2025. Bruk av andre batterier kan
innebære risiko for brann eller eksplosjon.
Brukte batterier skal avfallshåndteres. Batterier
skal oppbevares utilgjengelig for barn. Batterier
skal ikke demonteres eller kastes på varmen.
5
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.5 5
8/11/08 9:00:20 AM
Høyre side av enheten
Strømtilkoplinger
Kople til strømkabelen
Kople den medfølgende strømkabelen fra enheten til en veggkontakt.
Kople strømpluggen til vekselstrømomformerens hus.
(Den faktiske enheten kan variere fra illustrasjonen.)
Høyre side av enheten
Plugges inn i
veggkontakt.
Koples til kjøretøyets
sigarettennerkontakt.
Plugges inn i
“DC 12V IN”kontakten.
Bilomformer
• Denne bilomformeren drives av 8,5-16 V likestrøm.
• Henvend deg til en forhandler av elektriske komponenter for hjelp til å velge
en egnet bilomformer.
• Produsert av NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Utløserknapp for
strømledning
Plugges inn i “DC 12V IN”-kontakten.
Vekselstrømomformer
• Denne vekselstrømomformeren drives på 100-240 V~ 1 A 50/60 Hz.
• Henvend deg til en forhandler av elektriske komponenter for hjelp til å velge
egnet strømpluggadapter eller strømledningssett.
• Produsert av NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD
Kople til bilomformeren
Denne enheten og bilomformeren er designet for bruk i kjøretøy med elektrisk
system på 8,5-16 V og negativ jording. Dette er standard for de fleste kjøretøy.
Dersom kjøretøyet ditt har en annen type elektrisk system, kan ikke DC-strømsystemet benyttes.
Forsiktig
• For å unngå elektrisk støt og eventuell skade på enheten eller kjøretøyet,
skal du alltid kople bilomformeren fra sigarettennerkontakten før du trekker
ut pluggen fra enheten.
• Det er montert en 3 A 250 V sikring i bilomformeren som beskyttelse.
• Kople bilomformeren fra sigarettennerkontakten mens du starter motoren.
• Ikke bruk enheten hvis kjøretøyets batteri er nesten tomt for strøm.
Strømtopper fra kjøretøyets dynamo kan føre til at likestrømsikringen går.
• Hvis kjøretøyets strømforsyning synker under ca. 10 V, kan det være at
enheten ikke fungerer korrekt.
• Ikke etterlat enheten på et sted der temperaturen overstiger 70 °C.
Leserenheten kan bli skadet.
Eksempler:
- Inne i et kjøretøy der vinduene er lukket og utsatt for direkte sollys.
- Nær en varmekilde.
6
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.6 6
8/11/08 9:00:21 AM
Kople til enheten
Rotere LCD-panelet
Audio- og videotilkopling
Du kan rotere enhetens LCD-panel med urviserne opptil 180 grader. Du kan
også betjene enheten etter at du har rotert LCD-panelet 180 grader og foldet
det ned.
Kople AV OUT-kontakten på enheten til motsvarende innkontakter på TVapparatet ved hjelp av den medfølgende AV-kabelen, slik som vist nedenfor.
Høyre side av enheten
Plugges inn i
“AV OUT”kontakten.
TV
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbelt-D
symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
For å rotere LCD-panelet må enheten plasseres på et stabilt og jevnt underlag,
f.eks. et bord. Vipp opp LCD-panelet til en vertikal posisjon. Roterer LCD-panelet langsomt 180 grader med urviserne. Er det nødvendig, kan LCD-panelet
foldes ned etter rotering.
Vipp opp LCD-panelet til vertikal posisjon for å rotere det tilbake til opprinnelig
posisjon. Roter LCD-panelet langsomt 180 grader mot urviserne.
• Når du er ferdig å bruke enheten, setter du LCD-panelet tilbake til opprinnelig
posisjon.
• Ikke etterlat enheten med LCD-panelet vendt opp. Uforutsette støt kan skade
det.
7
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.7 7
8/11/08 9:00:21 AM
Justere skjerminnstillingene
Endre innstillingene
KNAPP
1
Vis oppsettmenyen:
SETUP
2
Velg ønsket alternativ på første nivå:
vV
3
Gå til andre nivå:
B
4
Velg ønsket alternativ på andre nivå:
vV
5
Gå til tredje nivå:
B
6
Endre innstillingen:
v V / ENTER
Endre innstillingene - mer du kan gjøre
Når du slår på for første gang
Menyen for språkvalg vises når du slår på enheten for første gang. Du må
velge et språk for å bruke enheten. Bruk vV b B for å velge et språk og trykk
ENTER. Deretter vises bekreftelsesmenyen. Trykk på knappene b B for å velge
[Enter] og trykk deretter ENTER.
Justere språkinnstillingene
Menyspråk – Velg et språk for oppsettsmenyen og skjermmenyen.
Musikk-CD/Undertekst/Meny – Velg ønsket språk for lydspor, teksting og
platemeny.
[Original]: Refererer seg til originalspråket for plateinnspillingen.
[Annet]: For å velge et annet språk trykker du på talltastene og deretter
ENTER for å angi det motsvarende firesifrede tallet ifølge språkkodelisten (se
side 13). Hvis du taster feil nummer, trykker du på CLEAR for å slette det og
taster deretter inn det riktige tallet.
[Av] (for teksting): slår av teksting.
TV-bildeformat – Velg hvilket bildeformat du vil bruke på TV-apparatet.
[4:3]: Velg dette når det er tilkoplet et standard 4:3 TV.
[16:9]: Velg dette når det er tilkoplet et 16:9 bredformat TV.
Skjermmodus – Hvis du valgte 4:3, må du definere hvordan du vil at filmer og
programmer i bredformat skal vises på TV-skjermen.
[Stripeformat]: Viser et bredt bilde med svarte striper i overkant og underkant
av bildet.
[Panoramaformat]: Fyller hele 4:3-skjermen, og beskjærer bildet etter behov.
Justere lydinnstillingene
DRC (Dynamic Range Control) – Gjør lyden klar når volumet dempes (kun
Dolby Digital). Sett til [På] for å oppnå denne effekten.
Vokal – skal bare settes til På ved avspilling av en flerkanals karaoke-DVD.
Karaoke-kanaler på platen vil bli mikset til normal stereolyd.
Justere låsinnstillingene
Du må sette alternativet [Områdekode] for å bruke låsalternativene. Velg
alternativet [Områdekode] og trykk deretter B. Angi et firesifret passord og trykk
ENTER. Gjenta passordet og trykk ENTER for å bekrefte. Hvis du taster feil
nummer, trykker du på CLEAR og taster deretter inn det riktige tallet.
Hvis du har glemt passordet ditt kan du tilbakestille det. Ta først platen ut av
enheten. Åpne oppsettmenyen og angi det sekssifrede nummeret “210499”.
Passordet blir slettet.
Klassifisering – Velger et klassifiseringsnivå. Jo lavere nivå, jo strengere
klassifisering. Velg alternativet [Opphev] for å deaktivere klassifisering.
Passord – Setter eller endrer passordet for låsinnstillinger.
[Nytt]: Angi et nytt firesifret passord ved hjelp av talltastaturet og trykk
deretter ENTER. Angi passordet en gang til for å bekrefte.
[Endre]: Angi det nye passordet to ganger etter at du har angitt det gjeldende.
Områdekode – Velg en kode for et geografisk område som grunnlag for
klassifisering. Dette bestemmer hvilke standarder for foreldrekontroll i det
aktuelle området som danner grunnlaget for klassifiseringen av DVD-plater (se
side 13).
8
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.8 8
8/11/08 9:00:21 AM
Justere andre innstillinger
DivX(R) VOD – Vi gir deg registreringskoden for DivX® VOD (Video On
Demand) som lar deg leie og kjøpe videoer ved bruk av DivX® VOD-tjenesten.
For ytterligere informasjon, gå til www.divx.com/vod. Trykk på ENTER mens
ikonet [Velg] er markert, og enhetens registreringskode vises.
Videoene som lastes ned fra DivX® VOD kan kun spilles av på denne enheten.
Vise plateinformasjon
KNAPP
1
Trykk DISPLAY under avspilling:
DISPLAY
2
Velg et element:
vV
3
Juster innstillingene i Vis-menyen:
b B / ENTER
4
Lukke menyen:
DISPLAY
Vise plateinformasjon - mer du kan gjøre
Du kan velge et element ved å trykke på vV og endre eller velge innstillingen
ved å trykke på b B.
Gjeldende tittel (eller spor) nummer/totalt antall titler (eller
spor)
Gjeldende kapittelnummer/totalt antall kapitler
Medgått spilletid
Valgt lydspråk eller kanal
Valgt undertekst
Valgt kameravinkel/totalt antall kameravinkler
Symboler benyttet i håndboken
Et avsnitt der overskriften har en av følgende symboler gjelder bare for platen
eller filen som representeres av symbolet.
ALL
Alle plater og filer
ACD
Audio CD-plater
DVD
DVD og ferdigstilte DVD±R/RW-plater
MP3
MP3-filer
DivX
DivX-filer
WMA
WMA-filer
9
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.9 9
8/11/08 9:00:22 AM
Stoppe avspillingen midlertidig ALL
Spille av en plate
KNAPP
1
Åpne platedekselet:
2
3
4
Legg inn en plate:
Lukk platedekselet:
Start avspilling:
5
6
Juster volumet:
Stoppe avspillingen:
OPEN (Z)
N PLAY
VOLUME
x STOP
Spille av en plate - mer du kan gjøre
Stoppe avspillingen
Trykk STOP (x) for å stoppe avspillingen. Avhengig av platen registrerer
enheten stoppunktet. “ Xx ” vises kort på skjermen. Trykk PLAY (N) for å
gjenoppta avspillingen (fra angjeldende scene). Hvis du trykker på STOP (x) på
nytt eller løser ut platen (“ x ” vises på skjermen), vil enheten slette
stoppunktet. (Xx =Gjenoppta stopp, x =Fullstendig stopp) Punktet for
gjenopptakelse kan bli slettet dersom du trykker på en knapp (f.eks.; POWER,
OPEN osv.).
Spille av en DVD som har en meny DVD
De fleste DVDʼer i dag har menyes som lastes inn før filmen avspilles. Du kan
navigere I disse menyene ved hjelp av vV b B eller talltastene for å utheve et
valg. Trykk på ENTER for å velge.
Spille av en DVD VR-plate
Denne enheten vil spille av DVD-RW-plater som er innspilt med bruk av Video
Recording (VR)-formatet. Legger du inn en DVD VR-plate, vises menyen på
skjermen. Bruk vV for å velge en tittel og trykk deretter PLAY ( N). Trykk
MENU eller TITLE for å vise DVD-VR-menyen.
Enkelte DVD-VR-plater er laget med CPRM-data av DVD-RECODER. Enheten
støtter ikke slike typer plater.
Hoppe til neste/forrige kapittel/spor/fil
ALL
Trykk på SKIP (>) for å gå til neste kapittel/spor/fil.
Trykk på SKIP (.) for å gå tilbake til starten på gjeldende kapittel/spor/fil.
Trykk kort på SKIP (.) to ganger for å gå tilbake til det forrige kapitlet/sporet/
fil.
Trykk PAUSE/STEP (X) for å stanse innspillingen midlertidig. Trykk PLAY (N)
for å fortsette avspillingen.
Spille av bilde for bilde DVD
DivX
Trykk gjentatte ganger på PAUSE/STEP (X) for å spille av bilde-for-bilde.
Spille av gjentatte ganger ALL
Trykk gjentatte ganger på REPEAT-knappen for å velge et element som skal
gjentas. Gjeldende tittel, kapittel eller spor spilles av gjentatte ganger. For å gå
tilbake til normal avspilling, trykker du gjentatte ganger på REPEAT-knappen for
å velge [Av].
Hurtigspoling forover/bakover
DVD
DivX
ACD
WMA
MP3
Trykk og hold SKIP (. eller >) (Hopp over) for hurtigavspilling forover eller
bakover under avspilling. Du kan endre avspillingshastigheten ved å trykke og
holde gjentatte ganger på SKIP (. eller >) (Hopp over). Trykk PLAY (N)
(Spill av) for å fortsette avspillingen med normal hastighet.
Repetere en spesifikk sekvens (A-B)
DVD
DivX
ACD
Trykk A-B på begynnelsen av sekvensen du vil repetere, og en gang til på
slutten av sekvensen. Den valgte sekvensen repeteres kontinuerlig. For å gå
tilbake til normal avspilling, trykker du på A-B-knappen for å velge [Av].
Velge et språk for underteksten
Trykk SUBTITLE (
tekstspråk.
DVD
DivX
) gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket
Vise fra en annen kameravinkel DVD
Hvis kameravinkelindikatoren vises på skjermen et øyeblikk, innebærer det at
du kan velge en annen kameravinkel ved å trykke gjentatte ganger på knappen
ANGLE ( ).
Lytte til et annet lydspor
DVD
DivX
Trykk AUDIO ( ) gjentatte ganger under avspilling for å høre på et annet tilgjengelig språk, andre lydkanaler eller andre omkodingsmetoder.
Spille av i sakte film
DVD
( DivX : kun forover)
Under avspilling trykker du på SLOW (t eller T) (Sakte) for å redusere
avspillingshastigheten bakover eller forover. Du kan endre
avspillingshastigheten ved å trykke gjentatte ganger på SLOW (t eller T)
(Sakte). Trykk PLAY (N) (Spill av) for å fortsette avspillingen med normal
hastighet.
10
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.10 10
8/11/08 9:00:23 AM
Se på et forstørret videobilde DVD
DivX
Under avspilling eller i pausemodus kan du trykke gjentatte ganger på ZOOM
for å velge zoom-modus. Du kan flytte deg gjennom det zoomede bildet ved å
bruke knappene vVb B. Trykk CLEAR for å avslutte.
Vise tittelmenyen
DVD
Trykk på TITLE for å vise platens tittelmeny, hvis tilgjengelig.
Vise DVD-menyen
DVD
Trykk på MENU for å vise platemenyen, hvis tilgjengelig.
Starte avspilling fra valgt tidspunkt DVD
DivX
Søker etter startpunktet for angitt tidspunkt. Trykk på knappen DISPLAY og velg
deretter klokkeikonet. Angi et tidspunkt og trykk deretter ENTER. Hvis du f.eks.
vil finne en scene 1 time, 10 minutter og 20 sekunder ut i filmen, taster du inn
"11020" og trykker ENTER. Har du tastet inn feil tall, trykker du CLEAR for å
slette og taster deretter inn på nytt.
Spille av i tilfeldig rekkefølge
ACD
WMA
MP3
For avspilling i tilfeldig rekkefølge trykker du på RANDOM (Tilfeldig rekkefølge)
under avspilling eller i stoppmodus. Trykk på knappen RANDOM en gang til for
å gå tilbake til normal avspilling.
Markere en favorittscene
DVD
DivX
Du kan markere en posisjon på en plate slik at du kan gå tilbake til punktet.
Trykk ganske enkelt på MARKER i gjeldende posisjon. Markørikonet vises kort
på skjermen. Gjenta prosedyren for opptil ni markører.
Du kan også gjenfinne eller slette posisjonene. Trykk på SEARCH (Søk) og
menyen [Marker Search] (Markørsøk). Bruk b eller B for å velge ønsket markør
i menyen og trykk deretter ENTER for å gjenfinne den eller CLEAR (Fjern) for
å slette den.
Minne for sist viste scene
DVD
ACD
Denne enheten husker sist viste scene fra den sist avspilte platen. Den sist
viste scenen blir værende i minnet selv om du tar ut platen fra spilleren eller
slår av enheten. Hvis du legger inn en plate der sist viste scene er blitt lagret,
kalles scenen automatisk frem.
Skjermsparer
Skjermspareren vises når enheten har stått i stoppmodus i ca. fem minutter.
Etter at skjermspareren er vist i fem minutter, slår enheten seg automatisk av.
Plate med blandet innhold – DivX, MP3/WMA og JPEG
Spille av en DivX Movie-fil
KNAPP
1
Åpne platedekselet:
2
3
4
Legg inn en plate:
Lukk platedekselet:
Velg en filmfil fra menyen:
5
Start avspilling:
N PLAY
6
Stoppe avspillingen:
x STOP
OPEN (Z)
v V, MENU
Spille av en DivX-filmfil - mer du kan gjøre
Skifte tegnsett for å vise DivX®-undertekst korrekt
Trykk og hold knappen SUBTITLE i ca. 3 sekunder under avspilling.
Språkkoden vises på skjermen. Trykk på b B for å velge en annen språkkode
inntil tekstingen vises korrekt. Trykk deretter ENTER.
Krav til DivX-filer
DivX-filers kompatibilitet med denne spilleren er begrenset til følgende:
• Tilgjengelig oppløsning: 720x576 (B x H) piksler.
• Filnavn for DivX og teksting er begrenset til 20 tegn.
• DivX-filtyper: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Spillbar DivX-teksting: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Spillbare kodekformater: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
• Kun avspillingsfunksjonen støttes med DivX 6.0 i enheten.
• Spillbare lydformater: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Samplingsfrekvens: innenfor 8 - 48 kHz (MP3), innenfor 32 - 48 kHz (WMA)
• Bithastighet: innenfor 8 - 320 kbps (MP3), innenfor 32 - 192 kbps (WMA),
mindre enn 4 Mbps (DivX file)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimum filer/plate: opptil 650 (totalt antall filer og mapper)
Når du spiller av en plate som inneholder både DivX, MP3/WMA og JPEG-filer,
kan du velge hvilken filmeny du vil spille av ved å trykke på TITLE.
11
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.11 11
8/11/08 9:00:23 AM
Vise bildefiler
Lytte til musikkplater eller filer
KNAPP
KNAPP
1
Åpne platedekselet:
2
3
4
Legg inn en plate:
Lukk platedekselet:
Velg en musikkfil fra menyen:
v V, MENU
5
Start avspilling:
N PLAY
6
Stoppe avspillingen:
x STOP
OPEN (Z)
-
Lytte til musikkplater eller filer - mer du kan
gjøre
Opprette ditt eget program
Du kan spille av innholdet på en plate i ønsket rekkefølge ved å organisere
rekkefølgen på musikken på platen. For å legge til en musikkfil i programlisten,
trykker du PROG. for å åpne modus for endring av programmering
( E merket vises i menyen). Velg ønsket musikkfil fra listen og trykk deretter
ENTER for å legge musikksporet til programlisten. Velg en musikkfil fra
programlisten og trykk deretter ENTER for å starte den programmerte
avspillingen. For å fjerne en musikkfil fra programlisten, velger du musikken du
vil fjerne og trykker deretter CLEAR i modus for endring av programmering. For
å fjerne all musikk fra programlisten, velger du [Fjern alle] og trykker deretter
ENTER i modus for endring av programmering. Programmet slettes når platen
tas ut eller enheten slås av.
Vise filinformasjon (ID3-merke)
Når du spiller av en MP3-fil som inneholder filinformasjon, kan du vise
informasjonen ved å trykke gjentatte ganger på DISPLAY.
Krav til MP3/WMA-musikkfiler
MP3/WMA-kompatibiliteten til denne enheten er begrenset til følgende:
• Filtyper: “.mp3”, “.wma”
• Samplingsfrekvens: innenfor 8 - 48 kHz (MP3), innenfor 32 - 48 kHz (WMA)
• Bithastighet: innenfor 8 - 320 kbps (MP3), innenfor 32 - 192 kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimum filer/plate: opptil 650 (totalt antall filer og mapper)
1
2
3
4
5
6
Åpne platedekselet:
Legg inn en plate:
Lukk platedekselet:
Velg en bildefil fra menyen:
Vise den valgte filen over hele skjermen:
Gå tilbake til menyen:
OPEN (Z)
v V, MENU
N PLAY
x STOP
Vise bildefiler - mer du kan gjøre
Vise bildefiler som en lysbildevisning
Bruk vV b B for å markere ikonet ( ) og trykk deretter ENTER for å starte
lysbildefremvisningen. Du kan endre lysbildehastigheten ved hjelp av b B mens
ikonet ( ) er markert.
Hoppe til neste/forrige bilde
Trykk SKIP (. eller >) for å vise forrige eller neste bilde.
Rotere et bilde
Bruk vV for å rotere bildet i fullskjermmodus mot eller med urviserne.
Stoppe en lysbildvisning midlertidig
Trykk PAUSE/STEP (X) for å stanse lysbildevisningen midlertidig. Trykk
PLAY ( N) for å fortsette lysbildevisningen.
Lytte til musikk under lysbildevisning
Du kan lytte til musikk under lysbildevisning såfremt platen inneholder både
musikk og bildefiler. Bruk vV b B for å markere ikonet (
) og trykk deretter
ENTER for å starte lysbildefremvisningen.
Se på et forstørret bilde
Mens du ser på et bilde i fullskjermmodus, trykker du gjentatte ganger på
ZOOM for å velge zoom-modus. Du kan flytte deg gjennom det zoomede bildet
ved å bruke knappene vVb B. Trykk CLEAR for å avslutte.
Krav til bildefiler
JPEG-filers kompatibilitet med denne enheten er begrenset til følgende:
• Filtyper: “.jpg”
• Bildestørrelse: Anbefalt mindre enn 2 MB
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimum filer/plate: opptil 650 (totalt antall filer og mapper)
12
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.12 12
8/11/08 9:00:24 AM
Språkkoder
Bruk denne listen for å legge inn ønsket språk for følgende initialinnstillinger: Musikk-CD, Plate med teksting, Platemeny.
Språk
Afar
Afrikaans
Albansk
Amharisk
Arabisk
Armenian
Assamisk
Aymar
Aserbajdsjansk
Basjkirsk
Baskisk
Bengali; bangla
Bhutansk
Bihari
Bretonsk
Bulgarsk
Burmesisk
Hviterussisk
Kinesisk
Kode
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Språk
Kroatisk
Tsjekkisk
Dansk
Nederlandsk
Engelsk
Esperanto
Estisk
Færøysk
Fijiansk
Finsk
Fransk
Frisisk
Galisisk
Georgisk
Tysk
Gresk
Grønlandsk
Guarani
Gujarati
Kode
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Språk
Hausa
Hebraisk
Hindi
Ungarsk
Islandsk
Indonesisk
Interlingua
Irsk
Italiensk
Javanesisk
Kannada
Kasjmiri
Kasakhisk
Kirgisisk
Koreansk
Kurdisk
Laotisk
Latin
Latvisk
Kode
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Språk
Lingala
Litauisk
Makedonsk
Malagasi
Malayisk
Malayalam
Maori
Marathi
Moldovsk
Mongolsk
Nauru
Nepalsk
Norsk
Oriya
Panjabi
Pashto, pushto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Kode
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Språk
Quechua
Retoromansk
Rumensk
Russisk
Samoansk
Sanskrit
Skotsk-gælisk
Serbisk
Serbokroatisk
Shona
Sindi
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Spansk
Sudansk
Swahili
Svensk
Tagalog
Kode
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Språk
Tajik
Tamilsk
Telugu
Thai
Tongansk
Tyrkisk
Turkmensk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Usbekisk
Vietnamesisk
Volapyk
Walisisk
Wolof
Xhosa
Jiddisch
Joruba
Zulu
Kode
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Områdekoder
Velg en områdekode fra denne listen.
Område
Afghanistan
Argentina
Australia
Østerrike
Belgia
Bhutan
Bolivia
Brasil
Kambodsja
Canada
Chile
Kina
Colombia
Kongo
Kode
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Område
Costa Rica
Kroatia
Tsjekkia
Danmark
Ecuador
Egypt
El Salvador
Etiopia
Fiji
Finland
Frankrike
Tyskland
Storbritannia
Hellas
Kode
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Område
Grønland
Hong Kong
Ungarn
India
Indonesia
Israel
Italia
Jamaica
Japan
Kenya
Kuwait
Libya
Luxembourg
Malaysia
Kode
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Område
Maldivene
Mexico
Monaco
Mongolia
Marokko
Nepal
Nederland
De nederlandske
Antillene
New Zealand
Nigeria
Norge
Oman
Pakistan
Kode
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
Område
Panama
Paraguay
Filippinene
Polen
Portugal
Romania
Russland
Saudi-Arabia
Senegal
Singapore
Slovakia
Slovenia
Sør-Afrika
Sør-Korea
Kode
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
Område
Spania
Sri Lanka
Sverige
Sveits
Taiwan
Thailand
Tyrkia
Uganda
Ukraina
USA
Uruguay
Usbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Kode
ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
13
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.13 13
8/11/08 9:00:24 AM
Feilsøking
Symptom
Ingen strøm.
Spesifikasjoner
Mulig årsak
Korrigerende tiltak
Strømledningen er plugget ut.
Plugg strømledningen skikkelig
inn i en veggkontakt.
Batteriet er utladet.
Lad opp batteriet.
Strømmen er på,
men enheten
virker ikke.
Det er ikke lagt inn noen plate.
Legg inn en plate.
Intet bilde
TV-apparatet er ikke satt til å
motta signalene fra enheten.
Velg korrekt videoinngangsmodus
på TV-apparatet.
Videokabelen er ikke korrekt
tilkoplet.
Kople til videokabelen på korrekt
måte.
LCD-modus er satt til [Off] (Av).
Velg en annen LCD-modus enn
[Off] (Av).
Utstyret som er tilkoplet via audiokabelen er ikke satt til å motta
signalene fra enheten.
Velg korrekt inngangsmodus på
forsterkeren.
Volumet er satt til minimum.
Bruk volumkontrollen for å justere
volumet.
Alternativene for AUDIO er satt i
feil posisjon.
Sett AUDIO-innstillingene til
korrekt posisjon.
En ikke-lesbar plate er lagt inn.
Sett inn en spillbar plate.
(Kontroller platetype og
sonekode.)
Ingen lyd
Enheten starter
ikke avspilling
Fjernkontrollen
virker ikke som
den skal.
Generelt
Strømkrav
Strømforbruk
Mål (ca.)
Nettovekt (ca.)
Driftstemperatur
Luftfuktighet (drift)
Láser
TV-signalsystem
DC 12V
12W
202 x 39 x 164 mm (B x H x D)
0,85kg
5 °C til 40 °C
5 % til 90 %
Halvlederlaser
PAL
Kontakter
Audio/Videoutgang
ø3,5 mm minikontakt x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk
- Audio: 1,5 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Øretelefonkontakt
ø3,5 mm stereo minikontakt x 1
LCD-skjerm
Klassifiseringsnivået er satt.
Endre klassifiseringsnivået.
Fjernkontrollen pekes ikke mot
enhetens mottaker.
Pek fjernkontrollen mot mottakeren på enheten.
Fjernkontrollen er for langt fra
enheten.
Betjen fjernkontrollen nærmere
enheten.
Skjermstørrelse
Projekseringssystem
Drivsystem
Oppløsning
7 ” (diagonalt)
R.G.B. stripe
TFT aktiv matrise
480 x 234 (WQVGA)
Tilbehør
•
•
•
•
•
RCA Video/Audio-kabel
Vekselstrømomformer (MPA-630)
Bilomformer (DPDC1)
Fjernkontroll
Batteri for fjernkontroll (Litiumbatteri)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
14
DP351-P_ASWELLK_NOR_MFL47350135.14 14
8/11/08 9:00:25 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement