LG FJ5 Owner's manual

LG FJ5 Owner's manual
BRUKERVEILEDNING
Høyttalersystem
med høy effekt
Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.
MODEL
FJ5
*MFL70040806*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
OBS
Kom i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT IKKE ÅPNE
OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK
STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER
INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES
AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT
PERSONALE VED BEHOV.
Lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er ment å skulle varsle
brukeren om tilstedeværelsen
for uisolert farlig spenning på
produktets innside som kan være
av en slik størrelse at det kan
utgjøre en risiko for å gi personer
elektrisk støt.
Utropstegnet i en likesidet trekant
er ment å skulle varsle brukeren
om tilstedeværelsen av viktige
drifts- og vedlikeholdsinstrukser
i veiledningen som medfølger
produktet.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET
FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det
utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan
komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som
innheholder væske (f.eks. en vase) skal plasseres på
apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller
lignende.
OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette
produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette
produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i
henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og
åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og
for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte
det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres
ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte
eller tilsvarende overflate. Dette produktet bør ikke
plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle
eller stativ, med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller
produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
Kom i gang
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter
og punktet der ledningen kommer ut av enheten.
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Sikreste måte å fjerne batteriet fra apparatet:
Fjern det gamle batteriet eller batteripakken,
følg stegene i motsatt rekkefølge fra når du
monterte det. For å hindre forurensning av miljøet
og mulig fare for menneskers og dyrs helse,
legg det (gamle batteriet) i riktig container ved
utpekte innsamlingspunkter. Batterier skal ikke
kastes sammen med ordinært husholdningsavfall
eller annet avfall. Det anbefales at du bruker
lokale systembatterier og akkumulatorer med
gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
OBS: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys,
må plasseres på apparatet.
Symboler
~
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
1
Kom i gang
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på.
3
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1 Kom i gang
3 Bruk
2Sikkerhetsinformasjon
6
Unike egenskaper
7
Krav til avspillbare filer
7 – Musikkfilkrav
7
– Kompatible USB-enheter
7 – USB-enhetskrav
8Fjernkontroll
10Toppanel
11 Frontpanel / Bakpanel
12 Hvordan man plasserer enheten
15
15
16
17
18
18
21
21
21
2Tilkobling
13
14
14
14
AC strømkabel tilkobling.
Tilkobling av alternativt utstyr
– AUX IN-kobling
– USB-tilkobling
Grunnleggende bruk
– Bruk av USB
– Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil
– Slette en fil/mappe eller format
Ved bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen
– Om «Music Flow Bluetooth»-appen
– Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på
Bluetooth-enheten din
22 – Aktiver Bluetooth med «Music Flow
Bluetooth»-appen
23Lydjustering
23 – Innstilling av lydmodus
24 – JUKE BOX-avspilling
25 Andre operasjoner
25 – Slå av lyden midlertidig
25 – DEMO
26 – Bruk av mikrofonen
28 – LIGHTING
28 – Auto-strøm Av
29 – AUTO POWER På
29 – Auto-funksjonsendring
30 LG Sound Sync
31 WIRELESS PARTY LINK-tilkobling
Innholdsfortegnelse
4Feilsøking
5
1
32Feilsøking
5Appendiks
2
33 Generelle spesifikasjoner
34 Varemerker og lisenser
34Vedlikehold
34 – Håndtering av enheten
3
4
5
6
Kom i gang
Unike egenskaper
1
BLUETOOTH®
Kom i gang
Lytte til musikk lagret på din Bluetooth-enhet.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth er en app designet for å gi deg
kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter.
(Side 21)
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til LG TV-en din som er kompatibel
med LG Sound Sync. (Side 30)
Kom i gang
Krav til avspillbare filer
Musikkfilkrav
Kompatible USB-enheter
yy MP3-spiller: Flash-type MP3-spiller.
yy USB-flash-enhet:
Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
yy USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke
alle USB-enheter.
yy Samplingsfrekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3),
innen 32 til 48 kHz (WMA)
USB-enhetskrav
yy Maks. filer : Data-CD : 2000
yy Enheter som krever ytterligere
programinstallasjon etter kobling til en PC, støttes
ikke.
yy Maks. mapper : 200
yy Ikke trekk ut USB-enheten under bruk.
yy Filutvidelser: “.mp3”/ “.wma”
yy For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta
litt lenger tid å søke.
yy Visse MP3/WMA-filer kan ikke spilles av, avhengig
av type og filformat.
yy Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å
forhindre datatap.
yy Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel eller
USB-hub , vil muligens ikke USB-enheten
gjenkjennes.
yy Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16
/ 32) fil-system støttes.)
yy Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
yy Eksterne HDD, kortlesere, låste enheter eller fasttype USB-enheter støttes ikke.
yy USB-porten på denne enheten kan ikke kobles
til en PC. Enheten kan ikke brukes som en
lagringsenhet.
yy Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere med
denne enheten.
1
Kom i gang
MP3-/WMA-filkompatibiliteten med denne enheten
er begrenset på følgende måter.
yy Bithastighet: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til
192 kbps (WMA)
7
8
Kom i gang
Fjernkontroll
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (Standby) : Slår strømmen på eller av.
F (Funksjon) : Velger funksjonen og inngangskilden.
1
Kom i gang
Inngangskilde / Funksjon
USB
AUX-inngang
Bluetooth
LG Sound Sync (Trådløs)
Display
USB
AUX
BT
LG TV
VOL (Volum) +/- : Justerer høyttalervolumet
(Demp): Demper lyden
SOUND EFFECT : Velger lydinntrykk.
FOLDER W/S :
Søker etter en mappe av MP3-/WMA-filer. Når
du spiller av en USB-enhet som inneholder MP3-/
WMA-filer i flere mapper, trykk på FOLDER W/S
for å velge mappen du vil spille fra.
Batteribytte
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med 4 og 5 samsvarende
riktig.
Kom i gang
9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C/V (Hopp over/Søk) :
-- Hopper bakover eller forover.
-- Søker etter en seksjon i en fil.
REPEAT : Lytter til filene flere ganger eller i tilfeldig
rekkefølge.
INFO :
-- Ser informasjon om musikken din. En MP3-fil har
ofte en ID3-kode. Koden gir informasjon om tittel,
artist, album eller tid.
-- Viser Bluetooth-enhetens navn på enheten i BT
READY.
-- Ser navnene til alle tilkoblede Bluetooth-enheter i
Bluetooth-modus.
-- I status til WIRELESS PARTY LINK Connection,
vises navnet på SLAVE-enheten hos MASTERenheten og enhetsnavnet til MASTER-enheten
vises hos SLAVE-enheten.
JUKEBOX :
-- Velger JUKE BOX-modus. (Side 24)
-- Lager JUKE BOX-liste.
LIGHTING : Velger lyseffekter.
VOCAL EFFECTS : Velger diverse
vokaleffektermoduser.
DELETE :
-- Sletter MP3-/WMA-filer. (Side 17).
-- Sletter en sang på JUKE BOX-listen.
1
Kom i gang
N (Spill av/Pause) : Starter eller pauser avspillingen.
10 Kom i gang
Toppanel
1
a
Kom i gang
i
h
b
eVOCAL EFFECTS
Velger vokaleffektmodus.
fBASS BLAST
Trykk for å velge BASS-effekt direkte.
gMASTER VOLUME/MULTI JOG
- Justerer høyttalervolum.
- Juster mikrofonvolumet.
- Velger belysningsmodus.
- Velger vokaleffektmodus.
hF (Funksjon)
Velger funksjonen og inngangskilden.
Inngangskilde / Funksjon
USB
AUX-inngang
Bluetooth
LG Sound Sync (Trådløs)
c
d
e
f
g
aUSB port
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USBenheten.
b1 (Standby)
Slår strømmen på eller av.
KEY CHANGER
Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret
ditt.
VOICE CANCELLER
Du kan nyte funksjonen mens du spiller av
musikk, ved å redusere sangerens vokal hos
musikk fra ulike kilder.
ECHO/DEMO
- Velger ECHO-modus.
- Når strømmen er slått av, vises DEMO-modus
hvis du trykker ECHO/DEMO.
cLIGHTING
Velger lyseffekter.
dMIC (mikrofon) VOL. (volum)
Velg for å justere mikrofonvolumet.
(Juster mikrofonvolumet ved å dreie MASTER
VOLUME/MULTI JOG.)
Display
USB
AUX
BT
LG TV
U (Hopp over/Søk)
- Hopper fremover.
- Søker etter en seksjon i en fil.
T (Spill av/Pause)
Starter eller pauser avspillingen.
Y (Hopp over/Søk)
- Hopper bakover.
- Søker etter en seksjon i en fil.
WIRELESS LINK
- Velger MASTER eller SLAVE i WIRELESS PARTY
LINK-modus.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINKmodus.
iDisplay-vindu
Kom i gang 11
Frontpanel / Bakpanel
1
a
L
d
R
AC IN
ANTENNA
b
aMIC (Mikrofon) kontakt
bEkstern sensor
cHåndtak
dAC i stikkontakt
eAUX IN (L/R)
Tilkoble ekstrautstyr.
AUX IN
e
Kom i gang
c
12 Kom i gang
Hvordan man plasserer
enheten
1
Kom i gang
Optimaliser lyden automatisk
Det hjelper å automatisk optimalisere lyden slik at
den passer installasjonsforholdene (horisontal eller
vertikal).
Hvis installasjonsmetoden endres (‘horisontal
vertikal’ eller ‘vertikal horisontal’), vises ‘VERTICAL
MODE’ eller ‘HORIZON MODE’ i display-panelet.
Vertikal
Venstre
Horisont
,,Merk
I horisontal modus kan stereo-lyd høres og i
vertikal modus forvandles lyden til mono-signal.
>>OBS
yy Ikke sitt eller trykk på enheten. Dette kan
føre til feil og forårsake person- og/eller
eiendomsskader.
yy Ikke plasser enheten i en ustabil stilling.
Plasser enheten med sikker avstand unna
barns rekkevidde.
yy Pass på at enheten ikke faller ned. Dette
kan føre til feil og forårsake person- og/eller
eiendomsskader.
yy Pass på foten når enheten plasseres vannrett.
Høyre
Tilkobling 13
AC strømkabel
tilkobling.
1. Koble én ende av AC strømkabelen (inkludert) til
kontakten på AC-en.
2
L
2. Sett den andre i stikkontakten.
,,Merk
Ta ut AC strømkabelen fra stikkontakten hvis du
ikke skal bruke den over lengre tid.
Tilkobling
R
AUX IN
14 Tilkobling
Tilkobling av alternativt
utstyr
AUX IN-kobling
USB-tilkobling
Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller osv.) i USBporten på denne enheten.
USB-enhet
Koble en utgang hos en extra-enhet (videokamera,
TV, spiller, osv.) til AUX IN (L/R)-kontakt.
2
Tilkobling
Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono),
koble den til den venstre lydkontakten på enheten.
Hvit
Lydkabel cable
Rød
,,Merk
Fjerning av USB-enheten fra enheten:
1. Velg en annen funksjon.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.
DVD-, Blu-Ray-spiller, osv.
Lytter til musikk fra den eksterne
enheten
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange
typer eksterne enheter.
1. Koble den eksterne enheten til AUX INkontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1.
3.Trykk F for å velge AUX-funksjonen.
4. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.
Betjening 15
Grunnleggende bruk
Bruk av USB
1. Koble USB enheten til USB porten.
2. Velg USB funksjon ved å presse F.
Til
Avspilling
Pause
Gjør dette
Trykk på N på fjernkontrollen eller
på T på enheten.
Trykk på N på fjernkontrollen eller
på T på enheten under avspilling.
Trykk V på fjernkontrollen eller
U på enheten for å gå til neste
låt/fil.
Ved avspilling under 2 sekunder,
Hoppe over trykk C på fjernkontrollen eller
til neste/ Y på enheten for å gå til forrige
forrige fil låt/fil.
Ved avspilling over 3 sekunder, trykk
C på fjernkontrollen eller Y
på enheten for å gå til starten av
en låt/fil.
Gjentatt
Trykk REPEAT på fjernkontrollen
eller tilfeldig gjentatte ganger, og displayet vil
avspilling skifte i følgende rekkefølge.
USB
*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF
*RPT : Gjenta
**DIR : Katalog
yy Når du spiller av en JUKE BOX-liste, er kun
RPT 1 og RPT ALL tilgjengelig.
yy Selv etter omstart eller bytte fra én funksjon
til en annen, kan du høre på musikk fra det
sist avspilte tidspunktet.
3
Betjening
Trykk og hold C/V på
Søke etter en
fjernkontrollen eller Y/U på
seksjon innen
enheten under avspilling og slipp ved
en fil
tidspunktet du vil lytte til.
,,Merk
yy Display-vinduet skifter i følgende rekkefølge.
16 Betjening
Valg av en mappe og en MP3/
WMA-fil
1.Trykk FOLDER W/S på fjernkontrollen gjentatte
ganger inntil en ønsket mappe vises.
,,Merk
yy USB-mapper/-filer gjenkjennes som
beskrevet nedenfor.
*
2. Trykk N for å spille av. Den første filen i mappen
vil spilles av.
3
Betjening
yy Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder
filer.
yy Mappene vil vises i følgende rekkefølge;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Filene spilles en etter en fra $ fil nr. 1 til $
fil nr. 14.
yy Filer og mapper vil bli presentert i den
rekkefølgen de er spilt inn, og kan bli
presentert på annen måte i henhold til
innspillingsforholdene.
yy *ROOT : Den første skjermen du ser når en
datamaskin gjenkjenner USB-en, er “ROOT”.
Betjening 17
Slette en fil/mappe eller format
Du kan slette filer eller mapper på din USB eller
formattere USB-en.
1. Velg USB-funksjon ved å presse F.
2.-Sletter fil : Velg filen du vil slette og velg “DEL
FILE” ved å trykke DELETE på fjernkontrollen.
-Sletter mappe : Velg mappen du vil slette
og velg “DEL DIR” ved å trykke DELETE på
fjernkontrollen.
-USB-formattering : Velg “FORMAT” ved å trykke
DELETE på fjernkontrollen for å formatere USBenheten.
3. For å slette en fil/mappe eller et format, trykk og
hold DELETE på fjernkontrollen.
yy Ikke frakoble USB-enheten under drift. (spill
av, slett, osv.)
yy Regelmessig lagring anbefales for å hindre
tap av data.
yy Slettefunksjonen vil kanskje ikke støttes i
henhold til USB-statusen. (lås, osv.)
3
Betjening
>>OBS
18 Betjening
Ved bruk av
BLUETOOTH® trådløs
teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres
av andre elektroniske bølger eller når du kobler til
Bluetooth i andre rom.
3
Betjening
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via
trådløs Bluetooth-teknologi.
yy Tilgjengelige enheter : Smarttelefon, MP3, bærbar
PC, osv.
yy Versjon : 4.0
yy Kodeks : SBC
Bluetooth-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth -teknologi må
enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth-enheter
Sammenkobling av enheten din og
Bluetooth-enheten.
Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sikre at
Bluetooth-funksjonen er påslått på Bluetoothenheten. Se brukerveiledningen til Bluetoothenheten din. Etter at en sammenkobling er fullført,
må den ikke utføres igjen.
1. Slå på enheten.
,,Merk
Når Bluetooth-tilkoblingen er aktivert, kan du
søke etter Bluetooth-enheten i BT-funksjonen.
2.Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter
denne enheten med Bluetooth-enheten, kan
en liste med enheter dukke opp på Bluetoothenhetens display, avhenging av typen Bluetoothenhet. Enheten din vises som “LG FJ5 (XX)”.
,,Merk
yy XX betyr de to siste sifrene i Bluetoothadressen. For eksempel, hvis enheten
din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG FJ5 (08)" på
Bluetooth-enheten din.
yy Avhengig av type Bluetooth-enhet,
vil noen enheter ha en annerledes
sammenkoblingsmetode. Tast inn PIN-koden
(0000) etter behov.
yy Med Bluetooth-funksjonen kan du koble
til opptil 3 Bluetooth-enheter samtidig på
denne enheten, ved hjelp av samme metode
som beskrevet ovenfor.
yy Multi-sammenkobling støttes kun på
Android-enheter. (Det kan hende at multisammenkobling ikke støttes, avhengig av
spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
yy Flyttbare/avtakbare Bluetooth-enheter
(f.eks: dongler, osv.) vil ikke støtte flere
sammenkoblinger.
Betjening 19
3. Når denne enheten er koblet sammen med
Bluetooth-enheten, vil “PAIRED" vises på
display-vinduet og endres til Bluetoothenhetsnavnet snart. “BT” vises i display-vinduet.
,,Merk
yy "PAIRED" vil midlertidig vises på displayet
ved kobling til andre enheter for multisammenkobling.
yy Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil "_"
vises.
4. Lytte på musikk:
For å spille av musikk lagret på Bluetoothenheten din, se brukerveiledningen for
Bluetooth-enheten din.
yy Når du bruker Bluetooth-teknologi, må du
sørge for at avstanden mellom enheten og
Bluetooth-enheten er så liten som mulig, og
opprettholde avstanden.
Likevel vil tilkoblingen muligens ikke fungere
godt i situasjonene som er beskrevet under:
-- Det er finnes en hindring mellom enheten
og Bluetooth-enheten.
-- En enhet bruker samme frekvens
med Bluetooth-teknologi, som f.eks.
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhet.
yy Du bør koble Bluetooth-enheten din til
denne enheten på nytt etter omstart.
yy Selv om denne enheten er koblet sammen
med 3 andre Bluetooth-enheter, kan du
spille av og kontrollere musikken ved å bruke
kun 1 av de tilkoblede enhetene.
Den tilkoblede Bluetooth-enheten kan kontrolleres
via enheten; spill av, pause, stopp, hopp over.
,,Merk
yy Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for
bruk av denne funksjonen.
yy Denne funksjonen støttes muligens ikke,
avhengig av Bluetooth-enheten, eller
fungerer annerledes.
Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
Du kan begrense Bluetooth-tilkoblingen til kun
BT (Bluetooth)- og LG TV-funksjonen for å hindre
uønsket Bluetooth-tilkobling.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold N
på fjernkontrollen eller T i ca. 5 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen.
Når “BT LOCK” vises kan du begrense Bluetoothtilkoblingen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold N
på fjernkontrollen eller T i ca. 5 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen.
“BT UNLOCK” vises.
3
Betjening
,,Merk
Kontrollerer tilkoblet Bluetooth-enhet
20 Betjening
,,Merk
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
opplever interferens fra andre elektroniske
enheter.
yy Avhengig av enhetsypen, kan det hende at du
ikke kan bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Du kan bruke det trådløse systemet gjennom
telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten er slått av eller Buetooth-enheten
kommer langt bort fra enheten.
3
Betjening
yy Når Bluetooth-koblingen kobles fra, koble
Bluetooth-enheten til enheten igjen.
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet,
vises “BT READY” på display-vinduet.
yy Juster volumet til ønsket nivå på Bluetoothenheten når du bruker Bluetooth-funksjonen.
yy Dersom en Bluetooth-enhet er koblet til
når LG TV brukes, vil LG TV frakobles og
Bluetooth-enheten tilkobles.
yy Når du kobler Bluetooth-enheten (iOSenhet, osv.) til denne enheten eller du bruker
enheten, kan volumene synkroniseres med
hverandre.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
du endrer Bluetooth-funksjonen til de andre.
Ved tilkobling av “Music Flow Bluetooth”appen, vil kun 1 enhet som du spiller av
fortsette Bluetooth-tilkoblingen.Du kan
kontrollere Bluetooth-enheten med denne
enheten men du kan ikke bruke lydutgang.
yy Når du åpner Bluetooth-funksjonen, vil
enheten automatisk koble seg til den sist
brukte Bluetooth-enheten.
(Det kan hende at auto-tilkobling ikke støttes,
avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede
enhetene.)
Betjening 21
Bruk av «Music Flow
Bluetooth»-appen
,,Merk
yy Kun Android OS har mulighet til å bruke
«Music Flow Bluetooth»-appen med denne
enheten.
yy Det anbefales å bruke den nyeste versjonen
av appen.
Installer «Music Flow
Bluetooth»-appen på Bluetoothenheten din
Det finnes to metoder for å installere «Music Flow
Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din.
Installer «Music Flow Bluetooth»appen via QR-kode
1. Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QRkode. Bruk skanneprogramvaren for å søke etter
QR-koden.
Om «Music Flow Bluetooth»appen
3
For å bruke de nye funksjonene, må du laste ned og
installere den gratis «Music Flow Bluetooth»-appen.
Her introduseres noen av de mange funksjonene i
“Music Flow Bluetooth”-appen.
Multi-jukeboks: Underholdningen øker tre ganger
når opp til 3 Bluetooth-telefoner kobles sammen
samtidig. Spill av musikk fra alle 3 telefoner og lag en
tilpasset spilleliste fra alle telefonene.
2. Trykk på et ikon for å installere.
,,Merk
yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din er koblet til nettet.
yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din har scanning-programvare. Hvis du ikke
har dette, kan du laste det ned fra «Google
Android Market (Google Play Store)».
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
Betjening
«Music Flow Bluetooth»-appen lar deg bruke mange
nye funksjoner på denne enheten.
22 Betjening
Installer «Music Flow Bluetooth»appen via «Google Android Market»
(Google Play Store)
1. Trykk på ikonet for «Google Android Market»
(Google Play Store).
2. I søkefeltet, skriv inn «Music Flow Bluetooth» og
søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på
«Music Flow Bluetooth» for å starte nedlasting
av Bluetooth-appen.
4. Trykk på et ikon for å installere.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.
3
,,Merk
Betjening
yy Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten
din er koblet til nettet.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten din har
«Google Android Market (Google Play
Store)».
Aktiver Bluetooth med «Music
Flow Bluetooth»-appen
«Music Flow Bluetooth»-appen hjelper deg å koble
Bluetooth-enheten din til denne enheten.
1. Trykk på ikonet for «Music Flow Bluetooth»appen på startskjermen for å åpne «Music Flow
Bluetooth»-appen, og gå deretter tilbake til
hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk, trykk
[Setting] og [Help]-menyen.
,,Merk
yy «Music Flow Bluetooth»-appen vil være
tilgjengelig i følgende programvareversjoner:
-- Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy Ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen,
vil det være noen forskjeller mellom «Music
Flow Bluetooth»-appen og den medfølgende
fjernkontrollen. Bruk den medfølgende
fjernkontrollen når dette er nødvendig.
yy «Music Flow Bluetooth»-appen vil ikke
fungere for alle Bluetooth-enheter.
yy Etter kobling av «Music Flow Bluetooth»appen kan musikk spilles av fra enheten. I
dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Hvis du bruker de andre applikasjonene eller
endrer innstillingene på Bluetooth-enheten
din ved bruk av «Music Flow Bluetooth»appen, kan unormal drift forekomme.
yy Når «Music Flow Bluetooth»-appen ikke
fungerer som normalt, sjekk Bluetoothenheten din og tilkoblingen av «Music Flow
Bluetooth»-appen og forsøk deretter å koble
til på nytt.
yy Avhengig av smarttelefonens operativsystem,
vil det være noen forskjeller ved bruk av
«Music Flow Bluetooth».
yy Sjekk Bluetooth-innstillingene på Bluetooth
enheten din dersom «Music Flow Bluetooth»appen ikke fungerer som den skal.
Betjening 23
Lydjustering
Innstilling av lydmodus
Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surroundlydfelt. De viste elementene for equalizeren kan
variere avhengig av lydkilder og -effekter.
Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke SOUND
EFFECT på fjernkontrollen.
På display
BASS (BASS BLAST)
Beskrivelse
Øker effekten av
diskant, bass og
surround-lydeffekt.
STANDARD
Du kan nyte optimert
lyd.
,,Merk
BASS (BASS BLAST)-effekt kan velges direkte
ved å trykke BASS BLAST.
Betjening
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Dette programmet gir
lyden en entusiastisk
atmosfære, og gir deg
følelsen av å være
på konsert med rock,
pop, jazz eller klassisk
musikk.
3
24 Betjening
JUKE BOX-avspilling
JUKE BOX-funksjonen lar deg lage en spilleliste med
favorittfilene dine fra en USB-enhet.
En spilleliste med opptil 100 filer kan angis.
1. Trykk og hold JUKEBOX på fjernkontrollen for
redigeringsmodus.
(Spillingen stoppes når du trykker JUKEBOX på
fjernkontrollen.)
Lag en JUKE BOX-liste
2.Trykk FOLDER W/S på fjernkontrollen for å
velge en fil som skal redigeres.
1. Trykk og hold JUKEBOX på fjernkontrollen for å
aktivere redigeringsmodus.
(Spillingen stoppes når du trykker JUKEBOX på
fjernkontrollen.)
2. Velg en fil ved å trykke C/V på
fjernkontrollen.
3
Endring av JUKE BOX
3.Trykk JUKEBOX på fjernkontrollen for å lagre
filen.
Betjening
4. Gjenta trinn 2 - 3 for å lagre andre filer.
(Listen kan redigeres ved å trykke FOLDER
W/S på fjernkontrollen for å velge JUKE BOXprogramnummer.)
5.Trykk JUKEBOX på fjernkontrollen 1 gang til.
For å spille av JUKE BOX-listen, trykk N på
fjernkontrollen eller T på enheten etter at listen er
opprettet.
,,Merk
Når JUKE BOX-listen opprettes eller endres, er
REPEAT-modus av.
Bruk av JUKE BOX
Trykk JUKEBOX på fjernkontrollen 1 gang. “JUKE
BOX ON” vises i display-vinduet. For å spille av JUKE
BOX-listen, trykk N på fjernkontrollen eller T på
enheten.
For å kansellere, trykk JUKEBOX på fjernkontrollen 1
gang. “JUKE BOX OFF” vises i display-vinduet.
3.Trykk C/V på fjernkontrollen eller
Y/U på enheten.
4.Trykk JUKEBOX på fjernkontrollen.
5. Gjenta 2 til 4 for å lagre de andre filene.
6.Trykk JUKEBOX på fjernkontrollen 1 gang til.
For å spille JUKE BOX listen, trykk N på
fjernkontrollen eller T på enheten når du har
redigert listen.
Sletting av en JUKE BOX-liste
Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.
1. Trykk på og hold nede JUKE BOX på
fjernkontrollen for å gå inn i redigeringsmodus.
2. Velg en sang ved å trykke gjentatte ganger på
FOLDER W/S på fjernkontrollen.
3.Trykk DELETE på fjernkontrollen mens en sang er
valgt.
,,Merk
yy Dersom det ikke finnes en JUKE BOX-liste, vil
“JUKE BOX NONE” vises i display-vinduet når
du trykker JUKEBOX på fjernkontrollen.
yy JUKE BOX slås av i nedenstående tilfeller.
-- Endre til en annen funksjon.
-- Slå enheten av og på.
yy JUKE BOX-listen slettes i nedenstående
tilfeller.
-- Fjerning av USB-enheten.
-- Sletting av musikkfiler på USB-enheten.
Betjening 25
Andre operasjoner
Slå av lyden midlertidig
Trykk på
på fjernkontrollen for å dempe lyden.
Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare
på telefonen, og "MUTE" vil vises i display-vinduet.
For å kansellere, trykk
på fjernkontrollen igjen
eller endre volumnivået.
Vise fil-informasjonen (ID3 TAG)
Når du spiller en MP3 fil med fil informasjon
kan du vise informasjonen ved å trykke INFO på
fjernkontrollen.
DEMO
Når strømmen er av, trykk på ECHO/DEMO på
enheten én gang. Enheten vil slå seg på og vise hver
av funksjonene i display-vinduet. For å kansellere
DEMO-funksjonen, trykk ECHO/DEMO på enheten
1 gang til.
,,Merk
Du kan bruke andre funksjoner i DEMO - DEMO
vil pauses midlertidig.
-- Uten knappeaktivitet i 10 sek., vil DEMO
spilles av automatisk.
3
Betjening
26 Betjening
Bruk av mikrofonen
1. Koble mikrofonen din til MIC-kontakten.
2. Spill av musikken du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnementet. Juster
mikrofonvolumet ved å trykke MIC VOL. og så slå
på MASTER VOLUME / MULTI JOG på enheten.
,,Merk
yy Still inn MIC-lydnivået til minimum når
mikrofonen ikke brukes, eller slå av MIC og
koble mikrofonen fra MIC-kontakten.
3
Betjening
yy Hvis mikrofonen er plassert for nærme
høyttaleren, kan en hylende lyd oppstå.
Hvis dette skjer, flytt mikrofonen vekk fra
høyttaleren eller skru ned lydnivået med MIC
VOL. på enheten.
yy Hvis lyden gjennom mikrofonen er ekstremt
høy, kan den bli forvrengt. Hvis dette skjer,
roter MIC VOL. på enheten til minimum.
yy En ekkoeffekt kan legges til lyden fra
mikrofonen ved å trykke ECHO/DEMO.
VOICE CANCELLER
Du kan nyte funksjonen mens du spiller musikk, ved å
redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.
Trykk VOICE CANCELLER og “ON” vil vises i displayvinduet.
For å avbryte, trykk VOICE CANCELLER igjen.
Kvaliteten til VOICE CANCELLER kan variere avhengig
av musikkfilenes opptaksforhold.
,,Merk
yy Denne funksjonen er tilgjengelig hos USBeller BT (Bluetooth)-funksjoner.
yy Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises
“NOT SUPPORT” i displayet.
yy Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk
når en mikrofon er tilkoblet.
yy Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil “INSERT
MIC” vises i display-vinduet.
yy Dette er ikke tilgjengelig hos mono-kilder.
yy For å initialisere, endre funksjonen eller koble
fra mikrofonen.
yy Denne funksjonen kan ikke startes avhengig
av statusen til tilkoblede enheter.
Betjening 27
KEY CHANGER
VOCAL EFFECTS (vokaleffekter)
Du kan justere tonearten til 9 trinn (4 trinn høyere, 4
trinn lavere og den originale tonearten).
Når du kobler en mikrofon til MIC-kontakten, kan
du nyte karaoke-funksjonen ved å skifte stemmen i
forskjellige moduser.
yy For å gjøre toneartene skarpe én etter én, trykk
KEY CHANGER gjentatte ganger under
avspilling.
yy For å gjøre toneartene flate én etter én, trykk
KEY CHANGER gjentatte ganger under
avspilling.
,,Merk
yy Denne funksjonen er tilgjengelig hos USBeller BT (Bluetooth)-funksjoner.
yy For å initialisere, endre funksjonen, koble fra
mikrofonen eller bytt musikken.
yy Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises
“NOT SUPPORT” i display-vinduet.
yy Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil “INSERT
MIC” vises i display-vinduet.
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF
,,Merk
yy Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil “INSERT
MIC” vises i display-vinduet.
yy Hvis du trykker KEY CHANGER eller ECHO/
DEMO på enheten i VOCAL EFFECTS-modus
etter sikkerhetskopiering av gjeldende VOCAL
EFFECTS, slå av VOCAL EFFECTS-modus
og kjør KEY CHANGER eller ECHO/DEMOmodus.
yy For å slå av VOCAL EFFECTS-modus, trykk og
hold VOCAL EFFECTS.
3
Betjening
yy Denne funksjonen kan ikke initialiseres
avhengig av tilkoblede enheter.
For å velge forskjellige moduser, trykk VOCAL
EFFECTS gjentatte ganger eller trykk VOCAL
EFFECTS og vri MASTER VOLUME/MULTI JOG når
innstilling for vokale effekter vises i displayet.
28 Betjening
ECHO (ekko)
Når du kobler en mikrofon til MIC-kontakten, kan du
gi en ekkoeffekt til lyden fra mikrofonen ved å trykke
ECHO/DEMO.
ECHO 1
ECHO 2
,,Merk
ECHO OFF
yy Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil “INSERT
MIC” vises i display-vinduet.
3
yy Hvis du trykker VOCAL EFFECTS-knappen
i ECHO-modus, etter å ha gjenopprettet
nåværende ECHO, slå av ECHO-modus og
bruk VOCAL EFFECTS-modus.
Trykk ECHO/DEMO igjen, og etter å ha
gjenopprettet nåværende VOCAL EFFECTS,
bruk ECHO-modus.
LIGHTING
Denne funksjonen gir deg party stemming ved bruke
belysningen på enheten.
1.Trykk LIGHTING på enheten.
2. Velg modus ved å slå på MASTER VOLUME /
MULTI JOG eller trykk LIGHTING flere ganger på
enheten.
PARTY PEACEFUL ROMANTIC COOL
UPBEAT FIERY EXCITED DYNAMIC
HEALING SUNNY OFF
,,Merk
yy Belysnings funksjonen er tilgjengelig i alle
funksjonene.
Betjening
yy Belysnings modus beholder sin forrige
innstilling når du trykker LIGHTING første
gang. Trykk igjen for å skifte modus.
Auto-strøm Av
Denne enheten vil automatisk slå seg av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet
til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.
Enheten vil også slå seg av etter seks timer dersom
hovedenheten er koblet til en annen enhet ved hjelp
av de analoge inngangene.
Auto-Strøm AV-funksjonen gjelder kun hos
MASTER-enheter hos WIRELESS PARTY LINK
Connection. Hos SLAVE-enheten, er Auto-Strøm AV
tilgjengelig etter frakobling av SLAVE-enheter og
MASTER-enheter.
Hvordan man kobler fra den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten.
Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i mer
enn 5 sekunder.
Betjening 29
AUTO POWER På
Auto-funksjonsendring
Denne enheten slås på automatisk via en
inngangskilde: LG TV eller Bluetooth.
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som
Bluetooth og LG TV og endrer deretter egnet
funksjon automatisk.
Når du slår på TVen eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten
inngangssignalet og velger passende funksjon. Du
kan høre lyden fra enheten.
Hvis du prøver å koble til Bluetooth-enheten din,
slås denne enheten på og kobles til Bluetoothenheten din. Du kan spille av musikken din.
,,Merk
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det
hende at denne funksjonen ikke fungerer.
yy Hvis du frakobler Bluetooth-tilkoblingen
hos denne enheten, vil enkelte Bluetoothenheter kontinuerlig forsøke å koble seg til
enheten. Derfor anbefales det å frakoble
tilkoblingen før du slår av enheten.
yy Hvis du prøver å koble til «Music Flow
Bluetooth»-appen, vil Bluetooth-funksjonen
hos denne enheten slås på.
yy Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TVeller Bluetooth-funksjonen, vil den riktige
funksjonen på denne enheten slås på.
yy Hvis du allerede har sammenkoblet denne
enheten, kan enheten automatisk slås på via
en inngangskilde når enheten er slått av.
yy Hvis du slår av enheten ved å holde
strømknappen inne i over fem sekunder,
vil Automatisk Strømstyring-funksjonen
deaktiveres. Slå på enheten for å aktivere
funksjonen.
Når du prøver å koble Bluetooth-enheten til denne
enheten, velges Bluetooth-funksjonen. Spill av
musikken din på Bluetooth-enheten.
Når LG TV er tilkoblet
Når du slår på din LG TV som er koblet sammen med
LG Sound Sync vil denne enheten endre funksjonen
til LG TV-en. Du kan høre lyden fra TV-en din.
,,Merk
yy Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under
innspilling eller sletting.
yy Denne funksjonen fungerer kun med enheter
som har vært tilkoblet tidligere.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er aktivert, vil Bluetooth- og LG TV tilkobling
kun være tilgjengelig i Bluetooth- og LG TVfunksjonene.
3
Betjening
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
enheten slå seg på, men det kan hende at
Bluetooth-funksjonen ikke tilkobles.
Når du prøver å koble til en Bluetoothenhet
30 Betjening
LG Sound Sync
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne
enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync.
Den er kompatibel med LG TV som støtter LG Sound
Sync. Sørg for at det finnes en LG Sound Sync-logo
på TV-en din.
3
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten mens du bruker LG Sound Sync.
Dersom du bruker fjernkontrollen på TV-en
igjen, vil enheten synkroniseres med TV-en.
yy Når tilkoblingen mislykkes, sjekk enhetens
tilstand samt TV-ens strøm og funksjoner.
yy Pass på at denne enheten er i orden og, i de
nedenstående tilfellene, at tilkoblingen er i
orden når du bruker LG Sound Sync.
Kontrollerbare funksjoner på LG TV-ens fjernkontroll:
Volum opp/ned, Demp
-- Enheten er slått av.
Se TV-brukerveiledningen for informasjon om LG
Sound Sync.
-- Kobler fra den trådløse tilkoblingen
forårsaket av interferens eller avstand.
1. Slå på enheten ved å trykke 1.
Betjening
2.Trykk F inntil LG TV-funksjonen er valgt.
3. Skru opp lyden på TVen for å høre lyden fra denne
enheten :
TV-innstillingsmeny [Sound] [TV Sound
output] [LG Sound Sync (Wireless)] ,
“PAIRED” vises på display-vinduet i omtrent
3 sekunder, og deretter kan du se “LG TV” på
display-vinduet hvis TVen og denne enheten er
sammenkoblet normalt.
-- Endre til en annen funksjon.
yy Tiden det tar å slå av denne enheten er
avhengig av TVen din.
yy Hvis du prøver å endre funksjonen ved hjelp
av LG TV-funksjonen, vil volumet endres i
henhold til LG TV-volumnivået.
yy Informasjon om TV-innstillingsmenyen
varierer avhengig av produsenten og TVtypen.
yy Hvis du kobler til LG Sound Sync mens
«Music Flow Bluetooth»-appen er tilkoblet, er
kontroll via appen tilgjengelig.
yy Dersom du skrudde av enheten direkte ved
å trykke 1, vil LG Sound Sync bli frakoblet.
For å bruke denne funksjonen igjen bør du
tilkoble TV-en og enheten på nytt.
yy Dersom en LG TV tilkobles mens Bluetoothenheten er i bruk, vil Bluetooth-enheten
frakobles og LG TVen tilkobles.
yy Volumet kan økes når TVen og denne
enheten er koblet sammen via LG Sound
Sync. Reduser TV-volumet, så koble til med
denne enheten.
yy Når du slår på din LG TV tilkoblet med LG
Sound Sync eller velger LG TV funksjon, vil
denne enheten skifte funksjon til LG TV
automatisk.
yy Du bør stille inn TV-lydutgangseffekten
manuelt avhengig av LG TV-versjonen.
Betjening 31
WIRELESS PARTY LINKtilkobling
Utgangslyden av (MASTER)-enheten er utvidet til
(SLAVE)-enheten.
Den er kompatibel med enheten som støtter
WIRELESS PARTY LINK.
Navnet på funksjonen for lydekspansjon mellom
kompatible produkter kablet eller trådløs ble endret
til PARTY LINK eller WIRELESS PARTY LINK.
,,Merk
yy Hvis du bruker LG Sound Sync, er denne
funksjonen ikke tilgjengelig. Hvis du kobler
til LG TV-funksjonen, vises “NOT SUPPORT”
i displayet.
yy Du kan kun bruke mikrofonen hos SLAVEenheten. Hos SLAVE-enheten, støttes kun
noen funksjoner.
yy Når WIRELESS PARTY LINK er frakoblet,
endres SLAVE-enheten til BT-funksjonen.
yy Hvis tilkoblingen mislykkes, vises “FAILED” i
displayet.
yy Dempfunksjoner er synkronisert med
hverandre.
yy Lyden av MASTER-enheten og SLAVEenheten kan variere avhengig av
avspillingsstatus eller kilde.
yy Sjekk følgende informasjon ved kobling til
Bluetooth.
-- Kun én Bluetooth-enhet kan kobles til
MASTER-enheten. Bluetooth-enheten
kan ikke kobles til SLAVE-enheten.
1.Trykk WIRELESS LINK på enheten. PARTY
LINK MODE SELECT vises i display-vinduet.
2.Trykk WIRELESS LINK på enheten for å velge
MASTER eller SLAVE.
- -enhet : Velger MASTER.
- -enhet : Velger SLAVE
To enheter prøver å koble til hverandre.
3. Når denne enheten er koblet til, vises
“Slave-enhet navn TILKOBLET” hos MASTERenheten.”TILKOBLET TIL Master-enhet navn” vises
hos SLAVE-enheten og bytter til SLAVE snart.
-- WIRELESS PARTY LINK-tilkobling støttes
kun på Android-enheter. (WIRELESS
PARTY LINK-tilkoblingen støttes muligens
ikke, avhengig av de tilkoblede enhetenes
spesifikasjoner eller OS.)
-- Avtakbare/fjernbare Bluetoothenheter (f.eks. dongler, osv.) støtter ikke
WIRELESS PARTY LINK-tilkobling.
-- Når WIRELESS PARTY LINK er tilkoblet, er
Bluetooth-tilkobling ikke tilgjengelig ved
sletting.
3
Betjening
yy WIRELESS PARTY LINK-tilkobling vil frakobles
når enheten slås av eller du trykker
WIRELESS LINK på enheten.
32 Feilsøking
Feilsøking
Problem
Årsak og løsning
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV,
woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
Enheten fungerer ikke
som den skal.
yy Koble fra strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
(TV, woofer-basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.), og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen til enheten er slått av.
yy Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble til strømledningen.
Ingen strøm.
yy Sjekk for strømbrudd.
Sjekk forholdene ved å bruke andre elektroniske enheter.
Ingen lyd.
yy Sjekk om du har valgt riktig funksjon.
Trykk funksjonsknappen og sjekk den valgte funksjonen.
4
yy Fjernkontrollen er for langt unna enheten. Bruk den innenfor 7 m (23 fot).
Feilsøking
Fjernkontrollen fungerer
ikke ordentlig.
Ingen høyttalerlys
yy Det finnes en hindring mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern denne
hindringen.
yy Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukte.
Skift dem ut med nye batterier.
yy Sjekk lys effektene ved å presse LIGHTING.
yy Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.
yy Sjekk lydinnstillingene hos TV-en din og hos denne enheten.
Appendiks 33
Generelle spesifikasjoner
Generell
Strømkrav
Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk
Se hovedetiketten på enheten.
Nettverksbasert standby : 0,5 W
Dimensjoner (B x H x D)
Driftstemperatur
Driftsfuktighet
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
60%
Inngang / effekt
1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-plugg(L, R)
Følsomhet 20 mV (1 kHz), 6,3mm kontakt
Analoglyd inn (AUX IN)
Mikrofon
System
Frekvensrespons
Forhold mellom signal og støy
Dynamikkområde
Strømbussens strømforsyning
(USB)
80 til 20000 Hz
Mer enn 75 dB
Mer enn 80 dB
5V01A
Totaleffekt
220 W RMS (3 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Appendiks
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)
5
34 Appendiks
Varemerker og lisenser
Bluetooth®-merker og logoer eies av Bluetooth®
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG
Electronics gjøres i tråd med lisensen.
Andre varemerker og varenavn tilhører også sine
respektive eiere.
Vedlikehold
Håndtering av enheten
Forsendelse av enheten
Behold den originale emballasjen. Hvis enheten
skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra
fabrikken for å sikre maksimal beskyttelse.
Hold utvendige overflater rene
Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i
nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade
overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter
komme i kontakt med enheten over lengre perioder.
Rengjøring av enheten
Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren.
Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
da disse kan skade overflaten på enheten.
5
Appendiks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement