LG DT924 Brukermanual
NORSK
BRUKERMANUAL
Portabel DVD spiller
Vennligst les denne manualen nøye før du tar i bruk ditt sett og husk det
for fremtidig referanse.
DT924
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 1
2012-03-02 �� 9:43:25
1
2
Komme i gang
Komme i gang
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
1
Komme i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK,
IKKE ÅPNE
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER
BAKSIDE) IKKE-BRUKER SERVICEDYKTIGE
DELER PÅ INNSIDEN. HENVIS TIL KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL.
Denne lysende blinking med
pilspiss symbol innenfor en likesidet
trekant er tiltenkt å varsle brukeren
tilstedeværelse av uisolert farlig
spenning innenfor produktets
kapsling som kan være av tilstrekkelig størrelse til å
utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.
Utropstegnet innenfor en likesidet
trekant er tiltenkt å varsle brukeren
tilstedeværelse av viktig drift
og underhold (vedlikehold)
instruksjoner i litteratur ledsaget
produktet.
ADVARSEL: FOR Å FORHINDRE BRANN ELLER
ELEKTRISK SJOKK RISIKO, IKKE UTSETT DETTE
PRODUKT FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke installer utstyret i et begrenset
område slik som en bokhylle eller liknende enhet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for
ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet
og beskytte det fra overoppheting. Åpningene må
aldri bli blokkert ved plassering av produktet på
en seng, sofa, teppe eller andretilsvarende flater.
Dette produktet må ikke bli plassert i en ‘innebygget
installasjon’ som en bokhylle eller stativ med
mindre utstyrt med tilstrekkelig ventilasjon eller
produsentens instruksjoner er overholdt.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 2
FORSIKTIG: KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN. IKKE SE DIREKTE PÅ
OPTISKE INSTRUMENTER.
Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av
prosedyrer annet enn spesifisert heri kan resultere i
risikabel strålingseksponering.
FORSIKTIG vedr. strømkabelen.
Flest apparater anbefalt at de plasseres på en
dedisert krets;
Det er, en enkel utgangs krets hvor strøm
bare tilføres dette apparat og ikke har noen
ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjekk
spesifikasjonssiden i denne brukermanualen
for å være sikker. Ikke overbelast vegg uttak.
Overbelastede vegg uttak, løse eller ødelagte
vegg uttak, forlengelse kabel, frynset strømkabel,
eller ødelagt eller knust ledningsisolering er farlig.
Enhver av disse tilstander kan resultere i elektrisk
sjokk eller brann. Undersøk periodisk kabelen
på ditt apparat, og hvis det forekommer indikert
ødeleggelse ellerskade, frakoble den, avbryt bruk av
apparatet, og bytt ut kabelen med en riktig del fra
et autorisert service senter. Beskytt strømkabelen
fra fysisk eller mekanisk misbruk, slik som å bli
vridd, knekket, klemt, lukket i en dør, eller tråkket
på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler, vegg
uttak, og punktet hvor kabelen går ut av apparatet.
For å frakoble strøm fra hovedledningen, trekk ut
hovedkabel pluggen. Ved installasjon av produktet,
sørg for at pluggen er lett tilgjengelig.
2012-03-02 �� 9:43:27
Komme i gang
Innretningen er utstyrt med et portabelt batteri
eller akkumulator.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og
leveringsoppslutning, vennligst referer til
hovedetiketten under apparatet.
ADVARSEL:
• Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping
eller sprut) og ingen objekter fyllt med væsker,
slik som vaser, må plasseres på apparatet.
• Minimum avstander rundt apparatet for
tilstrekkelig ventilasjon, ikke mindre enn 5 cm.
• Ventilasjonen må ikke bli truet av tildekking av
ventilasjonsåpninger med gjenstander, slik som
aviser, bordduk, gardiner, etc…
• Ingen åpen flammekilde, som påtent stearinlys,
må ikke plasseres på apparatet.
• Indre litium-batteri i DVD må ikke byttes av
bruker på grunn av fare for eksplosjon hvis
batteri er erstattet ukorrekt, og må derfor bli
erstattet med samme batteri av ekspert.
• Bruk apparatet bare i tropisk og moderat klima.
• For sterk lydtrykk fra øretelefonene og hodesettet
kan medføre tap av hørsel.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 3
Forsiktighet ved bruk i bilen.
• For å forhindre elektrisk sjokk og mulig skade
på din enhet eller kjøretøy, alltid frakoble
den automotive adapteren fra sigarettenner
fatningen før du fjerner pluggen fra din enhet.
• A 3 amp. 250 V sikring for beskyttelse er installert
i den automotive adaperten.
• Når motoren startes, frakoble den automotive
adapteren fra bilen´s sigarettenner fatning.
• Ikke betjen din enhet når bil-batteriet er utladet.
‘Spisstrøm’ fra bilgeneratoren kan føre til at DCsikringen ryker.
1
Komme i gang
Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret:
Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg
trinnene i omvendt rekkefølge enn ved montering.
For å forhindre forurensning av miljøet og tilføre
mulig trussel for menneskelig og dyrisk helse, skal
det gamle batteriet settes i en tilpasset container
på utpekt innsamlingssted. Ikke legg batterier eller
batteri sammen med annet avfall. Det anbefales
at du bruker lokalt, gratis tilbakeføring av system
batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke
utsettes for overdreven varme slik som solskinn,
flamme eller liknende.
3
• Hvis kjøretøyet´s tilførselspenning faller under
omtrent 10 volt, vil kanskje ikke din enhet
fungere riktig.
• Forlat ikke din enhet på et sted hvor
temperaturen overgår 45 °C (113 °F), ellers kan
pick-up innretningen kanskje bli skadet.
Kaste det brukte apparatet
1.Hvis et produkt er merket med
symbolet som viser en søppeldunk med
kryss over, er det omfattet av direktiv
2002/96/EF.
2.Alle elektriske og elektroniske produkter
skal kastes atskilt fra restavfall og leveres
inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3.Riktig håndtering av det brukte
apparatet som avfall bidrar til å forhindre
skader på miljøet og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du bør håndtere det
brukte apparatet som avfall, kan du
ta kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
2012-03-02 �� 9:43:27
4
Komme i gang
Kaste brukte batterier/
akkumulatorer
1
Komme i gang
1.Hvis batteriene/akkumulatorene i
produktet er merket med symbolet som
viser en søppeldunk med kryss over, er
de omfattet av direktiv 2006/66/EC.
2.Dette symbolet kan være kombinert
med de kjemiske tegnene for kvikksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis
batteriene inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004%
bly.
3.Alle batterier/akkumulatorer skal kastes
atskilt fra restavfall og leveres ved
offentlige spesialavfallsstasjoner.
4. Riktig håndtering av brukte batterier/
akkumulatorer som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og dyrs og
menneskers helse.
5. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bør håndtere brukte
batterier/akkumulatorer som avfall, kan
du ta kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
LG Electronics erklærer herved at dette/
disse produkt(er) er i overensstemmelse
med avgjørende krav og andre relevante
forskrifter av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, og
2009/125/EC.
Europeisk standardsenter:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands
yy Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for
Kundeservice. For informasjon om Kundeservice,
se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor
du kjøpte dette produktet.
Bemerkninger på Copyrights /
opphavsretter
yy Dette produktet innlemmes i copyright/
opphavssrett beskyttelse teknologi som er
beskyttet av U.S. Patenter og andre intellektuell
eiendom rettigheter. Bruk av denne copyright
beskyttelse må bli autorisert av Rovi Corporation,
og er tilsiktet for hjem og andre begrensede
visnings bruk med mindre eller autorisert av
Rovi Corporation. Forandring av teknikk eller
demontering er forbudt.
yy Under U.S. Copyright lover og Copyright lover for
andre land, uautorisert innspilling, bruk, display,
distribusjon, eller revidering av TV-programmer,
videoer, DVSs, CDs og andre materialer kan føre
til at du blir ansvarlig for sivil og/eller kriminell
tiltale.
Notater på disker
yy Ikke berør avspillsiden på disken. Hold disken
langs kanten så det ikke blir fingeravtrykk på
overflaten. Sett aldri papir eller tape på disken.
yy Etter spilling, lagre disken i dens beholder. Ikke
utsett disken for direkte sollys eller kilder med
varme og forlat den aldri i en bil eksponert for
direkte sollys.
Notater på enheten
yy Vennligst ta vare på orginal forsendelsekarong
og pakkmaterialer. Hvis du trenger å sende
enheten, for maksimal beskyttelse, pakk enheten
som den var orginal pakket fra fabrikken.
yy For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut.
Hvis overflaten er svært skitten, bruk en bløt klut
lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Bruk
ikke sterke løsningsmiddel som alkohol, bensin,
eller tynner, da disse kan skade overflaten på
enheten.
yy Denne enhet er high-tech, presisjons innretning.
Hvis den optiske pick-up linsen og disk driftsdeler er skitten eller utslitt, kan bildekvaliteten
bli redusert. For detaljer, vennligst kontakt ditt
nærmeste autoriserte service senter.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 4
2012-03-02 �� 9:43:28
Inneholdsfortegnelse
5
Inneholdsfortegnelse
1
Komme i gang
1
4Drift
2Sikkerhetsinformasjon
6Innførelse/Introduksjon
6
– Om “7” Symbol Display
6
– Symboler brukt i denne manual
6
– Regional kode
6
– Spillbare disker
7
– Fil kompatibilitet
8Hovedenhet
9Fjernkontroll
9
– Batteri installasjon
10 Medlevert tilbehør
10 Åpning av LCD panelet
10 Oppladbart batteri
14
14
14
14
15
15
15
16
17
2Tilkobling
6Vedlegg
11
11
11
19 Område kode liste
20 Språk kode liste
21Spesifikasjoner
21 Varemerker og Lisenser
22 Lytte til musikk i bilen med festebraketten
for hodestøtten
Tilkobling av AC adapteren
Tilkobling av automotiv adapter
Tilkobling av audio og video kabel
3 System innstilling.
12Innstillinger
12 – Juster setup innstillinger
12 – [LANGUAGE] Meny
12 – [DISPLAY] Meny
13 – [AUDIO] Meny
13 – [LOCK] Meny
13 – [OTHERS] Meny
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 5
Generell avspilling
– Spiller disk
– Spille fil
– On-Screen display
– Generell drift
Avansert avspilling
– Film
– Musikk
– Foto
2
3
5Feilsøking
18Feilsøking
4
5
6
2012-03-02 �� 9:43:28
6
Komme i gang
Innførelse/
Introduksjon
1
Spillbare disker
DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disc)
Disker slik som filmer som kan kjøpes
eller leies.
Komme i gang
Om “7” Symbol Display
DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
“7” kan komme til syne på din TV display under
drift og indikerer at funksjonen forklart i denne
brukermanual ikke er tilgjengelig på den spesifike
media.
-- Video modus og bare avsluttet
Symboler brukt i denne
manual
DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
En seksjon hvis tittel har en av følgende symboler
er anvendelig bare på disk eller fil representert med
dette symbol.
-- DVD-RW disker som inneholder
video, audio eller foto filer.
r
t
-- Støtter også dobbelskikt disk
-- DVD±R disker som inneholder
video, audio eller foto filer.
-- VR modus, video modus og bare
avsluttet
DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
DVD-Video, DVD±R/RW
-- Video modus og bare avsluttet
Audio CDs
-- DVD+RW disker som inneholder
video, audio eller foto filer.
y
Video filer som inneholdes i
USB/Disk
u
Audio filer som inneholdes i
USB/Disk
CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk)
i
Foto filer som inneholdes i
USB/Disk
-- CD-R/RW disker som inneholder
video, audio eller foto filer.
Regional kode
Denne enhet har en regional kode trykket på
baksiden av enheten. Denne enhet kan bare spille
disk merket med det samme som baksiden av
enheten eller “ALL”.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 6
Audio CD (8 cm / 12 cm disk)
,,Merk
Du må innstille disk format muligheten til
[Mastered] i rekkefølge for å gjøre disken
kompatibel med spillere når formatering av
igjenskriving disker. Ved innstilling av driften til
Live System, kan du ikke bruke det på spiller.
(Mastered/Live File System: Disk format system
for window Vista)
2012-03-02 �� 9:43:31
Komme i gang
Fil kompatibilitet
7
Foto filer
Foto størrelse: Mindre enn 2M anbefalt.
Generell
yy Progressiv og tapsfri kompresjon foto bilde filer
er ikke støttet.
yy Noen wav filer er ikke støttet på denne spiller.
Bemerkninger om USB innretning
yy Filnavnet er begrenset til 45 bokstaver.
yy Denne enheten støtter USB-enhet med format
FAT16 eller FAT32.
yy Det kommer an på størrelsen og antall av filer,
det kan ta flere minutter å lese innholdet på
medier.
Maksimum filer/mapper: Mindre enn 600 (totalt
antall av filer og mapper)
CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660+JOLIET
Video filer
Tilgjengelig oppløsning størrelse: 720 x 576
(B x H) piksler
Spillbar undertekst: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/
.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD
undertekst System (.txt)
Spillbar Codex format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”,
“DIVX5.xx”, “DIVX6.xx” (bare standard avspilling),
“MP43”, “3IVX”
Spillbar audio format: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”,
“WMA”
Sampling frekvens: innenfor 8 til 48 kHz (MP3),
innenfor 32 til 48 kHz (WMA)
yy Ikke trekk ut USB innretningen under drift
(spilling, etc.).
1
Komme i gang
Tilgjengelige fil utvidelser: “.avi”, “.mpg”, ”.mpeg”,
“.mp3”, “.wma”, “.jpg”, “.divx”
yy En USB innretning som krever ytterligere
program installasjon når du har koblet det til en
computer, er ikke støttet.
yy USB innretning: USB innretning som støtter
USB1.1 og USB2.0.
yy Film, musikk og foto filer kan bli spilt. For detaljer
for drift på hver fil, referer til relevante sider.
yy Normal back up er anbefalt for å unngå tap av
data.
yy Hvis du bruker en USB forlengelsekabel, USB HUB
eller USB Multi-reader, vil innretningen kanskje
ikke bli gjenkjent.
yy Noen USB innretninger vil kanskje ikke fungere
med denne enhet.
yy Digital kamera og mobiltelefon er ikke støttet.
yy USB port på enheten kan ikke kobles til PC.
Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagringsinnretning.
Bit rate: innenfor 8 til 320 kbps (MP3), innenfor 32
til 192 kbps (WMA)
,,Merk
Denne enheten støtter ikke filer som er innspilt
med GMC*1 eller Qpel*2. Disse er video koding
teknikk i MPEG4 standard, liksom DivX har.
*1GMC – Global Motion Compensation
*2Qpel – Quarter pixel
Audio filer
Sampling frekvens: innenfor 8 til 48KHz (MP3),
innenfor 32 til 48KHz (WMA)
Bit rate: innenfor 8 til 320 kbps (MP3), innefor 32 til
192kbps (WMA)
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 7
2012-03-02 �� 9:43:31
8
Komme i gang
Hovedenhet
cFjernsensor: Pek med fjernkontrollen her. For å
kontrollere enheten ved bruk av fjernkontrollen,
fell ikke ned LCD panelet.
dMeny kontroll knapper
1
Komme i gang
a
f
g
h
yy W/SA/D: Brukes til å velge et element i
menyen.
yy ENTER: Trykkes for å bekrefte meny valg.
eFunksjonsknapper
b
c
yy SETUP : Går inn i eller ut av oppsettmenyen.
d
yy TITLE: Vise DVD-tittelmenyen, hvis den er
tilgjengelig.
e
yy RETURN (x) : Går tilbake eller går ut av menyen.
i
jk l m
yy DISPLAY: Åpner skjermdisplayet.
yy COLOR/BRIGHT: Trykkes for å fremvise (display)
lyshet eller farge-meny for LCD fremvisning
(display). * For å justere fargen eller lysheten
på LCD display, trykk COLOR/BRIGHT gjentatte
ganger på hoved enheten for å fremvise(display)
lysheten eller fargen og så bruk a/d for å
bekrefte korrigeringen. Trykk ENTER for å bekrefte
endringen.
fPlatedeksel
n o
gCD OPEN: Bruker “slide” åpne nøkkel for å åpne
disk dekselet.
hHøytalere
iIndikator for batteriladning og strøm
yy Indikatoren slår på rødt lys ved lading og det vil
bli forandret til grønt når ladingen er komplett.
(referer til side 10)
PÅ
AV
aLCD-skjerm
bKnapper for regulering av avspilling
yy Indikatoren slår på grønt lys når enheten er slått
på.
j- VOL (Volum): Brukes til å justere
volumnivået i innebygget høyttaler og
øretelefoner.
yy T (Spill/Pause): Trykk for å starte avspilling og
sette avspilling midlertidig på pause, trykk igjen
for å avslutte pausemodus.
kAV OUT: Kobles til et tv-apparat med video- og
audio-innganger.
yy Y/U (Hopp over): Gå til neste eller
forutgående kapittel/spor/fil.
mDC 9.5V IN: Kobler til AC adapteren eller
automotiv adapter.
yy I (Stopp): Trykk for å stoppe avspillingen.
n< (øretelefoner): Connect earphones here.
lUSB Port: Forbinde en USB “Flash Drive”
oI/1 (Strøm): Slår enheten PÅ eller AV.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 8
2012-03-02 �� 9:43:32
Komme i gang
9
Fjernkontroll
?: Knapp er ikke tilgjengelig.
• • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • TITLE: Åpner platens tittelmeny dersom den er
tilgjengelig.
MARKER: Merker enhvert punkt under avspilling.
1
Komme i gang
CLEAR: Fjerner et spor nummer på program listen
eller markør søke menyen.
SEARCH: Viser eller går ut av søkemenyen.
PROG.: Setter inn program redigering modus.
REPEAT: Repeterer et kapittel, spor, tittel eller alt.
A-B: Repeterer en seksjon.
RANDOM: Spille i tilfeldig orden
ZOOM: Forstørrer video bilde.
VIRTUAL SURROUND ($): Aktiverer de forskjellige
lydeffektene.
• • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • Batteri installasjon
POWER (1): Slår enheten PÅ eller AV.
Fjern batteridekselet bak
på fjernkontrollen og sett
inn batteriet med + vendt
i samme retning som + på
batterirommet.
AUDIO ([): Velger et audio språk eller audio
kanal.
SUBTITLE (]): Velger et undertekst språk.
ANGLE (}): Velger en DVD kamera vinkel, hvis
tilgjengelig.
SETUP: Tilgang eller utgang av setup menyen.
DISPLAY: Tilgang eller utgang fra på-skjerm display.
w/s/a/d: Navigerer menyer.
ENTER (b): Bekrefter meny utvalg.
RETURN (x): Flytter bakover eller går ut av
menyen.
DISC MENU: Tilgang eller utgang av DVD meny.
• • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • SCAN (c/v): Søker bakover eller fremover.
SKIP (C/V): Går til neste eller forutgående
kapittel / spor / fil.
PAUSE/STEP (M): Pauser avspilling.
PLAY (z): Starter avspilling.
STOP (Z): Stopper avspilling.
yy Erstatt fjernkontroll enhet batteri med 3 V mikro
lithium batterier som CR. 2025 or its equivalent.
yy Avhend batteriet trygt, i samsvar med lokale
lover. Kast ikke i åpen ild.
>>Advarsel
Batteriet som brukes i denne enheten kan
utgjøre fare for brann eller kjemisk brann
hvis det håndteres feil. Ikke lad på nytt, ta fra
hverandre, brenn opp eller varm opp til over
100 °C (212 °F).
Bytt ut batteriet med Matsushita Elec. Ind. Co.,
Ltd. (Panasonic), bare delenummer CR. 2025.
Hvis et annet batteri brukes, kan det utgjøre
risiko for brann eller eksplosjon. Kast batterier
som er oppbrukt. Oppbevar batterier borte fra
barn. Ikke ta fra hverandre eller kast i åpen ild.
• • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • Numeriske knapper (0-9): Velger nummererte
elementer i en meny.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 9
2012-03-02 �� 9:43:33
10
Komme i gang
Medlevert tilbehør
yy Ved ferdig bruk av enhet, returner LCD panelet til
dens orginale posisjon.
yy Ikke forlat LCD panelet i forsiden opp posisjon,
ellers kan plutselig rystelse skade den.
1
Komme i gang
Oppladbart batteri
RCA Video/Audio
Adapter (1)
Fjernkontroll (1)
yy Dens indre oppladbare batteri tilbyr deg friheten
til a fl ytte den omkring og spille fi lene uten
strømledningen.
yy Det indre oppladbare batteri vil starte ladning
bare nar enheten er slatt av og AC adapteren er
tilkoblet til et strømuttak.
Automotive Adapter (1) Batteri for fjernkontroll
(litiumbatteri) (1)
yy Ladningen stopper hvis du slar pa enheten.
yy Ladningen vil ta omtrent 2 timer og 30 minutter.
yy Driftstid pa batteri: omtrent 3 timer og 30
minutter. Batteriets driftstid kan variere avhengig
av batteristatus, driftsstatus og miljøbetingelser,
og maksimum spilletid er mulig opp til 5 timer.
Festebrakett for
hodestøtte (1)
AC Adapter (MPA-20P)
(1)
yy Nar resterende tid av batterieff ekten er under
noen fa minutter, vil “
Check Battery” blinke
pa skjermen.
• Den aktuelle AC adapter kan avvike fra
tegningen.
Åpning av LCD panelet
Du kan snu LCD-panelet på enheten med klokken
maks. 180 grader for bruk. Du kan også bruke
enheten etter at LCD-panelet er snudd 180 grader
og lagt det ned igjen.
For å fjerne LCD-panelet, legg enheten på et stabilt
og jevnt underlag, f.eks. på et bord. Trykk opp LCDpanelet og løft det så i vertikal posisjon. Roter
LCD-panelet langsomt med klokken i 180 grader.
Legg ned LCD-panelet etter at det er rotert, om
nødvendig.
Åpne LCD-panelet i vertikal posisjon for å rotere
LCD-panelet til opprinnelig posisjon. Roter LCDpanelet langsomt mot klokken i 180 grader.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 10
2012-03-02 �� 9:43:36
Tilkobling
Tilkobling av AC
adapteren
Tilkoble enheten til strømforsyning med den
medleverte AV adapter.
11
Tilkobling av automotiv
adapter
Tilkoble enheten til sigarettenner fatning med
den medleverte automotive adapter.
2
Tilkobling
Plugg inn i en
strømkilde.
Plugg inn i bilen´s
sigarettenner fatning.
yy Kontakt en elektrisk deleforhandler for assistance
for utvelging av en passende AC plugg adapter
eller AC ledning sett.
• Kontakt en elektrisk deleforhandler for assistanse
for utvelging av en passende automativ adapter.
yy Denne AC adapter er produsert av NANJING
WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.
• Denne automotive adapter er produsert av
NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.
,,Merk
Anvend kun den strømadapteren som
medfølger denne enheten. Ikke anvend
strømtilførsel fra en annen enhet eller
produsent. Bruk av andre strømkabler eller
annen strømtilførsel kan forårsake skader på
enheten og dette dekkes ikke av garantien.
Tilkobling av audio og
video kabel
Tilkoble AV OUT på enheten til AV kabel tilkoblet fra
TV med den medleverte AV adapter.
Audio/Video kabel
(ikke medlevert)
(Hvit)
(Rød)
(Gul)
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 11
2012-03-02 �� 9:43:38
3
12
System innstilling.
System innstilling
Innstillinger
Når enheten er slått på for første gang, må du velge
det ønskede språket. (opsjonal)
Juster setup innstillinger
Du kan forandre innstillinger på enheten i [Setup]
menyen.
1. Trykk SETUP.
2.Bruk w/s for å velge den første setup
muligheten, og trykk d for å flytte til andre nivå.
3
3.Bruk w/s for å velge den andre setup
muligheten, og trykk d for å flytte til tredje nivå.
System innstilling
4.Bruk w/s for å velge en ønsket innstilling, og
trykk ENTER (b) for å bekrefte ditt valg.
[LANGUAGE] Meny
Menu Language
[DISPLAY] Meny
TV Aspect
Velg hvilken skjerm aspekt for å bruke basert
avpasset på din tv.
[4:3]: Velg når en standard 4:3 TV er tilkoblet.
[16:9]: Velg når en standard 16:9 bred TV er
tilkoblet.
Display Mode
Hvis du velger 4:3, vil du trenge å definere hvordan
du vil like at widescreen programmer og filmer skal
vises på din TV skjerm.
[Letterbox]: Dette viser et widescreen bilde
med svart bånd på toppen og bunnen av TVen.
[Panscan]: Dette fyller fullstendig 4:3
skjermen,og klippet bildet som nødvendig.
Velg et språk for setup menyen og på-skjerm (onscren) display.
Disc Audio/ Disc Subtitle/
Disc Menu
Velg et språk for disk audio / undertekst /meny.
[Original]: Refererer til det orginalspråket som
disken ble innspilt på.
[Other]: For å velge et annet språk, trykk
nummererte knapper og så ENTER (b) for å
sette inn det 4-siffrede nummer i henhold til
språk kodelisten. (Se side 20) Hvis du gjør en
feil ved innsetting av nummeret, trykk CLEAR
for å slette nummeret og så korriger det.
[Off] (for disk undertekst): Slå av undertekst.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 12
2012-03-02 �� 9:43:38
System innstilling
[AUDIO] Meny
[OTHERS] Meny
DRC (Dynamic Range Control)
DivX(R) VOD
Gjør lyden klar når volum er slått ned (bare Dolby
Digital). Innstill til [On] for denne effekt
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat
opprettet av DivX, LLC, et selskap under Rovi
Corporation. Dette er en offesiell DivX Certified®enhet som spiller av DivX-video. Besøk divx.com
for mer informasjon og softwareverktøy for å
konvertere dine filer til DivX-video.
Vocal
Innstill til [On] bare når en multi-kanal karaoke DVS
spilles. Karaoke kanalene på disken mikser det til
normal stereo lyd.
[LOCK] Meny
For det første, må du skape det 4-siffrede passordet
[Area Code] for å bruke LOCK menyen.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified®-enheten må registreres for å kunne spille
av DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få
din registreringskode finner du denne i DivX VODdelen i enhetens oppsett-meny. Gå til vod.divx.
com for mer informasjon om hvordan du fullfører
registeringen.
[Register]: Displays registreringskoden til din
enhet.
[Deregister]: Deregistrer din enhet og display
den deregistrerte koden.
3
System innstilling
,,Merk
Hvis du har glemt ditt passord, kan du
”resette” det. Ta først platen ut av enheten.
Vis oppsettmenyen og tast deretter inn det
6-sifrede tallet ”210499”. Passordet slettes.
13
Rating
Velg et rating nivå. Jo lavere nivå, jo nøyaktigere
rating. Velg [Unlock] for å deaktivere ratingen.
Password
Innstiller eller forandrer passordet for låse
innstillinger.
Area Code
For å sette inn den standardiserte områdekoden
referer til områdekode liste på side 19.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 13
2012-03-02 �� 9:43:38
4Drift
14
Drift
Generell avspilling
On-Screen display ry
Spiller disk rt
1. Ved avspilling, trykk DISPLAY for å vise forskjellig
avspilling informasjon.
1. Slå på strømbryteren.
2. Åpne platedekselet og sett inn en plate.
3. Lukke plateskuffen:
For de fleste DVD-ROM disker starter avspilling
automatisk.
For audio CD, velg et spor ved å bruke w/s/
a/d, og trykk PLAY (z) eller ENTER (b) for å
spille sporet.
Spille fil yui
1. Slå på strømbryteren.
4
2. Sett inn en plate eller koble til USBminnebrikken.
Drift
3. Velg en fil ved å bruke w/s/a/d, og trykk
PLAY (z) eller ENTER (b) for å spille filen.
RETURN (x)
TITLE
Forandrer mellom disk og USB
innretning.
Forandrer modusen. (Musikk
: Foto : Film)
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 14
Du kan display og justere forskjellig informasjon og
innstillinger om innholdet.
2. Velg en mulighet ved å bruke w/s.
3.Bruk a/d og numerisk knapp for å justere den
valgte mulighet verdi.
4.Trykk DISPLAY for å gå ut av On-Screen display.
Aktuell tittel antall/total antall
av titler
Aktuell kapittel antall/total
antall av kapitler
Spille fil yui
Forløpt spilletid. Valgt total tid
av aktuell tittel/fil
Valgt audio språk eller kanal
Valgt undertekst
Valgt vinkel/total antall av
vinkler
2012-03-02 �� 9:43:38
Drift
Generell drift
Avansert avspilling
Til
Gjør dette
Avspilling
Trykk PLAY (z)
Pause
Trykk PAUSE/STEP (M)
Film ry
Stopp
Trykk STOP (Z)
Til
Gjør dette
Trykk C eller V under
avspilling.
Display disk
meny
Trykk DVD MENU. (Bare DVD)
Hopp over
til neste eller
forutgående
Hurtig fremover Trykk c eller v under
eller hurtig
avspilling.
bakover
Sammendrag
avspilling
Avspill disk eller Velg den passende meny ved å
USB Flash Drive fortløpende trykke TITLE som
med flere typer MUSIKK, FOTO, og FILM.
av filer
Skjermbeskytter Forlat enheten i stopp modus
i ca. fem minutter, da kommer
skjermbeskytteren til syne.
Hvis skjermbeskytteren er
displayed i fem minutter,
slår enheten seg selv av
automatisk.
Siste episode
Slå av enheten, så vil enhetet
minne
memorere den sist sette
episoden selv om disk er satt
inn igjen etter fjerning eller
enhet er slått av etterpå med
samme disk.
(DVD/ bare audio CD)
Faktisk Surround Du kan nye surround-lyd
ved bare å velge ett av de
forhåndsprogrammerte
lydfeltene, alt etter
programmet du ønsker å lytte
til. Hver gang du trykker på
VIRTUAL SURROUND, endres
lydmodusen som følger:
(CONCERT à ARENA à Normal
(standard))
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 15
Spille gjentatte Trykk REPEAT under avspilling.
ganger
For å velge en mulighet som
skal bli gjentatt, trykk REPEAT
gjentatte ganger.
• DVD: Chapter/ Title/ Off
• FILM: Track/ All/ Off
Spill bilde-ved- Trykk PAUSE/STEP (M) mens
bilde
video fil avspilling og trykk
PAUSE/STEP (M) gjentatte ganger
for å spille Frame-by-Frame
avspilling.
Gjenta en
spesifik andel
Trykk A-B i begynnelsen av
andelen du ønsker å repetere og
atter på slutten av andelen.
For å returnere til normal
avspilling, trykk A-B for å velge
[Off ].
Søker etter startpunktet av innInnstill den
stilt tidskode. Trykk DISPLAY og
ønskede
starttiden for så velg klokke ikon. Sett inn en
avspilling
tid og så trykk ENTER (b).
For eksempel, for å finne en
sene på 1 time, 10 minutter, og
20 sekunder, sett inn “11020” og
trykk ENTER (b).
Hvis du setter inn feil nummer,
trykk CLEAR for å sette inn igjen.
Forandre
Trykk og hold SUBTITLE i 3
underteksten sekunder under avspilling. Språk
kode side (bare koden vil komme til syne. Trykk
video fil)
a eller d for å velge en annen
språk kode inntil underteksten er
anvist/displayed riktig og så trykk
ENTER (b).
4
Drift
Trykk STOP (Z) under avspilling
for å lagre det stoppede
punktet.
yy Trykk STOP (Z) en gang:
Anvist/Displayed MZ på
skjermen (Sammendrag
Stopp)
yy Trykk STOP (Z) to ganger:
Anvist Z på skjermen
(Komplett stopp)
15
Sett ned spille Når avspillingen er pauset, trykk
hastigheten
v gjentatte ganger for å
(kun fremover) spille forskjellige hastigheter av
sakte motion. Trykk PLAY (z)
for å fortsette å spille i normal
hastighet.
2012-03-02 �� 9:43:38
16
Drift
Se på en
utvidet video
Under avspilling eller pause
modus, trykk ZOOM gjentatte
ganger for å velge zoom modus.
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: Flytt gjennom the
zoomede bildet.
Musikk tu
Til
Gjør dette
Spille gjentatte Trykk REPEAT under avspilling.
ganger
For å velge et element som skal
repeteres, trykk REPEAT gjentatte
ganger.
• TRACK / ALL
Spille i tilfeldig Trykk på RANDOM under
orden
avspilling. Trykk på RANDOM
igjen for å gå tilbake til normal
avspilling.
Skap eller
slett ditt eget
program
Trykk PROG. for å velge ønsket fil
og så, { merke kommer til syne
på skjermen.
Bruke w/s og ENTER (b) for
å legge til en musikk fil(er) til
program listen,
Hvis du legger til ønsket musikk
fil(er), trykk PROG. for å avslutte
redigering program liste.
4
Drift
For å slette musikk fil(er) fra
program listen, velg musikk filen
du ønsker å slette og trykk CLEAR
i program redigering modus.
For å slette alle musikk fil(er) fra
program listen, velg [Clear All]
og så trykk ENTER (b) i program
redigering modus.
Anvis/Display
informasjon
(ID3 TAG)
Ved spilling av en MP3 fil som
inneholder fil informasjon, kan
du anvise/display informasjonen
ved å trykke DISPLAY gjentatte
ganger.
yy Avhengig av MP3 filer, vil
kanskje ikke informasjonen bli
anvist/displayed på skjermen.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 16
2012-03-02 �� 9:43:38
Drift
17
Foto i
Til
Gjør dette
Se foto filer som en Bruk w/s/a/d for å
lysbildefremvisning trekke frem (`) ikon og så
trykk ENTER (b) for å starte
lysbildefremvisningen.
Juster
Du kan forandre
lysbildefremvisning lysbildefremvisning
hastighet
hastighet ved å bruke
a/d når (J) ikon er
trukket frem.
Roter et foto
Bruk w/s for å rotere fotoet
i full skjerm moturs eller
medurs under visning av et
foto i full skjerm.
Se på et forstørret
foto
Ved visning av et foto i
full skjerm, trykk ZOOM
gjentatte ganger for å velge
zoom modus.
4
Drift
ZOOM: 100% : 200% :
300% : 400% : 100%
w/s/a/d: Flytt gjennom
the zoomede bildet.
Lytte til
Du kan lytte til musikk under
musikk under
lysbildefremvisning, hvis
lysbildefremvisning disken inneholder musikk og
foto filer sammen.
Bruk w/s/a/d for å
trekke frem (~) ikon og så
trykk ENTER (b) for å starte
lysbildefremvisning.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 17
2012-03-02 �� 9:43:38
5Feilsøking
18
Feilsøking
Feilsøking
Symptom
Ingen strøm
Løsning
Strømkabelen er frakoblet.
Plugg strømkabelen sikkert inn i vegguttaket.
Batteriet er utladet.
Lad opp batteriet.
Strømmen er på, men
enheten fungerer ikke.
Ingen disk er satt inn.
Sett inn en disk.
Enheten starter ikke
avspilling.
En uspillbar disk er innsatt.
Sett inn en spillbar disk. (Sjekk disk typen og
regional kode.)
Lyttertall nivå er innstilt.
Forandre lyttertall nivå.
Fjernkontrollen peker ikke mot
fjern sensor på enheten.
Pek med fjernkontrollen på fjern sensor på
enheten.
Fjernkontrollen er for langt fra
enheten.
Bruk fjernkontrollen nærmere enheten.
Dårlig bilde kvalitet og
lyd fordreining.
Fingeravtrykk og støv er festet
på disken.
Tørk disken fra senter og utover med en ren
klut. Ikke bruke sterke vaskemidler. (alcohol,
bensin, tynner, komersielle tilgjengelige
rengjøringsmidler)
Inget bilde
TV er ikke innstilt til å motta
signalet fra enheten.
Velg den passende video input modus på TV.
Video kabelen er ikke forsvarlig
tilkoblet.
Tilkoble video kabelen forsvarlig.
Klassifiseringsnivået er satt.
Endre klassifiseringsnivået.
Volumet er satt til minimum.
Bruk volumkontrollen for å justere volumet.
Øretelefon-plugg er tilkoblet til
enheten.
Adskille øretelefon-pluggen fra enheten.
Utstyrt tilkoblet med audio
kabelen er ikke innstilt for å
motta signalet fra enheten.
Velg den korrekte input modus på audio
forsterkeren.
AUDIO muligheter er innstilt i
feil posisjon.
Innstill AUDIO innstillinger til korrekt posisjon.
Fjernkontrollen
fungerer ikke riktig.
5
Årsak
Feilsøking
Ingen lyd
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 18
2012-03-02 �� 9:43:38
6Vedlegg
Vedlegg
19
Område kode liste
Velg et område kode fra denne liste.
Område Afghanistan kode Område AF Fiji kode Område kode Område kode
FJ Monaco MC Singapore SG
SK
Argentina AR Finland FI Mongolia MN Slovak Republic Australia AU France FR Morocco MA Slovenia Austria AT Germany DE Nepal NP South Africa ZA
Belgium BE Great Britain GB Netherlands NL South Korea KR
Bhutan BT Greece GR Antilles AN Spain ES
Bolivia BO Greenland GL New Zealand NZ Sri Lanka LK
SI
Brazil BR Hong Kong HK Nigeria NG Sweden SE
Cambodia KH Hungary HU Norway NO Switzerland CH
Canada CA India IN Oman OM Taiwan TW
Chile CL Indonesia ID Pakistan PK Thailand China CN Israel IL Panama PA Turkey TR
Colombia CO Italy IT Paraguay PY Uganda UG
Congo CG Jamaica JM Philippines PH Ukraine UA
Costa Rica CR Japan JP Poland PL United States US
Croatia HR Kenya KE Portugal PT Uruguay UY
Czech Republic CZ Kuwait KW Romania RO Uzbekistan UZ
Denmark DK Libya LY Russian Federation RU Vietnam Ecuador EC Luxembourg LU Saudi Arabia SA Zimbabwe Egypt EG Malaysia MY Senegal SN
El Salvador SV Maldives MV
Ethiopia ET Mexico MX
VN
ZW
6
Vedlegg
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 19
TH
2012-03-02 �� 9:43:39
20 Vedlegg
Språk kode liste
Bruk denne liste for å sette inn ditt ønskede språk for følgende initial innstillinger: [Disc Audio], [Disc Subtitle]
og [Disc Menu].
Språk kode
Språk kode
Språk kode
Språk kode
Afar 6565
French 7082
Lithuanian 7684
Sindhi 8368
Afrikaans 6570
Frisian 7089
Macedonian 7775
Singhalese 8373
Albanian 8381
Galician 7176
Malagasy 7771
Slovak 8375
Ameharic 6577
Georgian 7565
Malay 7783
Slovenian 8376
Arabic 6582
German 6869
Malayalam 7776
Spanish 6983
Armenian 7289
Greek 6976
Maori 7773
Sudanese 8385
8387
6583
Greenlandic 7576
Marathi 7782
Aymara 6588
Guarani 7178
Moldavian 7779
Svensk 8386
Azerbaijani 6590
Gujarati 7185
Mongolian 7778
Tagalog 8476
Bashkir 6665
Hausa 7265
Nauru 7865
Tajik 8471
Basque 6985
Hebrew 7387
Nepali 7869
Tamil 8465
Bengali; Bangla 6678
Hindi 7273
Norsk 7879
Telugu 8469
Bhutani 6890
Hungarian 7285
Oriya 7982
Thai 8472
Bihari 6672
Icelandic 7383
Panjabi 8065
Tonga 8479
Breton 6682
Indonesian 7378
Pashto, Pushto 8083
Turkish 8482
7065
Turkmen 8475
Bulgarian 6671
Interlingua 7365
Persian Burmese 7789
Irish 7165
Polsk 8076
Twi 8487
Byelorussian 6669
Italian 7384
Portugisisk 8084
Ukrainian 8575
Chinese 9072
Japanese 7465
Quechua 8185
Urdu 8582
6
Croatian 7282
Kannada 7578
Rhaeto-Romance 8277
Uzbek 8590
Vedlegg
Assamese Swahili Czech 6783
Kashmiri 7583
Rumanian 8279
Vietnamese 8673
Danish 6865
Kazakh 7575
Russian 8285
Volapük 8679
Dutch 7876
Kirghiz 7589
Samoan 8377
Welsh 6789
English 6978
Korean 7579
Sanskrit 8365
Wolof 8779
Esperanto 6979
Kurdish 7585
Scots Gaelic 7168
Xhosa 8872
Estonian 6984 Laothian Faroese 7079
Fiji 7074
Finnish 7073
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 20
7679
Serbian 8382
Yiddish 7473
Latin 7665
Serbo-Croatian 8372
Yoruba 8979
Latvian, Lettish 7686
Shona 8378
Zulu 9085
Lingala 7678
2012-03-02 �� 9:43:39
Vedlegg
Spesifikasjoner
Varemerker og
Lisenser
Strømkrav
9.5 V
AC adapter krav
100 - 240 V ~ 1 A,
50/60 Hz
2A
Automativ adapter krav 8.5 V -16 V DC
Strømforbruk
12 W
Dimmensjoner
(B x H x D)
Ca.
(245 x 174.5 x 40.5) mm
Netto vekt (Ca.)
1.1 kg
Drift temperatur
Drift fuktighet
0 °C til 40 °C
Laser
Halvleder laser
Signalsystem
PAL
Bus strømforsyning
(USB)
5V
Video/Audio ut
Video ut
Ø 3.5 mm mini-plugg x 1
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync
negativ
1.5 Vrms
(1 kHz, 0 dB)
5 % til 90 %
Audio ut
21
500 mA
Produsert under lisens for Dolby Laboratories.
Dolby og double -D symbolet er varemerker
for Dolby Laboratories.
“DVD Logo” er et varemerke for DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemerker tilhørende Rovi Corporation, eller
dets underselskaper og anvendes under lisens.
ø 3.5 mm stereo miniplugg x 2
Øretelefon terminal
Væske krystall display
23 cm (diagonal)
Proseksjonssystem
R.G.B. stripe
Drive system
TFT aktiv kilde
Oppløsning
640 x 234 (WQVGA)
6
Vedlegg
Panel størrelse
Design og spesifikasjoner er ting som kan forandres
uten foregående varsel.
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 21
2012-03-02 �� 9:43:41
22 Vedlegg
Lytte til musikk i bilen
med festebraketten for
hodestøtten
Du kan høre på videoen i baksetet som fester
enheten til bakesiden av forsetet.
>>Advarsel
yy Føreren må ikke ta i bruk denne enheten når
kjøretøyet er i bevegelse.
yy Ikke ta denne enheten i bruk der den kan
ses av føreren.
yy Hvis føreren betjener eller ser på denne
enheten når kjøretøyet er i bevegelse, vil det
virke distraherende og kan derfor resultere
i en alvorlig ulykke og personskade eller
skade på eiendom.
yy Ikke fest eller ta av under kjøring, og ikke fest
på følgende steder, ellers kan det resultere i
skade eller trafikkuhell:
-- hvor som helst bortsett fra bak setet
1. Separer hodestøtten.
(Se i kjøretøyets brukerhåndbok.)
2. Monter holderen som vist i figuren.
,,Merk
Hvis du ikke kan installere hodestøtteholderen
på grunn av tykkelsen på hodestøtten, kan du
forlenge holderen ved å løsne på skruene og
installere den på nytt.
3. Sett festebraketten for hodestøtten på baksiden
av enheten og fest den med festeskruene.
4. Monter festebraketten til hodestøtten som
fester enheten til holderen.
5. Juster de horisontale og vertikale vinklene etter
behov, og nyt filmen.
,,Merk
Løsne på innstillingsskruene når du justerer
vinklene. Når du bruker makt til å justere, kan
det føre til skade inne i festebraketten for
hodestøtten.
Steg 1
-- på et sted der den kan forstyrre førerens
sikt eller manøvrering av bilen
-- på et sted som forstyrrer funksjonen til en
airbag
6
-- på et sted der den kan dekke for
instrumentene på dashbordet.
Steg 2
Vedlegg
yy Avhengig av type hodestøtte, er det mulig
du ikke vil klare å feste braketten.
22 cm
22 cm
or
eller
less
mindre
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 22
Steg 3
2012-03-02 �� 9:43:42
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 23
2012-03-02 �� 9:43:42
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
Norway / Norge
Sweden / Sverige
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
DT924-P.ASWELLK_1514_NOR.indd 24
2012-03-02 �� 9:43:42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement