LG ND1520, ND1520N Owner's manual

LG ND1520, ND1520N Owner's manual
NORSK
BRUKERVEILEDNING
Musikk i stil
Dokkinghøytaler
Les denne veiledningen før du bruker utstyret, og oppbevar den for senere referanse.
ND1520
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 1
2012-04-16
2:57:36
1
Kom i gang
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
Kom i gang
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadde
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet
fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader
eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke
apparatet, og få ledningen skiftet ut med en
tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske
belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en
døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig
oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet
hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For
å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet
på strømledningen ut av veggkontakten. Under
installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett
tilgjengelig.
med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
MERKNAD: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og
leveringsanmeldelser, vennligst referer til
hovedetiketten under på apparatet.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 2
2012-04-16
2:57:37
Kom i gang
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Kaste brukte batterier/akkumulatorer
1. Hvis batteriene/akkumulatorene i
produktet er merket med symbolet
som viser en søppeldunk med kryss
over, er de omfattet av direktiv
2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert
med de kjemiske tegnene for kvikksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb)
hvis batteriene inneholder mer enn
0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium
eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes
atskilt fra restavfall og leveres ved
offentlige spesialavfallsstasjoner.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som
kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
4. Riktig håndtering av brukte batterier/
akkumulatorer som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og dyrs og
menneskers helse.
Kaste det brukte apparatet
5. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bør håndtere brukte
batterier/akkumulatorer som avfall, kan
du ta kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
1. Hvis et produkt er merket med
symbolet som viser en søppeldunk
med kryss over, er det omfattet av
direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal kastes atskilt fra
restavfall og leveres inn ved offentlige
spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av det brukte
apparatet som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og
menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bør håndtere det brukte
apparatet som avfall, kan du ta
kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 3
1
Kom i gang
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers
og dyrs helse, må det gamle batteriet eller
batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges
i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos
forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med
ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må
ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
3
LG Electronics erklærer hermed at dette/
disse produkt(er) er i overholdelse
med de grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC
og 2009/125/EC.
Europeisk standardsenter:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for
Kundeservice. For informasjon om Kundeservice,
se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor
du kjøpte dette produktet.
2012-04-16
2:57:37
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
3Problemløsning
14Feilsøking
1
Kom i gang
2Sikkerhets-informasjon
5
Unike funksjoner
5
– Laget for iPod/iPhone
5
– Inngang for bærbar
5 – Alarm
5 – Radio(FM)
5 – Tidsinnstillinger
5Tilbehør
5Innledning
5
– Symboler brukt i denne bruksanvisningen
6Forsiden
7Baksiden
8
Koble til strømadapteret
4 Tillegg
15 Varemerker og lisenser
16Spesifikasjoner
17 Behandling av enheten
2Bruk
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
Generell bruk
Grunnleggende bruk
– Bruk avi Pod/iPhone
– Støtter iPod/iPhone-modeller
Stille klokka
– Bruke din enhet som vekkerklokke
– SNOOZE
– Dimmer
– Innstillinger av hvilefunksjon
Bruk av radio
– Tilkobling av antenne
– Forhåndsinnstille radiokanaler
Avansert bruk
– Hør på musikk fra en ekstern enhet.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 4
2012-04-16
2:57:37
Kom i gang
Innledning
Laget for iPod/iPhone
Symboler brukt i denne
bruksanvisningen
Kos deg med musikk fra iPod/iPhone ved hjelp av
en enkel tilkobling.
Inngang for bærbar
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
1
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og funksjoner.
Kom i gang
Unike funksjoner
5
>>Forsiktig
Alarm
Still inn alarmen til å ringe når du ønsker.
Indikerer at du må være forsiktig for å unngå mulige
skader fra feil bruk.
Radio(FM)
Hør på radio.
Tidsinnstillinger
Still inn tiden på enheten automatisk ved hjelp av
iPod/iPhone.
Tilbehør
Sjekk at følgende tilbehør ligger ved.
Strømadapter (1)
Strømledning (1)
FM-antenne (1)
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 5
2012-04-16
2:57:37
6
Kom i gang
Forsiden
1
Kom i gang
a SNOOZE/SLEEP
- Skaper pause i alarmen på 10 minutter i gangen.
- Slår enheten automatisk av til en bestemt tid.
b - / + (VOLUM)
Justerer lydvolumet.
c iPod/iPhone -dokk
Kobler til iPod/iPhone.
d P/1
- Velger funksjon og inngangskilde.
- Skru på : Trykk P/1.
- Skru av : Trykk og hold inne P/1.
eD/Pr
- Velger og skrur på forhåndsinnstilt kanal:
Trykk D/Pr i FM-modus.
- Lagre radiokanal : Trykk og hold inne D/Pr
i FM-modus.
- Starter forhåndsinnstilling av kanal.
f Visningsvindu
Viser statusen.
/
(Hopp/Søk)
g
- Hopp : Trykk
/ .
- Søk : Trykk og hold
/ .
- I FM-modus: finn ønsket radiokanal og velg en forhåndsinnstilling.
hHøytaler
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 6
2012-04-16
2:57:38
Kom i gang
7
Baksiden
1
Kom i gang
a
ALARM
Still inn alarmtid.
Skru av alarmen.
Viser alarminnstillinger.
b FM ANT.
cPORT.IN
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
dDC.IN 12 V 01.5 A (Inngang for AC strømadapter)
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 7
2012-04-16
2:57:38
8
Kom i gang
Koble til
strømadapteret
1
Kom i gang
1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC.INadapterinngangen.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt. Enheten
går deretter inn i ventemodus.
>>Forsiktig
Bruk bare strømadapteret som kom med
denne enheten. Ikke bruk strømforsyining
fra en annen enhet eller produsent. Hvis du
bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel,
kan dette skade enheten og gjøre garantien
ugyldig.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 8
2012-04-16
2:57:38
Bruk
9
Generell bruk
Du styrer enheten ved hjelp av disse knappene. Se tabellen nedenfor for mer informasjon.
Modus
IPOD
PORT
FM
Innstilling av
alarm
Bruk av alarm
-/+
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Trykk P/1
Strøm på
Endrer funksjon
Endrer funksjon
Endrer funksjon
Stopper
alarminnstilling
Avslått
Endrer funksjon
Stopper
alarminnstilling
Stopper
alarmfunksjon
Avslått
Avslått
Trykk og hold
P/1
Strøm på
/
-
Hopp-/+
-
Søk -/+
Trykk D/Pr
-
Spill/Pause
-
Høre på
forhåndsinnstilt
kanal
Trykk og hold
inne D/Pr
-
-
-
SNOOZE/
SLEEP
-
Trykk ALARM
Aktiverer eller
deaktiver alarm
Aktiverer eller
deaktiver alarm
Aktiverer eller
deaktiver alarm
Aktiverer eller
deaktiver alarm
Stopper
alarminnstilling
Starter
alarminnstilling
Starter
alarminnstilling
Starter
alarminnstilling
Starter
alarminnstilling
Stopper
alarminnstilling
Avslått
Avslått
Avslått
2
Bruk
Ventemodus
Knapp
VOL -/+
Trykk og hold
ALARM
Velger time og
minutter
-
Lagrer
alarmkilder
-
-
-
Stopper
alarminnstilling
SNOOZE
Velger
en
forhåndsinnstilling
Sov(Dimmer)
Sov(Dimmer)
Sov(Dimmer)
Sov(Dimmer)
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 9
Stopper
alarmfunksjon
Avslått
Stopper
alarmfunksjon
Avslått
2012-04-16
2:57:38
10
Bruk
Grunnleggende bruk
Bruk avi Pod/iPhone
Du kan nyte musikken fra din iPod/iPhone. Ønsker
du detaljer om din iPod/iPhone, må du slå opp i
bruksanvisning for iPod/iPhone.
2
Bruk
1.Koble iPod/iPhone ordentlig til. Hvis du slår på
denne enheten, vil iPod/iPhone automatisk
skrus på og starte opplading.
Støtter iPod/iPhone-modeller
enne enheten kan brukes med følgende
yy D
modeller:
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4 S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3 G
vhengig av programvarefunksjonen på
A
din iPod/iPhone, vil du kanskje ikke kunne styre
din iPod/iPhone fra enheten.
Avhengig av hvilken iPod/iPhone-modell du har,
vil du kanskje ikke kunne styre din iPod/iPhone fra
enheten.
2.Trykk P/1 for å velde IPOD-funksjon.
For å
Gjør dette
Pause eller
omstart
Trykk D/Pr.
Hopp
Søk
Ved avspilling, trykk
/
får
å få til neste fil eller gå tilbake til
begynnelsen av nåværende fil.
Under avspilling: Trykk
to
ganger for å gå tilbake til forrige
fil.
Trykk og hold
/
under
avspilling og slipp knappen når
du kommer til delen du vil lytte
til.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 10
2012-04-16
2:57:39
Bruk
,,Merk
yy Hvis du får en feilmelding i enheten, følg
denne beskjeden. Feilbeskjeden “ERR”.
- iPod/iPhone er ikke ordentlig koblet til.
-Enheten gjenkjenner iPod/iPhone som en ukjent enhet.
- Det et svært lite strøm på iPod/iPhone.
yy Avhengig av programvarefunksjonen på
din iPod/iPhone , vil du kanskje ikke kunne
styre din iPod/iPhone fra denne enheten.
Vi anbefaler at du installerer den nyeste
programvareversjonen.
yy Hvis du vil bruke et program, ringer eller
sender og mottar SMS, etc. på iPod touch
eller iPhone, bør du ta den ut av iPod/
iPhone -dokken på denne enheten først.
yy Hvis du har problemer med iPod/iPhone,
besøk www.apple.com/support.
yy I hvilemodus kan du lade din iPod/iPhone
ved p sette den inn i iPod/iPhone-dokken.
yy Det kan være nødvendig å utføre noe ekstra
med iPod touch eller iPhone, f.eks. "låse den
opp" ved å dra den opp.
Stille klokka
Koble iPod/iPhone ordentlig til. Da vil
tidsinnstillingene i visningsvinduet automatisk
synkroniseres med din iPod/iPhone.
Etter at enheten er synkronisert med
tidsinnstillingene i iPod/iPhone, vil det være en
tidsforskjell mellom iPod/iPhone og enheten, I
ventemodus synkroniseres ikke klokken med din
iPod/iPhone.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 11
Bruke din enhet som
vekkerklokke
1. Slå enheten på eller av.
2. Trykk og hold ALARM inne for å stille inn
alarmen.
3. Kildene for alarmlyd blinker. (FM(TUNER)/IPOD).
Mens kildene for alarmlyd blinker, kan du velge
den du ønsker ved å trykke D/Pr. Hvis du velger
FM(TUNER)-modus, kan du velge kanalen du
har stilt inn ved å trykke
/ .
4. Innstillingen "ON(TIME)” vises.
Innstilling av time blinker. Trykk
/
for å
velge time og trykk deretter D/Pr for å lagre.
2
Bruk
/ Batteriet må lades.
/Hvis du lader batteriet mens iPod/
iPhone har veldig lite strøm, kan det
ta lengre tid før den er fullstendig
oppladet.
11
5. Innstilling av minutter blinker. Trykk
/
for
å velge minutt og trykk deretter D/Pr for å
lagre.
6. Innstilling av volum blinker. Trykk
/
for å
endre volumet og trykk deretter D/Pr for å
lagre.
7. Du kan kontrollere status for innstillingene.
8. Hvis du vil starte alarmen på nytt, må du gjenta
trinn 2-6.
SNOOZE
Hvis alarmen er aktivert, vil snooze-funksjonen
vekke deg hvert 10. minutt hvis du trykker
SNOOZE/SLEEP. Du stiller på forhånd inn når
alarmen skal starte. Når dette tidspunktet nås, vil
enheten skru seg på automatisk og alarmen starte.
Hvis du trykker SNOOZE/SLEEP, stopper alarmen.
“ZZZ” og “ ” blinker i visningsvinduet. Alarmen
begynner igjen etter 10 minutter.
Dimmer
Trykk SNOOZE/SLEEP en gang. Visningsvinduet får
nå redusert lysstyrken til det halve. For å endre igjen
trykker du SNOOZE/SLEEP flere ganger og helt til
visningsvinduet blir opplyst.
2012-04-16
2:57:39
12
Bruk
,,Merk
•• Hvis du ikke stiller inn klokken på din iPod/
iPhone, vil enheten ikke synkronisere tid
med iPod/iPhone .
•• Hvis du tar ut stikkontakten, vil
tidsinnstillingene ikke bli lagret.
Bruk av radio
Tilkobling av antenne
Koble trådantennen for FM til i antennen for FM
•• Du kan stille inn alarmen etter å ha stilt inn
klokken.
2
•• Alarmen avsluttes automatisk hvis du ikke
trykker på noen knapper i 30 minutter.
Bruk
•• Hvis
du stiller inn klokken og alarmen, kan
du sjekke tids- og alarmikonet “ “ ved å
trykke ALARM selv om enheten er i
hvilemodus.
•• Hvis du aktiverer alarmen, vil alarmikonet
“ “ vises i visningsvinduet.
•• Hvis du deaktiverer alarmen, vil alarmikonet
“ “ fjernes fra visningsvinduet.
•• Alarmen virker bare når enheten er slått av.
•• Når tidspunktet du har valgt nås, vil enheten
skrus på automatisk.
•• Du kan skru av alarmen ved å trykke på
ALARM eller P/1.
•• Du kan bare bruke innstillingen 12: 00 (for
PM-visning)
Innstillinger av hvilefunksjon
Når du lytter til musikk eller radio, trykk SNOOZE/
SLEEP gjentatte ganger for å velge en tidsinnstilling
mellom 10 og 180 minutter. Etter at tiden er over,
vil enheten slå seg av. (Du vil se denne rekkefølgen,
180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
For å avbryte hvilefunksjonen trykker du SNOOZE/
SLEEP gjentatte ganger til visningsvinduet blir
opplyst.
1.Trykk P/1 gjentatte ganger til FM vises i
visningsvinduet. Radioen starter med den siste
kanalen du lyttet til.
2. Autosøk: Trykk
/
i ca to sekunder til
frekvensindikatoren begynner å skifte. Slipp
deretter knappen, og søket vil stoppe når
enheten finner en kanal.
Manuelt søk: Trykk
/
gjentatte ganger.
3. Juster volumet ved å trykke - / + (VOLUM) .
,,Merk
•• Du kan sjekke hvor lenge det er igjen til
alarmen starter ved å trykke SNOOZE/
SLEEP.
•• Hvilefunksjonen vil fungere etter at du har
brukt dimmeren.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 12
2012-04-16
2:57:39
Bruk
Forhåndsinnstille radiokanaler
Du kan stille inn 10 FM-kanaler på forhånd.
Forsikre deg om at du har skrudd ned volumet før
du begynner å søke etter dem.
1.Trykk P/1 gjentatte ganger til FM vises i
visningsvinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å bruke
/
.
3. Trykk og hold inne D/Pr . Et tall for
forhåndsinnstillingen blinker i visningsvinduet.
Avansert bruk
Hør på musikk fra en ekstern
enhet.
Enheten kan spille musikk fra mange typer eksterne
enheter. (Kabel for slike enheter følger ikke med
denne enheten.)
2
Bruk
4.Trykk
/ for å velge det forhåndsinnstilte
nummeret du ønsker.
13
MP3 eller PMP etc
5. Trykk D/Pr. Stasjonen lagres.
6. Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
7. Når du ønsker å lytte til en forhåndsinnstilt
stasjon: Trykk D/Pr og deretter
/
for å
velge en forhåndsinnstilt stasjon.
,,Merk
•• Hvis alle kanalene allerede er
forhåndsinnstilt, vil "FULL" vises i
visningsvinduet i et øyeblikk og deretter
vil et forhåndsinnstilt nummer vises. For å
endre det forhåndsinnstilte nummeret må
du gjenta trinn 4-5.
•• Du kan ikke slette forhåndsinnstilte kanaler.
•• Selv om alle kanalene skulle være
forhåndsinnstilt, kan du stille inn en ny kanal
på et nummer som allerede er i bruk.
1. Koble den eksterne enheten til inngangen
PORT.IN på enheten.
•• Du trykker og holder inne D/Pr når du lytter
på radio, og det forhåndsinnstilte nummeret
du hørte på sist vil blinke først for å lagre ny
kanal.
3. Velg funksjonen PORT (BÆRBAR) ved å trykke
P/1.
•• Hvis du ønsker å endre det forhåndsinnstilte
nummeret for en kanal mens du lytter til
samme frekvens, trykk og hold inne D/Pr.
Og endre deretter et forhåndsinnstilt
nummer ved å trykke
/ .
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 13
2. Skru på strømmen ved å trykke P/1.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn å
spille musikk fra den.
2012-04-16
2:57:40
3Problemløsning
14
Feilsøking
Feilsøking
Problem
Mangler strøm.
Ingen lyd.
Korreksjon
yy Sett inn kontakten
yy Sjekk at kontakten virker ved å teste andre elektroniske enheter.
Trykk P/1 og sjekk valgt funksjon.
yy Juster enhetens plassering.
3
Feilsøking
Radiokanalene kan ikke
stilles inn ordentlig.
yy Still inn kanalen manuelt.
iPod/iPhone virker ikke.
Koble iPod/iPhone korrekt til enheten.
Klokken vises ikke.
Koble iPod/iPhone korrekt til enheten.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 14
yy Forhåndsinnstill noen kanaler. se page 13 for detaljer.
2012-04-16
2:57:40
4
Tillegg
Tillegg
15
Varemerker og lisenser
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyr at en
elektronisk enhet er spesielt formgitt for å kunne
koble til henholdsvis iPod eller iPhone, og at
enheten er sertifisert av utvikleren for å kunne
møte Apples standarder.
Apple har intet ansvar for driften av denne
enheten eller for at den følger sikkerhetsregler
og lovgitte standarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke den trådløse ytelsen.
4
Tillegg
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 15
2012-04-16
2:57:40
16
Tillegg
Spesifikasjoner
Generelt
Krav for strømadapter
Referer til merkeskiltet.
Strømforbruk
Referer til merkeskiltet.
Dimensjoner (B x H x D)
(156 x 87 x 67, 7) mm
Nettovekt (ca.)
0, 57 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift-luftfuktighet
5 % til 90 %
Strømforsyning tilkobling
iPod/iPhone 5V 01A
Inngangs
PORT.IN
500mV (3.5 mm stereokontakt)
Tuner
4
Søkeområde FM
Tillegg
Forsterker
87.5 MHz til 108.0 MHz eller 87.50 MHz til 108.00 MHz
Strøm ut
5 W X 1ch (8Ω at 1kHz)
T.H.D
10 %
Høytalere
Type
innebygget
Impedans
8Ω
Strøm inn
5W
Maks strøm inn
10 W
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten ytterligere varsel.
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 16
2012-04-16
2:57:40
Tillegg
17
Behandling av enheten
Når enheten sendes
Ta vare på original innpakning og pakkemateriale.
Hvis du må sende enheten, bør du pakke den
i original innpakning som den var pakket fra
fabrikken for maksimum beskyttelse.
Holde overflatene rene
Bruk ikke ustabile væsker som insektspray i
nærheten av enheten.
Å tørke av enheten med sterkt trykk kan skade
overflaten.
La ikke gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøre enheten
4
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 17
Tillegg
Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre enheten.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut som et lett fuktet med en oppløsning med
et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke sterke
rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller
fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.
2012-04-16
2:57:40
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND1520-FI.BSWELLK-NOR.indd 18
2012-04-16
2:57:40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement