LG ND2530 Owner's manual
NORSK
BRUKERVEILEDNING
Trådløs høyttaler med
lysende dokk
MUSIKK I STIL
Les denne veiledningen før du bruker utstyret, og oppbevar den for senere referanse.
ND2530
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 1
2013-03-27
2:01:49
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK,
IKKE ÅPNE
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK SJOKK; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER
BAKSIDE). DET ER INGEN DELER INNVENDIG SOM
KAN REPARERES AV BRUKER, TA KONTAKT MED
SERVICEKVALIFISERT PERSONALE.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er ment å skulle varsle
brukeren om faren at det er uisolert,
farlig spenning på produktets
innside som kan være av en slik
størrelse at det kan utgjøre en risiko for å gi personer
elektrisk sjokk.
Utropstegnet i trekanten er ment
å skulle varsle brukeren om at
det er fare for viktige drifts-og
vedlikeholdsinstrukser i veiledningen
som medfølger produktet.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller
lignende.
MERKNAD: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og
leveringsanmeldelser, vennligst referer til
hovedetiketten under på apparatet.
FORSIKTIG med strømledningen
Det anbefales å plassere de fleste elektriske
apparater på en dedikert krets;
Dvs., en egen elektrisk krets som kun gir strøm
til apparatet og ikke har andre utganger eller
uttak. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
bruksanvisningen for å være sikker. Ikke overbelast
stikkontakter. Overbelastede vegguttak, løse
eller skadede stikkontakter, skjøteledninger, slitte
kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlig. Alle
disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Undersøk ledningen til apparatet ditt med
jevne mellomrom, og hvis utseendet indikerer
skader eller forringelse, koble den ut og unngå
bruk av apparatet, og få ledningen skiftet ut med
en tilsvarende del av et autorisert servicesenter.
Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk
misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
stikkontakter, og punktet der ledningen kommer
ut av apparatet. For å koble fra strømnettet, dra ut
hovedstrømkabelen. Når du installerer produktet,
påse at støpselet er lett tilgjengelig.
Denne enheten er utstyrt med et bærbart batteri
eller en akkumulator.
Sikreste mate å fjerne batteriet fra apparatet:
Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg
stegene i motsatt rekkefølge fra når du monterte
det. For å hindre forurensning av miljøet og mulig
fare for menneskers og dyrs helse, legg det gamle
batteriet eller batteriet i riktig container på utvalgte
innsamlingspunkter. Batterier skal ikke kastes
sammen med husholdningsavfall eller annet avfall.
Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier
og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet
må ikke utsettes for overdreven varme, som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut), heller ikke objekter fylt med
væske, slik som vaser, må plasseres på apparatet.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 2
2013-03-27
2:01:50
Kom i gang
Deponering av ditt gamle apparat
Deponering av brukte batterier/akkumulatorer
1. Hvis batteriene/akkumulatorene i
produktet er merket med symbolet
som viser en søppeldunk med kryss
over, er de omfattet av direktiv
2006/66/EC.
2.Alle elektriske og elektroniske
produkter skal kastes separat fra
den kommunale avfallsstrømmen
via utvalgte oppsamlingsfasiliteter
oppnevnt av regjeringen eller de
lokale myndigheter.
2. Dette symbolet kan bli forbundet
med kjemiske symboler for
kvikksølv(Hg), kadmium(Cd) eller
bly(Pb) hvis batteriet inneholder
mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002%
kadmium eller 0,004% bly.
3.Riktig deponering av ditt gamle
apparat bidrar til å forhindre
potensielle negative konsekvenser
for miljøet og menneskers helse.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal
kastes atskilt fra restavfall og leveres
ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 3
1
Kom i gang
1.Når denne beholderen på hjul
symbolet med kryss over, er festet til
et produkt menes det at produktet
er dekket av European Directive
2002/96/EC.
4.For mer detaljert informasjon om
deponering av ditt brukte apparat,
vennligst kontakt ditt lokale
bykontor, renovasjonsselskap eller
butikken der du kjøpte produktet.
3
4. Riktig håndtering av det brukte
apparatet som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og
menneskers helse.
5. For mer detaljert informasjon om
hvordan du bør håndtere det
brukte apparatet som avfall, ta
kontakt med ditt lokale bykontor,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
2013-03-27
2:01:50
4
1
Kom i gang
Kom i gang
LG Electronics erklærer hermed at dette/
disse produkt(er) er i overholdelse med de
grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Vennligst ta kontakt på følgende adresse for
anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of
Conformity).
Kontaktkontor for dette produktet:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederlands
yy Legg merke til at dette er IKKE kontaktpunktet
for kundeservice. For informasjon om
kundeservice, se garantikortet eller kontakt
forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.
Kun for innendørs bruk.
RF meddelelse om strålingseksponering.
Dette utstyret bør monteres og betjenes med
minimum distanse på 20 cm. mellom radiatoren
og din kropp.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 4
2013-03-27
2:01:50
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2Sikkerhetsinformasjon
6Hovedfunksjoner
6Tilbehør
6Innledning
7Fjernkontroll
8Forsiden
8Baksidepanel
9
Koble til strømadapteret
9
Slik fester du ferittkjernen (kun for EMI)
1
3Feilsøking
17Feilsøking
2
4 Tillegg
18 Varemerker og lisenser
18 – Håndtering av enheten
19Spesifikasjoner
3
2Bruk
10
10
10
10
11
13
13
13
13
14
14
15
4
Grunnleggende bruk
– Bytt til ventemodus.
– Bytt til Strøm På
– Bruk av iPod/iPhone/iPad
– Støtter følgende iPod/iPhonemodeller
– Slå av lyden midlertidig
– Slå av automatisk
– Stille inn lyden fra BASS
– Lytte til musikk fra den bærbare
enheten
Bruke trådløs blåtannteknologi
– Hør på musikk fra en blåtannenhet
Ved bruk av Bluetooth App
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 5
2013-03-27
2:01:50
6
Kom i gang
Hovedfunksjoner
1
Laget for iPod/iPhone/iPad
Tilbehør
Sjekk at følgende tilbehør ligger ved.
Kom i gang
Kos deg med musikk fra iPod/iPhone/iPad ved hjelp
av en enkel tilkobling.
Inngang for bærbar
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
Fjernkontroll (1)
Batterier (1)
Strømledning (1)
Strømadapter (1)
Bluetooth®
Kos deg med musikk via Bluetooth med en enkel
tilkobling.
BASS
Forsterk lydeffekten fra BASS
LG Bluetooth-funksjon
Du kan kontrollere denne spilleren med din iPod/
iPhone/iPad via Bluetooth. Denne spilleren og
iPod/iPhone/iPad din må være koblet til Bluetooth.
Besøk “Apple App Store”. Og bruk denne QR-koden
til å søke etter “LG Bluetooth Fjernkontroll” app. Se
side 16 for detaljert informasjon.
Innledning
Symboler brukt i denne
bruksanvisningen
,, Merk
Indikerer spesielle merknader og funksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer at du må være forsiktig for å unngå mulige
skader fra feil bruk.
(Apple iOS)
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 6
2013-03-27
2:01:51
Kom i gang
Fjernkontroll
7
Sette inn batteriene
Batterilokket kan åpnes på to måter.
1. Skru batterilokket mot klokken ved hjelp av en
mynt eller fingeren din. Deretter kan du ta ut
batteriet.
Kom i gang

Mynt
1 (Strøm): Slå enheten PÅ eller AV.
PFUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.
-/+(Volum): Juster lydvolumet.
1
Finger
2. Sett inn batteriet slik at pluss (+) er i samme
retning som pluss (+) i batterirommet.
BASS EQ : Forsterk lyden fra BASS.
Y/U(Hopp/Søk) :
-Hopper raskt bakover eller fremover.
-Søker etter en seksjon innen en fil.
(Spill/Pause) : Starter eller setter avspilling på
pause.
@(Demp) : Demper lyden.
? : Knappen er ikke tilgjengelig for noen
funksjoner.

3. Sett batterilokket tilbake på fjernkontrollen og
skru det med klokken for å lukke det.
>>Forsiktig
Batteriet i denne enheten kan utgjøre risiko for
brann eller kjemisk sviing hvis det behandles
feil. Ikke lad, ta fra hverandre, brenn eller varm
det opp til temperaturer over 100 °C (212
°F). Bytt bare batteridel nr. CR2025. Bruk av
annet batteri kan medføre fare for brann eller
eksplosjon. Kast brukt batteri. Ikke la barn
leke med batteriet. Ta ikke batteridelene fra
hverandre og ikke brenn batteriet.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 7

Mynt

Finger
>>Forsiktig
Hvis du ikke har lange negler, kan du ikke åpne
batterilokket ved hjelp av fingrene. Hvis du
prøver på dette, kan neglen din brekke.
2013-03-27
2:01:52
8
Kom i gang
Forsiden
1
Kom i gang
a iPod/iPhone-dokk (Lysende tilkobling)
b Støtte for iPod/iPhone
cHøyttaler
dVisning
Viser funksjonene.
e 1/F(Strøm/Funksjon)
- Slå på: Trykk på 1/F for å slå enheten på.
- Slå av: Trykk og hold nede 1/F i rundt 3
sekunder for å skru enheten av.
- Velger funksjon og innkilde.
+/- (Volum)
Justerer volumet
Baksidepanel
BASS
a
Forsterk lyden fra BASS
(USB)
b
Spill av lydfiler ved å bruke USB-kabel til iPod/
iPhone/iPad.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 8
PORT.IN
c
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
d DC IN (Strømadapter inn)
Koble til strømadapteret som følger med.
2013-03-27
2:01:52
Kom i gang
>>Forsiktig
Forholdsregler for bruk av touchknappene.
yy Ikke trykk hardt på knappene for å få de til å
virke.
- Dersom du bruker for mye kraft, kan det
skade sensoren på touchknappene.
yy Berør knappen du vil få til å virke for å
operere funksjonen riktig.
yy Vær forsiktig så du ikke har noe
strømledende materialer som metall
på touchknappene. Det kan føre til
funksjonsfeil.
>>Forsiktig
Bruk bare strømadapteret som kom med
denne enheten. Ikke bruk strømforsyining
fra en annen enhet eller produsent. Hvis du
bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel,
kan dette skade enheten og gjøre garantien
ugyldig.
1
Kom i gang
yy Bruk touchknappene med rene og tørre
hendene.
- I fuktige omgivelser, tørk av all fuktighet på
touchknappene før bruk.
9
Slik fester du
ferittkjernen (kun for
EMI)
Du må sette på kjernene (som fulgte med modellen
du kjøpte) for å kunne redusere eller eliminere
elektrisk forstyrrelse.
Koble til
strømadapteret
1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
1. Trekk stopperen [a] av ferrittkjernen for å åpne
den.
2. Surr den bærbare kabelen og USB-kabelen på
ferrittkjernen.
3. Trykk sammen ferrittkjernen til du hører et klikk.
2. Koble strømadapterkabelen til
adapterinngangen.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt. Enheten
går deretter inn i ventemodus.

ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 9
2013-03-27
2:01:53
10
Bruk
Grunnleggende bruk
2.Sett iPod/iPhone(Lysende tilkobling) ordentlig
inn. Hvis du slår på denne enheten, vil iPod/
iPhone automatisk skrus på og starte opplading.
Bytt til ventemodus.
2
Trykk på 1 eller trykk på og hold inne 1/F. LEDindikatorene lyser opp og den siste funksjonen
du valgte vil blinke. Deretter vil enheten bytte til
hvilemodus.
Bruk
Bytt til Strøm På
Trykk på 1 eller trykk på og hold inne 1/F. LEDindikatorene slår seg av og enheten bytter til strøm
av.
Bruk av iPod/iPhone/iPad
Du kan nyte musikken fra din iPod/iPhone/iPad på
denne enheten. Ønsker du detaljer om din iPod/
iPhone/iPad, må du slå opp i bruksanvisning for
iPod/iPhone.
Kos deg med musikk ved å sette
iPod/iPhone (Lysende tilkobling) i
enheten
1.Installer støtte for iPod/iPhone(Lysende
tilkobling).
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 10
3. Trykk på PFUNCTION eller 1/F for å velge
(IPOD).
2013-03-27
2:01:53
Bruk
Kos deg med musikk ved å sette
iPod/iPhone/iPad (30 pin/Lysende
tilkobling) i enheten
11
Støtter følgende iPod/iPhonemodeller
enne enheten kan brukes med følgende
yy D
modeller:
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
2
Bruk
iPad 3G, 4G
iPad 2
iPad
iPad mini
iPod touch 3G, 4G, 5G
iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
Avhengig av programvareversjonen på din iPod/
iPhone/iPad, vil du kanskje ikke kunne styre din
iPod/iPhone/iPad fra enheten.
For å
1. Koble iPod/iPhone/iPad (30 pin/Lysende
tilkobling) til USB-inngangen på enheten ved
å bruke iPod/iPhone/iPad-kabelen. Hvis du slår
denne enheten på, slås din iPod/iPhone/iPad (30
pin/Lysende tilkobling) automatisk på og lading
starter.
2. Trykk på PFUNCTION eller 1/F for å velge
(USB). Du kan styre din iPod/iPhone/iPad (30
pin/Lysende tilkobling) gjennom
visningsvinduet for iPod/iPhone/iPad (30 pin/
Lysende tilkobling) ved å bruke fjernkontrollen
og kontrollere iPod/iPhone/iPad (30 pin/
Lysende tilkobling).
Pause eller
omstart
Trykk
.
Ved avspilling, trykk Y/
U for å gå til neste fil eller
gå tilbake til begynnelsen av
nåværende fil.
Hopp
Spille mindre enn 2 sekunder,
trykk på Y for å gå til forrige
fil.
Spille mindre enn 3 sekunder,
trykk på Y for å gå til
begynnelsen av filen.
Søk
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 11
Gjør dette
Trykk og hold Y/U
nede under avspilling og slipp
knappen der du vil høre fra.
2013-03-27
2:01:54
12

Bruk
,, Merk
yy Hvis det oppstår feil under bruk at
iPod/iPhone/iPad, kan du sjekke disse
problemene:
2
- iPod/iPhone/iPad er ikke ordentlig koblet
til.
-Enheten gjenkjenner iPod/iPhone/iPad
som en ukjent enhet.
- Det et svært lite strøm på iPod/iPhone/
iPad .
Bruk
/ Batteriet må lades.
/Hvis du lader batteriet mens iPod/
iPhone/iPad har veldig lite strøm, kan
det ta lengre tid før den er fullstendig
oppladet.
yy Avhengig av programvarefunksjonen på
din iPod/iPhone/iPad, vil du kanskje ikke
kunne styre din iPod/iPhone/iPad fra denne
enheten. Vi anbefaler at du installerer den
nyeste programvareversjonen.
yy Hvis du skal bruke en applikasjon, foreta et
anrop eller sende en SMS-tekstmelding, etc.
på iPod touch/iPhone/iPad, frakoble den fra
denne enheten og bruk den separat.
yy Hvis du har problemer med iPod/iPhone/
iPad, besøk www.apple.com/support.
yy Du kan lade din iPod/iPhone/iPad i
hvilemodus.
yy Det kan være nødvendig å utføre noe ekstra
med iPod touch/iPhone/iPad, f.eks. "låse den
opp" ved å dra den opp.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 12
2013-03-27
2:01:54
Bruk
Slå av lyden midlertidig
Trykk @ for å dempe lyden. Du kan f.eks. dempe
lyden for å svare på telefonen. For å oppheve
dempningen trykker du på @ igjen eller justerer
lydvolumet ved å trykke på +/- (Volum).
13
Lytte til musikk fra den
bærbare enheten
Enheten kan spille musikk fra mange typer eksterne
enheter. (Kabel for slike enheter følger ikke med
denne enheten.)
Slå av automatisk
Denne enheten skrur seg selv av for å spare strøm
dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern
enhet og ikke blir brukt på 25 minutter.
2
Bruk
Det samme skjer etter at det har gått 6 timer siden
hovedenheten er koblet til en annen enhet analogt.
Stille inn lyden fra BASS
Du kan lytte til musikk ved å stille inn lyden fra
BASS. Trykk på BASS EQ eller BASS gjentatte
ganger. Deretter kan du forsterke effekten av BASS.
1. Koble den bærbare enheten til
enheten.
PORT.IN på
2. Skru på strømmen ved å bruke 1 eller 1/F.
3. Velg
(PORTABLE) ved å trykke på
PFUNCTION eller 1/F.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn å
spille musikk fra den.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 13
2013-03-27
2:01:54
14
Bruk
Bruke trådløs
blåtannteknologi
Om blåtann
2
Bluetooth® (blåtann) er teknologi for trådløs
kommunikasjon mellom koblinger innen korte
avstander.
Bruk
Tilgjengelig rekkevidde er 10 meter.
(Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller du kobler til blåtann
i andre rom.)
Å koble til enkeltenheter ved hjelp av Bluetooth®
trådløs teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi kan
kontrolleres via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort
ved hjelp av Bluetooth® trådløs teknologi.
Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3, Bærbar
PC, PDA.
Blåtannprofiler
For å kunne bruke blåtannteknologi må enheter
kunne tolke visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Hør på musikk fra en
blåtannenhet
Før du starter tilkoblingen, må du forsikre deg om
at blåtann er skrudd på i blåtannenheten din. Se
brukerveiledningen for blåtannenheten. Når du
har koblet sammen enhetene, trenger dette ikke å
gjøres igjen.
1. Velg Bluetooth ved å bruke PFUNCTION eller
“lyser i visningen.
1/F. Bluetooth LED ”
2. Bruk blåtannenheten og utfør koblingen.
Når du søker etter denne enheten med en
blåtannenhet, kan en liste over enheter
vises i blåtannsenheten, avhengig av typen
blåtannenhet. Denne enheten vil vises som “LG
Docking (XX-XX)”.
,, Merk
XX-XX betyr de siste fire tallene i BT-adressen.
Eksempel: Hvis enheten din har BT-adressen
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se “LG Docking (F7:08)”
på blåtannenheten din.
3. Oppgi PIN-kode.
PIN-kode: 0000
4. Når denne enheten er koblet til blåtannenheten,
vil "Bluetooth" LED slutte å blinke.
,, Merk
yy Noen blåtannenheter har ulike metoder for
å koble sammen enheter. Dette er avhengig
av enhetstype.
yy Prøv sammenkoblingsprosedyren dersom
ditt enhetsnavn ikke er på enhetslisten.
5. Lytte til musikk.
Se bruksanvisningen for din blåtann-enhet for
å se hvordan du spiller musikk som er lagret på
din blåtann-enhet.
Lydnivået på Bluetooth vil justeres etter
lydnivået på Bluetooth-enheten din.
,, Merk
yy Lyder fra hovedenheten kan bli forstyrret
hvis du øker volumet på blåtannenheten
opp til to tredjedeler eller mer.
yy Når du bruker blåtannsfunksjonen, kan du
justere volumet på blåtannenheten til det
nivået du ønsker.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 14
2013-03-27
2:01:54
Bruk
,, Merk
yy Etter at enheten din er koblet til denne
enheten med blåtann, bytter funksjonen
automatisk til BT.
yy Etter å ha søkt etter denne enheten på din
blåtannenhet, må du koble blåtannenheten
med dette systemet. Deretter kan du spille
av musikken du ønsker.
yy Lyden kan bli forstyrret hvis forbindelsen
forstyrres av andre elektroniske bølger.
yy Koblinger er begrenset til en blåtannenhet
per enhet og flerkoblinger støttes ikke.
yy Selv om avstanden mellom blåtannenheten
og dette systemet er mindre enn 10 m, vil
gjenstander mellom blåtannenheten og
systemet kunne hindre tilkoblinger.
yy Bruk av blåtannsfunksjonen er avhengig av
enhetstype.
yy Du kan bruke trådløst system ved hjelp av
telefonen, MP3, Notebook, osv.
yy Når blåtann ikke er koblet til, vil "
lyse i visningsvinduet.
" LED
yy Hvis det oppstår elektrisk funksjonssvikt
på grunn av at enheter som medisinsk
utstyr, mikrobølger eller trådløse LANenheter benytter samme frekvens om
blåtannenheten, vil denne enheten kobles
fra blåtann.
yy Når noen står og forstyrrer
kommunikasjonen mellom blåtannenheten
og dette systemet, vil dette systemet kobles
fra blåtann.
Ved bruk av Bluetooth
App
Om LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote app lar deg bruke mange
nye funksjoner på denne enheten. For å nyte de
nye funksjonene, må du laste ned og installere den
gratis "LG Bluetooth Remote". BT-app er tilgjengelig i
programvareversjon 4.3(eller nyere). Koble enheten
din til denne enheten ved å bruke innstillingene i
enheten din, ikke BT app.
2
Bruk
yy Du kan ikke kontrollere blåtannenheten
med denne enheten.
15
Installer “ LG Bluetooth Remote
App” gjennom “ Apple App Store”.
1. Trykk lett på ikonet for Apple App Store
2. I søkefeltet skriver du inn “LG Bluetooth Remote”
og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker
på “LG Bluetooth Remote” for å starte nedlasting
av appen.
4. Trykk lett på et ikon for installasjon.
5. Trykk lett på et ikon for nedlasting.
,, Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
"Apple App Store".
yy Se forklaringen av BT-appen i ”Apple App
Store” hvis du vil ha mer informasjon.
yy Hvis du øker avstanden mellom
blåtannenheten og dette anlegget, vil lyden
bli lavere og lavere. Tilkoblingen avsluttes
når avstanden mellom blåtannenheten og
dette anlegget blir større enn driftsområdet
til blåtann.
yy Blåtannenheten kobles fra hvis du slår av
hovedenheten eller setter enheten lengre
unna enn 10 m.
yy Hvis Bluetooth-enheten er koblet fra, må du
koble Bluetooth-enheten til enheten din.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 15
2013-03-27
2:01:55
16
Bruk
Installer “ LG Bluetooth Remote app
” ved bruk av QR-kode
1. Installer "LG Bluetooth Remote" via QR-kode.
Bruk programvaren for søking for å søke etter
QR-koden.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Trykk på et ikon for nedlasting.
2

,, Merk
yy BT-app er tilgjengelig i følgende
programvareversjoner: iOS O/S : Ver 4.3 (eller
senere)
yy Hvis du setter iPod/iPhone(Lysende
tilkobling) i denne enheten etter
blåtannenheten, vil blåtanntilkoblingen
deaktiveres.
Bruk
yy Mens du bruker Bluetooth kan du ikke bruke
BT app. Koble fra blåtannenheten du har brukt
før du bruker BT app.
yy Hvis du bruker Bluetooth App for å kontrollere
musikk, kan det være noen forskjeller mellom
Bluetooth app og medfølgende fjernkontroll.
Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er
nødvendig.
yy Hvis du bruker BT app mens blåtannenheten
er koblet til, kan blåtannenheten du har
brukt tidligere bli frakoblet. (Avhengig av O/
S på din smarttelefon, kan prosessen variere
noe.)
yy BT.App virker ikke på alle typer enheter.
(Apple iOS)

,, Merk
yy Sørg for at din påslåtte blåtannenhet er
koblet til internett.
yy Sørg for at din påslåtte blåtannenhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra "Apple App Store".
Aktiver Bluetooth med "LG
Bluetooth Remote" app.
LG Bluetooth app hjelper deg å koble til den
påslåtte blåtann-enheten til denne enheten.
Aktiver Bluetoothe med LG Bluetooth Remote App
etter at du har paret.
1. Trykk på ikoner for “LG Bluetooth Remote” app
på skjermen for å åpne “LG Bluetooth Remote”
app, og gå til hovedmenyen.
2. Klikk [Setting] og velg den enheten du ønsker.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av
dette, klikk [Setting] og [Help].
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 16
yy Hvis du bruker BT app, vil ikke alltid
fjernkontrollen virke når du bruker Bluetooth.
yy Når du bruker BT app for fjernkontroll,
kan operativsystemet være forskjellig fra
fjernkontrollen som følger med.
yy Avhengig av smarttelefonens operativsystem,
kan du oppleve små forskjeller i bruken av BT
appen.
yy Når blåtannenheten din allerede er koblet til
en annen enhet, må du koble fra blåtann først.
Deretter kan du kontrollere spilleren din ved
hjelp av BT app.
yy Tilkoblingen kan avsluttes hvis du velger
en annen app eller endrer innstillingene på
enheten som er koblet til ved hjelp av BT app.
Sjekk tilkoblingskabelen i slike tilfeller.
yy Ikke koble til Apple-enheten din ved å
bruke en kabel til USB-inngangen. Da vil
blåtanntilkoblingen avsluttes.
yy Etter at du har koblet til BT app, kan
musikken spilles fra enheten din. Prøv
tilkoblingsprosessen på nytt hvis dette skjer.
yy For å forhindre funksjonsfeil, anbefales du
å bare koble en annen enhet til denne
enheten.
2013-03-27
2:01:55
Feilsøking
17
Feilsøking
Problem
Mangler strøm.
Ingen lyd.
Korrigerende tiltak
yy Sett inn kontakten
yy Sjekk at kontakten virker ved å teste andre elektroniske enheter.
yy Trykk PFUNCTION eller 1/F og sjekk deretter valgte funksjon.
yy Juster volumet på den bærbare enheten din.
yy Bruk fjernkontrollen innen 7 meter fra enheten.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
yy Fjern hindringene mellom fjernkontrollen og enheten.
yy Skift batteriene.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 17
3
Koble iPod/iPhone/iPad riktig til enheten.
Feilsøking
iPod/iPhone/iPad virker ikke.
2013-03-27
2:01:55
18
Tillegg
Varemerker og lisenser
Håndtering av enheten
Når du sender enheten
“Laget for iPod,” “Laget for iPhone,” og “Laget for
iPad” betyr at produktet har elektronisk tilbehør
som er spesielt designet for å koble spesielt
med iPod, iPhone, eller iPad, respektivt, og har
blitt sertifisert av utvikleren for å møte Apples
ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for
driften av denne enheten eller dens samsvar
med sikkerhet og regulatoriske standarder.
Vennligst merk deg at bruken av dette tilbehøret
med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke trådløs
ytelse.
4
Tillegg
Bluetooth® trådløs teknologi er et system som
tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter
innen en maksimal rekkevidde på 10 meter.
Vennligst ta vare på den originale emballasjen og
innpakningen. Hvis du trenger å sende enheten,
for maksimal beskyttelse, pakk inn enheten slik den
opprinnelig var pakket på fabrikken.
Holde utvendige overflater rene
Ikke bruk flyktige væsker som insektspray i
nærheten av enheten.
Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
Ikke legg igjen gummi- eller plastprodukter i
kontakt med enheten over en lengre periode.
Rengjøring av apparatet.
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk
klut, fuktet med mildt såpevann. Bruk ikke sterke
rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller
fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.
Tilkobling av individuelle enheter under trådløs
Bluetooth®-teknologi innebærer ingen kostnader.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®teknologi kan anvendes via Cascade dersom
tilkoblingen ble utført via trådløs Bluetooth®teknologi.
Bluetooth®-merker og logoer eies av Bluetooth®
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG
Electronics gjøres i tråd med lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører også sine
respektive eiere.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 18
2013-03-27
2:01:55
Tillegg
19
Spesifikasjoner
Generelt
Krav for strømadapter
DC 12 V 0 2,5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Strømforbruk
25 W
Dimensjoner (B x H x D)
275 X 90 X 170 mm
Nettovekt (ca.)
1,3 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift-luftfuktighet
5 % til 90 %
Inngang
PORT. IN
500 mV (3,5 mm stereokontakt)
USB
USB Versjon
USB 1.1
Strømforsyning tilkobling
USB : DC 5 V 0 2.1 A, iPod/iPhone : DC 5 V 0 2.5 A
4
Tillegg
Forsterker
Strøm ut
5 W + 5 W (8 Ω at 1 kHz)
T.H.D
10 %
Høytalere
Type
innebygget
Impedans
8Ω
Strøm inn
5W
Maks strøm inn
10 W
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten ytterligere varsel.
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 19
2013-03-27
2:01:56
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
800 187 40
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND2530-BS_BSWELLK_NOR.indd 20
2013-03-27
2:01:56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement