LG ND5520N, ND5520 Owner's manual

LG ND5520N, ND5520 Owner's manual
NORSK
BRUKERVEILEDNING
MUSIKK I STIL
DOKKINGHØYTALER
Les denne veiledningen før du bruker utstyret, og oppbevar den for
senere referanse.
ND5520
http://www.lg.com
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 1
12. 5. 31. �� 1:48
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT
SKAL IKKE ÅPNES
VÆR VARSOM: HVIS DU FJERNER DEKSLET
(INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK
STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN
KAN REPARERES AV BRUKEREN. GI ENHENTEN
TIL KVALIFISERT PERSONELL NÅR DEN TRENGER
SERVICE.
Denne blinkende pilen, i en trekant,
skal varsle brukeren om fare for
uisolert farlig spenning inne i
produktet. Spenningen kan være
sterk nok til å forårsake elektrisk støt.
Utropstegnet, i en trekant, skal
varsle brukeren om at utstyret
trenger vedlikehold (service).
Instruksjoner finnes i skrivet som
følger med produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke plasser dette utstyret på et trangt
område, som i en bokhylle eller lignende.
MERK: Se hovedetiketten under apparatet
for informasjon om sikkerhet, inkludert
produktidentifikasjon og strømstyrke.
VÆR VARSOM med strømledningen
De fleste enheter må kobles til en velegnet
strømkrets;
Det betyr at de må kobles til én enkelt stikkontakt
som bare gir strøm til denne enheten, og enheten
må ikke kobles gjennom ekstra kontaktplugg,
grenuttak eller skjøteledning. Sjekk siden med
spesifikasjoner i denne brukerveiledningen
for å være sikker. Overbelast ikke vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadede
vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger
eller skadet eller sprukken isolasjon er farlig. Alle
disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Sjekk strømledningen til apparatet ditt
med jevne mellomrom. Hvis ledningen ser ut til å
være skadet eller slitt, må du koble den fra uttaket,
slutte å bruke enheten og erstatte ledningen med
riktig ledningstype fra et autorisert servicesenter.
Beskytt ledningen fra fysiske eller mekaniske feil
ved å unngå at den blir vridd, bøyd, kommer i klem,
klemmes når en dør lukkes eller blir tråkket på. Vær
spesielt oppmerksom på stikkontakter, vegguttak
og stedet hvor ledningen går ut fra apparatet. Trekk
ut stikkontakten for å slå strømmen fullstendig
av. Forsikre deg om at stikkontakten er innenfor
rekkevidde når du plasserer produktet.
Enheten har et bærbart batteri eller akkumulator.
Sikkerhetsinstruks for fjerning av batteriet
eller batteripakken fra utstyret: Fjern det gamle
batteriet eller batteripakken ved å følge trinnene
i omvendt rekkefølge som den du brukte ved
monteringen. For å forhindre forurensning av
miljøet og mulig fare for menneske- og dyrehelse
skal gamle batterier eller batteripakker avhendes
i egnede beholdere på innsamlingsstasjoner. Ikke
kast batterier i husholdningsavfallet ditt. Du bør
bruke lokale systembatterier og -akkumulatorer
som lett kan erstattes. Batteriet skal ikke utsettes for
varme som sollys, ild eller andre varmekilder.
VÆR VARSOM: Apparatet skal ikke utsettes for
vann (drypp eller sprut), og gjenstander fylt med
væsker, som vaser, skal ikke plasseres på apparatet.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 2
12. 5. 31. �� 1:48
Kom i gang
3
Avhending av ditt gamle apparat.
1.Dette symbolet med en søppelbøtte
med kryss over betyr at produktet er
dekket av EU-direktiv 2002/96/EC.
3.Riktig avhending av brukte batterier/
akkumulatorer vil hjelpe til å forhindre
mulige negative konsekvenser for
miljø og helse.
4.For mer detaljert informasjon om
avhending av ditt gamle apparat,
kontakt kommunen der du bor eller
forretningen der du kjøpte produktet.
LG Electronics erklærer herved at dette/disse
produktet(ene) samsvarer med de viktige kravene
og andre relevante forskrifter til Direktivet 1999/5/
EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.
Ta kontakt på følgende adresse for å få en kopi av
DoC (samsvarserklæringen).
1
Kom i gang
2.Alle batterier/akkumulatorer
skal avhendes separat fra
husholdningsavfallet. Avhending
skal skje via kommunale
innsamlingsstasjoner.
EU-merknad for trådløse produkter
Senter for europeisk standard:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen Nederland.
yy Merk at dette ikke er kontaktpunkt for
kundeservice. Se Garantikortet eller kontakt
forhandleren hvor du kjøpte dette produktet for
mer informasjon om kundeservice.
Skal bare brukes innendørs.
Angående utstråling av RF
Avhending av brukte batterier/akkumulatorer
1. Når denne søppelkassen med et kryss
over er festet på et produkt, betyr
dette at produktet er dekket av det
Europeiske direktivet 2006/66/EC.
Dette anlegget bør plasseres og brukes innenfor
en avstand på 20 cm mellom fjernkontrollen og
kroppen din.
2. Dette symbolet kan kombineres med
kjemiske symbol for kvikksølv(Hg),
kadmium(Cd) eller bly(Pb) hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv, 0,002% kadmium eller
0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer
skal avhendes separat fra
husholdningsavfallet. Avhending
skal skje via kommunale
innsamlingsstasjoner.
4. Riktig avhending av brukte batterier/
akkumulatorer vil hjelpe til å forhindre
mulige negative konsekvenser for
miljø og helse.
5. For mer detaljert informasjon om
avhending av dine gamle batterier/
akkumulatorer kan du kontakte
kommunen der du bor eller
forretningen der du kjøpte produktet.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 3
12. 5. 31. �� 1:48
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2Sikkerhetsinformasjon
5Hovedfunksjoner
5
– Laget for iPod/iPhone/iPad
5
– Inngang for bærbar
5
– Avspilling av USB
5 – Alarm
5 – Radio(FM)
5 – Tidsinnstillinger
5
– LG Bluetooth Remote
5Tilbehør
5Innledning
5
– Symboler brukt i denne
bruksanvisningen
6
Krav til spillbare filer
6
– Krav for å spille av MP3-/WMA-filer
6
– Kompatible USB-enheter
6
– Krav til USB-enheter
7Fjernkontroll
8Forsiden
8Baksiden
8Toppen
9Kontrollpanel
10 Koble til strømadapteret
10 Stille klokka
10 – Stille klokka automatisk
11 – Stille klokka manuelt
2Bruk
12
12
12
13
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Grunnleggende bruk
– Bruk av iPod/iPhone/iPad
– Støtter følgende iPod/iPhonemodeller
– Bruke USB
– Hør på musikk fra en ekstern enhet
– Slik fester du ferrittkjernen
Bruk av radio
– Tilkobling av antenne
– Lytte til radio
– Forhåndsinnstille radiokanaler
– Slette alle lagrede kanaler
– Forbedre dårlig mottak av FM-signal
Bruke trådløs blåtannteknologi
– Hør på musikk fra en blåtannenhet
– Ved bruk av Bluetooth App
Andre funksjoner
– Bruke din enhet som vekkerklokke
– Aktivere og deaktivere alarmen
– Stoppe alarmen
– Gjentatt alarm
– Gjenoppta avspilling
– Spille av gjentatte ganger eller i
tilfeldig rekkefølge
– Dimmer
– Innstillinger av hvilefunksjon
– Sette lydmodus
– Slå av lyden midlertidig
– Lade en Android-telefon
3Feilsøking
21Feilsøking
4Tillegg
22 Varemerker og lisenser
22 Behandling av enheten
23Spesifikasjoner
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 4
12. 5. 31. �� 1:48
Kom i gang
Hovedfunksjoner
Laget for iPod/iPhone/iPad
5
Tilbehør
Sjekk at følgende tilbehør ligger ved.
1
Inngang for bærbar
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
Fjernkontroll (1)
Batterier (1)
Strømadapter (1)
Strømledning (1)
FM-antenne (1)
iPad-stativ (1)
Kom i gang
Kos deg med musikk fra iPod/iPhone/iPad ved hjelp
av en enkel tilkobling.
Avspilling av USB
Kos deg med musikk fra en USB-enhet ved hjelp av
en enkel tilkobling.
Alarm
Still inn alarmen til å ringe når du ønsker.
Radio(FM)
Hør på radio.
Tidsinnstillinger
Stiller klokken på enheten automatisk ved å koble
til iPod/iPhone/iPad eller ved å aktivere Blåtanntilkobling gjennom appen "LG Bluetooth Remote".
LG Bluetooth Remote
Du kan kontrollere denne avspilleren med din iPod
Touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via blåtann.
Denne enheten og telefonen din må være koblet
sammen via blåtann. Besøk “Apple App Store” eller
“Google Android Market (Google Play Store)” eller
bruk QR-koden vist nedenfor for å søke etter “LG
Bluetooth Remote” app. Se side 17-18 for flere
detaljer.
Ferritkjerne (1)
Innledning
Symboler brukt i denne
bruksanvisningen
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og funksjoner.
>>Forsiktig
(Android OS)
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 5
(Apple iOS)
Indikerer at du må være forsiktig for å unngå mulige
skader fra feil bruk.
12. 5. 31. �� 1:49
6
Kom i gang
Krav til spillbare filer
1
Kom i gang
Krav for å spille av MP3-/
WMA-filer
Kompatible USB-enheter
• MP3-spiller : En MP3-spiller av flashtype.
• U
SB flashstasjon :
Enheter som støtter USB1.1.
• Denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.
Muligheten til å spille av MP3-/WMA-filer er
begrenset som følger :
Krav til USB-enheter
• S amplingshastighet : mellom 32 til 48 kHz (MP3),
mellom 32 og 48 mHz (WMA)
• D
ette systemet støtter ikke enheter som krever
ekstra programvareinstallasjon etter at du har
koblet dem til datamaskinen.
• B
itrate : mellom 32 til 320 kbps (MP3),
40 til 192 kbps (WMA)
• Maks antall filer : Under 999
• Filtyper : “.mp3”/ “.wma”
• Koble ikke fra USB-enheten mens den er i bruk.
• H
vis du bruker en USB-enhet med stor kapasitet,
kan det ta lengre enn et par minutter å søke
gjennom enheten.
• T a sikkerhetskopier av alle data for å forhindre
tap av data.
• H
vis du bruker en USB-kabel eller USB-hub, blir
USB-enheten ikke gjenkjent.
• F ilsystemet NTFS støttes ikke. (Bare filsystemet
FAT(16/ 32) støttes.)
• D
enne enheten støttes ikke når totalt antall filer
overskrider 1000.
• E ksterne HDD, Kortlesere, Låste enheter eller
harde USB-enheter og mobiltelefoner støttes
ikke.
• U
SB-porten til enheten kan ikke kobles til
PCen. Denne enheten kan ikke brukes som
lagringsenhet.
• Ikke alle USB-enheter virker med dette anlegget.
• D
enne enheten kan lade iPod/iPhone når den
er koblet til USB-porten og strømmen er påslått.
• D
enne enheten kan ikke lade iPad selv om den
er koblet til USB-porten og strømmen er påslått.
• N
år du kobler til en smarttelefon via USB-porten,
kan du bare lade den når strømmen er påslått.
(Noen smarttelefoner kan ikke lades.)
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 6
12. 5. 31. �� 1:49
Kom i gang
Fjernkontroll
7
Sette inn batteriene
1. Skru batterilokket mot klokken ved hjel av en
mynt. Deretter kan du ta ut batteriet.
1
Kom i gang
2. Sett inn batteriet slik at pluss (+) er i samme
retning som pluss (+) i batterirommet.
1 (POWER): Slå enheten ON eller OFF.
SLEEP : Still inn alarmtid.
PFUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.
+/- (Volume): Justerer volumet.
SOUND EFFECT : Velger lydinnstillinger.
/ (Skip/Search) :
-- Hopper raskt bakover eller fremover.
-- Søker etter en seksjon innen en fil.
(Play/Pause) : Starter avspilling eller setter på
pause.
@ : Demper lyden.
h : Velg spillemodus. ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF.
FOLDER/PRESET W/S :
-- Velger mappen eller filen du ønsker å spille.
-- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en
radiokanal.
MEMORY :
-- Lagrer forhåndsinnstilte kanaler.
-- Sletter forhåndsinnstilte kanaler.
3. Sett batterilokket tilbake på fjernkontrollen og
skru det med klokken for å lukke det.
>>Forsiktig
Åpne ikke batterilokket ved hjelp av fingeren
din. Hvis du prøver på dette, kan neglen din
brekke.
>>Forsiktig
Batteriet i denne enheten kan utgjøre risiko for
brann eller kjemisk sviing hvis det behandles
feil. Ikke lad, ta fra hverandre, brenn eller varm
det opp til temperaturer over 100 °C (212
°F). Bytt bare batteridel nr. CR2025. Bruk av
annet batteri kan medføre fare for brann eller
eksplosjon. Kast brukt batteri. Ikke la barn
leke med batteriet. Ta ikke batteridelene fra
hverandre og ikke brenn batteriet.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 7
12. 5. 31. �� 1:49
8
Kom i gang
Forsiden
1
Kom i gang
aSensor for fjernkontroll
c Kontrollpanel
b 1
Slå enheten ON eller OFF.
d Høytaler
Baksiden
a
Alarm On/Off
- Still inn alarmtid.
- Skru av alarmen.
- Viser alarminnstillinger.
b Clock
Stiller inn klokken og sjekker tiden.
c FM ANT.
dPORT.IN (3.5 mm)
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
b USB Port
Spiller musikkfiler gjennom tilkobling til
USB-enheten.
f DC IN 18 V 02.67 A (AC strøminntak)
Toppen
a iPod/iPhone/iPad-dokk
Koble til iPod/iPhone/iPad.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 8
b Dokk for Android-telefon (mikro-USB)
Koble til en Android-telefon.
12. 5. 31. �� 1:49
Kom i gang
9
Kontrollpanel
yy Spill/Pause :
Trykk i midten for å spille eller sette på pause.
yy Hopp/Søk :
-- Hopper raskt bakover eller fremover.
-- Søker etter en seksjon innen en fil.
yy -/+ (Volum) :
Justerer volumet.
1
Kom i gang
yy Vekslefunksjon :
Trykk P eller dra mot høyre eller venstre med
fingeren din. Velger funksjon og inngangskilde.
(IPOD/BT(Bluetooth)/ PORT/FM/USB)
yy Opp/Ned :
-- Velger mappen eller filen du ønsker å spille.
-- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiokanal.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 9
12. 5. 31. �� 1:49
10
Kom i gang
Koble til
strømadapteret
1
1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
Kom i gang
2. Koble strømadapterkabelen til
adapterinngangen.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt. Enheten
går deretter inn i ventemodus.
Stille klokka
,,Merk
Hvis strømmen er brutt eller strømkabelen er
koblet fra, vil klokkeinnstillingene slettes.
Stille klokka automatisk
,,Merk
yy Forsikre deg om at du har stilt klokka på
iPod/iPhone/iPad eller Android-enheten din
korrekt.
yy I hvilemodus vil klokken ikke synkroniseres
med iPod/iPhone/iPad eller Androidenheten.
yy Ved automatisk synkronisering av klokka
prioriteres "LG Bluetooth Remote" appen
over dokk.systemet.
yy 24-timers format kan bare stilles inn for
Android OS.
Stille klokka ved å synkronisere mot
iPod/iPhone/iPad
>>Forsiktig
Bruk bare strømadapteret som kom med
denne enheten. Ikke bruk strømforsyining
fra en annen enhet eller produsent. Hvis du
bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel,
kan dette skade enheten og gjøre garantien
ugyldig.
Koble iPod/iPhone/iPad ordentlig til. Deretter vil
klokkeinnstillingene i kontrollpanelet synkroniseres
med iPod/iPhone/iPad.
,,Merk
Synkronisert tid kan være noe forskjellig fra
tiden på iPod/iPhone/iPad.
Stille klokka ved hjelp av "LG
Bluetooth Remote" App
Installer "LG Bluetooth Remote" appen på iPod/
iPhone/iPad eller Android-enheten din. (se side 1718)
Klokka på denne enheten synkroniseres automatisk
mot enheten din ved å aktivere blåtann gjennom
"LG Bluetooth Remote" appen.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 10
12. 5. 31. �� 1:49
Kom i gang
11
Stille klokka manuelt
Ved behov, kan du stille klokka manuelt.
1. Trykk og hold Clock på baksiden i 2 sekunder.
-- Sifrene på klokka begynner å blinke.
3.Trykk
.
-- Sifrene for time begynner å blinke.
1
Kom i gang
2.Trykk
/
for å velge 12/24 tidsformat.
-- 12:00 (for å vise PM) eller 0:00 (for å vise 24
timer)
4.Trykk
/
for å stille inn timen.
5.Trykk
.
-- Sifrene for minutter begynner å blinke.
6.Trykk
7.Trykk
/
.
for å stille inn minuttene.
,,Merk
Hvis du vil stille klokka på nytt, må du gjenta
trinn 1-7.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 11
12. 5. 31. �� 1:49
12
Bruk
Grunnleggende bruk
Bruk av iPod/iPhone/iPad
2
Du kan nyte musikken fra din iPod/iPhone/iPad på
denne enheten. Ønsker du detaljer om din iPod/
iPhone/iPad, må du slå opp i bruksanvisning for
iPod/iPhone/iPad.
Bruk
,,Merk
For å
Gjør dette
Søk:
/
under
Trykk og hold
avspilling og slipp knappen når
du kommer til delen du vil lytte til.
Støtter følgende iPod/iPhonemodeller
Denne enheten kan brukes med følgende modeller ;
Sett opp det medfølgende stativet for iPad for
å stabilisere iPad før du setter opp iPad.
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Merk
yy Feilbeskjeden “ERROR” vises når :
1.Koble iPod/iPhone/iPad ordentlig til. Når denne
enheten er slått på, skrus iPod/iPhone/iPad
automatisk på og starter å lade selv om enheten
er i hvilemodus.
-- iPod/iPhone/iPad ikke er ordentlig koblet til.
-- enheten gjenkjenner iPod/iPhone/iPad som
en ukjent enhet.
-- det et svært lite strøm på iPod/iPhone/iPad .
/ Batteriet må lades.
/Hvis du lader batteriet mens iPod/
iPhone/iPad har veldig lite strøm, kan
det ta lengre tid før den er fullstendig
oppladet.
yy Det kan hende du ikke kan kontrollere iPod/
iPhone/iPad fra denne enheten på grunn av
feil ved iPod/iPhone/iPad.
2.Trykk PFUNCTION eller P for å velge
IPOD-funksjon.
For å
Gjør dette
Spille
Trykk
Pause
Trykk
Hopp
under avspilling
/
får å
Ved avspilling, trykk
gå til neste fil eller gå tilbake til
begynnelsen av nåværende fil.
to
Under avspilling: Trykk
ganger for å gå tilbake til forrige
fil.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 12
yy Avhengig av programvarefunksjonen på
din iPod/iPhone/iPad, vil du kanskje ikke
kunne styre din iPod/iPhone/iPad fra denne
enheten. Vi anbefaler at du installerer den
nyeste programvareversjonen.
yy Hvis du vil bruke et program, ringe eller
sende og motta SMS, etc. på iPod touch/
iPhone/iPad, må du ta den ut av iPod/
iPhone/iPad-dokken på denne enheten
først.
yy Hvis du har problemer med iPod/iPhone/
iPad, besøk www.apple.com/support.
yy iPod touch, iPhone og iPad drives forskjellig
fra iPod. Du kan trenge ekstra kontroller for
å bruke dem med denne enheten. (f.eks.
"slide to unlock")
12. 5. 31. �� 1:49
Bruk
13
,,Merk
Bruke USB
1. Koble USB-enheten til dette systemet.
2. Velg USB ved å trykke PFUNCTION eller P.
yy Under avspilling: Hvis du bytter til en annen
funksjon for så å gå tilbake til USB og trykker
, kan du lytte til musikk fra siste
avspillingspunkt.
yy Avspillingstiden vises til og med 59 minutter
og 59 sekunder.
yy USB-mapper/filer gjenkjennes som
beskrevet nedenfor.
FIL
MAPPE 1
MAPPE 3
,,Merk
Fjerne USB-enheten fra systemet.
1. Velg en annen funksjon/modus.
FIL 5
FIL 6
FIL 7
MAPPE 4
MAPPE 7
FIL 3
FIL 4
MAPPE 8
2. Fjern USB-enheten fra systemet.
For å
Trykk
Pause
Trykk
Søk:
FIL 10
MAPPE 2
MAPPE 5
Hopp
FIL 8
FIL 9
Gjør dette
Spille
2
MAPPE
Bruk
ROT
under avspilling
/
får å
Ved avspilling, trykk
gå til neste fil eller gå tilbake til
begynnelsen av nåværende fil.
to
Under avspilling: Trykk
ganger for å gå tilbake til forrige
fil.
Trykk og hold
/
under
avspilling og slipp knappen når
du kommer til delen du vil lytte
til.
MAPPE 6
FIL 11
FIL 12
FIL 13
FIL 14
FIL 1
FIL 2
yy Hvis det ikke er filer i mappen, vil mappen
ikke vises.
yy Mapper vises i denne rekkefølgen;
ROT MAPPE 1 MAPPE 3 MAPPE 7
MAPPE 8 MAPPE 5 MAPPE 6
yy Filene spilles en etter en fra$ fil nr. 1 til $ fil
nr.14.
yy Filer og mapper vil vises i den rekkefølgen
de ble lagret og kan vises forskjellig etter
hvordan de ble lagret.
yy *ROT : Den første skjermen du ser når en
datamaskin gjenkjenner en USB er "ROT".
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 13
12. 5. 31. �� 1:49
14
Bruk
Hør på musikk fra en ekstern
enhet
Enheten kan spille musikk fra mange typer eksterne
enheter. (Kabel for slike enheter følger ikke med
denne enheten.)
2
MP3 eller PMP osv
Slik fester du ferrittkjernen
Du må feste en kjerne (følger med enheten
du kjøpte) for å redusere eller fjerne elektrisk
forstyrrelse.
1. Trekk stopperen [a] av ferrittkjernen for å åpne
den.
2. Snurr den bærbare kabelen rundt ferrittkjernen
en gang.
3. Trykk sammen ferrittkjernen til du hører et klikk.
Bruk
1. Koble den eksterne enheten til inngangen
PORT.IN på enheten.
2. Skru på strømmen ved å trykke 1.
3. Velg USB ved å trykke
PFUNCTION eller P.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn å
spille musikk fra den.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 14
12. 5. 31. �� 1:49
Bruk
Bruk av radio
15
Forhåndsinnstille radiokanaler
Du kan lagre opptil 10 forhåndsinnstilte FM-kanaler.
Tilkobling av antenne
Koble trådantennen for FM til i antenneporten.
Forsikre deg om at du har skrudd ned volumet før
du begynner å søke etter dem.
1.Trykk PFUNCTION eller P gjentatte ganger
til FM vises i kontrollpanelet.
2. Velg ønsket frekvens ved å bruke
/
.
3.Trykk MEMORY. Et tall for forhåndsinnstillingen
blinker i visningsvinduet.
2
4.Trykk FOLDER/PRESET W/S for å velge det
nummeret du ønsker.
Bruk
5. Trykk MEMORY. Kanalen lagres.
6. Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
Trykk FOLDER/PRESET W/S for å velge en
forhåndsinnstilt kanal.
Slette alle lagrede kanaler
Trykk og hold inne MEMORY i 2 sekunder. “CLR” vil
lyse. Trykk MEMORY igjen. Deretter vil alle lagrede
kanaler slettes.
Forbedre dårlig mottak av FMsignal
Lytte til radio
1.Trykk PFUNCTION eller P gjentatte ganger
til FM vises i kontrollpanelet. Radioen starter
med den siste kanalen du lyttet til.
2. Autosøk : Trykk
/
i ca. 2 sekunder til
frekvensen endres, og slipp deretter knappen.
Søket stopper når enheten stilles inn til en kanal.
Manuelt søk : Trykk
/
gjentatte ganger.
3. Juster volumet ved å trykke -/+ (volume).
Trykk
. Dette vil endre tuneren fra stereo til
mono og vanligvis forbedre mottaket.
,,Merk
•• Hvis alle kanalene allerede er
forhåndsinnstilt, vil "FULL" vises i
visningsvinduet i et øyeblikk og deretter vil
et forhåndsinnstilt nummer vises.
•• Selv om alle kanalene skulle være
forhåndsinnstilt, kan du stille inn en ny kanal
på et nummer som allerede er i bruk.
•• Du kan ikke slette en etter en av de
forhåndsinnstilte kanalene.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 15
12. 5. 31. �� 1:49
16
Bruk
Bruke trådløs
blåtannteknologi
Om blåtann
2
Bluetooth® (blåtann) er teknologi for trådløs
kommunikasjon mellom koblinger innen korte
avstander.
Bruk
Tilgjengelig rekkevidde er 10 meter.
(Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller du kobler til blåtann
i andre rom.)
Å koble til enkeltenheter ved hjelp av Bluetooth®
trådløs teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi kan
kontrolleres via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort
ved hjelp av Bluetooth® trådløs teknologi.
Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3, Bærbar
PC, PDA.
Blåtannprofiler
For å kunne bruke blåtannteknologi må enheter
kunne tolke visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Hør på musikk fra en
blåtannenhet
Før du starter tilkoblingen, må du forsikre deg om
at blåtann er skrudd på i blåtannenheten din. Se
brukerveiledningen for blåtannenheten. Når du
har koblet sammen enhetene, trenger dette ikke å
gjøres igjen.
1. Velg blåtann ved å bruke PFUNCTION eller
P.
“BT” og “BT READY” vises i kontrollpanelet.
2. Bruk blåtannenheten og utfør koblingen.
Når du søker etter denne enheten med en
blåtannenhet, kan en liste over enheter
vises i blåtannsenheten, avhengig av typen
blåtannenhet. Denne enheten vil vises som “LG
AUDIO ND5520”.
3. Oppgi PIN-kode.
PIN-kode : 0000
4. Når koblingen mellom denne enheten og
Bluetooth-enheten er vellykket, vil LED-lysene
for Bluetooth på denne enheten lyse opp og
det vil stå “PAIR” i kontrollpanelet.
,,Merk
Noen blåtannenheter har ulike metoder for å
koble sammen enheter. Dette er avhengig av
enhetstype.
5. Lytte til musikk.
Se bruksanvisningen for din blåtann-enhet for
å se hvordan du spiller musikk som er lagret på
din blåtann-enhet.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 16
12. 5. 31. �� 1:49
Bruk
,,Merk
yy Lyden kan bli forstyrret hvis forbindelsen
forstyrres av andre elektroniske bølger.
yy Du kan ikke kontrollere blåtannenheten
med denne enheten.
yy Koblinger er begrenset til en blåtannenhet
per enhet og flerkoblinger støttes ikke.
yy Bruk av blåtannsfunksjonen er avhengig av
enhetstype.
yy Når blåtann ikke er koblet til, vil "BT" og "BT
READY vises i informasjonsvinduet.
Ved bruk av Bluetooth App
Om "LG Bluetooth Remote" App
“LG Bluetooth Remote” app lar deg bruke mange
nye funksjoner på denne enheten.
For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og
installere den gratis "LG Bluetooth Remote" appen.
Installer "LG Bluetooth Remote"
appen på din blåtannenhet.
2
1. Installer "LG Bluetooth Remote" appen ved hjelp
av QR-koden. Bruk programvaren for søking for
å søke etter QR-koden.
Bruk
yy Selv om avstanden mellom blåtannenheten
og dette systemet er mindre enn 10 m, vil
gjenstander mellom blåtannenheten og
systemet kunne hindre tilkoblinger.
17
yy Hvis det oppstår elektrisk funksjonssvikt
på grunn av at enheter som medisinsk
utstyr, mikrobølger eller trådløse LANenheter benytter samme frekvens om
blåtannenheten, vil denne enheten kobles
fra blåtann.
yy Når noen står og forstyrrer
kommunikasjonen mellom blåtannenheten
og dette systemet, vil dette systemet kobles
fra blåtann.
yy Hvis du øker avstanden mellom
blåtannenheten og dette anlegget, vil lyden
bli lavere og lavere. Tilkoblingen avsluttes
når avstanden mellom blåtannenheten og
dette anlegget blir større enn driftsområdet
til blåtann.
yy Blåtannenheten kobles fra hvis du slår av
hovedenheten eller setter enheten lengre
unna enn 10 m.
yy Hvis Bluetooth-enheten er koblet fra, må du
koble Bluetooth-enheten til enheten din.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Trykk på et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra “Apple App Store”
eller “Google Android Market (Google Play
Store)”.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 17
12. 5. 31. �� 1:49
18
Bruk
Installer “LG Bluetooth Remote”
App ved å sette iPod/iPhone/iPad i
denne enheten
1. Koble iPod/iPhone/iPad til iPod/iPhone/iPaddokken. Du vil automatisk få opp visningen for
å laste ned "LG Bluetooth Remote" (bare Apple
iOS).
2. Trykk på et ikon for installasjon.
2
3. Trykk på et ikon for nedlasting.
Bruk
Installer “LG Bluetooth Remote”
appen ved hjelp av “Apple App
Store” eller “Google Android Market
(Google Play Store)”
1. Trykk på ikonet for “Apple App Store” eller
“Google Android Market (Google Play Store)”.
2. I søkefeltet skriver du inn “LG Bluetooth Remote”
og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker
på “LG Bluetooth Remote” for å starte nedlasting
av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Trykk på et ikon for nedlasting.
,,Merk
,,Merk
yy Hvis du setter iPod/iPhone/iPad i dokken
på denne enheten med iPod/iPhone/
iPad er koblet til enheten via blåtann, vil
tilkoblingen via blåtann deaktiveres.
yy Hvis denne enheten er i BT-modus og
du kobler din iPod/iPhone/iPad til denne
enheten etter å ha koblet til iPod/iPhone/
iPad til dette anlegget via blåtann, vil
funksjonen automatisk settes i IPOD-modus.
Deretter vil dette anlegget automatisk
kobles til iPod/iPhone/iPad via blåtann hvis
du avslutter koblingen via dokkingstasjonen.
yy Blåtanntilkobling til iPod/iPhone/iPad
aktiveres ikke mens iPod/iPhone/iPad er
plassert i dokken på denne enheten.
yy Denne enheten støtter ikke flertilkoblinger.
Hvis en blåtann-enhet allerede er koblet
til denne enheten, må du koble fra den
enheten og prøve på nytt.
yy Hvis du bruker "LG Bluetooth Remote"
appen, kan du oppleve noen forskjeller
mellom "LG Bluetooth Remote" appen
og fjernkontrollen. Bruk medfølgende
fjernkontroll når dette er nødvendig.
yy "LG Bluetooth Remote" virker ikke på alle
typer Bluetooth-enheter.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til internett.
yy "LG Bluetooth Remote" appen for Apple
iOS er noe forskjellig fra Android OS.
yy Sørg for at blåtannenheten har “Apple App
Store” or “Google Android Market (Google
Play Store)”.
yy Tilkoblingen kan avsluttes hvis du velger
en annen app eller endrer innstillingene
på enheten som er koblet til ved hjelp
av "LG Bluetooth Remote" appen. Sjekk
Tilkoblingskabel i slike tilfeller.
Aktiver Bluetooth med "LG
Bluetooth Remote" app
“LG Bluetooth Remote” appen hjelper deg å koble
din blåtannenhet til denne enheten.
1. Trykk på ikoner for “LG Bluetooth Remote” app
på skjermen for å åpne “LG Bluetooth Remote”
app og gå til hovedmenyen.
2. Klikk [Setting] og velg den enheten du ønsker.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av
dette, klikk [Setting] og [Help].
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 18
12. 5. 31. �� 1:49
Bruk
Andre funksjoner
Stoppe alarmen
-- Når alarmen ringer trykker du Alarm On/Off
eller trykk 1.
-- Alarmen stoppen, men alarminnstillingene
opprettholdes.
Bruke din enhet som
vekkerklokke
2. Trykk og hold Alarm on/off inne for å stille inn
alarmen.
3. Kildene for alarmlyd blinker. (FM (Tuner)/USB/
IPOD). Mens kildene for lyd blinker, kan du velge
. Hvis du velger
den du ønsker ved å trykke
FM (TUNER)-modus, kan du velge kanalen du
har stilt inn ved å trykke
/
4. Innstillingen "ON (Time)” vises.
Innstilling av time blinker. Trykk
/
for å
velge time og trykk deretter
for å lagre.
5. Innstilling av minutter blinker. Trykk
/
for
å velge minutt og trykk deretter
for å lagre.
/
for å
for å lagre.
,,Merk
,,Merk
•• Hvis du ikke stiller inn klokken på din iPod/
iPhone/iPad, vil enheten ikke synkronisere
tid med iPod/iPhone/iPad.
2
•• Hvis du tar ut stikkontakten, vil
tidsinnstillingene ikke bli lagret.
Bruk
1. Forsikre deg om at du har stilt klokka riktig. (Se
mer om dette på side 10-11.)
6. Innstilling av volum blinker. Trykk
endre volumet og trykk deretter
19
•• Du kan stille inn alarmen etter å ha stilt inn
klokken.
•• Hvis du ikke trykker noen knapper på 30
minutter etter at alarmen har startet, vil
alarmen automatisk slå seg av.
•• Hvis
du stiller inn klokken og alarmen, kan
du sjekke tids- og alarmikonet “ “ ved å
trykke Alarm On/Off selv om enheten er i
hvilemodus.
•• Når tidspunktet du har valgt nås, vil enheten
skrus på automatisk.
•• Du kan bare bruke 12-timersformat. (for å
vise PM)
•• Alarmen virker bare når enheten er slått av.
•• Du kan sjekke innstillingsstatusen ved å
trykke Alarm on/off på baksiden to ganger.
•• Hvis du vil starte alarmen på nytt, må du
gjenta trinn 2-6.
Aktivere og deaktivere alarmen
Trykk Alarm on/off gjentatte ganger for å aktivere
eller deaktivere alarmen.
-- Hvis alarmen er aktivert, vil “ ” vises.
-- Hvis alarmen er deaktivert, vil “ ” ikke vises.
Gjentatt alarm
Denne funksjonen vekker deg hvert 10. minutt hvis
du trykker hvor som helst på kontrollpanelet mens
alarmen går.
“ZZZ” vises og “ ” blinker. For å avslutte denne
funksjonen trykker du Alarm On/Off eller 1.
Gjenoppta avspilling
Enheten memorerer stedet hvor du trykket
Trykk
for å fortsette avspillingen.
.
Spille av gjentatte ganger eller
i tilfeldig rekkefølge
Trykk h gjentatte ganger. Filen du hører på vil
da bli spilt gjentatte ganger eller du vil spille
musikk i tilfeldig rekkefølge. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 19
12. 5. 31. �� 1:49
20 Bruk
Dimmer
Slå av lyden midlertidig
Trykk SLEEP en gang. Visningsvinduet får nå
redusert lysstyrken til det halve. For å endre
igjen trykker du SLEEP flere ganger og helt til
visningsvinduet blir opplyst.
Trykk @ for å dempe lyden. Du kan f.eks. dempe
lyden for å svare på telefonen. Og "MUTE" vil vises
i visningsvinduet. For å oppheve dempningen
trykker du @ igjen eller justerer lydvolumet ved å
trykke +/- (Volume).
Innstillinger av hvilefunksjon
2
Bruk
Når du lytter til musikk eller radio, trykk SLEEP
gjentatte ganger for å velge en tidsinnstilling
mellom 10 og 180 minutter. Etter at tiden er over, vil
enheten slå seg av. (Du vil se følgende rekkefølge:
180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
Trykk SLEEP gjentatte ganger til kontrollpanelet
lyser opp for å avbryte funksjonen.
,,Merk
•• Du kan sjekke hvor lenge det er igjen til
alarmen starter ved å trykke SLEEP.
•• Hvilefunksjonen vil fungere etter at du har
brukt dimmeren.
Lade en Android-telefon
,,Merk
•• Denne enheten kan bare lade
Android-telefoner som er koblet til via
dokkingstasjonen.
•• Du må koble til via blåtann for å kunne spille
musikk fra din Android-enhet.
For å lade Android-telefonen, må du sette den inn i
dokken for Android-telefon.
1. Sjekk retningen på mikro USB-tilkoblingen på
Android-telefonen.
Sette lydmodus
Dette systemet har en rekke forhåndsinnstilte
lydfelter. Du kan velge ønsket lydmodus ved å
bruke SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
Elementene som vises for utjevneren kan variere
etter lydkilder og effekter.
I visningsvinduet
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BYPASS
2. Koble Android-telefonen til Android-dokken.
Beskrivelse
Dette programmet gir en
entusiastisk atmosfære til lyden,
og gir deg følelsen av å være på
konsert med rock, pop, jazz eller
klassisk musikk.
Du kan nyte lyden
uten utjevningseffekt.
,,Merk
,,Merk
Avhengig av stillingen og plasseringen av
mikro USB på Android-telefonen, må du koble
denne til i stående eller liggende posisjon.
Du må kanskje tilbakestille lydmodus etter at
du har endret inn-kilde, og noen ganger selv
etter at lydsporet skifter.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 20
12. 5. 31. �� 1:49
3Feilsøking
Feilsøking
21
Feilsøking
Problem
Mangler strøm.
Årsak og retting
yy Sett inn kontakten
yy Sjekk at kontakten virker ved å teste andre elektroniske enheter.
yy TrykkPFUNCTION eller P og sjekk valgt funksjon.
Ingen lyd.
yy Juster lydstyrken.
yy Sjekk at lyden på enheten er dempet.
Radiokanalene kan ikke
stilles inn ordentlig.
Klokka vises ikke.
yy Still inn kanalen manuelt.
yy Forhåndsinnstill noen kanaler,se page 15 for detaljer.
Koble iPod/iPhone/iPad riktig til enheten.
yy Strømmen har vært borte eller stikkontakten har vært koblet fra.
yy Still inn klokka på nytt (se side 10-11).
Kontrollpanelet lyser
ikke.
Sjekk at dimmerfunksjonen er aktivert.
Fjernkontrollen fungerer
ikke ordenlig.
Det er et hinder mellom fjernkontrollen og enheten.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 21
3
Feilsøking
iPod/iPhone/iPad virker
ikke.
yy Juster enhetens plassering.
12. 5. 31. �� 1:49
4Tillegg
22 Tillegg
Varemerker og lisenser
Behandling av enheten
Når enheten sendes
“Made for iPod”, “Made for iPhone” og "Made for
iPad" betyr at en elektronisk enhet er spesielt
formgitt for å kunne koble til henholdsvis iPod,
iPhone eller iPad, og at enheten er sertifisert av
utvikleren for å kunne møte Apples standarder.
Apple har intet ansvar for driften av denne
enheten eller for at den følger sikkerhetsregler
og lovgitte standarder. Merk at bruken av dette
tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke
den trådløse ytelsen.
4
Tillegg
Bluetooth® trådløs teknologi er et system som
tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter
innen en maksimal rekkevidde på 10 meter.
Å koble til enkeltenheter ved hjelp av Bluetooth®
trådløs teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi
kan kontrolleres via Cascade hvis tilkoblingen ble
gjort ved hjelp av Bluetooth® trådløs teknologi.
Ta vare på original innpakning og pakkemateriale.
Hvis du må sende enheten, bør du pakke den
i original innpakning som den var pakket fra
fabrikken for maksimum beskyttelse.
Holde overflatene rene
Bruk ikke ustabile væsker som insektspray i
nærheten av enheten.
Å tørke av enheten med sterkt trykk kan skade
overflaten.
La ikke gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøre enheten
Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre enheten.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut som et lett fuktet med en oppløsning med
et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke sterke
rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller
fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.
Bluetooth®-merker og logoer eies av Bluetooth®
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG
Electronics gjøres i tråd med lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører også sine
respektive eiere.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 22
12. 5. 31. �� 1:49
Tillegg 23
Spesifikasjoner
Generelt
Krav for strømadapter
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk
48 W
Dimensjoner (B x H x D)
(436 x 152 x 115) mm
Nettovekt (ca.)
2.3 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift-luftfuktighet
5 % til 90 %
USB/Mikro USB
5V 0 500 mA
Støtter følgende iPod/
iPhone/iPad-modeller
5V 0 2.1 A
Inngangs
PORT IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereokontakt)
Søkeområde FM
87.5 MHz til 108.0 MHz eller 87.50 MHz til 108.00 MHz
4
Tillegg
Tuner
Forsterker
Strøm ut
15 W X 2 ch (8 Ω at 1 kHz)
T.H.D
10 %
Høytalere
Type
innebygget
Impedans
8Ω
Strøm inn
15 W
Maks strøm inn
30 W
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten ytterligere varsel.
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 23
12. 5. 31. �� 1:49
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND5520-FM.BSWELLK_NOR.indd 24
12. 5. 31. �� 1:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement