LG ND4520, ND4520N Owner's manual

LG ND4520, ND4520N Owner's manual
NORSK
BRUKERVEILEDNING
MUSIKK I STIL
DOKKINGHØYTALER
Les denne veiledningen før du bruker utstyret, og oppbevar den for
senere referanse.
ND4520
1
2
Kom i gang
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
Kom i gang
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET)
FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I
PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK
FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet trekant
er en advarsel for brukeren om at
det er viktig informasjon om bruk og
vedlikehold (service) av produktet i
lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL : Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
MERKNAD: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og
leveringsanmeldelser, vennligst referer til
hovedetiketten under på apparatet.
FORSIKTIG om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadde
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet
fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader
eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke
apparatet, og få ledningen skiftet ut med en
tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske
belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en
døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig
oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet
hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For
å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet
på strømledningen ut av veggkontakten. Under
installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett
tilgjengelig.
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers
og dyrs helse, må det gamle batteriet eller
batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges
i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos
forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med
ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må
ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som
kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
Kom i gang
Kaste det brukte apparatet
1.Hvis et produkt er merket med
symbolet som viser en søppeldunk
med kryss over, er det omfattet av
direktiv 2002/96/EF.
3.Riktig håndtering av det brukte
apparatet som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og
menneskers helse.
4.Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du bør håndtere det
brukte apparatet som avfall, kan du
ta kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
For trådløst produkt EU-meddelelse
LG Electronics erklærer hermed at
dette/disse produkt(er) er i overholdelse
med de grunnleggende krav og andre
relevante bestemmelser av direktiv
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
og 2009/125/EC.
Vennligst ta kontakt på følgende
adresse for anskaffelse av en kopi av
DoC (Declaration of Conformity).
Europeisk standardsenter:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Legg merke til at dette IKKE er
kontaktpunktet for Kundeservice.
For informasjon om Kundeservice,
se garantikortet eller kontakt
forhandleren hvor du kjøpte dette
produktet.
Kun for innendørs bruk.
Kaste brukte batterier/akkumulatorer
1. Hvis batteriene/akkumulatorene i
produktet er merket med symbolet
som viser en søppeldunk med kryss
over, er de omfattet av direktiv
2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert
med de kjemiske tegnene for
kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller
bly (Pb) hvis batteriene inneholder
mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002%
kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal
kastes atskilt fra restavfall og leveres
ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
4. Riktig håndtering av brukte
batterier/akkumulatorer som avfall
bidrar til å forhindre skader på
miljøet og dyrs og menneskers
helse.
5. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bør håndtere brukte
batterier/akkumulatorer som avfall,
kan du ta kontakt med lokale
myndigheter, renovasjonstjenesten
på stedet eller butikken der du
kjøpte produktet.
RF strålingseksponering
redegjørelse
Dette utstyret bør monteres og
betjenes med minimum distanse på 20
cm. mellom radiatoren og din kropp.
1
Kom i gang
2.Alle elektriske og elektroniske
produkter skal kastes atskilt fra
restavfall og leveres inn ved
offentlige spesialavfallsstasjoner.
3
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2Sikkerhets-informasjon
5
Unike funksjoner
5
– Laget for iPod/iPhone/iPad
5
– Inngang for bærbar
5 – USB-avspilling
5 – Blåtann
5Tilbehør
5Innledning
5
– Symboler brukt i denne
bruksanvisningen
6
Spillbar Filkrav
6
– MP3/ WMA musikkfil krav
6
– Kompatible USB-enheter
6
– USB-enhet kravet
7Fjernkontroll
7
– Installere batterier
8Forsiden
8Baksiden
9Toppanel
10 Koble til strømadapteret
10 Installere batterier
2Bruk
11
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
18
Generell bruk
Grunnleggende bruk
– Bruk avi iPod/iPhone/iPad
– USB Drift
– Å skru av lyden midlertidig
– Sammendrag avspilling
– AUTOEFFEKT NED
Avansert bruk
– Hør på musikk fra en ekstern enhet
Bruker Bluetooth-teknologi
– Lytte til musikk lagret på Bluetoothenheter
– Ved bruk av Bluetooth Apps.
3Feilsøking
20Feilsøking
4Appendix
21 Varemerker og lisenser
22Spesifikasjoner
23 Behandling av enheten
Kom i gang
Innledning
Laget for iPod/iPhone/iPad
Symboler brukt i denne
bruksanvisningen
Kos deg med musikk fra iPod/iPhone/iPad ved hjelp
av en enkel tilkobling.
Inngang for bærbar
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
>>Forsiktig
USB-avspilling
Nyter musikk fra USB med enkel tilkobling.
Blåtann
Kos deg med musikk fra en blåtannenhet med en
enkel tilkobling
Tilbehør
Sjekk at følgende tilbehør ligger ved.
Fjernkontroll(1)
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og funksjoner.
Indikerer at du må være forsiktig for å unngå mulige
skader fra feil bruk.
LG Bluetooth Remote
Du kan kontrollere denne spilleren med din iPhone
eller Android-telefon ved hjelp av blåtann. Denne
spilleren og telefonen din må være koblet sammen
gjennom blåtann. Besøk “Apple App Store” eller
“Google Android Market (Google Play Store)”. Og
bruk denne QR-koden til å søke etter “LG Bluetooth
Remote” app. Se side 18 for detaljer.
Strømledning(1)
(Android OS)
Strømadapter(1)
Batteri (1)
(Apple iOS)
1
Kom i gang
Unike funksjoner
5
6
Kom i gang
Spillbar Filkrav
1
MP3/ WMA musikkfil krav
Kom i gang
MP3/ WMA fil kompatibilitet med denne enheten
begrenses slik som følgende:
yy S ampling frekvens: innen 32 til 48 kHz
(MP3),innen 32 til 48 kHz (WMA)
it rate: innen 32 til 320 kbps(MP3)
yy B
40 to 192 kbps (WMA)
yy Maksimum filer : Under 999
yy Maksimum mapper : Under 99
USB-enhet kravet
tstyr som trenger installerte tilleggsprogram på
yy U
dataen støttes ikke.
yy Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
et kan ta lengre tid enn en noen få minutter
yy D
å søke igjennom en USB-enhet som har stor
kapasitet.
yy T a back up kopi for å unngå eventuell tap av all
data.
SB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du
yy U
bruker USB skjøteledning eller USB hub.
ruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare FAT(16/
yy B
32) filsystem støttes.)
yy Filtyper: “.mp3”/ “.wma”
enne enheten støttes ikke dersom det er 1 000
yy D
filer eller mere.
Kompatible USB-enheter
yy E ksterne HDD, Kortlesere, Låste enheter eller
harde USB-enheter og mobiltelefoner støttes ikke.
yy MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
SB porten til enheten kan ikke kobles til PC.
yy U
Denne enheten kan ikke brukes som lagrings
enhet.
SB Flash Drive :
yy U
Enheter som støtter USB1.1.
SB funksjonen til denne enheten støtter ikke alle
yy U
USB-enheter.
yy Enkelte USB-enheter fugerer ikke sammen med
denne enheten.
yy Med strømmen påslått kan du ikke lade en iPad
via USB-porten.
yy Med strømmen påslått, kan du lade en iPod/
iPhone/Smarttelefon via USB-porten.
yy Hvis du kobler en smarttelefon til USB-porten, kan
du bare lade den når denne enheten er skrudd
på. (Enkelte smarttelefoner lades ikke av denne
enheten.)
Kom i gang
Fjernkontroll
Installere batterier
Batterilokket kan åpnes på to måter.
Mynt
Finger
2. Sett inn batteriet slik at pluss(+) er i samme
retning som pluss(+) i batterirommet.
FUNCTION : Velger funksjonen og
inngangskilde.
+/- (VOL) : Justering av lydnivå.
/
(Skipp/Søk) :
-- Hopper over/Spoler hurtig bakover eller forover.
-- Søker etter en seksjon innen en fil.
(Spill/Pause) : Begynner eller setter avspillingen
på pause.
3. Sett batterilokket tilbake på fjernkontrollen og
skru det med klokken for å lukke det.
@ : Demper lyden.
: Denne kanppen er ikke tilgjengelig.
>>Forsiktig
Batteriet i denne enheten kan utløse brann
eller kjemisk forbrenning hvis det ikke
behandles riktig. lkke lad opp, demonter,
brenn ellerutsett for varme over 100 °C (212
°F). Erstatt bare med batteri CR2025. Bruk av
andre batterier innebærer risiko for brann eller
eksplosjon. Kast det brukte batteriet. Ikke la
barn leke med batteriet. Ta ikke batteridelene
fra hverandre, og ikke brenn batteriet.
Mynt
>>Forsiktig
Finger
Hvis du ikke har lange negler, kan du ikke åpne
batterilokket ved hjelp av fingrene. Hvis du
prøver på dette, kan neglen din brekke.
1
Kom i gang
1. Skru batterilokket mot klokken ved hjel av en
mynt eller fingeren din. Deretter kan du ta ut
batteriet.
1 (Strøm) : Slår enheten ON eller OFF.
7
8
Kom i gang
Forsiden
1
Kom i gang
PORT. IN
aindikator
b 1 (Strøm)
Slår strømmen PÅ eller AV.
dF (FUNKSJON)
Velger funksjonen og inngangskilde.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
c VOL (+/-)
Justerer lydvolumet.
Baksiden
a USB Port
Spiller musikkfiler gjennom tilkobling til
USBenheten.
b PORT. IN (3.5mm)
Lytte til musikk fra den bærbare enheten.
c DC IN12 V 0 2.5A (Inngang for AC
strømadapter)
Kom i gang
9
Toppanel
1
Kom i gang
a iPod/iPhone/iPad -dokk
Kobler til iPod/iPhone/iPad.
bHøytaler
10
Kom i gang
Koble til
strømadapteret
1
Installere batterier
1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
1. Trykk og åpne batteridekslet i bunnen av
enheten.
Kom i gang
2. Koble AC-adapterkabelen til DC.INadapterinngangen.
2. Sett seks batterier størrelse AA (medfølger ikke)
inn i batterirommet, og sørg for at 2 og 3 er i
riktig posisjon.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt.
3. Lukk batteridekselet.
2
>>Forsiktig
yy Ta batteriene ut av enheten når du ikke skal
bruke den på lang tid.
yy Erstatt batteriene med nye når det er behov
for å skifte dem ut.
>>Forsiktig
Bruk bare strømadapteret som kom med
denne enheten. Ikke bruk strømforsyining
fra en annen enhet eller produsent. Hvis du
bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel,
kan dette skade enheten og gjøre garantien
ugyldig.
yy Alkaline- eller NiMH-batteri er anbefalt
brukt.
,,Merk
yy Du kan bare lade ved hjelp av denne
enheten når stikkontakten er satt i støpselet.
Bruk
11
Generell bruk
Du styrer enheten ved hjelp av disse knappene. Se tabellen nedenfor for mer informasjon.
Modus
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
1
Slår strømmen
På/Av.
Slår strømmen
På/Av.
Slår strømmen
På/Av.
Slår strømmen
På/Av.
Hopp-/+
-
Hopp-/+
-
Søk bakover
Søk framover
-
Søk bakover
Søk framover
-
Spill/Pause
-
Spill/Pause
-
Endrer funksjon
Endrer funksjon
Endrer funksjon
Endrer funksjon
Demp/skru opp
lyden
Demp/skru opp
lyden
Demp/skru opp
lyden
Demp/skru opp
lyden
trykk
/
trykk og hold
/
FUNCTION
F
@
2
Bruk
IPOD/IPAD
Knapp
12
Bruk
Grunnleggende bruk
Bruk avi iPod/iPhone/iPad
Du kan nyte musikken fra din iPod/iPhone/iPad.
Ønsker du detaljer om din iPod/iPhone/iPad, må du
slå opp i bruksanvisning for iPod/iPhone/iPad.
2
For å
Pause eller
omstart
Hopp
Bruk
1.Koble iPod/iPhone/iPad ordentlig til. Hvis du
slår på denne enheten, vil iPod/iPhone/iPad
automatisk skrus på og starte opplading.
Søk:
Gjør dette
Trykk
Ved avspilling, trykk
/
får
å få til neste fil eller gå tilbake til
begynnelsen av nåværende fil.
to
Under avspilling: Trykk
ganger for å gå tilbake til forrige
fil.
/
under
Trykk og hold
avspilling og slipp knappen når
du kommer til delen du vil lytte
til.
Støtter iPod/iPhone/iPad
Denne enheten kan brukes med følgende modeller.
yy iPod touch
yy iPod nano
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
2.Trykk
FUNCTION eller F for å velge IPOD/
IPAD funksjon.
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
yy iPad
Avhengig av programvarefunksjonen på din iPod/
iPhone/iPad, vil du kanskje ikke kunne styre din
iPod/iPhone/iPad fra enheten.
Avhengig av hvilken iPod/iPhone/iPad du har, vil du
kanskje ikke kunne styre din iPod/iPhone/iPad fra
enheten.
Bruk
,,Merk
yy Avhengig av programvarefunksjonen på
din iPod/iPhone/iPad, vil du kanskje ikke
kunne styre din iPod/iPhone/iPad fra denne
enheten. Vi anbefaler at du installerer den
nyeste programvareversjonen.
13
USB Drift
1. Koble opp USB-enheten til USB port.
2. Velg USB funksjonen ved å trykke på
FUNCTION eller F.
yy Hvis du vil bruke et program, ringer eller
sender og mottar SMS, etc. på iPod touch
iPhone eller iPad, bør du ta den ut av iPod/
iPhone/iPad -dokken på denne enheten
først.
2
Bruk
yy Hvis du har problemer med iPod/iPhone/
iPad, besøk www.apple.com/support.
yy Når du har slått enheten på/an, kan du lade
iPod/iPhone/iPad ved å koble den til iPod/
iPhone/iPad-dokken.
yy Det kan være nødvendig å utføre noe ekstra
med iPod touch eller iPhone, f.eks. “låse den
opp” ved å dra den opp.
yy Ipod/iPhone/iPad lades ikke når enhetens
strømkabel er koblet fra, selv om enheten
har batterier.
,,Merk
Fjerne USB-enheten fra enheten
1. Velg en annen funksjon/modus.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.
For å
Spill
Pause
Gjør dette
Trykk
Under avspilling, trykk
Under avspilling, trykk
/
for
Hoppe til å gå til neste fil eller å gå tilbake til
neste/forrige begynnelsen av gjeldende fil.
fil
to
Under avspilling, trykk
ganger for å gå tilbake til forrige fil.
Søking etter Trykk og hold
/
under
en seksjon avspilling og slipp knappen der du
innenfor en fil vil høre fra.
14
Bruk
,,Merk
yy Under avspilling, hvis du slår på enheten
av og på, den siste filen du lyttet til spilles
normalt.
yy Under avspilling: Hvis du endrer
funksjonsmodus og returnerer tilbake til
forrige funksjonsmodus, vil den siste filen
du lyttet til spilles av normalt.
2
yy USB-mapper/Filer gjenkjennes som
nedenfor
Bruk
FIL
MAPPE 1
MAPPE 3
FIL 7
MAPPE 7
FIL 8
FIL 9
FIL 3
MAPPE 8
FIL 10
FIL 4
MAPPE 2
MAPPE 5
FIL 11
FIL 12
MAPPE 6
Du kan f.eks. dempe lyden for å svare på telefonen.
For å avbryte mute-funksjonen, trykk @ igjen eller
VOL UP og DOWN.
Sammendrag avspilling
Trykk
.
for å fortsette avspillingen.
AUTOEFFEKT NED
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strøm
dersom hovedenheten ikke er tilkoblet en ekstern
enhet og står ubrukt i 25 minutter.
FIL 5
FIL 6
MAPPE 4
Trykk @ på fjernkontrollen for å slå av lyden
(mute) på enheten din.
Enheten memorerer stedet hvor du trykket
MAPPE
ROT
Å skru av lyden midlertidig
FIL 13
FIL 14
FIL 1
FIL 2
yy Fil vil bli spilt fra $ fil nr. 1 til $ fil nr. 14 en
etter en.
yy *ROT: Det første skjermbildet du kan se når
en datamaskin gjenkjenner USB kalles “ROT”
Det samme gjør denne enheten seks timer etter
at hovedenheten er tilkoblet andre apparater ved
hjelp av analog inngang.
Bruk
15
Avansert bruk
Hør på musikk fra en ekstern
enhet
Enheten kan spille musikk fra mange typer eksterne
enheter. (Kabel for slike enheter følger ikke med
denne enheten.)
PORT.IN
1. Koble den eksterne enheten til inngangen
PORT.IN på enheten.
2. Skru på strømmen ved å trykke 1 .
3. Velg funksjonen PORT.IN ved å trykke
FUNCTION eller F.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn å
spille musikk fra den.
Bruk
MP3-spiller, etc
2
16
Bruk
Bruker Bluetoothteknologi
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth-enheter
Om Bluetooth
Før du starter prosedyren med å sammenkoble
enhetene, forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen
er slått på på din Bluetooth-enhet. Referer til
bruksanvisningen på din Bluetooth-enhet. Når
sammenkoblingen er utført, trenger den ikke å
gjøres igjen.
Bluetooth® er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor kort rekkevidde.
2
Den tilgjengelige rekkevidden er innenfor 10 meter.
Bruk
(Lyden kan bli forstyrret når forbindelsen blander
seg med andre elektroniske bølger eller du kobler
til bluetoothen i andre rom). Å koble til individuelle
enheter under trådløs Bluetooth®-teknologi
innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med
trådløs Bluetooth®-teknologi kan anvendes via
Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs
Bluetooth®-teknologi.
Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA.
Bluetooth Profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth-teknologi, må
enheten kunne tolke visse profiler. Denne enheten
er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (Avansert Audio Distribusjons-profil)
1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å bruke
FUNCTION eller F.
Deretter vil LED-lyset for blåtann på denne
enheten lyse opp og blinke.
2. Anvend Deres bluetooth og gennemfør
parringen. Når De søger efter denne enhed med
Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med
enheder alt afhængigt af den type bluetooth,
de anvender. Deres enhed vil optræde som “LG
Audio ND4520”.
3. Enter (sett inn) PIN kode.
PIN kode : 0000
4. Når du lykkes å koble denne enheten til
blåtannenheten, vil LED-lyset for blåtann på
denne enheten lyse opp uten å blinke.
,,Merk
Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle
enheder have en anden måde at blive parret
på.
5. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på Deres
bluetooth, skal de læse brugervejledningen til
Deres bluetooth.
,,Merk
yy Lyden fra hovedenheten kan forvrenges
hvis du øker lydstyrken til to tredjedeler eller
mer av fullt volum.
yy Juster volumet til et Bluetooth-apparat til et
passende lyttenivå når du bruker Bluetoothfunksjonen.
Bruk
17
yy Etter å ha søkt etter denne enheten på din
Bluetooth-enhet, par Bluetooth-enheten
med denne enheten. Spill så filen du ønsker.
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy Du kan ikke kontrollre Bluetooth
innretningen med denne enhet.
yy De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og
således ikke flere på én gang.
yy Alt afhængig af enhedens type, kan De
måske ikke anvende bluetooth funktionen.
yy Du kan benytte det trådløse systemet til
telefon. MP3-spiller, Bærbar PC osv.
yy Forbindelsen kan blive afbrudt, hvis andet
udstyr, der bruger samme frekvens såsom
medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller
trådløse netværksforbindelser.
yy Hvis der står en og forstyrrer
kommunikationen mellem bluetooth
enheden og afspilleren, vil forbindelsen
blive afbrudt.
yy Hvis avstanden mellom blåtannenheten og
denne enheten blir for stor, vil lydkvaliteten
forringes. Når avstanden blir større enn
rekkevidden for blåtann, vil tilkoblingen via
blåtann avsluttes.
yy Blåtannenheten kobles fra dersom du skrur
av enheten eller flytter den mer enn 10 m
fra hovedenheten.
yy Hvis Bluetooth-apparatet er frakoblet, må
du koble Bluetooth-apparatet til din enhet.
2
Bruk
yy Selvom afstanden mellem Deres bluetooth
og enheden er mindre end 10 meter, kan
deres bluetooth måske ikke forbindes, hvis
der er forhindringer mellem de to.
18
Bruk
Ved bruk av Bluetooth Apps.
Om LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote App tilbyr en rekke nye
funksjoner til enheten din.
For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og
installere den gratis “LG Bluetooth Remote”.
2
Bruk
Installer “LG Bluetooth app” på din
blåtannenhet
1. Installer “LG Bluetooth app” ved bruk av QRkode.
Bruk programvaren for søking for å søke etter
QR-koden.
2. Berør et ikon for installering.
Installer “LG Bluetooth Remote app”
ved å docke din iPhone/iPad/iPod
inn i spilleren din
1. Tilkoble din iPhone/iPad /iPod til iPod/iPhone/
iPad-Dock. Skjermen for nedlasting “LG
Bluetooth Remote” vil bli koblet opp automatisk.
(iOS O/S bare)
2. Berør et ikon for installering.
3. Berør et ikon for nedlasting.
Installer ““LG Bluetooth Remote
App”” via “Apple App Store” eller
“Google Android Market”
1. Klikk på ikonet for Apple App Store eller Google
Android Market (Google Play Store).
2. I søkefeltet skriver du inn “LG Bluetooth Remote”
og søker etter dette.
3. Berør et ikon for nedlasting.
3. I resultatlisten for søket finn og berør “LG
Bluetooth Remote” for å begynne å laste ned
Bluetooth-appen.
4. Berør et ikon for installering.
5. Berør et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
“ Apple App Store” eller “Google Android
Market(Google Play Store)”
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra “Apple App Store”
eller “Google Android Market (Google Play
store).”
Bruk
Aktiver Bluetooth med LG Bluetooth
Remote app
LG Bluetooth app hjelper deg å koble til den
påslåtte bluetooth-enheten til denne enheten.
1. Klikk på ikonet for LG Bluetooth app på
hjemmesiden for å åpne LG Bluetooth app’en
og gå til hovedmenyen.
2. Klikk [Setting] og velg den enheten du ønsker.
,,Merk
yy Etter at du har koblet til Bluetooth-enhete
til enheten ved hjelp av iOS BT-app kan du
koble iPod/iPhone/iPad til enheten. Deretter
endres funksjonen automatisk til IPOD/IPAD
funksjon. Hvis du kobler fra iPod/iPhone/
iPad fra enheten, vil Bluetooth-enheten
automatisk starte tilkoblingsprosedyren.
yy Mens du bruker Bluetooth kan du ikke bruke
BT App. Koble fra Bluetooth.enheten du har
brukt før du bruker BT App.
yy Hvis du bruker Bluetooth App for driften, vil
de være noen forskjeller mellom Bluetooth
App og den medfølgende fjernkontrollen.
Bruk den medfølgende fjernkontrollen om
nødvendig.
yy Hvis du bruker BT app mens
Bluetoothenheten er koblet til, kan
Bluetoothenheten du har brukt tidligere
bli frakoblet. (Avhengig av O/S på din
smarttelefon, kan prosessen variere noe.)
yy BT.App virker ikke på alle typer
Bluetoothenheter.
yy Hvis du bruker BT Apps, vil ikke alltid
fjernkontrollen virke når du bruker
Bluetooth.
yy Når du bruker BT app for fjernkontroll,
kan operativsystemet være forskjellig fra
fjernkontrollen som følger med.
yy Avhengig av smarttelefonens
operativsystem, kan du oppleve små
forskjeller i bruken av BT app’en.
yy Når Bluetooth-enheten din allerede er
koblet til en annen enhet, må du koble fra
Bluetooth først. Deretter kan du kontrollere
spilleren din ved hjelp av BT app.
yy En tilkobling kan bli avsluttet hvis du
velger et annen program eller endrer den
tilkoblede enhetens innstillinger ved hjelp
av BT app. Sjekk tilkoblingsstatus i slike
tilfeller.
yy Hvis du setter iPod/iPhone/iPad i dokken
på denne enheten med iPod/iPhone/
iPad er koblet til enheten via blåtann, vil
tilkoblingen via blåtann deaktiveres.
yy Blåtanntilkobling til iPod/iPhone/iPad
aktiveres ikke mens iPod/iPhone/iPad er
plassert i dokken på denne enheten.
2
Bruk
3. Hvis du ønsker mer informasjon om bruken,
berør [Setting] og [Help].
19
3Feilsøking
20 Feilsøking
Feilsøking
Problem
Retting
yy Sett inn kontakten.
Mangler strøm.
yy Sjekk at kontakten virker ved å teste andre elektroniske enheter.
yy Erstatt utbrente batterier med nye.
Ingen lyd.
3
yy Trykk
FUNCTION eller F og sjekk valgt funksjon.
yy Bruk fjernkontrollen innenfor ca. 7 m. (23 ft).
Fjernkontrollen fungerer yy Fjern hindringene mellom fjernkontrollen og enheten.
ikke.
yy Skift batteriene.
Feilsøking
iPod/iPhone/iPad virker
ikke.
yy Koble korrekt til enheten.
4Appendix
Tillegg
21
Varemerker og lisenser
“Laget for iPod,” “Laget for iPhone,” og “Laget for
iPad” betyr at produktet har elektronisk tilbehør
som er spesielt designet for å koble spesielt
med iPod, iPhone, eller iPad, respektivt, og har
blitt sertifisert av utvikleren for å møte Apples
standarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av
denne enheten eller dens samsvar med sikkerhet
og regulatoriske standarder. Merk deg at bruken
av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad
kan påvirke trådløs ytelse.
4
Tilkobling av individuelle innretninger under
Bluetooth® trådløs teknologi fører ikke til noen
avgifter/betalinger. En mobiltelefon med
Bluetooth® trådløs teknologi kan betjenes via
kaskadetilkobling hvis tilkoblingen ble gjort via
Bluetooth® trådløs teknologi.
Bluetooth® ord merket og logoer er eid av
Bluetooth® SIG, Inc. og bruk av slikt merke fra LG
Electronics er under lisens.
Andre varemerker og nærings navn er der fra
sine respektive eiere.
Tillegg
Bluetooth® trådløs teknologi er et system som
tillater kontakt mellom elektriske innretninger
innenfor en max. rekkevidde på 10 meter.
22 Tillegg
Spesifikasjoner
Generelt
Krav for strømadapter
DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Strømforbruk
30 W
Dimensjoner (B x H x D)
320(348) X 60(90) X 150 mm
Nettovekt (ca.)
1, 54 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift-luftfuktighet
5 % til 90 %
Strømforsyning tilkobling
DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2.1 A
Inngangs
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereokontakt)
4
Tillegg
Forsterker
Strøm ut
5 W + 5 W (8Ω ved 1kHz)
T.H.D
10 %
Høytalere
Type
innebygget
Impedans
8Ω
Strøm inn
5W
Maks strøm inn
10 W
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten ytterligere varsel.
Tillegg 23
Behandling av enheten
Når enheten skal transporteres
Vi anbefaler deg å ta vare på emballasjen apparatet
er pakket i. Hvis du trenger å transporter enheten,
anbefaler vi å pakke den igjen slik den var pakket
fra fabrikken.
Holde overflatene rene
Benytt ikke væsker som f. eks. insektspray o.l. i
nærheten av apparatet.
Ikke press for hardt. Det kan skade overflaten.
Ikke la gjenstander av gummi eller plast være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøring av apparatet
4
Tillegg
Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis
overflaten er sterkt tilsmusset, kan du bruke en myk
klut lett fuktet med mild rengjøringsoppløsning.
Bruk ikke sterke løsningsmiddel som alkohol, bensin
eller tynner, da disse kan skade overflaten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement