LG NP5550W, P5, NP5550B Owner's manual

LG NP5550W, P5, NP5550B Owner's manual
P5
Bærbar Bluetooth
høyttaler
Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat
og ta vare på den for senere anvisninger.
MODELLER
NP5550W
NP5550WO
NP5550WL
*MFL69383544*
NP5550WG
NP5550B
NP5550BR
NP5559NC
NP5550NC
www.lg.com
2
Kom i gang
Sikkerhets Informasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
ette lynsymbolet inne i en likesidet
D
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
tropstegn inne i en likesidet trekant
U
er en advarsel for brukeren om at
det er viktig informasjon om bruk og
vedlikehold (service) av produktet i
lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker).
Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av
elektrisk støt.
ADVARSEL: Denne enheten inneholder magneter
som kan være skadelige for noen objekter (f.eks.
magnetkort, pacemakere, o.l.).
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og
åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift
av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet
plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende
underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet
sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med
mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og
produsentens anvisninger er fulgt.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadde
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra
tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og
få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en
autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen
mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å
bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er
utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet
være lett tilgjengelig.
FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer
med lavt fuktighetsnivå
yy Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med
lav luftfuktighet.
yy Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha
berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.
Kom i gang
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper
eller vaser må plasseres på apparatet.
Avhending av gamle apparater
1. Dette symbolet av en utkrysset
avfallsdunk indikerer at kasserte
elektriske og elektroniske produkter
(WEEE) skal kastes separat fra
husholdningsavfall og leveres til den
kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan
inneholde farlige stoffer, så korrekt
avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å hindre potensielt
negative konsekvenser for miljøet og
andres helse. Gamle apparater kan
inneholde gjenbrukbare deler som kan
brukes til å reparere andre produkter
og andre verdifulle materialer som kan
resirkuleres for å bevare begrensede
ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til
butikken der du kjøpte produktet,
eller ta kontakt med den lokale
myndighetens avfallskontor for
informasjon om nærmeste autoriserte
innsamlingspunkt for el-avfall (WEEEavfall). For den mest oppdaterte
informasjonen for ditt land, gå til
www.lg.com/global/recycling
Kassering av brukte batterier/akkumulatorer
1. Dette symbolet kan være kombinert
med symbolene for kvikksølv (Hg),
kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005
% kvikksølv, 0,002 % kadmium eller
0,004 % bly.
Pb
2. Alle batterier/akkumulatorer skal
kastes i egne gjenbruksstasjoner
som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle
batterier/akkumulatorer bidrar
til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert
informasjon om avfallshåndtering
av gamle batterier/akkumulatorer,
kan du kontakte lokale
myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller
butikken der du kjøpte produktet.
(http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/takeback-recycling/global-networkeurope)
1
Kom i gang
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet
fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for montering i
motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs
helse, må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder
på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
For din egen sikkerhet, ikke fjern det innebygde
batteriet fra produktet.
Hvis du trenger å bytte ut batteriet, ta enheten
med til din nærmeste autoriserte LG Electronicsservicebutikk eller -forhandler for assistanse.
3
4
Kom i gang
Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer
(KUN produkt med integrert batteri)
1
Kom i gang
I tilfelle dette produktet inneholder et batteri
innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes
av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert
fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller
for resikr ved slutten av dette produktets brukstid.
For å unngå skade på produktet, og for deres egen
sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet,
og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre
uavhengige serviceleverandører for råd.
Fjerning av batteriet vil involvere demontering av
produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/
kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med
spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for
kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes
trygt, gå til http://www.lge.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling.
FORSIKTIG: Det indre litiumbatteriet i enheten
bør ikke byttes av brukeren på grunn av fare for
eksplosjon dersom batteriet blir erstattet på feil
måte, og må erstattes med samme type batteri av en
ekspert.
Samsvarserklæring (DoC)
LG Electronics European Shared Service Center
B.V. erklærer herved at denne bærbare Bluetoothhøyttaleren er i samsvar med essensielle krav og
andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/
EC. Hele samsvarserklæringen kan bestilles gjennom
den følgende postadressen:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller den kan bestilles gjennom den dedikerte
DoC-nettsiden vår:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enheten er et 2,4 GHz
bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle
EU-medlemstater og EFTA-land.
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
1
Kom i gang
2
Sikkerhets Informasjon
6Hovedfunksjoner
6Tilbehør
6Innledning
7Hovedenhet
8
Lading av enheten
8
– Tilkobling av AC-adapteren
8
– Sjekking av ladestatus
9
Bruk av BLUETOOTH-appen
9
– Installer “Music Flow Bluetooth”-appen
på BLUETOOTH-enheten din
9
– Aktiver BLUETOOTH med “Music Flow
Bluetooth”-appen
2Drift
11
11
11
11
12
12
Grunnleggende drift
– Bruk av strømknappen
– Bruk av volumknappen
– Enkel driftveiledning
Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
– Lytting til musikk lagret på BLUETOOTHenheter
14 Tilkobling for dobbelspill (valgfri)
14 – Auto-tilkobling for dobbelspill
15 LG Sound Sync
(TV privatlyd)
15 – Via trådløs tilkobling.
16 Hør på musikk fra eksterne enheter.
16 Annen drift
16 – Nullstilling
16 – Merknader om auto-strømsparing
3Feilsøking
17Feilsøking
17 – Generell
2
4Appendiks
18 Om LED-indikatorer
19 Varemerker & Lisenser
19 Håndtering av enheten
20Spesifikasjoner
3
4
6
Kom i gang
Hovedfunksjoner
1
Hva betyr LG Friends-symbolet?
Bærbar Inn
Kom i gang
Hør på musikk fra bærbare enheter.
Captain Play
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten via
fjernkontrollen til LG TVen din som er kompatibel med
LG Sound Sync.
Music Flow Bluetooth
Du kan kontrollere denne enheten via din iPod touch/
iPhone/iPad eller Android-enhet via Bluetooth. Dette
apparatet og enheten din må sammenkobles for
Bluetooth. Besøk “Apple App Store” eller “Google
Android Market (Google Play Store)” eller bruk
QR-koden som vises nedenfor for å søke etter
“Music Flow Bluetooth”-appen. For mer detaljert
informasjon, se side 9.
LG Friends-symbolet betyr at enheten er registrert
som G5 Friends.
Det gjør handlingen enklere og raskere når du starter
Friends Manager-appen ved å installere og kjøre
Music Flow Bluetooth-appen automatisk.
Tilbehør
Vennligst sjekk og identifiser medfølgende tilbehør.
USB-kabel (1)
(iOS)
Enkel brukerveiledning
(1)
(Android)
Dobbelspill
Du kan nyte lyden i stereo ved bruk av to høyttalere.
Ved bruk av denne funksjonen er to høyttalere
nødvendig.
Innledning
Symboler som brukes i denne
brukerveiledningen
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra
feil bruk.
Kom i gang
7
Hovedenhet
1
g
h
a
b
c
ao : Skru opp volumet.
b j
- Kobler en Bluetooth-enhet til enheten.
(Trykk på j)
- Legger til en Bluetooth-enhet for multisammenkobling (Trykk på og hold j).
- Endringer til Bluetooth-modus i Bærbar-modus.
(Trykk på j)
cp: Skru ned volumet
dT
- Starter elle r pauser avspilling i Bluetooth-modus.
- Demper lyden i Bærbar- og LG Sound Sync-modus.
d
e
e 1/!
Slår På / Av: Trykk på og hold.
fBatteriindikator
gUSB-port for lading
hBærbar Inn-kontakt.
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
Kom i gang
f
8
Kom i gang
Lading av enheten
1
Tilkobling av AC-adapteren
Sjekking av ladestatus
Når AC-adapteren er tilkoblet, starter ladingen. Hvis
strømmen slås på, kan ladestatus sjekkes ved å
trykke på 1/!-knappen.
Kom i gang
Dette apparatet bruker innebygde batterier. Før bruk,
må batteriet lades ved å koble til AC-adapteren.
60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %
1. Koble den medfølgende USB-kabelen til ACadapteren.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på enheten.
3. Koble AC-adapteren i AC-utgangen.
,,Merk
yy Driftstiden er ca. 15 timer.
Dette kan variere avhengig av batteristatus
og driftsforhold.
yy Hvis du lytter til musikk under lading, vil det
ta lengre tid å lade.
(ikke inkludert)
Hvis batteriet er fulladet i lademodus, skifter
indikatoren fra rød til grønn.
>>Forsiktig
AC-adapter ikke inkludert.
Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter
godkjent av LG Electronics Inc. (mer enn 1,8 A)
med denne høyttaleren på grunn av fare for
eksplosjon. Hvis den anbefalte adapteren ikke
brukes, kan det hende at ladingen ikke fungerer
og at ladetiden varierer.
Kom i gang
Bruk av BLUETOOTHappen
“Music Flow Bluetooth”-appen tilbyr mange nye
funksjoner på denne enheten.
For å nyte flere funksjoner og bruke denne enheten
mer komfortabelt, anbefales det å laste ned og
installere gratis “Music Flow Bluetooth”-appen.
Installer “Music Flow
Bluetooth”-appen på
BLUETOOTH-enheten din
Installer “Music Flow Bluetooth”-app
gjennom “App Store” eller “Google
Play Store”
1. Trykk på “App Store”- eller “Google Play Store”ikonet.
2. I søkefeltet, skriv inn og søk etter “Music Flow
Bluetooth”.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på
“Music Flow Bluetooth” for å starte nedlasting av
Bluetooth-appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Trykk på et ikon for nedlasting.
Aktiver BLUETOOTH med
“Music Flow Bluetooth”-appen
Det finnes 2 måter for å installere “Music Flow
Bluetooth”-appen på Bluetooth-enheten din.
“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper å koble
Bluetooth-enheten til denne enheten.
Installer “Music Flow Bluetooth”-app
via QR-kode
1. Trykk på ikonet for “Music Flow Bluetooth”appen på startskjermen for å åpne “Music Flow
Bluetooth”-appen og gå deretter tilbake til
hovedmenyen.
1. Installer “Music Flow Bluetooth”-app via QR-kode.
Bruk scan-programvaren til å skanne QR-koden.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Trykk på et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at Bluetooth-enheten er koblet til
internett.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten har scanprogramvare. Hvis ikke, last ned fra "App
Store" eller "Google Play Store".
yy Avhengig av regionen, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
2. Trykk på [Menu] og velg ønsket enhet.
3. For mer informasjon om drift, trykk på [Setting]
og så [Help].
1
Kom i gang
Om “Music Flow Bluetooth”-appen
9
10 Kom i gang
,,Merk
1
yy Music Flow Bluetooth-appen vil være
tilgjengelig i følgende programvareversjoner: Android O/S : Ver 4.0.3 (ICS) (eller nyere), iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
Kom i gang
yy Det kan hende at “Music Flow Bluetooth”appen ikke fungerer for alle Bluetoothenheter.
yy Etter tilkobling av “Music Flow
Bluetooth”-appen, kan musikk spilles av
fra smart-enheten. I slike tilfeller, prøv
tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Ved bruk av andre apper eller endring av
innstillinger hos Bluetooth-enheten ved bruk
av "Music Flow Bluetooth"-appen, kan det
hende at "Music Flow Bluetooth"-appen ikke
vil fungere normalt.
yy Hvis “Music Flow Bluetooth”-appen ikke
fungerer normalt, sjekk Bluetooth-enheten
og tilkoblingen av “Music Flow Bluetooth”appen og prøv deretter å koble til igjen.
yy Avhengig av smart-enhetens operativsystem,
finnes det noen forskjeller hos drift av "Music
Flow Bluetooth”.
yy Selv om Bluetooth-tilkoblingen kan bli
frakoblet, kan “Music Flow Bluetooth”-appen
brukes ved endring av funksjonen.
Drift 11
Grunnleggende drift
Bruk av volumknappen
Bruk av strømknappen
2
Drift
Høyttalervolumet kan justeres.
,,Merk
Strøm På/Av
Ved volumjustering: Hvis volumet økes eller
reduseres når det allerede er høyest eller lavest,
vil enheten lage en pipelyd.
Trykk på og hold 1/!-knappen.
Enkel driftveiledning
Funksjon
Hvordan
LED og lydstatus
Strøm På/Av
Trykk på og hold 1/!-knappen.
1/!-knappen blinker to ganger med
lyden.
Bluetoothsammenkobling
Når j-knappen blinker i hvit, velger LG
Music Flow P5 (XX) fra enhetslisten i
smart-enheten.
j-knappen fortsetter å lyse hvit med
lyden.
Spill/Pause
Trykk på T.
-
Volumkontroll
Trykk på o eller p.
-
Hopp fremover
Trykk på T 2 ganger.
-
Hopp bakover
Trykk på T 3 ganger.
-
Multi-sammenkobling
Trykk på og hold j i 2 sekunder for å
legge til en annen Bluetooth-enhet.
j-knappen fortsetter å lyse hvit med
lyden.
Initialisering
Trykk på og hold j i 10 sekunder.
j-, 1/!- og T-knappene blinker 2
ganger og deretter blinker j-knappen i
hvit.
12 Drift
Bruk av BLUETOOTH®teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
2
Drift
Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via
Bluetooth i andre rom.
Tilkobling av enkeltenheter via trådløs Bluetoothteknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med
trådløs Bluetooth-teknologi kan brukes via Cascade
hvis tilkoblingen utføres via trådløs Bluetoothteknologi.
Tilgjengelige enheter : Mobiletelefon, MP3, Laptop,
PDA-enhet, osv.
BLUETOOTH-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth-teknologi må
enheter kunne lese visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profiler.
yy A2DP (“avansert lyddistribusjonsprofil”)
yy Codec : SBC, AAC
Lytting til musikk lagret på
BLUETOOTH-enheter
Sammenkobler enheten din og
BLUETOOTH-enheten
Før sammenkoblingsprosedyren startes, vær
sikker på at Bluetooth-funksjonen er slått på hos
Bluetooth-enheten din. Se Bluetooth-enhetens
brukerveiledning. Etter at en sammenkobling har blitt
utført, må den ikke utføres igjen.
1. Slå på enheten og j-knappen vil blinke i hvit.
2.Bruk Bluetooth-enheten og utfør
sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter
denne enheten med Bluetooth-enheten, kan en
liste med enheter vises på Bluetooth-enhetens
display, avhengig av Bluetooth-enhetstypen.
Enheten din vises som
“LG Music Flow P5(xx)”.
3. Velg “LG Music Flow P5(xx)”.
,,Merk
yy XX representerer de siste 2 sifrene i
Bluetooth-adressen. For eksempel, hvis
enheten har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil “LG Music Flow P5
(08)” vises på Bluetooth-enheten.
yy Avhengig av enhetstype, har noen Bluetoothenheter ulike metoder for å koble sammen
enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter
behov.
yy Denne enheten kan kobles sammen med
opptil 2 Bluetooth-enheter samtidig, med
samme metode som i den ovennevnte
beskrivelsen.
yy Multi-sammenkobling støttes kun på
Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende at
multi-sammenkobling ikke støttes, avhengig
av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
yy Flyttbare/avtagbare Bluetooth-enheter
(f.eks.: dongle, osv.) støtter ikke multisammenkobling.
4. Når denne enheten har blitt sammenkoblet
med Bluetooth-enheten, vil blinkende knapper
fortsette å lyse i hvit sammen med en pipelyd.
5. Hør på musikk.
For å spille av musikk lagret på Bluetoothenheten, se brukerveiledningen for Bluetoothenheten.
Drift 13
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må en
tilkobling opprettes mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
avstanden må opprettholdes. Problemer kan
oppstå i tilfellene nedenfor:
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
Bluetooth-enheten.
yy Bluetooth-enheten bør kobles til denne
enheten på nytt ved omstart.
yy Selv om denne enheten er koblet sammen
med 2 andre Bluetooth-enheter, kan
musikken spilles av og kontrolleres ved å
bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av andre elektriske bølgefrekvenser.
yy Bluetooth-enheten kan ikke kontrolleres med
denne enheten.
yy Avhengig av enhetstypen, kan det hende at
Bluetooth-funksjonen ikke kan brukes.
yy Det trådløse systemet kan brukes til telefon,
MP3-spiller, bærbar PC, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere blir lydkvaliteten.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten slås av eller hvis Bluetooth-enheten
står for langt unna enheten.
yy Etter at Bluetooth-koblingen kobles fra,
koble Bluetooth-enheten til enheten igjen.
yy Når Bluetooth-enheten (iOS-enhet, osv.)
kobles til denne enheten eller ved bruk av
enheten, kan volumene synkroniseres med
hverandre.
2
Drift
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller
trådløse LAN-enheter.
14 Drift
Tilkobling for dobbelspill
(valgfri)
Du kan nyte lyden i stereo ved bruk av to høyttalere.
To høyttalere er nødvendig for stereo.
,,Merk
yy Ved bruk av en Bluetooth-enhet med en
dongle, kan dobbelspill ikke brukes.
yy I Bærbar Inn-modus, kan dobbelspill ikke
brukes.
yy Ved bruk av dobbelspill, er ikke multisammenkobling støttet.
yy Når dobbelspilltilkoblingen er i prosessering,
kan enhetene ikke søkes på andre Bluetoothenheter.
2
Drift
yy Ved frakobling av dobbelspilltilkoblingen,
trykk på og hold knappene til én av de to
høyttalerne igjen. (j, o eller j, p)
yy Ved bruk av dobbelspill, kan volumet på begge
og høyttalerne justeres samtidig.
1.Koble
høyttaleren til en Bluetooth-enhet.
2. Trykk på og hold hver høyttalers knapp (som vist
nedenfor) samtidig.
- høyttaler : j, o-knapp
- høyttaler : j, p-knapp
-pipelyd høres, og j-knappene blinker fort i hvit.
3. Hvis to høyttalere er tilkoblet, vil blinkende
j-knapper fortsette å lyse i hvit med pipelyd. Hvis
enhetene ikke oppdager hverandre, gå til steg 1 og
prøv igjen.
Auto-tilkobling for dobbelspill
Hvis du slår strømmen av og på igjen i
dobbelspillmodus, vil disse høyttalerne fortsette
dobbelspillmodus automatisk.
-- Slå på de to høyttalerne og vent med å fullføre
dobbelspilltilkoblingen.
-- Det tar opptil 30 sekunder å koble til dobbelspill.
yy Når to høyttalere er koblet til hverandre via
dobbelspill, frakobles alle enheter som er
koblet til begge høyttalerne, med unntak av
den siste høyttaleren som er tilkoblet.
yy Bruk av dobbelspill er begrenset til kun disse
enhetene og er utilgjengelig hos andre i Music
Flow-serien.
yy For å endre Bluetooth-enheten i
dobbelspillmodus, trykk på og hold j i
2 sekunder for å frakoble den gjeldende
Bluetooth-enheten og tilkoble den ønskede
Bluetooth-enheten.
yy I dobbelspillmodus, kan kun høyttaleren
kobles til Bluetooth-enheten.
yy Dobbelspill støttes kun på Android- eller iOSenheter.
yy Ved kobling av Bluetooth-enheten (iOSenheter, osv.) til denne enheten eller ved bruk
av enheten, kan volumene synkroniseres med
hverandre.
yy I dobbelspillmodus, skal høyttalerne være så
nære hverandre som mulig.
yy Avhengig av nettverksmiljøet, kan det hende
at dobbelspillmodus ikke fungerer ordentlig.
Drift 15
LG Sound Sync
(TV privatlyd)
Kontrollerbare funksjoner på LG TVens fjernkontroll:
Volum Opp/Ned, Demp
Se TVens brukerveiledningen for informasjon om LG
Sound Sync.
Utfør én av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til utstyret.
,,Merk
yy Hvis tilkoblingen mislykkes, sjekk tilstanden til
TVen og strømmen.
yy Sjekk tilstanden til denne enheten og i
tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
-- Slå av enheten
-- Endring av funksjoner hos de andre.
-- Frakobling av trådløs tilkoblinger forårsaket
av interferens eller avstand.
yy Tiden det tar å slå av enheten er avhengig av
TVen når AUTO STRØM-funksjonen slås PÅ.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-modellen.
1. Slå på enheten ved å trykke på 1/! (Strøm).
2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Trykk på og hold j, T samtidig inntil du hører
en pipelyd.j blinker i gul. Hvis tilkoblet, vil j
fortsette å lyse i gul.
,,Merk
yy Hvis LG Sound Sync (trådløs) har blitt slått
av, vil den bli frakoblet. For å bruke denne
funksjonen igjen, bør TVen og enheten kobles
sammen igjen.
yy Lyden kan dempes ved å trykke på T.
2
Drift
Med LG Sound Sync kan noen funksjoner på denne
enheten kontrolleres via TV-fjernkontrollen. Denne
funksjonen er kun kompatibel med LG TVer som
støtter LG Sound Sync. Pass på at det finnes en LG
Sound Sync-logo på TVen.
Via trådløs tilkobling.
16 Drift
Hør på musikk fra
eksterne enheter.
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange
forskjellige typer eksterne enheter.
Annen drift
Nullstilling
2
Drift
Hvis enheten fryser på grunn av feil, fjern
gummihylsen og trykk i nullstillingshullet med et tynt
objekt som en nål. Da er enheten fullstendig slått av.
1. Koble den eksterne enheten til Bærbar Innkontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke på og holde
1/!-knappen.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.
,,Merk
yy Ved kobling av den bærbare kabelen, blir
funksjonen endret til Bærbar Inn-modus
automatisk.
yy Lyden kan dempes ved å trykke på T.
Merknader om autostrømsparing
Når enheten er i BT/LG Sound Sync-modus uten
musikkavspilling i 20 minutter eller i Bærbar Innmodus uten av knappeaktivitet på 6 timer, blir
enheten slått av automatisk.
Feilsøking 17
Feilsøking
Generell
Problem
Årsak & Feilretting
Ingen strøm.
yy Batteriet er tomt. Lad opp batteriet.
yy Koble enheten til strømforsyningen med AC-adapteren.
yy Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster
volumet på enheten eller Bluetooth-enheten.
Ingen lyd eller
lydforstyrrelser.
yy Ved bruk av en ekstern enhet på høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere.
Reduser volumet på enhetene.
yy Slå Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten, og prøv deretter å
sammenkoble igjen.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten er slått på.
yy Fjern hindringer som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten.
yy Avhengig av Bluetooth-enheten eller omgivelsene, kan det hende at enheten
ikke tilkobles.
Bluetooth-tilkoblingen
fungerer ikke ordentlig.
yy Ved bruk av Bluetooth, kan det hende at “Music Flow Bluetooth”-appen ikke
aktiveres. Frakoble Bluetooth-enheten som ble tilkoblet før for å bruke “Music
Flow Bluetooth”-appen ordentlig.
yy Hvis Bluetooth-enheten allerede har blitt koblet sammen med en annen enhet,
frakoble Bluetooth-tilkoblingen først. Enheten kan kontrolleres gjennom
“Music Flow Bluetooth”-appen.
yy Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det hende at “Music Flow Bluetooth”appen kun fungerer restriktivt eller ikke fungerer i det hele tatt.
yy Tilkoblingen kan avsluttes ved valg av en annen app eller endring av innstillinger
for den tilkoblede høyttaleren via “Music Flow Bluetooth”-appen. I slike tilfeller,
sjekk tilkoblingsstatusen.
yy Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen
bli slettet. Tidligere innstillinger vil ikke bli lagret hvis enhetens strøm slås av.
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Ved funksjonsfeil, lyser batteriindikatoren vekselvis i hvit og gul. Plasser
enheten på et passende sted hvor temperaturen eller fuktigheten ikke er for
høy eller for lav.
yy Ved overbelastning, vil alle LED-indikatorer fortsette å lyse i hvit. Slå strømmen
av og på igjen.
Ovennevnte løsninger
virker ikke.
yy Trykk i nullstillingshullet med en spiss gjenstand, som en mekanisk blyant.
3
Feilsøking
yy Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli
lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
18 Appendiks
Om LED-indikatorer
Generell
Batteriindikatoren lyser i rød
og grønn.
Lader
1/! blinker i hvit med
lyden.
Strømmen er slått på.
1/! blinker i gul med lyden.
Batteriet er tomt. (Blinker raskt.)
Batteriindikatoren blinker
raskt i rød og grønn.
Enheten fungerer ikke ordentlig.
La enheten stå i romtemperatur (5 - 35 °C) i en stund og prøv igjen.
Fullstendig ladet
Bluetooth
j blinker eller fortsetter å
lyse i hvit med lyden.
Blinker : Søker etter Bluetooth-enhet.
Fortsetter å lyse : Bluetooth-enheten er tilkoblet.
4
Appendiks
Dobbelspill & Sound Sync
j blinker raskt i hvit med
lyden.
(j på begge høyttalerne)
Venter på dobbelspilltilkoblingen
j blinker i gul med lyden.
Venter på Sound Sync
Dobbelspill & Sound Sync
T blinker i hvit.
Demp-status (bærbar)
Appendiks 19
Varemerker & Lisenser
Håndtering av enheten
Transportering av enheten
Trådløs Bluetooth-teknologi er et system som
tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter
innen en maks. rekkevidde på 10 meter.
Tilkobling av enkeltenheter via trådløs Bluetoothteknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med
trådløs Bluetooth-teknologi kan brukes via
Cascade hvis tilkoblingen ble utført via trådløs
Bluetooth-teknologi.
Bluetooth-merker og -logoer eies av Bluetooth
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG
Electronics gjøres i tråd med lisensen.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Behold den originale transportkartongen og
emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk
den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre
maksimal beskyttelse.
Sørg for at utvendige overflater alltid
er rene.
yy Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Kraftig tørking kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt
med enheten over lengre perioder.
Rengjøring av enheten
4
Appendiks
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut
lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
ettersom disse kan skade overflaten på enheten.
20 Appendiks
Spesifikasjoner
Generell
Strømkrav
5 V 0 1,8 A (AC-adapter)
Innebygd oppladbart batteri
Strømforbruk
9W
Dimensjoner (B x H x D)
Ca. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Nettovekt (ca.)
0,47 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5% til 60%
Innganger
4
PORT. IN
0,65 Vrms ( 3,5 mm stereo-kontakt)
USB
Mikro USB-port for batterilading
Høyttalere
Appendiks
Type
Innebygget
Nominell impedans
4Ω
Nominell inngangseffekt
10 W
Maks. inngangseffekt
20 W
Batteri
Batterikapasitet
2100 mAh
Driftstid
Ca. 15 timer
Dette kan variere avhengig av batteristatus og driftsforhold.
yy Enhetens design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement