LG NP6530 Owner's manual

LG NP6530 Owner's manual
NORSK
BRUKERVEILEDNING
Trådløs høytaler
Les denne veiledningen før du bruker utstyret, og oppbevar den for
senere referanse.
NP6530
www.lg.com
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 1
2013-06-11
3:37:41
1
2
Kom i gang
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT
SKAL IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT
BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN
AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES
AV BRUKEREN. GI ENHENTEN TIL KVALIFISERT
PERSONELL NÅR DEN TRENGER SERVICE.
Denne blinkende pilen, i en trekant,
skal varsle brukeren om fare for
uisolert farlig spenning inne i
produktet. Spenningen kan være
sterk nok til å forårsake elektrisk støt.
Utropstegnet, i en trekant, skal
varsle brukeren om at utstyret
trenger vedlikehold (service).
Instruksjoner finnes i skrivet som
følger med produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke plasser dette utstyret på et trangt
område, som i en bokhylle eller lignende.
MERK: Se hovedetiketten under apparatet
for informasjon om sikkerhet, inkludert
produktidentifikasjon og strømstyrke.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 2
FORSIKTIG med strømledningen
De fleste enheter må kobles til en velegnet
strømkrets;
Det betyr at de må kobles til én enkelt stikkontakt
som bare gir strøm til denne enheten, og enheten
må ikke kobles gjennom ekstra kontaktplugg,
grenuttak eller skjøteledning. Sjekk siden med
spesifikasjoner i denne brukerveiledningen
for å være sikker. Overbelast ikke vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadede
vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger
eller skadet eller sprukken isolasjon er farlig. Alle
disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Sjekk strømledningen til apparatet ditt
med jevne mellomrom. Hvis ledningen ser ut til å
være skadet eller slitt, må du koble den fra uttaket,
slutte å bruke enheten og erstatte ledningen med
riktig ledningstype fra et autorisert servicesenter.
Beskytt ledningen fra fysiske eller mekaniske feil
ved å unngå at den blir vridd, bøyd, kommer i klem,
klemmes når en dør lukkes eller blir tråkket på. Vær
spesielt oppmerksom på stikkontakter, vegguttak
og stedet hvor ledningen går ut fra apparatet. Trekk
ut stikkontakten for å slå strømmen fullstendig
av. Forsikre deg om at stikkontakten er innenfor
rekkevidde når du plasserer produktet.
Enheten har et bærbart batteri eller akkumulator.
Sikkerhetsinstruks for fjerning av batteriet
eller batteripakken fra utstyret: Fjern det gamle
batteriet eller batteripakken ved å følge trinnene
i omvendt rekkefølge som den du brukte ved
monteringen. For å forhindre forurensning av
miljøet og mulig fare for menneske- og dyrehelse
skal gamle batterier eller batteripakker avhendes
i egnede beholdere på innsamlingsstasjoner. Ikke
kast batterier i husholdningsavfallet ditt. Du bør
bruke lokale systembatterier og -akkumulatorer
som lett kan erstattes. Batteriet skal ikke utsettes for
varme som sollys, ild eller andre varmekilder.
2013-06-11
3:37:42
Kom i gang
FORSIKTIG:
yy Apparatet bør ikke eksponeres for vann
(dryppende eller sprutende) eller noen
gjenstander fylt med væske, som vaser, bør
plasseres oppå produktet.
yy Indre litiumbatteri i enheten må ikke byttes
av bruker på grunn av fare for eksplosjon hvis
batteri er erstattet ukorrekt, og må derfor bli
erstattet med samme batteri av ekspert.
yy Bruk kun AC-adapteren som følger med dette
apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet
apparat eller annen produsent. Bruk av annen
strømkabel eller strømforsyning kan forårsake
skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
yy For å unngå brann eller elektrisk støt, åpne ikke
denne enheten. Ta kun kontakt med kvalifisert
personell
Avhending av ditt gamle apparat
1.Dette symbolet med en søppelbøtte
med kryss over betyr at produktet
er dekket av EU-direktiv 2002/96/EC.
2.Alle batterier/akkumulatorer
skal avhendes separat fra
husholdningsavfallet. Avhending
skal skje via kommunale
innsamlingsstasjoner.
3.Riktig avhending av brukte
batterier/akkumulatorer vil hjelpe
til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljø og helse.
1
Kom i gang
yy Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys,
må plasseres på apparatet.
3
4.For mer detaljert informasjon om
avhending av ditt gamle apparat,
kontakt kommunen der du bor
eller forretningen der du kjøpte
produktet.
yy Ikke la enheten komme i nærheten av
varmeapparater eller firekte sollys, fuktighet eller
mekanisk støt.
yy For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut.
Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk
klutfuktet med mildt såpevann. Bruk ikke sterke
rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller
fortynner, da disse kan skade overflaten på
enheten.
yy Ikke bruk flyktige væsker som insektsspray i
nærheten av enheten. Hvis du tørker av enheten
med hard trykk, kan det gjøre skade. Ikke la
gummi- eller plastprodukter være i kontakt med
enheten over en lengre periode.
yy Må ikke plasseres oppå bilens air bag. Når air
bagen slås ut, kan det fore til skader. Før bruk i
bil, må den festes fast.
yy Ikke bruk hands free-funksjon ved kjøring av bil.
yy Ikke plasser på et ustabilt sted, som høye hyller.
Den kan falle ned på grunn av vibrasjon fra
lyden.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 3
2013-06-11
3:37:42
4
Kom i gang
Avhending av brukte batterier/akkumulatorer
1
Kom i gang
1. Når denne søppelkassen med et
kryss over er festet på et produkt,
betyr dette at produktet er dekket
av det Europeiske direktivet
2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan kombineres
med kjemiske symbol for
kvikksølv(Hg), kadmium(Cd) eller
bly(Pb) hvis batteriet inneholder
mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002%
kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer
skal avhendes separat fra
husholdningsavfallet. Avhending
skal skje via kommunale
innsamlingsstasjoner.
4. Riktig avhending av brukte
batterier/akkumulatorer vil hjelpe
til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljø og helse.
5. For mer detaljert informasjon
om avhending av dine gamle
batterier/akkumulatorer kan du
kontakte kommunen der du bor
eller forretningen der du kjøpte
produktet.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 4
LG Electronics erklærer herved at dette/disse
produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende
krav og andre relevante forskrifter av direktiv
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC,
og 2011/65/EU.
Vennligst ta kontakt på følgende adresse for
anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of
Conformity).
Kontaktkontor for dette produktet:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for
Kundeservice. For informasjon om Kundeservice,
se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor
du kjøpte dette produktet.
Kun for innendørs bruk.
RF Stråling Eksponering Meddelelse
Utstyret bør installeres og betjenes med en
minimum distanse på 20 cm. mellom radiatoren og
din kropp.
2013-06-11
3:37:43
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2Sikkerhetsinformasjon
6Hovedfunksjoner
6Tilbehør
6Innledning
7Hovedenhet
8
Behandling av enheten
8
– Koble til strømadapteret
8
– Sjekker ladestatus
8 – Batteribeskyttelse
1
3Feilsøking
16Feilsøking
16 – Generelt
2
4Tillegg
17Om 1/! Knappens tilstand
18 Varemerker og lisenser
18 Behandling av enheten
19Spesifikasjoner
3
2Bruk
9
9
9
9
10
10
10
12
14
14
14
14
15
4
Grunnleggende bruk
– Bruke strømknappen
– Bruke volumknappen
Hør på musikk fra en ekstern enhet
– Om ferittkjernen (Valgfri)
Bruke trådløs blåtannteknologi
– Hør på musikk fra en blåtannenhet
– Ved bruk av Bluetooth App
Andre funksjoner
– Bruk av hands free-funksjon
– AUTOEFFEKT NED
– LG Tag On
– LG Sound Sync
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 5
2013-06-11
3:37:43
6
Kom i gang
Hovedfunksjoner
1
Kom i gang
Laget for iPod/iPhone/iPad eller
Android-telefon
Tilbehør
Sjekk at følgende tilbehør ligger ved.
Nyt musikk fra en iPod/iPhone/iPad eller Androidtelefon med en enkel tilkobling.
Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3rd
and 4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini, iPod
touch (3rd through 5th generation),
AirPlay, iPad, iPhone, iPod nano, and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. Lightning is a trademark of Apple
Inc.
Inngang for bærbar
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
LG Bluetooth Remote
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 6
Strømledning (1)
Bærbar kabel (1)
Innledning
Symboler brukt i denne
bruksanvisningen
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og funksjoner.
Du kan kontrollere denne avspilleren med din iPod
Touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via blåtann.
Denne enheten og telefonen din må være koblet
sammen via blåtann. Besøk “Apple App Store” eller
“Google Android Market (Google Play Store)” eller
bruk QR-koden vist nedenfor for å søke etter “LG
Bluetooth Remote” app. Se side 12 for flere detaljer.
(Apple iOS)
Strømadapter (1)
>>Forsiktig
Indikerer at du må være forsiktig for å unngå mulige
skader fra feil bruk.
(Android OS)
2013-06-11
3:37:44
Kom i gang
7
Hovedenhet
1
Kom i gang
a1/!
- Slår strømmen på/av: Trykk og hold inne 1/!
- Velger funksjon og inngangskilde.
b+/- (Volum) : Justerer volumet.
cTelefonknapp
dHøytaler
eMikrofon
fSOUND SYNC
Synkroniserer denne enheten og LG TV.
gHull for tilbakestilling
hDC IN (AC strøminntak)
iPORT.IN (3.5 mm)
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
jNFC-merke (side 14)
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 7
>>Forsiktig
Forsiktighetsregler ved bruk av touchknappene
yy Bruk touch-knappene kun med rene og
tørre hender.
- I et miljø med høy luftfuktighet skal
fuktigheten på knappene tørkes av innen
bruk.
yy Ikke trykk hardt på touch-knappene for å få
dem til å fungere.
- Hvis du bruker for mye kraft, kan dette
skade sensoren til touch-knappene.
yy Berør knappen du ønsker å bruke for å
kunne betjene funksjonen riktig.
yy Vær forsiktig slik at du ikke har noen ledende
materialer på touch-knappene.
Det kan resultere i driftsforstyrrelser.
2013-06-11
3:37:45
8
Kom i gang
Behandling av enheten
1
Koble til strømadapteret
Kom i gang
Denne enheten bruker innebygd batteri. Før du
bruker den, må du lade batteriet ved å koble til
strømadapteret.
1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
2. Koble strømadapterkabelen til
adapterinngangen.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt. Enheten
går deretter inn i ventemodus.
Sjekker ladestatus
Når strømadapteret er koblet til, starts lading
av batteriet. Du kan sjekke ladestatus med
1/!-knappen. (Se mer informasjon på side 17)
yy Lading: 1/!- knappen blinker i rødt eller hvitt.
yy Fullstendig ladet : 1/!-knappen blir rød eller
hvit.
,,Merk
Driftstiden er omtrent 10 timer. (Basert på 30 %
volum, 1 kHz signal, 500 mV bærbar inngang
og fulladet status)
Det kan variere avhengig av batteritiden og
driftsforholdene.
Batteribeskyttelse
Strømledning
AC Adapter
>>Forsiktig
Bruk bare strømadapteret som kom med
denne enheten. Ikke bruk strømforsyining
fra en annen enhet eller produsent. Hvis du
bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel,
kan dette skade enheten og gjøre garantien
ugyldig.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 8
Hvis enheten står i høy eller lav temperatur, kan det
oppstå problemer med batteriet når strømadapteret
er koblet til. Derfor har enheten en funksjon for
batteribeskyttelse (se tabellen under).
I slike tilfeller må du bruke enheten på et passende
sted det temperaturen eller fuktigheten ikke er så
høy eller lav.
Batteritemperatur: Svært lav
Slå av
Advarsel
(Rød) (Hvit)
Batteritemperatur: Svært høy
Slå på
(Rød) (Hvit) (Av)
Blinker i 10
sekunder
2013-06-11
3:37:45
Bruk
Grunnleggende bruk
Bruke strømknappen
9
Hør på musikk fra en
ekstern enhet
Enheten kan spille musikk fra mange typer eksterne
enheter.
2
Bruk
Strøm på/av
Strøm på/av: Trykk og hold inne 1/! Knappen.
Skifte modus
Når du skrur på enheten, kan du endre modus.
Trykker du på 1/!-knappen gjentatte ganger,
endres modus til stemme.
(Bærbar inngang -> bluetooth -> Bærbar inngang)
,,Merk
Du kan nyte funksjonen Sound Sync ved å
trykke på knappen Sound Sync. Se side 15.
Bruke volumknappen
MP3 eller PMP osv
1. Koble den eksterne enheten til inngangen
PORT.IN på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke på
1/!-knappen.
3. Trykk på 1/!-knappen gjentatte ganger for å
velge bærbar inn.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn å
spille musikk fra den.
Du kan justere høyttalervolumet. Når du rører
volumknappen, vil 1/!-knappen blinke to ganger
i hvitt.
,,Merk
Hvis du prøver å øke volumet når det allerede
er høyest, vil enheten sende ut et pip.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 9
2013-06-11
3:37:47
10
Bruk
Om ferittkjernen (Valgfri)
Denne ferrittkjernen kan redusere støy.
Hvordan feste ferrittkjernen
1. Trekk stopperen [a] av ferrittkjernen for å åpne
den.
2. Surr den bærbare kabelen og USB-kabelen på
ferrittkjernen.
2
3. Trykk sammen ferrittkjernen til du hører et klikk.
Bruke trådløs
blåtannteknologi
Om blåtann
Bluetooth® (blåtann) er teknologi for trådløs
kommunikasjon mellom koblinger innen korte
avstander.
Bruk
Tilgjengelig rekkevidde er 10 meter.
(Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller du kobler til blåtann
i andre rom.)
Å koble til enkeltenheter ved hjelp av Bluetooth®
trådløs teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi kan
kontrolleres via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort
ved hjelp av Bluetooth® trådløs teknologi.
Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3, Bærbar
PC, PDA.
Blåtannprofiler
For å kunne bruke blåtannteknologi må enheter
kunne tolke visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Hør på musikk fra en
blåtannenhet
Før du starter tilkoblingen, må du forsikre deg om
at blåtann er skrudd på i blåtannenheten din. Se
brukerveiledningen for blåtannenheten. Når du
har koblet sammen enhetene, trenger dette ikke å
gjøres igjen.
1. Velg Bluetooth-funksjon ved å trykke gjentatte
ganger på knappen 1/!.
2. Bruk blåtannenheten og utfør koblingen.
Når du søker etter denne enheten med en
blåtannenhet, kan en liste over enheter
vises i blåtannsenheten, avhengig av typen
blåtannenhet. Denne enheten vil vises som “LG
Portable (XX:XX)”.
,,Merk
XX-XX betyr de siste fire tallene i BT-adressen.
Eksempel: Hvis enheten din har BT-adressen
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se “LG Portable (F7:08)”
på blåtannenheten din.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 10
2013-06-11
3:37:48
Bruk
3. Oppgi PIN-kode.
PIN-kode : 0000
,,Merk
Noen enheter trenger ikke PIN-kode, avhengig
av Bluetooth-type.
4. Når denne enheten er koblet til Bluetoothenheten, vil 1/!-knappen blinke to ganger i
hvitt.
yy Noen blåtannenheter har ulike metoder for
å koble sammen enheter. Dette er avhengig
av enhetstype.
yy Prøv sammenkoblingsprosedyren dersom
ditt enhetsnavn ikke er på enhetslisten.
5. Lytte til musikk.
Se bruksanvisningen for din blåtann-enhet for
å se hvordan du spiller musikk som er lagret på
din blåtann-enhet.
Lydnivået på Bluetooth vil justeres etter
lydnivået på Bluetooth-enheten din.
,,Merk
yy Lyder fra hovedenheten kan bli forstyrret
hvis du øker volumet på blåtannenheten
opp til to tredjedeler eller mer.
yy Når du bruker blåtannsfunksjonen, kan du
justere volumet på blåtannenheten til det
nivået du ønsker.
,,Merk
yy Hvis du er i modus bærbar inn og enheten
din kobles til via Bluetooth, endres modus
automatisk til Bluetooth-modus.
yy Etter å ha søkt etter denne enheten på din
blåtannenhet, må du koble blåtannenheten
med dette systemet. Deretter kan du spille
av musikken du ønsker.
yy Lyden kan bli forstyrret hvis forbindelsen
forstyrres av andre elektroniske bølger.
yy Du kan ikke kontrollere blåtannenheten
med denne enheten.
2
Bruk
,,Merk
11
yy Koblinger er begrenset til en blåtannenhet
per enhet og flerkoblinger støttes ikke.
yy Selv om avstanden mellom blåtannenheten
og dette systemet er mindre enn 10 m, vil
gjenstander mellom blåtannenheten og
systemet kunne hindre tilkoblinger.
yy Bruk av blåtannsfunksjonen er avhengig av
enhetstype.
yy Du kan bruke trådløst system ved hjelp av
telefonen, MP3, Notebook, osv.
yy Hvis det oppstår elektrisk funksjonssvikt
på grunn av at enheter som medisinsk
utstyr, mikrobølger eller trådløse LANenheter benytter samme frekvens om
blåtannenheten, vil denne enheten kobles
fra blåtann.
yy Når noen står og forstyrrer
kommunikasjonen mellom blåtannenheten
og dette systemet, vil dette systemet kobles
fra blåtann.
yy Hvis du øker avstanden mellom
blåtannenheten og dette anlegget, vil lyden
bli lavere og lavere. Tilkoblingen avsluttes
når avstanden mellom blåtannenheten og
dette anlegget blir større enn driftsområdet
til blåtann.
yy Blåtannenheten kobles fra hvis du slår av
hovedenheten eller setter enheten lengre
unna enn 10 m.
yy Hvis Bluetooth-enheten er koblet fra, må du
koble Bluetooth-enheten til enheten din.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 11
2013-06-11
3:37:48
12
Bruk
Ved bruk av Bluetooth App
Installer “LG Bluetooth Remote”
appen på din blåtannenhet
Om “LG Bluetooth Remote” App
1. Installer “LG Bluetooth Remote” appen ved hjelp
av QR-koden. Bruk programvaren for søking for
å søke etter QR-koden.
“LG Bluetooth Remote” app lar deg bruke mange
nye funksjoner på denne enheten.
For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og
installere den gratis “LG Bluetooth Remote” appen.
2
Bruk
Installer “LG Bluetooth Remote”
appen ved hjelp av “Apple App
Store” eller “Google Android Market
(Google Play Store)”
1. Trykk på ikonet for “Apple App Store” eller
“Google Android Market (Google Play Store)”.
2. I søkefeltet skriver du inn “LG Bluetooth Remote”
og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker
på “LG Bluetooth Remote” for å starte nedlasting
av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Trykk på et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til internett.
yy Sørg for at blåtannenheten har “Apple App
Store” or “Google Android Market (Google
Play Store)”.
yy Dersom du ønsker mer informasjon, gå til
forklaringen til BT-appen i ”Apple App Store”
eller “Google Android Market (Google Play
Store)”.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 12
(Apple iOS)
(Android OS)
2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Trykk på et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra “Apple App Store”
eller “Google Android Market (Google Play
Store)”.
2013-06-11
3:37:49
Bruk
Aktiver Bluetooth med “LG
Bluetooth Remote” app
“LG Bluetooth Remote” appen hjelper deg å koble
din blåtannenhet til denne enheten.
,,Merk
Hvis du har en enhet med iOS :
Aktiver Bluetoothe med LG Bluetooth Remote
App etter at du har paret.
2. Klikk [Setting] og velg den enheten du ønsker.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av
dette, klikk [Setting] og [Help].
,,Merk
yy BT-app er tilgjengelig i følgende
programvareversjoner:
Android O/S : Ver 2.3.3 (eller nyere)
iOS O/S : Ver 4.3 (eller senere)
yy Denne enheten støtter ikke flertilkoblinger.
Hvis en blåtann-enhet allerede er koblet
til denne enheten, må du koble fra den
enheten og prøve på nytt.
yy “LG Bluetooth Remote” virker ikke på alle
typer Bluetooth-enheter.
yy “LG Bluetooth Remote” appen for Apple iOS
er noe forskjellig fra Android OS.
2
Bruk
1. Trykk på ikoner for “LG Bluetooth Remote” app
på skjermen for å åpne “LG Bluetooth Remote”
app og gå til hovedmenyen.
13
yy Tilkoblingen kan avsluttes hvis du velger
en annen app eller endrer innstillingene
på enheten som er koblet til ved hjelp
av “LG Bluetooth Remote” appen. Sjekk
Tilkoblingskabel i slike tilfeller.
yy For å forhindre funksjonsfeil, anbefales du
å bare koble en annen enhet til denne
enheten.
yy Etter tilkoblingen til BT-appen, vil musikk
kunne komme ut fra din enhet. Dersom
dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 13
2013-06-11
3:37:49
14
Bruk
Andre funksjoner
LG Tag On
Bruk av hands free-funksjon
1. Aktiverer NFC-funksjonen på en telefon med
NFC.
Forberedelse: Smarttelefonen din må kobles
sammen med enheten via bluetooth.
1. Trykk på { for å motta innkommende anrop.
2
,,Merk
Med LG Tag On kan du installere og åpne appen “LG
Bluetooth Remote” på en telefon med NFC.
2. Skru på enheten.
3. Hold baksiden av telefonen med NFC over
enheten.
Bruk
yy Hvis du lytter til musikk når du mottar
et innkommende anrop, vil musikken
automatisk settes på pause. Deretter vil
enheten og telefonen din ringe samtidig.
yy Lydkvaliteten kan være dårligere eller
enheten kan ha problemer med å fungere
med enkelte bluetooth-aktiverte telefoner
eller området rundt.
2. Du kan velge ønsket valg ved å klikke på
knappen {, se nedenfor.
Tilstand
Trykk på {
Trykk og hold
inne {
Innkommende
anrop
Besvare
anrop
Avvise anrop
Legg på
Flytt samtale
fra enhet til
telefonen
Under anrop
AUTOEFFEKT NED
-- Hvis “LG Bluetooth Remote”-appen ikke er
installert på telefonen med NFC, vil den koblede
skjermen med “LG Bluetooth Remote”-app vises.
-- Hvis “LG Bluetooth Remote”-appen er installert
på telefonen med NFC, aktiveres “LG Bluetooth
Remote”-appen.
,,Merk
yy Du må aktivere funksjonen NFC på
telefonen med NFC-funksjon.
yy Hvis skjermen på telefonen med NFC er låst,
vil telefonen ikke lese NFC.
yy Hvis smarttelefonen din har krometui,
er NFC ikke tilgjengelig. NFC leses ikke
ordentlig i alle typer etuimateriale eller
-tykkelse.
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strøm
dersom hovedenheten ikke er tilkoblet en ekstern
enhet og står ubrukt i 25 minutter.
Det samme gjør denne enheten seks timer etter
at hovedenheten er tilkoblet andre apparater ved
hjelp av analog inngang.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 14
2013-06-11
3:37:49
Bruk
LG Sound Sync
15
Med trådløs tilkobling
1. Skru på enheten.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne
enheten bed fjernkontrollen din med LG Sound
Sync. Den er kompatibel med LG TV´n som støtter
LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Synclogo på TV´n din.
Henvis til bruksanvisninegn som følger med TV´n
for detaljer om LG Sound Sync.
,,Merk
3. Sett opp LG Sound Sync (trådløs) på TV´en.
Henvis til bruksanvisningen på TV´n.
4. Når denne enheten er koblet til LG TV, vil
1/!-knappen blinke to ganger i grønt.
Hvis enheten og LG TV er koblet til på vanlig måte,
vil 1/!-knappen blinke eller slutte å blinke. Dette
kan være avhengig av batteriforhold. (Se “Batteri” på
side 17)
,,Merk
yy Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres,
pass på at alt er i orden på TV´n og skru den
av.
yy Når funksjonen LG TV er valgt, vil enheten
automatisk koble til TV-en som kobles til
senere under omstarting.
yy Pass på at denne enheten er i orden og
tilkoblingen til de andre under når du bruker
LG Sound Sync.
yy Enheten med Bluetooth trådløs teknologi
vil kobles fra hvis funksjonen Sound Sync
velges. Bluetooth remote app som du
allerede har koblet til, kobles fra.
-- Enheten skrudd av.
-- Endrer funksjonene til annet.
-- Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket
forstyrrelser eller avstand.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 15
2
Bruk
Kontrollerbar funksjon på LG TV´ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, mute
2. Trykk på SOUND SYNC for å velge funksjonen
LG Sound Sync. 1/!-knappen vil forbli grønn.
yy Du kan bare søke denne enheten gjennom
LG TV når du bruker LG Sound Sync.
yy Volumet på denne enheten endres til
samme volum som på LG TV når du bruker
LG Sound Sync.
2013-06-11
3:37:50
3Feilsøking
16
Feilsøking
Feilsøking
Generelt
Problem
Ingen strøm.
Årsak og retting
yy Batteriet er utladet. Lad opp batteriet.
yy Tilkoble enheten til strømforsyning med den medleverte AV adapter.
yy Volumet på enheten eller smarttelefonen din er satt for lavt. Sjekk og juster
volumet på enheten eller bluetooth-enheten.
3
Ingen lyd eller
lydforstyrrelser.
yy Når du bruker en ekstern enhet på høyt volum, vil lydkvaliteten kanskje bli
dårligere. Skru ned volumet på enhetene.
Feilsøking
yy Dersom du bruker enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan
kvaliteten på lyden bli lavere eller enheten muligens ikke fungere optimalt.
yy Skru bluetooth av og på igjen på din bluetooth-enhet, prøv så å koble
sammen igjen.
yy Vær sikker på at bluetooth-enheten din er på.
yy Fjern hindringen som befinner seg på banen mellom fjernkontrollen og
enheten.
yy Avhengig av type bluetooth-enhet eller gjenstandene rundt, kan det tenkes
at ikke enheten kobles til.
Bluetooth-tilkoblingen
fungerer ikke bra.
yy Mens du bruker Bluetooth, vil du kanskje ikke kunne aktivere BT-appen.
Koble fra Bluetooth-enheten du har koblet til før du bruker BT-appen
ordentlig.
yy Når Bluetooth-enheten din allerede har blitt tilkoblet med en annen enhet,
koble fra Bluetooth-tilkoblingen først. Du kan da kontrollere spilleren din
gjennom BT-appen.
yy Avhengig av Bluetooth-enhet, vil BT-appen fungere restriktivt eller ikke
fungere.
yy En tilkobling kan bli avsluttet hvis du velger et annet program eller
endrer den tilkoblede enhetens innstillinger ved via BT-appen. Sjekk
tilkoblingsstatus i slike tilfeller.
Enheten fungerer ikke
normalt.
yy 1/!-knappen blinker i rødt og hvitt hvis det oppstår feil. I slike tilfeller må
du bruke enheten på et passende sted der temperaturen eller fuktigheten
ikke er så høy eller lav.
Løsningene overfor
virker ikke.
yy Trykk i hullet for tilbakestilling med en spiss ting som en mekanisk blyant.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 16
2013-06-11
3:37:50
4Tillegg
Tillegg
17
Om 1/! Knappens tilstand
Slått på
rød
Slått på hvit
Påslått Grønn
Av
Pipelyd
Batteri
Strøm
Strømadapter
Tilstand
Av
Tilkoblet
På
Frakoblet
På
Tilkoblet
-
Tilkoblet
Har problem med batteriet
Strøm
Strømadapter
Tilstand
På
-
Blåtann paret
Strøm
Strømadapter
Tilstand
På
-
Lydsynkronisering
frakoblet
(I modus Sound Sync)
På
-
Lydsynkronisering tilkoblet
Lader
Farge
Fulladet
Lavt batteri
Lader
Blinker raskt
Fulladet
Advarselsmelding
Bluetooth
Farge
LG Sound Sync
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 17
4
Tillegg
Blinker to
ganger
Farge
(Grønt)
(Grønt)
Blinker to
ganger
2013-06-11
3:37:51
18
Tillegg
Varemerker og lisenser
Behandling av enheten
Når enheten sendes
Bluetooth® trådløs teknologi er et system som
tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter
innen en maksimal rekkevidde på 10 meter.
Å koble til enkeltenheter ved hjelp av Bluetooth®
trådløs teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi
kan kontrolleres via Cascade hvis tilkoblingen ble
gjort ved hjelp av Bluetooth® trådløs teknologi.
Bluetooth®-merker og logoer eies av Bluetooth®
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG
Electronics gjøres i tråd med lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører også sine
respektive eiere.
4
Tillegg
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 18
Ta vare på original innpakning og pakkemateriale.
Hvis du må sende enheten, bør du pakke den
i original innpakning som den var pakket fra
fabrikken for maksimum beskyttelse.
Holde overflatene rene
yy Bruk ikke ustabile væsker som insektspray i
nærheten av enheten.
yy Å tørke av enheten med sterkt trykk kan skade
overflaten.
yy La ikke gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøre enheten
Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre enheten.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut som et lett fuktet med en oppløsning med
et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke sterke
rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller
fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.
2013-06-11
3:37:52
Tillegg
19
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
DC 12 V 0 1.5 A
Krav for strømadapter
100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Strømforbruk
18 W
Dimensjoner (B x H x D)
300 mm x 95 mm x 98 mm
Nettovekt (ca.)
1.3 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Drift-luftfuktighet
5 % til 60 %
Inngangs
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereokontakt)
Forsterker
10 W x 2 ch (6 Ω på 1 kHz)
Strøm ut (Batterier)
5 W x 2 ch (6 Ω på 1 kHz)
T.H.D
10 %
4
Tillegg
Strøm ut (Adapter)
Høytalere
Type
innebygget
Motstand
6Ω
Strøm inn
10 W
Maks strøm inn
20 W
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten ytterligere varsel.
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 19
2013-06-11
3:37:52
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
NP6530-B0.BSWELLK_NOR_MFL67789503.indd 20
2013-06-11
3:37:52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement