LG PC12 Owner's manual

LG PC12 Owner's manual
LGESW_PC12_NOR_MFL40699304
NORSK
MODELLER : PC12
iPod er et varemerke for Apple Computer, Inc, registrert I USA og andre land.
HiFi-systemet ditt kan gjøre en rekke ting
iPod DOCKING
Gå til side 6
Dysse meg i søvn og
vekke meg
Gå til side 9
Spiller CD-er og USB
Go to pages 6 & 8
Innholdsfortegnelse
Oppsett (Bakpanel)
Om spilleren
Om fjernkontrollen
Lytte til CD-plater
iPod DOCKING
Lytte til musikk fra din bærbare spiller
Lytte til radio
Kople til bærbar USB-spiller
Opptak
Stille klokkeslettet
Bruke spilleren som vekkerklokke
Sovne inn mens du hører på spilleren
Modusbelysning
Om MP3/WMA
Sikkerhetsforskrifter
Feilsøking
Spesifikasjoner
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
11
11
Ta opp fra CD, radio eller
bærbar til USB
Spille av fra mange
eksterne enheter
Gå til side 8
Gå til side 7
Lytte til radio
Gå til side 7
Bærbar CD-spiller
Vennligst les hele denne håndboken nøye før du tilkobler, igangsetter eller foretar justeringer av dette produktet.
2
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
MP3-spiller
NORSK
Oppsett (Bakpanel)
Sett strømledningen inn i en stikkontakt
PHONES (Hodetelefonutgang)
Kople til en hodetelefonplugg ( 3.5 mm) til
kontakten for å lytte via hodetelefonene. Når
hodetelefonene (medfølger ikke) koples til, slås
høyttalerne av.
a. Før du kobler til strømledningen, sjekk at
arbeidspenningen på enheten stemmer overens
med spenningen i strømnettet.
b. Koble den ene enden av strømledningen
(vedlagt) til AC IN-kontakten på baksiden av
enheten.
c. Sett den andre enden inn i stikkontakten i veggen.
Sette batteriet i fjernkontrollen
Pass på at (+) pluss og (-) minus på batteriet (størrelse
AAA) samsvarer med merkene i fjernkontrollen.
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
3
Om spilleren
ALARM (SNOOZE)
Med ALARM-funksjonen skal du slå på CDavspilling og radiomottak på et ønsket tidspunkt.
(se Bruke spilleren som vekkerklokke)
CD-slisse
• Ikke skyv en CD inn i CD-slissen med makt.
• Ikke skyv eller dra I CD-en mens den settes inn.
• Trykk på Z EJECTen gang til for å sette CD-en inn
igjen etter å ha løst den ut.
Z EJECT
Løs ut eller sett inn CD-en i CD-slissen.
CLOCK (SNOOZE)
For å stille inn klokken og kontrollere tiden.
(se Stille klokkeslettet)
-TUNING+ / .>
For lagring av radiostasjoner.
(se Lytte til radio)
x / MO./ST.
B/x
Starter eller stopper avspillingen.
z REC
Starter eller tar pause i
opptaket.
iPod DOCK
VOLUME
Kontrollerer volumet for alle funksjoner.
FUNC/INPUT
Skifter mellom funksjonene FM,
CD, USB, PORTABLE, IPOD.
1 /]]
Slå på eller av.
DISPLAYVINDU
4
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
Om fjernkontrollen
Slå på eller av
Trykk på 1 I mer enn 3 sekunder for å slå
enheten på, gå kan aktivere
strømsparemodus.
For å endre INPUT-funksjoner
Endre funksjoner mellom PORTABLE, IPOD.
• Falle i søvn mens du lytter til spilleren
• Mood Lighting
Skifte mellom funksjoner
Endre funksjonenemellom FM, CD, USB.
• Spille av spor flere ganger
• Velg et annet spor (iPod DOCKING)
Lagre en radiostasjon
Søke etter en sekvens i et spor •
Hurtigsøk etter spor •
Hoppe til et annet spor •
Starter eller tar pause i avspillingen
Dempe lyden midlertidig
Trykk på knappen igjen for å høre lyden.
Søke etter en mappe med MP3/WMA-filer
Når det spilles av en CD-plate som
inneholder MP3/WMA-filer i flere mapper,
trykker du FOLDER•PRESET for å velge
ønsket mappe.
Søker radiostasjoner etter radiotype
- Ekstrautstyr
VOLUME
Kontrollerer volumet for alle funksjoner.
Justering av lydkvalitet
Du kan velge mellom fire forskjellige lydbilder
med omgivelseslyd.
Starter eller tar pause i opptaket
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
5
Lytte til CD-plater
iPod DOCKING
Du kan høre musikk ved å koble en
iPod til spilleren. Koble iPod-en til
“iPod DOCK” i øvre del av
spilleren.
Audio-CD og MP3/WMA-CD kan
avspilles på denne spilleren.
PÅ SPILLER
1. Sett inn CD-platen: I displayet
vises totalt antall spor (filer).
2. Velg CD-funksjon:
3. Start avspilling av CD-platen:
4. Stoppe avspillingen:
PÅ FJERNKONTROLL
Z EJECT
FUNC/INPUT
FUNCTION
x
B/x
x
B/x
B/[]
x ENTER
1. Velg iPod-funksjon:
2. “IPOD” vises:
3. Start avspilling:
4. Før du kobler fra iPod-en, velg
en annen funksjon ved å trykke
på:
5. Fjern iPod:
PÅ SPILLER
PÅ FJERNKONTROLL
FUNC/INPUT
INPUT
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
eller
INPUT
Lytte til CD-plater - mer du kan gjøre
iPod DOCKING - more you can do
Sette CD-platen på pause eller starte igjen
Sett iPod-en på pause eller start den omigjen
Trykk på B /[] på fjernkontrollen under avspilling. Trykk en gang til på
knappen for å gjenoppta avspillingen.
x på spilleren eller B/[] på fjernkontrollen under avspilling.
Trykk på B/x
Press this button again to resume play.
Søke etter en sekvens i et spor
Søke etter en sekvens i et spor
Holde ./> inne på enten spilleren eller fjernkontrollen under
avspilling.
Holde ./> inne på enten spilleren eller fjernkontrollen under
avspilling.
Hoppe til et annet spor
Skip to another track
Trykk på ./> på enten spilleren eller fjernkontrollen.
Trykk på ./> på enten spilleren eller fjernkontrollen.
Hurtigsøk etter spor
Hold ./> inne på enten spilleren eller fjernkontrollen utelukkende i
stopp-status. Det hoppes fortløpende til neste spor.
Spille av spor flere ganger
Trykk på MODE på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet endres I
følgende rekkefølge: RPT 1 (gjenta 1)- RPT ALL (gjenta alt)
- RANDOM (tilfeldig) – OFF (av).
6
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
Hoppe til et annet spor
Trykk på MODE på fjernkontrollen, du kan flytte til forige liste.
Trykk på FOLDER•PRESET på fjernkontrollen, du kan flytte til et ønsket
element. Trykk deretter på x ENTER på fjernkontrollen for å bekrefte.
MERK :
• Når tilkoblingen til iPod ikke er stabil eller det ikke er tilstrekkelig batteritid
igjen, vises meldingen “ERROR”.
• IPod-en blir lagret automatiski når den er koblet til spilleren.
Lytte til radio - mer du kan gjøre
Lytte til musikk fra din bærbare
spiller
Søke etter radiostasjoner automatisk
Trykk på ./> på enten spilleren eller fjernkontrollen I mer enn 0,5
sekund. Tuneren vil automatisk skanne og stoppe når den finner en
radiostasjon.
Spilleren kan benyttes til å spille av
musikk fra mange typer av bærbare
spillere.
Slette alle lagrede stasjoner
Trykk på og hold x ENTER på fjernkontrollen inne I to sekunder.
“ERASE” (slett) vises. Trykk på x ENTER på fjernkontrollen for å slette
alle lagrede stasjoner.
PÅ SPILLER
1. Koble til den bærbare spilleren
ved å plugge enhete til
PORTABLE IN på siden av
spilleren:
2. Slå på strømmen:
3. Velg PORTABLE-funksjonen:
4. Slå på den bærbare spilleren og
start avspilling:
1 /]]
FUNC/INPUT
PÅ FJERNKONTROLL
1
INPUT
Forbedre dårlig FM-motak
Trykk på MO./ST. på spilleren eller B/[] på fjernkontrollen. Dette vil endre
tunerens modus fra stereo til mono og som regel forbedre mottaket.
Eller koble antennen ordentlig til.
Se informasjon om radiostasjonene - TILLEGGSUTSTYR
FM-tunerer er utstyrt med Radio Data System (RDS). På denne radioen
vises bokstavene RDS på displayet, samt informasjon om radiostasjonen
du lytter til. Trykk på RDS på fjernkontrollen fjere ganger for å se
informasjonen.
Lytte til radio
1. Velg FM:
2. Velg radiostasjonen:
3. Lagre en radiostasjon:
Et forvalgsnummer vises i
displayet.
4. Velge en lagret radiostasjon:
5. For å bekrefte, trykk: Opptil 30
radiostasjoner kan lagres.
Velge et forvalgsnummer for en radiostasjon
Velg den stasjonen du ønsker ved å trykke på ./>. Trykk på
x ENTER, stasjonen blinker. Trykk på FOLDER•PRESET på fjernkontrollen
for å velger det forhåndsinnstillingsnummeret du ønsker. Trykk på x ENTER
for å lagre det.
PÅ SPILLER
PÅ FJERNKONTROLL
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
./>
x ENTER
PTY - programtype, som Nyheter, Sport, Jazz.
RT - Radiotekst, navnet på radiostasjonen.
CT - Klokkeslett, klokkeslettet hos radiostasjonen.
PS - Programservicenavn, navnet på kanalen.
Du kan søke radiostasjoner etter programtype ved å trykke RDS.
I displayet vises den forrige PTY som var i bruk. Trykk gjentatte ganger på
PTY for å velge ønsket programtype. Trykk og hold ./>. Tuneren vil
søke automatisk. Søket stopper når det registreres en stasjon.
FOLDER•PRESET
x ENTER
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
7
Opptak
Kople til bærbar USB-spiller
Ta opp FM eller PORTABLE kilde til USB
Fordelen med å kople til din bærbare
USB-spiller via systemets USB-port, er at
du kan kontrollere den bærbare enheten
fra systemet. Kople den bærbare
spilleren til systemet med USB-kabelen
(medfølger ikke).
Koble USB-en til spilleren før opptak.
1. Velg en modus (PORTABLE eller
FM) du vil ta opp I:
2. Start innspillingen:
3. Stoppe en innspilling:
1. Velg USB-funksjonen:
2. I displayet vises “READ”
etterfulgt av antall filer:
3. Trykk på:
4. Innen du kopler fra den bærbare
USB-spilleren må du skifte til en
annen funksjon ved å trykke:
5. Kople fra USB-spilleren:
PÅ FJERNKONTROLL
FUNC/INPUT
FUNCTION
eller
INPUT
REC
z REC
x
B /x
x ENTER
Ta opp Audio CD til USB
PÅ SPILLER
PÅ FJERNKONTROLL
FUNC/INPUT
FUNCTION
Du kan velge ett spor for innspilling, eller ta opp alle lydsporene på CD-en
til USB. (Volumet bør ikke stilles på maks. under CD-opptak.)
B/[]
FUNCTION
eller
INPUT
1. Velg CD-funksjon:
2. Velge spor:
3. Start innspillingen:
4. Stoppe en innspilling:
x
B/x
FUNC/INPUT
MERK :
• Visse bærbare enheter er ikke kompatible med dette systemet.
• Når flere kort er koblet til minnekortleseren, blir det først opdagede kortet
gjenkjent.
• Trekk aldri ut USB-enheten mens den er i drift.
• Det er nødvendig å ta en sikkerhetskopi for å unngå at data går tapt.
• Hvis du benytter en USB-skjøteledning eller en USB-HUB, kan det være
at USB-enheten ikke blir gjenkjent.
• En enhet som benytter NTFS filsystemet støttes ikke.
(Kun støtte for FAT (16/32) filsystem.)
• USB-funksjonen for denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.
• Digitalkamera og mobiltelefon støttes ikke.
• Denne enheten støttes ikke dersom det totale antall filer er 1000 eller
mer.
8
PÅ SPILLER
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
PÅ SPILLER
PÅ FJERNKONTROLL
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
z REC
x
B /x
./>
REC
x ENTER
MERK :
• Hvis du tar ut USB-en under opptaket blir kanskje ikke filen lagret.
• Trykk på z REC (REC) I mer enn 3 sekunder for å velge bitfrekvens.
Trykk på ./> for å velge bitfrekvens og z REC (REC) en gang til
for å velge opptakshastighet. Trykk på ./> for å velge ønsket
opptakshastighet og z REC (REC) en gang til for å fullføre opptaket.
1 x hastighet : Du kan høre på musikken mens du tar den opp.
(FM, PORTABLE eller Audio CD)
2 x hastighet (Bare 96kbps, 128kbps)
: Du kan bare ta opp musikkfilen. (Bare Audio CD)
Uautorisert kopiering av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer,
filer, kringkastede programmer og lysopptak, kan innebære brudd på
opphavsrettslovgivningen og dermed være å betrakte som et kriminelt
lovbrudd. Dette utstyret skal ikke brukes for slike formål.
Vis ansvar
Respekter opphavsretten
Sovne inn mens du hører på spilleren
Stille klokkeslettet
PÅ SPILLER
1. Turn the power on:
2. Trykk i mer enn 2 sekunder:
3. Velg mellom: 12 t (for am- og pm-visning)
24 t (for 24-timers visning)
4. Bekreft valget:
5. Velg timetallet:
6. Trykk på:
7. Velg minuttallet:
8. Trykk på:
1 /]]
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
Trykk gjentatte ganger på SLEEP på fjernkontrollen, displayet endres I
følgende rekkefølge: SLP OFF – LIGHT – korresponderende ikoner.
Trykk gjentatte ganger ./> på SLP OFF, displayet endres I følgende
rekkefølge: SLP 90 & dimmer ON -> SLP 80 & dimmer ON -> SLP 70 &
dimmer ON -> SLP 60 & dimmer ON -> SLP 50 & dimmer ON -> SLP 40 &
dimmer ON -> SLP 30 & dimmer ON -> SLP 20 & dimmer ON -> SLP 10 &
dimmer ON -> SLP OFF & dimmer OFF.
Modusbelysning
Trykk gjentatte ganger på SLEEP på fjernkontrollen, displayet endres I
følgende rekkefølge: SLP OFF - LIGHT – korresponderende ikoner.
Trykk ./> gjentatte ganger på LIGHT, displayet endres I følgende
rekkefølge: L--1 -> L--2 -> L--3 -> L--OFF.
Bruke spilleren som vekkerklokke
Om MP3/WMA
Trykk på ALARM på spilleren og hold den inne i to sekunder.
Trykk gjentatte ganger på ./>, displayet endres I følgende
rekkefølge: FM, CD, USB. Trykk på ALARM når funksjonen du vil bli
vekket av vises. Deretter angir du tidspunktet da alarmen skal aktiveres.
Bruk ./> for å endre timer og minutter, og ALARM for å lagre.
Deretter vises innstillingsdisplayet for lydvolum (VOL). Bruk ./> for å
endre volumet og ALARM for å lagre. Klokkeikonet viser at alarmen er
innstilt. Slå systemet av. Når systemet er slått av kan du kontrollere
tidspunktet alarmen er innstilt på ved å trykke på ALARM.
Du kan også slå alarmen på og av ved å trykke på ALARM.
MERK :
• Hvis du ikke stiller inn klokken, vil ikke alarmfunksjonen fungere.
• Når ingen knapper er blitt trykket innen 5 minutter mens alarmen piper,
blir alarmen automatisk slått av.
Denne spillerens MP3/WMA-kompatibilitet er begrenset til følgende:
• Samplingsfrekvens: 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
• Bits per sekund: 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
• Fysisk format for CD-R må være “ISO 9660”
• Dersom man spiller inn MP3/WMA-filer ved hjelp av programvare som
ikke kan opprette et FILSYSTEM, f.eks. “Direct-CD” o.l., kan ikke
MP3-filene avspilles. Vi anbefaler at man bruker “Easy-CD Creator”, som
oppretter et ISO 9660-filsystem.
• Ikke bruk spesialtegn som “/ : * ? “ < > ” osv.
• Selv om CD-en inneholder mer enn 1000 filer, vil spilleren kun vise de
999 første.
DØSE-funksjonen
Denne funksjonen vekker deg hvert 5. minutt dersom du ikke slår av
alarmen. Når alarmen er på og du trykker på CLOCK eller ALARM, blir
CD-en eller USB-en endret til pause & stum. Og tuneren er I stum modus I
5 minutter, og endres deretter til spill & stum av.
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
9
Sikkerhetsforskrifter
ADVARSEL
FARE FOR STØT –
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE
DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN
KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE. SERVICE MÅ BARE
FORETAS AV KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren
om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler,
og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved
berøring, med personskade som resultat.
Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle
brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som
medfølger apparatet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT
MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller
lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i
overensstemmelse med produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av
produktet og for å beskytte det mot overopp-heting.
Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller
tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en
bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og
produsentens anvisninger er fulgt.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen
væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs;
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre
forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker.
Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak,
forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle
farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk
strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en
tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd,
bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på
støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet.
For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av
veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett tilgjengelig.
Kaste det gamle apparatet
1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et
produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre
mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle
apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
Dette produktet er produsert i henhold til EMC-direktiv 2004/108/EC og
lavspenningsdirektivet 2006/95/EC.
FORSIKTIG:
Dette produktet inneholder et lasersystem.
Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta
vare på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis
produktet trenger vedlikehold.Bruk av kontroller og justeringer eller utførelse av andre
prosedyrer enn hva som er beskrevet her, kan resultere i fare for skadelig stråling.
Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne dekselet. Laserstrålingen er
synlig når dekselet er åpnet. SE IKKE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
10
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
Europeisk representant :
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
USB
Feilsøking
Symptom
Spesifikasjoner
Årsak
Korrigering
Generelt
Ingen strøm til
spilleren.
Ingen lyd.
Strømledningen er ikke satt inn.
Sjekk om strømmen er brutt
Sjekk om du har valgt riktig
funksjon.
Sett inn strømledningen.
Sjekk tilstanden ved hjelp av annet
elektrinisk utstyr.
Trykk på FUNC/INPUT (FUNCTION)
og kontroller den valgte funksjonen.
En ikke-lesbar plate er satt inn.
CD-en er skitten.
Sett inn en lesbar plate.
Rengjør CD-en.
CD
Enheten starter
ikke å spille av.
Strømforbruk
Nettovekt
Ytre mål (BxHxD)
Driftstemperatur
Omgivelsesfuktighet
Avgitt effekt
T.H.D
Frekvensgang
Signal-til-støy-forhold
Høyttalere
Radio
FM Avstemmingsområde
RADIO
Det går ikke an å få Antennen er feilaktig posisjoner
inn radiostasjonene. eller tilkoblet.
Koble antennen riktig til.
iPod
IPod-den fungerer
ikke.
Generelt
Strømtilførsel
Kontroller om spilleren er riktig
koblet til enheten.
Kontroller om iPod-en er fulladet.
Koble den korrekt til enheten.
Fjernkontrollen er ikke rettet mot
enhetens fjernkontrollsensor.
Fjernkontrollen er for langt fra
enheten.
Det ligger en hindring foran
fjernkontrollen og enheten.
Batteriene i fjernkontrollen er
utladet.
Pek fjernkontrollen mot enhetens
fjernkontrollsensor.
Bruk fjernkontrollen innenfor en
radius på ca. 16 ft (5 m).
Fjern hindringen.
CD
Frekvensgang
Signal-til-støy-forhold
Dynamisk område
Se etiketten på bunnen av
enheten.
Se etiketten på bunnen av
enheten.
2.45 kg
332 x 165 x 248 mm
5 oC til 35 oC
5% til 85 %
5W+5W
10 %
200 - 18000 Hz
70 dB
6ΩX2
87.5 - 108.0 MHz eller 65 - 74 MHz,
87.5 - 108.0 MHz
200 - 18000Hz
70 dB
60 dB
Lade opp iPod-en. IPod-en blir
lagret automatiski når den er koblet
til spilleren.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen
virker ikke som
den skal.
Skift batteriene.
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUKERHÅNDBOK
11
P/NO : MFL40699304
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement