LG PC14 Owner's manual

LG PC14 Owner's manual
PC14-UD_DSWELL_NOR_6116
PC14 (PC14-UD)
P/NO : MFL42956116
NORSK
Sikkerhetsmessige forholdsregler
ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØT
– MÅ IKKE ÅPNES
ADVARSEL : FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE
DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) ÅPNES – INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN
REPARERES AV BRUKEREN – SERVICE MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT
PERSONELL.
Dette lynsymbolet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det er
uisolerte farlige spenninger inne i apparatet som kan være sterke nok nok
til å utgjøre en fare for elektrisk støt.
Dette utropstegnet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om viktige
bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i håndboken som
fulgte med produktet.
ADVARSEL : FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL : Ikke installer dette utstyret på en trang plass, som i en bokhylle eller
lignende.
ADVARSEL :
Dette produktet gjør bruk av et lasersystem.
For å sikre at produktet brukes riktig, bør bruksanvisningen leses nøye og
oppbevares for fremtidige referanser. Dersom enheten skulle kreve vedlikehold,
kontakt et autorisert servicesenter. Bruk av andre betjeningselementer, justeringer
eller fremgangsmåter enn de som er beskrevet her kan medføre eksponering til farlig
stråling. For å forhindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke gjør forsøk på å åpne
apparatet. Synlig laserstråle ved åpning. UNNGÅ Å SE INN I STRÅLEN.
ADVARSEL : Apparatet må ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og ingen
gjenstander som er fyllt med vann, som for eksempel vaser, må plasseres på
apparatet.
ADVARSEL vedrørende strømledningen
For de fleste apparater anbefales det å bruke en separat kurs.
2
Det vil si en enkel utgangskurs som ikke har andre forgreninger eller strømuttak.
Sjekk spesifikasjonssiden i denne bruksanvisningen for å være på den sikre siden.
Vegguttak må ikke overbelastes. Ovebelastede vegguttak, løse eller skadede
vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger eller ødelagt eller sprukken
ledningsisolasjon er farlig.
Hver av disse tingene kan føre til strømstøt eller brann. Undersøk ledningen til
apparatet fra tid til annen, og dersom den ser skadet eller ugrei ut, trekk den ut av
stikkontakten, la være å bruke apparatet og få ledningen erstattet med en eksakt
reservedel på et autorisert servicecenter.
Beskytt strømledningen mot fysiske og mekaniske belastninger som vridning, knekk,
klem, sørg for at den ikke kommer i klemme i en dør eller blir tråkket på. Vær spesielt
oppmerksom på støpsler og stikkontakter, og der ledningen kommer ut av apparatet.
For å koble apparatet fra strømnettet, trekk ut støpselet. Sørg for at støpselet er lett
tilgjengelig når du installerer apparatet.
Skroting av gamle apparater
1. Når dette avfallsdunk-symbolet med et kryss over er festet på et produkt,
betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/ 96/ EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avfallshåndteres atskilt fra
husholdningsavfall, og leveres til egne innsamlingssteder utpekt av
myndighetene.
3. Korrekt avfallshåndtering av gamle apparater vil bidra til å forhindre
mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av dine gamle
apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, det lokale renholdsverket
eller butikken der du kjøpte produktet.
Dette produktet er produsert I samsvar med EMC-direktiv 2004/ 108/
EC og Lavspenningsdirektivet 2006/ 95/ EC.
Europeisk representant :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Nederland
(Tlf : +31-036-547-8940)
Innhold
Koble til enheten (Bakpanel)
4
Hovedenhet
5
Fjernkontroll
6
Lytte til CD-plater
7
Bruke en iPod
8
Lytte til musikk fra din bærbare spiller
9
Høre på et forhåndsprogrammert lydfelt
Lytte til radiov
• “Made for iPod” betyr at et elektronisk tilbehør har blitt designet
for forbindelse spesiellt til iPod, og har blitt sertifisert av
produsenten for å svare til Apple prestasjons standard.
• Apple er ikke ansvarlig for driften av denne innretningen eller
dens overholdelse vedr. sikkerhet og lovgivningsmessig
standard.
9
10
Stille klokkeslettet
11
Bruke en USB-enhet
12
Spill inn på USB
13
Feilsøking
14
Spesifikasjoner
15
iPod er et varemerke for Apple Computer, Inc, registrert I USA og andre land.
Vennligst les hele denne håndboken nøye før du tilkobler, igangsetter eller foretar justeringer av dette produktet.
3
Koble til enheten (Bakpanel)
Sett inn ledningens støpsel inn i en veggkontakt.
a. Før du kobler til strømledningen,
sjekk at arbeidspenningen på
enheten stemmer overens med
spenningen i strømnettet.
PHONES (Hodetelefonutgang)
Kople til en hodetelefonplugg ( 3.5 mm) til
kontakten for å lytte via hodetelefonene. Når
hodetelefonene (medfølger ikke) koples til, slås
høyttalerne av.
4
b. Koble den ene enden av
strømledningen (vedlagt) til AC INkontakten på baksiden av enheten.
c. Sett den andre enden inn i
stikkontakten i veggen.
Hovedenhet
iPod Dock
CLOCK
(For å stille inn klokken og kontrollere tiden.)
ALARM 1, 2
Med ALARM-funksjonen kan du slå på CD, iPod, USB
spill og radiomottagning til ønsket tid
(Se hvordan bruke din enhet som alarmklokke)
INPUT/FUNC.(Funksjon)
Velg funksjonen
1 /]]
Slå på eller av.
USB-port
USB REC
Spill inn på USB.
CD-slisse
• Ikke skyv en CD inn i CD-slissen med makt.
• Ikke skyv eller dra I CD-en mens den settes inn.
• Trykk på EJECTen gang til for å sette CD-en inn
igjen etter å ha løst den ut.
• Sett det inn i CD åpningen med etikettsiden mot.
FM antenne
EJECT
Løs ut eller sett inn CD-en i CD-slissen.
Topp- kontroller
SNOOZE/SET
v/V
V)
VOL. (v
Kontrollerer volumet for alle funksjoner.
TUN.-/+ / ./>
Skanning/ Innstilling/ Søking
B/x
x
Play/ Stopp
Front- kontroller
5
Fjernkontroll
1
• Strømmen På/Av
F
• Endrer funksjonene.
Endre funksjonenemellom iPod,
PORTABLE, FM, CD, USB.
REPEAT
MENU
• Høre på spor gjentatt eller tilfeldig.
• Velg et annet spor (iPod DOCKING)
./>
ALARM
• Du kan våkne opp til musikk eller et
radioprogram til forhåndsinnstilt tid.
TUN
-/+
• Velger radiostasjon.
• Søker etter en seksjon innenfor et
spor.
• Hopper forover eller bakover.
SLEEP
LIGHT
• Fall i søvn mens du hører på enheten
• Dimm display lysene.
B/X
X
• Starter eller setter avspilling i pause
x
ENTER
v
v
FLDER
•
PRESET
MUTE
EQ
+
-
VOL
6
• Søke etter en mappe med MP3/
WMA-filer
Når det spilles av en CD-plate som
inneholder MP3/ WMA -filer i flere
mapper, trykker du FOLDER•PRESET
for å velge ønsket mappe.
• Velge et forvalgsnummer for en
radiostasjon.
• Dempe lyden midlertidig
Trykk på knappen igjen for å høre
lyden.
• Justering av lydkvalitet
Du kan velge lydbilder.
• Kontrollerer volumet for alle
funksjoner.
RDS
PTY
z REC
• Stopper avspilling eller opptak
• Lagre radio-stasjoner.
• Stille inn alarm-funksjonen.
• Radio Data System.
• Viser de ulike RDS-displayene.
• Opptaksknapp
Sette batteriet i fjernkontrollen
Pass på at (+) pluss og (-) minus på batteriet
(størrelse AAA) samsvarer med merkene i
fjernkontrollen.
MERK :
Lytte til CD-plater
• Enheten kan ikke betjenes med 8 cm. disc/diskett. (Bruk kun 12 cm.
disc/diskett).
• Når du setter inn diskett i løpet av spille-modus, spiller disken automatisk.
Om MP3/ WMA
Denne spillerens MP3/ WMA -kompatibilitet er begrenset til følgende:
• Samplingsfrekvens 32 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
• Bits per sekund 32 - 320kbps(MP3), 40 - 320kbps(WMA)
PÅ ENHETEN
1. Sett inn CD-platen:
I displayet vises totalt antall spor
(filer).
2. Velg CD-funksjon
3. Start avspilling av CD-platen
4. Stoppe avspillingen
PÅ
FJERNKONTROLLEN
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/x
x
B/X
X
x ENTER
• Fysisk format for CD-R må være “ISO 9660/ JOLIET”
• Dersom man spiller inn MP3/ WMA -filer ved hjelp av programvare som ikke
kan opprette et FILSYSTEM, f.eks. “Direct-CD” o.l., kan ikke MP3-filene
avspilles. Vi anbefaler at man bruker “Easy-CD Creator”, som oppretter et ISO
9660-filsystem.
• Ikke bruk spesialtegn som “/ : * ? “ < > ” osv.
• Selv om CD-en inneholder mer enn 1000 filer, vil spilleren kun vise de 999
første.
Lytte til CD-plater - mer du kan gjøre
Pause eller starte en CD om igjen
1 Trykk på B/[] under avspilling.
2 Trykk på knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.
Søke etter en seksjon innenfor et spor
Hold på bb/BB på enheten eller ./> på fjernkontrollen under
avspilling, og slipp den ved det punktet du vil høre på.
Hoppe til et annet spor (filer)
Trykk på bb/BB på enheten eller ./> på fjernkontrollen i stoppstatus.
Høre på sporene (filer) gjentatt eller tilfeldig
Trykk på REPEAT/MENU på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet
endres I følgende rekkefølge: RPT 1 (gjenta 1)- RPT ALL (gjenta alt)
- RANDOM (tilfeldig) – OFF (av).
7
MERK :
Bruke en iPod
Du kan høre på musikk ved å koble iPod til spilleren. Koble iPod til “iPod
DOCK” på øvre del av enheten.
1. Velg iPod-funksjon
2. “IPOD” vises
3. Start avspilling
4. Før du kobler fra iPod-en, velg
en annen funksjon ved å trykke
på
5. Fjern iPod
PÅ ENHETEN
PÅ
FJERNKONTROLLEN
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
INPUT/FUNC.
F
Bruke en iPod - mer du kan gjøre
Høre på musikk fra din iPod.
Betjene iPod ved å bruke enheten eller fjernkontrollen etter tilkobling til
enheten. Når tilkoblet, betjenes enheten som den tilkoblede iPod gjør og
status som FOLDER •PRESET er forandret gjennom iPod regulering. For
“iPod Touch” model, kan forklaringen på noen funksjoner kanskje ikke være
anvendelig/egnet.
Bruke fjernkontrollen
PÅ ENHETEN
PÅ FJERNKONTROLLEN
Betjening
B/x
x
B/X
X
Pause eller gjenstart
bb / BB
./ >
Gå til eller søk
REPEAT/MENU
-
8
Går til forrige meny
Gå til ønsket element
FOLDER •PRESET
Velg et element
• Når tilkoblingen til iPod ikke er stabil eller det ikke er tilstrekkelig batteritid
igjen, vises meldingen “ERROR”.
• iPod-en blir lagret automatiski når den er koblet til spilleren.
• Ved betjening av iPod for å forandre iPod “sove”-modus, trykk og
X på fjernkontrollen i ca. 5 sekunder, og for å gå ut av iPod
hold B/X
X igjen.
“sove”-modus ved å trykke B/X
Lytte til musikk fra din bærbare
spiller
Høre på et forhåndsprogrammert lydfelt
Dette systemet har et antall forhåndsprogrammerte surround-lydfelter.
Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke EQ.
Elementene som viser for equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og
effekter.
PÅ DISPLAYET
Spilleren kan benyttes til å spille av musikk
fra mange typer av bærbare spillere.
1. Koble til den bærbare spilleren
ved å plugge enhete til
PORTABLE IN på siden av
spilleren
2. Slå på strømmen
3. Velg PORTABLE-funksjonen
4. Slå på den bærbare spilleren og
start avspilling
PÅ ENHETEN
PÅ
FJERNKONTROLLEN
1 /]]
INPUT/FUNC.
1
F
Beskrivelse
POP
CLASSIC
JAZZ
Dette programmet gir en entusiastisk atmosfære til lyden,
som gir deg følelsen av at du befinner deg på en virkelig
pop, klassisk eller jazz konsert.
NORMAL
Du kan glede deg over lyden uten equalizer-effekt.
9
Se informasjon om radiostasjonene - TILLEGGSUTSTYR
Lytte til radiov
Trekk ut FM-antennen fra hovedenheten.
1. Velg FM
PÅ ENHETEN
PÅ
FJERNKONTROLLEN
INPUT/FUNC.
F
2. Velg radiostasjonen
./>
./>
3. Lagre en radiostasjon:
Et forvalgsnummer vises i
displayet.
4. Velge en lagret radiostasjon
x ENTER
FOLDER•PRESET
5. For å bekrefte, trykk: Opptil 30
radiostasjoner kan lagres.
x ENTER
Lytte til radio - mer du kan gjøre
Se etter radiostasjoner automatisk
1 Trykk på TUN. - /+ på enheten og hold inne eller trykk på
TUN - /+ på fjernkontrollen i mer enn 0,5 sekunder.
2 Tuneren skanner automatisk, og stopper når den finner en radiostasjon.
Slette alle lagrede radiostasjoenr
1 Trykk på ENTER på fjernkontrollen og hold inne i to sekunder. “ERASE”
vises.
2 Trykk på ENTER på fjernkontrollen for å slette alle lagrede stasjoner.
Forbedre dårlig FM-mottak
B/x
x) på enheten eller PLAY (B
B/X
X ) (MO./ST.) på
Trykk PLAY (B
fjernkontrollen. Det kobler over fra stereo til mono, og bedrer vanligvisd
mottaket.
10
FM-tunerer er utstyrt med Radio Data System (RDS). På denne radioen
vises bokstavene RDS på displayet, samt informasjon om radiostasjonen
du lytter til. Trykk på RDS på fjernkontrollen fjere ganger for å se
informasjonen.
PTY - programtype, som Nyheter, Sport, Jazz.
RT - Radiotekst, navnet på radiostasjonen.
CT - Klokkeslett, klokkeslettet hos radiostasjonen.
PS - Programservicenavn, navnet på kanalen.
Du kan søke radiostasjoner etter programtype ved å trykke RDS.
I displayet vises den forrige PTY som var i bruk. Trykk gjentatte ganger på
PTY for å velge ønsket programtype. Trykk og hold ./>. Tuneren vil
søke automatisk. Søket stopper når det registreres en stasjon.
Bruke din enhet som en alarmklokke
Stille klokkeslettet
PÅ ENHETEN
1. Slå på strømmen
2. Trykk i mer enn 2 sekunder
3. Velg mellom : AM 12.00 (for en am eller pm
display) eller 0.00 ( for er 24 timer display)
1 /]]
CLOCK
./>
4. Bekreft valget
SNOOZE/SET
5. Velg timetallet
./>
6. Trykk på
7. Velg minuttallet
8. Trykk på
SNOOZE/SET
./>
SNOOZE/SET
1 Trykk og hold ALARM 1,2 på enheten ( eller ALARM på fjernkontrollen).
2 Trykk SNOOZE/SET når modusen du vil vekkes til vises, eller trykk
TUN.-/+ etter valg av modusen du ønsker.
3 Trykk SNOOZE/SET når “ON” modus vises, eller trykk TUN.-/+ etter
utvelging “ON”
4 Trykk SNOOZE/SET når funksjonen du ønsker bli vekket av vises, eller
trykk TUN.-/+ etter valg av funksjonen du ønsker.
5 “The TIME” vil vises. Da kan du stille inn den tiden du vil at alarmen skal
starte. TUN.-/+ for å forandre timer og minutter og SNOOZE/SET for å
lagre.
6 Trykk TUN.-/+ etter valg av ønsket VOLUM, trykk så SNOOZE/SET for å
lagre det i enheten.
7 Hvis du ønsker å velge ALARM -- 1 eller ALARM -- 2 så gjennta trinnene
2-6
8 til apparatet eller vend tilbake til funksjons-modem.
Fall i søvn mens du lytter til din enhet
Trykk gjentatte ganger på SLEEP på fjernkontrollen, displayet endres I
følgende rekkefølge: SLP OFF – LIGHT – korresponderende ikoner.
Trykk gjentatte ganger ./> på SLP OFF, displayet endres I følgende
rekkefølge: (Dimmer ON) t SLP 10 t ... t SLP 90 t SLP OFF
(Dimmer OFF)
(Dimmer/Lysdemper: Dimmer LED/lysdiode (lys-ermitter diode) på front
panel med halvparten i energi-på status.)
Modusbelysning
Trykk gjentatte ganger på SLEEP på fjernkontrollen, displayet endres I
følgende rekkefølge: SLP OFF - LIGHT – korresponderende ikoner.
Trykk ./> gjentatte ganger på LIGHT, displayet endres I følgende
rekkefølge: L -- ON --> L -- OFF.
MERK :
• Hvis du ikke stiller inn klokken, vil ikke alarmfunksjonen fungere.
• Når ingen knapper er blitt trykket innen 5 minutter mens alarmen piper,
blir alarmen automatisk slått av.
DØSE (SNOOZE)
Denne funksjonen vekker deg hvert 5. minutt dersom du ikke slår av
alarmen. Når alarmen er på og du trykker på SNOOZE/SET, blir CD-en
eller USB-en endret til pause & stum. Og tuneren er I stum modus I 5
minutter, og endres deretter til spill & stum av.
Trykk og hold SNOOZE/SET for å forandre til være klar (stand by)modus.
11
Kompatible USB-enheter
Bruke en USB-enhet
• MP3-spiller : MP3-spiller av flashtypen
Fordelen med å kople til din bærbare USB-spiller via systemets USBport, er at du kan kontrollere den bærbare enheten fra systemet. Kople
den bærbare spilleren til systemet med USB-kabelen (medfølger ikke).
• USB-flashdrev : Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1
• USB-enheten vil kanskje ikke være tilgjengelig, avhengig av enhet.
Krav til USB-enhet
• Enheter som krever ekstra progtraminstallasjon når de kobles til en
datamaskin, støttes ikke.
Vær oppmerksom på følgende
• Ikke ta ut USB-enheten mens den er i bruk.
• Med en USB-enhet med stor kapasitet kan det ta lenger enn et par
minutter å få den indeksert.
• Sikkerhetskopier data for å hindre datatap.
• Dersom du bruker en USB-skjøteledning eller en USB-hub, blir ikke
USB-enheten gjenkjent.
• Bruk av filsystenet NTFS støttes ikje. (Bare filsystemet FAT (16/ 32)
støttes.)
• Denne enheten støttes ikke dersom det totalet antallet filer er 1000 eller
fler.
• Eksterne harddisker, låste enheter eller USB-enheter av disktype støttes
ikke.
1. Velg USB-funksjonen
2. Velg en fil du vil spille av.
PÅ ENHETEN
PÅ
FJERNKONTROLLEN
INPUT/FUNC.
F
./>
./>
3. Start avspilling.
B/x
x
B/X
X
4. For å stoppe, trykk på
B/x
x
x
F
5. Innen du kopler fra den
bærbare USB-spilleren må du
skifte til en annen funksjon ved
å trykke
6. Kople fra USB-spilleren
12
INPUT/FUNC.
• USB-porten på enheten kan ikke kobles til en datamaskin. Enheten
kann ikke brukes som lagringsenhet.
Spill inn på USB
Vær oppmerksom på følgende når du gjør opptak
Du kan spille inn forskjellige lyd-kilder til USB.
• Du kan sjekke hvor mange prosent som er tatt opp for USB-opptak på
skjermen under opptaket. (Bare audio, MP3/ WMA CD).
1. Koble USB-enheten til enheten.
2. Velg en modus du vil spille over i.
(F.eks. CD/ TUNER/…)
Spill av lydkilden først
Dersom du vil ta opp en ønsket
musikfil fra plate til USB, må du ta
opp etter å ha spilt av filen.
3. Start opptaket
4. For å stoppe opptaket, trykk på
PÅ ENHETEN
PÅ
FJERNKONTROLLEN
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
• Mens du tar opp MP3/ WMA høres ingen lyd.
• Når du stopper opptaket under avspilling, vil filen som har blitt tatt opp
bli lagret (Bare AUDIO CD)
• Ikke ta ut USB-enheten eller slå av enheten under USB-opptak. Det vil
opprette en ufullstendig fil som ikke slettes på datamaskinen.
• Dersom USB-opptak ikke vungerer, vises meldinger som “NO USB”,
“ERROR”, “USB FULL” eller “NO REC” i displayvinduet.
USB REC
REC
B/x
x
x ENTER
• Multikortlesere eller eksterne harddisker kan ikke brukes for USBopptak.
• En fil tas opp ved 128Mbyte når du tar opp på lang sikt.
• I CD-G-modus er det ikke mulig å spille inn DTS-plater til en USB-enhet.
Spill inn på USB - mer du kan gjøre
• Du kan ikke ta opp mer enn 999 filer.
For å velge bitfrekvens og hastighet for optaket
• Nummereringen av opptaksfiler oppføres fra det laveste nummeret. Så
om du sletter noen av opptaksfilene kan den neste opptaksfilen har
lavest nummer.
1. Trykk USB REC på enheten (REC på fjernkontrollen) lengre enn 3
sekunder.
2. Bruk ./> for å velge bit rate og USB REC på enheten (REC på
fjernkontrollen) igjen for å velge innspillings- hurtighet.
3. Trykk ./> for å velge en ønsket innspillings-hurtighet og USB
REC på enheten (REC på fjernkontrollen) igjen for å fullføre innspilling.
(Kun AUDIO CD)
1 x hurtighet : ( 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
- Du kan høre på musikk under dens innspilling.
2 x hurtighet (Kun 96kbps, 128kbps)
- Du kan bare innspille musikk-filen.
• MAPPE navnet er vist på display vinduet, men hvis MAPPENS navn
ikke er engelsk, vil “UNKNOWN” (UKJENT) komme til syne.
• Den vil bli lagret på følgende måte.
AUDIO CD
MP3/ WMA
De andre kildene
Spille over musikkfil fra disk-kilde til USB
Opptak av ett spor
Dersom USB-opptak startes under avspilling av CD-en, blir en fil/ et spor
overspilt til USB-enheten.
Opptak av alle spor
dersom opptaksknappen trykkes mens CD-er stoppet, blir alle spor/ filer
tatt opp.
Filene i undermappene blir ikke tatt opp under opptak av alle spor.
Uautorisert kopiering av kopieringsbeskyttet materiale, slik som
programvare for datamaskiner, filer, radio-/ TV-sendinger og lydopptak, kan
innebære en krenkelse av opphavsrettigheter og innebære et lovbrudd.
Dette utstyret skal ikke benyttes til slike formål.
Vær ansvarlig.
Respekter opphavsrettigheter.
13
Feilsøking
Symptom
Ingen strøm til spilleren.
Generelt
Ingen lyd.
CD
RADIO
iPod
Fjernkont
roll
14
Enheten starter ikke å
spille av.
Det går ikke an å få inn
radiostasjonene.
IPod-den fungerer ikke.
Fjernkontrollen virker
ikke som den skal.
Årsak
Korrigering
Strømledningen er ikke satt inn.
Sett inn strømledningen.
Sjekk om strømmen er brutt
Sjekk tilstanden ved hjelp av annet elektrinisk utstyr.
Sjekk om du har valgt riktig funksjon.
Trykk på INPUT/FUNC. (F) og kontroller den valgte
funksjonen.
En ikke-lesbar plate er satt inn.
Sett inn en lesbar plate.
CD-en er skitten.
Rengjør CD-en.
Signalstyrken fra radiostasjonen er for svak.
Søk inn stasjonen manuelt.
Kontroller om spilleren er riktig koblet til
enheten.
Koble den korrekt til enheten.
Kontroller om iPod-en er fulladet.
Lade opp iPod-en. IPod-en blir lagret automatiski når den
er koblet til spilleren.
Fjernkontrollen er ikke rettet mot enhetens
fjernkontrollsensor.
Pek fjernkontrollen mot enhetens fjernkontrollsensor.
Fjernkontrollen er for langt fra enheten.
Bruk fjernkontrollen innenfor en radius på ca. 16 ft (5 m).
Det ligger en hindring foran fjernkontrollen og
enheten.
Fjern hindringen.
Batteriene i fjernkontrollen er utladet.
Skift batteriene.
Spesifikasjoner
Generelt
Strømtilførsel
AC/DC adapter
Strømforbruk
Nettovekt
Ytre mål (BxHxD)
Driftstemperatur
Omgivelsesfuktighet
Avgitt effekt
T.H.D
Frekvensgang
Signal-til-støy-forhold
Høyttalere
100 – 240V, 50/ 60Hz
DA-30J12, Asian Power Devices Inc.
DC12V, 2.5A
2.81 kg
431 x 185 x 214 mm
5 oC til 35 oC
5% til 85 %
5W+5W
10 %
200 - 18000 Hz
70 dB
6ΩX2
Radio
FM Avstemmingsområde
87.5 - 108.0 MHz
CD
Frekvensgang
Signal-til-støy-forhold
Dynamisk område
200 - 18000Hz
70 dB
60 dB
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement