LG PA36 Owner's manual

LG PA36 Owner's manual
NORSK
BRUKERVEILEDNING
Dokkinghøyttaler
Vennligst les denne veiledningen grundig før du betjener ditt apparat og
behold den for fremtidig referanse.
PA36 (PA36)
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 1
11. 10. 12 �� 12:15
1
Komme i gang
2
Komme i gang
Sikkerhetsinformasjon
1

FORSIKTIG
Komme i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK.
MÅ IKKE ÅPNES.
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK SJOKK; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER
BAKSIDE). INGEN BRUKERNYTTIGE DELER
INNVENDIG HENVISES TIL SERVICE AV KVALIFISERT
PERSONALE.
Lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er ment å skulle varsle
brukeren av tilstedeværelsen
for uisolert farlig spenning på
produktets innside som kan være
av en slik størrelse at det kan
utgjøre en risiko for å gi personer
elektrisk sjokk.
Utropstegnet i en likesidet trekant
er ment å skulle varsle brukeren
om tilstedeværelsen av viktige
drifts-og vedlikeholdsinstrukser
i veiledningen som medfølger
produktet.
FORSIKTIG med strømledningen
Det anbefales å plassere de fleste elektriske
apparater på en dedikert krets;
Det er en egen elektrisk krets som kun gir strøm
til apparatet og ikke har andre utganger eller
uttak. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukerveiledningen for å være sikker. Ikke
overbelast stikkontakter. Overbelastede vegguttak,
løse eller skadede stikkontakter, skjøteledninger,
slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlig.
Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller
brann. Undersøk ledningen til apparatet ditt med
jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer
skader eller forringelse, koble den ut, unngå bruk
av apparatet, og få ledningen skiftet ut med en
tilsvarende del ved et autorisert servicesenter.
Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk
misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
stikkontakter, og punktet der ledningen kommer
ut av apparatet. For å koble strøm fra strømnettet,
dra ut strømledningspluggen. Når du installerer
produktet, påse at støpselet er lett tilgjengelig.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller
lignende.
Hovedmerket er festet til eksteriøret på bunnen av
apparatet.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 2
11. 10. 12 �� 12:15
Komme i gang
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, slik som vaser, må plasseres på apparatet.
Avhending av ditt gamle apparat
1. Når dette symbolet med en
søppeldunk med kryss på er festet
til et produkt, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter bør avfallshåndteres
separat fra det ordinære
husholdningsavfallet via egne
returordninger godkjent av statlige
eller lokale myndigheter.
1
Komme i gang
En trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensning
av miljøet og mulig fare for menneskers og dyrs
helse, legg det gamle batteriet eller batteriet i
riktig container på utpekte innsamlingspunkter.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet
må ikke utsettes for overdreven varme, slik som
solskinn, åpen flamme eller lignende.
3
3. Riktig avfallshåndtering av det
gamle apparatet bidrar til å forhindre
mulige negative konsekvenser for
miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert
informasjon om avfallshåndtering
av gamle apparater, kan du kontakte
lokale myndigheter, leverandøren
av avfallshåndteringstjenesten eller
butikken der du kjøpte produktet.
LG Electronics erklærer hermed at
dette/disse produkt(er) er i overholdelse
med de grunnleggende krav og andre
relevante bestemmelser av direktiv
2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/
EC.
Europeisk representant :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 3
11. 10. 12 �� 12:15
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
15
15
1
Komme i gang
3 Feilsøking
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
Sikkerhetsinformasjon
Unike egenskaper
– Portable In
– Alarmtimer
– Skapt for iPod/ iPhone
– USB-avspilling
– Radio
introduksjon
– Symboler brukt i denne håndboken
Spillbar Filkrav
– Kompatible USB-enheter
– USB-enhet kravet
– MP3/ WMA musikkfil krav
Toppanel
Visning i vindu 16
Avanserte operasjoner
– Lytte til musikk fra din eksterne
innretning
Feilsøking
4 Vedlegg
17
18
18
18
Spesifikasjoner
Vedlikehold
– Håndtering av Unit
Varemerker og lisenser
2 Drift
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
14
Grunnleggende Operasjoner
– iPod/ iPhone drift
– Kompatibel iPod/ iPhone
– USB Drift
– Programmert Avspilling
– Sammendrag avspilling
– Velg en fil
Lydjustering
– Innstilling av modus
Innstilling av klokken
– Bruk enheten som en vekkerklokke
– Aktivere og deaktivere alarmen.(Vis
alarm informasjon)
– Sleep Timer Innstilling
– REPETISJON funksjon
Radio Operasjoner
– Lytte til radioen.
– Forhåndsinstille Radio Stasjonene
– Slette alle sparte stasjoner.
– Lytte til musikk fra din eksterne
innretning
– Se informasjon om en radiostasjon
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 4
11. 10. 12 �� 12:15
Komme i gang
Unike egenskaper
Portable In
Lytte til musikk fra den bærbare enheten.
Setter alarm som aktiveres på det tidspunkt du
ønsker.
Skapt for iPod/ iPhone
Nyter musikk fra iPod/ iPhone med enkel tilkobling.
USB-avspilling
Nyter musikk fra USB med enkel tilkobling.
Radio
Lytter til radioen.
Spillbar Filkrav
Kompatible USB-enheter
1
yy MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
yy USB Flash Drive : E nheter som støtter USB 2.0
eller USB1.1.
yy USB funksjonen til denne enheten støtter ikke
alle USB-enheter.
Komme i gang
Alarmtimer
5
USB-enhet kravet
yy Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på
dataen støttes ikke.
yy Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
yy Det kan ta lengre tid enn en noen få minutter
å søke igjennom en USB-enhet som har stor
kapasitet.
yy Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all
data.
yy USB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du
bruker USB skjøteledning eller USB hub.
introduksjon
Symboler brukt i denne
håndboken
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsegenskaper.
yy Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare FAT(16/
32) filsystem støttes.)
yy Denne enheten støttes ikke dersom det er 1 000
filer eller mere.
yy Ekstern HDD, Kortlesere, Låste enheter, eller hard
type USB-enheter støttes ikke.
yy USB porten til enheten kan ikke kobles til PC.
Denne enheten kan ikke brukes som lagrings
enhet.
>>FORSIKTIG
Indikerer advarsler for forebygging av mulig skade
ved misbruk.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 5
11. 10. 12 �� 12:15
6
Komme i gang
MP3/ WMA musikkfil krav
1
MP3/ WMA fil kompatibilitet med denne enheten
begrenses slik som følgende :
Komme i gang
yy Sampling frekvens: innen 32 til 48 kHz
(MP3),innen 32 til 48 kHz (WMA)
yy Bit rate: innen 32 til 320 kbps(MP3) 40 to 320
kbps (WMA)
yy Maksimum filer : Under 999
yy Filtyper: “.mp3”/ “.wma”
Batteri installasjon
Du kan bare bruke vekselstrøm som strømforsyning.
Batteriet er for backup formål.
Slå enheten over. Trekk batteriskuffen, og sett inn
batteriet med (-) vendt i samme retning som (-)
på batterirommet. Skyv på batterirommet og snu
enheten igjen.
Erstatt enhetens batteri med 3V mikro litium celler
som CR2032 eller tilsvarende.
Kast batteriet på en trygg og korrekt måte i henhold
til lokale lover. Ikke kast batteriet i brann.


>>FORSIKTIG
Batteriet i denne enheten kan utgjøre en
brann eller kjemisk forbrenning hvis det ikke
behandles. Ikke lad opp, demonter, brenn
eller varme over 100 °C (212 °F). Bytt batteriet
med Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic),
delnr. CR2032 bare. Bruk av andre batterier kan
innebære en risiko for brann eller eksplosjon.
Kast brukte batterier. Hold batteriene borte
fra barn. Må ikke demonteres eller kastes i
flammer.

,,Merk
Hvis du setter inn batteriet opp ned vil ikke
klokken slås på.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 6
11. 10. 12 �� 12:15
Komme i gang
7
Toppanel
1
Komme i gang
MEMORY/
CLOCK SET
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
ALARM
SNOOZE
RDS
PTY
SNOOZE
a EQ
Velger lydinntrykket.
gFUNC.
Velger funksjon eller nngangskilden.
b1/! (POWER)
cMEMORY/ CLOCK SET
MEMORY brukes til lagring av radiostasjon
og bla gjennom lagrede kanalen. På USBmodusen, kan du lage din egen spilleliste.
Brukes også for innstilling av klokken og sjekke
tiden.
hSLEEP
Setter systemet til å slå seg av automatisk på et
angitt tidspunkt.
d USB Port / PORT. IN
Du kan spille musikkfiler ved å koble til USButstyret.
Lytter til musikk fra den bærbare enheten
e VOL (+ / -)
Justerer høyttalervolumet
Y/U
- Hopp over : Trykk Y/U
-Søk : Trykk og hold Y/U
T
- Starter avspilling og pauser: trykk T
- Stopper avspilling: trykk og hold T
ALARM
Med TIMER-funksjonen kan du snu IPOD/
IPHONE, USB, BUZZER og TUNER mottakelse på
eller av til et ønsket tidspunkt.
iRDS/ PTY
RDS (Radio Data System)/ Søker radiostasjoner
etter radiotype.
SNOOZE
Repetisjonsfunksjonen vekker deg hvert 5.
minutt hvis du trykker på SNOOZE.
jiPod/ iPhone DOCKING
kVisning i vindu
fPRESET
Velger et forhåndsinnstilt antall for en
radiostasjon.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 7
11. 10. 12 �� 12:15
Komme i gang
8
Visning i vindu 1
Komme i gang
SLEEP
PM
EQ
1
2
SUN
MON
TUE
aFUNCTION indikator
IPOD
TUNER
USB
PORTABLE
bPROGRAM indikator
iPod / iPhone / Tuner / USB / Bærbar
informasjon
CLOCK/ ALARM/ VOLUME informasjon
indikator
c TIMER/ CLOCK indikator
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 8
WED
THU
FRI
SAT
dSLEEP indikator
eEQ
fALARM indikator
gALARM perioder
11. 10. 12 �� 12:15
2
Drift
Drift
Grunnleggende
Operasjoner
Til
Gjør dette
Pause eller
starte igjen
Trykk T
iPod/ iPhone drift
Du kan nyte lyden med din iPod/ iPhone. For
detaljer om iPod/ iPhone, se brukerveiledningen for
iPod/ iPhone.
1. Koble til iPod/ iPhone fast. Hvis du slår denne
enheten på, er din iPod/ iPhone automatisk slått
på og opplading starter.
Hopp over
9
Under avspilling, trykk Y/
U for å gå til neste fil eller å
gå tilbake til begynnelsen av
gjeldende fil.
Trykk Y to ganger for å gå
tilbake til forrige fil.
Søk
Trykk og hold Y/U under
avspilling og slipp knappen der
du vil høre fra.
2
Drift
Kompatibel iPod/ iPhone
yy Enheten støtter modellene som følger;

2. Trykk FUNC. på enheten for å velge iPod
funksjon.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 9
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS , 4.
For noen modeller, kan enheten ikke fungerer,
avhengig av firmware versjon.
vhengig av din iPod/ iPhones software versjon,
yy A
kan du ikke kontrollere din iPod/ iPhone fra
enheten.
11. 10. 12 �� 12:15
10

Drift
,,Merk
yy Hvis denne enheten viser en feilmelding,
følg meldingen. En feilmelding "ERROR".
- Din iPod/ iPhone ikke er koblet fast.
-Denne enheten gjenkjenner iPod/ iPhone
som en ukjent enhet.
- Din iPod/ iPhone er usedvanlig lav i kraft.
USB Drift
1. Koble opp USB-enheten til USB port.
2. Velg USB funksjonen ved å trykke på FUNC. på
enheten.
/Batteriet må lades.
/Hvis du lader batteriet mens iPod/
iPhone er ekstremt lav i kraft, opplading
kan ta lengre tid.
yy iPod/ iPhone ikke støtter opptaksfunksjonen
når den kobles.
2
Drift
yy Avhengig av iPod/ iPhone
-programvareversjon, kan det ikke være
mulig å kontrollere din iPod/ iPhone fra
enheten. Vi anbefaler at du installerer den
nyeste programvareversjonen.
yy Hvis du bruker et program, ringe, eller
sende og motta SMS tekstmelding, osv. på
iPod touch eller iPhone, koble den fra iPod
dokkingstasjonen med denne enheten, og
deretter bruk den.
yy Hvis du har et problem med din iPod/
iPhone, kan du besøke www.apple.com/
support/ipod.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 10
MEMORY/
CLOCK SET
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
SNOOZE
RDS
ALARM
PTY
SNOOZE
Til
Stopp
Spill
Pause
Gjør dette
Trykk og hold T.
Trykk T.
Under avspilling, trykk T.
Under avspilling, trykk Y/U
Hoppe til for å gå til neste fil eller å gå tilbake
neste/forrige til begynnelsen av gjeldende fil.
fil
Trykk Y to ganger for å gå
tilbake til forrige fil.
Søking etter Trykk og hold Y/U under
en seksjon avspilling og slipp knappen der du
innenfor en fil vil høre fra.
11. 10. 12 �� 12:15
Drift
Programmert Avspilling
Program-funksjonen tillater deg å lagre dine favoritt
filer fra USB-enhet.
Et program kan oppbevare 20 filer.
1. Sett inn en USB og vent for den til å bli i orden.
2. Trykk MEMORY/ CLOCK SET på enheten i
stoppmodus.
3. Trykk Y/U for å velge en fil.
4. Trykk MEMORY/ CLOCK SET igjen for å lagre og
velge neste fil
5. Trykk T for å spille de ogrammerte ikkfilene.
6. Hvis du vil fjerne valget, trykk og hold
MEMORY/ CLOCK SET i stop statue.
Enheten lagrer det punktet hvor du trykket
T. Trykk T gjenoppta spillingen. Hvis du trykker
og holder T , enheten vil slette det stoppede
tegnet.
Lydjustering
Innstilling av modus
Dette systemet har et antall av forhåndssatte
surround områder. Du kan velge en ønsket lyd
modus ved bruk av EQ.
Equalizer effektene kan være annerledes i forhold til
lydkilder og effekter.
På Visning
Beskrivelse
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Dette programmet gir lyden en
entusiastisk atmosfære som vil
gi deg følelsen av at du faktisk er
tilstede på pop, classic rock eller
klassisk konsert.
BASS
BYPASS
2
Drift
Sammendrag avspilling
11
Forsterker diskant, bass og
surround effekten.
Du kan nyte lyden uten equalizer
effekt.
Velg en fil
1. Trykk PRESET på enheten gjentatte ganger
inntil den
ønskede mappen vises.
2. Trykk T spille. Den første filen i mappen vil
spille. (bare USB)
,,Merk
yy Under avspilling, hvis du slår på enheten
av og på, den siste filen du lyttet til spilles
normalt
yy Under avspilling, hvis du endrer funksjon og
gå tilbake tilbake til forrige funksjon modus,
vil den siste filen du lyttet til spilles normalt.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 11
11. 10. 12 �� 12:15
12
Drift
Innstilling av klokken
Bruk enheten som en
vekkerklokke
1. Slå av enheten.
1. Slå enheten på eller av.
2. Trykk MEMORY/ CLOCK SET i minst 2 sekunder.
2. Trykk og hold inne ALARM for å stille inn alarmfunksjonen.
3. Velg tid modus ved å trykke på Y/U.
- 12:00 (for en AM og PM display) eller 0:00 (for
en 24 timer display)
4. Trykk MEMORY/ CLOCK SET for å bekrefte ditt
utvalg.
5. Velg time og minutt ved å trykke Y/U.
6. Trykk MEMORY/ CLOCK SET.
2
7. Velg år, måned og dag ved å trykke
Y/U.
Drift
år
Year
dag
Day
måned
Month
8. Trykk MEMORY/ CLOCK SET.
9. Hvis du ønsker å stille klokken, gjenta trinn 1-8.
10.Hvis du ønsker å stoppe mens du stiller klokken,
trykk og hold MEMORY/ CLOCK SET.
,,Merk
yy Hvis du vil angi 12t, “PM” vises i displayet.
yy Hvis du vil angi 24t, “PM” vises i displayet.
3. Velg alarm modus ved å trykke Y/U.
4. Trykk T for å bekrefte valget.
5. Timeinnstillingen blinker.
Trykk på Y/U for å endre time, og trykk
ALARM for å lagre.
6. Minuttinnstillingen blinker.
Trykk Y/U for å endre minutt, og trykk
ALARM for å lagre.
7. Du kan endre i følgende rekkefølge, TUNER ->
BUZZER -> USB -> IPOD ved å bruke Y/U
Trykk ALARM for å lagre.
8. Alarmperiode innstillingen blinker.
Trykk Y/U for å endre alarm perioder, og
trykk ALARM å lagre.e.
alarm perioder: 7Dager -> 5Dager -> 2Dager
7Dager : Hver dag
5Dager : Ukedag
2Dager : Helg
9. Voluminnstillinger blinker.
Trykk Y/U for å endre lydnivå og trykk
ALARM å lagre.
10.Tidspunktet for når du ønsker å slutte å ringe
blinker.
Trykk Y/U for å endre time og minutt. Og
trykk ALARM for å lagre.
11.Du kan velge innstillings status.
12.Hvis du ønsker å stille klokken, gjenta trinn 2-10.
,,Merk
Når du stiller inn alarmeninformasjonen (tid,
lydkilde, alarm perioder, volum) vil alarmikonet
“ ” blinke i displayet.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 12
11. 10. 12 �� 12:15
Drift
,,Merk
yy Hvis du setter ALARM1 og ALARM2
på samme tid, fungerer kun ALARM1
funksjonen.
yy Under avspilling, hvis det tidspunktet du
fastsetter er oppe, er funksjonen slått til den
funksjonen du satt for ALARM.
Aktivere og deaktivere alarmen
(Vis alarm informasjon)
1. Trykk ALARM for å aktivere / deaktivere alarmen.
Hvis du stiller ALARM1 og ALARM2, velg en ved
å trykke Y/U.
2. Trykk T for å bekrefte valget.
yy Hvis funksjonen du satt for alarmen ikke
fungerer, fungerer Tuner funksjonen
automatisk.
,,Merk
yy Hvis du aktiverer alarmen, vil
vises i displayet.
yy Dersom alarmen stopper, fungerer
funksjonen du setter normalt.
yy Hvis du deaktiverer alarmen, vil
forsvinner i displayet.
yy Hvis du stiller inn klokkeslettet, kan du
sjekke ved å trykke ALARM.
yy Hvis du stiller inn klokkeslettet, og alarm,
kan du sjekke alarmikonet “ “ og sette
informasjon ved å trykke ALARM selv når
enheten er slått av. Da vil denne funksjonen
vil fungere.
yy Siden alarmen utløses, hvis du ikke trykker
på noen knapp i 10 minutt, vil alarmen
stoppe ringingen automatisk. (Kun i BUZZER
modus)
yy Når alarmen ringer, kan du deaktivere
alarmen ved å trykke på alle knappene. (Kun
i BUZZER modus)
eller
2
1
eller
2
2
Drift
yy I RADIO, BUZZER, blir USB, IPOD-modus,
enheten av ved forhåndsinnstilt tid.
yy Hvis du gjør en feil mens du stilleR alarmen,
trykk og hold ALARM for å nullstille
alarmen.
1
yy Hvis du aktiverer alarmen, kan du se
alarmeninformasjonen.
yy Hvis du ikke stille klokken, alarmfunksjonen
fungerer ikke.
yy Hvis du ikke kobler strømledningen til
stikkontakten, alarmfunksjonen kan ikke
fungere.
13
Sleep Timer Innstilling
Trykk SLEEP gjentatte ganger for å velge forsinkelse
tid mellom 10 og 180 minutter. Etter forsinkelse
tiden, vil enheten slås av. (Du kan se i følgende
rekkefølge, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 ->
60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
For å kansellere søvn funksjon, trykk SLEEP
gjentatte ganger til “OFF “ vises.
REPETISJON funksjon
Denne funksjonen vekker deg hvert 5. minutt hvis
du trykker på SNOOZE. Hvis det tidspunktet du
settet er opp, er enheten automatisk slått på og
opplading starter. Hvis du trykker på SNOOZE,
stopper alarmen og deretter enheten strømmen
slås av. Alarm høres igjen i 5 minutter.
,,Merk
yy Hvis du setter “OFF time” mellom SNOONE
tid, vil SNOOZE tid være prioritet.
yy Hvis du trykker ALARM, vil SNOOZE
funksjonen slutte å virke.

PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 13
11. 10. 12 �� 12:15
14
Drift
Radio Operasjoner
Lytte til radioen.
1. Trykk FUNC. inntil TUNER kommer til syne i
display/fremvisning vinduet.
Den siste fikk stasjonen erinnstilt i.
2. Auto søking : Trykk og hold Y/U i ca. 2
sekunder til frekvens indikasjon begynner å
endre, og slipp. Søking stopper når enheten
mottar en stasjon.
2
Manuell søking: Trykk Y/U gjentatte
ganger.
Drift
3. Juster volumet ved å trykke på VOL (+/-) på
topp-panelet.
Forbedre dårlig FM-mottak
Trykk T på enheten. Dette vil endre tuner fra
stereo til mono og vanligvis forbedre mottaket.
,,Merk
Pass på å forlenge antennen fullt. Og justere
den til å få mer tydelig mottak.
Se informasjon om en
radiostasjon
FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data
System). Det viser informasjon om radiostasjonen
du hører på. Trykk på RDS gjentatte ganger for å
bla gjennom de ulike datatypene.
Forhåndsinstille Radio
Stasjonene
PS (Navn på
programtjenesten)
Navnet på kanalen vises i
displayet.
Du kan forhåndsinnstille 6 stasjoner for FM.
PTY (Progratypegjenkjennelse)
Programtypen (f.eks.
Jazz eller Nyheter) vises i
displayet.
Før du tuner, sørg for at du har skrudd ned
lydnivået.
RT (Radiotekst)
En tekstmelding som viser
spesiell informasjon om
sendestasjonen.
Denne teksten vil kanskje
rulle over skjermen.
CT (Kanalens
tidsangivelse)
Dette viser tidspunkt og
data sendt avkanalen.
1. Trykk FUNC.til TUNER vises i skjermen.
2. Velg ønsket frekvens ved å bruke Y/U
3. Trykk MEMORY/ CLOCK SET inntil en
forhåndsinnstilt nummer blinker i displayet.
4. Trykk PRESET for å velge forhåndsinnstillingen
nummeret du ønsker.
5. Trykk MEMORY/ CLOCK SET. Stasjonen er
lagret.
6. Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
7. Hvis du vil høre en forhåndsinnstilt stasjon,
trykker du PRESET.
Du kan søke radiostasjoner og programtype ved
å trykke RDS. Displayet vil vise siste PTY i bruk.
Trykk PTY en eller flere ganger for å velge din
foretrukkede program-type. Trykk og hold
Y/U. Radioen vil søke automatisk. Når en
stasjon er funnet, vil søket stoppe.
Slette alle sparte stasjoner.
Trykk MEMORY/ CLOCK SET i minst to sekunder.
“CLEAR” (SLETT) vil vises i skjermen.
Trykk MEMORY/ CLOCK SET for å slette alle de
lagrete radiostasjonene.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 14
11. 10. 12 �� 12:15
Drift
15
Avanserte operasjoner
Lytte til musikk fra din
eksterne innretning
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange
forskjellige typer eksterne enheter. (Den bærbare
kabelen ikke leveres som ekstrautstyr med enhet)
2
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
Drift
MEMORY/
CLOCK SET
SLEEP
-
ALARM
1. Koble den eksterne enheten til PORT. INkontakten til enheten.
SNOOZE
RDS
PTY
SNOOZE
2. Slå strømmen på ved å trykke 1/! (POWER).
3. Velg den BÆRBARE funksjonen ved å trykke på
FUNC. .
4. Slå på den eksterne enheten og start spilling.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 15
11. 10. 12 �� 12:15
3
Feilsøking
16
Feilsøking
Feilsøking
Problem
Ingen strøm.
Det er liten eller ingen
lyd.
Korreksjon
Plugg strømledningen inn i vegguttaket sikkert.
Velg den riktige inntastingsmodusen til enheten slik at du kan høre lyden fra
enheten.
yy Justere sin posisjon.
Radiostasjoner kan ikke yy Tune til stasjonen manuelt.
tunes inn skikkelig.
yy Forhåndsinnstilling av noen radiostasjoner, se page 14 for detaljer.
iPod / iPhone fungerer Sjekk om enheten er koblet til enheten riktig. Koble den til enheten riktig.
ikke.
3
Feilsøking
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 16
11. 10. 12 �� 12:15
4 Vedlegg
Vedlegg
17
Spesifikasjoner
Generell
Strømforsyning
Referer til merkeskiltet.
Strømforbruk
Referer til merkeskiltet.
Nettovekt
0,65 kg
Eksterne dimensjoner (B x H x D)
200 x 112 x 176 mm
Temperaturforhold for Operering
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Operasjons tilstand: Horisontal
Driftsfuktighet
5 % til 85 %
Tuner
FM Tuning Utvalg
87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz
Forsterker
Output Power
1.5 W + 1.5 W
T.H.D
mindre enn 1 %
USB
USB 2.0 eller USB 1.1
Buss strømforsyning
USB : DC 5 V
500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V
Høyttalere
Type
1-Veis 2 Høyttaler
Impedans
4Ω
Målt Inngangsstrøm
1,5 W
Maks. Inngangsstrøm
2W
1A
4
Vedlegg
USB Versjon
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 17
11. 10. 12 �� 12:15
18
Vedlegg
Vedlikehold
Varemerker og lisenser
Håndtering av Unit
Når du sender enheten
Vennligst lagre den originale emballasjen
ogemballasje. Hvis du trenger å sende enheten,
for maksimal beskyttelse, re-pack enheten slik det
opprinnelig var pakket på fabrikken.
Holde utvendige overflater rene
Ikke bruk flyktige væsker som insektspraynærheten
av enheten.
Tørke med sterkt press kan skade overflaten.
Ikke la gummi eller plast produkter i kontakt med
enheten for en lengre periode.
Rengjøring av apparatet.
4
For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut. Hvis
overflaten er svært skitten, bruk en myk klutfuktet
med mildt såpevann. Ikke bruk sterke løsemidler
som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan skade
overflaten påenheten.
iPod er et varemerke for Apple Inc., registrert i
U.S.A. og andre land.iPhone er et varemerke for
Apple Inc. "Laget for iPod" og "Laget for iPhone"
betyr at et elektronisk tilbehør er utformet for å
koble spesifikt til iPod eller iPhone henholdsvis,
og er sertifisert av utvikleren for å møte Apple
ytelsestandarder.
Apple er ikke ansvarlig for driften av denne
enheten eller dens samsvar med sikkerhet og
regulatoriske standarder.
Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret
med iPod, iPhone kan påvirke trådløs ytelse.
Vedlegg
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 18
11. 10. 12 �� 12:15
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 19
11. 10. 12 �� 12:15
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
PD36D-DP-ASWELL-3801_NOR.indd 20
11. 10. 12 �� 12:15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement