LG PH4 Owner's manual

LG PH4 Owner's manual
BRUKERMANUAL
Bærbar
Bluetoothhøyttaler
Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt
apparat og ta vare på den for senere anvisninger.
MODELLER
PH4
*MFL69725108*
PH4B
PH4R
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.
Kom i gang
Sikkerhets Informasjon
FORSIKTIG
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
ette lynsymbolet inne i en likesidet
D
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
tropstegn inne i en likesidet trekant
U
er en advarsel for brukeren om at
det er viktig informasjon om bruk og
vedlikehold (service) av produktet i
lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker).
Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og
åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift
av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet
plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende
underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet
sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med
mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og
produsentens anvisninger er fulgt.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadde
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra
tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og
få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en
autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen
mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å
bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er
utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet
være lett tilgjengelig.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
se hovedetiketten på undersiden eller på den andre
overflaten av produktet.
FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer
med lavt fuktighetsnivå
yy Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med
lav luftfuktighet.
yy Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha
berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.
1
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
3
4
Kom i gang
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
1
Kom i gang
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet
fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for montering i
motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs
helse, må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder
på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
Symboler
~
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
3
Sikkerhets Informasjon
6Innledning
6Tilbehør
7Hovedenhet
8
Lading av enheten
8
– Tilkobling av AC-adapteren
8
– Kontrollerer batteristatus
8
– Sjekker ladestatus
3Feilsøking
1
17Feilsøking
4Appendiks
2
18 Varemerker & Lisenser
18 Håndtering av enheten
19Spesifikasjoner
3
2Drift
9
Grunnleggende drift
9
– Bruk av strømknappen
9 – Bluetooth-tilkobling
9
– Enkel driftveiledning
10 – Bluetooth-LED (hvit) status
10Håndfrifunksjon
11LED-stemningslys
11 Endring av equalizer-modus
12 Hør på musikk fra eksterne enheter.
12 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
13 – Lytting til musikk lagret på BLUETOOTHenheter
15Multi-punktstilkobling
16 Annen drift
16 – Nullstilling
16 – Merknader om auto-strømsparing
4
6
Kom i gang
Innledning
1
Kom i gang
Symboler som brukes i denne
brukerveiledningen
Tilbehør
Vennligst sjekk og identifiser medfølgende tilbehør.
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra
feil bruk.
>>Forsiktig
Sprutsikker (IPX4)
Denne enheten er sprutsikker i henhold til IPX4.
IPX4 er sprutsikker mot regn eller vannsprut.
Denne enheten er en sprutsikker trådløs
høyttaler, men kan bli skadet ved bruk under
vann.
yy Ikke bruk under vann eller annen væske.
yy Ikke sprut vann på enheten med vilje.
yy Ved bruk av enheten, lukk portdekselet
ordentlig.
yy Når batteriet lades, ikke utsett enheten for
vann.
yy Hvis den utsettes for vann, tørk den av med
en myk, tørr klut.
USB-kabel (1)
Enkel brukerveiledning
(1)
Kom i gang
7
Hovedenhet
Topp
Bunn
i
1
j
k
b
c
f
l
d
e
g
o
m
h
n
a T
- Starter elle r pauser avspilling i Bluetooth-modus.
iHengende stropp
- Mottar via Bluetooth-enhet. (Se side 10.)
- Demper lyden via bærbar.
kPortdeksel
bp : Skru ned volumet.
c
Slår På / Av: Trykk på og hold.
dj
- Legger til en Bluetooth-enhet for multisammenkobling (Trykk på og hold j).
- Endringer til Bluetooth-modus i Bærbar-modus.
(Trykk på j)
*V
ed kobling av den bærbare kabelen, blir
funksjonen endret til Bærbar Inn-modus
automatisk.
eo : Skru opp volumet.
fLED-stemningslys
gMikrofon
hBatteri-LED
jBASS
Endring av equalizer-modus. (Se side 11.)
l
Endrer LED-stemningslysets modus. (Se side 11.)
mPORT.IN (Bærbar Inn-kontakt)
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
n RESET-hull
oUSB-port for lading
Kom i gang
a
8
Kom i gang
Lading av enheten
1
Kontrollerer batteristatus
Når AC-adapteren er tilkoblet, starter ladingen.
Sjekk ladestatusen via
LED.
Tilkobling av AC-adapteren
Kom i gang
Dette apparatet bruker innebygde batterier. Før bruk,
må batteriet lades ved å koble til AC-adapteren.
1. Koble den medfølgende USB-kabelen til ACadapteren.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på enheten.
3. Koble AC-adapteren i AC-utgangen.
LED
White
White
Hvit
Red
Rød
Red
Beskrivelse
Batteri fullstendig ladet.
Batteri lader.
,,Merk
yy Driftstiden er ca. 10 timer. (Basert på
fullstendig ladet batteri og kontinuerlig
avspilling med 50% volumnivå.)
Dette kan variere avhengig av batteristatus
og driftsforhold.
yy Hvis du lytter til musikk under lading, vil det
ta lengre tid å lade.
Sjekker ladestatus
(ikke inkludert)
Hvis batteriet er fulladet i lademodus, vil
lyset endres fra rødt til hvitt.
>>Forsiktig
Hvis strømmen er slått på, kan du sjekke ladestatusen
ved å trykke
-knappen. Deretter vil
LED-lyset
endres avhengig av batteriladestatus.
LED-
AC-adapter ikke inkludert.
Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter
godkjent av LG Electronics Inc. (mer enn 1,8 A)
med denne høyttaleren på grunn av fare for
eksplosjon. Hvis den anbefalte adapteren ikke
brukes, kan det hende at ladingen ikke fungerer
og at ladetiden varierer.
LED
White
White
Hvit
Amber
Oransje
Amber
Amber
Oransje
Amber
Beskrivelse
LED-batterilyset
lyser hvitt.
LED-batterilyset
lyser oransje.
LED-batterilyset
lyser oransje med
lyden.
Status
60 %
15 %
%
60
15 %
%
15
60 %
15
15 %
%
15 %
Drift
Grunnleggende drift
9
Bluetooth-tilkobling
Bruk av strømknappen
LG PH4(XX)
2
Strøm På/Av
Trykk og hold
-knappen i min. 1 sekund.
Enkel driftveiledning
Funksjon
Hvordan
Status
Strøm På
Trykk på og hold
-knappen.
LED-stemningslyset blinker sakte med
lyden.
Strøm Av
Trykk på og hold
-knappen.
LED-stemningslyset slås av med lyden.
Bluetoothsammenkobling
Når Bluetooth LED blinker raskt med
lyden, velg LG PH4 (XX) fra enhetslisten
på smart-enheten din.
Spill/Pause
Trykk på T.
-
Hopp fremover
Trykk på T 2 ganger.
-
Hopp bakover
Trykk på T 3 ganger.
-
Volumkontroll
Trykk på p eller o.
Multi-sammenkobling
Under søk etter en annen enhet,
Trykk og hold j i 2 sekunder for å legge vil Bluetooth-LED blinke. Etter
til en annen Bluetooth-enhet.
sammenkobling lyser Bluetooth-LED
fortsatt (hvit) med lyden.
Bluetooth-initialisering
Trykk og hold j i 10 sekunder.
Bluetooth-LED slås på med lyden.
Når denne enheten når min. volum eller
maks. volum, kan du høre en pipelyd.
LED-Bluetooth- og batteri lyset blinker
med lyden.
Drift
Spill av ønsket musikk på Bluetooth-enheten. Etter
sammenkobling kan avspillingen kontrolleres via
knappene på enheten.
10 Drift
Bluetooth-LED (hvit) status
Håndfrifunksjon
Du kan motta innkommende anrop på Bluetoothenheten din til denne enheten. Koble høyttaleren til
en Bluetooth-enhet.
2
Drift
LED
Status
Beskrivelse
Bluetooth-LED
blinker med lyden.
Søker etter
Bluetooth-enhet.
Funksjon
Bluetooth-LED
slås på med lyden.
,,Merk
Bluetoothenheten er
tilkoblet.
Når sammenkobling er fullført, må dette ikke
gjøres igjen selv om enheten er slått av.
Hvordan
Motta et anrop.
Trykk på T.
Avvis et anrop.
Trykk på og hold
T-knappen.
Avslutt samtalen.
Trykk på T.
,,Merk
yy Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk
hos smart-telefoner.
yy Denne funksjonen støttes i Bluetooth-modus.
yy For å justere samtalevolumet, trykk
p-, o-knappene på enheten.
Drift 11
LED-stemningslys
Du kan slå på LED-stemningslyset hos denne
høyttaleren.
Når du trykker -knappen, vil LED-stemningslysets
innstillinger vises i rekkefølgen som vist nedenfor.
Endring av equalizermodus
Equalizer-modus kan endres via BASS-knappen.
Når BASS-knappen trykkes, aktiveres Standard. For å
avbryte, trykk BASS igjen på enheten.
2
Drift
Funksjon
Hvordan
Slår på
Blinker
Trykk på .
Slår av
,,Merk
Høyttaleren må være koblet til Bluetoothenheten for bruk av LED-stemningslys.
(se side 14.)
Funksjon
Hvordan
Standard
(Lavbånd-Boost, Standard)
Trykk på BASS.
Bass Boost-modus
(Fullbånd Boost)
,,Merk
Når EQ-modus endres, blir lyden dempet i
1 sekund.
12 Drift
Hør på musikk fra
eksterne enheter.
Bruk av BLUETOOTH®teknologi
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange
forskjellige typer eksterne enheter.
Om BLUETOOTH
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via
Bluetooth i andre rom.
2
Drift
Tilkobling av enkeltenheter via trådløs Bluetoothteknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med
trådløs Bluetooth-teknologi kan brukes via Cascade
hvis tilkoblingen utføres via trådløs Bluetoothteknologi.
yy Tilgjengelige enheter : smart-telefon, MP3-spiller,
osv.
(ikke inkludert)
yy Versjon : 4.0
yy Kodeks : SBC
BLUETOOTH-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth-teknologi må
enheter kunne lese visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profiler.
A2DP (“avansert lyddistribusjonsprofil”)
1. Koble den eksterne enheten til Bærbar Innkontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke på og holde
-knappen.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.
,,Merk
Ved kobling av den bærbare kabelen, blir
funksjonen endret til Bærbar Inn-modus
automatisk.
Drift 13
Lytting til musikk lagret på
BLUETOOTH-enheter
Sammenkobler enheten din og
BLUETOOTH-enheten
1. Slå på enheten og deretter blinker Bluetooth LED
med lyden.
2.Bruk Bluetooth-enheten og utfør
sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter
denne enheten med Bluetooth-enheten, kan en
liste med enheter vises på Bluetooth-enhetens
display, avhengig av Bluetooth-enhetstypen.
Enheten din vises som “LG PH4 (xx)”.
3.Velg “LG PH4 (xx)”.
,,Merk
yy XX representerer de siste 2 sifrene i
Bluetooth-adressen. For eksempel, hvis
enheten har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil “LG PH4 (08)” vises på
Bluetooth-enheten.
yy Avhengig av enhetstype, har noen Bluetoothenheter ulike metoder for å koble sammen
enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter
behov.
4. Når denne enheten er koblet til Bluetoothenheten, vil Bluetooth-LED slås på med lyden.
5. Hør på musikk.
For å spille av musikk lagret på Bluetoothenheten, se brukerveiledningen for Bluetoothenheten.
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller
trådløse LAN-enheter.
yy Bluetooth-enheten bør kobles til denne
enheten på nytt ved omstart.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av andre elektriske bølgefrekvenser.
yy Bluetooth-enheten kan ikke kontrolleres med
denne enheten.
yy Avhengig av enhetstypen, kan det hende at
Bluetooth-funksjonen ikke kan brukes.
yy Du kan nyte Bluetooth-funksjonen ved bruk
av smart-telefon, MP3-spiller, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere blir lydkvaliteten.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten slås av eller hvis Bluetooth-enheten
står for langt unna enheten.
yy Etter at Bluetooth-koblingen kobles fra,
koble Bluetooth-enheten til enheten igjen.
yy Når Bluetooth-enheten (iOS-enhet, osv.)
kobles til denne enheten eller ved bruk av
enheten, kan volumene synkroniseres med
hverandre.
yy Når enheten ikke er tilkoblet, vil Bluetooth
LED blinke.
yy Bluetooth-tilkobling via TV, PC eller dongel
støttes ikke.
2
Drift
Før sammenkoblingsprosedyren startes, vær
sikker på at Bluetooth-funksjonen er slått på hos
Bluetooth-enheten din. Se Bluetooth-enhetens
brukerveiledning. Etter at en sammenkobling har blitt
utført, må den ikke utføres igjen.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må en
tilkobling opprettes mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
avstanden må opprettholdes. Problemer kan
oppstå i tilfellene nedenfor:
14 Drift
Kontroller tilkoblet Bluetooth-enhet
Du kan kontrollere tilkoblede Bluetooth-enheter via
enheten; spill av, pause, hopp over.
,,Merk
yy Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for
bruk av denne funksjonen.
2
yy Denne funksjonen støttes muligens ikke,
avhengig av Bluetooth-enheten, eller
fungerer annerledes.
Drift
Drift 15
Multi-punktstilkobling
Enheten kan kobles til 2 Bluetooth-enheter samtidig.
Sammenkobling med 2 enheter
1. Koble enheten til en Bluetooth-enhet.
3. Koble enheten til 2 Bluetooth-enheter. Velg "LG
PH4 (XX)" fra enhetslisten hos begge Bluetoothenheter.
4. Når tilkobling av 2 Bluetooth-enheter fullføres, vil
Bluetooth-LED slås på.
yy Når du bytter til multi-sammenkoblingsmodus,
koble enheten til 2 Bluetooth-enheter
innen få minutter. Ellers vil multisammenkoblingsmodusen bli kansellert.
yy Multi-sammenkobling støttes kun på
Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende at
multi-sammenkobling ikke støttes, avhengig
av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
yy Flyttbare/avtagbare Bluetooth-enheter
(f.eks.: dongle, osv.) støtter ikke multisammenkobling.
yy Selv om denne enheten er koblet sammen
med 2 andre Bluetooth-enheter, kan
musikken spilles av og kontrolleres ved å
bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.
yy Etter multi-sammenkobling tar det litt tid før
musikken spilles av, avhengig av Bluetoothenheten.
yy Ved multi-sammenkobling vil kun 1 Bluetoothenhet kobles til enheten automatisk. Den
andre enheten må tilkobles manuelt.
yy Uten frakoblingsprosessen, hvis du går utenfor
den effektive Bluetooth-avstanden, tar det
noen minutter å koble til andre Bluetoothenheter. Men etter at strømmen slås av og
på, kan du koble til andre Bluetooth-enheter
uten å vente.
2
Drift
2.Når Bluetooth-enheten og enheten er tilkoblet,
trykk og hold j-knappen i 2 sekunder.
Deretter blinker Bluetooth-LED med lyden.
Enheten endres til multi-sammenkoblingsmodus.
,,Merk
yy Denne enheten kan kobles sammen med
opptil 2 Bluetooth-enheter samtidig, med
samme metode som i den ovennevnte
beskrivelsen.
16 Drift
Annen drift
Nullstilling
I tilfelle at enheten fryser på grunn av feil, trykk
RESET-hullet med en gjenstand som en tynn pinne.
2
Drift
Merknader om autostrømsparing
Når enheten er i Bluetooth-modus uten
musikkavspilling i 20 minutter eller i Bærbar Innmodus uten av knappeaktivitet på 6 timer, blir
enheten slått av automatisk.
Feilsøking 17
Feilsøking
Problem
Årsak & Feilretting
Ingen strøm.
yy Batteriet er tomt. Lad opp batteriet.
yy Koble enheten til strømforsyningen med AC-adapteren.
yy Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster
volumet på enheten eller Bluetooth-enheten.
Ingen lyd eller
lydforstyrrelser.
yy Ved bruk av en ekstern enhet på høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere.
Reduser volumet på enhetene.
yy Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli
lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
Bluetooth-tilkoblingen
fungerer ikke ordentlig.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten er slått på.
yy Fjern hindringer som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten.
yy Avhengig av Bluetooth-enheten eller omgivelsene, kan det hende at enheten
ikke tilkobles.
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
Ovennevnte løsninger
virker ikke.
yy Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen
bli slettet. Tidligere innstillinger vil ikke bli lagret hvis enhetens strøm slås av.
yy Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet
ikke er for høy eller lav.
yy Trykk i nullstillingshullet med en spiss gjenstand, som en mekanisk blyant.
3
Feilsøking
yy Slå Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten, og prøv deretter å
sammenkoble igjen.
18 Appendiks
Varemerker & Lisenser
Håndtering av enheten
Transportering av enheten
Behold den originale transportkartongen og
emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk
den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre
maksimal beskyttelse.
Bluetooth-merker og -logoer eies av Bluetooth
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG
Electronics gjøres i tråd med lisensen.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Sørg for at utvendige overflater alltid
er rene.
yy Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Kraftig tørking kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt
med enheten over lengre perioder.
4
Rengjøring av enheten
Appendiks
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut
lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
ettersom disse kan skade overflaten på enheten.
Appendiks 19
Spesifikasjoner
Generell
Strømkrav
5 V 0 1,8 A (AC-adapter)
Innebygd oppladbart batteri
Strømforbruk
6W
Dimensjoner (B x H x D)
Ca. 66 mm X 175 mm X 80 mm
Nettovekt (ca.)
Ca. 0,53 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 60 %
Sprutsikker
IPX4
Innganger
PORT. IN
0,35 Vrms ( 3,5 mm stereo-kontakt)
USB
Mikro USB-port for batterilading
4
Type
Innebygget
Nominell impedans
6Ω
Nominell inngangseffekt
16 W
Maks. inngangseffekt
32 W
Batteri
Batterikapasitet
2600 mAh
Driftstid
Ca. 10 timer.
Dette kan variere avhengig av batteristatus og driftsforhold.
Ladetid
Under 4,5 timer. (med AC-adapter)
Driftstiden kan variere avhengig av batteri- eller driftsforholdene.
yy Enhetens design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Appendiks
Høyttalere
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement