LG PH1 Owner's manual

LG PH1 Owner's manual
BRUKERMANUAL
Bærbar
Bluetoothhøyttaler
Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt
apparat og ta vare på den for senere anvisninger.
MODELLER
PH1
PH1L
*MFL69581822*
PH1R
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.
Kom i gang
Sikkerhets Informasjon
FORSIKTIG
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
ette lynsymbolet inne i en likesidet
D
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
tropstegn inne i en likesidet trekant
U
er en advarsel for brukeren om at
det er viktig informasjon om bruk og
vedlikehold (service) av produktet i
lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper
eller vaser må plasseres på apparatet.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker).
Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og
åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift
av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet
plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende
underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet
sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med
mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og
produsentens anvisninger er fulgt.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadde
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra
tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og
få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en
autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen
mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å
bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er
utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet
være lett tilgjengelig.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
se hovedetiketten på undersiden eller på den andre
overflaten av produktet.
FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer
med lavt fuktighetsnivå
yy Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med
lav luftfuktighet.
yy Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha
berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.
1
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
3
4
Kom i gang
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
1
Kom i gang
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet
fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for montering i
motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs
helse, må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder
på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
Symboler
~
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
1
Kom i gang
3
Sikkerhets Informasjon
6Innledning
6Tilbehør
7Hovedenhet
8
Lading av enheten
8
– Tilkobling av AC-adapteren
8
– Kontrollerer batteristatus
8
– Sjekker ladestatus
3Feilsøking
15Feilsøking
4Appendiks
16 Varemerker & Lisenser
16 Håndtering av enheten
17Spesifikasjoner
2
3
2Drift
9
Grunnleggende drift
9
– Bruk av strømknappen
9 – Bluetooth-tilkobling
9
– Enkel driftveiledning
10 – Bluetooth LED (BLÅ) status
10Håndfrifunksjon
11LED-stemningslys
12 Hør på musikk fra eksterne enheter.
12 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
13 – Lytting til musikk lagret på BLUETOOTHenheter
14 Annen drift
14 – Nullstilling
14 – Merknader om auto-strømsparing
4
6
Kom i gang
Innledning
1
Kom i gang
Symboler som brukes i denne
brukerveiledningen
Tilbehør
Vennligst sjekk og identifiser medfølgende tilbehør.
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra
feil bruk.
USB-kabel (1)
Enkel brukerveiledning
(1)
Kom i gang
7
Hovedenhet
1
b
c
h
d
e
f
i
g
j
aMIK
hBatteri LED
bBLUETOOTH LED
i
c
Mottar eller repeterer på Bluetooth-enheten.
(Se side 10.)
dT
Starter elle r pauser avspilling i Bluetooth-modus.
e
Slår På / Av: Trykk på og hold.
fp : Skru ned volumet
go : Skru opp volumet.
Kom i gang
a
k
Slår på LED-stemningslys. (Se side 11.)
jBærbar Inn-kontakt.
Hør på musikk fra din bærbare enhet.
kUSB-port for lading
8
Kom i gang
Lading av enheten
1
Tilkobling av AC-adapteren
Kom i gang
Dette apparatet bruker innebygde batterier. Før bruk,
må batteriet lades ved å koble til AC-adapteren.
1. Koble den medfølgende USB-kabelen til ACadapteren.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på enheten.
3. Koble AC-adapteren i AC-utgangen.
Kontrollerer batteristatus
Når AC-adapteren er tilkoblet, starter ladingen. Du
kan sjekke ladestatusen med
LED (RØD).
LED
Tilstand
Beskrivelse
Batteri LED slår
av.
Batteri fullstendig
ladet.
Batteri LED
blinker med lyden.
Batterinivå er lavt.
(Strøm på)
Batteri LED slår
på.
Batteri lader.
,,Merk
yy Driftstiden er ca. 5 timer. (Basert på
fullstendig ladet batteri og kontinuerlig
avspilling med 50% volumnivå.)
Dette kan variere avhengig av batteristatus
og driftsforhold.
(ikke inkludert)
yy Hvis du lytter til musikk under lading, vil det
ta lengre tid å lade.
Sjekker ladestatus
Hvis batteriet er fullstendig ladet i lademodus, er
LED (RØD) slått av.
>>Forsiktig
AC-adapter ikke inkludert.
Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter
godkjent av LG Electronics Inc. (mer enn 1,8 A)
med denne høyttaleren på grunn av fare for
eksplosjon. Hvis den anbefalte adapteren ikke
brukes, kan det hende at ladingen ikke fungerer
og at ladetiden varierer.
Hvis strømmen er slått på, kan du sjekke ladestatusen
ved å trykke
-knappen. Da vil Stemning LED-lyset
blinke, avhengig av batteriladestatusen.
Stemning LED-lys
blinker
3 ganger
2 ganger
1 gang
,,Merk
Batteristatus
60 %
60 %
60~25
60
% %
60~25
%
25
%
60~25
25 % %
25 %
Når Stemning LED-lyset er slått av, kan du
sjekke batteriladestatusen.
Drift
Grunnleggende drift
9
Bluetooth-tilkobling
Bruk av strømknappen
PH1(XX)
2
Strøm På/Av
Trykk og hold
-knappen i over 2 sekunder.
Enkel driftveiledning
Funksjon
Hvordan
Status
Strøm På
Trykk på og hold
-knappen.
j LED blinker med lyden.
Strøm Av
Trykk på og hold
-knappen.
j LED slår av med lyden.
Bluetoothsammenkobling
Når j LED blinker raskt med lyden, velg
LG PH1 (XX) fra enhetslisten på smartenheten din.
j LED slår på med lyden.
Spill/Pause
Trykk på T.
-
Hopp fremover
Trykk på T 2 ganger.
-
Hopp bakover
Trykk på T 3 ganger.
-
Volumkontroll
Trykk på o eller p.
Når denne enheten når min. volum eller
maks. volum, kan du høre en pipelyd.
Drift
Spill av ønsket musikk på Bluetooth-enheten. Etter
sammenkobling kan du kontrollere avspillingen ved
bruk av knappene på forsiden av enheten.
10 Drift
Bluetooth LED (BLÅ) status
LED
2
Tilstand
Beskrivelse
j LED blinker
med lyden.
Søker etter
Bluetooth-enhet.
j LED slår på
med lyden.
Bluetoothenheten er
tilkoblet.
Håndfrifunksjon
Du kan motta innkommende anrop og ringe det siste
nummeret igjen på Bluetooth-enheten din via denne
høyttaleren. Koble høyttaleren til en Bluetoothenhet.
Drift
,,Merk
yy Når sammenkobling er fullført, må dette ikke
gjøres igjen selv om enheten er slått av.
yy For å frakoble Bluetooth-enheten, trykk og
hold T på forsiden av enheten i 3 sekunder.
Enheten er frakoblet.
Funksjon
Hvordan
Motta et anrop.
Trykk
Ring det siste nummeret ut
igjen.
Trykk på
2 ganger.
Avvis et anrop.
Trykk i
2 sekunder.
Avslutt samtalen.
Trykk
,,Merk
Du kan justere samtalevolumet.
.
.
Drift 11
LED-stemningslys
Du kan slå på LED-stemningslyset hos denne høyttaleren.
Når du trykker -knappen, vil LED-stemningslysets innstillinger vises i rekkefølgen som vist nedenfor.
2
Drift
Funksjon
Hvordan
Status
Slår på
Trykk på og hold -knappen.
Slår på LED-stemningslys.
Slår av
Trykk på og hold -knappen.
Slår av LED-stemningslys.
Diverse farger
Trykk .
Endrer fargen til LED-stemningslys
automatisk (HvitàGrønnàRød)
Hvit farge
Trykk .
Slår på LED-stemningslys. (Hvit)
Musikk-synkronisert
Trykk .
Synkroniserer LED-stemningslys med
musikk. Musikk Synk-alternativet er
kun tilgjengelig når høyttaleren er på.
,,Merk
Selv om høyttaleren er av, kan du justere LED-stemningslyset.
12 Drift
Hør på musikk fra
eksterne enheter.
Bruk av BLUETOOTH®teknologi
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange
forskjellige typer eksterne enheter.
Om BLUETOOTH
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via
Bluetooth i andre rom.
2
Drift
Tilkobling av enkeltenheter via trådløs Bluetoothteknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med
trådløs Bluetooth-teknologi kan brukes via Cascade
hvis tilkoblingen utføres via trådløs Bluetoothteknologi.
yy Tilgjengelige enheter : smart-telefon, MP3-spiller,
osv.
(ikke inkludert)
1. Koble den eksterne enheten til Bærbar Innkontakten på enheten.
yy Versjon : 3.0
yy Kodeks : SBC
BLUETOOTH-profiler
2. Slå på strømmen ved å trykke på og holde
-knappen.
For å kunne bruke trådløs Bluetooth-teknologi må
enheter kunne lese visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profiler.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.
A2DP (“avansert lyddistribusjonsprofil”)
,,Merk
Ved kobling av den bærbare kabelen, blir
funksjonen endret til Bærbar Inn-modus
automatisk.
Drift 13
Lytting til musikk lagret på
BLUETOOTH-enheter
Sammenkobler enheten din og
BLUETOOTH-enheten
1. Slå på enheten og deretter blinker j LED med
lyden.
2.Bruk Bluetooth-enheten og utfør
sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter
denne enheten med Bluetooth-enheten, kan en
liste med enheter vises på Bluetooth-enhetens
display, avhengig av Bluetooth-enhetstypen.
Enheten din vises som “LG PH1 (xx)”.
3.Velg “LG PH1 (xx)”.
,,Merk
yy XX representerer de siste 2 sifrene i
Bluetooth-adressen. For eksempel, hvis
enheten har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil “LG PH1 (08)” vises på
Bluetooth-enheten.
yy Avhengig av enhetstype, har noen Bluetoothenheter ulike metoder for å koble sammen
enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter
behov.
4. Når denne enheten er sammenkoblet med
Bluetooth-enheten din, vil j LED bli slått på med
lyden.
5. Hør på musikk.
For å spille av musikk lagret på Bluetoothenheten, se brukerveiledningen for Bluetoothenheten.
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller
trådløse LAN-enheter.
yy Bluetooth-enheten bør kobles til denne
enheten på nytt ved omstart.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av andre elektriske bølgefrekvenser.
yy Bluetooth-enheten kan ikke kontrolleres med
denne enheten.
yy Sammenkobling er begrenset til én Bluetooth
per enhet og multi-sammenkobling støttes
ikke.
yy Avhengig av enhetstypen, kan det hende at
Bluetooth-funksjonen ikke kan brukes.
yy Du kan nyte Bluetooth-funksjonen ved bruk
av smart-telefon, MP3-spiller, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere blir lydkvaliteten.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten slås av eller hvis Bluetooth-enheten
står for langt unna enheten.
yy Etter at Bluetooth-koblingen kobles fra,
koble Bluetooth-enheten til enheten igjen.
yy Når Bluetooth-enheten (iOS-enhet, osv.)
kobles til denne enheten eller ved bruk av
enheten, kan volumene synkroniseres med
hverandre.
yy Når enheten ikke er tilkoblet, vil Bluetooth
LED blinke.
yy Bluetooth-tilkobling via TV, PC eller dongel
støttes ikke.
2
Drift
Før sammenkoblingsprosedyren startes, vær
sikker på at Bluetooth-funksjonen er slått på hos
Bluetooth-enheten din. Se Bluetooth-enhetens
brukerveiledning. Etter at en sammenkobling har blitt
utført, må den ikke utføres igjen.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må en
tilkobling opprettes mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
avstanden må opprettholdes. Problemer kan
oppstå i tilfellene nedenfor:
14 Drift
Annen drift
Nullstilling
Hvis enheten fryser på grunn av feil, trykk T- og
o-knappene samtidig. Da er enheten fullstendig
slått av.
2
Drift
Merknader om autostrømsparing
Når enheten er i Bluetooth-modus uten
musikkavspilling i 20 minutter eller i Bærbar Innmodus uten av knappeaktivitet på 6 timer, blir
enheten slått av automatisk.
Feilsøking 15
Feilsøking
Problem
Årsak & Feilretting
Ingen strøm.
yy Batteriet er tomt. Lad opp batteriet.
yy Koble enheten til strømforsyningen med AC-adapteren.
yy Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster
volumet på enheten eller Bluetooth-enheten.
Ingen lyd eller
lydforstyrrelser.
yy Ved bruk av en ekstern enhet på høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere.
Reduser volumet på enhetene.
yy Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli
lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
Bluetooth-tilkoblingen
fungerer ikke ordentlig.
yy Sørg for at Bluetooth-enheten er slått på.
yy Fjern hindringer som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten.
yy Avhengig av Bluetooth-enheten eller omgivelsene, kan det hende at enheten
ikke tilkobles.
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen
bli slettet. Tidligere innstillinger vil ikke bli lagret hvis enhetens strøm slås av.
yy Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet
ikke er for høy eller lav.
3
Feilsøking
yy Slå Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten, og prøv deretter å
sammenkoble igjen.
16 Appendiks
Varemerker & Lisenser
Håndtering av enheten
Transportering av enheten
Behold den originale transportkartongen og
emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk
den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre
maksimal beskyttelse.
Bluetooth-merker og -logoer eies av Bluetooth
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG
Electronics gjøres i tråd med lisensen.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Sørg for at utvendige overflater alltid
er rene.
yy Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Kraftig tørking kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt
med enheten over lengre perioder.
4
Rengjøring av enheten
Appendiks
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut
lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
ettersom disse kan skade overflaten på enheten.
Appendiks 17
Spesifikasjoner
Generell
Strømkrav
5 V 0 1,8 A (AC-adapter)
Innebygd oppladbart batteri
Strømforbruk
2,5 W
Dimensjoner (B x H x D)
Ca. 81 mm X 88 mm X 82 mm
Nettovekt (ca.)
Ca. 0,19 kg
Driftstemperatur
0 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5% til 60%
Innganger
PORT. IN
0,25 Vrms ( 3,5 mm stereo-kontakt)
USB
Mikro USB-port for batterilading
Høyttalere
4
Innebygget
Nominell impedans
4Ω
Nominell inngangseffekt
2W
Maks. inngangseffekt
4W
Batteri
Batterikapasitet
700 mAh
Driftstid
Ca. 5 timer
Dette kan variere avhengig av batteristatus og driftsforhold.
Ladetid
Under 3 timer.
Driftstiden kan variere avhengig av batteri- eller driftsforholdene.
yy Enhetens design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Appendiks
Type
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement