LG XP16 Owner's manual
NORSK
BRUKERMANUAL
Micro Hi-Fi System
Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og
ta vare på den for senere anvisninger.
XP16(XP16, XPS16F)
P/NO : MFL67307507
XP16-ASWELL-NOR.indd 1
11. 08. 31
5:13
2
Starte
Sikkerhets-informasjon
FORSIKTIG
1
Starte
FARE FOR ELEKTRISK
STØT – MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK
STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET)
FJERNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM
KAN REPARERES AV BRUKERE.
Symbolet med et lyn i en likesidet
trekant er beregnet på å varsle
brukeren om at uisolert og farlig
spenning er tilstede innenfor
produktets ytre deksler, og kan
være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige
elektriske støt ved berøring med personskade som
resultat.
Symbolet med et utropstegn i
en likesidet trekant er beregnet
på å varsle brukeren om viktige
bruks- og vedlikeholdsanvisninger
i litteraturen som medfølger
produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE
UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et
innesluttet sted, som i en bokhylle eller lignende.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for
å beskytte det mot overoppheting. Åpningene
må aldri blokkers ved at produktet plasseres på
en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag.
Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik
som i en bokhylle eller stativ med mindre det er
sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens
anvisninger er fulgt.
XP16-ASWELL-NOR.indd 2
FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et
lasersystem. Les nøye gjennom brukerhåndboken
for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta
vare på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt
med et autorisert servicesenter hvis produktet
trenger vedlikehold.
Dersom kontrollene brukes på annen måte enn
beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller
andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan
du utsette deg for skadelig stråling.
Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å
åpne dekselet. Laserstrålingen er synlig når dekselet
er åpnet. SE IKKE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast veggkontakter.
Overbelastede veggkontakter, løse eller skadde
kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk
støt eller brann. Undersøk strømledningen til
apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet
indikerer skader eller forringelse, plugg den
ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen
skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert
serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot
fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli
vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller
tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler,
veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra
strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut
av veggkontakten. Under installasjonen må du påse
at strømstøpselet er lett tilgjengelig.
11. 08. 31
5:13
Starte
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.
Avhending av ditt gamle apparat
1. Når denne søppelbeholderen med
kryss over er festet på et produkt
betyr dette at produktet er dekket av
Det europeiske direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal avhendes separat
fra husholdningsavfall via de
lokale myndighetenes tildelte
innsamlingsplasser.
1
Starte
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers
og dyrs helse, må det gamle batteriet eller
batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges
i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos
forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med
ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må
ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
3
3. Riktig avhending av ditt gamle
apparat vil hjelpe til med å forhindre
negative konsekvenser for miljøet og
helse.
4. For mer detaljert informasjon
om avhending av ditt gamle
apparat, kontakt kommunen eller
forretningen der du kjøpte produktet.
LG Electronics erklærer hermed at dette/
disse produkt(er) er i overholdelse
med de grunnleggende krav og andre
relevante bestemmelser av direktiv
2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/
EC.
Europeisk representant :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31–(0)36–547–8888)
XP16-ASWELL-NOR.indd 3
11. 08. 31
5:13
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Starte
2
5
5
5
5
5
5
6
7
7
Sikkerhets-informasjon
Unike funksjoner
Tilbehør
Spillbar Filkrav
– MP3/ WMA musikkfil krav
– Kompatible USB-enheter
– Krav til USB-enhet
Fjernkontroll
Frontpanel
Baksidepanel
2
Koble til
8
8
8
8
8
Kobling av høyttalerne
– Kople høyttalerne til enheten
Tilkobling av Annet Utstyr
– USB Tilkobling
– PORT. IN Tilkobling
3
Betjening
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13
13
Grunnleggende Operasjonener
– CD/ USB Operasjoner
– Å velge en mappe
Andre Operasjoner
– Programmert Avspilling
– Visning av filinformasjon (ID3 TAG )
– Skrur av lyden midlertidig
Radio Operasjoner
– Høre på Radioen
– Forhåndsinstille Radio Stasjonene
– Sletting av alle lagrete stasjoner
– Optimalisering av dårlige FM signaler
– Se informasjon om en radiostasjon
Lydjustering
– Innstille surroundmodus
Avansert bruk
– Kompatibel iPod/iPhone
– Høre på musikk fra en ekstern enhet
– Innspilling til USB
– Pause i opptaket
XP16-ASWELL-NOR.indd 4
13
– For å velge innspillingens bit rate og
fart
4
Feilsøking
15
Feilsøking
5
Tillegg
16
17
17
17
17
Spesifikasjoner
Vedlikehold
– Håndtere enheten
– Merknader om disker
Varemerker og Llisenser
11. 08. 31
5:13
Starte
Unike funksjoner
5
Kompatible USB-enheter
y MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
USB direkteinnspilling
y USB funksjonen til denne enheten støtter ikke
enkelte USB-enheter.
Bærbar inngang
Lytter til musikk fra din bærbare enhet (MP3,
Merkbook osv.)
Krav til USB-enhet
y Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på
dataen støttes ikke.
Laget for iPod
y Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
Ha glede av musikk fra en iPod med enkel tilkobling.
y Det kan ta lengre tid enn en noen få minutter
å søke igjennom en USB-enhet som har stor
kapasitet.
Tilbehør
1
Starte
Innspiller musikk til din USB innretning.
y USB Flash Drive : Enheter som støtter USB 2.0
eller USB 1.1.
y Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all
data.
Vennligst sjekk og identifiser følgende medgitte
tilbehør.
y USB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du
bruker USB skjøteledning eller USB hub.
y Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare FAT(16/
32) filsystem støttes.)
y Denne enheten støttes ikke dersom det er 1 000
filer eller mere.
Fjernkontroll (1)
Batteri (1)
Spillbar Filkrav
y Ekstern HDD, Kortlesere, Låste enheter, eller hard
type USB-enheter støttes ikke.
y USB porten til enheten kan ikke kobles til PC.
Denne enheten kan ikke brukes som lagrings
enhet.
MP3/ WMA musikkfil krav
MP3/ WMA fil kompatibilitet med denne enheten
begrenses slik som følgende :
y Sample frekvens : innen 32 til 48 kHz (MP3),
innen 32 til 48kHz (WMA)
y Bit rate: innen 32 til 320 kbps (MP3),
40 til 320 kbps (WMA)
y Maks antall filer : Under 999
y Filutstrekning : “.mp3”/ “.wma”
y CD-ROM filformat : ISO 9660/ JOLIET
y Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som
skaper en ISO 9660 file system.
XP16-ASWELL-NOR.indd 5
11. 08. 31
5:13
6
Starte
Fjernkontroll
• • • • • • a • • • • •
POWER : Slår enheten PÅ eller
AV.
EQ : Du kan velge lydinntrykk.
1
Starte
? : Knappen er ikke tilgjengelig
for noen funksjoner.
OPEN/CLOSE : Åpner og lukker
diskskuffen.
• • • • • • b • • • • •
PRESET/FOLDER W/S : Søker
etter en mappe med MP3/ WMA
filer. Når du spiller av en CD/ USB
som inneholder MP3/ WMA filer
i flere mapper, trykk
PRESET/FOLDER W/S for å
velge mappen du vil spille av.
Velg et forhåndsinstallert tall for
å velge en radio stasjon.
Z ENTER :
- Stanser avspillingen eller
opptaket.
- Stopper eller velger et
alternativ (iPod).
d/M (Spill av/Pause): Begynner
eller setter avspillingen på
pause.
VOLUME W/S : Justerer
høyttalervolum.
PROGRAM/MEMO :
- For lagring av radiostasjoner: Hvis du har spart
radiostasjoner ved bruk av
PROGRAM/MEMO,
kan du bla gjennom dem og
velge en.
- Spille av spor i tilfeldig
rekkefølge.
@ MUTE : Skrur av lyden.
X REC : USB Direct Recording.
FUNCTION : Velger funksjon og
inngangskilde.
Installere batterier
Cc/vV (Hopp over/
Søk):
- Utelater hurtig bakover eller
fremover.
- Søker etter en seksjon
innenfor et spor.
• • • • • • c • • • • •
• • • • • • d • • • • •
? : Knappen er ikke tilgjengelig
for noen funksjoner.
RDS/ PTY : RDS (Radio Data
System)/ Søker radiostasjoner
etter radiotype.
INFO : Sjekker informasjon
om musikken din. MP3 filer
kommer ofte med ‘tags’. Tag gir
informasjon om Tittel, Artist,
Album eller Tid.
MENU/REPEAT :
Fjern batteridekselet på
baksiden av fjernkontrollen, og
sett inn R03-batteri (AAA) med
4 og 5 innrettet riktig vei.
XP16-ASWELL-NOR.indd 6
- Høre på spor gjentatt eller
tilfeldig. (kun i CD/USB)
- Flytt til foregående meny
(iPod).
TUN. -/+ : Velger radio stasjon.
11. 08. 31
5:13
Starte
7
a Fjernkontrollsensor
Frontpanel
b 1/!(Strøm AV/ PÅ)
c FUNC.
Velger funksjon og inngangskilde.
1
e T/PRE. +
Stanser avspillingen eller pause.
Velger et forhåndsinnstilt nummer for en
radiostasjon.
16
1/!
12
2
f I STOP/PRE. Stanser avspillingen eller opptaket.
Velger et forhåndsinnstilt nummer for en
radiostasjon.
11
1
R
3
4
6
5
13
9
Starte
d EQ
Du kan velge lydinntrykk.
10
g MEMO
I CD/USB-modus kan du opprette din egen
spilleliste.
I FM-modus kan du lagre radiostasjoner.
8
7
15
h REC.
Innspilling til USB.
14
i Y(Hopp over/Søk)/ TUN. j U(Hopp over/Søk)/ TUN. +
k R(Åpne/Lukk)
Du kan bruke denne ved ilegg og fjerning av
CDer.
Baksidepanel
l Visning i vindu
m VOLUME
n PORT. IN
o USB-port
Du kan spille av video og lydfiler og vise bilder
ved å koble til en USB-enhet.
p iPod-dokk
q FM/(RDS)-ANTENNE
r Strøm ledning
s HØYTTALER terminal
17
19
18
XP16-ASWELL-NOR.indd 7
11. 08. 31
5:13
8
Koble til
Kobling av høyttalerne
Tilkobling av Annet
Utstyr
Kople høyttalerne til enheten
For å koble hver kabel til enheten må du trykke hver
plastikk fingerknapp for å åpne koblingsterminalene
til enheten. Før inn ledningen og slipp knappen.
2
Koble til
Koble opp den svarte enden til hver ledning til
terminalen som er markert med - (minus) og den
andre enden til terminalen markert med + (pluss).
16
USB Tilkobling
2
12
11
1
13
VOL
-
Kople USB-porten på en USB-minneenhet (eller
MP3-spiller osv.) til USB-porten på fronten av
enheten.
3
FUNC.
7
MEMO
T
6
EQ
4
REC.
8
5
Y
U
10
9
PORT IN
, Merk
y Fjerning av USB innretningen fra enheten
1. Velg en forskjellig funksjons modus eller
trykk Z to ganger på rad.
> FORSIKTIG
Høytalere inneholder magnet-deler, så fargeuregelmessighet kan inntreffe på TV-skjermen
eller PC-monitor skjerm. Vennligst bruk
høytalerene langt borte fra enten TV-skjerm
eller PC-monitor.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.
3. Du kan kun lade opp din iPod gjennom
USB-porten. For å lytte til musikk på iPod,
referer til side 12.
16
PORT. IN Tilkobling
12
2
11
1
Koble til en output (øretelefon eller linje ut) på
portabel innretning (MP3 eller PMP etc) til PORT. IN
input kobling.
13
VOL
-
3
FUNC.
T
6
7
MEMO
Y
9
EQ
4
REC.
8
5
U
10
PORT IN
XP16-ASWELL-NOR.indd 8
11. 08. 31
5:13
Betjening
Grunnleggende
Operasjonener
CD/ USB Operasjoner
9
Å velge en mappe
1. Trykk PRESET/FOLDER W/S på fjernkontrollen
gjentatte ganger til ønsket mappe vises.
2. Trykk d/M på fjernkontrollen eller T på
enheten for å spille av. Den første filen eller
mappen vil avspilles.
1. Legg i disken ved å trykke OPEN/CLOSE eller
koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg CD eller USB funksjonen ved å trykke
FUNCTION på fjernkontrollen eller FUNC. på
enheten.
3. Velg en fil (eller spor) du ønsker å spille ved å
trykke Cc/vV.
3
For å
XP16-ASWELL-NOR.indd 9
Betjening
gjøre dette
Trykk Z på fjernkontrollen eller I
Stopp
på enheten.
Trykk d/M på fjernkontrollen eller
Avspilling
T på enheten.
Under avspilling trykkes d/M
Pause
på fjernkontrollen eller T på
enheten.
Under avspilling trykkes
Y/U på enheten
eller Cc/vV på
Hoppe over fjernkontrollen for å gå til
til neste/ neste spor/ fil eller gå tilbake til
forutgående begynnelsen på gjeldende spor/fil.
spor/fil
Trykk Cc på fjernkontrollen
eller Y på enheten raskt
to ganger for å gå tilbake til
foregående spor/fil.
Trykk og hold Y/U på
Leting etter
enheten eller Cc/vV
en seksjon
på fjernkontrollen under
innenfor et
avspillingen og slipp den på det
spor
punktet du ønsker å lytte til.
Trykk på MENU/REPEAT på
Spiller i
fjernkontrollen gjentatte ganger,
repetisjon displayet endres I følgende
eller uten rekkefølge: RPT1 -> RPT DIR
rekkefølge (only MP3/ WMA) -> RPT ALL ->
RANDOM -> OFF
11. 08. 31
5:13
10
Betjening
Andre Operasjoner
Radio Operasjoner
Programmert Avspilling
Høre på Radioen
Program funksjonen tillater deg å lagre dine favoritt
filer fra hvilken som helst disc eller USB-enhet.
1. Trykk FUNCTION til FM vises på skjermen.
Den forrige stasjonen er stilt inn.
Et program kan oppbevare 20 spor.
2. Trykk og hold TUN.-/+ i ca. 2 sekunder til
frekvensindikasjonen begynner å endre seg,
slipp den så. Skanningen stopper når enheten
søker inn en stasjon.
1. Sett i en CD eller USB og vent til den
igjenkjennes.
2. Trykk PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen
eller trykk MEMO på enheten i stopp-status.
3
3. Trykk på Y/U på enheten eller
Cc/vV på fjernkontrollen i
stoppmodus.
Betjening
4. Trykk PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen
eller trykk MEMO på enheten igjen for å velge
et neste spor.
5. Trykk d/M på fjernkontrollen eller T på
enheten for å spille av de programmerte
musikkfilene.
6. For å fjerne valget ditt, trykk Z på
fjernkontrollen eller I på enheten to ganger.
, Merk
Programmene viskes også når disc’en eller
USB-enheten har blitt fjernet, enheten er
skrudd av eller på eller funksjonen er skrudd til
andre.
Visning av filinformasjon (ID3
TAG )
Du kan vise informasjonen til en MP3 fil under
avspilling ved å trykke INFO.
Skrur av lyden midlertidig
Trykk @ MUTE for å skru av lyden.
Du kan dempe lyden hvis du for eksempel skal
svare på telefonen. Indikatoren «@» vises i
displayvinduet.
XP16-ASWELL-NOR.indd 10
Eller
Trykk TUN.-/+ gjentatte ganger.
3. Juster volumet ved å dreie VOLUME på
frontpanelet, eller ved å trykke VOLUME W/S
på fjernkontrollen.
Forhåndsinstille Radio
Stasjonene
Du kan forhåndsinstallere 50 stasjoner for FM.
Innen du søker bør du sørge for at volumet er
senket.
1. Trykk FUNCTION til FM vises i skjermen.
2. Velg ønsket frekvens ved å bruke TUN. -/+.
3. Trykk PROGRAM/MEMO, og et forhåndsinnstilt
nummer vil blinke i displayet.
4. Trykk PRESET/FOLDER W/S på fjernkontrollen
for å velge ønsket forhåndsinnstilt nummer.
5. Trykk PROGRAM/MEMO Stasjonen er nå lagret.
6. Gjenta stegen 2 og 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt stasjon, trykk
PRESET/FOLDER W/S.
Sletting av alle lagrete
stasjoner
1. Trykk og hold PROGRAM/MEMO i to sekunder.
“ERASE ALL” (SLETT ALT) vil vises i skjermen.
2. Trykk PROGRAM/MEMO for å slette alle de
lagrete radiostasjonene.
11. 08. 31
5:13
Betjening
Optimalisering av dårlige FM
signaler
Trykk d/M på fjernkontrollen. Det kobler over fra
stereo til mono, og bedrer vanligvisd mottaket.
Se informasjon om en
radiostasjon
FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data
System). Det viser informasjon om radiostasjonen
du hører på. Trykk på RDS gjentatte ganger for å
bla gjennom de ulike datatypene.
Navnet på kanalen vises i
displayet.
PTY (Progratypegjenkjennelse)
Programtypen (f.eks.
Jazz eller Nyheter) vises i
displayet.
RT (Radiotekst)
En tekstmelding som viser
spesiell informasjon om
sendestasjonen.
Denne teksten vil kanskje
rulle over skjermen.
CT (Kanalens
tidsangivelse)
Dette viser tidspunkt og
data sendt avkanalen.
Du kan søke radiostasjoner og programtype ved
å trykke RDS. Displayet vil vise siste PTY i bruk.
Trykk PTY en eller flere ganger for å velge din
foretrukkede program-type. Trykk og hold
Cc/vV. Radioen vil søke automatisk.
Når en stasjon er funnet, vil søket stoppe.
XP16-ASWELL-NOR.indd 11
Lydjustering
Innstille surroundmodus
Dette systemet har en del forhåndsinstallerte
surround lydfelt. Du kan velge en ønsket lyd modus
ved bruk av EQ.
Elementene som viser for equalizeren kan variere
avhengig av lydkilde og effekter.
PÅ
DISPLAYET
Beskrivelse
AUTO EQ
Finner ut hvilken lyd-equalizer
som ligner mest på den
sjangeren som er angitt i MP3
ID3-filetiketten.
POP
CLASSIC
ROCK
Dette programmet gir lyden en
entusiastisk atmosfære som vil
gi deg følelsen av at du faktisk er
tilstede på rock, pop eller klassisk
konsert.
BASS BLAST
BYPASS
3
Betjening
PS (Navn på
programtjenesten)
11
Forsterker diskant, bass og
surroundlyd-effekten.
Du kan glede deg over lyden
uten equalizer-effekt.
, Merk
Det kan være at du må tilbakestille
surroundmodusen etter at du har skiftet
lydkilde – noen ganger også etter skifte av
lydspor.
11. 08. 31
5:13
12
Betjening
Avansert bruk
Velger et
alternativ
Du kan ha glede av lyden med din iPod.
For informasjon om iPod, referer til iPodens
Brukerveiledning.
1. Koble til iPod-en.
-
Z
ENTER
Kompatibel iPod/iPhone
y Vi anbefaler å installere den seneste
softwareversjonen
y Enheten støtter følgende modeller/ iPod nano
1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/ iPod 4 G, 5 G/
iPod touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 4. For noen
modeller vil muligens ikke enheten din fungere
riktig avhengig av fastvareversjonen.
y Avhengig av din iPods softwareversjon, vil du
muligens ikke kunne kontrollere din iPod fra
spilleren.
3
Betjening
1/!
R
VOL
-
+
FUNC.
I
T
EQ
MEMO
Y
U
REC.
Hvis du skrur på denne enheten, vil din iPod
skru seg automatisk på og oppladingen starter.
2. Trykk FUNC. på enheten eller FUNCTION
(funksjon) på fjernkontrollen for å velge iPodfunksjonen. Du kan betjene din iPod gjennom
et iPod-display ved bruk av medfølgende
fjernkontroll, samt kontrollere din iPod.
15
14
, Merk
y Hvis denne enheten viser en feilmelding,
følges denne meldingen. En feilmelding
”ERROR”.
- Din iPod er ikke tilkoblet riktig.
- Denne enheten gjenkjenner din iPod som
ukjent enhet.
- Din iPod har ekstremt lite strøm.
PORT IN
5V 0 500mA
Å
Gjør dette
/ Batteriet må lades opp.
/ Hvis du lader batteriet mens iPoden har ekstremt lavt strømnivå, kan
oppladingen ta lenger tid.
PÅ
PÅ FJERNENHETEN
ENHETEN
y iPod-en støtter ikke innspillingsfunksjonen
når den er tilkoblet.
pause eller
omstarte
T
d/M
Skippe
Y/U
Cc/vV
Søke
Trykk og
hold
Y/U
Trykk og hold
Cc/vV
Flytte til
foregående
meny
-
MENU/REPEAT
Flytte til
ønsket
alternativ
-
XP16-ASWELL-NOR.indd 12
y Avhengig av din iPods softwareversjon, vil
du muligens ikke kunne kontrollere din iPod
fra denne enheten. Vi anbefaler å installere
den seneste softwareversjonen.
y Hvis du bruker en applikasjon, utfører
en samtale eller sender og mottar SMStekstmeldinger osv. på iPod-en eller iPhoneen, skal denne kobles fra iPod-dokken til
denne enheten for så å bruke den.
y Hvis du har problemer med din iPod, besøk
www.apple.com/support/ipod.
PRESET/FOLDER
W/S
11. 08. 31
5:13
Betjening
Høre på musikk fra en ekstern
enhet
For å velge innspillingens bit
rate og fart
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange
forskjellige typer eksterne enheter. (Referer til side
8)
1. Trykk REC. på spilleren eller X REC på
fjernkontrollen i mer enn 3 sekunder.
1. Koble den eksterne enheten til PORT. IN
koblingen til enheten.
2. Skru på strømmen ved å trykke på
1/! (Power).
3. Velg PORTABLE funksjon ved å trykke på FUNC.
på enheten eller FUNCTION på fjernkontrollen.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn
spillingen.
1. Koble opp USB-enheten til spilleren.
2. Velg en funksjon ved å trykke FUNC. på
enheten eller FUNCTION p fjernkontrollen.
Et spor innspilling - Du kan innspille til USB etter
spilling av filen du ønsker.
2. Bruk Y/U på enheten eller
Cc/vV på fjernkontrollen for å
velge bithastigheten.
3. Trykk REC. på enheten eller X REC på
fjernkontrollen igjen for å velge innspillingshastigheten.
4. Trykk Y/U på enheten eller
Cc/vV på fjernkontrollen for å
velge ønsket innspillingshastighet. (Kun AUDIOCD)
X1 SPEED
- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.
X2 SPEED
- Du kan bare spille inn musikkfilen.
3
Betjening
Innspilling til USB
13
5. Trykk på REC. enheten eller X REC på
fjernkontrollen for å avslutte innstillingen.
6. For å stoppe innspillingen trykkes I på
enheten eller Z på fjernkontrollen.
Alle spor innspilling - Du kan innspille til USB
etter stopping.
Program liste innspilling - Etter flytting til
programmer liste og du kan innspille det til USB.
3. Start innspilling ved å trykke REC. på enheten
eller X REC på fjernkontrollen.
4. For å stoppe innspillingen trykkes Z på
fjernkontrollen eller I på enheten.
Pause i opptaket
Uner opptak, trykk på REC. for å ta en pause I
opptaket. Trykk på X REC for å fortsette opptaket.
(Kun Radio, bærbar)
XP16-ASWELL-NOR.indd 13
11. 08. 31
5:13
14
Betjening
, Merk
y Du kan sjekke innspillings prosentforhold
for USB innspillingen på skjermen under
innspillingen. (MP3/ Kun WMA CD)
y Det er ingen lyd under innspilling av MP3/
WMA.
y Når du slutter innspilling under avspilling,
vil filen som har blitt spillet inn lagres. (Kun
AUDIO CD)
y Ikke fjern USB-enheten eller skru den av
under innspillingen. Skjer det, kan det
opprettes en ufullstendig fil som ikke slettes
på datamaskinen.
3
y Dersom USB-innspilling ikker fungerer vil
det kom en beskjed som “NO USB”, “ERROR”,
“FULL” eller “NO REC” på skjermen.
Betjening
y Multi kortleser-enheten eller Ekstern HDD
kan ikke brukes til USB-innspilling.
y En fil spilles inn på ca. 512 Mbyte når du
spiller inn med høy bithastighet.
y Når du slutter innspilling under avspillingen
vil filen ikke lagres.
y Du kan ikke lagre mer enn 999 filer.
y Den vil lagres som følgende.
AUDIO CD
MP3/ WMA
Den andre
kilden*
* : TUNER, PORTABLE og liknende.
Laging av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet
matrial, inkludert computer programmer,
filer, kringkastinger og lydopptak, kan være
brudd på opphavsrett og utgjøre en kriminell
overtredelse. Utstyrtet må ikke brukes for slikt
formål.
Vær ansvarlig
Respekter opphavsrett
XP16-ASWELL-NOR.indd 14
11. 08. 31
5:13
Feilsøking
15
Feilsøking
PROBLEM
FORÅRSAK & KORREKSJON
y Strøm-kabel er ikke plugget inn. Plugg i strømkontakten.
Ingen Strøm.
y Sjekk om strømmen har feilet. Sjekk tilstanden ved å operere andre
elektroniske apparater.
y Sjekk om du har valgt riktig funksjon. Trykk FUNCTION og sjekk den
utvalgte funksjonen.
Ingen Lyd.
y Høyttalerkablene er ikke riktig tilkoblet. Koble til høyttalerkablene riktig.
y Volumet er stilt inn på minimalt. Bruk volum-kontrollen for å justere
volumet.
y En disc som ikke kan spilles er satt i. Sett inn en spillbar disc.
y Ingen disc er satt i. Sett i en disc.
Enheten starter ikke
avspilling.
y Disc’en er skitten. Rens disc’en. (Referer til side 17)
y Antennen er dårlig plassert. Juster posisjonen dens.
y Signalstyrken til radiostasjonen er altfor svak. Still inn stasjonen manuelt.
Radiostasjoner kan ikke y Ingen stasjoner har blitt forhåndsinstallert, eller forhåndsinstallerte
tunes inn skikkelig.
stasjoner har blitt slettet (når du har tunet ved å skanne etter
forhåndsinstallerte kanaler). Forhåndsinstaller noen radiostasjoner, se side
10 for detaljer.
4
Feilsøking
y Disc’en har blitt satt inn opp-ned. Plasser discen med etiketten eller den
printete siden vendt oppover.
y Fjernkontrollen er ikke rettet mot fjernsensoren på enheten. Rett
fjernkontrollen direkte mot fjernsensoren på enheten.
Fjernkontrollen virker
ikke riktig.
y Fjernkontrollen er for langt fra enheten. Operer fjernkontrollen innen 5 m
(16 fot).
y Det er en gjenstand i veien mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern
gjenstanden.
y Batteriene i fjernkontrollen er utbrukte. Erstatt batteriene med nye
batterier.
iPod-en fungerer ikke.
XP16-ASWELL-NOR.indd 15
• Kontroller om spilleren er riktig tilkoblet til enheten. Koble den riktig til
enheten.
11. 08. 31
5:13
16
Tillegg
Spesifikasjoner
Generelt
Strømtilførsel
Referer til merkeskiltet.
Strømforbruk
Referer til merkeskiltet.
Nettovekt
2.0 kg
Eksterne dimensjoner (B x H x D)
164 x 209 x 201 mm
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Omgivelsesfuktighet
5 % til 85 %
Radio
FM-avstemningsområde
87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz
Forsterker
Utgående strøm
5W+5W
CD
Frekvens Respons
40 Hz til 20 kHz
Signal- til - støy forhold
70 dB
5
Dynamisk Rekkevidde
55 dB
Tillegg
USB
USB Versjon
Bus strøm tilleggsutstyr
USB 2.0 eller USB 1.1
DC 5 V
500 mA
iPod DC 5 V 0 1 A
Høyttalere
Type
1-Veis 1 Høyttaler
Impedans
6Ω
Målt Inngangsstrøm
5W
Maks. Inngangsstrøm
10 W
Netto Dimensjoner (B x H x D)
140 x 206 x 148 mm
Nettovekt (1EA)
1,3 kg
y Design og spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.
XP16-ASWELL-NOR.indd 16
11. 08. 31
5:13
Tillegg
Vedlikehold
17
Merknader om disker
Håndtere enheten
Håndtere enheten
Fest aldri papir eller teip på disken.
Ved frakt av enheten
Oppbevare disker
Oppbevar forpakningen og pakkematerialet som
enheten kom med. Hvis du skal frakte enheten,
pakkes den som den var pakket da den kom fra
fabrikken. Dette for maksimal sikkerhet.
Etter avspilling lagres disken i etuiet sitt. Ikke utsett
disken for direkte sollys eller varmekilder, og la de
aldri ligge i en parkert bil som er utsatt for direkte
sollys.
Holde eksteriøret rent
Rengjøre disker
Ikke bruk sterke vesker så som insektspray i
nærheten av enheten.
Ikke bruk sterke midler så som alkohol, bensin,
tynner eller andre sterke løsninger, eller antistatisk
spray som er ment for eldre vinylplater.
Å tørke av med stort trykk kan skade enheten.
Ikke etterlat gummi eller plastprodukter i kontakt
med enheten over lenger tid.
Rengjøre enheten
For å tørke av spilleren anvendes en tørr og myk
klut. Hvis overflatene er ekstremt skitne, bruk en lett
fuktet, myk klut med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk
sterke løsninger så som alkohol, bensin eller tynner,
ettersom disse kan skade enhetens overflater.
Varemerker og
Llisenser
5
Tillegg
Vedlikehold av enheten
Enheten er en high-tech, presisjonsenhet. Hvis den
optiske pick-up-linsen og driverdelene til disken
er skitne eller slitte, kan bildekvaliteten svekkes.
For informasjon, kontakt din nærmeste autoriserte
serviceforhandler.
XP16-ASWELL-NOR.indd 17
iPod er et varemerke tilhørende Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.
iPhone er et varemerke tilhørende Apple Inc.
“Made for iPod” og ”Made for iPhone” betyr at
et elektronisk tilbehør er laget for tilkobling
til spesielt iPod eller iPhone respektivt, og er
sertifisert av produsenten for å møte Apples
ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for
bruken av denne enheten eller dens samsvar
med sikkerhets- og regulerende standarder. Merk
deg at bruken av disse tilbehørene med iPod,
iPhone kan påvirke trådløs ytelse.
11. 08. 31
5:13
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
8088 57 58
0800 0 LG LG
Finland / Suomi
(0800 0 54 54)
800 187 40
Norway / Norge
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
XP16-ASWELL-NOR.indd 18
11. 08. 31
5:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement