LG 26LX2R Owner's manual

LG 26LX2R Owner's manual
LCD-tv
ETJENINGSVEJLEDNING
MODEL: 32LX2R ** 26LX2R **
32LX1R ** 26LX1R **
Læs den
vedlagte Information Manual (installa-
tionsvejledning), før du
tager fjernsynet i brug.
Gem den til
senere
læser denne
vejledning
og
brug.
apparatets model- og serienummer. Numrene star pa
mærkaten bag pa fjernsynet. Husk, at opgive disse numre, nar
Noter
du henvender
dig
til forhandleren.
Tilbehør
at følgende tilbehør følger
produktet hos.
Kontroller,
har købt
med tv'et. Hvis dele af tilbehøret
mangler,
skal du kontakte den
forhandler, du
TV
T
P
V
O
W
AU
DI
O
DV
D
O
M
C
R
ZO
O
M
M
U
V
-
S
S
ST
B
+
P
SM
A
IN
P
UT
D
C
E
AB
LE
ZO
T
MEN
E
R
MO
P
IP
TE
X
S
L
E
E
P
RC
I/
I
I
E
X
OK
IT
P
IP
P
R
PI
PP
V
O
L
R
+
SWA
MU
P
T
E
R
2
7
5
RIT
3
8
E
INP
UT
P
4
F
AV
OU
P
IP
LI
S
T
1
6
0
9
QV
I
E
W
1.5V
1 5V
.
Polerklud
2
2
Brugervejledning
Netledning
DVI-D-kabel
DVI to D-Sub-kabel
TV-beslag,
2
(pc)
vægbeslag
2 TV-skruer
Fjernbetjening/batterier
(pc)
Lydkabel (pc)
Poler skærmen med kluden.
Kabelholder
Indhold
Tilbehør
2
5
Introduktion
5
6
8
11
12
12
Installation
Stik til hovedtelefoner
Indstilling
15
Installation af dvd
16
Installation af STB
18
Installation af kabel-tv
19
Indstilling
19
Ekstern stereo
TV-
stationer
Betjnig
Billedjustering
Justering
lyden
af
TID-menu
af
(set-top-boks)
af pc
Indstilling
21
Understøttet
21
Tilslutning
22
videobandoptager
af ekstern AC-kilde
20
22
funktion
Grundlæggende tilslutning
Tilslutning af eksternt udstyr
Antennetilslutning
13
af
skærmopløsning
netledning
Tænde og slukke tv'et
Regulering af volumen
23
Programvalg
Valg af sprog i skærmmeddelelser
Sadan justeres OSD-skærmen
24
Automatisk
25
Manuel
22
Programmere
**
-
12
22
Grundlæggende
betjening
Knapper
Drejefod 32/26LX2R
Tilslutningsmuligheder
Fjernbetjeningsknappernes
26
programindstilling
programindstilling
Finjustering
26
Tilskrive et stationsnavn
27
Programredigering
28
Favoritkanal
28
Hente
programoversigt
29
PSM
29
CSM
(hukommelse for billedindstillinger)
(Colour Status Memory) (Farvestatushukommelse)
30
Funktionen
30
Funktionen ACM
31
sRGB
31
Manuel
32
SSM
32
SRS WOW
33
AVL
33
Manuel
DANSK
(Aktiv farvestyring)
billedjustering
(hukommelse
for
lydindstillinger)
34
(Auto Volume Leveler)
lydjustering
TV-højttaler
35
I/II
af
36
Indstilling
36
On/Off-tid
37
Automatisk dvale
37
Sleep
ur
timer
3
38
Børnesikring
Demo
38
39
Logolys
40
40
Auto-indstilling
Manuel indstilling
41
XGA Mode
41
43
Billedstørrelseszoomning
Valg af billedformat (ARC)
Skærmbilledposition
43
Storskærmseffekt
42
Betjnig
44
NR
44
Gendannelse af de
Hovedbilledets
45
Sadan
46
PIP
47
Funktionen Win. Size/Position
48
Funktionen PIP
50
50
Tænde og slukke
SIMPLE-tilstand
50
TOP-tilstand
ser
indgang
du funktionerne DW/PIP
Input (Indgangskilde
for billede i
billede)
(Skærmbilledets størrelse/position)
Transparency (PIP-transparens)
51
FASTEXT-tilstand
51
Specielle
teletekst-funktioner
55
Tjekliste til fejlfinding
Produktspecifikationer
Programmering af fjernbetjeningen
Programmering af koder
57
IR-koder
59
Installation af ekstern kontrolenhed ; RS-232C
Placering af produktet tæt pa væggen, sa det ikke risikerer at falde ned
53
54
63
4
originale fabriksindstillinger (initialisering)
45
52
Reference
(Støjreduktion)
Introduktion
Knapper
Dette
-
er en
forenklet
Det viste kan i nogen
-
gengivelse af frontpanelet.
grad afvige fra dit tv.
Model: 32/26LX1R **
Model: 32/26LX2R **
B
A
B
A
"Intelligent øje"
Stativ
funktion
(Denne
pa alle modeller)
er
ikke
Justerer billedet efter
tilgængelig
omgivelserne.
Fjernbetjeningssensor
Strøm-/standbyindikator ()
?
?
PR
Lyser rødt i standby-tilstand.
Lyser grønt, nar apparatet er tændt.
MENU
VOL
Program
(E / D )
knapper
ON/OFF
ON/OFF-knap
(tænd/sluk-knap)
Volumen
(F/G)
knapper
Knappen
MENU
OK
-
-
INPUT
knap
knap
DANSK
Drejefod
-
Denne funktion
er
ikke
tilgængelig pa
-
32/26LX2R **
alle modeller.
-
Dette tv kan nemt og praktisk drejes pa
mod venstre eller højre, sa du opnar
foden
den
ca.
30°
optimale
vinkel.
5
Introduktion
T ilslutningsmuligheder
-
Det viste kan i nogen
grad afvige
(( MODEL :
**
32LX1R
32LX1R **/32LX2R
32LX2R **
)
fra dit tv.
Stik til hovedtelefoner
VIDEO
L
R
Stativ (Denne
tilgængelig pa
funktion
alle
er
AUDIO
Component-indgang
(Y, PB, PR / Lyd)
COMPNET
ikke
modeller)
S-Video-indgangd
AC-indgang
Port til
Euro scart-stik
fjernbetjening
PC
(AV1/AV2)
Sound-indgang
AC IN
REMOTE
S-VIDEO
PC SOUND
CONTROL
VIDEO
L
(MONO)
R
AUDIO
L
R
VARIABLE
HDMI
AUDIO OUT
DVI INPUT
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
AV1
AV2
(PC/DTV INPUT)
Indgang
RS-232C-port
for AV3
(video/audio)
DVI-indgang
(indgang for PC/DTV)
Indgang
for
Multimedia
Porte til variabel
6
lydudgang
Antenna
AV3
HDMI-tilslutning (High
Interface)
Definition
Antenneindgang
T ilslutningsmuligheder
-
Det viste kan i nogen
grad afvige
(( MODEL :
**
26LX1R **/ 26LX2R **
)
fra dit tv.
Stik til hovedtelefoner
VIDEO
L
R
Stativ (Denne
tilgængelig pa
funktion
alle
Indgang
er
AUDIO
COMPNET
Component-indgang
(Y, PB, PR / Lyd)
ikke
modeller)
for
Multimedia
HDMI-tilslutning (High
Interface)
Definition
AC-indgang
PC
S-Video-indgangd
RS-232C-port
Euro scart-stik
Sound-indgang
(AV1/AV2)
AC IN
S-VIDEO
RS-232C INPUT
HDMI
(CONTROL
PORT)
/SERVICE
PC
VIDEO
SOUND
(MONO)
L
AUDIO
R
DVI INPUT
L
(PC/DTV INPUT)
AV1
AV2
Antenna
R
AV3
REMOTE
VARIABLE AUDIO OUT
DANSK
CONTROL
DVI-indgang
(indgang for PC/DTV)
Port til
Indgang
for AV3
Porte til variabel
(video/audio)
Antenneindgang
lydudgang
fjernbetjening
7
Introduktion
Fjernbetjeningsknappernes
funktion
TV
TV
Vender
INPUT
POWER
DVD
TV
tilbage
til
tv-visning
fra alle tilstande.
POWER (tænd/sluk)
Slar apparatet Til fra standby-tilstand eller Fra til
VCR
standby-tilstand.
MODE
1
INPUT
CABLE
O
AU D I
S TB
(Indgang)
du trykker pa denne knap en gang, vises
indgangskilden OSD pa skærmen som vist. Tryk pa
knappen D / E, og tryk derefter pa OK for at vælge
den ønskede indgangskilde (TV, AV1 AV2 AV 3 SVideo, Komponent, DVI PC/DVI DTV, eller
HDMI PC/ HDMI DTV).
Hvis
Signal indgang
ZOO M
P IP
TV
ZOO M+
-
S L EE
P
AV1
AV2
SS M
T
T EX
PS M
,
AV3
I/II
S-Video
Komponent
DVI PC
ARC
ME NU
EXI T
,
,
HDMI PC
OK
MODE (Tilstand)
Vælger fjernbetjeningstilstandene: TV, DVD, VCR,
CABLE (KABEL) eller STB
AUDIO
(LYD),
1
P IP
PR
-
P IP P R +
S WA P
P IP
T
INP U
1
PIP BUTTONS
PIP
(Se s.46)
Skifter mellem de indblændede billeder
VOL
MUTE
LIST
PIP PR
Vælger
SWAP
/+
(Se s.49)
(Se s.49)
Vælger indgangskilden for det indblændede billede.
SIZE (Se s.47)
Justerer størrelsen pa det indblændede billede.
POSITION (Se s.47)
Flytter det indblændede billede i retningen D / E ellerF
456
FAVOURITE
-
et program for det indblændede billede.
Skifter mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede.
PIP INPUT (Se s.46)
123
78
9
eller med
SIZE
POSITION
INDEX
HOLD
i
TIME
REVEAL
?
/ G.
Q.VIEW
0
* FARVEDE KNAPPER
1
PIP, DW, POP eller slar til-
standene fra.
PR
MIX
TELETEKST)
:
Disse
eller
knapper bruges til teletekst. (kun modProgramme edit (programredigering)
ZOOM-/ZOOM+
Forstørrer eller formindsker hovedskærmbilledstørrelsen.
MODE
M
SLEEP
Indstiller dvaletilstand.
(Se s.37)
SSM (Sound Status Memory) (lydstatushukommelse)
Husker din foretrukne lydindstilling. (Se s.32)
PSM (Picture Status
Husker din foretrukne
I/II
?
8
Vælger lydudgang.
Memory) (billedstatushukommelse)
billedindstilling. (Se s.29)
Introduktion
Fjernbetjeningsknappernes
funktion
2
TELETEKST-knapper
knapper bruges til teletekst.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
Disse
TV
INPUT
POWER
MENU
DVD
TV
Vælger
VCR
'Teletekst'.
(Se s.50)
(menu)
en menu.
MODE
ARC
CABLE
O
AUD I
ZOO M
P IP
2
-
ZO OM +
SS M
T
T EX
EXIT
(afslut)
Rydder alle visninger pa
S L EE P
PSM
alle
I/II
ARC
MEN U
(formatjustering)
Vælger det ønskede billedformat. (Se s.42)
S TB
skærmen og vender
tilbage
til
tv-visning
fra
menuer.
EXI T
D /E / F /G
Vælger
eller
(op/ned/venstre/højre)
justerer et element i menuen.
OK
OK
Accepterer
VOL
dit
valg
(volumen)
eller viser den aktuelle tilstand.
D / E
Justerer volumen.
P IP
PR
VOL
-
P IP P R +
S WA P
MUTE
LIST
P IP
T
INP U
MUTE (sla lyd fra)
Slar lyden Til eller Fra.
PR
LIST
Viser
programtabellen. (Se s.28).
PR (Programme) D
Vælger et program.
123
/E
456
78
Talknapperne 0-9
Vælger et program.
Vælger nummererede
9
?
?
FAVOURITE
elementer i
DANSK
en menu
Q.VIEW
0
FAVOURITE
Viser
SIZE
POSITION
INDEX
HOLD
i
2
(Fortrukket)
det valgte foretrukne
REVEAL
?
MIX
MODE
(se
side
28).
Q.VIEW
Vender
TIME
program
tilbage
til det program, der sidst blev set.
M
Betjeningsknapper til VCR/dvd
Kan betjene en LG-videobandoptager
eller
dvd-afspiller.
9
Introduction
Remote Control
Control
Key
Functions
Installation af batterier
1
2
Abn
dækslet til batterirummet
pa bagsiden.
Isæt to 1,5 V AA-batterier korrekt
polaritetsangivelsen (+ med
efter
+,
-
med
-).
Bland ikke
gamle
TV
TV
AUDI O
PIP
terier med nye.
*
3
*
INPUT
POWER
bat-
DVD
MODE
CABLE
ZOOM- ZOOM+
V
CR
S TB
SLEE P
Brug fjernbetjeningen i en afstand af
m og en vinkel pa 30 grader (venstre/højre/op/ned) i forhold til modtagerenheden.
7
Luk dækslet.
Bortskaf
batterier i beholderen til
brugte
Vægmontering:
miljøskadeligt
affald for at forhindre
forurening.
Vandret installation
For at sikre
tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand pa 10 cm mellem apparatets
genstande og mellem apparatet og væggen. Du kan fa detaljerede installationsvejledninger hos din forhandler se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup
Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den valgfri vægmonteringsvipperamme).
sider og andre
4 inches
4 inches
--
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
Installation
For at sikre
cm
mellem
pa
bordsokkel
tilstrækkelig
4 inches
4 inches
ventilation skal der
være en
afstand
pa
10
apparatets sider og andre genstande og mellem appa-
ratet og væggen.
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
10
4 inches
Installation
Grundlæggende
Grundlæggende tilslutning
1
Hold
2
Tilslut kablerne
I afsnittet
udstyr
tilslutter
3
dækslet med
om
begge
hænder, og træk det tilbage.
som
beskrevet.
Tilslutning
af eksternt
kan du se, hvordan du
REMOTE
CONTROL
REMOTE
CONTROL
ekstraudstyr.
PC
SOUND
S-VIDEO
PCSOUND
S-VDEO
VIDEO
L
VIDEO
R
L
AUDO
R
VA
AUD
R
LE
HDMI
OUT
RS-32C NPUT
CONTROLSERVCE)
DVINPUT
PCDTVINPUT)
AV3
AV1
AUDIO
VA
LE
AUD
OUT
R
HDMI
RS-32C NPUT
CONTROLSERVCE)
AV2
A
DVINPUT
PCDTV NPUT)
AV3
AV1
AV2
A
nna
nna
Ret hullerne
ind
efter
pa tv'ets bagpanel
fremspringet pa det
bageste dæksel,
og sæt det i.
Træk kablerne gennem hullet
apparatet, og bundt dem ved
hjælp
af den
medfølgende
pa
kabel-
holder.
DANSK
11
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
For at forhindre at
alt
udstyret beskadiges,
udstyr
udstyr
ma du
aldrig
tilslutte
netledninger,
før du
er
færdig
med at tilslutte
udstyr.
Antennetilslutning
Juster
-
Der
-
antenneretningen for at opna den bedste billedkvalitet.
følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
Lejligheder/ejendomme for flere familier
(Tilslut apparatet til antennestikket i væggen)
Antennestik i væggen
Antenna
RF-koaksialkabel
VHF-antenne
(75 ohm)
Spænd det ved
urets retning.
UHF-antenne
at
dreje
i
Udendørs antenne
Enfamilieboliger/-huse
(Tilslut til vægstikket til
?
I omrader
med
kvalitet ved
forstærker
?
Hvis
at
som
darligt signal opnas
forsyne antennen
vist til højre.
signalet skal deles mellem
en antennesignalfordeler.
to
en
udendørs
antenne)
bedre billed-
med
en
signalskal du
fjernsyn,
VHF
Antenna
UHF
tilslutte
Signalfor
stærker
Stik til hovedtelefoner
Du kan
lytte
til
lyden
gennem hovedtelefonerne.
1
2
Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket.
Hvis du vil
justere lydstyrken i hovedtelefonerne,
trykke pa knappen VOL D / E (Lydstyrke).
Hvis du trykker pa knappen MUTE (Sla lyden fra),
afbrydes lyden til hovedtelefonerne.
skal du
1
VIDEO
L
R
12
AUDIO
COMPNET
?
Nar du
høre
lytter til lyden
tv-højttalerne.
gennem
hovedtelefoner, kan du ikke
Indstilling
-
-
Du
ved at
undgar billedstøj (interferens)
Typisk
et frosset stillbillede fra
skærmens sider forblive
placere videobandoptageren
i
Hvis du anvender
videobandoptager.
synlige pa skærmen.
en
passende
afstand fra tv'et.
4:3-billedformatet, kan de faste billeder i
med et antennekabel
Tilslutning
TV'ets
videobandoptager
af
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
bagpanel (26 tommer)
2
2
ANT IN
ANT IN
ANT OUT
S-VIDEO
ANT OUT
S-VIDEO
OUT
AV1
Antenna
AV2
OUT
(R)
AUDIO
(L)
AV1
1
Antenna
AV2
IN
(R)
1
Videobandoptager
1
Tilslut
2
Tilslut antennekablet til ANT IN-stikket
3
Tryk pa knappen
doptageren.
Tilslutning
Videobandoptager
pa videobandoptageren.
og afstem det program, du vil se, mellem tv'et og videoban-
pa videobandoptageren,
med et scart-kabel
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
TV'ets
1
(R)
AUDIO
Antenna
AV2
AV1
(L)
AUDIO/
VIDEO
Videobandoptager
Tilslut
2
Sæt et videoband i videobandoptageren,
videobandoptageren).
3
Vælg
?
Hvis
AV1 -indgangskilden ved
er
udlæser et
Men hvis du vil fortsætte med at
?
?
hjælp
af
og
tryk pa
knappen
DANSK
(L)
AV-skiftesignal
via AV1
tv, skal du trykke pa PR
PLAY
pa videobandoptageren. (Se betjeningsvejledningen
til
INPUT
tilsluttet til AV2 -scart-stikket, skal du
videobandoptageren
AUDIO
Antenna
scart-stik med tv'ets AV1 -scart-stik. Anvend et afskærmet kabel.
videobandoptagerens
Hvis den
(R)
AV2
Videobandoptager
1
-
bagpanel (26 tommer)
1
AV1
AUDIO/
VIDEO
(L)
ANT OUT-stik til tv'ets Antenna-stik.
videobandoptagerens
PLAY
AUDIO
IN
-
pa fjernbetjeningen.
vælge AV2 -indgangskilden.
eller
D / E
AV2-scart-stikkene, skifter tv'et automatisk til AV1-indgangskilden.
eller
talknapperne.
ogsa optage programmer modtaget af tv'et pa videoband.
Signaltypen RGB (signalerne rød, grøn og bla) kan kun vælges for AV1 -scart-stikket, og AV 1-indgangskilden kan modtages. Disse signaler sendes f.eks. ved hjælp af en betalings-tv-dekoder, en spilmaskine eller en foto-cd-enhed, og det digitale signal kan optages via
se
Du kan
AV1-scart-stikket.
?
?
Hvis AV 1- og AV2-scart-stikkene tilsluttes til videobandoptagerne
I AV2-scart-stikket er videoudgangen ikke tilgængelig.
samtidig,
er
det kun AV2 -indgangskilden der kan
modtages.
13
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
udstyr
udstyr
med et RCA-kabel
Tilslutning
TV'ets
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
S-VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
(MONO)
VIDEO
(MONO)
1
1
L
L
AUDIO
AUDIO
R
bagpanel (26 tommer)
AV1
R
Antenna
AV2
AV1
Antenna
S-VIDEO
S-VIDEO
OUT
OUT
(R)
AUDIO
(L)
(R)
VIDEO
Forbind
venstre
3
VIDEO
mellem tv'et og
videobandop(video gul,
højre lydindgang (R) rød).
AUDIO/VIDEO-bøsningerne
tageren. Sørg for,
2
(L)
Videobandoptager
Videobandoptager
1
AUDIO
IN
IN
at stikkenes farver passer
lydindgang (L)
=
hvid og
sammen
=
=
Sæt et videoband i videobandoptageren, og tryk pa
videobandoptageren. (Se betjeningsvejledningen
tageren).
PLAY
til
Vælg AV3 -indgangskilden ved at trykke pa knappen
betjeningen.
(Afspil) pa
videobandop-
INPUT
?
pa fjern-
Hvis du har en videobandoptager
med
mono-lyd, skal du slutte lydkablet fra
til
stikket
AUDIO
videobandoptageren
L/MONO (Venstre lydindgang/mono) pa tv-
apparatet.
med et S-Video-kabel
Tilslutning
TV'ets
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
bagpanel (26 tommer)
S-VIDEO
S-VIDEO
1
VIDEO
(MONO)
1
VIDEO
(MONO)
L
L
AUDIO
R
2
AUDIO
AV1
AV2
R
2
AV3
ANT OUT
S-VIDEO
ANT OUT
S-VIDEO
OUT
(R)
AUDIO
(L)
(R)
VIDEO
AUDIO
(L)
VIDEO
IN
IN
Videobandoptager
Videobandoptager
Tilslut
en
bedre
end, hvis du tilslutter
en
2
Tilslut
AUDIO-bøsningerne
mellem tv'et og
3
Sæt et videoband
ningen
4
AV2
ANT IN
OUT
1
AV1
AV3
ANT IN
14
AV2
AV3
AV3
til
af
videobandoptagerens
S-VIDEO-udgange til
videobandoptager
normal
i videobandoptageren,
videobandoptageren)
Vælg S-Video-indgangskilden
ved at
tv'ets
til
S-VIDEO-indgang.
Video-indgangen.
Billedkvaliteten bliver
videobandoptageren.
og
tryk pa
PLAY
trykke pa knappen
pa videobandoptageren. (Se betjeningsvejled-
INPUT
pa fjernbetjeningen.
Installation af dvd
med et
Tilslutning
Tv'et
komponentkabel
sidepanel (32, 26inch)
VIDEO
1
?
COMPNET
L
AUDIO
R
Komponentindgangsporte
Du opnar en bedre billedkvalitet ved at tilslutte en
DVD-afspiller til komponentindgangsportene som
vist herunder
2
Komponentporte pa
YPB
tv'et
Video-udgangsporte pa
DVD-afspilleren
(R)
AUDIO
(L)
R
PR
Y
Pb
Pr
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
PB
PR
B
DVD
Tilslut
1
videoudgangene (Y, PB, PR) pa DVD-afspilleren
til
bøsningerne
COMPONENT VIDEO
(Y, PB, PR) pa
tv'et.
2
Tilslut
lydudgangene pa DVD-afspilleren
3
Tænd
DVD-afspilleren,
4
Vælg Komponent-indgangskilden
5
Du finder
Tilslutning
læg
og
en
til COMPONENT
AUDIO-indgangsbøsningerne pa
tv'et.
DVD i.
ved at
trykke pa knappen
i
betjeningsinstruktioner brugervejledningen
til
INPUT
pa fjernbetjeningen.
DVD-afspilleren.
med et scart-kabel
TV'ets
TV'ets
bagpanel (32inch)
bagpanel (26inch)
DANSK
1
1
AV1
AUDIO/
VIDEO
(R)
AUDIO
Antenna
AV2
AV1
(L)
AUDIO/
VIDEO
DVD
(R)
AUDIO
Antenna
(L)
DVD
1
Tilslut
DVD-afspillerens
scart-stik med tv'ets AV 1 -scart-stik. Anvend et afskærmet kabel.
2
Tænd
DVD-afspilleren,
og
3
Vælg
-
AV2
læg
AV1 -indgangskilden ved
Hvis den
er
en
DVD i.
hjælp
af
knappen
INPUT
tilsluttet til AV2 -scart-stikket, skal du
vælge
pa fjernbetjeningen.
AV2 -indgangskilden.
15
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
Tilslutning
TV'ets
udstyr
udstyr
med et HDMI-kabel
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
bagpanel (26 tommer)
1
REMOTE
CONTROL
HDMI
1
L
R
VARIABLE
HDMI
AUDIO OUT
RS-232C INPUT
DVI INPUT
(CONTROL/SERVICE)
(PC/DTV INPUT)
HDMI OUTPUT
DVD
HDMI OUTPUT
DVD
1
Slut
tv'et.
2
Vælg
3
Du finder
HDMI-udgangen pa
dvd'en til
HDMI-bøsningen pa
?
HDMI DTV-indgangskilden ved at
pen INPUT pa fjernbetjeningen.
betjeningsinstruktioner
DVD-afspilleren.
i
trykke pa knap-
Tilslutning
med et
tidig
ved
modtage
brug af et
video- og lydsignal
HDMI-kabel.
sam-
til
brugervejledningen
Installation af STB
Tv'et kan
(set-top-boks)
komponentkabel
Tv'et
sidepanel (32,
26
tommer)
VIDEO
L
R
AUDIO
1
COMPNET
2
(R)
AUDIO
(L)
R
B
DTV-modtager (set-top-boks)
1
Tilslut
pa
16
videoudgangene (Y, PB, PR) pa DVD-afspilleren
til
bøsningerne
COMPONENT VIDEO
(Y, PB, PR)
tv'et.
2
Tilslut
3
Tænd for den
4
Vælg Komponent-indgangskilden
lydudgangene pa DVD-afspilleren
til COMPONENT
AUDIO-indgangsbøsningerne pa
digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen
ved at
trykke pa knappen
til den
INPUT
digitale set-top-boks).
pa fjernbetjeningen.
tv'et.
med et HDMI-kabel
Tilslutning
TV'ets
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
bagpanel (26 tommer)
1
REMOTE
CONTROL
HDMI
L
R
1
VARIABLE
HDMI
AUDIO OUT
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
DVI INPUT
(PC/DTV INPUT)
HDMI-DTV OUTPUT
HDMI-DTV OUTPUT
DTV-modtager (set-top-boks)
1
2
Slut
Tænd for den
jledningen
3
den
HDMI-udgangen pa
HDMI-bøsningen pa tv'et.
Vælg
til
digitale set-top-boks. (Se betjeningsvedigitale set-top-boks).
til den
pen INPUT
TV'ets
digitale set-top-boks
HDMI
Tilslutning
DTV-modtager (set-top-boks)
DTV-indgangskilden
pa fjernbetjeningen.
ved at
Tv'et kan
?
trykke pa knap-
ved
brug
modtage video- og
af et HDMI-kabel.
lydsignal samtidig
med et DVI-kabel
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
REMOTE
2
PC SOUND
bagpanel (26 tommer)
HDMI
CONTROL
PC
SOUND
1
L
R
VARIABLE
DVI INPUT
HDMI
AUDIO OUT
(PC/DTV INPUT)
DVI INPUT
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
(PC/DTV INPUT)
REMOTE
CONTROL
DVI-DTV OUTPUT
(R)
AUDIO
1
DTV-modtager
(set-top-boks)
DVI-DTV OUTPUT
1
Slut
2
Slut
3
DVI-udgangen pa den digitale set-top-boks
(PC/DTV INPUT) pa tv'et.
Tænd for den digitale
itale set-top-boks).
4
Vælg DVI DTV-indgangskilden
betjeningen.
top-set-boksens lydudgange
til
bøsningen
til
bøsningen
PC SOUND
DVI INPUT
pa
set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen
ved at
DANSK
2
(L)
trykke pa knappen
(R)
AUDIO
(L)
DTV-modtager
(set-top-boks)
tv'et.
til den
INPUT
dig-
pa fjern-
17
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
udstyr
udstyr
Installation af kabel-tv
-
-
Nar du har tilmeldt dig en lokal kabel-tv-ordning og har installeret en omsætter, kan du se
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om kabel-tv, skal du kontakte den lokale udbyder.
kabel-tv-programmer.
med et RCA-kabel
Tilslutning
TV'ets
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
S-VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
(MONO)
VIDEO
(MONO)
L
1
L
1
AUDIO
R
AV1
AUDIO
VIDEO
(R) AUDIO (L)
VIDEO
TV
S-VIDEO
S-VIDEO
VCR
VCR
Kabelboks
Forbind
(video
=
Kabelboks
AUDIO/VIDEO-bøsningerne
gul, venstre lydindgang (L)
=
2
Vælg
AV 3 -indgangskilden ved at
3
Vælg
programmer med
mellem tv'et og kabelboksen.
hvid og højre lydindgang (R)
trykke pa knappen
INPUT
at stikkenes farver passer
Sørg for,
rød).
sammen
=
pa fjernbetjeningen.
til kabelboksen.
fjernbetjeningen
med et S-Video-kabel
Tilslutning
TV'ets
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
bagpanel (26 tommer)
S-VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
(MONO)
VIDEO
(MONO)
L
2
L
2
AUDIO
R
1
AUDIO
(R)
(L)
AV1
AUDIO
R
AV2
AV3
1
(R) AUDIO (L)
VIDEO
AV1
AV2
AV3
VIDEO
TV
TV
S-VIDEO
S-VIDEO
VCR
VCR
Kabelboks
18
AV2
AV3
TV
1
AV1
R
AV2
AV3
(R) AUDIO (L)
bagpanel (26 tommer)
Kabelboks
1
Slut
2
Forbind
3
Vælg S-Video-indgangskilden
4
Vælg
S-VIDEO-udgangen pa
kabelboksen til
AUDIO-bøsningerne
programmer med
S-VIDEO-indgang pa
tv'et. Billedkvaliteten forbedres.
mellem tv'et og kabelkassen.
ved at
fjernbetjeningen
trykke pa knappen
til kabelboksen.
INPUT
pa fjernbetjeningen.
Indstilling
af ekstern AC-kilde
med et RCA-kabel
Tilslutning
TV'ets
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
1
1
Videokamera
Videokamera
Videospilmaskine
Videospilmaskine
Forbind
1
men
2
AUDIO/VIDEO-bøsningerne mellem tv'et og videobandoptageren. Sørg for,
(video gul, venstre lydindgang (L) hvid og højre lydindgang (R) rød).
Vælg
3
=
=
AV 3 -indgangskilden ved at
Betjen
Tilslutning
bagpanel (26 tommer)
trykke pa knappen
det tilsvarende eksterne
udstyr.
at stikkenes farver passer
sam-
=
Se
INPUT
pa fjernbetjeningen.
betjeningsvejledningen
til det eksterne
udstyr.
med et S-Video-kabel
TV'ets
TV'ets
bagpanel (32 tommer)
1
1
2
2
Videokamera
Videokamera
Videospilmaskine
Videospilmaskine
1
Tilslut
2
Forbind
bagpanel (26 tommer)
S-VIDEO-udgangen pa
AUDIO-bøsningerne
3
Vælg S-Video-indgangskilden
4
Betjen
det eksterne
til tv'ets
udstyr
mellem tv'et og det eksterne
ved at
det tilsvarende eksterne
Se
udstyr.
INPUT
trykke pa knappen
udstyr.
Billedkvaliteten forbedres.
S-VIDEO-indgang.
pa fjernbetjeningen.
til det eksterne
betjeningsvejledningen
udstyr.
DANSK
Ekstern stereo
-
Bruges
til at tilslutte enten
TV'ets
en
ekstern forstærker eller
tilføje
en
subwoofer til
surroundsound-systemet.
bagpanel (32 tommer)
TV'ets
bagpanel (26 tommer)
1
1
Analog
1
Tilslut stereoforstærkerens
2
Tilslut højttalerne via den
forstærkeren.
?
Sluk for tv'ers
Analog
stereoforstærker
højttalere, nar
indgangsstik
analoge
stereoforstærker
til tv'ets VARIABLE LYDUDGANGSSTIK.
stereoforstærker i henhold til
du tilslutter eksternt
lydudstyr
som
for
vejledningen,
eksempel
der
fulgte
forstærkere eller
med
højttalere. (Se s.34)
19
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
udstyr
udstyr
af pc
Indstilling
Tilslutning
med et DVI-D-kabel eller et DVI to D-Sub-kabel
TV'ets
TV'ets
bagpanel (26 tommer)
bagpanel (32 tommer)
HDMI
PC
SOUND
PC SOUND
DVI INPUT
(PC/DTV INPUT)
REMOTE
CONTROL
HDMI
DVI INPUT
PC
(PC/DTV INPUT)
PC
1
Tilslut tv'et til
2
Tilslut
pc-lydindgangen
3
Tænd
pc'en.
4
Vælg
DVI
INPUT pa
Tilslutning
TV'ets
pc'en
med
pc-kablet.
til tv'ets PC
PC-indgangskilden
fjernbetjeningen.
BEMÆRK
SOUND-indgang.
ved at
Tilslut
signalkablet (DV-D-kablet. Ikke DVI to D-Subkablet) fra DVI-udgangsstikket pa pc'en til DVIudgangen. Nogle videokort understøtter ikke DVIAnalog-udgange.
trykke pa knappen
med et HDMI to DVI-kabel
bagpanel (32 tommer)
TV'ets
REMOTE
bagpanel (26 tommer)
PC SOUND
CONTROL
1
L
HDMI
PC
R
SOUND
VARIABLE
HDMI
AUDIO OUT
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
1
DVI INPUT
(PC/DTV INPUT)
REMOTE
CONTROL
DVI OUPUT
AUDIO
AUDIO
20
1
Slut
DVI-udgangen pa pc'en
2
Slut
pc-lydudgangen
3
Tænd for
4
Vælg
pc'en
HDMI
?
Hvis
?
Det
pc'en
er
ikke
til PC
til
tv'et.
HDMI-bøsningen pa
SOUND-bøsningen pa
tv'et.
og tv'et.
PC-indgangskilden
har
en
muligt
DVI-udgang
DVI OUPUT
PC
PC
og
ved at
trykke pa knappen
ingen HDMI-udgang,
INPUT
skal du have
særskilt lydtilslutning.
(DVI-indgang) pa tv-apparatet.
en
at slutte et HDMI til DVI-kabel til stikket DVI INPUT
pa fjernbetjeningen.
Understøttet
skærmopløsning
Bemærk
PC (Specifikationer for skærm)
A
Opløsning
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret frekvens
720
x
400
31,468
70
640
x
480
31,469
37,500
60
75
800
x
600
37,879
46,875
60
75
832
x
624
49,725
75
48,363
56,470
60,123
60
70
75
47,776
60
47,720
60
1024
x
768
(XGA)
1280
x
768
(WXGA)
1360
x
768
(WXGA)
1366
x
768
(WXGA)
a.
(Hz)
Du
den bedste billedkvalitet ved at bruge en
WXGA1360x768-computerudgang ved en
billedgendannelsesfrekvens pa 60 Hz. Brug af andre
formater (VGA, SVGA osv.) eller billedgendannelsesfrekvenser kan medføre forringet billedkvalitet. (I
brugervejledningen til den computer, du bruger, kan du
se, hvordan du ændrer computerens videoudgangsfor-
opnar
standard
mat.
b. Hvis meddelelsen Intet
signal vises pa skærmen,
pc-udgangen til et af formaterne i
tabellen Specifikationer for skærm.
Synkroniseringsindgangsformatet for vandrette og
skal du
c.
indstille
lodrette frekvenser
Tilstanden DPM
Hvis
pc'en
er
separat.
(Display Power Management)
energisparetilstand, skifter skærmen
skifter til
automatisk
til DPM-tilstand.
60
47,720
Hvis du ikke
stand
-
bruger
muligvis ikke.
det
medfølgende pc-kabel, fungerer
Funktionen Tilstanden DPM
er
ikke
DPM-til-
tilgængelig i tilstanden
HDMI PC.
DTV
A
Stik
Mode
Component
DVI
HDMI
(DTV)
(DTV)
480i
o
x
x
576i
o
x
x
480p
o
o
o
576p
o
o
o
720p
o
o
o
1080i
o
o
o
Tilslutning
-
Tilslut netkablet korrekt
som
DANSK
af
netledning
vist.
AC IN
21
Betjening
Grundlæggende
Grundlæggende betjening
Tænde og slukke tv'et
TV
INPUT
POWER
1
Tilslut først alt
udstyr.
Tilslut AC-netkablet til
stikkontakten i væggen.
Strømindikatoren lyser.
?
Tryk pa
tv'ets
Tryk pa POWER, PR D/E TV, INPUT
i standby-tilstand for at tænde tv'et.
,
SS M
tv'et, og
sæt derefter netkablet i
POWER-knap
eller
for at tænde det.
talknapperne pa fjernbetjeningen
I/II
EXI T
M EN U
2
Hvis du vil slukke
gen. Hvis du skal
tv'et, skal du trykke pa POWER-knappen pa fjernbetjeninskal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
pa ferie,
OK
Regulering
VOL
MUTE
PR
123
1
Tryk pa knappen
2
Hvis du vil sla
VOL D/E for at
lyden fra,
skal du
af volumen
regulere
volumen.
trykke pa MUTE-knappen.
trykke pa knappen MUTE,
Du kan annullere denne funktion ved at
456
VOL D/E ,
I/II eller SSM.
789
0
Programvalg
1
Tryk pa
PR D
/ E
eller
Tryk pa
MENU-tasten og derefter
SPECIAL
pa D
(Specialfunktioner)-menuen.
Tryk pa
G-tasten og derefter D / E -tasten for at
3
Tryk pa
G-tasten og derefter
4
Tryk pa
5
Tryk pa knappen
vælge
/ E -tasten for at
2
sprog.
Alle skærmmenuer vil
22
for at
et programnummer.
af sprog i skærmmeddelelser
Valg
1
NUMBER-knapperne
nu
pa
vælge Sprog (Language).
D / E -tasten for at
vises i det
valgte
vælge
vælge
det ønskede
sprog.
OK-tasten.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
Sadan
1
Tryk pa knappen
2
Tryk pa
3
Du kan ændre
MENU og derefter
G -tasten.
Vælg
et
Automatisk
Manuel
BILLEDE
søgning
at
Favorit kanel
TIME
vælge
trykke pa knappen
de enkelte
D / E
undermenuerne eller
ved at
menuer.
.
rullegardin-menuerne
trykke pa knappen OK eller MENU.
KANAL
PSM
med F / G -tasten.
KANAL
CSM
søgning
Program sortering
LYD
D / E-tasten for at
menupunkt ved
indstillinger for emner i
højere menuniveau
Du kan skifte til et
KANAL G
pa
justeres OSD-skærmen
SRS WOW
BILLEDE G
BILLEDE
ACM
LYD
TIME
LYD G
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
TIME
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
PIP/DW
KANAL
Signal indgang
Menuen BILLEDE
KANAL
50
Bas
50
højttalere
Tid
TV Fra tid
BILLEDE
PIP
0
Diskant
Menuen LYD
PIP
LYD
Balance
SPECIAL
DW
BILLEDE
AVL
TV
SPECIAL
Menuen KANAL
SSM
Signal indgang
TV Til
Automatisk sluk
LYD
Vindue størrelse
Vindue
TIME
PIP
SPECIAL
position
Transparens
TIME G
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW G
PIP/DW
Menuen PIP/DW
KANAL
Auto
konfig.
Manuel
BILLEDE
konfig.
Menuen TIME
KANAL
BILLEDE
XGA Modus
LYD
ARC
LYD
Demo
TIME
Position
Biograf
SPECIAL
Børnesikring
Indstil ID
Logo light
Zoom +/TIME
DANSK
Sprog(Language)
SPECIAL G
NR
SKÆRM G
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Menuen SKÆRM
Menuen SPECIAL
Bemærk
a.
Ved
skærmvisningsfunktionen OSD (On Screen Display) kan du nemt og hurtigt justere skæren grafisk brugerflade.
I denne vejledning kan beskrivelsen af skærmvisningsfunktionen (On Screen Display) adskille sig fra
funktionen pa dit tv, da den her udelukkende tjener som eksempel med henblik pa at beskrive tv'ets betjeningsfunktioner.
Der vises ingen menuer, nar fjernsynet er i teletekst-tilstand.
hjælp
mens
b.
c.
af
status, da den har
23
TV -stationer
Programmere
Du kan gemme op til 100 TV-stationer ved
erne, kan du bladre i stationerne ved
Stationerne kan
indprogrammeres
hjælp
hjælp af program-numrene (0-99). Nar
af D / E eller med CIFFER-tasterne.
Automatisk
Manuel
BILLEDE
LYD
-
søgning
Automatisk
KANAL
Manuel
BILLEDE
Program sortering
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
anbefale,
bruger automatisk programindstilling, nar du installerer
dette fjernsyn.
BG
System
Gem fra
1
Start
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa G-tasten
søgning.
3
Tryk pa knappen
G
4
Tryk pa knappen
F / G for at
som
G
Favorit kanel
LYD
TIME
denne metode. Vi vil
søgning
søgning
Program sortering
Favorit kanel
TIME
at du
station-
programindstilling
søgning
Du kan gemme alle stationer,
du kan modtage, med
indprogrammeret
automatisk eller manuelt.
Automatisk
KANAL G
du har
pa
D / E-tasten for at
vælge
KANAL
menuen.
og derefter D / E -tasten for at
og derefter
pa knappen
:
PAL
I
:
PAL I/II
DK
:
PAL
L
:
SECAM L/L'
Vælg
6
Tryk pa knappen
Gem fra ved at
D/E for at
Vælg
(England/Irland)
(Frankrig)
trykke pa knappen
F / G eller en af
8
Tryk pa knappen
Start ved at
vælge System.
D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
D / E
talknapperne
.
for at
gramnummer. Nar du bruger talknapperne, skal du
ved at indtaste et '0' foran, f.eks. '05' for 5.
7
Automatisk
vælge en af tv-system-menuerne;
B/G, SECAM B/G (Vesteuropa/Østeuropa)
BG
5
vælge
trykke pa knappen
D / E
vælge det første proangive et tal under 10
.
G for at starte den automatisk
programmering.
Alle
stationer, der kan modtages, lagres. Der lagres stationsnavne for
stationer, som udsender VPS (Video programservice), PDC
(Programkontrol)
eller TEKST-TV data. Hvis der intet
tion, vil kanalnummeret
des
efterfulgt
Du kan
af
:
C
(V/UHF 01-69)
eller S
navn er
til
(Cable 01-47)
en
sta-
anven-
en nummer.
stoppe den automatiske programmering ved
at
trykke pa knap-
pen MENU.
Nar den automatiske
programmering er færdig, skifter fjernsynet til
Program sortering, som viser stationsnavnet eller kanalnummeret.
Afsnittet 'Programredigering' beskriver hvordan du kan redigere de
lagrede programmer.
9
24
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
Manuel
KANAL G
Automatisk
Manuel
BILLEDE
LYD
søgning
programindstilling
Automatisk
KANAL
søgning
Manuel
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
LYD
søgning
søgning
Gem
G
Program sortering
System
Favorit kanel
Band
5
BG
V/UHF
Kanal
TIME
Søg
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
Med
manuel
C05
PIP/DW
programindstilling
kan du let indstille og arrangere
stationerne i denne rækkefølge,
du ønsker.
Navn
SKÆRM
PIP/DW
-
5
Finindstilling
TIME
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
D / E-tasten for at
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa
4
Tryk pa knappen F / G eller pa talknapperne for at vælge det ønskede programnummer (0 til 99). Nar du bruger talknapperne, skal du angive et tal
vælge
menuen.
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at vælge Manuel søgning.
og derefter D / E-tasten for at
G -tasten
under 10 ved at indtaste et '0'
5
Tryk pa
6
Tryk pa knappen
D / E
foran, f.eks. '05' for
for at
knappen
I
:
PAL I/II
DK
:
PAL
L
:
SECAM L/L'
Band ved at
Tryk pa knappen
9
Tryk pa
D / E
5.
vælge en af tv-system-menuerne;
B/G, SECAM B/G (Vesteuropa/Østeuropa)
PAL
8
Gem.
F / G for at
:
Vælg
vælge
vælge System.
BG
7
10
pa
KANAL
1
(England/Irland)
D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
(Frankrig)
trykke pa knappen
F / G for at
vælge V/UHF
for at
knappen
D / E
vælget
.
eller Kabel.
Kanal.
vælge det ønskede programnummer ved hjælp af knappen F / G
talknapperne. Hvis det er muligt, kan du vælge programnummeret
direkte med talknapperne. Alle tal under 10 angives med et numerisk 0 foran
Du kan
eller
tallet, dvs.
05 for 5.
11
Tryk pa
12
Tryk pa knappen
D / E
for at
knappen
F / G for at
hvis der ikke findes
en
vælge Søg.
begynde søgningen. Søgningen stopper,
station.
13
Tryk pa knappen
14
Hvis du vil gemme flere
15
Tryk pa knappen
OK for at gemme
programmet.
stationer, skal du gentage trin
EXIT for at returnere til normal
3 til 13.
TV-visning.
25
DANSK
TV -stationer
Programmere
Finjustering
Automatisk
KANAL G
Manuel
BILLEDE
søgning
KANAL
søgning
Manuel
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
LYD
Automatisk
LYD
søgning
søgning
Gem
G
Program sortering
System
Favorit kanel
Band
5
BG
V/UHF
Kanal
Det
-
TIME
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
er
5
Finindstilling
FG
Søg
normalt kun
hvis
finindstille,
nødvendigt at
modtagelsen er
1
Navn
C05
Gem
MENU-tasten og derefter
Tryk pa
pa
D / E-tasten for at
vælge
KANAL
menuen.
darlig.
og derefter D / E -tasten for at
2
Tryk pa
G -tasten
3
Tryk pa
G -tasten
4
Tryk pa knappen
vælge
og derefter D / E -tasten for at
F
billede og den bedste
/ G
Manuel søgning.
vælge Finindstilling.
for at finindstille og saledes
fa
det bedste
lyd.
5
Tryk pa knappen
OK for at gemme
6
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
programmet.
TV-visning.
Tilskrive et stationsnavn
KANAL G
Automatisk
Manuel
BILLEDE
søgning
Manuel
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
LYD
Automatisk
KANAL
søgning
LYD
søgning
søgning
Gem
G
Program sortering
System
Favorit kanel
Band
5
BG
V/UHF
Kanal
-
TIME
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Du kan
snavn
pa
5
Finindstilling
Søg
ogsa
fem
tilskrive et station-
tegn til hvert pro-
1
Tryk pa
Navn
G
C05
Gem
MENU-tasten og derefter
pa
D / E -tasten for at
vælge
KANAL
menuen.
gramnummer.
2
Tryk pa
3
Tryk pa
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at
4
Tryk pa
G -tasten
og derefter D / E. De kan anvende blank, +,
G -tasten
og derefter D / E -tasten for at vælge Manuel søgning.
vælge
Navn.
-,
tal-
lenefra0-9samtalfabetetfraA-Z.
26
F / G for at
5
Tryk pa knappen
6
Tryk pa knappen
OK for at gemme
7
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
andet
tegn
vælge placeringen,
og
vælg
derefter det
osv.
programmet.
TV-visning.
Programredigering
KANAL G
Automatisk
Manuel
BILLEDE
LYD
søgning
Automatisk
KANAL
søgning
Manuel
søgning
søgning
BILLEDE
Program sortering
Program sortering
Favorit kanel
TIME
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
To set
G
Favorit kanel
LYD
Program sortering
Forg.
Menu
0-----
5C05
1BLN2
6C07
2C01
7C55
3C04
8S27
4C05
9S29
Slet
Kopier
Flyt
Hoppa
Menu
-
Denne funktion sætter Dem i
stand til at slette eller
skippe
1
Tryk pa
MENU-tasten og derefter
pa
Forg.
D / E-tasten for at
over
DEFG
vælge
KANAL
menuen.
lagrede programmer. De kan
endvidere flytte stationer til
2
Tryk pa
andre programnumre eller indsætte en blank station pa et pro-
3
Tryk pa knappen
og derefter D / E -tasten for at
G -tasten
G for at skifte til tilstanden
vælge Program sortering.
Program sortering.
A Slette et program
gramnummer.
1.
2.
Vælg det program, som skal slettes,
Tryk 2 gange pa den RØDE knap.
Det markerede program
fremad.
ved at
trykke pa knappen
D / E/F/G
slettes, og de efterfølgende programmer flyttes
.
en
position
A
1.
2.
A
1.
2.
3.
Kopiere et program
Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke pa knappen
Tryk pa den GRØNNE knap.
Alle efterfølgende programmer flyttes en position fremad.
A
1.
.
Flytte et program
Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke pa knappen D / E/F/G
Tryk pa den GULE knap.
Flyt programmet til det ønskede programnummer ved at trykke pa knappen
.
D / E / F / G
4.
D / E/F/G
.
Afslut funktionen ved at
Springe
Vælg det
/ F / G
trykke pa
den GULE
knap.
et program
over
program,
som
skal
springes
over, ved at
trykke pa knappen
D / E
.
BLA knap.
den
Det program,
2.
Tryk pa
3.
Hvis du ønsker at aktivere
som
springes
over, vises med blat.
programmet igen, skal du trykke pa den BLA
knap igen.
Nar et programnummer er skippet (springes over), betyder det, at du ikke
kan vælge det med D / E knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du
alligevl ønsker at vælge et skippet programnummer, sa vælg det med NUMMERTASTERNE eller vælg det i programredigeringsmenuen.
4
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
27
DANSK
TV -stationer
Programmere
Favoritkanal
Automatisk
KANAL G
Manuel
BILLEDE
Manuel
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
LYD
PIP/DW
Med denne funktion har du
1
for at vælge dine
Favoritkanaler direkte.
mulighed
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tryk pa
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
pa
D / E-tasten for at
vælge
Tryk pa
3
Tryk pa knappen
123
4
Tryk pa
456
5
Vælg et program ved hjælp af knappen F / G eller talknapperne. Alle
10 angives med et numerisk 0 foran tallet, dvs. 05 for 5.
6
For at gemme et andet program gentages trin 4 og 5.
Du kan gemme op til 8 programmer.
7
Tryk pa knappen
FAVOURITE
pa
vælge
-
mellem gemte
Favoritkanaler.
FAVOURITE
SIZE
8
9
0
Q.VIEW
POSITION
INDEX
HOLD
Hente
Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at abne pro-
gramoversigten.
G -tasten
G
og derefter D / E -tasten for at
ARC
vælge
Favorit kanel.
.
D / E -tasten for at
vælge
--
-----.
EXIT for at returnere til normal
tal under
TV-visning.
programoversigt
A Vise programoversigten
Tryk pa LIST knappen for at hente funktionen.
Programoversigten fremkommer pa skærmen.
indeholder 10 programmer,
U
KANAL
menuen.
2
flere gange
tasten for at
M EN
BLN2
-
SKÆRM
PIP/DW
-
0
-
G
SPECIAL
SKÆRM
Tryk
F G
Favorit kanel
TIME
SPECIAL
-
søgning
søgning
Program sortering
LYD
TIME
-
Automatisk
KANAL
søgning
søgning
se
En
programoversigt
nedenfor.
0-
EXI T
-
-
-
5C05
-
1BLN2
6C07
2C01
7C55
3C04
8S27
4C05
9S29
OK
DEFG
Bemærk
P IP
PR
VOL
-
P IP P R +
MU
A
SW
P
P IP
være at nogle programmer vises med blat.
Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og
nar fjernsynet er i tilstanden Programme.
b. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer, der
a.
T
INP U
LIST
Det kan
ikke
er
tilskrevet et stationsnavn.
A
123
456
789
Vælge et program i programoversigten
Brug knappen D / E / F / G til at vælge et program over
knappen til at vælge et program til højre eller venstre.
grammer vises med grønt, programmer, som springes
eller under og
Normale proover og vises
med blat.
Tryk pa knappen OK.Fjernsynet
skifter til det
valgte
programnummer.
A Bladre i
programoversigten
Programoversigten indeholder 10 sider med op til 100 programmer.
kan bladre i siderne ved at trykke pa knapperne D / E / F / G
.
Tryk pa knappen EXIT
28
for at returnere til normal
TV-visning.
Du
Billedjustering
PSM
-
(hukommelse
INPUT
POWER
billedvisning.
DVD
TV
Nar du manuelt justerer
CABLE
AU D IO
E
M ENU
XI T
Dynamisk
Dynamisk,
optimal billedgengivelse
og
kan ikke ændres.
-
Nar det
EP
PSM
T
T EX
OK
Standard og Mild er fra fabrikken programmeret til at give
en
S TB
ZO O
PIP
NTSC), skifter PSM
(Billedstatushukommelse)
automatisk til Bruger
(Brugerdefineret).
Funktionerne
VC R
MODE
Kontrast, Lys, Farve,
Skarphed og Farvetone (kun
-
billedindstillinger)
TV
Denne funktion indstiller tv'et til
den bedste
-
for
1
"intelligente øje" er
aktiveret, justeres billedet automa-
Tryk pa knappen PSM gentagne gange for at vælge indstillingen for konfiguration af billedvisning som vist nedenfor: Intelligent øje, Dynamisk,
Standard, Mild, eller Bruger.
tisk til den optimale visning i
forhold til omgivelserne.
-
Du kan
ogsa justere
menuen
PSM via
BILLEDE.
CSM
(Colour
Status
PSM
KANAL
Memory) (Farvestatushukommelse)
KANAL
PSM
CSM
CSM
BILLEDE G
SPECIAL
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
TIME
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Hvis du vil
gendanne
værdier
standardindstill-
(gendanne
ingerne), skal du vælge
ingen Normal.
indstill-
Nar du
justerer farvetemperaturindstillingerne (Rød, Grøn
eller Bla)
CSM
Va rm
ACM
LYD
TIME
-
Normal
ACM
LYD
-
Kold
G
BILLEDE
Kontrast
90
Bruger
Lys
55
Rød0
Farve
55
Grøn0
Skarphed
60
Bla
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa knappen
0
pa
D / E -tasten for at
vælge BILLEDE
-menuen.
G -tasten og derefter D / E -tasten for at
G
og derefter
pa knappen
D
vælge CSM.
/ E
for at
vælge Kold,
Normal, Varm eller Bruger.
?
manuelt, ændres
?
(Farvestatushukommelse)
Bruger.
?
automatisk til
?
Kold : Viser mindre intense farver i en stærkere bla tone
Normal : Initialiserer værdier (nulstiller til standardindstillingerne).
Varm : Underbygger varmere farver som f.eks. rød.
Bruger : Justerer rød, grøn og bla til en hvilken som helst farvetemperatur.
1.
2.
Tryk pa knappen
Tryk pa knappen
D/E for at
vælge User.
pa knappen
G og derefter
D/E for at
vælge Rød, Grøn
eller Bla.
3.
4
Tryk pa knappen
Tryk pa knappen EXIT
F / G for at
foretage
de relevante
for at returnere til normal
justeringer.
TV-visning.
29
DANSK
Billedjustering
Funktionen
PSM
KANAL
KANAL
PSM
CSM
CSM
BILLEDE G
ACM
LYD
SPECIAL
XD
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
en
TIME
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
er
LG Electronics enestaende
billedforbedringsteknologi,
som
ægte HD-kilde gennem
avanceret
viser
Nar
Sluk
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa knappen
4
Tryk pa knappen
D / E -tasten for at
pa
vælge BILLEDE
-menuen.
en
digital signalbehandlingsal-
G -tasten og derefter D / E -tasten for at
goritme.
vælger indstillingerne for
PSM(Billedstatushukommelse)
(Dynamisk, Standard, eller Mild),
-
Tænd
G
ACM
LYD
TIME
-
BILLEDE
du
G,
og
brug
derefter
knappen
vælge XD.
D / E til at
vælge Tænd eller
Sluk.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
skifter XD automatisk til Tænd. Hvis
XD
-indstillingen er Sluk, skifter PSM
Bruger, hvorefter funktionen ACM ikke mere er tilgængelig.
automatisk til
-
Funktionen XD
er
ikke
i til-
tilgængelig
standen DVI PC/HDMI PC.
Funktionen ACM
PSM
KANAL
KANAL
CSM
TIME
SPECIAL
BILLEDE
ACM
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
TIME
SPECIAL
-
PIP/DW
Juster ACM for at
indstilling
Funktionen ACM
alle
vælge
den
for hudfarve.
er
tilgængelig
i
tilstande, bortset fra tilstanden
for DVI PC/HDMI PC.
0
nuance
90
Grøn
Lys
55
Bla
Farve
55
Skarphed
60
Menu
0
nuance
0
nuance
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa knappen
pa
D / E -tasten for at
vælge BILLEDE
-menuen.
,
30
Rød
G
Kontrast
SKÆRM
PIP/DW
ønskede
ACM
LYD
SKÆRM
-
PSM
CSM
BILLEDE G
LYD
(Aktiv farvestyring)
Grøn
G -tasten og derefter D / E -tasten for at
nuance
4
Juster
5
Tryk pa knappen
G og derefter pa knappen D
eller Bla nuance.
indstillingen
ved at
/ E
trykke pa knappen
EXIT for at returnere til normal
vælge ACM.
for at vælge Rød nuance
F / G.
TV-visning.
sRGB
KANAL
PSM
KANAL
PSM
CSM
CSM
BILLEDE
BILLEDE G
sRGB
LYD
TIME
-
Nar
90
Lys
55
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
tv'et
sluttes
til
eksternt
udstyr med sRGB-funktionen,
tilpasses farveforskellen, sa der
vises et ensartet billede.
-
Funktionen sRGB
er
tilgængelig
i
MENU-tasten og derefter
3
Tryk pa knappen
vælge BILLEDE
G,
og
brug
derefter
knappen
vælge sRGB.
D / E til at vælge Tænd eller
Sluk.
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
billedjustering
KANAL
PSM
CSM
BILLEDE G
BILLEDE
ACM
ACM
LYD
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
TIME
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Du kan justere Kontrast, Lys,
Farve, Skarphed og
Farvetone
D / E -tasten for at
pa
G -tasten og derefter D / E -tasten for at
CSM
SPECIAL
Sluk
Forg.
Menu
Tryk pa
PSM
TIME
55
-menuen.
Manuel
LYD
Lys
2
4
KANAL
90
Tryk pa
Tænd
G
Kontrast
1
tilstanden DVI PC/HDMI PC.
-
sRGB
LYD
Kontrast
(kun NTSC)
ønskede niveauer.
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
G
DANSK
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
pa
D / E -tasten for at
1
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G og derefter pa D / E for at vælge
ment. (Kontrast, Lys, Farve, eller Skarphed)
3
Juster
4
Tryk pa knappen
vælge
BILLEDE
-
menuen.
til de
indstillingen
ved at
trykke pa knappen
det ønskede billedele-
F / G.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
Bemærk
?
Kun Kontrast og
Lys vises i PC-modus.
31
Justering
af
SSM
lyden
for
(hukommelse
lydindstillinger)
TV
-
hjælp af funktionen SSM kan
du nyde den bedste lyd uden at
foretage nogen særlige indstillinger, fordi tv'et indstiller de bedste
lydforhold baseret pa programmets
INPUT
Ved
POWER
DVD
TV
S TB
OM +
I
S L EE P
P
SSM
T
Nar
CABLE
AU D IO
indhold.
-
VCR
MODE
du
I/II
justerer lydindstillingen
manuelt, skifter SSM automatisk til
EXI T
M EN
Flad
Bruger.
-
Flad, Musik, Film og Sport
forudindstillet til
fra fabrikken og kan ikke indstilles.
-
Du kan
ogsajustere
OK
er
optimal lydkvalitet
1
SSM via LYD.
Tryk pa knappen SSM gentagne gange for at vælge indstillingen for
konfiguration af billedvisning som vist nedenfor: Flad, Musik, Film,
Sport eller Bruger.
SRS WOW
KANAL
SSM
KANAL
SSM
SRS WOW
SRS WOW
BILLEDE
BILLEDE
AVL
LYD G
TIME
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
TV
SPECIAL
-
LYD
TIME
højttalere
0
Diskant
50
Bas
50
højttalere
SPECIAL
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
WOW-funktionen
Sluk
Balance
TV
SKÆRM
SRS
afspiller
eller stereolyd med de
dynamiske surround-effekter. Den
giver en fyldig og intens lyd.
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa knappen G,
4
Tryk pa knappen
mono-
pa
D
/ E -tasten for at
vælge LYD
-
menuen.
G -tasten og derefter D / E -tasten for at
og
brug
derefter
knappen
vælge SRS WOW.
D / E til at
vælge
Tænd eller
Sluk.
er
EXIT for at returnere til normal
et varemærke tilhørende SRS
-teknologien
32
Tænd
G
AVL
er
indbygget
TV-visning.
Labs, Inc.
med licens fra SRS
Labs, Inc.
AVL
KANAL
SSM
Volume
(Auto
KANAL
SRS WOW
BILLEDE
LYD G
TIME
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
-
TIME
SKÆRM
PIP/DW
bevarer
automatisk
lydstyrkeniveau,
et
TIME
-
50
Sluk
højttalere
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
Tryk pa
3
Tryk pa knappen
4
Tryk pa knappen
pa
D
/ E -tasten for at
og derefter D / E-tasten for at
G -tasten
vælge LYD
-
G,
og
brug
derefter
knappen
vælge
AVL
D / E til at
.
vælge
Tænd eller
Sluk.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
lydjustering
KANAL
SSM
SRS WOW
BILLEDE
AVL
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
LYD
TIME
højttalere
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
L
G
R
højttalere
SPECIAL
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
lyden, sa den passer til
din smag og forholdene i lokalet.
AVL
TV
SKÆRM
Juster
Bas
2
SSM
TV
SPECIAL
50
menuen.
SRS WOW
LYD G
Diskant
Tryk pa
Manuel
BILLEDE
0
1
selv
du skifter program.
KANAL
Tænd
G
Balance
TV
PIP/DW
ensartet
AVL
SPECIAL
SKÆRM
AVL
om
LYD
højttalere
SPECIAL
SSM
SRS WOW
BILLEDE
AVL
TV
Leveler)
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G og
lydindstilling (Balance,
3
Tryk pa knappen G
ønskede indstilling.
4
Tryk pa knappen
pa
D
/ E -tasten for at
vælge LYD
-
menuen.
derefter
D/E for at
Diskant eller Bas).
og derefter
pa
pa knappen
EXIT for at returnere til normal
vælge
F / G for at
den ønskede
foretage
den
TV-visning.
33
DANSK
Justering
Justering
af
lyden
TV-højttaler
KANAL
SSM
KANAL
SSM
SRS WOW
BILLEDE
LYD G
TIME
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
TV
SPECIAL
-
SRS WOW
BILLEDE
AVL
0
Diskant
50
Bas
50
højttalere
Tænd
G
SPECIAL
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
justere
Hvis du vil
Balance
TV
SKÆRM
Du kan
den interne
bruge
stereosystem,
tv'ets interne
34
TIME
højttalere
højt-
talerstatus.
-
LYD
AVL
dit eksterne hifi-
skal du slukke for
højttalere.
Sluk
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa knappen
4
Tryk pa knappen
pa
D
/ E -tasten for at
vælge LYD
-
menuen.
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at
G,
og
brug
derefter
knappen
TV
vælge
D / E til at
højttalere.
vælge Tænd eller
Sluk.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
I/II
A Stereo /
TV
Nar
du vælger et program, vises der informationer om lyden i det
pagældende program, nar programnummeret og stationsnavnet forsvinder
INPUT
POWER
fra skærmen.
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
AUD IO
Z OO M
PIP
S SM
T
T EX
S TB
ZOO
-
I/II
PS
ARC
M EN U
Dual-modtagelse
?
EXI T
Udsendelse
Skærmtekst
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL
Vælge mono lyd
stereosignal er meget svagt,
Hvis et
kan du skifte til
mono
pen I/II. Nar du skifter til mono, forbedres dybden af
til stereo ved at trykke pa knappen I/II igen.
OK
ved at
lyden.
trykke pa knaptilbage
Du kan skifte
Vælge sprog til flersproglige udsendelser
Hvis et program modtages pa to sprog, kan du skifte til DUAL I, DUAL II
ellerr DUAL I+II ved at trykke gentagne gange pa knappen I/II.
DUAL I sender udsendelsens primærsprog til højttalerne.
?
P IP
PR
T
-
PIP PR +
S W AP
NP U
P IP I
DUAL II sender udsendelsens
sekundærsprog
højttaler.
til
højttalerne.
DUAL I+II sender et sprog i hver
VOL
MUTE
LIST
PR
A
456
FAVOURITE
9
Q.VIEW
0
POSITION
INDEX
REVEAL
?
MIX
ikke
tilgængelig
i alle lande)
der
modtages
NICAM mono, kan de
vælge
NICAM MONO
eller
2.
Nar der modtages NICAM stereo, kan de vælge NICAM STEREO eller
FM MONO. Hvis stereosignalet er svagt, sa skift til FM mono.
3.
Nar der
MODE
M
Nar
FM MONO.
HOLD
i
TIME
er
fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du vælge at modtage digital lyd NICAM (Near Instantaneous Companding Audio
Multiplexing).
Du kan vælge hvilken type lyd, der skal benyttes, i forhold til til de enkelte programtype, ved at trykke gentagne gange pa knappen I/II.
1.
SIZE
funktion
Hvis
123
78
NICAM-modtagelse (Denne
modtages
NICAM
dobbeltsprog,
kan de
vælge
NICAM DUAL
NICAM DUAL II eller NICAM DUAL I+II eller MONO. Hvis der
FM mono, fremkommer MONO
A Indstille
,
,
S-Video, Komponent, DVI PC/DVI DTV, eller HDMI PC/
HDMI DTV-tilstand kan du
venstre
skærmen.
lydudgange
I AV1 AV2 AV 3
,
pa
I,
vælges
vælge
hvilken
lyd,
der skal sendes til
højre
og
højttaler.
Tryk gentagne gange pa knappen I/II for at vælge de indstillinger, du ønsker.
L+R :
Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre højttaler, mens
audiosignalet fra audioindgang R sendes til højre høttaler.
L+L :
Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og højre højttaler.
R+R
:
Lydsignalet
højttaler.
fra
lydindgangen
R sendes til den venstre og den
højre
35
DANSK
TID-menu
Indstilling
KANAL
Klocka
KANAL
TV Fra tid
BILLEDE
brug
-
BILLEDE
Automatisk sluk
TIME G
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
af On/Off Time-funktionen.
Hvis den aktuelle
slettes
som
tidsindstilling
følge af en strømafbry-
delse, eller fordi tv'et kobles fra,
skal du indstille uret
Klocka
G
-
-:--
igen.
TV Til
Automatisk sluk
LYD
Tiden skal indstilles korrekt før
-
ur
TV Fra tid
TV Til
LYD
af
Forg.
Menu
MENU-
og derefter
/ E
for
af
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa
4
Tryk pa G-knappen og derefter D / E-knappen for at ændre indstillinger for minut.
5
Tryk pa knappen
knappen
pa
D
1
-knappen
valg
TIME-menuen.
G -tasten
G
og derefter D / E -tasten for at
vælget
Klocka.
-knappen og derefter D / E -knappen for at ændre indstillinger for time.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
On/Off-tid
KANAL
Klocka
KANAL
TV Fra tid
BILLEDE
TV Til
Automatisk sluk
LYD
Klocka
TV Fra tid
BILLEDE
TV Til
Tænd
G
Sluk
Automatisk sluk
LYD
00:00
TIME G
30
0
Programmere
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
TV Fra
SKÆRM
PIP/DW
-
Volumen
TIME
PIP/DW
Timer off-funktionen slar
automatisk TV'et
forhandsindstillede
Tryk pa
2
Tryk pa
pa
over
Standby-modus, nar
1
den
tid
er
udlø-
Menu
MENU-
Forg.
knappen
og derefter
pa
D
/ E
-knappen
for
af
valg
TIME-menuen.
G -tasten
og derefter D / E -tasten for at
vælge
TV Fra tid eller
TV Til.
bet.
3
4
Tryk pa G -tasten og derefter D / E -tasten for at vælge
For annullering af TV Til/TV Fra tid-funktionen, Tryk pa
at vælge Sluk.
Tryk pa G-knappen
Tænd.
D/E -tasten for
og derefter D/E -knappen for at ændre
indstillinger
og derefter D
indstillinger
for time.
5
Tryk pa G-knappen
/ E
-knappen
for at ændre
for minut.
6
Kun TV
at
7
Bemærk
a.
I tilfælde af
strømsvigt
en
regulere lydstyrkeniveauet
Tryk pa knappen
G
-knappen
og derefter D
/ E
-knappen
EXIT for at returnere til normal
er
tændt ved
pa ny.
hjælp af
TV-visning.
denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke
knap.
Nar der er indstillet tænde- og slukketidspunkter, vil disse virke dagligt pa de indstillede tidspunkter.
d. Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de er indstillet til samme tidspunkt.
c.
e.
36
TV'et skal
være
i
for
og programnummeret.
skal uret indstilles
b. To timer efter at apparatet
trykkes pa
Til-funktion; Tryk pa
standby-modus,
for at On Timer-funktionen
fungerer.
Automatisk dvale
KANAL
KANAL
Klocka
Klocka
TV Fra tid
TV Fra tid
BILLEDE
BILLEDE
TV Til
TV Til
Automatisk sluk
LYD
Automatisk sluk
LYD
Tænd
G
Sluk
-
TIME G
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Hvis denne funktion
der
og
indstillet,
noget
er
ikke
er
slukker
indgangssignal,
automatisk efter 10 minutter.
tv'et
1
Tryk pa
2
Tryk pa
Menu
Forg.
MENU-
knappen
og derefter
D
pa
/ E
-knappen
for
valg
af
TIME-menuen.
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
vælge
Automatisk
sluk.
3
Tryk pa knappen
G,
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
Tænd eller
Sluk.
4
Tryk pa knappen
Sleep
TV
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
timer
INPUT
POWER
DVD
TV
VC R
MODE
CABLE
AU D IO
S TB
OM +
I
S L EEP
P
zz
--
SLEEP
T
1
OK
Tryk pa knappen
inger
P IP P R +
SWAP
P IP
T
IN P U
2
3
VOL
MUTE
LIST
PR
4
SLEEP
(dvale)
flere gange for at
vælge
antallet af minut-
ter.
Først vises
-
Min.
EXI T
M EN
PIP
PR
-
I/II
indstillingen
'
'
---
pa
skærmen
efterfulgt
af
følgende
indstill-
for dvaletilstand: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 og 240 minutter.
Timeren
begynder
Hvis du vil
skal du
at tælle ned fra det
valgte
checke, hvor mange minutter der
trykke
en gang
Hvis du vil annullere
trykke pa knappen
pa knappen
SLEEP
antal minutter.
er tilbage,
(dvale).
før tv'et
slukkes,
indstillingen af Sleep Timer (dvaletilstand), skal
vises.
(dvale) flere gange, indtil
'
SLEEP
du
'
---
Note
a.
Tryk
en
pa SLEEP knappen for at se tilbageværende
afbrydes ogsa, hvis du slukker for apparatet.
gang
b. Funktionen
tid til
slukning.
37
DANSK
Menuen
SPECIAL(Specialfunktioner)
Børnesikring
KANAL
Sprog(Language)
KANAL
Sprog(Language)
Børnesikring
Børnesikring
BILLEDE
BILLEDE
Indstil ID
Demo
LYD
Sluk
Demo
LYD
Logo light
Logo light
TIME
TIME
SPECIAL G
-
Tænd
G
Indstil ID
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Du kan indstille
fjernsynet saledes,
hjælp
af fjernkontrollen. Du kan bruge
1
denne funktion til at
2
Tryk pa
3
Tryk pa
at det kun kan aktiveres ved
fjernsynet benyttes
forhindre,
MENU-tasten og derefter
Tryk pa
SPECIAL
at
uden din
tilladelse.
Forg.
Menu
pa
(Specialfunktioner)-menuen.
D / E -tasten for at
og derefter D / E-tasten for at
G -tasten
knappen G,
og
brug
derefter
vælge
vælge Børnesikring.
knappen
D
/ E
til at
vælge
Tænd eller Sluk.
4 Tryk
pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
Bemærk
Dette tv-apparat er programmeret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket.
b. Hvis Børnesikring er sat til 'Tænd' (Til), og tv-apparatet er slukket, skal du trykke pa enten POWER, INPUT
eller PR D / E pa tv-apparatet eller pa POWER, TV, INPUT, PR D / E eller talknapperne pa fjernbetjeningen.
c. Nar Børnesikring er sat til on (Til), vises teksten 'Børnesikring Tænd' pa skærmen, hvis du trykker pa en
vilkarlig knap, mens du ser tv.
a.
Demo
KANAL
KANAL
Sprog(Language)
BILLEDE
BILLEDE
Indstil ID
Demo
LYD
Sprog(Language)
Børnesikring
Børnesikring
Indstil ID
Demo
LYD
G
At starte
Logo light
Logo light
TIME
TIME
SPECIAL G
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
TM
Menu
TM
Sluk
Forg.
Menu
Brug
-
funktionen til at
se
forskellen mellem XD demo til
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa knappen
4
For at
og XD Demo fra.
-
Funktionen XD Demo
tilgængelig i
er
tilstanden DVI
MENU-tasten og derefter
1
SPECIAL
Tænd
pa
(Specialfunktioner)-menuen.
G -tasten
Exit
D / E -tasten for at
og derefter D / E -tasten for at
vælge
vælge
XD Demo.
ikke
G for at starte XD
Demo.
PC/HDMI PC.
38
stoppe XD Demo skal du trykke pa knappen EXIT (Afslut).
Logolys
KANAL
Sprog(Language)
KANAL
Børnesikring
BILLEDE
Indstil ID
Demo
LYD
Demo
Logo light
TIME
Sluk
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
du aktiverer denne
lyser logoet pa
Tænd
G
TIME
SPECIAL G
Nar
Indstil ID
LYD
Logo light
-
Sprog(Language)
Børnesikring
BILLEDE
tv'ets
funktion,
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa
3
Tryk pa knappen G,
4
Tryk pa knappen EXIT
frontpanel.
SPECIAL
pa
(Specialfunktioner)-menuen.
D / E -tasten for at
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
og
brug
derefter
knappen
vælge
vælge Logo light.
D / E til at
vælge
Tænd eller
Sluk.
for at returnere til normal
TV-visning.
DANSK
39
Menuen SCREEN
SCREEN
(Skærmbillede)
(Skærmbillede)
Auto-indstilling
Auto
KANAL
konfig.
Manuel
BILLEDE
KANAL
ARC
ARC
Zoom +/-
Position
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
SKÆRM G
PIP/DW
Funktionen
Auto
konfig.
er
konfiguration)
udelukkende tilgængelig i tilstanden
DVI PC (RGB).
1
(Automatisk
Justerer automatisk billedpositionen
og formindsker billedrystelser.
-
Hvis billedet efter justering
er
Forg.
Menu
Tryk pa knappen MENU,
og
brug
derefter
knappen
2
Tryk pa knappen
konfig..
3
Tryk pa knappen G for at aktivere Auto konfig..
Hvis billedets position stadig ikke er korrekt, skal
nen til automatisk justering igen.
G
brug
og
,
derefter
knappen
D / E til at
?
ikke
kor-
D / E til at
vælge
SKÆRM.
menuen
stadig
perfekt, fungerer tv-apparatet
rekt, men trænger til yderligere justering.
-
NR
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
-
To set
G
XGA Modus
LYD
Zoom +/TIME
konfig.
konfig.
Manuel
BILLEDE
XGA Modus
LYD
Auto
konfig.
du
vælge
benytte
Auto
funktio-
Justerer automatisk skærmpositionen, uret og fasen. (Det viste billede
forsvinder i nogle fa sekunder, mens
den automatiske konfiguration er i
-
gang).
Manuel
KANAL
Auto
konfig.
Manuel
BILLEDE
LYD
Manuel
BILLEDE
ARC
LYD
Zoom +/-
Position
SKÆRM G
-
PC-indstilling
konfig.
(Manuel konfiguration) er
udelukkende tilgængelig i komponenttilstanden (480p, 576p, 720p,
1080i) eller DVI PC (RGB).
skarpt efter
den automatiske indstilling, og især
hvis tegnene hopper, skal du juser
H-Position
0
Zoom +/-
V-Position
0
Forg.
Menu
1
Tryk pa knappen MENU,
2
Tryk pa knappen G,
konfig..
3
Tryk pa knappen G,
menuen
og
tionen
?
ikke
40
tilgængelig.
derefter
knappen
D / E til at
og
brug
derefter
knappen
derefter
D / E til at
?
?
vælge
knappen
vælge
D / E for at
Manuel
vælge
Phase
.
fjerne vandret støj og gøre billedet
og skarpere.
Clock : Med denne funktion minimeres de lodrette bjælker og striber, som
ses pa skærmens baggrund. Og den vandrette skærmstørrelse
ændres ogsa.
H-Position/V-Position : Med denne funktion justeres billedet mod venPhase
:
Med denne funktion kan du
tydeligere
rigtigt.
H-position/V-Position
brug
brug
I I tilstanden
Component
(Komponent) [480i, 576i] er funk-
og
SKÆRM.
,Clock, H-Position eller V-Position
Juster Clock for at indstille
skærmbilledstørrelsen
-
0
ARC
NR
PIP/DW
tere billedfasen manuelt.
-
10
Clock
PC-indstilling
SKÆRM
Funktionen Manuel
Hvis billedet ikke
Phase
G
Biograf
SPECIAL
NR
PIP/DW
-
konfig.
XGA Modus
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
konfig.
Auto
KANAL
konfig.
XGA Modus
TIME
indstilling
stre/højre
4
Juster
5
Tryk pa knappen
indstillingen
ved at
og
op/ned.
trykke pa knappen
F / G
EXIT for at returnere til normal
.
TV-visning..
XGA Mode
konfig.
Auto
KANAL
Manuel
BILLEDE
BILLEDE
ARC
1360x768
1366x768
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
NR
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
-
1280x768
Zoom +/-
Biograf
SKÆRM G
1024x768
G
ARC
LYD
Position
SPECIAL
konfig.
XGA Modus
Zoom +/TIME
konfig.
Manuel
XGA Modus
LYD
Auto
KANAL
konfig.
PIP/DW
Funktionen XGA Modus er
udelukkende tilgængelig i til-
(RGB) og tilXGA/WXGA(60Hz).
1
Forg.
Menu
Tryk pa knappen MENU,
menuen
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
SKÆRM.
standen DVI PC
standen
2
Tryk pa knappen G,
og
brug
og
tryk
derefter
knappen
D / E til at
vælge
XGA
Modus.
-
Hvis du vil
opna
en
bedre billed-
kvalitet, skal du vælge den tilstand,
der svarer til computerens opløs-
3
ning.
Tryk pa knappen G,
derefter
D / E for at
pa knappen
vælge
den
ønskede tilstand.
Fra dette trin starter
justeringen.
Billedstørrelseszoomning
konfig.
Auto
KANAL
Manuel
BILLEDE
KANAL
konfig.
BILLEDE
ARC
LYD
Zoom +/TIME
Biograf
SPECIAL
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
-
-
-
ARC
100
G
F
%
G
Position
Biograf
SPECIAL
NR
SKÆRM G
konfig.
XGA Modus
Zoom +/-
Position
TIME
konfig.
Manuel
XGA Modus
LYD
Auto
NR
PC-indstilling
PIP/DW
Hvis du forstørrer eller formindsker
et billede, kan det se unaturligt ud pa
skærmen.
Du kan ogsa
forstørre eller formindske
billedstørrelsen
med
Zoom+/Zoom pa
fjernbetjeningen
og derefter justere positionen for
hovedskærmbilledet med knapperne D / E / F / G i forstørret
billedtilstand.
Funktionen Zoom + / er ikke
tilgængelig i tilstanden DVI PC.
1
Tryk pa knappen MENU,
menuen
2
Forg.
Menu
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
SKÆRM.
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
Zoom+/-.
3
G og derefter
formindske billedstørrelsen.
Tryk pa knappen
?
Justeringsomradet
pa knappen
for zoomfunktionen
er
F / G for at forstørre eller
100-300%.
-
TV
4
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
INPUT
POWER
TV
DVD
VC R
MODE
AU
D
I
T
B
ZOOM
-
ZOOM +
P
T
T EX
I/II
ARC
41
DANSK
Menuen SCREEN
SCREEN
Valg
TV
(Skærmbillede)
(Skærmbillede)
af billedformat
(ARC)
INPUT
POWER
DVD
TV
VC R
MODE
CABLE
AU D IO
ZOO M- ZO OM +
PIP
Spectacle
S TB
T
T EX
S L EE
P
-
I/II
ARC
ME
EXI T
N
-
Spectacle
Nar tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du med følgende formatvalg kunne
justere billedet vandret, i et ikke-lineært malforhold, for at udfylde hele skærmen.
OK
PIP
PR
-
P IP P R +
Du kan se fjernsyn i to forskellige billedformater ; Spectacle, Fuld skærm,
Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom.
Tryk pa ARC knappen for at skifte til Wide eller 4:3 format.
Du kan ogsa aktivere ARC via menuen SKÆRM.
SW A P
P IP
T
INP U
Fuld skærm
Nar tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du saledes kunne justere billedet
vandret eller lodret, i lineært malforhold, for at udfylde hele skærmen.
VOL
MUTE
LIST
PR
Original
Nar
123
456
78
FAVOURITE
4:3
Dette billedformat
9
er
i forholdet 4 til 3
som
pa
traditionelle TV.
Q.VIEW
0
16:9
Du kan
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
MIX
HOLD
i
?
tv-apparatet modtager bredformatsignaler, ændres det billedformat, der vises,
automatisk.
MODE
M
nyde bredformat programmer (16:9) savel som traditionelle 4:3 format programmer i 16:9 tilstanden.
Bredformat programmer ses pa skærmen, som de er, mens normale 4:3 programmer
strækkes
ud, sa billederne fylder hele
16:9 skærmen.
14:9
Billedformatet 14:9 vises
pa
forstørres billedet i
og
opad-
skærmen uden
ændringer i billedet. I billedformatet 4:3
nedadgaende retning, sa billedet fylder hele skærmen.
Zoom
Du kan opleve en storskærmseffekt ved at vælge zoom tilstanden.
4:3 billedet forstørres op sa siderne netop fylder skærmen ud. Bunden op toppen af
billedet kan ga tabt.
Bemærk
a.
I tilstanden PC
(DVI eller HDMI) er det kun skærmformatforholdene 16:9
tilgængelige.
DW (Dobbelt skærmbillede)
er
funktionen ARC
(Formatjustering) ikke tilgængelig.
I tilstanden Component (Komponent) er det kun skærmformatforholdene
4:3, 16:9 og Zoom, der er tilgængelige.
og 4:3, der er
b. I tilstanden
c.
d. Dette
er
muligvis
tilfælde til
42
en
ikke komfortabelt i fuldskærmstilstand. Skift i dette
anden tilstand.
Skærmbilledposition
KANAL
Auto
konfig.
Manuel
BILLEDE
LYD
KANAL
konfig.
Auto
Manuel
konfig.
BILLEDE
XGA Modus
ARC
konfig.
XGA Modus
ARC
LYD
Zoom +/-
Zoom +/D
TIME
Position
TIME
Position
Biograf
SPECIAL
SKÆRM G
Nar
SPECIAL
NR
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
skærmbilledet
du ændre billedets
-
er
forstørret, kan
1
position.
Funktionen Position
gelig
G
E
Biograf
PIP/DW
-
F
G
er
ikke
Forg.
Menu
Tryk pa knappen MENU,
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
SKÆRM.
menuen
tilgæn-
NR
PC-indstilling
2
Tryk pa
3
Tryk pa knappen
og derefter D / E -tasten for at
G -tasten
vælge
Position.
i tilstanden DVI PC.
G
og derefter
pa knappen
D / E / F / G for at
justere posi-
tionen.
4
EXIT for at returnere til normal
Tryk pa knappen
TV-visning.
Storskærmseffekt
KANAL
Auto
konfig.
Manuel
BILLEDE
KANAL
XGA Modus
Zoom +/-
Position
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
SKÆRM G
SPECIAL
NR
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
-
Nar du
ser
PIP/DW
film, kan du ved hjælp
af denne funktion
justere
optimal billedvisning.
-
konfig.
XGA Modus
ARC
LYD
Zoom +/TIME
konfig.
Manuel
BILLEDE
ARC
LYD
Auto
konfig.
1
tv'et til
Funktionen
Biograf
(Storskærmseffekt) er tilgængelig
i tilstanden TV, AV, S-Video
Komponent (480i, 576i).
3
G
Tryk pa
DANSK
Tænd
Sluk
NR
PC-indstilling
Forg.
Menu
Tryk pa knappen MENU,
menuen
2
Biograf
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
SKÆRM.
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
vælge Biograf.
D / E til at
vælge
Tænd eller
Sluk.
eller
4
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
43
Menuen SCREEN
SCREEN
NR
KANAL
Auto
LYD
(Støjreduktion)
KANAL
konfig.
Manuel
BILLEDE
(Skærmbillede)
(Skærmbillede)
BILLEDE
XGA Modus
ARC
ARC
LYD
Zoom +/-
SKÆRM G
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
Du kan
vælge 3D NR eller MPEG NR
ser
-
der vises
pa skærmen,
er ikke
tilgængelig i til-
standene DVI PC og HDMI PC.
3D NR er ikke
standene
-
(Komponent),
tilgængelig i tilComponent
Gendannelse af de
BILLEDE
LYD
Tryk pa knappen MENU,
SKÆRM G
Tryk pa knappen F / G for at foretage de relevante justeringer.
Justeringsomraet for 3D NR er 0~2.
Justeringsomradet for MPEG NR er 0~15.
og derefter D / E -tasten for at
og
brug
derefter
knappen
vælge
D / E til at
NR.
vælge
3D NR eller
?
?
Tryk pa knappen EXIT
for at returnere til normal
TV-visning.
originale fabriksindstillinger (initialisering)
KANAL
konfig.
Auto
Manuel
BILLEDE
ARC
konfig.
XGA Modus
ARC
LYD
Zoom +/-
Position
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
gendanne indstillingerne for
Zoom +/-, Position, Manual Config.
(Manuel indstilling), PIP size
(Billede i billede-størrelse), PIP
position (Billede i billede-position)
og størrelsen pa det indblændede
billede ved dobbelt skærmbillede.
i alle til-
stande, sa de justerede værdier
kan gendannes.
NR
PC-indstilling
Menu
G
To set
Forg.
Tryk pa knappen MENU,
menuen
SKÆRM.
2
Tryk pa
G -tasten
3
Tryk pa knappen G for
Visningen OK vises.
Du kan
44
vælge
MPEG NR.
konfig.
fungerer
D / E til at
4
XGA Modus
Denne funktion
knappen
Tryk pa knappen G,
1
-
derefter
3
PIP/DW
-
brug
G -tasten
Biograf
SPECIAL
og
Tryk pa
Zoom +/TIME
Forg.
Menu
2
konfig.
Manuel
0
SKÆRM.
DVI PC og HDMI PC.
Auto
0
MPEG NR
menuen
5
KANAL
3D NR
nar du
tv.
Denne funktion
1
G
PC-indstilling
PIP/DW
for at reducere den eventuelle billed-
støj,
NR
SKÆRM
PIP/DW
-
Position
TIME
Position
Biograf
SPECIAL
konfig.
XGA Modus
Zoom +/TIME
konfig.
Auto
Manuel
konfig.
og
brug
derefter
knappen
og derefter D / E -tasten for at
at
D / E til at
vælge
vælge PC-indstilling.
pabegynde PC-indstilling.
(Billede
(Billede i billede) /
(Dobbelt
(Dobbelt skærmbillede)
Menuen PIP
Hovedbilledets
KANAL
Signal indgang
KANAL
LYD
Signal indgang
PIP
AV1
PIP
AV2
PIP
LYD
Vindue størrelse
TIME
Vindue
PIP
SPECIAL
-
position
Vindue
TIME
Transparens
PIP
PIP/DW G
PIP/DW
Du kan
ogsa vælge den ønskede
indgangskilde ved hjælp af knappen INPUT (Indgang) pa fjernbetjeningen.
MENU-tasten og derefter
2
Tryk pa G-tasten
indgang.
3
Tryk pa knappen G,
4
Sadan
,
AV2
PIP
-
KANAL
Signal indgang
LYD
D / E-tasten for at
vælge
/ E-tasten for at
vælge Signal
og tryk derefter pa knappen D / E for at vælge TV,
S-Video, Komponent, DVI PC/DVI DTV, eller
,
DTV.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
Signal indgang
DW1
G
DW2
PIP
PIP
Sluk
Signal indgang
Vindue størrelse
position
TIME
Vindue
PIP
Transparens
position
Transparens
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW G
PIP/DW
er
AV 3
DW
Ved hjælp af funktionen PIP
(Billede i billede) kan du se 2
forskellige indgange (kilder) pa
din tv-skærm samtidig. Den ene
kilde
PC
du funktionerne DW/PIP
BILLEDE
Vindue
PIP
,
Tryk pa knappen
Vindue størrelse
TIME
pa
og derefter D
PC/ HDMI
DW
PIP
PC
HDMI
PIP/DW-menuen.
ser
Signal indgang
DVI
Forg.
Menu
Tryk pa
HDMI
SPECIAL
Komponent
Transparens
1
AV1
LYD
S-Video
position
SPECIAL
SKÆRM
BILLEDE
AV3
Signal indgang
Vindue størrelse
SKÆRM
KANAL
TV
G
DW
BILLEDE
PIP
indgang
Signal indgang
DW
BILLEDE
DW
stor, og den anden kilde
Menu
DANSK
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G,
pa
D / E -tasten for at
vælge
PIP/DW-menuen.
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
DW eller
PIP.
viser et mindre indsat billedet.
-
I tilstanden DW
(Dobbelt
skærm-
billede) opdeles skærmbilledet i 2
og muliggør visning af 2 billedkilder pa
tv-skærmen samtidig.
Hver kilde
skærm.
-
Du
optager hver
en
3
Tryk pa knappen
4
Tryk pa knappen EXIT
G
og derefter
pa knappen
D/E for at vælge
for at returnere til normal
menupunktet.
TV-visning.
halv
kan
ogsa vælge DW/PIP
hjælp af knappen PIP pa
fjernbetjeningen.
ved
45
(Billede
(Billede i billede) /
(Dobbelt
(Dobbelt skærmbillede)
Menuen PIP
A
TV
INPUT
POWER
DVD
TV
V CR
MODE
A
UD
I
CABLE
O
Tryk pa knappen PIP for at fa adgang til det indblændede billede. Hver gang du trykker pa PIP,
skifter PIP-indstillingerne som vist nedenfor.
Du kan høre hovedbilledets lyd i PIP-tilstand. Skift mellem hovedbillede og indblændet billede for at
høre lyden fra det indblændede billede.
S TB
ZOOM+
S LE
PS M
P IP
DW
PIP-tilstand
DW1-tilstand
DW2-tilstand
EP
I/II
RC
EXI T
OK
POP-tilstand
PI P
PR
-
P IP P R +
P IP
SWA P
INP
UT
A POP (Billede uden for billede: programscanning)
MUTE
VOL
LIST
PIP fra
PR
Ved
hjælp
af funktionen POP kan du søge i alle de pro-
grammer, du har
billedet 3 POP,
123
Ved
kanal, du har valgt under søgningen i POP-skærmbilledet
knappen
og indstille den til
789
PIP
KANAL
KANAL
DW
BILLEDE
PIP
PIP
LYD
Signal indgang
Vindue
PIP
SPECIAL
TIME
position
TV
DW
AV1
SKÆRM
PIP/DW
Du kan
ogsa vælge den ønskede
indgang for det indblændede
billede ved hjælp af knappen PIP
INPUT (PIP-indgang) pa
fjernbetjeningen.
S-Video
Komponent
position
DVI
Transparens
HDMI
A
S L EE
P
PS M
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
3
Tryk pa G -tasten og
indgnag.
Tryk pa knappen G
M EN U
,
,
Tryk pa knappen
,
og
tryk
derefter
PIP INPUT for at
EXI T
TV
AV2
AV3
Komponent
T
SW
PIP
D / E for at
vælge indgangskilden
vælge TV,
TV-visning.
for det indblændede billede.
NP U
P IP I
DVI PC/DVI DTV
HDMI PC/HDMI DTV
PIP/DW
POP
(undtagen TV)
Alle (undtagen AV1)
Alle (undtagen AV2)
Alle (undtagen AV3)
Alle (undtagen S-Video)
Alle (undtagen Komponent)
Alle (undtagen DVI, HDMI)
Alle (undtagen DVI, HDMI)
X
Alle
TV
X
46
Signal
Indblændet billede
S-Video
P IP P R +
vælge
pa knappen
EXIT for at returnere til normal
I/II
OK
-
vælge
S-Video, Komponent, DVI, eller HDMI.
Tryk pa knappen
AV1
PIP
PR
D / E-tasten for at
derefter D / E -tasten for at
Hovedbillede
ARC
pa
PIP/DW-menuen.
AV1 AV2 AV 3
4
søgning, før du
AV3
G
Vindue
Menu
,
SS M
i hovedskærmbilledet.
AV2
Signal indgang
SPECIAL
ZOO M -ZO OM+
kan du forstørre den
POP.
Vindue størrelse
PIP
Transparens
SKÆRM
T EXT
Signal indgang
PIP
LYD
PIP/DW G
P IP
visning
(Skift)
billede)
PIP
Vindue størrelse
TIME
for billede i
Input (Indgangskilde
Signal indgang
BILLEDE
SWAP
Bemærk! Kør funktionen Automatisk
bruger
-
et efter et i skærm-
hovedbilledkilden fortsat vises.
456
hjælp
af
gemt i hukommelsen,
mens
:
ikke
tilgængelig
Funktionen Win. Size/Position
KANAL
(Skærmbilledets størrelse/position)
KANAL
Signal indgang
BILLEDE
BILLEDE
PIP
PIP
LYD
Signal indgang
DW
DW
Signal indgang
Vindue størrelse
LYD
-
G
F
Signal indgang
PIP
Vindue størrelse
+
G
PIP
D
Vindue
TIME
PIP
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
Du kan
PIP/DW
Forg.
Menu
ogsa jugere
Vindue
funktionen
størrelse/Vindue
position(Skærmbilledets størrelse/position) ved hjælp af
knappen SIZE/POSITION
(Størrelse/position) pa fjernbetjeningen.
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G,
A
Vindue
Vindue størrelse
POSITION
IX
Menu
Forg.
pa
D / E -tasten for at
brug
derefter
knappen
G
+
HOLD
F / G
position er fundet.
position : Tryk pa knappen D
position er fundet.
af størrelsen
Q.VIEW
F
SIZE
og
Tryk pa knappen EXIT
9
0
G
E
?
Justering
F
Transparens
størrelse eller Vindue position.
Vindue størrelse : Tryk pa knappen
456
FAVOURITE
G
vælge
PIP/DW-menuen.
3
123
position
MENU-tasten og derefter
1
?
78
Vindue
PIP
Transparens
SPECIAL
PIP/DW
-
TIME
position
pa
D / E til at
,
Vindue
indtil den ønskede
/ E / F / G,
for at returnere til normal
vælge
indtil den ønskede
TV-visning.
det indblændede billede
Tryk pa knappen SIZE (Størrelse) og derefter pa knappen F /
G for at
justere størrelsen af det indblændede billede.
Nar du bruger knappen SIZE i tilstanden DW1 (Dobbelt
skærmbillede 1) eller DW2 (Dobbelt skærmbillede 2), justeres
hovedbilledet og det indblændede billede samtidig. Nar du
bruger knappen SIZE i tilstanden PIP (Billede i billede), justeres det indblændede billede.
MODE
M
A
Flytning
af det indblændede billede
Vindue
position
(kun
tilstanden
DANSK
PIP)
Tryk pa knappen POSITION.
Tryk gentagne gange pa knappen D/E/ F / G, indtil den
ønskede position er fundet. Det indblændede billede flyttes
op/ned eller til højre/venstre.
47
(Billede
(Billede i billede) /
(Dobbelt
(Dobbelt skærmbillede)
Menuen PIP
Funktionen PIP
KANAL
Transparency (PIP-transparens)
KANAL
Signal indgang
BILLEDE
PIP
PIP
LYD
Signal indgang
LYD
Vindue
PIP
-
Ved
TIME
position
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW G
PIP/DW
hjælp
af denne funktion kan
mere
eller mindre
PIP
Signal indgang
Vindue
PIP
Transparens
SPECIAL
du gøre PIP
PIP
Vindue størrelse
Vindue størrelse
TIME
Signal indgang
DW
DW
BILLEDE
DW
position
Transparens
Menu
0
G
Forg.
MENU-tasten og derefter
pa
D / E -tasten for at
1
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G,
Transparens.
3
Tryk pa knappen G, og brug derefter knappen
relevante justeringer.
Justeringsomradet er 0~10.
F / G for at
Tryk pa knappen EXIT
TV-visning.
vælge
PIP/DW-menuen.
transparent.
og
brug
derefter
knappen
D
/ E
til at
?
4
48
for at returnere til normal
vælge
PIP
foretage
de
A
TV
POWER
Det
VC R
MODE
CABLE
AU D IO
S TB
ZO O M- ZO OM
PIP
SS M
T EXT
+
P SM
S LEE
A
P
PIP PR +/-
(Billede i billede-program +/-)
for at
vælge
et program til
valgte
programnummer vises
lige
under hovedbilledets programnummer.
Skift mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede
Tryk pa knappen
SWAP
(Skift)
for at skifte mellem hovedskærmbilledet og det
indblændede billede.
I/II
ARC
M ENU
for det indblændede billede
det indblændede billede.
DVD
TV
Programvalg
Tryk pa knapperne
INPUT
EXI T
SWAP
PIP
(Skift)
OK
Hovedbillede
P IP P
R
PI P P R +
-
VOL
Indblændet billede
SW A P
SWAP
PR
LIST
DW1
(Skift)
123
Hovedbillede
456
78
Indblændet billede
9
SWAP
FAVOURITE
SIZE
Q.VIEW
0
POSITION
INDEX
(Skift)
DW2
HOLD
i
TIME
REVEAL
MIX
MODE
M
?
Hovedbillede
Indblændet billede
DANSK
Bemærk
a.
I visse tilfælde kan billedkvaliteten i tilstanden PIP/DW
(Billede
i billede/Dobbelt
skærmbillede)
adskille
fra kvaliteten af hovedskærmbilledet og det indblændede skærmbillede. Det indblændede billede
kan være darligt i forhold til hovedbilledet.
sig
49
T eletekst
eletekst
Teletekst
(eller TOP-tilstand)
modtage
teletekst.
Teletekst
er en
tioner
om
er en
tillægs-funktion,
sa det
er
udelukkende
fjernsyn,
der har denne
funktion, der kan
gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og som indeholder opdaterede
nyheder, vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og meget mere.
informa-
Teletekstdekoderen i dette
bestar
fjernsyn kan vise systemerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst)
sider, der vælges direkte ved at indtaste det tilhørende sidenummer. TOP og FASTEXT er mere
af et antal
moderne
metoder, der gør det enkelt og hurtigt
Tænd for teletekst ved at
trykke pa knappen
at finde
oplysninger
i teletekst.
TEXT.
side, eller den side du sa pa sidst, vises pa skærmen.
Overskriften pa skærmen viser to sidetal, navnet pa TV-stationen og dato og klokkeslæt. Det første sidetal viser,
hvilken teletekstside, der vises. Det andet sidetal viser, hvilken side der søges efter.
Den første
TEXT hvis du vil slukke teletekst.
Tryk pa knappen
A
skifter
tilbage
til den
tilstand.
forrige
side
Vælge
Indtast det ønskede sidetal
1.
Fjernsynet
som
et trecifret tal ved
hjælp
af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at
trykke pa et
er tilgæn-
tal, ma du skrive tre cifre, og sa indtaste det rigtige sidetal pa ny. Hvis det ønskede sidetal ikke
geligt, blinker sidetallet, f.eks "300", i et par sekunder.
forkert
2.
Du kan
A
Tilknytte
Hvis
en
fjernsynet
Du kan
i
er
tilknytte
1.
3.
4.
foregaende
farvekode til
en
eller den
efterføgende
side ved at
trykke pa knappen
PR D / E
.
teletekstside i LIST-tilstand
SIMPLE, TOP- eller FASTEXT-tilstand, kan du skifte til LIST-tilstand ved
farvekode til fire bestemte
en
tilhørende farvede
2.
den
vælge
teletekstsider,
som
du dermed kan
vælge
at
trykke pa knappen
direkte ved at
trykke pa
M
.
de
knapper pa fjernkontrollen.
Tryk pa en farvet knap.
Brug CIFFER-tasterne til at vælge den side, du vil give en farvekode.
Tryk pa knappen OK. Sidenummerer blinker en gang og er nu gemt.
at trykke pa den samme knap.
Du kan programmere de tre andre farvede knapper pa samme made.
Brugervejledningen
viser fire felter nederst
pa
skærmen
-
Du kan
nu
vælge
denne teletekstside ved
rød, grøn, gul og bla. Det gule felt repræsenterer den
næste
gruppe, det bla felt den næste blok.
A
Vælge
gruppe / blok / side
trykke pa den BLA knap kan du flytte fra blok til blok.
flytte til den næste gruppe ved at trykke pa den GULE knap.
1.
Ved at
2.
Du kan
3.
Du kan bladre videre til den næste
side, med automatisk skift til
Der bladres automatisk videre til næste blok.
næste gruppe, ved at
trykke pa
den GRØNNE
knap.
Du kan
4.
A Direkte
Pa
ogsa bruge knappen PR D
knap skifter tilbage til forrige
.
Den RØDE
samme
valg
side. Du kan
PR E
.
af side
made
som
i
SIMPLE-tilstand, kan du, nar fjernsynet
taste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne. Hvis den
i et par sekunder.
50
ogsa bruge knappen
valgte
er
i
TOP-tilstand, vælge
side ikke
er
tilgængelig,
en
bestemt side ved at ind-
blinker
sidetallet, f.eks. "300",
Teletekstsiderne har
samme
A
1.
2.
en
farvekode i underkanten af skærmen. Du
vælger
en
side ved at
trykke pa
den
knap,
der har
der har
samme
farve.
Vælge side
Abn indholdsfortegnelsen ved at trykke pa knappen i
Du kan vælge sider, der har en farvekode i skærmens underkant,
.
ved at
trykke pa
den
knap,
farve.
3.
Pa
samme
made
som
i
SIMPLE-tilstand, kan du, nar fjernsynet
er
i
FASTEXT-tilstand, vælge
en
bestemt side
ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.
4.
Du kan
?
vælge
den
foregaende
eller den
efterfølgende
side ved at
trykke pa knappen
PR D / E
.
REVEAL
Tryk pa denne knap, hvis du
Tryk pa knappen en gang til,
vil
se
eventuelle
nar du vil
skjulte oplysninger, f.eks. løsninger pa gader
fjerne oplysningerne fra skærmen.
eller
puslespil.
SIZE
Gør teksten dobbelt sa
Tryk pa knappen,
høj.
hvis du vil forstørre den
nedre halvdel af siden.
Tryk pa knappen
øvre
en
halvdel af siden.
Tryk pa knappen
en
gang til, hvis du vil forstørre den
gang til, hvis du vil skifte til normal visning.
UPDATE
Viser
fjernsynskanal, mens der ventes pa en ny teletekstside. Symbolet
den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet
Tryk pa denne knap, hvis du vil se teletekstsiden.
en
skærmen. Nar
vises i øverste venstre
hjørne
af
til det aktuelle sidetal.
HOLD
sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside bestar af 2 eller flere underliggende sider.
underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt pa skærmen under klokkeslættet. Nar
du trykker pa denne knap, vises stop-symbolet i øverste venstre hjørne af skærmen, og de automatiske sideskift blokeres. Tryk pa knappen en gang til, nar du vil fortsætte.
Standser de
Antallet af
MIX
Viser de teletekstsiderne
Tryk pa knappen
en
pa fjernsynsbilledet.
til, hvis du vil slukke fjernsynsbilledet.
oven
gang
TIME
trykke pa denne knap, kan du fa vist det aktuelle klokkeslæt i øverste højre hjørne af skærmen, nar du ser pa
TV-program. Tryk pa knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. I teletekst-tilstand kan du bruge denne knap til at
vælge et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst pa skærmen. Du kan holde eller skifte den underliggende side ved at trykke pa RØD/GRØN, F / G eller pa en CIFFER-tast.
Luk funktionen ved at trykke en gang til.
Ved at
et
51
DANSK
Reference
til
Tjekliste
fejlfinding
Betjeningen fungerer
?
Fjernbetjeningen
fungerer ikke
Strømmen
gik
?
om
der
er
genstande
Er
?
Isæt nye batterier.
?
Er sluk-timeren indstillet?
?
Kontroller
?
Der
fjernbetjeningens
er
Kontroller,
om
?
Prøv med
en
ingen lyd
?
?
Billedet vises
langsomt
?
og
polaritet (+
TV,
fjernbetjeningen,
til +,
-
til
der
-)?
VCR osv.?
strømstyringsindstillingerne. Strømmen er blevet afbrudt
ingen udsendelse ved station, der er indstillet med Auto off aktiveret.
?
?
produktet
driftstilstand korrekt indstillet:
Billedfunktionen
Intet billede og
mellem
spærrer.
Er batterierne installeret korrekt i forhold til
?
ud
pludselig
Undersøg,
ikke normalt.
produktet
er
fungerer
ikke.
tændt.
være et problem med udsendelsen.
ordentligt i stikkontakten?
Kontroller antennens retning og/eller placering.
Afprøv stikkontakten ved at sætte et andet produkts netledning til i samme
Er
anden kanal. Der kan
netledningen
Dette
er
sat
normalt. Billedet
er
dæmpet
under
stik.
opstart af produktet. Kontakt service-
centeret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.
efter
opstart
?
Igen
eller
farver eller
Indstil Color
ringe
?Hold
darligt
?
billede
?
en
(Farve) i menuindstillingen.
passende afstand mellem produktet
Prøv med
en
anden kanal. Der kan
være
videobandoptageren.
problem med udsendelsen.
og
et
Er videokablerne sat korrekt i?
?
Aktiver
?
Undersøg,
værktøj.
?
Stationen eller
en
funktion for at
gendanne
billedets
lysstyrke.
Vandrette/lodrette
streger eller
billedet ryster
Darlig modtagelse
pa nogle kanaler
Linjer
eller
streger
i billeder
52
?
?
?
om
der
er
lokal
interferens,
som
f.eks. et elektrisk
apparat eller
kabelproduktet har problemer. Stil ind pa en anden station.
Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en stærkere
Undersøg, om der er eventuelle kilder til interferens.
Undersøg
antennen
(drej antennen).
et el-
station.
Lydfunktionen fungerer
Tryk pa knappen VOL eller VOLUME.
Er lyden slaet fra? Tryk pa knappen MUTE.
?
Billede vises og
?
ingen lyd
?
Prøv med
en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
lydkablerne sat korrekt i?
Kontroller, om funktionen TV Speaker (Tv-højttaler) er On (Til) i menuen
SOUND (Lyd).
Er
?
?
Der kommer ikke
Indstil Balance i
?
noget ud af den
menuindstillingen.
højttaler
ene
En ændring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forarsage en
usædvanlig støj, nar produktet tændes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i
produktet.
?
Usædvanlig lyd
fra produktet
Der
?
Signalet
er
uden for
?
rækkevidde.
Lodret
stribe
ikke.
søjle
rrekt
et
problem i pc-tilstand. (Kun
Tilpas opløsning, vandret eller
Kontroller indgangskilden.
i
pc-tilstand).
lodret frekvens.
eller
pa baggrund,
vandret
er
?
støj og ukoplacering
?
Skærmfarven
er
?
ustabil eller kun
en
Brug autokonfigureringen,
placering.
eller indstil uret, fase eller vandret/lodret
Undersøg signalkablet.
pc'ens skærmkort.
Geninstaller
farve
Produktspecifikationer
Strømkrav
/Strømforbrug
32LX1R**/32LX2R**
26LX1R**/26LX2R**
Mal
(bredde
x
dybde
x
højde)
Vægt (netto)
Tv-system
Programdækning
Ekstern antenneimpedans
?
Ovenstaende
specifikationer
32LX1R**
:
32LX2R**
:
26LX1R**
:
26LX2R**
:
32LX1R**
:
32LX2R**
:
26LX1R**
:
26LX2R**
:
917,5
917,5
787,7
787,7
25,0
25,2
18,6
18,1
x
x
x
x
kg
kg
kg
kg
DANSK
AC 100-240V~50/60Hz
:
:
2,0A / 140W
1,5A / 115W
AC 100-240V~50/60Hz
218,5
287,5
193,0
255,0
x
(55,1
(55,6
(41,0
(39,9
lbs)
lbs)
lbs)
lbs)
x
x
x
599,7
614,3
509,0
515,0
mm
mm
mm
mm
(36,1
(36,1
(31,0
(31,0
x
x
x
8,6x 23,6 tommer)
11,3x 24,2 tommer)
7,6x 20,0 tommer)
10,0x 20,3 tommer)
PAL/SECAM
VHF: E2
~
B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
E12, UHF: E21
E69, CATV: S1
x
~
S20,HYPER: S21
~
S47
~
75Ω
kan ændres uden
forudgaende varsel,
for sa vidt
angar kvalitetsforbedringer.
53
Reference
Programmering
af
fjernbetjeningen
fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen
universel
er en
kan programmeres til at
betjene
fjernbetjening til mange forskellige mærker. Den
fjernbetjente enheder fra andre producen-
de fleste
ter.
POWER
TV
DVD
Bemærk,
MODE
AU D IO
CABLE
at
fjernbetjeningen
ikke kan
styre alle modeller i alle mærker.
VC R
Indprogrammering
S TB
1. Test din
af
en
kode i
fjernbetjeningstilstand
fjernbetjening.
Hvis du vil finde ud
fjernbetjeningen kan styre en komponent uden forprogrammering,
pagældende komponent, sasom en videobandoptager, og trykke pa den tilsvarende tilstandsknap (f.eks. DVD eller VCR) pa
fjernbetjeningen, mens fjernbetjeningen rettes mod komponenten. Test knapperne
POWER (Tænd/sluk) og PR +/- D / E for at se, om komponenten reagerer korrekt.
Hvis ikke, skal fjernbetjeningen forprogrammeres for at kunne styre enheden.
af,
om
skal du tænde den
M ENU
2. Tænd den
komponent, der skal programmeres, og tryk derefter pa den tilsvarende
tilstandsknap pa fjernbetjeningen (f.eks. DVD eller VCR). Fjernbetjeningsknappen
for den ønskede komponent lyser.
3.
MUTE
PR
Tryk pa knapperne
at blive
MENU og MENU
4. Indtast et kodetal ved
123
456
789
5.
hjælp
af
er
talknapperne pa fjernbetjeningen.
komponent findes pa de
Programkodenumre
for den tilsvarende
sider. Hvis koden
korrekt, tænder enheden.
Tryk pa knappen
6. Test
er
klar til
næste
MENU for at gemme koden.
fjernbetjeningsfunktionerne
korrekt. Hvis ikke,
54
samtidig. Fjernbetjeningen
programmeret for koden.
gentages
for at se,
trin 2.
om
komponenten responderer
Programmering
A
af koder
Videobandoptagere
Mærke
Koder
Mærke
Koder
AIWA
034
KENWOOD
014
034
AKAI
016
043
047
048
125
146
001
101
046
124
LG
AMPRO
072
ANAM
031
033
103
AUDIO DYNAMICS
039
043
(GOLDSTAR)
Mærke
Koder
Mærke
Koder
039
043
PORTLAND
108
TATUNG
039
PULSAR
072
TEAC
034
039
043
012
013
020
QUARTZ
011
014
TECHNICS
031
033
070
106
114
123
QUASAR
033
066
075
145
TEKNIKA
019
031
033
034
RCA
013
020
033
034
LLOYD
034
LXI
003
009
013
014
040
041
062
063
THOMAS
034
017
034
101
106
107
109
140
144
TMK
006
145
147
TOSHIBA
008
013
042
047
003
008
010
014
059
082
112
131
031
033
034
040
TOTEVISION
040
101
053
054
101
101
012
023
BROKSONIC
035
037
129
CANON
028
031
033
CAPEHART
108
CRAIG
003
040
135
CURTIS MATHES
031
033
041
UNITECH
040
DAEWOO
005
007
010
064
069
RICO
058
VECTOR RESEARCH
012
065
108
110
111
MARTA
101
RUNCO
148
VICTOR
048
112
116
117
119
MATSUI
027
030
SALORA
014
VIDEO CONCEPTS
012
MEI
031
033
SAMSUNG
032
040
102
104
VIDEOSONIC
040
MEMOREX
003
010
014
031
105
107
109
112
WARDS
033
034
053
072
113
115
120
122
101
102
134
139
125
059
MAGIN
040
MAGNAVOX
031
033
067
068
012
031
MARANTZ
034
033
041
108
DBX
012
023
DYNATECH
034
053
ELECTROHOME
059
EMERSON
006
017
025
027
MGA
045
046
029
031
034
035
MINOLTA
013
020
036
037
046
101
MITSUBISHI
013
020
045
046
049
051
059
061
043
129
131
138
153
FISHER
003
008
009
010
FUNAI
034
GE
031
033
063
072
107
109
144
147
040
MULTITECH
024
034
NEC
012
023
NORDMENDE
043
039
132
136
HARMAN KARDON
012
045
HITACHI
004
018
026
034
OPTONICA
053
054
043
063
137
150
PANASONIC
066
070
074
INSTANTREPLAY
031
033
133
140
145
JCL
031
033
013
020
031
JCPENNY
012
013
015
040
066
101
JENSEN
043
JVC
012
031
033
043
048
050
055
060
130
150
152
003
013
017
024
031
033
034
040
053
054
131
022
043
048
135
YAMAHA
012
034
039
043
SANYO
003
007
010
014
ZENITH
034
048
056
058
102
134
072
080
101
SCOTT
017
037
112
129
SEARS
003
008
009
010
013
014
017
020
031
042
073
081
054
149
043
048
PENTAX
046
131
034
033
034
SANSUI
151
MTC
GO VIDEO
A
REALISTIC
067
DAYTRON
039
043
101
083
031
034
067
PHILIPS
031
033
034
067
071
101
021
048
PILOT
101
PIONEER
013
Mærke
Koder
INKEL
037
031
SHINTOM
024
SONY
003
009
031
052
056
057
058
076
077
078
149
033
034
033
063
PHILCO
SHARP
054
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
059
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
034
Lyd
Mærke
AIWA
Koder
Mærke
Mærke
Koder
019
058
062
069
002
018
020
025
SANYO
078
079
095
121
034
041
081
090
SCOTT
106
186
230
122
149
150
151
097
112
SHARP
031
032
051
AKAI
163
152
153
154
155
MEMOREX
107
072
082
117
119
ANAM
003
014
017
023
157
158
159
160
NAD
046
156
184
199
200
059
106
189
216
189
207
222
224
ONKYO
013
040
041
047
206
209
217
235
236
225
226
227
243
048
056
057
132
SHERWOOD
005
006
133
140
SONY
044
045
109
114
118
126
248
249
012
020
073
074
076
077
105
161
162
163
164
165
166
167
168
169
205
231
233
242
010
085
106
136
185
187
237
101
113
128
134
147
218
066
092
014
028
070
096
125
129
139
229
BURMECTER
252
CARVER
086
247
KEC
185
186
187
KENWOOD
038
CLARION
199
050
067
089
DAEWOO
027
053
060
084
170
171
197
206
102
148
198
221
215
222
DENON
015
075
130
143
FANTASIA
071
FINEARTS
022
FISHER
089
099
LG
001
021
024
029
087
107
108
(GOLDSTAR)
HAITAI
190
191
192
211
212
239
034
035
188
013
141
HARMAN/KARDON 068
JVC
004
MCS
104
MARANTZ
Koder
OPTIMUS
158
PANASONIC
007
033
064
113
142
220
241
251
PENNEY
104
PHILIPS
026
112
143
PIONEER
039
042
043
063
065
091
093
094
115
123
127
250
KOHEL
030
NAD
045
046
LOTTE
014
016
036
098
100
172
173
174
175
176
177
178
QUASAR
113
110
179
180
181
183
RCA
080
210
201
202
208
213
RCX
092
214
219
223
232
REALISTIC
103
238
240
TEAC
TECHNICS
106
TOSHIBA
137
THE
061
146
182
VICTOR
088
LXI
103
193
194
195
203
WARDS
089
MAGNAVOX
111
204
244
245
246
YAMAHA
054
MCINTOSH
049
011
135
138
144
222
SAMSUNG
TAEKWANG
SANSUI
124
145
083
234
052
158
131
055
199
55
DANSK
Reference
Programmering
af koder
A DVD
Mærke
Koder
Mærke
Koder
Mærke
Koder
Mærke
Koder
APEX DIGITAL
022
MAGNAVOX
013
PHILIPS
013
SONY
007
DENON
020
014
MARANTZ
024
PIONEER
004
THOMPSON
005
006
GE
005
006
MITSUBISHI
002
PROCEED
021
TOSHIBA
019
008
026
HARMAN KARDON 027
NAD
023
PROSCAN
005
006
YAMAHA
009
018
JVC
012
ONKYO
008
017
RCA
005
006
ZENITH
010
016
LG
001
009
SAMSUNG
011
015
(GOLDSTAR)
010
016
025
PANASONIC
003
Mærke
Koder
042
GOLDEN CHANNEL 030
025
A KABEL
Mærke
Koder
ABC
003
004
039
046
052
053
HAMLIN
049
050
HITACHI
052
055
HOSPITALITY
070
077
JERROLD
Mærke
Koder
PHILIPS
006
012
013
065
085
090
034
051
052
063
071
072
055
AJIN
112
ANTRONIK
014
ARCHER
005
002
003
004
008
PRUCER
059
CABLE STAR
026
009
010
052
069
PTS
011
048
CENTURION
092
074
073
074
CENTURY
007
LG
CITIZEN
007
M-NET
037
COLOUR VOICE
065
090
MACOM
033
COMBANO
080
081
MAGNAVOX
010
COMTRONICS
019
030
MEMOREX
100
DIAMOND
023
MOVIE TIME
028
032
SAMSUNG
102
107
030
068
EAGLE
020
030
040
NSC
015
028
038
071
SCIENTIFIC ATLANTA
003
011
041
042
EASTERN
057
062
066
043
045
046
ELECTRICORD
032
OAK
016
031
037
053
SHERITECH
022
GE
072
PANASONIC
044
047
SIGNAL
030
GEMINI
008
022
PARAGON
100
SIGNATURE
052
GI
052
074
SL MARX
030
007
014
025
024
(GOLDSTAR)
001
106
012
PIONEER
020
076
101
064
005
079
POST NEWS WEEK 016
Koder
047
078
STARCOM
002
004
STARGATE
008
030
TADIRAN
030
TAEKWANG
008
009
110
TAIHAN
105
TANDY
017
PULSAR
100
TEXSCAN
029
RCA
047
TOCOM
039
040
056
REGAL
049
TOSHIBA
100
REGENCY
057
UNIKA
007
014
024
REMBRANT
025
UNITED CABLE
004
053
UNIVERSAL
005
007
014
024
026
027
032
035
012
015
018
086
087
088
089
ZENITH
100
114
060
093
Mærke
Koder
047
057
073
054
Mærke
SPRUCER
050
VIEWSTAR
A STB
Mærke
Koder
Mærke
Koder
Mærke
Koder
ALPHASTAR DSR
123
EUROPLUS
114
MACOM
010
AMPLICA
050
FUJITSU
017
BIRDVIEW
133
134
GENERAL INSTRUMENT
003
031
HITACHI
139
140
HOUSTON TRACKER
033
037
057
104
021
022
027
004
016
029
059
101
059
NEXTWAVE
028
124
NORSAT
069
070
PACE SKY SATELLITE
143
103
STARCAST
041
SUPER GUIDE
020
PANASONIC
060
124
125
TEECOM
023
026
075
PANSAT
087
121
088
090
107
130
PERSONAL CABLE 117
137
129
015
055
CHAPARRAL
008
009
CITOH
054
CURTIS MATHES
050
145
DRAKE
005
006
007
010
HUGHES
068
011
052
112
116
JANIEL
060
PICO
105
JERROLD
061
PRESIDENT
019
102
110
141
039
05 1
PHILIPS
147
024
046
056
076
KATHREIN
108
PRIMESTAR
030
ECHOSTAR
038
040
057
058
LEGEND
057
PROSAT
072
093
094
095
096
LG
001
RCA
097
098
099
100
ELECTRO HOME
56
(GOLDSTAR)
LUTRON
132
LUXOR
062
089
MEMOREX
057
144
125
142
071
DX ANTENNA
122
035
SONY
126
014
036
077
SATELLITE SERVICE CO 028
085
051
012
064
065
CHANNEL MASTER 013
01 8
063
TOSHIBA
002
127
UNIDEN
016
025
042
043
044
045
048
049
078
079
080
086
101
135
136
111
066
106
VIEWSTAR
REALISTIC
043
074
WINEGARD
128
146
SAMSUNG
123
ZENITH
081
082
SCIENTIFIC ATLANTA
032
091
120
138
115
083
084
IR-koder
G
Tilslut den kabelforbundne
G
Udgangsimpulsform
Enkelt puls, moduleret
til
fjernbetjening
med 37.917
kHz-signal
fjernbetjeningsporten pa
tv'et.
ved 455 kHz
TC
Bærefrekvens
FCAR
G
Konfiguration
?
=
1/TC
Driftskvotient
T1
fosc/12
=
T1/TC
=
=
1/3
af billede
1. billede
L
Startkode
Lav
brugerdefineret
kode
Høj brugerdefineret
kode
Datakode
Datakode
C0 C1C2C3C4C5C6C7C0C1C2C3C4C5C6C7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7
?
Gentag
billede
Gentag
kode
Tf
G Startkode
9ms
G
Gentag
4.5
ms
0.55
kode
ms
DANSK
9ms
2.25
ms
G Bitbeskrivelse
?
?
Bit "0"
0.56
Bit "1"
0.56
ms
1.12
ms
2.24
ms
ms
G Billedinterval: Tf
Bølgeformen transmitteres, sa længe
en
tast holdes nede.
Tf
Tf
Tf=108
ms
@455 kHz
57
Reference
IR-koder
0F
TV
08
POWER
0B
INPUT
C4
TÆND
C5
SLUK
60
PIP
5D
ZOOM-
5C
ZOOM+
0E
SLEEP
20
TEXT
52
SSM
4D
PSM
0A
I/II
43
MENU
79
ARC
5B
EXIT
07
F
06
G
40
D
41
E
44
OK
72
PIP PR-
71
PIP PR+
63
SWAP
61
PIP INPUT
72
RED
71
GREEN
63
YELLOW
61
BLUE
02
VOL D
03
VOL E
00
PR D
01
PR E
09
MUTE
53
LIST
10~19
Nummertast 0
1E
FAVOURITE
1A
Q.VIEW
64
SIZE
62
PIP
:
POSITION
Teletekst
70
58
9
~
INDEX
65
HOLD
26
TIME
2A
REVEAL
24
MIX
22
MODE
:
UPDATE
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Diskret IR-kode (kun tændt)
Diskret IR-kode (kun slukket)
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Installation af ekstern
ekstern kontrolenhed ; RS-232C
-
Tilslut
RS-232C-indgangsstikket
til
ekstern kontrolenhed
en
(som
f.eks.
en
computer eller
et
A/V-kontrolsys-
og betjen tv-apparatets funktioner fra en ekstern enhed.
Tilslut den serielle port pa kontrolenheden til RS-232C-stikket
tem),
-
-
RS-232C-tilslutningskabler
leveres ikke
sammen
med
pa tv-apparatets bagpanel.
tv-apparatet.
Installation af RS-232C
(26 tommer)
(32 tommer)
RS-232C INPUT
(CONTROL
PORT)
eller
/SERVICE
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
Stiktype;
Stiktype;
D-Sub 9-bens
9-bens hanstik
Nr.
Navn
pa
forbindelse
1
Ingen
2
RXD
3
TXD
4
DTR
5
GND
6
DSR
7
8
9
PC
1
ben
5
(Receive data) (Modtager data)
(Transmit data) (Transmitterer data)
(DTE side ready) (DTE-side klar)
(DCE side ready) (DCE-side klar)
(Ready to send) (Klar til afsendelse)
CTS (Clear to send) (Klar til afsendelse)
Ingen forbindelse
9
RTS
Konfigurationer
6
af RS-232C
Konfigurationer med 3
ledninger (ikke standard)
Konfigurationer med 7 ledninger
(RS-232C-standardkabel)
PC
TV
PC
TV
DANSK
TXD
RXD
2
3
TXD
RXD
2
3
TXD
3
2
RXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
5
GND
GND
5
5
GND
DTR
4
6
DSR
DTR
4
4
DTR
DSR
6
4
DTR
DSR
6
6
DSR
RTS
7
8
CTS
RTS
7
7
RTS
8
CTS
CTS
8
D-Sub 9
7
D-Sub 9
RTS
CTS
8
D-Sub 9
D-Sub 9
59
Reference
Installation af
af ekstern
ekstern kontrolenhed ; RS-232C
Set
Set ID
(sæt-id)
KANAL
-
-
Brug denne funktion til at angive et skærm-id-nummer.
Se "Mapping af rigtige data 1". Se side61.
MENU
1.
derefter
Børnesikring
3.
Indstil ID
D
1
G
Demo
LYD
Tryk pa knappen
(menu), og brug
knappen
/E til at vælge menuen SPECIAL.
Tryk pa knappen G, og brug derefter knappen D / E til at
vælge Indstil ID.
Tryk pa knappen G, og brug derefter knappen F / G til at indstille Indstil ID til at vælge det ønskede skærm-id-nummer.
Justeringsomradet for Indstil ID (sæt-id) er 1 99.
Tryk pa knappen OK for at gemme.
2.
Sprog(Language)
BILLEDE
Logo light
TIME
SPECIAL
SKÆRM
~
4.
PIP/DW
Baudrate: 9600
?
Datalængde: 8
Paritet: Ingen
Stopbit: 1 bit
?
?
?
*
et
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*
krydskabel.
*
over
over
kommandoer
KOMMANDO KOMMANDO
2
1
01. Tænd/sluk
03.
DATA
(Hexadecimal)
ka0~1
IValg af indgang (Hovedbillede)
Valg af indgang (Indblændet billede)
x
b
*
x
y
*
kc0~6
05. Sla skærmbilledet fra
kd0~1
06. Sla
ke0~1
lyden
Lydstyrke
fra
kf0~64
08. Kontrast
kg0~64
09.
kh0~64
Lysstyrke
*
Send FF-data for at læse status for kommandoen.
04. Formatforhold
07.
[Command 1]: Første kommando. (k,x eller m)
[Command 2]: Anden kommando.
[Set ID]: Du kan justere Set ID (tv-apparat-id) og vælge det
ønskede skærm-id-nummer i en speciel menu.
Justeringsomradet er 1-99. Nar du vælger 0 i Set
ID (Tv-apparat-id), kontrolleres alle de tilsluttede tvapparater. Tv-apparat-id'et angives som decimal (199) i menuen og som hexadecimal (0x0-0x63) i
transmissionsprotokollen/den modtagende protokol.
[DATA]: Til afsendelse af kommandodata.
*
Referenceliste
02.
*
[Cr]: Vognretur.
*
[
ASCII-kode 0x0D
]:
ASCII-kode for mellemrum
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Skærmen transmitterer ACK
dette
11.
Toning
Skarphed
13.Valgafvisningpaskærmen
kj0~64
statusdata vises
12.
kk0~64
14. Tastaturlas
km0~1
15. Balance
kt0~64
16. Programvalg (hoved-tv-billede)
m
a
0
17. Programvalg (indblændet tv-billede)
m
b
0~1
18. Tast
m
c
Tastkode
l
0~1
63
~
baseret
pa
dette
er
i
tidspunkt,
hvis dataene kan
skrivetilstand,
returneres dataene
pc'en.
Fejlbekræftelse
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
*
Skærmen transmitterer ACK
dette
side +61.
Data
1:
2:
1.
(Bekræftelse)
baseret
pa
format, nar den modtager afvigende data fra ikke-
funktionsdygtige
indgang pa
pa
læses. Hvis dataene
for
(Bekræftelse)
format, nar den modtager normale data. De aktuelle
ki0~64
k
(0x20)
OK-bekræftelse
10. Farve
*: Se '02~03.Valg af
protokol
Transmission
bps (UART)
bit
Kommunikationskode: ASCII-kode
Brug
Forg.
T ransmissions-/modtagende
Kommunikationsparametre
?
Menu
Illegal
ID
funktioner eller
kommunikationsfejl.
Ulovlig kode
ingen supportfunktion
(Ulovligt id)
:
Ved forkert eller
manglende
id i
en
kom-
mando.
2.
B_TokenLength
lig med 2.
3. Error
!=2
:
Hvis det første led i
==TOKEN_ERROR
indeholder
specialtegn
:
eller
en
kommando ikke
Hvis det første led i
tal, eller hvis
en
er
kommando
et mellemrum
er
plac-
eret forkert i det første led i kommandoen.
4.
5.
60
Illegal Opcodes (Ulovlig kode) : Hvis det forkerte alfabet
benyttes i det første led kommandoen.
Illegal Params (Ulovlige parametre) : Hvis den forkerte parameter angives i slutningen af en kommandolinje (det vil sige, at
parameterværdien ikke understøttes).
01. Tænd
G For
05. Sla
(Kommando:a)
at tænde/slukke
G For
tv-apparatet.
Sluk
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
:Tænd
1
Data
0
:
Deaktiver funktionen til at sla skærmbilledet fra
1
:
Aktiver funktionen til at sla skærmbilledet fra
Bekræftelse
06. Sla
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
G For
G For
at fa vist tænd-/sluk-funktionen.
lyden
fra
(Kommando:e)
MUTE
lyden til/fra.
ogsa betjene denne funktion vha. knappen
(Sla lyden fra) pa fjernbetjeningen.
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Bekræftelse
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0
:
Aktiver funktionen til at sla
1
:
Deaktiver funktionen til at sla
02.
af
Valg
G For
Sluk
:
:Tænd
1
indgang (Kommando:b) (Main
Picture
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
indgangskilde for tv-apparatet.
ogsa vælge en indgangskilde vha. knappen
pa fjernbetjeningen til tv-apparatet.
INPUT
07.
10
:TV
:AV1
justere lydstyrken.
ogsa justere lydstyrken
perne pa fjernbetjeningen.
22
:AV3
30
:
40
:
50or60:DVIPC
21:AV2
S-Video
at
Du kan
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
20
Lydstyrke (Kommando:f)
G For
Transmission
Data
:
HDMI PC
91
:
HDMI DTV
vha.
lydstyrkeknap-
Transmission
51or61:DVIDTV
90
lyden fra (Ingen lyd)
lyden fra (Lyd)
Bekræftelse
Input)
at fa vist
Du kan
(Billede)
(Intet billede)
at aktivere/deaktivere funktionen til at sla
Du kan
Transmission
Data 0
skærm-
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
:
(Kommando:d)
at aktivere/deaktivere funktionen til at sla
billedet fra.
Transmission
Data 0
skærmbilledet fra
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Komponent
Min.: 0
?
Bekræftelse
Se
Maks.: 64
~
af
"Mapping
(send
rigtige
via
Hexadecimal-kode)
data 1"
som
vist nedenfor.
Bekræftelse
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
03.
Valg
af
indgang (Kommando:y) (Indgang
for indblændet
billede)
08. Kontrast
[x][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
10
:TV
20
:AV1
22
:AV3
30
:
S-Video
40
:
Komponent
G For
50or60:DVI
21:AV2
90
:
HDMI
Du
(Billede).
DANSK
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min.: 0
?
[y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
04. Formatforhold
Se
Maks.: 64
~
af
"Mapping
(send
rigtige
via
Hexadecimal-kode)
data 1"
som
vist nedenfor.
Bekræftelse
(Kommando:c) (Hovedskærmbilledformat)
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
skærmbilledformatet.
at
justere
Du kan ogsa justere skærmbilledformatet vha. knappen ARC
(Formatjustering) pa fjernbetjeningen eller i menuen Screen (Skærm).
*
af
Mapping
Transmission
0
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
A:Trin10
Data 0
:
Normalt skærmbillede
4
:
Spectacle
1
:
Bredformat
5
:
Fuld skærm
6
:
Original
(4:3)
(16:9)
2:14:9
I PC-tilstand
er
kun skærmformatforholdene 16:9 og 4:3
Bekræftelse
data 1
:Trin0
F:Trin15
64
tilgængelige.
rigtige
10:Trin16
3:Zoom
*
Picture
Transmission
Bekræftelse
G For
(Kommando:g)
justere skærmbilledkontrasten.
kan ogsa justere kontrasten i menuen
at
*
*
:
Trin100
Toning:
:
R50
Balance: L50
G50
~
R50
~
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
61
Reference
External Control
Control Device
09.
Setup
Setup
14. Tastaturlas
Lysstyrke (Kommando:h)
G For
Du
; RS-232C
justere skærmbilledlysstyrken.
kan ogsa justere lysstyrken i menuen
(Kommando:m)
G Lasning af betjeningsknapperne pa tv'ets frontpanel..
at
Picture
(Billede).
Transmission
Transmission
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Data
Min.: 0
?
Se
Maks.: 64
~
Mapping
af
(send via Hexadecimal-kode)
rigtige data 1. Se side 61.
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
10. Farve
G For
justere skærmbilledfarven.
kan ogsa justere farven i menuen
G For
at
Du
Picture
(Billede).
at
(Kommando:t)
balancen.
justere
Transmission
Transmission
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Data
Min.: 0
?
Se
Maks.: 64
~
Mapping
af
via
(send
rigtige data
Min.: 0
?
Hexadecimal-kode)
1. Se side 61.
til
Hvis du ikke bruger betjeningsknapperne pa tv'ets frontpanel,
kan du bruge denne funktion. Nar hovedafbryderen slas
til/fra, deaktiveres fjernbetjeningslasen.
15. Balance
(Kommando:i)
1: Las
fra
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
?
Bekræftelse
0: Las
Bekræftelse
Se
Maks.: 64
~
Mapping
af
(send via Hexadecimal-kode)
rigtige data 1. Se side 61.
Bekræftelse
Bekræftelse
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
11.
16.
Toning (Kommando:j)
G For
justere skærmbilledtoningen. (Kun NTSC M-indgang)
ogsa justere toningen i menuen Picture (Billede).
at
Du kan
Programvalg (Kommando:m a) (hoved-tv-indgangsbillede)
G Finindstil kanalen til følgende eller foregaende
nummer.
Transmission
Transmission
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][Cr]
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min.: 0
?
Se
Data0:
Maks.: 64
~
Mapping
af
(send via Hexadecimal-kode)
rigtige data 1. Se side 61.
Bekræftelse
at
justere skarpheden af skærmbilledet.
ogsa justere skarpheden i menuen Picture (Billede).
Du kan
Transmission
Min.: 0
?
Se
Mapping
Valg
G For
via
Hexadecimal-kode)
17.
Programvalg (Kommando:m b) (indblændet tv-indgangsbillede)
Transmission
af
(send via Hexadecimal-kode)
rigtige data 1. Se side 61.
[m][b][ ][Set ID][ ][Data 0][Cr]
Data0:
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
af
~
Maks.: 64
~
Bekræftelse
13.
Programnummer
Maks.: 63 (send
G Finindstil kanalen til følgende eller foregaende
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
0
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
[a][ ][Set ID][ ][NG][Data0][x]
Skarphed (Kommando:k)
G For
:
Bekræftelse
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
12.
Min
visning pa
skærmen
vælge visning pa
sla lyden til/fra.
at
Min
(Kommando:I)
skærmen af funktionen til at
:
0
Programnummer
Maks.: 63 (send
~
via
Hexadecimal-kode)
Bekræftelse
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
[b][ ][Set ID][ ][NG][Data0][x]
Transmission
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0:
1:
Visning pa
Visning pa
skærmen af funktionen til at sla
skærmen af funktionen til at sla
Bekræftelse
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
lyden
lyden
til
18. Tast
fra
G For
(Kommando:m c)
at sende
IR-fjerntastkode.
Transmission
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data: Tastkode
(Se s.58)
Bekræftelse
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
62
nummer.
af
Placering
produktet
pa
tæt
sa
væggen,
væggen, sa
det
det ikke risikerer
at falde ned
Placer
Placer
produktet omhyggeligt, sa det ikke risikerer at falde ned.
væggen, sa det ikke risikere at falde
metode til at sikre, at produktet ikke falder
produktet tæt pa
for beskrives
en
ned, hvis det skubbes baglæns. I vejledningen nedenned, hvis det skubbes fremad. Denne metode forhin-
drer, at produktet falder forover og skader andre. Den forhindrer ogsa selve produktet i
for, at børn ikke klatrer op eller hænger pa produktet.
Bagsiden
af
at blive
beskadiget. Sørg
produktet
3
2
1
1
Brug beslaget
2
Fastgør beslaget til
3
Brug
et
og skruen til at
kraftigt
rebet, sa det
er
fastgøre produktet til
væggen ved
reb til
fastgørelse
hjælp
af
af skruen
væggen
(følger
som
vist
ikke med
produktet (følger ikke
produktet.
med
pa
billedet.
produktet,
produktet,
skal købes
skal købes
separat).
separat).
Det
er
sikrere at
fastgøre
vandret i forhold til væggen og
Bemærk
?
Hvis
?
Brug
produktet skal flyttes, skal rebet først fjernes.
en produktholder eller et kabinet, der er tilstrækkeligt
?
Kontroller af
stort og stærkt til at klare
produktets
størrelse og
vægt.
hensyn
til
sikkerheden,
at
højden pa vægbeslaget
svarer
til
DANSK
højden pa produktet.
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement