LG 32LP1RS Owner's manual

LG 32LP1RS Owner's manual
LCD-tv
ETJENINGSVEJLEDNING
MODEL: 32LP1R** 37LP1R**
42LP1R**
Læs den
vedlagte Information Manual (installa-
tionsvejledning), før du
tager fjernsynet i brug.
Gem den til
senere
læser denne
vejledning
og
brug.
apparatets model- og serienummer. Numrene star pa
mærkaten bag pa fjernsynet. Husk, at opgive disse numre, nar
Noter
du henvender
dig
til forhandleren.
Tilbehør
følgende tilbehør følger
produktet hos.
Kontroller,
har købt
at
med tv'et. Hvis dele af tilbehøret
mangler,
skal du kontakte den
forhandler, du
TV
TV
POWER
AUDIO
DVD
TEXT
MENU
ZOOM
SSM ZOOM+
VCR
-
ARC
PSM
I/II
OK
INPUT
MODE
CABLE
PIP
STB
SLEEP
EXIT
P
IPPR
PIPPR+
VOL
SWAP
MUTE
PIPINPUT
LIST
1
4
PR
2
FAVOURITE78
5
3
6
0
Q
9
VIEW
1.5V
1.5V
Polerklud
2
Brugervejledning
Netledning
DVI-D-kabel
DVI to D-Sub-kabel
(pc)
Fjernbetjening/batterier
(pc)
Lydkabel (pc)
Poler skærmen med kluden.
Kabelholder
Indhold
Tilbehør
2
5
Introduktion
6
7
9
10
11
11
12
Installation
16
Installation af STB
17
Installation af kabel-tv
18
Indstilling
18
Stik til hovedtelefoner
19
20
af pc
Understøttet skærmopløsning
20
Tilslutning
21
21
stationer
Betjnig
Billedjustering
Justering
lyden
af
TID-menu
(set-top-boks)
af ekstern AC-kilde
Indstilling
af
netledning
Tænde og slukke tv'et
Regulering af volumen
22
Programvalg
Valg af sprog i skærmmeddelelser
Sadan justeres OSD-skærmen
23
Automatisk
25
programindstilling
Manuel programindstilling
Finjustering
26
Tilskrive et stationsnavn
27
Programredigering
28
Favoritkanal
28
Hente
29
PSM
29
CSM
30
Funktionen
30
Funktionen ACM
31
sRGB
31
Manuel
32
SSM
32
BBE
33
AVL
24
TV-
Grundlæggende tilslutning
Tilslutning af eksternt udstyr
Antennetilslutning
Indstilling af videobandoptager
Installation af dvd
21
Programmere
funktion
14
21
Grundlæggende
betjening
Knapper
Tilslutningsmuligheder
Fjernbetjeningsknappernes
Drejefod (alternativ)
programoversigt
(hukommelse for billedindstillinger)
(Colour Status Memory) (Farvestatushukommelse)
billedjustering
(hukommelse
for
lydindstillinger)
34
(Auto Volume Leveler)
Manuel lydjustering
TV-højttaler
35
I/II
36
Indstilling
36
On/Off-tid
37
Automatisk dvale
37
Sleep
33
DANSK
(Aktiv farvestyring)
af
ur
timer
3
38
Børnesikring
Demo
38
39
39
40
40
Auto-indstilling
Manuel indstilling
41
XGA Mode
41
43
Billedstørrelseszoomning
Valg af billedformat (ARC)
Skærmbilledposition
43
Storskærmseffekt
44
NR
44
Gendannelse af de
45
Hovedbilledets
45
Sadan
46
PIP
47
Funktionen
48
Funktionen
50
50
Tænde og slukke
SIMPLE-tilstand
50
TOP-tilstand
51
FASTEXT-tilstand
51
Specielle
42
Betjnig
ser
originale fabriksindstillinger (initialisering)
indgang
du funktionerne DW/PIP
Input (Indgangskilde
for billede i
billede)
Win. Size/Position (Skærmbilledets størrelse/position)
PIP Transparency (PIP-transparens)
(alternativ)
teletekst-funktioner
55
57
IR-koder
59
Installation af ekstern kontrolenhed ; RS-232C
53
4
(Støjreduktion)
Tjekliste til fejlfinding
Produktspecifikationer
Programmering af fjernbetjeningen
Programmering af koder
52
Reference
Logolys
Indekslys
54
Introduktion
Knapper
-
-
Dette
er en
forenklet
Det viste kan i
gengivelse af frontpanelet.
nogen grad afvige fra dit tv.
Logo-lys (se
side
39)
Strøm-/standbyindikator ( )
?
?
Lyser rødt i standby-tilstand.
Lyser grønt, nar apparatet er tændt.
Indeks
Tilstand for aktiveret bør-
Tilstand for SSM-Flat
nelas
(Lydstatushukommelse, flad) (se side 32)
(se
Indgang
side
for
38)
Tilstand for SSM-Movie
progressivt signal
(Lystatushukommelse, film) (se side 32)
Indgang
Stativ
(alternativ)
for
pc-signal
Tilstand for SSM-Sports
Indstilling af
(se side 37)
Tilstand for SSM-User
dvaletilstand
R
Program
(E/D)
knapper
(Lydstatushukommelse, sport) (se side 32)
Programnummer
ensor
VOL
(Lydstatushukommelse, musik) (se side 32)
Tilstand for SSM-SRS TSXT
(Lydstatushukommelse, SRS
TSXT) (se side 32)
Fjernbetjeningss
PR
Tilstand for SSM-Music
OK
INPUT
MENU
AUDIO
L/MONO
ON/OFF
VIDEO
Knappen
(F/G)
knapper
MENU
OK
-
-
INPUT
S-VIDEO
AV4
ON/OFF-knap
(tænd/sluk-knap)
Volumen
(Lydstatushukommelse, bruger)
(se side 32)
Indgang
DANSK
S-Video-indgang
for AV4
(audio/video)
knap
knap
5
Introduktion
T ilslutningsmuligheder
COMPONENT
Stik til hovedtelefoner
VIDEO
Component-indgang
(Y, PB, PR / Lyd)
L
AUDIO
Stativ
R
(alternativ)
AC-indgang
Port til
Euro scart-stik
fjernbetjening
PC
(AV1/AV2)
Sound-indgang
AC IN
REMOTE
PC SOUND
CONTROL
VIDEO
L
(MONO)
L
R
AUDIO
R
VARIABLE
HDMI
AUDIO OUT
DVI INPUT
RS-232C INPUT
Indgang
Indgang
6
lydudgang
Antenna
AV3
for AV3
(video/audio)
DVI-indgang
(indgang for PC/DTV)
for
Multimedia
Porte til variabel
AV2
(PC/DTV INPUT)
(CONTROL/SERVICE)
RS-232C-port
AV1
HDMI-tilslutning (High
Interface)
Definition
Antenneindgang
Fjernbetjeningsknappernes
funktion
TV
TV
INPUT
Vender
POWER
DVD
TV
VCR
tilbage
til
tv-visning
fra alle tilstande.
POWER (tænd/sluk)
Slar apparatet Til fra standby-tilstand eller Fra til
standby-tilstand.
MODE
AUDIO
1
INPUT
CABLE
ZOOM
PIP
STB
ZOOM
-
(Indgang)
Hvis
trykker pa denne knap en gang, vises
indgangskilden OSD pa skærmen som vist. Tryk pa
knappen D / E, og tryk derefter pa OK for at vælge
den ønskede indgangskilde (TV, AV1 AV2 AV 3
AV4 S-Video, Komponent, DVI PC/DVI DTV,
Signal indgang
TV
+
SLEEP
AV1
AV2
SSM
TEXT
PSM
,
AV3
I/II
AV4
eller HDMI
Komponent
ARC
EXIT
,
,
,
S-Video
MENU
du
PC/ HDMI DTV.
DVI PC
HDMI PC
OK
MODE
(Tilstand)
Vælger fjernbetjeningstilstandene: TV, DVD, VCR,
CABLE (KABEL) eller STB
AUDIO
(LYD),
1
PIP PR-
PIP PR+
SWAP
PIP
INPUT
1
PIP BUTTONS
PIP
(Se s.46)
Skifter mellem de indblændede billeder
VOL
MUTE
LIST
standene fra.
PR
PIP PR
Vælger
SWAP
/+
(Se s.49)
et program for det indblændede billede.
(Se s.49)
Vælger indgangskilden for det indblændede billede.
SIZE (Se s.47)
Justerer størrelsen pa det indblændede billede.
POSITION (Se s.47)
Flytter det indblændede billede i retningen D / E ellerF
456
FAVOURITE
-
Skifter mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede.
PIP INPUT (Se s.46)
123
78
9
eller med
SIZE
POSITION
INDEX
HOLD
i
TIME
REVEAL
?
DANSK
/ G.
Q.VIEW
0
*FARVEDE KNAPPER
1
PIP, DW, POP eller slar til-
MIX
TELETEKST)
:
Disse
eller
knapper bruges til teletekst. (kun modProgramme edit (programredigering)
ZOOM-/ZOOM+
Forstørrer eller formindsker hovedskærmbilledstørrelsen.
MODE
M
SLEEP
Indstiller dvaletilstand.
(Se s.37)
SSM (Sound Status Memory) (lydstatushukommelse)
Husker din foretrukne lydindstilling. (Se s.32)
PSM (Picture Status
Husker din foretrukne
Memory) (billedstatushukommelse)
billedindstilling. (Se s.29)
I/II
?
Vælger lydudgang.
7
Introduktion
funktion
Fjernbetjeningsknappernes
2
TV
INPUT
POWER
MENU
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
AUDIO
ZOOM
PIP
2
-
ZOOM +
SSM
TEXT
PSM
'Teletekst'.
Vælger
en menu.
ARC
(formatjustering)
Vælger det ønskede billedformat. (Se s.42)
SLEEP
EXIT
(afslut)
Rydder alle visninger pa
alle
EXIT
(Se s.50)
(menu)
STB
I/II
ARC
MENU
TELETEKST-knapper
Disse knapper bruges til teletekst.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
skærmen og vender
tilbage
til
tv-visning
menuer.
D /E / F / G
(op/ned/venstre/højre)
Vælger eller justerer et element i menuen.
OK
OK
dit
Accepterer
VOL
valg
(volumen)
eller viser den aktuelle tilstand.
D / E
Justerer volumen.
PIP PR-
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
MUTE
Slar
VOL
MUTE
LIST
PR
(sla lyd fra)
lyden
Til eller Fra.
LIST
Viser
programtabellen. (Se s.28).
(Programme) D
Vælger et program.
PR
123
/E
456
78
Talknapperne 0-9
Vælger et program.
Vælger nummererede
9
?
?
FAVOURITE
elementer i
en menu
Q.VIEW
0
FAVOURITE
Viser det
SIZE
POSITION
INDEX
HOLD
i
2
REVEAL
?
MIX
MODE
program
(se
tilbage
28).
til det program, der sidst blev set.
M
Betjeningsknapper til VCR/dvd
Kan betjene en LG-videobandoptager
8
side
Q.VIEW
Vender
TIME
(Fortrukket)
valgte foretrukne
eller
dvd-afspiller.
fra
LIGHT
(Lys)
Oplyser knapperne pa fjernbetjeningen.
Installation af batterier
1
2
Abn
dækslet til batterirummet
pa bagsiden.
Isæt to 1,5 V AA-batterier korrekt
efter polaritetsangivelsen (+ med
+,
-
med
-).
Bland ikke
gamle
TV
INPUT
POWER
DVD
TV
VCR
MODE
bat-
AUDIO
PIP
CABLE
ZOOM
-
ZOOM+
STB
SLEEP
terier med nye.
*
3
*
Luk dækslet.
Bortskaf
Brug fjernbetjeningen i en afstand af
7 m og en vinkel pa 30 grader (venstre/højre) i forhold til modtagerenheden.
brugte
batterier i beholderen til
miljøskadeligt
affald for at forhindre
DANSK
forurening.
Drejefod (alternativ)
-
Dette tv kan nemt og praktisk drejes pa foden ca. 30°
mod venstre eller højre, sa du opnar den optimale
vinkel.
9
Installation
Grundlæggende
Grundlæggende tilslutning
tilslutning
1
Hold
dækslet med
2
Tilslut kablerne
om
hænder, og træk det
begge
tilbage.
beskrevet.
som
Nar du har tilsluttet kablerne korrekt,
skal du ordne kablerne i kabelholderen (alternativ).
REMOTE
PC
SOUND
CONTROL
VIDEO
L
L
R
AUDIO
R
VARIABLE
HDMI
AUDO OUT
I afsnittet
Tilslutning
af eksternt
(CONTROL/SERVCE)
REMOTE
CONTROL
PC
3
Ana
VDEO
L
A
DIO
R
RIABLE
HDMI
RS-32CIPUT
CONTRO/SRVCE)
DVIIPUT
PCDTV PUT)
AV1
AV2
Aa
AV3
ekstraudstyr.
Ret
hullerne
ind
efter
pa tv'ets bagpanel
fremspringet pa det
bageste dæksel,
og sæt det i.
Træk kablerne gennem hullet
apparatet, og bundt dem ved
hjælp
AV2
SOUND
R
kan du se, hvordan du
tilslutter
AV1
AV3
(PC/DTVINP
L
DIOOUT
udstyr
DVIINPUT
RS-232C INPUT
af den
medfølgende
pa
kabel-
holder.
Vægmontering:
Vandret installation
For at sikre
cm
mellem
tilstrækkelig
ventilation skal der
være en
afstand
pa
10
apparatets sider og andre genstande og mellem appa-
ratet og væggen. Du kan fa
detaljerede installationsvejledninger hos
din forhandler se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup
Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den valgfri vægmonteringsvipperamme).
--
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
Installation
pa
bordsokkel
For at sikre
cm
mellem
tilstrækkelig
ventilation skal der
være en
pa
10
apparatets sider og andre genstande og mellem appa-
ratet og væggen.
4 inches
4 inches
4 inches
10
afstand
4 inches
T ilslutning af eksternt
eksternt
For at forhindre at
alt
udstyr
udstyr
udstyret beskadiges, ma
du
aldrig tilslutte netledninger, før du
er
færdig
med at tilslutte
udstyr.
Antennetilslutning
-
-
Juster
Der
antenneretningen for at opna den bedste billedkvalitet.
følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
Lejligheder/ejendomme for flere familier
(Tilslut apparatet til antennestikket i væggen)
VIDEO
(MONO)
L
Antennestik i væggen
AUDIO
R
AV1
Antenna
AV2
AV3
RF-koaksialkabel
VHF-antenne
(75 ohm)
Spænd det ved
urets retning.
UHF-antenne
at
dreje
i
Udendørs antenne
Enfamilieboliger/-huse
(Tilslut til vægstikket til
?
?
udendørs
antenne)
I omrader med
darligt signal opnas en bedre billedkvalitet ved at forsyne antennen med en signalforstærker som vist til højre.
Hvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du
tilslutte en antennesignalfordeler.
VIDEO
(MONO)
L
VHF
AUDIO
UHF
R
AV1
AV2
Antenna
AV3
Signalfor
stærker
11
DANSK
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
udstyr
udstyr
Indstilling
Du
-
-
undgar billedstøj (interferens)
Typisk
et frosset stillbillede fra
skærmens sider forblive
Tilslutning
ved at
af
videobandoptager
i
placere videobandoptageren
videobandoptager.
synlige pa skærmen.
en
passende
Hvis du anvender
afstand fra tv'et.
4:3-billedformatet, kan de faste billeder i
med et antennekabel
1
Tilslut
videobandoptagerens
ANT
OUT-stik
til
tv'ets Antenna-stik.
TV'ets
bagpanel
2
2
Tilslut
antennekablet
til
ANT
IN-stikket
pa
videobandoptageren.
ANT IN
3
VIDEO
(MONO)
ANT OUT
L
R
AV1
(R)
1
Antenna
AV2
PLAY
pa videobandoptageren,
og afstem det program, du vil se, mellem tv'et og
S-VIDEO
videobandoptageren.
OUT
AUDIO
Tryk pa knappen
AUD
IN
AV3
Videobandoptager
Tilslutning
med et scart-kabel
TV'ets
bagpanel
1
Tilslut
videobandoptagerens
scart-stik med tv'ets
AV 1 -scart-stik. Anvend et afskærmet kabel.
2
AV1
AV2
Antenna
Sæt et videoband i
videobandoptageren, og tryk pa
PLAY pa videobandoptageren. (Se betjeningsvejledningen til videobandoptageren).
3
Vælg
1
INPUT
-
AV1 -indgangskilden
(R)
AUDIO
hjælp
af
knappen
pa fjernbetjeningen.
Hvis den
vælge
AUDIO/
VIDEO
ved
er
tilsluttet til AV 2 -scart-stikket, skal du
AV2 -indgangskilden.
(L)
Videobandoptager
?
?
?
Hvis
AV-skiftesignal via AV 1- eller AV 2 -scart-stikkene, skifter tv'et automatisk til AV1 -indgangskilden.
Men hvis du vil fortsætte med at se tv, skal du trykke pa PR D / E eller talknapperne.
Du kan ogsa optage programmer modtaget af tv'et pa videoband.
Signaltypen RGB (signalerne rød, grøn og bla) kan kun vælges for AV 1-scart-stikket, og AV1-indgangskilden kan modtages. Disse signaler sendes f.eks. ved hjælp af en betalings-tv-dekoder, en spilmaskine eller en foto-cd-enhed, og det digitale signal kan optages via
videobandoptageren
udlæser et
AV1 -scart-stikket.
?
?
12
Hvis AV1 og AV2-scart-stikkene tilsluttes til videobandoptagerne
I AV2-scart-stikket er videoudgangen ikke tilgængelig.
-
samtidig,
er
det kun
AV2-indgangskilden
der kan
modtages.
Tilslutning
med et RCA-kabel
TV'ets
bagpanel
1
Forbind
AUDIO/VIDEO-bøsningerne mellem tv'et og
videobandoptageren. Sørg for, at stikkenes farver passer sammen (video
gul, venstre lydindgang (L) hvid
og højre lydindgang (R)
rød).
=
=
=
VIDEO
(MONO)
L
1
2
Sæt et videoband i
3
Vælg
AUDIO
R
AV1
AV2
AV3
ANT IN
videobandoptageren, og tryk pa
PLAY (Afspil) pa videobandoptageren. (Se betjeningsvejledningen til videobandoptageren).
AV 3 -indgangskilden ved at
INPUT
ANT OUT
S-VIDEO
-
AUDIO
(L)
pa fjernbetjeningen.
Hvis den
er
sluttet til AV 4 -stikket
foran, skal du vælge
AV4-indgangskilden.
OUT
(R)
trykke pa knappen
VIDEO
IN
Videobandoptager
?
Hvis du har
videobandoptager med mono-lyd, skal
du slutte lydkablet fra videobandoptageren til stikket
AUDIO L/MONO (Venstre lydindgang/mono) pa tven
apparatet.
Tilslutning
med et S-Video-kabel
Tv'ets forside
RR
AUDIO
AUD
VIDEO
L/MONO
/MONO
S-VIDEO
1
S
Tilslut
en
AV4
udgange
af
videobandoptagerens S-VIDEOtil
tv'ets
S-VIDEO-indgang.
Billedkvaliteten bliver bedre
en
S-VIDEO
til
Video-indgangen.
Tilslut
3
Sæt et videoband i
4
Vælg S-Video-indgangskilden ved at trykke pa
knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
ANT IN
ANT OUT
videobandoptager
2
1
2
normal
end, hvis du tilslutter
AUDIO-bøsningerne
videobandoptageren.
mellem
tv'et
og
videobandoptageren, og tryk
pa PLAY pa videobandoptageren. (Se betjeningsvejledningen til videobandoptageren)
DANSK
OUT
(R)
AUDIO
(L)
VIDEO
IN
Videobandoptager
13
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
udstyr
udstyr
Installation af dvd
Tilslutning
Tv'et
med et
komponentkabel
sidepanel
1
Tilslut
2
Tilslut
3
Tænd
4
Vælg Komponent-indgangskilden ved
pa knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
5
Du finder
COMPONENT
VIDEO
1
videoudgangene (Y, PB, PR) pa DVDafspilleren til bøsningerne COMPONENT VIDEO
(Y, PB, PR) pa tv'et.
lydudgangene pa DVD-afspilleren til COMPONENT AUDIO-indgangsbøsningerne pa tv'et.
DVD-afspilleren,
og
læg
en
DVD i.
at
trykke
L
AUDIO
2
til
ningen
R
?
(R)
AUDIO
(L)
R
B
DVD
betjeningsinstruktioner
DVD-afspilleren.
brugervejled-
Komponentindgangsporte
Du opnar en bedre billedkvalitet ved at tilslutte en
DVD-afspiller til komponentindgangsportene som
vist herunder
Komponentporte pa
YPBPR
tv'et
Video-udgangsporte pa
DVD-afspilleren
Tilslutning
i
Y
Pb
Pr
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
PB
PR
med et scart-kabel
TV'ets
bagpanel
1
Tilslut
scart-stik med tv'ets AV1-
DVD-afspillerens
scart-stik. Anvend et afskærmet kabel.
AV1
AV2
2
Tænd
DVD-afspilleren,
3
Vælg
AV1 -indgangskilden ved
-
DVD
14
(R)
AUDIO
(L)
en
DVD i.
hjælp
af
knappen
pa fjernbetjeningen.
Hvis den
vælge
AUDIO/
VIDEO
læg
Antenna
INPUT
1
og
er
tilsluttet til AV2 -scart-stikket, skal du
AV2 -indgangskilden.
Tilslutning
TV'ets
med et HDMI-kabel
bagpanel
1
Slut
gen
REMOTE
2
CONTROL
L
R
3
VARIABLE
RS-232C INPUT
1
dvd'en til HDMI-bøsnin-
Vælg HDMI DTV-indgangskilden ved
pa knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
Du finder
ningen
HDMI
AUDIO OUT
HDMI-udgangen pa
pa tv'et.
til
betjeningsinstruktioner
DVD-afspilleren.
i
at
trykke
brugervejled-
(CONTROL/SERVICE)
HDMI OUTPUT
DVD
?
Tv'et kan
brug
video- og
af et HDMI-kabel.
modtage
lydsignal samtidig
ved
DANSK
15
Installation
T ilslutning af
af eksternt
eksternt
udstyr
Installation af STB
med et
Tilslutning
Tv'et
(set-top-boks)
komponentkabel
sidepanel
1
Tilslut
videoudgangene (Y, PB, PR) pa DVD-afspilleren
bøsningerne COMPONENT VIDEO (Y, PB, PR) pa
til
COMPONENT
tv'et.
2
NENT
1
VIDEO
3
lydudgangene pa DVD-afspilleren til COMPOAUDIO-indgangsbøsningerne pa tv'et.
Tænd for den
jledningen
L
AUDIO
Tilslut
digitale set-top-boks. (Se betjeningsveden digitale set-top-boks).
til
2
4
R
(R)
AUDIO
(L)
R
Vælg Komponent-indgangskilden ved
knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
at
trykke pa
B
DTV-modtager (set-top-boks)
med et HDMI-kabel
Tilslutning
1
Slut
HDMI-udgangen pa den digitale set-top-boks
HDMI-bøsningen pa tv'et.
2
Tænd for den
REMOTE
CONTROL
L
R
jledningen
VARIABLE
HDMI
AUDIO OUT
1
RS-232C INPUT
3
(CONTROL/SERVICE)
TV'ets
til
digitale set-top-boks. (Se betjeningsveden digitale set-top-boks).
Vælg HDMI DTV-indgangskilden ved
knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
at
trykke pa
bagpanel
?
Tv'et kan
brug
HDMI-DTV OUTPUT
video- og
af et HDMI-kabel.
modtage
lydsignal samtidig
ved
DTV-modtager (set-top-boks)
Tilslutning
TV'ets
med et DVI-kabel
bagpanel
REMOTE
1
Slut
2
Slut top-set-boksens
PC SOUND pa tv'et.
3
Tænd for den
4
Vælg DVI DTV-indgangskilden ved
knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
PC SOUND
CONTROL
2
L
R
1
VARIABLE
HDMI
AUDIO OUT
DVI INPUT
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
(PC/DTV INPUT)
DVI-DTV OUTPUT
(R)
AUDIO
(L)
DTV-modtager (set-top-boks)
16
til
DVI-udgangen pa den digitale set-top-boks til
bøsningen DVI INPUT (PC/DTV INPUT) pa tv'et.
lydudgange
til
bøsningen
digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
at
trykke pa
Installation af kabel-tv
-
-
Nar du har tilmeldt dig en lokal kabel-tv-ordning og har installeret en omsætter, kan du se
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om kabel-tv, skal du kontakte den lokale udbyder.
kabel-tv-programmer.
med et RCA-kabel
Tilslutning
TV'ets
1
bagpanel
Forbind
AUDIO/VIDEO-bøsningerne mellem tv'et og
kabelboksen. Sørg for, at stikkenes farver passer
sammen (video
gul, venstre lydindgang (L) hvid
og højre lydindgang (R)
rød).
=
=
=
VIDEO
2
(MONO)
L
1
AV 3 -indgangskilden ved at
INPUT
AUDIO
R
Vælg
AV1
AV2
Antenna
-
AV3
trykke pa knappen
pa fjernbetjeningen.
Hvis den
er
sluttet til AV4-stikket
foran, skal du vælge
AV4 -indgangskilden.
3
Vælg
programmer med
fjernbetjeningen
til kabelbok-
sen.
(R)
AUDIO
VIDEO
(L)
TV
S-VIDEO
VCR
Kabelboks
med et S-Video-kabel
Tilslutning
Tv'ets forside
RR
AUDIO
AUDO
L/MONO
/MN
VIDEO
S-VIDEO
1
S
AV4
Slut
S-VIDEO-udgangen pa kabelboksen til Stv'et.
Billedkvaliteten
VIDEO-indgang
pa
forbedres.
2
Forbind
AUDIO-bøsningerne
mellem
tv'et
og
DANSK
kabelkassen.
2
Vælg S-Video-indgangskilden
knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
4
Vælg
1
(R)
AUDIO
(L)
ved at
3
programmer med
fjernbetjeningen
trykke pa
til kabelbok-
sen.
VIDEO
TV
S-VIDEO
VCR
Kabelboks
17
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
udstyr
udstyr
Indstilling
af ekstern AC-kilde
Tv'ets forside
R
R
AUDIO
UIO
L/MONO
MON
VIDEO
S-VIDEO
1
S
AV4
Forbind
AUDIO/VIDEO-bøsningerne mellem tv'et og
videobandoptageren. Sørg for, at stikkenes farver passer sammen (video
gul, venstre lydindgang (L) hvid
og højre lydindgang (R)
rød).
=
=
=
2
Vælg
AV4 -indgangskilden ved at
INPUT
1
-
Videokamera
pa fjernbetjeningen.
Hvis den
vælge
3
Videospilmaskine
AUDIO
RL
trykke pa knappen
er
sluttet til S-VIDEO-stikket
S-Video
foran, skal du
-indgangskilden.
Betjen det tilsvarende eksterne udstyr.
Se betjeningsvejledningen til det eksterne udstyr.
VIDEO
Stik til hovedtelefoner
Du kan
lytte
til
lyden
gennem hovedtelefonerne.
COMPONENT
1
1
Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket.
2
Hvis du vil
justere lydstyrken i hovedtelefonerne,
skal du trykke pa knappen VOL D / E (Lydstyrke).
Hvis du trykker pa knappen MUTE (Sla lyden fra),
afbrydes lyden til hovedtelefonerne.
VIDEO
L
AUDIO
18
?
R
Nar du
høre
lytter til lyden
tv-højttalerne.
gennem
hovedtelefoner, kan du ikke
Indstilling
Tilslutning
TV'ets
med et DVI-D-kabel eller et DVI to D-Sub-kabel
bagpanel
REMOTE
PC SOUND
CONTROL
RIABLE
af pc
1
Tilslut tv'et til
2
Tilslut
3
Tænd
4
Vælg DVI PC-indgangskilden ved
knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
pc'en
med
pc-lydindgangen
indgang.
pc-kablet.
til tv'ets PC SOUND-
pc'en.
at
trykke pa
HDMI
IO OUT
DVI INPUT
RS-232C INPUT
PC
(PC/DTV INPUT)
(CONTROL/SERVICE)
BEMÆRK
Tilslut
signalkablet (DV-D-kablet. Ikke DVI to D-Subkablet) fra DVI-udgangsstikket pa pc'en til DVI-udgangen. Nogle videokort understøtter ikke DVI-Analogudgange.
Tilslutning
med et HDMI to DVI-kabel
TV'ets
1
bagpanel
Slut
pa
2
REMOTE
PC SOUND
L
til
HDMI-bøsningen
tv'et.
Slut
pa
CONTROL
DVI-udgangen pa pc'en
pc-lydudgangen
til PC
SOUND-bøsningen
tv'et.
3
Tænd for
4
Vælg HDMI PC-indgangskilden ved
knappen INPUT pa fjernbetjeningen.
pc'en
og tv'et.
R
VARIABLE
HDMI
AUDIO OUT
1
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
DVI OUTPUT
at
trykke pa
DANSK
AUDIO
?
PC
?
Hvis
pc'en har en DVI-udgang og ingen HDMIudgang, skal du have en særskilt lydtilslutning.
Det er ikke muligt at slutte et HDMI til DVI-kabel til
stikket DVI INPUT (DVI-indgang) pa tv-apparatet.
19
Installation
T ilslutning af eksternt
eksternt
udstyr
udstyr
Understøttet
skærmopløsning
Bemærk
PC (Specifikationer for skærm)
A
Opløsning
720
x
640
x
800
x
832
x
1024
x
x
70
480
31,469
37,500
60
75
600
37,879
46,875
60
75
49,725
75
48,363
56,470
60,123
60
70
75
624
768
768
x
768
(WXGA)
1366
x
768
(WXGA)
a.
(Hz)
31,468
(WXGA)
1360
Lodret frekvens
400
(XGA)
1280
Vandret
frekvens (kHz)
opnar
den bedste billedkvalitet ved at
Stik
Mode
mat.
b. Hvis meddelelsen Intet
signal vises pa skærmen,
skal du indstille pc-udgangen til et af formaterne i
tabellen Specifikationer for skærm.
Synkroniseringsindgangsformatet for vandrette og
c.
lodrette frekvenser
47,776
60
47,720
60
er
separat.
Tilstanden DPM
Hvis
(Display Power Management)
pc'en skifter til energisparetilstand, skifter skærmen
automatisk
til DPM-tilstand.
60
47,720
Hvis du ikke
stand
Component
DVI
HDMI
(DTV)
bruger
muligvis ikke.
det
480i
o
x
x
576i
o
x
x
480p
o
o
o
576p
o
o
o
720p
o
o
o
1080i
o
o
o
Tilslut netkablet korrekt
som
vist.
AC IN
medfølgende pc-kabel, fungerer
Funktionen Tilstanden DPM
(DTV)
Tilslutning
-
en
WXGA1360x768-computerudgang ved en
billedgendannelsesfrekvens pa 60 Hz. Brug af andre
formater (VGA, SVGA osv.) eller billedgendannelsesfrekvenser kan medføre forringet billedkvalitet. (I
brugervejledningen til den computer, du bruger, kan du
se, hvordan du ændrer computerens videoudgangsfor-
DTV
A
bruge
standard
-
20
Du
af
netledning
er
ikke
DPM-til-
tilgængelig i tilstanden
HDMI PC.
Betjening
Grundlæggende
Grundlæggende betjening
Tænde og slukke tv'et
TV
INPUT
POWER
1
Tilslut først alt
Tilslut AC-netkablet til
stikkontakten i væggen.
Strømindikatoren lyser.
?
SSM
udstyr.
Tryk pa
tv'ets
tv'et, og
sæt derefter netkablet i
POWER-knap
Tryk pa POWER, PR D / E, TV, INPUT
i standby-tilstand for at tænde tv'et.
eller
for at tænde det.
talknapperne pa fjernbetjeningen
I/II
EXIT
MENU
2
Hvis du vil slukke
tv'et, skal du trykke pa POWER-knappen pa fjernbetjeningen. Hvis du skal pa ferie, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
OK
Regulering
VOL
MUTE
PR
123
1
Tryk pa knappen
2
Hvis du vil sla
VOL D
lyden fra,
Du kan annullere denne
456
/ E
for at
af volumen
regulere
volumen.
skal du
trykke pa MUTE-knappen.
funktion ved at trykke pa knappen MUTE,
VOL D
/
E,
I/II eller SSM.
789
0
Programvalg
1
Tryk pa
PR D
/ E
eller
NUMBER-knapperne
for at
vælge
af sprog i skærmmeddelelser
Valg
1
Tryk pa
2
Tryk pa
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
3
Tryk pa
G-tasten og derefter
MENU-tasten og derefter pa D / E-tasten for at
SPECIAL (Specialfunktioner)-menuen.
sprog.
Alle skærmmenuer vil
4
Tryk pa
5
Tryk pa knappen
et programnummer.
nu
pa
valgte
vælge
vælge Sprog (Language).
D / E-tasten for at
vises i det
DANSK
vælge
det ønskede
sprog.
OK-tasten.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
21
Betjening
Grundlæggende
Grundlæggende betjening
Sadan justeres OSD-skærmen
1
Tryk pa knappen
2
Tryk pa
3
Du kan ændre
undermenuerne eller
Du kan skifte
ved at
KANAL G
G-tasten.
Automatisk
Manuel
BILLEDE
MENU og derefter
Vælg
søgning
D / E-tasten for at
menupunkt ved
indstillinger for emner i
til et højere menuniveau
at
Favorit kanel
TIME
vælge
trykke pa knappen
de enkelte
menuer.
D / E.
rullegardin-menuerne
trykke pa knappen OK eller MENU.
KANAL
PSM
med F / G-tasten.
KANAL
CSM
søgning
Program sortering
LYD
et
pa
BBE
BILLEDE G
BILLEDE
ACM
LYD
TIME
LYD G
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
TIME
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
PIP/DW
KANAL
Signal indgang
SPECIAL
Menuen BILLEDE
KANAL
PIP
PIP
0
Diskant
50
Bas
50
højttalere
Klocka
TV Fra tid
BILLEDE
LYD
Balance
Menuen LYD
DW
BILLEDE
AVL
TV
SPECIAL
Menuen KANAL
SSM
Signal indgang
TV Til
Automatisk sluk
LYD
Vindue størrelse
Vindue
TIME
PIP
position
Transparens
TIME G
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW G
PIP/DW
Menuen PIP/DW
Auto
KANAL
konfig.
Manuel
BILLEDE
konfig.
Menuen TIME
KANAL
Børnesikring
BILLEDE
XGA Modus
LYD
ARC
LYD
TIME
Position
Biograf
SPECIAL
Indstil ID
Demo
Logo light
Zoom +/TIME
Sprog(Language)
Indhold
SPECIAL G
NR
SKÆRM G
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Menuen SKÆRM
Menuen SPECIAL
Bemærk
a.
b.
c.
22
Ved
skærmvisningsfunktionen OSD (On Screen Display) kan du nemt og hurtigt justere skærmens status, da den har en grafisk brugerflade.
I denne vejledning kan beskrivelsen af skærmvisningsfunktionen (On Screen Display) adskille sig fra
funktionen pa dit tv, da den her udelukkende tjener som eksempel med henblik pa at beskrive tv'ets betjeningsfunktioner.
Der vises ingen menuer, nar fjernsynet er i teletekst-tilstand.
hjælp
af
-stationer
TV
TV-stationer
Programmere
Du kan gemme op til 100 TV-stationer ved hjælp af program-numrene (0-99). Nar du har
erne, kan du bladre i stationerne ved hjælp af D / E eller med CIFFER-tasterne.
Stationerne kan
indprogrammeres
Automatisk
Manuel
BILLEDE
LYD
-
søgning
programindstilling
Automatisk
KANAL
søgning
Manuel
BILLEDE
Program sortering
TIME
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
mindstilling, nar
dette fjernsyn.
BG
System
søgning
Gem fra
1
Start
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa G-tasten
søgning.
34
Tryk pa knappen
G
Tryk pa knappen
F / G for at
du installerer
G
Favorit kanel
LYD
denne metode. Vi vil anbefale,
at du bruger automatisk progra-
søgning
Program sortering
Favorit kanel
Du kan gemme alle stationer,
som du kan modtage, med
station-
automatisk eller manuelt.
Automatisk
KANAL G
indprogrammeret
pa
D / E-tasten for at
KANAL
menuen.
56
Vælg
78
Vælg
og derefter D / E-tasten for at
og derefter
BG
:
PAL
I
:
PAL I/II
DK
:
L
:
pa knappen
vælge
en
af
Automatisk
vælge
D / E for at
vælge System.
tv-system-menuerne;
B/G, SECAM B/G (Vesteuropa/Østeuropa)
(England/Irland)
PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
SECAM L/L' (Frankrig)
Gem fra ved at
trykke pa knappen
D / E.
F / G eller en af
talknapperne for at vælge det første probruger talknapperne, skal du angive et tal under 10
Tryk pa knappen
gramnummer. Nar du
ved at indtaste et '0' foran, f.eks. '05' for 5.
Start ved at
trykke pa knappen
Alle
stationer, der
stationer, som
programmering.
kan modtages, lagres. Der lagres stationsnavne for
udsender VPS
(Video programservice), PDC
eller TEKST-TV data. Hvis der intet
tion, vil kanalnummeret
des
efterfulgt
Du kan
af
D / E.
G for at starte den automatisk
Tryk pa knappen
(Programkontrol)
:
C
(V/UHF 01-69)
eller S
navn er
til
(Cable 01-47)
en
sta-
anven-
en nummer.
stoppe den automatiske programmering ved
pen MENU.
Nar den automatiske
programmering
er
færdig,
at
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
trykke pa knap-
skifter
Program sortering, som viser stationsnavnet eller
Afsnittet 'Programredigering' beskriver hvordan du
lagrede programmer.
9
vælge
fjernsynet
til
kanalnummeret.
kan
redigere
de
TV-visning.
23
DANSK
-stationer
TV
TV-stationer
Programmere
Manuel
KANAL G
Automatisk
Manuel
BILLEDE
LYD
søgning
programindstilling
Automatisk
KANAL
søgning
Manuel
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
LYD
søgning
søgning
Gem
G
5
Program sortering
System
Favorit kanel
Band
BG
V/UHF
Kanal
TIME
Søg
SPECIAL
SKÆRM
Navn
C05
SKÆRM
PIP/DW
Med manuel programindstilling
kan du let indstille og arrangere
stationerne i denne rækkefølge,
du ønsker.
Finindstilling
TIME
SPECIAL
-
PIP/DW
1
Tryk pa
2
Tryk pa
34
Tryk pa
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
56
10
D / E-tasten for at
vælge
KANAL
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at
vælge
og derefter D / E-tasten for at
G -tasten
Manuel søgning.
vælge
Gem.
Tryk pa knappen F / G eller pa talknapperne for at vælge det ønskede programnummer (0 til 99). Nar du bruger talknapperne, skal du angive et tal
Tryk pa
D / E
F / G for at
BG
:
PAL
I
:
PAL I/II
DK
:
L
:
Band ved at
Tryk pa knappen
Tryk pa
D / E
foran, f.eks. '05' for
for at
knappen
Tryk pa knappen
Vælg
789
pa
menuen.
under 10 ved at indtaste et '0'
5.
vælge System.
vælge
en
af
tv-system-menuerne;
B/G, SECAM B/G (Vesteuropa/Østeuropa)
(England/Irland)
PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
SECAM L/L' (Frankrig)
trykke pa knappen
F / G for at
vælge V/UHF
for at
knappen
D / E.
vælget
eller Kabel.
Kanal.
vælge det ønskede programnummer ved hjælp af knappen F / G
eller talknapperne. Hvis det er muligt, kan du vælge programnummeret
direkte med talknapperne. Alle tal under 10 angives med et numerisk 0 foran
Du kan
tallet, dvs.
05 for 5.
11
Tryk pa
12
Tryk pa knappen
D / E
for at
knappen
F / G for at
hvis der ikke findes
24
5
en
vælge Søg.
begynde søgningen. Søgningen stopper,
station.
13
Tryk pa knappen
14
Hvis du vil gemme flere
15
Tryk pa knappen
OK for at gemme
programmet.
stationer, skal du gentage trin
EXIT for at returnere til normal
3 til 13.
TV-visning.
Finjustering
KANAL G
Automatisk
Manuel
BILLEDE
LYD
søgning
KANAL
søgning
Automatisk
Manuel
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
LYD
søgning
søgning
Gem
G
Program sortering
System
Favorit kanel
Band
5
BG
V/UHF
Kanal
TIME
Det
Finindstilling
TIME
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
er
normalt kun
finindstille, hvis
FG
Søg
SPECIAL
-
5
nødvendigt at
modtagelsen er
1
Tryk pa
Navn
C05
Gem
MENU-tasten og derefter
pa
D / E-tasten for at
vælge
KANAL
menuen.
darlig.
234
56
Tryk pa
G -tasten
Tryk pa
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen
vælge
og derefter D / E-tasten for at
F
billede og den bedste
/ G
Manuel søgning.
vælge Finindstilling.
for at finindstille og saledes fa det bedste
lyd.
Tryk pa knappen
OK for at gemme
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
programmet.
TV-visning.
DANSK
25
-stationer
TV
TV-stationer
Programmere
Tilskrive et stationsnavn
KANAL G
Automatisk
Manuel
BILLEDE
LYD
søgning
Automatisk
KANAL
søgning
Manuel
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
LYD
søgning
søgning
Gem
G
Program sortering
System
Favorit kanel
Band
5
BG
V/UHF
Kanal
TIME
Finindstilling
TIME
Søg
SPECIAL
-
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
ogsa tilskrive
pa fem tegn til
5
Du kan
et station-
snavn
hvert pro-
1
Tryk pa
Navn
G
C05
Gem
MENU-tasten og derefter
pa
D / E-tasten for at
vælge
KANAL
menuen.
gramnummer.
26
2
Tryk pa
3
Tryk pa
4
Tryk pa
5
Tryk pa knappen
6
Tryk pa knappen
OK for at gemme
7
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at
G -tasten
vælge
og derefter D / E-tasten for at
Manuel søgning.
vælge
Navn.
og derefter D / E. De kan anvende blank, +,
lenefra0-9samtalfabetetfraA-Z.
andet
G -tasten
tegn
F / G for at
vælge placeringen,
og
vælg
-,
tal-
derefter det
osv.
programmet.
TV-visning.
Programredigering
KANAL G
Automatisk
Manuel
BILLEDE
LYD
søgning
Automatisk
KANAL
søgning
Manuel
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
TIME
SPECIAL
SPECIAL
søgning
Program sortering
G
To set
Favorit kanel
LYD
TIME
søgning
Program sortering
SKÆRM
SKÆRM
0PIP/DW
PIP/DW
Forg.
Menu
-
Denne funktion sætter Dem i
stand til at slette eller
skippe
lagrede programmer. De kan
endvidere flytte stationer til
andre programnumre eller indsætte en blank station pa et pro-
1
Tryk pa
MENU-tasten og derefter
-
6C07
2C01
7C55
3C04
8S27
4C05
9S29
Slet
Kopier
Flyt
Hoppa
over
Forg.DEFG
D / E-tasten for at
pa
5C05
-
1BLN2
Menu
-
-
vælge
KANAL
menuen.
23
Tryk pa
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at
G for at skifte til tilstanden
Tryk pa knappen
vælge Program sortering.
Program sortering.
A Slette et program
gramnummer.
1.
2.
Vælg det program, som skal slettes,
Tryk 2 gange pa den RØDE knap.
Det markerede program
position fremad.
A
1.
2.
A
1.
2.
3.
ved at
trykke pa knappen
D / E / F / G.
slettes, og de efterfølgende programmer flyttes
Kopiere et program
Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke pa knappen
Tryk pa den GRØNNE knap.
Alle efterfølgende programmer flyttes en position fremad.
en
D / E / F / G.
Flytte et program
Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke pa knappen D / E / F / G.
Tryk pa den GULE knap.
Flyt programmet til det ønskede programnummer ved at trykke pa knappen
D/E/F/G.
4.
A
1.
Afslut funktionen ved at
trykke pa
den GULE
Springe over et program
Vælg det program, som skal springes
knap.
over, ved at
trykke pa knappen
D / E
/F/G.
2.
3.
BLA knap.
Det program, som springes over, vises med blat.
Hvis du ønsker at aktivere programmet igen, skal du trykke pa den BLA
Tryk pa
den
knap igen.
Nar et programnummer er skippet (springes over), betyder det, at du ikke
kan vælge det med D / E knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du
alligevl ønsker at vælge et skippet programnummer, sa vælg det med NUMMERTASTERNE eller vælg det i programredigeringsmenuen.
4
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
27
DANSK
-stationer
TV
TV-stationer
Programmere
Favoritkanal
Automatisk
KANAL G
Manuel
BILLEDE
Manuel
søgning
BILLEDE
Program sortering
Favorit kanel
LYD
FG
Favorit kanel
PIP/DW
Med denne funktion har du
mulighed for at vælge dine
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tryk flere gange pa FAVOURITE
tasten for at vælge mellem gemte
Favoritkanaler.
Tryk pa
-
123
456
FAVOURITE
8
9
0
Q.VIEW
POSITION
INDEX
Tryk pa
HOLD
MENU-tasten og derefter
2345
Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at abne pro-
G -tasten
Tryk pa knappen
Tryk pa
pa
D / E-tasten for at
og derefter D / E-tasten for at
KANAL
vælge
Favorit kanel.
G.
D / E-tasten for at
vælge
--
-----.
6
For at gemme et andet program gentages trin 4 og 5.
Du kan gemme op til 8 programmer.
7
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
tal under
TV-visning.
programoversigt
A Vise
programoversigten
Tryk pa LIST knappen for at hente funktionen.
Programoversigten fremkommer pa skærmen.
indeholder 10 programmer,
se
En
programoversigt
nedenfor.
0-
ARC
vælge
Vælg et program ved hjælp af knappen F / G eller talknapperne. Alle
10 angives med et numerisk 0 foran tallet, dvs. 05 for 5.
Hente
gramoversigten.
Forg.
Menu
menuen.
Favoritkanaler direkte.
MENU
BLN2
-
G
SKÆRM
PIP/DW
SIZE
0
SPECIAL
SKÆRM
-
søgning
TIME
SPECIAL
-
søgning
Program sortering
LYD
TIME
-
Automatisk
KANAL
søgning
EXIT
-
-
-
5C05
-
1BLN2
6C07
2C01
7C55
3C04
8S27
4C05
9S29
OK
DEFG
Bemærk
PIP PR-
VOL
PIP PR+
MU
SWAP
PIP
a.
INPUT
b.
LIST
nogle programmer vises med blat. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og
nar fjernsynet er i tilstanden Programme.
Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer, der
Det kan
ikke
er
være
at
tilskrevet et stationsnavn.
A
123
456
789
Vælge et program i programoversigten
Brug knappen D / E / F / G til at vælge et program over
knappen til at vælge et program til højre eller venstre.
grammer vises med grønt, programmer, som springes
eller under og
Normale proover
og vises
med blat.
Tryk pa knappen OK.Fjernsynet
skifter til det
valgte
programnummer.
A Bladre i
programoversigten
Programoversigten indeholder 10 sider med op til 100 programmer.
kan bladre i siderne ved at trykke pa knapperne D / E / F / G.
Tryk pa knappen EXIT
28
for at returnere til normal
TV-visning.
Du
Billedjustering
PSM
-
(hukommelse
billedindstillinger)
TV
Denne funktion indstiller tv'et til
den bedste
for
INPUT
POWER
billedvisning.
DVD
TV
VCR
MODE
-
Nar du manuelt justerer
CABLE
AUDIO
Kontrast, Lys, Farve,
Skarphed og Farvetone (kun
ZOO
PIP
EEP
PSM
TEXT
NTSC), skifter PSM
(Billedstatushukommelse)
automatisk til Bruger
(Brugerdefineret).
STB
MENU
XIT
Dynamisk
OK
-
Funktionerne
Dynamisk,
Standard og Mild er fra fabrikken programmeret til at give
en
optimal billedgengivelse
og
1
kan ikke ændres.
-
Du kan
ogsa justere
menuen
Tryk pa knappen PSM gentagne gange for at vælge indstillingen for konfiguration af billedvisning som vist nedenfor: Dynamisk, Standard,
Mild, eller Bruger.
PSM via
BILLEDE.
CSM
KANAL
(Colour
Status
PSM
Memory) (Farvestatushukommelse)
KANAL
PSM
CSM
CSM
BILLEDE G
LYD
TIME
SPECIAL
-
BILLEDE
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
TIME
SPECIAL
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
gendanne
værdier
Nar du
justerer farvetemperaturindstillingerne (Rød, Grøn
1
23
Tryk pa
90
Bruger
Lys
55
Rød0
Farve
55
Grøn0
Skarphed
60
Bla
Menu
0
Forg.
pa
D / E-tasten for at
vælge BILLEDE
-menuen.
G -tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen
G
og derefter
pa knappen
D
vælge CSM.
/ E
for at
vælge Kold,
Normal, Varm eller Bruger.
?
?
(Farvestatushukommelse)
automatisk til Bruger.
Kontrast
MENU-tasten og derefter
Tryk pa
eller Bla) manuelt, ændres CSM
Varm
ACM
LYD
(gendanne standardindstillingerne), skal du vælge indstillingen Normal.
-
Normal
ACM
SKÆRM
Hvis du vil
Kold
G
?
?
Kold : Viser mindre intense farver i en stærkere bla tone
Normal : Initialiserer værdier (nulstiller til standardindstillingerne).
Varm : Underbygger varmere farver som f.eks. rød.
Bruger : Justerer rød, grøn og bla til en hvilken som helst farvetemperatur.
1.
2.
Tryk pa knappen
Tryk pa knappen
D / E
G og
for at
vælge User.
derefter pa knappen
D / E
for at
vælge Rød, Grøn
eller Bla.
3.
4
Tryk pa knappen
Tryk pa knappen EXIT
F / G for at
foretage
de relevante
for at returnere til normal
justeringer.
TV-visning.
29
DANSK
Billedjustering
Funktionen
PSM
KANAL
PSM
KANAL
CSM
CSM
BILLEDE G
ACM
LYD
SPECIAL
XD
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
SPECIAL
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
LG Electronics enestaende
billedforbedringsteknologi,
en
TIME
SKÆRM
er
ægte HD-kilde gennem
avanceret
viser
som
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
Forg.
Menu
pa
D / E-tasten for at
vælge BILLEDE
-menuen.
en
digital signalbehandlingsal-
goritme.
Nar du
vælger indstillingerne for
PSM(Billedstatushukommelse)
(Dynamisk, Standard, eller Mild),
-
1
Sluk
MENU-tasten og derefter
Tryk pa
Tænd
G
ACM
LYD
TIME
-
BILLEDE
23
4
Tryk pa
G -tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
vælge XD.
D / E til at
vælge Tænd eller
Sluk.
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
skifter XD automatisk til Tænd. Hvis
XD -indstillingen er Sluk, skifter PSM
automatisk til Bruger, hvorefter funktionen ACM ikke mere er tilgængelig.
-
Funktionen XD er ikke tilgængelig i tilstanden DVI PC/HDMI PC.
Funktionen ACM
PSM
KANAL
KANAL
CSM
TIME
SPECIAL
BILLEDE
ACM
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
TIME
SPECIAL
-
PIP/DW
Juster ACM for at
indstilling
Funktionen ACM
vælge
den
for hudfarve.
er
tilgængelig
i
alle tilstande, bortset fra tilstanden
for DVI PC/HDMI PC.
1
Tryk pa
23
Tryk pa
45
30
Rød
G
0
nuance
Kontrast
90
Grøn
Lys
55
Bla
Farve
55
Skarphed
60
nuance
0
0
nuance
SKÆRM
PIP/DW
ønskede
ACM
LYD
SKÆRM
-
PSM
CSM
BILLEDE G
LYD
(Aktiv farvestyring)
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
pa
D / E-tasten for at
vælge BILLEDE
-menuen.
G -tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen
,
Grøn
Juster
nuance
og derefter pa knappen D
eller Bla nuance.
G
indstillingen
Tryk pa knappen
ved at
/ E
trykke pa knappen
EXIT for at returnere til normal
vælge ACM.
for at
vælge Rød nuance
F / G.
TV-visning.
sRGB
KANAL
PSM
KANAL
PSM
CSM
CSM
BILLEDE
BILLEDE G
sRGB
LYD
TIME
-
Kontrast
90
Lys
55
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Nar tv'et sluttes til eksternt
med
udstyr
sRGB-funktionen, tilpasses
ensartet billede.
Funktionen sRGB
er
tilgængelig i til-
-
4
Tryk pa knappen
pa
D / E-tasten for at
vælge BILLEDE
G -tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
vælge sRGB.
D / E til at
vælge
Tænd eller
Sluk.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
billedjustering
KANAL
PSM
CSM
BILLEDE
ACM
ACM
LYD
Kontrast
90
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
TIME
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Du kan
justere Kontrast, Lys,
Farve, Skarphed og
Farvetone (kun NTSC) til de
ønskede niveauer.
Kun Kontrast og
Kontrast
90G
Lys
55
Farve
55
Skarphed
60
DANSK
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter
pa
D / E-tasten for at
1
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G og derefter pa D / E for at vælge
ment. (Kontrast, Lys, Farve, eller Skarphed)
3
Juster
4
Tryk pa knappen
Bemærk
?
Forg.
Menu
23
BILLEDE G
SPECIAL
55
Sluk
-menuen.
CSM
TIME
Lys
Tryk pa
PSM
LYD
90
MENU-tasten og derefter
Manuel
KANAL
Kontrast
1
standen DVI PC/HDMI PC.
Tænd
G
Tryk pa
farveforskellen, sa der vises et
-
sRGB
LYD
vælge
BILLEDE
-
menuen.
indstillingen
ved at
trykke pa knappen
det ønskede billedele-
F / G.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
Lys vises i PC-modus.
31
Justering
af
SSM
lyden
for
(hukommelse
lydindstillinger)
TV
-
Ved hjælp af funktionen SSM kan
du nyde den bedste lyd uden at
foretage nogen særlige indstillinger, fordi tv'et indstiller de bedste
lydforhold baseret pa programmets
indhold.
INPUT
POWER
DVD
TV
MODE
Nar du
CABLE
AUDIO
STB
OM+
PI
SLEEP
SSM
T
-
VCR
I/II
justerer lydindstillingen
manuelt, skifter SSM automatisk til
EXIT
MEN
Flad
Bruger.
-
-
-
SRS TSXT, Flad, Musik, Film og
Sport er forudindstillet til optimal
lydkvalitet fra fabrikken og kan ikke
indstilles.
Hvis du har valgt SRS TSXT, er
funktionerne BBE, Diskant og
Bas ikke tilgængelige.
Du kan
ogsajustere
OK
Tryk pa knappen SSM gentagne gange
konfiguration af billedvisning som vist
Musik, Film, Sport eller Bruger.
1
?
TruSurround
XT-teknologien
er
for at
vælge indstillingen
nedenfor: SRS TSXT,
med licens fra SRS
indbygget
for
Flad,
Labs,
Inc.
SSM via LYD.
R
?
er
et varemærke tilhørende SRS
Labs, Inc.
BBE
KANAL
SSM
KANAL
SSM
BBE
BILLEDE
BILLEDE
AVL
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
LYD G
TIME
TV
SPECIAL
-
BBE
TIME
højttalere
0
Diskant
50
Bas
50
højttalere
SPECIAL
PIP/DW
PIP/DW
Definition Sound gendanner klarhed og nærvær, hvilket
High
tale-
og
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
23
Tryk pa
4
Tryk pa knappen
musikgen-
?
32
Balance
TV
SKÆRM
giver bedre
givelse.
Sluk
AVL
LYD
SKÆRM
BBE
Tænd
G
pa
D
/ E-tasten for at
vælge LYD-
menuen.
G -tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
vælge BBE.
D / E til at
vælge Tænd eller
Sluk.
Fremstillet
EXIT for at returnere til normal
pa licens fra
BBE
Sound, Inc.
TV-visning.
AVL
KANAL
SSM
Volume
(Auto
KANAL
BBE
BILLEDE
AVL
TIME
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
TV
SPECIAL
-
TIME
højttalere
PIP/DW
bevarer
automatisk
lydstyrkeniveau,
et
1
selv
du skifter program.
TIME
-
50
Bas
50
Sluk
højttalere
Forg.
Menu
G -tasten
pa
D
/ E-tasten for at
23
4
Tryk pa knappen
og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
vælge LYD-
og
brug
derefter
knappen
AVL
vælge
D / E til at
.
vælge Tænd eller
Sluk.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
lydjustering
KANAL
SSM
BBE
BILLEDE
AVL
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
LYD
TIME
højttalere
L
0G
Diskant
50
Bas
50
TV
R
højttalere
SPECIAL
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
lyden, sa den passer til
din smag og forholdene i lokalet.
AVL
Balance
SKÆRM
Juster
Diskant
Tryk pa
SSM
TV
SPECIAL
0
menuen.
BBE
LYD G
Balance
MENU-tasten og derefter
Tryk pa
Manuel
BILLEDE
Tænd
G
SPECIAL
PIP/DW
KANAL
AVL
TV
SKÆRM
ensartet
om
LYD
SKÆRM
AVL
SSM
BBE
BILLEDE
LYD G
Leveler)
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G og
lydindstilling (Balance,
pa
D
/ E-tasten for at
vælge LYD-
menuen.
3
Tryk pa knappen G
ønskede indstilling.
4
Tryk pa knappen
derefter
pa
D / E for at
Diskant eller
og derefter
vælge
den ønskede
Bas).
pa knappen
EXIT for at returnere til normal
F / G for at
foretage
den
TV-visning.
33
DANSK
Justering
Justering
af
lyden
TV-højttaler
KANAL
SSM
KANAL
SSM
BBE
BBE
BILLEDE
BILLEDE
AVL
LYD G
TIME
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
TV
SPECIAL
-
TIME
højttalere
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Du kan
justere
den interne
Hvis du vil
bruge
højt-
dit eksterne hifi-
stereosystem, skal du slukke for
tv'ets interne
højttalere.
1
Tryk pa
23
Tryk pa
4
34
Balance
0
Diskant
50
Bas
50
TV
talerstatus.
-
LYD
AVL
højttalere
G
Tænd
Sluk
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
pa
D
/ E-tasten for at
vælge LYD-
menuen.
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
TV
vælge
D / E til at
vælge
Sluk.
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
højttalere.
TV-visning.
Tænd eller
I/II
A Stereo /
Dual-modtagelse
Nar du
TV
INPUT
POWER
fra skærmen.
DVD
TV
vælger et program, vises der informationer om lyden i det
pagældende program, nar programnummeret og stationsnavnet forsvinder
VCR
MODE
CABLE
AUDIO
ZOOM
PIP
ZOO
-
SSM
TEXT
STB
I/II
PS
ARC
MENU
VOL
EXIT
LIST
PIP
INPUT
78
9
Q.VIEW
0
INDEX
?
kan du skifte til
mono
MIX
ved at
lyden.
Du
trykke pa knapkan skifte tilbage
DUAL II
NICAM-modtagelse (alternativ)
fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du vælge at modtage digital lyd NICAM (Near Instantaneous Companding Audio
Multiplexing).
Du kan vælge hvilken type lyd, der skal benyttes, i forhold til til de enkelte programtype, ved at trykke gentagne gange pa knappen I/II.
HOLD
2.
i
REVEAL
DUAL
flersproglige udsendelser
Hvis et program modtages pa to sprog, kan du skifte til DUAL I,
ellerr DUAL I+II ved at trykke gentagne gange pa knappen I/II.
DUAL I sender udsendelsens primærsprog til højttalerne.
DUAL II sender udsendelsens sekundærsprog til højttalerne.
DUAL I+II sender et sprog i hver højttaler.
1.
TIME
Dual
Hvis
456
POSITION
STEREO
PR
123
SIZE
Stereo
sprog til
Vælge
A
FAVOURITE
MONO
pen I/II. Nar du skifter til mono, forbedres dybden af
til stereo ved at trykke pa knappen I/II igen.
SWAP
MUTE
Mono
Vælge mono lyd
Hvis et stereosignal er meget svagt,
?
PIP PR+
Skærmtekst
?
OK
PIP PR-
Udsendelse
MODE
M
3.
Nar
FM
Nar
FM
Nar
der
modtages
NICAM mono, kan de
vælge
NICAM MONO
eller
MONO.
der
modtages NICAM stereo, kan de vælge NICAM STEREO eller
MONO. Hvis stereosignalet er svagt, sa skift til FM mono.
der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vælge NICAM DUAL I,
NICAM DUAL II eller NICAM DUAL I+II eller MONO. Hvis der vælges
FM mono, fremkommer MONO pa skærmen.
A Indstille
lydudgange
I AV-tilstand kan du
vælge
hvilken
lyd,
der skal sendes til
højre
og venstre
højttaler.
Tryk gentagne gange pa knappen I/II for at vælge de indstillinger, du ønsker.
L+R :
Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre højttaler, mens
audiosignalet fra audioindgang R sendes til højre høttaler.
L+L :
Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og højre højttaler.
R+R
:
Lydsignalet
højttaler.
fra
lydindgangen
R sendes til den venstre og den
højre
35
DANSK
TID-menu
Indstilling
KANAL
Klocka
KANAL
TV Fra tid
BILLEDE
Automatisk sluk
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
1
af On/Off Time-funktionen.
som
tidsindstilling
følge af en strømafbry-
2345
delse, eller fordi tv'et kobles fra,
skal du indstille uret
G
--:-
-
igen.
TV Til
Forg.
Menu
MENU-
Tryk pa
knappen
og derefter
pa
D
/ E
for
-knappen
af
valg
TIME-menuen.
Tryk pa
Hvis den aktuelle
slettes
Klocka
Automatisk sluk
LYD
TIME G
brug
-
BILLEDE
Tiden skal indstilles korrekt før
-
ur
TV Fra tid
TV Til
LYD
af
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
vælget
Klocka.
Tryk pa G-knappen og derefter D / E-knappen for at ændre indstillinger for time.
Tryk pa G-knappen og derefter D / E-knappen for at ændre indstillinger for minut.
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
On/Off-tid
KANAL
Klocka
KANAL
TV Fra tid
BILLEDE
LYD
Klocka
TV Fra tid
BILLEDE
TV Til
Automatisk sluk
TV Til
Tænd
G
Sluk
Automatisk sluk
LYD
00:00
TIME G
30
0
Programmere
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
TV Fra
SKÆRM
PIP/DW
-
Volumen
TIME
PIP/DW
Timer off-funktionen slar
automatisk TV'et
over
Standby-modus, nar
1
Tryk pa
2
Tryk pa
pa
den
forhandsindstillede tid
er
udlø-
Menu
MENU-
Forg.
knappen
og derefter
pa
D
/ E
-knappen
for
af
valg
TIME-menuen.
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
vælge
TV Fra tid eller
TV Til.
bet.
3
4
Tryk pa G-tasten og derefter D / E-tasten for at vælge Tænd.
For annullering af TV Til/TV Fra tid-funktionen, Tryk pa D / E-tasten
at vælge Sluk.
Tryk pa G-knappen
for
og derefter D
/
E-knappen
for at ændre
indstillinger
og derefter D
/
E-knappen
for at ændre
indstillinger
for time.
5
Tryk pa G-knappen
6
Kun TV
for minut.
at
7
Bemærk
a.
I tilfælde af
strømsvigt
c.
Nar der
e.
TV'et skal
en
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
D /
E-knappen
TV-visning.
er
tændt ved
pa ny.
hjælp af
denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke
knap.
indstillet tænde- og slukketidspunkter, vil disse virke dagligt pa de indstillede tidspunkter.
d. Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de er indstillet til samme tidspunkt.
36
er
være
i
for
skal uret indstilles
b. To timer efter at apparatet
trykkes pa
Til-funktion; Tryk pa G-knappen og derefter
regulere lydstyrkeniveauet og programnummeret.
standby-modus,
for at On Timer-funktionen
fungerer.
Automatisk dvale
KANAL
KANAL
Klocka
Klocka
TV Fra tid
TV Fra tid
BILLEDE
BILLEDE
TV Til
TV Til
Automatisk sluk
LYD
Automatisk sluk
LYD
Tænd
G
Sluk
-
TIME G
TIME
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Hvis denne funktion
er
indstillet,
og der ikke er noget indgangssignal, slukker tv'et automatisk efter
10 minutter.
1
Tryk pa
2
Tryk pa
Menu
Forg.
MENU-
og derefter
knappen
D
pa
/ E
-knappen
for
af
valg
TIME-menuen.
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
vælge
Automatisk
sluk.
3
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge Tænd eller
Sluk.
4
Tryk pa knappen
Sleep
TV
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
timer
INPUT
POWER
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
AUDIO
STB
OM+
PI
SLEEP
zz
-
SLEEP
T
Min.
EXIT
1
OK
Tryk pa knappen
inger
PIP PR+
MUTE
SWAP
LIST
PIP INPUT
PR
23
4
SLEEP
(dvale)
flere gange for at
antallet af minut-
vælge
ter.
Først vises
VOL
-
I/II
MEN
PIP PR-
-
indstillingen
'
'
-
-
-
pa
skærmen
efterfulgt
af
følgende
indstill-
for dvaletilstand: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 og 240 minutter.
Timeren
begynder
Hvis du vil
skal du
at tælle ned fra det
valgte
checke, hvor mange minutter der
trykke
en gang
pa knappen
SLEEP
antal minutter.
tilbage,
(dvale).
er
før tv'et
Hvis du vil annullere
slukkes,
indstillingen af Sleep Timer (dvaletilstand), skal
vises.
trykke pa knappen SLEEP (dvale) flere gange, indtil
'
du
'
-
-
-
Note
gang pa SLEEP knappen for at se tilbageværende tid til
b. Funktionen afbrydes ogsa, hvis du slukker for apparatet.
a.
Tryk
en
slukning.
37
DANSK
Menuen
SPECIAL(Specialfunktioner)
Børnesikring
KANAL
Sprog(Language)
KANAL
Sprog(Language)
Børnesikring
Børnesikring
BILLEDE
BILLEDE
Indstil ID
Demo
LYD
Indstil ID
-
Tænd
Sluk
Demo
LYD
Logo light
Logo light
Indhold
TIME
G
Indhold
TIME
SPECIAL G
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Du kan indstille
fjernsynet saledes,
at det kun kan aktiveres ved hjælp
af fjernkontrollen. Du kan bruge
denne funktion til at forhindre, at
fjernsynet benyttes uden din
tilladelse.
1
Tryk pa
23
Tryk pa
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter pa D / E-tasten for at
SPECIAL (Specialfunktioner)-menuen.
G -tasten
og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
vælge
vælge Børnesikring.
knappen
D
/ E
til at
vælge
Tænd eller Sluk.
4 Tryk
pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
Bemærk
Dette tv-apparat er programmeret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket.
b. Hvis Børnesikring er sat til 'Tænd' (Til), og tv-apparatet er slukket, skal du trykke pa enten POWER, INPUT
eller PR D / E pa tv-apparatet eller pa POWER, INPUT, PR D / E eller talknapperne pa fjernbetjeningen.
c. Nar Børnesikring er sat til on (Til), vises teksten 'Børnesikring Tænd' pa skærmen, hvis du trykker pa en
vilkarlig knap, mens du ser tv.
a.
Demo
KANAL
KANAL
Sprog(Language)
Børnesikring
Børnesikring
BILLEDE
BILLEDE
Indstil ID
Demo
LYD
Sprog(Language)
Indstil ID
Demo
LYD
At starte
Logo light
Logo light
Indhold
TIME
Indhold
TIME
G
TM
TM
Sluk
SPECIAL
SPECIAL G
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Menu
Forg.
Menu
Brug
-
funktionen til at
se
forskellen mellem XD demo til
1
og XD Demo fra.
-
Funktionen XD Demo
tilgængelig i
er
tilstanden DVI
PC/HDMI PC.
38
Tænd
ikke
234
Exit
MENU-tasten og derefter pa D / E-tasten for at
SPECIAL (Specialfunktioner)-menuen.
Tryk pa
Tryk pa
G -tasten
Tryk pa knappen
For at
og derefter D / E-tasten for at
G for at starte XD
vælge
vælge
XD Demo.
Demo.
stoppe XD Demo skal du trykke pa knappen EXIT (Afslut).
Logolys
KANAL
KANAL
Sprog(Language)
Børnesikring
BILLEDE
LYD
Børnesikring
BILLEDE
Indstil ID
Demo
Demo
Logo light
Indhold
G
Tænd
Sluk
Indhold
TIME
SPECIAL G
-
Indstil ID
LYD
Logo light
TIME
Sprog(Language)
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Nar du aktiverer denne funktion,
lyser logoet pa tv'ets frontpanel.
1
23
4
Forg.
Menu
MENU-tasten og derefter pa D / E-tasten for at
SPECIAL (Specialfunktioner)-menuen.
Tryk pa
Tryk pa
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
vælge
vælge Logo light.
D / E til at
vælge
Tænd eller
Sluk.
Tryk pa knappen EXIT
for at returnere til normal
TV-visning.
Indekslys
KANAL
Sprog(Language)
KANAL
Børnesikring
BILLEDE
LYD
Børnesikring
BILLEDE
Indstil ID
Demo
Demo
Logo light
Indhold
Indhold
TIME
Tænd
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW
PIP/DW
Nar du aktiverer denne funktion,
lyser indekslogoet pa tv'ets front-
G
Sluk
SPECIAL G
-
Indstil ID
LYD
Logo light
TIME
Sprog(Language)
1
panel.
23
4
Menu
MENU-tasten og derefter pa D / E-tasten for at
SPECIAL (Specialfunktioner)-menuen.
Tryk pa
Tryk pa
DANSK
Forg.
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
vælge
D / E til at
vælge
Indhold.
vælge
Tænd eller
Sluk.
Tryk pa knappen EXIT
for at returnere til normal
TV-visning.
39
Menuen SCREEN
SCREEN
(Skærmbillede)
(Skærmbillede)
Auto-indstilling
Auto
KANAL
konfig.
Manuel
BILLEDE
KANAL
konfig.
BILLEDE
XGA Modus
ARC
LYD
konfig.
Manuel konfig.
Auto
XGA Modus
ARC
LYD
Zoom +/-
Zoom +/-
Position
TIME
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
SKÆRM G
Justerer automatisk billedpositionen
og formindsker billedrystelser.
Hvis billedet efter justering
-
er
perfekt, fungerer
rekt,
men
PC-indstilling
PIP/DW
Funktionen Auto konfig. (Automatisk
konfiguration) er udelukkende tilgængelig i tilstanden DVI PC (RGB).
-
NR
SKÆRM
PIP/DW
-
To set
G
ikke
tv-apparatet kor-
stadig
1
Forg.
Menu
Tryk pa knappen MENU,
og
brug
derefter
knappen
vælge
SKÆRM.
menuen
2
Tryk pa knappen G,
konfig..
3
Tryk pa knappen G for at aktivere Auto konfig..
Hvis billedets position stadig ikke er korrekt, skal
nen til automatisk justering igen.
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
?
trænger til yderligere juster-
D / E til at
du
vælge
benytte
Auto
funktio-
ing.
Justerer automatisk skærmpositionen,
uret og fasen. (Det viste billede
forsvinder i nogle fa sekunder, mens
den automatiske konfiguration er i
-
gang).
Manuel
KANAL
Auto
konfig.
Manuel
BILLEDE
LYD
KANAL
konfig.
BILLEDE
XGA Modus
ARC
LYD
Zoom +/TIME
Position
SKÆRM G
-
-
-
Phase
10
XGA Modus
Clock
0
ARC
H-Position
0
Zoom +/-
V-Position
0
G
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
-
konfig.
Manuel konfig.
Auto
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
indstilling
PIP/DW
Funktionen Manuel
konfig.
(Manuel konfiguration) er
udelukkende tilgængelig i komponenttilstanden (480p, 576p, 720p,
1080i) eller DVI PC (RGB).
Hvis billedet ikke er skarpt efter
den automatiske indstilling, og især
hvis tegnene hopper, skal du justere billedfasen manuelt.
NR
PC-indstilling
Forg.
Menu
1
Tryk pa knappen MENU,
2
Tryk pa knappen G,
konfig..
3
Tryk pa knappen G,
menuen
derefter
og
brug
derefter
funk-
tionen H-position/V-Position
ikke tilgængelig.
D / E til at
45
vælge
knappen
D / E til at
vælge
Manuel
og brug derefter knappen D / E for at vælge Phase
,Clock, H-Position eller V-Position
?
Phase : Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre billedet
tydeligere og skarpere.
?
Clock : Med denne funktion minimeres de lodrette bjælker og striber, som
ses pa skærmens baggrund. Og den vandrette skærmstørrelse
ændres ogsa.
?
H-Position/V-Position : Med denne funktion justeres billedet mod ven-
stre/højre
er
knappen
SKÆRM.
I I tilstanden
40
brug
.
Juster Clock for at indstille
skærmbilledstørrelsen rigtigt.
Component
(Komponent) [480i, 576i]
og
Juster
indstillingen
Tryk pa knappen
ved at
og
op/ned.
trykke pa knappen
F / G.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning..
XGA Mode
KANAL
konfig.
Auto
Manuel
BILLEDE
KANAL
konfig.
Manuel
BILLEDE
XGA Modus
ARC
LYD
1360x768
1366x768
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
NR
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
-
1280x768
Zoom +/-
Biograf
SKÆRM G
1024x768
G
ARC
LYD
Position
SPECIAL
konfig.
XGA Modus
Zoom +/TIME
konfig.
Auto
PIP/DW
Funktionen XGA Modus er
udelukkende tilgængelig i tilstanden DVI PC (RGB) og tilstanden XGA/WXGA.
1
Tryk pa knappen MENU,
menuen
2
Forg.
Menu
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
SKÆRM.
Tryk pa knappen G,
og
brug
og
tryk
derefter
knappen
D / E til at
vælge
XGA
Modus.
-
Hvis du vil opna en bedre billedkvalitet, skal du vælge den tilstand,
der svarer til computerens opløs-
3
Tryk pa knappen G,
derefter
D / E for at
pa knappen
vælge
den
ønskede tilstand.
ning.
Fra dette trin starter
justeringen.
Billedstørrelseszoomning
konfig.
Auto
KANAL
Manuel
BILLEDE
KANAL
konfig.
Manuel
BILLEDE
XGA Modus
ARC
LYD
LYD
Zoom +/TIME
Biograf
SPECIAL
SPECIAL
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
-
-
-
XGA Modus
ARC
100
G
F
%
G
Position
Biograf
NR
SKÆRM G
konfig.
Zoom +/-
Position
TIME
konfig.
Auto
NR
PC-indstilling
PIP/DW
Hvis du forstørrer eller formindsker
et billede, kan det se unaturligt ud pa
skærmen.
Du kan ogsa forstørre eller formindske
billedstørrelsen
med
Zoom+/Zoom pa fjernbetjeningen og
derefter justere positionen for hovedskærmbilledet med knapperne D / E
/ F / G i forstørret billedtilstand.
Funktionen Zoom + / er ikke
tilgængelig i tilstanden DVI PC.
1
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
SKÆRM.
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
Zoom+/-.
3
Tryk pa knappen
G
4
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
-
TV
Tryk pa knappen MENU,
menuen
2
Forg.
Menu
og derefter pa knappen F / G for at forstørre eller
formindske billedstørrelsen.
?
Justeringsomradet for zoomfunktionen er 100-300.
TV-visning.
INPUT
POWER
DVD
TV
VCR
MODE
AUDIO
TB
ZOOM
-
ZOOM +
P
TEXT
I/II
ARC
41
DANSK
Menuen SCREEN
SCREEN
Valg
TV
(Skærmbillede)
(Skærmbillede)
af billedformat
(ARC)
INPUT
POWER
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
AUDIO
ZOOM
PIP
ZOOM +
-
Spectacle
STB
SLEEP
TEXT
I/II
-
ARC
EXIT
MEN
-
PIP PR+
se
fjernsyn
i to
forskellige
billedformater ;
Spectacle, Fuld skærm,
Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom.
Tryk pa ARC knappen for at skifte til Wide eller 4:3
Du kan ogsa aktivere ARC via menuen SKÆRM.
format.
Spectacle
Nar tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du med følgende formatvalg kunne
justere billedet vandret, i et ikke-lineært malforhold, for at udfylde hele skærmen.
OK
PIP PR-
Du kan
SWAP
PIP
INPUT
Fuld skærm
Nar tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du saledes kunne justere billedet
vandret eller lodret, i lineært malforhold, for at udfylde hele skærmen.
VOL
MUTE
LIST
PR
Original
Nar tv-apparatet
automatisk.
123
456
78
FAVOURITE
SIZE
4:3
Dette billedformat
9
16:9
Du kan
INDEX
HOLD
i
TIME
REVEAL
?
er
i forholdet 4 til 3
som
pa
ændres det
billedformat, der vises,
traditionelle TV.
Q.VIEW
0
POSITION
modtager bredformatsignaler,
MIX
MODE
M
bredformat programmer (16:9) savel som traditionelle 4:3 format programmer i 16:9 tilstanden.
Bredformat programmer ses pa skærmen, som de er, mens normale 4:3 programmer
nyde
strækkes
ud, sa billederne fylder hele
16:9 skærmen.
14:9
Billedformatet 14:9 vises
pa
forstørres billedet i
og
opad-
skærmen uden
ændringer i billedet. I billedformatet 4:3
nedadgaende retning, sa billedet fylder hele skærmen.
Zoom
Du kan opleve en storskærmseffekt ved at vælge zoom tilstanden.
4:3 billedet forstørres op sa siderne netop fylder skærmen ud. Bunden op toppen af
billedet kan ga tabt.
Bemærk
a.
b.
c.
42
I tilstanden PC
(DVI eller HDMI) er det kun skærmformatforholdene 16:9 og 4:3, der
er tilgængelige.
I tilstanden DW (Dobbelt skærmbillede) er funktionen ARC (Formatjustering) ikke
tilgængelig.
I tilstanden Component (Komponent) er det kun skærmformatforholdene 4:3, 16:9
og Zoom, der er tilgængelige.
Skærmbilledposition
KANAL
Auto
konfig.
Manuel
BILLEDE
KANAL
konfig.
Manuel
BILLEDE
XGA Modus
ARC
LYD
konfig.
Auto
konfig.
XGA Modus
ARC
LYD
Zoom +/-
Zoom +/D
Position
TIME
TIME
Position
Biograf
SPECIAL
SPECIAL
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
-
PIP/DW
Nar skærmbilledet
du ændre billedets
-
er
forstørret, kan
1
position.
Funktionen Position
gelig i
G
E
Biograf
NR
SKÆRM G
F
G
er
ikke
tilstanden DVI PC.
PC-indstilling
Forg.
Menu
Tryk pa knappen MENU,
brug
og
derefter
knappen
D / E til at
vælge
SKÆRM.
menuen
tilgæn-
NR
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
23
Tryk pa
4
Tryk pa knappen
G
Tryk pa knappen
og derefter
pa knappen
vælge
Position.
D / E / F / G for at
justere posi-
tionen.
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
Storskærmseffekt
Auto
KANAL
konfig.
Manuel
BILLEDE
KANAL
konfig.
BILLEDE
ARC
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
SKÆRM G
SKÆRM
PIP/DW
-
Nar du
ser
PIP/DW
film, kan du ved hjælp af
denne funktion
mal
-
justere
billedvisning.
XGA Modus
Zoom +/-
Position
SPECIAL
konfig.
ARC
LYD
Zoom +/TIME
konfig.
Manuel
XGA Modus
LYD
Auto
tv'et til
1
opti-
Funktionen
Biograf
(Storskærmseffekt) er tilgængelig
i
3
Tryk pa
DANSK
Tænd
Sluk
NR
PC-indstilling
Forg.
Menu
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
SKÆRM.
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
vælge Biograf.
D / E til at
vælge
Tænd eller
Sluk.
tilstanden TV, AV, S-Video eller
Komponent (480i, 576i).
G
Tryk pa knappen MENU,
menuen
2
Biograf
4
Tryk pa knappen
EXIT for at returnere til normal
TV-visning.
43
Menuen SCREEN
NR
KANAL
Auto
BILLEDE
LYD
(Støjreduktion)
Manuel
konfig.
BILLEDE
XGA Modus
ARC
ARC
LYD
Zoom +/-
SKÆRM G
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
Du kan vælge 3D NR eller MPEG NR
for at reducere den eventuelle billedstøj, der vises pa skærmen, nar du
1
-
Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstandene DVI PC og HDMI PC.
3D NR
tilgængelig i tilstandene
Component (Komponent), DVI PC
er ikke
23
4
Gendannelse af de
LYD
SKÆRM G
Tryk pa knappen G,
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
D / E til at
vælge
NR.
vælge
3D NR eller
MPEG NR.
Tryk pa knappen F / G for at foretage de relevante justeringer.
Justeringsomraet for 3D NR er 0~2.
Justeringsomradet for MPEG NR er 0~15.
Tryk pa knappen EXIT
ARC
TV-visning.
konfig.
XGA Modus
ARC
LYD
Zoom +/-
Position
Position
TIME
Biograf
SPECIAL
NR
PC-indstilling
SKÆRM
PIP/DW
gendanne indstillingerne for
Zoom +/-, Position, Manual Config.
(Manuel indstilling), PIP size (Billede
i billede-størrelse), PIP position
(Billede i billede-position) og størrelsen pa det indblændede billede
ved dobbelt skærmbillede.
fungerer
stande, sa de justerede
kan gendannes.
for at returnere til normal
konfig.
Auto
BILLEDE
Du kan
44
knappen
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
Manuel
XGA Modus
Denne funktion
derefter
Tryk pa
konfig.
1
-
brug
SKÆRM.
KANAL
PIP/DW
-
og
menuen
Biograf
SPECIAL
0
Forg.
Menu
Tryk pa knappen MENU,
Zoom +/TIME
MPEG NR
originale fabriksindstillinger (initialisering)
konfig.
Manuel
BILLEDE
0
?
5
Auto
3D NR
?
og HDMI PC.
KANAL
G
PC-indstilling
PIP/DW
ser tv.
-
NR
SKÆRM
PIP/DW
-
Position
TIME
Position
Biograf
SPECIAL
konfig.
XGA Modus
Zoom +/TIME
konfig.
Auto
KANAL
konfig.
Manuel
(Skærmbillede)
(Skærmbillede)
i alle til-
værdier
23
NR
PC-indstilling
Menu
G
To set
Forg.
Tryk pa knappen MENU,
og
brug
derefter
knappen
menuen
SKÆRM.
Tryk pa
G-tasten og derefter D / E-tasten for at
Tryk pa knappen G for
Visningen OK vises.
at
D / E til at
vælge
vælge PC-indstilling.
pabegynde PC-indstilling.
i
Menuen PIP
(Billede
(Billede billede)
(Dobbelt
(Dobbelt skærmbillede)
Hovedbilledets
KANAL
Signal indgang
DW
BILLEDE
LYD
BILLEDE
PIP
Signal indgang
PIP
LYD
Vindue
PIP
-
position
PIP/DW
Du kan
ogsa vælge den ønskede
indgangskilde ved hjælp af knappen INPUT (Indgang) pa fjernbetjeningen.
S-Video
Komponent
Transparens
3
Tryk pa knappen G,
Signal indgang
,
,
ser
LYD
for at
vælge Signal
DTV.
TV-visning.
Signal indgang
DW1
G
DW2
PIP
PIP
Sluk
Signal indgang
Vindue størrelse
position
TIME
Vindue
PIP
Transparens
SPECIAL
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW G
PIP/DW
stor, og den anden kilde viser et
vælge
du funktionerne DW/PIP
Signal indgang
hjælp af funktionen PIP
(Billede i billede) kan du se 2
forskellige indgange (kilder) pa din
tv-skærm samtidig. Den ene kilde
/ E-tasten
EXIT for at returnere til normal
Tryk pa knappen
BILLEDE
Ved
D / E-tasten for at
,
PC/ HDMI
Vindue størrelse
PIP
PC
pa
og derefter D
DW
Vindue
HDMI
og tryk derefter pa knappen D / E for at vælge TV,
AV1 AV2 AV 3 AV4 S-Video, Komponent, DVI PC/DVI DTV, eller
KANAL
PIP
PC
PIP/DW-menuen.
DW
PIP
MENU-tasten og derefter
Tryk pa G-tasten
indgang.
Sadan
DVI
Forg.
Menu
2
4
er
AV4
position
1
HDMI
-
Signal indgang
Tryk pa
,
TIME
AV3
SPECIAL
PIP/DW G
LYD
AV2
PIP
SKÆRM
BILLEDE
PIP
Vindue
TIME
SKÆRM
KANAL
AV1
Vindue størrelse
Transparens
SPECIAL
TV
G
DW
PIP
Vindue størrelse
TIME
indgang
Signal indgang
KANAL
/ DW
position
Transparens
Menu
DANSK
Forg.
MENU-tasten og derefter
1
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G,
pa
D / E-tasten for at
vælge
PIP/DW-menuen.
og
brug
derefter
knappen
D / E til at
vælge
DW eller
PIP.
mindre indsat billedet.
-
-
I tilstanden DW
(Dobbelt skærmbillede) opdeles skærmbilledet i 2
og muliggør visning af 2 billedkilder pa tv-skærmen samtidig.
Hver kilde optager hver en halv
skærm.
34
Tryk pa knappen
G
og derefter
Tryk pa knappen EXIT
pa knappen
D / E for at
for at returnere til normal
vælge menupunktet.
TV-visning.
Du kan
ogsa vælge DW/PIP ved
hjælp af knappen PIP pa fjernbetjeningen.
45
i
Menuen PIP
(Billede
(Billede billede)
(Dobbelt
(Dobbelt skærmbillede)
A
TV
INPUT
POWER
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
AUDIO
Tryk pa knappen PIP for at fa adgang til det indblændede billede. Hver gang du trykker pa PIP,
skifter PIP-indstillingerne som vist nedenfor.
Du kan høre hovedbilledets lyd i PIP-tilstand. Skift mellem hovedbillede og indblændet billede for at
høre lyden fra det indblændede billede.
STB
ZOOM
PIP-tilstand
+
DW1-tilstand
DW2-tilstand
SLEEP
PSM
PIP
/ DW
I/II
RC
EXIT
OK
POP-tilstand
PIP PR-
PIP PR+
PIP INPUT
SWAP
A POP (Billede uden for billede: programscanning)
MUTE
VOL
LIST
PIP fra
PR
Ved
hjælp
af funktionen POP kan du søge i alle de pro-
grammer, du har
billedet 3 POP,
Ved
456
789
PIP
Input (Indgangskilde
KANAL
Signal indgang
DW
BILLEDE
BILLEDE
PIP
PIP
LYD
Signal indgang
LYD
Vindue
PIP
SPECIAL
hjælp
hovedbilledkilden fortsat vises.
for billede i
af
billede)
Signal indgang
TV
DW
AV1
PIP
AV2
PIP
Signal indgang
AV3
G
AV4
Vindue størrelse
Vindue størrelse
TIME
mens
et efter et i skærm-
knappen SWAP (Skift) kan du forstørre den
kanal, du har valgt under søgningen i POP-skærmbilledet
og indstille den til visning i hovedskærmbilledet.
Bemærk! Kør funktionen Automatisk søgning, før du
bruger POP.
123
KANAL
gemt i hukommelsen,
Vindue
TIME
position
PIP
Transparens
S-Video
position
Komponent
Transparens
DVI
SPECIAL
HDMI
-
SKÆRM
SKÆRM
PIP/DW G
PIP/DW
Du kan
ogsa vælge den ønskede
indgang for det indblændede
billede ved hjælp af knappen PIP
INPUT (PIP-indgang) pa fjernbetjeningen.
123
4
PIP
TEXT
MENU
ZOOM
-
SSM
ZOOM +
SLEEP
PSM
ARC
I/II
EXIT
A
Tryk pa
Menu
MENU-tasten og derefter
PIP/DW-menuen.
Tryk pa knappen
PIP INPUT for at
S-Video
PIP
INPUT
Komponent
DVI PC/DVI DTV
HDMI PC/HDMI DTV
46
vælge
for det indblændede billede.
PIP/DW
POP
Alle
TV
AV3
SW
vælge indgangskilden
Hovedbillede
AV4
PIP PR+
D / E-tasten for at
Indblændet billede
AV2
PIP PR-
pa
Tryk pa G-tasten og derefter D / E-tasten for at vælge PIP Signal
indgnag.
Tryk pa knappen G, og tryk derefter pa knappen D / E for at vælge TV,
AV1,AV2,AV3,AV4,S-Video,Komponent,DVI, ellerHDMI.
Tryk pa knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.
AV1
OK
Forg.
Alle
(undtagen AV1)
Alle (undtagen AV2)
Alle (undtagen AV3)
Alle (undtagen AV4)
Alle (undtagen S-Video)
Alle (undtagen Komponent)
Alle (undtagen DVI, HDMI)
Alle (undtagen DVI, HDMI)
TV
Funktionen Win. Size/Position
(Skærmbilledets størrelse/position)
KANAL
Signal indgang
KANAL
DW
DW
BILLEDE
BILLEDE
PIP
PIP
LYD
Signal indgang
Signal indgang
Vindue størrelse
LYD
G
-
F
G
PIP
PIP
Signal indgang
Vindue størrelse
+
D
Vindue
TIME
PIP
position
SPECIAL
SKÆRM
SKÆRM
Du kan
PIP/DW
Forg.
Menu
ogsa jugere
Vindue
Vindue
PIP
Transparens
SPECIAL
PIP/DW
-
TIME
funktionen
størrelse/Vindue
position(Skærmbilledets størrelse/position) ved hjælp af
knappen SIZE/POSITION
(Størrelse/position) pa fjernbetjeningen.
position
1
2
Tryk pa knappen G,
G
E
Transparens
Menu
Forg.
MENU-tasten og derefter
Tryk pa
G
F
pa
D / E-tasten for at
vælge
PIP/DW-menuen.
og brug derefter knappen D / E til at vælge Vindue
størrelse eller Vindue position.
Vindue størrelse : Tryk pa knappen F / G indtil den ønskede
position er fundet.
Vindue position : Tryk pa knappen D / E / F / G, indtil den ønskede
position er fundet.
?
,
?
3
123
A
Justering
Tryk pa knappen EXIT
af størrelsen
456
78
FAVOURITE
9
Q.VIEW
0
Vindue størrelse
F
SIZE
POSITION
IX
G
+
HOLD
pa
for at returnere til normal
TV-visning.
det indblændede billede
Tryk pa knappen SIZE (Størrelse) og derefter pa knappen F /
G for at justere størrelsen af det indblændede billede.
Nar du bruger knappen SIZE i tilstanden DW1 (Dobbelt
skærmbillede 1) eller DW2 (Dobbelt skærmbillede 2), justeres
hovedbilledet og det indblændede billede samtidig. Nar du
bruger knappen SIZE i tilstanden PIP (Billede i billede), justeres det indblændede billede.
MODE
M
A
Flytning
af det indblændede billede
Vindue
position
(kun
tilstanden
DANSK
PIP)
Tryk pa knappen POSITION.
Tryk gentagne gange pa knappen D / E / F / G, indtil den
ønskede position er fundet. Det indblændede billede flyttes
op/ned eller til højre/venstre.
47
i
Menuen PIP
(Billede
(Billede billede)
(Dobbelt
(Dobbelt skærmbillede)
Funktionen PIP
KANAL
Transparency (PIP-transparens)
KANAL
Signal indgang
BILLEDE
PIP
PIP
LYD
Signal indgang
LYD
Vindue
PIP
SPECIAL
-
Ved
TIME
position
SPECIAL
SKÆRM
PIP/DW G
PIP/DW
af denne funktion kan
du gøre PIP
mere
eller mindre
PIP
Signal indgang
Vindue
PIP
Transparens
SKÆRM
hjælp
PIP
Vindue størrelse
Vindue størrelse
TIME
Signal indgang
DW
DW
BILLEDE
/ DW
position
Transparens
Menu
0
G
Forg.
MENU-tasten og derefter
D / E-tasten for at
1
Tryk pa
2
Tryk pa knappen G,
Transparens.
3
Tryk pa knappen G, og brug derefter knappen
relevante justeringer.
Justeringsomradet er 0~10.
F / G for at
Tryk pa knappen EXIT
TV-visning.
pa
vælge
PIP/DW-menuen.
transparent.
og
brug
derefter
knappen
D
/ E
til at
?
4
48
for at returnere til normal
vælge
PIP
foretage
de
A
TV
POWER
Det
VCR
MODE
CABLE
ZOOM
PIP
SSM
TEXT
STB
ZOOM
-
+
PSM
SLEEP
(Billede i billede-program +/-)
for at
vælge
et program til
A
valgte
programnummer vises
lige
under hovedbilledets programnummer.
Skift mellem hovedskærmbilledet og det indblændede billede
Tryk pa knappen
SWAP
(Skift)
for at skifte mellem hovedskærmbilledet og det
indblændede billede.
I/II
ARC
MENU
PIP PR +/-
det indblændede billede.
DVD
AUDIO
for det indblændede billede
Tryk pa knapperne
INPUT
TV
Programvalg
EXIT
SWAP
PIP
(Skift)
OK
Hovedbillede
PIP PR-
PIP PR+
VOL
Indblændet billede
SWAP
SWAP
PR
LIST
DW1
(Skift)
123
Hovedbillede
456
78
Indblændet billede
9
SWAP
FAVOURITE
SIZE
Q.VIEW
0
POSITION
INDEX
(Skift)
DW2
HOLD
i
TIME
REVEAL
MIX
MODE
M
?
Hovedbillede
Indblændet billede
DANSK
Bemærk
a.
I visse tilfælde kan billedkvaliteten i tilstanden PIP/DW
(Billede
i billede/Dobbelt
skærmbillede)
adskille
fra kvaliteten af hovedskærmbilledet og det indblændede skærmbillede. Det indblændede billede
kan være darligt i forhold til hovedbilledet.
sig
49
eletekst
Teletekst
T
Teletekst
(eller TOP-tilstand)
modtage
teletekst.
Teletekst
er en
tioner
er en
tillægs-funktion,
sa det
er
udelukkende
fjernsyn,
der har denne
funktion, der kan
gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og som indeholder opdaterede
nyheder, vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og meget mere.
om
Teletekstdekoderen i dette
fjernsyn
sider, der vælges
bestar af et antal
moderne
kan vise
systemerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst)
direkte ved at indtaste det tilhørende sidenummer. TOP og FASTEXT
der gør det enkelt og hurtigt at finde oplysninger i teletekst.
metoder,
informa-
er mere
Tænd for teletekst ved at
trykke pa knappen TEXT.
Den første side, eller den side du sa pa sidst, vises pa skærmen.
Overskriften pa skærmen viser to sidetal, navnet pa TV-stationen
og dato og klokkeslæt. Det første sidetal viser,
hvilken teletekstside, der vises. Det andet sidetal viser, hvilken side der søges efter.
Tryk pa knappen TEXT hvis du vil slukke teletekst. Fjernsynet skifter tilbage til den forrige tilstand.
A
side
Vælge
Indtast det ønskede sidetal
1.
som
et trecifret tal ved
hjælp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til
det rigtige sidetal pa ny. Hvis det ønskede sidetal
tal, ma du skrive tre cifre, og sa indtaste
geligt, blinker sidetallet, f.eks "300", i et par sekunder.
forkert
2.
Du kan
A
Tilknytte
Hvis
vælge
Du kan
i
er
tilknytte
foregaende
farvekode til
en
fjernsynet
den
efterføgende
side ved at
trykke pa knappen
teletekstside i LIST-tilstand
farvekode til fire bestemte
teletekstsider,
som
du dermed kan
2.
3.
4.
vælge
at
trykke pa knappen
direkte ved at
trykke pa
M
.
de
knapper pa fjernkontrollen.
Tryk pa en farvet knap.
Brug CIFFER-tasterne til at vælge den side, du vil give en farvekode.
Tryk pa knappen OK. Sidenummerer blinker en gang og er nu gemt.
at trykke pa den samme knap.
Du kan programmere de tre andre farvede knapper pa samme made.
1.
PR D / E.
SIMPLE, TOP- eller FASTEXT-tilstand, kan du skifte til LIST-tilstand ved
en
tilhørende farvede
en
eller den
trykke pa et
ikke er tilgæn-
at
Brugervejledningen
viser fire felter nederst
pa
skærmen
-
Du kan
nu
vælge
denne teletekstside ved
rød, grøn, gul og bla. Det gule felt repræsenterer den
næste
gruppe, det bla felt den næste blok.
A
gruppe / blok / side
Vælge
trykke pa den BLA knap kan du flytte fra blok til blok.
kan flytte til den næste gruppe ved at trykke pa den GULE knap.
1.
Ved at
2.
Du
3.
Du kan bladre videre til den næste
side, med automatisk skift til
Der bladres automatisk videre til næste blok.
næste gruppe, ved at
trykke pa
den GRØNNE
knap.
Du kan
4.
Den
ogsa bruge knappen PR D.
RØDE knap skifter tilbage til forrige
A Direkte
Pa
samme
valg
side. Du kan
PR E.
af side
made
som
i
SIMPLE-tilstand, kan du, nar fjernsynet
taste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne. Hvis den
i et par sekunder.
50
ogsa bruge knappen
valgte
er
i
TOP-tilstand, vælge
side ikke
er
tilgængelig,
en
bestemt side ved at ind-
blinker
sidetallet, f.eks. "300",
Teletekstsiderne har
1.
2.
farvekode i underkanten af skærmen. Du
vælger
en
side ved at
trykke pa
den
knap,
der har
der har
samme
farve.
samme
A
en
Vælge side
Abn indholdsfortegnelsen ved at trykke pa knappen i
Du kan vælge sider, der har en farvekode i skærmens underkant,
.
ved at
trykke pa
den
knap,
farve.
Pa
3.
samme
made
som
i
SIMPLE-tilstand, kan du, nar fjernsynet
er
i
FASTEXT-tilstand, vælge
en
bestemt side
ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.
4.
Du kan
?
vælge
den
foregaende
eller den
efterfølgende
side ved at
trykke pa knappen
PR D / E.
REVEAL
Tryk pa denne knap, hvis du
Tryk pa knappen en gang til,
vil
se
eventuelle
nar du vil
skjulte oplysninger, f.eks. løsninger pa gader
fjerne oplysningerne fra skærmen.
eller
puslespil.
SIZE
Gør teksten dobbelt sa
Tryk pa knappen,
høj.
hvis du vil forstørre den
nedre halvdel af siden.
Tryk pa knappen
øvre
en
halvdel af siden.
gang til, hvis du vil
Tryk pa knappen en gang til,
skifte til normal visning.
hvis du vil forstørre den
UPDATE
Viser
fjernsynskanal, mens der ventes pa en ny teletekstside. Symbolet
skærmen. Nar den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet
Tryk pa denne knap, hvis du vil se teletekstsiden.
en
vises i øverste venstre
hjørne
af
til det aktuelle sidetal.
HOLD
Standser de
sideskift, der foretages automatisk, hvis
en
teletekstside bestar af 2 eller flere
underliggende
sider.
underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt pa skærmen under klokkeslættet. Nar
du trykker pa denne knap, vises stop-symbolet i øverste venstre hjørne af skærmen, og de automatiske sideskift blokeres. Tryk pa knappen en gang til, nar du vil fortsætte.
Antallet af
MIX
Viser de teletekstsiderne
Tryk pa knappen
en
pa fjernsynsbilledet.
til, hvis du vil slukke fjernsynsbilledet.
gang
oven
TIME
trykke pa denne knap, kan du fa vist det aktuelle klokkeslæt i øverste højre hjørne af skærmen, nar du ser pa
et TV-program. Tryk pa knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. I teletekst-tilstand kan du bruge denne knap til at
vælge et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst pa skærmen. Du kan holde eller skifte den underliggende side ved at trykke pa RØD/GRØN, D / E eller pa en CIFFER-tast.
Luk funktionen ved at trykke en gang til.
Ved at
51
DANSK
Reference
til
Tjekliste
fejlfinding
Betjeningen fungerer
?
Fjernbetjeningen
fungerer ikke
Strømmen
gik
?
om
der
er
genstande
?
Isæt nye batterier.
?
Er sluk-timeren indstillet?
?
Kontroller
?
Der
fjernbetjeningens
er
?
Kontroller,
om
?
Intet billede og
Prøv med
en
?
ingen lyd
Er
?
langsomt
?
fjernbetjeningen,
og
produktet
er
fungerer
-
ikke.
tændt.
anden kanal. Der kan
være
et
problem
med udsendelsen.
ordentligt i stikkontakten?
Kontroller antennens retning og/eller placering.
Afprøv stikkontakten ved at sætte et andet produkts netledning
netledningen
Dette
der
strømstyringsindstillingerne. Strømmen er blevet afbrudt
ingen udsendelse ved station, der er indstillet med Auto off aktiveret.
Billedfunktionen
Billedet vises
produktet
polaritet (+ til +, til -)?
driftstilstand korrekt indstillet: TV, VCR osv.?
Er
?
mellem
spærrer.
Er batterierne installeret korrekt i forhold til
?
ud
pludselig
Undersøg,
ikke normalt.
er
sat
normalt. Billedet
er
dæmpet
under
til i
samme
stik.
opstart af produktet. Kontakt service-
centeret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.
efter
opstart
?
Igen
eller
farver eller
Indstil Color
(Farve) i menuindstillingen.
passende afstand mellem produktet
ringe
?Hold
darligt
?
Prøv med
?
Er videokablerne sat korrekt i?
billede
?
en
Aktiver
en
en
anden kanal. Der kan
funktion for at
gendanne
være
videobandoptageren.
problem med udsendelsen.
og
et
billedets
lysstyrke.
Vandrette/lodrette
streger
eller
billedet
Linjer
eller
streger
i billeder
52
Undersøg,
værktøj.
?
Stationen eller
?
Signalet fra stationen
Undersøg, om der er
ryster
Darlig modtagelse
pa nogle kanaler
der
?
?
?
Undersøg
om
er
lokal
interferens,
antennen
er
f.eks. et elektrisk
problemer. Stil
svagt. Drej antennen for
kabelproduktet
har
som
ind
at
eventuelle kilder til interferens.
(drej antennen).
apparat eller
et el-
pa en anden station.
modtage en stærkere station.
Lydfunktionen fungerer
?
Tryk pa knappen VOL eller VOLUME.
Er lyden slaet fra? Tryk pa knappen MUTE.
Billede vises og
?
ingen lyd
?
Prøv med
?
Er
?
Kontroller,
ud af den
noget
ene
?
en
anden kanal. Der kan
lydkablerne
SOUND
Der kommer ikke
ikke.
om
et
være
problem
med udsendelsen.
sat korrekt i?
funktionen TV
Speaker (Tv-højttaler)
er
On
(Til)
i
menuen
(Lyd).
Indstil Balance i
menuindstillingen.
højttaler
?
Usædvanlig lyd
fra produktet
En
ændring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forarsage en
usædvanlig støj, nar produktet tændes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i
produktet.
Der
?
Signalet
er
uden for
?
rækkevidde.
?
søjle eller
stribe pa baggrund,
vandret støj og ukorrekt placering
er
et
problem i pc-tilstand. (Kun
i
pc-tilstand).
Tilpas opløsning, vandret eller lodret frekvens.
Undersøg, om signalkablet er tilsluttet eller løst.
Kontroller indgangskilden.
Lodret
Skærmfarven
Brug autokonfigureringen,
placering.
?
Undersøg signalkablet.
Geninstaller pc'ens skærmkort.
er
?
ustabil eller kun
eller indstil uret, fase eller vandret/lodret
?
en
DANSK
farve
Produktspecifikationer
Strømkrav
Strømforbrug
Tv-system
Programdækning
Ekstern
?
antenneimpedans
Ovenstaende
specifikationer
32LP1R**
:
37LP1R**
:
42LP1R**
:
32LP1R**
:
140W
37LP1R**
:
190W
42LP1R**
:
230W
PAL/SECAM
VHF: E2
AC 100-240V~50/60Hz
2,0A
AC 100-240V~50/60Hz 2,4A
AC 100-240V~50/60Hz 3,5A
B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
E12, UHF: E21
~
E69, CATV: S1
~
S20, HYPER: S21
~
S47
~
75Ω
kan ændres uden
forudgaende varsel,
for sa vidt
angar kvalitetsforbedringer.
53
Reference
Programmering
af
fjernbetjeningen
fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen
universel
er en
kan programmeres til at
fjernbetjening til mange forskellige mærker. Den
betjene de fleste fjernbetjente enheder fra andre producen-
ter.
POWER
TV
DVD
Bemærk,
AUDIO
fjernbetjeningen
ikke kan
styre alle modeller i alle mærker.
VCR
MODE
CABLE
at
Indprogrammering
STB
1. Test din
af
en
kode i
fjernbetjeningstilstand
fjernbetjening.
Hvis du vil finde ud
fjernbetjeningen kan styre en komponent uden forprogrammering, skal du tænde den pagældende komponent, sasom en videobandoptager, og trykke pa den tilsvarende tilstandsknap (f.eks. DVD eller VCR) pa
fjernbetjeningen, mens fjernbetjeningen rettes mod komponenten. Test knapperne
POWER (Tænd/sluk) og PR +/- D / E for at se, om komponenten reagerer korrekt.
Hvis ikke, skal fjernbetjeningen forprogrammeres for at kunne styre enheden.
MENU
af,
om
2. Tænd den
komponent, der skal programmeres, og tryk derefter pa den tilsvarende
tilstandsknap pa fjernbetjeningen (f.eks. DVD eller VCR). Fjernbetjeningsknappen
for den ønskede komponent lyser.
3.
MUTE
PR
MENU og MENU
at blive programmeret for koden.
Tryk pa knapperne
4. Indtast et kodetal ved
123
456
789
5.
talknapperne pa fjernbetjeningen.
tilsvarende komponent findes pa de
for den
sider. Hvis koden
korrekt, tænder enheden.
Tryk pa knappen
er
klar til
næste
MENU for at gemme koden.
for at se,
trin 2.
fjernbetjeningsfunktionerne
korrekt. Hvis
er
af
Programkodenumre
6. Test
54
hjælp
samtidig. Fjernbetjeningen
ikke, gentages
om
komponenten responderer
Programmering
A
af koder
Videobandoptagere
Mærke
Koder
Mærke
Koder
AIWA
034
KENWOOD
014
034
AKAI
016
043
047
048
125
146
001
012
013
101
106
114
046
124
LG
AMPRO
072
ANAM
031
033
103
AUDIO DYNAMICS
012
023
039
BROKSONIC
035
037
129
CANON
028
031
033
CAPEHART
108
CRAIG
003
040
135
CURTIS MATHES
031
033
041
DAEWOO
005
007
010
064
065
108
110
111
112
116
117
119
043
(GOLDSTAR)
039
Mærke
Koder
Mærke
Koder
PORTLAND
108
TATUNG
039
043
PULSAR
072
TEAC
034
039
043
020
QUARTZ
011
014
TECHNICS
031
033
070
123
QUASAR
033
066
075
145
TEKNIKA
019
031
033
034
RCA
013
020
033
034
043
LLOYD
034
LXI
003
009
013
014
040
041
062
063
THOMAS
034
017
034
101
106
107
109
140
144
TMK
006
145
147
TOSHIBA
008
013
042
047
003
008
010
014
059
082
112
131
031
033
034
040
TOTEVISION
040
101
053
054
101
UNITECH
040
MAGIN
040
MAGNAVOX
031
033
067
068
012
031
MARANTZ
034
033
041
067
069
RICO
058
VECTOR RESEARCH
012
MARTA
101
RUNCO
148
VICTOR
048
MATSUI
027
030
SALORA
014
VIDEO CONCEPTS
012
MEI
031
033
SAMSUNG
032
040
102
104
VIDEOSONIC
040
MEMOREX
003
010
014
031
105
107
109
112
WARDS
033
034
053
072
113
115
120
122
101
102
134
139
125
059
DAYTRON
108
DBX
012
023
DYNATECH
034
053
ELECTROHOME
059
EMERSON
006
017
025
027
MGA
045
046
029
031
034
035
MINOLTA
013
020
036
037
046
101
MITSUBISHI
013
020
045
046
129
131
138
153
049
051
059
061
FISHER
003
008
009
010
151
FUNAI
034
GE
031
033
063
107
109
144
GO VIDEO
132
136
HARMAN KARDON
012
045
HITACHI
004
018
026
043
063
137
INSTANTREPLAY
031
033
JCL
031
033
JCPENNY
012
013
015
040
066
101
039
043
034
040
072
MULTITECH
024
034
147
NEC
012
023
039
034
OPTONICA
053
054
150
PANASONIC
066
070
074
133
140
145
013
020
031
JVC
012
031
033
043
048
050
055
060
130
150
152
013
017
024
031
033
034
040
053
054
131
043
048
135
YAMAHA
012
034
039
043
SANYO
003
007
010
014
ZENITH
034
048
056
058
102
134
072
080
101
017
037
112
129
003
008
009
010
013
014
017
020
031
042
073
081
054
149
SCOTT
043
101
043
043
003
022
SEARS
NORDMENDE
033
046
SANSUI
048
PENTAX
034
131
MTC
JENSEN
083
063
PHILCO
031
034
067
PHILIPS
031
033
034
067
071
101
054
031
SHINTOM
024
SONY
003
009
031
052
056
057
058
076
077
078
149
033
034
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
059
067
101
PIONEER
013
Mærke
Koder
INKEL
037
058
062
069
078
079
095
230
122
149
AKAI
163
152
ANAM
003
014
017
023
059
106
189
216
217
235
236
021
SHARP
033
PILOT
A
REALISTIC
101
048
SYMPHONIC
034
TANDY
010
034
Lyd
Mærke
AIWA
Koder
014
028
070
096
125
129
139
229
Mærke
020
025
SANYO
019
083
121
034
041
081
090
SCOTT
106
186
150
151
097
112
SHARP
031
032
051
052
153
154
155
MEMOREX
107
072
082
117
119
157
158
159
160
NAD
046
156
184
199
200
189
207
222
224
ONKYO
013
040
041
047
206
209
225
226
227
243
048
056
057
132
SHERWOOD
005
006
158
133
140
SONY
044
045
109
114
118
126
248
249
012
020
073
074
076
077
105
161
162
163
164
165
166
167
168
169
205
231
233
242
010
085
106
136
185
187
237
101
113
128
134
147
218
066
092
CARVER
086
KEC
185
186
187
CLARION
199
KENWOOD
038
050
067
089
DAEWOO
027
053
060
084
170
171
197
206
102
148
198
221
215
222
DENON
015
075
130
143
FANTASIA
247
OPTIMUS
158
PANASONIC
007
033
064
113
142
220
241
251
PENNEY
104
PHILIPS
026
112
143
PIONEER
039
042
043
063
KOHEL
030
071
NAD
045
046
FINEARTS
022
LOTTE
014
016
036
098
065
091
093
094
FISHER
089
099
100
172
173
174
115
123
127
250
LG
001
021
024
029
175
176
177
178
QUASAR
113
087
107
108
110
179
180
181
183
RCA
080
190
191
192
210
201
202
208
213
RCX
092
211
212
239
214
219
223
232
REALISTIC
103
106
034
035
188
238
240
SAMSUNG
124
145
146
HAITAI
HARMAN/KARDON 068
JVC
004
MCS
104
013
141
222
Koder
018
252
(GOLDSTAR)
Mærke
002
BURMECTER
MARANTZ
Koder
TAEKWANG
TEAC
TECHNICS
TOSHIBA
137
THE
061
182
VICTOR
088
LXI
103
193
194
195
203
WARDS
089
MAGNAVOX
111
204
244
245
246
YAMAHA
054
MCINTOSH
049
011
135
138
144
SANSUI
234
131
055
199
55
DANSK
Reference
Programmering
af koder
A DVD
Mærke
Koder
Mærke
Koder
Mærke
Koder
Mærke
Koder
APEX DIGITAL
022
MAGNAVOX
013
PHILIPS
013
SONY
007
DENON
020
014
MARANTZ
024
PIONEER
004
THOMPSON
005
006
GE
005
006
MITSUBISHI
002
PROCEED
021
TOSHIBA
019
008
HARMAN KARDON 027
NAD
023
PROSCAN
005
006
YAMAHA
009
018
JVC
012
ONKYO
008
017
RCA
005
006
ZENITH
010
016
LG
001
PANASONIC
003
009
SAMSUNG
011
015
Mærke
Koder
Mærke
Koder
Mærke
Koder
PHILIPS
006
012
013
SPRUCER
047
078
065
085
090
STARCOM
002
004
034
051
052
STARGATE
008
030
076
TADIRAN
030
TAEKWANG
110
TAIHAN
105
TANDY
017
(GOLDSTAR)
010
016
025
026
025
A KABEL
Mærke
Koder
ABC
003
004
039
046
052
053
042
GOLDEN CHANNEL 030
HAMLIN
049
050
055
AJIN
112
HITACHI
052
055
ANTRONIK
014
HOSPITALITY
070
077
ARCHER
005
JERROLD
002
003
004
008
PRUCER
059
CABLE STAR
026
009
010
052
069
PTS
011
048
CENTURION
092
074
073
074
CENTURY
007
LG
CITIZEN
007
M-NET
COLOUR VOICE
065
090
COMBANO
080
COMTRONICS
019
DIAMOND
023
EAGLE
020
030
040
EASTERN
057
062
066
ELECTRICORD
032
OAK
016
031
GE
072
PANASONIC
044
047
GEMINI
008
022
PARAGON
100
GI
052
074
007
014
024
PIONEER
071
020
063
072
PULSAR
100
TEXSCAN
029
037
RCA
047
TOCOM
039
MACOM
033
REGAL
049
TOSHIBA
100
081
MAGNAVOX
010
REGENCY
057
UNIKA
030
MEMOREX
100
REMBRANT
025
MOVIE TIME
028
032
SAMSUNG
102
107
030
068
NSC
015
028
SCIENTIFIC ATLANTA
003
011
041
042
043
045
046
025
(GOLDSTAR)
001
106
012
101
064
038
005
079
071
073
054
SHERITECH
022
SIGNAL
030
SIGNATURE
052
POST NEWS WEEK 016
SL MARX
030
037
053
050
008
009
040
056
007
014
024
UNITED CABLE
004
053
UNIVERSAL
005
007
014
024
026
027
032
035
012
015
018
086
087
088
089
ZENITH
100
114
060
093
Mærke
Koder
035
047
057
VIEWSTAR
A STB
Mærke
Koder
Mærke
Koder
Mærke
Koder
ALPHASTAR DSR
123
EUROPLUS
114
MACOM
010
AMPLICA
050
FUJITSU
017
021
BIRDVIEW
051
126
129
133
134
CHANNEL MASTER 013
014
015
003
004
016
036
055
031
059
101
CHAPARRAL
008
009
HITACHI
139
140
CITOH
054
HOUSTON TRACKER
033
037
CURTIS MATHES
050
145
057
104
DRAKE
005
006
007
010
HUGHES
068
011
052
112
116
JANIEL
060
JERROLD
012
01 8
077
141
GENERAL INSTRUMENT
022
039
027
029
05 1
059
063
064
SATELLITE SERVICE CO 028
065
085
NEXTWAVE
028
124
SONY
103
NORSAT
069
070
STARCAST
041
PACE SKY SATELLITE
143
SUPER GUIDE
020
124
125
PANASONIC
060
TEECOM
023
026
075
087
PANSAT
121
088
090
107
130
PERSONAL CABLE 117
137
125
142
PHILIPS
071
TOSHIBA
002
127
PICO
105
UNIDEN
016
025
042
043
061
PRESIDENT
019
102
044
045
048
049
110
078
079
080
086
101
135
136
147
DX ANTENNA
024
046
056
076
KATHREIN
108
PRIMESTAR
030
ECHOSTAR
038
040
057
058
LEGEND
057
PROSAT
072
093
094
095
096
LG
001
RCA
066
106
VIEWSTAR
115
097
098
099
100
LUTRON
132
REALISTIC
043
074
WINEGARD
128
146
122
LUXOR
062
SAMSUNG
123
ZENITH
081
082
089
MEMOREX
057
SCIENTIFIC ATLANTA
032
091
120
ELECTRO HOME
56
(GOLDSTAR)
144
138
111
083
084
IR-koder
G
Tilslut den kabelforbundne
G
Udgangsimpulsform
Enkelt puls, moduleret
til
fjernbetjening
med 37.917
fjernbetjeningsporten pa
tv'et.
ved 455 kHz
kHz-signal
TC
Bærefrekvens
FCAR
Konfiguration
?
1/TC
Driftskvotient
T1
G
=
fosc/12
=
T1/TC
=
=
1/3
af billede
1. billede
L
Startkode
Lav
brugerdefineret
kode
Høj brugerdefineret
kode
Datakode
Datakode
C0 C1C2C3C4C5C6C7C0C1C2C3C4C5C6C7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7
?
Gentag
billede
Gentag
kode
Tf
G Startkode
9ms
G
Gentag
4.5
ms
0.55
kode
ms
DANSK
9ms
2.25
ms
G Bitbeskrivelse
?
?
Bit "0"
0.56
Bit "1"
0.56
ms
1.12
ms
2.24
ms
ms
G Billedinterval: Tf
Bølgeformen transmitteres, sa længe
en
tast holdes nede.
Tf
Tf
Tf=108
ms
@455 kHz
57
Reference
IR-koder
0F
TV
08
POWER
0B
INPUT
C4
TÆND
C5
SLUK
60
PIP
5D
ZOOM-
5C
ZOOM+
0E
SLEEP
20
TEXT
52
SSM
4D
PSM
0A
I/II
43
MENU
79
ARC
5B
EXIT
07
F
06
G
40
D
41
E
44
OK
72
PIP PR-
71
PIP PR+
63
SWAP
61
PIP INPUT
72
RED
71
GREEN
63
YELLOW
61
BLUE
02
VOL D
03
VOL E
00
PRD
01
PRE
09
MUTE
53
LIST
10~19
Nummertast 0
1E
FAVOURITE
1A
Q.VIEW
64
SIZE
62
PIP
:
POSITION
Teletekst
58
9
~
70
INDEX
65
HOLD
26
TIME
2A
REVEAL
24
MIX
22
MODE
:
UPDATE
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Diskret IR-kode (kun tændt)
Diskret IR-kode (kun slukket)
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
Installation af ekstern
ekstern kontrolenhed ; RS-232C
-
-
-
Tilslut
RS-232C-indgangsstikket til en ekstern kontrolenhed (som f.eks. en computer eller
tem), og betjen tv-apparatets funktioner fra en ekstern enhed.
Tilslut den serielle port pa kontrolenheden til RS-232C-stikket pa tv-apparatets bagpanel.
RS-232C-tilslutningskabler leveres ikke sammen med tv-apparatet.
et
A/V-kontrolsys-
Installation
Installation af
af RS-232C
RS-232C INPUT
(CONTROL/SERVICE)
PC
Stiktype;
Stiktype;
D-Sub 9-bens
9-bens hanstik
Nr.
Navn
pa
1
Ingen
forbindelse
2
RXD
3
TXD
4
DTR
5
GND
6
DSR
7
8
9
1
ben
5
(Receive data) (Modtager data)
(Transmit data) (Transmitterer data)
(DTE side ready) (DTE-side klar)
(DCE side ready) (DCE-side klar)
RTS (Ready to send) (Klar til afsendelse)
CTS (Clear to send) (Klar til afsendelse)
Ingen forbindelse
Konfigurationer
9
6
af
af RS-232C
Konfigurationer med 3
ledninger (ikke standard)
Konfigurationer med 7 ledninger
(RS-232C-standardkabel)
PC
TV
PC
TV
DANSK
RXD
2
TXD
RXD
2
3
TXD
TXD
3
RXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
GND
GND
5
5
GND
DTR
4
DSR
DTR
4
4
DTR
DSR
6
DTR
DSR
6
6
DSR
RTS
7
CTS
RTS
7
7
RTS
CTS
8
RTS
CTS
8
8
CTS
D-Sub 9
3256487
D-Sub 9
D-Sub 9
D-Sub 9
59
Reference
Installation af ekstern
ekstern kontrolenhed ; RS-232C
Set
Set ID
(sæt-id)
KANAL
-
-
Brug denne funktion til at angive et skærm-id-nummer.
Se "Mapping af rigtige data 1". Se side61.
Børnesikring
BILLEDE
2.
3.
Indstil ID
1
G
Demo
LYD
Tryk pa knappen MENU (menu), og brug derefter knappen D
/ E til at vælge menuen SPECIAL.
Tryk pa knappen G, og brug derefter knappen D / E til at
vælge Indstil ID.
Tryk pa knappen G, og brug derefter knappen F / G til at indstille Indstil ID til at vælge det ønskede skærm-id-nummer.
99.
Justeringsomradet for Indstil ID (sæt-id) er 1
Tryk pa knappen OK for at gemme.
1.
Sprog(Language)
Logo light
Indhold
TIME
SPECIAL
SKÆRM
~
4.
PIP/DW
Baudrate: 9600
?
Datalængde: 8
Paritet: Ingen
Stopbit: 1 bit
?
?
?
*
Transmission
bps (UART)
bit
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
et
[Command 1]: Første kommando. (k,x eller m)
[Command 2]: Anden kommando.
[Set ID]: Du kan justere Set ID (tv-apparat-id) og vælge det
ønskede skærm-id-nummer i en speciel menu.
Justeringsomradet er 1-99. Nar du vælger 0 i Set
ID (Tv-apparat-id), kontrolleres alle de tilsluttede tvapparater. Tv-apparat-id'et angives som decimal (199) i menuen og som hexadecimal (0x0-0x63) i
transmissionsprotokollen/den modtagende protokol.
[DATA]: Til afsendelse af kommandodata.
*
Kommunikationskode: ASCII-kode
Brug
*
krydskabel.
*
Referenceliste
over
over
kommandoer
KOMMANDO KOMMANDO DATA
2
1
(Hexadecimal)
01. Tænd/sluk
02.
03.
ka0~1
IValg af indgang (Hovedbillede)
Valg af indgang (Indblændet billede)
04. Formatforhold
x
b
*
x
y
*
*
Send FF-data for at læse status for kommandoen.
[Cr]: Vognretur.
*
ASCII-kode 0x0D
kc0~6
05. Sla skærmbilledet fra
kd0~1
06. Sla
ke0~1
07.
kf0~64
lyden fra
Lydstyrke
08. Kontrast
kg0~64
09.
kh0~64
Lysstyrke
10. Farve
ki0~64
11.
Toning
12. Skarphed
13.Valgafvisningpaskærmen
kj0~64
14. Tastaturlas
km0~1
15. Balance
kt0~64
16. Programvalg (hoved-tv-billede)
m
a
0
17. Programvalg (indblændet tv-billede)
m
b
0~1
18. Tast
m
c
Tastkode
*: Se '02~03.Valg af
Forg.
T ransmissions-/modtagende protokol
Transmissions-/modtagende
Kommunikationsparametre
?
Menu
[
*
indgang pa
l
63
(0x20)
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Skærmen transmitterer ACK
(Bekræftelse) baseret pa
dette format, nar den modtager normale data. De aktuelle
statusdata vises pa dette tidspunkt, hvis dataene kan
læses. Hvis dataene
for
0~1
~
ASCII-kode for mellemrum
OK-bekræftelse
kk0~64
k
]:
er
i
skrivetilstand,
returneres dataene
pc'en.
Fejlbekræftelse
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
*
side +61.
Skærmen transmitterer ACK
(Bekræftelse) baseret pa
dette format, nar den modtager afvigende data fra ikkefunktionsdygtige funktioner eller kommunikationsfejl.
Data
Ulovlig kode
ingen supportfunktion
1:
2:
1.
Illegal
ID
(Ulovligt id)
:
Ved forkert eller
manglende
id i
en
kom-
mando.
2.
B_TokenLength
lig med 2.
3. Error
!=2
:
Hvis det første led i
==TOKEN_ERROR
indeholder
specialtegn
:
eller
en
kommando ikke
Hvis det første led i
tal, eller hvis
en
er
kommando
et mellemrum
er
plac-
eret forkert i det første led i kommandoen.
4.
5.
60
Illegal Opcodes (Ulovlig kode) : Hvis det forkerte alfabet
benyttes i det første led kommandoen.
Illegal Params (Ulovlige parametre) : Hvis den forkerte parameter angives i slutningen af en kommandolinje (det vil sige, at
parameterværdien ikke understøttes).
01. Tænd
G For
05. Sla skærmbilledet fra
(Kommando:a)
at tænde/slukke
G For
tv-apparatet.
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Sluk
:
at aktivere/deaktivere funktionen til at sla skærm-
billedet fra.
Transmission
Data 0
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
:Tænd
1
Data
0
:
Deaktiver funktionen til at sla skærmbilledet fra
1
:
Aktiver funktionen til at sla skærmbilledet fra
Bekræftelse
06. Sla
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
G For
G For
(Kommando:d)
at fa vist tænd-/sluk-funktionen.
lyden
(Kommando:e)
at aktivere/deaktivere funktionen til at sla
Du kan
MUTE
Transmission
fra
ogsa betjene denne funktion vha.
(Sla lyden fra) pa fjernbetjeningen.
Bekræftelse
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0
:
Aktiver funktionen til at sla
1
:
Deaktiver funktionen til
02.
af
Valg
G For
Sluk
:
:Tænd
1
indgang (Kommando:b) (Main
at fa vist
Picture
Input)
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
for
07.
:TV
20
:AV1
21:AV2
51or61:DVIDTV
22
:AV3
23:AV4
90
:
HDMI PC
30
:
50or60:DVIPC
91
:
HDMI DTV
S-Video
vha.
lydstyrkeknap-
Transmission
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Komponent
:
at
justere lydstyrken.
Du kan ogsa justere lydstyrken
perne pa fjernbetjeningen.
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
40
Lydstyrke (Kommando:f)
G For
Transmission
10
lyden fra (Ingen lyd)
at sla lyden fra (Lyd)
Bekræftelse
indgangskilde
tv-apparatet.
Du kan ogsa vælge en indgangskilde vha. knappen
INPUT pa fjernbetjeningen til tv-apparatet.
Data
lyden til/fra.
knappen
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Data 0
(Billede)
(Intet billede)
Min.: 0
?
Bekræftelse
Se
~
Maks.: 64
af
"Mapping
(send
rigtige
via
Hexadecimal-kode)
data 1"
som
vist nedenfor.
Bekræftelse
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
03.
Valg
af
indgang (Kommando:y) (Indgang
for indblændet
billede)
08. Kontrast
[x][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
10
:TV
20
:AV1
21:AV2
22
:AV3
23:AV4
30
:
S-Video
40
:
Komponent
G For
50or60:DVI
90
:
HDMI
Du
justere skærmbilledkontrasten.
kan ogsa justere kontrasten i menuen
at
Data
[y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
DANSK
Min.: 0
Se
~
Maks.: 64
af
"Mapping
(send
rigtige
via
Hexadecimal-kode)
data 1"
som
vist nedenfor.
Bekræftelse
(Kommando:c) (Hovedskærmbilledformat)
justere skærmbilledformatet.
Du kan ogsa justere skærmbilledformatet vha. knappen ARC
(Formatjustering) pa fjernbetjeningen eller i menuen Screen (Skærm).
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
at
*
af
Mapping
Transmission
0
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
A:Trin10
Data 0
:
Normalt skærmbillede
4
:
Spectacle
1
:
Bredformat
5
:
Fuld skærm
6
:
Original
(4:3)
(16:9)
2:14:9
I PC-tilstand
er
kun skærmformatforholdene 16:9 og 4:3
Bekræftelse
data 1
:Trin0
10:Trin16
64
tilgængelige.
rigtige
F:Trin15
3:Zoom
*
(Billede).
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
?
G For
Picture
Transmission
Bekræftelse
04. Formatforhold
(Kommando:g)
*
*
:
Trin100
Toning:
:
R50
Balance: L50
~
~
G50
R50
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
61
Reference
External Control
Control Device
09.
Setup
Setup
14. Tastaturlas
Lysstyrke (Kommando:h)
G For
Du
; RS-232C
G Lasning af betjeningsknapperne pa tv'ets frontpanel..
at
justere skærmbilledlysstyrken.
kan ogsa justere lysstyrken i menuen
(Kommando:m)
Picture
(Billede).
Transmission
Transmission
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Data
Min.: 0
?
Se
~
Maks.: 64
Mapping
af
(send via Hexadecimal-kode)
rigtige data 1. Se side 61.
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
10. Farve
G For
(Kommando:i)
justere skærmbilledfarven.
kan ogsa justere farven i menuen
Du
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Hvis du ikke bruger betjeningsknapperne pa tv'ets frontpanel,
kan du bruge denne funktion. Nar hovedafbryderen slas
til/fra, deaktiveres fjernbetjeningslasen.
15. Balance
at
G For
Picture
(Billede).
1: Las til
Bekræftelse
?
Bekræftelse
0: Las fra
at
(Kommando:t)
justere
balancen.
Transmission
Transmission
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min.: 0
?
Se
~
Maks.: 64
Mapping
af
(send via Hexadecimal-kode)
rigtige data 1. Se side 61.
Data
Min.: 0
?
Se
~
Maks.: 64
Mapping
af
(send via Hexadecimal-kode)
rigtige data 1. Se side 61.
Bekræftelse
Bekræftelse
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
11.
16.
Toning (Kommando:j)
G For
justere skærmbilledtoningen. (Kun NTSC M-indgang)
kan ogsa justere toningen i menuen Picture (Billede).
at
Du
Programvalg (Kommando:m a) (hoved-tv-indgangsbillede)
G Finindstil kanalen til følgende eller foregaende
Transmission
Transmission
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][Cr]
Data
Min.: 0
?
Se
~
Maks.: 64
Mapping
af
via
(send
rigtige data
Hexadecimal-kode)
1. Se side 61.
Data0:
Min
:
0
Programnummer
Maks.: 63 (send
~
via
nummer.
Hexadecimal-kode)
Bekræftelse
Bekræftelse
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
12.
Skarphed (Kommando:k)
G For
Du
justere skarpheden af skærmbilledet.
kan ogsa justere skarpheden i menuen Picture (Billede).
at
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
[a][ ][Set ID][ ][NG][Data0][x]
Transmission
17.
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
G Finindstil kanalen til følgende eller foregaende
Data
Transmission
Min.: 0
?
Se
~
Maks.: 64
Mapping
af
(send via Hexadecimal-kode)
rigtige data 1. Se side 61.
Bekræftelse
Valg
G For
af
visning pa
vælge visning pa
sla lyden til/fra.
at
skærmen
Min
skærmen af funktionen til at
1:
0
~
via
Bekræftelse
skærmen af funktionen til at sla
til
skærmen af funktionen til at
fra
lyden
sla lyden
18. Tast
(Kommando:m c)
Bekræftelse
G For
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Transmission
at sende
IR-fjerntastkode.
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data: Tastkode
(Se s.58)
Bekræftelse
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
62
Hexadecimal-kode)
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
[b][ ][Set ID][ ][NG][Data0][x]
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Visning pa
Visning pa
:
Programnummer
Maks.: 63 (send
(Kommando:I)
Transmission
Data 0:
[m][b][ ][Set ID][ ][Data 0][Cr]
Data0:
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
13.
Programvalg (Kommando:m b) (indblændet tv-indgangsbillede)
nummer.
DANSK
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement