LG AH215-JD, AH215 Owner's manual

LG AH215-JD, AH215 Owner's manual
Skriv model- og fabrikationsnummeret på enheden
ned herunder.
Opgiv oplysningerne på mærkatet i bunden af
enheden til din forhandler, hvis du får brug
for service.
Modelnummer
Fabrikationsnummer
:
:
LG DLP PROJEKTOR
Du bedes læse denne brugervejledning grundigt
igennem, førend du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til fremtidig brug.
AH215
BRUGERVEJLEDNING
DLP PROJEKTOR
Advarsel
Dette er et klasse B produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det tilfælde kræves det muligvis, at brugeren tager passende forholdsregler.
Indhold
Indhold
Sikkerhedsinstruktioner ..........................4
Den enkelte dels navn
Hoveddelen .....................................................7
Tilslutninger .....................................................7
Kontrolpanel ....................................................8
Fjernbetjening .................................................9
Isætning af batterier ........................................9
Statusindikatorer for projektor.........................10
Tilbehør ...........................................................11
Valgfrie, ekstra dele ........................................11
Installation og montering
Installationsinstruktioner..................................12
Grundbetjening af projektoren ........................13
Sådan bruger du Kensington Security System .14
Sådan tænder du for projektoren....................15
Sådan slukker du for projektoren....................15
Fokus og positionering af skærmbilledet ........16
Sådan vælger du kilde-mode ..........................16
Tilslutning
Sådan
Sådan
Sådan
Sådan
Sådan
tilslutter
tilslutter
tilslutter
tilslutter
tilslutter
du
du
du
du
du
til
til
til
til
til
en
en
en
en
en
Desktop PC ..............17
Notebook PC............17
videokilde .................17
DVD..........................18
DTV Set-Top Box .....18
Funktion
Video menuvalgmuligheder
Sådan justerer du videoen ..............................19
Billedkontrol.....................................................19
Farvetemperaturkontrol...................................20
Funktionen Smart Picture ...............................20
Gammakurvens skift .......................................21
Funktionen Brilliant color TM ...........................21
Funktionen White peaking
(hvid højdehævning) .....................................22
Funktionen Black level ....................................22
Funktionen Expert color ..................................23
Funktionen I-Sensor........................................24
Funktionen Filmtilstand ...................................24
Reset ..............................................................24
Specielle menuvalgmuligheder
Sådan vælger du sprog ..................................25
Sådan anvender du funktionen RATIO ...........25
Funktionen Overscan ......................................25
Funktionen flip horisontalt ...............................26
Funktionen flip lodret.......................................26
Funktionen Sleep time ....................................26
Funktionen Auto sleep ....................................27
Sådan bruger du funktionen Keystone ...........27
Sådan bruger du funktionen Blank .................27
Sådan bruger du funktionen Still.....................28
Sådan vælger du blank billedfarve .................28
Funktionen lampe-mode .................................28
Sådan kontrollerer du tidspunkt
for udskiftning af lampe ................................29
Valgmuligheder for skærmmenu
Funktionen Auto konfigurering ........................30
Sådan anvender du funktionen Phase............30
Sådan anvender du funktionen Clock.............30
Sådan anvender du funktionen Horizontal......31
Sådan anvender du funktionen Vertical ..........31
Oplysninger
Understøttet skærmvisning .............................32
Vedligeholdelse ...............................................33
Sådan udskifter du lampen .............................34
Sådan fastgør du linsens hætte til
projektoren ......................................................36
Specifikationer.................................................37
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end
gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås
ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik,
hvor du købte produktet.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsinstruktioner
Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.
➟ Sikkerhedsinstruktionerne gives på to måder, som vist nærmere herunder.
ADVARSEL : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage alvorlige personskader og endog død.
BEMÆRKNINGER : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage små personskader eller skade på
projektoren.
➟ Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den et sted, hvor brugeren altid nemt kan få fat i den.
Installation indendørs
Sæt ikke projektoren i direkte
sollys eller tæt ved varmekilder så
som radiatorer, åben ild og
brændeovne.
ADVARSEL
Placér ikke brændbare materialer
ved siden af projektoren.
Giv ikke børn lov til at hænge
henover den installerede projektor.
Det kan forårsage brandfare!
Dette kan forårsage, at projektoren falder
ned og forårsager personskade eller død.
Det kan forårsage brandfare!
Installation indendørs
Tag strømstikket ud og fjern alle
tilslutninger, før du flytter den.
Når projektoren placeres på et
bord, skal man sørge for ikke at
placere den tæt på kanten.
Ellers kan projektoren falde ned og
forårsage alvorlig skade på et barn
eller en voksen og alvorlig skade på
projektoren.
Anvend kun et passende stativ
Lad være med at blokere lufthullerne i
projektoren eller begrænse lufttilførslen på nogen som helst måde.
Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i enheden og kunne udgøre
en brandfare eller beskadige enheden!
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke projektoren tæt ved
kilder af damp eller olie så som
en luftfugter.
Placér ikke projektoren på et
sted, hvor den måske udsættes
for støv.
Dette kan forårsage brandfare eller
fare for elektrisk stød!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Anvend kun projektoren på en
plan og stabil overflade.
Sørg for at der er god ventilation
rundt om projektoren. Afstanden
mellem projektoren og væggen bør
være mere end 30 cm/12 tommer.
Den kan falde ned og forårsage
personskade og/eller beskadige
enheden.
En usædvanlig forøgelse af
temperaturen inde i enheden kan
udgøre en brandfare eller beskadige
enheden!
Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille tæppe eller et
sted, hvor ventilationen begrænses.
Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i projektoren og det
kunne måske udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
Installation udendørs
ADVARSEL
Anvend ikke projektoren et vådt sted så som på et badeværelse, hvor der er stor sandsynlighed for, at den
bliver våd.
Dette kan forårsage ildebrand eller fare for elektrisk stød!
Strøm
En jordledning bør tilsluttes.
Hvis du ikke tilslutter en jordledning, er der
en mulig fare for elektrisk stød forårsaget af
strømlækage. Hvis det ikke er muligt at
anvende jordledning, så bør du anvende et
separat relæ, der skal installeres af en
uddannet elektriker. Tilslut ikke jordledninger
til telefonkabler, lynafledere eller gasledninger.
4
ADVARSEL
Netstikket bør stikkes fuldstændigt
ind i stikkontakten, således at man
undgår brandfare!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
Sæt ikke tunge ting på
strømkablet.
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Sikkerhedsinstruktioner
Strøm
ADVARSEL
Anvend ikke alt for mange stik i net multi-stikkontakten.
Det kan resultere i overophedning af stikkontakten og forårsage brandfare!
Strøm
Rør aldrig ved stikket med våde
hænder.
Det kan forårsage fare for elektrisk
stød!
BEMÆRKNINGER
Tag grundigt fat i stikket, når du
tager det ud. Hvis du trækker i
ledningen, beskadiges den
muligvis.
Du bør undgå, at der samler sig
støv på stikkets ben eller på
stikkontakten.
Det kan forårsage brandfare!
Det kan forårsage brandfare!
Sæt ikke stikket i, når strømkablet
eller stikket er beskadiget, eller
hvis en hvilken som helst del af
stikkontakten er løs.
Sørg for, at strømkablet ikke
kommer i kontakt med skarpe eller
varme genstande så som
varmeapparater.
Sæt projektoren på et sted, hvor
folk ikke falder over eller træde på
strømkablet.
Dette kan forårsage brand, fare for
Dette kan forårsage brand, fare for
Dette kan forårsage ildebrand eller fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
elektrisk stød eller beskadige enheden! elektrisk stød eller beskadige enheden!
Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten på væggen.
(Brug ikke stikket som afbryderkontakt).
Det kan forårsage en mekanisk fejl eller være årsag til elektrisk stød.
Anvendelse
Sæt ikke ting med væske
ovenpå projektoren så som en
urtepotte, en kop, eller kosmetik
og lys.
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Hvis du spilder vand ned i projektoren, så skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten og
tage kontakt til et servicecenter.
ADVARSEL
I tilfælde af et voldsomt stød eller
skade på projektoren skal du
slukke for den og tage stikket ud af
stikkontakten samt kontakte
servicecentret.
Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Bortskaffelse af batterier skal ske
på forsigtig og sikker vis.
Hvis et barn sluger et batteri, så skal
du straks kontakte en læge.
Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
Fjern ikke nogen som helst
dæksler (udover dækslet til
linsen). Stor risiko for elektrisk
stød!
Sørg for at der ikke falder noget
ned i projektoren.
Hvis et billede ikke vises på
skærmen, skal du slukke for
enheden og tage stikket ud af
stikkontakten samt kontakte
servicecentret.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Lad være med at se direkte ind i
linsen, når projektoren er i brug.
Du kan få en øjenskade!
Rør ikke ved metaldele under
eller lige efter betjening, da huller
og lampedæksel forbliver meget
varme!
Vær forsigtig med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de tilsluttes et særligt kredsløb: Dvs. et kredsløb med enkelt
udgang, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb.
For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugervejledning.
Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede
vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket abelisolering er
farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du
kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket
ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en
autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det,
klemme det i en dør og træde på det. Vær opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet
kommer ud fra apparatet.
5
Sikkerhedsinstruktioner
Anvendelse
ADVARSEL
Rør aldrig ved vægstikkontakten,
når der er en gaslækage, men
åbn vinduerne og udluft rummet.
Lad være med at tabe
projektoren og tillad ikke voldsomme stød.
En gnist kan forårsage ildebrand eller
forbrænding.
Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade!
Lad være med at se direkte ind i
laserstrålen, da det kan forårsage
øjenskade!
Når projektorlampen er tændt, skal døren til linsen været åben, eller linsens hætte skal være fjernet.
Anvendelse
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke tunge ting ovenpå
projektoren.
Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade!
Vær omhyggelig med ikke at
støde til linsen, især når du
flytter projektoren.
Rør ikke ved projektorens linse.
Den er skrøbelig og går let i
stykker.
Anvend ikke skarpt værktøj på projektoren, da det vil beskadige projektorens hus.
Rengøring
WARNING
Brug ikke vand til rengøring af
projektoren.
Dette kan forårsage beskadigelse af
projektoren eller fare for elektrisk
stød.
I det usandsynlige tilfælde af røg
eller en mærkelig lugt fra
projektoren, skal du slukke for
den og tage stikket ud af
vægstikkontakten og kontakte din
forhandler eller et servicecenter.
Brug en luftspray eller en blød
klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at
fjerne støv eller pletter på
projektorens linse.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
Kontakt et servicecenter én gang årligt for
at få renset de indvendige dele i projektoren.
Ophobet støv kan forårsage mekanisk fejl.
BEMÆRKNINGER
Når du rengør delene af plastik så som projektorens hus, så skal du tage stikket
til projektoren ud og tørre projektoren af med en blød klud. Brug ikke
rengøringsmidler, sprøjt ikke vand på den, og tør den ikke af med en våd klud.
Brug især ikke rengøringsmidler (vinduesrens), bil- eller industripoleringsmidler,
slibemidler eller voks, benzen, alkohol osv., da disse produkter kan beskadige
produktet. Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.
Det kan forårsage ildebrand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet (deformation,
korrosion og beskadigelse).
Andet
ADVARSEL
Forsøg ikke at reparere projektoren på egen hånd. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.
Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren og kan give et elektrisk stød, lige som det kan ugyldiggøre garantien!
Andet
Sørg for at tage stikket ud, hvis
du ikke skal bruge projektoren i
en længere periode.
BEMÆRKNINGER
Service på lampen skal udføres
af kvalificeret servicepersonale.
Ophobet støv kan udgøre en brandfare
eller beskadige enheden!
Brug kun den specificerede batteritype.
Dette kan forårsage skade på fjernbetjeningen.
6
Sammenbland ikke gamle og nye
batterier.
Det kan få batterierne til at
overophede og lække.
Den enkelte dels navn
Den enkelte dels navn
Hoveddelen
* Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse punkter
(røde, blå eller grønne) på projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke
altid en fejlfunktion.
Fokusring
Zoomring
Kontrolpanel
Forreste fjernbetjeningssensor
Fodbetjent justeringsknap
Tilslutninger
USB(SVC ONLY)
COMPONENT IN
HDMI IN
Bagerste
fjernbetjeningssensor
S-VIDEO
RGB IN
VIDEO
AC IN
Stik til Kensington
Security System (Der
henvises til side 14)
7
Den enkelte dels navn
Kontrolpanel
Knappen
/
, KEYSTONE+/-
Tryk på knappen
/ at indstille funktionen Keystone (trapezkorrektion), når menuen Keystone vises på skærmen.
Knappen MENU
Knappen INPUT
Vælger eller lukker menuer.
Knappen
Skifter til RGB, HDMI, Video, S-Video eller Component tilstand.
/ Blank
Knappen
Justerer menufunktionerne./
Funktionen Blank kører og dækker skærmen med en still-baggrundsfarve (når
menuerne ikke vises).
Knappen AUTO
OK knap
Dette korrigerer automatisk
positionen og billedrystelser i
RGB-mode.
Kontrollerer aktuelle mode og gemmer funktionsændringen.
Knappen POWER (strøm)
TÆND og SLUK (ON/OFF) for projektoren.
8
/ I-Sensor
Justerer menufunktionerne. / Indstiller automatisk skærmens
lysstyrke i overensstemmelse med ændringer i de omgivende
lysforhold for at give optimal billedkvalitet.
Den enkelte dels navn
Fjernbetjening
Knappen POWER (strøm)
Knappen
OK,
Knappen RATIO
Knappen AUTO
Knappen INPUT
Knappen EXIT
Knappen MENU
/
/
/
Lysstyrkeindstilling
Kontrastindstilling
Knappen LIGHT
Knappen BLANK
Knappen I-Sensor
Knappen MODE
Knappen KEYSTONE
Knappen STILL
Knappen C.TEMP
Knappen LAMP
Knappen PICTURE
Knappen W.PEAK
Isætning af batterier
FORSIGTIG
EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI.
BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
• Luk batteridækslet op bag på fjernbetjeningen.
• Isæt den specificerede batteritype, så polerne vender korrekt, hvor "+" matcher med "+", og "-" matcher med "-".
• Isæt 1,5 V AAA-batterier. Sammenbland ikke gamle og nye
batterier.
9
Den enkelte dels navn
Statusindikatorer for projektor
* Øverst på projektoren viser indikatorerne for lampe, betjening og temperatur brugeren, hvilken betjeningsstatus, projektoren står i.
Indikator for lampe
Rød
Grøn(blinker)
Grøn
Orange(blinker)
Indikator for betjening
/
Sluk
Indikator for temperatur
Orange
Rød(blinker)
Rød
Indikator for lampe
Rød(blinker)
Grøn(blinker)
10
Indikator for betjening
Indikator for temperatur
Standby.
Lampen varmes op.
Enheden er i drift (der er tændt for lampen)
Lampen køler af (10 sekunder).
Der er slukket for projektoren på grund af ekstrem varme
(1 minut og 30 sekunder).
Der er slukket for strømmen.
Standby – Denne funktion afkøler projektoren på naturlig
vis i 4 minutter, efter at der er slukket for den.
Dette er en advarselsmeddelelse om ekstrem varme, når
der er tændt for projektoren.
Sluk for projektoren og kontroller ventilatoren.
Der er slukket for strømmen, fordi den indvendige køleblæser ikke virker. Kontakt et lokalt servicecenter.
Projektorlampens levetid er næsten forbi, og den skal
udskiftes med en ny lampe.
Der opstod en fejl i projektorlampen. Tænd igen for projektoren efter den nødvendige afkølingstid. Hvis denne indikator
igen blinker rødt, skal du kontakte det lokale servicecenter.
Dækslet til lampen er åbent.
Den enkelte dels navn
Tilbehør
1.5V
1.5V
2 batterier
Fjernbetjening
Strømkabel
Computerkabel
Brugervejledning
Videokabel
Brugervejledning til CD
Linsehætte & rem
Valgfrie, ekstra dele
*
*
*
*
Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at købe disse emner.
Når du installerer enheden i loftet, skal du kun anvende loftsmonteringen til projektoren.
Pæren er en forbrugsartikel og skal udskiftes med en ny, når den er brændt ud.
Valgfrie dele kan udskiftes uden forudgående varsel til forbedring af produktets kvalitet, og nye valgfrie dele kan tilføjes.
Loftsmonteringsdele til projektoren
Projektorskærm
S-Video kabel
Lampe
HDMI Kabel
SCART til RCA jack-stik
Komponentkabel
11
Installation og montering
Installation og montering
Installationsinstruktioner
* Placér ikke projektoren under følgende forhold. Det kan forårsage fejlfunktion eller skade på produktet.
Sørg for at der er god ventilation rundt om projektoren.
● Projektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i
● Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille
● Skub aldrig til projektoren og spild ikke nogen som helst
● Lad der være tilstrækkelig afstand (30 cm/12 tom-
bunden og ventilationshuller (udblæsning) øverst. Lad
være med at blokere eller placere noget som helst tæt
ved disse åbninger, da der ellers kan opstå varmeophobning inde i apparatet, hvilket vil forårsage billedforringelse eller skade på projektoren.
væske ned i projektoren.
tæppe eller lignende overflade. Det forhindrer
muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren
forneden. Dette produkt bør kun monteres på en
væg eller i et loft.
mer eller mere) rundt om projektoren.
Placér denne projektor på et sted, hvor der er passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.
● Installér denne projektor udelukkende på steder med passende temperatur- og luftfugtighed. (der henvises til s.37)
Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive dækket af støv.
● Dette kan forårsage overophedning af projektoren.
Blokér ikke huller og åbninger i projektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte
punkter og/eller lyse punkter (rød, blå, grøn) som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et
helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.
For at få vist DTV-programmer er det nødvendigt at købe en DTV-modtager (Set-top Box) og forbinde den
med projektoren.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt under betjening
● Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis pæren er udstyret med elektronisk ballast, eller hvis der er isat en pære med
tre bølgelængder. Udskift disse pærer med produkter af international standard, så fjernbetjeningen kan anvendes på
normal vis.
12
Installation og montering
Grundbetjening af projektoren
1.Placér projektoren på en robust og vandret overflade sammen med PC'en eller AV-kilden.
2.Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den faktiske
størrelse på billedet.
3.Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis projektoren ikke er indstillet i en ret vinkel,
så bliver skærmbilledet ujævnt. Hvis dette sker, så kan keystone-justeringen korrigere dette (der henvises til side 27).
4.Tilslut kablerne fra projektoren til øvrige forbundne kilder og en vægstikkontakt.
projektorafstand baseret på billedformatet
Skærm
Projektor off-set forhold:134%
X/2
Skærmlængde(X)
X/2
Projektorafstand (D)
Y/2
Skærm
Skærmbredde (Y)
57.5mm
Y/2
Projektorafstand (D)
16 : 9 billedformat
Projektorafstand
Skærm
Skærmstørrelse
(inch)
Skærmstørrelse
(mm)
Skærmbredde
(mm)
Skærmlængde
(mm)
Korteste afstand
(mm)
Længste afstand
(mm)
* Den længste/korteste afstand
viser status efter justering til
funktionen zoom.
13
Installation og montering
Sådan bruger du Kensington Security System
● Projektoren har et stik til et ''Kensington'' Security System på sidepanelet. Tilslut kablet til ‘Kensington’ Security
System som vist herunder.
● For detaljeret installation og anvendelse af Kensington Security System henvises der til brugervejledningen, der følger med Kensington Security System sættet.
Og hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man gå ind på adressen http://www.kensington.com,
internethjemmesiden for firmaet Kensington, der handler med dyrt elektronisk udstyr så som notebook
PC'ere eller projektorer.
● Kensington Security System er et valgfrit emne.
AC
IN
14
Installation og montering
Sådan tænder du for projektoren
1. Tilslut strømkablet korrekt.
2. Fjern linsens hætte. Hvis den forbliver på, kan den blive deform på grund af varmen, der afgives fra projektorlampen.
3. Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen eller på det øverste panel.
(Den grønne driftsindikator blinker, hvis lampen er i opstartsforløbet).
● Der vises et billede, efter at der er tændt for driftsindikatorlampen (grøn).
● Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen eller på knappen INPUT på kontrolpanelet for at vælge det ønskede indgangssignal.
BEMÆRK!
* Tag ikke stikket ud til strømkablet, når indsugnings-/udblæsningsventilatoren er i drift. Hvis stikket til strømkablet tages ud, når
indsugnings-/udsugningsventilatoren er i drift, tager det muligvis længere tid at aktivere lampen, efter at der er tændt for strømmen, og lampens levetid forkortes muligvis.
Sådan slukker du for projektoren
1. Tryk på knappen POWER på det øverste panel eller på fjernbetjeningen.
2. Tryk igen på knappen POWER på det øverste panel eller på fjernbetjeningen for at slukke for strømmen.
3. Hvis indikatoren for betjening blinker orange, hvilket vil sige at ventilatoren kører, (10 sekunder), så skal du ikke
slukke for projektoren. Når indikatoren forbliver orange, kan du tage stikket til strømkablet ud.
● Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så fungerer strømknappen på det øverste panel eller på fjernbetjeningen ikke.
● Denne projektor har en funktion 'Hurtig tænd/sluk for strøm' (Quick Power On/Off), hvormed brugeren hurtigt kan tænde eller slukke for den.
Power off?
Please press Power key again.
* Hvad er 'Hurtig tænd/sluk for strøm'?
Projektoren går i standbyfunktion uden at vente på at blive kølet af.
Hvis standbyfunktionen fortsætter i et vist antal minutter, kan projektoren kører uden at blive afkølet, når der tændes for den igen.
15
Installation og montering
Fokus og positionering af skærmbilledet
Når der fremkommer et billede på skærmen, skal du kontrollere, om det er i fokus og passer godt til skærmen.
Zoomring
Fokusring
● For at justere billedets fokus skal du dreje fokusringen, som er den yderste ring på linsen.
● For at justere billedets størrelse skal du dreje zoomringen, som er den inderste ring på linsen.
For at hæve eller sænke billedet på skærmen skal du hæve eller sænke justeringsfødderne nederst
på projektoren ved at trykke på den fodbetjente justeringsknap, som vist herunder.
PUSH
1. Samtidig med at du trykker på den fodbetjente knap, skal du hæve eller sænke projektoren for at placere skærmbilledet i den korrekte position.
2. Giv slip på knappen for at låse justeringsfødderne fast i den nye position.
3. Drej foden bagpå for at finindstille højden på projektoren.
Du skal ikke trykke ned på projektoren, efter at du har hævet den forreste justeringsfod.
Sådan vælger du kilde-mode
1. Tryk på knappen INPUT(kilde).
Select
OK
RGB
2. For hver gang, du trykker på knappen
RGB
Component
16
,
ændres skærmbilledet som vist herunder.
HDMI
S-Video
Video
Tilslutning
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en Desktop PC
* Du kan tilslutte projektoren til en computer med VGA, SVGA, XGA og SXGA udgang.
* Der henvises til side 32 vedr. understøttede skærmvisninger til projektoren.
< Sådan tilslutter du >
Tilslut RCB IN fra projektoren og computerens udgangsport
med computerkablet.
Sådan tilslutter du til en Notebook PC
< Sådan tilslutter du >
Tilslut RCB IN fra projektoren og computerens udgangsport
med computerkablet.
* Hvis du indstiller din computer til at sende signaler til både din
computer og den eksterne projektor, så vises billedet på den
eksterne projektor muligvis ikke korrekt. I det
tilfælde skal du indstille udgangs-moden på din computer
til udelukkende at sende signal til den eksterne projektor.
For yderligere oplysninger henvises du til betjeningsan
visningerne, der fulgte med din computer.
Sådan tilslutter du til en videokilde
* Du kan tilslutte en VTR, et videokamera eller en hvilken som helst anden kompatibel videobilledkilde til projektoren.
< Sådan tilslutter du 1 >
a. Tilslut video indgangsjack-stikkene på projektoren til
udgangsjack-stikkene på A/V kilden med videokablet.
<VCR>
< Sådan tilslutter du 2 >
b. Tilslut S-video indgangsjack-stikket på projektoren til Svideo udgangsjack-stikket på en A/V kilde med et S-videokabel.
* Du får en bedre billedkvalitet, når du tilslutter
S-videokilden til projektoren.
17
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en DVD
* Udgangsjack-stikkene (Y, PB, PR) på DVD'en er muligvis mærket som Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr i henhold til udstyret.
< Sådan tilslutter du >
Komponentkabel
a.Tilslut DVD-komponentkablet til PR, PB og Y på COMPONENT IN
på projektoren.
* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jack-stikkenes
farver med komponentkablets farver. (Y=grøn, PB=blå, PR=rød)
<DVD>
b. HDMI-tilstanden kan kun indstilles, når DVD-afspilleren har en
HDMI-port.
Signal
Component
RGB/DTV
480i
O
X
HDMI/DVI
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
1080p
O
X
O
Sådan tilslutter du til en DTV Set-Top Box
* For at modtage D-TV-programmer skal du købe en D-TV-modtager (Set-top Box) og forbinde den med projektoren.
* Der henvises til brugervejledningen til DTV Set-Top Box vedrørende forbindelse mellem projektor og DTV Set-Top Box.
Computerkabel
< Sådan tilslutter du en RGB kilde >
a. Tilslut RCB IN fra projektoren og DTV set-top boksens
udgangsport med computerkablet.
<D-TV Set-Top Box>
b. Brug en DTV modtager med DTV 480p(576p)/720p/1080i
mode.
< Sådan tilslutter du en HDMI kilde >
HDMI Kabel
a. Tilslut HDMI IN fra projektoren og DTV set-top boksens
udgangsport med HDMIkablet.
<D-TV Set-Top Box>
b. Brug en DTV modtager med DTV
480p(576p)/720p/1080i/1080p mode.
< Sådan tilslutter du en komponentkilde >
a. Tilslut komponentkablet, der er tilsluttet til DTV set-top boksen til PR, PB og Y på projektorens COMPONENT IN.
* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jackstikkenes farver med komponentkablets farver. (Y=grøn,
PB=blå, PR=rød)
18
Komponentkabel
<D-TV Set-Top Box>
Funktion
Funktion
* I denne vejledning er OSD (On Screen Display) (på-skærmen visning) muligvis forskellig fra den på din projektor, da
den blot er et eksempel på hjælp til betjening af projektoren.
* Denne betjeningsvejledning forklarer hovedsagligt betjening i RGB (PC) mode.
Video menuvalgmuligheder
< RGB mode >
Sådan justerer du videoen
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
●
●
●
for at vælge menuen
for at vælge et videoemne, som du ønsker at justere.
,
3. Tryk på knappen
,
,
for at justere skærmvisningen som ønsket.
Alle justeringer af menuvalgmulighederne
vil ikke påvirke andre
indgangskilder. Genjustér
menuvalgmulighederne for indgangskilderne,
som krævet.
For at genskabe den oprindelige billedkvalitet, efter at du har ændret den, skal
du trykke på knappen
OK efter at du har valgt emnet [Reset] item. (Kun til
RGB- og HDMI-signaler.)
Når du modtager et NTSC signal, vises billedemnet Tint(tone), som kan justeres (kun 60Hz).
●
Du kan justere kontrasten ved at trykke på knappen
●
Du kan justere lysstyrken ved at trykke på knappen
på fjernbetjeningen.
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
●
på fjernbetjeningen.
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
50
50
50
50
50
MENU Exit
Move
OK
< Video mode >
Picture mode
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Exit
Clear
80
50
50
50
0
Move
OK
Billedkontrol
* Brug Picture mode for at indstille projektoren til den bedste billedkvalitetsvisning.
* Funktionen Billedkontrol virker ikke i RGB eller HDMI tilstand.
1. Tryk på knappen MODE på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen
●
●
at vælge den ønskede billedkvalitet.
Hver gang du trykker på knappen
Clear
●
,
,
skifter billedkvaliteten som vist herunder:
Soft
User
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
19
Funktion
Farvetemperaturkontrol
- For at initialisere værdier (genindstille til standardindstillinger) skal du vælge valgmuligheden Medium.
1. Tryk på knappen C.TEMP på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen
●
●
●
,
for at vælge den ønskede skærmkvalitet.
Hver gang du trykker på knappen
,
så skifter skærmvisningen som vist herunder.
Natural
Cool
Warm
Medium
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
Funktionen Smart picture
1. Tryk på knappen PICTURE på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen
●
,
for at vælge den ønskede skærmkvalitet.
Hver gang du trykker på knappen
Normal
,
så skifter skærmvisningen som vist herunder.
Sports
Game
●
●
20
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
Presentation
Film
Funktion
Gammakurvens skift
* Med denne funktion skifter gammakurverne individuelt mellem rød, grøn og blå for at justere lysstyrken.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
,
for at vælge menuen
button to select Gamma curve shift emne.
,
OK.
,
for at
4. Når skærmbilledet herunder vises, skal du trykke på knapperne
,
for at justere skærbevæge dig mellem emnerne og på knapperne
men, som du vil have den.
●
●
Gammakurvens skift mellem rød, grøn og blå kan justeres mellem -20 og 20.
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
MENU Prev.
Natural
Presentation
Press OK Key
On
Low
Off
Off
Move
OK
Gamma Curve Shift Red
0
Gamma Curve Shift Green 0
Gamma Curve Shift Blue
0
Reset
Prev.
Move
Adjust
Funktionen Brilliant color
TM
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
●
,
,
for at vælge menuen
for at vælge emnet Brilliant color TM item.
eller
for at vælge On eller Off.
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
* Hvad er funktionen Brilliant color
TM
?
Med denne funktion kan man øge lysstyrken på hele skærmen eller sænke den
en smule for at få en fyldig gråskalafarve.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
MENU Prev.
Move
Natural
Presentation
On
Low
Off
Off
Select
21
Funktion
Funktionen White peaking (hvid højdehævning)
1. Tryk på knappen W.PEAK på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen
,
White peaking
for at vælge den ønskede skærmkvalitet.
10
Exit
Adjust
●
Standardværdien ændres muligvis afhængig af indgangs-modus.
Funktionen White peaking (hvid højdehævning) kan justeres fra 0 til 10.
● Du skal justere til en højere indstilling for at få et lysere billede. Justér til en
lavere indstilling for at få et mørkere billede.
● Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
●
Funktionen Black level
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
●
●
,
,
for at vælge menuen
for at vælge emnet Black level.
eller
for at vælge High eller Low.
Denne funktion fungerer i følgende tilstand: HDMI(YCbCr)
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
* Hvad er funktionen Black level ?
Når du ser film, kan du ved hjælp af denne funktion justere tv’et til optimal billedvisning. Juster skærmens kontrast og lysstyrke ved hjælp af det sorte niveau på
skærmen.
22
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
MENU Prev.
Move
Natural
Presentation
On
Low
Off
Off
Select
Funktion
Funktionen Expert Color
* Med denne funktion kan brugeren justere forstærkning, mætning og nuance for rød, grøn, blå, grønblå, magentarød og
gul individuelt.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
,
for at vælge menuen
for at vælge Expert Color emne.
,
OK.
,
for at
4. Når skærmbilledet herunder vises, skal du trykke på knapperne
for at justere skær,
bevæge dig mellem emnerne og på knapperne
men, som du vil have den.
●
Forstærkningen af rød, grøn, blå, grønblå, magentarød og gul kan justeres
mellem 0 og 100.
● Mætningen af rød, grøn, blå, grønblå, magentarød og gul kan justeres mellem
0 og 100.
● Nuancen af rød, grøn, blå, grønblå, magentarød og gul kan justeres mellem 50 og 50.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
Red Gain
Green Gain
Blue Gain
Cyan Gain
Mgt Gain
Yellow Gain
Saturation-Red
Saturation-Green
Saturation-Blue
Saturation-Cyan
Saturation-Mgt
Saturation-Yellow
Hue-Red
Hue-Green
Hue-Blue
Hue-Cyan
Hue-Mgt
Hue-Yellow
Reset
Prev.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
MENU Prev.
Move
Natural
Presentation
On
Low
Off
Off
Select
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
Move
Adjust
23
Funktion
Funktionen I-Sensor
1. Tryk på knappen I-Sensor på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen
●
,
for at vælge den ønskede skærmkvalitet.
Hver gang du trykker på knappen
,
så skifter skærmvisningen som vist herunder.
Off
On
●
Når I-Sensor-funktionen er slået til, kan funktionerne til strålende farver og forøgelse af hvid ikke benyttes.
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
● Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
●
* Hvad er I-Sensor-funktion?
Projektoren indstiller lysstyrken på sin egen skærm i overensstemmelse med ændringer i de omgivende lysforhold og
ved hjælp af en viewer til farvejustering genskabes motivernes ægte naturlige farver.
Denne funktion virker ikke korrekt, hvis projektoren monteres i loftet, eller der er forhindringer rundt om den.
Funktionen Filmtilstand
- Denne funktion opretholder de bedste skærmforhold, når en bruger ser en film.
Kun til AV- og Component 480i og 576i.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
●
,
,
for at vælge menuen
for at vælge emnet Film mode item.
eller
for at vælge On eller Off.
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
MENU Prev.
Natural
Presentation
Move
Reset
●
For at gå tilbage til fabrikkens standardindstilling skal du vælge [Reset] ved hjælp af knapperne
knappen
OK.
24
,
og trykke på
On
Low
Off
Off
Select
Funktion
Specielle menuvalgmuligheder
Sådan vælger du sprog
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
,
for at vælge menuen
Language
for at vælge emnet Language.
,
,
for at vælge det sprog, som du ønsker at anvende.
●
On-Screen-Display (OSD) (på-skærmen-visning) vises på det valgte sprog.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
English
Aspect Ratio
16 : 9
Overscan
10%
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Off
Auto sleep
Off
MENU Prev.
Move
Select
Sådan anvender du funktionen RATIO
1. Tryk på knappen RATIO på fjernbetjeningen
Hver gang du trykker på knappen, så skifter skærmvisningen som vist herunder.
16:9
4:3
16:9
4:3
BEMÆRK!
Du kan også bruge denne funktion ved at bruge knappen MENU.
Funktionen Overscan
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
,
for at vælge menuen
English
Language
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
,
for at vælge emnet Overscan.
eller
.
Funktionen Overscan kan kun justeres i RGB-DTV mode, HDMI-DTV mode
eller Component mode..
● Funktionen Overscan kan justeres mellem Off og 10%.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
●
16 : 9
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
MENU Prev.
10%
Off
Off
Move
Select
25
Funktion
Funktionen flip horisontalt
* Med denne funktion vendes det viste billede horisontalt.
Anvend denne funktion, når du fremviser et billede omvendt.
English
Language
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
,
for at vælge menuen
for at vælge emnet Flip horizontal.
,
OK for at se det vendte billede.
●
Hver gang du trykker på knappen
OK, så vendes billedet.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
16 : 9
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
10%
To flip
Off
Off
MENU Prev.
Move
OK
Funktionen flip lodret
* Med denne funktion vendes det viste billede lodret.
* Når du monterer projektoren omvendt i loftet, skal du vende billedet lodret og vandret.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knappen
●
●
,
for at vælge menuen
for at vælge emnet Flip Vertical (flip lodret).
,
OK for at se det vendte billede.
Hver gang du trykker på knappen
OK, vendes billedet.
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
English
Language
16 : 9
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
10%
To flip
Off
Off
MENU Prev.
Move
OK
Funktionen Sleep time
* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
3. Tryk på knapperne
●
,
for at vælge menuen
for at vælge emnet Sleep time.
,
,
for at indstille det ønskede klokkeslæt
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
16 : 9
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
MENU Prev.
26
English
Language
10%
Off
Off
Move
Select
Funktion
Funktionen Auto sleep
* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret, og der ikke er et signal.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
2. Tryk på knappen
●
for at vælge menuen
for at vælge emnet Auto sleep.
,
3. Tryk på knapperne
,
for at indstille det ønskede klokkeslæt
,
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
Off
240 Min
10 Min
20 Min
180 Min
30 Min
120 Min
60 Min
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Set ID
Presentation timer
MENU Prev.
4:3
Off
Off
Off
1
Off
Move
Select
90 Min
Sådan bruger du funktionen Keystone
* Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren, og når billedet har trapezform.
* Du skal kun bruge funktionen Keystone (trapezkorrektion), når du ikke kan opnå den bedste projektorvinkel.
1. Tryk på knappen KEYSTONE på fjernbetjeningen
2. Tryk på knappen
eller
for at justere skærmen, som du ønsker den.
Keystone
Exit
0
Adjust
● Keystone
kan justeres fra -20 til 20.
Du kan bruge funktionen Keystone på
menuskærmen ved at trykke på
knappen MENU eller ved at trykke på knappen Keystone + og Keystone – på
kontrolpanelet.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
●
Sådan bruger du funktionen Blank
* Denne funktion er måske effektiv, hvis du har behov for at tiltrække dig tilhørernes opmærksomhed under præsentationer,
møder eller orienteringsmøder.
1. Tryk på knappen BLANK.
●
●
Skærmen slukkes, og der vises en baggrundsfarve.
Du kan vælge baggrundsfarven.
(Der henvises til ‘Sådan vælger du blank billedfarve’)
2. Tryk på en vilkårlig tast for at annullere funktionen blank.
●
Lad være med at blokere projektorlinsen med nogen som helst objekter, når projektoren er i brug, da dette kan forårsage,
at objekterne bliver varme og deforme eller endog forårsager ildebrand. Hvis du midlertidigt vil slukke for lampen, skal du
trykke på BLANK på projektoren eller på fjernbetjeningen.
27
Funktion
Sådan bruger du funktionen Still
1. Tryk på knappen STILL.
* Du kan fastfryse indgangsbilledet.
<Still-billede>
<Bevægeligt billede>
2. For at gå ud af STILL skal du trykke på en hvilken som helst knap.
* Funktionen STILL ophører automatisk efter ca. 10 minutter.
Sådan vælger du blank billedfarve
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
,
for at vælge menuen
2. Tryk på knappen
,
for at vælge emnet Blank Image.
3. Tryk på knappen
,
for at vælge den farve, du ønsker at anvende.
Keystone
Blank Image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
●
Baggrundsfarven ændres til den valgte blankfunktionsfarve.
● Som blank billedfarve kan du vælge blå, sort, grøn eller logo.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
Funktionen lampe-mode
1. Tryk på knappen LAMP.
2. Tryk på knappen
●
●
28
for at vælge High Bright eller Economic.
Hver gang du trykker på knappen
High Bright
●
,
,
så skifter skærmvisningen som vist herunder
Economic
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
0
Logo
High Bright
11 Hr
Move
Select
Funktion
Sådan kontrollerer du tidspunkt for udskiftning af lampe
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
.
,
for at vælge menuen
2. Den anvendte forbrugstid for lampen vises.
●
Når projektorlampens levetid næsten er forbi, så bliver indikatoren for lampe
rød.
● Lysdioden, der advarer om lampen, lyser konstant rødt i tilfælde af, at lampens levetid er overskredet.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
Keystone
Blank Image
Lamp mode
Lamp time
MENU Exit
0
Logo
High Bright
11 Hr
Move
OK
29
Funktion
Valgmuligheder for skærmmenu
Funktionen Auto konfigurering
* Med denne funktion er du sikret den bedste videokvalitet via automatisk justering af den horisontale størrelse og synkronisering af billedet.
* Funktionen Auto Tracking fungerer kun i RGB indgang.
1. Tryk på knappen AUTO på fjernbetjeningen.
●
Billedposition og synkronisering justeres automatisk.
2. Hvis der - selv efter automatisk kompensering - kræves yderligere manuel kompensering i henhold til de forskellige PC-mode indgange, skal du udføre
Phase, Clock, Horizontal eller Vertical i menuen
. Under visse
omstændigheder kan du ikke få den bedste billedkvalitet udelukkende ved brug
af auto-korrektion.
Auto configure
BEMÆRK!
Du kan også bruge denne funktion ved at bruge knappen MENU. (Kun i RGB mode)
For at få det bedste resultat skal du udføre denne funktion samtidig med, at du viser et still-billede.
Sådan anvender du funktionen Phase
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
menuen
.
2. Tryk på knappen
3. Brug knappen
have den.
,
,
for at vælge
for at vælge emnet Phase.
for at justere skærmkvaliteten, som du vil
,
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
8
0
0
0
MENU Store
Move
Adjust
Move
Adjust
●
Med Phase kan der justeres mellem 0 og 63.
● Det justérbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
Sådan anvender du funktionen Clock
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
menuen
.
2. Tryk på knappen
3. Brug knappen
have den.
,
,
,
for at vælge
for at vælge emnet Clock.
for at justere skærmkvaliteten, som du vil
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
●
Med Clock kan der justeres mellem -20 og 20.
● Det justérbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
30
8
0
0
0
Funktion
Sådan anvender du funktionen Horizontal
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
menuen
.
2. Tryk på knappen
3. Brug knappen
have den.
,
,
for at vælge
for at vælge emnet Horizontal.
for at justere skærmkvaliteten, som du vil
,
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
8
0
0
0
MENU Store
Move
Adjust
Move
Adjust
●
Med Horizontal kan der justeres mellem -50 og 50.
● Det justérbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
Sådan anvender du funktionen Vertical
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
menuen
.
2. Tryk på knappen
3. Brug knappen
have den.
,
,
,
for at vælge
for at vælge emnet Vertical.
for at justere skærmkvaliteten, som du vil
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
●
Med Vertical kan der justeres mellem -25 og 25.
● Det justérbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
● Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen EXIT for at gå ud af
menuskærmen.
31
Oplysninger
Understøttet skærmvisning
* Følgende tabel viser de skærmformater, der understøttes af projektoren.
Sources
*
*
*
*
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq.(kHz)
Hvis projektoren ikke understøtter indgangssignalet, så vises meddelelsen “Out of range” på skærmen.
Projektoren understøtter DDC1/2B type som Plug & Play funktion. (Automatisk genkendelse af PC-skærm)
Synkroniserings indgangsformen for horisontale og vertikale frekvenser er Separate.
Afhængig af hvilken PC, det er, så må den optimale vertikale frekvens ikke vises op til den optimale frekvens indstillet i ‘Registration information
(Display registration information)’. (fx: Den optimale vertikale frekvens kan vises op til 85Hz eller under i en opløsning på 640X480 eller 800X600).
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
32
Component-*1 RGB(DTV)-*2
HDMI(DTV)-*3
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
1080p
O
X
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
1080p
O
X
O
* Kabeltype
1- Component kabel
2- Computer kabel
3- HDMI kabel
Oplysninger
Vedligeholdelse
* Projektoren har kun brug for lidt vedligeholdelse. Du bør holde linsen ren, da al snavs og alle pletter måske vises på skærmen. Hvis en hvilken som
helst del skal udskiftes, så skal du kontakte din forhandler. Når du rengør en hvilken som helst del af projektoren, skal du altid først slukke for strømmen og tage stikket til projektoren ud.
Rengøring af linsen
Du skal rengøre linsen, når som helst du bemærker snavs eller støv på overfladen af den. Tør linsens overflade forsigtigt af med en luftspray eller en
blød, tør fnugfri klud.
For at fjerne snavs eller pletter på linsen skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så forsigtigt tørre linsens overflade
af.
Sådan rengør du projektorens hus
Når du skal rengøre projektorens hus, skal du først tage stikket til strømkablet ud. For at fjerne støv eller snavs skal du tørre huset af med en blød,
tør og fnugfri klud. For at fjerne vanskelige pletter eller snavs skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så tørre huset
af. Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere eller andre kemiske opløsningsmidler, da de kan være skyld i, at huset bliver skævt eller misfarvet.
33
Oplysninger
Sådan udskifter du lampen
Udskiftning af lampe
Udskiftningsintervallet afhænger muligvis af, hvordan projektoren bruges. Du kan se
hvor lang tid, lampen har været i brug, under afsnittet LAMP TIME i Menu (side 29).
You must replace the lamp when:
●
●
●
<Kontrolpanel>
Det projicerede billede bliver mørkere eller begynder at være forringet.
Indikatoren for lampe er rød.
Indikator for lampe
Meddelelsen "Replace the lamp" (udskift lampen) vises på skærmen, når du tænder for (on) projektoren.
Vær forsigtig, når du udskifter lampe
- Tryk på knappen POWER (strøm) på styrepanelet eller på fjernbetjeningen for at slukke for strømmen (off).
- Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så skal du ikke slukke for netstrømmen, førend driftsindikatorens
lysdiode lyser konstant (orange).
- Lad lampen afkøle 1 time, førend du udskifter den.
- Du bør altid anvende samme type lampe fra et LG Electronics servicecenter. Brug af andre fabrikanters lamper kan
beskadige projektoren og lampen.
- Træk kun lampen ud, når du skal udskifte den.
- Hold lampeenheden uden for børns rækkevidde. Hold lampen væk fra varmekilder så som radiatorer, komfurer osv.
- For at mindske risikoen for ildebrand må lampen ikke komme i berøring med væsker eller fremmedlegemer.
- Placér ikke lampen tæt ved nogen som helst varmekilder.
- Sørg for, at den nye lampe fastgøres omhyggeligt med skruer. Ellers kan billedet blive mørkt, eller der kan være øget
risiko for ildebrand.
- Rør aldrig ved lampeglasset, da billedkvaliteten ellers kan forringes, eller lampens levetid kan reduceres.
Sådan får du fat i en udskiftningslampe
Lampens modelnr. findes på side 37. Kontrollér lampemodel og køb den så hos LG Electronics Service Center.
Brug af andet lampefabrikat kan beskadige projektoren.
Bortskaffelse af lampe
Den brugte lampe bortskaffes ved at returnere den til LG Electronics Service Center.
34
Oplysninger
Sådan udskifter du lampen
1
Sluk for projektoren og tag stikket til strømkablet
ud. Placér den forsigtigt på en blød overflade.
2
Skru skruerne fra lampens dæksel af med en
skruetrækker.
(Lad lampen afkøle 1 times tid, førend du fjerner den brugte lampe fra projektoren).
Bolt til lampens hus
3
Efter at du har løftet lampens dæksel af, skal du
fjerne de to fastspændingsskruer på lampens hus
med en skruetrækker.
4
Løft lampen op i håndtaget.
Screws
Knap
5
7
Træk langsomt håndtaget ud og fjern lampens hus.
Fastspænd skruerne, du fjernede under trin 3.
(Sørg for, at den er omhyggeligt fastgjort)
6
Isæt forsigtigt den nye lampe i den korrekte
position. Sørg for, at den er isat korrekt.
8
Luk lampedækslet og fastgør skruerne fra trin 2 for
at montere dækslet.
(Hvis lampedækslet ikke er monteret korrekt, så kan der
ikke tændes for enheden)
BEMÆRK!
Brug af andre fabrikanters lamper kan beskadige projektoren eller lampen.
Sørg for, at lampens dæksel er omhyggeligt fastspændt. Hvis dækslet til lampen ikke er monteret korrekt, så kan
der ikke tændes for enheden. Hvis denne fejl fortsætter, skal du kontakte et autoriseret LG Service Center.
35
Oplysninger
Om kontrol af projektorlampe
ADVARSEL
●
Vent mindst 5 minutter før du slukker for projektoren, efter at du har tændt for den.
- Hvis du hyppigt tænder og slukker (On/Off) for lampen, kan det forringe lampens funktion.
●
Tag ikke stikket til strømkablet ud mens projektor og ventilator kører.
- Det kan resultere i kortere levetid for lampen, eller at lampen bliver beskadiget.
●
Projektorens levetid afhænger betydeligt af, hvordan den bruges og håndteringen af den.
●
I denne projektor er der anvendt en kviksølvslampe med højt tryk, som skal håndteres med ekstrem forsigtighed. Stød eller
misbrug under brug kan bevirke, at lampen eksploderer.
●
Hvis du fortsætter med at bruge projektoren et stykke tid efter, at lampen burde have været udskiftet, kan lampen eksplodere.
●
Følgende bør gøres, hvis lampen eksploderer.
- Tag straks stikket til strømkablet ud.
- Luft straks ud med frisk luft (ventilation).
- Få produktet kontrolleret i et servicecenter og udskift om nødvendigt lampen.
- Forsøg ikke selv at skille produktet ad, men lad en autoriseret tekniker gøre det.
Sådan fastgør du linsens hætte til projektoren
Sådan fastgør du linsens hætte
1
3
36
Sådan klargøres linsens hætte og remmen, der
fulgte med som tilbehør. Isæt enden af remmen
uden knude i hullet nederst i linsedelen på
projektoren.
2
Fastgør remmen i hullet i projektoren ved at stikke
enden af remmen uden knude ind i hullet og så
trække den ud igennem hullet.
Sæt remmen, der er fastgjort til projektoren, ind i
hullet i linsens hætte og før så linsens hætte
igennem løkken i remmen.
4
Delene er fuldstændigt samlede som vist på
illustrationen herunder.
Oplysninger
Specifikationer
MODEL
AH215 (AH215-JD)
Opløsning
1280(Horizontal) x 720(Vertical)pixel
Horisontalt/Verticalt Forhold
16:9(horizontal:vertical)
DLP panelstørrelse
0.62 tommer
Skærmstørrelse
Wide : 1,6 ~ 10,3m(40 ~ 250 tommer)
(Projektorafstand)
Tele : 1,8 ~ 11,9m(40 ~ 250 tommer)
Projektor off-set forhold
134%
Afstand till fjernbetjening
12m
Zoom-forhold
1:1,16
Videokompatabilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N
Strøm
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A-1,2A
Højde (mm/tommer)
94,5/3,7 (Uden ben)
Bredde (mm/tommer)
302/11,9
Længde (mm/tommer)
271/10,7
Vægy (kg/pund)
3,42/7,5
Driftstilstand
Projektorens lampe
Temperatur
Lampemodel
I drift : 32~104°F(0°C~40°C)
Under opbevaring og transit : -4~140°F(-20°C~60°C)
AJ-LAH2
Luftfugtighed
Lampens strømforbrug
I drift : 0~ 75% relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer
Ikke i drift : 0 ~ 85% relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer
220W
37
Skriv model- og fabrikationsnummeret på enheden
ned herunder.
Opgiv oplysningerne på mærkatet i bunden af
enheden til din forhandler, hvis du får brug
for service.
Modelnummer
Fabrikationsnummer
:
:
LG DLP PROJEKTOR
Du bedes læse denne brugervejledning grundigt
igennem, førend du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til fremtidig brug.
AH215
BRUGERVEJLEDNING
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement