LG AF115 Owner's manual

LG AF115 Owner's manual
BRUGERVEJLEDNING
LCOS PROJEKTOR
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold
den til evt. senere brug.
AF115
www.lg.com
LG LCOS PROJEKTOR
Advarsel
Dette er et klasse B produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det tilfælde kræves det muligvis, at brugeren tager passende forholdsregler.
Indhold
Indhold
Sikkerhedsinstruktioner ..........................4
Den enkelte dels navn
Hoveddelen .....................................................7
Tilslutninger .....................................................8
Kontrolpanel ....................................................9
Fjernbetjening .................................................10
Isætning af batterier ........................................10
Statusindikatorer for projektor.........................11
Tilbehør ...........................................................12
Valgfrie, ekstra dele ........................................12
Installation og montering
Installationsinstruktioner..................................13
Grundbetjening af projektoren ........................14
Sådan bruger du Kensington Security System .15
Sådan tænder du for projektoren....................16
Sådan slukker du for projektoren....................16
Fokus og positionering af skærmbilledet ........17
Sådan vælger du kilde-mode ..........................17
Tilslutning
Sådan
Sådan
Sådan
Sådan
tilslutter
tilslutter
tilslutter
tilslutter
du
du
du
du
til
til
til
til
en
en
en
en
Desktop PC ..............18
videokilde .................18
DVD..........................19
DTV Set-Top Box .....19
Funktion
SCREEN(skærm) Menuvalgmuligheder
Sådan ændrer du PJT modus.........................24
Sådan anvender du funktionen RATIO ...........24
Sådan bruger du funktionen Keystone ...........25
Funktionen Prøvemønster ..............................25
Funktionen Auto konfigurering ........................25
RGB konfig. Funktion......................................26
Funktionen Genindstil skærm .........................26
OPTION(Valgmuligheden) Menuvalgmuligheder
Sådan bruger du funktionen Still.....................27
Sådan vælger du sprog ..................................27
Sådan bruger du funktionen Blank .................27
Sådan vælger du blank billedfarve .................28
Funktionen Sleep time ....................................28
Funktionen Auto sleep ....................................29
Funktionen Genindstil valgmulighed ...............29
INFORMATION(Oplysninger)
Menuvalgmuligheder
For at få vist oplysninger om projektoren .......29
Oplysninger
Understøttet skærmvisning .............................30
Vedligeholdelse ...............................................31
Sådan udskifter du lampen .............................32
Specifikationer.................................................35
PICTURE(billede) Menuvalgmuligheder
Billedkontrol.....................................................20
Sådan justerer du videoen ..............................20
ADV. PICTURE (avanceret billede)
Menuvalgmuligheder
Funktionen Autom. linse..................................21
Funktionen Avanceret styring..........................21
Funktionen avanceret genindstilling af billede 23
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den
kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsinstruktioner
Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.
➟ Sikkerhedsinstruktionerne gives på to måder, som vist nærmere herunder.
ADVARSEL : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage alvorlige personskader og endog død.
BEMÆRKNINGER : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage små personskader eller skade på
projektoren.
➟ Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den et sted, hvor brugeren altid nemt kan få fat i den.
Installation indendørs
Sæt ikke projektoren i direkte
sollys eller tæt ved varmekilder så
som radiatorer, åben ild og
brændeovne.
ADVARSEL
Placér ikke brændbare materialer
ved siden af projektoren.
Giv ikke børn lov til at hænge
henover den installerede projektor.
Det kan forårsage brandfare!
Dette kan forårsage, at projektoren falder
ned og forårsager personskade eller død.
Det kan forårsage brandfare!
Installation indendørs
Tag strømstikket ud og fjern alle
tilslutninger, før du flytter den.
Når projektoren placeres på et
bord, skal man sørge for ikke at
placere den tæt på kanten.
Ellers kan projektoren falde ned og
forårsage alvorlig skade på et barn
eller en voksen og alvorlig skade på
projektoren.
Anvend kun et passende stativ
Lad være med at blokere lufthullerne i
projektoren eller begrænse lufttilførslen på nogen som helst måde.
Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i enheden og kunne udgøre
en brandfare eller beskadige enheden!
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke projektoren tæt ved
kilder af damp eller olie så som
en luftfugter.
Placér ikke projektoren på et
sted, hvor den måske udsættes
for støv.
Dette kan forårsage brandfare eller
fare for elektrisk stød!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Anvend kun projektoren på en
plan og stabil overflade.
Sørg for at der er god ventilation
rundt om projektoren. Afstanden
mellem projektoren og væggen bør
være mere end 30 cm/12 tommer.
Den kan falde ned og forårsage
personskade og/eller beskadige
enheden.
En usædvanlig forøgelse af
temperaturen inde i enheden kan
udgøre en brandfare eller beskadige
enheden!
Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille tæppe eller et
sted, hvor ventilationen begrænses.
Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i projektoren og det
kunne måske udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
Installation udendørs
ADVARSEL
Anvend ikke projektoren et vådt sted så som på et badeværelse, hvor der er stor sandsynlighed for, at den
bliver våd.
Dette kan forårsage ildebrand eller fare for elektrisk stød!
Strøm
En jordledning bør tilsluttes.
Hvis du ikke tilslutter en jordledning, er der
en mulig fare for elektrisk stød forårsaget af
strømlækage. Hvis det ikke er muligt at
anvende jordledning, så bør du anvende et
separat relæ, der skal installeres af en
uddannet elektriker. Tilslut ikke jordledninger
til telefonkabler, lynafledere eller gasledninger.
4
ADVARSEL
Netstikket bør stikkes fuldstændigt
ind i stikkontakten, således at man
undgår brandfare!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
Sæt ikke tunge ting på
strømkablet.
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Sikkerhedsinstruktioner
Strøm
ADVARSEL
Anvend ikke alt for mange stik i net multi-stikkontakten.
Det kan resultere i overophedning af stikkontakten og forårsage brandfare!
Strøm
Rør aldrig ved stikket med våde
hænder.
Det kan forårsage fare for elektrisk
stød!
BEMÆRKNINGER
Tag grundigt fat i stikket, når du
tager det ud. Hvis du trækker i
ledningen, beskadiges den
muligvis.
Du bør undgå, at der samler sig
støv på stikkets ben eller på
stikkontakten.
Det kan forårsage brandfare!
Det kan forårsage brandfare!
Sæt ikke stikket i, når strømkablet
eller stikket er beskadiget, eller
hvis en hvilken som helst del af
stikkontakten er løs.
Sørg for, at strømkablet ikke
kommer i kontakt med skarpe eller
varme genstande så som
varmeapparater.
Sæt projektoren på et sted, hvor
folk ikke falder over eller træde på
strømkablet.
Dette kan forårsage brand, fare for
Dette kan forårsage brand, fare for
Dette kan forårsage ildebrand eller fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
elektrisk stød eller beskadige enheden! elektrisk stød eller beskadige enheden!
Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten på væggen.
(Brug ikke stikket som afbryderkontakt).
Det kan forårsage en mekanisk fejl eller være årsag til elektrisk stød.
Anvendelse
Sæt ikke ting med væske
ovenpå projektoren så som en
urtepotte, en kop, eller kosmetik
og lys.
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Hvis du spilder vand ned i projektoren, så skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten og
tage kontakt til et servicecenter.
ADVARSEL
I tilfælde af et voldsomt stød eller
skade på projektoren skal du
slukke for den og tage stikket ud af
stikkontakten samt kontakte
servicecentret.
Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Bortskaffelse af batterier skal ske
på forsigtig og sikker vis.
Hvis et barn sluger et batteri, så skal
du straks kontakte en læge.
Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
Fjern ikke nogen som helst
dæksler (udover dækslet til
linsen). Stor risiko for elektrisk
stød!
Sørg for at der ikke falder noget
ned i projektoren.
Hvis et billede ikke vises på
skærmen, skal du slukke for
enheden og tage stikket ud af
stikkontakten samt kontakte
servicecentret.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Lad være med at se direkte ind i
linsen, når projektoren er i brug.
Du kan få en øjenskade!
Rør ikke ved metaldele under
eller lige efter betjening, da huller
og lampedæksel forbliver meget
varme!
Vær forsigtig med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de tilsluttes et særligt kredsløb: Dvs. et kredsløb med enkelt
udgang, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb.
For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugervejledning.
Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede
vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket abelisolering er
farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du
kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket
ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en
autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det,
klemme det i en dør og træde på det. Vær opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet
kommer ud fra apparatet.
5
Sikkerhedsinstruktioner
Anvendelse
ADVARSEL
Rør aldrig ved vægstikkontakten,
når der er en gaslækage, men
åbn vinduerne og udluft rummet.
Lad være med at tabe
projektoren og tillad ikke voldsomme stød.
En gnist kan forårsage ildebrand eller
forbrænding.
Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade!
Lad være med at se direkte ind i
laserstrålen, da det kan forårsage
øjenskade!
Når projektorlampen er tændt, skal døren til linsen været åben, eller linsens hætte skal være fjernet.
Anvendelse
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke tunge ting ovenpå
projektoren.
Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade!
Vær omhyggelig med ikke at
støde til linsen, især når du
flytter projektoren.
Rør ikke ved projektorens linse.
Den er skrøbelig og går let i
stykker.
Anvend ikke skarpt værktøj på projektoren, da det vil beskadige projektorens hus.
Rengøring
WARNING
Brug ikke vand til rengøring af
projektoren.
Dette kan forårsage beskadigelse af
projektoren eller fare for elektrisk
stød.
I det usandsynlige tilfælde af røg
eller en mærkelig lugt fra
projektoren, skal du slukke for
den og tage stikket ud af
vægstikkontakten og kontakte din
forhandler eller et servicecenter.
Brug en luftspray eller en blød
klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at
fjerne støv eller pletter på
projektorens linse.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
Kontakt et servicecenter én gang årligt for
at få renset de indvendige dele i projektoren.
Ophobet støv kan forårsage mekanisk fejl.
BEMÆRKNINGER
Når du rengør delene af plastik så som projektorens hus, så skal du tage stikket
til projektoren ud og tørre projektoren af med en blød klud. Brug ikke
rengøringsmidler, sprøjt ikke vand på den, og tør den ikke af med en våd klud.
Brug især ikke rengøringsmidler (vinduesrens), bil- eller industripoleringsmidler,
slibemidler eller voks, benzen, alkohol osv., da disse produkter kan beskadige
produktet. Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.
Det kan forårsage ildebrand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet (deformation,
korrosion og beskadigelse).
Andet
ADVARSEL
Forsøg ikke at reparere projektoren på egen hånd. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.
Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren og kan give et elektrisk stød, lige som det kan ugyldiggøre garantien!
Andet
Sørg for at tage stikket ud, hvis
du ikke skal bruge projektoren i
en længere periode.
BEMÆRKNINGER
Service på lampen skal udføres
af kvalificeret servicepersonale.
Ophobet støv kan udgøre en brandfare
eller beskadige enheden!
Brug kun den specificerede batteritype.
Dette kan forårsage skade på fjernbetjeningen.
6
Sammenbland ikke gamle og nye
batterier.
Det kan få batterierne til at
overophede og lække.
Den enkelte dels navn
Den enkelte dels navn
Hoveddelen
* Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse punkter (røde, blå eller
grønne) på projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke altid en fejlfunktion.
Fokusring
Drejeknap til linseforskydning
Zoomring
Forreste fjernbetjeningssensor
7
Den enkelte dels navn
Tilslutninger
Bagerste
fjernbetjeningssensor
USB(SVC ONLY)
RGB IN
Stik til Kensington
Security System (Der
henvises til side 15)
VIDEO
COMPONENT IN
AC IN
S-VIDEO
HDMI IN 1/2
8
Kontrolpanel
Den enkelte dels navn
Kontrolpanel
Knappen POWER (strøm)
TÆND og SLUK (ON/OFF) for projektoren.
Knappen INPUT
Skifter til RGB, HDMI, Video, S-Video
eller Component tilstand.
OK knap
Kontrollerer aktuelle mode og
gemmer funktionsændringen.
Knappen
/
/
/
Justerer menufunktionerne.
Knappen MENU
Vælger eller lukker menuer.
Knappen AUTO
Dette korrigerer automatisk positionen
og billedrystelser i RGB-mode.
9
Den enkelte dels navn
Fjernbetjening
Knappen POWER (strøm)
Knappen
OK,
Knappen RATIO
Knappen AUTO
Knappen INPUT
Knappen EXIT
Knappen MENU
/
/
/
Lysstyrkeindstilling
LIGHT
Kontrastindstilling
Knappen LIGHT
Knappen BLANK
Knappen PICTURE
Knappen STILL
Knappen C.TEMP
Knappen A.IRIS
Knappen KEYSTONE
Knappen PATTERN
Knappen GAMMA
Knappen SLEEP
Isætning af batterier
FORSIGTIG
EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI.
BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
• Luk batteridækslet op bag på fjernbetjeningen.
• Isæt den specificerede batteritype, så polerne vender korrekt, hvor "+" matcher med "+", og "-" matcher med "-".
• Isæt 1,5 V AAA-batterier. Sammenbland ikke gamle og nye
batterier.
10
Den enkelte dels navn
Statusindikatorer for projektor
* Øverst på projektoren viser indikatorerne for lampe, betjening og temperatur brugeren, hvilken betjeningsstatus, projektoren står i.
Indikator for betjening
Indikator for temperatur
Lens shift
>>
Up
Do
w
<<
n
Drejeknap til linseforskydning
Drejeknap til linseforskydning
Indikator for lampe
Grøn(blinker)
Standby.
Enheden er i drift (der er tændt for lampen)
Lampen køler af (60 sekunder).
Der er slukket for projektoren på grund af ekstrem varme
(60 sekunder).
Der er slukket for strømmen.
Dette er en advarselsmeddelelse om ekstrem varme, når
der er tændt for projektoren.
Sluk for projektoren og kontroller ventilatoren.
Der er slukket for strømmen, fordi den indvendige køleblæser ikke virker. Kontakt et lokalt servicecenter.
Projektorlampens levetid er næsten forbi, og den skal
udskiftes med en ny lampe.
Der opstod en fejl i projektorlampen. Tænd igen for projektoren efter den nødvendige afkølingstid. Hvis denne indikator
igen blinker rødt, skal du kontakte det lokale servicecenter
Dækslet til lampe og filter er åbent.
Blå (blinker)
Lampen varmes op.
Rød
Grøn
Orange(blinker)
Grøn(blinker)
Indikator for betjening
/
Sluk
Indikator for temperatur
Orange
Rød(blinker)
Rød
Indikator for lampe
Drejeknap til linseforskydning
Drejeknap til linseforskydning
Rød(blinker)
11
Den enkelte dels navn
Tilbehør
LIGHT
1.5V
1.5V
Fjernbetjening
Strømkabel
2 batterier
Brugervejledning
Brugervejledning
til CD
Pudseklud
Filter
Valgfrie, ekstra dele
*
*
*
*
Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at købe disse emner.
Når du installerer enheden i loftet, skal du kun anvende loftsmonteringen til projektoren.
Pæren er en forbrugsartikel og skal udskiftes med en ny, når den er brændt ud.
Valgfrie dele kan udskiftes uden forudgående varsel til forbedring af produktets kvalitet, og nye valgfrie dele kan tilføjes.
Loftsmonteringsdele til
projektoren
Projektorskærm
12
Lampe
S-Video kabel
HDMI Kabel
Computerkabel
Videokabel
SCART til RCA jack-stik
Komponentkabel
Installation og montering
Installation og montering
Installationsinstruktioner
* Placér ikke projektoren under følgende forhold. Det kan forårsage fejlfunktion eller skade på produktet.
Sørg for at der er god ventilation rundt om projektoren.
● Projektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i
● Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille
● Skub aldrig til projektoren og spild ikke nogen som helst
● Lad der være tilstrækkelig afstand (30 cm/12 tommer
bunden og ventilationshuller (udblæsning) øverst. Lad
være med at blokere eller placere noget som helst tæt
ved disse åbninger, da der ellers kan opstå varmeophobning inde i apparatet, hvilket vil forårsage billedforringelse eller skade på projektoren.
væske ned i projektoren.
tæppe eller lignende overflade. Det forhindrer
muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren
forneden. Dette produkt bør kun monteres på en
væg eller i et loft.
eller mere) rundt om projektoren.
Placér denne projektor på et sted, hvor der er passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.
● Installér denne projektor udelukkende på steder med passende temperatur- og luftfugtighed. (der henvises til s.35)
Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive dækket af støv.
● Dette kan forårsage overophedning af projektoren.
Blokér ikke huller og åbninger i projektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller
lyse punkter (rød, blå, grøn) som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.
For at få vist DTV-programmer er det nødvendigt at købe en DTV-modtager (Set-top Box) og forbinde den med projektoren.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt under betjening
● Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis pæren er udstyret med elektronisk ballast, eller hvis der er isat en pære med tre bøl-
gelængder. Udskift disse pærer med produkter af international standard, så fjernbetjeningen kan anvendes på normal vis.
13
Installation og montering
Grundbetjening af projektoren
1.Placér projektoren på en robust og vandret overflade sammen med PC'en eller AV-kilden.
2.Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den faktiske
størrelse på billedet.
3.Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis projektoren ikke er indstillet i en ret vinkel,
så bliver skærmbilledet ujævnt. Hvis dette sker, så kan keystone-justeringen korrigere dette (der henvises til side 25).
4.Tilslut kablerne fra projektoren til øvrige forbundne kilder og en vægstikkontakt.
projektorafstand baseret på billedformatet
Linseforskydning: Maks.
X/2
Skærm
Skærmlængde(X)
Linseforskydning : 0
X/2
Projektor off-set forhold:120%)
(Linseforskydning: Maks.)
Projektorafstand (D)
Y/2
Skærm
Skærmbredde (Y)
n
<<
Lens shift
>>
Up
Do
w
Y/2
Projektorafstand (D)
16 : 9 billedformat
Projektorafstand
Skærm
Skærmstørrelse
(inch)
14
Skærmstørrelse
(mm)
Skærmbredde
(mm)
Skærmlængde
(mm)
Korteste afstand
(mm)
Længste afstand
(mm)
30
762
664
374
877
1605
40
1016
886
498
1181
2152
50
1270
1107
623
1484
2699
60
1524
1328
747
1788
3246
70
1778
1550
872
2092
3794
80
2032
1771
996
2395
4341
90
2286
1992
1121
2699
4888
100
2540
2214
1245
3003
5435
120
3048
2657
1494
3610
6530
140
3556
3099
1743
4218
7624
160
4064
3542
1992
4825
8719
180
4572
3985
2241
5433
9813
200
5080
4428
2491
6040
10907
220
5588
4870
2740
6648
12002
240
6096
5313
2989
7255
13096
260
6604
5756
3238
7863
14191
280
7112
6199
3487
8470
15285
300
7620
6641
3736
9078
16380
* Den længste/korteste afstand
viser status efter justering til
funktionen zoom.
* Du kan flytte et billede op til
70% af skærmstørrelsen fra linsens midte.
Installation og montering
Sådan bruger du Kensington Security System
● Projektoren har et stik til et ''Kensington'' Security System på sidepanelet. Tilslut kablet til ‘Kensington’ Security
System som vist herunder.
● For detaljeret installation og anvendelse af Kensington Security System henvises der til brugervejledningen,
der følger med Kensington Security System sættet.
Og hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man gå ind på adressen http://www.kensington.com, internethjemmesiden for firmaet Kensington, der handler med dyrt elektronisk udstyr så som notebook PC'ere eller
projektorer.
● Kensington Security System er et valgfrit emne.
15
Installation og montering
Sådan tænder du for projektoren
1. Tilslut strømkablet korrekt.
2. Fjern linsens hætte. Hvis den forbliver på, kan den blive deform på grund af varmen, der afgives fra projektorlampen.
3. Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen eller på det øverste panel.
● Der vises et billede, efter at der er tændt for Drejeknap til linseforskydning (Blå (blinker)).
● Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen eller på knappen INPUT på kontrolpanelet for at vælge det ønskede indgangssignal.
BEMÆRK!
* Tag ikke stikket ud til strømkablet, når indsugnings-/udblæsningsventilatoren er i drift. Hvis stikket til strømkablet tages ud, når
indsugnings-/udsugningsventilatoren er i drift, tager det muligvis længere tid at aktivere lampen, efter at der er tændt for strømmen, og lampens levetid forkortes muligvis.
Sådan slukker du for projektoren
1. Tryk på knappen POWER på det øverste panel eller på fjernbetjeningen.
2. Tryk igen på knappen POWER på det øverste panel eller på fjernbetjeningen for at slukke for strømmen.
3. Hvis indikatoren for betjening blinker orange, hvilket vil sige at ventilatoren kører, (10 sekunder), så skal
du ikke slukke for projektoren. Når indikatoren forbliver rød, kan du tage stikket til strømkablet ud.
● Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så fungerer strømknappen på det øverste panel eller på fjernbetjeningen ikke.
Power off?
Please press Power key again.
16
Installation og montering
Fokus og positionering af skærmbilledet
Når der fremkommer et billede på skærmen, skal du kontrollere, om det er i fokus og passer godt til skærmen.
Fokusring
Zoomring
● For at justere billedets fokus skal du dreje fokusringen, som er den yderste ring på linsen.
● For at justere billedets størrelse skal du dreje zoom-ringen, som er den nederste ring på linsen.
Hvis du vil flytte skærmbilledet op eller ned, skal du bruge drejeknappen til linseforskydning på projektoren
for at indstille højden, som vist herunder.
Drejeknap til linseforskydning
● Drej drejeknappen til linseforskydning til venstre eller højre for at justere projektorbilledet op eller ned.
BEMÆRK!
Hvis du bruger magt, når du drejer på drejeknappen til linseforskydning, kan det beskadige projektoren.
Sådan vælger du kilde-mode
1. Tryk på knappen INPUT på bagpanelet eller INPUT på fjernbetjeningen.
Input List
RGB
HDMI1
HDMI2
Video
S-Video
Component
2. Hvis du vælger et indgangssignal via knappen INPUT på fjernbetjeningen eller INPUT på kontrolpanelet, konverterer det kun projektoren til en tilsluttet indgang. Du kan konvertere den til alle indgange med knappen
, .
17
Tilslutning
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en Desktop PC
* Du kan tilslutte projektoren til en computer med VGA, SVGA, XGA og SXGA udgang.
* Der henvises til side 30 vedr. understøttede skærmvisninger til projektoren.
< Sådan tilslutter du >
Tilslut RCB IN fra projektoren og computerens udgangsport med
computerkablet.
* Hvis du indstiller din computer til at sende signaler til både din
computer og den eksterne projektor, så vises billedet på den
eksterne projektor muligvis ikke korrekt. I det
tilfælde skal du indstille udgangs-moden på din computer
til udelukkende at sende signal til den eksterne projektor.
For yderligere oplysninger henvises du til betjeningsan
visningerne, der fulgte med din computer.
Sådan tilslutter du til en videokilde
* Du kan tilslutte en VTR, et videokamera eller en hvilken som helst anden kompatibel videobilledkilde til projektoren.
< Sådan tilslutter du 1 >
a. Tilslut video indgangsjack-stikkene på projektoren til
udgangsjack-stikkene på A/V kilden med videokablet.
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
OUT
< Sådan tilslutter du 2 >
b. Tilslut S-video indgangsjack-stikket på projektoren til Svideo udgangsjack-stikket på en A/V kilde med et S-videokabel.
* Du får en bedre billedkvalitet, når du tilslutter
S-videokilden til projektoren.
18
IN
<VCR>
VIDEO
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en DVD
* Udgangsjack-stikkene (Y, PB, PR) på DVD'en er muligvis mærket som Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr i henhold til udstyret.
< Sådan tilslutter du >
Komponentkabel
a.Tilslut DVD-komponentkablet til Y, PB og PR på COMPONENT IN
på projektoren.
* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jack-stikkenes
farver med komponentkablets farver. (Y=grøn, PB=blå, PR=rød)
(R) AUDIO (L)
PB
Y
PR
<DVD>
b. HDMI-tilstanden kan kun indstilles, når DVD-afspilleren har en
HDMI-port.
Signal
Component
480i
O
X
480p
O
O
HDMI
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
Sådan tilslutter du til en DTV Set-Top Box
* For at modtage D-TV-programmer skal du købe en D-TV-modtager (Set-top Box) og forbinde den med projektoren.
* Der henvises til brugervejledningen til DTV Set-Top Box vedrørende forbindelse mellem projektor og DTV Set-Top Box.
< Sådan tilslutter du en HDMI kilde >
<D-TV Set-Top Box>
a. Tilslut HDMI IN fra projektoren og DTV set-top boksens udgangsport
med HDMIkablet.
b. Brug en DTV modtager med DTV 480p(576p)/720p/1080i/1080p
mode.
< Sådan tilslutter du en komponentkilde >
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
HDMI Kabel
Komponentkabel
a. Tilslut komponentkablet, der er tilsluttet til DTV set-top boksen til Y, PB
og PR på projektorens COMPONENT IN.
(R) AUDIO (L)
* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jack-stikkenes farver
med komponentkablets farver. (Y=grøn, PB=blå, PR=rød)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
<D-TV Set-Top Box>
19
Funktion
Funktion
* I denne vejledning er OSD (On Screen Display) (på-skærmen visning) muligvis forskellig fra den på din projektor, da
den blot er et eksempel på hjælp til betjening af projektoren.
* Denne betjeningsvejledning forklarer hovedsagligt betjening i RGB (PC) mode.
PICTURE(billede) Menuvalgmuligheder
Billedkontrol
* Brug Picture mode for at indstille projektoren til den bedste billedkvalitetsvisning.
1. Tryk på knappen MODE på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen
●
●
●
at vælge den ønskede billedkvalitet.
,
Hver gang du trykker på knappen
F
Vivid
G
F
Expert2
G
,
F
skifter billedkvaliteten som vist herunder:
Standard
F
G
Cinema
F
Expert1
G
G
F
Sport
G
F
Game
G
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
Sådan justerer du videoen
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til PICTURE ved hjælp af knapperne
, , ,
og tryk på knappen OK .
2. Gå til en undermenu med knappen . Brug nu knapperne
gå til en ønsket funktion og tryk på knappen OK.
3. Brug knapperne
knappen OK.
,
,
for at
for at foretage en ønsket justering og tryk så på
PICTURE
Picture Mode
Move
: Standard
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
70
• Color
70
• Tint
• Picture Reset
●
●
●
●
●
Du kan indstille forskellige billedværdier for hver indgang og Picture Mode
(billed-modus).
Hvis du gemmer, efter at du har foretaget justeringer, vises (User) i justeret
Picture Mode (billed-modus). (except Expert 1/2)
Du skal udføre Picture Reset (genindstil billede) for hver Picture Mode
(billed-modus) for at gendanne tilbage til standard fabriksindstillinger.
You can adjust contrast by pressing the
button on the remote control.
You can adjust brightness by pressing the
button on the remote control.
● Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
20
OK
0
R
G
Funktion
ADV. PICTURE (avanceret billede) Menuvalgmuligheder
Funktionen Autom. linse
* Med denne funktion kan du justere lysstyrken på hele billedet afhængig af det indlæste billede og frembringe
optimal billedkvalitet.
1. Tryk på knappen MODE på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen
●
at vælge den ønskede billedkvalitet.
,
Hver gang du trykker på knappen
,
skifter billedkvaliteten som vist herunder:
F
Off
G
F
Auto Iris1
G
F
Auto Iris3
G
F
Auto Iris2
G
●
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
● Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
Funktionen Avanceret styring
< Når Picture Mode(billed-modus) er
Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game >
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til ADV. PICTURE ved hjælp af
knapperne , , , og tryk på knappen OK .
ADV. PICTURE
Auto Iris
2. Gå til en undermenu med knappen . Brug nu knapperne
gå til Advanced Control og tryk på knappen OK.
,
for at
Move
•Fresh Contrast
F
: Auto Iris1
•Fresh Colour
,
Advanced Control
•Color Temp.
G
Natural
Adv. Picture Reset
•Noise Reduction
og tryk så på knappen
Off
Off
On
Low
•Gamma
3. Gå til et ønsket emne med knapperne
OK.
OK
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
High
•Lamp Mode
E
4. Brug knapperne ,
på knappen OK.
for at foretage en ønsket justering og tryk så
< Når Picture Mode(billed-modus) er Expert 1/2 >
ADV. PICTURE
●
●
Du kan indstille forskellige billedværdier for hver indgang og Picture
Mode (billed-modus).
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
•Fresh ContrastMove
Auto Iris
•Fresh Colour
: Auto Iris1
Expert Control
•Noise Reduction
F
OK Off
G
Off
On
Adv. Picture Reset
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
•Lamp Mode
High
100
•Overscan
Gamma Mode
Preset
E
21
Funktion
G
G Fresh Contrast(opfrisket kontrast): Justerer kontrasten til optimale niveauer afhængig af billedlysstyrken.
•Fresh Contrast
F
Low
G
F
High
G
Off
G
F
High
G
F
Natural
G
F
F
OK
G
G Fresh Colour(opfrisket farve) : Indstiller billedfarver tæt på naturlige farver.
•Fresh Colour
F
Off
G
F
Low
G
F
OK
G
G Color Temp(farvetemperatur): Vælger stemning til skærmfarverne.
•Color Temp.
F
Medium
F
●
G
F
Cool
G
F
Warm
G
OK
Du kan også bruge knappen C.TEMP på fjernbetjeningen.
G
G Noise Reduction(støjreduktion): Fjerner støj fra billedet uden at det beskadiges.
•Noist Reduction
F
On
F
●
G
F
Off
G
OK
Du kan også bruge det udelukkende i Video, S-Video, Component(480i, 480p, 576i, 576p) og HDMI(480p, 576p)
modusser.
G
G Gamma : Indstiller gradueringen afhængig af billedsignalets kodning.
•Gamma
F
Low
F
●
G
F
Medium
G
F
High
G
OK
Du kan også bruge knappen GAMMA på fjernbetjeningen.
G
G Real Cinema : Indstil billedet til den bedste billedvisning til filmvisning.
•Real Cinema
F
Off
F
●
G
F
On
G
OK
Du kan også bruge det udelukkende i Video, S-Video, Component(480i/576i/1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz) og
HDMI(1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz) modusser.
G
G Black Level (sort niveau): Sådan indstiller du skærmens kontrast og lysstyrke ved brug af sort niveau på skærmen.
•Black Level
F
Low
F
●
G
F
High
G
OK
Du kan ikke indstille denne funktion i SECAM, PAL 60 og PAL BGDK signaler i Video, S-Video og RGB modusser.
G
G Lamp Mode(lampe-modus): Justerer lampens lysstyrke.
•Lamp Mode
F
High
G
F
Low
G
F
OK
G
G Overscan(overscanne): Du kan indstille fra 90, 92, 94...100.
•Overscan
F
F
●
●
22
90
G
~
F
100
G
OK
Denne funktion kan ikke indstilles, når der er indlæst PC-signal, hvis signalet er 1080i og 1080p eller Aspect Ratio
(billedforholdet) er indstillet til Justscan.
Hvis der er fejl i videoindgangsenheden, kan der opstå forstyrrelser i hjørnet af skærmen, når signalet er 1080i/1080p.
Hvis dette sker, skal du ændre signalet til Overscan (overscanne) og indstille funktionen til Overscan.
Funktion
G
G Gamma Mode(gamma-modus): Du kan kun vælge denne modus, når Picture Mode(billed-modus) er Expert 1/2.
•Gamma Mode
F
Preset
F
●
●
●
●
G
F
User
G
OK
Adjustment(justering): Du kan vælge Low, Medium eller High.
Level : Du kan indstille fra 0 til 8.
IRE : Indstilles automatisk fra 0 til 100 i henhold til Level <niveau> ændring.
Red/Green/Blue : Du kan indstille fra -127 til 127.
G White Balance (hvid balance): Justerer den generelle fornemmelse af skærmen efter dit valg. Du kan kun
G
vælge denne modus, når Picture Mode (billed-modus) er Expert 1/2.
•White Balance
F
Medium
G
F
Cool
G
F
0
G
F
Natural
G
F
30
G
F
Warm
G
G
F
OK
•Red Contrast
-30
●
●
G
~
~
OK
F
F
Red/Green/Blue Contrast : Du kan indstille fra -30 til 30.
Red/Green/Blue Brightness : Du kan indstille fra -30 til 30.
Funktionen avanceret genindstilling af billede
* Indstilling af det valgteADV PICTURE Funktionen (avanceret genindstilling afbillede) for hver indgang og Picture Mode
(billed-modus) går tilbage til standard fabriksindstillinger.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til ADV. PICTURE ved hjælp af
knapperne , , , og tryk på knappen OK .
ADV. PICTURE
Auto Iris
2. Gå til en undermenu med knappen . Brug nu knapperne
at gå til Adv. Picture Reset og tryk på knappen OK.
3. Gå til Yes med knapperne
●
,
og tryk så på knappen
,
for
Move
OK
: Auto Iris1
Advanced Control
Adv. Picture Reset
OK.
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
23
Funktion
SCREEN(skærm) Menuvalgmuligheder
Sådan ændrer du PJT modus
* Med denne funktion drejes det viste billede omvendt eller vender horisontalt.
SCREEN
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til SCREEN ved hjælp af knapperne
, , ,
og tryk på knappen OK.
PJT Mode
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
2. Gå til en undermenu med knappen . Brug nu knapperne
gå til PJT Mode og tryk på knappen OK.
,
for at
Test Pattern
RGB Config.
Screen Reset
3. Gå til et ønsket emne med knapperne
OK.
●
●
●
,
og tryk så på knappen
Vælg Rear(bagerst), når du fremviser bagfra på den transparente skærm, der er købt separat.
Vælg Ceiling(loft), når du monterer produktet i loftet.
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
Sådan anvender du funktionen RATIO
1. Tryk på knappen RATIO på fjernbetjeningen.
2. Brug knapperne
●
●
,
for at vælge den ønskede skærmstørrelse.
F
Auto
G
F
4:3
G
F
Just Scan
G
F
16 : 9
G
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
24
Move
OK
Funktion
Sådan bruger du funktionen Keystone
* Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren, og når billedet har trapezform.
* Du skal kun bruge funktionen Keystone (trapezkorrektion), når du ikke kan opnå den bedste projektorvinkel.
1. Tryk på knappen KEYSTONE på fjernbetjeningen.
Keystone
2. Gå til et ønsket emne med knapperne
3. Tryk p å knappen , ,
og tryk s å p å knappen
,
,
og tryk så på knappen
.
for at justere sk æ rmen,som du ø nsker den,
OK.
●
Keystone kan justeres fra -20 til 20.
Udfør Reset for at gendanne og vende tilbage til standard fabriksindstillinger.
● Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
● Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
●
Top Left
Move
MENU Prev.
G
Top Right
Bottom Left
Bottom Right
H:
0
V:
0
Reset
Funktionen Prøvemønster
* Du skal udføre denne funktion, når du monterer projektoren og indstiller skærmstørrelse og fokus.
Tryk på knappen PATTERN på fjernbetjeningen.
●
●
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
Funktionen Auto konfigurering
* Med denne funktion er du sikret den bedste videokvalitet via automatisk justering af den horisontale størrelse og synkronisering af billedet.
* Funktionen Auto Tracking fungerer kun i RGB indgang.
1. Tryk på knappen AUTO på fjernbetjeningen.
●
Billedposition og synkronisering justeres automatisk.
2. Efter de automatiske indstillinger kan du, hvis der kræves yderligere
manuelle indstillinger -afhængig af PC-modusindgang - gå til RGB
Config(RGB konfig.) i menuen SCREEN(SKÆRM). Under visse
omstændigheder kan du ikke få den bedste billedkvalitet udelukkende
ved brug af auto-korrektion.
Auto RGB Config.
Auto configuration is on the process.
Please wait a moment.
BEMÆRK!
Du kan også bruge denne funktion ved at bruge knappen MENU. (Kun i RGB mode)
For at få det bedste resultat skal du udføre denne funktion samtidig med, at du viser et still-billede.
25
Funktion
RGB konfig. Funktion
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til SCREEN ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
,
2. Gå til en undermenu med knappen
RGB Config. og tryk på knappen
. Brug nu knapperne
,
,
RGB Config.
,
Auto configure
Phase
for at gå til
OK.
Move
OK
G
Auto Configure?
Clock
Yes
No
Position
3. Gå til et ønsket emne med knapperne
4. Tryk p å knappen , ,
og tryk s å p å knappen
●
●
●
,
og tryk så på knappen
.
for at justere sk æ rmen,som du ø nsker den,
,
OK.
Funktionen Auto configure fungerer kun i RGB indgang. Hvis du udfører
skærmindstillinger på en video fra PC grafiske signaler, finder du muligvis ikke
en optimal status. Udfør funktionen Auto configure ved et stillbillede.
The variable range can be different depends on input resolutions.
To exit the menu display, press the EXIT button.
Funktionen Genindstil skærm
* Indstillingerne for de valgte SCREEN modusser går tilbage til standard fabriksindstillinger.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til SCREEN ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
, , ,
2. Gå til en undermenu med knappen
Screen Reset og tryk på knappen
. Brug nu knapperne
OK.
,
for at gå til
SCREEN
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
3. Gå til Yes med knapperne
●
26
,
og tryk så på knappen
OK.
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
Move
PJT Mode
Screen Reset
OK
Funktion
OPTION(Valgmuligheden) Menuvalgmuligheder
Sådan bruger du funktionen Still
1. Tryk på knappen STILL på fjernbetjeningen.
* Du kan fastfryse indgangsbilledet.
<Still-billede>
<Bevægeligt billede>
2. For at gå ud af STILL skal du trykke på en hvilken som helst knap.
* Funktionen STILL ophører automatisk efter ca. 10 minutter.
Sådan vælger du sprog
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
, , ,
OPTION
Language
2. Gå til en undermenu med knappen
til Language og tryk på knappen
. Brug nu knapperne
OK.
,
for at gå
Move
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Gå til et ønsket emne med knapperne
●
●
,
og tryk så på knappen
.
On-Screen-Display (OSD) (på-skærmen-visning) vises på det valgte sprog.
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
Sådan bruger du funktionen Blank
* Denne funktion er måske effektiv, hvis du har behov for at tiltrække dig tilhørernes opmærksomhed under præsentationer,
møder eller orienteringsmøder.
1. Tryk på knappen BLANK.
●
●
Skærmen slukkes, og der vises en baggrundsfarve.
Du kan vælge baggrundsfarven.
(Der henvises til ‘Sådan vælger du blank billedfarve’)
2. Tryk på en vilkårlig tast for at annullere funktionen blank.
●
Lad være med at blokere projektorlinsen med nogen som helst objekter, når projektoren er i brug, da dette kan forårsage,
at objekterne bliver varme og deforme eller endog forårsager ildebrand. Hvis du midlertidigt vil slukke for lampen, skal du
trykke på BLANK på projektoren eller på fjernbetjeningen.
27
Funktion
Sådan vælger du blank billedfarve
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
, ,
2. Gå til en undermenu med knappen
Blank Image og tryk på knappen
. Brug nu knapperne
OK.
3. Gå til et ønsket emne med knapperne
●
●
,
,
OPTION
Language
for at gå til
,
Move
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
og tryk så på knappen
OK.
Background color will be altered to the selected Blank function color.
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
Funktionen Sleep time
* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret.
1. Tryk på knappen SLEEP på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen
●
Hver gang du trykker på knappen
F
F
●
●
28
at vælge den ønskede billedkvalitet.
,
Off
240 Min
G
G
,
F
F
skifter billedkvaliteten som vist herunder:
10 Min
180 Min
G
G
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
F
F
20 Min
120 Min
G
G
F
30 Min
G
F
60 Min
G
F
90 Min
G
Funktion
Funktionen Auto sleep
* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren efter 10 minutter, når
der ikke er et signal.
OPTION
Move
Language
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
, ,
og tryk på knappen OK.
,
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
2. Gå til en undermenu med knappen . Brug nu knapperne
Auto Sleep og tryk på knappen
OK.
3. Gå til On med knapperne
●
og tryk så på knappen
,
,
for at gå til
OK.
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
Funktionen Genindstil valgmulighed
* Indstillingerne for de valgte OPTION modusser går tilbage til standard fabriksindstillinger.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
, ,
,
OPTION
Move
Language
2. Gå til en undermenu med knappen
Option Reset og tryk på knappen
. Brug nu knapperne
OK.
,
for at gå til
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Gå til Yes med knapperne
●
,
og tryk så på knappen
OK.
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
INFORMATION(Oplysninger) Menuvalgmuligheder
For at få vist oplysninger om projektoren
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til INFORMATION ved hjælp af
knapperne , , , og tryk på knappen OK.
2. Du kan få vist de aktuelle meddelelser om projektoren.
●
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
INFORMATION
Move
Serial No.
: AF115-JS
Lamp Time
:
Input
: HDMI2
9
Hr
Resolution
: 480p
Fh/Fv
: 31.5KHz/60.1Hz
29
Oplysninger
Understøttet skærmvisning
* Følgende tabel viser de skærmformater, der understøttes af projektoren.
Sources
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq.(kHz)
* Hvis projektoren ikke understøtter indgangssignalet, så vises meddelelsen “Out of range” på skærmen.
* Projektoren understøtter DDC1/2B type som Plug & Play funktion. (Automatisk genkendelse af PC-skærm)
* Synkroniserings indgangsformen for horisontale og vertikale frekvenser er Separate.
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
24/25/30Hz
30
Component-*1 HDMI(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
1080p
O
O
* Kabeltype
1- Component kabel
2- HDMI kabel
Oplysninger
Vedligeholdelse
* Projektoren har kun brug for lidt vedligeholdelse. Du bør holde linsen ren, da al snavs og alle pletter måske vises på skærmen. Hvis en hvilken som
helst del skal udskiftes, så skal du kontakte din forhandler. Når du rengør en hvilken som helst del af projektoren, skal du altid først slukke for strømmen og tage stikket til projektoren ud.
Rengøring af linsen
Du skal rengøre linsen, når som helst du bemærker snavs eller støv på overfladen af den. Tør linsens overflade forsigtigt af med en luftspray eller en
blød, tør fnugfri klud.
For at fjerne snavs eller pletter på linsen skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så forsigtigt tørre linsens overflade
af.
Sådan rengør du projektorens hus
Når du skal rengøre projektorens hus, skal du først tage stikket til strømkablet ud. For at fjerne støv eller snavs skal du tørre huset af med en blød,
tør og fnugfri klud. For at fjerne vanskelige pletter eller snavs skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så tørre huset
af. Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere eller andre kemiske opløsningsmidler, da de kan være skyld i, at huset bliver skævt eller misfarvet.
Rengøring af filter
Når du bliver bedt om at rengøre filteret samtidig med, at du anvender projektoren, skal du følge disse trin under rengøringen af det.
1
Sluk for projektoren og tag stikket til strømkablet
ud. Vend den på hovedet og placer den på
et bord eller plan overflade.
3
Vend dækslet til filteret på hovedet, tag filteret ud
og støv det af.
(Hvis filteret er beskadiget, skal du sætte et
nyt, medfølgende filter i.)
2
Filter
Tryk med begge hænder hvor pilene viser det og
fjern dækslet til filteret.
Dæksel til filter
4
Sæt filteret ind i dækslet. Sæt filteret på projektoren
og tryk det ned, indtil det siger klik.
31
Oplysninger
Sådan udskifter du lampen
Udskiftning af lampe
Udskiftningsintervallet afhænger muligvis af, hvordan projektoren bruges. Du kan se
hvor lang tid, lampen har været i brug, under afsnittet LAMP TIME i Menu (side 29).
You must replace the lamp when:
<Kontrolpanel>
●
Det projicerede billede bliver mørkere eller begynder at være forringet.
Indikatoren for lampe er rød.
Meddelelsen "Replace the lamp" (udskift lampen) vises på skærmen, når du tænder for (on) projektoren.
Lens shift
n
>>
Up
●
Do
w
<<
●
Indikator for lampe
Vær forsigtig, når du udskifter lampe
- Tryk på knappen POWER (strøm) på styrepanelet eller på fjernbetjeningen for at slukke for strømmen (off).
- Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så skal du ikke slukke for netstrømmen, førend driftsindikatorens
lysdiode lyser konstant (Rød).
- Lad lampen afkøle 1 time, førend du udskifter den.
- Du bør altid anvende samme type lampe fra et LG Electronics servicecenter. Brug af andre fabrikanters lamper kan
beskadige projektoren og lampen.
- Træk kun lampen ud, når du skal udskifte den.
- Hold lampeenheden uden for børns rækkevidde. Hold lampen væk fra varmekilder så som radiatorer, komfurer osv.
- For at mindske risikoen for ildebrand må lampen ikke komme i berøring med væsker eller fremmedlegemer.
- Placér ikke lampen tæt ved nogen som helst varmekilder.
- Sørg for, at den nye lampe fastgøres omhyggeligt med skruer. Ellers kan billedet blive mørkt, eller der kan være øget
risiko for ildebrand.
- Rør aldrig ved lampeglasset, da billedkvaliteten ellers kan forringes, eller lampens levetid kan reduceres.
Sådan får du fat i en udskiftningslampe
Lampens modelnr. findes på side 35. Kontrollér lampemodel og køb den så hos LG Electronics Service Center.
Brug af andet lampefabrikat kan beskadige projektoren.
Bortskaffelse af lampe
Den brugte lampe bortskaffes ved at returnere den til LG Electronics Service Center.
32
Oplysninger
Sådan udskifter du lampen
1
Sluk for projektoren og tag stikket til strømkablet
ud. Placér den forsigtigt på en blød overflade.
2
Skru skruerne fra lampens dæksel af med en
skruetrækker.
(Lad lampen afkøle 1 times tid, førend du fjerner den brugte lampe fra projektoren).
Bolt til lampens hus
3
Efter at du har løftet lampens dæksel af, skal du
fjerne de to fastspændingsskruer på lampens hus
med en skruetrækker.
Bolt
4
Løft lampen op i håndtaget.
Lampens bund
Knap
5
7
Træk langsomt håndtaget ud og fjern lampens hus.
Fastspænd skruerne, du fjernede under trin 3.
(Sørg for, at den er omhyggeligt fastgjort)
6
8
Isæt forsigtigt den nye lampe i den korrekte
position. Tryk på bunden af lampen for at se, om
det er monteret korrekt.
Luk lampedækslet og fastgør skruerne fra trin 2 for
at montere dækslet.
(Hvis lampedækslet ikke er monteret korrekt, så kan der
ikke tændes for enheden)
BEMÆRK!
Brug af andre fabrikanters lamper kan beskadige projektoren eller lampen.
Sørg for, at lampens dæksel er omhyggeligt fastspændt. Hvis dækslet til lampen ikke er monteret korrekt, så kan
der ikke tændes for enheden. Hvis denne fejl fortsætter, skal du kontakte et autoriseret LG Service Center.
33
Oplysninger
Om kontrol af projektorlampe
ADVARSEL
34
●
Vent mindst 5 minutter før du slukker for projektoren, efter at du har tændt for den.
- Hvis du hyppigt tænder og slukker (On/Off) for lampen, kan det forringe lampens funktion.
●
Tag ikke stikket til strømkablet ud mens projektor og ventilator kører.
- Det kan resultere i kortere levetid for lampen, eller at lampen bliver beskadiget.
●
Projektorens levetid afhænger betydeligt af, hvordan den bruges og håndteringen af den.
●
I denne projektor er der anvendt en kviksølvslampe med højt tryk, som skal håndteres med ekstrem forsigtighed. Stød eller
misbrug under brug kan bevirke, at lampen eksploderer.
●
Hvis du fortsætter med at bruge projektoren et stykke tid efter, at lampen burde have været udskiftet, kan lampen eksplodere.
●
Følgende bør gøres, hvis lampen eksploderer.
- Tag straks stikket til strømkablet ud.
- Luft straks ud med frisk luft (ventilation).
- Få produktet kontrolleret i et servicecenter og udskift om nødvendigt lampen.
- Forsøg ikke selv at skille produktet ad, men lad en autoriseret tekniker gøre det.
Oplysninger
Specifikationer
MODEL
AF115 (AF115-JS)
Opløsning
1920(Horizontal) x 1080(Vertical)pixel
Horisontalt/Verticalt Forhold
16 : 9 (horizontal:vertical)
LCOS panelstørrelse
0,61 tommer
Skærmstørrelse
Wide : 30 ~ 300 tommer(0,9 ~ 9,1m)
(Projektorafstand)
Tele : 30 ~ 300 tommer(1,6 ~ 16,4m)
Projektor off-set forhold
120%
Afstand till fjernbetjening
12m
Zoom-forhold
1:1,8
Videokompatabilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL 60
Strøm
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A-1,2A
Højde (mm/tommer)
173/6,8
Bredde (mm/tommer)
366/14,4
Længde (mm/tommer)
447,5/17,6
Vægy (kg/pund)
9,6/21,1
Driftstilstand
Projektorens lampe
Temperatur
Lampemodel
I drift : 32~104°F(0°C~40°C)
Under opbevaring og transit : -4~140°F(-20°C~60°C)
AJ-LAF1
Luftfugtighed
Lampens strømforbrug
I drift : 0~ 75% relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer
Ikke i drift : 0 ~ 85% relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer
220W
35
Projektorens model- og fabrikationsnummer
findes både på bagsiden og på den ene side af
projektoren. Skriv nummeret ned herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.
MODEL
SERIE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement