LG AH115 Owner's manual

LG AH115 Owner's manual
Skriv model- og fabrikationsnummeret på enheden
ned herunder.
Opgiv oplysningerne på mærkatet i bunden af
enheden til din forhandler, hvis du får brug
for service.
Modelnummer
Fabrikationsnummer
:
:
LG DLP PROJEKTOR
Du bedes læse denne brugervejledning grundigt
igennem, førend du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til fremtidig brug.
AH115
BRUGERVEJLEDNING
DLP PROJEKTOR
Indhold
Indhold
Sikkerhedsinstruktioner ..........................4
Den enkelte dels navn
Hoveddelen .....................................................7
Tilslutninger .....................................................7
Kontrolpanel ....................................................8
Fjernbetjening .................................................9
Isætning af batterier ........................................9
Statusindikatorer for projektor.........................10
Tilbehør ...........................................................11
Valgfrie, ekstra dele .......................................11
Installation og montering
Installationsinstruktioner..................................12
Grundbetjening af projektoren ........................13
Sådan bruger du Kensington Security System .14
Sådan tænder du for projektoren....................15
Sådan slukker du for projektoren....................15
Fokus og positionering af skærmbilledet ........16
Sådan vælger du kilde-mode ..........................16
Tilslutning
Sådan
Sådan
Sådan
Sådan
Sådan
tilslutter
tilslutter
tilslutter
tilslutter
tilslutter
du
du
du
du
du
til
til
til
til
til
en
en
en
en
en
Desktop PC ..............17
Notebook PC............17
videokilde .................17
DVD..........................18
DTV Set-Top Box .....18
Funktion
Video menuvalgmuligheder
Sådan justerer du videoen ..............................19
APC (Auto Picture Control) (auto billedkontrol).19
Automatisk farvetemperaturkontrol .................20
Funktionen Gamma .......................................20
Funktionen Brilliant Color TM ...........................20
Funktionen White peaking
(hvid højdehævning) ......................................21
Funktionen Black level ....................................21
Specielle menuvalgmuligheder
Sådan vælger du sprog ..................................22
Sådan anvender du funktionen ARC ..............22
Funktionen Overscan ......................................23
Funktionen flip horisontalt ...............................23
Funktionen flip lodret.......................................23
Funktionen Auto sleep (automatisk "sove") ....23
Sådan bruger du funktionen Keystone ...........24
Sådan bruger du funktionen Blank .................24
Sådan vælger du blank billedfarve ................24
Funktionen lampe-mode ................................25
Sådan kontrollerer du tidspunkt
for udskiftning af lampe..................................25
Sådan bruger du funktionen Still ...................25
Valgmuligheder for skærmmenu
Funktionen Auto konfigurering .......................26
Sådan anvender du funktionen Phase............26
Sådan anvender du funktionen Clock.............26
Sådan anvender du funktionen Horizontal......27
Sådan anvender du funktionen Vertical ..........27
Oplysninger
Understøttet skærmvisning .............................28
Vedligeholdelse ...............................................28
Sådan udskifter du lampen ............................29
Sådan fastgør du linsens hætte til
projektoren ......................................................31
Specifikationer.................................................32
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end
gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås
ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den
butik, hvor du købte produktet.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsinstruktioner
Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.
➟ Sikkerhedsinstruktionerne gives på to måder, som vist nærmere herunder.
ADVARSEL : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage alvorlige personskader og endog død.
BEMÆRKNINGER : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage små personskader eller skade på
projektoren.
➟ Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den et sted, hvor brugeren altid nemt kan få fat i den.
Installation indendørs
ADVARSEL
Sæt ikke projektoren i direkte sollys
eller tæt ved varmekilder så som
radiatorer, åben ild og brændeovne.
Placér ikke brændbare materialer Giv ikke børn lov til at hænge henved siden af projektoren.
over den installerede projektor.
Indoor Installation
BEMÆRKNINGER
Tag strømstikket ud og fjern alle
tilslutninger, før du flytter den.
Når projektoren placeres på et
bord, skal man sørge for ikke at
placere den tæt på kanten.
Sæt ikke projektoren tæt ved
kilder af damp eller olie så som
en luftfugter.
Placér ikke projektoren på et
sted, hvor den måske udsættes
for støv.
Dette kan forårsage brandfare eller
fare for elektrisk stød!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Anvend kun projektoren på en
plan og stabil overflade.
Sørg for at der er god ventilation
rundt om projektoren. Afstanden
mellem projektoren og væggen bør
være mere end 20 cm/8 tommer.
Den kan falde ned og forårsage personskade og/eller beskadige
enheden.
Ellers kan projektoren falde ned og
forårsage alvorlig skade på et barn
eller en voksen og alvorlig skade på
projektoren.
Anvend kun et passende stativ
Lad være med at blokere lufthullerne i
projektoren eller begrænse lufttilførslen
på nogen som helst måde.
Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i enheden og kunne udgøre
en brandfare eller beskadige enheden!
Dette kan forårsage, at projektoren falder
ned og forårsager personskade eller død.
Det kan forårsage brandfare!
Det kan forårsage brandfare!
En usædvanlig forøgelse af temperaturen inde i enheden kan udgøre en
brandfare eller beskadige enheden!
Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille tæppe eller et
sted, hvor ventilationen begrænses.
Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i projektoren og det
kunne måske udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
Installation udendørs
ADVARSEL
Anvend ikke projektoren et vådt sted så som på et badeværelse, hvor der er stor sandsynlighed for, at den
bliver våd.
Dette kan forårsage ildebrand eller fare for elektrisk stød!
Strøm
En jordledning bør tilsluttes.
Hvis du ikke tilslutter en jordledning, er der
en mulig fare for elektrisk stød forårsaget af
strømlækage. Hvis det ikke er muligt at
anvende jordledning, så bør du anvende et
separat relæ, der skal installeres af en
uddannet elektriker. Tilslut ikke jordledninger
til telefonkabler, lynafledere eller gasledninger.
4
ADVARSEL
Netstikket bør stikkes fuldstændigt
ind i stikkontakten, således at man
undgår brandfare!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
Sæt ikke tunge ting på strømkablet.
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Sikkerhedsinstruktioner
Strøm
ADVARSEL
Anvend ikke alt for mange stik i net multi-stikkontakten.
Det kan resultere i overophedning af stikkontakten og forårsage brandfare!
Strøm
Rør aldrig ved stikket med våde
hænder.
Det kan forårsage fare for elektrisk
stød!
BEMÆRKNINGER
Tag grundigt fat i stikket, når du
tager det ud. Hvis du trækker i
ledningen, beskadiges den
muligvis.
Du bør undgå, at der samler sig
støv på stikkets ben eller på
stikkontakten.
Det kan forårsage brandfare!
Det kan forårsage brandfare!
Sæt ikke stikket i, når strømkablet
eller stikket er beskadiget, eller
hvis en hvilken som helst del af
stikkontakten er løs.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Sørg for, at strømkablet ikke kommer i kontakt med skarpe eller
varme genstande så som
varmeapparater.
Dette kan forårsage ildebrand eller fare
for elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Sæt projektoren på et sted, hvor
folk ikke falder over eller træde på
strømkablet.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten på væggen.
(Brug ikke stikket som afbryderkontakt).
Det kan forårsage en mekanisk fejl eller være årsag til elektrisk stød.
Anvendelse
Sæt ikke ting med væske ovenpå projektoren så som en
urtepotte, en kop, eller kosmetik
og lys.
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Hvis du spilder vand ned i projektoren, så skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten og
tage kontakt til et servicecenter.
ADVARSEL
I tilfælde af et voldsomt stød eller
skade på projektoren skal du
slukke for den og tage stikket ud
af stikkontakten samt kontakte servicecentret.
Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Bortskaffelse af batterier skal ske
på forsigtig og sikker vis.
Hvis et barn sluger et batteri, så skal
du straks kontakte en læge.
Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
Fjern ikke nogen som helst dæksler (udover dækslet til linsen).
Stor risiko for elektrisk stød!
Sørg for at der ikke falder noget
ned i projektoren.
Hvis et billede ikke vises på skærmen, skal du slukke for enheden
og tage stikket ud af stikkontakten
samt kontakte servicecentret.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Lad være med at se direkte ind i
linsen, når projektoren er i brug.
Du kan få en øjenskade!
Rør ikke ved metaldele under
eller lige efter betjening, da huller
og lampedæksel forbliver meget
varme!
5
Sikkerhedsinstruktioner
Anvendelse
ADVARSEL
Rør aldrig ved vægstikkontakten,
når der er en gaslækage, men
åbn vinduerne og udluft rummet.
Lad være med at tabe projektoren og tillad ikke voldsomme
stød.
En gnist kan forårsage ildebrand eller
forbrænding.
Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade!
Anvendelse
Lad være med at se direkte ind i
laserstrålen, da det kan forårsage
øjenskade!
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke tunge ting ovenpå projektoren.
Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade!
Vær omhyggelig med ikke at
støde til linsen, især når du flytter projektoren.
Rør ikke ved projektorens linse.
Den er skrøbelig og går let i
stykker.
Anvend ikke skarpt værktøj på projektoren, da det vil beskadige projektorens hus.
Rengøring
ADVARSEL
Do not use water while cleaning
the projector
This may cause damage to the
projector or an electric shock hazard.
I det usandsynlige tilfælde af røg
eller en mærkelig lugt fra projektoren, skal du slukke for den og
tage stikket ud af vægstikkontakten og kontakte din forhandler
eller et servicecenter.
Brug en luftspray eller en blød
klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at
fjerne støv eller pletter på projektorens linse.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
Kontakt et servicecenter én gang årligt for
at få renset de indvendige dele i projektoren.
Ophobet støv kan forårsage mekanisk fejl.
BEMÆRKNINGER
Når du rengør delene af plastik så som projektorens hus, så skal du tage stikket
til projektoren ud og tørre projektoren af med en blød klud. Brug ikke
rengøringsmidler, sprøjt ikke vand på den, og tør den ikke af med en våd klud.
Brug især ikke rengøringsmidler (vinduesrens), bil- eller industripoleringsmidler,
slibemidler eller voks, benzen, alkohol osv., da disse produkter kan beskadige
produktet. Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.
Det kan forårsage ildebrand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet (deformation,
korrosion og beskadigelse).
Andet
ADVARSEL
Forsøg ikke at reparere projektoren på egen hånd. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.
Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren og kan give et elektrisk stød, lige som det kan ugyldiggøre garantien!
Andet
Sørg for at tage stikket ud, hvis
du ikke skal bruge projektoren i
en længere periode.
BEMÆRKNINGER
Service på lampen skal udføres
af kvalificeret servicepersonale.
Ophobet støv kan udgøre en brandfare
eller beskadige enheden!
Brug kun den specificerede batteritype.
Dette kan forårsage skade på fjernbetjeningen.
6
Sammenbland ikke gamle og nye
batterier.
Det kan få batterierne til at
overophede og lække.
Den enkelte dels navn
Den enkelte dels navn
Hoveddelen
* Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter
og/eller lyse punkter (røde, blå eller grønne) på projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af
fremstillingsprocessen og indikerer ikke altid en fejlfunktion.
Fokusring
Zoomring
Knappen Power (tænd/sluk)
Kontrolpanel
Fodbetjent justeringsknap
Forreste fjernbetjeningssensor
Tilslutninger
RGB IN (PC/DTV)
COMPONENT IN (PR, PB, Y)
USB(Kun SVC )
Video
Bagerste
HDMI
S-Video
fjernbetjeningssensor
AC IN
(vekselstrøm ind)
Stik til Kensington Security
System (Der henvises til side 14)
7
Den enkelte dels navn
Kontrolpanel
Knappen KEYSTONE
Tryk på knappen
for at gå til
justeringsfunktionen KEYSTONE
(trapezkorrektion).
SOURCE
MENU
KEYSTONE
Knappen MENU
Knappen SOURCE (kilde)
Vælger eller lukker menuer.
Skifter til RGB, HDMI, Video, S-Video, Component mode.
Knappen
/
Justerer menufunktionerne.
Knappen AUTO
Dette korrigerer automatisk
positionen og billedrystelser i
RGB-mode.
A
AUTO
OK
Knappen POWER (strøm)
TÆND og SLUK (ON/OFF) for
projektoren.
8
POWER
OK knap
Kontrollerer aktuelle mode og
gemmer funktionsændringen.
Den enkelte dels navn
Fjernbetjening
POWER
Knappen POWER (strøm)
MENU
SOURCE
Knappen MENU
Knappen SOURCE (kilde)
Knappen D
F
/E
/ G Knap
Knappen AUTO (Der henvises til s.26)
A
AUTO
OK
BLANK
ARC
KEYSTONE
STILL
Knappen BLANK (Der henvises til s.24)
OK knap
Knappen ARC (Der henvises til s.22)
Knappen KEYSTONE (Der henvises til s.24)
Knappen STILL (Der henvises til s.25)
Isætning af batterier
FORSIGTIG
EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI.
BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
• Luk batteridækslet op bag på fjernbetjeningen.
• Isæt den specificerede batteritype, så polerne vender korrekt, hvor "+" matcher med "+", og "-" matcher med "-".
• Sammenbland ikke gamle og nye batterier.
9
Den enkelte dels navn
Statusindikatorer for projektor
* Øverst på projektoren viser indikatorerne for lampe, betjening og temperatur brugeren, hvilken betjeningsstatus, projektoren står i.
Indikator for lampe
Indikator for betjening
Indikator for temperatur
Orange
Grøn(blinker)
Indikator for betjening Grøn
Orange(blinker)
Sluk
Rød
Indikator for lampe
Rød(blinker)
Grøn(blinker)
Orange
Indikator for temperatur Rød
Rød (blinker)
10
Standby
Lampen varmes op.
Enheden er i drift (der er tændt for lampen)
Projektorlampen køler af (2 min.)
Der er slukket for strømmen.
Projektorlampens levetid er næsten forbi, og den skal
udskiftes med en ny lampe. (mere end 2000 timer)
Projektoren har registreret en fejl. Prøv at tænde for
strømmen igen senere. Hvis indikatoren for lampen er
rød (blinker) igen, skal du kontakte et servicecenter.
Dækslet til lampen er åbent.
Der er detekteret en høj temperaturtilstand. Sluk for
projektoren.
Der er slukket for projektoren på grund af ekstrem varme.
Der er slukket for strømmen på grund af et problem i den
indvendige køleblæser. Kontakt et servicecenter.
Den enkelte dels navn
Tilbehør
POWER
MENU
KEYSTONE
AUTO
KEYSTONE
BLANK
SOURCE
OK
ARC
STILL
1.5V
1.5V
Fjernbetjening
Strømkabel
2 batterier
Computerkabel
Brugervejledning
Videokabel
Brugervejledning til CD
Linsehætte & rem
Valgfrie, ekstra dele
* Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at købe disse emner.
* Når du installerer enheden i loftet, skal du kun anvende loftsmonteringen til projektoren.
* Kontakt servicepersonalet, hvis lampen skal udskiftes.
Loftsmonteringsdele til projektoren
Projektorskærm
Lampe
SCART til RCA jack-stik (valgfrit)
S-Video kabel
HDMI kabel
Komponentkabel
11
Installation og montering
Installation og montering
Installationsinstruktioner
* Placér ikke projektoren under følgende forhold. Det kan forårsage fejlfunktion eller skade på produktet.
Sørg for at der er god ventilation rundt om projektoren.
●Projektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i
bunden og ventilationshuller (udblæsning) øverst. Lad
være med at blokere eller placere noget som helst tæt
ved disse åbninger, da der ellers kan opstå varmeophobning inde i apparatet, hvilket vil forårsage billedforringelse eller skade på projektoren.
●Skub aldrig til projektoren og spild ikke nogen som helst
væske ned i projektoren.
●Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille
tæppe eller lignende overflade. Det forhindrer
muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren
forneden. Dette produkt bør kun monteres på en væg
eller i et loft.
●Lad der være tilstrækkelig afstand (30 cm/12 tommer
eller mere) rundt om projektoren.
Placér denne projektor på et sted, hvor der er passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.
● Installér denne projektor udelukkende på steder med passende temperatur- og luftfugtighed. (der henvises til s.32)
Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive dækket af støv.
● Dette kan forårsage overophedning af projektoren.
Blokér ikke huller og åbninger i projektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte
punkter og/eller lyse punkter (rød, blå, grøn) som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et
helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.
For at få vist DTV-programmer er det nødvendigt at købe en DTV-modtager (Set-top Box) og forbinde den
med projektoren.
Hvis der ikke er noget indgangssignal, så bliver Menu ikke vist på skærmen.
12
Installation og montering
Grundbetjening af projektoren
1.Placér projektoren på en robust og vandret overflade sammen med PC'en eller AV-kilden.
2.Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den faktiske
størrelse på billedet.
3.Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis projektoren ikke er indstillet i en ret vinkel,
så bliver skærmbilledet ujævnt. Hvis dette sker, så kan keystone-justeringen korrigere dette (der henvises til side 24).
4.Tilslut kablerne fra projektoren til øvrige forbundne kilder og en vægstikkontakt.
projektorafstand baseret på billedformatet
Skærm
Projektor off-set forhold:130%
X/2
Skærmlængde(X)
X/2
75% af skærmlængden
30% af skærmlængden
Projektorafstand (D)
Y/2
Skærm
Skærmbredde (Y)
100mm
Y/2
Projektorafstand (D)
billedformat
Skærm
Skærmstørrelse
Skærmstørrelse
Skærmbredde
Projektorafstand
Skærmlængde
Korteste afstand
Længste afstand
* Den længste/korteste afstand
viser status efter justering til
funktionen zoom.
13
Installation og montering
Sådan bruger du Kensington Security System
● Projektoren har et stik til et ‘Kensington’ Security System på bagpanelet. Tilslut kablet til ‘Kensington’ Security
System som vist herunder.
● For detaljeret installation og anvendelse af Kensington Security System henvises der til brugervejledningen, der følger med Kensington Security System sættet.
Og hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man gå ind på adressen http://www.kensington.com,
internethjemmesiden for firmaet Kensington, der handler med dyrt elektronisk udstyr så som notebook
PC'ere eller projektorer.
● Kensington Security System er et valgfrit emne.
14
Installation og montering
Sådan tænder du for projektoren
1. Tilslut strømkablet korrekt.
2. Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen eller på det øverste panel.
(Den grønne driftsindikator blinker, hvis lampen er i opstartsforløbet).
● Der vises et billede, efter at der er tændt for driftsindikatorlampen (grøn).
● Vælg kilde-mode med knappen SOURCE (kilde).
BEMÆRK!
* Tag ikke stikket ud til strømkablet, når indsugnings-/udblæsningsventilatoren er i drift. Hvis stikket til strømkablet tages ud, når indsugnings-/udsugningsventilatoren er i drift, tager det muligvis længere tid at aktivere lampen, efter at der er tændt for strømmen, og
lampens levetid forkortes muligvis.
Sådan slukker du for projektoren
1. Tryk på knappen POWER på det øverste panel eller på fjernbetjeningen.
2. Tryk igen på knappen POWER på det øverste panel eller på fjernbetjeningen for at slukke for strømmen.
3. Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så skal du ikke slukke for netforsyningen, førend
driftsindikatorens lysdiode lyser konstant (orange).
● Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så fungerer strømknappen på det øverste panel eller på fjernbetjeningen ikke.
Power Off?
Please press Power key again.
15
Installation og montering
Fokus og positionering af skærmbilledet
Når der fremkommer et billede på skærmen, skal du kontrollere, om det er i fokus og passer godt til skærmen.
Zoomring
Fokusring
● For at justere billedets fokus skal du dreje fokusringen, som er den yderste ring på linsen.
● For at justere billedets størrelse skal du dreje zoomringen, som er den inderste ring på linsen.
For at hæve eller sænke billedet på skærmen skal du hæve eller sænke justeringsfødderne nederst
på projektoren ved at trykke på den fodbetjente justeringsknap, som vist herunder.
1. Samtidig med at du trykker på den fodbetjente knap, skal du hæve eller sænke projektoren for at placere skærmbilledet i den korrekte position.
2. Giv slip på knappen for at låse justeringsfødderne fast i den nye position.
3. Drej foden bagpå til venstre eller højre for at fintune projektorlængden.
Du skal ikke trykke ned på projektoren, efter at du har hævet den forreste justeringsfod.
Sådan vælger du kilde-mode
1. Tryk på knappen SOURCE(kilde).
select
F
OK
RGB
G
2. For hver gang, du trykker på knappen F, G ændres skærmbilledet som vist herunder.
RGB
Component
16
HDMI
S-Video
Video
Tilslutning
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en Desktop PC
* Du kan tilslutte projektoren til en computer med VGA, SVGA, XGA og SXGA udgang.
* Der henvises til side 28 vedr. understøttede skærmvisninger til projektoren.
< Sådan tilslutter du >
Tilslut computerkablet til RGB IN (PC/DTV) på projektoren.
Sådan tilslutter du til en Notebook PC
< Sådan tilslutter du >
Tilslut computerkablet til RGB IN (PC/DTV) på projektoren
* Hvis du indstiller din computer til at sende signaler til både din
computer og den eksterne projektor, så vises billedet på den
eksterne projektor muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du
indstille udgangs-moden på din computer til udelukkende at
sende signal til den eksterne projektor. For yderligere
oplysninger henvises du til betjeningsanvisningerne, der fulgte
med din computer.
Sådan tilslutter du til en videokilde
* Du kan tilslutte en VTR, et videokamera eller en hvilken som helst anden kompatibel videobilledkilde til projektoren.
< Sådan tilslutter du 1 >
a. Tilslut video indgangsjack-stikkene på projektoren til
udgangsjack-stikkene på A/V kilden med videokablet.
<VCR>
S VIDEO
< Sådan tilslutter du 2 >
(R) AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
b. Tilslut S-video indgangsjack-stikket på projektoren til
S-video udgangsjack-stikket på en A/V kilde med et
S-videokabel.
* Du kan opnå bedre billedkvalitet, når du tilslutter Svideokilden til projektoren.
17
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en DVD
* Udgangsjack-stikkene (Y, PB, PR) på DVD'en er muligvis mærket som Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr i henhold til udstyret.
< Sådan tilslutter du >
Komponentkabel
a. Tilslut DVD-komponentkablet til Component PR, PB, Y på
projektoren.
* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jackstikkenes farver med komponentkablets farver. (Y=grøn,
PB=blå, PR=rød)
(R) AUDIO (L)
b. HDMI-mode kan kun indstilles, når DVE-enheden har en
HDMI-terminal.
Signal
Component
RGB/DTV
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
PB
Y
PR
<DVD>
HDMI/DVI
Sådan tilslutter du til en DTV Set-Top Box
* For at modtage D-TV-programmer skal du købe en D-TV-modtager (Set-top Box) og forbinde den med
projektoren.
* Der henvises til brugervejledningen til DTV Set-Top Box vedrørende forbindelse mellem projektor og
DTV Set-Top Box.
< Sådan tilslutter du en RGB kilde >
a. Tilslut RGB-kablet til RGB IN (PC/DTV) på projektoren.
* Når den er forbundet med D-TV Set-Top Box og DVIudgang, kan du få vist HDMI-mode ved at anvende DVI til
HDMI kablet.
<D-TV Set-Top Box>
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
b. Brug en DTV modtager med DTV 480p(576p)/720p/1080i
mode.
HDMI-kabel
<Sådan tilslutter du ved brug af HDMI-kablet>
a. Tilslut projektorens HDMI-terminal med HDMI output-terminalen på D-TV Set-Top Box ved hjælp af HDMI-kablet.
b. Brug en DTV modtager med DTV 480p(576p)/720p/1080i
mode.
<D-TV Set-Top Box>
(R) AUDIO (L)
< Sådan tilslutter du en komponentkilde >
a. Tilslut D-TV Set-Top Box komponentkablet til Component
PR, PB, Y på projektoren.
* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jackstikkenes farver med komponentkablets farver. (Y=grøn,
PB=blå, PR=rød)
b. Brug en DTV modtager med DTV 480p(576p)/720p/1080i
mode.
18
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Komponentkabel
<D-TV Set-Top Box>
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Funktion
Funktion
* I denne vejledning er OSD (On Screen Display) (på-skærmen visning) muligvis forskellig fra den på din projektor,
da den blot er et eksempel på hjælp til betjening af projektoren.
* Hvis der ikke er noget indgangssignal, så bliver Menu ikke vist.
* Denne betjeningsvejledning forklarer hovedsagligt betjening i RGB (PC) mode.
Video menuvalgmuligheder
< RGB mode >
Sådan justerer du videoen
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
2. Tryk på knappen
D , E for at vælge et videoemne, som du ønsker at justere.
3. Tryk på knappen F, G for at justere skærmvisningen som ønsket.
●
●
●
●
Alle justeringer af menuvalgmulighederne
vil ikke påvirke andre
indgangskilder. Du kan efter ønske genjustere menuvalgmulighederne
for
følgende indgangskilde: Video/S-Video/Component (480i(576i)), Component
(480p(576p), 720p, 1080i)
For at genskabe den oprindelige billedkvalitet, efter at du har ændret den,
skal du trykke på knappen A OK efter at du har valgt emnet [Reset] item.
Når du modtager et NTSC signal, vises billedemnet Tint(tone), som kan justeres (kun 60Hz).
For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen
MENU.
.
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
50
50
50
50
50
MENU Exit
Move
FG
Enter
< Video mode >
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Exit
F
G
Clear
80
50
50
50
0
FG
Move
Enter
APC (Auto Picture Control) (automatisk billedkontrol)
* Brug APC for at indstille projektoren til den bedste billedkvalitetsvisning.
* Funktionen 'Auto skærm' fungerer ikke i RGB-mode og HDMI-mode.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge
menuen
.
2. Tryk på knappen D , E for at vælge APC emne.
3. Tryk på knappen
●
for at justere skærmen, som du ønsker det.
Hver gang du trykker på knappen D, E så skifter skærmvisningen som vist
herunder.
Clear
●
F, G
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
Soft
MENU Prev.
F
Clear
G
80
50
50
50
0
D
E
Move
Enter
User
For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen MENU.
19
Funktion
Automatisk farvetemperaturkontrol
- For at initialisere værdier (genindstille til standardindstillinger) skal du vælge valgmuligheden Normal.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen D , E for at vælge ACC emne.
3. Tryk på knappen F, G for at foretage de ønskede.
●
Hver gang du trykker på knappen
vist herunder.
Cool
●
D, E
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
så skifter skærmvisningen som
Normal
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Warm
For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen MENU.
Funktionen Gamma
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Gamma.
3. Tryk på knappen
●
F, G
for at justere skærmen, som du ønsker det.
Hver gang du trykker på knappen D,
vist herunder.
E
så skifter skærmvisningen som
MENU Prev.
Normal
●
Film
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Sports
For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen MENU.
Funktionen Brilliant Color
TM
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Brilliant Color
TM
item.
3. Tryk på knappen F eller G for at vælge On eller Off.
* Hvad er funktionen Brilliant Color TM ?
Med denne funktion kan man øge lysstyrken på hele skærmen eller sænke
den en smule for at få en fyldig gråskalafarve.
20
F
.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Funktion
Funktionen White peaking (hvid højdehævning)
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet White peaking.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
3. Tryk på knappen F, G for at justere skærmvisningen som ønsket.
Du skal justere til en højere indstilling for at få et lysere billede. Justér til en
lavere indstilling for at få et mørkere billede.
● For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen
MENU.
● Du kan kun bruge funktionen 'Hvidjustering', når funktionen Brilliant Color TM
er aktiveret.
●
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Adjust
Funktionen Black level
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Black level.
3. Tryk på knappen F eller G for at vælge High eller Low.
●
Denne funktion fungerer i følgende tilstand: HDMI(YCbCr)
.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
G
G
F
High
On
10
D
E
Move
FG
G
Select
* Hvad er funktionen Black level ?
Når du ser film, kan du ved hjælp af denne funktion justere tv’et til optimal
billedvisning. Juster skærmens kontrast og lysstyrke ved hjælp af det sorte
niveau på skærmen.
21
Funktion
Specielle menuvalgmuligheder
Sådan vælger du sprog
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Language.
3. Tryk på knappen F, G for at vælge det sprog, som du ønsker at anvende.
●
●
On-Screen-Display (OSD) (på-skærmen-visning) vises på det valgte sprog.
For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen
MENU.
.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
Sådan anvender du funktionen ARC
1. Tryk på knappen ARC.
Hver gang du trykker på knappen, så skifter skærmvisningen som vist herunder.
16:9
4:3
16:9
4:3
BEMÆRK!
Du kan også bruge denne funktion ved at bruge knappen MENU.
22
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
D
E
Move
FG
Select
Funktion
Funktionen Overscan
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
2. Tryk på knappen
.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
D , E for at vælge emnet Overscan.
3. Tryk på knappen F eller G for at vælge On eller Off.
●
FunktionenOverscan kan kun justeres i RGB-DTV mode, HDMI-DTV mode
eller Component mode.
MENU Prev.
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
F
Off
G
D
E
Move
Select
FG
Funktionen flip horisontalt
* Med denne funktion vendes det viste billede horisontalt.
Anvend denne funktion, når du fremviser et billede omvendt.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Flip horizontal.
3. Tryk på knappen A OK for at se det vendte billede.
●
●
Hver gang du trykker på knappen A OK , så vendes billedet.
For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen
MENU.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
F
English
G
F
F
4:3
G
G
On
To Flip
F
D
E
G
Off
Move
Enter
Funktionen flip lodret
* Med denne funktion vendes det viste billede lodret.
* Når du monterer projektoren omvendt i loftet, skal du vende billedet lodret og vandret.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Flip Vertical (flip lodret).
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
3. Tryk på knappen A OK for at se det vendte billede.
MENU Prev.
F
English
G
F
F
4:3
G
G
On
To Flip
F
D
E
G
Off
Move
Enter
Hver gang du trykker på knappen A OK , vendes billedet.
● For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen
MENU.
●
Funktionen Auto sleep (automatisk "sove")
* Sove-tidsindstillingen slukker for projektoren på det forudindstillede tidspunkt.
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Auto sleep.
3. Tryk på knappen F, G for at vælge det ønskede, forudindstillede tidspunkt.
●
For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen
MENU.
.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
D
E
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
Move
FG
Select
23
Funktion
Specielle menuvalgmuligheder
Sådan bruger du funktionen Keystone
* Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren, og når billedet har trapezform.
* Du skal kun bruge funktionen Keystone (trapezkorrektion), når du ikke kan opnå den bedste projektorvinkel.
1. Tryk på knappen KEYSTONE.
2. Tryk på knappen D eller E for at vælge V Keystone eller H Keystone.
3. Brug knappen F eller G for at justere skærmkvaliteten, som du vil have den.
●
Keystone kan justeres fra -20 til +20.
●
Du kan også få adgang til denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
V Keystone
0
H Keystone
0
Sådan bruger du funktionen Blank
* Denne funktion er måske effektiv, hvis du har behov for at tiltrække dig tilhørernes opmærksomhed under præsentationer,
møder eller orienteringsmøder.
1. Tryk på knappen BLANK.
●
●
Skærmen slukkes, og der vises en baggrundsfarve.
Du kan vælge baggrundsfarven.
(Der henvises til ‘Sådan vælger du blank billedfarve’)
2. Tryk på en vilkårlig tast for at annullere funktionen blank.
Sådan vælger du blank billedfarve
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
F, G
for at vælge menuen
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Blank image.
3. Tryk på knappen F, G for at vælge den farve, du ønsker at anvende.
Baggrundsfarven ændres til den valgte blankfunktionsfarve.
● For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen
MENU
●
.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
24
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Funktion
Funktionen lampe-mode
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen D , E for at vælge emnet Lamp mode.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
3. Tryk på knappen F, G for at vælge High Bright eller Economic.
●
For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen
MENU.
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Sådan kontrollerer du tidspunkt for udskiftning af lampe
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen F, G for at vælge menuen
.
2. Den anvendte forbrugstid for lampen vises.
● Når projektorlampens levetid næsten er forbi (ca. 2000 timer), så bliver indikatoren for
lampe rød.
● Lysdioden, der advarer om lampen, lyser konstant rødt i tilfælde af, at lampens levetid er
overskredet.
● For at gå ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange på knappen MENU.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Sådan bruger du funktionen Still
1. Tryk på knappen STILL.
* Du kan fastfryse indgangsbilledet.
<Bevægeligt billede>
<Still-billede>
2. For at gå ud af STILL skal du trykke på en hvilken som helst knap.
* Funktionen STILL ophører automatisk efter ca. 10 minutter.
25
Funktion
Valgmuligheder for skærmmenu
Funktionen Auto konfigurering
* Med denne funktion er du sikret den bedste videokvalitet via automatisk justering af den horisontale størrelse og synkronisering af billedet.
* Funktionen Auto Tracking fungerer kun i RGB indgang.
1. Tryk på knappen AUTO på fjernbetjeningen.
Billedposition og synkronisering justeres automatisk.
●
2. Hvis der - selv efter automatisk kompensering - kræves yderligere manuel
kompensering i henhold til de forskellige PC-mode indgange, skal du
udføre 'Fintuning', 'Justering af størrelse', 'Horisontal justering' eller
'Vertikal justering' i menuen
. Under visse omstændigheder kan du
ikke få den bedste billedkvalitet udelukkende ved brug af auto-korrektion.
Auto Configure
BEMÆRK!
Du kan også bruge denne funktion ved at bruge knappen MENU. (Kun i RGB mode)
For at få det bedste resultat skal du udføre denne funktion samtidig med, at du viser et still-billede.
Sådan anvender du funktionen Phase
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
menuen
.
2. Tryk på knappen
3. Brug knappen
have den.
F
D,E
eller
F, G
for at vælge
for at vælge emnet Phase.
G
for at justere skærmkvaliteten, som du vil
Med Phase kan der justeres mellem 0 og 31.
Tryk to gange på knappen MENU for at gå ud af skærmbilledet 'Menu'.
● Det justérbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
8
0
0
0
●
●
MENU Prev.
D
E
Move
FG
Adjust
FG
Adjust
Sådan anvender du funktionen Clock
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
menuen
.
2. Tryk på knappen
3. Brug knappen
have den.
F
D,E
eller
F, G
for at vælge
for at vælge emnet Clock.
G
for at justere skærmkvaliteten, som du vil
Med Clock kan der justeres mellem -20 og +20.
Tryk to gange på knappen MENU for at gå ud af skærmbilledet 'Menu'.
● Det justérbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
●
●
26
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
Function
Sådan anvender du funktionen Horizontal
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
menuen
.
2. Tryk på knappen
3. Brug knappen
vil have den.
F
D,E
eller
F, G
for at vælge
for at vælge emnet Horizontal.
G
for at justere skærmkvaliteten, som du
Med Horizontal kan der justeres mellem -25 og +25.
Tryk to gange på knappen MENU for at gå ud af skærmbilledet 'Menu'.
● Det justérbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
8
0
0
0
●
●
MENU Prev.
D
E
Move
FG
Adjust
Move
FG
Adjust
Sådan anvender du funktionen Vertical
1. Tryk på knappen MENU og brug så knappen
menuen
.
2. Tryk på knappen
3. Brug knappen
have den.
F
D,E
eller
F, G
for at vælge
for at vælge emnet Vertical.
G
for at justere skærmkvaliteten, som du vil
Med Vertical kan der justeres mellem -25 og +25.
Tryk to gange på knappen MENU for at gå ud af skærmbilledet 'Menu'.
● Det justérbare område kan være anderledes afhængig af indgangsopløsningen.
●
●
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
27
Oplysninger
Understøttet skærmvisning
* Følgende tabel viser de skærmformater, der understøttes af projektoren.
Sources
Format
EGA
640X350
640X350
Vertical Freq.(Hz)
70.09Hz
85.08Hz
Horizontal Freq.(kHz)
31.468kHz
37.861kHz
PC98
640X400
85.08Hz
37.861kHz
DOS
720X400
720X400
70.08Hz
85.03Hz
31.469kHz
37.927kHz
VGA
640X480
640X480
640X480
640X480
59.94Hz
72.80Hz
75.00Hz
85.00Hz
31.469kHz
37.861kHz
37.500kHz
43.269kHz
SVGA
800X600
800X600
800X600
800X600
800X600
56.25Hz
60.31Hz
72.18Hz
75.00Hz
85.06Hz
35.156kHz
37.879kHz
48.077kHz
46.875kHz
53.674kHz
XGA
1024X768
1024X768
1024X768
1024X768
60.00Hz
70.06Hz
75.02Hz
84.99Hz
48.363kHz
56.476kHz
60.023kHz
68.677kHz
SXGA
1152X864
1152X864
1152X864
1280X768
1280X960
1280X1024
1280X1024
60.05Hz
70.01Hz
75.00Hz
60.00Hz
60.00Hz
60.02Hz
75.025Hz
54.348kHz
63.995kHz
67.500kHz
47.693kHz
60.000kHz
63.981kHz
79.976kHz
*
*
*
*
Hvis projektoren ikke understøtter indgangssignalet, så vises meddelelsen “Out of range” på skærmen.
Projektoren understøtter DDC1/2B type som Plug & Play funktion. (Automatisk genkendelse af PC-skærm)
Synkroniserings indgangsformen for horisontale og vertikale frekvenser er Separate.
Afhængig af hvilken PC, det er, så må den optimale vertikale frekvens ikke vises op til den optimale frekvens indstillet i ‘Registration information
(Display registration information)’. (fx: Den optimale vertikale frekvens kan vises op til 85Hz eller under i en opløsning på 640X480 eller 800X600).
* Hvis HDMI til HDMI kablet anvendes, understøttes PC’en ikke.
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
Komponent-*1
RGB(DTV)-*2
480i
O
X
HDMI(DTV)-*3
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
* Cable type
1- Komponentkabel
2- Computerkabel
3- HDMIkabel
* Vi anbefaler, at du anvender '720p' som
udgangsopløsning for den bedste kvalitet.
Vedligeholdelse
* Projektoren har kun brug for lidt vedligeholdelse. Du bør holde linsen ren, da al snavs og alle pletter måske vises på
skærmen. Hvis en hvilken som helst del skal udskiftes, så skal du kontakte din forhandler. Når du rengør en hvilken
som helst del af projektoren, skal du altid først slukke for strømmen og tage stikket til projektoren ud.
Rengøring af linsen
Du skal rengøre linsen, når som helst du bemærker snavs eller støv på overfladen af den. Tør linsens overflade forsigtigt af med en
luftspray eller en blød, tør fnugfri klud.
For at fjerne snavs eller pletter på linsen skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så forsigtigt tørre
linsens overflade af.
Sådan rengør du projektorens hus
Når du skal rengøre projektorens hus, skal du først tage stikket til strømkablet ud. For at fjerne støv eller snavs skal du tørre huset
af med en blød, tør og fnugfri klud. For at fjerne vanskelige pletter eller snavs skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt
rengøringsmiddel og så tørre huset af. Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere eller andre kemiske opløsningsmidler, da de kan
være skyld i, at huset bliver skævt eller misfarvet.
28
Oplysninger
Sådan udskifter du lampen
Udskiftning af lampe
Udskiftningsintervallet afhænger muligvis af, hvordan projektoren bruges. Du kan se
hvor lang tid, lampen har været i brug, under afsnittet LAMP TIME i Menu (s. 25). You
must replace the lamp when:
●
●
●
Det projicerede billede bliver mørkere eller begynder at være forringet.
Indikatoren for lampe er rød.
Meddelelsen "Replace the lamp" (udskift lampen) vises på skærmen, når du tænder for (on) projektoren.
<Forreste panel på projektor>
Indikatorer for
lampe
Vær forsigtig, når du udskifter lampe
- Tryk på knappen POWER (strøm) på styrepanelet eller på fjernbetjeningen for at slukke for strømmen (off).
- Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, så skal du ikke slukke for netstrømmen, førend driftsindikatorens lysdiode lyser konstant (orange).
- Lad lampen afkøle 1 time, førend du udskifter den.
- Du bør altid anvende samme type lampe fra et LG Electronics servicecenter. Brug af andre fabrikanters lamper kan
beskadige projektoren og lampen.
- Træk kun lampen ud, når du skal udskifte den.
- Hold lampeenheden uden for børns rækkevidde. Hold lampen væk fra varmekilder så som radiatorer, komfurer osv.
- For at mindske risikoen for ildebrand må lampen ikke komme i berøring med væsker eller fremmedlegemer.
- Placér ikke lampen tæt ved nogen som helst varmekilder.
- Sørg for, at den nye lampe fastgøres omhyggeligt med skruer. Ellers kan billedet blive mørkt, eller der kan være øget
risiko for ildebrand.
- Rør aldrig ved lampeglasset, da billedkvaliteten ellers kan forringes, eller lampens levetid kan reduceres.
Sådan får du fat i en udskiftningslampe
Lampens modelnr. findes på side 32. Kontrollér lampemodel og køb den så hos LG Electronics Service Center.
Brug af andet lampefabrikat kan beskadige projektoren.
Bortskaffelse af lampe
Den brugte lampe bortskaffes ved at returnere den til LG Electronics Service Center.
29
Oplysninger
Sådan udskifter du lampen
1
Sluk for projektoren og tag stikket til strømkablet
ud. Placér den forsigtigt på en blød overflade.
2
Skru skruerne fra lampens dæksel af med en
skruetrækker.
(Lad lampen afkøle 1 times tid, førend du fjerner den brugte lampe fra projektoren).
Bolt til lampens hus
3
Efter at du har løftet lampens dæksel af, skal du
fjerne de to fastspændingsskruer på lampens hus
med en skruetrækker.
4
Løft lampen op i håndtaget.
Knap
Bolt
5
7
Træk langsomt håndtaget ud og fjern lampens hus.
Fastspænd skruerne, du fjernede under trin 3.
(Sørg for, at den er omhyggeligt fastgjort)
6
Isæt forsigtigt den nye lampe i den korrekte position. Sørg for, at den er isat korrekt.
8
Luk lampedækslet og fastgør skruerne fra trin 2 for
at montere dækslet.
(Hvis lampedækslet ikke er monteret korrekt, så kan der
ikke tændes for enheden)
BEMÆRK!
Brug af andre fabrikanters lamper kan beskadige projektoren eller lampen.
Sørg for, at lampens dæksel er omhyggeligt fastspændt. Hvis dækslet til lampen ikke er monteret korrekt, så kan
der ikke tændes for enheden. Hvis denne fejl fortsætter, skal du kontakte et autoriseret LG Service Center.
30
Oplysninger
Om kontrol af projektorlampe
ADVARSEL
●
Vent mindst 5 minutter før du slukker for projektoren, efter at du har tændt for den.
- Hvis du hyppigt tænder og slukker (On/Off) for lampen, kan det forringe lampens funktion.
●
Tag ikke stikket til strømkablet ud mens projektor og ventilator kører.
- Det kan resultere i kortere levetid for lampen, eller at lampen bliver beskadiget.
●
Projektorens levetid afhænger betydeligt af, hvordan den bruges og håndteringen af den.
●
I denne projektor er der anvendt en kviksølvslampe med højt tryk, som skal håndteres med ekstrem forsigtighed. Stød
eller misbrug under brug kan bevirke, at lampen eksploderer.
●
Hvis du fortsætter med at bruge projektoren et stykke tid efter, at lampen burde have været udskiftet, kan lampen
eksplodere.
●
Følgende bør gøres, hvis lampen eksploderer.
- Tag straks stikket til strømkablet ud.
- Luft straks ud med frisk luft (ventilation).
- Få produktet kontrolleret i et servicecenter og udskift om nødvendigt lampen.
- Forsøg ikke selv at skille produktet ad, men lad en autoriseret tekniker gøre det.
Sådan fastgør du linsens hætte til projektoren
Sådan fastgør du linsens hætte
1
Sådan klargøres linsens hætte og remmen, der
fulgte med som tilbehør. Isæt enden af remmen
uden knude i hullet nederst i linsedelen på projektoren.
2
3
Sæt remmen, der er fastgjort til projektoren, ind i
hullet i linsens hætte og før så linsens hætte
igennem løkken i remmen.
4
Fastgør remmen i hullet i projektoren ved at stikke
enden af remmen uden knude ind i hullet og så
trække den ud igennem hullet.
Delene er fuldstændigt samlede som vist på
illustrationen herunder.
31
Oplysninger
Specifikationer
MODEL
AH115 (AH115-JD)
Opløsning
1280(horisontal) x 720(vertikal)pixel
Horisontalt/Vertikalt Forhold
16:9(horisontal:vertikal)
DLP panelstørrelse
0.62 tommer
Skærmstørrelse
(Projektorafstand)
Wide : 1.40 ~ 10.63m(40 ~ 300 tommer)
Projektor off-set forhold
130%
Tele : 1.66 ~ 12.66m(40 ~ 300 tommer)
Afstand til fjernbetjening
12m
Zoom-forhold
1:1.2
Videokompatabilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Strøm
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3A-1A
Højde (mm/tommer)
114/4.5
Bredde (mm/tommer)
346/13.6
Længde (mm/tommer)
263/10.4
Driftstilstand
Projektorens lampe
Temperatur
Lampemodel
I drift : 32~104°F(0°C~40°C)
Under opbevaring og transit : -4~140°F(-20°C~60°C)
AJ-LAH1
Luftfugtighed
Lampens strømforbrug
I drift : 0~ 75% relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer
Ikke i drift : 0 ~ 85% relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer
32
210W
Skriv model- og fabrikationsnummeret på enheden
ned herunder.
Opgiv oplysningerne på mærkatet i bunden af
enheden til din forhandler, hvis du får brug
for service.
Modelnummer
Fabrikationsnummer
:
:
LG DLP PROJEKTOR
Du bedes læse denne brugervejledning grundigt
igennem, førend du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til fremtidig brug.
AH115
BRUGERVEJLEDNING
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement