LG AN110B-JD, AN110W-JD, AN110B, AN110W Owner's manual

LG AN110B-JD, AN110W-JD, AN110B, AN110W Owner's manual
Du bedes læse denne
brugervejledning grundigt
igennem, førend du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til fremtidig brug.
Skriv model- og fabrikationsnummeret
ned herunder.
Opgiv oplysningerne pa
enheden til din
enheden
pa
mærkatet i bunden af
forhandler, hvis du far brug
for service.
Modelnummer
:
Fabrikationsnummer
:
LGDPROJEKT
AN110B-JD
AN110W-JD
BRUGERVEJLEDNING
DLP PROJEKTOR
Indhold
Indhold
Introduktion
Specielle menuvalgmuligheder
Sadan vælger du sprog ..................................29
Sadan vælger du funktionen ARC ..................29
Funktionen flip horisontalt ...............................30
Sikkerhedsinstruktioner ...................................4
Beskrivelse af de enkelte dele
Hoveddelen .....................................................7
XD Demo ........................................................30
Kontrolpanel ....................................................8
Fjernbetjening............................................... ..9
Isætning af batterier ........................................9
Statusindikatorer for projektor .........................10
Funktionen Auto
sleep (automatisk "sove") ....30
Sadan bruger du funktionen Keystone ...........31
Sadan bruger du funktionen Blank .................31
Sadan vælger du blank billedfarve .................32
Funktionen lampe-mode .................................32
Sadan kontrollerer du tidspunkt for udskiftning
af lampe ...........................................................32
Funktionen vip.................................................33
Sadan bruger du funktionen Still.....................33
Tilbehør ...........................................................11
Valgfrie,
ekstra dele ........................................11
Installation og
montering
Installationsinstruktioner..................................12
Grundbetjening af projektoren ........................13
Installation af projektoren pa væggen.............14
Sadan tænder du for projektoren ....................20
Sadan slukker du for projektoren ....................20
Sadan vælger du kilde-mode ..........................20
Fokus, zoom, skærmbilledets position ............21
Valgmuligheder
Funktionen Auto
konfigurering ........................34
Manuel konfigurering ......................................34
Sadan bruger du funktionen ZOOM................35
Skærmposition ................................................35
Tilslutning
Sadan tilslutter du til
en
Desktop
Sadan tilslutter du til
en
Notebook PC............22
Sadan tilslutter du til
en
videokilde .................23
Sadan tilslutter du til
en
DVD..........................23
Sadan tilslutter du til
en
DTV
RS-232C
PC ..............22
Set-Top
for skærmmenu
Indstilling
af ekstern kontrolenhed ..................36
Oplysninger
Understøttet
skærmvisning .............................41
Vedligeholdelse ...............................................42
Sadan udskifter du lampen .............................43
Box .....24
HDMI ...............................................................25
Notater ............................................................45
Funktion
Specifikationer.................................................47
Video Menu
Valgmuligheder
Sadan justerer du videoen ..............................26
APC (Auto Picture Control) (auto billedkontrol) ..26
Automatisk farvetemperaturkontrol .................27
Funktionen Gamma ........................................27
Funktionen White
peaking ..............................28
Farvetemperaturkontrol...................................28
Farveintensiveringskontrol ..............................28
Sadan smider du dit
1. Nar der
duktet
er
er
et
tegn
gamle apparat
med et
kryds
ud
over en
skraldespand, betyder det,
at pro-
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
3.
4.
produkter skal smides ud et andet sted end
gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger pa miljøet og menneskelig sundhed.
Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fas
ved at kontakte dit lokale
kommunekontor, renovationsselskab eller den
butik, hvor du købte produktet.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsinstruktioner
sikkerhedsinstruktionerne, sa du undgar enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.
Du bedes læse
Sikkerhedsinstruktionerne
ADVARSEL
:
gives pa
mader,
to
som er
vist
Overtrædelse af disse instruktioner kan
nærmere
forarsage alvorlige
BEMÆRKNINGER : Overtrædelse af disse instruktioner kan
Nar du har læst denne manual, bør du
opbevare
herunder.
den et
skader og
endog
død.
forarsage sma skader eller beskadige projektoren.
sted, hvor brugeren altid
nemt kan fa fat i den.
ADVARSEL
Sæt
projektoren
op, nar du
Sæt ikke
i direkte
eller tæt ved varmekilder sa
installerer den.
forarsage,
at
forarsage
ved siden af
brandfare!
henover den installerede
hænge
projektoren
som
Placer ikke brændbare materialer
Det kan
Det kan
Giv ikke børn lov til at
sollys
projektoren.
radiatorer, aben ild og brændeovne.
Ellers slukkes der for strømmen.
Dette kan
projektoren
falder ned og
forarsage
brandfare!
projektor.
forarsager personskade
eller død.
BEMÆRKNINGER
Sluk for strømmen og fjern alle
tilslutninger, før du flytter den.
Sæt ikke
projektoren tæt ved
kilder af damp eller olie sa som
en luftfugter.
projektoren pa et
sted, hvor den muligvis udsættes
for usædvanligt meget støv.
Dette kan
Det kan
forarsage
brandfare eller
Placer ikke
forarsage
brandfare!
fare for elektrisk stød!
Anvend kun
plan
projektoren pa
god ventilation
rundt om projektoren. Afstanden
mellem projektoren og loft eller gulv
et
Sørg
og stabilt sted.
Ellers kan den blive ustabil, hvilket
kan pavirke betjeningen.
bør
for at der
er
være mere
end 20cm/8 tommer.
En
usædvanlig forøgelse af temperaturen inde i projektoren kan forarsage brandfare!
Placer ikke
projektoren direkte pa et gulvtæppe,
lille tæppe eller et
begrænses.
forarsage en forøgelse af temperaturen inde
projektoren og det kunne maske forarsage brandfare!
være
med at blokere
lufthullerne i
projektoren eller
begrænse lufttilførslen pa nogen
som
helst made.
Dette ville
forarsage
temperaturen inde i
forarsage
forøgelse af
projektoren og ville
en
brandfare!
Luftindstrømningen sker fra projektorens indtag i nederste, venstre del
og udstrømningen sker øverst til højre. Derfor skal du være forsigtig,
nar du installerer en projektor tæt pa en ventilator, saledes at du ikke
ændrer luftstrømningens retning.
sted, hvor ventilationen
Dette ville
Lad
i
Hvis du installerer ventilatoren ved den nederste del af projektoren, sa kan det
forarsage ildebrand, idet den indvendige temperatur øges.
ADVARSEL
Anvend ikke
projektoren
et vadt sted sa
som
pa
et
badeværelse, hvor der
er
stor
sandsynlighed for,
at den
bliver vad.
Dette kan
forarsage
ildebrand eller fare for elektrisk stød!
ADVARSEL
Et
jordstik
bør tilsluttes.
Hvis du ikke tilslutter et jordstik, sa er der
mulig fare for elektrisk stød forarsaget af
Netstikket bør stikkes fulden
strømlækage.
Hvis det ikke er muligt at anvende jordstik, sa
bør du anvende et separat relæ, der skal
installeres af en uddannet elektriker.
Tilslut ikke jordstik til telefonkabler,
lynafledere eller gasledninger.
4
stændigt
ind i
saledes at
stikkontakten,
man
undgar
brand-
fare!
Det kan
Sæt ikke
tunge ting pa strømk-
ablet.
Dette kan
forarsage
ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
forarsage
brandfare!
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
Tilslut ikke alt for mange
Det kan resultere i
apparater i en stikkontakt.
overophedning
af stikkontakten og
brandfare!
forarsage
BEMÆRKNINGER
Rør
aldrig
ved stikket med vade
Tag grundigt
stikket, nar du
fat i
Du bør
undga,
hænder.
tager det ud. Hvis du trækker i
støv
Det kan
ledningen, sa beskadiges
muligvis.
stikkontakten.
forarsage
fare for elektrisk
stød!
Det kan
Sæt ikke stikket
i, hvis strømk-
ablet eller stikket
er
forarsage
Sørg for,
beskadiget,
varmeapparater.
forarsage
ildebrand eller
Dette kan
fare for elektrisk stød!
Sæt
skarpe
genstande sa
løst.
varme
forarsage
forarsage
en
pa
brandfare!
som
projektoren pa
folk ikke falder
ildebrand eller
et
sted, hvor
eller træde
pa
strømkablet.
Dette kan
forarsage
over
forarsage
ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
fare for elektrisk stød!
Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten
(Brug ikke stikkontakten for at tænde eller slukke for enheden).
Det kan
sig
brandfare!
kommer i kontakt med
eller
stikkets ben eller
pa
Det kan
at strømkablet ikke
eller hvis stikkontakten sidder
Dette kan
den
at der samler
mekanisk
fejl
eller det kan
pa
væggen.
et elektrisk stød.
give
ADVARSEL
Sæt ikke
ting med væske ovenpa
projektoren sa som en urtepotte,
en kop, eller kosmetik og lys.
Det kan
forarsage
brandfare!
I tilfælde af et voldsomt stød eller
Sørg
for at der ikke falder
skade
ned i
projektoren.
pa projektoren
slukke for den og
af stikkontakten.
skal du
tage stikket ud
Det kan
forarsage
forarsage
fare for elektrisk
stød!
Kontakt et servicecenter.
Dette kan
noget
ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Hvis du
spilder
vand ned i
projek-
toren, sa skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten og
tage kontakt til et servicecenter.
Det kan
forarsage
Bortskaffelse af batterier skal ske
pa forsigtig
Hvis et barn
og sikker vis.
sluger
du straks kontakte
et
en
I tilfælde af et billede ikke vises
pa skærmen,
sa skal du slukke
batteri, sa skal
for enheden og tage stikket ud af
stikkontakten. Kontakt et
læge.
servicecenter.
fare for elektrisk
stød!
Dette kan
forarsage
ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Fjern ikke nogen som helst dæksler (udover dækslet til linsen).
Lad
linsen, nar projektoren
Stor risiko for elektrisk stød!
Du kan fa
være
med at
en
se
direkte ind i
er
øjenskade!
i
brug.
Rør
ikke
ved
metaldele
under
eller
lige efter betjening, da huller
overdækningen til lampen for-
og
bliver
meget varme!
5
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
Rør
aldrig
nar der
ved
er
en
vægstikkontakten,
gaslækage, men
abn vinduerne og udluft rummet.
En
gnist kan forarsage
forbrænding.
Lad
med at tabe
være
Dette kan
forarsage
projektoren
mekanisk
fejl
eller
og tillad ikke voldsomme stød.
personskade!
ildebrand eller
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke
Vær
tunge ting ovenpa pro-
støde til
jektoren.
Dette kan
eller
omhyggelig
forarsage
personskade!
Anvend ikke
mekanisk
med ikke at
Den
skrøbelig og gar let i
stykker. Den er skrøbelig og gar
let i stykker.
linsen, især nar du flytter
projektoren.
fejl
da det vil
skarpt værktøj pa projektoren,
beskadige projektorens
er
hus.
ADVARSEL
ikke vand til
Brug
projektoren.
rengøring
af
Dette kan
forarsage beskadigelse
projektoren eller fare for elektrisk
I det
usandsynlige tilfælde af røg
mærkelig lugt fra projektoren,
eller
en
skal
luftspray eller en blød
klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand
for at fjerne støv eller pletter pa
projektorens linse.
Brug
du slukke for den og tage stikket ud af
stikkontakten pa væggen og kontakte
af
din forhandler eller et servicecenter.
stød.
Dette kan
en
ildebrand eller fare for
forarsage
elektrisk stød!
BEMÆRKNINGER
Kontakt et servicecenter
arligt
en
gang
for at fa renset de indvendi-
ge dele i
Ophobet
fejl.
klud.
projektoren.
støv kan
Nar du rengør delene af plastik sa som projektorens hus, sa skal du
tage stikket til projektoren ud og tørre projektoren af med en blød
forarsage
mekanisk
rengøringsmidler, sprøjt ikke vand pa den, og tør den
ikke af med en vad klud. Brug især ikke rengøringsmidler (vinduesrens), bil- eller industripoleringsmidler, slibemidler eller voks, benzen,
alkohol osv., da disse produkter kan beskadige produktet.
Brug
ikke
Det kan
forarsage ildebrand, elektrisk stød
(deformation, korrosion og beskadigelse).
eller
beskadigelse
af
produktet
ADVARSEL
Forsøg
ikke at reparere
Dette kan
projektoren pa
forarsage beskadigelse
af
egen hand. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.
projektoren
og kan
give
et elektrisk
stød, lige
som
det kan
ugyldiggøre garantien!
BEMÆRKNINGER
Sørg
for at
tage stikket ud, hvis
du ikke skal
en
bruge projektoren
længere periode.
Ophobet
støv kan
i
Der henvises til side 43~44ved
udskiftning
af
Sammenbland ikke
gamle
og nye
batterier.
lampe.
Det kan fa batterierne til at
overophede
muligvis forarsage
og lække.
brandfare!
Brug
kun den
specificerede batteritype.
Nar du
ca.
Dette kan
6
forarsage
skade
pa fjernbetjeningen.
5-7
Hvis du
pa projektorskærmen, skal du være
gange det diagonale mal af skærmen.
ser
er
for tæt
pa skærmen,
nar du
ser
pa den,
i
en
afstand af
sa kan det
pavirke
dit syn.
Beskrivelse af de enkelte dele
Beskrivelse af de enkelte dele
Hoveddelen
*
Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi.
punkter (røde, bla eller grønne) pa projektorens skærm. Dette
indikerer ikke altid en fejlfunktion.
Du kan
kan
dog muligvis
være
se
bittesma sorte
et helt normalt resultat af
Automatisk
*
punkter og/eller lyse
fremstillingsprocessen og
Nar der tændes for
automatiske
DANISH
skydedør
projektoren, sa abner
skydedør sig automatisk.
den
Lukker
*
Linseforskydning
Nar der tændes for projektoren, sa abnes
der automatisk for lukkeren.
Fjernbetjeningssensor
Indikatorer
RGB
indgangen
(PC/DTV)
Video
HDMI
AC IN
indgang
RS-232C[Service]
S-Video
(vekselstrøm ind)
Kensington Security System Connector
(Der henvises til Desktop Stand installationsindstillingsvejledningen)
og
7
Beskrivelse af de enkelte dele
Kontrolpanel
Knappen
Knappen
MENU
SOURCE
(kilde)
Knappen
Knappen
Knappen
8
AOK
FOCUS +/-
Knappen
ZOOM +/-
POWER
(strøm)
Beskrivelse af de enkelte dele
Fjernbetjening
POWER
POWER
Knappen
AUTO
Knappen
AUTO
(Der
henvises til
Knappen
Knappen
STILL
(Der
henvises til
SOURCE
s.34)
Knappen
SOURCE
/
G
Knappen
D
s.33)
Knappen
MENU
Knappen
ARC
Knappen
AOK
F
STILL
Knappen
Knappen
BLANK
KEYSTONE +/-
Knappen
FOCUS
D
/
(Der
(Der
(Der
E
henvises til
henvises til
henvises til
s.31)
s.31)
/
(kilde)
E
MENU
BLANK
ARC
KEYSTONE
FOCUS
OK
ZOOM
(Der
henvises til
s.29)
Knappen ZOOM +/(Der henvises til s.21)
s.21)
Knappen
LIGHT
Isætning
DANISH
(strøm)
*
LIGHT
(lys)
trykker pa knappen LIGHT (lys), sa vil
lysdioden blive tændt. Efter 5 sekunder slukkes
der for lysdioden igen.
Nar der er tændt for lysdioden (LED), sa kan du
trykke pa den en gang til for at slukke for den.
Hvis du
af batterier
FORSIGTIG
FARE FOR
EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED ET BATTERI AF UKORREKT TYPE.
BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
?
?
af, der sidder pa bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt batterierne
sa de vender korrekt, dvs. "+" matcher med "+", og "-" matcher med "-".
Isæt to 1,5V "AAA" batterier.
Tag
batteridækslet
Sammenbland ikke
gamle
og nye batterier.
9
Beskrivelse af de enkelte dele
Statusindikatorer for
*
Øverst
pa projektoren
projektor
viser indikatorerne for
lampe, betjening
og
temperatur brugeren, hvilken betjeningsstatus projektoren
star i.
Orange
betjening
betjening
Indikator for
lampe
Indikator for
temperatur
Orange(blinker)
Standby.
Lampen afkøles, indtil lampen lyser igen.
Ved betjening. (Tænd for lampen)
Projektorens lampe afkøler, og der er slukket for
Slukket
Der
Grøn(blinker)
Indikator for
Indikator for
Grøn
er
strømmen
(2 minutter).
slukket for strømmen.
Projektorlampens levetid er næsten forbi, og den skal udskiftes med en
ny lampe. (mere end 4000 timer)
Beskeden OSD, "Replace the lamp" (udskift lampen) vises i 5 sekunder,
Rød
nar der tændes for strømmen.
Der
Indikator for
lampe
Rød(blinker)
Grøn(blinker)
Orange(blinker)
Indikator for
temperatur
Rød
Rød(blinker)
*
10
Hvis indikatoren for
betjening
er
problemer
med
projektorens lampe
eller
omkring
den ved tilslut-
ning af strøm. Prøv at tænde for strømmen igen senere. Hvis indikatoren
for lampen lyser rød (blinker) igen, sa skal du kontakte et servicecenter.
Dækslet til lampen er ikke lukket.
Det indikeres, at dør eller lukker ikke kan abnes fuldstændigt. Kontakt et
servicecenter.
Der
Orange
er
høj temperatur inde i denne projektor. Sluk for
jektoren og undersøg luftkanalen.
Projektoren slukker, da der er høj temperatur.
Der er slukket for strømmen pa grund af et problem
er
køleblæser. Kontakt et servicecenter.
rød, sa skal du kontrollere den lukkede dør eller lukker.
strømmen til pro-
i den
indvendige
Beskrivelse af de enkelte dele
Tilbehør
POWER
AUTO
SOURCE
STILL
DANISH
MENU
BLANK
ARC
KEYSTONE
FOCUS
OK
ZOOM
LIGHT
1.5V
1.5V
2 batterier
Fjernbetjening
RCA til D-Sub
Computerkabel
Valgfrie,
*
Kontakt din
*
Kontakt
*
*
(størrelse AAA)
adapter
Strømkabel
Videokabel
Betjeningsvejledning
Monteringsbeslag
til væg
*
med
Bolt og
bøsning følger
vægbeslaget.
ekstra dele
forhandler, hvis du ønsker
at købe disse
emner.
servicepersonale, hvis du skal udskifte en lampe.
Projektorlampens levetid er næsten forbi, og den skal udskiftes med en ny lampe.
Forskelligt, separat solgt tilbehør kan ændre og forbedre produktets kvalitet, eller nye produkter
Projektorskærm
S-Video kabel
Lampe
HDMI kabel
Desktop
HDMI til DVI kabel
Stand
kan
tilføjes.
SCART til RCA
RS-232C kabel
jack-stik (valgfrit)
Kabelafdækning
*
Bolt og bøsning følger
med vægbeslaget.
11
Installation og
montering
Installation og
montering
Installationsinstruktioner
*Sæt ikke
projektoren pa følgende made.
Sørg
for at der
er
Det kan
god ventilation rundt
forarsage fejlfunktion
om
er
udstyret
pa produktet.
projektoren.
Du ma aldrig isætte materialer af
ste del af projektoren.
med
ventilationsabninger (tilgang)
i bunden og ventilationshuller (udblæsning) foran. Lad
være med at blokere eller placere noget som helst tæt
ved disse abninger, da der ellers kan opsta varmeophobning inde i apparatet, hvilket vil forarsage billedforringelse
eller skade pa projektoren.
Projektoren
eller skade
papir
i den neder-
for at der er god ventilation rundt om projektoren.
Afstanden mellem projektoren og loft eller gulv bør være
mere end 20 cm/8 tommer.
Sørg
Placer denne projektor
Installer kun denne
et
sted,
hvor der
steder med
projektor pa
Placer ikke projektoren
Dette kan
pa
pa
et
forarsage overophedning
sted,
af
er
passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.
passende temperatur-
og
luftfugtighed. (der
henvises til
s.47)
hvor den kan blive dækket af støv.
projektoren.
Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesma sorte
punkter og/eller lyse punkter (rød, bla, grøn) som hele tiden viser sig pa projektorens skærm. Dette er et
helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.
For at fa vist
DTV-programmer skal du tilslutte
en
DTV-modtager (Set-top Box) og forbinde den med pro-
jektoren.
Hvis der ikke
12
er
noget indgangssignal, sa bliver
Menu ikke vist
pa
skærmen.
Installation og
Grundbetjening
1. Placer
af
projektoren pa
projektoren
en
væg.
2. Placer
projektoren i korrekt
størrelse pa billedet.
3. Placer
projektoren sadan,
afstand fra skærmen. Afstanden mellem
at linsen
er
indstillet i
vinkel, sa bliver skærmbilledet
dette(der henvises til side 31).
i
ret
en
4. Tilslut kablerne fra
montering
projektoren
til
og skærm
afgør
den faktiske
DANISH
ret vinkel til skærmen. Hvis
Hvis dette
ujævnt.
øvrige
en
projektor
sker, sa kan
forbundne kilder og
projektoren ikke er indstillet
grundprincip-justeringen korrigere
vægstikkontakt.
en
projektorafstand baseret pa billedformatet
Projektor
off-set forhold:125%
Linsens
midterlinje
Projektorafstand (D)
16:9 billedformat
/ tommer
mm
skærmstørrelse
40′′
60′′
80′′
100′′
120′′
140′′
160′′
180′′
200′′
1507/59
2273/89
3039/120
3804/150
4570/180
5336/210
6101/240
6867/270
7633/301
2109/830
3180/1252
4251/1674
5323/2096
6394/2517
7466/2939
8537/3361
9608/3783
10680/4205
Den korteste
afstand
(D)
Den
længste
afstand (D)
*
Den
længste/korteste
afstand viser status efter
justering
til funktionen
zoom.
13
Installation og
montering
Installation af
projektoren pa
væggen
Sikkerhedsinstruktioner ved installation
Du bedes læse
pa
væg
sikkerhedsinstruktionerne, sa du undgar enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.
Sikkerhedsinstruktionerne
ADVARSEL
:
gives pa
mader,
to
som er
vist
Overtrædelse af disse instruktioner kan
BEMÆRKNINGER
:
forarsage alvorlige personskader
Overtrædelse af disse instruktioner kan
Nar du har læst denne manual, bør du
forarsage
den et sted, hvor
opbevare
herunder.
nærmere
sma
og
personskader
endog
død.
eller skade
pa projektoren.
altid nemt kan fa fat i den.
brugeren
ADVARSEL
Placer ikke
produktet pa
et
sted, hvor det ikke kan
Hæng
ikke
pa produktet
og stød ikke til
produktet.
understøttes.
Det kan
Det kan
forarsage,
forarsage skader.
at
produktet
falder ned, og det kan
forarsage,
forarsage skader.
at
produktet
falder ned, og det kan
BEMÆRKNINGER
Følg vejledningen,
nar du installerer
produktet.
Ellers kan det
er
Lad
forarsage alvorlige personskader
pa produktet.
eller skad-
være
med at installere dette
hjælp. Fa hjælp
Det kan
forarsage,
forarsage skader.
produkt
ved egen
fra andre.
at
produktet
falder ned, og det kan
væggens
beskaffenhed overholder specifikationerne, og du skal
Nar du borer, skal du bruge bor og borskær, der
specificeret af fabrikanten. Og hullets dybde bør
sørge for at anvende de
være
Før installation skal du
kontrollere,
om
fæstninger,
der
følger
med
i henhold til
er
specifikationerne.
produktet.
Ellers kan det
Ellers kan det
Placer ikke
rat)
eller
en
forarsage problemer
en
varmekilde
luftfugter
med sikkerheden.
(radiator
eller varmeappa-
under det installerede
produkt.
forarsage problemer
Installer ikke dette
sensor,
produkt tæt ved en sprinkler,
højspændingsledninger, nogen som helst
strømkilde eller et
Det kan
forarsage
ildebrand eller det kan
give
et elektrisk
stød.
Tag
stikket ud før installation.
sted, hvor stød og vibrationer
kan
pavirke produktet.
Lad
være
med at installere dette
bare hænder.
Ellers kan det
elektrisk stød.
14
forarsage
ildebrand eller det kan
give
med sikkerheden.
et
Det kan
forarsage personskader.
produkt
med de
Installation og
Tilbehør til
monteringsbeslag
Monteringsbeslag
til væg
Installation af
1
-
-
Skil
Tag
til væg
Bolte til
Fastspændingsbolte
Boltbøsninger til
vægfæstning
monteringsbeslag til væg
Fastgøringsskruer
i træ
DANISH
ad
monteringsbeslaget til væg.
produktets fastspændingsbeslag fra monteringsbeslaget
til væg.
Fastspændingsbeslag
Monteringsbeslag
del af
Det
er mere
Placer
Fastspændingsbolt
*
komfortabelt, nar du skal
projektoren
forsigtigt
b. Isæt de 2
med
produktets beslag,
som
til
beslag.
du har isat projektoren,
bruge denne bolt. (Se s.18)
produktets fastspændingsbeslag
siden med linsen nedad
fastgøringsskruer
Efter at
skal du
fastspændingsbolten. (Se s.18)
Monter
Isæt
til væg
begge hænder pa den øverste
vægbeslaget for at vippe beslaget.
forbinde
c.
til enheden
med
Tryk
a.
brug
bolten ud af
Adskil
2
Bolte til
til væg
monteringsbeslag
produkterne
montering
øverst i
en
blød
overflade, sa linsen beskyttes mod skrammer.
projektoren. (Det
du skilte ad
Fastgøringsskruer
pa
(fig. 1)
i
er
den del med dækslet til den automatiske
projektoren
ved
hjælp
af
ventilation).
beslagets fastspændingsbolte.
Fastspændingsbolt
til
beslag
15
Installation og
3
Isæt
montering
bøsninger
eller bolte til
O
Kontroller overfladen eller
O
Hvis
en
hul væg, sa kan du
O
Hvis
O
Hvis du kun vil
bruge
O
Gipsvægge
ikke et
tykkelsen
er
Anvendelse af
af strike off materiale
af
hvor
monteringsbeslaget
40-50
Rens hvert
er
de
medfølgende
til
boltbøsninger
vægfæstning
og bolte til
vægbeslagets positioner,
væggen skal du
bruge
de
i,
er
de
bruge
medfølgende
skal du markere
mm
skal monteres.
materiale, blød naturstensmateriale,
brug
eller bolte.
i materialer af træ.
væg
fæstningernes positioner.
bor, der passer til vægmaterialet, og bore hvert hul i
en
dybde
mm.
hul, du har boret, og isæt
en
bøsning,
der blev leveret
sammen
med
monteringsbeslaget
b
a
Bor
Væg
c
:
Isætningsposition
for
bøsninger
Bøsning
16
produktet
medfølgende bøsninger
bolte til
monteringsbeslag pa
et 6
væggen, hvor
til væg skal sættes op.
mindre end 20 mm, sa kan du
pa væggen, sa kan du bruge
tilstrækkeligt holdbart materiale.
fæstningspositionen pa
ca.
bruge
pa
af cement, hardt
bøsninger eller bolte.
sættes
træ
Efter at du har kontrolleret
b. Ved
c.
tykkelsen,
efter at du har markeret de steder
overfladen, hvor monteringsbeslaget til væg skal
mursten eller
a.
brug i træ,
til væggen, i hvert hul.
Installation og
4
Montering pa
Anvendelse af
a.
Sæt
væg af
monteringsbeslag
boltbøsninger
vægfæstning
til væg hen
monteringsbeslaget
b. Sæt boltene til
til
monteringsbeslaget
pa
til væg
og bolte til
monteringsbeslag pa
væggen, idet du
til væg i
montering
væg
markerer, hvor hullet skal
være.
hullerne, idet du markerer, hvor hullet skal
være.
DANISH
a
b
Bolt til
Brug
O
-
monteringsbeslag
til væg
af bolte i træ
Du kan kun
bruge disse,
hvis du vil montere
Efter at du har kontrolleret
følgende
positionen pa
pa trævægge.
væggen, skal du montere
monteringsbeslaget
til væg ved
brug
af de med-
bolte til træ.
17
Installation og
5
O
montering
Montering
af
projektoren
med
monteringsbeslaget
til væg
Monter
projektoren pa monteringsbeslaget til væg, som er monteret pa væggen, som vist pa illustrationen herunder. Lad være
med at installere dette produkt ved egen hjælp. Fa hjælp fra andre. Det kan forarsage, at produktet falder ned, og det kan
forarsage personskader.
a.
Sæt 2
b. Isæt
c.
fastgøringsskruer
produktets beslag
i de øverste huller.
i hullet til det nederste
Efter at du har monteret og
d. Kontroller
monteringsbeslag
fastgjort projektoren,
grundigt ophængningen
af
projektoren
skal du isætte
til væg.
boltene, der skal fastgøre beslaget i hullet.
ved at trække i den nederste del af
a
Fastgøringsskruer
b
Produktets
beslag
c
Bolt til
18
fastgørelse
af
beslaget
projektoren.
Installation og
Sadan
-
-
justerer
du
montering
vippevinklen
justerbare vinkelomrade er 5° (opad/nedad/venstre/højre) og drejeomrade er ±10.
Juster ikke vippevinklen med alt for voldsom kraft. Det kan forarsage skade pa produktet
Det
eller
personskader.
<Sadan justerer du vippevinklen>
DANISH
<Drej>
Tilstrækkelig installationsplads
-
Lad der
være
16,8
mm
plads
mellem
hen til væg
projektor
og væg, nar du installerer
vægbeslaget pa
væggen.
16.8mm
19
Installation og
montering
Sadan tænder du for
projektoren
1. Tilslut strømkablet korrekt.
2.
Tryk pa knappen POWER pa fjernbetjeningen eller pa det øverste panel.
(Den grønne driftsindikator lyser under afkøling af lampen).
Nar der tændes for
Efter at der
er
Der vises et
projektoren, sa abner
tændt for strømmen,
billede, efter
at der
den automatiske
tager det
ca.
25
sekunder,
varme
driftsindikatorlampen (grøn).
(kilde).
kilde-mode med
2
minutter, efter
at du har slukket for
projektoren,
da dette
hjælper
BEMÆRK!
*
Tag
ikke stikket til strømkablet ud
kan det
1.
mens
tage længere tid for lampen
Sadan slukker du for
at
ventilatoren
varme
(tilgang/udblæsning)
kører. Hvis du
tager det ud,
op.
projektoren
POWER
Tryk pa knappen
pa
det øverste
panel
eller
pa fjernbetjeningen.
Power off?
Please press Power
2.
key again.
POWER
Tryk igen pa knappen
pa
3. Hvis driftsindikatorens
driftsindikatorens
lysdiode
lysdiode lyser
Hvis driftsindikatorens
1.
vælger
Tryk pa knappen
2. Hver gang du
20
panel
eller
pa fjernbetjeningen
SOURCE
RGB
orange og blinker, sa skal du ikke slukke for
konstant (orange).
orange og
blinker, sa fungerer strømknappen pa det
(kilde).
OK
G
trykker pa knappen F, G, sa skifter skærmvisningen
RGB
HDMI
S-Video
Video
for at slukke for strømmen.
er
du kilde-mode
Select
F
er
det øverste
ikke.
fjernbetjeningen
Sadan
lysdiode
op.
tændt for
er
knappen SOURCE
Lad stikket til projektoren sidde i stikkontakten i mindst
med til at afkøle lampen og forlænge dens levetid.
Vælg
og lukker sig automatisk.
førend billedet vises, fordi projektorlampen skal
skydedør
som
vist herunder.
netforsyningen,
øverste
panel
eller
førend
pa
Installation og
Fokus,
zoom, skærmbilledets
Nar der fremkommer et billede
Juster fokus ved
brug
af
montering
position
pa skærmen, sa
skal du
kontrollere,
knappen FOCUS (fokus) pa fjernbetjeningen
om
eller
det
er
i fokus og passer til skærmen.
pa styrepanelet.
DANISH
FOCUS
Focus
Juster skærmstørrelsen ved
Zoom
brug
af
knappen
ZOOM
(zoom) pa fjernbetjeningen
eller
pa styrepanelet.
FOCUS
Focus
Hvis du vil
Zoom
justere skærmbilledet opad/nedad, sa skal du justere linseforskydningen
som
vist herunder.
Linseforskydning
Juster
linseforskydningen opad/nedad
for at fa den ønskede
skærmposition.
21
Tilslutning
Tilslutning
Sadan tilslutter du til
en
Desktop
*
Du kan tilslutte
*
Der henvises til side 41 vedr. understøttede
projektoren
<
Sadan tilslutter du
a.
Tilslut
til
en
PC
computer med VGA, SVGA, XGA og SXGA udgang.
skærmvisninger
til
projektoren.
>
computerkablet
projektoren.
til RGB
Input (PC/DTV) pa
udgang, sa skal du tilslutte HDMI
HDMI indgangen pa projektoren.
b. Hvis PC'en har DVI
til DVI kabel til
*
Hvis du tilslutter
HDMI, sa understøttes audio ikke.
HDMI til DVI kabel
Sadan tilslutter du til
<
-
Sadan tilslutter du
Notebook PC
>
Tilslut
computerkablet til
projektoren.
*
en
Hvis du indstiller din
RGB
Input (PC/DTV) pa
computer, sa
som
notebook
type IBM PC/AT kompatibel, til at sende signaler til
bade din computer og den eksterne skærm, sa vises
billedet
muligvis ikke korrekt.
I det tilfælde skal du indstille udgangs-moden pa din
computer til udelukkende at sende signal til den
eksterne skærm. For yderligere oplysninger henvises
du til betjeningsanvisningerne, der fulgte med din
pa
computer.
22
den eksterne skærm
Tilslutning
Sadan tilslutter du til
*
Du kan tilslutte
en
VTR,
<
Sadan tilslutter du 1
a.
Tilslut video
<
Sadan tilslutter du 2
en
videokilde
videokamera,
et
en
LDP eller
en
hvilken
som
helst anden
kompatibel
videobilledkilde til
projektoren.
DANISH
>
indgangsjack-stikkene pa projektoren til
udgangsjack-stikkene pa A/V kilden med videokablet.
>
b. Tilslut S-video
indgangsjack-stikket pa projektoren til
udgangsjack-stikket pa en A/V kilde med et
S-video
S-videokabel.
*
Du kan
kilden
opna bedre billedkvalitet,
til projektoren.
nar du tilslutter S-video
<VCR>
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
VIDE O
OUT
IN
Sadan tilslutter du til
*
Udgangsjack-stikkene (Y,
<
Sadan tilslutter du
a.
Tilslut DVD
PB
en
,
PR
DVD
) pa
DVD'en
er
muligvis
mærket
som
Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr i henhold til udstyret.
>
komponentkablet
til RCA til D-Sub
adapteren, og tilslut sa RCA til D-Sub adapteren
til RGB Input (PC/DTV) pa projektoren.
*Nar du tilslutter
komponentkablet, sa skal du
jack-stikkenes farver med komponentkablets
(Y=grøn, PB=bla, PR=rød)
matche
farver.
RCA til D-Sub
b. Hvis DVD'en har HDMI
tilslutte HDMI kablet til
adapter
udgang, sa skal du
HDMI indgangen pa
Komponentkabel
projektoren.
c.
Hvis DVD'en har DVI
HDMI til DVI kabel til
udgang, sa skal du tilslutte
HDMI indgangen pa
<DVD>
(R) AUDIO (L)
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
projektoren.
*
d.
Hvis du tilslutter
HDMI, sa understøttes audio ikke.
Brug en DVD med Komponent 480i(576i)/
480p(576p)/ 720p/ 1080i mode.
HDMI til DVI kabel
HDMI kabel
23
Tilslutning
Sadan tilslutter du til
*
*
en
DTV
Set-Top
Box
For at
modtage digitale TV-programmer (DTV) skal du købe en DTV modtager (Set-top Box) og forbinde den med
projektoren.
Der henvises til brugermanualen til DTV Set-Top Box vedrørende forbindelse mellem projektor og DTV Set-Top
Box.
<
Sadan tilslutter du
a.
Tilslut
en
RGB/HDMI kilde
>
computerkablet til RGB Input
(PC/DTV) pa projektoren.
b. Hvis DTV
Set-Top
udgang, sa skal
HDMI indgangen pa
Box har HDMI
du tilslutte HDMI kablet til
projektoren.
Hvis DTV
c.
Set-Top
Box har DVI
du tilslutte HDMI til DVI kabel til
udgang, sa skal
HDMI indgangen
<DTV
Set-Top
Box>
pa projektoren.
*
d.
(R)
Hvis du tilslutter
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
Sadan tilslutter du
a.
Tilslut DTV
med DTV
480p(576p)/
en
komponentkilde
PR
HDMI til DVI kabel
HDMI kabel
>
Set-Top Box komponentkablet til
RCA til D-Sub adapteren, og tilslut sa RCA til
D-Sub adapteren til RGB Input (PC/DTV) pa
projektoren.
*Nar du tilslutter
komponentkablet, sa skal du
matche jack-stikkenes farver med komponentkablets
farver. (Y=grøn, PB =bla,PR =rød)
Brug en DTV modtager
720p/ 1080i mode.
med DTV
RCA til D-Sub
adapter
Komponentkabel
480p(576p)/
(R) AUDIO(L)
24
PB
Den kan understøttes af DVI/HDCP.
<
b.
DTV OUTPUT
HDMI, sa understøttes audio ikke.
Brug en DTV modtager
720p/ 1080i mode.
*
AUDIO(L)
DTV OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
Tilslutning
HDMI
-
-
-
-
<
HDMITM, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface
registrerede varemærker fra HDMI Licensing.
Dette projector kan modtage High-Definition Multimedia Interface (HDMI) eller Digital Visual Interface (DVI).
Dette projector understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) Protocol for 720x480p, 1280x720p og
1920x1080i opløsning.
Hvis kildeenheden har en DVI udgang og ingen HDMI udgang, sa er en separat audioforbindelse pakrævet.
Sadan tilslutter du
-
-
(DVD afspiller
2. Nar kildeenheden
eller Set
understøtter HDMI
Forbind kildeenheden til HDMI
projector med et
dette produkt).
HDMI kabel
porten pa
(følger
dette
-
ikke med
-
eller Set
Top
porten pa dette pro-
med et HDMI-til-DVI kabel
jector
HDMI, sa indstilles kildeenhedens
udgangsopløsning automatisk til 1280x720p.
(følger
ikke med
produkt).
Hvis kildeenheden understøtter funktionen Auto
Hvis kildeenheden ikke understøtter Auto
DVI, sa indstilles kildeenhedens udgangsopløsning
automatisk til 1280x720p. Hvis kildeenheden ikke
understøtter Auto DVI, sa skal du omhyggeligt
HDMI, sa skal du omhyggeligt indstille
indstille
udgangsopløsningen.
-
For at
opna den bedste billedkvalitet skal du
justere udgangsopløsningen pa DVD
afspilleren eller Set Top Box til 1280x720p og
PC'ens skærmkortudgangsopløsning til
Hvis kildeenheden har
det ikke
nødvendigt
en
HDMI
udgangsopløsningen.
For at
opna den bedste billedkvalitet skal du justere
udgangsopløsningen pa DVD afspilleren eller Set
Top Box til 1280x720p og PC'ens skærmkortudgangsopløsning til 1024x768, 60Hz.
med
en
separat audioforbindelse.
sa skal du tilslutte kildeenheden til HDMI
pa
dette
1024x768, 60Hz.
-
Forbind kildeenheden til HDMI
dette
Hvis kildeenheden understøtter funktionen
(DVD afspiller
understøtter DVI
Box)
Auto
-
varemærker eller
>
1. Nar kildeenheden
Top Box)
er
udgang,
sa
-
Det
er
nødvendigt
er
med andre audio-
forbindelser, fordi HDMI-til-HDMI forbindelsen
bade omfatter video og audio. Men det er
nødvendigt med en separat audioforbindelse.
3. When the
-
Hvis
computer supports DVI
computeren har
en
DVI
udgang,
projector
med et
HDMI til DVI kabel.
-
<
-
For at
opna
den bedste billedkvalitet skal du
HDMI tilbehør
HDMI kabel
PC-mode til 1024x768, 60Hz.
>
følger
HDMI kabel
justere
ikke med dette
produkt.
HDMI til DVI kabel
25
DANISH
Funktion
Funktion
*
*
*
I denne
vejledning er OSD (On Screen Display) (pa-skærmen visning) muligvis forskellig
den blot er et eksempel pa hjælp til betjening af projektoren.
Hvis der ikke er noget indgangssignal, sa bliver Menu ikke vist pa skærmen.
Denne betjeningsvejledning forklarer hovedsagligt betjening i RGB (PC) mode.
Video
fra den
pa
din
projektor, da
menuvalgmuligheder
<RGBmode>
Sadan
1.
du videoen
justerer
Tryk pa knappen
MENU og
2.
Tryk pa knappen G
ønsker at justere.
3.
Tryk pa knappen F,
4.
Tryk pa knappen
Alle
og
brug
brug
sa
G for at
sa
knappen D,
D
knappen
E for at
E for at
,
vælge
justere skærmkvaliteten,
som
vælge
et
menuen
.
50 G
Brightness
50
Reset
videoemne,
som
du
du vil have den.
Menu
af
vil ikke
<
andre
*
*
Brug
(Auto
Picture
APC for at indstille
Video mode
G
APC
>
Clear
Contrast
80
Soft
Brightness
50
User
Sharpness
50
Menu
APC
Prev.
A OK for at gemme.
menuvalgmulighederne
pavirke
indgangskilder.
Du kan efter ønske genjustere menuvalgmulighederne
for følgende
indgangskilde: Video/S-Video/Component (480i(576i)), Component (480p(576p),
720p, 1080i)
For at genskabe den oprindelige billedkvalitet, efter at du har ændret den, skal du
trykke pa knappen AOK efter at du har valgt emnet [Reset] item.
I udsendelsessystemet NTSC vises billedemnet Tint, som kan justeres.
For at ga ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange pa knappen MENU.
justeringer
Contrast
Prev.
Control) (automatisk billedkontrol)
projektoren
til den bedste
billedkvalitetsvisning.
Denne funktion virker ikke i RGB mode.
1.
Tryk pa knappen
MENU og
brug
sa
knappen D,
E for at
vælge
menuen
.
G
APC
2.
3.
G og
Tryk pa knappen
G og
Tryk pa knappen
brug
brug
sa
sa
knappen
knappen
D
D
,
,
E for at
E for at
vælge
APC
emne.
justere skærmen,
som
du
Contrast
80
Soft
Brightness
50
User
Sharpness
50
ønsker den.
4.
Tryk pa knappen
Hver gang du
26
ga
Menu
trykker pa knappen D, E, sa skifter skærmvisningen
Clear
For at
A OK for at gemme.
Soft
ud af
menuvisningen
som
vist herunder.
User
skal du
trykke gentagne
gange
pa knappen
MENU.
Clear
Prev.
Funktion
Automatisk
-
farvetemperaturkontrol
For at initialisere værdier
1.
Tryk pa knappen
2.
Tryk pa knappen
(genindstille
MENU og
G og
brug
sa
brug
til
sa
standardindstillinger)
knappen D,
knappen
D
,
E for at
E for at
vælge
skal du
vælge
ACC
vælge valgmuligheden
menuen
DANISH
Normal.
.
emne.
G
ACC
Gamma
3.
Tryk pa knappen
teringer.
G og
brug
sa
knappen
D
E for at
,
foretage
de relevante
jus-
White
peaking
Color
temp.
Cool
Normal
10
Warm
Color enhancement
4.
Tryk pa knappen
Hver gang du
herunder.
trykker pa knappen D,
ga
E sa skifter
skærmvisningen
som
vist
Menu
Cool
For at
Reset
A OK for at gemme.
Normal
ud af
Warm
skal du
menuvisningen
Prev.
trykke gentagne
gange
pa knappen
MENU.
Funktionen Gamma
1.
2.
3.
Tryk pa knappen
MENU og
G og
Tryk pa knappen
Tryk pa knappen
brug
G og
brug
sa
brug
sa
knappen D,
knappen
sa
D
knappen
,
E for at
E for at
D
,
vælge
E for at
vælge
menuen
.
ACC
emnet Gamma item.
justere skærmen,
som
du
Tryk pa knappen
Hver gang du
Normal
For at
ga
A OK for at gemme.
trykker pa knappen D,
ud af
menuvisningen
Normal
White
peaking
10
Film
Color
temp.
skærmvisningen
som
Sports
Color enhancement
Menu
E sa skifter
Film
G
Reset
ønsker den.
4.
Gamma
Prev.
vist herunder.
Sports
skal du
trykke gentagne
gange
pa knappen
MENU.
27
Funktion
Funktionen White
1.
Tryk pa knappen
2.
Tryk pa knappen
peaking
MENU og
G og
sa
brug
E for at
knappen D,
brug sa knappen
D E for at
,
vælge
menuen
.
vælge emnet White peaking.
ACC
Gamma
3.
G for at
Tryk pa knappen F,
justere skærmkvaliteten,
som
du vil have den.
White
peaking
Color
4.
Det
kun
Reset
justere [White peaking] i RGB (PC) og HDMI (DVI) mode.
Standardværdien ændres muligvis baseret pa indgangs-mode.
Juster til højere værdier for at se et lyst billede, og juster til lavere værdier for at
er
muligt
temp.
Color enhancement
A OK for at gemme.
Tryk pa knappen
5 G
at
se
Menu
Prev.
et kvalitetsbillede.
For at
ga
ud af
skal du
menuvisningen
trykke gentagne
gange
pa knappen
MENU.
Farvetemperaturkontrol
*
Du kan
1.
justere
farven til
hvilken
MENU og
Tryk pa knappen
2.
en
G og
Tryk pa knappen
som
helst
brug
sa
sa
brug
farvetemperatur,
E for at
knappen D,
D
knappen
,
du ønsker.
E for at
vælge
vælge
menuen
emnet Color
.
temp..
ACC
Gain R
50
Gamma
Gain G
50
10
Gain B
50
G
Offset R
0
Color enhancement
Offset G
0
Offset B
0
White
3.
G og
Tryk pa knappen
brug
sa
D
knappen
,
E for at
vælge
Color
Gain R, Gain G,
Gain B eller Offset R, Offset G, Offset B.
G for at
Brug knappen F,
4.
foretage
de relevante
G, Gain B justeringsomradet er
Offset R, Offset G,Offset B justeringsomradet
ga
ud af
justeringer.
0
~
er
Menu
100.
-50
Prev.
+50.
~
A OK for at gemme.
Tryk pa knappen
For at
temp.
Reset
Gain R, Gain
5.
peaking
menuvisningen
skal du
trykke gentagne
pa knappen
gange
MENU.
Farveintensiveringskontrol
*
Du kan
1.
justere
farven til
hvilken
MENU og
Tryk pa knappen
2.
en
Tryk pa knappen
G og
som
helst
brug
sa
brug
sa
farveintensivering,
knappen D,
knappen
D
,
du ønsker.
E for at
E for at
vælge
menuen
vælge
.
emnet Color
enhancement.
3.
Tryk pa knappen
eller
brug
knappen
Blue, Yellow, Cyan, Magenta.
G for at
Brug knappen F,
4.
sa
G og
Justeringsomradet
for
D
,
E for at
justere skærmkvaliteten,
vælge
som
Color, Red, Green
du vil have den.
ACC
Color
50
Gamma
Red
50
Green
50
Blue
50
Yellow
50
Cyan
50
Magenta
50
White
peaking
Color
temp.
10
Color enhancement G
Reset
Menu
Prev.
Color, Red, Green og Blue, Yellow, Cyan, Magenta
is 0~100.
5.
Tryk pa knappen
For at
Reset
For at
ga
ud af
(Genindstil
A OK for at gemme.
menuvisningen
til
skal du
trykke gentagne
pa knappen
MENU.
oprindelig fabriksværdi)
genskabe den oprindelige billedkvalitet,
valgt emnet [Reset].
28
gange
efter at du har ændret
den, skal du trykke pa knappen
A OK efter at du har
Funktion
Specielle menuvalgmuligheder
Sadan
1.
vælger
Tryk pa knappen
du sprog
MENU og
brug
sa
knappen D,
E for at
vælge
menuen
Language
2.
G og
Tryk pa knappen
brug
sa
D
knappen
E for at
,
vælge
emnet
G og
Tryk pa knappen
brug
sa
knappen
D
,
E for at
vælge
Language.
det sprog,
som
horizontal
Flip
du
ønsker at anvende.
4.
Tryk pa knappen
Her markeres
sprog.
For at
ga
Francais
Italiano
Espanol
Auto
Svenska
Menu
skal du
Deutsch
Set ID
sleep
A OK for at gemme.
menuvisningen
English
Portugues
On-Screen-Display (pa-skærmen visning) (OSD)
ud af
G
ARC
Demo
3.
DANISH
.
trykke gentagne
gange
i det
Prev.
valgte
pa knappen
MENU.
Sadan
1.
vælger
du funktionen ARC
Tryk pa knappen ARC.
Hver gang du trykker pa knappen,
sa skifter
skærmvisningen
Full
16:9
Fuldt
16:9
som
vist herunder.
4:3
4:3
Zoom2
Zoom1
Zoom2
Zoom1
BEMÆRK!
Du kan
ogsa bruge
denne funktion ved at
bruge knappen
MENU.
29
Funktion
Funktionen
*
horisontalt
flip
Med denne funktion vendes det viste billede horisontalt.
Anvend denne
1.
funktion, nar du fremviser
MENU og
Tryk pa knappen
et billede omvendt.
brug sa knappen D, E for at vælge
menuen
.
Language
2.
Tryk pa knappen G
Flip horizontal.
brug
og
sa
knappen
D
,
E for at
vælge
ARC
emnet
G
horizontal
Flip
To
flip
Demo
Set ID
3.
G for at
Tryk pa knappen
se
det vendte billede.
Hver gang du trykker pa knappen G, sa vendes billedet.
For at ga ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange
Auto
sleep
Menu
Prev.
pa knappen
MENU.
XD Demo
*
Brug den, nar
1.
du skal
se
forskellen
MENU og
Tryk pa knappen
pa
XD Demo tændt
brug sa knappen D,
(on)
E for at
og XD Demo slukket
vælge
menuen
(off).
.
Language
2.
G og
Tryk pa knappen
brug
sa
knappen
D E for at
vælge
,
emnet
Demo.
ARC
horizontal
Flip
3.
4.
G for at
Tryk pa knappen
MENU for at
Tryk pa knappen
For at
ga
ud af
pabegynde
Demo.
skal du
Set ID
Auto
sleep
Menu
Prev.
Demo.
stoppe
menuvisningen
To start
G
Demo
trykke gentagne
gange
pa knappen
MENU.
Funktionen Auto
*
Sove-tidsindstillingen
1.
2.
slukker for
MENU og
Tryk pa knappen
Tryk pa knappen
sleep (automatisk "sove")
G og
projektoren pa
det forudindstillede
brug sa knappen D,
brug sa knappen
E for at
D E for at
,
vælge
vælge
tidspunkt.
menuen
emnet Auto
.
sleep.
Language
Off
ARC
10 Min
Flip
20 Min
horizontal
30 Min
Demo
3.
Tryk pa knappen G og brug
forudindstillede tidspunkt.
sa
knappen
D
,
E for at
vælge
det ønskede
60 Min
Set ID
Auto
sleep
90 Min
G
120 Min
180 Min
240 Min
4.
Tryk pa knappen
For at
ga
MENU.
30
ud af
A OK for at gemme.
menuvisningen
Menu
skal du
trykke gentagne
gange
pa knappen
Prev.
Funktion
Specielle menuvalgmuligheder
Sadan
*
*
Brug
bruger
du funktionen
funktion, nar skærmen ikke har den
denne
bruge funktionen Keystone, nar
forarsage problemer ved skærmvisningen.
Du skal kun
1.
2.
Tryk pa knappen
KEYSTONE
+
Tryk pa knappen
KEYSTONE
+
som
Du kan
ogsa bruge
Sadan
bruger
Denne funktion
præsentationer,
1.
rette vinkel
du ikke kan
eller KEYSTONE
eller KEYSTONE
pa projektoren, og billedet har en trapezform.
fa den bedste projektorvinkel, da det muligvis
kan
DANISH
-.
-
for at justere
skærmen,
du ønsker den.
Keystone justeres fra
*
Keystone
-20 til +20.
denne funktion ved at
bruge knappen
0
FG
MENU.
du funktionen Blank
maske effektiv, hvis du har behov for at tiltrække
møder eller orienteringsmøder.
er
Tryk pa knappen
Skærmen
Keystone
dig
tilhørernes
opmærksomhed
under
BLANK.
slukkes, og der vises
en
baggrundsfarve.
Du kan
vælge baggrundsfarven.
(Der henvises til 'Sadan vælger du blank billedfarve')
2.
Tryk pa
en
vilkarlig
tast for at annullere funktionen blank.
31
Funktion
Sadan
1.
2.
3.
du blank billedfarve
vælger
MENU og
Tryk pa knappen
G og
Tryk pa knappen
Tryk pa knappen
sa
brug
G og
brug
knappen D,
D
knappen
sa
brug
sa
knappen
E for at
,
D
E for at
,
vælge
E for at
vælge
menuen
emnet Blank
vælge
den
farve,
.
image.
du ønsker at
0
Blank
image
G
Lamp
mode
Black
Lamp
time
Green
Tilt
anvende.
4.
Keystone
Blue
Logo
A OK for at gemme.
Tryk pa knappen
Menu
Prev.
Baggrundsfarven ændres til den valgte Blank funktionsfarve fra dette punkt.
For at ga ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange pa knappen MENU.
Funktionen
1.
lampe-mode
MENU og
Tryk pa knappen
brug sa knappen D,
E for at
vælge
menuen
.
Keystone
2.
3.
Tryk pa knappen
brug sa
G og
brug sa knappen
G og
Tryk pa knappen
knappen
D E for at vælge emnet Lamp mode.
Blank
image
Lamp
mode
Lamp
time
0
,
D E for at
,
vælge Normal mode eller
G
Normal mode
Silent mode
Tilt
Silent mode.
4.
Tryk pa knappen
For at
ud af
ga
A OK for at gemme.
menuvisningen
Menu
skal du
trykke gentagne
Prev.
pa knappen
gange
MENU.
Sadan kontrollerer du
1.
Tryk pa knappen
tidspunkt
MENU og
brug
sa
for
af
udskiftning
knappen D,
E for at
lampe
vælge
menuen
.
Keystone
2.
Tryk pa knappen
G og
brug
sa
knappen
Den anvendte forbrugstid for lampen vises..
Nar projektorlampens levetid næsten er forbi
lampe rød.
Lysdioden, der
D E for at
,
(mere
vælge
end 4000
emnet
timer), sa
Lamp
time.
bliver indikatoren
Blank
image
Lamp
Lamp
mode
time
Tilt
for
advarer
om
lampen, lyser
konstant rødt i tilfælde af, at
lampens
levetid
er
overskredet.
Menu
For at
32
ga
ud af
menuvisningen
skal du
trykke gentagne
gange
pa knappen
MENU.
Prev.
0
10
Hr
Funktion
Funktionen
1.
Tryk pa knappen
vip
MENU og
brug
sa
E for at
knappen D,
vælge
menuen
.
Keystone
2.
Tryk pa knappen
G og
3. Du kan kontrollere
brug
sa
knappen
D
,
E for at
vælge
emnet Tilt.
projektorens vippestatus.
Blank
image
Lamp
mode
Lamp
time
0
DANISH
X
Tilt
Y
Hvis status for
vip
er
udenfor sikkerhedsomradet
(over 15°), sa
advarselsmeddelelse og der slukkes automatisk for strømmen.
For at ga ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange
vises der
en
pa knappen
Menu
Prev.
MENU.
Sadan
1.
bruger
Tryk pa knappen
*
Du kan
du funktionen Still
STILL.
fastfryse indgangsbilledet.
<Bevægeligt
billede>
<Still-billede>
2. For at
*
ga
ud af Pause skal du
Funktionen STILL
ophører
trykke pa
en
hvilken
automatisk efter
ca.
som
helst
knap.
10 minutter.
33
Funktion
Valgmuligheder
Funktionen Auto
*
Med denne funktion
er
for skærmmenu
konfigurering
du sikret den bedste videokvalitet via automatisk
relse og synkronisering af billedet.
Funktionen Auto Tracking fungerer kun i RGB
*
1.
synkronisering justeres
og
2. Juster Manual
hvis du ønsker
af forskellen af den horisontale stør-
indgang.
AUTO.
Tryk pa knappen
Billedposition
justering
i
configure
automatisk.
efter
menuen
bedre billedkvalitet i
en
modes. Under visse
omstændigheder
betjening af Auto configure
henhold til forskellige PC indgangs-
Auto
Configure
kan du ikke fa den bedste billedkvalitet
udelukkende med auto-korrektion.
BEMÆRK!
Du kan
denne funktion ved at
ogsa bruge
MENU.
bruge knappen
For at fa det bedste resultat skal du udføre denne funktion
Manuel
Det
*
Funktionen Phase
kun
*
at
muligt
Denne funktion
i RGB
samtidig med,
mode)
at du viser et still-billede.
konfigurering
*
er
(Kun
er
justere [Manual Configure]
til
detaljeret justering
i RGB mode.
af funktionen Clock.
Funktionen Clock
Med denne funktion
justerer
projicerede billede, sa
du den horisontale bredde af det
du far billedet til at passe
med skærmstørrelsen.
1.
MENU og
Tryk pa knappen
brug
sa
knappen D,
E for at
vælge
menuen
.
Auto
2.
3.
Tryk pa knappen
configure.
Tryk pa knappen
G og
G og
sa
brug
brug
knappen
sa
knappen
D
D
,
,
E for at
E for at
vælge
emnet Manual
configure
Manual
configure
G for at
justere
0
Position
H Position
0
Reset
V Position
0
vælge Phase, Clock,
skærmkvaliteten.
63.
Phase justeringsomradet er 0
+50.
Clock justeringsomradet er -50
~
~
Justeringsomradet
5.
Tryk pa knappen
For at
34
ga
ud af
ændres
muligvis
baseret
pa indgangs-mode.
A OK for at gemme.
menuvisningen
skal du
trykke gentagne
gange
pa knappen
MENU.
32
Clock
Menu
Tryk pa knappen F,
Phase
Zoom +/-
H Position eller V Position.
4.
G
Prev.
Funktion
Sadan
1.
du funktionen ZOOM
bruger
MENU og
Tryk pa knappen
brug
sa
knappen D,
E for at
vælge
menuen
.
Auto
2.
Tryk pa knappen
G og
brug
sa
knappen
D
,
E for at
vælge
emnet Zoom
+/-.
configure
Manual
configure
Zoom +/-
G
FG
100%
DANISH
Position
3.
Tryk pa knappen
eller
ud,
brug
sa
G for at
knappen F,
billedstørrelsen ind
zoome
Reset
du ønsker den.
+/- justeringsomradet er 100% 250%.
ga ud af menuvisningen skal du trykke gentagne
Zoom
For at
som
G og
~
gange
pa knappen
MENU.
Menu
Prev.
Skærmposition
*
Denne funktion
1.
er
tilgængelig,
Tryk pa knappen
MENU og
efter at du har
justeret
brug sa knappen D,
Zoom +/-.
E for at
vælge
menuen
.
Auto
2.
Tryk pa knappen
G og
brug
sa
knappen
D E for at
,
vælge
emnet Position.
configure
Manual
configure
Zoom +/Position
3.
Tryk pa knappen
4.
Tryk pa knappen
For at
ga
ud af
G og
brug
sa
knappen D, E, F,
G for at justere
positionen.
G
D
FG
E
Reset
A OK for at gemme.
menuvisningen
skal du
trykke gentagne
gange
pa knappen
Menu
Prev.
MENU.
Genindstil
For at
(Genindstil
til
oprindelig fabriksværdi)
genskabe den oprindelige billedkvalitet, efter at du
efter at du har valgt emnet [Reset].
Du kan initialisere Manual configure, Zoom +/-, Position.
har ændret
den, skal du trykke pa knappen AOK
35
RS-232C
af ekstern kontrolenhed
Indstilling
*
Tilslut RS-232C
og kontroller
indgangsjack-stikket til en ekstern
projektorens funktioner eksternt.
kontrolenhed
(sa
som en
computer eller
et
videokontrolsystem)
INDSTIL ID
1.
Tryk pa knappen
MENU og
brug sa knappen D, E for at vælge
2.
Tryk pa knappen
G og
sa
brug
knappen
D
,
E for at
vælge
menuen
.
emnet Set ID.
Language
ARC
3.
Tryk pa knappen G og brug sa knappen F,
vælge det ønskede projektor ID-nummer.
G for at
justere
Set ID for at
horizontal
Flip
Demo
Set ID
4.
Tryk pa knappen
A OK for at gemme.
Justeringsomradet for Set ID er 1~99.
Du kan kun betjene projektoren med det specificerede ID-nummer pa
fjernbetjeningen.
For at ga ud af menuvisningen skal du trykke gentagne gange pa knappen
MENU.
Sadan tilslutter du eksternt
kontroludstyr
?
Forbind PC'ens seriel
port til RS-232C jack-stikket pa projektorens bagpanel.
?
RS-232C kabel
ikke med
?
Brug
følger
projektoren.
RS232C kablet til ekstern kontrol af
<Fig.1,
RS-232 Interface kabel>
RXD
2
2
RXD
TXD
3
3
TXD
DTR
4
4
DTR
GND
5
5
GND
DSR
6
6
DSR
RTS
7
7
RTS
CTS
8
8
CTS
Ekstern
Projektor
enhed
*
1, 9 Pin No Connection
af
Indstilling
?
Baud Rate
:
kommunikationsparameter
115200
bps(UART)
Datalængde : 8 bit
Paritet : ingen
?Stopbit:1bit
Flow Control : ingen
?
?
?
?
36
henvises til
projektoren (Der
Kommunikationskode
:
ASCII kode
96
5
1
fig. 1).
Auto
sleep
Menu
Prev.
G
1
RS-232C
Kommando
henvisningsliste
Kommando 1
Kommando 2
Data
(Hexadecimal)
01.
Strømk
a
02.
k
b
Indgangsvalg
~
1
*
*
03.
Billedforhold
k
c
04.
Skærm
k
d
0~1
05.
Contrast
k
g
0~64
06.
Brightness
k
h
0~64
07.
Farve
k
i
0~64
08.
Tint
k
j
0~64
09.
Sharpness
k
k
0~64
10.
Vælg
OSD
k
l
0~1
dæmpet
11.
Fjernbetjeningslas/nøglelask
12.
Farvetemperatur
13.
Lav
14.
Autokonfigurering
15.
*
0
m0
k
strømj
j
Indgangsvalg
x
Disse data bliver forklaret
detaljeret
~
1
u
0~2
q
0
~
u
1
b
*
1
i dette dokument.
Kommunikationsprotokol
1. Transmission
[Kommando1][Kommando2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*
*
*
[Kommando 1]:
[Kommando 2]:
:
[Set ID]
Første
kommando, der kontrollerer enheden.(k, j, x, ASCII code, 1 tegn)
Anden kommando, der kontrollerer enheden.(ASCII code, 1 tegn)
Du kan
justere enhedens ID til at vælge et ønsket projektor ID-nummer i en speciel menu.
Se forrige side Justeringsomrade er `01
99(0x01~0x63)`.Nar du vælger Set ID `0`, sa
kontrolleres alle forbundne projektorenheder.
I kommandolinjen anvendes Set ID til en 16 antilogaritme-værdi.
Til overførsel af kommandodata. Overfører 2 tegn nar ASCII code er organiseret.
Overfør `FF` data til læsning af kommandostatus.
Carriage Return
~
*
[DATA]
:
*
*
[Cr]
:
ASCII code `0x0D`
*[]
:
ASCII code karakter
svarer
til
`Space Bar`,
som er
for at klassificere
kommando, indstille ID og
Data.
2. OK Acknowledgement
[Kommando2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
*
Projektoren overfører ACK (acknowledgement) (bekræftelse) baseret pa dette format ved modtagelse af normal
Pa dette tidspunkt, hvis data er datalæsnings-mode, indikerer det den aktuelle statusdata. Hvis dataene er data
mode, sa
returnerer den PC
data.
write-
computerens data.
3. Error Acknowledgement
[Kommando2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Data] [x]
*
Projektoren overfører ACK (acknowledgement) (bekræftelse)
fra ikke-gennemførlige funktioner eller kommunikationsfejl.
Data
:
[1]
[2]
[3]
:
:
:
ugyldig
kode
(Denne
baseret
pa
dette format ved
modtagelse
af unormal data
kommando understøttes
ikke).
ikke understøttet funktion (Denne funktion virker ikke).
vent længere (Forsøg igen om et par minutter).
37
RS-232C
01. Strøm
03. Billedforhold
(Kommando2:a)
(Kommando2:c)
Justerer skærmformatet.
Kontrollerer strøm tændt/slukket
pa projektoren.
Transmission
Transmission
[k][c][ ][SetID][][Data][Cr]
[k][a][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
0
1
Data
Slukket for strømmen
:
Tændt for strømmen
:
Ack
0
:
Slukket for strømmen
1
:
Tændt for strømmen
:
2
:
4
:
Zoom1
5
:
Zoom2
skærm( 4:3)
Wide(16:9)
8:FULL
[a][][SetID][][OK][Data][x]
Data
Normal
1
Ack
[c][][SetID][][OK][Data][x]
For at vise statussen tændt/slukket for strømmen.
Data
Transmission
[k][a][][SetID][ ][FF][Cr]
Normal
1
:
2
:
4
:
Zoom1
5
:
Zoom2
skærm( 4:3)
Wide(16:9)
8:FULL
Ack
[a][][SetID][][OK][Data][x]
Data
*Pa
0
:
Slukket for strømmen
1
:
Tændt for strømmen
lignende
vis vil
04. Skærm
Acknowledgement data,
andre funktioner overfører `0xFF` data baseret
dette
format, sende feedback
om
Vælger
hvis
den aktuelle status
dæmpet
tændt/slukket.
Transmission
[k][d][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
Indgangsvalg (Kommando2:b)
Vælger indgangskilde
skærm
pa
for hver funktion.
02.
dæmpet (Kommando2:d)
0
:
Skærm
1
:
Skærm
dæmpet
dæmpet
slukket
tændt
(Billed tændt)
(Billed slukket)
Ack
[d][][SetID][][OK][Data][x]
til enheden.
Data
Transmission
0
:
Skærm
1
:
Skærm
dæmpet
dæmpet
slukket
tændt
(Billed tændt)
(Billed slukket)
[k][b][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
2
:
Video
3
:
S-Video
4
:
Component
6
:
RGB-DTV
7
:
RGB-PC
8
:
HDMI(DVI)-DTV
9
:
HDMI(DVI)-PC
05. Contrast
Justerer skærmkontrast.
Transmission
[k][g][][SetID][ ][Data][Cr]
Ack
Data
[b][][SetID][][OK][Data][x]
Data
(Kommando2:g)
2
:
Video
3
:
S-Video
4
:
Component
6
:
RGB-DTV
7
:
RGB-PC
8
:
HDMI(DVI)-DTV
9
:
HDMI(DVI)-PC
*
Min:0~Maks:64
Der henvises til 'Real data
mapping
1'.
Ack
[g][][SetID][][OK][Data][x]
Data
*
Min:0~Maks:64
Real data
mapping
0
:Trin0
A
:Trin10
1
*
Real data
0
mapping
:Trin-50
32:Trin0
38
F
:Trin15
10
:Trin16
64
:
Trin 100
64:Trin50
2
RS-232C
06.
09.
Brightness (Kommando2:h)
Justerer skærmens
Justerer skæmens
lysstyrke.
Transmission
*
[k][k][][SetID][ ][Data][Cr]
Min:0~Maks:64
Der henvises til 'Real data
mapping
1'.
Ack
Data
*
Data
10.
(Kommando2:i)
Justerer skærmfarven.
mapping
1'.
Ack
Data
Min:0~Maks:64
08. Tint
OSD tændt/slukket.
(OSD lase-mode tændt)
(OSD lase-mode slukket)
0
:
OSD slukket
1
:
OSD tændt
[l][][SetID][][OK][Data][x]
Data
11.
(Kommando2:j)
Justerer skæmens
tone.(Video/S-Video/Component)
[k][j][][SetID][][Data][Cr]
(OSD lase-mode tændt)
(OSD lase-mode slukket)
0
:
OSD slukket
1
:
OSD tændt
Fjernbetjeningslas/nøglelas (Kommando2:m)
Laser
styringselementer pa projektorens
panel og pa fjernbetjeningen.
Transmission
forreste
Transmission
Rød:0~Grøn:64
Der henvises til 'Real data
[k][m][][SetID][ ][Data][Cr]
mapping2'.
Data
Ack
[j][][SetID][ ][OK][Data][x]
Data
(Kommando2:l)
Ack
[i][][SetID][ ][OK][Data][x]
*
OSD
Vælg
[k][l][][SetID][ ][Data][Cr]
Min:0~Maks:64
Der henvises til 'Real data
Data
1'.
Transmission
[k][i][ ][SetID][][Data][Cr]
Data
mapping
Min:0~Maks:64
Vælger
Transmission
*
Der henvises til 'Real data
[k][][SetID][][OK][Data][x]
Min:0~Maks:64
07. Farve
Data
Min:0~Maks:64
Ack
[h][][SetID][ ][OK][Data][x]
Data
skarphed.(Video/S-Video/Component)
Transmission
[k][h][ ][SetID][][Data][Cr]
Data
Sharpness (Kommando2:k)
0
:
Las slukket
1
:
Las tændt
Ack
Rød:0~Grøn:64
[m][][SetID][][OK][Data][x]
Data
*
0
:
Las slukket
1
:
Las tændt
Hvis du ikke
bruger fjernbetjeningen,
denne mode. Nar der
skal du
bruge
slukket/tændt for strømmen,
sa udløses den eksterne kontrollas.
er
39
RS-232C
12.
Farvetemperatur (ACC) (Kommando2:u)
Justerer
Indgangsvalg (Kommando1:x, Kommando2:b)
Vælger indgangskilde
farvetemperaturen.
Transmission
til enheden.
Transmission
[k][u][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
15.
0:Normal
1:Kold
2:Varm
[x][b][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
Ack
20
:
Video
30
:
S-Video
40
:
Component
50
:
RGB-DTV
60
:
RGB-PC
70
:
HDMI(DVI)-DTV
80
:
HDMI(DVI)-PC
[u][][SetID][][OK][Data][x]
Data
0:Normal
1:Kold
2:Varm
Ack
[b][][SetID][][OK][Data][x]
Data
13. Lav strøm
Reducerer
(Kommando1:j, Kommando2:q)
projektorens strømforbrug.
Transmission
[j][q][ ][SetID][ ][Data][Cr]
Data
0
:
Lav strøm
1
:
Lav strøm
slukket(Normal)
tændt(stille)
Ack
[q][][SetID][][OK][Data][x]
Data
14.
0
:
Lav strøm
1
:
Lav strøm
slukket(Normal)
tændt(stille)
Autokonfigurering (Kommando1:j, Kommando2:u)
Justerer
billedposition og minimerer automatisk
billedrysten. Det fungerer kun i RGB mode.
Transmission
[j][u][ ][SetID][ ][Data][Cr]
Data
1
:
At indstille
Ack
[u][][SetID][][OK][Data][x]
Data
40
1
:
At indstille
20
:
Video
30
:
S-Video
40
:
Component
50
:
RGB-DTV
60
:
RGB-PC
70
:
HDMI(DVI)-DTV
80
:
HDMI(DVI)-PC
Oplysninger
Understøttet
*Følgende
tabel viser de
Kilder
Format
VGAEGA
PC98 / VGA text
VGA
SVGA
XGA
SXGA
*
skærmvisning
skærmformater, der understøttes af projektoren.
Vertikal frekv.
(Hz)
Horisontal frekv.
(kHz)
640X350
70.090Hz
31.468kHz
640X350
85.080Hz
37.861kHz
640X400
70.090Hz
31.468kHz
640X400
85.080Hz
37.861kHz
720X400
70.082Hz
31.469kHz
720X400
85.039Hz
37.927kHz
640X480
59.940Hz
31.469kHz
640X480
72.800Hz
37.861kHz
640X480
75.00Hz
37.500kHz
640X480
85.008Hz
43.269kHz
800X600
56.250Hz
35.156kHz
800X600
60.317Hz
37.879kHz
800X600
72.188Hz
48.077kHz
800X600
75.00Hz
46.875kHz
800X600
85.061Hz
53.674kHz
1024X768
60.004Hz
48.363kHz
1024X768
70.069Hz
56.476kHz
1024X768
75.029Hz
60.023kHz
1024X768
84.997Hz
68.677kHz
1152X864
60.053Hz
54.348kHz
1152X864
70.01Hz
63.995kHz
1152X864
75.00Hz
67.500kHz
1280X768
60.00Hz
47.693kHz
1280X960
60.00Hz
60.00kHz
1280X1024
60.020Hz
63.981kHz
projektoren ikke understøtter indgangssignalet, sa vises meddelelsen "Out of range" pa skærmen.
Projektoren understøtter DDC1/2B type som Plug & Play funktion. (Automatisk genkendelse af PC-skærm)
Synkroniserings indgangsformen for horisontale og vertikale frekvenser er Separate, Composite og SOG.
Afhængig af hvilken PC, det er, sa ma den optimale vertikale frekvens ikke vises op til den optimale frekvens indstillet
i 'Registration information (Display registration information)'. (fx: Den optimale vertikale frekvens kan vises op til 75Hz
eller under i en opløsning pa 640X480 eller 800X600).
*
Hvis
*
*
<DVD/DTV
Input>
Signal
RGB(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
576i
O
X
576p
O
O
1080i
O
O
NTSC(60Hz)
Komponent-*1
PAL(50Hz)
*
Kabeltype
1- RCA til D-Sub
2-
adapter
Computerkabel
41
Oplysninger
Vedligeholdelse
*
Projektoren har kun brug for lidt vedligeholdelse. Du bør holde linsen ren, da al snavs og alle pletter maske vises
pa skærmen. Hvis en hvilken som helst del skal udskiftes, sa skal du kontakte din forhandler. Nar du rengør en
hvilken som helst del af projektoren, skal du altid først slukke for strømmen og tage stikket til projektoren ud.
Rengøring
af linsen
Du skal rengøre
forsigtigt af med
linsen, nar
en
som
luftspray
helst du bemærker
eller
en
blød,
For at
og
fjerne snavs eller pletter pa linsen
sa forsigtigt tørre linsens overflade af.
Sadan rengør du
projektorens
tør
snavs
fnugfri
skal du
eller støv
pa
overfladen af den. Tør linsens overflade
klud.
fugte
en
blød klud med vand og et neutralt
rengøringsmiddel
hus
Nar du skal rengøre projektorens hus, skal du først tage stikket til strømkablet ud. For at fjerne støv eller
snavs skal du tørre huset af med en blød, tør og fnugfri klud. For at fjerne vanskelige pletter eller snavs skal
fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og sa tørre
Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere eller andre kemiske opløsningsmidler,
du
bliver skævt eller misfarvet.
42
huset af.
da de kan
være
skyld i,
at huset
Oplysninger
Sadan udskifter du
Udskiftning
af
lampe
Projektorens lampe
holder normalt i
anvendes i afsnittet
Selecting
Det
projicerede
lampen
ca.
4000 timer. Du kan se, hvilken
Function. Du skal udskifte
billede bliver mørkere eller
der
<Forreste
DANISH
panel pa projektor>
lampen, nar:
at
forringes.
Indikatoren for
Meddelelsen
lampe er rød.
"Replace the lamp"
begynder
lampe,
Indikatorer for
vises
pa skærmen,
nar du tænder for
lampe
projektorens
lampe.
Vær
forsigtig, nar
du udskifter
lampe
pa styrepanelet eller pa fjernbetjeningen for at slukke for strømmen.
Hvis driftsindikatorens lysdiode er orange og blinker, sa skal du ikke slukke for netstrømmen, førend driftsindikatorens
lysdiode lyser konstant (orange).
Lad lampen afkøle 1 time, førend du udskifter den.
-Sæt kun en lampe i af samme type fra et LG Electronics Service Center, da brug af en anden type lampe kan forarsage
skade pa projektor og lampe.
-Træk kun lampen ud, nar du skal udskifte den.
Hold lampeenheden uden for børns rækkevidde og væk fra varmekilder sa som radiatorer og brændeovne.
For at mindske risikoen for brand ma lampen ikke udsættes for væsker eller fremmedlegemer.
Placer ikke lampen tæt ved nogen som helst varmekilder.
-Sørg for, at den nye lampe fastgøres omhyggeligt med skruer. Ellers kan billedet blive mørkt, eller der kan være risiko for
-
Tryk pa knappen
POWER
-
-
-
-
-
ildebrand.
-Rør
aldrig
ved
lampens glas,
Sadan far du fat i
en
da billedkvaliteten ellers kan
Den
brugte lampe
eller
lampens
levetid kan reduceres.
udskiftningslampe
Lampens modelnr. er vist pa side 47. Kontroller lampemodel
Brug af anden lampe kan forarsage skade pa projektoren.
Bortskaffelse af
forringes,
og køb den sa hos LG Electronics Service Center.
lampe
bortskaffes ved at returnere den til LG Electronics Service Center.
43
Oplysninger
Sadan udskifter du
Sluk for
projektoren
ud. Placer
1
en
blød
forsigtigt
lampen
og
tag stikket til strømkablet
siden med linsen nedad
skrammer.
afkøle 1
den).
3
fjerne
med
de to
en
af
brug
en
dæksel af
skruetrækker eller et
lignende
time, førend du udskifter
Bolt til
Efter at du har løftet
fastspændingsboltene pa lampens
2 stykke værktøj.
ved
overflade, sa linsen beskyttes mod
(Lad lampen
Skru
pa
lampens
dæksel
hus
af, skal du
fastspændingsskruer pa lampens
skruetrækker eller
lampens
hus
lignende genstand.
4
Løft den
fastgjorte tradknap pa lampen
op.
Knap
Bolt
5
7
Træk
langsomt handtaget ud og fjern lampens hus.
Fastspænd skruerne,
(Sørg for,
at den
er
du
fjernede
under trin 3.
omhyggeligt fastgjort).
6
8
Isæt
forsigtigt
den nye
lampe
tion.
Sørg for,
at den
isat korrekt.
Luk
lampens
dæksel og
er
i den korrekte
fastgør det
med boltene.
(Hvis dækslet til lampen er abent, sa blinker indikatoren for
lampe grønt,
og der
er
ikke tændt for
projektoren).
BEMÆRK!
Brug af nogen som helst anden lampe kan forarsage skade pa projektoren eller pa lampen.
Sørg for, at lampens dæksel er omhyggeligt fastspændt. Hvis dækslet til lampen er abent, sa tændes der ikke
for projektoren.
I det tilfælde skal du kontakte dit servicecenter, efter at du har kontrolleret, at lampen er grundigt fastspændt.
44
posi-
Oplysninger
Notater
45
Oplysninger
Notater
46
Oplysninger
Specifikationer
MODEL
AN110B-JD/AN110W-JD
1280
opløsning
15:9
horisontalt/vertikalt forhold
DLP
(horisontal)
skærmstørrelse
afstand til
768
(vertikal) pixel
(horisontal:vertikal)
0,65
panelstørrelse
x
tommer
1,01~5,08m (40~200tommer)
12m
fjernbetjening
zoom-forhold
1:1.4
Videokompatabilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
AC 200
Strøm
443,4/17,4
(mm/tommer)
93,9/3,6
længde (mm/tommer)
I drift
Under
opbevaring
Driftstilstand
Projektorens lampe
temperatur
lampemodel
0°C~40°C(32~104°F)
:
og transit
:
-20°C~60°C(-4~140°F)
luftfugtighed
I drift: 0~80% relativ
Ikke i drift: 0
90%
~
240V~50/60Hz,1,3A-1A, 250W
254,4/10,0
højde (mm/tommer)
bredde
-
luftfugtighed ved tørt hygrometer
relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer
AJ-LAN1
lampens strømforbrug
200W
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement