LG BX403B, BX503B Owner's manual

LG BX403B, BX503B Owner's manual
BRUGERVEJLEDNING
DLP PROJEKTOR
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold
den til evt. senere brug.
BX503B
BX403B
www.lg.com
DLP PROJEKTOR
Advarsel - Klasse B
(b) F
or digitalt eller perifert udstyr i Klasse B skal de anvisninger, som brugeren forsynes med, omfatte
følgende eller en lignende erklæring, som skal placeres på et fremtrædende sted i vejledningens
tekst:
BEMÆRK: D
ette udstyr er afprøvet og fundet at overholde grænserne for digitalt udstyr i Klasse B i
henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at levere en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesejendomme. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvent energi, og, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne, kan det medføre interferens, der er skadelig for radiokommunikation. Der gives dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en
bestemt installation. Hvis dette udstyr resulterer i skadelig interferens for radio- og
TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales brugeren
at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende forholdsregler:
- Drej eller flyt den modtagende antenne.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en udgang på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker.
2
Indhold
Indhold
Sikkerhedsinstruktioner................................................ 4
Delenes navne
Hoveddelen.........................................................................................7
Kontrolpanel........................................................................................7
Tilslutninger....................................................................................... 8
Fjernbetjening .................................................................................. 8
Isætning af batterier........................................................................ 9
Indikatorer for projektorstatus......................................................10
Tilbehør............................................................................................... 11
Valgfrie, ekstra dele ........................................................................ 11
Installation og montering
Instruktioner vedr. installation......................................................12
Grundbetjening af projektoren....................................................13
Brug af Kensington Security System........................................14
Sådan tænder du for projektoren...............................................15
Sådan slukker du for projektoren...............................................15
Fokus og positionering af skærmbilledet.................................16
Valg af kildetilstand.........................................................................16
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en stationær PC...................................... 17
Tilslutning til en bærbar PC......................................................... 17
Tilslutning til en videokilde........................................................... 17
Tilslutning til en DVD-afspiller.....................................................18
Tilslutning til en DTV-set-top-boks............................................18
Funktion
Videomenufunktioner
Justering af video . ........................................................................19
Billedtilstand.....................................................................................19
Farvetemperaturkontrol.................................................................20
Funktionen Gamma.......................................................................20
Funktionen Gammakurveskift.....................................................20
Funktionen Brilliant colorTM ........................................................21
Funktionen White peaking............................................................21
Funktionen Sortniveau...................................................................21
Funktionen Ekspertfarve...............................................................22
Nulstil ...............................................................................................22
Brug af keystone-funktionen....................................................... 27
Sådan bruger du funktionen Blank........................................... 27
Valg af tomt billede.......................................................................28
Funktionen Skærmoptagelse...........................................................28
Funktionen Lampetilstand...........................................................28
Brug af funktionen Skærmudgang...........................................29
Kommunikationsindstilling...........................................................29
Tilstanden Stor højde....................................................................29
Kontrol af lampetid........................................................................30
Brug af funktionen Still.................................................................30
Menuvalgmuligheder for skærmbillede
Funktionen Automatisk konfiguration.......................................30
Brug af funktionen Fase................................................................31
Brug af funktionen Ur....................................................................31
Brug af funktionen Vandret..........................................................31
Brug af funktionen Lodret............................................................31
Seriel kommunikationsfunktion
Enheds-ID........................................................................................32
Til tilslutning med seriel kommunikation.................................32
Funktion til netværksindstilling
Sådan bruges netværksindstilling............................................. 37
Information
Understøttet skærmvisning.........................................................39
Udskiftning af lampen..................................................................40
Sådan fastgøres linsedækslet til projektoren..........................42
Specifikationer................................................................................43
Særlige menufunktioner
Sådan vælger du sprog................................................................23
Brug af ARC-funktionen..............................................................23
Funktionen Overscanning............................................................23
Funktionen Vend vandret..............................................................24
Funktionen Vend lodret.................................................................24
Funktionen Sleep Time.................................................................24
Funktionen Automatisk slukning................................................25
Funktionen Præsentations-timer................................................25
Brug af funktionen Digital Zoom...............................................26
Tænder automatisk for projektoren, når den strømmen er
sluttet til............................................................................................26
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af
EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale
affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og
menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale
kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.
5. Den fluorescerende lampe, der anvendes i dette produkt, indeholder en lille mængde kviksølv. Bortskaf
ikke produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaffelse af produktet skal ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsinstruktioner
Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.
ꔈ Sikkerhedsinstruktionerne gives på to måder, som vist nærmere herunder.
ADVARSEL: Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage alvorlige personskader og endog død.
NOTES: Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage små personskader eller skade på projektoren.
ꔈ Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den et sted, hvor brugeren altid nemt kan få fat i den.
Installation indendørs
Sæt ikke projektoren i direkte sollys
eller tæt ved varmekilder så som
radiatorer, åben ild og
brændeovne.
ADVARSEL
Placér ikke brændbare materialer
ved siden af projektoren.
Det kan forårsage brandfare!
Dette kan forårsage, at projektoren
falder ned og forårsager personskade
eller død.
Det kan forårsage brandfare!
Sæt ikke projektoren tæt ved
kilder af damp eller olie så som
en luftfugter.
Placér ikke projektoren på et
sted, hvor den måske udsættes
for støv.
Dette kan forårsage brandfare eller
fare for elektrisk stød!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Anvend ikke projektoren et vådt
sted så som på et badeværelse,
hvor der er stor sandsynlighed for,
at den bliver våd.
Placér ikke projektoren direkte på
et gulvtæppe, lille tæppe eller et
sted, hvor ventilationen begrænses.
Sørg for at der er god ventilation
rundt om projektoren. Afstanden
mellem projektoren og væggen
bør være mere end 30 cm.
Dette kan forårsage ildebrand eller fare
for elektrisk stød!
Dette ville forårsage en forøgelse af
temperaturen inde i projektoren og
det kunne måske udgøre en brandfare
eller beskadige enheden.
En usædvanlig forøgelse af temperaturen inde i enheden kan udgøre en
brandfare eller beskadige enheden!
Lad være med at blokere
lufthullerne i projektoren eller
begrænse lufttilførslen på nogen
som helst måde.
Dette ville forårsage en forøgelse af
temperaturen inde i enheden og kunne
udgøre en brandfare eller beskadige
enheden!
Installation indendørs
Når projektoren placeres på et
bord, skal man sørge for ikke at
placere den tæt på kanten.
BEMÆRKNINGER
Tag strømstikket ud og fjern alle
tilslutninger, før du flytter den.
Strøm
En jordledning bør tilsluttes.
Hvis du ikke tilslutter en jordledning, er der en mulig fare for elektrisk stød forårsaget af strømlækage. Hvis det ikke er muligt at
anvende jordledning, så bør du
anvende et separat relæ, der skal
installeres af en uddannet elektriker. Tilslut ikke jordledninger til
telefonkabler, lynafledere eller
gasledninger.
Anvend kun projektoren på en
plan og stabil overflade.
Den kan falde ned og forårsage personskade og/eller beskadige
enheden.
Ellers kan projektoren falde ned og
forårsage alvorlig skade på et barn
eller en voksen og alvorlig skade på
projektoren.
Anvend kun et passende stativ.
4
Giv ikke børn lov til at hænge
henover den installerede projektor.
ADVARSEL
Netstikket bør stikkes fuldstændigt
ind i stikkontakten, således at man
undgår brandfare!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
Sæt ikke tunge ting på strømkablet.
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Sikkerhedsinstruktioner
Strøm
ADVARSEL
Rør aldrig ved stikket med våde
hænder.
Anvend ikke alt for mange stik i
net multi-stikkontakten.
Det kan forårsage fare for elektrisk
stød!
Det kan resultere i overophedning af
stikkontakten og forårsage brandfare!
Strøm
Tag grundigt fat i stikket, når du
tager det ud. Hvis du trækker i
ledningen, beskadiges den
muligvis.
Det kan forårsage brandfare!
Du bør undgå, at der samler sig
støv på stikkets ben eller på
stikkontakten.
Det kan forårsage brandfare!
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke stikket i, når strømkablet
eller stikket er beskadiget, eller
hvis en hvilken som helst del af
stikkontakten er løs.
Sørg for, at strømkablet ikke
kommer i kontakt med skarpe
eller varme genstande så som
varmeapparater.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Sæt projektoren på et sted, hvor
folk ikke falder over eller træde
på strømkablet.
Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten på væggen. (Brug ikke stikket som afbryderkontakt).
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Det kan forårsage en mekanisk fejl eller være årsag til elektrisk stød.
Anvendelse
ADVARSEL
Sæt ikke ting med væske ovenpå I tilfælde af et voldsomt stød eller
Sørg for at der ikke falder noget
projektoren så som en urtepotte, skade på projektoren skal du slukke ned i projektoren.
en kop, eller kosmetik og lys.
for den og tage stikket ud af stikkontakten samt kontakte servicecentret. Dette kan give elektrisk stød eller
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
beskadige enheden!
Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
Hvis du spilder vand ned i projektoren, så skal du straks tage stikket ud
af stikkontakten og tage kontakt til et servicecenter.
Dette kan give elektrisk stød eller beskadige enheden!
Bortskaffelse af batterier
skal ske på forsigtig og sikker vis.
Hvis et barn sluger et batteri, så
skal du straks kontakte en læge.
Fjern ikke nogen som helst dæksler (udover dækslet til linsen).
Stor risiko for elektrisk stød!
Lad være med at se direkte ind i
linsen, når projektoren er i brug.
Du kan få en øjenskade!
Rør ikke ved metaldele under
eller lige efter betjening, da huller
og lampedæksel forbliver meget
varme!
Vær forsigtig med hensyn til strømkablet
Overbelast ikke stikkontakter eller strømafbrydere. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket abelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum
bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så
tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det,
klemme det i en dør og træde på det. Vær opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet
kommer ud fra apparatet.
5
Sikkerhedsinstruktioner
Anvendelse
ADVARSEL
Rør aldrig ved vægstikkontakten, når der er en gaslækage, men åbn
vinduerne og udluft rummet.
En gnist kan forårsage ildebrand eller forbrænding.
Anvendelse
Sæt ikke tunge ting ovenpå projektoren.
Når projektorlampen er tændt,
skal døren til linsen været
åben, eller linsens hætte skal
være fjernet.
BEMÆRKNINGER
Vær omhyggelig med ikke at
støde til linsen, især når du flytter projektoren.
Rør ikke ved projektorens linse.
Den er skrøbelig og går let i stykker.
Dette kan forårsage mekanisk fejl eller
personskade!
Anvend ikke skarpt værktøj på
projektoren, da det vil beskadige
projektorens hus.
Hvis et billede ikke vises på skærmen, skal du slukke for enheden
og tage stikket ud af stikkontakten
samt kontakte servicecentret.
Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
Brug ikke vand til rengøring af
projektoren.
Dette kan forårsage beskadigelse af
projektoren eller fare for elektrisk stød.
Lad være med at tabe projektoren og tillad ikke voldsomme
stød.
Dette kan forårsage mekanisk fejl eller
personskade!
ADVARSEL
I det usandsynlige tilfælde af røg
eller en mærkelig lugt fra projektoren, skal du slukke for den og
tage stikket ud af vægstikkontakten og kontakte din forhandler
eller et servicecenter.
Brug en luftspray eller en blød
klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand
for at fjerne støv eller pletter på
projektorens linse.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
BEMÆRKNINGER
Kontakt et servicecenter én
gang årligt for at få renset de
indvendige dele i projektoren.
Når du rengør delene af plastik så som projektorens hus, så skal du
tage stikket til projektoren ud og tørre projektoren af med en blød
klud. Brug ikke rengøringsmidler, sprøjt ikke vand på den, og tør den
ikke af med en våd klud. Brug især ikke rengøringsmidler (vinduesOphobet støv kan forårsage mekanisk rens), bil- eller industripoleringsmidler, slibemidler eller voks, benzen,
fejl.
alkohol osv., da disse produkter kan beskadige produktet. Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.
Det kan forårsage ildebrand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet (deformation, korrosion og beskadigelse).
Andet
ADVARSEL
Forsøg ikke at reparere projektoren på egen hånd. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.
Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren og kan give et elektrisk stød, lige som det kan ugyldiggøre garantien!
Andet
Sammenbland ikke gamle og nye
batterier.
Det kan få batterierne til at overophede og lække.
6
BEMÆRKNINGER
Sørg for at tage stikket ud, hvis du
ikke skal bruge projektoren i en
længere periode.
Ophobet støv kan udgøre en brandfare
eller beskadige enheden!
Brug kun den specificerede
batteritype.
Dette kan forårsage skade på
fjernbetjeningen.
Delenes navne
Delenes navne
Hoveddelen
• P
rojektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse
punkter (røde, blå eller grønne) på projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og
indikerer ikke altid en fejlfunktion.
Kontrolpanel
Forreste fjernbetjeningssensor
Strømknap
Frontsensor til fjernbetjening
Zoomring
Fodjusteringsknap
Kontrolpanel
Knappen MENU
Vælger eller lukker menuer.
Knappen INPUT
Skifter mellem tilstandene RGB (Component),
HDMI, Video.
Knappen ∧/∨/</>
Justerer menufunktionerne.
Knappen AUTO
Korrigerer automatisk billedets
position og rystelser i RGBtilstand.
◉ Knappen OK
Kontrollerer den forudindstillede tilstand
og gemmer funktionsændringer.
POWER-knap
Tænder og slukker for projektoren.
7
Delenes navne
Tilslutninger
VIDEO IN
RGB IN-2
RGB IN-1
RGB OUT
HDMI IN
Bageste fjernbetjeningssensor
USB (KUN SVC)
RS-232C
LAN
AC IN
Stik til et Kensington
Security System
(Se side 14)
Fjernbetjening
Knappen POWER
Knappen RATIO
Knappen AUTO
Knappen INPUT
Knappen EXIT
Knappen MENU
Knappen OK◉</>/∧/∨
Kontrastknap
Lysstyrkeknap
Knappen KEYSTONE
Knappen SLEEP
Knappen MODE
Knappen ZOOM
Knappen STILL
Knappen LAMP
Knappen BLANK
Knappen TIMER
WLPHU
Knappen FLIP H.
Knappen FILP V.
8
Delenes navne
Knappen POWER
Knappen RATIO
Knappen AUTO
Knappen INPUT
Knappen EXIT
Knappen MENU
Knappen OK◉</>/∧/∨
Lysstyrkeknap
Kontrastknap
Knappen LASER
Knappen SLEEP
Knappen MODE
Knappen KEYSTONE
Knappen STILL
Knappen LAMP
Knappen BLANK
Knappen ZOOM
Knappen FLIP H.
Knappen FILP V.
< Australia, Switzerland, Slovenia, Netherlands,
Germany, Spain, France, Greece, Italy, Poland,
Hungary, Portugal, Romania, Sweden, Finland,
Denmark, United Kingdom only >
Laserknappen
* Producerer en klar laserprik på skærmen
aht. pegeformål.
(Stir aldrig direkte ind i en laserstråle,
eftersom det kan forårsage øjenskade!)
Isætning af batterier
FORSIGTIG
EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
• Åbn batteridækslet bag på fjernbetjeningen.
• Isæt den specificerede batteritype, så polerne vender korrekt, således at "+" matcher med "+", og "-" matcher med "-".
• Isæt to 1,5V AAA-batterier. Man må ikke blande gamle og nye batterier sammen.
9
Delenes navne
Indikatorer for projektorstatus
*Lampeindikator, driftsindikator og temperaturindikator oven på projektoren viser brugeren driftsstatus for projektoren.
Lampeindikator
Temperaturindikator
Driftsindikator
Driftsindikator
Rød
Grøn (blinker)
Grøn
Orange (blinker)
Fra
Orange
Rød (blinker)
Rød
Lampeindikator
Temperaturindikator
Rød (blinker)
Grøn (blinker)
Orange
Rød
Rød (blinker)
Grøn (blinker)
10
Standby.
Lampen starter.
Enheden er i drift (Lampen er tændt)
Projektorlampen køler ned (20 sek.)
Strøm slukket.
Standby - Denne tilstand køler projektoren naturligt i 4
minutter, når den er slukket.
Indikerer et problem med farvehjulet.
Kontakt dit lokale servicecenter.
Projektorlampen har nået slutningen af sin levetid og skal
udskiftes med en ny lampe.
Der er opstået en fejl i projektoren. Prøv at tænde den igen
på et senere tidspunkt. Hvis lampeindikatoren lyser rødt (blinker) igen, skal du kontakte servicecentret.
Lampedækslet er åbent.
Der er registreret høj temperatur. Sluk for projektoren.
Projektoren er blevet slukket på grund af for høj temperatur
Strømmen er slukket på grund af et problem med den
interne køleventilator. Kontakt dit servicecenter.
Der er opstået et problem med TEC. Kontakt servicecentret.
(kun BX503B)
Delenes navne
Tilbehør
Fjernbetjening
AAA-batteri
Strømkabel
Computerkabel
Brugervejledning
Linsedæksel og strop
Brugervejledning til CD
Program-cd'en ez-net
Valgfrie, ekstra dele
• • • • Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at købe disse emner.
Kontakt dit lokale servicepersonale vedr. udskiftning af lampen.
Lampen er en forbrugsgenstand og skal udskiftes med en ny, når den er udbrændt.
Valgfrie dele kan udskiftes uden forudgående varsel til forbedring af produktets kvalitet, og nye valgfrie dele kan tilføjes.
Loftsdel til projektor
Projektorskærm
Componentkabel
RCA til D-Sub-adapter
Lampe
LAN-kabel
HDMI-kabel
RS-232C-kabel
Videokabel
HDMI til DVI-kabel
11
Installation og montering
Installation og montering
Instruktioner vedr. installation
* Placer ikke projektoren i følgende forhold. Dette kan forårsage fejlfunktionalitet eller produktskader.
Sørg for, at der er god ventilation rundt om projektoren.
• rojektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i
P
bunden og ventilationshuller (udblæsning) på forsiden.
Bloker ikke disse huller, og placer ikke noget tæt på dem, da
der kan opbygges varme, hvilket kan forringe billedkvaliteten
og beskadige projektoren.
• S
kub aldrig til projektoren, og undgå at spilde væske af
nogen slags ned i projektoren.
• lacér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe
P
eller lignende overflade. Det forhindrer muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren forneden. Dette produkt bør kun monteres på en væg
eller i et loft.
• ad der være tilstrækkelig afstand (30 cm eller
L
mere) rundt om projektoren.
Placér projektoren på et sted, hvor der er passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.
• Installér kun projektoren på steder med passende temperatur- og luftfugtighed. (se s. 43)
Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive dækket af støv.
• Dette kan forårsage overophedning af projektoren.
Blokér ikke huller og åbninger i projektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter
og/eller lyse punkter (rød, blå, grøn), som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et helt normalt
resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.
For at få vist DTV-programmer er det nødvendigt at købe en D-TV-modtager (set-top-boks) og forbinde den med
projektoren.
Når fjernbetjeningen ikke fungerer under drift.
• F
jernbetjeningen fungerer muligvis ikke, når en lampe udstyret med elektronisk ballast eller en lampe med tre bølgelængder benyttes. Udskift disse lamper med internationale standardprodukter, så fjernbetjeningen kan bruges normalt.
12
Installation og montering
Grundbetjening af projektoren
1. Placér projektoren på en robust og vandret overflade sammen med PC'en eller AV-kilden.
2. Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den faktiske
størrelse på billedet.
3. Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis projektoren ikke er indstillet i en
ret vinkel, bliver skærmbilledet ujævnt. I sådanne tilfælde kan justering af keystone muligvis løse problemet (se
side 27).
4. Slut projektorens kabler til en stikkontakt og andre tilsluttede kilder.
projektorafstand baseret på billedformatet
Skærm
X/2
Offset-forhold for projektion: 100 %
Skærmhøjde (X)
X/2
Projektorafstand (D)
Skærmbredde (Y)
Y/2
Skærm
Y/2
Projektorafstand (D)
Skærmstørrelse
4:3 billedformat(mm)
Projektorafstand(mm)
Vandret størrelse
Afstand i
vidvinkel
Lodret størrelse
Afstand i tele
*D
en længste/korteste afstand
viser status ved justering med
zoomfunktionen.
13
Installation og montering
Brug af Kensington Security System
• P
rojektoren har et stik til et Kensington Security System på sidepanelet. Tilslut kablet til Kensington Security System som
vist herunder.
• Detaljerede oplysninger om installation og anvendelse af Kensington Security System findes i brugervejledningen, der medfølger til Kensington Security System-sættet.
• Ønsker du yderligere oplysninger, kan du gå ind på adressen http://www.kensington.com, internethjemmesiden for firmaet
Kensington, der omhandler dyrt elektronisk udstyr som f.eks. notebook-PC'er eller projektorer.
• Kensington Security System er ekstraudstyr.
14
Installation og montering
Sådan tænder du for projektoren
1. Tilslut strømkablet korrekt.
2. Fjern linsedækslet. Hvis du lader det sidde på, kan det blive deformeret på grund af den varme, som projektorlampen producerer.
3. Tryk på POWER-knappen på fjernbetjeningen eller topdækslet. (Den grønne driftsindikator blinker, hvis lampen er
i startcyklus).
• Der vises et billede, efter at driftsindikatoren skifter (Grøn).
• Vælg kildetilstand med knappen INPUT.
Frakobl ikke strømkablet, når indsugnings-/udsugningsventilatoren er i drift. Hvis strømkablet frakobles, når indsugnings-/udsugningsventilatoren er i drift, kan det tage længere at aktivere lampen, når strømmen tilsluttes, og lampens levetid kan blive forkortet.
Sådan slukker du for projektoren
1. Tryk på Power-knappen på topdækslet eller fjernbetjeningen.
2. Tryk på Power-knappen på topdækslet eller fjernbetjeningen igen for at slukke for strømmen.
3. Hvis betjeningsindikator-LED'en blinker orange, skal du ikke frakoble (20 sek.) hovedstrømforsyningen, før betjeningsindikator-LED'en lyser konstant (orange).
• Hvis driftsindikator-LED'en blinker orange, fungerer strømknappen på topdækslet eller fjernbetjeningen ikke.
• Denne projektor har funktionen Quick Power On/Off, der giver brugeren mulighed for hurtigt at tænde eller slukke for projektoren.
Power off?
Please press Power key again
* Hvad er funktionen Quick Power On/Off?
Projektoren skifter til standby-tilstand uden at vente, indtil den er afkølet.
Hvis projektoren befinder sig i standby-tilstand igennem længere tid, kan projektoren være i drift uden køling, når den tændes.
15
Installation og montering
Fokus og positionering af skærmbilledet
Når der vises et billede på skærmen, skal du kontrollere, om det er i fokus og passer godt til skærmen.
Forreste
fjernbetjeningssensor
Zoomring
• Hvis du vil justere fokus for billedet, skal du rotere fokuseringsringen, som er den ydre ring på linsen.
• Hvis du vil justere billedets størrelse, skal du rotere zoomringen, som er den indre ring på linsen.
Hvis du vil hæve eller sænke billedet på skærmen, skal du forlænge eller forkorte foden på projektorens
bund ved at justere fodjusteringsknappen som vist nedenfor.
Fodjusteringsknap
1. M
ens du trykker på fodjusteringsknappen, skal du hæve eller sænke projektoren for at placere skærmbilledet i
den korrekte position.
2. Giv slip på knappen for at låse foden i den nye position.
3. Drej den bageste fod til venstre eller højre for at foretage en finjustering af projektorens længde.
4. Tryk ikke ned på projektoren, når du har hævet den forreste fod.
Valg af kildetilstand
1.Tryk på INPUT på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
RGB1
RGB2
HDMI
Video
MENU
Exit
◉
OK
2.Find det ønskede element ved at trykke på knappen ∧, ∨ , og tryk på bekræftelsesknappen.
• N
år der tilsluttes et signalkabel, og der ikke er noget signal, aktiveres det valgte element som hvidt, hvis der ikke er noget
signal, og som gråt, hvis der er signal.
• Hvis du trykker på knappen til indgangsvalg, er det muligt at vælge et aktiveret element.
• Det er muligt at se materiale ved at vælge RGB 1 til Component 1-input og RGB 2 til Component 2-input, og OSD-elementet
for Component aktiveres ikke, også selvom der er signal.
16
Tilslutning
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en stationær PC
* Du kan tilslutte projektoren til en computer med udgange af typen VGA, SVGA, XGA og SXGA.
* Se side 39 for at få oplysninger om, hvilke skærme der understøtter projektoren.
* Du kan vælge en RGB-indgang fra menuen Skærmudgang, som vil blive udsendt til RGB OUT (RGB1 eller RGB2).
<Brug ved tilslutning til RGB>
Slut computerkablet til RGB 1 IN på projektoren og til computerens udgangsport.
• Du kan også oprette tilslutning til porten RGB IN 2.
Computerkabel
<Brug ved tilslutning til HDMI-terminalen>
Opret tilslutning mellem projektorens HDMI IN-terminal
og computerens outputterminal ved brug af HDMI til
DVI-kabel.
• Du kan også oprette tilslutning til porten RGB IN 2.
Tilslutning til en bærbar PC
HDMI til DVI-kabel
< Sådan tilslutter du >
Slut computerkablet til RGB 1 IN på projektoren og til computerens
udgangsport.
• Hvis du indstiller din computer til at sende signalet til både
din computerskærm og den eksterne projektor, vises billedet
fra den eksterne projektor muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du indstille outputtilstanden på din computer til
kun at udsende signalet til den eksterne projektor. Der findes
yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger
med din computer.
• Du kan også oprette tilslutning til porten RGB IN 2.
Computerkabel
Tilslutning til en videokilde
• D
u kan tilslutte en videobåndoptager, et videokamera eller en hvilken som helst anden kompatibel videobilledkilde til
projektoren.
< Sådan tilslutter du >
lut Video-indgangsstikkene på projektoren til udgangsS
stikkene på A/V-kilden med et videokabel.
Videokabel
<VCR>
17
Tilslutning
Tilslutning til en DVD-afspiller
* Udgangsstikkene (Y, PB, PR) på DVD-afspilleren kan være mærket som Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr afhængigt af udstyret.
< Sådan tilslutter du >
Slut DVD-Componentkablet til RCA til D-Sub-adapteren, og slut
derefter RCA til D-Sub-adapteren til RGB IN 1 på projektoren.
• N
år du tilslutter componentkablet, så skal du matche stikkenes
farver med componentkablets farver. (Y=grøn, PB=blå, PR=rød)
• Du kan også oprette tilslutning til porten RGB IN 2.
Signal
Component
480i
O
X
480p
O
O
RCA til D-Sub-adapter
Componentkabel
HDMI/DVI
720p
O
O
1080i
O
O
576i
O
X
576p
O
O
1080p
(24,30 Hz)
O
O
Tilslutning til en DTV-set-top-boks
* Før du kan modtage digitale tv-programmer (D-TV), skal du købe en D-TV-modtager (set-top-boks) og slutte den til projektoren.
*Der henvises til brugervejledningen til D-TV-set-top-boksen vedrørende tilslutning mellem projektoren og D-TV-set-top-boksen.
< Sådan tilslutter du en HDMI-kilde >
1. S
lut HDMI IN-terminalen på projektoren til HDMIudgangsterminalen på D-TV-set-top-boksen med et HDMIkabel.
2. Brug en D-TV-receiver med D-TV
480p(576p)/720p/1080i/1080p(24,30Hz)-tilstand.
HDMI-kabel
• Ingen understøttelse af lyd.
<DTV-set-top-boks>
< Sådan tilslutter du en componentkilde >
lut componentkablet til D-TV set-top-boksen til RCA til D-SubS
adapteren, og slut derefter RCA til D-Sub-adapteren til RGB IN 1
på projektoren.
• N
år du tilslutter componentkablet, så skal du matche stikkenes
farver med componentkablets farver. (Y=grøn, PB=blå, PR=rød)
• Du kan også oprette tilslutning til porten RGB 2 IN.
• Ingen understøttelse af lyd.
18
<DTV-set-top-boks>
Componentkabel
RCA til D-Sub-adapter
<DTV-set-top-boks>
Funktion
Funktion
*I denne manual kan OSD (On Screen Display) afvige fra din projektor, eftersom dette blot er et vejledende eksempel i forhold
til betjening af projektoren.
* Denne brugervejledning forklarer hovedsagligt betjening i RGB (PC)-tilstand.
Videomenufunktioner
< RGB-tilstand >
Justering af video
1.Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menu.
en
2.Tryk på ∧,∨ til at vælge det videoelementet, du vil justere.
3.Tryk på <,> for at justere skærmen, som du ønsker den.
Picture Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Color R
Color G
Color B
MENU Exit
<
Golf
>
56
50
50
50
50
50
<> Move
◉ OK
< Videotilstand >
• Den enkelte justering af
-menuindstillingerne påvirker ikke andre input.
• Farvetilstanden vises og kan justeres til signaler fra 60 Hz component, eksternt
input eller NTSC alene.
• Du kan justere kontrasten ved at trykke på tasten
på fjernbetjeningen.
på fjernbetjeningen.
• Du kan justere lysstyrken ved at trykke på tasten
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Picture Mode
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Exit
<
Normal
>
50
50
50
50
0
<> Move
◉ OK
Billedtilstand
* Brug Picture Mode til at indstille projektoren til den bedste billedkvalitetsvisning.
1. Tryk på knappen MODE på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen <,> for at justere skærmen, som du ønsker den.
Normal
User
Bright
Presentation
Sport
Film
Golf
Game
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Forlad menuvisningen ved at trykke på knappen AFSLUT.
19
Funktion
Farvetemperaturkontrol
*D
u kan initialisere værdier (nulstille dem til fabriksstandarder) ved at vælge
indstillingen Natural.
1. T
ryk på knappen MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge
menuen
.
2. Tryk på knappen ∧,∨ til at vælge elementet Color temp..
3. Tryk på knappen <,> for at foretage de ønskede justeringer.
• Hvert tryk på knappen <,> ændrer skærmbilledet som vist nedenfor.
Natural
Cool
<
Color temp.
<
Gamma
Gamma curve shift
<
Brilliant colorTM
White peaking
10
Expert Color
Reset
Warm
Medium
MENU Prev.
ꕌ Move
ꕍ
Natural
>
Normal
>
On
>
<>Select
• D
enne funktion kan deaktiveres afhængigt af billedtilstanden. Når Picture mode er indstillet til Bright eller Golf, kan du
ikke justere funktionen farvetemperatur.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Funktionen Gamma
1. T
ryk på knappen MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge
.
menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ til at vælge elementet GAMMA.
3. Tryk på knappen <, > for at justere skærmen, som du ønsker den.
Mellem
Høj
Lav
Maksimum
Biograf
<
Color temp.
Gamma
<
Gamma curve shift
<
Brilliant colorTM
White peaking
10
Expert Color
Reset
MENU Prev.
ꕌ Move
ꕍ
Natural
>
Normal
>
On
>
<>Select
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Forlad menuvisningen ved at trykke på knappen EXIT.
Funktionen Gammakurveskift
* D
enne funktion skifter gammakurverne for rød, grøn og blå individuelt for at
justere lysstyrken.
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2. Tryk på ∧,∨ for at vælge elementet Gamma curve shift.
3. Tryk på knappen ◉ OK.
4. Når vinduet vises, skal du trykke på knappen ∧,∨ for at gå fra element til element. Knappen <,> justerer skærmbilledet iht. dine
ønsker.
• Gamma curve shift Red, Green, Blue kan justeres i intervallet -20 og 20.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
20
<
Color temp.
<
Gamma
Gamma curve shift
<
Brilliant colorTM
White peaking
10
Expert Color
Reset
MENU Prev.
>
>
Tryk på tasten OK
ꕌ Move
ꕍ
Gamma Curve Shift Red
0
Gamma Curve Shift Green 0
Gamma Curve Shift Blue
0
Reset
ꕌ
◉ Prev.
ꕍ Move
Natural
Normal
On
>
<>Select
<> Adjust
Funktion
Funktionen Brilliant colorTM
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menupunktet
2. Tryk på ∧,∨ for at vælge elementet Brilliant colorTM.
3. Tryk på <,> for at vælge elementet On eller Off.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
<
Color temp.
<
Gamma
Gamma curve shift
<
Brilliant colorTM
White peaking
10
Expert Color
Reset
Natural
>
Normal
>
On
>
* Hvad er funktionen Brilliant colorTM ?
enne funktion øger lysstyrken for hele skærmen eller reducerer den en smule for at
D
opnå en fyldig grå farveskala.
MENU Prev.
ꕌ Move
ꕍ
<>Select
Funktionen White peaking
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menupunktet
2. Tryk på ∧,∨ for at vælge elementet White peaking.
3. Tryk på knappen <, > for at justere skærmen, som du ønsker den.
• • • Standardværdien kan variere afhængigt af indgangstilstand.
White peaking kan justeres fra 0-10.
Juster til en højere indstilling for at få et lysere billede. Juster til en lavere indstilling
for at få et mørkere.
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Forlad menuvisningen ved at trykke på knappen EXIT.
<
Color temp.
<
Gamma
Gamma curve shift
<
Brilliant colorTM
White peaking
10
Expert Color
Reset
MENU Prev.
ꕌ Move
ꕍ
Natural
>
Normal
>
On
>
<>Select
Funktionen Sortniveau
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menupunktet
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Black level.
3. Tryk på <,> for at vælge elementet Low eller High.
• Denne funktion er aktiv i følgende tilstand: HDMI (kun aktiv ved DTV-signal), Video
• Forlad menuvisningen ved gentagne gange at trykke på knappen EXIT.
* Hvad er funktionen Sortniveau ?
<
Color temp.
<
Gamma
Gamma curve shift
<
Brilliant colorTM
White peaking
10
Black level
<
Expert Color
Reset
MENU Prev. ꕌ
ꕍ Move
Natural
>
Normal
>
On
>
Høj
>
<>Select
år du ser film, justerer denne funktion apparatet til det bedst mulige billede.
N
Justering af skærmens lysstyrke og kontrast ved brug af skærmens sortniveau.
21
Funktion
Funktionen Ekspertfarve
*M
ed denne funktion kan brugeren individuelt justere forstærkning, farvemæthed
og kulør for rød, grøn, blå, cyan, magenta og gul.
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Expert Color.
3. Tryk på knappen ◉ OK.
Red Gain
Green Gain
Blue Gain
Cyan Gain50
Mgt Gain
Yellow Gain
Saturation-Red
Saturation-Green
Saturation-Blue
Saturation-Cyan
Saturation-Mgt
Saturation-Yellow
Hue-Red Hue-Green
Hue-Blue Hue-Cyan Hue-Mgt Hue-Yellow
Reset
ꕌ
◉ Prev.
ꕍ
50
50
50
.
<
Color temp.
<
Gamma
Gamma curve shift
<
Brilliant colorTM
White peaking
10
Expert Color
Reset
MENU Prev.
Natural
>
Normal
>
On
>
Tryk på tasten OK
ꕌ Move
ꕍ
◉ OK
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
Move
<> Adjust
4. Når vinduet ovenfor vises, skal du trykke på knappen <,> .
Red Gain
50
◉ Exit
ꕌ Move
ꕍ
<>
Adjust
5. T
ryk på knappen ∧,∨ for at gå fra element til element. Knappen <,> justerer skærmbilledet til de ønskede
indstillinger.
• • • • • F
orstærkning for rød, grøn, blå, cyan, magenta og gul kan justeres i området 0 og 100.
arvemæthed for rød, grøn, blå, cyan, magenta og gul kan justeres i området 0 og 100.
F
ulør for rød, grøn, blå, cyan, magenta og gul kan justeres i området -50 and 50.
K
Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Der kan gemmes en avanceret indstillingsfunktion afhængigt af billedtilstanden.
Nulstil
• Gendan fabriksindstillingerne ved at vælge [Reset] med knapperne ∧,∨, og tryk på knappen ◉OK.
22
Funktion
Særlige menufunktioner
Sådan vælger du sprog
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Language.
3. Tryk på <,> til at vælge det sprog, du vil bruge.
• OSD vises på det valgte sprog.
• Tryk to gange på knappen MENU eller Exit for at forlade menuskærmen.
Language
. Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Presentation timer
Digital Zoom
Auto Power
MENU Prev.
<
English
>
<
4:3
>
<
10%
>
<
Off
>
<
60 Min
>
<
Off
>
ꕌ Move
ꕍ
<>Select
Brug af ARC-funktionen
1. Tryk på knappen RATIO.
Hvert tryk på knappen ændrer visningen som nedenfor.
<
4:3
>
<
16:9 >
<
15:10 >
• Du kan også bruge denne funktion via knappen MENU.
Funktionen Overscanning
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge emnet Overscan.
3. Tryk på knapperne <,>.
• F
unktionen Overscan kan kun justeres i tilstandene RGB, HDMI og Component.
• Funktionen Overscan kan justeres mellem Off og 10%.
• Funktionen Overscan kan ikke justeres, hvis Zoom -/+ i Digital Zoom er indstillet til
en værdi, der er højere end 100 %.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
. Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Presentation timer
Digital Zoom
Auto Power
MENU Prev.
<
English
>
<
4:3
>
<
10%
>
<
Off
>
<
60 Min
>
<
Off
>
ꕌ Move
ꕍ
<>Select
23
Funktion
Funktionen Vend vandret
*Denne funktion vender det projekterede billede vandret.
Brug denne funktion, når du bagprojekterer et billede.
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Flip horizontal.
3. Tryk på knappen ◉ OK for at se et spejlvendt billede.
• Hver gang du trykker på knappen ◉ OK, vendes billedet.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Language
Aspect Ratio
Overscan
.
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Presentation timer
Digital Zoom
Auto Power
MENU Prev.
<
English
>
<
4:3
>
<
10%
>
To flip
<
Off
>
<
60 Min
>
<
Off
>
ꕌ Move
ꕍ
◉ OK
Funktionen Vend lodret
*Denne funktion vender det projekterede billede lodret.
*Når du hænger projektoren omvendt i loftet, skal du vende billedet lodret og vandret.
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Flip vertical.
3. Tryk på knappen ◉ OK for at se et spejlvendt billede.
• Hver gang du trykker på knappen ◉ OK, vendes billedet.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Language
Aspect Ratio
. Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Presentation timer
Digital Zoom
Auto Power
MENU Prev.
<
English
>
<
4:3
>
<
10%
>
To flip
* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret.
2. Tryk på knappen <, > for at vælge det ønskede forudindstillede tidsrum.
• Hvert tryk på knappen <, > ændrer skærmbilledet som vist nedenfor.
Off
240 Min
10 Min
20 Min
180 Min
30 Min
120 Min
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Forlad menuvisningen ved at trykke på knappen EXIT.
24
60 Min
90 Min
Off
>
<
60 Min
>
<
Off
>
ꕌ Move
ꕍ
Funktionen Sleep Time
1. Tryk på knappen SLEEP på fjernbetjeningen.
<
◉ OK
Funktion
Funktionen Automatisk slukning
* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret, og der ikke er et signal.
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Presentation timer
Digital Zoom
Auto Power
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Auto sleep.
3. Tryk på knappen <, > for at vælge det ønskede forudindstillede tidsrum.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Off
10 Min
20 Min
30 Min
60 Min
MENU Prev.
240 Min
180 Min
120 Min
<
English
>
<
4:3
>
<
10%
>
<
Off
>
<
60 Min
>
<
Off
>
ꕌ Move
ꕍ
<>Select
90 Min
Funktionen Præsentations-timer
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Presentation timer.
3. Tryk på knappen ◉ OK.
4. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge Time alarm eller Time keeper.
5. Tryk på knappen <, > for at vælge det ønskede forudindstillede tidsrum.
6. Timeren starter, hvis du vælger et specifikt tidspunkt.
Time Alarm
Time Keeper
MENU
Exit
<
<
ꕌ Move
ꕍ
Off
>
Off
>
<>Select
• Funktionen Time alarm: H
vis du vælger et specifikt tidsrum, vises det i minutter. Efter 1 minut vises det resterende tidsrum
nederst til højre på skærmen og forsvinder efter 5 sekunder. Når det resterende tidsrum vises, lukkes
andre OSD-vinduer. Når den indstillede tid nås, blinker "0 minute" 10 gange med intervaller på 1
sekund og forsvinder derefter.
• Tidsmålerfunktion: Hvis du vælger et specifikt tidsrum, vises det fortsat i minutter (‘) og sekunder (“). Selvom der vises andre
OSD-vinduer, vises det resterende tidsrum igen, efter at vinduet er lukket. Når den indstillede tid nås. 0’
00” blinker 10 gange med intervaller på 1 sekund og forsvinder derefter.
• Tidsalarmfunktionen og tidsmålerfunktionen kan ikke bruges samtidig.
• Funktionen Timealarm kan indstilles fra 5-60 minutter i intervaller à 5 minutter. (Off, 5, 10, 15, 20, .............., 55, 60 minutter).
• Funktionen Time keeper kan indstilles fra 1 til 10 minutter med intervaller på 1 minut, og fra 10 til 60 minutter med intervaller på
5 minutter (Off, 1, 2, 3, 4, .............., 8, 9, 10, 15, 20, 25, .............., 55, 60 minutter).
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Tryk på knappen EXIT for at forlade menuskærmbilledet.
25
Funktion
Brug af funktionen Digital Zoom
*D
enne funktion er kun tilgængelig i RGB-indgangstilstand. Værdierne for Zoom -/+ og Position vender tilbage til standardværdierne, når du ændrer SOURCE eller indgangssignalet eller afbryder strømmen.
Justering af Position
Justering af Zoom
1. Tryk på knappen ZOOM på fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen ZOOM på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Zoom -/+.
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet
Position.
Zoom -/+
Position
Reset
MENU Exit
<
ꕌ Move
ꕍ
100
%>
Zoom -/+
Position
Reset
<> Select
3. T
ryk på knappen <,> for at justere Zoom -/+ til den
ønskede værdi.
• Du kan justere Zoom -/+ i 5 % trin à 100 % til 250 %.
• Du kan også bruge denne funktion via knappen MENU.
• Tryk på knappen EXIT for at forlade menuskærmbilledet.
<
% >
110
Tryk på OK for at begynde
MENU Exit
ꕌMove
ꕍ
◉ OK
3.Tryk på knappen ◉ OK. Når vinduet nedenfor vises
nederst til højre på skærmen, skal du trykke på
∧,∨,<,> for at justere positionen. Når pilen
bliver sort, er maksimal justering blevet nået, og der
kan ikke foretages yderligere justering.
Prev.
• P
osition aktiveres kun, når Zoom -/+ er indstillet til mere
end 105 %.
• Du kan også bruge denne funktion via knappen MENU.
• Tryk på knappen EXIT for at forlade menuskærmbilledet.
Tænder automatisk for projektoren, når den strømmen er sluttet til
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Auto Power Automatisk strøm og
tryk på knappen ◉OK.
3. Tryk på knappen ∧, ∨ for at gå til On, og tryk på knappen ◉OK.
• On : Når nedledningen tilsluttes, tændes projektoren.
• Off : Når netledningen sluttes til projektoren, går projektoren i standby-tilstand.
• Tryk på knappen MENU to gange eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Presentation timer
Digital Zoom
Auto Power
MENU Prev.
26
<
English
>
<
4:3
>
<
10%
>
<
Off
>
<
60 Min
>
<
Off
>
ꕌ Move
ꕍ
◉ OK
Funktion
Brug af keystone-funktionen
1. Tryk på knappen KEYSTONE på fjernbetjeningen.
2. Tryk på <,> for at vælge et element.
Top right
Top left
Bottom left
Keystone
Bottom right
Top left
Top
Bottom
Right
Left
0
V
0
Background <
Signal
>
Keystone reset
3.T
ryk på ∧,∨ for at vælge det ønskede element (H eller V), og tryk på
knappen <,> for at justere den.
• • • • H
MENU Exit
<> Select
Du kan justere hvert element i området 0-100.
Standardværdien kan variere afhængigt af indgangstilstand.
Du kan også bruge denne funktion via knappen MENU.
Tryk på knappen MENU for at gå ud af menuskærmen.
Initialisering af keystone
Valg af baggrundsbillede
1. Tryk på knappen KEYSTONE på fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen KEYSTONE på fjernbetjeningen.
2. Vælg et Background med knappen ∧,∨.
2. Vælg keystone-initialisering med knappen ∧,∨.
3. Vælg det valgte element med knappen <,>.
3. Tryk på knappen ◉ OK. Keystone-justeringsfiguren
går tilbage til fabrikstilstand.
• H
vis der ikke er noget inputsignal, er det ikke muligt at justere keystone ved brug af justeringsmønsteret.
V
0
Background
V
<
Signal
Signal
>
<
Keystone reset
Keystone reset
MENU Exit
0
Background
<> Select
MENU Exit
Signal
Signal
>
Tryk på tasten OK
◉ OK
Sådan bruger du funktionen Blank
*Denne funktion kan være effektiv, hvis du har behov for at tiltrække dig publikums opmærksomhed under præsentationer, møder
eller orienteringsmøder.
1.Tryk på knappen BLANK.
• Skærmen slukkes, og der vises en baggrundsfarve.
• Du kan vælge baggrundsfarven. (Se "Valg af tomt billede")
2.Tryk på en vilkårlig tast for at annullere funktionen blank.
• Hvis du midlertidigt vil slukke for lampen, skal du trykke på BLANK på fjernbetjeningen. Lad være med at
blokere projektorlinsen med nogen som helst objekter, når projektoren er i brug, da dette kan forårsage, at
objekterne bliver varme og deforme eller endog kan forårsage ildebrand.
27
Funktion
Valg af tomt billede
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Blank image.
3. Tryk på <,> for at vælge den farve, du vil bruge.
• Baggrundsbilledet ændres til funktionen Blank image.
• Du kan indstille Blank image til blåt, sort, grønt eller et optaget billede.
• Hvis du har optaget et billede, kan du bruge dette som et tomt billede i stedet for
et logobillede. Du har kun ét sidst optaget billede.
• Hvis du vælger Optaget billede uden at have et optaget billede, vises der et logo.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Keystone
Blank Image
Screen Capture
Lamp mode
Monitor Out
Communication
Set ID
Network Setting
High Altitude
Lamp time
ꘀ Prev.
<
Black
>
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
Serial
>
<
1
>
<
Auto
>
0 Hr
ꕌ Move
ꕍ
<> Select
Funktionen Skærmoptagelse
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2.Tryk på ∧,∨ for at vælge elementet Screen Capture.
3.Tryk på knappen ◉OK for at optage det aktuelt viste skærmbillede.
Bekræft Screen Capture
OK
Annuller
4. Tryk igen på knappen ◉OK for at gemme Screen Capture-billedet.
• D
u kan bruge det optagede billede som et Blank image.
• Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når denne funktion er aktiv.
• Hvis du vil se dit optagede billede, skal du vælge Captured image i funktionen Blank image.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Keystone
Blank Image
Screen Capture
Lamp mode
Monitor Out
Communication
Set ID
Network Setting
High Altitude
Lamp time
ꘀ Prev.
Funktionen Lampetilstand
1. Tryk på knappen LAMP på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen <, > for at justere skærmen, som du ønsker den.
• Hvert tryk på knappen <, > ændrer skærmbilledet som vist nedenfor.
<
High Bright
>
<
Economic
>
• • • • 28
Denne menu forsvinder automatisk ved en bestemt temperatur (over 35 °C).
Tilstanden ændres automatisk til strømbesparelsestilstand ved en bestemt temperatur (over 35 °C).
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Forlad menuvisningen ved at trykke på knappen EXIT.
<
Black
>
To set
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
Serial
>
<
1
>
<
Auto
>
0 Hr
ꕌ Move
ꕍ
<> Select
Funktion
Brug af funktionen Skærmudgang
* Du kan vælge en af de to RGB-indgange.
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Monitor Out.
3. Tryk på knappen <,> for at vælge RGB1, RGB2 eller Auto.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
• Tilstanden Auto er tilstanden, hvor der udsendes et billede af det aktuelle input
for RGB1 eller RGB2.
Keystone
Blank Image
. Screen Capture
Lamp mode
Monitor Out
Communication
Set ID
Network Setting
High Altitude
Lamp time
ꘀ Prev.
<
Black
>
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
Serial
>
<
1
>
<
Auto
>
0 Hr
ꕌ Move
ꕍ
<> Select
Kommunikationsindstilling
Keystone
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge indstillingen Communication.
3. Tryk på <,> for at vælge elementet Serial eller LAN.
• Indstil Kommunikation til LAN for at aktivere Netværksopsætning.
• Tryk to gange på knappen MENU eller Exit for at forlade menuskærmen.
. Blank Image
Screen Capture
Lamp mode
Monitor Out
Communication
Set ID
Network Setting
High Altitude
Lamp time
ꘀ Prev.
<
Black
>
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
Serial
>
<
1
>
<
Auto
>
0 Hr
ꕌ Move
ꕍ
<> Select
Tilstanden Stor højde
*T
ilstanden High Altitude bruges, når omgivelserne befinder sig i en højde på
over 1.200 meter.
Keystone
Blank Image
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
Screen Capture
Lamp mode
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til High High Altitude og derefter på
Monitor Out
knappen ◉OK.
Communication
Set ID
3. Tryk på knappen <, > for at gå til Yes, og tryk på knappen ◉OK.
Network Setting
High Altitude
High Altitude Mode is used when the environment is higher
Lamp time
than 4.000 feet. Do you want to turn the High Altitude Mode on?
ꘀ Prev.
Yes
No
<
Black
>
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
Serial
>
<
1
>
<
Auto
>
To set
0 Hr
ꕌ Move
ꕍ
<> Select
• Tryk to gange på knappen MENU eller Exit for at forlade menuskærmen.
29
Funktion
Kontrol af lampetid
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2. Du kan kontrollere antallet af brugstimer for lampen
• Den røde advarselslampe lyser, når det er tid til at skifte lampen. (Se side 10)
• Når lampen har overskredet det maksimale antal anvendelsestimer, tændes advarselslampen.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Brug af funktionen Still
Keystone
Blank Image
Screen Capture
Lamp mode
Monitor Out
Communication
Set ID
Network Setting
High Altitude
Lamp time
ꘀ Prev.
<
Black
>
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
Serial
>
<
1
>
<
Auto
>
0 Hr
ꕌ Move
ꕍ
<> Select
1. Tryk på knappen STILL på fjernbetjeningen.
• Du kan fryse inputbilledet.
<Bevægeligt billede>
<Stillbillede>
2.Forlad STILL ved at trykke på en hvilken som helst knap.
• Funktionen STILL ophører automatisk efter ca. 10 minutter.
Menuvalgmuligheder for skærmbillede
Funktionen Automatisk konfiguration
*Automatisk konfiguration er den funktion, der automatisk finder den optimale videotilstand og justerer bredde og kalibrering af
projektorens interne signal samt forskellige grafiske signaler fra PC i RGB-tilstand.
*Automatisk konfiguration er kun muligt med RGB-input.
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge automatisk konfiguration.
• Funktionen konfigurerer automatisk placering og kalibrering af billedet.
3. Hvis
der er behov for manuel justering efter automatisk konfiguration pga.
forskellige PC-inputtyper, kan du justere fase, ur, vandret og lodret fra menuen.
I nogle tilfælde kan automatisk konfiguration ikke finde den optimale videokvalitet.
Auto Configure Phase
Clock
Horizontal
Vertical
ꘀ Prev.
8
0
0
0
ꕌ Move
ꕍ
år du udfører automatisk konfiguration under videoafspilning af PC-grafiksignaler, er funktionen muligvis ikke i
N
stand til at finde den optimale videoforbindelse. Udfør automatisk konfiguration med fastfrosset billede.
30
◉ OK
Funktion
Brug af funktionen Fase
1.Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menuen
.
2.Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge Phase Fase.
3.Tryk på knappen <,> for at foretage de ønskede justeringer.
• Justeringsområdet for Phase er 0 ~63.
• Det variable område kan være forskelligt, afhængigt af inputopløsningen.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Auto Configure Phase
Clock
Horizontal
Vertical
ꘀ Prev.
8
0
0
0
ꕌ Move
ꕍ
<> Adjust
8
0
0
0
ꕌ Move
ꕍ
<> Adjust
8
0
0
0
ꕌ Move
ꕍ
<> Adjust
8
0
0
0
ꕌ Move
ꕍ
<> Adjust
Brug af funktionen Ur
1.Tryk
på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menuen
.
2.Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Clock.
3.Tryk på knappen <,> for at foretage de ønskede justeringer.
• Justeringsområdet for uret er -20 ~ 20.
• Det variable område kan være forskelligt, afhængigt af inputopløsningen.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Auto Configure Phase
Clock
Horizontal
Vertical
ꘀ Prev.
Brug af funktionen Vandret
1.T
ryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menuen
.
2.Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Horizontal .
3.Tryk på kappen <,> for at foretage de ønskede justeringer.
• Det vandrette justeringsområde er -50 ~ 50.
• Det variable område kan være forskelligt, afhængigt af inputopløsningen.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Auto Configure Phase
Clock
Horizontal
Vertical
ꘀ Prev.
Brug af funktionen Lodret
1.T
ryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menuen
.
2.Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge elementet Lodret.
3.Tryk på knappen <,> for at foretage de ønskede justeringer.
• Området for lodret justering er -25 ~ 25.
• Det variable område kan være forskelligt, afhængigt af inputopløsningen.
• Tryk to gange på knappen MENU eller Exit for at forlade menuskærmen.
Auto Configure Phase
Clock
Horizontal
Vertical
ꘀ Prev.
31
Funktion
Seriel kommunikationsfunktion
* Slut RS-232C-inputstikket til en ekstern kontrolenhed (f.eks. en computer), og kontroller projektorens funktioner eksternt.
Enheds-ID
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menuen
.
2.Tryk på ◉ OK, og brug derefter knappen ∧,∨ til at vælge elementet
Set ID.
3.Tryk på knappen <,> for at vælge det ønskede nummer.
Tryk på knappen ◉OK for at vælge det valgte nummer.
• Justeringsintervallet for Set ID 1~99.
• Kun projektoren med det angivne ID-nummer kan betjenes via fjernbetjeningen.
• Tryk to gange på knappen MENU eller EXIT for at forlade menuskærmen.
Keystone
Blank Image
Screen Capture
Lamp mode
Monitor Out
Communication
Set ID
Network Setting
High Altitude
Lamp time
ꘀ Prev.
Til tilslutning med seriel kommunikation
• Slut den serielle port på kontrolenheden til RS-232C-stikket på projektorens bagpanel.
• RS-232C-kablet er ekstraudstyr.
• Brug RS232C-kablet til at kontrollere projektoren eksternt (Se Fig.1).
<Fig.1, RS-232-grænsefladekabel>
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RXD
TXD
DTR
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
PC
Projektor
GND
DSR
RTS
CTS
* 1, 9-ben Ingen forbindelse
Konfiguration af kommunikationsparameter
•
•
•
•
•
•
32
Baudhastighed: 9.600 bps (UART)
Datalænge: 8 bit
Paritet: Ingen
Stopbit: 1 bit
Flowkontrol: ingen
Kommunikationskode: ASCII-kode
9
5
6
1
<
Black
>
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
Serial
>
<
1
>
<
Auto
>
0 Hr
ꕌ Move
ꕍ
◉ OK
Funktion
Kommandoreferenceliste
Kommando 1
Kommando 2
Data
(Hexadecimal)
Real data mapping
01. Power
k
a
0~1
-
02. Aspect Ratio
k
c
1 ~ 2, 5
-
03. Screen Mute
k
d
0~1
-
04.Contrast
k
g
0 ~ 64
1
05. Brightness
k
h
0 ~ 64
1
06.Color
k
i
0 ~ 64
1
07. Tint
k
j
0 ~ 64
2
08. Sharpness
k
k
0 ~ 64
1
09.OSD Select
k
l
0~1
-
10. Remote Control Lock / Key Lock
k
m
0~1
-
11. Color Temperature
k
u
0 ~ 2, 4
-
12. Red ADC gain adjustment j
w
0 ~ 64
1
13. Green ADC gain adjustment j
y
0 ~ 64
1
14. Blue ADC gain adjustment j
z
0 ~ 64
1
15. Lamp Mode
n
p
0~1
-
16. Auto Configuration
j
u
1
-
17. Input Select
x
b
*
-
18. Key
m
c
Key code
-
* Der findes detaljerede oplysninger om data med mærket [*].
Kommunikationsprotokol
* Datatilknytning i realtid 1
* Datatilknytning i realtid 2
33
Funktion
1. Overførsel
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1] : Første kommando til kontrol af apparatet .(k, j, x, ASCII-kode, 1 tegn)
* [Command 2] : Anden kommando til kontrol af apparatet ..(ASCII-kode, 1 tegn)
: Du kan justere enheds-ID'et for at vælge det ønskede skærmidentifikationsnummer i indstillingsmenuen. Se den forrige side.
* [Set ID]
Justeringsområdet er 1 ~ 99. Når du vælger enheds-ID'et "0", kontrolleres alle tilsluttede apparater.
Se under "Datatilknytning i realtid 1"
: Overfører kommandodata. Send 2 tegn ved konfiguration af ASCII-kode.
* [DATA]
* Overfør "FF"-data for at læse status for kommandoen.
: Enter
* [Cr]
ASCII-kode "0x0D"
[
]
: ASCII-kodetegn svarer til "mellemrumstasten", der har til formål at klassificere kommando, enheds-ID og data.
*
2. OK Godkendelse
[Command2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
*Apparatet sender bekræftelse (ACK) ud fra dette format ved modtagelse af normale data. På dette tidspunkt angives de aktuelle statusdata,
hvis dataene er i datalæsningstilstand. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres dataene for PC'en.
3. Fejl Godkendelse
[Command2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Data] [x]
*Apparatet sender godkendelse (ACK) ud fra dette format ved modtagelse af unormale data fra uanvendelige funktioner eller
ved kommunikationsfejl.
Data : [1] :ugyldig kode (denne kommando understøttes ikke.)
[2] :ikke-understøttet funktion (denne funktion fungerer ikke.)
[3] :vent, og prøv igen (prøv igen efter nogle minutter.)
01. Power (Kommando:ka)
02. Aspect Ratio (Kommando:kc)
→ Tænder/slukker for projektoren.
→ Justerer skærmformat.
Overførsel
[k] [a] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0 : Strøm slukket
1 : Strøm tændt
Bekræftelse
[a] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Strøm slukket
1 : Strøm tændt
→ Viser status for strøm til/fra.
Overførsel
[k] [c] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data1 : 4:3
2 : 16:9
5 : 15:10
Bekræftelse
[c] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data1 : 4:3
2 : 16:9
5 : 15:10
Overførsel
[k] [a] [ ] [Set ID] [ ] [FF] [Cr]
Bekræftelse
[a] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Strøm slukket
1 : Strøm tændt
*Hvis andre funktioner på lignende måde overfører "0xFF"data, som er baseret på dette format, viser feedback for godkendelsesdataene status for hver enkelt funktion.
03. Screen Mute (Kommando:kd)
→ Slår skærmdæmpning til/fra.
Overførsel
[k] [d] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0 : Skærmdæmpning deaktiveret (Billede aktiveret)
1 : Skærmdæmpning aktiveret (Billede deaktiveret)
Bekræftelse
[d] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Skærmdæmpning deaktiveret (Billede aktiveret)
1 : Skærmdæmpning aktiveret (Billede deaktiveret)
34
Funktion
04. Contrast (Kommando:kg)
09. OSD Select (Kommando:kl)
→Justerer skærmens kontrast.
→ Aktiverer eller deaktiverer OSD.
Overførsel
Overførsel
[k] [g] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min: 0 til Maks: 64
*Se under "Datatilknytning i realtid 1".
Bekræftelse
[g] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min: 0 til Maks: 64
[k] [ l ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0 : Deaktiver OSD-tilstand
1 : Aktiver OSD-tilstand
Bekræftelse
[ l ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Deaktiver OSD-tilstand
1 : Aktiver OSD-tilstand
05. Brightness (Kommando:kh)
→ Til at justere skærmens lysstyrke.
Overførsel
[k] [h] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min: 0 til Maks: 64
*Se under "Datatilknytning i realtid 1".
Bekræftelse
[h] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min: 0 til Maks: 64
10. Remote Control Lock/Key Lock
(Kommando:km)
→ Låser frontpanelets kontroller på
projektoren og fjernbetjeningen.
Overførsel
[k] [m] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: Lås deaktiveret
1: Lås aktiveret
Bekræftelse
06. Color (Kommando:ki)
→ Justerer farverne på skærmbilledet. (Video/Component)
Overførsel
[k] [ i ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min: 0 til Maks: 64
*Se under "Datatilknytning i realtid 1".
Bekræftelse
[ i ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min: 0 til Maks: 64
07. Tint (Kommando:kj)
→V
alg af skærmbilledets farvetone.(Signal af typen
Video/Component 60 Hz eller NTSC)
Overførsel
[k] [ j ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Rød: 0 til Grøn: 64
* Se under "Datatilknytning i realtid 2".
Bekræftelse
[ j ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Rød: 0 til Grøn: 64
[m] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: Lås deaktiveret
1: Lås aktiveret
* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge denne
tilstand.
Når hovedstrømmen er tændt/slukket, frigøres den eksterne
kontrollås.
11. Color Temperature
→J
usterer farvetemperaturen. Farvetemperaturen kan dog ikke
justeres, hvis videotilstanden er indstillet til lys eller golf.
Overførsel
[k] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0 : Normal
1 : Kold
2:Varm
4 : Naturlig
Bekræftelse
[u] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Normal
1 : Kold
2:Varm
4 : Naturlig
12. Justering af rød ADC-forstærkning (Color R)
(Kommando:jw)
→ Juster forstærkning af Rød ved ADC-del. (RGB)
Overførsel
08. Sharpness (Kommando:kk)
→ Justerer skarpheden af skærmbilledet. (Video/Component)
Overførsel
[k] [k] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min: 0 til Maks: 64
* Se under "Datatilknytning i realtid 1"
[ j ] [w] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min: 0 til Maks: 64
*Se under "Datatilknytning i realtid 1".
Bekræftelse
[w] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min: 0 til Maks: 64
Bekræftelse
[k] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min: 0 til Maks: 64
35
Funktion
13. Green ADC gain Adjustment (Color G)
(Kommando:jy)
→ Juster forstærkning af Grøn ved ADC-del. (RGB)
Overførsel
[ j ] [y] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min: 0 til Maks: 64
*Se under "Datatilknytning i realtid 1".
Bekræftelse
17. Input Select (Kommando:xb)
→ Vælg inputkilden til apparatet.
Overførsel
[x] [b] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data
20 : Video
60 : RGB1
[b] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data
14. Blue ADC gain Adjustment (Color B)
(Kommando:jz)
18. Key (Kommando:mc)
Overførsel
[ j ] [z] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min: 0 til Maks: 64
*Se under "Datatilknytning i realtid 1".
Bekræftelse
20 : Video
60 : RGB1
61 : RGB2
Overførsel
[m] [c] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data
Tastekode
Bekræftelse
[c] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Tastekode
→ Reducerer projektorens strømforbrug.
Overførsel
[ n ] [p] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0 : Lavt strømniveau fra
1 : Lavt strømniveau til
Bekræftelse
[p] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Lavt strømniveau fra
1 : Lavt strømniveau til
∧
∨
<
>
POWER
INPUT
MENU
EXIT
◉ OK
STILL
RATIO
BLANK
KEYSTONE
MODE
40
41
03
02
AD
EF
43
5B
44
BC
79
84
A4
4D
4F
16. Auto Configuration (Kommando:ju)
→ Justerer billedposition og minimerer billedrystelser automatisk. Fungerer kun i RGB-tilstand.
Overførsel
[ j ] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 1: Til apparatet
Bekræftelse
[u] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 1: Til apparatet
36
90 : HDMI
→ Sender tastekoden for den infrarøde fjernbetjening.
[z] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min: 0 til Maks: 64
15. Lamp Mode (Kommando:np)
90 : HDMI
Bekræftelse
[y] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min: 0 til Maks: 64
→ Juster forstærkning af Rød ved ADC-del. (RGB)
61 : RGB2
4E
ZOOM
LAMP
SLEEP
AUTO
FLIP V.
FLIP H.
5C
68
0E
92
96
97
Funktion
Funktion til netværksindstilling
Sådan bruges netværksindstilling
* Dette er den funktion, som brugeren kan benytte til at fjernbetjene projektoren via LAN
< Tilslutningsmetode>
Slut LAN-terminalen på projektoren til computeren
s Automatisk indstilling
<Metode>
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <,> til at vælge menuen
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge kommunikationsindstilling.
3. Tryk på <,> for at vælge elementet LAN
4. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge netværksindstilling
5. Tryk på ∧,∨ til at vælge Auto.
. Keystone
Blank Image
Screen Capture
Lamp mode
Monitor Out
Communication
Set ID
Network Setting
High Altitude
Lamp time
ꘀ Prev.
<
Black
>
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
LAN
>
<
1
>
<
Auto
>
0 Hr
<> Move
◉ OK
IP setting in progress, Please wait...
IP Address
1 9 2 . 1 6 8 . 0 0 0 . 0 0 5
Subnet Mask
2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0 0 0
Gateway
1 9 2 . 1 6 8 . 0 0 0 . 0 0 1
IP setting is succeeded.
ꘀ Prev.
- Netværksindstilling udføres automatisk
37
Funktion
s Manuel indstilling
<Metode>
1. Tryk på MENU, og brug derefter knappen <, > til at vælge menuen
.
2. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge indstillingen Communication.
3. Tryk på <,> til at vælge elementet LAN.
4. Tryk på knappen ∧,∨ for at vælge Network setting.
Keystone
Blank Image
Screen Capture
Lamp mode
Monitor Out
Communication
Set ID
Network Setting
High Altitude
Lamp time
ꘀ Prev.
5. Tryk på <,> til at vælge indstillingen Manual.
6. Indstil IP-adressen på PC'en og projektoren til at være inden for samme bredde.
Tryk på knappen ∧,∨ for at redigere nummeret og <,> for at gå til næste kategori
• Tryk på menuknappen for at gå tilbage.
IP Address
Subnet Mask
Gateway
PC
192.168.0.10
255.255.255.0
192.168.0.1
Projector
192.168.0.5
255.255.255.0
192.168.0.1
IP Address
1 9 2 . 1 6 8 . 0 0 0 . 0 0 5
Subnet Mask
2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0 0 0
Gateway
1 9 2 . 1 6 8 . 0 0 0 . 0 0 1
Tryk på tasten OK
ꘀ Prev.
<> Move
ꕌ Adjust
ꕍ
7. Tryk på bekræftelsesknappen ◉ efter indstilling af IP. IP-adressen gemmes.
8. Netværksindstilling udføres manuelt
IP setting in progress, Please wait...
IP setting is succeeded.
38
<
Black
>
<
High bright
>
<
RGB1
>
<
LAN
>
<
1
>
<
Manual
>
0 Hr
<> Move
◉ OK
Information
Information
Understøttet skærmvisning
*Følgende tabel viser de skærmformater, der understøttes af projektoren.
Kilder
• • • • Format
Lodret frek. (Hz)
Vandret frek. (kHz)
vis projektoren ikke understøtter indgangssignalet, så vises meddelelsen "Out of Range" på skærmen.
H
Projektoren understøtter DDC1/2B type som Plug & Play funktion. (Automatisk genkendelse af PC-skærm)
Bølgeformen for synkroniseringsinput for vandrette og lodrette frekvenser er adskilt.
Afhængigt af PC'en kan den optimale lodrette frekvens muligvis ikke vises i forhold til den optimale frekvens, der fremgår af
"Registreringsoplysninger" (Registreringsoplysninger for visning)". (eksempelvis kan den optimale frekvens vises op til 85 Hz
eller under i opløsningen 640X480 eller 800X600.)
<DVD-/DTV-input>
Signal
59,94/60 Hz
50 Hz
24/30 Hz
Component-*1 HDMI(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
* Kabeltype
1- RCA til D-Sub-adapter
2- HDMI til HDMI-kabel
39
Information
Udskiftning af lampen
Udskiftning af lampen
Udskiftningsintervallet for lampen afhænger af de omgivelser, som projektoren anvendes i. Du kan få vist den anvendte lampetid i afsnittet KONTROL
AF LAMPETID i menuen (side 30). Du skal udskifte lampen, når:
<Projektorens frontpanel>
• Det viste billede bliver mørkere eller begynder at forringes.
• Lampeindikatoren er rød.
• Meddelelsen "Replace the lamp" vises på skærmen, når projektoren
tændes.
Lampeindikatorer
Vær forsigtig, når du udskifter lampen
ꔈꔈ Tryk på POWER-knappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at slukke for strømmen.
ꔈꔈ Hvis betjeningsindikator-LED'en blinker orange, skal du ikke koble hovedstrømforsyningen fra, før betjeningsindikator-LED'en lyser konstant (orange).
ꔈꔈ Lad lampen køle af i 1 time, før du skifter den.
ꔈꔈ Skift kun lampen med den samme type lampe fra et LG Electronics-servicecenter. Brug af lamper af andre
fabrikater kan beskadige projektoren og lampen.
ꔈꔈ Træk kun lampen ud, hvis du vil skifte lampen.
ꔈꔈ Lampen skal opbevares uden for børns rækkevidde. Hold lampen væk fra varmekilder, f.eks. radiatorer, ovne
osv.
ꔈꔈ Reducer risikoen for brand ved at undlade at udsætte lampen for væsker eller fremmedlegemer.
ꔈꔈ Placer ikke lampen i nærheden af en varmekilde.
ꔈꔈ Sørg for, at den nye lampe er spændt forsvarligt fast med skruer. Hvis ikke, kan billedet blive mørkt, eller der
kan være øget risiko for brand.
ꔈꔈ Rør aldrig ved lampeenhedens glas, da det kan forringe billedkvaliteten eller reducere lampens levetid.
Sådan skaffer du en ny lampeenhed
• L
ampemodelnummeret findes på side 43. Tjek lampemodellen, og køb den derefter hos et LG
Electronics-servicecenter.
• Brug af lamper af andre fabrikater kan beskadige projektoren.
Bortskaffelse af lampeenhed
• Bortskaf den brugte lampe ved at returnere den til et LG Electronics-servicecenter.
40
Information
Åbn lampedækslet for at udskifte lampen
Sluk for projektoren, og træk stikket ud af
stikkontakten. Placer projektoren på et bord eller en
jævn overflade.
1
(Vent mindst én time efter slukning med at udskifte
lampen, eftersom overfladen kan være varm).
2
Løsn skruerne i siden ved brug af en skruetrækker.
Løft lampedækslet i pilens retning, efter du her
fjernet skruerne.
Løft ikke op i dækslet.
Tryk på "A", hvis lampedækslet ikke kan løftes op.
Tryk her.
A
Fikseringsskrue til
lampedæksel
3
4
Åbn lampedækslet, og løsn de to skruer, der
holder lampen fast, med en skruetrækker.
Træk den fastgjorte lampe ud af soklen.
Knap
Skrue
5
Træk forsigtigt i lampens håndtag for at
tage lampedækslet ud.
6
Isæt forsigtigt den nye lampe. Kontroller, at den
sidder i korrekt.
7
Fastgør de skruer, der blev løsnet i trin 3.
(Kontroller, at lampen sidder korrekt fast).
8
Luk lampedækslet, og fastgør de to skruer, du løsnede
i trin 2.
(Projektoren tændes ikke, og den grønne
advarselslampe tændes, hvis strømmen er tilsluttet,
mens lampedækslet åbnes)
Brug en lampe, der passer til modellen.
Projektoren kan muligvis ikke tændes, hvis lampedækslet ikke lukkes korrekt efter udskiftning. I så tilfælde bedes
du kontakte din servicerepræsentant, når du har kontrolleret, at lampen fungerer korrekt.
Sådan sættes lampedækslet på igen
1
Fastgør lampedækslet til klæbelinjen.
(fasthold en hældning på ca. 30 °)
2
Skub ikke ned. Isæt dækslet
diagonalt.
Brug ikke vold til at tvinge
endestykket i forbindelse med
udskiftning
støtteline.
3
Overstram ikke skruerne i siden.
Fastgøres med et moment på 4~5 kgf.cm
Endestykke
41
Information
Betjening af projektorlampen
ADVARSEL
• Sluk ikke for projektoren mindre end 5 minutter, efter at du har tændt for den.
- Hyppige skift mellem tændt og slukket kan forringe lampens funktion.
• Fjern ikke strømkablet under aktivering af projektoren og køleventilatoren.
- Det kan medføre skader og forkorte lampens levetid.
• Projektorens levetid afhænger i vid udstrækning af brugsomgivelserne og håndteringen.
• P
rojektoren anvender kviksølvslampe med højt tryk, så den skal behandles forsigtigt. Stød eller overlast kan få lampen til at
eksplodere.
• Hvis du fortsætter med at anvende projektoren efter et udskiftningsinterval for lampen, kan lampen eksplodere.
• Hvis lampen eksploderer, skal følgende procedure udføres.
- Frakobl strømkablet øjeblikkeligt.
- Luft øjeblikkeligt ud (ventilation).
- Kontroller produktets tilstand på det nærmeste servicecenter, og udskift det med en ny lampe, hvis det er nødvendigt.
- Forsøg ikke at skille produktet ad uden hjælp fra en autoriseret tekniker.
Sådan fastgøres linsedækslet til projektoren
Sådan fastgøres linsedækslet
1
3
42
Klargør linsedækslet og stroppen, der medfølger som tilbehør.
Fastgør stroppen fra hullet i projektoren til hullet
i linsedækslet, og før derefter linsedækslet
igennem stropløkken.
2
Isæt den ende af stroppen, der ikke har en
knude, i hullet i bunden af projektorens linseområde.
4
Delene er nu komplet samlet som vist på
nedenstående figur.
Information
Specifikationer
MODEL
BX503B (BX503B-JD) / BX403B (BX403B-JD)
Strøm
AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz, BX403B : 3,8A/BX503B : 4,3A
Opløsning
1.024 (vandrette) x 768 (lodrette) pixel
Horisontalt/vertikalt forhold
4:3 (vandret:lodret)
DLP-panelstørrelse (mm)
17,8
Skærmstørrelse
(Projektorafstand)
Vidvinkel : 1,0 ~ 7,5m
Offset-forhold for projektion
100%
Afstand til fjernbetjening
12 m
Tele: 1,2 ~ 8,7 m
Zoomforhold
1:1,2
Videokompatibilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N
Højde (mm)
148,5 (med fod), 135,7 (uden fod)
Bredde (mm)
403,3
Længde (mm)
293,1
Vægt (kg)
BX403B : 5,9/BX503B : 6,2
Driftstilstand
Projektorlampe
Temperatur
Lampemodel
Under drift: 0 °C~40 °C
Under opbevaring og overførsel: -20 °C~60 °C
BX403B : AJ-LDX5
BX503B : AJ-LBX5
Luftfugtighed
Lampens strømforbrug
Under drift: 0 ~ 80 % relativ luftfugtighed iht. tørhygrometer
Ikke i drift: 0 ~ 85 % relativ luftfugtighed iht. tørhygrometer
BX403B : 300W
BX503B : 330W
43
Projektorens model- og fabrikationsnummer
findes både på bagsiden og på den ene side af
projektoren. Skriv nummeret ned herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.
MODEL
SERIE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement