LG BX327 Owner's manual

LG BX327 Owner's manual
BRUGERVEJLEDNING
DLP PROJEKTOR
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold
den til evt. senere brug.
BX327
www.lg.com
DLP PROJEKTOR
Advarsel - Klasse B
(b) F
or digitalt eller perifert udstyr i Klasse B skal de anvisninger, som brugeren forsynes med, omfatte
følgende eller en lignende erklæring, som skal placeres på et fremtrædende sted i vejledningens
tekst:
BEMÆRK: D
ette udstyr er afprøvet og fundet at overholde grænserne for digitalt udstyr i Klasse B i
henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at levere en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesejendomme. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvent energi, og, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne, kan det medføre interferens, der er skadelig for radiokommunikation. Der gives dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en
bestemt installation. Hvis dette udstyr resulterer i skadelig interferens for radio- og
TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales brugeren
at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende forholdsregler:
- Drej eller flyt den modtagende antenne.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en udgang på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker.
Indhold
Indhold
Sikkerhedsinstruktioner................................................ 4
Delenes navne
Hoveddelen.........................................................................................7
Kontrolpanel........................................................................................7
Tilslutninger....................................................................................... 8
Fjernbetjening .................................................................................. 9
Isætning af batterier........................................................................ 9
Indikatorer for projektorstatus......................................................10
Tilbehør............................................................................................... 11
Valgfrie, ekstra dele ........................................................................ 11
Installation og montering
Forholdsregler ved installation.....................................................12
Grundbetjening af projektoren....................................................13
Kensington Security System........................................................14
Sådan tænder du for projektoren...............................................14
Sådan slukker du for projektoren...............................................14
Fokus og positionering af skærmbilledet.................................15
Valgt tilstand for kilde....................................................................15
Tilslutning
Tilslutning
Tilslutning
Tilslutning
Tilslutning
til
til
til
til
en
en
en
en
bærbar PC.........................................................16
videokilde...........................................................16
DVD-afspiller..................................................... 17
DTV-set-top-boks............................................ 17
3D videofunktion.
Før du ser 3D billeder....................................................................18
Se 3D billeder..................................................................................19
Sådan ser du 3D billeder..............................................................19
Funktion
Valgmuligheder i menuen PICTURE
Picture Mode (Billedtilstand)........................................................21
Tilpasning af Picture Mode..........................................................21
Funktionen Advanced Control (Avanceret betjening)..........22
Funktionen Colour Temperature (Farvetemperatur)..............23
Picture Reset-funktion..................................................................23
Menuvalgmuligheder for SCREEN (Skærm)
Sådan ændrer du PJT Mode......................................................24
Sådan anvender du funktionen Billedformat..........................24
Sådan bruger du funktionen Keystone....................................24
Funktionen Auto Config. (Automatisk konfigurering)..........24
Funktionen RGB Config. (RGB-konfigurering).......................25
Brug af funktionen Digital Zoom...............................................25
Sådan bruger du funktionen Still..............................................25
AUDIO Menuvalgmuligheder
Justering af lydstyrken..................................................................26
Funktionen Audio (Lyd)................................................................26
Justering af højttalerbalancen....................................................26
Justering af diskant.......................................................................26
Justering af bas..............................................................................26
Menuvalgmuligheder for TIME (Tid)
Funktionen Sleep Time................................................................. 27
Funktionen Auto Off (Auto-sluk)............................................... 27
Funktionen Presentation timer...................................................28
Menuvalgmuligheder for OPTION (Indstillinger)
Sådan vælger du sprog................................................................29
Sådan bruger du funktionen Blank...........................................29
Valg af tomt billede.......................................................................29
Funktionen Screen Capture.........................................................30
Sådan justeres skærmens lysstyrke..........................................30
Brug af funktionen Monitor out.................................................30
SET ID................................................................................................31
Til tilslutning med seriel kommunikation..................................31
Netværksopsætning...................................................................... 37
High Altitude Mode.......................................................................38
Menuvalgmuligheder for INFORMATION
For at få vist oplysninger om projektoren................................38
USB
Sådan bruges USB-enheden
Tilslutning af USB-enheden........................................................39
Skub USB-enheden ud................................................................39
Forholdsregler ved anvendelse af USB-enheden.................39
PHOTO LIST
Skærmkomponenter.....................................................................40
Billedvalg og popup-menu..........................................................40
Fuldskærmsmenu............................................................................41
MUSIKLISTE
Skærmkomponenter.....................................................................42
Musikvalg og popup-menu.........................................................42
FILMLISTE
Understøttet filmfil.........................................................................43
Forholdsregler ved afspilning af DivX .....................................44
Skærmkomponenter.....................................................................45
Filmvalg og popup-menu............................................................45
Sådan afspilles filmen...................................................................46
Valg af menu over valgmuligheder...........................................46
Find DivX-registreringskoden...................................................... 47
Funktionen Deactivation (Deaktivering).................................... 47
FILVISNING
Skærmkomponenter.....................................................................48
Filvisning...........................................................................................48
Information
Understøttet skærmvisning.........................................................49
Vedligeholdelse...............................................................................49
Udskiftning af lampen..................................................................50
Sådan fastgøres linsedækslet til projektoren..........................52
MEMO...............................................................................................53
Specifikationer................................................................................54
Meddelelse om Open Source-software...................................55
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv
2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning
ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig
sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.
5. Den fluorescerende lampe, der anvendes i dette produkt, indeholder en lille mængde kviksølv. Bortskaf ikke produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaffelse af produktet skal ske i overensstemmelse med de
lokale myndigheders retningslinjer.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsinstruktioner
Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.
ꔈ Sikkerhedsinstruktionerne gives på to måder, som vist nærmere herunder.
ADVARSEL: Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage alvorlige personskader og endog død.
NOTES: Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage små personskader eller skade på projektoren.
ꔈ Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den et sted, hvor brugeren altid nemt kan få fat i den.
Installation indendørs
Sæt ikke projektoren i direkte sollys
eller tæt ved varmekilder så som
radiatorer, åben ild og
brændeovne.
ADVARSEL
Placér ikke brændbare materialer
ved siden af projektoren.
Det kan forårsage brandfare!
Dette kan forårsage, at projektoren
falder ned og forårsager personskade
eller død.
Det kan forårsage brandfare!
Sæt ikke projektoren tæt ved
kilder af damp eller olie så som
en luftfugter.
Placér ikke projektoren på et
sted, hvor den måske udsættes
for støv.
Dette kan forårsage brandfare eller
fare for elektrisk stød!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Anvend ikke projektoren et vådt
sted så som på et badeværelse,
hvor der er stor sandsynlighed for,
at den bliver våd.
Placér ikke projektoren direkte på
et gulvtæppe, lille tæppe eller et
sted, hvor ventilationen begrænses.
Sørg for at der er god ventilation
rundt om projektoren. Afstanden
mellem projektoren og væggen
bør være mere end 30 cm.
Dette kan forårsage ildebrand eller fare
for elektrisk stød!
Dette ville forårsage en forøgelse af
temperaturen inde i projektoren og
det kunne måske udgøre en brandfare
eller beskadige enheden.
En usædvanlig forøgelse af temperaturen inde i enheden kan udgøre en
brandfare eller beskadige enheden!
Lad være med at blokere
lufthullerne i projektoren eller
begrænse lufttilførslen på nogen
som helst måde.
Dette ville forårsage en forøgelse af
temperaturen inde i enheden og kunne
udgøre en brandfare eller beskadige
enheden!
Installation indendørs
Når projektoren placeres på et
bord, skal man sørge for ikke at
placere den tæt på kanten.
BEMÆRKNINGER
Tag strømstikket ud og fjern alle
tilslutninger, før du flytter den.
Strøm
En jordledning bør tilsluttes.
Hvis du ikke tilslutter en jordledning, er der en mulig fare for elektrisk stød forårsaget af strømlækage. Hvis det ikke er muligt at
anvende jordledning, så bør du
anvende et separat relæ, der skal
installeres af en uddannet elektriker. Tilslut ikke jordledninger til
telefonkabler, lynafledere eller
gasledninger.
Anvend kun projektoren på en
plan og stabil overflade.
Den kan falde ned og forårsage personskade og/eller beskadige
enheden.
Ellers kan projektoren falde ned og
forårsage alvorlig skade på et barn
eller en voksen og alvorlig skade på
projektoren.
Anvend kun et passende stativ.
4
Giv ikke børn lov til at hænge
henover den installerede projektor.
ADVARSEL
Netstikket bør stikkes fuldstændigt
ind i stikkontakten, således at man
undgår brandfare!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
Sæt ikke tunge ting på strømkablet.
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Sikkerhedsinstruktioner
Strøm
ADVARSEL
Rør aldrig ved stikket med våde
hænder.
Anvend ikke alt for mange stik i
net multi-stikkontakten.
Det kan forårsage fare for elektrisk
stød!
Det kan resultere i overophedning af
stikkontakten og forårsage brandfare!
Strøm
Tag grundigt fat i stikket, når du
tager det ud. Hvis du trækker i
ledningen, beskadiges den
muligvis.
Det kan forårsage brandfare!
Du bør undgå, at der samler sig
støv på stikkets ben eller på
stikkontakten.
Det kan forårsage brandfare!
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke stikket i, når strømkablet
eller stikket er beskadiget, eller
hvis en hvilken som helst del af
stikkontakten er løs.
Sørg for, at strømkablet ikke
kommer i kontakt med skarpe
eller varme genstande så som
varmeapparater.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Sæt projektoren på et sted, hvor
folk ikke falder over eller træde
på strømkablet.
Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten på væggen. (Brug ikke stikket som afbryderkontakt).
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige
enheden!
Det kan forårsage en mekanisk fejl eller være årsag til elektrisk stød.
Anvendelse
ADVARSEL
Sæt ikke ting med væske ovenpå I tilfælde af et voldsomt stød eller
Sørg for at der ikke falder noget
projektoren så som en urtepotte, skade på projektoren skal du slukke ned i projektoren.
en kop, eller kosmetik og lys.
for den og tage stikket ud af stikkontakten samt kontakte servicecentret. Dette kan give elektrisk stød eller
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
beskadige enheden!
Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
Hvis du spilder vand ned i projektoren, så skal du straks tage stikket ud
af stikkontakten og tage kontakt til et servicecenter.
Dette kan give elektrisk stød eller beskadige enheden!
Bortskaffelse af batterier
skal ske på forsigtig og sikker vis.
Hvis et barn sluger et batteri, så
skal du straks kontakte en læge.
Fjern ikke nogen som helst dæksler (udover dækslet til linsen).
Stor risiko for elektrisk stød!
Lad være med at se direkte ind i
linsen, når projektoren er i brug.
Du kan få en øjenskade!
Rør ikke ved metaldele under
eller lige efter betjening, da huller
og lampedæksel forbliver meget
varme!
Vær forsigtig med hensyn til strømkablet
Overbelast ikke stikkontakter eller strømafbrydere. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket abelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum
bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så
tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det,
klemme det i en dør og træde på det. Vær opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet
kommer ud fra apparatet.
5
Sikkerhedsinstruktioner
Anvendelse
ADVARSEL
Rør aldrig ved vægstikkontakten, når der er en gaslækage, men åbn
vinduerne og udluft rummet.
En gnist kan forårsage ildebrand eller forbrænding.
Anvendelse
Sæt ikke tunge ting ovenpå projektoren.
Når projektorlampen er tændt,
skal døren til linsen været
åben, eller linsens hætte skal
være fjernet.
BEMÆRKNINGER
Vær omhyggelig med ikke at
støde til linsen, især når du flytter projektoren.
Rør ikke ved projektorens linse.
Den er skrøbelig og går let i stykker.
Dette kan forårsage mekanisk fejl eller
personskade!
Anvend ikke skarpt værktøj på
projektoren, da det vil beskadige
projektorens hus.
Hvis et billede ikke vises på skærmen, skal du slukke for enheden
og tage stikket ud af stikkontakten
samt kontakte servicecentret.
Dette kan forårsage brand, fare for elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
Brug ikke vand til rengøring af
projektoren.
Dette kan forårsage beskadigelse af
projektoren eller fare for elektrisk stød.
Lad være med at tabe projektoren og tillad ikke voldsomme
stød.
Dette kan forårsage mekanisk fejl eller
personskade!
ADVARSEL
I det usandsynlige tilfælde af røg
eller en mærkelig lugt fra projektoren, skal du slukke for den og
tage stikket ud af vægstikkontakten og kontakte din forhandler
eller et servicecenter.
Brug en luftspray eller en blød
klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand
for at fjerne støv eller pletter på
projektorens linse.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
BEMÆRKNINGER
Kontakt et servicecenter én
gang årligt for at få renset de
indvendige dele i projektoren.
Når du rengør delene af plastik så som projektorens hus, så skal du
tage stikket til projektoren ud og tørre projektoren af med en blød
klud. Brug ikke rengøringsmidler, sprøjt ikke vand på den, og tør den
ikke af med en våd klud. Brug især ikke rengøringsmidler (vinduesOphobet støv kan forårsage mekanisk rens), bil- eller industripoleringsmidler, slibemidler eller voks, benzen,
fejl.
alkohol osv., da disse produkter kan beskadige produktet. Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.
Det kan forårsage ildebrand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet (deformation, korrosion og beskadigelse).
Andet
ADVARSEL
Forsøg ikke at reparere projektoren på egen hånd. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.
Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren og kan give et elektrisk stød, lige som det kan ugyldiggøre garantien!
Andet
Sammenbland ikke gamle og nye
batterier.
Det kan få batterierne til at overophede og lække.
6
BEMÆRKNINGER
Sørg for at tage stikket ud, hvis du
ikke skal bruge projektoren i en
længere periode.
Ophobet støv kan udgøre en brandfare
eller beskadige enheden!
Brug kun den specificerede
batteritype.
Dette kan forårsage skade på
fjernbetjeningen.
Delenes navne
Delenes navne
Hoveddelen
*P
rojektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse
punkter (røde, blå eller grønne) på projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og
indikerer ikke altid en fejlfunktion.
Kontrolpanel
Lampedæksel
Strømknap
Zoomring
Forreste fjernbetjeningssensor
Fodjusteringsknap
Frontsensor til fjernbetjening
Kontrolpanel
Knappen MENU
Åbner eller lukker menuer.
Knappen INPUT
Skifter til tilstanden RGB1, RGB2, Component1,
Component2, HDMI eller Video.
∧/∨/</>-knap
Justerer menufunktionerne.
◉Knappen OK
Knappen AUTO
Den korrigerer automatisk billedets position og rystelser i RGB-tilstand.
Kontrollerer aktuelle mode og gemmer
funktionsændringen.
Strømknap
Tænder og slukker for projektoren.
7
Delenes navne
Tilslutninger
RGB 1 IN
RS-232C
RGB OUT
VIDEO
LAN
HDMI/DVI
AUDIO IN
RGB 2 IN
AC IN
Hovedtelefonstik
Stik til et Kensington
Security System
(Se side 14)
**HDMI-/USB-stikkene kan muligvis ikke bruges samtidigt, hvis stikkene er for store. Benyt stik i standardstørrelse.
8
USB
IR (sensor til fjernbetjening)
*Bloker ikke IR-porten for at sikre normal
betjening af fjernbetjeningen.
Delenes navne
Fjernbetjening
Knappen INPUT
Strømknap
Knappen MUTE
Knappen VOLUME ∧/∨
Knappen USB
Knappen BLANK
Knappen PAGE ∧/∨
Knappen RATIO
Knappen AUTO
Knappen MENU
Knappen Q.MENU
Knappen OK◉, ∧/∨/</>
Knappen MARK
3D-knap
Knappen KEYSTONE
Knappen SLEEP
Knappen BACK
L/R-knap
Knappen STILL
(Virker som knappen STILL i
enhver mode bortset fra DivX).
Knappen TIMER
Zoom-knap
Isætning af batterier
FORSIGTIG
EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
• Åbn batteridækslet bag på fjernbetjeningen.
• Isæt den specificerede batteritype, så polerne vender korrekt, således at "+"
matcher med "+", og "-" matcher med "-".
• Isæt to 1,5V AAA batterier. Man må ikke blande gamle og nye batterier sammen.
9
Delenes navne
Indikatorer for projektorstatus
* Lampeindikator, driftsindikator og temperaturindikator oven på projektoren viser brugeren driftsstatus for projektoren.
Lampeindikatorer
Rød
Grøn (blinker)
Grøn
Orange (blinker)
Driftsindikator/temperaturindikator
Slukket
Orange
Rød (blinker)
Rød
Lampeindikator
Rød (blinker)
Grøn (blinker)
Orange (blinker)
10
Driftsindikator/temperaturindikator
Standby.
Lampen starter.
Enheden er i drift (Lampen er tændt)
Lampen nedkøles (10 sekunder).
Projektoren er blevet slukket på grund af for høj temperatur
(1 minut og 30 sekunder).
Strøm slukket.
Standby - Denne tilstand køler projektoren naturligt i 4 minutter, når
den er slukket.
Dette er advarselsmeddelelse om for høj temperatur, når projektoren er tændt. Sluk projektoren, og kontroller ventilatoren.
Strømmen er slukket på grund af et problem med den interne
køleventilator. Kontakt dit servicecenter.
Projektorlampen har nået slutningen af sin levetid og skal udskiftes
med en ny lampe.
Der er opstået en fejl i projektorlampen. Tænd projektoren igen efter
et passende tidsrum. Hvis denne indikator blinker rødt igen, skal du
kontakte dit lokale servicecenter.
Lampedækslet er åbent.
Dette angiver et problem med Color Wheel Motor eller Color Wheel
Index. Kontakt dit lokale servicecenter.
Installation og montering
Tilbehør
Fjernbetjening
AAA-batteri
Strømkabel
Computerkabel
Brugervejledning
Linsedæksel og strop
Brugervejledning til CD
eZ-Net Manager-CD
Valgfrie, ekstra dele
* Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at købe disse emner.
* Valgfrie dele kan udskiftes uden forudgående varsel til forbedring af produktets kvalitet, og nye valgfrie dele kan tilføjes.
Loftsmonteringsdele til projektoren
Projektorskærm
Lampe
Komponentkabel
HDMI-kabel
RCA til D-Sub-adapter
Videokabel
LAN-kabel
RS-232CCable
3D-briller
(DLP-LINK or
DLP-Ready Type)
11
Installation og montering
Installation og montering
Forholdsregler ved installation
Sørg for, at der er god ventilation rundt om projektoren.
• P
rojektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i
bunden og ventilationshuller (udblæsning) på forsiden.
Undgå at blokere eller placere noget som helst tæt ved
disse åbninger, da der ellers kan opstå varmeophobning
inde i apparatet, hvilket vil forårsage billedforringelse eller
skade på projektoren.
ꔈꔈ Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe eller lignende overflade. Det forhindrer muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren forneden. Dette produkt bør
kun monteres på en væg eller i et loft.
• S
kub aldrig til projektoren, og undgå at spilde væske af
nogen slags ned i projektoren.
• L
ad der være tilstrækkelig afstand (30 cm eller mere)
rundt om projektoren.
Placér projektoren på et sted, hvor der er passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.
• Installér kun projektoren på steder med passende temperatur- og luftfugtighed. (se side 54)
Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive dækket af støv.
• Dette kan forårsage overophedning af projektoren.
Blokér ikke huller og åbninger i projektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse
punkter (rød, blå, grøn), som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.
For at få vist DTV-programmer er det nødvendigt at købe en DTV-modtager (Set-top boks) og forbinde den med projektoren.
Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis pæren er udstyret med elektronisk ballast, eller hvis der er isat en pære med
tre bølgelængder. Udskift disse pærer med produkter af international standard, så fjernbetjeningen kan anvendes på normal vis.
12
Installation og montering
Grundbetjening af projektoren
1. Placér projektoren på en robust og vandret overflade sammen med PC'en eller AV-kilden.
2. Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den
faktiske størrelse på billedet.
3. Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis projektoren ikke er indstillet
i en ret vinkel, bliver skærmbilledet ujævnt. Små vinkler kan dog afhjælpes ved hjælp af Keystonefunktionen (trapezkorrektion). (Se side 24).
4. Tilslut strømkablet til projektoren og til en vægstikkontakt, når du har placeret den på det ønskede sted.
projektorafstand baseret på billedformatet
Skærm
X/2
Projektor offset forhold: 115%
Skærmhøjde (X)
X/2
H
Projektorafstand (D)
Y/2
Skærm
Skærmbredde (Y)
59 mm
Y/2
Projektorafstand (D)
4:3 billedformat
Billede
Diagonal størrelse Vandret størrelse
(mm)
(mm)
Lodret størrelse
(mm)
Projektorafstand
H
Vidvinkelafstand
(mm)
Teleafstand
(mm)
13
Installation og montering
Kensington Security System
• P
rojektoren har et stik til et Kensington Security System på sidepanelet. Tilslut kablet til Kensington Security System som vist herunder.
• For detaljeret installation og anvendelse af Kensington Security
System henvises der til brugervejledningen, der følger med
Kensington Security System-sættet. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du gå ind på adressen http://www.kensington.com,
internethjemmesiden for firmaet Kensington, der handler med
dyrt elektronisk udstyr som f.eks. notebook-PC'er eller projektorer.
• Kensington Security System er ekstraudstyr.
Sådan tænder du for projektoren
1. Tilslut strømkablet korrekt.
2. Fjern linsedækslet. Hvis du lader det sidde på, kan det blive deformeret på grund af den varme, som projektorlampen producerer.
3. Tryk på strømknappen på fjernbetjeningen eller topdækslet. (Den grønne driftsindikator blinker, hvis lampen er i
startcyklus).
ꔈꔈ Der vises et billede, efter at driftsindikatoren skifter (Grøn).
ꔈꔈ Vælg kildetilstand med knappen INPUT.
Bemærk!
* Frakobl ikke strømkablet, når indsugnings-/udsugningsventilatoren er i drift. Hvis strømkablet frakobles, når
indsugnings-/udsugningsventilatoren er i drift, kan det tage længere at aktivere lampen, når strømmen tilsluttes, og
lampens levetid kan blive forkortet.
Sådan slukker du for projektoren
1. Tryk på strømknappen på topdækslet eller fjernbetjeningen.
i
Vil du slukke?
Tryk på strømknappen igen.
2. Tryk på strømknappen på topdækslet eller fjernbetjeningen igen for at slukke for strømmen.
3. Hvis betjeningsindikator-LED'en blinker orange, skal du ikke frakoble (30 sek.) hovedstrømforsyningen, før betjeningsindikator-LED'en lyser konstant (orange).
ꔈꔈ Hvis driftsindikator-LED'en blinker orange, fungerer strømknappen på topdækslet eller fjernbetjeningen ikke.
ꔈꔈ Denne projektor har funktionen Quick Power On/Off, der giver brugeren mulighed for hurtigt at tænde eller slukke for projektoren.
* Hvad er Quick Power On/Off-funktionen?
Projektoren skifter til standby-tilstand uden at vente, indtil den er afkølet.
Når standby-tilstand har varet i ca. 4 minutter, efter at projektoren er blevet slukket, overgår den til drift med det samme uden afkøling, når projektoren tændes.
14
Tilslutning
Fokus og positionering af skærmbilledet
Når der vises et billede på skærmen, skal du kontrollere, om det er i fokus og passer godt til skærmen.
Fokuseringsring
Zoomring
ꔈꔈ Hvis du vil justere fokus for billedet, skal du rotere fokuseringsringen, som er den ydre ring på linsen.
ꔈꔈ Hvis du vil justere billedets størrelse, skal du rotere zoomringen, som er den indre ring på linsen.
Hvis du vil hæve eller sænke billedet på skærmen, skal du forlænge eller forkorte foden på projektorens bund ved
at justere fodjusteringsknappen som vist nedenfor.
Fodjusteringsknap
1. M
ens du trykker på fodjusteringsknappen, skal du hæve eller sænke projektoren for at placere skærmbilledet i den korrekte position.
2. Giv slip på knappen for at låse foden i den nye position.
3. Drej den bageste fod til venstre eller højre for at foretage en finjustering af projektorens længde.
4. Tryk ikke ned på projektoren, når du har hævet den forreste fod.
Valgt tilstand for kilde
1. Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen.
2. Hvis du vælger et indgangssignal via knappen INPUT på kontrolpanelet, konverterer det kun projektoren til en
tilsluttet indgang. Du kan konvertere den til alle indgange med knappen <, >.
Input
Video
Component1
Component2
RGB1
RGB2
HDMI
• Indgangen Component er altid aktiv, og den understøtter ikke plug & play-funktionen.
15
Installation og montering
Tilslutning
Tilslutning til en bærbar PC
* Du kan tilslutte projektoren til en computer med VGA, SVGA, XGA, SXGA og UXGA udgang.
* Der henvises til side 49 vedr. understøttede skærmvisninger til projektoren.
< Sådan tilslutter du >
1. T
ilslut computerkablet til RGB 1 IN på projektoren og til
computerens udgangsport.
2. T
ilslut et lydkabel til AUDIO IN RGB 1 på projektoren og til
computerens lydudgang.
*D
u skal måske ændre opløsning på det, din PC eksporterer, til en
opløsning, der understøttes af projektoren. (Se side 49). Denne
projektor understøtter muligvis ikke udgange fra bærbare computere, når der er tændt for den bærbare computers skærm.
Lydkabel
* Du kan også tilslutte til porten RGB 2 IN.
Computerkabel
Tilslutning til en videokilde
*D
u kan tilslutte en videobåndoptager, et videokamera eller en hvilken som helst anden kompatibel videobilledkilde til projektoren.
< Sådan tilslutter du >
1. F
orbind VIDEO IN på projektoren og videokildens
udgangsstik med videokablet.
2. Tilslut et lydkabel til AUDIO IN VIDEO på projektoren
og til lydkildens udgangsstik.
LAN
Videokabel
Lydkabel
<VCR>
16
Tilslutning
Tilslutning til en DVD-afspiller
* Udgangsstikkene (Y, PB, PR) på DVD-afspilleren er muligvis mærket som Y, Pb, Pr/Y, B-Y, R-Y/Y, Cb, Cr i henhold til udstyret.
< Sådan tilslutter du en HDMI kilde >
LAN
1. F
orbind projektorens HDMI og DVD-afspillerens HDMIudgang med et HDMI-kabel.
AUDIO
IN
HDMI-kabel
2. Indstil DVD-afspillerens opløsning til en af følgende tilstande: 480p(576p)/720p/1080i/1080p.
< DVD-afspiller >
< Sådan tilslutter du en komponentkilde >
1. N
år du har tilsluttet DVD-afspillerens komponentkabel
til RGB til komponentkablet, skal du tilslutte det til
projektorens RGB 1 IN-terminal.
Lydkabel
LAN
AUDIO
IN
*N
år du tilslutter komponentkablet, så skal du matche stikkenes farver med komponentkablets farver. (Y=grøn,
PB=blå, PR=rød)
2. Tilslut et lydkabel til AUDIO IN RGB 1 på projektoren
og til lydkildens udgangsstik.
* Du kan også tilslutte til porten RGB 2 IN.
< DVD-afspiller >
Komponentkabel
RGB til komponentkabel
Tilslutning til en DTV-set-top-boks
*F
or at modtage digitale TV-programmer (DTV) skal du købe en DTV-modtager (set-top-boks) og forbinde den
med projektoren.
* Der henvises til brugervejledningen til DTV-set-top-boksen vedrørende forbindelse mellem projektoren og DTVset-top-boksen.
< Sådan tilslutter du en HDMI-kilde >
LAN
1. F
orbind projektorens HDMI og DTV-set-top-boksens
HDMI-udgang med et HDMI-kabel.
AUDIO
IN
HDMI-kabel
2. Indstil DTV-modtagerens opløsning til en af følgende tilstande: 480p(576p)/720p/1080i/1080p.
<DTV-set-top-boks>
< Sådan tilslutter du en komponentkilde >
1. T
ilslut komponentkablet fra DTV-set-top-boksen med
RGB til komponentkablet, og tilslut derefter kablet til
RGB 1 IN på projektoren.
*N
år du tilslutter komponentkablet, så skal du matche stikkenes farver med komponentkablets farver. (Y=grøn,
PB=blå, PR=rød)
Lydkabel
LAN
AUDIO
IN
<DTV-set-top-boks>
Komponentkabel
2. Tilslut et lydkabel til AUDIO IN RGB 1 på projektoren og
til lydkildens udgangsstik.
* Du kan også tilslutte til porten RGB 2 IN.
RGB til komponentkabel
Komponentkabel
17
3D videofunktion.
3D videofunktion.
* 3D billeder er en teknologi, hvor begge øjne skal være parallelle for at kunne danne billedet, der skal opfattes som fyldigt.
Før du ser 3D billeder
Mens du ser 3D billeder
Advarsel
►► Se ikke 3D billeder på kort afstand i længere tid. Det kan hæmme synets skarphed.
►► Hvis du ser på en projektorskærm eller spiller videospil med 3D briller på i lang tid, kan det gøre dig svimmel.
►► Afhold dig fra at se på det, hvis du hører under følgende kategorier: hvis du er gravid, ældre, har svagt hjerte,
ofte får kvalme eller hvis du er beruset.
►► 3D billeder kan misforstås, så seere tror, det er realitet, og de kan blive overraskede eller ophidsede.
►► Der bør ikke være skrøbelige eller farlige ting i nærheden, når du ser 3D billeder.
►► 3D billeder kan misforstås, så seere tror, det er realitet og forårsage skade på ting eller personer.
►► Børn under 5 år bør ikke se 3D billeder. Det kan hindre udviklingen af synets skarphed.
►► Advarsel om fotosensitivitets-anfald:
Specifikke billeder fra videospil, blinkende billeder eller et billede med specifikke mønstre kan forårsage anfald
hos visse personer. Hvis du eller din familie har anlæg for epilepsi eller anfald, bør I kontakte jeres læge, før I ser
3D billeder. Hvis du oplever følgende symptomer, når du ser 3D billeder, skal du straks holde op med at se TV
og tage et hvil:
- Svimmelhed, synsforstyrrelser, øjen- eller ansigtsustabilitet, bevidstløshed, får kramper, hukommelsestab, bliver
forvirret, taber retningssansen eller får kvalme. Hvis et eller flere af disse symptomer fortsætter, skal du kontakte
en læge.
Følgende sikkerhedsforanstaltninger kan reducere risikoen for anfald når du ser 3D billeder.
- Tag en pause på 5 til 15 minutter når du har set billeder en times tid.
- Hvis du har forskelligt syn på øjnene, skal du først se med, når du har fået korrigeret synet på øjnene.
- Se den i øjenhøjde og forfra.
- Hvis du får hovedpine, bliver svimmel eller får kvalme, skal du lade være med at se på den men tage en pause.
- Undgå at se på den i længere tid, hvis du er søvnig, træt eller syg.
Mens du ser 3D billeder
Forsigtig
►► Der skal udvises ekstra forsigtighed, når børn ser billederne.
Hold øjne med dem, når de ser 3D billeder
►► Billederne bør ses indenfor en korrekt vinkel og afstand.
►► De kan muligvis ikke ses i 3D, hvis de er udenfor korrekt vinkel eller afstand. De kan ikke ses, hvis man ligger ned.
►► Der er muligvis mere overlapning af billeder under den første betjening, efter at der er tændt for strømmen.
Optimeringen kræver tid.
►► Hvis du stirrer et andet sted hen og så kigger tilbage på 3D billedet, tager det muligvis længere tid at se
det i 3D.
►► Hvis du ser det i lyset fra lysstofrør (50Hz ~ 60Hz), trefarvet lys eller tæt på et vindue, kan der forekomme
blink i billedet. Hvis dette forekommer, skal du trække gardinerne for, så du blokerer for sollyset og dæmper
lyset.
►► Brug briller af typen DLP-LINK(DLP Ready) Type 3D.
►► Hvis der er forhindringer mellem projektor og 3D briller, kan 3D billedet muligvis ikke ses fuldstændigt.
►► Projektoren skal installeres så langt væk fra andre enheder som muligt.
18
3D videofunktion.
Se 3D billeder
* Effektiv synsvinkel: 9° op og ned og til venstre og højre.
Anbefalet visningsafstand: 5m ~ 10m
5 m ~ 10 m
* 3D visningsforhold er baseret på et mørkt rum
Bemærk!
▪▪ Nogle menuer fungerer muligvis ikke, når du ser 3D video
▪▪ Vælg korrekt og understøttet 3D billedformat, så du fuldt ud kan nyde 3D billedet.
Sådan bruger du briller af typen DLP-LINK(DLP Ready) Type 3D.
1. Mens du ser 3D billeder fra projektoren, kan du trykke på en knap på brillerne.
2. Når du trykker på den, blinker den og synkroniserer med 3D billedet. (Blinkene er betjeningsmetode for DLP-LINK Type 3D brillerne og varierer fra brille til brille.)
3. Sluk lyset i rummet, hvis den blinker, eller der er andre problemer med at se billederne. Har du
spørgsmål til 3D brillerne, skal du kontakte sælger.
Sådan ser du 3D billeder
1. Afspil indholdet, der er produceret i 3D billeder. Se følgende om understøttet 3D billedindgangsformat.
Signal
720p
1080i
Opløsning
HDMI-PC
RGB-PC
XGA
Afspilleligt 3D videoformat
60
HDMI (V1.4 med HDMI 3D) Frame Packing, side om side, øverst og
nederst, ramme sekventiel
50
HDMI (V1.4 med HDMI 3D) Frame Packing, side om side, øverst og
nederst
1280x720
1920x1080
HDMI
1080p
Vertikal frekvens (Hz)
1920x1080
1024x768
50/60
Side om side, øverst og nederst
24/30
HDMI (V1.4 med HDMI 3D) Frame Packing, side om side, øverst og
nederst
60
HDMI (V1.4 med HDMI 3D) Frame Packing, side om side, øverst og
nederst, ramme sekventiel
50
HDMI (V1.4 med HDMI 3D) Frame Packing, side om side, øverst og
nederst
60
Side om side, øverst og nederst, ramme sekventiel
ꔈꔈ F
or at afspille 3D billedindgang i Frame Packing-format, bør medieindholdet og afspilleren understøtte
HDMI (1.4 version 3D) Frame Packing-format.
ꔈꔈ Billedindgang i HDMI (1.4 version 3D) Frame Packing-format konverteres automatisk til 3D billede.
19
3D videofunktion.
2. R
GB-PC bør trykke på knappen automatisk korrigering på fjernbetjeningen før man ser 3D billeder. (Se "PC
tilslutning" på side 17 om HDMI-PC lydudgang)
3. Når du ser 3D billeder med HDMI-PC eller RGB-PC, vises ikke-3D dele (wallpaper, Explorer, osv.) i dobbelt fase
(overlapningsfænomen). Derfor skal billedet afspilles i "fuld skærm"-status på videoafspilleren.
Ikke-3D del
3D del
ABCDFG
ABCDFG
Fuld skærm
3D del
ABCDFG
ABCDFG
4. Tryk på knappen 3D billede
5. Tryk på knappen <, > når du vælger samme form på projektorskærmen og har 3D briller på.
Vælg dette ikon for at tænde for 3D status
ꔁ Move ꔉ OK ꕉ Exit
Top og bund
Side om side
Ramme sekventiel
6. Hvis du vil se 3D billeder fra projektoren, skal du trykke på knappen på brillerne.
7. Du kan konvertere venstre/højre billede ved at trykke på vælgerknappen L/R. Vælg billedet, du tydeligst kan se.
ꔈꔈ Hvis du trykker på knappen 3D billede samtidig med, at du ser 3D billeder, konverterer du billedet til normalt.
8. 3D billeder understøtter kun 4:3 billedforhold
< Fjernbetjeningsfunktionen kan kun betjenes i 3D status >
3D-status
POWER
INPUT
3D
L/R
VOL ∧/∨
MUTE
USB
PAGE ∧/∨
RATIO
MENU
AUTO
Q.MENU
MARK
SLEEP
BACK
STILL
KEYSTONE
ZOOM
TIMER
20
Top og bund
O
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
Side om side
Ramme sekventiel
Frame Packing
O
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
Funktion
Funktion
* I denne vejledning er OSD (On Screen Display: på-skærmen visning) muligvis forskellig fra den på din projektor.
* Denne brugervejledning forklarer hovedsagligt betjening i RGB (PC) Mode.
Valgmuligheder i menuen PICTURE
Picture Mode (Billedtilstand)
* Brug Picture Mode for at indstille projektoren til den bedste billedkvalitetsvisning.
Picture Mode
1. Tryk på Q.MENU-tasten på fjernbetjeningen.
2. Tryk på <, >-tasterne for at flytte til Picture mode.
Standard
3. Tryk på knappen ∧, ∨ at rulle gennem de forudindstillede billedindstillinger.
<
<
Vivid Expert2 >
>
<
<
Standard Expert1 >
>
<
Cinema >
<
Sport >
<
Game >
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Tilpasning af Picture Mode
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til PICTURE ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på ∧, ∨ for at flytte til en ønsket funktion og derefter
på ◉OK-knappen.
3. Brug knapperne <, > for at foretage en ønsket justering,
og tryk så på knappen ◉OK.
PICTURE
Picture Mode : Standard
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
5
• Color
70
• Tint
0
• Advanced Control
• Picture Reset
ꔂMove ꔉOK
G
• Du kan indstille forskellige billedværdier for hver indgang og Picture Mode.
• Hvis du gemmer, efter at du har foretaget justeringer, vises (User) i justeret Picture Mode. (undtagen Expert 1/2)
• Du skal udføre Picture Reset for hver Picture Mode for at gendanne fabriksindstillingerne.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
21
Funktion
Funktionen Advanced Control (Avanceret betjening)
< Når Picture Mode er Vivid/Standard/Cinema/Sport/
Game >
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til PICTURE ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på ∧, ∨-tasterne for at flytte til Advanced Control
(Avanceret betjening) og derefter på ◉OK-tasten.
3. Flyt til det ønskede punkt med knapperne ∧, ∨.
ꔗ
Color Temperature (Farvetemperatur)
PICTURE
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast)
Medium ꔃ
OK
High (Høj)
Picture Mode : Standard
Dynamic Color (Dynamisk farve)
High (Høj)
• Contrast (Kontrast) 50
Noise Reduction
(Støjreduktion)
Medium
• Brightness
(Lysstyrke) 50
• Sharpness (Skarphed)5Medium
Gamma
• Color (Farve) 70
Black Level (Sortniveau)
G
• Tint (Tone)
0 R High (Høj)
Advanced
Brilliant Color•TM
Control (Avanceret
betjening)
On (Til)
• Picture Reset (Nulstil billede)
10
White peaking (Hvidforbedring)
Off (Fra)
Film Mode (Filmtilstand)
Close (Luk)
4. Brug knapperne <, > for at foretage en ønsket justering, og tryk så på knappen ◉OK.
< Når Picture Mode er Expert 1/2 >
ꔗ
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast)
PICTURE
Noise Reduction (Støjreduktion)
• D
u kan indstille forskellige billedværdier for hver indgang og
Picture Mode.
• Du skal udføre Picture Reset for hver Picture Mode for at gendanne fabriksindstillingerne.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
High
OK
ꔃ
High (Høj)
Gamma
High (Høj)
Black Level (Sortniveau)
High (Høj)
On (Til)
Film Mode (Filmtilstand)
Color Standard (Farvestandard)
R
Standard
G
Wide
Color Gamut (Farvegamut)
On (Til)
Edge Enhancer (Kantforbedring)
White Balance (Hvidbalance)
ꔍ
Cool (Kold)
Close (Luk)
Color Temperature
(Farvetemperatur)
Dynamic Contrast
(Dynamisk kontrast)
ꔈJusterer kontrasten, så den bliver bedst mulig og i overensstemmelse med skærmens lysstyrke.
Billedet bliver bedre ved at gøre lyse dele lysere og mørke dele mørkere.
Dynamic Color
(Dynamisk farve)
- Med denne funktion kan du vælge Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game.
ꔈJusterer skærmfarverne, så de ser mere levende, fyldigere og klarere ud. Den funktion forstærker nuancer, mætning og luminans, så rød, blå, grøn og hvid ser mere levende ud.
Noise Reduction
(Støjreduktion)
ꔈReducerer skærmstøj uden at ødelægge videokvaliteten.
Low: Gør billedets mørke og grå mellemtoner lysere.
Medium: Viser oprindelige billedniveauer.
High: Gør billedets mørke og grå mellemtoner mørkere.
ꔈDu kan justere lysstyrken i billedets mørke og grå mellemtoner.
Gamma
Low: Skærmbilledets refleksion bliver mørkere.
High: Skærmbilledets refleksion bliver lysere.
ꔈIndstiller skærmbilledets sortniveau korrekt.
ꔈDenne funktion er deaktiveret i RGB-tilstand.
Black Level
(Sortniveau)
Brilliant Color
TM
White peaking
(Hvidforbedring)
22
- Med denne funktion kan du vælge Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game.
ꔈIndstil til varm for at få varmere farver, såsom rød, eller indstil på kold for gøre billedet
mere blåligt.
Denne funktion øger lysstyrken for hele skærmen eller reducerer den en smule for at opnå
en fyldig grå farveskala.
- Standardværdien kan variere afhængigt af indgangstilstand.
- White peaking kan justeres fra 0 til 10.
- Juster til en højere indstilling for at få et lysere billede. Juster til en lavere indstilling for at
få et mørkere
billede.
Film Mode
(Filmtilstand)
ꔈFår videoklip, der er optaget som film, til at se mere naturlige ud ved at fjerne rystelser.
ꔈDVD- og Blu-ray-film optages med 24 billeder pr. sekund.
Color Gamut
(Farvegamut)
Standard: Viser standardfarveområde.
Wide: Tilstand til indstilling af skærmbilledets varme farveområde.
ꔈMaksimer farveanvendelsen for at øge farvekvaliteten.
Funktion
Edge Enhancer
(Kantforbedring)
ꔈViser videoens kanter klarere og tydeligere.
Color Standard
(Farvestandard)
ꔈSkift farve på en anden video til HD-farve.
White Balance
(Hvidbalance)
Color Management
System
(Farvestyringssystem)
- Denne funktion aktiverer Expert 1/2.
ꔈMed denne funktion kan du overordnet indstille skærmens farve efter eget ønske.
a. Metode : 2 punkter
- Mønster: Indvendigt, Udvendigt
- Red/Green/Blue Contrast, Red/Green/Blue Brightness: Justeringsområdet er -50 ~
+50.
b. Metode : 20 punkter IRE
- Mønster: Indvendigt, Udvendigt
- IRE (Institute of Radio Engineers): en enhed, der anvendes til at vise videosignalets
størrelse og kan sættes på hhv. 5, 10, 15 - 95, 100. Du kan justere Red (rød), Green
(grøn) eller Blue (blå) inden for hver indstilling.
- Red/Green/Blue: Justeringsområdet er -50 - +50.
- Denne funktion aktiverer Expert 1/2.
ꔈSom værktøjet, der benyttes af eksperterne til at foretage justeringer ved hjælp af testmønstre, påvirker dette ikke andre farver men kan benyttes til selektivt at justere de 6 farveområder (Red/Green/Blue/Cyan/Mgt/Yellow (rød/grøn/blå/cyan/magenta/gul)).
Farveforskellen vil måske ikke være tydelig, hvis du foretager justeringer generelt for video.
Justerer rød/grøn/blå/gul/cyan/magenta.
- Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Color: Justeringsområdet er -30 ~ +30.
- Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Tint: Justeringsområdet er -30 ~ +30.
- Denne funktion er deaktiveret i PC-tilstand.
Funktionen Colour Temperature (Farvetemperatur)
1. Tryk på Q.MENU-tasten på fjernbetjeningen.
Farvetemperatur
2. Tryk på <, >-tasterne for at flytte til Color Temperature (Farvetemperatur).
3. Tryk på knappen ∧, ∨ at rulle gennem de forudindstillede billedindstillinger.
Cool (Kold)
Natural (Naturlig)
Cool (Kold)
Medium
Warm (Varm)
• Med denne funktion kan du vælge Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game.
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Picture Reset-funktion
* Indstilling af den valgte PICTURE-funktion for hver indgang og Picture Mode går tilbage til fabriksindstillingerne.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til PICTURE ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, > og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på ∧, ∨-tasterne for at flytte til Picture Reset (Nulstil
billede) og derefter på ◉OK-tasten.
3. Tryk på knapperne <, > for at gå til Yes, og tryk derefter
på knappen ◉OK.
PICTURE
ꔂMove ꔉOK
Picture Mode
: Standard (User)
• Contrast (Kontrast) 50
• Brightness (Lysstyrke)50
• Sharpness (Skarphed)5
• Color (Farve)
• Tint (Tone)
• Advanced Control (Avanceret betjening)
• Picture Reset (Nulstil billede)
70
0
R
G
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
23
Funktion
Menuvalgmuligheder for SCREEN (Skærm)
Sådan ændrer du PJT Mode
* Med denne funktion drejes det viste billede omvendt eller vender horisontalt.
PJT Mode
1. Tryk på Q.MENU-tasten på fjernbetjeningen.
2. Tryk på <, >-tasterne for at flytte til PJT Mode (Projektortilstand).
Front
3. Tryk på knappen ∧, ∨ for at vælge det ønskede emne.
• V
ælg Rear (Bagest), når du fremviser bagfra på den transparente skærm, der er købt
separat.
• Vælg Ceiling (Loft), når du monterer produktet i loftet.
• Når PJT Mode er Rear (bag)/Ceiling (loft), skiftes automatisk mellem højre/venstre
højttaler.
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Sådan anvender du funktionen Billedformat
Billedformat
Tryk på RATIO-tasten for at vælge den ønskede skærmstørrelse.
ꔗ
4:3
ꔃ
ꔗ
Just Scan
ꔃ
ꔗ Set By Program ꔃ
16:9
ꔗ Cinema Zoom1 ꔃ
ꔗ
Zoom
ꔃ
ꔗ
16:9
ꔃ
• Visse valgmuligheder er, afhængigt af indgangssignalerne, måske ikke til rådighed.
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Sådan bruger du funktionen Keystone
* Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren, og når billedet har trapezform.
* Du skal kun bruge funktionen Keystone (trapezkorrektion), når du ikke kan opnå den bedste projektorvinkel.
1. Tryk på knappen KEYSTONE på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen <, > for at justere skærmen, som du ønsker den.
•Keystone
0
ꔗ
-
+
ꔉOK
• Keystone kan justeres fra -40 til 40.
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Funktionen Auto Config. (Automatisk konfigurering)
*M
ed denne funktion er du sikret den bedste videokvalitet via automatisk justering af den horisontale størrelse
og synkronisering af billedet.
* Funktionen Automatisk konfigurering fungerer kun i RGB PC indgang.
Tryk på AUTO-tasten på fjernbetjeningen.
• vis du udfører skærmindstillinger på en video fra PC grafiske signaler, finder du
H
muligvis ikke en optimal status. Udfør funktionen Auto Config. ved et stillbillede.
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
24
Auto Config.
(Automatisk konfigurering)
ꔃ
Funktion
Funktionen RGB Config. (RGB-konfigurering)
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til SCREEN ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på ∧, ∨-tasterne for at flytte til RGB Config.
og derefter på ◉OK-tasten.
RGB Config.
Resolution
(Opløsning)
Auto Config.
ꔂMove ꕉ Prev.
ꔃ
ꔐ1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Position
3. Gå til et ønsket emne med knapperne ∧, ∨ og tryk så på
knappen >.
Size (Størrelse)
4. Tryk på knappen ∧, ∨, <, > for at justere skærmen,
som du ønsker den, og tryk derefter på knappen ◉OK.
Reset (Nulstil)
Phase (Fase)
• D
u kan vælge en opløsning mellem 768 (1024x768/1280x768/1360x768, 60 Hz) og 1050
(1400x1050/1600x1050, 60 Hz).
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Brug af funktionen Digital Zoom
*D
enne funktion er kun tilgængelig i RGB-indgangstilstand. Værdierne for Zoom -/+ og Position vender tilbage til standardværdierne, når du ændrer SOURCE eller indgangssignalet eller afbryder strømmen.
Justering af Zoom
1. Tryk på knappen ZOOM på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen ∧, ∨ for at vælge emnet Zoom.
3. Tryk på knappen <, > for at justere Zoom, som du ønsker det.
• Du kan justere Zoom -/+ i 5 % trin fra 100 % til 250 %.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Justering af Position
1. Tryk på knappen ZOOM på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen ∧, ∨ for at vælge emnet Position.
3. Tryk på knappen ◉OK. Når vinduet nedenfor vises nederst til højre på skærmen, tryk på ∧, ∨, <, >
for at justere positionen. Når pilen bliver sort, er maksimal justering blevet nået, og der kan ikke foretages
yderligere justering.
• Position aktiveres kun, hvis Zoom indstilles til mere
• end 105 %. Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Sådan bruger du funktionen Still
1. Tryk på knappen STILL på fjernbetjeningen.
* Du kan fastfryse indgangsbilledet.
< Bevægeligt billede >
< Still-billede >
2. For at gå ud af STILL skal du trykke på en hvilken som helst knap.
* Funktionen STILL ophører automatisk efter ca. 10 minutter.
25
Funktion
AUDIO Menuvalgmuligheder
Justering af lydstyrken
Tryk på VOLUME ∧, ∨-tasten på fjernbetjeningen.
Funktionen Audio (Lyd)
1. Tryk på Q.MENU-tasten på fjernbetjeningen.
Audio
2. Tryk på <, >-tasterne for at flytte til Audio.
3. Tryk på knappen ∧, ∨ for at vælge det ønskede emne.
ꔗ
L+R
ꔃ
ꔗ
R+R
ꔃ
ꔗ
L+L
ꔃ
L+R
• Denne funktion virker, hvis der er tilsluttet hovedtelefoner.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Justering af højttalerbalancen
* Justér lyden fra venstre/højre højttaler efter egen smag og rumforholdene.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til AUDIO ved hjælp af knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
AUDIO
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Balance, og tryk derefter
på knappen ◉OK.
Volume (Lydstyrke)
Balance
0
Treble (Diskant)
50
Bass (Bas)
50
ꔂMove ꔉOK
10
L
R
3. Tryk på <, >-tasterne for at justere lydbalancen og derefter på
knappen ◉OK.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Justering af diskant
* Justér diskant efter egen smag og rumforholdene.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til AUDIO ved hjælp af knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Treble og derefter på
knappen ◉OK.
AUDIO
Volume
Balance
Treble (Diskant)
Bass (Bas)
ꔂMove ꔉOK
10
0
50
50
L
R
3. Tryk på <, >-tasterne for at justere diskantlyden og derefter
på ◉OK-tasten.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Justering af bas
* Justér diskant efter egen smag og rumforholdene.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til AUDIO ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Bass og derefter
på knappen ◉OK.
3. Tryk på <, > tasterne for at justere diskantlyden og derefter på
◉OK-tasten.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
26
AUDIO
Volume (Lydstyrke)
Balance
0
Treble (Diskant)
50
Bass (Bas)
50
ꔂMove ꔉOK
10
L
R
Funktion
Menuvalgmuligheder for TIME (Tid)
Funktionen Sleep Time
Sleep Timer
*M
ed denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt
er passeret.
1. Tryk på Q.MENU-tasten på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne <, > for at gå til Sleep Timer.
Off
3. Tryk på knappen ∧, ∨ at vælge den ønskede billedkvalitet.
ꔗ
ꔗ
Off
240 Min.
ꔃ
ꔃ
ꔗ
ꔗ
10 Min.
180 Min.
ꔃ
ꔃ
ꔗ
ꔗ
20 Min.
120 Min.
ꔃ
ꔃ
ꔗ
30 Min.
ꔃ
ꔗ
60 Min.
ꔃ
ꔗ
90 Min.
ꔃ
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Funktionen Auto Off (Auto-sluk)
*M
ed denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede klokkeslæt er passeret, og der ikke
er et signal.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til TIME ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Auto Off, og
tryk på knappen ◉OK.
TIME
ꔂMove ꔉOK
Sleep Timer
: Off
Auto Off
: 60 Min.
Presentation timer
3. Gå til det ønskede element ved at trykke på ∧,
∨-tasterne og derefter på ◉OK-tasten.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
27
Funktion
Funktionen Presentation timer
Time Alarm
Time Keeper
1. Tryk på knappen TIMER på fjernbetjeningen.
Off
Off
Close
2. Tryk på knappen ∧, ∨ for at vælge emnet Time alarm eller Time keeper.
3. Tryk på knappen <, > for at vælge det ønskede forudindstillede tidsrum.
4. Timeren starter, hvis du vælger et specifikt tidspunkt.
• F
unktionen Time alarm: Hvis du vælger et specifikt tidsrum, vises det i minutter. Efter 1 minut vises det resterende tidsrum nederst til højre på skærmen og forsvinder efter 5 sekunder. Når det resterende tidsrum vises, lukkes andre OSDvinduer. Når den indstillede tid nås, blinker "0 minut" 10 gange med intervaller på 1 sekund og forsvinder derefter.
• Time keeper-funktion : Hvis du vælger et specifikt tidsrum, vises det fortsat med at blive vist i minutter (‘) og sekunder
(“). Selvom der vises andre OSD-vinduer, vises det resterende tidsrum igen, efter at vinduet er lukket. Når den indstillede tid nås. 0’ 00” blinker 10 gange med intervaller på 1 sekund og forsvinder derefter.
5. Hvis den indstillede tid forsvinder på grund af brugen af andre menuer, trykkes på knappen TIMER på en
fjernbetjening for at få vist den indstillede tid igen.
• Time alarm-funktionen og Time keeper-funktionen kan ikke bruges samtidig.
• Time alarm-funktionen kan indstilles fra 5 til 60 minutter med intervaller på 5 minutter (Off, 5, 10, 15, 20, ......,55, 60
minutter).
• Time keeper-funktionen kan indstilles fra 1 til 10 minutter med intervaller på 1 minut, og fra 10 til 60 minutter med
intervaller på 5 minutter (Off, 1, 2, 3, 4, .............., 8, 9, 10, 15, 20, 25, .............., 55, 60 minutter).
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
28
Funktion
Menuvalgmuligheder for OPTION (Indstillinger)
Sådan vælger du sprog
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at flytte til Menu Language
(Menusprog), og tryk derefter på knappen ◉OK.
3. Gå til det ønskede element ved at trykke på knapperne ∧,
∨, <, >, og tryk derefter på knappen ◉OK.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Menu Language
: English
Blank Image
: Blue
Screen Capture
Lamp Mode
: Normal
Monitor Out
: RGB1
Set ID
:1
Network Setting (Netværksindstilling)
High Altitude Mode : Off
• På-skærmen-visning vises på det valgte sprog.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Sådan bruger du funktionen Blank
*D
enne funktion kan være effektiv, hvis du har behov for at tiltrække dig tilhørernes opmærksomhed under præsentationer,
møder eller orienteringsmøder.
1. Tryk på BLANK-tasten på fjernbetjeningen.
• Skærmen slukkes, og der vises en baggrundsfarve.
• Du kan vælge baggrundsfarven.( Der henvises til "Valg af tomt billede")
2. Tryk på en vilkårlig tast for at annullere funktionen blank.
• H
vis du midlertidigt vil slukke for lampen, skal du trykke på BLANK på fjernbetjeningen. Lad være med at blokere
projektorlinsen med nogen som helst objekter, når projektoren er i brug, da dette kan forårsage, at objekterne bliver
varme og deforme eller endog forårsage ildebrand.
Valg af tomt billede
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, > og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at flytte til Blank Image, og
tryk derefter på knappen ◉OK.
3. Gå til det ønskede element ved at trykke på ∧, ∨-tasterne og derefter på ◉OK-tasten.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Menu Language
: English
Blank Image
: Blue
Screen Capture
Lamp Mode
: Normal
Monitor Out
: RGB1
Set ID
:1
Network Setting (Netværksindstilling)
High Altitude Mode : Off
• Baggrundsbilledet ændres til tomt billede.
• Hvis der ikke findes et screen-capture, vises logoet, når du vælger et Captured Image.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
29
Funktion
Funktionen Screen Capture
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Screen Capture,
og tryk på knappen ◉OK
• Kan kun vælges, når der er et indgangssignal.
• Det tager op til 2 minutter at "fange" skærmbilledet.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Menu Language
: English
Blank Image
: Blue
Screen Capture
Lamp Mode
: Normal
Monitor Out
: RGB1
Set ID
:1
Network Setting (Netværksindstilling)
High Altitude Mode : Off
Sådan justeres skærmens lysstyrke.
Lamp mode
1. Tryk på Q.MENU-tasten på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne <, > for at gå til Lamp mode.
Normal
3. Tryk på knapperne <, > for at vælge Normal eller Economic.
• D
enne funktion er ikke tilgængelig i 3D-tilstand, eller når enhedens temperatur er
over 35° C.
• Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Brug af funktionen Monitor out
* Du kan vælge en af de to RGB-indgange.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på ∧, ∨-tasterne for at gå til Monitor Out
(skærmudgang) og derefter på ◉OK-tasten.
3. Tryk på knappen <, > for at vælge RGB1, RGB2 eller
Auto.
OPTION
Menu Language
:
Blank Image
:
Screen Capture
Lamp Mode
:
Monitor Out
:
Set ID
:
Netværksindstilling
High Altitude Mode :
• T
ilstanden Auto er tilstanden, hvor der udsendes et billede af det aktuelle input for
RGB1- eller RGB2-indgangen.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
30
ꔂMove ꔉOK
English
Blue
Normal
RGB1
1
Off
Funktion
SET ID
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
OPTION
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Set ID og derefter
på ◉OK-knappen.
3. Tryk på knappen <, > for at vælge dit ønskede nummer.
Tryk på knappen ◉OK for at vælge det valgte nummer.
ꔂMove ꔉOK
Menu Language
: English
Blank Image
: Blue
Screen Capture
Lamp Mode
: Normal
Monitor Out
: RGB1
Set ID
:1
Network Setting (Netværksindstilling)
High Altitude Mode : Off
• Justeringsintervallet for Set ID er 1~99.
• Kun projektoren med det angivne ID-nummer kan betjenes via
fjernbetjeningen.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Til tilslutning med seriel kommunikation
• Slut den serielle port på kontrolenheden til RS-232C-stikket på projektorens bagpanel.
• RS-232C-kablet er ekstraudstyr.
• Brug RS232C-kablet til at kontrollere projektoren eksternt (Se Fig.1).
<Fig.1, RS-232-grænsefladekabel>
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
PC
Projektor
9
5
6
1
* 1, 9-ben Ingen forbindelse
Konfiguration af kommunikationsparameter
•
•
•
•
•
•
Baudhastighed: 9.600 bps (UART)
Datalænge: 8 bit
Paritet: Ingen
Stopbit: 1 bit
Flowkontrol: ingen
Kommunikationskode: ASCII-kode
31
Funktion
Kommandoreferenceliste
Kommando 1
Kommando 2
Data
(Hexadecimal)
01.Power
k
a
0~1
-
02.Aspect Ratio k
c
*
-
03.Blank Image
k
d
0~1
-
04.Contrast
k
g
0 ~ 64
1
05.Brightness
k
h
0 ~ 64
1
06.Color
k
i
0 ~ 64
1
07.Tint
k
j 0 ~ 64
2
08.Sharpness
k k
0 ~ 64
1
09.OSD Select
k
l
0~1
-
10.Remote Control Lock / Key Lock
k
m
0~1
-
11.Color Temp.
k
u
0~3
-
12.Lamp Mode
n
p
0~1
-
13.Auto Configure
j
u
1
-
14.Input Select
x
b
*
-
15. Key m c Key code
* Der findes detaljerede oplysninger om data med mærket [*].
Kommunikationsprotokol
* Datatilknytning i realtid 2
* Datatilknytning i realtid 2
32
Real data mapping
-
Funktion
1. Overførsel
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1] : Første kommando, der kontrollerer enheden. (k, j, x, ASCII kode, 1 tegn)
* [Command 2] : Anden kommando, der kontrollerer enheden.(ASCII kode, 1 tegn)
* [Set ID] : Du kan justere enhedens ID til at vælge et ønsket projektor ID-nummer i en speciel menu. Se forrige side Justeringsområdet
er 1 til 99. Når du vælger Set ID '0', kontrolleres alle forbundne projektorenheder. Se 'Real data mapping 1'.
* [DATA] : Til overførsel af kommandodata. Overfører 2 tegn når ASCII koden er organiseret.
Overfører 'FF' data til læsning af kommandostatus.
: Carriage Return
* [Cr]
ASCII code ‘0x0D’
* [ ]: ASCII kode karakter, som svarer til "Mellemrum", som klassificerer kommando, indstiller ID og Data.
2. OK bekræftelse
[Command2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
* Projektoren overfører ACK (bekræftelse) baseret på dette format ved modtagelse af normal data.
Hvis data er datalæsningsstatus, indikerer det på dette tidspunkt de aktuelle statusdata.
Hvis dataene er data skriv-status, returnerer den PC computerens data.
3. Fejlbekræftelse
[Command2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Data] [x]
* Projektoren overfører ACK (bekræftelse) baseret på dette format ved modtagelse af unormal data fra ikke-gennemførlige funktioner
eller kommunikationsfejl.
Data :
[1]: ugyldig kode (Denne kommando understøttes ikke).
[2]: Ikke understøttet funktion (Denne funktion virker ikke).
[3]: vent og forsøg igen (Forsøg igen om et par minutter).
01. Strøm (Kommando:ka)
Kontrollerer strøm tænd/sluk (on/off) på projektoren.
Overførsel
[k] [a] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: Sluk for strømmen (off)
1: Tænd for strømmen (on)
Ack
[a] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Power Off
1 : Power On
For at vise statussen tændt/slukket (on/off) for strømmen.
Overførsel
[k] [a] [ ] [Set ID] [ ] [FF] [Cr]
Ack
[a] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0 : Power Off
1 : Power On
* På lignende vis vil Bekræftelsesdata, hvis andre funktioner overfører
'0xFF' data baseret på dette format, sende feedback om den aktuelle
status for hver funktion.
02. Billedforhold (Kommando:kc)
Justering af skærmformat.
Overførsel
[k] [c] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 1 : 4:3
4 : Zoom
9: Just Scan
11: Cinema Zoom2
13: Cinema Zoom4
15: Cinema Zoom6
17: Cinema Zoom8
19: Cinema Zoom10
1B: Cinema Zoom12
1D: Cinema Zoom14
1F: Cinema Zoom16
2 : 16:9
6 : Set by Program 10: Cinema Zoom1
12: Cinema Zoom3
14: Cinema Zoom5
16: Cinema Zoom7
18: Cinema Zoom9
1A: Cinema Zoom11
1C: Cinema Zoom13
1E: Cinema Zoom15
Ack
[c] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data
1 : 4:3
4 : Zoom
9: Just Scan
11: Cinema Zoom2
13: Cinema Zoom4
15: Cinema Zoom6
17: Cinema Zoom8
19: Cinema Zoom10
1B: Cinema Zoom12
1D: Cinema Zoom14
1F: Cinema Zoom16
2 : 16:9
6 : Set by Program 10: Cinema Zoom1
12: Cinema Zoom3
14: Cinema Zoom5
16: Cinema Zoom7
18: Cinema Zoom9
1A: Cinema Zoom11
1C: Cinema Zoom13
1E: Cinema Zoom15
33
Funktion
06. Farve (Kommando:ki)
03. Skærm dæmpet (Kommando:kd)
Vælger skærm dæmpet tændt/slukket (on/off).
Justerer skærmfarven. (Video/komponent)
Overførsel
[k] [d] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Overførsel
[k] [ i ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min.: 0 ~ Maks.: 64
Data 0: Skærm dæmpet slukket (off) (Billede tænd (On))
1: Skærm dæmpet tændt (on) (Billede sluk (off))
Ack
[d] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: Skærm dæmpet slukket (off) (Billede tænd (On))
1: Skærm dæmpet tændt (on) (Billede sluk (off))
Ack
[ i ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min.: 0 ~ Maks.: 64
Se 'Real data mapping 1'.
07. Tone (Kommando:kj)
04. Kontrast (Kommando:kg)
Justerer skærmkontrast.
Overførsel
[k] [g] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min.: 0 ~ Maks.: 64
Ack
Justering af skærmens tone. (Video/komponent 60Kz eller
NTSC-signal)
Overførsel
[k] [ j ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Rød: 0 ~ Grøn : 64
Ack
[g] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min.: 0 ~ Maks.: 64
Se 'Real data mapping 1'.
[ j ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Rød: 0 ~ Grøn : 64
Se 'Real data mapping 1'.
05. Lysstyrke (Kommando:kh)
34
08. Skarphed (Kommando:kk)
To adjust screen brightness.
Justering af skærmens skarphed. (Video/komponent)
Overførsel
[k] [h] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min.: 0 ~ Maks.: 64
Overførsel
[k] [k] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data Min.: 0 ~ Maks.: 64
Ack
Ack
[h] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min.: 0 ~ Maks.: 64
[k] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data Min.: 0 ~ Maks.: 64
Se 'Real data mapping 1'.
Se 'Real data mapping 1'.
Funktion
09. Vælg OSD (Kommando:kl)
12. Lampestatus (Kommando:np)
Vælger OSD tænd/sluk (on/off).
Overførsel
[k] [ l ] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: OSD vælger-status slukket (off)
1: OSD vælger-status tændt (on)
Ack
[ l ] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: OSD vælger-status slukket (off)
1: OSD vælger-status tændt (on)
Reducerer projektorens strømforbrug.
Overførsel
[ n ] [p] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: Slukket for (off) lav strøm
1: Tændt for (on) lav strøm
Ack
[p] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: Slukket for (off) lav strøm
1: Tændt for (on) lav strøm
10. Fjernbetjeningslås/nøglelås (Kommando:km)
13. Auto-konfigurering (Kommando:ju)
Låser styringselementer på projektorens forreste panel
og på fjernbetjeningen.
Justerer billedposition og minimerer automatisk billedrysten.
Det fungerer kun i RGB-status.
Overførsel
[k] [m] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: Lås slukket (off)
1: Lås tændt (on)
Overførsel
[ j ] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 1 : At indstille
Ack
Ack
[m] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: Lås slukket (off)
1: Lås tændt (on)
[u] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 1 : At indstille
*H
vis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge denne
status. Når der er slukket/tændt for strømmen (on/off),
udløses den eksterne kontrollås.
14. Vælg indgang (Kommando:xb)
11. Farvetemperatur (Kommando:ku)
Vælger indgangskilde til enheden.
Justerer farvetemperaturen. Men farvetemperaturen kan ikke
justeres, hvis videostatussen er indstillet på lys eller golf.
Overførsel
[k] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 0: Normal
1: Kold
2: Varm
4: Naturlig
Ack
Ack
[b] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
[u] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
Data 0: Normal
Overførsel
[x] [b] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Data 20 : Video
40 : Komponent1
41 : Komponent2
60 : RGB1
61 : RGB2
90 : HDMI
1: Kold
2: Varm
4: Naturlig
Data
20 : Video
41 : Komponent2
61 : RGB2
40 : Komponent1
60 : RGB1
90 : HDMI
35
Funktion
15.Key (Command:mc)
Sender tast-kode fra IR fjernbetjeningen.
Overførsel
[m] [c] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
Tast-kode
Ack
[c] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
POWER
INPUT
3D
L/R
∧
∨
>
<
◉ OK
VOL ∧
VOL ∨
MUTE
USB
PAGE ∧
PAGE ∨
RATIO
MENU
AUTO
Q.MENU
MARK
SLEEP
BACK
STILL
KEYSTONE
ZOOM
TIMER
BLANK
36
AD
EF
DC
DD
40
41
06
07
44
02
03
09
7C
00
01
79
43
92
45
1E
0E
28
BC
A4
5C
26
84
Funktion
Netværksopsætning
< BEMÆRKNING >
▪▪ Anvend et standard-LAN-kabel sammen med denne projektor. Cat5 eller bedre med et RJ45-stik.
▪▪ Mange problemer med netværksforbindelsen under opsætningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller modemmet.
Efter tilslutningen af afspilleren til hjemmenetværket skal du hurtigt slukke og/eller frakoble strømkablet til hjemmenetværksrouteren eller -kabelmodemmet. Derefter skal du tænde og/eller tilslutte strømkablet igen.
▪▪ En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN-port kræves for at kunne tilslutte denne projektor. Hvis din internettjeneste ikke tillader en sådan forbindelse, vil du ikke kunne tilslutte projektoren.
▪▪ Hvis du vil tilslutte til den trådløse router, kræves der en router, som understøtter trådløs forbindelse, og funktionen for
trådløs forbindelse på routeren skal være aktiveret.
▪▪ Hvis du vil oprette forbindelse til en trådløs router, skal du kontrollere SSID og sikkerhedsindstilling for den trådløse router.
Se brugervejledningen til den tilsvarende router for at få oplysninger om SSID og sikkerhedsindstilling for den trådløse
router.
▪▪ Hvis Ad-hoc-anvendes, er det muligvis ikke muligt at oprette forbindelse til den enhed (f.eks. bærbar computer), der er tilsluttet.
▪▪ Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af producenten af den trådløse router.
< Sådan tilslutter du >
LAN
AUDIO
IN
Tilslut projektorens LAN-port og PC'ens eller netværkets LAN-port med et LAN-kabel (krydskabel).
<PC>
LAN-kabel
LAN
AUDIO
IN
Tilslutning til PC
< Router >
37
USB
OPTION
< Sådan bruges den >
ꔂMove ꔉOK
Network does not exist
Menu Language
: English findes ikke).
(Netværket
Blank Image
: Blue
Do
you want to reset? (Vil du
nulstille?)
Screen Capture
ꔗ
ꔃ
Off
Lamp Mode
: Normal
LAN
Monitor Out
: RGB1 IP Auto Setting
Set ID
:1
IP Manual Setting
Network Setting (Netværksindstilling)
High Altitude Mode : Off
Close
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at flytte til Network Setting
(Netværksindstilling) og derefter på knappen ◉OK.
3. Tryk på knapperne <, > for at flytte til On for LANfunktionen.
4. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at flytte til IP Auto Setting eller IP Manual
Setting, og tryk på knappen ◉OK.
< Hvis du har valgt IP Manual Setting >
• I de fleste tilfælde skal du vælge Auto. Hvis du anvender en router, indstiller den
automatisk IP-adressen.
• Vælg IP Manual Setting for almindelig PC.
- Indstilling af PC: Indstil PC'ens internetprotokol (TCP/IP) efter dit eget ønske.
Indstilling af projektor: Angiv IP Address som IP-adresseformat for PC'en, og vælg
Close, efter at du har angivet Gateway som den samme gateway for PC'en. I eZNet Manager Guide finder du oplysninger om netværksindstillinger.
:: eksempel ::
IP Address
Subnet Mask
Gateway
PC
192.168.0.10
255.255.255.0
192.168.0.1
Projector
192.168.0.254
255.255.255.0
192.168.0.1
ꔁMove ꔉOK
IP Address
ꔌ
1 9 2 1 6 8
ꔍ
Subnet Mask
0 0 0
2 5 4
2 5 5
2 5 5
2 5 5
0 0 0
1 6 8
0 0 0
0 0 1
Gateway
1 9 2
Close
• H
vis Network Setting (Netværksindstilling) ikke virker, skal du kontrollere dine netværksforhold. Kontroller LANkabelforbindelsen.
• Hvis Network Setting (Netværksindstilling) ikke fuldføres, vil netværket muligvis ikke fungere normalt.
• IP Auto Setting: Vælg indstillingen, hvis der er en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på dit LAN
(Local Area Network) via kablet forbindelse. Projektoren vil automatisk få tildelt en IP-adresse.
IP-adressen bestemmes automatisk. Det er muligvis ikke muligt at oprette forbindelse til DHCP, når
der er installeret en firewall, eller hvis computeren ikke understøtter DHCP.
IP Manual Setting: Vælg indstillingen, hvis der ikke er en DHCP-server på netværket, og du vil indstille IP-adressen
manuelt.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
High Altitude Mode
* High Altitude Mode bruges, når omgivelserne er i en højde på mere end 1200 meter.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, > og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at flytte til High Altitude og
derefter på knappen ◉OK.
3. Tryk på knapperne <, > for at flytte til On, og tryk derefter
på knappen ◉OK.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Menu Language
: English
Blank Image
: Blue
Screen Capture
Lamp Mode
: Normal
Monitor Out
: RGB1
Set ID
:1
Network Setting (Netværksindstilling)
High Altitude Mode : Off
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Menuvalgmuligheder for INFORMATION
For at få vist oplysninger om projektoren
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til INFORMATION ved hjælp af
knapperne ∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Du kan få vist de aktuelle meddelelser om projektoren.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
38
INFORMATION
Modelnavn
Lamp Time
Input
Resolution
Fh/Fv
IP-adresse
:
:
:
:
:
:
BX327-JD
12 Hr
RGB1
1024 x 768
48.36 Khz/60 Hz
223.212.145.0
USB
USB
* Det viste billede kan være forskelligt fra din projektor.
Sådan bruges USB-enheden
Tilslutning af USB-enheden
*N
år du tilslutter en USB-enhed, vises denne skærm automatisk.
Det er ikke muligt at tilføje en ny mappe eller slette den eksisterende mappe i USB-enheden.
1. Sæt USB-enheden i USB-stikket på bagsiden af anlægget.
2. Det åbner automatisk for menuen DivX Home.
FOTOLISTE
MUSIKLISTE
FILMLISTE
FILVISNING
USB memory stick
Skub USB-enheden ud
* Vælg "Eject" (Skub ud) for at skubbe USB-enheden ud.
1. Tryk på Q.MENU-tasten på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne <, > for at gå til USB Device.
3. Tryk på ◉OK-tasten på fjernbetjeningen.
• E
fter beskeden Eject USB kan USB'ens hukommelse ikke længere læses. Fjern USBhukommelse, og tilslut igen.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
USB-enhed
Eject
(Skub ud)
ꔉ
Forholdsregler ved anvendelse af USB-enheden
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
et er kun en USB-lagringsenhed, der kan genkendes.
D
Hvis USB-lagringsenheden er tilsluttet via en USB-hub, genkendes enheden ikke.
En USB-lagringsenhed med et automatisk genkendelsesprogram genkendes muligvis ikke.
En USB-lagringsenhed med egen driver genkendes muligvis ikke.
Genkendelseshastigheden for en USB-lagringsenhed afhænger muligvis af hver enkelt enhed.
Sluk ikke for projektoren, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagringsenhed kører. Hvis der pludselig slukkes for
en sådan enhed, eller hvis stikket pludselig tages ud, kan de lagrede filer eller USB-lagringsenheden blive beskadiget.
Tilslut ikke USB-lagringsenheden, der er blevet tilpasset på PC'en. Enheden kan være skyld i, at produktet ikke fungerer korrekt eller ikke kan
afspilles. Husk, at du altid kun kan bruge en USB-lagringsenhed med normale musik-, billed-, film- eller tekstfiler.
Du bør altid kun bruge en USB-lagringsenhed, der er formateret som FAT16, FAT32 og NTFS filsystemet, der fulgte med Windows operativsystemet. Hvis det er en lagringsenhed, der er formateret som et andet installationsprogram, der ikke understøttes af Windows, så genkendes den muligvis ikke.
Du skal tilslutte strøm til en USB-lagringsenhed, der kræver en ekstern strømforsyning. Ellers vil enheden muligvis ikke blive genkendt.
Du skal tilslutte USB-lagringsenheden med et kabel fra USB-producenten. Hvis du tilslutter et kabel, der ikke er fra USB-producenten, eller
hvis det er et meget langt kabel, vil enheden muligvis ikke blive genkendt.
Nogle USB-lagringsenheder understøttes måske ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
Hvis navnet på en mappe eller fil er for langt, vil det ikke blive vist eller genkendt.
Filjusteringsmetoden for en USB-lagringsenhed er den samme som for Windows XP, og filnavnet kan genkende op til 100 engelske tegn.
Du bør tage backup af vigtige filer, da USB-enheden kan blive beskadiget. Datahåndtering er forbrugerens ansvar, og som følge heraf dækker producenten ikke data, der beskadiges af produktet.
Den anbefalede kapacitet er på 1 TB eller mindre for en ekstern USB-harddisk, og 32 GB eller mindre for en USB-hukommelse. Enhver
enhed med mere end den anbefalede kapacitet vil muligvis ikke fungere på korrekt vis.
Kun FAT32 filsystemet understøtter funktionen Slet.
Hvis USB-hukommelsesenheden ikke fungerer på korrekt vis, skal du tage den ud og sætte den i igen.
Hvis en ekstern USB-harddisk med "Energispare"-funktion ikke fungerer, skal du slukke for harddisken og så tænde for den igen for at få
den til at fungere på korrekt vis.
En USB-lagringsenhed under USB 2.0 understøttes også. Men den fungerer muligvis ikke på korrekt vis i filmlisten.
Hvis din USB-hukommelsesenhed har flere partitioner, eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, så kan du bruge op til 4 partitioner eller
USB-hukommelsesenheder.
Det afhænger af den enkelte enhed, hvor hurtigt USB-hukommelsesenheden detekteres.
Hvis USB'en er tilsluttet i standby-tilstand, indlæses den specielle harddisk automatisk, når der tændes for projektoren.
Nogle USB-lagringsenheder understøttes måske ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
39
USB
PHOTO LIST
* Afspilning af fotofilen (*.jpg) er ikke tilgængelig i USB-enheden. Visning på skærmen kan være anderledes end på dit apparat. Billederne viser eksempler, der skal hjælpe ved betjening af projektoren.
FOTO (*.JPEG) understøttet fil
Baseline: 64 x 64 ~ 15360 x 8640
Progressiv: 64 x 64 ~ 1920 x 1440
• Du kan kun afspille JPEG-filer.
• Ikke-understøttede filer vises som et foruddefineret ikon.
Skærmkomponenter
3
1. Flytter til øverste fil
2. Eksempel: Viser miniature af/mappenavn for fotoet i den
valgte mappe
2
3. Aktuel side/sider i alt
4. Samlet antal markerede billeder
5. Tilsvarende taster på fjernbetjeningen
4
FOTOLISTE
Side 1/1
[090704]
No Marked
Up Folder
Butterfly
Photo
X.Box
DSC0001
DSC0002
1366x768 125KB
DSC0003
Up Folder
1
ꔂ Navigation
DSC0004
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
5
Billedvalg og popup-menu
1. T
ryk på knappen USB. Gå nu til PHOTO LIST
(FOTOLISTE) ved hjælp af knapperne <, >, og tryk på
knappen ◉OK.
2. Tryk på ∧, ∨, <, > tasterne for at flytte til en ønsket
billedfil og derefter på ◉OK-tasten.
3. Gå til det ønskede element ved at trykke på knapperne
∧, ∨, og tryk derefter på knappen ◉OK.
• • • • FOTOLISTE
Side 1/1
[090704]
Butterfly
ꔂ Navigation
View (Visning): Viser det valgte objekt.
Mark All (Markér Alle) : Markerer alle billeder på skærmen.
Delete (Slet): Sletter det valgte billedobjekt.
Close (Luk): Lukker popup-menuen
• H
vis billedet er ødelagt, vil det muligvis ikke blive vist korrekt.
• Billeder i høj opløsning kan tage længere tid at vise på fuld skærm.
40
Photo
1366x768 125 KB
Up Folder
No Marked
Up Folder
i 1366x768, 125 KB
X.Box
View
DSC0001
Mark All
DSC0002
Delete
DSC0003
Close
DSC0004
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
USB
Fuldskærmsmenu
1. T
ryk på knappen USB. Gå nu til PHOTO LIST (FOTOLISTE)
ved hjælp af knapperne <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨, <, > for at gå til det ønskede
foto, og tryk på knappen ◉OK.
3. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til View (Vis), og tryk på
knappen ◉OK.
4. Det valgte billede vises i fuld størrelse og viser menuen.
Slideshow
BGM
Delete
Option
Hide
5. Brug knappen ∧, ∨, <, > til at vælge og kontrollere
menuen på skærmen i fuld størrelse.
• Brug <, > for at vælge det forrige eller næste foto. • Slideshow (Diasshow): Valgte billeder vises under diasshowet. Hvis der ikke vælges billeder, vises alle billeder i den aktuelle mappe under diasshowet.
- Angiv diasshowets tidsinterval i Option.
• BGM (Baggrundsmusik): Lyt til musik, mens du ser billeder i fuld størrelse.
- Angiv BGM-enhed og album i Option.
• Rotate (Rotér): Rotér billeder.
• Delete (Slet): Slet billeder.
• Option: Angiv værdier for Slide Speed (Diashastighed) og Music Folder (Musikmappe).
- Du kan ikke ændre Music Folder (Musikmappe), mens BGM afspilles.
• Hide (Gem): Gem menuen på den fulde skærm.
- Tryk på knappen ◉OK for at få vist menuen igen på fuld skærm.
41
USB
MUSIKLISTE
*D
u kan benytte menuen Music List (Musikliste) til at afspille MP3-filer fra en USB-lagerenhed.
Visning på skærmen kan være lidt anderledes.
MUSIK (*.MP3) understøttet fil
Bithastighed 32 Kbps ~ 320 Kbps
• Samplinghastighed MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Samplinghastighed MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Samplinghastighed MPEG2,5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Skærmkomponenter
1. Flytter til øverste fil
2. Eksempel: Viser titlen på/mappenavn for musikken i
den valgte mappe
3. Aktuel side/sider i alt
4. Samlet antal markerede musiknumre
5. Tilsvarende taster på fjernbetjeningen
3
4
MUSIKLISTE
Side 1/1
No Marked
Drive 1
Title
Flower
2
ꔛ
Duration
Up Folder
Flower
05:42
Oblivious
05:24
00:00 / 05:42
Up Folder
1
ꔂ Navigation
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
5
Musikvalg og popup-menu
1. T
ryk på knappen USB. Gå nu til MUSIC LIST ved hjælp
af knapperne <, >, og tryk på knappen ◉OK.
MUSIKLISTE
Side 1/1
Title
Arirang
Up Folder
2. Tryk på ∧, ∨, <, > -tasterne for at flytte til en
ønsket musikfil og derefter på ◉OK-tasten.
3. Gå til det ønskede element ved at trykke på ∧,
∨-tasterne og derefter på ◉OK-tasten.
No Marked
Drive 1
ꔛ
Arirang
Play
Good Bye
Play with Photo
05:30
00:00 / 05:42
Up Folder
ꔂ Navigation
Duration
i 3945 KB,128 Kbps
ꔉ PopUp Menu
04:12
Mark All
Delete
Close
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
• Play (Afspil): S
å snart en sang slutter, afspilles den næste, der er valgt. Hvis der ikke er valgt musikstykker til afspilning, afspilles den næste i den aktuelle mappe. Hvis du går til en anden
mappe og trykker på ◉OK-tasten, ophører den aktuelle musikafspilning. Når der afspilles
musik, vises
foran musiknummerets spilletid. Efter en vist tidsrum forsvinder musiklisten på den fulde skærm, og skærmen med afspilningsinformation, der ligger over
musiklisten, kører som pauseskærm. Ved tryk på knappen ◉OK, ▇ eller BACK for at
stoppe pauseskærmen. En ødelagt musikfil, der ikke kan afspilles, viser 00:00 som
afspilningstid. Musikfiler med kopieringsbeskyttelse kan ikke afspilles.
• Play with Photo (Afspil med foto): Start afspilningen af de valgte musiknumre, og flyt derefter til
PHOTO LIST (Fotoliste).
• Mark All (Markér alle): Markerer alle musiknumre i mappen.
• Delete (Slet): Slet den valgte musik.
• Close (Luk): Lukker popup-menuen
42
USB
FILMLISTE
* Filmlisten aktiveres, så snart USB'en findes. Anvendes, når der spilles filmfiler på projektoren.
Understøttet filmfil
Filtypebetegnelse
Video-codec
Audio-codec
mpg, mpeg, vob
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC
Dolby Digital,AAC,MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital, HEAAC,
AAC, MPEG, MP3, LPCM
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4
Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG,
MP3, LPCM
mkv
H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4
Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG,
MP3, LPCM
Maks.
opløsning
1920x1080
@30p
Bithastighed: inden for 32 kbps ~ 320 kbps (MP3)
Undertekstformat: *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt (TMPlayer)/*.psb (PowerDivx)
43
USB
Forholdsregler ved afspilning af DivX
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
En DivX filmfil og undertekstfilen skal placeres i samme mappe.
Her skal navnet på filmfilen og undertekstfilen være ens, før den kan afspilles.
Særlige undertekster oprettet af brugeren kan muligvis ikke betjenes på normal vis.
Visse specielle tegn understøttes ikke i undertekster.
HTML tags understøttes ikke i undertekster.
Der er ikke undertekster tilgængelige på andre sprog end de understøttede sprog.
Tidsoplysninger i en ekstern undertekstfil bør arrangeres i stigende rækkefølge, for at de kan afspilles.
Beskadigede filmfiler kan muligvis ikke afspilles, og visse funktioner kan være begrænsede under afspilning.
Visse videofiler, der er oprettet med kodning, afspilles muligvis ikke.
Hvis video- og lydstrukturen i en optaget fil ikke er sammenflettet, bliver der udsendt enten video eller lyd.
Der kan ikke garanteres en ensartet afspilning af en video med højere opløsning end den maksimale opløsning, der
understøttes for hver ramme.
DTS Audio Codec understøttes ikke.
Der understøttes ikke afspilning af filmfiler, der overskrider 30 GB (Gigabyte).
Hvis du afspiller en video via en USB-forbindelse, der ikke understøtter høj hastighed, så afspilles videoen muligvis
ikke på korrekt vis.
Når du ser en video ved brug af FILMLISTE, virker funktionen til indstilling af skærm ikke.
Når du ændrer lydsprog, afbrydes skærmbilledet muligvis midlertidigt (billedet stopper, hurtigere afspilning osv.).
Andre filmfiler end de specificerede typer og formater fungerer muligvis ikke korrekt.
Maks. bithastighed for afspillelige filmfiler er 20 Mbps.
Filer, der er kodet med GMC (Global Motion Compensation) kan muligvis ikke afspilles.
Når du ser en film med funktionen Filmliste, virker brugerindstillingen af den enkelte billedstatus ikke.
Det er kun filer, der er gemt i ASCII CODE, der understøttes til filmens eksterne undertekster.
Hver undertekstlinje understøtter kun 500 bogstaver og 500 tal.
Undertekstfilen understøtter kun 10000 sync-blokke.
ꔈOM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX,Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der
kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for mere information og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til
DivX video.
ꔈOm DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Videoon-Demand (VOD)-indhold. Hvis du vil generere en registreringskode, skal du finde DivX VOD-sektionen i menuen for
enhedsopsætning. Gå til vod.divx.com, og brug denne kode til at gennemføre registreringsprocessen og få mere at
vide om DivX VOD.
ꔈ"DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 1080p, inkl. kvalitetsindhold"
ꔈ"Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
44
USB
Skærmkomponenter
3
1. Flytter til øverste fil
2. Eksempel: Viser titlen på/mappenavn for filmen i den valgte mappe
3. Aktuel side/sider i alt
2
4. Samlet antal markerede film
5. Tilsvarende taster på fjernbetjeningen
1
MUSIKLISTE Side 1/1
4
No Marked
Movie
Title
Duration
Up Folder
704 x 396 668 MB
Up Folder
ꔂ Navigation
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
5
Filmvalg og popup-menu
1. T
ryk på knappen USB. Gå nu til MOVIE LIST ved hjælp
af knapperne <, >, og tryk på knappen ◉OK.
MUSIC LIST
Side 1/1
No Marked
Movie
Title
Duration
i 704 x 396 668 MB
Up Folder
2. Tryk på ∧, ∨, <, > tasterne for at flytte til en ønsket
filmfil og derefter på ◉OK-tasten.
Play
Mark All
Delete
Close
704 x 396 668 MB
3. Gå til det ønskede element ved at trykke på knapperne
∧, ∨ ,og tryk derefter på knappen ◉OK.
Up Folder
ꔂ Navigation
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
ꘁ Mark
ꕉ Exit
• Play (Afspil): Afspil de valgte filmtitler.
- Hvis filerne ikke understøttes, vises en meddelelse om manglende understøttelse.
i
This file is invalid (Filen er ugyldig).
- Der vises billeder på skærmen, men når lydfilen ikke understøttes, vises følgende meddelelse.
i
Unsupported Audio (Ikke-understøttet lyd).
• Mark All (Markér alle): Marker alle film i mappen.
• Delete (Slet): Slet den valgte film.
• Close (Luk): Luk popup-menuen
45
USB
Sådan afspilles filmen
* Du kan justere på forskellige måder under filmafspilningen.
1. T
ryk på knappen USB. Gå nu til MOVIE LIST ved hjælp af
knapperne <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på ∧, ∨, <, >-tasterne for at flytte til en ønsket
filmfil og derefter på ◉OK-tasten.
3. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Play (Afspil), og
tryk på knappen ◉OK.
Option
◆
Brug af fjernbetjening
ꔈ Tryk på knappen ▶II (Afspil/Pause) for at afspille/få pause i skærmbilledet.
ꔈ Tryk på tasten ▇ (Stop) for at stoppe.
ꔈ Tryk på tasten I◀◀ (Skip -) afspilning af den foregående film.
ꔈ Tryk på tasten ▶▶I (Skip +) for afspilning af den næste film.
Valg af menu over valgmuligheder
I tilstanden afspil MOVIE LIST.
Tryk på tasten
(rød) på fjernbetjeningen.
Sproggruppe for undertekst
Picture Mode
Audio Language
Fuld
Subtitle Language
0
Position
0
Close
Understøttet sprog
Latin2
Tjekkisk, Ungarsk, Polsk, Rumænsk, Kroatisk, Slovakisk, Slovensk, Serbisk
Latin4
Estisk, baltiske sprog Lettisk og Litauisk, Grønlandsk og Laplandsk
Latin5
Engelsk, Tyrkisk,
Greek (Græsk)
Kinesisk
Korean (Koreansk)
Arabic (Arabisk)
Latin1
Sync
Fransk, Spansk, Catalansk, Baskisk, Portugisisk, Italiensk, Albansk, Rætoromansk, Hollandsk, Tysk,
Dansk, Svensk, Norsk, Finsk, Færøsk, Islandsk, Irsk, Skotsk, Engelsk
Hebrew (Hebræisk)
Full
Standard
Latin1
Cyrillic (Kyrillisk)
46
ꔗ
Picture Size
ꔈPicture Size (Billedstørrelse): Vælg Full (Fuld) eller Original (Original) skærmstørrelse.
ꔈPicture Mode (Billedtilstand): Vælg Vivid (livlig), Standard, Cinema (biograf), Sport eller
Game (spil).
ꔈAudio Language (Lydsprog): Vælg Sproggruppe for lyden under afspilning af film.
ꔈSubtitle Language (Undertekstsprog): Vælg Sproggruppe for underteksten under afspilning
af film. Valgmuligheden for undertekstsprog kan variere afhængig af hvilke valg, der er af menusprog.
- Sync (synk.): Hvis videoen ikke er synkroniseret med underteksten, kan den justeres i
enheder på 0,5 sekund.
- Position (placering): Flyt placeringen af underteksten.
Bulgarsk, Hviderussisk, Makedonsk, Russisk, Serbisk og før-1990 (ikke "ghe med upturn") Ukrainsk
Engelsk, moderne Græsk
Engelsk, moderne Hebræisk
Kinesisk
Engelsk, Koreansk
Engelsk, Arabisk
ꔃ
USB
Find DivX-registreringskoden
* Bekræft projektorens DivX-registreringskodenummer.
Du kan leje eller købe film på www.divx.com/vod ved hjælp af registreringsnummeret.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til USB ved hjælp af knapperne
∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til DivX Reg. Code (DivXregistreringskode), og tryk på knappen ◉OK.
USB
ꔂMove ꔉOK
FOTOLISTE
MUSIKLISTE
FILMLISTE
FILVISNING
DivX-registrerings- kode
Deaktivering
3. Du kan se projektorens DivX-registreringskode.
• D
et er ikke tilladt at afspille lejede eller købte DivX-filer med DivXregistreringskoden fra en anden projektor. (Det er kun DivX-filer, der
matcher registreringskoden på den købte projektor, der kan afspilles).
• Video eller audio på en konverteret fil baseret på en anden DivX-codec-standard kan være ødelagt eller umulig at
afspille.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
Funktionen Deactivation (Deaktivering)
*S
let de eksisterende autentiseringsoplysninger for at modtage ny DivX-brugerautentisering til projektoren. Når denne funktion udføres, kræves fornyet DivX-brugerautentisering for at se DivX DRM-filer.
1. T
ryk på knappen MENU. Gå nu til USB ved hjælp af knapperne
∧, ∨, <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på knapperne ∧, ∨ for at gå til Deactivation (Deaktivering),
og tryk på knappen ◉OK.
USB
ꔂMove ꔉOK
FOTOLISTE
MUSIKLISTE
FILMLISTE
FILVISNING
DivX-registrerings- kode
Deaktivering
3. Gå til det ønskede elementer ved at trykke på knapperne <, >
og derefter på ◉OK-tasten.
• DRM-funktion (Digital Rights Management):
Denne teknologi og tjeneste forhindrer ulovlig brug af digitalt indhold med henblik på at beskytte ophavsretsejernes goder og rettigheder. Filen kan afspilles, så snart licensen er kontrolleret online eller på anden måde.
• Tryk på knappen BACK for at gå ud af menuskærmen.
47
USB
FILVISNING
Understøttet fil: XLS, DOC, PPT, TXT, XLSX, PPTX, DOCX, PDF
• Microsoft Office Version 97 / 2000 / 2002 / 2003 / 2007
• Adobe PDF Version 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4
- Filvisning omgrupperer dokumentet, så det måske ser anderledes ud på PC'en.
- I dokumenter med billeder synes opløsningen muligvis lavere under omgrupperingsprocessen.
- Hvis det er et stort dokument, eller hvis det indeholder mange sider, så tager indlæsningen muligvis
lang tid.
- Nogle ikke-understøttede skrifttyper erstattes muligvis af andre skrifttyper.
Skærmkomponenter
3
1. Flytter til øverste fil
2. Eksempel: Viser filens titel/mappenavn i den valgte
mappe
3. Aktuel side/sider i alt
4. Tilsvarende taster på fjernbetjeningen
FILVISNINGSide 1/1
Drive 1
Title
Requiem 2 story.txt
Date
Up Folder
Requiem 2 story.txt
2
information.ppt
Up Folder
1
ꔂ Navigation
ꔉ PopUp Menu
꘧ Page Change
4
Filvisning
1. T
ryk på knappen USB. Gå derefter til FILE VIEWER
med knapperne <, >, og tryk på knappen ◉OK.
2. Tryk på ∧, ∨, <, > for at gå til en ønsket fil, og
tryk derefter på knappen ◉OK.
Menu
Go Page
Zoom
Hide
• Tryk på knappen ∧, ∨ for at gå til forrige eller næste side.
• Go Page (Gå til side): Går til en ønsket side.
0
3
/14 page
1. Gå til Go Page med knapperne <, >, og tryk på knappen ∧ .
2. Tryk på ∧, ∨, <, > for at vælge en ønsket side, og tryk så på knappen ◉OK.
• Zoom: Zoom ind eller zoom ud.
100 %
-
+
horisontal opstilling
vertikal opstilling ◉OK
1. Gå til Zoom med knapperne <, >, og tryk på knappen ∧.
2. Tryk på <, > for at vælge en ønsket side, og tryk så på knappen ◉OK.
• Hide (Skjul): Luk menuen.
- Hvis du igen vil se menuen i fuld skærmstørrelse, skal du trykke på knappen MENU.
48
ꕉ Exit
Information
Information
Understøttet skærmvisning
* Følgende tabel viser de skærmformater, der understøttes af projektoren.
Vertical Freq.(Hz)
Format
Horizontal Freq.(kHz)
*H
vis projektoren ikke understøtter indgangssignalet, så vises meddelelsen
"Invalid Format" på skærmen.
* Projektoren understøtter DDC1/2B type som Plug & Play funktion.
(Automatisk genkendelse af PC-skærm)
* Understøttede typer PC-synkroniseringssignal: Separat type synkronisering.
* For at opnå den bedste billedkvalitet skal du justere PC-grafikkortet til
1024x768.
< DVD/DTV Input >
Signal
NTSC (60 Hz)
PAL (50 Hz)
Component-*1
HDMI-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
24 / 30 Hz
1080p
O
O
50 / 60 Hz
1080p
O
O
* Kabeltype
1- RGB til komponentkabel
2- HDMI-kabel
Vedligeholdelse
*P
rojektoren har kun brug for lidt vedligeholdelse. Du bør holde linsen ren, da al snavs og alle pletter måske vises på skærmen.
Hvis en hvilken som helst del skal udskiftes, så skal du kontakte din forhandler. Når du rengør en hvilken som helst del af projektoren, skal du altid først slukke for strømmen og tage stikket til projektoren ud.
Rengøring af linsen
Du skal rengøre linsen, når som helst du bemærker snavs eller støv på overfladen af den. Brug en luftspray eller en renseklud til
at rengøre produktet forsigtigt. Anvend luftspray eller linserengøringsmiddel, som er beregnet til dette. Kom lidt på en blød klud,
og gnid forsigtigt på linsen. Vær opmærksom på, at væske, som sprayes direkte på linsen, kan risikere at komme ind i linsen.
Rengøring af projektorens hus
Når du skal rengøre projektorens hus, skal du først frakoble strømkablet. Fjern snavs eller støv ved at tørre huset af med en blød,
tør, fnugfri klud. Fjern vanskeligt snavs eller pletter ved at tørre huset af med en klud, der er fugtet med vand og et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere eller andre kemiske opløsningsmidler, da de kan være skyld i, at huset bliver
skævt eller misfarvet.
49
Information
Udskiftning af lampen
Udskiftning af lampen
Udskiftningsintervallet for lampen afhænger af de omgivelser, som
<Projektorens frontpanel>
projektoren anvendes i.
Du kan finde oplysninger om lampens levetid i afsnittet Lamp Time i
menuen. Du skal udskifte lampen, når:
* Det viste billede bliver mørkere eller begynder at forringes.
* Lampeindikatoren er rød.
* Meddelelsen "Replace the lamp" (Udskift lampen) vises på skærmen,
når projektoren tændes.
Lampeindikatorer
Driftsindikator/temperaturindikator
Vær forsigtig, når du udskifter lampen
- Tryk på strømknappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at slukke for strømmen.
Hvis betjeningsindikator-LED'en blinker orange, skal du ikke koble hovedstrømforsyningen fra, før
betjeningsindikator-LED'en lyser konstant (orange).
- Lad lampen køle af i 1 time, før du skifter den.
- Skift kun lampen med den samme type lampe fra et LG Electronics-servicecenter. Brug af lamper af andre
fabrikater kan beskadige projektoren og lampen.
- Træk kun lampen ud, hvis du vil skifte lampen.
- Lampen skal opbevares uden for børns rækkevidde. Hold lampen væk fra varmekilder, f.eks. radiatorer, ovne osv.
- Reducer risikoen for brand ved at undlade at udsætte lampen for væsker eller fremmedlegemer.
- Placer ikke lampen i nærheden af en varmekilde.
- Sørg for, at den nye lampe er spændt forsvarligt fast med skruer. Hvis ikke, kan billedet blive mørkt, eller der kan
være øget risiko for brand.
- Rør aldrig ved lampeenhedens glas, da det kan forringe billedkvaliteten eller reducere lampens levetid.
Sådan skaffer du en ny lampeenhed
Lampemodelnummeret findes på side 54. Tjek lampemodellen, og køb den derefter hos et LG
Electronics-servicecenter.
Brug af lamper af andre fabrikater kan beskadige projektoren.
Bortskaffelse af lampeenhed
Bortskaf den brugte lampe ved at returnere den til et LG Electronics-servicecenter.
50
Information
1
Sluk for projektoren, og træk strømkablet ud.
Placer den forsigtigt på en blød overflade.
2
Fjern skruen fra lampedækslet ved hjælp af
en skruetrækker.
(Lad lampen køle af i 1 time, før du fjerner den
brugte lampe fra projektoren).
Lampehylsterskrue
3
Efter have løftet lampedækslet af, skal du fjerne
de to resterende skruer på lampen med en
skruetrækker.
4
Løft lampen ud af projektoren.
Knap
Skruer
5
Træk langsomt håndtaget ud, og fjern
lampehylsteret.
7
Spænd de skruer, du fjernede i trin 3.
(Sørg for at stramme dem godt).
6
Sæt forsigtigt den nye lampe i på den korrekte
placering. Sørg for, at den er isat korrekt.
8
Luk lampedækslet, og monter skruerne fra
trin 2 for at installere dækslet.
(Hvis lampedækslet ikke er installeret korrekt,
kan enheden ikke tændes).
Bemærk!
Brug af lamper af andre fabrikater kan beskadige projektoren eller lampen.
Kontroller, at lampen er forsvarligt fastgjort. Hvis lampedækslet ikke er installeret korrekt, kan
enheden ikke tændes. Hvis fejlen fortsætter, kan du kontakte et autoriseret LG-servicecenter.
51
Information
Betjening af projektorlampen
ADVARSEL
* Sluk ikke for projektoren mindre end 5 minutter, efter at du har tændt for den.
- Hyppige skift mellem tændt og slukket kan forringe lampens funktion.
* Fjern ikke strømkablet under aktivering af projektoren og køleventilatoren.
- Det kan medføre skader og forkorte lampens levetid.
* Projektorens levetid afhænger i vid udstrækning af brugsomgivelserne og håndteringen.
* Projektoren anvender kviksølvslampe med højt tryk, så den skal behandles forsigtigt. Stød eller overlast kan få
lampen til at eksplodere.
* Hvis du fortsætter med at anvende projektoren efter et udskiftningsinterval for lampen, kan lampen
eksplodere.
* Hvis lampen eksploderer, skal følgende procedure udføres.
- Frakobl strømkablet øjeblikkeligt.
- Luft øjeblikkeligt ud (ventilation).
- Kontroller produktets tilstand på det nærmeste servicecenter, og udskift det med en ny lampe, hvis det er
nødvendigt.
- Forsøg ikke at skille produktet ad uden hjælp fra en autoriseret tekniker.
Sådan fastgøres linsedækslet til projektoren
Sådan fastgøres linsedækslet
1
Klargør linsedækslet og stroppen, der medfølger
som tilbehør.
3
Fastgør stroppen fra hullet i projektoren til hullet i
linsedækslet, og før derefter linsedækslet igennem
stropløkken.
52
2
4
Isæt den ende af stroppen, der ikke har en
knude, i hullet i bunden af projektorens
linseområde.
Delene er nu komplet samlet som vist på
nedenstående figur.
Information
MEMO
53
Information
Specifikationer
MODEL
BX327 (BX327-JD)
Opløsning
1024 (Horisontalt) x 768 (Vertikalt) pixel
Horisontalt/vertikalt forhold
4:3 (Horisontalt:Vertikalt)
Panelstørrelse (mm)
13.97
Projektorafstand
(Skærmstørrelse)
1,6 m ~ 10 m (101,6 cm ~ 635,0 cm)
Projektor offset forhold
115 %
Afstand til fjernbetjening
6m
Videokompatibilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Strøm
AC 100 - 240 V~50/60 Hz, 3,0 A
Lydudgang
5W + 5W
Højde (mm)
90,5 (uden fod), 80 (med fod)
Bredde (mm)
291.5
Længde (mm)
260
Vægt (kg)
3.5
USB-enhed
5 V, 0,5 A (maks.)
Driftstilstand
Temperatur
I drift: 0°C ~ 40°C
Under opbevaring og transport: -20°C ~ 60°C
Luftfugtighed
I drift: 0 % ~ 80% relativ luftfugtighed
Ikke i drift: 0 % ~ 85% relativ luftfugtighed
Projektorlampe
Lampemodel
AJ-LBX3A
Lampens strømforbrug
230 W
54
Information
Meddelelse om Open Source-software
Følgende GPL implementerbare og LGPL, MPL biblioteker, der er anvendt i dette produkt, er underlagt GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 licensaftaler:
GPL IMPLEMENTERBARE:
Linux kernel 2.6, busybox, lzo, u-boot
LGPL BIBLIOTEKER:
uClibc
MPL BIBLIOTEKER:
nanox
LG Electronics tilbyder at skaffe dig en kildekode på CD-ROM til et gebyr, der dækker udgiften til
denne distribution, f.eks. udgifter til medier, forsendelse og håndtering. Send en anmodning til LG
Electronics på: [email protected]
Dette tilbud gælder i en periode på tre (3) år fra distributionsdatoen på dette produkt fra LG
Electronics.
Du kan hente en kopi af GPL, LGPL og MPL licenserne på CD-ROM'en, der fulgte med dette produkt.
Du kan også hente oversættelsen af GPL, LGPL-licenser på http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html,
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.
Dette produkt inkluderer
► cmap: copyright © 1990-1998 Adobe Systems Incorporated.
► GIF LZW Decoder: copyright © 1987, by Steven A. Bennett
► md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
► jpeg: Independent JPEG Group, copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
► libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
► OSSP str - String Handling:
- copyright © 1999-2005 Ralf S. Engelschall <[email protected]>
- copyright © 1999-2005 The OSSP Project http://www.ossp.org/
► random number generator : copyright © 1990, 1993 The Regents of the University of California.
► Standard C functions
- copyright © 1998 Softweyr LLC.
- copyright © 1988, 1993 The Regents of the University of California.
► tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
► zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.
Alle rettigheder forbeholdes.
Tilladelse gives hermed, gratis, til enhver person, der henter en kopi af denne software og forbundne
dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at håndtere Softwaren uden restriktioner, inklusive uden
begrænsning af retten til at bruge, kopiere, ændre, sammenflette, offentliggøre, distribuere, give i
underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og at tillade personer til hvem Softwaren er ydet, at
gøre dette, under forbehold af følgende betingelser:
SOFTWAREN ER YDET "SOM DEN ER" ("AS IS"), UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI,
UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER AF
SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE. I INTET
TILFÆLDE SKAL FORFATTERNE ELLER OPHAVSRETTIGHEDSINDEHAVERNE HOLDES
ANSVARLIGE OVER FOR NOGET SOM HELST KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, HVAD
ENTEN DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET
ANSVAR, OPSTÅET FRA, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF
ANDEN HÅNDTERING AF SOFTWAREN.
55
Projektorens model- og fabrikationsnummer
findes både på bagsiden og på den ene side af
projektoren. Skriv nummeret ned herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.
MODEL
SERIE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement