LG HS200, HS200G Owner's manual

LG HS200, HS200G Owner's manual
DLP PROJEKTOR
Advarsel
Dette er et klasse B produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det tilfælde kræves det muligvis, at brugeren tager passende forholdsregler.
0983
Denne projektor er i overensstemmelse med EMC-direktivet og R&TTE-direktivet.
AT DE DK ES FI
FR GB IT NL PL
PT SE
Indhold
Indhold
Sikkerhedsinstruktioner ..........................4
Den enkelte dels navn
Hoveddelen .....................................................7
Kontrolpanel ....................................................7
Tilslutninger .....................................................8
Fjernbetjening .................................................9
Isætning af batterier ........................................9
Tilbehør ...........................................................10
Valgfrie, ekstra dele ........................................10
Installation og montering
Installationsinstruktioner..................................11
Grundbetjening af projektoren ........................12
Sådan installerer du projektoren
ved brug af et trebenet stativ .........................13
Sådan bruger du
Kensington Security System ..........................13
Sådan tænder du for projektoren....................14
Sådan slukker du for projektoren....................14
Fokus og positionering af skærmbilledet ........14
Valgt tilstand for kilde ......................................14
Tilslutning
Sådan
Sådan
Sådan
Sådan
tilslutter
tilslutter
tilslutter
tilslutter
du
du
du
du
til
til
til
til
en
en
en
en
Desktop PC ..............15
videokilde .................15
DVD..........................16
DTV Set-Top Box .....16
Funktion
PICTURE(billede) Menuvalgmuligheder
Billedkontrol.....................................................17
Justering af billedtilstand.................................17
Nulstilling af billede .........................................18
Funktionen Avanceret styring..........................18
SCREEN(skærm) Menuvalgmuligheder
Sådan ændrer du PJT modus.........................20
Sådan anvender du funktionen RATIO ...........20
Sådan bruger du funktionen Keystone ...........20
Funktionen Auto konfigurering ........................21
RGB konfig. Funktion......................................21
Sådan bruger du funktionen Still.....................21
AUDIO (AUDIO) Menuvalgmuligheder
Hvad er FM Wireless Audio? (HS200/HS200G kun) ..22
Installationsvejledninger (HS200/HS200G kun) ..23
Hvad gør jeg hvis FM-signalet ikke er godt?
(HS200/HS200G kun) ........................................23
Aflytning gennem FM-modtagerens højttaler
(HS200/HS200G kun) ....................................24
Justering af lydstyrken ...................................24
Justering af højttalerbalancen.........................25
Justering af diskant .........................................25
TIME (TID) Menuvalgmulighder
Funktionen Sleep time ....................................26
Funktionen Auto Off (aut. sluk) ......................26
OPTION(Valgmuligheden) Menuvalgmuligheder
Sådan vælger du sprog ..................................26
Sådan bruger du funktionen Blank .................27
Valg af tomt billede ........................................27
Funktionen Screen Capture
(skærmsnapshot) ..........................................27
Sådan justeres skærmens luminans. .............28
Får projektoren til at tænde automatisk,
når der er strøm sluttet til ..............................28
Indstilling af tastelys........................................28
Funktionen Demo Mode (demotilstand) .........29
Funktionen Initial Setting (startopsætning) .....29
INFORMATION(Oplysninger)
Menuvalgmuligheder
For at få vist oplysninger om projektoren .......29
USB
Sådan bruges USB-enheden
Tilslutning af USB-enheden ............................30
Skub USB-enheden ud ...................................30
Forholdsregler ved anvendelse
af USB-enheden ...........................................30
PHOTO LIST (FOTOLISTE)
Skærmkomponenter........................................31
Billedvalg og popup-menu ..............................31
Fuldskærmsmenu ..........................................32
MUSIC LIST (MUSIKLISTE)
Skærmkomponenter ......................................33
Musikvalg og popup-menu..............................34
MOVIE LIST (FILMLISTE)
Understøttet filmfil ...........................................35
Forholdsregler ved afspilning af DivX ............35
Skærmkomponenter ......................................36
Filmvalg og popup-menu ...............................36
Sådan afspilles filmen ....................................37
Valg af menu over valgmuligheder .................37
Find DivX-registreringskoden .........................38
Funktionen Deactivation (deaktivering) .........38
Oplysninger
Understøttet skærmvisning .............................39
Vedligeholdelse ...............................................40
Sådan fastgør du linsens hætte
til projektoren .................................................40
Specifications ..................................................41
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den
kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsinstruktioner
Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig ulykke eller misbrug af projektoren.
➟ Sikkerhedsinstruktionerne gives på to måder, som vist nærmere herunder.
ADVARSEL : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage alvorlige personskader og endog død.
BEMÆRKNINGER : Overtrædelse af disse instruktioner kan forårsage små personskader eller skade på
projektoren.
➟ Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den et sted, hvor brugeren altid nemt kan få fat i den.
Installation indendørs
Sæt ikke projektoren i direkte
sollys eller tæt ved varmekilder så
som radiatorer, åben ild og
brændeovne.
ADVARSEL
Placér ikke brændbare materialer
ved siden af projektoren.
Giv ikke børn lov til at hænge
henover den installerede projektor.
Det kan forårsage brandfare!
Dette kan forårsage, at projektoren falder
ned og forårsager personskade eller død.
Lad være med at blokere lufthullerne i
projektoren eller begrænse lufttilførslen på nogen som helst måde.
Sæt ikke projektoren tæt ved
kilder af damp eller olie så som
en luftfugter.
Placér ikke projektoren på et
sted, hvor den måske udsættes
for støv.
Dette ville forårsage en forøgelse af temperaturen inde i enheden og kunne udgøre
en brandfare eller beskadige enheden!
Dette kan forårsage brandfare eller
fare for elektrisk stød!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
Anvend ikke projektoren et vådt
sted så som på et badeværelse,
hvor der er stor sandsynlighed
for, at den bliver våd.
Placér ikke projektoren direkte på
et gulvtæppe, lille tæppe eller et
sted, hvor ventilationen begrænses.
Sørg for at der er god ventilation
rundt om projektoren. Afstanden
mellem projektoren og væggen bør
være mere end 30 cm/12 tommer.
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Dette ville forårsage en forøgelse af
temperaturen inde i projektoren og det
kunne måske udgøre en brandfare
eller beskadige enheden.
En usædvanlig forøgelse af
temperaturen inde i enheden kan
udgøre en brandfare eller beskadige
enheden!
Det kan forårsage brandfare!
Installation indendørs
Når projektoren placeres på et
bord, skal man sørge for ikke at
placere den tæt på kanten.
BEMÆRKNINGER
Tag strømstikket ud og fjern alle
tilslutninger, før du flytter den.
Den kan falde ned og forårsage
personskade og/eller beskadige
enheden.
Ellers kan projektoren falde ned og
forårsage alvorlig skade på et barn
eller en voksen og alvorlig skade på
projektoren.
Anvend kun et passende stativ
Strøm
En jordledning bør tilsluttes.
Hvis du ikke tilslutter en jordledning, er der
en mulig fare for elektrisk stød forårsaget af
strømlækage. Hvis det ikke er muligt at
anvende jordledning, så bør du anvende et
separat relæ, der skal installeres af en
uddannet elektriker. Tilslut ikke jordledninger
til telefonkabler, lynafledere eller gasledninger.
4
Anvend kun projektoren på en
plan og stabil overflade.
ADVARSEL
Netstikket bør stikkes fuldstændigt
ind i stikkontakten, således at man
undgår brandfare!
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
Sæt ikke tunge ting på
strømkablet.
Dette kan forårsage ildebrand eller
fare for elektrisk stød!
Sikkerhedsinstruktioner
Strøm
ADVARSEL
Rør aldrig ved stikket med våde
hænder.
Anvend ikke alt for mange stik i
net multi-stikkontakten.
Det kan forårsage fare for elektrisk
stød!
Det kan resultere i overophedning af
stikkontakten og forårsage brandfare!
Strøm
Du bør undgå, at der samler sig
støv på stikkets ben eller på
stikkontakten.
Det kan forårsage brandfare!
BEMÆRKNINGER
Tag grundigt fat i stikket, når du
tager det ud. Hvis du trækker i
ledningen, beskadiges den
muligvis.
Sæt ikke stikket i, når strømkablet
eller stikket er beskadiget, eller
hvis en hvilken som helst del af
stikkontakten er løs.
Det kan forårsage brandfare!
Dette kan forårsage brand, fare for
Dette kan forårsage ildebrand eller fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden! elektrisk stød eller beskadige enheden!
Sørg for, at strømkablet ikke
kommer i kontakt med skarpe eller
varme genstande så som
varmeapparater.
Sæt projektoren på et sted, hvor
folk ikke falder over eller træde på
strømkablet.
Tænd og sluk ikke for projektoren ved at sætte stikket i eller tage
stikket ud af stikkontakten på væggen.
(Brug ikke stikket som afbryderkontakt).
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Det kan forårsage en mekanisk fejl eller være årsag til elektrisk stød.
Anvendelse
Sæt ikke ting med væske
ovenpå projektoren så som en
urtepotte, en kop, eller kosmetik
og lys.
Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden!
ADVARSEL
I tilfælde af et voldsomt stød eller
skade på projektoren skal du
slukke for den og tage stikket ud af
stikkontakten samt kontakte
servicecentret.
Sørg for at der ikke falder noget
ned i projektoren.
Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Hvis du spilder vand ned i projektoren, så skal du straks tage stikket
ud af stikkontakten og tage kontakt til et servicecenter.
Bortskaffelse af batterier skal ske
på forsigtig og sikker vis.
Dette kan give elektrisk stød eller beskadige enheden!
Hvis et barn sluger et batteri, så skal
du straks kontakte en læge.
Fjern ikke nogen som helst
dæksler (udover dækslet til
linsen). Stor risiko for elektrisk
stød!
Lad være med at se direkte ind i
linsen, når projektoren er i brug.
Du kan få en øjenskade!
Rør ikke ved metaldele under
eller lige efter betjening, da huller
og lampedæksel forbliver meget
varme!
Vær forsigtig med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de tilsluttes et særligt kredsløb: Dvs. et kredsløb med enkelt
udgang, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb.
For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugervejledning.
Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede
vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket abelisolering er
farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du
kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket
ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en
autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det,
klemme det i en dør og træde på det. Vær opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet
kommer ud fra apparatet.
5
Sikkerhedsinstruktioner
Anvendelse
ADVARSEL
Rør aldrig ved vægstikkontakten,
når der er en gaslækage, men
åbn vinduerne og udluft rummet.
Lad være med at se direkte ind i
laserstrålen, da det kan forårsage
øjenskade!
Når projektorlampen er tændt,
skal døren til linsen været åben,
eller linsens hætte skal være
fjernet.
En gnist kan forårsage ildebrand eller
forbrænding.
Anvendelse
BEMÆRKNINGER
Sæt ikke tunge ting ovenpå
projektoren.
Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade!
Anvend ikke skarpt værktøj på
projektoren, da det vil beskadige
projektorens hus.
Vær omhyggelig med ikke at
støde til linsen, især når du
flytter projektoren.
Rør ikke ved projektorens linse.
Den er skrøbelig og går let i
stykker.
Hvis et billede ikke vises på
skærmen, skal du slukke for
enheden og tage stikket ud af
stikkontakten samt kontakte
servicecentret.
Lad være med at tabe
projektoren og tillad ikke voldsomme stød.
Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade!
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
ADVARSEL
Brug ikke vand til rengøring af
projektoren.
Dette kan forårsage beskadigelse af
projektoren eller fare for elektrisk
stød.
I det usandsynlige tilfælde af røg
eller en mærkelig lugt fra
projektoren, skal du slukke for
den og tage stikket ud af
vægstikkontakten og kontakte din
forhandler eller et servicecenter.
Brug en luftspray eller en blød
klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at
fjerne støv eller pletter på
projektorens linse.
Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
Rengøring
Kontakt et servicecenter én gang årligt for
at få renset de indvendige dele i projektoren.
Ophobet støv kan forårsage mekanisk fejl.
BEMÆRKNINGER
Når du rengør delene af plastik så som projektorens hus, så skal du tage stikket
til projektoren ud og tørre projektoren af med en blød klud. Brug ikke
rengøringsmidler, sprøjt ikke vand på den, og tør den ikke af med en våd klud.
Brug især ikke rengøringsmidler (vinduesrens), bil- eller industripoleringsmidler,
slibemidler eller voks, benzen, alkohol osv., da disse produkter kan beskadige
produktet. Brug en luftspray eller en blød klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv eller pletter på projektorens linse.
Det kan forårsage ildebrand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet (deformation,
korrosion og beskadigelse).
Andet
ADVARSEL
Forsøg ikke at reparere projektoren på egen hånd. Kontakt din forhandler eller et servicecenter.
Dette kan forårsage beskadigelse af projektoren og kan give et elektrisk stød, lige som det kan ugyldiggøre garantien!
Andet
6
BEMÆRKNINGER
Sørg for at tage stikket ud, hvis du ikke skal bruge projektoren i en
længere periode.
Sammenbland ikke gamle og nye
batterier.
Ophobet støv kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden!
Det kan få batterierne til at
overophede og lække.
Den enkelte dels navn
Den enkelte dels navn
Hoveddelen
* Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse punkter (røde, blå eller
grønne) på projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke altid en fejlfunktion.
Drejeknap til linseforskydning
Højttaler
Højttaler
Luftudgang
Forreste fjernbetjeningssensor
Kontrolpanel
Knappen INPUT
INPUT
/
/
/
Knappen
Justerer menufunktionerne.
Når det ikke vises på OSD skærmen (påskærmen visning), kan du kontrollere lydstyrken med knappen
/
Button
Knappen MENU
Vælger eller lukker menuer.
OK knap
Kontrollerer aktuelle mode og gemmer
funktionsændringen.
POWER Button
Turn ON/OFF the projector.
7
Den enkelte dels navn
Tilslutninger
IR (sensor til fjernbetjening)
* For nem brug af fjernbetjeningen skal du ikke lukke IR terminalen.
Hovedtelefonstik
VIDEO IN
AUDIO IN
DC IN
Stik til Kensington
Security System
(Der henvises til
side 13)
8
USB
HDMI
RGB IN
* HDMI-/USB-stikkene kan muligvis ikke bruges samtidigt, hvis stikkene
er for store.Benyt venligst stik i standardstørrelse.
Den enkelte dels navn
Fjernbetjening
Knappen MUTE
Knappen INPUT
Knappen POWER (strøm)
Knappen VOLUME +, -
Knappen KEYSTONE +, -
Knappen RETURN
Knappen
OK,
/
/
Knappen MENU
/
Knappen AUTO
Knappen USB
Knappen BLANK
Knappen Q.MENU
Kontrolknapper på USB-enheden
Funktionsknappen STILL
(Virker som knappen STILL i
enhver mode bortset fra DivX.)
Knappen PAGE D
Knappen PAGE E
Knappen MARK
Isætning af batterier
FORSIGTIG
EKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI.
BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
(A)
(B)
1. Låget til batteriet fjernes ved at
trække det i pilens retning [A].
Træk låget ud i pilens retning [B].
2. Batteriet lægges i med plussiden (+)
opad.
3. Sæt låget på igen.
BEMÆRK!
●
●
●
Brug kun et 3V litiumbatteri (CR2032).
Bortskaffelse af brugte batterier bør ske i henhold til de lokale bestemmelser.
Tag batteriet ud, hvis projektoren ikke skal bruges i en længere periode.
9
Den enkelte dels navn
Tilbehør
3V batteri
Fjernbetjening
Strømkabel
Brugervejledning
Computerkabel
Transporttaske
(Kun til model
HS200G/HS201G)
Adapter
Brugervejledning til CD
Klud til rengøring
af produktets
ydre
RGB til komponentkabel
Linsehætte & rem
BEMÆRK!
●
●
●
Du kan bruge fjernbetjeningen i op til 6 m afstand og indenfor 30 grader
(venstre/højre) i modtageenhedens område.
Når kablerne er tilsluttet i stikkene bag på enheden, anbefales det, at fjernbetjeningen bruges på under 3 m afstand og indenfor 30 grader
(venstre/højre).
Når du transporterer fjernbetjeningen i rejsetasken, skal du sørge for, at
knapperne på fjernbetjeningen ikke trykkes ind af projektor, kabler, dokumenter eller andet tilbehør i tasken. Ellers kan det reducere batteriets levetid
betydeligt.
30°
30°
Valgfrie, ekstra dele
* Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at købe disse emner.
* Valgfrie dele kan udskiftes uden forudgående varsel til forbedring af produktets kvalitet, og nye valgfrie dele kan tilføjes.
Loftsmonteringsdele til projektoren
Projektorskærm
Trefod
Video kabel
10
Audiokabel
Komponentkabel
HDMI Kabel
Installation og montering
Installation og montering
Installationsinstruktioner
* Placér ikke projektoren under følgende forhold. Det kan forårsage fejlfunktion eller skade på produktet.
Sørg for at der er god ventilation rundt om projektoren.
● Projektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i
● Placér ikke projektoren direkte på et gulvtæppe, lille
● Skub aldrig til projektoren og spild ikke nogen som helst
● Lad der være tilstrækkelig afstand (30 cm/12 tom-
bunden og ventilationshuller (udblæsning) øverst. Lad
være med at blokere eller placere noget som helst tæt
ved disse åbninger, da der ellers kan opstå varmeophobning inde i apparatet, hvilket vil forårsage billedforringelse eller skade på projektoren.
væske ned i projektoren.
tæppe eller lignende overflade. Det forhindrer
muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren
forneden. Dette produkt bør kun monteres på en
væg eller i et loft.
mer eller mere) rundt om projektoren.
Placér denne projektor på et sted, hvor der er passende temperatur- og luftfugtighedsforhold.
● Installér denne projektor udelukkende på steder med passende temperatur- og luftfugtighed. (der henvises til s.41)
Placér ikke projektoren på et sted, hvor den kan blive dækket af støv.
● Dette kan forårsage overophedning af projektoren.
Blokér ikke huller og åbninger i projektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte
punkter og/eller lyse punkter (rød, blå, grøn) som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et
helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke en fejlfunktion.
For at få vist DTV-programmer er det nødvendigt at købe en DTV-modtager (Set-top Box) og forbinde den
med projektoren.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt under betjening
● Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis pæren er udstyret med elektronisk ballast, eller hvis der er isat en pære med
tre bølgelængder. Udskift disse pærer med produkter af international standard, så fjernbetjeningen kan anvendes på
normal vis.
11
Installation og montering
Grundbetjening af projektoren
1.Placér projektoren på en robust og vandret overflade sammen med PC'en eller AV-kilden.
2.Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den faktiske
størrelse på billedet.
3.Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis projektoren ikke er indstillet i en ret vinkel,
så bliver skærmbilledet ujævnt. Hvis dette sker, så kan keystone-justeringen korrigere dette (der henvises til side 20).
4.Tilslut kablerne fra projektoren til øvrige forbundne kilder og en vægstikkontakt.
projektorafstand baseret på billedformatet
Screen
X/2
Projektor offset forhold:100%
Skærmlængde(X)
X/2
Projektorafstand (D)
Y/2
Skærm
Skærmbredde (Y)
58,2mm
Y/2
Projektorafstand (D)
4 : 3 billedformat
Skærmstørrelse
(inch)
12
Skærmstørrelse
(mm)
Skærmbredde
(mm)
Skærmlængde
(mm)
Projektorafstand (D)
(mm)
Installation og montering
Sådan installerer du projektoren ved brug af et trebenet stativ
* Du kan installere denne projektor ved brug af et trebenet stativ til et kamera. Du kan montere en projektor i stedet for et kamera på et trebenet stativ til et kamera.
* Ved stabilisering af trefoden anbefaler vi en låsebolt med standardstørrelse på 4,5 mm eller derunder. Låsebolten må højst
være 6,5 mm.(Hvis den er længere, kan den beskadige projektoren.)
Tilslutningsdelen til projektoren
Tilslutningsdelen til trebenet stativ
+
=
Bottom side of Projector
Trebenet stativ
til kamera
Her er projektoren monteret på det trebenede stativ
Sådan bruger du Kensington Security System
● Projektoren har et stik til et ‘Kensington’ Security System på bagpanelet. Tilslut kablet til ‘Kensington’ Security System
som vist herunder.
● For detaljeret installation og anvendelse af Kensington Security System henvises der til brugervejledningen,
der følger med Kensington Security System sættet.
Og hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man gå ind på adressen http://www.kensington.com, internethjemmesiden for firmaet Kensington, der handler med dyrt elektronisk udstyr så som notebook PC'ere eller
projektorer.
● Kensington Security System er et valgfrit emne.
13
Installation og montering
Sådan tænder du for projektoren
1. Tilslut strømkablet korrekt.
2. Sæt strømkablet til, og vent et øjeblik, før du trykker på POWER-knappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. (Lyset tændes (on) i kontrolpanelet.)
● Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen eller på knappen INPUT på kontrolpanelet for at vælge indgangssignal.
● Når du trykker på knappen POWER på kontrolpanelet, når du starter projektoren, tændes lyset i alle knapperne i kontrolpanelet.
Sådan slukker du for projektoren
Tryk på knappen POWER (tænd/sluk) på det øverste panel eller på knappen POWER (tænd/sluk) på fjernbetjeningen.
Fokus og positionering af skærmbilledet
Når der fremkommer et billede på skærmen, skal du kontrollere, om det er i fokus og passer godt til
skærmen.
Focus ring
* Billedfokus justeres ved at dreje fokuseringsringen.
Valgt tilstand for kilde
1. Tryk på knappen INPUT på bagpanelet eller INPUT på fjernbetjeningen.
Input List
Component
Video
RGB
HDMI
2. Hvis du vælger et indgangssignal via knappen INPUT på fjernbetjeningen eller INPUT på kontrolpanelet,
konverterer det kun projektoren til en tilsluttet indgang. Du kan konvertere den til alle indgange med
knappen
, .
* Indgangen Component er altid aktiv, og den understøtter ikke plug & play-funktionen.
14
Tilslutning
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en Desktop PC
* Du kan tilslutte projektoren til en computer med VGA, SVGA, XGA og SXGA udgang.
* Der henvises til side 39 vedr. understøttede skærmvisninger til projektoren.
< Sådan tilslutter du >
Audiokabel
1. Tilslut computerkablet til RGB IN på projektoren.
2.Forbind AUDIO IN på projektoren og computerens
audioudgang med audiokablet.
* Hvis du indstiller din computer til at sende signaler til både din
computer og den eksterne projektor, så vises billedet på den
eksterne projektor muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du
indstille udgangs-moden på din computer til udelukkende at
sende signal til den eksterne projektor. For yderligere
oplysninger henvises du til betjeningsanvisningerne, der fulgte
med din computer.
Komponentkabel
Audiokabel
Komponentkabel
Sådan tilslutter du til en videokilde
* Du kan tilslutte en VTR, et videokamera eller en hvilken som helst anden kompatibel videobilledkilde til projektoren.
< Sådan tilslutter du >
1.Forbind VIDEO IN på projektoren og videokildens
udgangsstik med videokablet.
Video kabel
Audiokabel
2. Forbind AUDIO IN på projektoren og audiokildens
udgangsstik med audiokablet.
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
<VCR>
15
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en DVD
* Udgangsjack-stikkene (Y, PB, PR) på DVD'en er muligvis mærket som Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr i henhold til udstyret.
< Sådan tilslutter du en HDMI kilde >
HDMI Kabel
1.Forbind projektorens HDMI og DVD-afspillerens HDMIudgang med et HDMI-kabel.
(R) AUDIO (L)
2.Indstil DTV-receiverens opløsning til en af følgende:
480p(576p)/720p/1080i/1080p.
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
<DVD>
< Sådan tilslutter du en komponentkilde >
Audiokabel
1. Når du har tilsluttet DVD'en til RGB Component-kablet til
Component kablet, skal du tilslutte det til projektorens RGB IN
terminal.
<DVD>
* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jackstikkenes farver med komponentkablets farver. (Y=grøn, PB=blå,
PR=rød)
2. Forbind AUDIO IN på projektoren og audiokildens
udgangsstik med audiokablet.
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
Komponent kabel
RGB til komponentkabel
Sådan tilslutter du til en DTV Set-Top Box
* For at modtage D-TV-programmer skal du købe en D-TV-modtager (Set-top Box) og forbinde den med projektoren.
* Der henvises til brugervejledningen til DTV Set-Top Box vedrørende forbindelse mellem projektor og DTV Set-Top Box.
< Sådan tilslutter du en HDMI kilde >
<D-TV Set-Top Box>
1.Forbind projektorens HDMI og DVD-afspillerens HDMIudgang med et HDMI-kabel.
(R) AUDIO (L)
2.Indstil DTV-receiverens opløsning til en af følgende:
480p(576p)/720p/1080i/1080p.
HDMI Kabel
< Sådan tilslutter du en komponentkilde >
Audiokabel
1. Når du har tilsluttet Component-kablet fra D-TV Set-Top Box'en til RGB
tilComponent kablet, skal du tilslutte det til projektorens RGB IN terminal.
(R) AUDIO (L)
16
DTV OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
<D-TV Set-Top Box>
* Når du tilslutter komponentkablet, så skal du matche jack-stikkenes farver
med komponentkablets farver. (Y=grøn, PB=blå, PR=rød)
2. Forbind AUDIO IN på projektoren og audiokildens udgangsstik
med audiokablet.
HDMI OUTPUT
HDMI OUTPUT
RGB til komponentkabel
Komponent kabel
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Funktion
Funktion
* I denne vejledning er OSD (On Screen Display) (på-skærmen visning) muligvis forskellig fra den på din projektor, da
den blot er et eksempel på hjælp til betjening af projektoren.
* Denne betjeningsvejledning forklarer hovedsagligt betjening i RGB (PC) mode.
PICTURE(billede) Menuvalgmuligheder
Billedkontrol
Q-Menu
* Brug Picture mode for at indstille projektoren til den bedste billedkvalitetsvisning.
Aspect Ratio
Picture Mode
1. Tryk på Q.MENU-tasten på fjernbetjeningen.
16:9
F
Eject
Eject USB
-tasterne for at flytte til Picture Mode (billedtilstand).
,
G
Off
Sleep Timer
2. Tryk på
Vivid
Close
3. Tryk på knappen
●
●
at vælge den ønskede billedkvalitet.
,
F
Vivid
G
F
Expert2
G
F
Standard
F
G
Cinema
F
Expert1
G
G
F
Sport
G
F
Game
G
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen EXIT for at gå ud af menuskærmen.
Justering af billedtilstand
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til PICTURE ved hjælp af knapperne
, , ,
og tryk på knappen OK.
2. Tryk på
tas ten.
,
for at flytte til en ønsket funktion og derefter på
3. Brug knapperne
knappen OK.
●
●
●
●
,
OK-
for at foretage en ønsket justering og tryk så på
PICTURE
Picture Mode
Move
: Standard
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
5
• Color
70
• Tint
0R
• Advanced Control
• Reset
OK
G
Du kan indstille forskellige billedværdier for hver indgang og Picture Mode
(billed-modus).
Hvis du gemmer, efter at du har foretaget justeringer, vises (User) i justeret
Picture Mode (billed-modus). (except Expert 1/2)
Du skal udføre Picture Reset (genindstil billede) for hver Picture Mode
(billed-modus) for at gendanne tilbage til standard fabriksindstillinger.
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
17
Funktion
Nulstilling af billede
* Indstilling af det valgteADV PICTURE Funktionen (avanceret genindstilling afbillede) for hver indgang og Picture Mode
(billed-modus) går tilbage til standard fabriksindstillinger.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til ADV. PICTURE ved hjælp af knapperne , , , og tryk på knappen OK .
2. Tryk på ,
OK-tasten.
●
-tasterne for at flytte til Reset (nulstilling) og derefter på
PICTURE
Picture Mode
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Move
OK
: Standard(User)
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
5
• Color
70
• Tint
0R
• Advanced Control
• Reset
G
Funktionen Avanceret styring
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til ADV. PICTURE ved hjælp af
knapperne , , , og tryk på knappen OK .
< Når Picture Mode(billed-modus) er
Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game >
PICTURE
2. Gå til en undermenu med knappen . Brug nu knapperne
gå til Advanced Control og tryk på knappen OK.
3. Flyt til ønsket punkt med
4. Brug knapperne ,
på knappen OK.
,
,
for at
tasterne
for at foretage en ønsket justering og tryk så
Color Temperature
F
Move
Dynamic Contrast
Picture Mode
: Standard
Dynamic Color
• Contrast
50
Noise
Reduction 50
• Brightness
• Sharpness
5
Gamma
• Color
70
Black
Level
• Tint
0R
• Advanced
Control
Film
Mode
• Reset
Color Gamut
Medium
G
OK
High
High
Medium
Medium
High
G
Off
Wide
On
Edge Enhancer
Close
●
●
●
Du kan indstille forskellige billedværdier for hver indgang og
Picture Mode (billed-modus).
Lav Reset Picture Mode (i billedtilstand) for genskabelse af
fabriksindstillinger.
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af
menuskærmbilledet.
< Når Picture Mode(billed-modus) er Expert 1/2 >
PICTURE
Dynamic Contrast
F
Move
Noise Reduction
Picture Mode
: Standard
Gamma
• Contrast
50
Black
Level
• Brightness
50
• Sharpness
5
Film
Mode
• Color
70
Color
Standard
• Tint
0R
• Advanced
Color
Gamut Control
• Reset
Edge Enhancer
E
Close
18
Medium
OK
High
High
Medium
Medium
High
G
Off
Wide
G
Funktion
farvetemperatur
dynamisk kontrast
dynamisk farve
støjreduktion
●
Indstil til varm for at få varmere farver, såsom rød, eller indstil på kold for gøre billedet mere blåt.
●
Just erer kontrasten, så den bliver bedst mulig og i overensstemmelse med skærmens lys styrke.
Billedet bliver bedre ved at gøre ly se dele lysere og mørke dele mørkere.
●
Justere r skærmfarver, så de bliver mere ægte, mættede og klare. Den funktion forstærker nuancer,
mættethed og luminans, så rød, blå, grøn og hvid ser mere levende ud.
●
Reducerer skærmstøj uden at ødelægge videokvalitet en.
lav : Gør billedets mørke og grå mellemtoner lysere.
medium: Viser oprindelige billed niveauer.
høj: Gør billedets mørke og grå m ellemtoner mørkere.
gamma
●
Du kan justere lysstyrken i billedets mørkeog grå mellemtoner.
lav: Skærmbilledets reflektion bliver mørkere.
høj: Skærmbilledets reflektion bliver lysere.
automatisk: Finder skærmbilledets sortniveau og indstiller det automatisk på høj eller lav.
sortniveau
filmtilstand
●
Indstiller skærmbilledets sortniveau korrekt.
●
Denne funktion er deaktiveret i RGB-tilstand.
●
Får video-clips opt aget som film til at se mere naturlige ud ved at fjerne rystelser.
DVD- og Blu-ray-film optages med 24 bille der pr. sekund.
●
standard: Viser standardfarveom råde.
farvegamut
bred: Tilstand til indstilling af skær mbilledets varme farveområde.
●
Maksimere farveanvendelsen for at øge farvekvaliteten.
●
I avanceret betjeningstilstand er denne fun ktion aktiveret i ”farvete mperatur – varm”.
kantforbedring
●
Gengivervideoens kanter klarere og tydeligere.
farvestandard
●
Skift farve på en anden video til HD-farve.
●
- Denne funktion er mulig i Expert 1/2-tilstand (ekspert 1/2).
Med denne funktion kan du overordnet ind stille skærmens farve efter eget ønske.
hvidbalance
a. metode : 2 point
- mønster: indvendigt, udvendigt
- (rød/grøn/blå-kontrast, rød/grøn/blå-luminans: Justeringsområdet er -50 ~50.
b. metode : 20 IR E-point - mønster: indvendigt, udvendigt
IRE (Institute of Radio Engineers): en enhed, der anvendes til at vise videosignalets størrelse og kan sættes
på hhv. 5, 10, 15 - 95, 100.
Du kan justere rød, grøn eller blå inden for hver indstilling.
- rød/grøn/blå: Justeringso mrådet er -50 ~ 50.
●
farvestyringssystem
- Denne funktion er mulig i Expert 1/2-tilstand (ekspert 1/2)..
Som værktøjet, der benyttes af eksperternetil at foretage justeringer ved hjælp af testmønstre,
påvirker dette ikke andre farver,men kan benyttes til selektivt at justere de6 farveområder
(rød/grøn/blå/cyan/magenta/gul).
Farveforskellen vil måske ikke være tydelig, hvis du foretager justeringer generelt for video.
Justerer rød/grøn/blå/gul/cyan/magenta.
- farverne rød/grøn/blå/gul/cyan/magenta: Justeringsområdet er -30 ~ +30.
- farverne rød/grøn/blå/gul/cyan/magenta: Justeringsområdet er -30 ~ +30.
- Denne funktion er deaktiveret i PC-tilstand.
19
Funktion
SCREEN(skærm) Menuvalgmuligheder
Sådan ændrer du PJT modus
* Med denne funktion drejes det viste billede omvendt eller vender horisontalt.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til SCREEN ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
,
2. Gå til en undermenu med knappen . Brug nu knapperne
PJT Mode og tryk på knappen
OK.
3. Flyt til ønsket punkt med
●
●
●
●
,
,
SCREEN
,
PJT Mode
Aspect Ratio
Keystone
RGB Config.
for at gå til
,
-tasterne, og tryk derefter på
Move
OK
: Front
: 16 : 9
-
+
OK-tasten
Vælg Rear(bagerst), når du fremviser bagfra på den transparente skærm, der er købt separat.
Vælg Ceiling(loft), når du monterer produktet i loftet.
Når PJT Screen (projektorlærred) er Rear (bag)/Ceiling (loft), skiftes automatisk mellem højre/venstre højttaler.
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Sådan anvender du funktionen RATIO
* Benyt funktionen for billedtilstand til at indstille projektoren til bedste billedvisning.
Q-Menu
1. Tryk på knappen Q.MENU på fjernbetjeningen.
Aspect Ratio
2. Tryk på knappen
,
for at vælge emne Aspect Ratio.
F
Picture Mode
for at vælge den ønskede skærmstørrelse.
Eject
Eject USB
G
F
Just Scan
G
F Set By Program G
F Cinema Zoom1 G
F
Zoom
G
F
F
4:3
,
16:9
G
Off
Sleep Timer
3. Brug knapperne
16:9
Vivid
Close
G
●
Visse valgmuligheder er, afhængigt af indgangssignalerne, måske ikke til rådighed.
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
● Tryk på knappen RETURN for at gå ud af menuskærmen.
●
Sådan bruger du funktionen Keystone
* Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren, og når billedet har trapezform.
* Du skal kun bruge funktionen Keystone (trapezkorrektion), når du ikke kan opnå den bedste projektorvinkel.
1. Tryk på knappen KEYSTONE +, - på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen KEYSTONE +, - for at justere skærmen, som du ønsker
den.
●
●
20
Keystone kan justeres fra -40 til 40.
Tryk på knappen MENU to gange eller på knappen RETURN for at gå ud af
menuskærmen.
•Keystone
0
F
-
+
OK
G
Funktion
Funktionen Auto konfigurering
* Med denne funktion er du sikret den bedste videokvalitet via automatisk justering af den horisontale størrelse og synkronisering af billedet.
* Funktionen Auto Tracking fungerer kun i RGB indgang.
Tryk på knappen AUTO på fjernbetjeningen.
Funktionen Auto configure fungerer kun i RGB indgang. Hvis du udfører skærmindstillinger på en video fra PC grafiske signaler, finder du muligvis ikke en optimal
status. Udfør funktionen Auto configure ved et stillbillede.
● Du kan også bruge denne funktion ved at bruge knappen MENU.
●
Auto configure
RGB konfig. Funktion
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til SCREEN ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
,
,
,
RGB Config.
Resolution
Move
G
Menu
Prev.
✔ 1024 x 768
1280 x 768
2. Tryk på knappen
for at vælge emnet RGB Config. og tryk så på knappen
,
OK.
Auto Configure
1360 x 768
Position
Size
3. Gå til et ønsket emne med knapperne
4. Tryk p å knappen ,
tryk s å p å knappen
,
,
,
og tryk så på knappen
.
for at justere sk æ rmen,som du ø nsker den, og
Phase
Reset
OK.
●
Resolution (opløsning) kan vælges mellem 768-opløsning (1024x768/1280x768/1360x768,
60Hz) og 1050-opløsning (1400x1050/1680x1050, 60Hz).
● Tryk på knappen RETURN for at gå ud af menuskærmen.
Sådan bruger du funktionen Still
1. Tryk på knappen STILL på fjernbetjeningen.
* Du kan fastfryse indgangsbilledet.
<Bevægeligt billede>
<Still-billede>
2. For at gå ud af STILL skal du trykke på en hvilken som helst knap.
* Funktionen STILL ophører automatisk efter ca. 10 minutter.
21
Safety Instructions
AUDIO (AUDIO) Menuvalgmuligheder
Hvad er FM Wireless Audio?
(HS200/HS200G kun)
FM Wireless Audio er en funktion til at udsende lydsignaler fra projektoren via FM-frekvensen (88,1 MHz ~ 107,9
MHz)
Frekvensen på projektoren og FM-modtageren skal være den samme for at lyden fra FM skal modtages normalt.
Signalet kan modtages ved at brug af FM modtaget inden for en afstand på 3 meter.
Lyd signal 88,1 MHz ~ 107,9 MHz
< Den anbegalede brug vifte af FM-modtager >
En FM-modtager kan modtage indenfor 5 m med korrekt antennelængde og -retning.
FM-modtager
Modtagerafstand
Indenfor 3 m
45°
45°
Projektor
45°
45°
< Den anbefalede l æ ngde p å FM antennen >
For Monopole antenner 0.8 m- 1.5 m
22
Safety Instructions
Installationsvejledninger (HS200/HS200G kun)
● Hvis
det anvendes i medicinsk miljø kan det give fejl på instrumentet. Anvend det ikke i medicinsk miljø .
● Hold
afstand mellem projektor og FM modtager indenfor 3 m.
● Lyden
fra modtageren bliver ikke optimal ved en afstand på mere end 3 m.
● Juster
placeringen af FM-modtageren og antennen til signalstyrken er god.
● Afhængig
af hvor udstyret er installeret og miljøet omkring, så kan dækningsområdet mindskes og lydproblemer
kan opstå .
- Hvis et objekt er placeret tæt på projektoren og FM-modtageren.
- Hvis et objekt kommer for tæt på projektoren og FM-modtageren.
- Hvis en FM-modtager er placeret til venstre, hø jre eller diagonalt for projektoren.
- Hvis projektoren eller FM-modtageren er placeret inden i et metalskab.
- Hvis et andet FM-udstyr anvedes i nærhenden af samme frekvens.
- Hvis der findes en radiosending på samme frekvens.
- Hvis der anvendes støv, fugt eller et varmt miljø.
Hvad gør jeg hvis FM-signalet ikke er godt? (HS200/HS200G kun)
● Juster
● Hvis
antennen på FM-modtageren eller placer FM-modtageren et andet sted.
der intet eller lavt Audio signal i 55 sekunder, slukker FM Wireless Audio funktionen automatisk.
● Check
inkommende lydsignal.
● Check
at strømmen på projektoren og FM-modtagen er sat til.
● Check
om der er forhindringer mellem projektoren og FM-modtageren.
● Check
om der findes metalgenstanden eller elektroniske produkter i nærhenden.
● Check
om der findes et radiosignal som sender på samme frekvens.
● Check
om der findes en radiokanal som sender på samme frekvens, ændre til en ny frekvens på projektoren.
23
Funktion
Aflytning gennem FM-modtagerens højttaler
(HS200/HS200G kun)
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til AUDIO ved hjælp af knapperne
, , ,
og tryk på knappen OK .
2. Tryk på knappen
så på knappen
for at vælge emnet FM Wireless Audio og tryk
,
OK.
3. Tryk på knappen
,
for at vælge emnet On og tryk så på knappen
OK.
4. Tryk på knappen
knappen
5. Tryk på
,
for at vælge emnet Frequency og tryk så på
OK.
,
-tasterne for at justere frekvens og derefter på
OK-tasten.
6. Sæt FM-modtagerens frekvens til det samme som projektorens frekvens.
●
Indstilling FM Wireless Audio (trådløs FM-lyd) til On (tændt) deaktiverer
funktionerne quiet/volume/balance/high(tavs/lydstyrke/balance/høj).
● Der kan være forskelle i modtageafstanden og lydkvaliteten afhængigt af
typen af FM-modtageren og installeringsmiljøet.
● FM-frekvensen ligger fra 88,1 MHz~ 107,9 MHz.
● Hvis du hverken bruger FM-modtager eller et audiosignal fra produktet,
sættes indstillingen til off (Fra).
● Når strømmen sluttes igen, ændres det til status off (Fra).
● Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærm
billedet.
Justering af lydstyrken
Tryk på knappen VOLUME +, - på fjernbetjeningen.
●
Hvis FM Wireless Audio (trådløs FM-lyd) er On (tændt), fungerer den ikke.
Justér på FM-modtageren.
● Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
24
AUDIO
Move
OK
FM Wireless Audio : Off
• Frequency
88.1 MHz
Volume
50
Balance
0 L
Treble
0
R
Funktion
Justering af højttalerbalancen
* Justér lyden fra venstre/højre højttaler efter egen smag og rumforholdene.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til AUDIO ved hjælp af knapperne
,
og tryk på knappen
,
2. Brug nu knapperne
3. Tryk på
ten.
,
,
,
OK.
for at gå til Balance og tryk på knappen
-tasterne for at justere lydbalancen og derefter på
OK.
AUDIO
Move
OK
FM Wireless Audio : Off
• Frequency
88.1 MHz
Volume
50
Balance
0 L
Treble
0
R
OK-tas-
●
Hvis FM Wireless Audio (trådløs FM-lyd) er On (tændt), fungerer den ikke.
Justér på FM-modtageren. .
● Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Justering af diskant
* Justér diskant efter egen smag og rumforholdene.
AUDIO
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til AUDIO ved hjælp af knapperne
,
,
,
og tryk på knappen
2. Brug nu knapperne
3. Tryk på
tasten.
,
,
OK.
for at gå til Treble og tryk på knappen
-tasterne for at justere diskantlyden og derefter på
OK.
Move
OK
FM Wireless Audio : Off
• Frequency
88.1 MHz
Volume
50
Balance
0 L
Treble
0
R
OK-
●
Hvis FM Wireless Audio (trådløs FM-lyd) er On (tændt), fungerer den ikke.
Justér på FM-modtageren.
● Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
25
Funktion
TIME (TID) Menuvalgmulighder
Funktionen Sleep time
Q-Menu
* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det forudindstillede
klokkeslæt er passeret.
1. Tryk på knappen Q.MENU på fjernbetjeningen.
Aspect Ratio
16:9
Picture Mode
Vivid
Sleep Timer
2. Brug nu knapperne
,
F
Eject USB
for at gå til Sleep Timer.
Off
G
Eject
Close
3. Tryk på knappen
F
F
●
●
at vælge den ønskede billedkvalitet.
,
Off
G
240 Min.
10 Min.
F
G
F
180 Min.
G
20 Min.
F
G
120 Min.
F
G
G
F
30 Min.
G
F
60 Min.
G
F
90 Min.
G
Du kan bruge denne funktion ved hjælp af knappen MENU.
Tryk på knappen RETURN for at gå ud af menuskærmen.
Funktionen Auto Off (aut. sluk)
* Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren efter 10 minutter, når der ikke er et signal.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til TIME ved hjælp af knapperne
,
og tryk på knappen OK .
2. Tryk på knappen
pen
,
TIME
Sleep Timer
Auto Off
Move
OK
Move
OK
: Off
: Off
for at vælge emnet Auto Off og tryk så på knap-
,
OK.
3. Tryk på knappen
OK.
●
,
,
for at vælge emnet On og tryk så på knappen
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
OPTION(Valgmuligheden) Menuvalgmuligheder
Sådan vælger du sprog
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
, ,
og tryk på knappen OK.
2. Gå til en undermenu med knappen . Brug nu knapperne
Menu Language og tryk på knappen
OK.
,
,
for at gå til
3. Tryk p å knappen , , , for at justere sk æ rmen,som du ø nsker
den, og tryk s å p å knappen OK.
●
●
26
On-Screen-Display (OSD) (på-skærmen-visning) vises på det valgte sprog.
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
OPTION
Menu Language
Screen Capture
LED Mode
Auto Power
Keypad LED
Demo Mode
Initial Setting
: English
: Normal
: Off
: On
: Off
: Home Use
Funktion
Sådan bruger du funktionen Blank
* Denne funktion er måske effektiv, hvis du har behov for at tiltrække dig tilhørernes opmærksomhed under præsentationer, møder
eller orienteringsmøder.
1. Tryk på knappen BLANK.
●
●
Skærmen slukkes, og der vises en baggrundsfarve.
Du kan vælge baggrundsfarven.
(Der henvises til ‘Valg af tomt billede ’)
2. Tryk på en vilkårlig tast for at annullere funktionen blank.
●
Lad være med at blokere projektorlinsen med nogen som helst objekter, når projektoren er i brug, da dette kan forårsage,
at objekterne bliver varme og deforme eller endog forårsager ildebrand. Hvis du midlertidigt vil slukke for lampen, skal du
trykke på BLANK på projektoren eller på fjernbetjeningen.
Valg af tomt billede
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
, ,
2. Brug nu knapperne
OK.
,
for at gå til Blank Image og tryk på knappen
3. Gå til et ønsket emne med knapperne
●
●
,
,
og tryk så på knappen
OK.
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
LED Mode
Auto Power
Keypad LED
Demo Mode
Initial Setting
Move
OK
Move
OK
: English
: Black
: Normal
: Off
: On
: Off
: Home Use
Baggrundsbilledet ændres til tomt billede.
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Funktionen Screen Capture (skærmsnapshot)
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
, , ,
og tryk på knappen OK.
2. Brug nu knapperne
OK.
●
,
for at gå til Screen Capture og tryk på knappen
Kan kun vælges, når der er et indgangssignal.
Det tager op til 2 minutter at "fange" skæ rmbilledet.
● Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
LED Mode
Auto Power
Keypad LED
Demo Mode
Initial Setting
: English
: Black
: Normal
: Off
: On
: Off
: Home Use
●
27
Funktion
Sådan justeres skærmens luminans.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
, , ,
og tryk på knappen OK.
2. Brug nu knapperne
,
for at gå til LED Mode og tryk på knappen
3. Gå til et ønsket emne med knapperne
,
og tryk så på knappen
OPTION
OK.
OK.
●
LED-tilstand skifter automatisk til Dimming mode (dæmpning) ved bestemte
temperaturer 35 °C (95°F) eller højere). (35 °C (95°F) eller højere).
● Dimming mode (dæmpning) er på ca. 90 % af lysstyrken i oprindelig LED-tilstand.
● Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
LED Mode
Auto Power
Keypad LED
Demo Mode
Initial Setting
Move
OK
Move
OK
Move
OK
: English
: Black
: Normal
: Off
: On
: Off
: Home Use
Får projektoren til at tænde automatisk, når der er strøm sluttet til
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
, ,
2. Brug nu knapperne
,
for at gå til Auto Power og tryk på knappen
3. Brug nu knapperne
,
for at gå til On og tryk på knappen
●
●
,
OPTION
OK.
OK.
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
LED Mode
Auto Power
Keypad LED
Demo Mode
Initial Setting
: English
: Black
: Normal
: Off
: On
: Off
: Home Use
On (tændt): Når vekselstrømskablet tilsluttes projektoren, tænder projektoren
Off (slukket): Når vekselstrømskablet tilsluttes projektoren, går projektoren i
standby-tilstand.
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Indstilling af tastelys
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
, ,
og tryk på knappen OK.
2. Brug nu knapperne
,
for at gå til Keypad LED og tryk på knappen
3. Brug nu knapperne
,
for at gå til On og tryk på knappen
28
,
OPTION
OK.
OK.
●
On (tændt): Når tasten trykkes ned, lyser den i 5 sekunder, før den slukkes.
Off (slukket): Der tændes ikke lys i tasterne.
●
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
LED Mode
Auto Power
Keypad LED
Demo Mode
Initial Setting
: English
: Black
: Normal
: Off
: On
: Off
: Home Use
Funktion
Funktionen Demo Mode (demotilstand)
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
, ,
og tryk på knappen OK.
2. Brug nu knapperne
OK.
,
for at gå til Demo Mode og tryk på knappen
3. Brug nu knapperne
,
for at gå til On og tryk på knappen
●
●
,
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
LED Mode
Auto Power
Keypad LED
Demo Mode
Initial Setting
OK.
Move
OK
: English
: Black
: Normal
: Off
: On
: Off
: Store Demo
Den kan vælges, når Initial Setting (startopsætning) er sat til Store Demo
(gem demo).
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Funktionen Initial Setting (startopsætning)
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til OPTION ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
, ,
,
2. Brug nu knapperne
OK.
,
for at gå til Initial Setting og tryk på knappen
3. Brug nu knapperne
,
for at gå til On og tryk på knappen
●
●
OK.
OPTION
Menu Language
Blank Image
Screen Capture
LED Mode
Auto Power
Keypad LED
Demo Mode
Initial Setting
Move
OK
: English
: Black
: Normal
: Off
: On
: Off
: Home Use
Sæt til Home Use(hjemmebrug), når den bruges hjemme.
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
INFORMATION(Oplysninger) Menuvalgmuligheder
For at få vist oplysninger om projektoren
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til INFORMATION ved hjælp af
knapperne , , , og tryk på knappen OK.
2. Du kan få vist de aktuelle meddelelser om projektoren.
●
INFORMATION
Model Name
Input
Resolution
Fh/Fv
: HS200-JE
: Video
: NTSC M
: 15.7KHz/60.0Hz
Tryk på knappen MENU eller EXIT for at gå ud af menuskærmbilledet.
29
USB
USB
* Det viste billede kan være forskelligt fra din projektor.
Sådan bruges USB-enheden
Tilslutning af USB-enheden
* Når du tilslutter en USB-enhed, vises denne skærm automatisk.
Det er ikke muligt at tilføje en ny mappe eller slette den eksisterende mappe i USB-enheden.
1. Sæt USB-enheden i USB-stikket på bagsiden af anlægget.
2. Det åbner automatisk for menuen DivX Home.
PHOTO LIST
MUSIC LIST
MOVIE LIST
USB memory stick
Skub USB-enheden ud
* Vælg “Eject (skub ud)” for at skubbe USB-enheden ud.
1. Tryk på knappen Q.MENU på fjernbetjeningen.
2. Brug nu knapperne , for at gå til Eject USB.
3. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen.
●
Efter beskeden •USB remove (USB kan nu fjernes)•kan USB'ens hukommelse ikke længere læses. Fjern USB-hukommelse, og tilslut igen.
● Tryk på knappen RETURN for at gå ud af menuskærmen.
Q-Menu
Aspect Ratio
16:9
Picture Mode
Vivid
Off
Sleep Timer
Eject
Eject USB
Close
Forholdsregler ved anvendelse af USB-enheden
Kun en USB-lagerenhed genkendes. Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
Hvis USB-lagerenheden er tilsluttet via en USB-hub, genkendes enheden ikke.
G En USB-lagerenhed med et automatisk genkendelsesprogram genkendes måske ikke.
G En USB-lagerenhed med egen driver genkendes måske ikke.
G Drejer det sig om en kortlæser, kan op til et hukommelseskort genkendes samtidigt.
G Tiden for en USB-lagerenhed at blive genkendt afhænger af den enkelte enhed.
G Sluk venligst hverken for projektoren eller USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagerenhed arbejder. Hvis en sådan enhed pludseligt tages ud eller slukkes, kan de lagrede filer eller USB-lagerenheden blive beskadiget.
G Tilslut venligst ikke en USB-lagerenhed, der har været kunstigt manipuleret på PC'en. Enheden kan få produktet til at fejlfunktionere
eller ikke selv blive afspillet. Husk altid kun at anvende USB-lagerenheder med normale musikfiler eller billedfiler.
G Benyt venligst kun en USB-lagerenhed, der er formateret som et FAT32 filsystem, der leveres sammen med Windows-operativsystemet. Drejer det sig om en lagerenhed, der er formateret som et andet hjælpeprogram, der ikke er understøttet af Windows, genkendes den måske ikke.
G Husk venligst at tænde en USB-lagerenhed, der kræver ekstern strømforsyning. Gøres det ikke, genkendes enheden måske ikke.
G Benyt venligst USB-producentens kabel ved tilslutning af en USB-lagerenhed. Hvis tilslutningen sker med et andet kabel end USBproducentens, eller hvis der anvendes et alt for langt kabel, genkendes enheden måske ikke.
G Visse USB-lagerenheder understøttes måske ikke eller er vanskelige at anvende.
G Hvis et mappe- eller filnavn er for langt, vises det ikke eller genkendes ikke.
G Filopstilling følger lagerrækkefølgen i USB-lagerenheden.
G Husk at lave backup på vigtige filer, da data på USB-enheden kan blive ødelagt. Datahåndtering er brugerens ansvar, og derfor
dækker producenten ikke datatab.
G Hvis antallet af mapper og filer er over 1.000, vil de overskydende filer og mapper ikke blive genkendt.
G Det kan kun lade sig gøre for den primære partition. Hvis der er yderligere en partition, vises eller genkendes den ikke
G Den anbefalede kapacitet for USB-hukommelsen er 32 Gb eller mindre. (eller)- Den anbefalede for en ekstern USB-harddisk er 1 Tb
og 32 Gb eller mindre for USB-hukommelse.
G Data på en USB-lagerenhed kan ikke slettes i NTFS-filsystemet.
G Kobl USB-hukommelsesenheden fra og til igen,hvis den ikke fungerer korrekt.
G Sluk harddisken,og tænd den igen for at få den eksterne USB-harddisk til at fungere korrekt i energisparetil- stand,hvis den ikke fungerer.
G USB-lagerenheder under USB 2.0 understøttes også.De fungerer måske ikke korrekt med filmlisten.
G
G
30
USB
PHOTO LIST (FOTOLISTE)
* Afspilning af fotofilen (*.jpg) er ikke tilgængelig i USB-enheden.
Visning på skærm-billedet kan være anderledes end på dit TV. Billederne viser eksempler, der skal hjælpe ved betjening
af projektoren.
Understøttet billedformat: *.JPG
●
Du kan kun vise JPG-filer.
●
Kun baselinescan er understøttet for JPG.
●
Denne projektor kan ikke afkode de fleste jpeg-billeder gemt vha. "Progressive"-metoden.
●
Den mindste billedstørrelse, der understøttes, er 64 pixel (horisontalt) x 64 pixel (vertikalt), når den er mindre end 1920
pixels,1920 pixel (horisontalt) x 128 pixel (vertikalt), når den er 1920 pixel eller mere, og der understøttes maks. 4000 pixel
(horisontalt) x 8640 pixel (vertikalt).
●
Ikke-understøttede filer vil kunne vises som bitmapformat.
Skærmkomponenter
3
1. Flytter til øverste fil
PHOTO LIST
Page 1/1
[090704]
2. Eksempel: Viser miniature af/mappenavn for fotoet
No Marked
Up Folder
Butterfly
i den valgte mappe
4
Photo
X.Box
2
DSC0001
3. Aktuel side/sider i alt
DSC0002
1366x768 125KB
4. Samlet antal markerede billeder
5. Tilsvarende taster på fjernbetjeningen
DSC0003
Up Folder
1
Move
DSC0004
PopUp Menu
PAGE
Page Change
MARK
Mark
Exit
5
Billedvalg og popup-menu
1. Tryk på USB-tasten. Flyt derefter til PHOTO LIST
(FOTOLISTE) med , , tasterne, og tryk derefter på
tasten.
PHOTO LIST
OK-
2. Tryk på , , , -tasterne for at flytte til en ønsket billedfil og
derefter på OK-tasten.
Page 1/1
[090704]
Butterfly
Photo
1366x768 125KB
Up Folder
3. Tryk på ,
OK-tasten.
●
●
●
●
●
●
No Marked
Up Folder
i 1366x768, 125KB
X.Box
View
DSC0001
Mark All
DSC0002
Delete
DSC0003
Close
DSC0004
-tasterne for at justere frekvens og derefter på
Move
PopUp Menu
PAGE
Page Change
MARK
Mark
Exit
View (visning): Viser det valgte objekt.
Mark All (markér alle) : Marker alle billeder på skærmen.
Delete (slet): Sletter det valgte billedobjekt.
Close (luk): Lukker popup-menuen
Hvis billedet er ødelagt, vil det muligvis ikke blive vist korrekt.
Billeder i høj opløsning kan tage længere tid at vise på fuld skærm.
31
USB
Fuldskærmsmenu
1. Tryk på USB-tasten. Flyt derefter til PHOTO LIST (FOTOLISTE) med
, , tasterne, og tryk derefter på OK-tasten.
2. Tryk på , , , -tasterne for at flytte til en ønsket billedfil og
derefter på OK-tasten.
3. Brug nu knapperne
,
for at gå til View og tryk på knappen
OK.
4. Det valgte billede vises i fuld størrelse og viser menuen.
5. Brug ,
fulde skærm.
●
●
●
,
,
Slideshow
Delete
Option
Hide
-tasten til at vælge og styre menuen på den
Brug
,
-tasten for at vælge det foregående eller næste billede.
Slideshow (diasshow): Valgte billeder vises under diasshowet. IHvis der ikke vælges billeder, vises alle
billeder i den aktuelle mappe under diasshowet.
- Angiv diasshowets tidsintervaller i Option (valgmuligheder).
BGM (baggrundsmusik): Lyt til musik, mens du ser billeder i fuld størrelse.
-Angiv BGM-enheden (baggrundsmusikken) og numrene i Option (valgmuligheder).
●
(rotér): Rotér billeder.
●
Delete: (slet): Slet billeder.
●
Option (mulighed): Angiv værdier for diasshowets hastighed og for musikmappen.
- Du kan ikke skifte musikmappe, mens BGM spiller.
●
Hide(gem): Gem menuen på den fulde skærm.
- For at se menuen igen på den fulde skærm trykkes på
32
BGM
OK-tasten.
USB
MUSIC LIST (MUSIKLISTE)
* Du kan benytte menuen MUSIC LIST (MUSIKLISTE) til at afspille MP3-filer fra en USB-lagerenhed. Visning på skærm-billedet
kan være lidt anderledes.
Understøttet musikfilformat: *.MP3
Bitrate-område 8Kbps ~ 320Kbps
• Samplingrate (samplingfrekvens): MPEG1Layer 3: 8KHz ~ 48KHz
• Maksimal spilletid f. musik: 999,59 sek.
• Denne projektor kan ikke afspille musikfiler under 16 Kbytes.
Denne projektor kan ikke afspille kopieringsbeskyttede filer.
Skærmkomponenter
3
1. Går til øverste filniveau
MUSIC LIST
2. Eksempel: Viser titlen på/mappenavn for musikken i
4
Page 1/1
Title
Flower
den valgte mappe
No Marked
DriveA
2
3. Aktuel side/sider i alt
A
4. Samlet antal markerede musikstykker
1
Duration
Up Folder
Flower
05:42
Oblivious
05:24
00:00 / 05:42
Up Folder
5. Tilsvarende knapper på fjernbetjeningen
Move
PopUp Menu
PAGE
Page Change
MARK Mark
Exit
5
33
USB
Musikvalg og popup-menu
1. Tryk på USB-tasten. Flyt derefter til MUSIC LIST (MUSIKLISTE) med , ,
tasterne, og tryk derefter på OK-tasten.
MUSIC LIST
Page 1/1
Title
Arirang
2. Tryk på , ,
og derefter på
,
-tasterne for at flytte til en ønsket musikfil
Duration
i 3945 KB,128 Kbps
Arirang
Play
Good Bye
Play with Photo
05:30
04:12
Mark All
A
●
Up Folder
OK-tasten.
3. Tryk på , -tasterne for at justere frekvens og derefter på
OK-tasten.
No Marked
DriveA
Delete
00:00 / 04:16
Close
Up Folder
Move
PopUp Menu
PAGE
Page Change
MARK Mark
Play (afspil): Så snart en sang ophører, afspilles den næste, der er valgt. Hvis der ikke er valgt musik-
stykker til afspilning, afspilles den næste i den aktuelle mappe. Hvis du går til en anden mappe og
trykker på OK-tasten, ophører den aktuelle musikafspilning.
Når der afspilles musik, vises [
] foran musikstykkets spilletid.
Efter en vis tid forsvinder musiklisten på den fulde skærm, og skærmen med afspilningsinformation, der ligger over musiklisten, kører som screensaver. Ved tryk på OK, stop eller RETURN
slukkes screensaveren.
En ødelagt musikfil, der ikke kan afspilles, viser 00:00 som afspilningstid.
Musikfiler med kopieringsbeskyttelse kan ikke afspilles.
● Play with Photo (afspilning med billeder): Starter afspilning af de udvalgte musikstykker og flytter
derefter til PHOTO LIST (FOTOLISTEN).
● Mark All (markér alle): Markerer alle musikstykker i mappen.
● Delete (slet): Slet den valgte musik.
● Close (luk): Lukker popup-menuen
34
Exit
USB
MOVIE LIST (FILMLISTE)
* Filmlisten aktiveres, så snart USB'en findes. Anvendes når der spilles filmfiler på projektoren.
Understøttet filmfil
Filtypebetegnel
se
Video-codec
AVI
m4v
Divx
MPEG4
DivX 3.XX
DivX 4.XX
DivX 5.XX
DivX 6.XX
Xvid 1.00
Xvid 1.01
Xvid 1.02
Xvid 1.03
Xvid 1.10 Beta1/2
DAT
MPG
MPEG
MPE
VOB
Højeste understøt- Enkeltbi
llede
tede opløsning
Audio-codec
Forklaring
AC3
• Bithastighedsområde 32Kbps ~ 640Kbps
• Sampling-hastighed 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
720X480
30P
800X432
MPEG1
MPEG
• Bithastighedsområde 32Kbps ~ 448Kbps
• Sampling-hastighed 32KHz ~ 48KHz
LPCM
MP3
• Bithastighedsområde 32Kbps ~ 320Kbps
• Sampling-hastighed 32KHz ~ 48KHz
Microsoft MPEG4
understøttes ikke.
WMV-serie understøttes ikke.
Afspilning af en
video understøtter
kun Afspilning.
MPEG2
Underteksternes format : *.ass/ *.smi/ *.srt/ *.ssa
Forholdsregler ved afspilning af DivX
En DivX-filmfil og tilhørende undertekstfil skal placeres i den samme mappe.
Her skal filmfilens navn og dens undertekstfil være identiske, for at de kan vises.
G Specifikke undertekster, som brugeren har lavet, kører muligvis normalt.
G Visse specialtegn understøttes ikke i undertekster.
G HTML-tags understøttes ikke i undertekster.
G Undertekster på andre sprog end de understøttede er ikke tilgængelige.
G Tidsinformationer i en ekstern undertekstfil skal arrangeres i stigende rækkefølge for at blive vist.
G Ødelagte filmfiler kan muligvis ikke afspilles, og visse funktioner kunne være blokeret under afspilningen.
G Visse videofiler fremstillet med en indkoder kan muligvis ikke afspilles.
G Hvis video- og lydstrukturen i den indspillede fil ikke er "interleaved", afspilles hverken video eller lyd.
G Video med højere opløsning end den maksimale opløsning, der understøttes for hvert enkeltbillede, kan ikke garanteres prob
lemfri afspilning.
G DTS audio-codec understøttes ikke.
G Afspilning af filmfiler over 4 Gb (Gigabyte) understøttes ikke.
G Afspilning af video via en USB-forbindelse, der ikke understøtter højhastighed, virker muligvis ikke korrekt.
G Når der ses video ved hjælp af •MOVIE LIST (FILMLISTE)•, virker funktionen til justering af skærmen ikke.
G
●
"DivX Certified to play DivX video, including premium content."
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that
plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
● ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-onDemand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go
to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
●
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby “and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
35
USB
Skærmkomponenter
3
1. Går til øverste filniveau
MOVIE LIST
2. Eksempel: Viser titlen på/mappenavn for filmen i den val
4
Page 1/1
No Marked
Movie
Title
Duration
Up Folder
gte mappe
2
3. Aktuel side/sider i alt
704 x 396 668 MB
4. Samlet antal markerede film
Up Folder
1
5. Tilsvarende knapper på fjernbetjeningen
Move
PopUp Menu
PAGE
Page Change MARK Mark
Exit
5
Filmvalg og popup-menu
1. Tryk på USB-tasten. Flyt derefter til MOVIE LIST
(FILMLISTE) med , , tasterne, og tryk derefter på
tasten.
MOVIE LIST
OK-
Page 1/1
No Marked
Movie
Title
Duration
i 704 x 396 668 MB
Up Folder
Play
Mark All
2. Tryk på ,
og derefter på
,
-tasterne for at flytte til en ønsket FILMfil
OK-tasten.
,
Delete
Close
704 x 396 668 MB
Up Folder
3. Tryk på , -tasterne for at justere frekvens og derefter på
OK-tasten.
●
Move
PopUp Menu
PAGE
Page Change MARK Mark
Play: (afspil): Afspil de valgte filmtitler.
- Hvis filerne ikke understøttes, vises en meddelelse om manglende understøttelse.
i
This file is invalid.
- Der vises billeder på skærmen, men når lydfilen ikke understøttes, vises følgende med
delelse.
i
●
●
●
36
Mark All (markér alle): Markerer alle film i mappen.
Delete (slet): Slet den valgte film.
Close (luk): Lukker popup-menuen
Unsupported Audio.
Exit
USB
Sådan afspilles filmen
* Du kan justere på forskellige måder under filmafspilningen.
1. Tryk på USB-tasten. Flyt derefter til MOVIE LIST (FILMLISTE) med
, , tasterne, og tryk derefter på OK-tasten.
2. Tryk på
derefter på
,
,
,
3. Brug nu knapperne
A
-tasterne for at flytte til en ønsket FILMfil og
OK-tasten.
,
for at gå til Play og tryk på knappen
OK.
Option
Brug af fjernbetjening
●
Tryk på tasten FF (REW) for tilbagespoling.
Tryk på tasten GG (FF) for hurtig fremspoling.
● Tryk på tasten II (Pause) for at pausere filmen.
● Tryk på tasten A (Stop) for at stoppe.
●
●
Tryk på tasten IFF (Skip -) for afspilning af den foregående
film.
●
Tryk på tasten GGI (Skip +) for afspilning af den næste film.
Valg af menu over valgmuligheder
I tilstanden afspil MOVIE LIST(FILMLISTE).
Tryk på tasten
(rød) på fjernbetjeningen.
Picture Size
● Picture Size(billedstørrelse): Vælg Full (fuld) eller Original (original) lærredstørrelse.
● Picture Mode(billedtilstand): Vælg Vivid (livlig), Standard (standard), Cinema (biograf), Sport (sport) eller
Game (spil).
● Subtitle Language (undertekstsprog)& Audio Language (lydsprog): Vælg sproggruppe for
lydside/undertekst under filmafspilning.
Understøttet sprog
Sproggruppe for undertekst
●
Latin1
French, Spanish, Catalan Basque, Portuguese, Italian, Albanian,
Rhaeto-Romanic, Dutch, German, Danish, Swedish, Norwegian,
Finnish, Faeroese, Icelandic, Irish, Scottish, English
Latin2
Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Croatian, Slovak, Slovenian, Sorvian
Latin4
Estonian, the Baltic languages Latvian(Lettish)and Lithuanian,
Greenlandic and Lappish
Latin5
English, Turkish
Cyrillic
Bulgarian, Byelorussian, Macedonian, Russian,
Serbian and pre-1990 (no ghe with upturn)Ukrainian
Greek
English, modern Greek
Hebrew
English, modern Hebrew
Chinese
Chinese
Korean
English, Korean
Arabic
English, Arabic
F
Picture Mode
Full
G
Standard
Subtitle Language
---
Audio Language
---
Subtitle file
---
. Language
---
. Sync
---
. Position
---
Close
Subtitle file(undertekst): Undertekster kan slås fra eller til.
- Language(sprog): Hvis der er to eller flere undertekster, kan du vælge én af dem.
- Sync(synk.): Hvis videoen ikke er synkroniseret med underteksten, kan den justeres i enheder på 0,5
sekund.
- Position(placering): Flyt placeringen af underteksten.
37
USB
Find DivX-registreringskoden
* Bekræft projektorens DivX-registreringskodenummer.
Vha. registeringsnummeret kan der lejes eller købes film på www.divx.com/vod.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til USB ved hjælp af knapperne
og tryk på knappen OK.
,
2. Brug nu knapperne
OK.
,
,
,
for at gå til DivX Reg. Code og tryk på knappen
USB
Move
OK
Photo List
Music List
Movie List
DivX Reg. Code
Deactivation
3. Du kan se projektorens DivX-registreringskode.
●
Det er ikke tilladt at afspille lejede eller købte DivX-filer med DivX-registreringskoden fra en anden projektor. (Det er kun DivX-filer, der matcher
registreringskoden på den købte projektor, der kan afspilles.)
● Video eller audio på en konverteret fil baseret på en anden DivX-codec-standard kan være ødelagt eller umulig at afspille.
● Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
Funktionen Deactivation (deaktivering)
* Slet de eksisterende autentiseringsoplysninger for at modtage ny DivX-brugerautentisering til projektoren. Når denne funktion
udføres, kræves fornyet DivX-brugerautentisering for at se DivX DRM-filer.
1. Tryk på knappen MENU. Gå nu til USB ved hjælp af knapperne
, ,
og tryk på knappen OK.
2. Brug nu knapperne
OK.
3. Tryk på
ten.
●
●
38
,
,
,
for at gå til Deactivation og tryk på knappen
-tasterne for at justere frekvens og derefter på
OK-tas-
DRM-funktion [Digital Rights Management]:
Denne teknologi og tjeneste forhindrer ulovlig brug af digitalt ind
hold med henblik på at beskytte ophavsretsejernes goder og ret
tigheder. Filen kan afspilles, så snart licensen er kontrolleret
online eller på anden måde.
Tryk på knappen MENU eller RETURN for at gå ud af menuskærmbilledet.
USB
Photo List
Music List
Movie List
DivX Reg. Code
Deactivation
Move
OK
Oplysninger
Understøttet skærmvisning
* Følgende tabel viser de skærmformater, der understøttes af projektoren.
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq.(kHz)
* Hvis projektoren ikke understøtter indgangssignalet, så vises meddelelsen “Out of range” på skærmen.
* Projektoren understøtter DDC1/2B type som Plug & Play funktion. (Automatisk genkendelse af PC-skærm)
* Understøttede typer PC-synkroniseringssignal: Separat type synkronisering.
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
24 / 30 Hz
Component-*1
HDMI-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
1080p
O
O
* Kabeltype
1- RGB til komponentkabel
2- HDMI Kabe
39
Oplysninger
Vedligeholdelse
* Projektoren har kun brug for lidt vedligeholdelse. Du bør holde linsen ren, da al snavs og alle pletter måske vises på skærmen. Hvis en
hvilken som helst del skal udskiftes, så skal du kontakte din forhandler. Når du rengør en hvilken som helst del af projektoren, skal du altid
først slukke for strømmen og tage stikket til projektoren ud.
Rengøring af linsen
Du skal rengøre linsen, når som helst du bemærker snavs eller støv på overfladen af den. Tør linsens overflade forsigtigt af med en luftspray eller en blød, tør fnugfri klud.
Hvordan rengør man linsen for støv og skidt? Anvend luftspray eller linserengøringsmiddel som er beregnet til dette. Kom lidt på en blød
klud og gnid forsigtigt på linsen. Vær opm æ rksom på at væske som spayes direkte på linsen kan risikere at komme ind i linsen og
forstørre den.
Sådan rengør du projektorens hus
Når du skal rengøre projektorens hus, skal du først tage stikket til strømkablet ud. For at fjerne støv eller snavs skal du tørre huset af med en
blød, tør og fnugfri klud. For at fjerne vanskelige pletter eller snavs skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt rengøringsmiddel og
så tørre huset af. Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere eller andre kemiske opløsningsmidler, da de kan være skyld i, at huset bliver skævt
eller misfarvet.
Sådan fastgør du linsens hætte til projektoren
Sådan fastgør du linsens hætte
1
3
40
Sådan klargøres linsens hætte og remmen, der
fulgte med som tilbehør. Isæt enden af remmen
uden knude i hullet nederst i linsedelen på
projektoren.
Sæt remmen, der er fastgjort til projektoren, ind i
hullet i linsens hætte og før så linsens hætte
igennem løkken i remmen.
2
4
Fastgør remmen i hullet i projektoren ved at stikke
enden af remmen uden knude ind i hullet og så
trække den ud igennem hullet.
Delene er fuldstændigt samlede som vist på
illustrationen herunder.
Oplysninger
Specifications
HS200 (HS200-JE) / HS200G (HS200G-JE)
HS201 (HS201-JE) / HS201G (HS201G-JE)
MODEL
800(Horizontal) x 600(Vertical)pixel
Opløsning
4:3(horizontal:vertical)
Horisontalt/Verticalt Forhold
13,97
panelstørrelse (mm)
Skærmstørrelse
(Projektorafstand)
0,44 m - 2,41 m (38,1 cm ~ 302,2 cm)
Projektor offset forhold
100%
Afstand till fjernbetjening
6m
Zoom-forhold
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Videokompatabilitet
19V
, 4,74A
Strøm
Audio-udgang
LG, PA-1900-08
Højde (mm)
60 (uden ben), 63 (med ben)
Bredde (mm)
183
Længde (mm)
122
Vægy (kg)
800
USB-enhed
5V, 0,5A (max)
1W + 1W
Driftstilstand
Temperatur
I drift : 0°C - 40°C
Under opbevaring og transit : -20°C - 60°C
Luftfugtighed
I drift : 0 % - 80 % relativ luftfugtighed ved tørt hygrometer
Ikke i drift : 0 % - 85 % relativ luftfugtighed ved tørt hygrome-
Spec. for FM-sender
(HS200/HS200G kun)
Frekvensområde: 88,1 MHz - 107,9 MHz
Kanalseparation: 200 kHz
Transmissionseffekt: Under 50 nW
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement