LG HW300G Owner's manual

LG HW300G Owner's manual
BRUGERVEJLEDNING
DLP PROJEKTOR
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og
behold den til evt. senere brug.
HW300G
HW301G
www.lg.com
2
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Du bedes læse sikkerhedsinstruktionerne, så du undgår enhver mulig
ulykke eller misbrug af projektoren.
Læs denne vejledning.
Gem denne vejledning.
Vær agtpågivende over for alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Lynet med pil i en trekant
advarer brugeren om, at
der er risiko for uisoleret
"farlig spænding" i produktet, som
kan give elektrisk stød.
Udråbstegnet i en trekant
advarer brugen om, at der
er vigtige drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i den dokumentation, der
følger med apparatet.
ADVARSEL/FORSIGTIG
-FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
BRAND OG ELEKTRISK STØD,
MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
Installation indendørs
ADVARSEL
yySæt ikke projektoren i direkte sollys
eller tæt ved varmekilder som f.eks.
radiatorer, åben ild og brændeovne.
- Dette kan forårsage brandfare.
yyPlacér ikke brændbare materialer ved
siden af projektoren.
- Dette kan forårsage brandfare.
yyHæng ikke i den installerede projektor.
- Dette kan forårsage, at projektoren
falder ned og forårsager personskade
eller død.
yyLad være med at blokere lufthullerne i
projektoren eller begrænse lufttilførslen på nogen som helst måde.
- Dette kan forårsage en forøgelse
af temperaturen inde i enheden og
udgøre en brandfare eller beskadige
enheden.
yySæt ikke projektoren tæt ved kilder til
damp eller olie, f.eks. en luftfugter.
- Dette kan forårsage brandfare eller
fare for elektrisk stød.
yyPlacér ikke projektoren på et sted,
hvor den kan blive udsat for store
mængder støv.
- Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
yyAnvend ikke projektoren et vådt sted
som f.eks. på et badeværelse, hvor
der er stor sandsynlighed for, at den
bliver våd.
- Dette kan forårsage brand eller fare
for elektrisk stød.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
yyPlacér ikke projektoren direkte på et
gulvtæppe eller et sted, hvor ventilationen er begrænset.
-D
ette kan forårsage en forøgelse af
temperaturen inde i projektoren, og
det kan muligvis udgøre en brandfare
eller beskadige enheden.
yySørg for, at der er god ventilation rundt
om projektoren. Afstanden mellem
projektoren og væggen bør være mere
end 30 cm.
-E
n for stor forøgelse af temperaturen
inde i enheden kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden.
BEMÆRKNINGER
yyNår projektoren placeres på et bord,
skal man sørge for ikke at placere den
tæt på kanten.
-E
llers kan projektoren falde ned og
forårsage alvorlig skade på personer
eller på projektoren. Anvend kun et
passende stativ.
yyTag strømstikket ud, og fjern alle
tilslutninger, før du flytter den.
yyAnvend kun projektoren på en plan og
stabil overflade.
-D
en kan falde ned og forårsage personskade og/eller beskadige enheden.
yyUndgå at tabe projektoren ved tilslutning til eksterne enheder.
-D
et kan forårsage personskade og/
eller beskadige enheden.
Strøm
ADVARSEL
yyEn jordledning bør tilsluttes.
- Hvis du ikke tilslutter en jordledning,
er der en mulig fare for elektrisk stød
forårsaget af strømlækage (dvs. en
projektor med et trebenet jordet ACstik skal sluttes til en stikkontakt til
trebenede jordede AC-stik).
Hvis det ikke er muligt at anvende
jordledning, så bør du anvende et
separat relæ, der skal installeres af en
uddannet elektriker.
Forsøg ikke at oprette jording ved
at tilslutte enheden til telefonkabler,
lynafledere eller gasledninger.
yyNetstikket bør stikkes fuldstændigt ind
i stikkontakten, således at man undgår
brandfare.
- Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
yySæt ikke tunge ting på strømkablet.
- Dette kan forårsage brand eller fare
for elektrisk stød.
yyRør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Dette kan medføre fare for elektrisk
stød.
yyAnvend ikke for mange stik i en stikkontakt.
- Det kan resultere i overophedning af
stikkontakten og forårsage brandfare.
yyDu bør undgå, at der samler sig støv
på stikkets ben eller på stikkontakten.
- Dette kan forårsage brandfare.
3
4
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
BEMÆRKNINGER
yyTag godt fat i stikket, når du tager det
ud. Hvis du trækker i ledningen, beskadiges den muligvis.
- Dette kan forårsage brandfare.
yySæt ikke stikket i, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, eller hvis en
hvilken som helst del af stikkontakten
er løs.
- Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden.
yySørg for, at strømkablet ikke kommer i kontakt med skarpe eller varme
genstande.
- Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden.
yySæt projektoren på et sted, hvor folk
ikke falder over eller træder på strømkablet.
- Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden.
yyTænd og sluk ikke for projektoren ved
at sætte stikket i eller tage stikket ud
af stikkontakten på væggen. (Lad enheden køle ned, før strømmen afbrydes).
- Det kan forårsage mekanisk nedbrud
eller give elektrisk stød.
Anvendelse
ADVARSEL
yySæt ikke ting med væske ovenpå
projektoren som f.eks. en urtepotte,
en kop, eller kosmetik og lys.
- Dette kan udgøre en brandfare eller
beskadige enheden.
yyI tilfælde af et voldsomt stød eller
skade på projektoren skal du slukke for
den og tage stikket ud af stikkontakten
samt kontakte servicecentret.
- Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
yySørg for, at der ikke falder noget ned i
projektoren.
- Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
yyHvis du spilder vand ned i projektoren,
så skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten og tage kontakt til et
servicecenter.
- Dette kan give elektrisk stød eller
beskadige enheden!
yyBortskaffelse af batterier skal ske på
forsigtig og sikker vis.
- Hvis et barn sluger et batteri, så skal
du straks kontakte en læge.
yyFjern ikke nogen som helst dæksler.
Stor risiko for elektrisk stød.
yyUndgå at se direkte ind i linsen, når
projektoren er i brug. Du kan få en
øjenskade.
yyRør ikke ved metaldele under eller lige
efter betjening, da huller og lampedæksel forbliver meget varme.
yyHvis projektoren er i et rum, hvor der
forekommer gasudslip, må du ikke
røre ved projektoren.
- Det kan medføre brand eller forbrændinger pga. gnister.
yyÅbn altid linsedøren, eller fjern linsedækslet, når projektorlampen er tændt.
yyRør aldrig ved apparatet eller ved
strømkablet i tordenvejr.
- Dette kan medføre fare for elektrisk
stød.
yyFORSIGTIG i forbindelse med strøm-
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
kablet
For de fleste apparater anbefales det,
at de tilsluttes et særligt kredsløb:
Dvs. et kredsløb med enkelt udgang,
som kun yder strøm til dette apparat,
og som ikke har andre udgange eller
tilknyttede kredsløb. For at være sikker
bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugervejledning.
Undgå at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, slidte
strømkabler eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farligt. Alle
disse forhold kan medføre elektrisk
stød eller brand. Med mellemrum bør
du kontrollere kablerne til dit apparat,
og hvis det ser ud som om, de er
beskadigede eller slidte, så tag stikket
ud, lad være med at bruge apparatet,
og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en autoriseret
servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller
mekanisk misbrug, og undgå at vride
det, knække det, klemme det, klemme
det i en dør eller træde på det. Vær
opmærksom på stik, vægstikkontakter
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.
BEMÆRKNINGER
yySæt ikke tunge ting ovenpå projektoren.
- Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade.
yyVær omhyggelig med ikke at støde til
linsen, især når du flytter projektoren.
yyRør ikke ved projektorens linse. Den er
skrøbelig og går let i stykker.
yyAnvend ikke skarpt værktøj på projektoren, da det vil beskadige projektorens hus.
yyHvis et billede ikke vises på skærmen,
skal du slukke for enheden og tage
stikket ud af stikkontakten samt kontakte servicecentret.
- Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
yyUndgå at tabe projektoren eller påføre
den voldsomme stød.
- Dette kan forårsage mekanisk fejl
eller personskade.
yyHold ordentlig afstand fra produktet.
- Dit syn kan forringes, hvis du ser på
produktet ved for kort afstand.
5
6
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Rengøring
ADVARSEL
yyBrug ikke vand til rengøring af projektoren.
- Dette kan beskadige projektoren eller
medføre elektrisk stød..
yyI det usandsynlige tilfælde af røg eller
en mærkelig lugt fra projektoren, skal
du slukke for den og tage stikket ud
af vægstikkontakten og kontakte din
forhandler eller et servicecenter.
- Dette kan forårsage brand, fare for
elektrisk stød eller beskadige enheden!
yyBrug en luftspray eller en blød klud,
der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel og vand for at fjerne støv
eller pletter på projektorens linse.
BEMÆRKNINGER
yyKontakt servicecentret en gang om
året for at få rengjort projektorens
indvendige dele.
- Ophobet støv kan medføre mekaniske fejl.
yyNår du rengør plastdelene, f.eks.
projektorkabinettet, skal du slå strømmen fra og tørre det af med en blød
klud. Brug ikke rengøringsmiddel eller
vand fra en spraybeholder, og tør ikke
af med en våd klud. Især bør du ikke
bruge rengøringsmidler (glasrens),
midler til polering af biler eller til brug i
industrien, slibemidler eller voks, benzen, alkohol osv., der kan beskadige
produktet. Brug en luftspray eller en
blød klud, der er fugtet med et neutralt
rengøringsmiddel og vand for at fjerne
støv eller pletter på projektorens linse.
- Det kan medføre brand eller elektrisk
stød eller beskadige produktet (deformation, korrosion eller skader).
Andet
ADVARSEL
yyForsøg ikke at reparere projektoren på
egen hånd. Kontakt din forhandler eller
et servicecenter.
- Dette kan forårsage beskadigelse af
projektoren og kan give et elektrisk
stød, lige som det kan ugyldiggøre
garantien.
BEMÆRKNINGER
yyBland ikke nye batterier med gamle.
- Det kan medføre, at batterierne overophedes eller lækker.
yySørg for at tage stikket ud, hvis du ikke
skal bruge projektoren i en længere
periode.
- Ophobet støv kan udgøre en brandfare eller beskadige enheden!
yyBrug kun den angivne type batteri.
- Det kan forårsage skader på fjernbetjeningen.
INDHOLDSFORTEGNELSE
7
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
2
SAMLING OG KLARGØRING
9
Udpakning
9
Valgfrie, ekstra dele
10
Dele og knapper
11
Installation
12
-- Forholdsregler ved installation 12
-- Grundbetjening af projektoren 13
-- Sådan monterer du projektoren på
et trebenet stativ
14
-- Kensington Security System
14
FJERNBETJENING
15
VISNING PÅ PROJEKTOREN
17
Visning på projektoren
-- Tænde for første gang
-- Fokus og positionering af
skærmbilledet
-- Visning på projektoren
Brug af ekstra indstillinger
-- Justering af formatforhold
-- Sådan bruger du funktionen
Keystone
-- Brug af medielisten
-- Funktionen Blank
Brug af hurtigmenuen
17
17
17
17
18
18
19
19
20
20
UNDERHOLDNING
21
MY MEDIA
21
-- Tilslutning af USB-lagerenheder 21
-- MOVIE LIST
23
-- PHOTO LIST
29
-- MUSIC LIST
31
-- FILE VIEWER
33
PLAY GAME
35
TILPASNING AF INDSTILLINGER
36
Menuen OPSÆTNING
Indstillinger for BILLEDE
SCREEN-indstillinger
Lydindstillinger
Klokkeslætsindstillinger
Indstilling af valgmuligheder
36
37
41
42
42
43
OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER
44
Tilslutning til en HD-modtager, dvdoptager eller videoafspiller
45
-- HDMI-tilslutning
45
-- Component-tilslutning
45
-- Composite-tilslutning
46
Tilslutning til en PC
46
-- RGB-tilslutning
46
Tilslutning af hovedtelefoner
47
8
INDHOLDSFORTEGNELSE
VEDLIGEHOLDELSE
48
Rengøring af projektoren
-- Rengøring af linsen
-- Rengøring af projektorens hus
Sådan fastgøres linsedækslet
48
48
48
48
SPECIFIKATIONER
49
BEMÆRK
Det viste billede kan være forskelligt fra din projektor.
yy
Projektorens skærmtekst kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejyy
ledning.
SAMLING OG KLARGØRING
9
SAMLING OG KLARGØRING
Udpakning
Kontroller produktkassen for følgende artikler. Hvis noget tilbehør mangler, skal du kontakte den
lokale forhandler, hvor du har købt produktet.
Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.
0<0(',$
.H\Vᯜ
.H\Vᯝ
Fjernbetjening og
batterier (AAA)
ᯜ
ᯝ
Brugervejledning
CD-brugervejledning
Strømkabel
AC-DC Adapter
Transporttaske

Computerkabel
Composite/Component omformerkabel
Klud til rengøring af
produktets ydre
Linsedæksel og
strop
Bemærk, at frirummet mellem USB- og HDMIyy
indgangene er begrænset. Brug af enheder i andre
størrelser kan blokere øvrige porte.
10
SAMLING OG KLARGØRING
Valgfrie, ekstra dele
Valgfrit ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre kvaliteten, uden
at dette meddeles.
Kontakt din forhandler for at købe disse udstyrsdele.
Projektorskærm
Trebenet stativ
HDMI-kabel
Videokabel
Audiokabel
Componentkabel
AJ-CB2
AJ-CB2+AJ-CS60
Loftsmonteringsbeslag1
1 Brug skruestørrelsen M4x6-M4x8
SAMLING OG KLARGØRING
Dele og knapper
* Projektoren er fremstillet ved brug af højpræcisionsteknologi. Du kan dog muligvis se bittesmå sorte punkter og/eller lyse punkter (røde, blå eller grønne) på
projektorens skærm. Dette kan være et helt normalt resultat af fremstillingsprocessen og indikerer ikke altid en fejlfunktion.
Kontrolpanel
Tilslutningspanel på bagsiden
'&,1
92/
5*%,1
$9,1 &20321(17,1
Højttaler
Udblæsningsretning1
Forreste fjernbetjeningssensor
linse2
92/
92/
Knap
Beskrivelse
(POWER)
TÆNDER/SLUKKER for projektoren.
(MENU)
Åbner eller lukker menuer.
VOL -, +
∧, ∨, <, >
Justerer lydstyrkeniveauet.
ꔉ(OK)
Kontrollerer aktuelle tilstand og gemmer funktionsændringen.
Justerer menufunktionerne.
1 Høj varme, hold udblæsningsområdet frit for forhindringer.
2 Undlad at røre ved linsen under brug af projektoren, og åbn ikke linsedøren.
11
12
SAMLING OG KLARGØRING
Installation
Forholdsregler ved installation
yySørg for, at der er god ventilation rundt
om projektoren.
- Projektoren er udstyret med ventilationshuller (tilgang) i bunden og ventilationshuller (udblæsning) på forsiden. Undgå
at blokere eller placere noget som helst
tæt ved disse åbninger, da der ellers kan
opstå varmeophobning inde i apparatet,
hvilket vil forårsage billedforringelse eller
skade på projektoren.
- Placér ikke projektoren direkte på et
gulvtæppe eller lignende overflade. Det
forhindrer muligvis tilstrækkelig ventilation rundt om projektoren forneden.
Dette produkt bør kun monteres på en
væg eller i et loft.
- Skub aldrig til projektoren, og undgå at spilde
væske af nogen slags ned i projektoren.
-Lad der være tilstrækkelig afstand (30
cm eller mere) rundt om projektoren.
Placér projektoren på et sted, hvor
yy
der er passende temperatur- og
luftfugtighedsforhold.
- Installér kun projektoren på steder
med passende temperatur- og luftfugtighed. (Se s.49)
Placér ikke projektoren på et sted,
yy
hvor den kan blive dækket af store
mængder støv.
-D
ette kan forårsage overophedning
af projektoren.
Blokér ikke huller og åbninger i proyy
jektoren. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
Projektoren er fremstillet ved brug af
yy
højpræcisionsteknologi. Du kan dog
muligvis se bittesmå sorte punkter
og/eller lyse punkter (rød, blå, grøn),
som hele tiden viser sig på projektorens skærm. Dette er et helt normalt
resultat af fremstillingsprocessen og
indikerer ikke en fejlfunktion.
Fjernbetjeningen virker muligvis
yy
ikke, hvis pæren er udstyret med
elektronisk ballast, eller hvis der er
isat en pære med tre bølgelængder.
Udskift disse pærer med produkter
af international standard, så fjernbetjeningen kan anvendes på normal
vis.
SAMLING OG KLARGØRING
13
Grundbetjening af projektoren
1 Placér projektoren på en fast og vandret overflade.
2Placér projektoren i den ønskede afstand fra skærmen. Afstanden mellem projektor og skærm afgør den faktiske størrelse på billedet.
3Placér projektoren sådan, at linsen er indstillet i en ret vinkel til skærmen. Hvis
projektoren ikke er indstillet i en ret vinkel, bliver skærmbilledet ujævnt. Små
vinkler kan dog afhjælpes ved hjælp af Keystone-funktionen (trapezkorrektion).
(Se s.19)
4Når projektoren er placeret det ønskede sted, skal videotilslutningerne oprettes.
Slut derefter strømkablet til projektoren og stikkontakten.
Projektor offset forhold: 100%
X/2
Y/2
Skærm
Y/2
Projektorafstand (D)
51 mm
Vandret størrelse (Y)
Lodret størrelse (X)
Skærm
X/2
Projektorafstand (D)
16 : 9 billedformat
Skærmstørrelse (mm)
508
635
762
889
1016
1143
1270
1397
1524
1651
1778
1905
2032
2159
2286
2413
2540
Vandret størrelse (Y) (mm) Lodret størrelse (X) (mm) Projektorafstand (D) (mm)
431
538
646
754
861
969
1077
1185
1292
1400
1508
1615
1723
1831
1938
2046
2154
269
337
404
471
539
606
673
741
808
875
943
1010
1077
1145
1212
1279
1347
586
737
887
1038
1200
1342
1492
1643
1794
1947
2097
2248
2399
2552
2702
2853
3004
14
SAMLING OG KLARGØRING
Sådan monterer du projektoren på et trebenet stativ
* Du kan montere denne projektor på et kamerastativ.
* Ved stabilisering af stativet anbefaler vi en låsebolt med standardstørrelse på 4,5
mm eller derunder. Låsebolten må højst være 5,5 mm. (Hvis den er længere, kan
den beskadige projektoren).
Undersiden af projektoren
Projektoren
tilsluttes denne
del.
⇒
+
Tilslutningsdelen
til trebenet stativ
Trebenet
stativ
Kensington Security System
Projektoren har et stik til et Kensington Security System på panelet. Tilslut et
yy
kabel til Kensington Security System som vist herunder.
For detaljeret installation og anvendelse af Kensington Security System henvises
yy
der til brugervejledningen, der følger med Kensington Security System-sættet.
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du gå ind på adressen http://www.kensington.com, internethjemmesiden for firmaet Kensington, der omhandler dyrt
elektronisk udstyr som f.eks. notebook-PC'er eller projektorer.
Kensington Security System er ekstraudstyr.
yy
Fjernbetjening
15
FJERNBETJENING
Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne
på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og
brug projektoren korrekt. Hvis du vil udskifte batterier, skal
du åbne batteridækslet, udskifte batterierne (1,5 V AAA), så

- og 
-enderne passer til etiketten i batterirummet, og
derefter lukke batteridækslet. Fjernelse af batterier: Følg installationsvejledningen i modsat
rækkefølge.
FORSIGTIG
yyEKSPLOSIONSFARE HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE BATTERI. BATTERIER SKAL KASSERES PÅ DET LOKALE GENBRUGSCENTER.
yyUndlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.
0<0(',$
.H\،Vᯜ
.H\،Vᯝ
POWER
Tænder eller slukker for projektoren.
INPUT
Ændrer indgangskilden.
USB/MY MEDIA
Åbn MY MEDIA.
VOL
Justerer lydstyrkeniveauet.
MUTE
Slår alle lyde fra
BLANK
Tænder eller slukker for projektorskærmen.
RATIO
Ændrer størrelsen på et billede.
PAGE
Flytter til den forrige eller næste skærm.
ᯜ
16
Fjernbetjening
0<0(',$
.H\،Vᯜ
.H\،Vᯝ
MENU
Åbner menuen.
AUTO
Justerer automatisk PC-inputbilledet.
Q.MENU (H.MENU)
Åbner hurtigmenuen.
Navigationsknapper (op/ned/venstre/højre)
Ruller gennem menuer eller indstillinger.
OK
Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.
MARK
Vælg en menu eller indstilling.
STILL
Fryser billedet.
Virker som knappen STILL i alle andre tilstande end DivX.
BACK
Vender tilbage til det forrige niveau.
Kontrolknapper
Styrer MY MEDIA.
ᯜ
Taster
Justerer Keystone.
Farveknapper
Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.
BEMÆRK
yyDet optimale område for fjernbetjeningen er inden for 6 meter og et
område på 60 grader fra IR-modtageren.
yyFjernbetjeningsområdet kan være reduceret, når der er sluttet kabler
til projektoren.
'&,1
5*%,1
$9,1 &20321(17,1
30°
yyNår du transporterer fjernbetjeningen i rejsetasken, skal du sørge for,
at knapperne på fjernbetjeningen ikke trykkes ind af projektor, kabler,
dokumenter eller andet tilbehør i tasken. Ellers kan det reducere batteriets levetid betydeligt.
30°
0<0(',$
.H\Vᯜ
.H\Vᯝ
ᯝ
VISNING PÅ PROJEKTOREN
17
VISNING PÅ PROJEKTOREN
Visning på projektoren
Tænde for første gang
Visning på projektoren
1 Tryk på POWER i standby-tilstand
for at tænde projektoren.
1 Sørg for, at strømkablet er korrekt
2Tryk på INPUT, og vælg den øn-
2Efter et øjeblik skal du trykke på
3Styr projektoren vha. følgende
tilsluttet.
POWER-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. (Lyset
tændes i kontrolpanelet).
Tryk på knappen INPUT på fjernyy
betjeningen for at vælge indgangssignal.
Kontroller, om linsedækslet er
yy
fjert, før du tænder for strømmen.
3Følg vejledningen på skærmen for
at tilpasse projektorindstillingerne
med dine præferencer.
Language Vælger et sprog til
skede indstilling.
knapper, mens du ser på projektorvisningen.
Knap
VOL -, +
Justerer lydstyrkeniveauet.
MUTE
Slår alle lyde fra.
Q.MENU
Åbner hurtigmenuerne.
(Se s.20)
RATIO
Ændrer størrelsen på et
billede.
Taster
Justerer Keystone. (Se
s.19)
visning.
Fokus og positionering
af skærmbilledet
Når der fremkommer et billede på
skærmen, skal du kontrollere, om det
er i fokus og passer godt til skærmen.

Forreste
fjernbetjeningssensor
Billedfokus justeres ved at dreje
yy
fokuseringsringen.
Beskrivelse
4Tryk på POWER for at slukke projektoren.
18
VISNING PÅ PROJEKTOREN
Brug af ekstra indstillinger
Justering af formatforhold
Skift størrelsen på et billede for at få
vist dets optimale størrelse ved at
trykke på RATIO, mens du får vist
noget på projektoren.
BEMÆRK
Visse valgmuligheder er, afhænyy
gigt af indgangssignalerne, måske
ikke til rådighed.
Du kan også ændre billedets støryy
relse ved at trykke på Q.MENU
eller MENU.
- FULL: Ændrer til fuld skærm uanset
skærmformat.
- Set By Program: Viser billeder i
samme størrelsesforhold som det
originale billede.
- 4:3: Ændrer billeders størrelse til
den tidligere standard.
- Zoom: Forstørrer et billede, så det
passer til skærmens bredde. Det
øverste og det nederste af billedet
vises muligvis ikke.
Tryk på ︿ eller ﹀ for at justere
yy
zoom-forholdet.
Tryk på ︿ eller ﹀ for at flytte bilyy
ledet på skærmen.
- 16:9: Ændrer billeders størrelse, så
de passer til skærmens bredde.
- Just Scan: Viser videobilleder i original størrelse uden at fjerne dele
ved billedets kant.
- Cinema Zoom: Forstørrer billedet i
CinemaScope-forholdet 2,35:1.
yyHvis du vil ændre forholdet for
Cinema Zoom, skal du trykke på ︿
eller ﹀. Dy kan vælge fra 1 til 16.
Tryk på ︿ eller ﹀ for at flytte
yy
zoom-fokus op eller ned.
BEMÆRK
Hvis du vælger Just Scan, kan
yy
du se billedforstyrrelser omkring
kanten eller kanterne af skærmen.
BEMÆRK
Hvis du forstørrer eller reducerer
yy
et billede, kan det blive forvrænget.
VISNING PÅ PROJEKTOREN
Sådan bruger du funktionen Keystone
Brug denne funktion, når skærmen
ikke er retvinklet på projektoren, og
når billedet har trapezform.
Du skal kun bruge funktionen Keystone, når du ikke kan opnå den bedste
vinkel ved at flytte projektoren.
•Keystone 0 ◀
+ ▶
-
ꔉ OK
1 Tryk på Key'sꔌ, Key'sꔍ for at
justere skærmen som du vil.
2Tryk på BACK, når du er færdig.
Keystone kan justeres fra -40 til
yy
40.
Brug af medielisten
- Den tilsluttede enhed vises på
hver indgangskilde. Kun AV-input
er altid aktiveret.
Medieliste
ꔂ Move ꔉ OK
RGB
Input Label
◀
▶
Component ◀
▶
RGB-PC
◀
▶
HDMI
◀
▶
AV
Close
1 Tryk på INPUT for at åbne indgangskilderne.
2Tryk på det blå felt.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til en af indgangsetiketterne.
gangskilderne.
Component
Føj en etiket til en indgangskilde, så
du nemt kan identificere en enhed,
der er tilsluttet hver enkelt indgangskilde.
4Tryk på navigationsknapperne for at
1 Tryk på INPUT for at åbne ind-
USB
Tilføjelse af en indgangsetiket
rulle til en af indgangskilderne.
Brug af medielisten
AV
19
HDMI
Input Label
� Exit
2Hvis du vælger et indgangssignal
via knappen INPUT, konverterer
det kun projektoren til en tilsluttet
indgang. Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en indstilling.
5Når du er færdig, skal du trykke på
BACK.
20
VISNING PÅ PROJEKTOREN
Funktionen Blank
Sådan bruger du funktionen Blank
Denne funktion kan være effektiv,
hvis du har behov for at tiltrække dig
tilhørernes opmærksomhed under
præsentationer, møder eller orienteringsmøder.
1 Tryk på BLANK for at slukke skær-
men.
Du kan vælge baggrundsfarven. (Se
"Valg af Blank Image")
2.Tryk på en vilkårlig tast for at annul-
lere funktionen Blank.
Tryk på BLANK, hvis du midlertidigt
vil slukke for billedet på skærmen.
Lad være med at blokere projektorlinsen med nogen som helst
objekter, når projektoren er i brug,
da dette kan forårsage, at objekterne bliver varme og deforme eller
endog kan forårsage ildebrand.
Valg af Blank Image
1 Tryk på Menu for at åbne menuen.
2Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til OPTION, og tryk derefter på
OK.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til Blank Image, og tryk derefter på OK.
4Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til den ønskede indstilling, og
tryk derefter på OK.
5Når du er færdig, skal du trykke på
BACK.
Brug af hurtigmenuen
Tilpas ofte anvendte menuer.
1 Tryk på Q.MENU for at åbne hurtigmenuerne.
2Tryk på navigationsknapperne for at
rulle gennem følgende menuer, og
tryk på OK.
Menu
Aspect Ratio
Beskrivelse
Ændrer billedstørrelse. (Se s.18)
Picture Mode Ændrer billedtilstand.
(Se s.37)
LED Mode
Justerer billedets lysstyrke. (Se s.43)
Color Tempe- Justerer skærmens
rature
overordnede farve
efter dine ønsker.
Caption
Angiv, om du vil have
vist billedtekster.
Sleep Timer Med denne funktion
slukkes der automatisk for projektoren,
når det forudindstillede klokkeslæt er
passeret.
PJT Mode
Vender det viste billede på hovedet eller
spejlvender det.
USB Device
Skub en USB-enhed
ud.
Menuen vises kun,
når USB-enheden er
tilsluttet.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til den ønskede indstilling.
4Tryk på Q.MENU, når du er færdig.
UNDERHOLDNING
21
UNDERHOLDNING
MY MEDIA
Tilslutning af USB-lagerenheder
Slut USB-lagerenheder, f.eks. et USBflashdrev eller en ekstern harddisk, til
projektoren, og brug multimediefunktioner.
Slut et USB-flashdrev eller en USBhukommelseskortlæser til projektoren
som vist på følgende illustration.
Hvis du vil frakoble en USB-lagerenhed, skal du sikre dig, at forbindelsen
afbrydes korrekt, så projektoren eller
filer ikke beskadiges.
1 Tryk på Q.MENU for at åbne hurtigmenuerne.
2Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til USB Device, og tryk derefter på OK.
3Du skal først frakoble USB-lagerenheden, når meddelelsen fortæller,
at det er sikkert at fjerne den.
BEMÆRK
USB memory
stick

Efter beskeden Eject USB kan
yy
USB'ens hukommelse ikke længere læses. Fjern USB-hukommelse,
og tilslut igen.
22
UNDERHOLDNING
Tip til brug af USB-lagerenheder
yyDet er kun en USB-lagerenhed, der
kan genkendes.
yyUSB-hubs understøttes ikke.
yyEn USB-lagerenhed med egen driver
genkendes muligvis ikke.
yyGenkendelseshastigheden for en
USB-lagringsenhed afhænger af den
enkelte enhed.
yySluk ikke for projektoren, og tag
ikke USB-enhedens stik ud, mens
den tilsluttede USB-lagringsenhed
kører. Hvis der pludselig slukkes for
en sådan enhed, eller hvis stikket
pludselig tages ud, kan de lagrede
filer eller USB-lagringsenheden blive
beskadiget.
yyTilslut ikke USB-lagringsenheden, der
er blevet tilpasset på PC'en. Enheden
kan være skyld i, at produktet ikke
fungerer korrekt eller ikke kan afspilles. Husk, at du altid kun kan bruge
en USB-lagringsenhed med normale
musik-, billed-, film- eller tekstfiler.
yyDu bør altid kun bruge en USB-lagringsenhed, der er formateret som
FAT16, FAT32 og NTFS filsystemet,
der fulgte med Windows operativsystemet. Hvis det er en lagringsenhed, der er formateret som et andet
installationsprogram, der ikke understøttes af Windows, så genkendes
den muligvis ikke.
yyDu skal tilslutte strøm til en USBlagerenhed, der kræver en ekstern
strømforsyning. Ellers vil enheden
muligvis ikke blive genkendt.
yyDu skal tilslutte USB-lagerenheden
med et kabel fra USB-producenten.
Hvis du tilslutter et kabel, der ikke er
fra USB-producenten, eller hvis det
er et meget langt kabel, vil enheden
muligvis ikke blive genkendt.
yyNogle USB-lagringsenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke
tilfredsstillende.
yyHvis navnet på en mappe eller fil er
for langt, vil det ikke blive vist eller
genkendt.
yyFiljusteringsmetoden for en USBlagringsenhed er den samme som
for Windows XP, og filnavnet kan
genkende op til 100 engelske tegn.
yyDu bør tage backup af vigtige filer,
da USB-enheden kan blive beskadiget. Datahåndtering er forbrugerens
ansvar, og som følge heraf dækker
producenten ikke beskadigede data.
yyDen anbefalede kapacitet er på 1
TB eller mindre for en ekstern USBharddisk, og 32 GB eller mindre for
en USB-hukommelse. Enhver enhed med mere end den anbefalede
kapacitet vil muligvis ikke fungere på
korrekt vis.
yyHvis USB-hukommelsesenheden
ikke fungerer på korrekt vis, skal du
tage den ud og sætte den i igen.
yyHvis en ekstern USB-harddisk med
energisparefunktion ikke fungerer,
skal du slukke for harddisken og
tænde for den igen for at få den til at
fungere på korrekt vis.
yyUSB-lagringsenheder under USB 2.0
understøttes også. Men de fungerer
muligvis ikke på korrekt vis i filmlisten.
UNDERHOLDNING
23
MOVIE LIST
* Filmlisten aktiveres, så snart USB'en findes. Den anvendes, når der spilles filmfiler på projektoren.
Tip til afspilning af videofiler
Visse undertekster, som brugeren
yy
har oprettet, fungerer ikke korrekt.
Visse specielle tegn understøttes
yy
ikke i undertekster.
HTML tags understøttes ikke i unyy
dertekster.
Tidsoplysninger i en ekstern underyy
tekstfil bør arrangeres i stigende
rækkefølge, for at de kan afspilles.
Ændring af skrifttype og -farve i
yy
undertekster understøttes ikke.
Undertekster på andre sprog end de
yy
angivne understøttes ikke.
Filer med undertekstfiler, som fylder
yy
mere end 1 MB, afspilles muligvis
ikke korrekt.
Når du ændrer lydsprog, afbrydes
yy
skærmbilledet muligvis midlertidigt
(billedet stopper, hurtigere afspilning
osv.).
En beskadiget filmfil afspilles muyy
ligvis ikke korrekt, eller visse afspilningsfunktionerne kan ikke bruges.
Filmfiler, som er frembragt vha.
yy
visse kodeenheder, afspilles muligvis ikke korrekt.
Hvis billed- og lydstrukturen for
yy
optagede filer ikke er "interleaved",
foretages afspilningen muligvis ikke
korrekt.
Der kan ikke garanteres en ensartet
yy
afspilning af en video med højere
opløsning end den maksimale opløsning, der understøttes for hver
ramme.
Andre videofiler end de specificeyy
rede typer og formater fungerer
muligvis ikke korrekt.
Filmfiler, der er kodet af GMC (Global
yy
Motion Compensation) og Qpel
(Quarterpel Motion Estimation),
understøttes ikke.
Undertekstfilen understøtter kun
yy
10.000 sync-blokke.
Der garanteres ikke for jævn afyy
spilning af profiler, der er kodet på
niveau 4.1 eller senere i H.264/AVC.
DTS Audio Codec understøttes ikke.
yy
Afspilning understøttes ikke for en
yy
videofil på over 30 GB.
Afspilning af en video via en USByy
forbindelse, der ikke understøtter
høj hastighed, fungerer muligvis ikke
korrekt.
Videofilen og dens undertekstfil skal
yy
placeres i samme mappe. Navnet
på videofilen og undertekstfilen skal
være ens, før de kan afspilles sammen.
Når du ser en film via funktionen
yy
Movie List, understøttes konfiguration af hver enkelt billedtilstand ikke.
Trick-tilstand understøtter ikke andre
yy
funktioner end ꕙ, hvis videofilerne
ikke har indeksoplysninger.
Når du afspiller videofiler ved via
yy
netværket, vil Trick-tilstand være
begrænset til 2 x hastighed.
Videofilnavne, der indeholder speyy
cialtegn, kan muligvis ikke afspilles.
24
UNDERHOLDNING
DivX-understøttet tilstand
Filtypenavne
.asf
.wmv
Audio/
Video
Video
Audio
Codec
Profil/understøttet niveau
VC-1 - avanceret
profil
Avanceret profil ved niveau 3 (f.eks. 720p 60, 1080i
60, 1080p 30)
VC-1 - simpel og
hovedprofil
Simpel profil ved mellemniveau (f.eks. CIF, QVGA)
Hovedprofil ved højt niveau (f.eks. 1080p 30)
Forklaring
Kun streams, der er
kompatible med standarden SMPTE 421M
VC-1, understøttes.
WMA Standard
WMA 9 Professional
DivX3.11
Video
.divx
.avi
Audio
.mp4
.m4v
DivX4
DivX5
DivX6
XViD
Avanceret simpel profil (720p/1080i)
H.264/AVC
Hovedprofil ved niveau 4.1
Høj profil ved niveau 4.1 (f.eks. 720p60, 1080i60,
1080p30)
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
(MP3)
Dolby Digital
H.264 /AVC
Hovedprofil ved niveau 4.1
Høj profil ved niveau 4.1 (f.eks. 720p60, 1080i60,
1080p30)
MPEG-4 Part 2
Avanceret simpel profil (f.eks. 720p/1080i)
Audio
AAC
AAC-LC og HE-AAC
Video
H.264 /AVC
Hovedprofil ved niveau 4.1
Høj profil ved niveau 4.1
(f.eks. 720p 60, 1080i 60, 1080p 30)
HE-AAC
HE-AAC-LC og HE-AAC
Video
.mkv
Audio
Video
.ts
.trp
.tp
Audio
Global bevægelseskompensation eller
bevægelsesestimering
i kvarte pixel understøttes ikke. Streams,
der anvender denne
syntaks, understøttes
ikke.
Global bevægelseskompensation eller
bevægelsesestimering i
kvarte pixel understøttes
ikke. Streams, der anvender denne syntaks,
understøttes ikke.
Det meste af det tilgængelige MKV-indhold
er kodet med open
source x264 codec.
Dolby Digital
H.264 /AVC
Hovedprofil ved niveau 4.1
Høj profil ved niveau 4.1 (f.eks. 720p60, 1080i60,
1080p30)
MPEG-2
Hovedprofil ved højt niveau (f.eks. 720p 60, 1080i
60)
VC-1
Simpel profil ved medium niveau (f.eks. CIF, QVGA)
Hovedprofil ved højt niveau (f.eks. 1080p30)
Avanceret profil ved niveau 3 (f.eks. 720p60,
1080i60, 1080p30)
Kun streams, der er
kompatible med standarden SMPTE 421M
VC-1, understøttes.
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
(MP3)
Dolby Digital
AAC
AAC-LC og HE-AAC
MPEG-1
Video
.vob
.mpg
.mpeg
.mpe
MPEG-2
Audio
Dolby Digital
MPEG-1 Layer I, II
DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Audio
MPEG-1 Layer I, II
Hovedprofil ved højt niveau (f.eks. 720p 60, 1080i
60)
[email protected]øjt niveau (f.eks. 720p60, 1080i60)
Kun kompatible
streams er korrekt
konfigureret for TS, PS
eller ES
Bithastighed: inden for 32 kbps - 320 kbps (MP3)
Undertekstformat: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
UNDERHOLDNING
25
Gennemsyn af filmlisten
Afspil videofiler på skærmen. Din
skærm kan vise videofiler fra en USBlagerenhed.
1 Tilslut en USB-lagringsenhed.
2Tryk på USB for at få adgang til
startmenuen.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til Movie List, og tryk på OK.
4Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til den ønskede enhed, og tryk
på OK.
5Tryk på navigationsknapperne for at
vælge en mappe eller en fil, og tryk
derefter på OK.
Nr.
Beskrivelse
❺ Aktuelle side/samlet antal sider
med indhold
❻ Gå til Photo List.
❼ Ændrer antallet af miniaturebilleder, der vises ad gangen.
❽ Lader dig markere visse filer.
Vælg de filer, du ønsker, og tryk
på Color buttons.
Play Marked Tryk på Red. Afspil
Mark All
Unmark All

❶
❷
❸
❹
❺
Side 1/1
Movie List
Drev1
USB 1 XTICK
M1
M2
Side 1/1
M3
M4
Sommerfugl_...
01:34:33
� Move � Play ꘧ Page Change � Mark
ꔅ To Photo List
ꔅ Change Numbers
ꔅ Mark Mode
� Exit
❻
❼
❽
❾
Nr.
Beskrivelse
❶ Miniature
Unormale filer
Ikke-understøttede
filer
❷ Liste over indhold
❸ Flytter til øverste fil
❹ Aktuelle side/samlet antal sider
i mapper
Exit Mark
Mode
❾ Afslut.
den først valgte fil.
Tryk på Green.
Marker alle filerne i
mappen.
Tryk på Yellow.
Afmarker alle markerede filer.
Tryk på Blue.
Åbner eller afslutter Mark-tilstand.
26
UNDERHOLDNING
6Afspil en film med brug af følgende
menuer/knapper.
Indstillinger for Movie List
1 Tryk på Q.MENU.
Der vises et popup-vindue.
2Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til indstillingen, og tryk på OK.
3Tryk på navigationsknapperne for at
��
�
�
�
Knap
<, >
�
01:02:30 / 02:30:25
�
�
� Option
� Hide
Exit
Beskrivelse
Gå til et bestemt billede eller frem eller tilbage
under afspilning af video.
En markør, der indikerer
positionen, vil blive vist på
skærmen. Funktionen fungerer muligvis ikke korrekt
for visse videofiler.
ꕗ
Stop medieafspilleren.
Tilbage til Movie List
ꕖ
Gå tilbage til normal afspilning.
ꕘ
Sætter medieafspilleren på
pause.
Projektoren vender tilbage til
afspilning, hvis der ikke trykkes på nogen af knapperne på
fjernbetjeningen i 10 minutter.
ꕘ og ꕙ Viser langsom
gengivelse.
Vælger den ønskede afspilningshastighed: x2, x4, x8,
x16, x32 (tilbage/frem).
ꕎ
� Pop-op-menuen Option. Se
Option "Indstillinger for Movie List".
�
Skjul menuen på skærmen.
Hide Tryk på OK for at få vist
menuen igen.
Exit
Gå tilbage til Movie List.
rulle til en af følgende indstillinger,
og tryk på OK.
Set Video Play.
Valgmulighed
Picture
Size
Beskrivelse
Vælger det ønskede billedformat til dine videoer.
Full: Filerne afspilles
yy
iht. det oprindelige
formatforhold.
16:9: Viser videoen i bilyy
ledformatet 16:9.
Original: Viser videoen
yy
i det originale billedformat.
Lydsprog Skifter sproggruppen for
lyd- og videofiler. Filer
med et enkelt lydsprog
kan ikke vælges.
UNDERHOLDNING
Valgmulighed
Beskrivelse
Subtitle
Underteksterne kan aktiLanguage veres eller deaktiveres.
Language: Aktiveret for
yy
SMI-undertekst og kan
vælge sproget i underteksten.
Code Page: Valg af
yy
skrifttype til undertekst.
Ved standardindstillingen vises indhold på
det sprog, der er valgt
i OPTION - Language
Menu.
Sync: Hvis videoen ikke
yy
er synkroniseret med
underteksterne, kan
den justeres med 0,5
sekund.
Position: Flyt placerinyy
gen af underteksterne.
Size: Ændrer skriftstøryy
relsen for underteksterne.
Repeat
Aktiver/deaktiver gentagelsesfunktionen for
afspilning af film.
Når funktionen er deaktiveret, kan den næste
fil afspilles i rækkefølge,
hvis dens navn er identisk
med den forrige fil.
27
Language
yy
Sproggruppe
for undertekst
Understøttede sprog
Latin1
Fransk, Spansk, Catalansk,
Baskisk, Portugisisk,
Italiensk, Albansk, Rætoromansk, Hollandsk, Tysk,
Dansk, Svensk, Norsk,
Finsk, Færøsk, Islandsk,
Irsk, Skotsk, Engelsk
Latin2
Tjekkisk, ungarsk, polsk,
rumænsk, kroatisk, slovakisk, slovensk, serbisk
Latin4
Estisk, baltiske sprog
lettisk og litauisk, grønlandsk og laplandsk
Latin5
Engelsk, tyrkisk
Cyrillic
Bulgarsk, hviderussisk,
makedonsk, russisk, serbisk og før-1990 (ikke "ghe
med upturn) ukrainsk
Greek
Engelsk, moderne græsk
Hebrew
Engelsk, moderne hebræisk
Chinese
Kinesisk
Korean
Engelsk, Koreansk
Arabic
Engelsk, arabisk
Set Video Play.
Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af video (se "Indstillinger
for BILLEDE" på side 37).
Set Audio.
Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af lyd (se "Lydindstillinger"
på side 42).
28
UNDERHOLDNING
Registrering af DivX-koden
Med DivX-registreringskoden kan
du leje eller købe de nyeste film
på www.divx.com/vod. Hvis du vil
afspille en lejet eller købt DivX-fil,
skal filens registreringskode være
den samme som projektorens DivXregistreringskode.
1 Tryk på USB for at åbne startmenuen, og tryk derefter på blå.
DivX(R) VOD Registration
DivX(R) Deregistration
Previous
2Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til DivX(R) VOD Registration,
og tryk derefter på OK.
i
You must register your device to
play DivX protected videos.
Registration code : xxxxxxxxxx
Register at http://vod.divx.com
OK
3Se registreringskoden til din projektor.
BEMÆRK
Mens du kontrollerer registreringsyy
koden, vil nogle knapper muligvis
ikke fungere.
Hvis du bruger DivX-registreringsyy
koden til en anden enhed, kan
du ikke afspille den lejede eller
købte DivX-fil. Sørg for at bruge
den DivX-registreringskode, der er
tildelt projektoren.
De billed- eller lydfiler, der ikke
yy
konverteres af standard-DivXcodec, kan være beskadiget eller
bliver ikke afspillet.
Du kan bruge DivX VOD-koden til
yy
at aktivere op til 6 enheder under
én konto.
Deaktivering af DivX-funktionen
Du kan deaktivere alle enhederne via
webserveren og blokere enheder, så
de ikke kan aktiveres.
Slet de eksisterende godkendelsesoplysninger for at modtage en ny
DivX-brugergodkendelse til projektoren. Når denne funktion udføres,
kræves fornyet DivX-brugergodkendelse for at se DivX DRM-filer.
1 Tryk på USB for at åbne startmenuen, og tryk derefter på blå.
2Tryk på navigeringsknapperne for at
rulle til DivX(R) Deregistration, og
tryk derefter på OK.
3Vælg Yes for at bekræfte.
Your device is already
registered.
Are you sure you wish to deregister?
i
Yes
No
⬇
i Deregistration code:
********
Deregister at http://vod.divx.com
Continue with registration?
Yes
No
BEMÆRK
Funktionen DRM (Digital Rights
yy
Management): Denne teknologi
og tjeneste forhindrer ulovlig brug
af digitalt indhold med henblik på
at beskytte ophavsretsejernes
rettigheder. Filen kan afspilles,
så snart licensen er kontrolleret
online eller på anden måde.
29
UNDERHOLDNING
PHOTO LIST
* Projektoren kan afspille JPEG-filer.
Understøttede fotofilformater
FOTO (*.JPEG) understøttet fil
Basislinje: 64 pixel (bredde) x 64 pixel
(højde) til 15360 pixel (bredde) x 8640
pixel (højde)
Progressiv: 64 pixel (bredde) x 64 pixel
(højde) til 1920 pixel (bredde) x 1440
pixel (højde)
Du kan kun afspille JPEG-filer.
yy
Ikke-understøttede filer vises som
yy
et foruddefineret ikon.
Der vises en fejlmeddelelse for ødeyy
lagte filer eller filformater, der ikke
kan afspilles.
Ødelagte billedfiler vises muligvis
yy
ikke korrekt.
Det kan tage noget tid at få vist bilyy
leder i høj opløsning på skærmen.
Gennemsyn af Photo List
1 Tilslut en USB-lagringsenhed.
2Tryk på USB for at få adgang til
startmenuen.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til Photo List, og tryk derefter
på OK.
4Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til den ønskede enhed, og tryk
på OK.
5Tryk på navigationsknapperne for at
vælge en mappe eller en fil, og tryk
derefter på OK.❶
❷
❸
❹
USB 1 XTICK
P1
❺
Side 1/1
Fotoliste
Drev1
P2
P3
P4
P5
Side 1/1
P6
P7
P8
P9
� Move � View ꘧ Page Change � Mark
ꔅ To Music List
ꔅ Change Numbers
ꔅ Mark Mode
❻
❼
❽
� Exit
❾
Nr.
Beskrivelse
❶ Miniature
Unormale filer
Ikke-understøttede
filer
❷ Liste over indhold
❸ Flytter til øverste fil
❹ Aktuelle side/samlet antal sider i mapper
❺ Aktuelle side/samlet antal sider
med indhold
❻ Gå til Music List.
❼ Ændrer antallet af miniaturebilleder, der vises ad gangen.
❽ Lader dig markere visse filer. Vælg de filer, du ønsker, og tryk på Color buttons.
View Marked
Tryk på Red.
Vis det valgte foto.
Mark All
Tryk på Green.
Marker alle filerne i
mappen.
Unmark All
Tryk på Yellow.
Afmarker alle markerede filer.
Exit Mark Mode Tryk på Blue.
Åbner eller afslutter Mark-tilstand.
❾ Afslut.
30
UNDERHOLDNING
6Følgende indstillinger er tilgængelige, når der vises fotos.

01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
▶
◀
◀
Slideshow �
BGM �
Valgmulighed
◀ 2/13 ▶
�
2/13
ꕲ
▶
� Option
� Hide
Exit
Beskrivelse
Vælg det forrige eller næste foto.
Slideshow �
Valgte billeder vises under
diasshowet. Hvis der ikke
vælges billeder, vises
alle billeder i den aktuelle
mappe under diasshowet.
Angiv tidsintervallet
yy
mellem diasbillederne i
diasshowet under Option - Set Photo View.
BGM �
Lyt til musik, mens du ser
billeder i fuld størrelse.
Indstil BGM-enhed og
yy
-album under Option Set Photo View.
�
Roter fotos.
Roterer fotoet 90°,
yy
180°, 270°, 360° med
uret.
Fotos kan ikke roteres,
yy
hvis bredden er større
end den tilgængelige
understøttede opløsning for højde.
ꕲ
Se fotoet i fuld tilstand eller
i oprindelig filstand.
�
Option
Pop-op-menuen Option. Se
"Indstillinger for Photo List".
ValgmuBeskrivelse
lighed
� Hide Skjul menuen på skærm i
fuld størrelse.
Hvis du vil have vist
yy
menuen igen i fuldskærmstilstand, skal
du trykke på OK.
Afslut Vend tilbage til Photo List.
31
UNDERHOLDNING
Indstillinger for Photo List
1 Tryk på Q.MENU.
Der vises et popup-vindue.
2Tryk på navigationsknapperne for at
MUSIC LIST
* Du kan benytte menuen Music List
til at afspille MP3-filer fra en USBlagerenhed.
rulle til indstillingen, og tryk på OK.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til en af følgende indstillinger,
og tryk på OK.
Set Photo View.
Valgmulighed
Beskrivelse
Slide
Speed
Vælger en diasshowhastighed (Hurtig, Medium,
Langsom).
BGM
Vælger en musikmappe
til baggrundsmusikken.
Vælg indstillingen Gentag
eller Tilfældigt.
Du kan ikke ændre
yy
musikmappen, mens
der afspilles baggrundsmusik.
Set Video Play.
Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af video (se "Indstillinger
for BILLEDE" på side 37).
Set Audio.
Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af lyd (se "Lydindstillinger"
på side 42).
Understøttede musikfilformater
MUSIK (*.MP3) understøttet fil
Bithastighed 32 Kbps - 320 Kbps
Samplinghastighed MPEG1 Layer3 :
yy
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Samplinghastighed MPEG2 Layer3 :
yy
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Gennemsyn af Music List
1 Tilslut en USB-lagringsenhed.
2Tryk på USB for at få adgang til
startmenuen.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til Music List, og tryk på OK.
4Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til den ønskede enhed, og tryk
på OK.
5Tryk på navigationsknapperne for at
vælge en mappe eller en fil, og tryk
derefter på OK.


❶
❷
❸
❹
❺
Side 1/1
Musikliste
Drev1
USB 1 XTICK
001. - B01.mp3
00:00
002. - B02.mp3
00:00
Side 1/1
003. - B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
� Move � Play ꘧ Page Change � Mark
ꔅ To File Viewer
❻
ꔅ Change Numbers
ꔅ Mark Mode
� Exit
❼
❽
❾
32
UNDERHOLDNING
Nr.
Beskrivelse
❶ Miniature
Side 1/1
Musikliste
Drev1
USB 1 XTICK
�
Unormale filer
Side 1/1
001. - B01.mp3
002. - B02.mp3
003. - B03.mp3
004. - B04.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Ikke-understøttede
filer
❷ Liste over indhold
❸ Flytter til øverste fil
❹ Aktuelle side/samlet antal sider
i mapper
❺ Aktuelle side/samlet antal sider
med indhold
❻ Gå til File Viewer.
❼ Ændrer antallet af miniaturebilleder, der vises ad gangen.
❽ Lader dig markere visse filer.
Vælg de filer, du ønsker, og tryk
på Color buttons.
Play Marked
Tryk på Red.
Afspil de valgte
sange.
Mark All
Tryk på Green.
Marker alle filerne i
mappen.
Unmark All
Tryk på Yellow.
Afmarker alle markerede filer.
Exit Mark Mode Tryk på Blue.
Åbner eller afslutter Mark-tilstand.
❾ Afslut.
6Styr afspilningen ved hjælp af følgende knapper.

�
002. - B02.mp3
�
�
�
�
�
��
� Play with Photo
02:30 / 03:25
� Option
� Hide
Exit
ValgmuBeskrivelse
lighed
<, > Der vises en markør, som
viser afspilningspositionen.
ꕗ
Stop afspilning.
ꕖ
Gå tilbage til normal afspilning.
ꕘ
Afspilning på pause.
ꕎ
Vælg den forrige eller næste sang.
Afspil Begynd afspilningen af de
med foto valgte sange, og gå derefter til Photo List.
� Pop-op-menuen Option.
Option
� Hide Skjul menuen på skærmen.
Hvis du vil have vist
yy
menuen igen i fuldskærmstilstand, skal
du trykke på OK.
Afslut Gå tilbage til Music List.
UNDERHOLDNING
Indstillinger for Music List
1 Tryk på Q.MENU.
FILE VIEWER
Understøttede filformater
Der vises et popup-vindue.
2Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til indstillingen, og tryk på OK.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til en af følgende indstillinger,
og tryk på OK.
Set Audio Play.
Vælg indstillingen Gentag eller Tilfældigt.
Set Audio.
Giver dig mulighed for at ændre forudindstillinger af lyd (se "Lydindstillinger"
på side 42).
33
Understøttet fil: XLS, DOC, PPT, TXT,
XLSX, PPTX, DOCX, PDF
Microsoft Office Version 97 / 2000 /
2002 / 2003 / 2007
Adobe PDF Version 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
/ 1.4
File Viewer justerer dokumentet, såyy
ledes at det kan tage sig anderledes
ud sammenlignet med visning på en
PC.
I dokumenter med billeder synes
yy
opløsningen muligvis lavere under
omgrupperingsprocessen.
Hvis det er et stort dokument, eller
yy
hvis det indeholder mange sider,
tager indlæsningen muligvis lang tid.
Ikke-understøttede skrifttyper erstatyy
tes muligvis af andre skrifttyper.
Søgning i File Viewer
1 Tilslut en USB-lagringsenhed.
2Tryk på USB for at få adgang til
startmenuen.
3Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til File Viewer, og tryk derefter
på OK.
4Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til den ønskede enhed, og tryk
på OK.
5Tryk på navigationsknapperne for at
vælge en mappe eller en fil, og tryk
derefter på OK.


34
UNDERHOLDNING
6Styr afspilningen ved hjælp af føl❶
❷
❸
File Viewer
HWP DOC
DOC
PDF HWP
test1.doc
HWP DOC
PDF
PDF
HWP DOC
42 KB
PPT
TXT PPT
PPT
DOC
Drev1
USB 1 XTICK
DOC
test5.txt
XLS
7 KB TXT
test2.hwp
PDF HWP
PDF
512 KB
TXT
PPT
❹
Side 1/1
XLS
XLS
TXT
PPT
test6.xls
19 KBXLS
test3.pdf
595 KB
TXT
PPT
HWP
PDF
Side 1/1
test4.ppt
TXT
489 KB
XLS
XLS
� Move � Open ꘧ Page Change
ꔅ To Movie List
ꔅ Change Numbers
ꔅ Single Page Mode
� Exit
❺
❻
❼
❽
Nr.
Beskrivelse
❶ Liste over indhold
❷ Flytter til øverste fil
❸ Aktuelle side/samlet antal sider
i mapper
❹ Aktuelle side/samlet antal sider
med indhold
❺ Gå til Movie List.
❻ Ændrer antallet af miniaturebilleder, der vises ad gangen.
Single
Indlæser og viser sider
❼
gende knapper.
Tryk på Page for at flytte til forrige
yy
eller næste side.
yyTryk på VOL for at zoome ind eller ud.
1. Tryk på Menu.
yy
2. Tryk på navigationsknapperne
for at rulle til Go page eller Zoom
og tryk på ∧.

Menu
❽ Afslut.
ꔦ Zoom
ꕉ Hide
ValgmuligBeskrivelse
hed
Go Page Gå til den ønskede side.
Tryk på navigations eller
talknapperne for at
vælge den ønskede
side, og tryk på OK.
ꔦ Zoom Zoom ind, eller zoom ud.
Tryk på navigationsknapperne, vælg en ønsket
side, og tryk på OK.
Page
Mode
en ad gangen. Indlæsningstiden er kort, men
en side med meget
indhold vises muligvis
langsomt.
Full
Indlæser alle sider i en fil
Document i hukommelsen, før de
Mode
bliver vist. Indlæsningstiden er lang, men du kan
navigere hurtigt rundt på
siderne, når indlæsningen
er udført. Hvis filen er
for stor, bliver alle sider
muligvis ikke indlæst.
Go Page
� Hide
Luk menuen.
Hvis du vil have vist
yy
menuen igen i fuldskærmstilstand, skal
du trykke på MENU.
UNDERHOLDNING
PLAY GAME
Giver dig mulighed for at nyde de spil,
der er installeret på projektoren.
1 Tryk på Menu for at åbne menuen.
2 Tryk på navigationsknapperne for at
rulle til GAME, og tryk derefter på
OK.
SPIL
JUMP
HOLEINONE
SUDOKU
SAVINGCRYSTAL
INVADER
�Exit
3 Når du er færdig, skal du trykke på
BACK.
35
36
TILPASNING AF INDSTILLINGER
TILPASNING AF INDSTILLINGER
Menuen OPSÆTNING
1 Tryk på Menu for at åbne menuen.
2Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en af følgende menuer, og tryk på OK.
3Tryk på navigationsknapperne for ar rulle til den ønskede indstilling, og tryk på OK.
4Tryk på OK, når du er færdig.
Menu
Beskrivelse
PICTURE
Justerer billedstørrelsen eller -effekten.
SKÆRM
Justerer skærmtilstand, -størrelse eller keystone.
AUDIO
Justerer lydkvaliteten, -effekten eller lydstyrkeniveauet.
TIME
Indstiller timerfunktionen
VALGMULIGHED
Tilpasser de generelle indstillinger.
INPUT
Vælg den ønskede indgangskilde.
MY MEDIA
Få adgang til foto-, musik-, film- eller fillister, og gennemse filer.
SPIL
Giver dig mulighed for at nyde de spil, der er installeret
på projektoren.
37
TILPASNING AF INDSTILLINGER
Indstillinger for BILLEDE
1 Tryk på Menu for at åbne menuen.
2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til
BILLEDE, og tryk på OK.
PICTURE
ꔂMoveꔉOK
• PictureMode :Standard
3 Tryk på navigationsknapperne for ar rulle til
den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK.
4 Når du er færdig, skal du trykke på BACK.
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
5
• Color
70
• Tint
0
R
G
• AdvancedControl
• PictureReset
De tilgængelige billedindstillinger beskrives nedenfor.
Indstilling
Billedtilstand
Beskrivelse
Vælger et af de forudindstillede billeder eller tilpasser indstillinger i hver tilstand for at opnå den bedste skærmydelse.
Du kan også tilpasse avancerede indstillinger i hver enkelt
tilstand.
Du kan også bruge denne funktion ved hjælp af knappen
PICTURE.
Tilstand
Levende
Justerer videobilledet til butiksmiljøet ved at forbedre kontrasten, lysstyrken, farver og skarphed.
Standard Justerer billedet til det normale miljø.
Cinema
Optimerer videobilledet til et biograflignende udseende, så du kan få den samme fornøjelse af at se
film, som hvis du var i biografen.
Sport
Optimerer videobilledet til dynamisk brug ved at
fremhæve primære farver som hvid, græsgrøn eller
himmelblå.
Game
Optimerer videobilledet til en hurtig spilleskærm til
pc'er eller spil.
Ekspert
Justerer de detaljerede videobilledindstillinger til
videoeksperter samt til generelle seere.
Kontrast
Øger eller mindsker gradueringen af videosignalet. Du kan
bruge Kontrast, når billedets lyse del er mættet.
Lys
Justerer signalets basisniveau på billedet.
38
TILPASNING AF INDSTILLINGER
Indstilling
Beskrivelse
Skarphed
Justerer niveauet af skarphed i kanterne mellem billedets lyse
og mørke områder. Jo lavere niveauet er, desto blødere er
billedet.
Farve
Justerer alle farvers intensitet.
Farvetone
Justerer balancen mellem røde og grønne niveauer.
Avanceret
Tilpasser de avancerede indstillinger.
betjening eller
Ekspertbetjening
Nulstil billede
Gendanner indstillingerne for hver enkelt tilstand til fabriksstandarden.
TILPASNING AF INDSTILLINGER
39
Avancerede kontrolindstillinger/ekspert
Indstilling
Beskrivelse
Dynamisk kontrast
Justerer kontrasten for at optimere den mest muligt ifølge
skærmens lysstyrke. Billedet bliver bedre ved at gøre lyse dele
lysere og mørke dele mørkere.
Dynamic Color
Justerer skærmfarverne, så de ser mere levende, fyldigere og
klarere ud. Denne funktion forstærker nuancer, mætning og
luminans, så rød, blå, grøn og hvid ser mere levende ud.
Klar hvid
Gør det hvide område på skærmen klarere og hvidere.
Skin Color
Registrerer hudområder i video og justerer farverne til en naturlig hudkulør.
Støjreduktion
Reducerer skærmstøjen uden at forringe billedkvaliteten.
Digital støjreduktion
Fjerner støj, der er forårsaget af videokomprimering.
Gamma
Low: Gør det mørke og mellemgrå område i billedet lysere.
yy
Medium: Viser oprindelige billedniveauer.
yy
High: Gør billedets mørke og grå mellemtoner mørkere.
yy
Du kan justere lysstyrken for det mørke område og det mellemgrå område i billedet.
Sort niveau
Low: Skærmbilledets refleksion bliver mørkere.
yy
High: Skærmbilledets refleksion bliver lysere.
yy
Angiv niveauet for skærmens sorte farve korrekt.
Denne indstilling er deaktiveret i RGB-PC-tilstand.
Real Cinema
Får videoklip, der er optaget som film, til at se mere naturlige
ud, ved at fjerne rystelser.
Color Gamut
Standard: Viser standardfarveområde.
yy
Wide: Tilstand til indstilling af skærmbilledets varme farveomyy
råde.
Maksimer farveanvendelsen for at øge farvekvaliteten.
Kantforbedring
Viser videoens kanter klarere og tydeligere.
xvYCC
Denne funktion repræsenterer fyldige farver i ligeså høj grad
som et konventionelt videosignal.
Denne funktion er aktiveret i "Picture mode - Cinema, Expert",
hvis der er xvYCC-signal via HDMI.
Ekspertmønster Dette er et mønster, der anvendes til ekspertjustering.
40
TILPASNING AF INDSTILLINGER
Indstilling
Farvefilter
Beskrivelse
Denne funktion filtrerer specifikke farver i videoen.
Du kan bruge RGB-filteret til at indstille farvemæthed og kulør
nøjagtigt.
Color Tempera- Med denne funktion kan du indstille skærmens overordnede
ture
farve efter eget ønske.
Vælg Cool, Medium, Warm. I Expert-tilstand tilpasses indstillingerne for hver tilstand.
Gamma: vælg 1,9, 2,2, 2,4
a. Method: 2 Points
- Pattern: Inner, Outer
-R
ed/Green/Blue Contrast, Red/Green/Blue Brightness:
Justeringsområdet er -50 - +50.
b. Method: 10 Points IRE
- Pattern: Inner, Outer
- IRE (Institute of Radio Engineers) er den enhed, der viser
størrelsen af videosignalet, og kan indstilles fra 10, 20, 30 90, 100. Du kan justere Red, Green eller Blue inden for hver
indstilling.
- Luminance: Denne funktion viser den kalkulerede luminansværdi for 2,2 gamma. Du kan indtaste den ønskede
inputluminansværdi ved 100 IRE, og målluminansværdien
for 2,2 gamma vises i 10 trin fra 10 IRE til 90 IRE.
- Red/Green/Blue: Justeringsområdet er -50 - +50.
Color Management System
Som værktøjet, der benyttes af eksperterne til at foretage
justeringer ved hjælp af testmønstre, påvirker dette ikke andre
farver men kan benyttes til selektivt at justere de 6 farveområder (Red/Green/Blue/Cyan/Mgt/Yellow).
Farveforskellen vil måske ikke være tydelig, hvis du foretager
justeringer generelt for video.
Justerer rød/grøn/blå/gul/cyan/magenta.
-R
ed/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Color:
Justeringsområdet er -30 - +30.
-R
ed/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Tint:
Justeringsområdet er -30 - +30.
41
TILPASNING AF INDSTILLINGER
SCREEN-indstillinger
1 Tryk på Menu for at åbne menuen.
2Tryk på navigationsknapperne for at rulle til
SCREEN, og tryk derefter på OK.
3Tryk på navigationsknapperne for ar rulle til
den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK.
SCREEN
• PJT Mode
ꔂ Move ꔉ OK
: Front
• Aspect Ratio
: 16:9
• Keystone
0
L
R
• RGB Config.
4Når du er færdig, skal du trykke på BACK.
De tilgængelige skærmindstillinger beskrives nedenfor.
Indstilling
Beskrivelse
PJT
Mode
Med denne funktion drejes det viste billede omvendt eller vender
horisontalt.
Vælg Rear, når du fremviser bagfra på den transparente skærm, der er
købt separat.
Vælg Ceiling, når du monterer produktet i loftet.
Når PJT Mode er Rear/Ceiling, skiftes automatisk mellem højre/venstre højttaler.
Aspect
Ratio
Ændrer billedstørrelsen til at få vist billeder med deres optimale størrelse. (Se s.18)
Keystone Brug denne funktion, når skærmen ikke er retvinklet på projektoren,
og når billedet har trapezform. (Se s.19)
RGB
Config.
Tilpasser PC-skærmindstillinger.
Valgmulighed
Resolution Vælger en relevant oplysning, når PC'en bruger en opløsning på 768 (1024x768/1280x768/1360x768, 60Hz) og
1050 (1400x1050/ 1680x1050, 60Hz).
Automatisk konfiguration
Indstiller projektoren til at optimere indstillingerne automatisk til projektorskærmen.
Position
Finder billedet på den korrekte placering.
Size
Justerer billedstørrelsen.
Phase
Eliminerer vandret stribedannelse.
Reset
Gendanner indstillingerne til standardindstillingerne.
Du kan også bruge denne funktion ved hjælp af knappen AUTO.
42
TILPASNING AF INDSTILLINGER
Lydindstillinger
1 Tryk på Menu for at åbne menuen.
2Tryk på navigationsknapperne for at rulle til
AUDIO
AUDIO, og tryk på OK.
3Tryk på navigationsknapperne for ar rulle til
ꔂ Move ꔉ OK
• Volume
• Balance
40
0
• Treble
50
R
G
den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK.
4Når du er færdig, skal du trykke på BACK.
De tilgængelige lydindstillinger beskrives nedenfor.
Indstilling
Beskrivelse
Lydstyrke
Justerer lydstyrkeniveauet.
Du kan også bruge denne funktion ved hjælp af knappen VOL.
Balance
Justér lyden fra venstre/højre højttaler efter egen smag
og rumforholdene.
Diskant
Justér diskant efter egen smag og rumforholdene.
Klokkeslætsindstillinger
1 Tryk på Menu for at åbne menuen.
2Tryk på navigationsknapperne for at rulle til
TIME, og tryk på OK.
3Tryk på navigationsknapperne for ar rulle til
TIME
ꔂ Move ꔉ OK
• Sleep Timer
: Off
• Auto Off
: 60 min.
den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK.
4Når du er færdig, skal du trykke på BACK.
De tilgængelige klokkeslætsindstillinger beskrives nedenfor.
Indstilling
Timer
sluk
Beskrivelse
Angiver længden af tid, før projektoren slukkes. Når du slukker for
projektoren og tænder for det igen, slås funktionen Timer sluk fra.
Auto Off Med denne funktion slukkes der automatisk for projektoren, når det
forudindstillede klokkeslæt er passeret, og der ikke er et signal.
TILPASNING AF INDSTILLINGER
43
Indstilling af valgmuligheder
1 Tryk på Menu for at åbne menuen.
2Tryk på navigationsknapperne for at rulle til
OPTION, og tryk derefter på OK.
3Tryk på navigationsknapperne for ar rulle til
den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK.
OPTION
• Language
ꔂ Move ꔉ OK
: English
• Blank Image
: Blue
• LED Mode
: Normal
• Auto Power
: Off
4Når du er færdig, skal du trykke på BACK.
De tilgængelige indstillinger beskrives nedenfor.
Indstilling
Language
Beskrivelse
Vælger et ønsket menusprog.
Blank Image Du kan vælge baggrundsfarve til den valgte Blank-funktion.(Se s.20)
LED Mode
Sådan justeres skærmens lysstyrke.
LED Mode går automatisk over i Dimming-tilstand, hvis du anvender et ekstrabatteri.
LED Mode går automatisk over i Dimming-tilstand, hvis der ikke er
noget input-signal.
Du kan også bruge denne funktion ved hjælp af knappen Q.MENU.
Auto Power Sådan aktiveres projektoren automatisk, når adapterstikket sættes
i.
Valgmulighed
On
Når DC-stikket sættes i projektoren, tændes den
automatisk.
Off
Når DC-stikket sættes i projektoren, sættes den i
standby-tilstand.
44
OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER
OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER
Slut forskellige eksterne enheder til projektorportene.
Computer/Notebook
DVD
VCR
Digital enhed
USB
Hovedtelefoner
HDMI – Se s.45
Component – Se s.45
Composite – Se s.46
RGB – Se s.46
Hukommelseslager – Se s.21
Audio - Se s.47
Spilleenhed
45
OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER
Tilslutning til en HDmodtager, dvd-optager eller videoafspiller
Tilslut en HD-modtager, en dvd-opta'&,1
ger eller en videoafspiller til projektoren, og vælg en relevant indgangstilstand.
Component-tilslutning
Overfører de analoge video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til projektoren. Tilslut den eksterne enhed og
projektoren med komponentkablet
som vist i følgende illustration.
5*%,1
$9,1 &20321(17,1
20321(17,1
HDMI-tilslutning
Overfører de digitale video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til projektoren. Tilslut den eksterne enhed og
projektoren med HDMI-kablet som
vist i '&,1
følgende illustration.
5*%,1
$9,1 &20321(17,1
Y
PB
VIDEO OUT
HDMI OUT
PR
(L)
(R)
AUDIO OUT
46
OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER
Composite-tilslutning
Tilslutning til en PC
Overfører de analoge video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til projektoren. Tilslut den eksterne enhed og
projektoren med composite-kablet
som vist i følgende illustration.
Denne projektor understøtter plug
& play-funktion. En PC vil genkende
projektoren automatisk og forudsætter
ikke installation af en driver.
'&,1
RGB-tilslutning
5*%,1
5*%,1
Overfører det analoge videosignal fra
pc'en til projektoren. Tilslut PC'en og
projektoren med det medfølgende
D-sub 15-benssignalkabel som vist
i følgende illustrationer. Hvis du vil
overføre lydsignal, skal du tilslutte et
3-benet lydkabel mellem PC'en og
projektoren.
$9,1 &20321(17,1
$9,1 &20321(17,1
'&,1
5*%,1
VIDEO OUT
(L)
$9,1 &20321(17,1
(R)
AUDIO OUT
RGB OUT (PC)
AUDIO OUT
OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER
47
'&,1
5*%,1
Tilslutning af hovedtelefoner
$9,1 &20321(17,1
'&,1
Hør lyden i hovedtelefoner.
5*%,1
RGB OUT (PC)
AUDIO OUT
$9,1 &20321(17,1
48
VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSE
Opdater og rengør projektoren
regelmæssigt for at opnå den bedste
ydeevne og udvide produktets levetid.
Rengøring af projektoren
Sådan fastgøres linsedækslet
1 Klargør linsedækslet og stroppen,
der medfølger som tilbehør.
2Isæt den ende af stroppen, der ikke
har en knude, i hullet i bunden af
projektorens linseområde.
Rengøring af linsen
Tør linsens overflade forsigtigt af med
en luftspray eller en blød, tør fnugfri
klud. Anvend luftspray eller linserengøringsmiddel, som er beregnet til
dette. Kom lidt på en blød klud, og
gnid forsigtigt på linsen. Vær opmærksom på, at væske, som sprayes direkte på linsen, kan risikere at komme
ind i linsen.
Rengøring af projektorens hus
Når du skal rengøre projektorens hus,
skal du først frakoble strømkablet. For
at fjerne støv eller snavs skal du tørre
huset af med en blød, tør og fnugfri
klud. For at fjerne vanskelige pletter
eller snavs skal du fugte en blød klud
med vand og et neutralt rengøringsmiddel og så tørre huset af.
Brug ikke alkohol, benzen, fortyndere
eller andre kemiske opløsningsmidler,
da de kan være skyld i, at huset bliver
skævt eller misfarvet.
3Fastgør stroppen fra hullet i pro-
jektoren til hullet i linsedækslet, og
før derefter linsedækslet igennem
stropløkken.
SPECIFIKATIONER
SPECIFIKATIONER
MODEL
HW300G(HW300G-JE)
HW301G(HW301G-JE)
Opløsning (Pixel)
1280 (vandret) × 800 (lodret)
RATIO
16:10 (vandret:lodret)
Panelstørrelse (mm)
11.623
Projektorafstand
(Skærmstørrelse)
0,59 m - 3,00 m
(50,8 cm - 254,0 cm)
Projektor offset forhold
100 %
Afstand til fjernbetjening
6m
Videokompatibilitet
NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60
AC-DC Adapter
19,5 V 
, 5,64 A
Lydudgang
1W+1W
Højde (mm)
54,0 (uden fod), 57,0 (med fod)
Bredde (mm)
160.0
Længde (mm)
119.5
Vægt (g)
780
USB-enhed
5 V, 0,5 A (maks.)
Temperatur
Driftstilstand
I drift
0°C - 40°C
Under opbevaring og
overførsel
-20°C - 60°C
Luftfugtighed (relativ luftfugtighed)
I drift
0 % - 80%
Ikke i drift
0 % - 85%
49
50
SPECIFIKATIONER
RGB-PC-understøttet tilstand
Format
640X350
Lodret frek. Vandret frek.
(Hz)
(kHz)
31.468
70.090
720X400
70.080
31.469
640X480
59.940
31.469
800X600
60.310
37.879
1024X768
60.000
48.363
1152X864
60.053
54.348
1280X768
59.870
47.776
1280X800
60.000
49.680
1360X768
60.015
47.712
1280X1024
60.020
63.981
1400X1050
59.979
65.317
1680X1050
60.000
65.300
Hvis projektoren ikke understøtter
yy
indgangssignalet, så vises meddelelsen "Invalid Format" på skærmen.
Projektoren understøtter DDC1/2Byy
typen som plug & play-funktion.
(Automatisk genkendelse af PCskærm)
Understøttede typer PC-synkroniseyy
ringssignal: Separat type synkronisering.
For at opnå den bedste billedkvalitet
yy
skal du justere PC-grafikkortet til
1280x800.
OPEN SOURCE-LICENS
Du kan hente kildekoden til GPL,
LGPL, MPL og andre open sourcelicenser, der findes i dette produkt, på
http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at
hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om
ophavsret.
Projektorens model- og fabrikationsnummer findes både på bagsiden og på den
ene side af projektoren. Skriv nummeret
ned herunder i tilfælde af, at du skulle få
brug for service.
MODEL
SERIE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement