LG 058393, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, W1941S-PF Owner's manual
Brugerhåndbog
W1542S
W1742S
W1941S
Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt
tages i brug.
Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem
at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.
Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der
står på etiketten på enheden.huoltoa.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge
den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du
imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige
situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i
forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage
fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.
Sikkerhed
Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet
strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder –
især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen
måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste
autoriserede servicested for at få det udskiftet.
Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud.
Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.
Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne
brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type
strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere
oplysninger.
Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede
strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse
risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer.
Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.
Undlad at åbne skærmen.
Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.
For at undgå personskader:
Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er
forsvarligt fastgjort.
Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.
Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj
eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer
med produktet og beskadige skærmen.
For at undgå brand og farlige situationer:
Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig
skærmen være tændt, når du forlader huset.
Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmkabinettets
åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en
længere periode.
Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan
være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.
Installation
Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet.
Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.
1
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en
vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en
swimmingpool.
Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres
under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den
akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du ALDRIG:
Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en
seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.
Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for
at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.
Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at
der dannes et permanent efterbillede.
Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette
påvirker dog ikke skærmens ydeevne.
Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet
på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede,
vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er
imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.
Hvis du lader et fast billede være vist på skærmen i lang tid, kan det beskadige
skærmen og forårsage, at billedet brænder fast. Husk at anvende pauseskærm
som skærmbaggrund.Dette sker også for andre fabrikanters produkter, og hvis
det forekommer, dækker garantien ikke.
Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med
metalgenstande. Dette kan beskadige skærmen.
Rengøring
Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen.
Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.
Ompakning
Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan
bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal
sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.
Bortskaffelse
Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv.
Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation.
Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.
2
Tilslutning af skærmen
Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen,
computersystemet og andre tilsluttede enheder.
Montering af soklen
1. Læg skærmen med forsiden nedad
2. Monter stativet på skærmen i korrekt
på et blødt stykke stof.
retning, som vist på illustrationen.
Stativet
3. Monter stativsøjlen på produktet i den korrekte retning som vist på billedet.
Foden
Fodlås
4. Stram Base Lock (låsen i foden) fast, så den sidder vinkelret.
5. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op
med forsiden vendt mod dig.
VIGTIGT
Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises
på billede
Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i
stykker eller skade din fod.
3
Tilslutning af skærmen
Sådan fjernes stativet
1. Læg skærmen med forsiden nedad
2. Placer skærmen med forsiden nedad,
på puden eller det bløde stykke stof.
som vist på illustrationen.
3. Drej låsen på skærmen, og drej den i pilens retning.
Hvis du ikke kan udløse stativet, også selv om Locking Knob (låseknappen) sidder i
udløsningsposition, skal du trykke ned på knappen som vist og forsøge igen.
Låseknap
4. Træk stativet ud.
4
Tilslutning af skærmen
5. Når du trykker på knappen PUSH kan du samtidig tage stativet ud af skærmen.
ADVARSEL
Du kan beskadige fingrene.
Rigtig position
Forkert position
Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen,
computersystemet og andre tilsluttede enheder.
Placering af skærmen
1.
Du kan indstille skærmen på forskellige måder.
Opseg nagiba: -5˚~20˚
ERGONOMISK
For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at
skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad.
5
Tilslutning af skærmen
Tilslutning til pc'en
1.
Sluk for computeren og produktet.
Tilslut signalindgangskablet 1 og strømkablet 2 i denne rækkefølge og stram
så skruen til signalkablet.
BEMÆRK:
A Tilslut D-sub (analogt signal) kablet (PC)
Dette er en forenklet gengivelse af skærmens bagside.
B Tilslut D-sub (analogt signal) kablet (MAC)
Illustrationen viser en generel tilslutningsmodel. Bagsiden af
din skærm kan afvige fra det viste.
Brugeren skal anvende afskærmede signalinterfacekabler (Dsub 15 bens kabel, DVI kabel) med ferritkerne, så produktet
forbliver i overensstemmelse med standarder.
PUSH
Strømkabel
Signalkabel
Varierer efter model.
Mac adapter
Hvis skærmen skal bruges til
en Apple Macintosh-maskine,
skal der anvendes en separat
stikadapter, der ændrer 15bens D-sub-VGA-stikket med 3
rækker på det medfølgende
kabel til et 15-bens stik med 2
rækker.
PC
Stik til
vægkontakt
MAC
2. Tryk på knappen
på sidepanelet for at tænde for
strømmen. Når der er tændt for strømmen til skærmen,
startes den automatiske billedindstillingsfunktion
automatisk.
BEMÆRK:
Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion
vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at
skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne.
Funktionen 'AUTO/SET' (auto/indstil.)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst,
skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsning,
skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET for at forbedre opløsningen.
6
Funktioner på kontrolpanelet
Kontrolelementer på frontpanelet
1
2
Knappen
4 : 3 in Wide
3
4
5
Her kan du indstille størrelsen på skærmbilledet, du ser
på netop nu.
• WIDE : Dette vises i bredformat uanset
videosignalindgangen.
• 4 : 3 : Ændre billedsignalforhold til 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
WIDE modus
4 : 3 visnings-modus
Knappen MENU
Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen.
OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op)
Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle
indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du
vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på
knappen MENU og holde den nede i flere sekunder.
Meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) vises.
Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen
op. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere
sekunder. Meddelelsen "OSD UNLOCKED"
(Skærmmenu låst op) vises.
7
Funktioner på kontrolpanelet
Knapperne
Brug disse knapper til at vælge eller indstille
funktionerne i skærmmenuen.
Yderligere oplysninger findes på side 15.
Knappen AUTO/SET
(Automatisk/Indstil)
Brug denne knap til at vælge et ikon i
skærmmenuen.
Automatisk billedjustering
Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid
trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil),
inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges
automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle
skærmopløsning.
Den bedste opløsning til en
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Knappen Power
(tænd/sluk) &
Strømindikator
Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.
Denne indikator lyser blåt, når skærmen fungerer
normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand
(energisparetilstand), lyser indikatoren rødt.
8
Indstillinger i skærmmenuen
Indstilling af skærmbilledet
Det er nemt og hurtigt at indstille skærmbilledets størrelse, position og øvrige
parametre via skærmmenuen.
Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan
anvendes.
Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan
vælges i skærmmenuen.
BEMÆRK:
Vent mindst 30 minutter, så skærmbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.
Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærmbilledet via
skærmmenuen:
Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.
Brug knappen
eller
til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på
knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er
markeret.
Brug knapperne
/
til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug
knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i
undermenuerne.
Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og
vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke
skærmmenuen.
9
Indstillinger i skærmmenuen
I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i
skærmmenuerne.
Undermenu
Main menu
PICTURE
Beskrivelse
Bruges til at indstille skærmbilledets
lydstyrke, kontrast og gamma
BRIGHTNESS
CONTRAST
GAMMA
Bruges til at tilpasse farverne i
skærmbilledet
sRGB
COLOR
PRESET
6500K
9300K
RED
GREEN
BLUE
TRACKING
HORIZONTAL
Bruges til at justere billedets position
VERTICAL
CLOCK
Bruges til at forbedre skærmbilledets
klarhed, stabilitet og skarphed
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
Bruges til at forbedre skærmbilledets
klarhed, stabilitet og skarphed
HORIZONTAL
OSD
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE
Valg af eller tilpasning af de ønskede
billedindstillinger
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
: Justerbar
BEMÆRK
Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (10-15).
10
Indstillinger i skærmmenuen
Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og
justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og
ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de
enkelte elementer..
Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.
Hovedmenu
MENU
: Afslut
,
: Juster (reducer/forøg)
SET
: Vælg
: Vælg en anden undermenu
: Genstart for at vælge undermenu
Knaptip
Menunavn
Undermenuer
Ikoner
BEMÆRK:
Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.
11
Indstillinger i skærmmenuen
Hovedmenu
Undermenu
Beskrivels
PICTURE (BILLEDE)
BRIGHTNESS
(LYSSTYRKE)
Bruges til at justere billedets lysstyrke.
CONTRAST
(KONTRAST)
Bruges til at justere billedets kontrast.
GAMMA
Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til
skærmbilledet. Ved høje gammaværdier
vises hvidlige billeder, og ved lave
gammaværdier vises billeder med høj
kontrast.
MENU : Afslut
: Formindsk
: Forøg
SET : Vælg en anden undermenu.
COLOR (FARVE)
MENU : Afslut
: Formindsk
: Forøg
SET : Vælg en anden
undermenu.
PRESET
(FORUDIND
STIL)
Vælg skærmfarven.
• sRGB: Indstil farverne på skærmbilledet,
så de passer til sRGBstandardfarvespecifikationen.
• 6500K: Let rødlig hvid.
• 9300K: Let blålig hvid.
RED
(RØD)
Angiv dine egne niveauer for rød.
GREEN
(GRØN)
Angiv dine egne niveauer for grøn.
BLUE
(BLÅ)
Angiv dine egne niveauer for blå.
12
Indstillinger i skærmmenuen
Hovedmenu
Undermenu
Beskrivels
TRACKING (SPORING)
MENU : Afslut
: Formindsk
: Forøg
SET : Vælg en anden
undermenu.
HORIZONTAL
(VANDRET)
Flytter billedet til venstre eller højre.
VERTICAL
(LODRET)
Flytter billedet op eller ned.
CLOCK
(KLOK)
Denne indstilling bruges til at reducere
lodrette bjælker eller striber på
skærmens baggrund.
Du kan også indstille skærmbilledets
bredde.
PHASE
(FASE)
Denne indstilling bruges til at indstille
skærmens fokus.
Med denne funktion kan du fjerne
vandret støj og gøre gengivelsen af
bogstaver og tegn tydeligere og
skarpere.
SHARPNESS
(SKARPHED)
Denne indstilling bruges til at justere
billedets skarphed.
13
Indstillinger i skærmmenuen
Hovedmenu
Undermenu
Beskrivels
SETUP (OPSÆTNING)
LANGUAGE
(SPROG)
Denne indstilling bruges til at vælge det
sprog, som skal anvendes til navnene
på kontrolelementerne.
OSD POSITION
(SKÆRMMEN
UENS
POSITION)
Denne indstilling bruges til at justere
vinduet med skærmmenuen på
skærmen.
WHITE
BALANCE
(HVIDBALANCE)
Hvis skærmkortets udgangssignal ikke
overholder systemkravene, kan
farveniveauet blive forringet, fordi
videosignalet forvrænges. Denne funktion
justerer signalniveauet, så det passer til
skærmkortets standardudgangsniveau. På
denne måde opnås det bedst mulige
billede.
Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte
og hvide farver på skærmen.
POWER
INDICATOR
(STRØMINDI
KATOR)
Brug denne funktion til at indstille
strømindikatoren på forsiden af
skærmen til ON (Tændt) eller OFF
(Slukket).
Hvis du vælger OFF (Slukket), slukkes
indikatoren.
Hvis du vælger ON (Tændt), tændes
strømindikatoren automatisk.
FACTORY
RESET
(GENDAN
FABRIKSINDS
TILLINGER)
Denne indstilling gendanner alle
standardindstillingerne undtagen
LANGUAGE (Sprog).
Tryk på knappen , for at nulstille med
det samme.
MENU : Afslut
: Juster
: Juster
SET : Vælg en anden
undermenu.
Hvis dette ikke forbedrer skærmbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne.
Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen.
14
Indstillinger i skærmmenuen
Når en bruger vælger knappen
skærmmenuen.
på venstre side af skærmen, vises
Menunavn
Ikoner
Navn på undermenu
FLATRON F-ENGINE
Anvendt skærmbillede Ikke-anvendt skærmbillede
Hvis du kører F-ENGINE, vises der to farvetoner på
skærmen som vist på billedet. Det anvendte
skærmbillede vises til venstre, og det skærmbillede,
der ikke anvendes, vises til højre. Tryk på knappen
SET (Indstil) for at bruge det justerede skærmbillede.
Hovedmenu
Undermenu
Beskrivels
Denne funktion gør det nemt at vælge den
billedindstilling, der giver den bedste
INTERN billedgengivelse i de aktuelle omgivelser (omgivende
belysning, billedtyper osv.).
ET
MOVIE
MOVIE (Film) : Til animationsbilleder i videoer og film.
INERNET : Til animationsbilleder i videoer og film.
MENU : Afslut
, : Flyt
SET : Vælg
USER
USER (BRUGER)
(BRUGER) Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM).
Du kan gemme den tilpassede indstilling og
gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du
befinder dig i nogle andre omgivelser.
Tryk på knappen SET (Indstil) for at indstille
undermenufunktionen USER (Bruger).
...BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) ( ): Justerer lysstyrken på
skærmen.
...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger klarhedsmodus.
Bruges ikke.
Svag klarhed og lysstyrkekontrast.
Stærk klarhed og lysstyrkekontrast.
... RCM (Real Color Management): Vælger farveindstillingen.
MENU : Afslut
: Formindsk
: Forøg
SET : Vælg en anden undermenu.
Ikke anvendt
Mere grønt
Vælg 'JA' i undermenuen
Hudfarve
Farveforstærkning
for at gemme indstillinger.
NORMAL
Dette er under normal drift.
* Normal mode er, når der er slukket for (off) fENGINE.
DEMO
Med denne valgmulighed skifter skærmen til grå
tone. Skærmbilledet vises udelukkende i hvide,
sorte og grå farver.
15
Fejlfinding
Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.
Der vises ikke noget billede
● Er skærmens
strømkabel tilsluttet?
• Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til
stikkontakten.
● Er lyset i tænd/sluk
indikatoren tændt?
• Tryk på knappen Power (tænd/sluk).
● Er der tændt for
strømmen, og lyser
strømindikatoren blå
eller grøn?
• Indstil lysstyrke og kontrast.
● Lyser strømindikatoren • Hvis skærmen er i energisparetilstand
(dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke
rødt?
på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen.
• Prøv at tænde for pc'en.
● Vises meddelelsen
"OUT OF RANGE"
(Uden for området) på
skærmen?
• Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en
(skærmkortet) ligger uden for skærmens
vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs
oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne
brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen.
● Vises meddelelsen
"CHECK SIGNAL
CABLE" (Kontroller
signalkabel) på
skærmen?
• Denne meddelelse vises, når signalkablet
mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet.
Tilslut signalkablet, og prøv igen.
Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen?
● Vises meddelelsen
"OSD LOCKED"
(Skærmmenu låst), når
du trykker på knappen
MENU?
• Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke
bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver
tid låse indstillingerne i skærmmenuen op
igen. Dette gør du ved at trykke på knappen
MENU i flere sekunder. Herefter vises
meddelelsen "OSD UNLOCKED"
(Skærmmenu låst op).
16
Fejlfinding
Det viste billede er ikke korrekt
● Billedets position er
forkert.
• Tryk på knappen AUTO/SET
(Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de
optimale skærmindstillinger.
Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du
justere billedets position ved hjælp af ikonerne H
position og V position i skærmmenuen.
● Der er lodrette bjælker
eller striber på
skærmens baggrund.
• Tryk på knappen AUTO/SET
(Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de
optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er
tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette
bjælker eller striber ved hjælp af ikonet CLOCK
(Klok) i skærmmenuen.
• Tryk på knappen AUTO/SET
● Der forekommer
(Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de
vandret støj på et
optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er
billede, eller tegnene er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette
uklare.
bjælker ved hjælp af ikonet PHASE (Fase) i
skærmmenuen.
• Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel ->Skærm -->Indstillinger i Windows, og indstil
skærmen til den anbefalede opløsning, eller
juster skærmbilledet, så det er optimalt indstillet.
Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit
(Ægte farver).
Vigtigt
Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel --> Skærm --> Indstillinger i
Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det
er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning.
Hvis den anbefalede opløsning (optimal opløsning) ikke er valgt, kan
teksten være utydelig, og skærmbilledet kan være sløret, beskåret eller
skævt.
Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S
(Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning
understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte
producenten af computeren eller videokortet.
17
Fejlfinding
Det viste billede er ikke korrekt
● Farven på
skærmbilledet er
monokrom eller
forkert.
• Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og
fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en
skruetrækker.
• Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i
kortpladsen.
• Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit
(ægte farver) i Kontrolpanel – Indstillinger i
Windows.
● Skærmen blinker.
• Kontroller, om skærmen er indstillet til interlacetilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis
det er tilfældet.
Har du installeret skærmdriveren?
● Har du installeret
skærmdriveren?
• Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd
(eller diskette), der leveres sammen med
skærmen. Du kan også hente driveren på
følgende websted: http://www.lge.com.
● Vises meddelelsen
"Unrecognized monitor,
Plug & Play (VESA
DDC) monitor found"
(Skærmen blev ikke
genkendt. Plug & Play
(VESA DDC)-skærm
fundet)?
• Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play ominaisuutta.
18
Specifikationer
Skærmtype
W1542S
15-tommer (38,1 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm
Anti-Glare-belægning
Synligt område, diagonalt : 38,1 cm
0,2595*0,2595 mm pixel-pitch
Synkroniseringsin Vandret frekvens
Lodret frekvens
dgang
Videoindgang
Signalindgang
Indgangstype
30-61 kHz (Automatisk)
56-75 Hz (Automatisk)
Separat synk
SOG (synkronisering v. grøn)
15-nastainen D-Sub
RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Opløsning
Maks.
anbefales
VESA 1280 x 720 @ 75 Hz
VESA 1280 x 720 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Strømforbrug
Tændt
Dvaletilstand
Slukket
Indgangstype
:
≤
≤
20 W (Typisk)
1W
1W
Mål og vægt
Med sokkel
36,68 cm
Bredde
31,67 cm
Højde
19,84 cm
Dybde
Vægt (ekskl. emballage)
Hældningsområde Hældning
Uden sokkel
36,68 cm
23,17 cm
5,78 cm
2,3 kg
-5˚~20˚
Indgangseffekt
Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A
Miljøforhold
Drift
Temperatur
10˚- 35˚ C
Luftfugtighed 10 - 80 % (ikke-kondensering)
Opbevaring
Temperatur
-20˚- 60˚ C
Luftfugtighed 5 - 90 % (ikke-kondensering)
Sokkel
Monteret (
Strømkabel
Stik til vægkontakt
) , Fjernet ( O )
BEMÆRK:
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.
19
Specifikationer
Skærmtype
W1742S
17-tommer (43,3 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm
Anti-Glare-belægning
Synligt område, diagonalt : 43,3 cm
0,255*0,255 mm pixel-pitch
Synkroniseringsin Vandret frekvens
Lodret frekvens
dgang
Videoindgang
Signalindgang
Indgangstype
30-83 kHz (Automatisk)
56-75 Hz (Automatisk)
Separat synk
SOG (synkronisering v. grøn)
15-nastainen D-Sub
RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Opløsning
Maks.
anbefales
VESA 1440 x 900 @ 75 Hz
VESA 1440 x 900 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Strømforbrug
Tændt
Dvaletilstand
Slukket
Indgangstype
:
≤
≤
21 W (Typisk)
1W
1W
Mål og vægt
Med sokkel
Bredde
40,49 cm
Højde
34,98 cm
Dybde
19,84 cm
Vægt (ekskl. emballage)
Hældningsområde Hældning
Uden sokkel
40,49 cm
27,77 cm
5,93 cm
3 kg
-5˚~20˚
Indgangseffekt
Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A
Miljøforhold
Drift
Temperatur
10˚- 35˚ C
Luftfugtighed 10 - 80 % (ikke-kondensering)
Opbevaring
Temperatur
-20˚- 60˚ C
Luftfugtighed 5 - 90 % (ikke-kondensering)
Sokkel
Monteret (
Strømkabel
Stik til vægkontakt
) , Fjernet ( O )
BEMÆRK:
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.
20
Specifikationer
Skærmtype
W1941S
18,51-tommer (47,0 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm
Anti-Glare-belægning
Synligt område, diagonalt : 47,0 cm
0,30*0,30 mm pixel-pitch
Synkroniseringsin Vandret frekvens
Lodret frekvens
dgang
Videoindgang
Signalindgang
Indgangstype
30-61 kHz (Automatisk)
56-75 Hz (Automatisk)
Separat synk
SOG (synkronisering v. grøn)
15-nastainen D-Sub
RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Opløsning
Maks.
anbefales
VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Strømforbrug
Tændt
Dvaletilstand
Slukket
Indgangstype
:
≤
≤
21 W (Typisk)
1W
1W
Mål og vægt
Med sokkel
44,84 cm
Bredde
35,79 cm
Højde
19,84 cm
Dybde
Vægt (ekskl. emballage)
Hældningsområde Hældning
Uden sokkel
44,84 cm
27,80 cm
5,76 cm
3,3 kg
-5˚~20˚
Indgangseffekt
Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A
Miljøforhold
Drift
Temperatur
10˚- 35˚ C
Luftfugtighed 10 - 80 % (ikke-kondensering)
Opbevaring
Temperatur
-20˚- 60˚ C
Luftfugtighed 5 - 90 % (ikke-kondensering)
Sokkel
Monteret (
Strømkabel
Stik til vægkontakt
) , Fjernet ( O )
BEMÆRK:
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.
21
Specifikationer
Forudindstillede opløsninger
W1542S
Skærmindstillinger (opløsning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
Vandret frekvens (kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
Lodret frekvens (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
W1742S
Skærmindstillinger (opløsning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Vandret frekvens (kHz)
640 x 350
VGA
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
640 x 480
VESA
800 x 600
VESA
800 x 600
VESA
832 x 624
MAC
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024
VESA 1280 x 1024
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
22
Lodret frekvens (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
Specifikationer
W1941S
Skærmindstillinger (opløsning)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vandret frekvens (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Lodret frekvens (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
*Anbefalet indstilling
Indikator
TILSTAND
Tændt
Dvaletilstand
Slukket
LED-farve
Blå
Orange
Slukket
23
Montering af plade til vægmontering
Denne skærm overholder specifikationerne for pladen til vægmontering
og udvekslingsenheden.
1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.
2.
Når du trykker på knappen PUSH kan du samtidig tage stativet ud af skærmen.
3. Monter pladen til vægmontering.
Plade til vægmontering (købes separat)
Dette er en sokkeltype eller vægmonteret
type og kan sluttes til pladen til
vægmontering.
Yderligere oplysninger findes i
installationsvejledningen, der følger med
pladen til vægmontering.
Kensington-sikkerhedsstik
Tilsluttes et låsekabel, der kan
købes separat i de fleste
computerforretninger.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement