LG BP450 Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
Network 3D
Blu-ray Disc™ /
DVD Player
Du bedes læse brugervejledningen grundigt
igennem, før du betjener enheden. Gem
brugervejledningen til evt. senere brug.
BP450
P/NO : MFL68887313
www.lg.com
2
Sådan kommer du i gang
Oplysninger om
sikkerhed
1
Sådan kommer du i gang
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR
UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Lynet i en ligesidet trekant er en
advarsel til brugeren om, at der
forefindes uisoleret farlig spænding
inden for produktets område, som
kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
Udråbstegnet i en ligesidet
trekant skal henlede brugerens
opmærksomhed på, at der findes
vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det
skriftlige materiale, som følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en
snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter
omkring dette produkt (f.eks. elektriske
fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af
ventilationsåbningerne. Installér produktet i
henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og
for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt
beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne
må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en
seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader.
Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget
installation så som en bogreol eller et rack, med
mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man
har fulgt fabrikantens anvisninger.
FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem.
For at sikre korrekt brug af dette produkt, bedes
du læse denne betjeningsvejledning grundigt
og gemme den til fremtidig reference. Kontakt
venligst dit nærmeste autoriserede servicecenter
for nærmere oplysninger.
Hvis afspilleren kræver vedligeholdelse, skal du
kontakte et autoriseret servicecenter. Brug af
betjeninger, justeringer eller udførelse af andre
procedurer end dem, der er angiver heri, kan
resultere i udsættelse for farlig stråling.
For at forhindre direkte udsættelse for laserstråler,
må du ikke forsøge at åbne kabinettet.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb:
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugermanual. Lad være med at overbelaste
vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse
eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger,
flossede strømkabler eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse
situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Med mellemrum bør du kontrollere kablerne
til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er
beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være
med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud
med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret
servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller
mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde
på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk
netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra
netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du
sørge for, at der er fri adgang til stikket.
VARSEL: Se venligst på hovedoversigten på
mærkaten på bunden af apparatet for at finde
sikkerhedsoplysningerne inkl, oplysninger om
produktets identifikation og leveringsrater.
Sådan kommer du i gang
FORSIGTIG: Brug kun den AC-adapter, der følger
med denne enhed. Brug ikke en strømforsyning fra
en anden enhed eller producent. Brug af en anden
strøm kabel eller strømforsyning kan beskadige
enheden og ugyldiggøre din garanti.
Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer
1
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for
vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere
genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på
apparatet.
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal smides ud et andet
sted end gennem den kommunale
affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlings-faciliteter, der er
organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
2. Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat er med til at forhindre
mulige skadevirkninger på miljøet og
menneskelig sundhed.
3. Mere detaljerede oplysninger om
bortskaffelse af dit gamle apparat
kan fås ved at kontakte dit lokale
kommunekontor, renovationsselskab
eller den butik, hvor du købte
produktet.
Pb
1. Symbolet kan være kombineret med de
kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium
(Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholer mere
end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller
0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes
på separat vis, og ikke som husholdningsaffald,
men via specielle opsamlingssteder, der
er udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
3. Når du bortskaffer dine gamle batterier/
akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til
at forhindre mulige negative konsekvenser på
miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om
bortskaffelse af dine gamle batterier/
akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige
myndigheder, genbrugspladsen eller butikken,
hvor du købte produktet.
Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette
produkt:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Sådan kommer du i gang
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene
i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle
batteri eller batteripakken. Du skal sørge for
korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller
batteripakker på de særlige opsamlingssteder
på genbrugsstationen, så de ikke forurener
miljøet og udgør en mulig fare for menneskers
og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må
ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger genopladelige batterier,
og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for
kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
3
4
Sådan kommer du i gang
Bemærkninger til Copyrights
1
Sådan kommer du i gang
yy Fordi AACS (Advanced Access Content System)
er godkendt som indholdsbeskytelsessystem
til Blu-ray-diskformat, der svarer til anvendelsen
af CSS (Content Scramble System) til DVDformat, er der visse restriktioner på afspilning,
analogt udgangssignal, osv., af AACS-beskyttet
indhold. Betjeningen af dette produkt og
restriktionerne på dette produkt kan variere
afhængig af købstidspunkt, da disse restriktioner
muligvis benyttes og/eller ændres af AACS, efter
produktionen af dette produkt.
yy Desuden bruges BD-ROM Mark og BD+
yderligere som indholdsbeskyttelsessystemer
til Blu-ray-diskformat, hvilket pålægger visse
restriktioner, herunder afspilning af BD-ROM
Mark og/eller BD+ beskyttet indhold. Du kan
kontakte et autoriseret Kundeservicecenter og få
yderligere oplysninger om AACS, BD-ROM Mark,
BD+ eller dette produkt.
yy Mange BD-ROM/DVD diske er kodet med
kopibeskyttelse. Derfor bør du kun tilslutte
din afspiller direkte til TV’et og ikke til en VCR
(videobåndoptager). Hvis du tilslutter den til en
VCR, resulterer det i et forvrænget billede fra
kopibeskyttede diske.
yy Dette produkt indeholder ophavsretlig
beskyttelsesteknologi, som er beskyttet
af U.S. patenter og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder. Brug af denne
ophavsretlige beskyttelsesteknologi skal
godkendes af Rovi Corporation og er kun
beregnet til visning i hjemmet og andre
begrænsede visningsanvendelser, med mindre
andet er godkendt af Rovi. Reverse engineering
eller adskillelse er forbudt.
yy Under den amerikanske ophavsretlovgivning
og ophavsretlovgivningen i andre lande, kan
uautoriseret optagelse, anvendelse, visning,
distribution eller revision af TV-programmer,
videobånd, BD-ROM diske, DVD’ere, CD’ere
og andre materialer gøre dig til genstand for
privatretligt ansvar og/eller strafansvar.
Vigtig meddelelse om TVfarvesystem
Farvesystemet i denne afspiller varierer afhængig af
de aktuelt afspillede diske.
Når afspilleren fx afspiller en disk, der er optaget i et
NTSC-farvesystem, udsendes billedet som et NTSCsignal.
Det er kun et multisystem farve-TV, der kan
modtage alle signaler, der udsendes fra afspilleren.
yy Hvis du har et PAL farvesystem TV, vises der
udelukkende forvrængede billeder, når du
bruger diske eller videoindhold, der er optaget i
NTSC.
yy I et multisystem farve-TV ændres farvesystemet
automatisk i henhold til indgangssignalerne. Hvis
farvesystemet ikke ændres automatisk, skal du
slukke for enheden og tænde for den igen, for at
få vist normale billeder på skærmen.
yy Selv om diskindholdet, optaget i NTSC
farvesystem, vises korrekt på dit TV, er det
muligvis ikke optaget på korrekt vis på din
optager.
>>FORSIGTIG
yy Hvis du ser 3D indhold i længere tid, kan det
forårsage svimmelhed eller træthed.
yy Det anbefales, at personer med svagt
helbred, børn og gravide kvinder ikke bør se
3D film.
yy Hvis du får hovedpine, bliver træt eller
svimmel, når du ser 3D indhold, anbefales
det kraftigt, at du stopper afspilningen og
tager en pause, indtil du har det godt igen.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1
Sådan kommer du i gang
2
Oplysninger om sikkerhed
7Introduktion
7
– Spilbare diske og symboler, der
bruges i denne vejledning
8
– Om de viste symboler “7”
8 – Regionskode
8 – Systemvalg
9Fjernbetjening
10Frontpanel
10Bagpanel
2Tilslutning
11
11
12
12
13
14
14
15
15
15
Tilslutning af AC Adapteren
Tilslutninger til dit TV
– Hvad er SIMPLINK?
– Indstilling af opløsning
Tilslutninger til en forstærker
– Sådan tilslutter du til en forstærker via
HDMI udgang
– Sådan tilslutter du til en forstærker via
digital lydudgang
Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk
– Ledningstrukket netværksforbindelse
– Ledningstrukket netværksindstilling
3Systemindstilling
18Startopsætning
19Indstillinger
19 – Justering af Indstillinger
19 – Menuen [NETVÆRK]
20 – Menuen [DISPLAY]
22 – Menuen [SPROG]
22 – Menuen [LYD]
23 – Menuen [LÅS]
24 – Menuen [ANDET]
5
4Betjening
26Hovedmenuvisning
26 – Sådan bruges [Hjemme]-menuen
26 Afspilning af tilsluttede enheder
26 – Afspilning af en disk
27 – Afspilning af en Blu-ray 3D-disk
27 – Afspilning af en fil på disk/USBenhed
28 – Afspilning af en fil på en Androidenhed
29 – Afspilning af en fil på en
netværksserver
30 Tilslutning til hjemmenetværksserver til
PC
30 – Om SmartShare-software til pc
30 – Overførsel af SmartShare-software til
pc
30 – Installation af SmartShare-software til
pc
30 – Deling af filer og mapper
31 – Systemkrav
31 Generel afspilning
31 – Grundlæggende operationer for video
og lyd indhold
32 – Grundlæggende operationer for
fotoindhold
32 – Sådan bruger du menuen Disk
32 – Genoptag afspilning
33 – Hukommelse for sidste scene
33On-Screen-visning
33 – Sådan styres videoafspilning
34 – Sådan styres fotovisning
35 Avanceret afspilning
35 – Gentagelse af afspilning
36 – Sådan gentager du et specielt afsnit
36 – Afspilning med start fra valgt tid
36 – Valg af et undertekstsprog
36 – Lytte til en anden lydkilde
37 – Sådan ser du fra en anden vinkel
37 – Sådan ændrer du tv’ets skærmformat
37 – Sådan ændrer du undertekstens
sidekode
37 – Sådan ændrer du billedstatus
38 – Sådan får du vist oplysninger om
indhold
1
2
3
4
5
6
6
Indholdsfortegnelse
38 – Sådan ændrer du visning af
indholdsfortegnelse
39 – Sådan vælger du en undertekstfil
39 – Sådan lytter du til musik under et
diasshow
40 – Afspilning af en fil, der er indkodet i
3D
40 Avancerede funktioner
40 – Sådan drager du fordel af du BDLIVE™
41 – LG AV Remote
41 – Privat lydtilstand
41 Brug af Premium
42 Afspilning med LG-multirumslyd (LG
Music Flow)
5Fejlfinding
43Fejlfinding
43 – Generelt
44 – Netværk
45 – Billede
45 – Kundesupport
45 – BEMÆRKNING VEDR. OPEN
SOURCE-SOFTWARE
6Tillæg
46 Sådan kontrollerer du TV’et med den
medfølgende fjernbetjening
46 – Indstilling af fjernbetjening til kontrol
af TV
47 Opdatering af netværkssoftware
47 – Meddelelse om opdatering af netværk
47 – Opdatering af software
49 Yderligere oplysninger
49 – Fil krav
50 – AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
51 – Om DLNA
51 – Visse systemkrav
51 – Bemærkninger til kompatibilitet
52Lydudgangsspecifika-tioner
54 Liste over områdekoder
55 Liste over sprogkoder
56 Varemærker og licenser
58Specifikationer
59Vedligeholdelse
59 – Håndtering af enheden
59 – Bemærkninger til diske
60 Vigtige oplysninger om Network Services
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige i forhold til din afspiller, alt efter afspillerens
software eller din tjenesteudbyder.
Sådan kommer du i gang
7
Introduktion
Spilbare diske og symboler, der bruges i denne vejledning
Logo
Symbol
e
Beskrivelse
yy Diske, så som film, der kan købes eller lejes
yy “Blu-ray 3D” diske og “Blu-ray 3D ONLY” diske.
yy BD-R/RE diske, som er optaget i BDAV-format.
Blu-ray
y
u
i
r
yy BD-R/RE diske med film, musik eller fotofiler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
yy Diske, så som film, der kan købes eller lejes
yy Filmtilstand og afsluttet kun
yy Støtter dual layer disc også
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
o
Slutbehandlet AVCHD-format
y
u
i
yy DVD±R/RW diske med film, musik eller fotofiler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
DVD-RW (VR)
r
VR mode og afsluttet kun
Lyd-CD
t
Lyd-CD
CD-R/RW
y
u
i
yy CD-R/RW diske med lydtitler, film, musik eller
fotofiler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
Bemærk
–
,
Indikerer specielle bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
Forsigtig
–
>
Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug
undgås.
Sådan kommer du i gang
Media/Term
1
8
Sådan kommer du i gang
,,BEMÆRK
1
Sådan kommer du i gang
yy Afhængig af forholdene for optageudstyr
eller selve CD-R/RW (eller DVD±R/±RW)
disken, så er der nogle CD-R/RW (eller
DVD+R/+RW) diske, der ikke kan afspilles på
enheden.
yy Afhængig af optagesoftware &
slutbehandling kan nogle optagede diske
(CD-R/RW, DVD+R/RW eller BD-R/RE) måske
ikke afspilles.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW og CD-R/RW diske
optaget med en personlig computer eller
en DVD eller CD-optager kan ikke afspilles,
hvis disken er beskadiget eller snavset,
eller hvis der er snavs eller kondens på
afspillerens linse.
yy Hvis du optager på en disk ved brug af en
PC, selv om den optages i et kompatibelt
format, så er der tilfælde, hvor den ikke
kan afspilles på grund af de indstillinger af
applikationssoftwaren, der blev brugt for at
oprette disken. (Spørg software udgiveren
for mere detaljeret information.)
yy Denne optager kræver diske og optagelser
for at imødegå visse tekniske standarder for
at opnå optimal afspilningskvalitet.
yy Allerede optagne DVD’ere er automatisk
indstillet til disse standarder. Der er mange
forskellige typer diskformater, der kan
optages på (inklusive CD-R med MP3-filer),
og disse kræver visse allerede eksisterende
betingelser (se herover) for at sikre
kompatibel afspilning.
yy Kunder bør bemærke, at der kræves en
tilladelse til at downloade MP3 / WMAfiler og musik fra internettet. Vores firma
har ingen ret til at give en sådan tilladelse.
Tilladelse bør altid søges hos copyright
owner (indehaveren af ophavsretten).
yy Du skal indstille valgmuligheden for
diskformat til [Mastered] for at gøre diskene
kompatible med LG afspillerne, når du
formaterer diske, der kan overskrives. Når
du indstiller valgmuligheden til Live System
(Direkte system), kan du ikke bruge den på
LG afspillere. (Mastered/Live File System:
Diskformatsystem til Windows Vista)
Om de viste symboler “7”
“7” vises muligvis på din TV-skærm under
afspilningen og indikerer, at den beskrevne funktion
i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på
dette specifikke medie.
Regionskode
På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en
regionskode. Denne enhed kan kun afspille BDROM eller DVD-diske, der har samme mærke som
mærket bag på enheden eller “ALL”
Systemvalg
Åben diskskuffen ved at bruge funktionen
B (OPEN/CLOSE) knappen og tryk og hold
M (PAUSE) i mindst fem sekunder for at ændre
farvesystemet (PAL /NTSC /AUTO).
Sådan kommer du i gang
9
Fjernbetjening
• • • • • • d • • • • • •
1 (POWER): TÆNDER eller
SLUKKER (ON eller OFF) for
afspilleren.
Farveknapper (R, G, Y, B) :
Bruges til at navigere rundt i BDROM menuer. De bruges også
som genvejstaster for specifikke
menuer.
B (OPEN/CLOSE): Bruges til at
åbne og lukke diskbakken.
0-9 talknapper: Her kan du vælge
nummererede valgmuligheder i
en menu.
CLEAR: Fjerner et nummer ved
indstilling af adgangskode eller
netværksforbindelse.
REPEAT (h): Gentager en
ønsket sektion eller sekvens.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Søger bagud
eller fremad.
C/V (SKIP): Gå til næste
eller forrige fil/spor/kapitel.
Z (STOP): Stopper afspilning.
d (PLAY): Starter afspilning.
M (PAUSE): Pause i afspilning.
• • • • • • c • • • • • •
Isætning af batteri
HOME ( ): Få vist eller gå ud af
menuen [Hjemme].
TITLE/POPUP: Viser DVD’ens
titelmenu eller BD-ROM’ens
POPUP menu, hvis tilgængelig.
INFO/MENU (m): Viser eller
afslutter På-skærmen visning.
Fjern batteridækslet på bagsiden
af fjernbetjeningen, og indsæt et
batteri R03 (str. AAA) så 4 og 5
passer sammen.
Retningsknapper (W/S/A/
D): Vælger en valgmulighed i
menuen.
ENTER (b): Bekræfter menuvalg.
BACK (1): Forlader menuen eller
vender tilbage til den foregående
skærm.
?: Knappen er ikke tilgængelig.
DISC MENU: Giver adgang til
menuen på en disk.
TV-kontrolknapper: Se side 46.
1
Sådan kommer du i gang
• • • • • • a • • • • • • 10
Sådan kommer du i gang
Frontpanel
1
Sådan kommer du i gang
a Diskbakke
d R (OPEN/CLOSE)
b Strømindikator
e 1/! (Knappen)
c Sensor til fjernbetjening
f USB Port
Bagpanel
COAXIAL
a b
c d
a DC IN 12V (AC-adaptor indgang)
c HDMI OUT
b LAN port
d DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
Tilslutning
Tilslutning af AC
Adapteren
Tilslut enheden til strømforsyningen ved hjælp af
den medfølgende vekselstrømsadapter.
Bagsiden af enheden
Tilslutninger til dit TV
Hvis du har et HDMI-TV eller -skærm, så kan du
tilslutte den til denne afspiller ved brug af et HDMIkabel (type A, Højhastigheds HDMI™-kabel). Tilslut
HDMI jack-stikket på afspilleren til HDMI jack-stikket
på et HDMI-kompatibelt TV eller skærm.
2
COAXIAL
COAXIAL
COAXIAL
HDMI kabel
TV
yy Kontakt en distributør af elektriske dele for at få
hjælp med at vælge en passende netstik eller
netledningen sæt.
Indstil TV’ets kilde til HDMI (der henvises til TV’ets
brugervejledning).
,,BEMÆRK
Der henvises til betjeningsvejledningen til
dit TV, stereosystem eller andet udstyr i det
omfang, det er nødvendigt, for at få den
bedste forbindelse.
Tilslutning
Bagsiden af enheden
Sæt det i en
stikkontakt.
11
12
Tilslutning
Yderligere oplysninger om HDMI
Hvad er SIMPLINK?
yy Når du tilslutter HDMI eller DVI kompatible
enheder, skal du sørge for følgende:
2
Tilslutning
-- Forsøg at slukke for HDMI/DVI enheden og
afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/
DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30
sekunder og så tænde for afspilleren.
Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af
fjernbetjeningen til TV’et, når enheden og LG
TV’et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMItilslutningen.
-- Den tilsluttede enheds videoindgang er
korrekt indstillet til denne enhed.
Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen
til LG TV’et: Afspille, Pause, Scanne, Springe over,
Stoppe, Slukke for strømmen (off ) osv.
-- Den tilsluttede enhed er kompatibel med
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller
1920x1080p videoindgang.
yy Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller
DVI-enheder, der kan fungere sammen med
denne afspiller.
-- Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP
enhed.
,,BEMÆRK
Se TV’ets brugervejledning om yderligere
oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som
vist herover.
,,BEMÆRK
Afhængig af disktypen eller afspilningsstatus,
kan nogle SIMPLINK-funktioner enten ikke
bruges som det var hensigten, eller de vil ikke
virke.
yy Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke
accepterer afspillerens lydudgang,
forvrænges lyden fra HDMI-enheden
muligvis, eller der kommer ingen lyd.
Indstilling af opløsning
yy Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du
ændre opløsningen til HDMI-udgangen. (Se
“Indstilling af opløsning” på side 12).
Afspilleren har adskillige udgangsopløsninger til
HDMI OUT jackstik. Du kan ændre opløsningen i
menuen [Indstillinger].
yy Vælg videoudgangstype fra HDMI OUT
jackstikket ved brug af valgmuligheden
[HDMI-farveindstilling] i menuen
[Indstillinger] menu (se side 21).
1. Tryk på HOME ( ).
yy Hvis du ændrer opløsningen, når
forbindelsen allerede er tilsluttet, kan
det resultere i fejlfunktioner. For at løse
problemet skal du slukke for afspilleren og
så tænde for den igen.
yy Hvis HDMI-forbindelsen med HDCP ikke
bekræftes, vises der en sort TV-skærm. I
dette tilfælde skal du kontrollere HDMIforbindelsen eller tage stikket til HDMIkablet ud.
2. Tryk på A/D for at vælge [Indstillinger] og tryk
på ENTER (b). Menuen [Indstillinger] vises.
3. Brug W/S for at vælge valgmuligheden
[DISPLAY (VIS)] og tryk så på D for at gå videre
til andet niveau.
4. Brug W/S for at vælge valgmuligheden
[Opløsning] og tryk så på ENTER (b) for at gå
videre til tredje niveau.
yy Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal
du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde
er generelt 4,5 m).
5.Brug W/S for at vælge den ønskede opløsning
og tryk så på ENTER (b) for at bekræfte dit valg.
Tilslutning
13
Tilslutninger til en
forstærker
Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af
hvad dit eksisterende udstyr er i stand til.
yy HDMI-lydtilslutning (side 14)
,,BEMÆRK
Adskillige faktorer påvirker lydudgangstypen, se
yderligere oplysninger i “Lydudgangsspecifikationer” (side 52).
1. Tryk på B for at åbne diskskuffen.
Om Digital multikanals-lyd
2. Tryk på Z (STOP) for at åbne diskbakken.
En digital multikanal-forbindelse giver den bedste
lydkvalitet. Hertil har du brug for en multikanals
lyd-/videomodtager, der understøtter én eller flere
af de lydformater, der understøttes af din afspiller.
Kontroller logoer på forsiden af Audio / video
receiver og manual. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
og / eller DTS-HD)
yy Hvis du manuelt vælger en opløsning,
og så tilslutter HDMI-jackstikket til TV’et,
og TV’et ikke accepterer den, så indstilles
opløsningen til [Auto].
yy Hvis du vælger en opløsning, som
TV’et ikke accepterer, vises der en
advarselsmeddelelse. Når opløsningen
er blevet ændret, og du ikke kan se et
skærmbillede, skal du vente i 20 sekunder,
hvorefter opløsningen automatisk går
tilbage til forrige opløsning.
yy 1080p videoudgangs-rammeraten kan
automatisk indstilles til enten 24 Hz eller
50 Hz afhængig af det tilsluttede TV’s
kompatibilitet og præference og baseret
på den oprindelige videorammerate af
indholdet på BD-ROM disken.
2
Tilslutning
yy Hvis TV’et ikke accepterer den indstillede
opløsning for afspilleren, kan du indstille
opløsningen til 576p som følger:
yy Digital lydtilslutning (side 14)
14
Tilslutning
Sådan tilslutter du til en
forstærker via HDMI udgang
Tilslut afspillerens HDMI OUT jackstik til det
tilsvarende IN jackstik på forstærkeren ved brug af
et HDMI kabel.
Bagsiden af enheden
Sådan tilslutter du til
en forstærker via digital
lydudgang
Tilslut afspillerens COAXIAL OUT-stik til
forstærkerens tilsvarende indgangsport ved hjælp
af et digitalt koaksiallydkabel.
Bagsiden af enheden
COAXIAL
2
COAXIAL
Tilslutning
COAXIAL
COAXIAL
HDMI kabel
Koaksialkabel
Modtager/forstærker
HDMI
kabel
TV
Modtager/forstærker
Slut forstærkerens HDMI udgangsjackstik til
HDMI indgangsjackstikket på TV’et ved brug af
et HDMI kabel, hvis forstærkeren har et HDMI
udgangsjackstik. (Se forstærkerens brugsvejledning)
Du skal aktivere afspillerens digitale udgang. (Se
“menuen [LYD]” på side 22)
Du skal aktivere afspillerens digitale udgang. (Se
“menuen [LYD]” på side 22)
Tilslutning
Sådan tilslutter du til
dit hjemmenetværk
Bredbåndsservice
Denne afspiller kan tilsluttes et lokalt
områdenetværk (LAN) via LAN porten på
bagpanelet.
Når De tilslutter enheden til et
bredbåndshjemmenetværk, har De adgang til
serviceydelser såsom softwareopdateringer, BDLIVE interaktivitet og online serviceydelser.
Router
Du får den bedste ydeevne, når du bruger et
ledningstrukket netværk, da de tilhørende enheder
sluttes direkte til netværket, og der opstår ikke
interferens i radiofrekvensen.
DLNA certificerede servere
Du kan få yderligere oplysninger i
brugervejledningen til din netværksenhed.
COAXIAL
Tilslut afspillerens LAN port til den tilsvarende port
på modemmet eller routeren via et standard LANeller ethernet-kabel.
yy Når du sætter LAN kablet i eller tager det
ud, skal du holde fast om stikket i kablet. Når
du tager kablet ud, skal du ikke trække i LAN
kablet men trykke ned på låsen samtidig
med, at du trækker det ud.
yy Du skal ikke tilslutte et modultelefonkabel til
LAN porten.
yy Da der findes forskellige
tilslutningskonfigurationer, skal du
sørge for at følge dit teleselskabs eller
internetserviceudbyders specifikationer.
yy Hvis du vil have adgang til indhold fra
DLNA-kompatible digitale medieservere,
skal denne afspiller sluttes til det samme
lokalnetværk som dem via en router.
yy Hvis du vil indstille din pc som en DLNAkompatibel digital medieserver, skal du
installere SmartShare PC Software på din pc.
(side 30)
2
Tilslutning
Ledningstrukket
netværksforbindelse
,,BEMÆRK
15
COAXIAL
Bagsiden af enheden
Ledningstrukket
netværksindstilling
Hvis der er en DHCP server på det lokale
områdenetværk (LAN) via en ledningstilslutning,
tildeles denne afspiller automatisk en IPadresse. Efter den fysiske tilslutning, skal
afspillerens netværksindstillinger i et lille antal
hjemmenetværker muligvis justeres. [NETVÆRK]
justeres som følger.
Forberedelse
Før du indstiller det ledningstrukne netværk,
skal du forbinde bredbåndsinternettet til dit
hjemmenetværk.
16
Tilslutning
1. Vælg valgmuligheden [Forbindelsesindstilling] i
menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (b).
Avancerede Indstillinger
Hvis De ønsker at indstille netværksomsætningen
manuelt, skal De bruge W/S for at vælge
[Avancerede Indstillinger] på menuen for
[Netværksindstilling] og så trykke ENTER (b).
1. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem[Dynamisk] og[Statisk].
2
Du skal normalt vælge[Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
Tilslutning
2. Læs forberedelserne til netværksopsætning og
tryk så ENTER (b), når [Start] bliver fremhævet.
,,BEMÆRK
Netværket vil automatisk blive forbundet til
enheden.
Hvis der ikke findes en DHCP server på
netværket, og du ønsker at indstille IPadressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og
indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway]
og [DNS Server] ved brug af W/S/A/D
og talknapperne. Hvis du laver en fejl, når du
indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR
for at slette det fremhævede område.
2. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (b) for at
anvende netværksindstillingerne.
Status på netværksforbindelsen bliver vist på
skærmen.
3. Tryk på ENTER (b) når [OK] bliver fremhævet for
at afslutte opsætningen af det faste netværk.
Tilslutning
Bemærkninger til
netværksforbindelse
yy Mange netværksproblemer, der opstår under
installationen, kan ofte afhjælpes ved, at du
genindstiller routeren eller modemmet. Når
afspilleren er forbundet med hjemmenetværket,
skal du hurtigt slukke for og/eller tage
strømkablet ud til hjemmenetværkets router
eller kabelmodem. Tænd for den igen og/eller
sæt kablet i igen.
yy Vort firma er ikke ansvarligt for nogen som
helst funktionsfejl i afspilleren og/eller
internetforbindelsesfunktioner grundet
kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse
med din bredbåndsinternetforbindelse eller
andet tilsluttet udstyr.
yy BD-ROM diskes funktioner, der er gjort
tilgængelige via internetforbindelsesfunktionen,
er ikke skabt eller leveret af vort firma,
og vort firma er ikke ansvarlig for disses
funktion eller fortsatte tilgængelighed. Noget
diskrelateret materiale, der er tilgængeligt
via internetforbindelsen, er muligvis ikke
kompatibelt med denne afspiller. Hvis du har
spørgsmål til sådant indhold, bedes du kontakte
diskens producent.
yy Noget internetindhold kræver muligvis en højere
båndbreddeforbindelse.
yy Selv om afspilleren er korrekt tilsluttet og
konfigureret, vil noget internetindhold muligvis
ikke kunne betjenes korrekt på grund af
internetpropper, båndbreddekvaliteten af din
internetservice eller problemer hos udbyderen af
indholdet.
yy Nogle internetforbindelsesfunktioner er måske
ikke mulige på grund af visse restriktioner, der er
indstillet af internetserviceudbyderen, der leverer
din bredbåndsinternetforbindelse.
yy Et hvilket som helst gebyr, der opkræves
af ISP inklusive, uden begrænsninger,
forbindelsesgebyrer, er dit eget ansvar.
yy Der kræves en 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN
port ved en ledningstrukket forbindelse til
denne afspiller. Hvis din internetudbyder ikke
accepterer en sådan tilslutning, kan du ikke
tilslutte afspilleren.
yy Du skal bruge en router, for at du kan bruge xDSL
servicen.
yy Der kræves et DSL-modem til brug af DSL
servicen, og der kræves et modem til
brug af kabelmodemservice. Afhængig af
adgangsmetode til og abonnementaftale med
ISP kan du muligvis ikke bruge funktionen
internetforbindelse indeholdt i denne afspiller,
eller du er måske begrænset af det antal
enheder, du kan tilslutte på samme tid. (Hvis
ISP begrænser abonnementet til én enhed, kan
du muligvis ikke tilslutte denne afspiller, når der
allerede er tilsluttet en PC.)
yy Du har muligvis ikke tilladelse til at bruge en
“router”, eller brugen heraf er måske begrænset,
afhængig af ISP’s politikker og restriktioner. For
yderligere oplysninger bedes du kontakte din
internetserviceudbyder direkte.
2
Tilslutning
yy Afhængig af din internetserviceudbyder (ISP)
kan antallet af enheder, der kan modtage
internetservice, være begrænset af de gældende
servicebetingelser. For yderligere oplysninger
bedes du kontakte din internetserviceudbyder.
17
18
Systemindstilling
Startopsætning
4. Tjek den opsætning, De tidligere har valgt.
Når De tænder for enheden første gang, bliver den
wizard, De skal benytte til startopsætningen, vist på
skærmen. Indstil sprog og netværksopsætning ved
hjælp af denne wizard.
1.Tryk 1 (POWER).
Wizard til at håndtere startopsætning bliver vist
på skærmen.
2.Brug W/S/A/D for at vælge sprog og tryk
derefter på ENTER (b).
Tryk på ENTER (b), når [Afslut] bliver fremhævet
for at afslutte startopsætningen. Hvis dele af
opsætningen skal ændres, anvend da W/S/
A/D til at vælge 1 og tryk på ENTER (b).
5. Viser vejledningen om tilstanden Personlig lyd.
Tryk på ENTER (b).
3
Systemindstilling
3. Når du har læst Servicebetingelser, skal du
vælge [Accepter] for at bruge Premium og
softwareopdateringer.
Læs og tag skridt til forberedelserne til
netværksopsætningen og tryk da på ENTER (b),
når [Start] bliver fremhævet.
Hvis det faste netværk er tilsluttet, så vil
opsætningen af netværksforbindelsen
automatisk blive afsluttet.
For at få flere detaljer om netværksopsætningen,
skal De se under ”Sådan tilslutter du til dit
hjemmenetværk” på side 15.
6. Viser anvisningerne til, hvordan du kan afspille
onlineindhold ved hjælp af LG AV Remote.
Tryk på ENTER (b).
Systemindstilling
Indstillinger
Menuen [NETVÆRK]
Justering af Indstillinger
Forbindelsesindstilling
Du kan ændre indstillingerne for afspilleren i
menuen [Indstillinger].
1. Tryk på HOME ( ).
19
Der kræves [NETVÆRK] indstillinger til brug af
softwareopdatering, BD-Live og online-funktioner.
Hvis afspilleren skal kunne forbindes med Deres
hjemmenetværk, skal afspilleren være indstillet til
netværksforbindelse til netværkskommunikation.
(Se “Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk” på
side 15)
Forbindelsesstatus
BD-LIVE forbindelse
Når du bruger BD-Live funktionerne, kan du
begrænse internetadgangen.
[Tilladt]
Alt BD-Live indhold har tilladt internetadgang.
3. Tryk på W/S for at vælge første valgmulighed
for indstilling og tryk så på ENTER (b) for at gå
videre til andet niveau.
[Delvis tilladt]
Internetadgang kun tilladt til BD-Live indhold
med indholdsejercertifikat. Internetadgang og
AACS Online funktioner forbudt for alt BD-Live
indhold uden certifikat.
[Forbudt]
Internetadgang forbudt til alt BD-Live indhold.
4. Tryk på W/S for at vælge anden valgmulighed
for indstilling og tryk så på ENTER (b) for at gå
videre til tredje niveau.
5. Tryk på W/S for at vælge den ønskede
indstilling og tryk så på ENTER (b) for at
bekræfte dit valg.
3
Systemindstilling
2. Tryk på A/D for at vælge [Indstillinger] og tryk
på ENTER (b). Menuen [Indstillinger] vises.
Hvis du vil kontrollere afspillerens netværksstatus,
skal du vælge valgmuligheden [Forbindelsesstatus]
og trykke på ENTER (b) for at kontrollere, om der
er oprettet forbindelse mellem netværket og
internettet.
20 Systemindstilling
Smart Service Indstilling
[Lokale Indstillinger]
Vælg dit område for visning af korrekt online
indholdsservice.
3
Menuen [DISPLAY]
TV billedforhold
Vælg et TV-billedforhold, der svarer til TV-typen.
[Initialiser]
[4:3 Letter Box]
Afhængig af region, er funktionen [Initialiser]
muligvis ikke tilgængelig.
Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser
teaterbilleder med maskerede linjer over og
under billedet.
Navn på enhed
[4:3 Pan Scan]
De kan navngive et netværk ved at bruge det
virtuelle tastatur. Afspilleren vil blive genkendt via
det navn, De har opgivet på Deres hjemmenetværk.
Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser
billeder, der er beskåret, så de udfylder din TVskærm. Begge sider af billedet er skåret væk.
Netværksafspilning
[16:9 Original]
Systemindstilling
Med denne funktion kan du styre afspilning af
medier, der er streamet fra DNLA-medieserver med
en DLNA-certificeret smartphone. De fleste DNLAcertificerede smartphones har en funktion til at
styre afspilning af medier på dit hjemmenetværk.
Sæt denne indstilling til [Tænd] for at lade din
smartphone styre denne enhed. Se instruktionerne
for din DLNA-certificerede smartphone eller
applikationen for mere detaljerede oplysninger.
,,BEMÆRK
yy Denne enhed og den DLNA-certificerede
smartphone skal være tilslutter samme
netværk.
yy For at bruge funktionen [Netværksafspilning]
med en DLNA-certificeret smartphone,
skal du trykke på HOME ( ) for at vise
hovedmenuen, før tilslutning til denne
enhed.
yy Mens du styrer denne enhed med
funktionen [Netværksafspilning], må
fjernbetjeningen ikke bruges.
yy De tilgængelige filformater, der er beskrevet
på side 49, er ikke altid understøttet på
funktionen [Netværksafspilning].
Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet.
Et 4:3-billede vises i originalt 4:3-billedformat
med en sort bjælke i venstre og højre side.
[16:9 Fuld]
Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet.
4:3-billedet justeres vandret (med lineær
proportionalitet), så det fylder hele skærmen.
,,BEMÆRK
Du kan ikke vælge valgmuligheden [4:3 Letter
Box] og [4:3 Pan Scan] når opløsningen er
indstillet til højere end 720p.
Systemindstilling
Opløsning
HDMI-farveindstilling
Indstiller udgangsopløsningen for HDMI
videosignalet. Se side 12 for yderligere oplysninger
om indstilling af opløsning.
Vælg udgangstype fra HDMI OUT jackstikket.
Til denne indstilling, se brugervejledningen til
skærmen.
[Auto]
[YCbCr]
Hvis HDMI OUT jackstikket er tilsluttet et
TV med skærmoplysninger (EDID), vælges
opløsningen, der passer bedst, automatisk til
det tilsluttede TV.
Vælges, når du tilslutter til en HDMI skærm.
[576p]
Sender 576 linjer progressiv video.
[720p]
Sender 720 linjer progressiv video.
[RGB]
Vælges, når du tilslutter til en DVI skærm.
3D-status
Vælg udgangsstatustype til afspilning af Blu-ray 3D
diske. (Denne funktion er kun aktiveret, når 3D-tv er
tilsluttet).
[Tænd]
Sender 1080 linjer interlaced video.
Afspilning af Blu-ray 3D diske sendes som 3D
status.
Sender 1080 linjer progressiv video.
1080p visningsstatus
Når opløsningen er indstillet til 1080p, skal du
vælge [24 Hz] for at få en ensartet præsentation
af filmmateriale (1080p/24 Hz) på en skærm
med HDMI, der er kompatibel med 1080p/24 Hz
indgang.
,,BEMÆRK
yy Når du vælger [24 Hz], kan der forekomme
billedforstyrrelse, når der skiftes video- og
filmmateriale på enheden. I det tilfælde skal
du vælge [50 Hz].
yy Selv når [1080p visningsstatus] er indstillet
til [24 Hz], hvis dit TV ikke er kompatibelt
med 1080p/24 Hz, den faktiske ramme
hyppigheden af video output vil være 50 Hz
til at matche den videokilde format.
[Sluk]
Afspilning af Blu-ray 3D diske sendes som
2D-status, lige som afspilning af en normal BDROM disk.
Startmenu Guide
Denne funktion giver dig mulighed for at vise eller
slette guide boblen på menuen Home. Sæt denne
indstilling til [Tænd] for visning guide.
3
Systemindstilling
[1080i]
[1080p]
21
22 Systemindstilling
Menuen [SPROG]
Menuen Vis
Vælg et sprog til menuen [Indstillinger] og Påskærmen visningen.
Diskmenu/Disklyd/Diskundertekst
Vælg det sprog, du foretrækker til lydsporet
(disklyd), undertekster og diskmenuen.
Menuen [LYD]
Hver disk har et udvalg af
lydudgangsvalgmuligheder. Indstil afspillerens
lydvalgmuligheder i henhold til den type lydsystem,
du bruger.
,,BEMÆRK
Adskillige faktorer påvirker
lydudgangstypen, se yderligere oplysninger i
“Lydudgangsspecifika-tioner” på side 52.
[Original]
Refererer til det originale sprog som disken
blev optaget på.
3
[Andet]
Systemindstilling
Tryk på ENTER (b) for at vælge et andet sprog.
Brug talknapperne og tryk på ENTER (b) for
at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i
henhold til sprogkodelisten på side 55.
[Sluk] (Kun undertekstsprog til disk)
Slå undertekster fra.
,,BEMÆRK
Afhængig af disken fungerer din
sprogindstilling muligvis ikke.
Digital udgang
[Auto]
Vælg dette, hvis du slutter denne enheds
DIGITAL AUDIO OUT- og HDMI OUT-stikket til
en enhed med LPCM-, Dolby Digital-, Dolby
Digital Plus-, Dolby TrueHD-, DTS- og DTS-HDdekoder.
[PCM]
Vælg, om du vil slutte denne enheds HDMI
OUT-stik til en enhed med digital dekoder eller
DIGITAL AUDIO OUT-stik til en enhed med
2-kanal digital stereodekoder.
[DTS Re-Encode]
Vælg dette, hvis du slutter denne enheds HDMI
OUT- eller DIGITAL AUDIO OUT stik til en enhed
med DTS-dekoder.
,,BEMÆRK
yy Når indstillingen [Digital udgang] er sat til
[Auto], bliver lyden muligvis afgivet som
bitstream.
yy Hvis indstillingen [HDMI] er sat på [DTS ReEncode], udsendes DTS Re-Encode-lyden
på BD-ROM-diske med sekundær lyd, og
originallyden udsendes på de andre diske
(så som [Auto]).
Systemindstilling 23
Samplingfrekv. (Digital lydudgang)
[48 kHz]
Vælg dette, hvis din A/V modtager eller
forstærker IKKE kan håndtere 192 kHz og 96 kHz
signaler. Når du har foretaget dette valg, vil
enheden automatisk konvertere alle 192 kHz
og 96 kHz signaler til 48 kHz, så dit system kan
afkode dem.
[96 kHz]
Vælg dette, hvis din A/V modtager eller
forstærker IKKE kan håndtere 192 kHz signaler.
Når du har foretaget dette valg, vil enheden
automatisk konvertere alle 192 kHz signaler til
96 kHz, så dit system kan afkode dem.
Vælg dette, hvis din A/V modtager eller
forstærker kan håndtere 192 kHz signaler.
Kontrollér vejledningen til din A/V modtager eller
forstærker, for at få bekræftet, hvad den kan.
DRC (dynamisk områdekontrol)
Med denne funktion kan du lytte til en film med
lavere lydniveau uden at miste klarheden i lyden.
[Auto]
Det dynamiske område i Dolby TrueHD
lydudgangen specificerer sig selv.
Og det dynamiske område i Dolby Digital og
Dolby Digital Plus betjenes på samme vis i
[Tænd] status.
[Tænd]
Komprimerer det dynamiske område i Dolby
Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD
lydudgangen.
[Sluk]
Slukker for denne funktion.
,,BEMÆRK
DRC indstillingen kan kun ændres, når der
ingen disk er isat, eller når enheden er i
fuldstændig stop-mode.
[LÅS]-indstillingerne påvirker kun BD-ROM og DVD
afspilning.
For at du kan få adgang til nogen som helst
funktioner i indstillingerne [LÅS], skal du indtaste
den 4-cifrede sikkerhedskode, som du har oprettet.
Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode,
så bliver du spurgt, om du vil gøre det nu. Indtast
den 4-cifrede adgangskode to gange og tryk på
ENTER (b) for at oprette en ny adgangskode.
Adgangskode
Du kan oprette eller ændre adgangskode.
[Ingen]
Indtast den 4-cifrede adgangskode to gange
og tryk på ENTER (b) for at oprette en ny
adgangskode.
[Ændre]
Indtast den aktuelle adgangskode og tryk på
ENTER (b). Indtast den 4-cifrede adgangskode
to gange og tryk på ENTER (b) for at oprette
en ny adgangskode.
Hvis du glemmer din adgangskode
Hvis du glemmer din adgangskode, så kan du
nulstille den ved at følge disse trin:
1. Fjern enhver disk der evt. sidder i afspilleren.
2. Marker indstillingen [Adgangskode] i menuen
[Indstillinger].
3. Brug talknapperne til indtastning af
“210499”. Adgangskoden er nulstillet.
,,BEMÆRK
Hvis du laver en fejl, før du trykker på ENTER
(b), skal du trykke på CLEAR. Indtast nu den
korrekte adgangskode.
3
Systemindstilling
[192 kHz]
Menuen [LÅS]
24 Systemindstilling
DVD Rating
Menuen [ANDET]
Blokerer afspilning af ratede DVD’ere baseret på
deres indhold. (Ikke alle diske er ratede.)
Hurtig start
[Rating 1-8]
Rating ét (1) har flest restriktioner og rating otte
(8) er mindst restriktiv.
[Lås op]
Hvis du [Lås op] for funktionen, er
forældrekontrollen ikke længere aktiveret, og
disken afspilles uden begrænsning.
Blu-ray disk Rating
3
Systemindstilling
Sæt en aldersgrænse på BD-ROM spil.
Brug talknapperne til at indtaste en aldersgrænse
for BD-ROM visning.
[255]
Alle BD-ROM kan afspilles.
[0-254]
Forbyder afspilning af BD-ROM med tilsvarende
ratings optaget herpå.
,,BEMÆRK
[Blu-ray disk Rating] vil kun blive anvendt
for Blu-ray disk, der indeholder avanceret
ratingkontrol.
Områdekode
Indtast koden for det område, hvis standarder blev
brugt til at rate DVD videodisken baseret på listen
på side 54.
Denne afspiller kan forblive i standby-tilstand med
lavt strømforbrug, således at afspilleren straks kan
starte uden forsinkelse, når du tænder for enheden.
Indstil denne valgmulighed til [Tænd] for aktivering
af [Hurtig start] funktionen.
,,BEMÆRK
yy Hvis [Hurtig start] valgmuligheden er
indstillet til [Tænd] og der ved et tilfælde
tændes for strømmen til afspilleren efter et
strømsvigt osv., starter afspilleren automatisk
op i standby-tilstand. Inden betjening af
afspilleren, bedes du vente et øjeblik indtil
afspilleren er i standby-tilstand.
yy Når [Hurtig start] er indstillet til [Tænd], vil
strømforbruget være højere end når [Hurtig
start] er indstillet til [Sluk].
Automatisk sluk for strøm
Pauseskærmen fremkommer, når du efterlader
afspilleren på stop i cirka fem minutter. Hvis
du sætter denne indstilling til [Tænd], slukker
afspilleren automatisk inden for 15 minutter efter
pauseskærmen vises. Hvis pauseskærmen skal
forblive, indtil en bruger betjener enheden, skal du
indstille valgmuligheden på [Sluk].
Initialiser
[Fabriksindstilling]
Du kan genindstille afspilleren til dens
oprindelige fabriksindstilling.
[Nulstil Blu-ray lagring]
Initialiserer BD-Live-indholdet fra den tilsluttede
USB-lagerenhed.
,,BEMÆRK
Hvis du genindstiller afspilleren til dens
oprindelige fabriksindstillinger ved brug af
valgmuligheden [Fabriksindstilling], skal du
igen indstille alle online service-indstillingerne
og netværksindstillingerne.
Systemindstilling 25
Software
[Oplysninger]
Viser den aktuelle softwareversion.
[OSS Notice]
LGE Open Source Software Notice vises.
[Opdatere]
Du kan opdatere softwaren, hvis
du forbinder enheden direkte til
softwareopdateringsserveren. (se side 47)
Sommertids indstillinger
Når du bruger BBC App, indstiller denne funktion
tiden én time foran for sommertiden (GMT+1).
Indstiller tiden én time foran.
[Sluk]
Slukker for denne funktion.
Servicebetingelser
Persondatapolitik for Blu-ray Disc™-afspiller. vises.
Tryk på [Accepter] for at bruge Premium og
softwareopdateringer.
Systemindstilling
[Tænd]
3
4Betjening
26 Betjening
Hovedmenuvisning
Sådan bruges [Hjemme]menuen
Hovedmenuen vises, når du trykker på HOME ( ).
Brug W/S/A/D for at vælge en kategori, og
tryk på ENTER (b).
Afspilning af
tilsluttede enheder
Afspilning af en disk
erot
1. Tryk på B (OPEN/CLOSE), og læg en disk i
skuffen.
2. Tryk på B (OPEN/CLOSE) for at lukke skuffen.
De fleste lyd-cd’er, bd-rom og
dvd-rom starter automatisk.
3. Tryk på HOME (1).
4. Vælg disk-ikon.
,,BEMÆRK
a [Film] - Afspiller video indhold.
4
b [Foto] - Spillet foto indhold.
Betjening
c [Musik] - Afspiller lyd indhold.
d
[Premium] - Viser Premiumhovedskærmbilledet. (side 41)
e [Indstillinger] - Justerer systemindstillingerne.
yy De afspilningsfunktioner, der er beskrevet
i denne brugermanual, er ikke altid
tilgængelige i alle filer og medier. Nogle
funktioner kan være begrænset, afhængig
af mange faktorer.
yy Alt efter bd-rom-titlerne kan det være
nødvendigt med en USB-enhedstilslutning
for at opnå korrekt afspilning.
yy Ikke færdiggjorte disk-enheder i dvd-vrformat kan ikke afspilles i denne afspiller.
yy Nogle dvd-vr-disk-enheder er indspillet med
CPRM-data af en dvd-optager. Denne enhed
understøtter ikke sådanne diskenheder.
Betjening 27
Afspilning af en Blu-ray
3D-disk
e
Afspilning af en fil på disk/
USB-enhed
yui
Denne enhed kan afspille de Blu-ray 3D-disk, der
har separate visninger til venstre og højre øje.
Denne enhed kan afspille video-, lyd- og fotofiler på
disken eller USB-enheden.
Klargøring
1. Læg en data-disk i skuffen, eller isæt en USBenhed.
For at kunne afspille Blu-ray 3D titler i
steroskopisk 3D-tilstand er det nødvendigt at:
yy K ontrollere, at dit tv er 3D-kompatibelt og
har HDMI-indgang(e).
ære 3D-briller for at drage fordel af 3D, om
yy B
nødvendigt.
yy K ontrollere, om bd-rom-titlen er en Bue-ray
3D-disk eller ej.
yy T ilslutte et HDMI-kabel (type A, High Speed
HDMITM-kabel) fra afspilleren HDMI-udgang
til tv'ets HDMI-indgang.
2. Tryk på B (OPEN/CLOSE), og ilæg en disk i
skuffen.
Indlæsning af filerne kan tage et par minutter,
afhængig af hvor mange filer der er gemt på USBenheden. Tryk på ENTER (b), hvorimod du skal
vælge [Annuller] for at afslutte indlæsningen.
3. Tryk på B (OPEN/CLOSE) for at lukke skuffen.
2. Tryk på HOME ( ).
Afspilningen starter automatisk.
4. Se brugervejledningen til dit 3D-forberedte tv
for at få yderligere vejledning.
3. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] ved hjælp af
A/D, og tryk på S.
4. Vælg Disk eller USB, og tryk på ENTER (b).
Det kan være nødvendigt at justere indstillingen
af visningen og fokus på dit tv for at drage
fordel af den forbedrede 3D-virkning.
>>Advarsel
yy Det kan forårsage svimmelhed eller træthed
at se 3D i længere tid ad gangen.
yy Invalide, børn og gravide kvinder frarådes at
se film i 3D.
yy Hvis du får hovedpine, bliver træt eller
svimmel, mens du ser noget i 3D, anbefales
det stærkt at ophøre med afspilningen og
hvile ud, indtil du føler dig frisk igen.
a Viser alle tilsluttede enheder.
b Viser video, foto eller lydindhold.
c
Viser filen eller mappen på den tilsluttede
enhed.
5. Vælg en fil vha. W/S/A/D, og tryk på
d(PLAY) eller ENTER (b) for at afspille filen.
4
Betjening
1. Tryk på HOME ( ), og indstil [3D-status]-valget
på [Indstillinger]-menuen på [Tænd] (side 21).
Når du tilslutter en USB-enhed i HOME-menuen,
afspiller enheden en lydfil, der findes på USBenheden automatisk. Hvis USB-enheden indeholder
forskellige filtyper, vises en menu til valg af filtype.
28 Betjening
Noter om USB-enheder
yy Denne afspiller understøtter USB-drev/ekstern
HDD formateret i FAT32 og NTFS for adgang til
filer (musik, fotos, film). Men for BD-Live skal du
benytte USB-drev / eksternt HDD formateret i
FAT32.
yy Denne enhed understøtter op til 4 opdelinger af
USB-enheden.
yy USB-enheden må ikke fjernes, mens den er i
brug (afspilning osv.)
Afspilning af en fil på en
Android-enhed
yui
Denne afspiller kan afspille video-, lyd- og fotofiler
fra en disk eller en USB-enhed.
1. Slut Android-enheden til enheden ved hjælp
af USB-kablet. Sørg for, at MTP er aktiveret på
Android-enheden.
yy En USB-enhed, der kræver yderligere
programinstallation på en computer,
understøttes ikke.
yy USB-enhed: USB-enhed der understøtter USB1.1
og USB2.0.
yy Video-, lyd- og fotofiler kan afspilles. Der er
betjeningsvejledning om den enkelte fil på de
pågældende sider.
4
yy Regelmæssig back-up anbefales for at forhindre
tab af data.
Betjening
yy Hvis du anvender en USB-forlængerledning, en
USB-hub eller en USB Multi-reader, kan USBenheden måske ikke genkendes.
2. Tryk på HOME (b).
3. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] ved hjælp af
A/D, og tryk på S.
4. Vælg [MTP] ved hjælp af A/D, og tryk på
ENTER (b).
yy Nogle USB-enheder fungerer måske ikke
sammen med denne enhed.
yy Visse digitalkameraer og mobiltelefoner er ikke
understøttet.
yy USB-porten på enheden kan ikke sluttes
til en pc. Enheden kan ikke anvendes som
hukommelsesanordning.
Filindlæsningstiden varer muligvis et par minutter
afhængigt af det lagrede indhold på Androidenheden.
5. Vælg en fil ved hjælp af W/S/A/D, og tryk
på d (Play) eller hjulet (b) for at afspille filen.
Betjening 29
Bemærkninger om tilslutning af en
Android-enhed
yy Denne enhed understøtter kun MTP (Media
Transfer Protocol) Android-enheder (version 4.0
eller anbefales).
yy Tag ikke Android-enheden ud, mens den er i drift
(afspil, osv.).
Afspilning af en fil på en
netværksserver
yui
Denne afspiller kan afspille video-, lyd- og billedfiler,
der er lagret på en DLNA-kompatibel digital
medieserver via dit hjemmenetværk.
yy Video-, lyd- og fotofiler kan afspilles. Se de
relevante sider for nærmere oplysninger om
betjening af hver fil.
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen (side
15).
yy Det anbefales at sikkerhedskopiere regelmæssigt
for at forhindre tab af data.
3. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] ved hjælp af A/
D, og tryk på S.
2. Tryk på HOME ( ).
yy Hvis du anvender en USB-forlængerledning, en
USB-hub eller en USB Multi-reader, kan Androidenheden måske ikke genkendes.
yy Nogle Android-enheder kan ikke arbejde
sammen med denne enhed.
yy Når du bruger MTP, fungerer afspilning af nogle
musik-, film- eller undertekstfiler muligvis ikke
afhængigt af Android-enheden.
4. Vælg en DLNA-medieserver i kategorien.
4
Betjening
5. Vælg en fil ved hjælp af W/S/A/D, og tryk
på d (Play) eller hjulet (b) for at afspille filen.
,,BEMÆRK
yy Kravene til filer er beskrevet på side 49.
yy Miniaturebilleder af filer, der ikke kan
afspilles, kan vises, men kan ikke afspilles i
naturlig tilstand.
yy Filnavnet til undertitel og videofilnavnet
skal være identiske og befinde sig i samme
mappe.
yy Afspilning og dennes kvalitet kan påvirkes af
forholdene i dit hjemmenetværk.
yy Der er måske forbindelsesproblemer i
forbindelse med din servers omgivelser.
yy Hvis du vil indstille din pc til at være en
DLNA-kompatibel digital medieserver, skal
du installere SmartShare PC Software på din
pc. (side 30)
30 Betjening
Tilslutning til
hjemmenetværksserver
til PC
Inden du slutter til pc’en for at afspille en fil, skal
SmartShare-software til pc være installeret på pc’en.
Om SmartShare-software til
pc
SmartShare-software til pc er beregnet til deling af
video-, lyd- og fotofiler, der er gemt på computeren,
med denne enhed som en DLNA-kompatibel
digital medieserver.
4
Overførsel af SmartSharesoftware til pc
Betjening
1. Start computeren, og gå ind på
http://www.lg.com.
Vælg om nødvendigt dit område.
2. Klik på supportfanen.
3. Skriv modellens navn, som står på omslaget af
brugervejledningen, på søgelinjen.
4. Find og hent filen “SmartShare PC Software”.
Installation af SmartSharesoftware til pc
1. Luk alle kørende programmer, inklusive firewallog antivirus-programmer, inden du installerer.
2. Udpak, og dobbeltklik på “Setup.exe”
for at installere SmartShare-software
til pc. Installationen er forberedt, og
installationsguiden vises.
3. Følg anvisningerne fra installationsguiden, der
vises på skærmen.
4. Klik på knappen [Exit] for at udføre
installationen.
,,BEMÆRK
yy SmartShare-software til pc er ikke
understøttet på Mac OS.
yy SmartShare-software til pc er en tilpasset
softwareudgivelse, der kun er bestemt til
deling af filer og mapper til denne afspiller.
yy Denne vejledning forklarer handlinger med
eksempler fra versionen af SmartSharesoftware til pc på engelsk. Følg forklaringen,
der refererer til de faktiske funktioner i din
egen sprogversion.
Deling af filer og mapper
På din computer, skal du dele mappen med
indeholdt video, audio og/eller billedindhold til at
afspille dem på denne afspiller.
I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du
vælger delte mapper på computeren.
1. Dobbeltklik på konet “SmartShare”.
2. Klik på ikonet [Movie], [Photo] eller [Music] i
midten, og klik derefter på [Settings] på øverste
højre hjørne af SmartShare-software til pc.
Menuen [Settings] vises på skærmen.
3. Klik på fanen [My Shared Contents], og klik
derefter på ikonet . Menuen [Add/Remove
Shared Folders] vises på skærmen.
4. Klik på mappen med de filer, du vil dele, og klik
derefter på [OK]. Den markerede mappe føjes til
[My Shared Contents], og klik derefter på [OK]
nederst i menuen [Settings] (Indstillinger).
5. Sørg for, at SmartShare (DLNA)-tjenesten
aktiveres på fanen [Service].
,,BEMÆRK
yy Hvis de delte mapper eller filer ikke vises
på afspilleren, skal du klikke på [My Shared
Contents] i menuen [Settings] og derefter
på ikonet .
yy Klik på [HELP] i menuen [Settings] for at få
flere oplysninger.
Betjening
Systemkrav
31
Generel afspilning
Minimumsystemkrav
yy CPU: Intel® 2.0 GHz- eller AMD Sempron™
2000+-processorer
yy Hukommelse: 1 GB af ledig RAM
Grundlæggende operationer
for video og lyd indhold
yy Grafikkort: 64 MB videohukommelse,
minimumsopløsning på 1024 x 768 pixels og 16bit farveindstillinger
Stop afspilning
yy Ledig diskplads: 200 MB
Pause i afspilning
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller nyere),
Windows Vista®, Windows® 7 eller nyere
yy Windows® Media Player® 11.0 eller højere
yy Netværksmiljø: 100 Mb Ethernet, WLAN
Anbefalet system
yy CPU: Intel® Core™ Duo eller AMD Athlon™ 64X2,
1,7 GHz eller højere
yy Hukommelse: 2 GB af ledig RAM
yy Ledig diskplads: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller nyere),
Windows Vista®, Windows® 7 eller nyere
yy Windows® Media Player® 11.0 eller højere
yy Netværksmiljø: 100 Mb Ethernet, WLAN
Tryk på M (PAUSE) under afspilning.
Tryk på d (PLAY) for at genoptage afspilningen.
Sådan afspiller du ramme-forramme
Tryk på M (PAUSE) under filmafspilning.
Tryk gentagne gange på M ((PAUSE) for at afspille
ramme-for-ramme afspilning.
Scanne fremad eller bagud
Tryk på c eller v for at få hurtig afspilning
fremad eller tilbage under afspilning.
Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder
ved at trykke gentagne gange på c eller v.
Sådan reducerer du
afspilningshastigheden (Video)
Når der er pause i afspilningen, skal du trykke
gentagne gange på v for at afspille forskellige
hastigheder i slowmotion.
Spring over til næste/forrige kapitel/
spor/fil
Tryk på C eller V under afspilning for at gå
til næste kapitel/spor/fil eller for at gå tilbage til
begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil.
Tryk kortvarigt to gange på C for at gå tilbage til
forrige kapitel/spor/fil.
I fillisten menu på en server, kan der have mange
typer af indhold i en mappe sammen.
I det tilfælde skal du trykke på C eller V for at
gå til forrige eller næste indhold af samme type.
4
Betjening
yy Grafikkort: 128 MB videohukommelse,
minimumsopløsning på 1024 x 768 pixels og 16bit farveindstillinger
Tryk på Z (STOP) under afspilning.
32 Betjening
Grundlæggende operationer
for fotoindhold
Sådan afspiller du et diasshow
Tryk på d (PLAY) for at starte diasshowet.
Sådan stopper du et diasshow
Tryk på Z (STOP) under visning af diasshowet.
Sådan holder du pause i et diasshow
Tryk på M (PAUSE) under visning af diasshowet.
Tryk på d (PLAY) for at genstarte diasshowet.
Sådan springer du over til næste/
forrige foto
4
Hvis du vil gå til forrige eller næste foto, skal du
trykke på A eller D samtidig med, at du får vist et
foto i fuld skærmstørrelse.
Betjening
Sådan bruger du menuen Disk
ero
Få vist menuen Disk
Måske vises der først en menuskærm, efter at du
har isat en disk, som indeholder en menu. Hvis du
vil se menuen Disk under afspilning, skal du trykke
på DISC MENU.
Brug W/S/A/D-knapperne til at navigere
gennem menupunkterne.
Få vist Popup-menuen
Nogle BD-ROM diske indeholder popup-menuer,
der vises under afspilningen.
Tryk på TITLE/POPUP under afspilning og brug
knapperne W/S/A/D til at navigere rundt i
menupunkterne.
Genoptag afspilning
eroyt
u
Afhængig af disken markerer enheden punktet,
hvor du trykkede påe Z (STOP).
Hvis “MZ (Genoptag stop)” vises kortvarigt
på skærmen, skal du trykke på d (PLAY) for at
genoptage afspilningen (fra scenepunktet).
Hvis du trykker på Z STOP) to gange eller tager
disken ud, vises “Z (Fuldstændigt stop)” på
skærmen. Enheden fjerner det stoppede punkt.
,,BEMÆRK
yy Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis,
hvis du trykker på en knap (fx 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE) osv.).
yy På BD-ROM-disks med BD-J, virker
funktionen for genoptag afspilning ikke.
yy Hvis du trykker på Z (STOP) én gang under
afspilning af en BD-ROM interaktiv titel, går
enheden i Fuldstændigt stop-status.
Betjening 33
Hukommelse for sidste scene
er
Denne enhed husker den sidste scene fra den
sidste disk, som du har set. Den sidste scene
forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken
fra enheden eller slukker for enheden. Hvis du
indlæser en disk med en scene i hukommelsen, vil
scenen automatisk blive genfremkaldt.
,,BEMÆRK
yy Funktionen Hukommelse for sidste scene
for en tidligere disk slettes, når en anden
disk afspilles.
On-Screen-visning
Du kan få vist og justere forskellige informationer
og indstillinger om indholdet.
Sådan styres videoafspilning
eroy
Du kan styre afspilning og indstille valgmuligheder,
mens du ser video.
Under afspilningen trykker du må INFO/MENU (m).
yy Afhængig af disken virker denne funktion
muligvis ikke.
yy På BD-ROM-disks med BD-J, virker
funktionen for sidste scene-hukommelse
ikke.
yy Denne enhed husker ikke indstillingerne på
en disk, hvis du slukker for enheden, før du
begynder at afspille disken.
4
b [Disc Menu] - Åbner menuen på en disk.
c [Title/Popup] - Viser dvd-titelmenuen
eller bd-romens pop-op-menu, hvis den er
tilgængelig.
d [Valgmulighed] - Viser afspilningsinformationer.
e [Gentag] - Gentager en ønsket sektion eller
sekvens. (side 35)
f [3D] - Justerer 3D-indstillingen. (side 40)
Betjening
a Tidsstatusbjælke -Viser den aktuelle position
og den totale afspilningstid.
34 Betjening
Sådan får du vist oplysninger om
indholdet on-screen
eroy
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk påENTER (b).
,,BEMÆRK
yy Hvis der ikke trykkes på en knap i et par
sekunder, forsvinder on-screen displayet.
yy På nogle diske kan der ikke vælges
titelnummer.
yy De tilgængelige emner kan variere,
afhængigt af diske eller titler.
yy Hvis der afspilles en interaktiv Blu-ray-disk,
vises der nogle indstillingsoplysninger på
skærmen, men de kan ikke ændres.
Sådan styres fotovisning
Styrer afspilning og valg under visning af billeder i
fuld skærmvisning.
Du kan styre afspilning og valg under visning af
billeder i fuld skærmvisning.
Mens du ser billeder, trykker du på INFO/MENU (m).
4
Betjening
a Titel - aktuelt titelnummer/totalt antal titler.
b Kapitel - aktuelt kapitelnummer/totalt antal
kapitler.
c Tid - forløbet spilletid / total afspilningstid.
d Audio - valgt lydsprog eller kanal.
a [Diasshow] - Starter automatisk et diasshow
eller sætter det på pause.
b [Musik] - Vælg baggrundsmusik til diasshowet.
e Undertekst - valgt undertekst.
c [Valgmulighed] - Viser valgmulighederne for
diasshowet.
f Vinkel - valgt vinkel / samlet antal vinkler.
d [Roter] - Drejer fotoet i urets retning.
g TV billedforhold - valgte tv-skærmformat.
e [Zoom] - Viser [Zoom]-menuen.
h Billedtilstand - valgt billedtilstand.
Betjening 35
Indstilling af valg i diasshow
Du kan anvende forskellige valgmuligheder under
visning af et foto i fuld skærmstørrelse.
1. Mens du ser billeder, trykker du på INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
Avanceret afspilning
Gentagelse af afspilning
erotu
y
Blu-ray-disk- / DVD- / videofiler
Under afspilning trykkes på REPEAT (h)
gentagne gange for at vælge en ønsket
gentagefunktion.
A-B –Valgte del vil blive gentaget kontinuerligt.
Chapter – Det aktuelle kapitel afspilles
kontinuerligt. (Kun BD/DVD)
Title – Den aktuelle titel afspilles kontinuerligt.
a [Hastighed] - Brug A/D til at vælge, hvor
stor forsinkelse der skal være mellem fotos i et
diasshow.
c [Valg af musik] - Vælg baggrundsmusik til
diasshowet (side 39).
Off – Vender tilbage til normal afspilning.
For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke
på CLEAR.
Lyd-cd-/musikfiler
Under afspilning trykkes på REPEAT (h)
gentagne gange for at vælge en ønsket
gentagefunktion.
– Valgte del vil blive gentaget kontinuerligt.
(Kun lyd-cd)
Spor – Det aktuelle spor eller den aktuelle fil
afspilles kontinuerligt.
All – Alle spor eller filer afspilles kontinuerligt.
All - Alle spor eller filer afspilles
kontinuerligt i tilfældig rækkefølge.
- Spor eller filer afspilles i tilfældig rækkefølge.
For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke
på CLEAR.
,,BEMÆRK
Denne funktion virker muligvis ikke på nogle
diske eller titler.
4
Betjening
b [Effekt] - Brug A/D til at vælge en
overgangseffekt hver billedvisning i
diasshowet.
All – Alle titler eller filer afspilles kontinuerligt.
(Kun filmfiler)
36 Betjening
Sådan gentager du et specielt
afsnit
eroty
Denne afspiller kan gentage et afsnit, som du har
valgt.
1. Under afspilningen trykker du må REPEAT (h).
2. Vælg [A-B], og tryk på ENTER (b).
3. Tryk på ENTER (b) i starten af den del, du
ønsker at genafspille.
4. Tryk på ENTER (b) i slutningen af afsnittet. Det
valgte afsnit gentages kontinuerligt.
5. For at gå tilbage til normal afspilning skal du
trykke på CLEAR.
,,BEMÆRK
yy Du kan ikke vælge et afsnitt på under 3
sekunder.
4
yy Denne funktion virker muligvis ikke på
nogle diske eller titler.
Betjening
Afspilning med start fra valgt tid
eroy
Valg af et undertekstsprog
eroy
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for vælge [Undertekst]-funktionen.
4.Brug A/D for at vælge det ønskede
undertekstsprog.
Ved at trykke på ENTER (b), kan du træffe
forskellige valg til undertekster.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
,,BEMÆRK
For nogle diskes vedkommende kan du kun
ændre undertekster via diskmenuen. Hvis
dette er tilfældet, skal du trykke på TITLE/
POPUP- eller DISC MENU-knappen og vælge
den relevante undertekst fra valgmulighederne
i diskmenuen.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU (m).
Lytte til en anden lydkilde
eroy
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
3. Vælg den [Tid]-indstilling, og indlæs derefter
den ønskede starttid i timer, minutter og
sekunder fra venstre mod højre.
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
F.eks. skal du indtaste “21020” for at finde en
scene på 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder.
Tryk på A/D for at springe afspilningen
60 sekunder over i fremadgående eller
tilbagegående retning.
4. Tryk på ENTER (b) for at starte afspilningen fra
et valgt tidspunkt.
,,BEMÆRK
yy Denne funktion virker muligvis ikke på
nogle diske eller titler.
yy Denne funktion fungerer muligvis ikke,
afhængigt af filtypen og om den kan
afspilles på den DLNA-kompatible digitale
medieserver.
3.Brug W/S for at vælge [Audio]-funktionen.
4.Brug A/D for at vælge det ønskede lydsprog,
lydspor eller den ønskede lydkanal.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
Betjening 37
,,BEMÆRK
yy For nogle diskes vedkommende kan du
kun ændre lydvalg via diskmenuen. I så fald
skal du trykke på TITLE POPUP- eller DISC
MENU-knappen og vælge den relevante lyd
fra valgmulighederne på diskmenuen.
yy Umiddelbart efter at du har skiftet lyd,
kan der forekomme en midlertidig forskel
mellem visningen og den faktiske lyd.
yy På en bd-rom disk vises multi-lydformatet
(5,1 CH eller 7,1 CH) med [MultiCH] i onscreen displayet.
Sådan ser du fra en anden
vinkel
er
Sådan ændrer du
undertekstens sidekode
y
Hvis underteksten ikke vises korrekt, kan du ændre
sidekoden, så du kan få vist undertekstfilen på
korrekt vis.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Kodeside]-funktionen.
4.Brug A/D for at vælge den ønskede kode.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Angle]-funktionen.
4.Brug A/D til at vælge den ønskede vinkel.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
Sådan ændrer du tv’ets
skærmformat
eoy
Du kan ændre skærmformatet på tv’et under
afspilning.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [TV billedforhold]funktionen.
4.Brug A/D for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
4
Betjening
Hvis disken indeholder scener, der er optaget med
forskellige kameravinkler, så kan du skifte over til en
anden kameravinkel under afspilningen.
,,BEMÆRK
Selv hvis du ændrer værdien i valgmuligheden
[TV billedforhold] i on-screen displayet, ændres
[TV billedforhold] i [Indstillinger]-menuen ikke.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
Sådan ændrer du billedstatus
eroy
Du kan ændre [Billedstatus]-funktionen under
afspilning.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Billedstatus]funktionen.
4.Brug A/D for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
38 Betjening
Sådan indstiller du valgmuligheden
[Brugerindstilling]
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Billedstatus]funktionen.
4.Brug A/D for at vælge [Brugerindstilling]funktionen, and tryk på ENTER (b).
Sådan får du vist oplysninger
om indhold
y
På afspilleren kan du få vist oplysninger om indhold.
1. Vælg en fil ved hjælp af W/S/A/D.
2. Tryk på INFO/MENU (m).
Filoplysningerne vises på skærmen.
Under afspilning af film, kan du få vist
filoplysningerne ved at trykke på TITLE/POPUP.
,,BEMÆRK
De viste oplysninger på skærmen svarer
muligvis ikke til de faktiske oplysninger om
indholdet.
Sådan ændrer du visning af
indholdsfortegnelse
yui
4
Betjening
5.Brug W/S/A/D for at justere [Billedstatus]funktionen.
Vælg [Standard], og tryk så på ENTER (b) for at
nulstille alle videojusteringer.
6.Brug W/S/A/Dfor at vælge [Luk], og tryk på
ENTER (b) for at afslutte indstillingen.
Du kan ændre visningen af indholdslisten i
menuen[Film], [Foto] eller [Musik] menu.
Tryk gentagne gange på den røde knap (R).
Betjening 39
Sådan vælger du en
undertekstfil
y
Sådan lytter du til musik
under et diasshow
i
Hvis navnet på undertekstfilen er forskelligt fra
filmfilens, skal du vælge undertekstfilen i menuen
[Film], før du afspiller filmen.
Du kan få vist fotofiler samtidig med, at du lytter til
musikfiler.
1.Brug W/S/A/D for at vælge den
undertekstfil, du ønsker at afspille i [Film]menuen.
2. Tryk på ENTER (b).
1. Mens du får vist et foto i fuld skærmbillede,
kan du trykke på INFO/MENU (m) for at få vist
valgmenuen.
2. Vælg en [Valgmulighed] vha. A/D, og tryk på
ENTER (b).
3.Brug W/S til at vælge [Valg af musik], og
tryk på ENTER (b) for at få vist menuen [Music
Select].
4.Brug W/S til at vælge en enhed, og tryk på
ENTER (b).
Om en enhed er tilgængelig, afhænger af hvor
den aktuelle fotofil befinder sig.
,,BEMÆRK
yy Hvis du trykker på Z (STOP) under
afspilningen, annulleres dit valg af
undertekst.
Fotoplacering
Tilgængelig enhed
Disk, USB
Disk, USB
MTP
MTP
DLNA server
DLNA server
5.Brug W/S til at vælge en fil eller mappe, du
ønsker at afspille/afspille fra.
yy Denne funktion er ikke tilgængelig
for afspilning af en fil på en server via
hjemmenetværket.
Vælg g, og tryk på ENTER (b) for at få vist
øverste mappe.
,,BEMÆRK
Når du vælger en musik-fil fra en server, kan
der ikke vælges fra mappe. Kun filvalg er
tilgængeligt.
6.Brug D for at vælge [OK], og tryk på ENTER (b)
for at gennemføre musikvalget.
4
Betjening
Tryk igen på ENTER (b) for at fravælge
undertekstfilen. Den valgte undertekstfil vises,
når du afspiller videofilen.
40 Betjening
Afspilning af en fil, der er
indkodet i 3D
y
Med denne funktion kan du afspille 3D-indhold,
hvis filen er indkodet i 3D.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Vælg [3D] vha. A/D, og tryk på ENTER (b).
3. Vælg en passende tilstand (side om side, øverst
og nederst), som er det samme som med en fil,
der er indkodet i 3D, ved brug af W/S/A/D.
,,BEMÆRK
Hvis underteksten vises unormalt, skal du
indstille 3D-indstillingen på tv’et til Fra og
3D-indstillingen på enheden til Til.
Avancerede funktioner
Sådan drager du fordel af du
BD-LIVE™
e
Bd-rom, der understøtter BD-Live, som har en
netværksudvidelsesfunktion, giver dig mulighed
for at drage fordel af flere funktioner, som f.eks. at
downloade nye filmtrailere ved at tilslutte denne
enhed til internettet.
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen (side
15).
2. Indsæt en USB-enhed i USB-porten på
frontpanelet.
Hvis du vil downloade bonus-indhold, kræver
det en USB--lagringsenhed.
4
Betjening
3. Tryk på HOME ( ), og vælg [BD-LIVE
forbindelse] i menuen [Indstillinger] (side 19).
Med en disk ilagt kan BD-LIVE-funktion måske
ikke fungere, hvis [BD-LIVE forbindelse] er
indstillet til [Delvis tilladt].
4. Ilæg en bd-rom disk med BD-LIVE-funktioner.
Betjeningen kan være forskellig fra disk til disk.
Se den brugervejledning, der fulgte med disken.
>>Advarsel
Den tilsluttede USB-enhed må ikke fjernes,
mens indholdet downloades, eller hvis en Bluray disc stadig befinder sig i diskskuffen. Dette
kan beskadige den tilsluttede USB-enhed, og
BD-Live funktionerne fungerer muligvis ikke
korrekt med den beskadigede USB-enhed
længere. Hvis den tilsluttede USB-enhed virker
beskadiget pga. en sådan handling, kan du
formatere USB-enheden på pc'en og genbruge
den sammen med denne afspiller.
Betjening
,,BEMÆRK
yy Der kan være begrænsninger på nogle BDLive indhold i nogle områder, pålagt af
udbyderen.
yy Det kan tage op til flere minutter at indlæse
og begynde at drage fordel af BD-Live
indhold.
yy Anvend kun USB-drev / eksternt HDD
formateret i FAT32 til BD-Live.
41
Brug af Premium
Du kan bruge forskellige indholdstjenester via
internettet med Premium-funktionen.
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen (side
15).
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [Premium] vha. A/D, og tryk på ENTER
(b).
LG AV Remote
Du kan styre denne afspiller med din iPhone eller
Android-telefon via dit hjemmenetværk. Denne
spiller, og telefonen skal være tilsluttet din trådløse
netværksenhed som adgangspunkt. Besøg “Apple
iTunes” eller “Google Android Market (Google
Play Store)” for at se flere oplysninger om “LG AV
Remote”.
Ved at hente “LG AV Remote”-programmet til
din smartphone eller tablet, kan du tilslutte dine
hovedtelefoner og nyde lyden fra din afspiller på
dine intelligente enheder.
Denne funktion overfører videosignaler til tv’et via
HDMI og lydsignaler til smartphones eller tabletter
via Wi-Fi. Find flere detaljerede oplysninger i
programmet “LG AV Remote”.
,,BEMÆRK
yy Når du bruger enheden med MUSIC flow, er
Privat lydtilstand-tilstanden ikke tilgængelig.
yy Ikke alle modeller understøtter Privat
lydtilstand og det er ikke muligt at parre
flere enheder.
,,BEMÆRK
yy For at få detaljerede oplysninger om
den enkelte tjeneste, bedes du kontakte
udbyderen eller klikke på tjenestens link.
yy Indholdet af Premium-tjenester og
tjenesterelaterede oplysninger, herunder
brugergrænseflade, er med forbehold for
ændringer. Gå ind på den enkelte services
hjemmeside, og læs om det sidst nye.
yy Den første gang, du anvender [Premium],
vises den aktuelle landeindstilling.
yy Hvis du ønsker at ændre landeindstillingen,
skal du gå til [Indstillinger] > [NETVÆRK]
> [Smart Service Indstilling] > [Lokale
Indstillinger]. Vælg [Manuelt], og tryk på
ENTER (b) i menuen [Lokale Indstillinger].
4
Betjening
Privat lydtilstand
4. Vælg en on-line service med W/S/A/D, og
tryk på ENTER (b).
42 Betjening
Afspilning med LGmultirumslyd (LG
Music Flow)
tu
LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow gør det
muligt at lytte til musik via flere højttalere trådløst.
Ved hjælp af MUSIC flow kan du afspille lydindhold
på denne enhed og nyde det i høj kvalitet.
1. Kontrollér netværksforbindelsen og
indstillingerne (side 15). Afspilleren og
højttalerne skal være tilsluttet det samme
netværk.
4
Betjening
2. Tryk på den grønne (G) knap, når musikken
afspilles. Vælg højttalere ved hjælp af W/
S og ENTER (b). Du kan markere indtil flere
MUSIC flows, som du lytter med. Du kan skifte
kanal for MUSIC flow ved at trykke på D mens
den valgte højttaler er fremhævet, og vælge
udgangsindstillingen ved hjælp af W/S og
ENTER (b).
Hvis du vælger [Mute Blu-ray Disc™ Player], kan
du kun lytte via MUSIC flow.
3. Vælg [OK], og tryk på ENTER (b) for at fuldføre
valg af højttaler.
,,BEMÆRK
yy Det anbefales at tilslutte op til 4 højttalere
for at sikre problemfri afspilning.
yy Signalinterferens kan bevirke, at afspilningen
afbrydes.
yy Hvis der er problemer med afspilningen,
afbrydes forbindelsen muligvis automatisk.
yy Denne funktion er ikke tilgængelig, når du
har valgt tilstanden private sound.
yy Hvis din MUSIC flow ikke vises på listen,
skal du nulstille netværksindstillingen på
indstillingsmenuen.
yy Hvis du trykker på BACK (1) for at gå
tilbage til filbrowseren under afspilning
med MUSIC flow, standser MUSIC flow
afspilningen.
5Fejlfinding
Fejlfinding 43
Fejlfinding
Generelt
Symptom
Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.
yy Sluk for både enheden og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer,
dvd-afspiller, forstærker osv.), og tænd for dem igen.
yy Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne
enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten,
og prøv at tilslutte dem igen.
Der tændes ikke for strømmen.
yy Sørg for, at strømledningen er sat ordentligt ind i stikkontakten.
yy Sørg for, at lysnetadapteren er sluttet korrekt til enheden.
Enheden begynder ikke at
afspille.
yy Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og
regionskode).
yy Sæt disken i med afspilningssiden nedad.
yy Sæt disken korrekt i diskbakken.
yy Rengør disken.
yy Annuller funktionen Rating eller ændr rating-niveauet.
Den forbundne USBlagerenhed genkendes ikke.
yy Prøv med et andet USB-kabel, da nogle USB-kabler muligvis ikke giver
nok strøm til normal USB brug.
yy En USB-enhed, der kræver ekstra programinstallation, når du har
tilsluttet den til en computer, understøttes ikke.
yy Denne enhed understøtter kun USB-flash drev og USB-ekstern HDD
med FAT32 eller NTFS format.
Vinklen kan ikke ændres.
yy Flere vinkler er ikke blevet optaget på den DVD-video, der afspilles.
Kan ikke afspille musik-/foto-/
filmfiler.
yy Filerne er ikke blevet optaget i et format, som kan afspilles på
enheden.
yy Enheden understøtter ikke codec for filmfilen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
korrekt.
yy Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
yy Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.
yy Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.
yy Batteriet I fjernbetjeningen er fladt.
Enheden er tilsluttet, men
der kan hverken tændes eller
slukkes for strømmen.
Enheden kører ikke normalt.
Du kan genindstille enheden på følgende måde:
yy Tag strømkablet ud, vent i mindst fem sekunder og sæt så stikket i
igen.
5
Fejlfinding
yy Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en USB-HUB, genkendes
USB-enheden muligvis ikke.
44 Fejlfinding
Netværk
Symptom
Årsag & afhjælpning
BD-Live funktionen virker ikke.
yy Der er muligvis ikke tilstrækkelig lagringsplads på det isatte USB-drev.
Sæt et USB-drev i med mindst 1 GB ledig plads.
yy Sørg for, at enheden er korrekt forbundet med et lokalt
områdenetværk, og at den har adgang til internettet (se side 15).
yy Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til brug
sammen med BD-Live funktioner. Det anbefales, at du kontakter din
internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
yy Valgmuligheden [BD-LIVE forbindelse] i menuen [Indstillinger] er
indstillet til [Forbudt]. Indstil valgmuligheden til [Tilladt].
Video-streaming serviceydelser
(så som YouTube osv.) stopper
ofte eller “buffer” under
afspilning.
yy Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til videostreaming. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder
(ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
Medieservere bliver ikke vist på
listen.
yy Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Sluk
for den firewall- eller antivirus-software, der kører på Deres PC eller
medieserver.
yy Afspilleren er ikke forbundet med lokalområdenetværket, som Deres
medieserver er forbundet med.
5
Fejlfinding
Fejlfinding 45
Billede
Symptom
Årsag & afhjælpning
Der er intet billede.
yy Vælg den relevante videoindgangsmodus på TV’et, således at billedet
fra enheden vises på TV-skærmen.
yy Tilslut videoforbindelsen omhyggeligt.
yy Kontroller, at [HDMI-farveindstilling] i menuen [Indstillinger] er
indstillet til det korrekte emne, der svarer til din videotilslutning.
yy Dit TV understøtter muligvis ikke den indstillede opløsning for
afspilleren. Du skal vælge en opløsning, som dit TV accepterer.
yy Afspillerens HDMI OUT jackstik er tilsluttet en DVI-enhed, der ikke
understøtter copyrightbeskyttelse.
Der opstår billedstøj.
yy Du afspiller en disk, der er optaget i et andet farvesystem end det i dit
TV.
yy Indstil den opløsning, som dit TV accepterer.
Afspilning af Blu-ray 3D diske
kan ikke vises i 3D.
yy Tilslut afspilleren til dit TV med HDMI-kabel (type A, Højhastigheds
HDMI™-kabel).
yy TV’et understøtter muligvis ikke “HDMI 3D mandatory format”.
yy Valgmuligheden [3D-status] i menuen [Indstillinger] er indstillet på
[Sluk]. Indstil valgmuligheden på [Tænd].
Kundesupport
BEMÆRKNING VEDR. OPEN SOURCE-SOFTWARE
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt,
på http://opensource.lge.com. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser,
garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret. LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode
på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til
medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til [email protected] Dette tilbud
gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.
5
Fejlfinding
Du kan opdatere afspilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/
eller nye funktioner. Hvis du ønsker den nyeste software til denne afspiller (hvis der foreligger opdateringer),
besøg http://www.lg.com eller tag kontakt til LG Electronics kundecenter.
6Tillæg
46 Tillæg
Sådan kontrollerer
du TV’et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan kontrollere dit TV ved brug af knapperne
herunder.
Tryk på
Du kan
1 (TV POWER)
Tænde eller slukke for TV’et.
INPUT
Skift TV’ets indgangskilde
mellem TV og andre
indgangskilder.
VOL +/–
Justere lydstyrken på TV’et.
,,BEMÆRK
6
Afhængig af den tilsluttede enhed kan du
muligvis ikke kontrollere TV’et ved brug af
nogle af knapperne.
Indstilling af fjernbetjening til
kontrol af TV
Du kan betjene dit TV med den medfølgende
fjernbetjening.
Hvis dit TV er nævnt i skemaet herunder, så skal du
indstille den relevante fabrikantkode.
1. Hold knappen 1 (TV POWER) nede samtidig
med at du indtaster fabrikantens kode til dit TV
ved brug af talknapperne (se tabellen herunder).
Fabrikant
Kodenummer
LG
1(standard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Giv slip på knappen 1 (TV POWER) for at
afslutte indstillingen.
Afhængigt af dit fjernsyn virker nogle eller ingen
af tasterne måske ikke på fjernsynet, selv efter
du har indtastet den korrekte fabrikantkode. Når
du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, vil
cifferkoden, du har indstillet, måske blive nulstillet til
standardindstilling. Indstil den passende cifferkode
igen.
Tillæg
Tillæg 47
Opdatering af
netværkssoftware
Meddelelse om opdatering af
netværk
En gang imellem er der ydeevneforbedringer og/
eller yderligere funktioner eller serviceydelser
tilgængelige for enheder, der er forbundet til et
bredbåndshjemmenetværk. Hvis der er ny software
tilgængelig, og enheden er forbundet med et
bredbåndshjemmenetværk, informerer afspilleren
dig om opdateringen således.
Valgmulighed 1:
1. Når der tændes for afspilleren, vises
opdateringsmenuen på skærmen.
2. Tryk på A/D for at vælge den ønskede
valgmulighed og tryk så på ENTER (b).
Opdatering af software
Du kan opdatere afspilleren med den nyeste
software for at forbedre betjeningen af produkterne
og/eller nye funktioner. Du kan opdatere
softwaren, hvis du tilslutter enheden direkte til
softwareopdateringsserveren.
,,BEMÆRK
yy Før du opdaterer softwaren i afspilleren,
skal du fjerne alle diske og USB-enheder fra
afspilleren.
yy Før du opdaterer softwaren i afspilleren, skal
du slukke for den og så tænde for den igen.
yy Under opdatering af software skal du
ikke slukke for afspilleren eller afbryde
vekselstrømmen, og du skal heller ikke
trykke på nogen som helst knapper.
yy Hvis du annullerer opdateringen, skal du
slukke for strømmen og så tænde for den
igen for at få en stabil ydeevne.
yy Denne enhed kan ikke opdateres til en
tidligere softwareversion.
1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger
(side 15).
2. Vælg valgmuligheden [Software] i menuen
[Indstillinger] og tryk så på ENTER (b).
3. Vælg valgmuligheden [Opdatere] og tryk på
ENTER (b).
Starter softwareopdateringen.
[Annuller]
Afslutter opdateringsmenuen,
og startmenuen vises.
6
Tillæg
[OK]
Valgmulighed 2:
Hvis softwareopdateringen er tilgængelig fra
opdateringsserveren, vises ikonet “Opdatere”
nederst i menuen Start. Tryk på den blå (B) knap for
at starte opdateringsproceduren.
Afspilleren søger efter den nyeste opdatering.
,,BEMÆRK
yy Hvis du trykker på ENTER (b) under
opdateringen, så afsluttes processen.
yy Hvis der ikke er en opdatering tilgængelig,
så vises meddelelsen “Der findes ingen
opdatering.”. Tryk på ENTER (b) for at gå
tilbage til menuen [Menuen Home].
48 Tillæg
4. Hvis der findes en nyere version, vises
meddelelsen “Der er fundet en ny opdatering.
Opdateringen tager nogle minutter. Ønsker du
at opdatere?” appears.
5. Vælg [OK] for at begynde opdateringen.
(Hvis du vælger [Annuller], afsluttes
opdateringen.)
6. Afspilleren begynder at downloade den
nyeste opdatering fra serveren. (Afhængig af
dit hjemmenetværks kapacitet kan det tage
adskillige minutter at downloade (hente).)
7. Når du skal opdatere software næste gang, skal
softwareopdateringsproceduren startes helt
forfra igen.
>>FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen under opdatering af
software.
,,BEMÆRK
Hvis softwaren omfatter opdatering af driver,
åbner diskbakken sig måske under denne
proces.
8. Når opdateringen er afsluttet, vil enheden
automatisk blive slukket i nogle få sekunder.
9. Tænd igen for strømmen. Systemet fungerer nu
med den nye version.
6
,,BEMÆRK
Tillæg
Funktionen Opdatering af software fungerer
muligvis ikke korrekt alt afhængig af
internetsystemet. I så fald kan du få den nyeste
software fra et autoriseret LG Electronics
Service Centre, hvorefter du kan opdatere din
afspiller. Se “Kundesupport” på side 45.
Tillæg 49
Yderligere oplysninger
Fil krav
Film filer
Fil
Beliggenhed
Fil
Udvidelse
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM fri),
“.vob”, “.3gp”, “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, “.wm”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
“.avi”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM fri),
“.3gp”, “.mov”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”,
“.ts”, “.dat”
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0
(.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
Codec Format
Lyd Format
Undertekster
Musik filer
Fil
Beliggenhed
Fil
Udvidelse
Bitrate
Bemærk
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM fri),
“.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
indenfor 32 - 48 kHz (WMA),
indenfor 16 - 48 kHz (MP3)
indenfor 32 - 192 kbps
(WMA),
indenfor 32 - 320 kbps
(MP3)
Denne afspiller
understøtter
muligvis ikke visse
wav-filer.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM fri),
“.flac”, “.ogg”
indenfor 32 - 48 kHz (WMA),
indenfor 16 - 48 kHz (MP3)
indenfor 32 - 192 kbps
(WMA),
indenfor 32 - 320 kbps
(MP3)
Denne afspiller
understøtter
muligvis ikke visse
wav-filer.
Fotofiler
Fil
Beliggenhed
Disk,
USB,
DLNA
Fil
Udvidelse
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”,
“.mpo”, “.jps”
Anbefalet
Størrelse
Mindre end 4 000 x 3 000 x 24 bit/
pixel
Mindre end 3 000 x 3 000 x 32 bit/
pixel
Bemærk
Progressivt og databevarende
komprimerede fotobilledfiler
understøttes ikke.
6
Tillæg
Sampling-frekvens
50 Tillæg
,,BEMÆRK
yy Filnavnet er begrænset til 180 tegn.
yy Maks. filer/mapper: Mindre end 2000 (totalt
antal filer og mapper)
yy Afhængig af størrelse og antal filer kan det
tage adskillige minutter at læse indholdet af
medierne.
yy Fil-kompatibilitet kan variere afhængigt af
serveren.
yy Da kompatibiliteten på DLNA-serveren
testes i SmartShare-miljøet, kan filkravene
og afspilningsfunktionerne være forskellige
afhængigt af medieserverne.
yy Fil kravene på siden 49 er ikke altid
kompatible. Der findes muligvis restriktioner
af filfunktioner og medieserverens
egenskaber.
yy Afspilning af videoundertekstfiler er kun
tilgængeligt på en medieserver, som er
oprettet af SmartShare PC Software, der er
hentet på webstedet.
yy Filerne fra et flytbart medie så som et USBdrev, DVD-drev osv. på din medieserver kan
muligvis ikke deles korrekt.
yy Den samlede spilletid for lyd-fil er angivet
på skærmen, kan ikke korrekt for VBR filer.
6
yy HD-film-filer som findes på CD/DVD eller
USB 1,0 / 1,1 kan ikke afspilles korrekt. Bluray disk eller USB 2,0 anbefales at afspille
HD-film-filer.
Tillæg
yy Denne afspiller understøtter H.264/MPEG4 AVC profil Main, High på Niveau 4.1. En fil
med et højere niveau understøttes muligvis
ikke.
yy Denne afspiller understøtter ikke filer, der er
optaget med GMC*1 eller Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,,BEMÆRK
yy En .avi–fil bliver ikke understøttet, hvis det
er en “WMV 9”.
yy Denne afspiller understøtter UTF-8-filer
- også hvis filerne indeholder indhold af
undertitler i Unicode. Denne afspiller kan
ikke understøtte filer med undertitler, hvis
der er tale om ren Unicode.
yy Afhængigt af filtyper eller metoder til at
optage, kan det muligvis ikke afspilles.
yy En disk, som blev optaget af multi-session
på en almindelig PC, er ikke understøttet på
denne afspiller.
yy For at afspille en videofil, skal filmnavn og
undertitel i filnavnet være identiske.
yy Når du afspiller en videofil med en filtype
som “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” eller “.m2t”,
understøtter din afspiller muligvis ikke
undertekstfiler.
yy En lydfils samlede spilletid angivet på
skærmen tager muligvis ikke højde for VBR
filer.
yy Kompatibiliteten for Video/ Audio-codec
kan variere afhængig af videofil.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format.
Der kan optages normalt på disse diske, og de
kan bruges i videokameraer.
yy AVCHD formatet er et højdefinitions digitalt
videokameraformat.
yy Med MPEG-4 AVC/H.264 formatet kan du
komprimere billeder med større effektivitet
end med billeder i et konventionelt
billedkomprimeringsformat.
yy Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format
i “x.v.Colour” format.
yy Nogle diske i AVCHD format kan muligvis ikke
afspilles afhængig af, hvordan de er blevet
optaget.
yy Diske i AVCHD format skal slutbehandles.
yy Med “x.v.Colour” får du en større farveskala end
med almindelige diske til DVD videokameraer.
Tillæg
Om DLNA
Denne afspiller er en DLNA Certified digital
medieafspiller, der kan vise og afspille film, fotos
og musikindhold fra din DLNA-kompatible, digitale
medieserver (PC og forbrugerelektronik).
Digital Living Network Alliance (DLNA) er en
tværindustriel organisation af forbrugerelektronik,
computing-industri og mobilenhedsvirksomheder.
Digital Living giver forbrugerne nem deling af
digitale medier gennem dit hjemmenetværk.
Med DLNA certificeringslogoet er det nemt at
finde produkter, der er i overensstemmelse med
DLNA Interoperability Guidelines (retningslinjer for
samkøring). Denne enhed er i overensstemmelse
med DLNA retningslinjer for interoperabilitet v1, 5.
Når en PC, der kører DLNA server software eller
andre DLNA kompatibel enhed er tilsluttet til
denne afspiller kan nogle indstilling ændringer af
software eller andre enheder være påkrævet. Se
brugervejledningen til softwaren eller enheden.
Visse systemkrav
Til højdefinitions videoafspilning:
yy Højdefinitions-visningsenhed med HDMI
indgangsjackstik.
yy BD-ROM disk med højdefinitions indhold.
yy Til noget indhold kræves der en HDMI
eller HDCP-kapacitets DVI-indgang på
din visningsenhed (som specificeret af
diskfabrikanten).
yy En forstærker/modtager med indbygget (Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
eller DTS-HD) dekoder.
yy Til det valgte format er det nødvendigt med
hoved-, midterste, surround-højttalere og
subwoofer.
Bemærkninger til
kompatibilitet
yy Da BD-ROM er et nyt format, kan der på
visse diske opstå problemer med den
digitale forbindelse, og der kan opstå andre
kompatibilitetsproblemer. Hvis du støder på
kompatibilitetsproblemer, bedes du kontakte et
autoriseret kundeservicecenter.
yy Med dette apparat kan du nyde funktioner
som billede-i-billede, sekundær lyd og Virtuelle
pakker, osv., med BD-ROM, der understøtter
BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profil 1 version
1.1). En sekundær video og lyd kan afspilles
fra en disk, der er kompatibel med funktionen
PIP (picture-in-picture) (billede-i-billede). Vedr.
afspilningsmetode, se brugervejledningen til
disken.
yy Visning af high-definition indhold og opkonvertering standard dvd-indhold kan kræve en
HDMI-kompatibelt input eller HDCP-kompatibel
DVI-indgangen på din skærm.
yy Nogle BD-ROM og DVD diske begrænser muligvis
brugen af nogle betjeningskommandoer eller
funktioner.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus og DTS-HD
kapaciteten er begrænset til 7.1 kanaler, hvis du
bruger Digital Audio eller HDMI forbindelsen
som lydudgang i enheden.
yy Du kan bruge USB-enheden, hvor der lagres
diskrelaterede oplysninger, inklusive downloadet
(hentet) on-line indhold. Disken, du bruger,
kontrollerer hvor lang tid disse oplysninger
gemmes.
6
Tillæg
Til Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD og DTS-HD
multikanals audioafspilning
51
52 Tillæg
Lydudgangsspecifika-tioner
Jackstik/indstilling Kilde
COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT)
PCM
DTS Re-encode *3
Auto
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS 2ch
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Jackstik/indstilling
Kilde
6
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS 2ch
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
Tillæg
*1 Den sekundære og interaktive lyd er muligvis
ikke inkluderet i udgangs-bitstream, hvis
valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til
[Auto]. (Undtagen LPCM Codec: udsendes altid
med interaktiv og sekundær lyd.)
*2 Denne afspiller vælger automatisk HDMIlyden i henhold til dekodningskapaciteten
i den tilsluttede HDMI-enhed, selv om
valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til
[Auto].
*3 Hvis [Digital udgang] er indstillet til [DTS ReEncode], er audioudgangen begrænset til
48 kHz og 5.1 kanaler. Hvis valgmuligheden
[Digital udgang] er indstillet til [DTS Re-Encode],
udsendes DTS Re-encode lyden på BD-ROM
diske, og originallyden udsendes på de andre
diske (så som [Auto]).
yy Hvis HDMI OUT-stikket er tilsluttet til dit TV med
High Speed HDMI ™-kabel og Dolby Digital Plus
/ Dolby TrueHD er udsendes fra HDMI OUTstikket, er DIGITAL AUDIO OUT jack begrænset til
“PCM 2ch” (Når HDMI og DIGITAL AUDIO OUT er
tilsluttet samtidig).
Tillæg 53
yy Lyden udsendes som PCM på op til 48 kHz/16bit til MP3/WMA-fil og PCM 44,1 kHz/16-bit til
lyd-cd under afspilningen.
yy Du skal vælge en digital lydudgang og en
maks. samplingfrekvens, som forstærkeren
(eller AV modtageren) accepterer, ved brug
af valgmulighederne [Digital udgang] og
[Samplingfrekv.] i menuen [Indstillinger] (se side
22).
yy Med digital audiotilslutning (DIGITAL AUDIO
OUT eller HDMI OUT) kan lyde fra menuknapper
i diskmenuen på BD-ROM’er muligvis ikke høres,
hvis [Digital udgang] er indstillet til [Auto].
yy Hvis lydformatet i den digitale udgang ikke
matcher din modtagers lydformat, så vil
modtageren afgive en høj, forvrænget lyd eller
slet ingen lyd.
yy Der kan kun opnås multikanals digital
surroundlyd via digital tilslutning, hvis
din modtager er udstyret med en digital
multikanalsdekoder.
6
Tillæg
54 Tillæg
Liste over områdekoder
Vælg en områdekode fra denne liste.
OmrådeKode OmrådeKode OmrådeKode OmrådeKode
Afghanistan AF Fiji FJ Monaco MC Singapore SG
Argentina AR Finland FI Mongoliet MN Slovakiet SK
Australien AU Frankrig FR Marokko MA Slovenien SI
Østrig AT TysklandDE Nepal NP Sydafrika ZA
Belgien BE Storbritannien GB Holland NL Sydkorea KR
Bhutan BT Grækenland Bolivia BO Grønland GR De Nederlandske
GL Antiller Brasilien Canada BR Hong Kong
HK New Zealand KH UngarnHU Nigeria CA Indien IN Norge Chile CL Indonesien Kina CN Israel Colombia CO Italien Congo CG Jamaica Costa Rica CR Japan Kroatien HR Kenya Cambodia Den Tjekkiske
Kuwait RepublikCZ Libyen Danmark DK Luxembourg Ecuador 6
Ægypten Tillæg
Etiopien El Salvador EC Malaysia EG Maldiverne SV Mexico ET
SpanienES
AN Sri Lanka NZ Sverige LK
ID Oman IL Pakistan OM Thailand PK Tyrkiet TH
IT Panama JM Paraguay PA Uganda PY Ukraine UG
JP Philippinerne KE Polen PH Amerikas Forenede
PL Stater (USA) US
PT Uruguay UY
RO Uzbekistan UZ
KW Portugal LY Rumænien SE
NG SchweizCH
NO Taiwan TW
Vietnam LU Den Russiske
Føderation RU Zimbabwe MY
Saudi-ArabienSA
MV
Senegal SN
MX
TR
UA
VN
ZW
Tillæg 55
Liste over sprogkoder
Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: [Disklyd],
[Diskundertekst] og [Diskmenu].
SprogKode
SprogKode
SprogKode
Afar 6565
Fransk 7082
Litauisk 7684
Sindhi 8368
Afrikaans 6570
Frisisk 7089
Makedonsk 7775
Singalesisk 8373
Albansk 8381
Galisisk 7176
Malagarisk 7771
Slovakisk 8375
Ameharic 6577
Georgisk 7565
Malajisk 7783
Slovensk 8376
Arabisk 6582
Tysk6869
Malayalam 7776
Spansk 6983
Armensk 7289
Græsk 6976
Maori 7773
Sudanesisk 8385
Assamesisk 6583
Grønlandsk 7576
Marathi 7782
Swahili 8387
Aymara 6588
Guaransk 7178
Moldavisk 7779
Svensk 8386
Azerbaijansk 6590
Gujarati 7185
Mongolsk 7778
Tagalog 8476
Bashkir 6665
Hausa 7265
Nauru 7865
Tajik 8471
Baskisk 6985
Hebræisk 7387
Nepalesisk 7869
Tamilsk 8465
Bengali, Bangla 6678
Hindi 7273
Norsk 7879
Telugu 8469
Bhutansk 6890
Ungarsk 7285
Oriya 7982
Thailandsk 8472
Bihari 6672
Islandsk 7383
Panjabi8065
Tonga 8479
Breton 6682
Indonesisk 7378
Pashto, Pushto 8083
Tyrkisk8482
Bulgarsk 6671
Interlingua 7365
Persisk 7065
Turkmensk 8475
Burmesisk 7789
Irsk 7165
Polsk8076
Twi 8487
Hviderussisk 6669
Italiensk 7384
Portugisisk 8084
Ukrainsk 8575
Kinesisk 9072
Japansk7465
Quechua 8185
Urdu 8582
Kroatisk 7282
Kannada 7578
Rhaeto-Romansk 8277
Uzbekisk 8590
Tjekkisk 6783
Kashmirisk 7583
Rumænsk 8279
Vietnamesisk 8673
Dansk 6865
Kazakh 7575
Russisk 8285
Volapyk 8679
Hollandsk 7876
Kirghisisk 7589
Samoisk 8377
Walisisk 6789
Engelsk 6978
Koreansk 7579
Sanskrit 8365
Wolof 8779
Esperanto 6979
Kurdisk 7585
Skotsk Gælisk 7168
Xhosa 8872
Estisk 6984
Laotisk 7679
Serbisk 8382
Yiddish 7473
Færøsk 7079
Latinsk 7665
Serbokroatisk 8372
Yoruba 8979
Fiji 7074
Lettisk 7686
Shona 8378
Zulu 9085
Finsk 7073
Lingala 7678
6
Tillæg
SprogKode
56 Tillæg
Varemærker og
licenser
Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende
deres respektive ejere.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ og logoerne er varemærker
tilhørende Blu-ray Disc Association.
“DVD Logo” er et varemærke tilhørende DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Fremstillet under licens af Dolby Laboratories.
Dolby og symbolet dobbelt-D er Dolby
Laboratories varemærker.
Find oplysninger om DTS-patenter på http://
patents.dts.com. Fremstillet under licens af DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet, og
DTS sammen med symbolet er registrerede
varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et
varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes.
Java er et varemærke tilhørende Oracle og/eller
dets datterselskaber.
6
Tillæg
Begreberne HDMI og HDMI: Multimedieinterface
i højopløsning samt HDMI-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
“x.v.Colour” er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED®
er varemærker, servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
“AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
Tillæg 57
Cinavias Meddelelse
Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at
begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse
kommercielt fremstillede film og videoer og deres
soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en
uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem,
og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.
Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan
findes på Cinavia Online Consumer Information
Center på http://www.cinavia.com. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om Cinavia via post, send
et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Dette produkt omfatter proprietær teknologi
under licens fra Verance Corporation, og det er
beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677
og andre amerikanske og verdensomfattende
patenter, som er udstedt eller under behandling,
såvel som ophavsret og beskyttelse af
forretningshemmelighed af visse aspekter ved en
sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som
tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2013
Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes
af Verance. Reverse engineering eller demontering
er forbudt.
6
Tillæg
58 Tillæg
Specifikationer
Generelt
Lysnetadapter
yy
yy
yy
yy
Model: WA-12M12FG
Producent: Asian Power Devices Inc.
Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks.
Udgang: 12 V 0 1 A
Strømforbrug i standbynetværkstilstand
1,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede).
Dimensioner (B x H x D)
Approx. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovægt (ca.)
0,85 kg
Driftstemperatur
5 °C - 35 °C
Fugtighed ved drift
5 % - 90 %
Udgange
HDMI OUT (video/audio)
19 pin (Typ A, HDMI™ Connector)
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-stik x 1
System
6
Laser
Halvleder laser
Bølgelængde
405 nm / 650 nm
Signal system
Standard PAL / NTSC Farve TV system
LAN port
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus-strømforsyning (USB)
5 V 0 500 mA
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Tillæg
Tillæg 59
Vedligeholdelse
Bemærkninger til diske
Håndtering af diske
Håndtering af enheden
Når enheden sendes
Gem den originale forsendelseskasse og
indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for at
sende enheden, så pak den ind, som den oprindeligt
var indpakket fra fabrikken, for at opnå den bedste
beskyttelse.
Rengøring af enheden
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren
med. Hvis overfladen er meget snavset, kan du
bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt
opvaskemiddel. Brug ikke stærke midler som
f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan
beskadige enhedens overflade.
For at holde de udvendige overflader rene
yy Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray
nær enheden.
Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken
ved kanten, så der ikke kommer fingeraftryk på
overfladen. Sæt aldrig papir eller tape fast på
disken.
Opbevaring af diske
Efter afspilning opbevares disken i omslaget.
Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre
varmelegemer, og lad den aldrig ligge i en parkeret
bil, hvor den er udsat for direkte sollys
Rengøring af diske
Fingeraftryk og støv på disken kan være skyld i
ringe billedkvalitet og forvrænget lyd. Før afspilning
renses disken med en ren klud. Tør disken af fra
midten og ud.
Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol,
benzin, fortynder, rensemidler eller anti statisk spray,
som er beregnet til rensning af grammofonplader.
yy Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det
skade overfladen.
yy Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i
kontakt med enheden i længere tid.
Sådan vedligeholder du enheden
6
Tillæg
Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed.
Hvis den optiske pickup linse og diskdrevet er
snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten.
For yderligere oplysninger skal du kontakte det
nærmeste, autoriserede servicecenter.
60 Tillæg
Vigtige oplysninger om
Network Services
Alle oplysninger, data, dokumenter,
kommunikation, downloads, filer, tekst, billeder,
fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer,
værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer,
applets, widgets, programmer, produkter og andet
indhold (“Indholdet “) og alle tjenester og tilbud (“
Tjenester “) eller stilles til rådighed af eller gennem
en tredjemand (hver en” Service Provider “) er alene
ansvarlig for Service Provider, fra hvem det stammer
fra.
Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og
tjenester leveres af Service Provider gennem LGE
Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående
varsel, herunder, men ikke begrænset til en
suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del
af indholdet eller Serviceydelser.
Skulle du have nogen spørgsmål eller problem i
relation til indhold eller tjenester, kan du henvise
til Service Provider’s hjemmeside for de mest upto-date information. LGE er hverken ansvarlig eller
erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse
med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller
anmodning om forkyndelse i forbindelse med
indhold eller tjenester bør gøres direkte til de
respektive indholds-og tjenesteudbydere.
6
Tillæg
Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold
eller tjenester, som Service Provider eller eventuelle
ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant
indhold eller tjenester, og garanterer ikke garanti
udbuddet af eller adgangen til disse indhold eller
tjenester.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement