LG | DVX550 | Owner's Manual | LG DVX550 Instruktionsbogen

LG DVX550 Instruktionsbogen
DANSK
BRUGERVEJLEDNING
DVD afspiller
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
MODEL
DVX550
DVX552
P/NO : MFL63266922
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 2
Sikkerhedsforanstaltninger
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD. MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, SKAL MAN
IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDENI KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
Lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om
tilstedeværelsen af uisoleret “farlig spænding” der kan være af en sådan
størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker med
hensyn til elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om
tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i de vejledninger, der følger med udstyret.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD
SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Man skal ikke installere dette udstyr på et begrænset område så som i
en bogreol eller lignende møbel.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér
produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til
ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod
overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en
seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en
indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig
ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem.
For at sikre en korrekt brug af dette produkt bedes du læse
denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til
fremtidig brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden,
skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af
betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er
specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering. For at undgå
direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus.
Synlig laserstråling, hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør
ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.
2
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;
Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke
har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere
specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste takterne.
Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter,
forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket
kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller
brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud,
som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge
apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel af en autoriseret
servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på
stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk netstikket
ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, skal du sørge
for, at der er fri adgang til stikket.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:
Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller
batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller
batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke
forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og
batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du
bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer.
Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt,
så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv
2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og
ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er
udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til
at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundheden.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så
bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den
butik, hvor du købte produktet.
LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og
andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og
2009/125/EF.
Repræsenteret i Europa af:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
Indhold
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 3
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Typer af afspillelige diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Når du justerer indstillingerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Sådan får du vist oplysninger om disken . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Sådan afspiller du en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Sådan afspiller du en DivX filmfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Sådan lytter du til musikdiske eller -filer . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Sådan får du vist fotofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Optagelse direkte på USB (kun DVX552) . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Sådan bruger du et USB flashdrev (kun DVX552) . . . . . . . . . .13
Sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Områdekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Typer af afspillelige diske
Type
Logo
DVD-VIDEO: Diske, så som film, der kan købes eller lejes.
DVD-R: Kun video-modus og slutbehandlet
DVD-RW: Kun VR-modus, video-modus og
slutbehandlede
DVD+R: Kun video-modus
Om
symbolvisningen
“
” vises muligvis på din TV-skærm under betjening og indikerer, at den
beskrevne funktion i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på den disk.
Regionskoder
På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionskode. Denne enhed kan
kun afspille DVD-diske, der har samme mærke som bag på enheden eller “ALL”
(alle).
• På de fleste DVD-diske er der en globus med ét eller flere tal på, der tydeligt
kan ses på omslaget. Dette tal skal matche med regionskoden på din enhed,
ellers kan disken ikke afspilles.
• Hvis du forsøger at afspille en DVD med en anden regionskode end
afspillerens, vises beskeden “Kontrollér regionskode” på skærmen.
Opphavsrett
Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, vise, kringkaste via kabel, spille av
offentlig eller leie opphavrettslig beskyttet materiale uten tillatelse.
Dette produktet er utstyrt med kopieringsbeskyttelsessystem utviklet av
Macrovision. Enkelte plater er innspilt med beskyttelsessignaler. Ved innspilling
og avspilling av bildene på disse platene, vil bildene være forvrengt.
Dette produktet inneholder opphavsrettsbeskyttende teknologi som er beskyttet
av amerikanske patentrettighter og andre opphavsrettigheter. Bruk av denne
opphavsrettsbeskyttende teknologien må autoriseres av Macrovision, og er
utelukkende beregnet for hjemmevisning og annen begrenset visning med
mindre annet er autorisert av Macrovision. Dekompilering eller demontering er
forbudt.
FORBRUKERE BØR MERKE SEG AT IKKE ALLE HØYOPPLØSNINGS
TV-APPARATER (HDTV) ER FULLT KOMPATIBLE MED PRODUKTET OG
KAN FORÅRSAKE BILDEFORSTYRRELSER. HVIS DU ERFARER
BILDEPROBLEMER MED 525 ELLER 625 PROGRESSIV SKANNING,
ANBEFALER VI AT DU SKIFTER TILKOPLINGEN TIL ‘STANDARD
DEFINITION’-UTGANGEN. HVIS DU HAR SPØRSMÅL VEDRØRENDE
TV-APPARATETS KOMPATIBILITET MED DENNE 525p OG 625p-ENHETEN,
BES DU KONTAKTE KUNDESERVICESENTERET.
DVD+RW: Kun video-modus
Audio CD: Musik-CD’ere eller CD-R/CD-RW i
musik-CD-format, der kan købes.
Denne enhed afspiller DVD±R/RW og CD-R/RW, som indeholder lydtitler,
DivX, MP3, WMA og/eller JPEG filer. Nogle DVD±RW/DVD±R eller
CD-RW/CD-R kan ikke afspilles på denne enhed på grund af diskens
optagekvalitet eller fysiske tilstand eller på grund af optageenhedens
egenskaber og softwarebrugertilladelse.
Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby og symbolet
dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.
"DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
3
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 4
Tilslutning af afspilleren
Tilslutning af lyd og video
Enhedens lyd-/videojackstik har farvekoder (gul til video, rød til højre lyd og hvid
til venstre lyd). Hvis TV'et kun har én indgang til lyd (mono), skal du tilslutte den
til venstre (hvid) lydjackstik på enheden. Ved brug af RCA til SCART-kablet,
skal du tilslutte RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (V/H)) kablet til de
tilsvarende VIDEO OUTPUT og AUDIO OUTPUT (V/H) jackstik på enheden og
tilslutte scart-kablet i scart-stikket på TV'et.
Tv'ets bagside
DVD-afspillerens bagside
Tilslut
vekselstrømsadapteren
til netstikkontakten.
4
B A
Tilslutning af afspilleren - også på denne
måde
A Komponentvideotilslutninger
Tilslut COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT-jackstikkene på
enheden til de tilsvarende indgangsjackstik på TV'et ved brug af et
YPBPR-kabel.
• Du skal også tilslutte venstre og højre lydkabel til TV'et, eller det digitale
lydkabel til stereoenheden.
• Hvis TV'et accepterer progressiv format-signaler, skal du anvende denne
forbindelse og indstille [Progressiv scanning] til [On] i menuen
Indstillinger. (Se side 7)
B Tilslutning til digital lydudgang
Tilslut ét af enhedens DIGITAL AUDIO OUTPUT-jackstik til det tilsvarende
jackstik på forstærkeren (COAXIAL).
• Hvis lydformatet i den digitale udgang ikke matcher med hvad din
forstærker kan, så vil forstærkeren afgive en høj, forvrænget lyd eller slet
ingen lyd.
• For at få vist lydformatet på den aktuelle disk i på-skærmen visning skal
du trykke på AUDIO (LYD).
• Denne enhed kan ikke udføre intern (2-kanals) dekodning af et DTS
lydspor. For at nyde DTS multikanals-surround skal du tilslutte denne
enhed til en DTS-kompatibel forstærker via én af enhedens digitale
lydudgange.
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 5
Fjernbetjening
OPEN/CLOSE (Z)
Åbner og lukker diskbakken.
POWER (1)
Tænder (ON) eller slukker for (OFF)
enheden.
CLEAR
Fjerner et spornummer fra Programlisten.
SCAN (m / M)
Søg bagud eller fremad.
SKIP (. / >)
Gå til næste eller forrige kapitel/spor/fil.
PAUSE/STEP (X)
Midlertidig pause i afspilning/tryk gentagne
gange for ramme-for-ramme afspilning.
PLAY (N)
Starter afspilning.
STOP (x)
Stopper afspilning.
PROGRAM
Går i programredigerings-modus.
Talknapper
Vælger nummererede valgmuligheder i en
menu.
DVD MENU
Går ind i eller ud af DVD-menuen.
TITLE
Viser diskens titelmenu.
vV b B
Navigerer rundt i menuerne.
ENTER ( )
Bekræfter menuvalg.
DISPLAY
Aktiverer og deaktiverer På-skærmen visning.
AUDIO (
)
Vælger et lydsprog eller en lydkanal.
SUBTITLE (
)
Vælger et undertekstsprog.
ANGLE (
)
Vælger en DVD-kameravinkel, hvis
tilgængelig.
SETUP
Giver adgang til eller går ud af
menuen Indstillinger.
RETURN (O)
Går tilbage til forrige menu eller går ud af
menuen. Ændre USB-modus.
A-B
Gentager et afsnit.
REPEAT
Gentager et kapitel, spor, en titel eller alle.
ZOOM
Forstørrer videobillede.
Sæt batteriet i fjernbetjeningen
Tag batteridækslet, der sidder på bagsiden af
fjernbetjeningen, af og isæt et batteri (str. AAA),
hvor + og - vender korrekt.
Knappen er ikke tilgængelig.
5
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 6
Hovedenhed
a
c
d
e
a Diskbakke
Isæt en disk her.
f USB Port (kun DVX552)
Tilslut et USB flash-drev.
b Z (Open / Close)
Åbner eller lukker diskbakken.
g • N (Play)
Starter afspilning.
f
c Display
Peg herpå med fjernbetjeningen.
• x (Stop)
Stopper afspilning.
d Sensor til fjernbetjening
Peg herpå med fjernbetjeningen.
• . (Skip)
Vender tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil
eller går til forrige kapitel/spor/fil.
e 1 Power
Tænder (ON) eller slukker for (OFF) enheden.
6
b
• > (Skip)
Gå til næste kapitel/spor/fil.
g
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 7
Visnings-modus – Hvis du har valgt 4:3, skal du definere, hvordan du vil have
vist widescreen programmer og film på TV-skærmen.
Når du justerer indstillingerne
PÅ FJERNBETJENING
1 Viser menuen Indstillinger:
2 Vælg den ønskede valgmulighed i
første niveau:
3 Gå til andet niveau:
4 Vælg den ønskede valgmulighed i
andet niveau:
5 Gå til tredje niveau:
6 Ændr indstilling:
SETUP
vV
B
vV
B
[Letterbox]: Viser et billede i bred format med sorte streger foroven og
forneden på skærmen.
[Panscan]: Dette udfylder hele 4:3 skærmen og beskærer om nødvendigt
billedet.
Progressiv skanning (til komponentvideo-tilslutninger) – Vælger hvilket
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT-jackstik, der skal
anvendes til det progressive signal. Hvis TV'et accepterer progressiv formatsignaler, kan du nyde en nøjagtig farvegengivelse og billeder af høj kvalitet, når
du vælger [On]. Hvis TV'et ikke accepterer progressive format-signaler, skal du
vælge [Off].
Når du justerer indstillingerne - også på denne
måde
Hvis du ved en fejltagelse indstiller progressiv skanning til [On] (tændt), skal du
genindstille enheden. Først skal du fjerne disken i enheden. Derefter skal du
trykke på STOP og holde den nedtrykket i fem sekunder. Video-udgangen vil
blive gendannet til standardindstilling, og der vil igen være et billede synligt på
TV'et.
Når du tænder for enheden første gang (valgfritt)
Juster indstillinger for lyd
Når du tænder for enheden første gang, vises menuen for sprogvalg. Du skal
vælge det sprog, du vil anvende i enheden. Brug vV b B til at vælge sprog
med og tryk så på ENTER, hvorefter bekræftelsesmenuen vises. Brug b B til at
vælge [Enter] med og tryk så på ENTER.
Dolby Digital / DTS / MPEG – Vælger digital lydsignaltype, når DIGITAL
AUDIO OUTPUT-jackstikket anvendes.
v V / ENTER
Juster indstillinger for sprog
Menusprog – Vælg et sprog til menuen Indstillinger og på-skærmen visning.
Lyd/undertekst/menu på disk – Vælg et sprog til lyd/undertekst/menu på
disken.
[Original]: Refererer til det originale sprog som disken blev optaget på.
[Andet]: For at vælge et andet sprog skal du trykke på talknapperne og så på
ENTER for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i henhold til
sprogkodelisten. (Se side 14) Hvis du laver en fejl, når du indtaster
nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette tallene og rette
indtastningen.
[Sluk] (til disk-undertekst): Slå undertekst fra.
Juster indstillinger for visning
TV billedforhold – Vælg hvilket skærmbilledforhold, du vil bruge, baseret på
formen på din TV-skærm.
[Bitstream]: Vælg dette, når du tilslutter enhedens DIGITAL AUDIO OUTPUTjackstik til en forstærker med en indbygget Dolby Digital, DTS eller MPEG
dekoder.
[PCM] (til Dolby Digital / MPEG): Vælg dette, når du tilslutter enhedens
DIGITAL AUDIO OUTPUT-jackstik til en forstærker uden en indbygget Dolby
Digital eller MPEG dekoder.
[Off] (til DTS): Vælg dette, når du tilslutter enhedens DIGITAL AUDIO
OUTPUT-jackstik til en forstærker uden en indbygget DTS dekoder.
Samplingfrekv. (Frekvens) – Vælger samplingfrekvens til lydsignalet.
[48 KHz]: Lydsignalerne konverteres altid til 48 kHz.
[96 KHz]: Lydsignalerne udsendes i originalformat.
DRC (dynamisk områdekontrol) – Gør lyden klar, når der er skruet ned for
lydstyrken (kun Dolby Digital). Indstil til [On] til denne effekt.
Vokal – Indstilles kun til [On], når du afspiller en multikanals karaoke-DVD.
Karaoke-kanalerne på disken bliver blandet til normal stereolyd.
[4:3]: Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet.
[16:9]: Vælges, når et 16:9 wide TV er tilsluttet.
7
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 8
Juster låseindstillingerne
Du skal indstille valgmuligheden [Områdekode], før du kan bruge
låsevalgmulighederne. Vælg valgmuligheden [Områdekode] og tryk så på B.
Indtast en 4-cifret adgangskode og tryk så på ENTER. Indtast den igen og tryk
så på ENTER for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl, når du indtaster
nummeret, skal du trykke på CLEAR for at rette den.
Hvis du glemmer din adgangskode, kan du nulstille den. Først skal du fjerne
disken i enheden. Få vist menuen Indstillinger og indtast det 6-cifrede nummer
"210499". "P CLr" vises på skærmen, og adgangskoden er blevet slettet.
Sådan får du vist oplysninger om disken
PÅ FJERNBETJENING
1
2
3
4
Tryk på DISPLAY:
Vælg et emne:
Juster menuindstillingerne for skærm:
Gå ud af funktionen:
DISPLAY
vV
b B / ENTER
DISPLAY
Rating – Vælg et ratingniveau. Jo lavere niveau desto hårdere rating.
Vælg [Lås op] for at deaktivere rating.
Adgangskode – Indstiller eller ændrer adgangskoden til låseindstillingerne.
[Ny]: Indtast en ny 4-cifret adgangskode ved brug af talknapperne og tryk så
på ENTER. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte den.
[Ændre]: Indtast den nye adgangskode to gange efter at du har indtastet den
aktuelle adgangskode.
Områdekode – Vælg en kode for et geografisk område som ratingniveau for
afspilningen. Dette fastsætter områdestandarderne, der skal bruges ved
bedømmelsen af DVD’ere, der er kontrolleret med forældrelås. (Se side 14)
Sådan får du vist oplysninger om disken også på denne måde
Du kan vælge et emne ved at trykke på vV og ændre eller vælge indstillingen
ved at trykke på b B eller bruge talknapperne (0-9).
Aktuel titel (eller spor) antal/total antal titler (eller spor)
Juster de øvrige indstillinger
Aktuelt kapitel antal/total antal kapitler
B.L.E. (Black Level Expansion) – Her kan du vælge "sort niveau" på
afspilningsbilleder. Indstil din præference og skærmens formåen.
Udløbet afspilningstid
Valgt total tid af aktuel titel/fil
REC Bitrate (kun DVX552) – Du kan vælge bithastighed for USB direkte
optagelse. Højere bithastighed giver en bedre lydkvalitet, men bruger mere
plads på USB Flash Drive. For USB direkte optagelse, se side 13.
Valgt lydsprog eller kanal
Valgt undertekst
DivX VOD
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX,Inc.
Dette er en officiel DivX Certified enhed, der afspiller DivX video. Gå ind på
www.divx.com og få flere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan
konvertere dine filer til DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified ® enhed skal registreres,
for at du kan afspille DivX Video-on-Demand (VOD) indhold. For at generere
registreringskoden skal du lokalisere afsnittet DivX VOD i enhedens
indstillingsmenu. Gå ind på vod.divx.com med denne kode for at afslutte
registreringsprocessen og læse mere om DivX VOD.
[Register]: Viser afspillerens registreringskode.
[Deregister]: Deaktiverer afspilleren og viser deaktiveringskoden.
8
Valgt vinkel/total antal vinkler
Anvendte symboler i denne brugervejledning
ALL
Alle diske og filer nævnt herunder
ACD
Lyd-CD’ere
DVD
DVD og slutbehandlede DVD±R/RW
CD-G
CD-G diske
MP3
MP3 filer
DivX
DivX filer
WMA
WMA filer
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 9
Pause i afspilning
Sådan afspiller du en disk
PÅ FJERNBETJENING
1
2
3
4
5
Z
Z
N
x
Åbn diskbakken:
Isæt en disk:
Luk diskbakken:
Start afspilning:
Sådan stopper du afspilningen:
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
PLAY
STOP
Sådan afspiller du en disk - også på denne
måde
Stopper afspilningen
x ” vises
Afhængig af disken optager enheden det stoppede punkt. “ Xx
kortvarigt på skærmen. Tryk på PLAY ( N) for at genoptage afspilningen (fra
x ) eller tager disken ud (vises
scenepunktet). Hvis du igen trykker på STOP (x
“ x ” på skærmen), nulstiller enheden det stoppede punkt.
Xx =Genoptage stop, x =Fuldstændigt stop)
(X
Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis, hvis du trykker på en knap (fx
POWER, OPEN/CLOSE osv.).
Sådan afspiller du en DVD med en menu
DVD
ALL
Tryk på PAUSE/STEP (X) for at holde pause i afspilningen. Tryk på
PLAY ( N) for at genoptage afspilningen.
Ramme-for-ramme afspilning
DVD
DivX
Tryk gentagne gange på PAUSE/STEP (X) for at afspille ramme-for-ramme
afspilning.
Afspil igen og igen
ALL
Tryk på REPEAT gentagne gange for at vælge det emne, der skal gentages.
Den aktuelle titel/kapitel/spor eller alle afspilles gentagne gange. Hvis du vil gå
tilbage til normal afspilning, skal du trykke flere gange på REPEAT for at vælge
[Off].
Hurtig afspilning fremad eller tilbage
DVD
DivX
ACD
WMA
MP3
Tryk på SCAN (m eller M) for at få hurtig afspilning fremad eller tilbage
under afspilning. Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved at
trykke gentagne gange på SCAN (m eller M). Tryk på PLAY ( N) for at
fortsætte afspilningen med normal hastighed.
- DVD, DivX: mmb P mm P mb P m / M p MB p MM p MMB
- ACD, WMA, MP3: mx8 P mx4 P mx2 / Mx2 p Mx4 p Mx8
Sådan gentager du et specielt afsnit (A-B)
DVD
DivX
ACD
Tryk på A-B i starten af det afsnit, du vil gentage, og igen i slutningen af
afsnittet. Det valgte afsnit vil blive gentaget konstant. Hvis du vil gå tilbage til
normal afspilning, skal du trykke på A-B og vælge [Off].
De fleste DVD'ere indeholder nu menuer, der indlæses, før filmen afspilles.
Du kan navigere rundt i disse menuer ved brug af vV b B eller talknappen for
at fremhæve en valgmulighed. Tryk på ENTER for at vælge.
Sådan vælger du et undertekstsprog
Sådan afspiller du en DVD VR disk
Visning fra anden vinkel
Denne enhed kan afspille DVD-RW diske, der er optaget ved brug af formatet
Video Recording (VR). Når du isætter en DVD VR disk, vises menuen på
skærmen. Vælg titel med vV og tryk så på PLAY ( N). For at få vist DVD-VR
menuen skal du trykke på DVD MENU eller TITLE.
Nogle DVD-VR diske er fremstillet med CPRM data af DVD RECORDER.
Afspilleren understøtter ikke disse disktyper.
Hvis indikatoren for vinkel vises på skærmen et øjeblik, kan du vælge en anden
kameravinkel ved at trykke gentagne gange på ANGLE ( ).
Gå videre til næste/forrige kapitel/spor/fil
Nedsæt afspilningshastigheden
ALL
Tryk på SKIP (>) for at gå til næste kapitel/spor/fil.
Tryk på SKIP (.) for at vende tilbage til begyndelsen af det aktuelle
kapitel/spor/fil.
Tryk kortvarigt på SKIP (.) to gange for at gå tilbage til forrige
kapitel/spor/fil.
Tryk gentagne gange på SUBTITLE (
ønskede undertekstsprog.
Lytte til anden lyd
DVD
DVD
DivX
) under afspilning for at vælge det
DVD
DivX
CD-G
Tryk gentagne gange på AUDIO ( ) under afspilning for at skifte mellem de
tilgængelige lydsprog, kanaler eller kodningsmetoder.
DVD
DivX
(kun fremad)
Når der er pause i afspilningen, skal du trykke på SCAN (M) for at afspille
tilbage eller fremad i slowmotion. Du kan ændre de forskellige
afspilningshastigheder ved at trykke gentagne gange på SCAN (M). Tryk på
PLAY (N) for at fortsætte afspilningen med normal hastighed.
9
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
Sådan får du vist et forstørret videobillede
1:43 PM
DVD
Page 10
DivX
Tryk på ZOOM gentagne gange for at vælge zoom-modus under afspilning eller
i pause-modus. Du kan bevæge dig henover det zoomede billede ved brug af
knapperne vVb B. Tryk på CLEAR for at afslutte.
(100% p 200% p 300% p 400% p 100%)
Sådan får du vist titelmenuen
DVD
Tryk på TITLE for at få vist diskens titelmenu, hvis den er tilgængelig.
Sådan får du vist DVD-menuen
DVD
Tryk på DVD MENU for at få vist diskens menu, hvis den er tilgængelig.
Sådan starter du en afspilning på et valgt tidspunkt
DVD
DivX
Søg efter startpunktet på den indtastede tidskode. Tryk på DISPLAY og vælg så
ikonet Ur. Indtast et tidspunkt og tryk på ENTER. Fx skal du indtaste “11020” og
trykke på ENTER for at finde en scene ved 1 time, 10 min. og 20. sekunder. Hvis
du indtaster det forkerte nummer, skal du trykke på CLEAR og indtaste det igen.
Hukommelse for sidste scene
DVD
ACD
Denne enhed husker den sidste scene fra den sidste disk, som du har set.
Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken fra
afspilleren eller slukker for enheden. Hvis du indlæser en disk med en scene i
hukommelsen, vil scenen automatisk blive genfremkaldt.
Pauseskærm
Pauseskærmen fremkommer, hvis du lader enheden stå i stop-modus i ca. fem
minutter. Hvis pauseskærmen har været vist i fem minutter, slukker der
automatisk for enheden.
Systemvalg
Du skal vælge korrekt systemmodus til dit TV-system. Fjern enhver disk der
måtte sidde i enheden, tryk på PAUSE/STEP (X) og hold den nedtrykket i mere
end fem sekunder for at vælge et system (PAL, NTSC, AUTO).
Blandet disk eller (USB flash-drev_kun DVX552) –
DivX, MP3/WMA og JPEG
Når du afspiller en disk eller et USB Flash Drive, der indeholder både DivX,
MP3/WMA og JPEG filer, kan du ved at trykke på TITLE vælge den filmmenu,
du vil afspille.
10
Sådan afspiller du en DivX filmfil
PÅ FJERNBETJENING
1
2
3
4
Åbn diskbakken:
Isæt en disk:
Luk diskbakken:
Vælg en film i menuen:
Z
OPEN/CLOSE
Z
OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
Hvis du vil gå direkte til en fil og afspille den, skal du
indtaste filnummeret ved hjælp af talknapperne (0-9).
5 Start afspilning:
6 Sådan stopper du afspilningen:
N
x
PLAY
STOP
Sådan afspiller du en DivX filmfil - også på
denne måde
Sådan ændrer du tegnsæt og får vist DivX® underteksten korrekt
Tryk på SUBTITLE og hold den nedtrykket i 3 sekunder under afspilning.
Sprogkoden vises. Tryk på b B for at vælge en anden sprogkode, indtil
underteksten vises korrekt, og tryk så på ENTER.
DivX filkrav
DivX filkompatibilitet med denne afspiller er begrænset som følger:
• Tilgængelig opløsningsstørrelse: 720 x 576 (B x H) pixel.
• Filnavnet på DivX og undertekster er begrænset til 20 tegn.
• DivX filtypenavne: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Afspillelig DivX undertekst: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Afspilleligt Codec-format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
• Det er kun afspilningsfunktionen, der understøttes med DivX 6.0 på enheden.
• Afspilleligt lydformat: “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Samplingfrekvens: indenfor 8 til 48 kHz (MP3), indenfor 32 til 48 kHz (WMA)
• Bit rate: indenfor 8 til 320 kbps (MP3), indenfor 32 til 192 kbps (WMA),
mindre end 4 Mbps (DivX fil)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 11
• Denne afspiller understøtter ikke filer, der er optaget med GMC*1 eller Qpel*2.
Det er de samme videokodningsteknikker i MPEG4 standard, som DivX har.
*1 GMC - Global Motion Compensation
*2 Qpel - Quarter pixel
Sådan får du vist filoplysninger (ID3 TAG)
Når du afspiller en MP3 fil, der indeholder filoplysninger, kan du få vist
oplysningerne ved at trykke gentagne gange på DISPLAY.
MP3/WMA musikfilkrav
Sådan lytter du til musikdiske eller -filer
PÅ FJERNBETJENING
1
2
3
4
Åbn diskbakken:
Isæt en disk:
Luk diskbakken:
Vælg et musikstykke i menuen:
Z OPEN/CLOSE
Z OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
MP3/WMA kompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:
• Filtypenavne: “.mp3”, “.wma”
• Samplingfrekvens: indenfor 8 til 48 kHz (MP3), indenfor 32 til 48 kHz (WMA)
• Bitrate: indenfor 8 til 320 kbps (MP3), indenfor 32 til 192 kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
Tip:
Tryk på v V og hold den nedtrykket for at gå til forrige eller næste side.
Hvis du vil gå direkte til et spor/fil og afspille, skal du
indtaste spor-/filnummeret med talknapperne (0-9).
5 Start afspilning:
6 Sådan stopper du afspilningen:
N PLAY
x STOP
Sådan lytter du til musikdiske eller -filer også på denne måde
Sådan skaber du dit eget program
Du kan afspille indholdet på en disk i en ønsket rækkefølge ved at arrangere
rækkefølgen af musikstykkerne på disken. Hvis du vil tilføje musikstykke(r) til en
programliste, skal du trykke på PROGRAM for at gå ind i programredigeringsmodus (mærket E vises i menuen). Vælg et ønsket musikstykke på [Liste]
og tryk så på ENTER for at tilføje musikken til programlisten. Vælg et
musikstykke på programlisten og tryk på ENTER for at starte den
programmerede afspilning. For at slette et musikstykke fra programlisten skal
du vælge det musikstykke, du vil slette og så trykke på CLEAR i
programredigeringsmodus. For at slette alle musikstykker fra programlisten skal
du vælge [Slet alle] og så trykke på ENTER i programredigeringsmodus.
Programmet slettes, når disken fjernes, eller når der slukkes for enheden.
Sådan afspiller du en CD-G disk
Når du sætter en CD-G disk i, vises der en menu på skærmen. Brug vV for at
vælge et spor og tryk så på PLAY ( N). For at få vist CD-G menuen under
x ) to gange.
afspilning skal du trykke på STOP (x
Du kan kun få vist menuen Indstillinger ved at trykke på SETUP, når CD-G
menuen vises på TV-skærmen.
11
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 12
Sådan får du vist et forstørret fotobillede
Sådan får du vist fotofiler
PÅ FJERNBETJENING
1
2
3
4
Åbn diskbakken:
Isæt en disk:
Luk diskbakken:
Vælg en fotofil i menuen:
Z OPEN/CLOSE
Z OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
Hvis du vil gå direkte til en fil og afspille den, skal du
indtaste filnummeret ved hjælp af talknapperne (0-9).
5 Få vist den valgte fil i fuld skærm:
6 Gå tilbage til menuen:
N PLAY
x STOP
Sådan får du vist fotofiler - også på denne
måde
Sådan får du vist fotofiler som diasshow
Brug vV b B til at fremhæve ikonet ( ) og tryk så på ENTER for at starte
diasshowet. Du kan ændre hastighed på diasshowet ved at trykke på b B når
ikonet ( ) er fremhævet.
Springe over til næste/forrige foto
Tryk på SKIP (. eller >) for at få vist forrige/næste foto.
Rotere et foto
Brug vV for at rotere fotoet i fuld skærm mod uret eller med uret samtidig med
at du får vist et foto i fuld skærm.
Pause i diasshow
Tryk på PAUSE/STEP (X) for at holde pause i diasshowet. Tryk på PLAY ( N)
for at genoptage diasshowet.
Sådan lytter du til musik under et diasshow
Du kan lytte til musik under diasshowet, hvis disken både indeholder musik- og
fotofiler. Tryk på vV b B for at fremhæve ikonet (
) og tryk så på ENTER for
at starte diasshowet.
12
Tryk på ZOOM gentagne gange for at vælge zoom-modus samtidig med at du
får vist et foto i fuld skærm. Du kan bevæge dig henover det zoomede billede
ved brug af knapperne vVb B. Tryk på CLEAR for at afslutte.
Fotofilkrav
JPEG filkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:
• Filtypenavne: “.jpg”
• Fotostørrelse: Mindre end 2 MB anbefales
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 13
Optagelse direkte på USB
(kun DVX552)
Før optagelse skal du tilslutte USB-flashdrevet i enheden. Indstil
[REC Bitrate] valgmuligheden efter behov. (Se side 8)
PÅ FJERNBETJENING
1 Isæt en lyd-CD:
2 Vælg spor:
v V, DVD MENU
Hvis du vil gå direkte til et spor og afspille det, skal du
indtaste spornummeret ved hjælp af talknapperne (0-9).
3 Start optagelse:
4 Stop optagelse:
Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive
computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en
overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertrædelse.
Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål
Vær ansvarlig
Respekter ophavsretten
Sådan bruger du et USB flashdrev
(kun DVX552)
Du kan afspille MP3/WMA/JPEG/DivX filer i USB flash-drev med version
2.0/1.1.
x
AUDIO
STOP
Optage-mode
Du kan optage ét ønsket spor eller alle spor på en lyd-CD til et USB-flashdrev.
• Sporoptagelse: Tryk på AUDIO (lyd) i afspilnings-, pause- eller genoptag
stop-mode.
• Diskoptagelse: Tryk på AUDIO i fuldstændig stop-mode.
• Programlisteoptagelse: Når du har valgt et spor på Programlisten, skal du
trykke på AUDIO i stop-mode.
Bemærkninger til optagelse direkte på USB
• Der kan kun optages fra lyd-CD-spor.
• Hvis du anvender denne funktion, oprettes mappen "CD_REC" automatisk i
USB-flashdrevet, hvorefter musikfilen(erne) gemmes på den.
• Hvis du tager USB-flashdrevet ud, slukker eller åbner enheden under
optagelse, kan der opstå funktionsfejl.
• Hvis der ikke er tilstrækkelig resterende plads på USB-flashdrevet, kan
optagelsen ikke foretages. For at få mere ledig plads skal du slette nogle filer
på den ved brug af din PC.
• Der kan ikke optages fra CD-G diske og lyd-CD'ere, der er kodet med DTS.
• Ekstern HDD, multikortlæser, multipartitions-USB, låst enhed og MP3
afspiller understøttes ikke.
• Du kan indstille optagelseshastigheden ved at trykke på AUDIO under USB
direkte optagelse.
- X1 spor: Du kan lytte til musik, mens der optages ved normal hastighed.
- X4 spor: Du kan ikke lytte til musik, mens der optages ved 4X hastighed.
• Optageformat: MP3 fil
• Indkodnings bithastighed: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps /
320 Kbps
• Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut et USB flash-drev i USB-porten
på enheden:
2 Få vist menuskærmen i stop-modus:
3 Vælg en fil:
RETURN
v V, DVD MENU
O
Hvis du vil gå direkte til en fil og afspille den, skal du
indtaste filnummeret ved hjælp af talknapperne (0-9).
4 Afspil filen:
5 Fjern USB flash-drevet:
N
-
PLAY
Bemærkninger til USB flash-drev
• Du kan kun skifte mellem USB og DISC modus ved at trykke på
RETURN (O) i stop-modus.
• Fjern ikke USB-enheden under betjening.
• Det anbefales, at du regelmæssigt tager backup, så du undgår datatab.
• Hvis du anvender et USB-forlængerkabel eller en USB HUB, genkendes
USB-enheden muligvis ikke.
• Du kan afspille musikfiler (MP3/WMA), fotofiler (JPEG) og DivX filer. For
oplysninger om betjening af den enkelte fil henvises der til den relevante
side.
• Denne enhed understøttes ikke, når det totale antal filer er på mere end 600.
• Bitrate: indenfor 8 til 320 kbps (MP3), indenfor 32 til 192 kbps (WMA),
mindre end 4 Mbps (DivX fil)
• USB-funktionen i denne enheden understøtter ikke alle USB-enheder.
• Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
• Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes
som lagringsenhed.
13
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 14
Sprogkoder
Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: Disklyd, diskundertekst, diskmenu.
Sprog
Afar
Afrikaans
Albansk
Ameharic
Arabisk
Armensk
Assamesisk
Aymara
Azerbaijansk
Bashkir
Baskisk
Bengali, Bangla
Bhutansk
Bihari
Breton
Bulgarsk
Burmesisk
Hviderussisk
Kinesisk
Kode
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Sprog
Kroatisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Esperanto
Estisk
Færøsk
Fiji
Finsk
Fransk
Frisisk
Galisisk
Georgisk
Tysk
Græsk
Grønlandsk
Guaransk
Gujarati
Kode
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Sprog
Hausa
Hebræisk
Hindi
Ungarsk
Islandsk
Indonesisk
Interlingua
Irsk
Italiensk
Japansk
Kannada
Kashmirisk
Kazakh
Kirghisisk
Koreansk
Kurdisk
Laotisk
Latinsk
Lettisk
Kode
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Sprog
Lingala
Litauisk
Makedonsk
Malagarisk
Malajisk
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavisk
Mongolsk
Nauru
Nepalesisk
Norsk
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Kode
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Sprog
Quechua
Rhaeto-Romansk
Rumænsk
Russisk
Samoisk
Sanskrit
Skotsk Gælisk
Serbisk
Serbokroatisk
Shona
Sindhi
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Spansk
Sudanesisk
Swahili
Svensk
Tagalog
Kode
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Sprog
Tajik
Tamilsk
Telugu
Thailandsk
Tonga
Tyrkisk
Turkmensk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Uzbekisk
Vietnamesisk
Volapyk
Walisisk
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Kode
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Områdekoder
Vælg en områdekode fra denne liste.
Område
Afghanistan
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Bhutan
Bolivia
Brasilien
Cambodia
Canada
Chile
Kina
Colombia
Congo
Costa Rica
14
Kode
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
Område
Kroatien
Den Tjekkiske
Republik
Danmark
Ecuador
Ægypten
El Salvador
Etiopien
Fiji
Finland
Frankrig
Tyskland
Storbritannien
Grækenland
Grønland
Kode
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL
Område
Hong Kong
Ungarn
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Kenya
Kuwait
Libyen
Luxembourg
Malaysia
Maldiverne
Kode
HK
HU
IND
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
MV
Område
Mexico
Monaco
Mongoliet
Marokko
Nepal
Holland
De Nederlandske
Antiller
New Zealand
Nigeria
Norge
Oman
Pakistan
Panama
Kode
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Område
Paraguay
Philippinerne
Polen
Portugal
Rumænien
Den Russiske
Føderation
Saudi-Arabien
Senegal
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Sydafrika
Sydkorea
Kode
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
Område
Spanien
Sri Lanka
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Tyrkiet
Uganda
Ukraine
USA
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Kode
ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
DVX550.552-P.BSWELLK_6922_DAN
1/27/10
1:43 PM
Page 15
Specifikationer
Fejlfinding
Symptom
Ingen strøm.
Årsag
Strømkablet er afbrudt.
Afhjælpning
Sæt strømkablet korrekt ind i
vægstikkontakten.
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Dimensioner (ca.)
AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
8W
(360 x 35 x 200) mm
(B x H x D) uden fod
1,4 kg
5 °C til 35 °C
5 % til 90 %
Halvlederlaser
PAL/NTSC
Der er tændt for
Ingen disk isat.
strømmen, men
enheden virker ikke.
Isæt en disk.
Intet billede.
TV’et er ikke indstillet til at
modtage signal fra enheden.
Vælg korrekt
videoindgangsmodus på TV’et.
Nettovægt (ca.)
Driftstemperatur
Betjeningsfugtighed
Laser
Signalsystem
Videokablet er ikke korrekt
tilsluttet.
Tilslut lydkablet korrekt.
Indgange (kun DVX552)
Udstyret, der er tilsluttet til
lydkablet, er ikke indstillet til at
modtage signal fra enheden.
Vælg korrekt indgangsmodus på
lydforstærkeren.
Valgmulighederne for LYD er
indstillet på den forkerte position.
Indstil indstillingerne for LYD til
korrekt position.
Disk isat, som ikke kan afspilles.
Isæt en disk, der kan afspilles.
(Kontrollér disktype og regionskode).
Rating-niveauet er indstillet.
Ændr rating-niveauet.
Fjernbetjeningen peger ikke hen
imod enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
Ret fjernbetjeningen hen imod
enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen er for langt væk
fra enheden.
Betjen fjernbetjeningen tættere på
enheden.
Ingen lyd.
Enheden
begynder ikke at
afspille.
USB IN
Bus strømforsyning
Udgange
Videoudgang
Komponentvideoudgang
Lydudgang
Digital udgang (koaksial)
Fjernbetjeningen
virker ikke
korrekt.
4 ben (USB 2.0 / 1.1 standard)
Jævnstrøm (DC) 5 V
200 mA
1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ sync,
RCA jackstik x 1
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ sync,
RCA jackstik x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω,
RCA jackstik x 2
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω,
RCA jackstik (V, H) x 1
0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack-stik x 1
Tilbehør
RCA til SCART kabel, fjernbetjening, batteri
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.
15
Som ENERGY STAR® Partner kan LG
bekræfte, at dette produkt eller
produktmodeller opfylder ENERGY
STAR® retningslinjerne for energieffekt.
ENERGY STAR® er et amerikansk registreret mærke.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising