LG RC299H, RC299H-P1 Owner's manual

LG RC299H, RC299H-P1 Owner's manual
RC299H-P1_NA8SLLK_DAN
VIDEO/DVD OPTAGER
OG AFSPILLER
Brugsanvisning
MODEL : RC299H
PAL
Dansk
Læs venligst denne vejledning fuldstændig og omhyggeligt
inden Du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt.
Sikkerhedsforaanstaltninger
ADVARSEL
RISKO FOR AT FÅ STRØMSTØD MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: TIL AT REDUCERE RISIKOEN
FOR STRØMSTØD MÅ AFDÆKNINGEN
(ELLER BAGSIDEN) IKKE. INDENI ER DER
INGEN SERVICEDELE TIL BETJENEREN
TIL SERVICE BEDES DU HENVENDE DIG
TIL FAGPERSONALE.
Lyssymbolet der viser en lyn med pil indenfor en
ligesidet trekant skal gøre betjeneren opmærksom
på at der er en uisoleret, farligt elektrisk spænding
indelukket i produktet som kan være i en så høj
størrelsesorden at der for personer er et risiko for et
strømstød.
Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre
betjeneren opmærksom på at der er vigtige
betjenings og vedligeholdelsesvejledninger i håndbogen der kommer med dette produkt.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE
DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver
plads som f. eks. bogskab eller lignende.
FORSIGTIG:
Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér
produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre
en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod
overopvarmning.
Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på
en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en
bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
FORSIGTIG:
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I ÅBEN
TILSTAND OG NÅR BLOKERINGSANORDNINGEN ER
BRUDT. UNDGÅ EKSPONERING FRA STRÅLEN.
ADVARSEL:
Denne DVD optager arbejder med et lasersystem.
For at garantere en korrekt betjening af dette produkt skal
håndbogen læses omhyggeligt og opbevares for det tilfælde at
der er brug for service til et senere tidspunkt. Kontakt et
autoriseret servicested (se fremgangsmåden til/for service).
At bruge styringen, indstillinger eller at gennemføre procedurer
på anden måde end den som er forklaret i denne håndbog kan
forårsage en farlig udsættelse af stråling.
For at forhindre en direkte udsættelse til laserstråling må Du
ikke åbne afdækningen.Hvis afdækningen er åben er der en
synlig laserstråling. STIR IKKE IND I LASERSTRÅLEN
2
ADVARSEL: Apparaten må ikke udsættes for vand (dråbende
eller sprøjtende) og genstande som er fyldt med væske så som
vaser, må ikke stilles på apparaten.
Dette produkt er fremstillet, så det opfylder
kravene i EØF DIREKTIVET 89/336/EEC,
93/68/EEC og 2006/95/EC.
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en
skraldespand, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal
smides ud et andet sted end gennem den
kommunale affaldsordning ved hjælp af
specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er
med til at forhindre mulige skadevirkninger på
miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse
af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte
dit lokale kommunekontor, renovationsselskab
eller den butik, hvor du købte produktet.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et
særligt kredsløb;
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette
apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugermanual.
Lad være med at overbelaste vægkontakterne. Overbelastede
vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer
kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør
du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som
om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være
med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig
udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og
undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en
dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.
Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at
der er fri adgang til stikket.
INDLEDNING
Sikkerhedsforaanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . 2
Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Optagelsesdygtige disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Afspillingsdygtige disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Diskbeslægtede emner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Om symbolerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Om DVD-R og DVD-RW disk . . . . . . . . . . . . . . 6
Om DVD+R og DVD+RW disk. . . . . . . . . . . . . . 6
Om DVD- optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fjernbetjeningens funktionsomfang . . . . . . . . . . 8
Optagetid og billedkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sådan bruges en USB-hukommelsesstick . . . . . 9
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anmærkninger til disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Frontpanellen/Betjeningstavle . . . . . . . . . . . . . 11
Overblik over fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . 12
Bagsidepanellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTALLERING
Forbindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-18
Tilslutning til antennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Forbindelser til tv’en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HDMI-forbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tilslutning til en kabelbox eller satelitmodtager. . 16
Tilslutning af en ydre dekoderbox . . . . . . . . . . 16
Tilslutning til en forstærker . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilbehør tone/video (A/V) forbindelser til
optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tilslutning af en digital camcorder . . . . . . . . . . 18
Installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-30
Automatisk indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sådan bruger du Home Menu (startmenu) . . . 19
Generelle indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . 19-23
• Auto Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20
• Programbearbejdelse (PR redigering i
Home Menu (startmenu)). . . . . . . . . . . 20-21
• Tidsindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Manuelt indstilling af tiden . . . . . . . . . . . . 22
• TV formatforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• VCR Play Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• VCR Play System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• AV2-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Videoudgangsformat . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Power Save Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Fabriksindstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Indstilling af sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Display-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Disksprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Indstilling af audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• Dolby Digital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• DTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• MPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• Stikprøvekontrol af frekvensen . . . . . . . . . 24
• DRC (dynamisk rækkevidestyring) . . . . . . 24
Indstilling af Lås (forældrekontrol). . . . . . . . 25-26
• Indsæt adgangskode . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• Klassificering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• Landskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Indstilling af optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
• Indstille optagelsestilstanden . . . . . . . . . . 26
• VCR Record Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• VCR-afspilningssystem. . . . . . . . . . . . . . . 26
• DV Record Audio
(digitalvideo toneoptagelse) . . . . . . . . . . . 27
• AV2 Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• Auto-kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indstilling af diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-29
• Diskformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• Afslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Disketiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Beskyttelse af disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
• PBC (afspilningskontrol) . . . . . . . . . . . . . . 29
• Auto-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
• About DivX(R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Generel forklaring på skærmin formationerne . 30
AFSPILNING
Betjening i forbindelse med DVD og
Video CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-34
Afspilning af en DivX-filmdisk . . . . . . . . . . . . . 35
Betjening i forbindelse med Audio CD
og MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-37
Afspille en Audio CD eller MP3/WMA Disk . . . 36
Musikmenu muligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
JPEG disk funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39
Båndafspilning i VCR-modus. . . . . . . . . . . . . . 40
OPTAGELSE
Almindelig optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42
Almindelig optagelse fra tv . . . . . . . . . . . . . . . 41
ITR-optagelse
(svarer til Instant Timer Recording) . . . . . . . . . 41
Kopiering fra DVD til VCR . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kopiering fra VCR til DVD . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Timer-optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-44
Optagelse fra eksternt udstyr . . . . . . . . . . . 45-46
Optagelse fra andre apparater . . . . . . . . . . . . 45
Optagelse fra et digitalt videokamera . . . . . . . 45
Hvad er DV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BEARBEJDELSE
Menu med titel- og kapitelliste . . . . . . . . . . 47-50
Titel og kapitel redigering. . . . . . . . . . . . . . 51-56
Titler, kapitler og dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tilføjelse af kapitelmarkeringer . . . . . . . . . . . . 51
Ændring af titelbogmærker . . . . . . . . . . . . . . . 51
Udarbejdelse af ny Playlist . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tilføjelse af en endnu en titel/ yderligere
kapitler til Playlist’en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sletning af Titel/Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sletning af en del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Navngivelse af en titel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sammenlægning af to afsnit . . . . . . . . . . . . . . 54
Flytning af et kapitel på Playlist . . . . . . . . . . . . 55
Beskyt en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Gem Titel/Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Del en titel op i to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tidssøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tillægs-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Overskriv optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Se titelliste menu vist på andre DVD optagere
eller afspillere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Afspille dine optagelser på andre DVD afspillere
(færdiggøre en disk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
REFERENCE
Liste over sprogkoder og landekoder . . . . . . . 58
Betjening af tv-apparatet med fjernbetjening . . . 59
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61
Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3
INDLEDNING
Indholdsfortegnelse
Oversigt
Optagelsesdygtige disk
DVD-RW (Digital Video Disk - ReWritable):
Der kan optages igen og igen på disse diske.
Optagelser kan slettes, og derefter kan du
optage igen på samme disk.
DVD-R (Digital Video Disk - Recordable):
Der kan kun optages en gang på disse diske.
Når du har færdigoptaget en DVD-R, kan du
ikke optage eller redigere på den mere.
DVD+RW (Digital Video Disk + ReWritable):
Der kan optages igen og igen på disse
diske. Optagelser kan slettes, og derefter
kan du optage igen på samme disk.
DVD+R (Digital Video Disk + Recordable):
Der kan kun optages en gang på disse diske.
Når du har færdigoptaget en DVD+R, kan du
ikke optage eller redigere på den igen mere.
DVD+R DL (Digital Video Disk + der kan
optages på; dobbeltlag): Lagringspladsen
bliver næsten fordoblet med dobbeltlag DVD+R
medier, hvilket gør forbrugeren i stand til at
brænde op til 8,5 GB video på en enkelt
DVD+R disk.
DVD-RAM (DVD - Random Access Memory)
DVD-RAM diske kan formateres til VR-mode
optagelse. Du kan optage på disse diske igen
og igen. Du kan slette optagelser, og du kan
optage igen på den samme disk.
Kan afspilles på DVD-RAM kompatible
afspillere. Du kan redigere optagelser i stort
omfang. Kun DVD-RAM standard version 2.0,
2.1 og 2.2 diske kan bruges i denne enhed.
Du kan ikke bruge diske af kassettetypen
DVD-RAM i denne enhed.
Anmærkninger
– Denne optager kan ikke optage CD-R eller CD-RW
disk.
– DVD-R/RW, DVD+R/RW og CD-R/RW diske, der er
optaget vha. en PC eller DVD- eller CD- optager, kan
måske ikke spille, hvis disken er ødelagt eller snavset,
eller hvis der er kondenseringssnavs på optagerens
linse.
– Hvis Du optager en disk ved hjælp af en pc, også hvis
den blev brændt med et kompatibelt format, kan det i
nogle tilfælde ske at den ikke spiller på grund af
anvendelsessoftwaren der blev brugt til at optage
disken. (Se efter ved softwarefremstilleren for
nærmere informationer.)
– Selskabet er ikke ansvarlig for at erstatte indhold,
som skulle have være indspillet, og for eventuelle tab
eller beskadigelser (f.eks. manglende forretningsfortjeneste eller pause uden indtjening), der kan opstå
som følge af fejifunktion af denne afspiller (indspiller/
redigerer ikke som tilsigtet). Problemer, der opstår i
følgende situationer, er medregnet.
• Når en DVD-disk, der er indslillet på denne afspiller,
anvendes på en DVD-optager fra en anden fabrikant
eller anvendes (indsættes, afspilles, indspilles eller
redigeres) i DVD-drevet på en PC.
• Når en DVD, der er anvendt som beskrevet herover,
anvendes igen på denne afspiller.
• Når der anvendes en DVD-disk, der er indspillet på
en DVD-optager fra en anden fabrikant eller i DVDdrevet på en PC.
4
Afspillingsdygtige disk
DVD
(8 cm/12 cm disk)
Video CD (VCD)
(8 cm / 12 cm disk)
Audio CD
(8 cm/12 cm disk)
Yderligere kan denne enhed afspille DVD-R/DVD-RW
disk; DVD+R/DVD+RW disk; CD-R/CD-RW disk som
indeholder audiotitler, MP3 –filer, WMA-filer eller
JPEG-filer; og SVCD.
Anmærkninger
– Afhængig af optagerudstyrets forudsætninger eller
CD-R/RW (eller DVD±R/±RW) disken selv, kan nogle
disk CD-R/RW (eller DVD±R/±RW) ikke afspilles med
denne enhed.
– Hæft aldrig et mærke eller segl på nogen side af en
disk (den mærkede eller den brændte side).
– Brug aldrig cds der har en irregulær form (f.eks.
hjerteformet eller ottekantet). Det kan forårsage
fejlfunktioner.
Regionskode til DVD-optageren og DVDs
Denne DVD-optager blev udviklet og fremstillet til
afspilling af region 2 indkoderet DVD software.
Regionskoden som findes på etiketterne af nogle
DVD disk viser hvilken type DVD-optager de kan
afspille disse disk. Denne enhed kan kun afspille DVD
disk som er kendetegnet med 2 eller ALL(E). Hvis Du
prøver på at afspille andre disk vil meddelelsen “Incorrect
region code. Can’t play back” vil fremvises på tvskærmen. Nogle DVD disk er ikke kendetegnet med en
regionskode selvom deres afspilning er forhindret på
grund af områdebegrænsninger.
2
Anmærkninger om DVDs og Video CDs
Nogle afspilningfunktioner til DVDs og Video cds kan
forsætlig være sat fast af softwarefremstillere. Da denne
enhed afspiller DVDs og Video cds efter diskindholdet
som den blev fremstillet af softwarefremstilleren er det
muligt at nogle afspilningsegenskaber af denne enhed
ikke står til rådighed eller andre funktioner kan også
tilføjes.
Se også efter i vejledningen som kommer med ved køb
af DVDs og Video cds. Nogle DVDs som blev fremstillet
af forretningsmæssige grunde kan måske ikke afspilles
på denne enhed.
Oversigt (fortsættelse)
Titel (kun DVD)
Filmes hovedindhold eller medfølgende indhold eller
musikalbum.
Enhver titel er forsynet med et referencenummer som
gør det nemt at finde det frem.
Kapitel (kun DVD)
Afsnit af en film eller et musikstykke der er mindre end
titlerne. En titel består af en eller flere kapitler.
Ethvert kapitel er forsynet med et kapitelnummer for at
gøre det nemt at finde frem til det kapitel Du ønsker. Det
kan være at kapitler ikke er kendetegnet, det er
afhængig af disken.
Spor (kun video cd og audio/musik CD)
Afsnit af en film eller et musikstykke på en video CD
eller en audio/musik CD. Ethvert spor er forsynet med et
spornummer som gører det nemt at finde frem til det
spor Du ønsker.
Scene
På en video CD med PBC-funktion (Playback
control/afspilningskontrol) er enkeltbilleder og levende
billeder delt i to afsnit som kaldes “scener”. Enhver
scene der står til rådighed bliver fremvist i
scenemenuenen og er forsynet med et scenenummer,
som gører det nemt at finde frem til den scene Du
ønsker. En scene kan bestå af en eller flere spor.
Video CD typer
Der er to typer video CDs:
Video CDs der er udstyret med PBC (version 2.0)
PBC funktionen (playback control/afspilningskontrol)
giver Dig mulighed til at påvirke systemet ved hjælp af
menuener, søgefunktioner eller også andre typiske
computerlignende funktioner. Udover det kan
enestående billeder med høj opløsning afspilles hvis de
er inkluderet på disken.
Video CDs der ikke er udstyret med PBC (version 1.1)
Betjenes på samme måde som audio/musik CDs, disse
disk tillader afspilning af videofilm såvel som tonee men
de er ikke udstyret med PBC (afspilningskontrol).
Om symbolerne
Om fremvisning af
symbolet
“
” kan komme frem på skærmen i løbet af
betjeningen. Dette ikon betyder at funktionen som bliver
forklaret i denne håndbog ikke står til rådighed på
denne specielle disk.
Om vejledningens diskymboler
Hvis en titel på et afsnit har en af de følgende symboler,
betyder det at afsnittet kun er anvendeligt til de disk der
har dette symbol.
Mange funktioner på denne optager er afhængige af
optagemåden. Et eller flere af symbolerne
+R , +RW ) vises ved hver
( Video , VR ,
funktion, der er forklaret i denne manual, så du ved et
hurtigt blik kan se, om det er relevant for disken, der er
indlæst.
DVD-R/RW med video-optagelsestilstand
VR
DVD-RW med VR-optagelsestilstand
+R
DVD+R disk
+RW DVD+RW disk
DVD DVD-Videodisk
RAM DVD-RAM disk
VCD Video CDs
CD
Audio CDs
MP3 MP3 filer
JPEG JPEG filer
DivX DivX filer
VHS VHS-bånd
Video
Den afsluttede DVD gemmes som en dvd-videodisk
DivX
DivX er navnet på en revolutionerende ny video-codec
(koder-dekoder), der er baseret på den nye MPEG-4
komprimeringsstandard for video. Du er i stand til at
afspille DivX film ved brug af denne optager.
Hvad er SIMPLINK?
Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV’et, når enheden og LG TV’et forbindes
sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.
• Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV’et: Afspille, Pause, Scanne, Springe over, Stoppe,
Slukke for strømmen (off) osv.
• Der henvises til TV’ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
• Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.
5
INDLEDNING
Diskbeslægtede emner
Oversigt (fortsættelse)
Om DVD-R og DVD-RW disk
Hvad er forskellen mellem DVD-R og DVD-RW disk?
Den væsentlige forskel mellem DVD-R og DVD-RW er
at DVD-R er et medium der kan optages en gang imens
DVD-RW er et medium der kan optages og slettes om
igen.Du kan optage og slette en DVD-RW disk omtrent
op til 1000 gange.
Kan jeg afspille mine brænddygtige disk med en
normal DVD afspiller?
Generelt kan DVD-R disk og DVD-RW disk som blev
brændt i videotilstandn afspilles med en normal DVD
afspiller men de skal først være “afsluttet”. Denne
procedure fikserer diskens indold for at gøre den
læseligt til andre DVD afspillere som DVD-videodisk.
DVD-RW disk der blev brændt i VR-tilstandn
(videooptagelse) kan afspilles på nogle afspillere.
Det forudsætter en egenskab der muliggører
afspilning af en DVD-RW disk som blev
brændt i videooptagelsesformat.
Hvad er “optagelesestilstand”?
Der er står to optagelesestilstand til rådighed ved denne
optager: VR-tilstandn og video-tilstandn. Hvis Du
optager til en DVD-R disk er det altid i videotilstand.
DVD-RW disk kan formateres til Optagelse i VR-tilstand
og videotilstandn.
Optagelse i VR- tilstand
• Der er 5 forskellige indstillinger for billedkvalitet/
optagetid til rådighed (XP, SP, LP, EP, MLP)
• Kan ikke afspilles på normale DVD-afspillere
• Optagelsen kan bearbejdes omfangrigt
Optagelse i videotilstand
• Der er 5 forskellige indstillinger for billedkvalitet/
optagetid til rådighed (XP, SP, LP, EP, MLP)
• Kan afspilles på normale DVD- afspillere
(efter fikseringen)
• Begrænsede egenskaber til bearbejdelse
Anmærkning
DVD- Video format (videotilstand) er et nyt format til
optagelse på DVD-R/RW disk som blev godkendt af
DVD- forummet i 2000.Det kan derfor være at Du vil
have problemer med at afspille optagelesesdygtige DVD
disk i nogle afspillere. Symptomerne inkluderer
videoartifakter, tone og/eller videofrafald og afspilningen
standser pludseligt. Vores firma kan ikke tage ansvar for
problemer der opstår ved afspilningen af disk, som blev
optaget med denne optager, på andre afspillere.
6
Er bearbejdelse af en DVD som bearbejdelsen
af et videobånd?
Nej. Hvis Du bearbejder et videobånd bruger Du en
båndoptager til at afspille originalbåndet og en anden til
at optage bearbejdelsen.Ved DVD bearbejder Du ved at
lave en “spilleliste” af hvad Du ønsker at spille og
hvornår Du ønsker at spille det. Ved afspilning vil
optageren afspille disken tilsvarende til spillelisten.
Om ordene ‘original’ og ‘spilleliste’
Igennem denne håndbog vil Du ofte se ordene original
og spilleliste for at henvise til det “virkelige” indhold og til
den bearbejdede udgave.
• Original: indholdet henviser til hvad der virkeligt er på
disken.
• Playlist (Spilleliste): indholdet henviser til den bearbejdede udgave af disken - hvordan originalindholdet
skal afspilles.
Om DVD+R og DVD+RW disk
Hvordan adskiller DVD+R og DVD+RW sig fra
hinanden?
Den essentielle forskel mellem DVD+R og DVD+RW er,
at DVD+R er et engangsoptage medium, mens
DVD+RW er et medium, der kan optages på igen/overskrives. Du kan optage igen/slette en DVD+RW disk
omkring 1.000 gange.
DVD+RW mode optagelse
• Der er 5 forskellige indstillinger for billedkvalitet/
optagetid til rådighed (XP, SP, LP, EP, MLP)
• Kan afspilles på almindelige dvd-afspillere
• Redigeret indhold kan kun afspilles på almindelige
dvd-afspillere, når disken er blevet afsluttet
• Optagelser kan redigeres i titel/kapitel
DVD+R optagelse
• Der er 5 forskellige indstillinger for billedkvalitet/
optagetid til rådighed (XP, SP, LP, EP, MLP)
• Kan afspilles på almindelige DVD afspillere
(efter færdigoptagelse)
• Redigeret indhold kan ikke afspilles på almindelige
dvd-afspillere. (Skjul, sammenlægning af kapitler,
kapitelmarkering etc.)
• Begrænsede redigeringsegenskaber i titel/kapitel
DVD +R (dobbeltlag)
Dobbeltlags optagelsesteknologi tilbyder to lag til
optagelse på en enkelt DVD-disk og giver næsten
dobbelt kapacitet på 4,7 GB enkeltlags DVD’ere. Den
største og mest værdifulde fordel med dobbeltlags
optagelsesteknologi er øget kapacitet.
Lagringspladsen bliver næsten fordoblet med dobbeltlags DVD+R medier og gør forbrugerne i stand til at
brænde op til 8,5 GB video på en enkelt DVD+R disk.
Oversigt (fortsættelse)
Om DVD- optagelse
Anmærkninger
• Denen optager kan ikke optage på CD-R eller CD-RW
disk.
• Vores firma tager ingen ansvar for optagelesesfejl der
skyldes strømafbrydelser, mangelfulde disk eller
beskadigelse af optageren.
• Fingeraftryk og små skraber kan påvirke
afspilningen og/eller optagelesesydelsen.
Drag venligst rimeligt omsorg for diskene.
Disktyper og optagelesesformater, tilstand og
indstillinger
Denne optager kan afspille forskellige slags
DVD-diske: forhåndsindspillede DVD-videodiske,
DVD-RW-, DVD-R-, DVD-RAM, DVD+RW- og DVD+Rdiske. Diskformatet for DVD-R disk er altid “videoformat”—det samme som forudboptagede DVD- videodisk.
Det vil sige at hvis Du har fikseret disken, kan Du
afspille DVD-R på en normal DVD- afspiller.
Som standard er DVD-RW diskformat indstillet som
videoformat, men du kan ændre dette til Video
Recording (VR) format, hvis ønsket.(Geninitialisering af
disken vil slette diskens indhold.)
Optagelesestilstanden er knyttet tæt til diskformatet.
Hvis diskformatet er videooptagelesesformat er
optagelesesformatet VR- tilstand; hvis diskformatet er
videotilstand er optagelesesformatet videotilstand
(undtagen for DVD- video, som ikke er optagelesesdygtig og dermed ikke har en optagelesestilstand).
Indenfor optagelsestilstanden (som er fikseret til hele
disken) er optagelsesindstillingerne. Indstillingerne kan
forandres som nødvendigt til enhver optagelse og
bestemme billedkvaliteten og hvor meget diskplads
optagelsen kræver.
Disktype
Diskformat
• De optagelsestider der fremvises er ikke nøjagtige, da
optageren bruger en variabel bitrate til videokompression. Det vil sige at den nøjagtige optagelsestid er
afhængig af det materiale der optages.
• Hvis en tv-udsendelse optages og modtagelsen er
dårlig eller billedet indeholder forstyrrelser,kan
optagelsestiden være kortere.
• Hvis Du optager enkeltbilleder eller kun tone kan
optagelsestiden være længere.
• De fremviste tider for optagelses- og forblivende tid
giver talt tilsammen ikke altid nøjagtigt længden af
disken.
• Den optagelsestid som står til rådighed kan aftage
hvis Du bearbejder disken meget.
• Hvis Du bruger en DVD-RW disk vær sikker på at Du
skifter optagelsesformatet (videotilstand eller VR
tilstand) inden du optager noget som helst på disken.
Se side 27 (diskformat) for hvordan Du skal gøre det.
• Hvis Du bruger en DVD-R disk kan Du optage indtil
disken en fuld eller indtil Du har afsluttet disken.
Inden Du starter en optagelsesomgang kontroller
diskens forblivende optagelsestid.
• Hvis Du bruger en DVD-RW disk i videotilstand, vil
den tilrådighedstående optagelsestiden kun tiltage
hvis Du sletter den sidste titel på disken.
• Valget Slet Titel i originalmenuen Titelliste gemmer
kun titlen, den sletter den ikke reelt fra disken og
forhøjer den disponible optage tid (undtagen den
sidst optagede titel på en DVD-RW disk i videomåde).
• Det er muligt at optage med overskrivning på
DVD+RW-diske.
• Optagelsestid i MLP-tilstand med DVD+R DL-diske er
ca. 11 timer, hvilket er det samme som for enkeltlagsdiske, eftersom opløsningen på DVD+R DL-disken er
højere end på en enkeltlagsdisk.
Optagelsestilstand Funktioner
DVD-Video Videoformat
n/a
Kun afspilning
DVD-RW
Videooptagelse
VR-tilstand
Afspilning, optagelse,bearbejdelse af original/spilleliste
Videoformat (standard)
Videotilstand
Afspilning, begrænset optagelse, begrænset bearbejdelse
DVD-R
Videoformat
Videotilstand
Afspilning, begrænset optagelse, begrænset bearbejdelse
DVD+RW
+RW Videoformat
DVD+RW
Afspilning, begrænset optagelse, redigering af
titel/kapitel
DVD+R(DL) +R Videoformat
DVD+R
Afspilning, begrænset optagelse, begrænset
redigering af titel/kapitel.
DVD-RAM
VR-tilstand
Videooptagelse
Afspilning, optagelse,bearbejdelse af original/spilleliste
7
INDLEDNING
Anmærkninger til optagelsen
Oversigt (fortsættelse)
Optagelse af tv/tonekanaler
Denne optager kan optage enten NICAM eller normal
tone. Hvis NICAM-indstillingen (side 21) er sat til auto
og hvis udsendelsen er NICAM, kan Du optage
NICAM-tone. Hvis udsendelsen ikke er NICAM, bliver
altid den normale tone optaget.
Indskrænkninger for optagelse af video
• Med denne optager kan Du ikke optage video der er
kopibeskyttet. Kopibeskyttede video inkluderer DVDvideodisk og nogle satellitudsendeler. Hvis kopibeskyttet materiale opdages i løbet af en optagelse, vil
optagelsen gøre en pause eller standse automatisk og
en fejlinformation vil komme frem på skærmen.
• Video der er ‘kun engangskopi’ kan kun optages med
DVD-RW disk i VR-tilstand med CPRM (se neden for).
• NTSC formatsignaler fra den analoge- eller DVindgangene kan ikke optages korrekt med denne
optager.
• Videosignaler i SECAM format (fra den indbyggede
tv-tuner eller fra analogindgangen) bliver optaget i
PAL format.
Fjernbetjeningens funktionsomfang
Udpeg fjernbetjeningen ved fjernudløseren og tryk på
knapperne.
Indsætte batterier i fjernbetjeningen
Batteriafdækningen skal tages fra
fjernbetjeningen og to R03 batterier
(størrelse AAA) skal sættes ind og
indrettes korrekt efter
og
.
Advarsel
Bland aldrig gamle og nye batterier sammen. Bland aldrig
forskellige batterityper sammen (standard, alkaline,
m.m.).
Nulstil optageren
Hvis du observerer nogen af følgende symptomer...
Hvad er ‘CPRM’?
CPRM er et kopibeskyttelsessystem (med forvrængningssystem ved hjælp af kryptofortsats) som kun tillader
optagelsen af ‘kopi engang’ udsendelsesprogrammer.
CPRM står for indholdsbeskyttelse af optagelsesdygtige
medier (Content Protection for Recordable Media).
Denne optager er kompatibel med CPRM, d.v.s at Du
kan optage “kopi engang” udsendelsesprogrammer men
Du kan ikke lave en kopi af disse optagelser. CPRMoptagelser kan kun gennemføres med DVD-RW disk
som er formateret i .-tilstand og CPRM-optagelser kan
kun afspilles på afspillere der specielt er kompatibel
med CPRM.
Copyhøjre
• Optagelsesudstyr burde kun bruges til lovlige kopier
og det tilrådes at kontollere omhyggeligt hvad lovlige
kopier er i det land Du tager kopier. Kopiering af materiale der er beskyttet med copyright så som filme eller
musik er ulovlig med mindre det tillades igennem en
retlig undtagelse eller ejeren har givet sin indvilligelse.
• Dette produkt inkorporerer en copyright
beskyttelsesteknologi som bliver beskyttet af
metodefordringer af specielle U.S. patenter og andre
interlektuelle ejendomsrettigheder der bliver ejet af
Macrovision Corporationog andre ejere. Brug af
denne copyright beskyttelsesteknologi skal
autoriseres fra Macrovision Corporation, og må kun
bruges med formålet til hjemmebrug eller anden
indskrænket brug ellers skal den autoriseres af
Macrovision Corporation. Forandring på teknikken
eller demontering er forbudt.
• FORBRUGERNE BØR BEMÆRKE, AT DET IKKE ER
ALLE HDTV-APPARATER, DER ER FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, HVILKET KAN MEDFØRE, AT DER VISES SKYGGER PÅ BILLEDET. I
TILFÆLDE AF PROBLEMER VED 625- PROGRESSIVE SCAN-BILLEDER ANBEFALES DET, AT
BRUGEREN FLYTTER FORBINDELSEN TIL ‘STANDARD DEFINITION’ UDGANGEN. HVIS DU HAR
NOGEN SPØRGSMÅL VEDRØRENDE FJERNSYNETS KOMPATIBILITET MED DENNE MODEL
625p OPTAGEREN, BEDER VI DIG KONTAKTE
VORES KUNDESERVICECENTER.
8
Displayet på frontpanelet virker ikke.
Optageren virker ikke normalt.
...du kan nulstille optageren’en som følger:
Tryk på og hold POWER knappen inde i mindst 5
sekunder. Dette vil tvinge enheden til at slukkes. Tryk
på POWER knappen igen for at tænde for apparatet.
Tag strømstikket ud, vent mindst 5 sekunder, og sæt
det så i igen.
Oversigt (fortsættelse)
Der er fem forudindstillede kvalitetsfunktioner til
optagelse:
XP – Højeste kvalitetsindstilling - giver ca. 1 times
optagetid på en DVD (4,7 GB).
SP – Standardkvalitet - tilstrækkeligt til de fleste applikationer - giver ca. 2 timers optagetid på en DVD
(4,7 GB).
LP – En smule lavere videokvalitet - giver ca. 4 timers
optagetid på en DVD disk (4,7 GB).
EP – Lav videokvalitet, der giver ca. 6 timers
optagelsestid på en DVD (4,7 GB).
MLP – Den længste optagelsestid med den laveste
videokvalitet, der giver ca. 11 timers optagelsestid på
en DVD (4,7 GB).
Anmærkning
Der kan forekomme et fragmenteret billede eller
forvrænget undertekst ved afspilning af indhold, der er
optaget i EP- og MLP-tilstand.
Sådan bruges en
USB-hukommelsesstick
Kompatibel USB-hukommelsesstick
1. USB-hukommelsessticks, der kræver yderligere
programinstallation, når de er sat i computeren,
understøttes ikke.
2. USB-flashdrev: USB-hukommelsesstick, der
understøtter USB1.1
Sådan bruges USB-hukommelsessticken
1. Isæt en USB-hukommelsesstick
2. Tryk på HOME på fjernbetjeningen.
3. Vælg punktet [MUSIC] eller [PHOTO].
4. Vælg [USB], og tryk derefter på ENTER.
Oplysninger om punkterne findes på side 19.
5. Der trykkes på RETURN (O) for at gå ud af
musik- eller fotolistemenuen, før USB-hukommelsessticken trækkes ud.
Anmærkning
Valgmuligheden USB-hukommelsesstick
eksisterer ikke, hvis apparatet står i VCR-tilstand.
For oplysninger om hvert betjeningspunkt, henvises til
de relevante sider.
Dette apparat kan afspille MP3-/WMA-/JPEG-filer, der
ligger på en USB-hukommelsesstick.
Isætning/fjernelse af
USB-hukommelsessticken
Isætning af USB-hukommelsessticken
Sættes lige ind, indtil den sidder fast.
Fjernelse af USB-hukommelsessticken
Træk USB-hukommelsessticken forsigtigt ud.
Anmærkning
Hold USB-hukommelsessticken uden for børns
rækkevidde. Hvis den sluges, søges straks læge.
Dette apparat understøtter kun USB-flashhukommmelse, der har formatet FAT16 eller FAT32.
Træk ikke USB-hukommelsessticken ud under
drift (afspilning, kopiering mv.).
Denne enhed understøtter muligvis ikke nogle USB
Memory Stick.
9
INDLEDNING
Optagetid og billedkvalitet
Oversigt (fortsættelse)
Sikkerhedsforanstaltninger
Omgang med enheden
Hvis enheden skal transporteres
Den originale transportæske og forpakningsmaterialet
kommer belejliget. Til maksimal beskyttelse burde
enheden forpakkes igen som den oprindeligt blev
pakket fra fabrikken.
Anmærkninger til disk
Behandling af disk
Berør aldrig afspilningssiden på en disk. Hold disken på
enderne sådan at fingeraftrykkene ikke kommer på
overfladen. Klæb ingen papir eller tape på disken.
Opstilling af enheden
Billedet og toneen på nærstående tv,
VIDEOBÅNDOPTAGER eller radio kan ved afspilningen
blive forvridet. I dette tilfælde skal enheden stilles væk
fra tv, VIDEOBÅNDOPTAGER eller radio eller enheden
skal slåes fra efter at disken blec fjernet.
Lagring af disken
Renholdelse af overfladen
Flygtige væsker som f. eks. insektdræbende middeler
må ikke bruges i nærheden af enheden. Gummi- eller
plastprodukter må ikke være i kontakt med enheden for
en længere tidsperiode. De vil efterlade mærker på
overfladen.
Rense disken
Rensningen af enheden
Efter afspilning burde diskene lagres i deres æske.
Disken må ikke uddsættes for direkte sollys eller varme.
Lad disken ikke ligge i en parkeret bil som er udsat for
direkte sollys da der kan opstå en betydelig varmeforhøjelse inden i bilen.
Fingeraftryk eller støv på disken kan forårsage en dårlig
billedkvalitet og en toneforvridning. Inden Du afspiller
disken skal den renses med en ren klud. Visk disken fra
midten udad.
Rensningen af kabinettet
Brug en blød og tør klud. Hvis overfladerne er stærk
snavset rens dem med en blød, let fugtig klud med et
mild rensningsmiddel. Brug aldrig stærke løsninger som
f. eks. alkohol, benzin, eller fortyndingsmiddel, da disse
middeler beskadiger enhedens overflade.
Brug aldrig stærke opløsningsmiddeler som alkohol,
benzin, fortyndingsmiddeler, forretningsmæssige rensningsmiddler eller antistatisk spray der bliver brugt til
ældre vinylplader.
10
Frontpanellen/Betjeningstavle
2 3
4 5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15
16
17
INDLEDNING
1
1/I)
1. TÆND/SLUK (1
Tænder og slukker optageren.
2. Diskskuffe
Indsæt en disk her.
3. PLAY/PAUSE (N/X)
Starter afspilning.
Midlertidig pause i afspilning eller optagelse; tryk
igen for at gå ud af pause-mode.
4. STOP (x)
Standser afspilningen eller optagelsen.
5. REC (z)
Starter optagelsen.
Tryk gentagende for at indstille optagelsestiden.
6. PROG. (V / v )
Søger op eller ned igennem hukommelsen.
7. DUBBING
Tryk for at kopiere DVD til VCR (eller VCR til DVD).
12. RES.
Indstiller opløsningen for HDMI-udgangen og
COMPONENT OUTPUT jack-stikkene.
- HDMI: 1080i, 720p, 576p, 576i
- COMPONENT: RGB 576i, Y Pb Pr 576i/ 576p
13. Drev til kassettebånd (VCR-drev)
Indsæt en videokassette her.
14. USB-port
Isæt en USB-hukommelsesstick.
15. DV INDGANG
Tilslut DV-udgangen af en digital camcorder.
16. AV3 IN (VIDEO IND/TONE IND (venstre/højre))
Tilslut tone/video-udgangen fra en ydre kilde
(musiksystem, tv/ monitor, VIDEOBÅNDOPTAGER,
camcorder, m.m.).
17. Z VCR
Udstøder båndet fra VCR-drevet.
8. Z DVD
Åbner eller lukker diskkuffen.
9. Display window
Viser afspillerens aktuelle status.
10. Fjernsporing
Udpeg optagerens fjernbetjening her.
11. DVD/VCR
Skifter mellem DVD-drevet og VCR-drevet.
11
Overblik over fjernbetjeningen
POWER
Tænder eller slukker optageren.
DVD
Vælg optagerens funktionsmodus til DVD.
VCR
Vælg optagerens funktionsmodus til VCR.
EJECT, OPEN/CLOSE
- Åbner og lukker diskkuffen.
- Udstøder båndet fra VCR-drevet.
0-9 numeriske knapper
Udvælger nummerede funktioner i et
menuen.
CLEAR
- Fjerner et mærke på markørsøgningsmenuen.
- Nulstil båndtælleren.
AV/INPUT
Omstilling af indgangen til optagelse
(modtager, AV1-3, eller DV IND).
AUDIO (
)
Vælger et tonesprog (DVD) eller en
tonekanal (CD).
SUBTITLE (
)
Udvælger et sprog til undertekst.
ZOOM
Forstørrer DVD videobilledet.
I.SKIP (INSTANT SKIP)
Springer 30 sekunder fremad på disken
(omkring samme længde som på en
typisk TV-reklame).
z REC
Starter optagelsen. Tryk gentagende for
at indstille optagelsestiden.
REC MODE
Vælger optagemåde:
XP, SP, LP, EP eller MLP.
DUBBING
Tryk for at kopiere DVD til VCR (eller
VCR til DVD).
TITLE
Viser diskens titelmenu, hvis det er
muligt.
CHP. ADD
Indsætter et kapitelmærke ved
afspilning/optagelsen af en DVD-RW
disk i VR-tilstand (og DVD+RW/+R).
TV/VCR
For at se programmer/kanaler der blev
valgt ved hjælp af optageren eller Tv’en.
TIMESHIFT
For afspilning af den titel der optages,
og den titel som også aktuelt bliver
optaget vises som PIP.
*
Funktionen er ikke tilgængelig.
Styringsknapperne til Tv’en
(Se side 59)
POWER: Tænder eller slukker for
fjernsynet. Stiller tv’en til on eller off.
AV/INPUT: Udvælger tv’ens kilde.
PR/CH +/–: Udvælger tv-programmernel.
VOL +/–: Justerer fjernsynets tonestyrke.
BACKWARD / FORWARD (m/M)
- DVD: Søg bagud/fremad.
- VCR: Spoler båndet tilbage når båndoptageren er stoppet, for hurtig billedsøgning bagud – og spoler bånder frem
når båndoptageren er stoppet, for hurtig
billedsøgning fremad.
SKIP (. / >)
Gå til næste kapitel eller spor. Vender
tilbage til det aktuelle kapitel eller spor eller
går til det forudgående kapitel eller spor.
PAUSE/STEP (X)
For at afbryde afspilning eller indspilning
midlertidigt, trykkes gentagne gange for
frame-by-frame afspilning.
PLAY (N)
Starter afspilningen.
STOP (x)
Standser afspilningen eller optagelsen.
HOME
Giver adgang til eller fjerner menuen
HOME.
b / B / v / V (venstre/højre/op/ned)
Vælger en funktion i menuen.
PR/CH TRK (+/-)
- Vælg kanal på optageren.
- For justering af sporing.
- For styring af vertikale rystelser under
stillbillede.
DISC MENU/LIST
Giver adgang til menuen på en DVD
disk, titelliste-menu eller
afspilningsliste-menu.
ENTER
Fjerner menuen.
DISPLAY
Tilgang til “på skærm” fremvisning.
RETURN (O)
- Fjerner menuen.
- Viser menuen af en video-CD med
pbc (afspilningskontrol).
PLAY MODE
Giver adgang til funktionen
afspilnings-mode. (Repeat, Repeat A-B).
MARKER
Markerer ethvert punkt ved
afspilningen.
SEARCH
Viser mærkesøgningsmenuen.
THUMBNAIL
Vælger et miniaturebillede for den
aktuelle titel og det aktuelle kapitel til
original- eller spillelistemenuen.
12
Bagsidepanellen
ANTENNA IN
Tilslut antennen til denne pol.
INDLEDNING
OPTISK (digital toneudgangsjack)
Tilslut til digitalt (opticsk) tone/musikudstyr.
COMPONENT OUTPUT (Y PB PR)
Tilslut til en tv med Y PB PR-kontakter.
AV 2 DECODER-scart-stik
Tilslut her tone/video udgangen fra en ydre kilde
(pay-tv dekoder, set top box, videobåndoptager, m.m.).
AC Strømledning
Forbind med strømkilden.
HDMI OUTPUT (Type A)
HDMI udgang yder højkvalitets
interface for digital audio og video.
AV 1-scart-stik
Tilslut til en tv med SCART-kontakt.
AUDIO OUTPUT (venstre/højre)
Tilsluttes til et tv med audio-indgang.
S-VIDEO OUTPUT
Tilslut til en s-video ingangskontakt på tv’en.
KOAKSIAL (digital toneudgangsjack)
Tilslut til digitalt (koaksialt) tone/-musikudstyr.
ANTENNA OUT (antenneudgang)
Sender signalet fra antenneindgangen til tv'et/pc-skærmen.
Advarsel
Berør aldrig de indre stikben af bagpanellens kontakter.
Elektrostatisk udladning kan føre til en permanent skade på enheden.
13
Forbindelser
ips
Der er forskellige måder for at tilslutte optageren. Det
er afhængig af Din tv og hvilket andet udstyr Du
ønsker at tilslutte. Brug kun en af de forbindelser der
beskrives nedenunder.
Se venligst efter i håndbøgerne af Din tv, videobåndoptager, stereosystem eller andre apparater hvis
det bliver nødvendigt til at få de bedste forbindelser.
Advarsel
– Vær sikker på at optageren er direkte tilsluttet til tv’en.
Indstil tv’en til den rigtige indgangskanal.
– Tilslut ikke optagerens AUDIO OUTPUT kontakt til
phonoindgangskontakten (optagelsesdæk) på Dit
tone/musiksystem.
– Tilslut ikke optageren ved hjælp af Din
VIDEOBÅNDOPTAGER. billedet kan bliver forvrænget
af kopibeskyttelsessystemet.
Tilslutning til antennen
Komponent videoforbindelse
Tilslut optagerens COMPONENT OUTPUT-kontakt til
den tilsvarende indgangskontakt på tv’en ved at bruge
et Y PB PR-kabel (C).
Hvis dit TV er et "high-definition" eller "digital ready" TV,
kan du drage fordel af optagerens progressive scanning
til den højest mulige video-opløsning. Hvis dit TV ikke
accepterer det progressive scanningsformat,
forvrænges billedet, hvis du forsøger progressiv
scanning på dette apparat.
Anmærkninger
– Indstil opløsningen til 576p ved at trykke på knappen
RES. for progressivt signal.
– Progressive scan fungerer ikke med analoge
videotilslutninger eller S-VIDEO-tilslutning.
– Hvis du bruger jack-stikkene COMPONENT OUTPUT
men tilslutter enheden til et standard (analog) TV, så
skal du indstille opløsningen til "576i".
Fjern antennens pløk fra din tv og sæt den ind til antennekontakten på bagsiden af optageren. Stik den ene
ende af antennekablet ind til kontakten på optageren og
den anden ende ind til antennens indgangskontakt på
Din.
Advarsel
Hvis opløsningen er indstillet til 720p eller 1080i, så er
tilslutningerne S-VIDEO OUTPUT og COMPONENT
OUTPUT ikke tilgængelige.
RF koaksialforbindelse
Tilslut den venstre og højre AUDIO OUTPUT-kontakt af
optager til tonens venstre og højre indgangskontakter
på tv’en med tonekabeler (A). Tilslut ikke optagerens
AUDIO OUTPUT-kontakt til phono indgangskontakten
(optagelsesdæk) på Dit tone/musiksystem.
Tilslut ANTENNA OUT fra optager til antenneindgangskontakten på tv’en via det medleverede 75ohm koaksialkabel (R). ANTENNA OUT fører fra
ANTENNA IN kontakten signalet igennem.
Lyd- (venstre/højre)forbindelse
Rear tv’ens
of TV bagside
Antenne
Aerial
SCART INPUT
ANTENNA
INPUT
AUDIO INPUT
L
VIDEO
INPUT
R
Rear bagside
of TV
tv’ens
SCART INPUT
S-VIDEO
INPUT
VIDEO
INPUT
COMPONENT INPUT
Y
Pb
Pr
AUDIO INPUT
L
R
R
S
C
A
T
Rear of Recorder
Optagerens
bagside
Forbindelser til tv’en
Foretag en af de følgende forbindelser, afhængig af
ydeevnen af det tilstedeværende udstyr.
SCART-forbindelse
Tilslut optagerens AV1 scartkontakt til den tilsvarende
indgangskontakt på tv’en ved hjælp af et scartkabel (T).
S-Videoforbindelse
Tilslut optagerens S-VIDEO OUTPUT-kontakt til S-Video
indgangskontakten på tv’en ved at bruge et S-Videokabel
(S).
14
Rear of Recorder
Optagerens
bagside
Forbindelser
HDMI-forbindelse
HDMI-kompatibelt
tv TV
HDMI compatible
HDMI
1
Tilslut HDMI OUTPUT jackstikket på optageren til
HDMI INPUT jackstikket på et HDMI-kompatibelt tv
eller skærm (H).
INSTALLERING
Hvis du har et HDMI TV eller skærm, så kan du tilslutte
det til denne optager ved brug af et HDMI-kabel.
H
tv’ets kilde til HDMI (der henvises til tv’ets
2 Indstil
brugervejledning).
Anmærkninger
Hvis dit tv IKKE er i stand til at modtage 96 kHz sampling-frekvens, så skal du indstille valgmuligheden
[Sampling Freq.] til [48 kHz] på menuen Indstillinger
(se side 24). Når du har foretaget dette valg, så vil
enheden automatisk konvertere alle 96 kHz signaler
til 48 kHz, således at dit system kan afkode dem.
Hvis dit tv ikke er udstyret med Dolby Digital og
MPEG dekoder, så skal du indstille valgmulighederne
[Dolby Digital] og [MPEG] på menuen Indstillinger (se
side 24).
Hvis dit tv ikke er udstyret med DTS dekoder, så skal
du indstille valgmuligheden [DTS] til [OFF] på menuen
Indstillinger (se side 24). For at nyde DTS multikanal
surround skal du tilslutte denne optager til en
DTS-kompatibel modtager via én af optagerens
digitale audioudgange.
Pilen på kablets stikkontakt skal vende opad for at
være korrekt justeret med kontakten på optageren.
(Type A)
Hvis der er støj eller linjer på skærmen, så bedes du
kontrollere HDMI-kablet.
ip
Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du ændre
opløsningen (576i, 576p, 720p eller 1080i) for
HDMI-udgangen ved at trykke på knappen RES.
Forsigtig:
Hvis du ændrer opløsningen, når optageren er tilsluttet,
ved brug af HDMI-konnektoren, kan det resultere i
fejlfunktioner. For at løse problemet skal du slukke for
optageren og så tænde for den igen.
Bagsiden
Rearafofoptageren
the recorder
Om HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) understøtter
både video og audio på en enkel digitalforbindelse til
brug sammen med DVD-afspillere, Set-Top Boxes og
andre AV-enheder.
HDMI blev udviklet for at give dig teknologierne af
HDCP (High Definition Contents Protection). HDCP
anvendes til at beskytte digitalt indhold, der sendes og
modtages.
HDMI er i stand til at understøtte standard, avanceret
eller højdefinitions video plus standard til
multikanals surroundlyd audio, HDMI-egenskaber
inkluderer ukomprimeret digitalvideo, en båndbredde på
op til 5 gigabytes pr. sekund, ét stik (i stedet for adskillige kabler og stik) og kommunikation mellem AV-kilden
og AV-enhederne så som DTV'ere.
HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker
fra HDMI licensing LLC.
Yderligere oplysninger om HDMI
Når du tilslutter HDMI- eller DVI-kompatible enheder,
så skal du sørge for følgende:
- Forsøg at slukke for HDMI-/DVI-enheden og
optageren. Herefter skal du tænde for HDMI-/DVIenheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder,
og så skal du tænde for denne optager.
- Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet
korrekt til denne enhed.
- Den tilsluttede enhed er kompatibel med
720 (1440) x 576i, 720x576p, 1280x720p eller
1920x1080i videoindgang.
Ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheder vil fungere
sammen med denne optager.
- Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP
enhed.
15
Forbindelser (fortsættelse)
Tilslutning til en kabelbox eller
satelitmodtager
Hvis Du har en kabel- eller satelitmodtager med en
indbygget dekoder skal Du tilslutte den til denne optager
og Dit tv som det bliver vist på denne side. Hvis Du
bruger en separat dekoderbox til Din kabel/satelit tv,
sæt den op ved at følge anledningen til højre.
Hvis Du føler opsætningen på denne side kan Du:
• Optage ethvert program ved at udvælge det på
kabelboxen/satellitmodtageren.
Tilslutning af en ydre dekoderbox
Hvis Du har en ydre, dedikeret dekoderbox til Dit satellit- eller kabeltvsystem brug opsætningen som bliver
beskrivet på denne side.
kablet fra antenne/kabel –tv-udgangen til
1 Tilslut
indgangen på Din kabel/satellittuner.
et SCART-kabel for at tilslutte dekoderen til
2 Brug
Din kabel/satellittuner.
Se efter i håndbogen til Din dekoderbox for
detaljerede informationer.
et SCART-kabel for at tilslutte AV2 DECODER
1
3 Brug
kontakten til en SCART AV kontakt på Din
satellit/kabelbox.
et SCART-kabel for at tilslutte AV1 kontakten
2 Brug
til en SCART- AV-kontakt på Dit fjernsyn.
Brug et SCART-kabel for at tilslutte AV1 kontakten
4
til en SCART AV kontakt på Din tv.
Brug et SCART-kabel for at tilslutte AV2 DECODER
3 kontakten
til en SCART AV- kontakt på Din
satellit/kabelbox.
Tilslut et RF-kabel som vist.
Det muliggør at se og optage tv-programmer.
Det giver mulighed for at se koderede
tv-programmer.
ip
Denne optager har en “sløjfe-igennem”-funktion. Denne
egenskab giver mulighed for at optage et tv-program fra
den indbyggede tv-modtager mens Du samtidig ser et
satellit- eller kabelprogram. Tryk på TV/VCR for at vælge
tv-mode under optagelsen. TV-indikatoren vises.
Advarsel
Tilslut denne optager ikke “igennem” Din
VIDEOBÅNDOPTAGER, satellitmodtager eller kabelbox.
Tilslut altid hver enkelt koponent direkte til Din tv- eller
av-modtager.
Advarsel
Tilslut ikke Din dekoderbox direkte til denne optager.
Informationer fra dekoderen (for eksempel emner
vedrørende pay-tv service) kan kun ses hvis denne
optager er slukket (i standby).
For at optagelsen med tidsindstilling kan fungere
rigtigt på denne optager, skal satellit/kabelboxen også
være tændt ved optagelsen.
Dekoder
Decoder
Antenne/
Aerial/
kabel
Cabletv
TV
vægkontakt
Wall Jack
SCART AV
Cable
Boxeller
or
Kabelbox
Satellite
Receiver
satellitmodtager
Antenne/kabel
tv
Aerial/Cable TV
vægkontakt
Wall Jack
AERIAL
INPUT
AERIAL
OUTPUT
SCART AV1
SCART AV2
Kablebox
satellitmodtager
Cable
Boxeller
or Satellite
Receiver
AERIAL
INPUT
AERIAL
OUTPUT
SCART AV1
SCART AV2
Rear of Recorder
Optagerens
bagside
Rear of Recorder
Optagerens
bagside
16
Forbindelser (fortsættelse)
Tilslutning til en forstærker
Optagerens
bagside
Rear of Recorder
INSTALLERING
Tilslutning til en forstærker med tokanal analog
stereo eller Dolby Pro Logic ll/ Pro Logic
Tilslut optagerens venstre og højre AUDIO OUTPUTkontakter til venstre og højre toneindgangskontakterne
på Din forstærker, modtager eller Dit stereosystem med
tonekablet (A).
Tilslutning til en forstærker der er udstyret med
tokanal digital stereo (PCM) eller til en tone/
video modtager der er udstyret med en
multi-kanal dekoder (Dolby Digital™, MPEG 2,
eller DTS)
1
2
A
X
O
Tilslut en af optagerens DIGITAL AUDIO OUTPUT kontakter (OPTICAL O eller COAXIAL X) til den
tilsvarende indgangskontakt på Din forstærker. Brug
valgfrit et digitalt (optisk O eller koaksiall X) tonekabel.
Du vil have brug for at aktivere optagerens digitale
udgang. (Se “Indstilling af audio” på side 24).
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL INPUT
DIGITAL INPUT
L
R
AUDIO INPUT
Amplifier (modtager)
(Receiver)
Forstærker
Digital multi-kanal tone
En digital multi-kanal forbindelse byder på den bedste
tonekvalitet. Dertil bruger Du en multi-kanal
tone/videomodtager som understøtter en eller flere af
de toneformater som bliver understøttet af optageren
(MPEG 2, Dolby Digital og DTS). Kontroller modtagerens håndbog og de forskellige logo på
modtagerens forside.
Produceret på licens fra Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic” og det dobbelte D er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
DTS og DTS Digital Out er registrerede varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Advarsel:
På grund af DTS licensaftalen vil den digitale udgang
være i DTS digitaludgang hvis DTS-tonestrømmen
udvælges.
Anmærkninger
– Hvis toneformatet på den digitale udgang ikke passer til
ydeevnen af modtageren, vil modtageren producere en
stærk, forvridet tone eller slet ingen tonee.
– Sekskanaler digitaltone fra alle sider (Surround
Sound) via en digitalforbindelse kan kun opnåes hvis
modtageren er udstyret med en digital multi-kanal
dekoder.
– Tryk AUDIO for at se toneformatet af den aktuelle
DVD på skærmen.
– Denne optager yder ikke en intern (2-kanal) dekoding
af et DTS tonespor. For at nyde DTS multi-kanal fra
alle sider skal denne optager tilsluttes til en
DTS-kompatibel modtager via en af optagerens
digitale toneudgangskontakter.
17
Forbindelser (fortsættelse)
Tilbehør tone/video (A/V)
forbindelser til optageren
Tilslut optagerens indgangskontaktern (AV IN 3) til
tone/video udgangskontakterne på deres
tilbehørskomponent ved at bruge et tone/videokabel.
Kontaktpanel fra tilbehørskomponenten
(VIDEOBÅNDOPTAGER, Camcorder, m.m.)
Tilslutning af en digital camcorder
Ved at bruge DV IN-kontakten på frontpanellen er det
muligt at tilslutte en DV digital camcorder eller et
videodæk eller en DVD-R/RW optager og det er muligt
digitalt at overføre DV-bånd eller DVD-R/RW disk til
DVD-R/RW.
Brug et DV-kabel (ikke medleveret) for at tilslutte DV
ind/udgangskontakten fra DV-camcorderen/video dæk til
frontpanellens DV IN-kontakten af denne optager.
AUDIO
OUTPUT
Anmærkninger
Denne kontakt er kun for tilslutningen til DV-udstyr.
Det er ikke kompatibel med digitale satellittuner eller
D-VHS videodæk.
Hvis du tager DV-kablet ud under optagelse, kan det
resultere i fejlfunktion i noget af indholdet på det forbundne digitale videokamera.
R
L
VIDEO
OUTPUT
S-VIDEO
OUTPUT
DV Digital
Camcorder
DV digital
camcorder
DV
IN/OUT
Front
of Recorder
Optagerens
forside
Optagerens
forside
Front
of Recorder
18
Inden bejeningen starter
Efter at du har trykket på POWER for første gang for at
tænde for enheden, eller efter at du har genindstillet
enheden, indstiller funktionen Initial Setup Wizard
automatisk sprog, ur og tunerkanaler.
Vælg et sprog til opsætningsmenuen og
fremvisning på skærmen. Brug v / V for at
vælge et sprog og tryk herefter på ENTER.
1
skal kontrollere dine antenneforbindelser.
2 Du
Tryk på ENTER for at gå til næste trin.
Sådan bruger du Home Menu
(startmenu)
Du kan få adgang til visse funktioner fra skærmen
Home Menu (startmenu).
Tryk HOME.
Menuen Home vises.
Enheden vil altid være i tuner-mode, når startmenuen (Home) vises.
1
b / B for at vælge den ønskede funktion.
2 Brug
Setup
Start: Viser menuen Setup (indstillinger).
3 Brug v / V til at vælge et land, tryk derefter B.
4 Tryk ENTER for at starte med programsøgningen.
v / V for at vælge valgmuligheden
5 Brug
Indstilling af ur og tryk herefter på ENTER.
3
4
TV
- Auto Ch. Scan: Link til Auto Programming
(automatisk programmering). (på side 19-20)
- PR Edit: Link til Program Edit.
(programredigering). (side 20)
- Timer Record: se side 43.
Movie: Afspiller filmen fra VCR eller DISC. Eller
viser menuen Film.
Photo:
-Disc: Viser menuen Photo.
-USB: Viser fotolistemenuen [Photo List] for
USB-hukommelsessticken.
Music:
-Disc: Viser menuen Music (eller Audio CD).
-USB: Viser musiklistemenuen [Music List] for
USB-hukommelsessticken.
Easy Menu
- Dubbing: Kopierer indholdet af en DVD til et VHSbånd (og vice versa). Brug b / B for at vælge en
valgmulighed, og brug v / V for at vælge "OK".
- Disc Manager: Se "Indstilling af diske" på side 27-29.
- Se "Indstilling af optagelse" på side 26-27.
- DV Input: Skifter til DV indgangs-mode.
Brug v / V for at vælge den ønskede indstilling,
tryk derefter ENTER til at kvittere Dit udvalg.
Tryk HOME til at forlade menuen HOME.
Anmærkning
Menuerne Movie, Photo og Music er kun tilgængelige, når
der er Movie, Photo og Music indhold til stede i mediet.
6
Auto : Hvis den automatiske søgning for programmer/kanaler er afsluttet blev også den aktuelle tid og
dato indstillet automatisk. (Se "Automatisk tidsindstilling" på side 22)
Manual
Indgiv den nødvendige tids- og datoinformation.
b / B (venstre/højre): Bevæger markøren til den
forudgående eller den næste spalte.
v / V (op/ned): Ændrer indstillingen på den
øjeblikkelige markørposition.
Tryk på ENTER for at bekræfte din indstilling.
Tryk ENTER til at forlade opsætningsmenuen.
Generelle indstillinger
Auto Program
Denne optager er udstyret med en frekvenssyntetiseret
afstemningsapparat som har evnen at modatge op til 99
tv-programmer.
Forberedelse:
Tilslut optageren til den ønskede antennetype, som det bliver
vist i “Tilslutning til antennen” på side 14.
19
INSTALLERING
Automatisk indstilling
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
HOME.
Brug v / V for at udvælge et pr-nummer, tryk så
1 Tryk
Menuen Home vises.
7 ENTER.
Programlistefunktionen kommer frem på venstre
side af menuvinduet.
2 Brug b / B for at vælge valgmuligheden Setup.
Brug v / V for at udvælge en funktion, tryk så
Tryk på ENTER, samtidig med at du vælger val8 ENTER
for at kvittere.
3 gmuligheden (Start).
Program Edit: Bearbejder det udvalgte program.
Tryk på B for at gå til næste niveau.
4
Station Rename: Bearbejder stationens navn.
Brug v / V for at udvælge autoprogrammeringsMove: Flytter programmets plads på programlisten.
5 funktionen.
Delete: Sletter programet fra listen.
Tryk B for at komme frem til tredje niveauen.
Decoder On/Off: Sætter dekoderen for programmet
6
til “On” eller “Off”.
Brug v / V til at vælge et land, tryk derefter B.
NICAM Auto/Off: Sætter NICAM-funktionen for
7
programmet til auto eller til “Off”.
Tryk ENTER for at starte med
8 programsøgningen.
Tryk RETURN (O) gentagende til at forlade
9
Afstemningsapparatet vil automatisk kredse
programlistemenuen.
igennem alle programmer der står til rådighed i
“Landefunktionen” er fremhævet.
“Start” ikonet er fremhævet.
denne omegn og sætte dem ind i afstemningsapparatets hukommelse.
Programbearbejdelse
(PR redigering i Home Menu (startmenu))
Du kan selv bearbejde et program (tilføje, slette,
benævne, flytte, m.m.).
Programbearbejdelse
Du kan selv gennemføre en søgning for at vælge og
oplagre tv-programmer.
1. Brug v / V for at vælge et program i
programlistemenuen , tryk så ENTER.
Programlistefunktionen vil komme frem på venstre
side af programlistemenuen.
2. Brug v / V for at vælge indstillingen ‘programbearbejdelse’ fra funktionerne, tryk så ENTER.
Programbearbejdelsesmenuen kommer frem.
HOME.
1 Tryk
Menuen Home vises.
2 Brug b / B for at vælge valgmuligheden Setup.
på ENTER, samtidig med at du vælger val3 Tryk
gmuligheden (Start).
4 Tryk på B for at gå til næste niveau.
Brug v / V for at vælge Program Edit -funktionen,
5 tryk
så B for at komme frem til tredje niveau.
ENTER.
6 Tryk
Programlistemenuen kommer frem.
“Edit” ikonet er fremhævet.
3. Se beskrivelsen nedenunder om hvordan man kan
bruge programbearbejdelsesmenuen.
b / B (venstre/højre): Flytter markøren til den
forudgående eller til den næste spalte.
v / V (op/ned): Ændrer indstillingen på den aktuelle
markørposition.
PR: Viser programnummeret (kun vinduet)
Seek: Søger automatisk en station. Brug b / B for at
vælge funktionen “seek”, tryk så v / V.
Søgningen standser hvis DVD- optageren indstiller
en station.
Ch.: Ændrer kanalnummeret til redigering. Brug
b / B for at vælge “Ch.”-funktionen, tryk så v / V.
MFT: Ændrer frekvensen til fintafstemningen.
Brug b / B for at vælge “MFT”-funktionen,
tryk så v / V.
4. Vælg “OK” tryk så ENTER for at godkende indstillingen og for at vende tilbage til programlistemenuen.
20
Programbearbejdelse (fortsættelse)
Sortere tv-programmerne manuelt
Omdøbning af stationer
Du kan sælg sortere programpositionen i
programlistemenuen.
Du kan uafhængigt benævne stationerne. Navnene kan
have op til 5 bogstaver/tegn.
1. Brug v / V for at vælge et program fra
programlistemenuen, tryk så ENTER.
Programlistefunktionerne kommer frem på venstre
side af programlistemenuen.
2. Brug v / V for at vælge indstillingen
‘Station-(Rename)omdøbning’ fra programlistens
funktioner, tryk så ENTER.
Tastaturmenuen kommer frem.
1. Brug v / V for at vælge et program i
programlistemenuen, tryk så ENTER.
Programlistefunktionerne kommer frem på den
venstre side i programlistemenuen.
2. Brug v / V for at vælge indstillingen ‘Move’ fra
programlistefunktionerne, tryk så ENTER.
3. Brug v / V for at vælge den ønskede position, tryk så
ENTER for at lagre den i hukommelsen.
Slette et program
Du kan slette et program i programlistemenuen.
1. Brug v / V for at vælge et program i
programlistemenuen, tryk så ENTER.
Programlistefunktionerne kommer frem på venstre
side i programlistemenuen.
2. Brug v / V for at vælge indstillingen ‘Delete’ fra
programlistefunktionerne, tryk så ENTER.
Programmet er slettet.
Sætte dekoderen til on/off
3. Indtast et navn for stationen. Brug v / V / b / B for at
vælge et bogstav, tryk så ENTER for at godkende Dit
udvalg.
• English/Latin Capital: Skifter tastaturen til store
bogstaver.
• English/Latin Lowercase: Skifter tastaturen til
små bogstaver.
• Symbol: Skifter tastaturen til symboltegn.
• Space: Indsætter et mellemrum på markørens
position.
• Delete: Sletter det forudgående bogstav på
markørens position.
• b / B: Bevæger markøren til venstre eller højre.
• OK: Vælges til afslutning.
• Cancel: Vælges for at forlade menuen.
4. Vælg ‘OK’ ikonet, tryk så ENTER for at fiksere navnet
og for at vende tilbage til programlistemenuen.
1. Brug v / V for at vælge det program Du ønsker at
forbinde med dekoderfunktionen i
programlistemenuen, tryk så ENTER.
Programlistefunktionen kommer frem på venstre side
i programlistemenuen.
2. Brug v / V for at vælge indstillingen ‘Decoder On/Off’
fra programlistefunktionerne, tryk så ENTER. Hvis Du
vælger “On”, vil ‘Decoder’ vises på menuskærmen.
Sætte NICAM til auto/off
Denne optager kan modtage Hi-Fi tonetransmission i
NICAM-stereo. Hvis der dog opstår toneforvridninger på
grund af en dårlig modtagelse, kan Du abryde
funktionen.
1. Brug v / V for at vælge et program i
programlistemenuen, tryk så ENTER.
Programlistefunktionen kommer frem på venstre side
i programlistemenuen.
2. Brug v / V for at vælge indstillingen ‘NICAM Auto/off’
fra programlistefunktionerne, tryk så ENTER. Hvis Du
vælger “Auto”, vil ‘NICAM’ vises på menuskærmen.
21
INSTALLERING
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Tidsindstilling
Hvis den automatiske søgning for programmer/kanaler er
afsluttet blev også den aktuelle tid og dato indstillet
automatisk. Hvis tiden på optagerens display ikke er
korrekt, skal uret indstilles manuelt.
den nødvendige tids- og datoinformation.
3 Indgiv
b / B (venstre/højre): Bevæger markøren til den
forudgående eller den næste spalte.
v / V (op/ned): Ændrer indstillingen på den
øjeblikkelige markørposition.
ENTER for at godkende Din indstilling, tryk
4 Tryk
så HOME for at forlade opsætningsmenuen.
TV formatforhold
For at optage bredformat programmer med succes, skal
TV-stationen sende i det rigtige bredformat.
HOME.
1 Tryk
Menuen Home vises.
2 Brug b / B for at vælge valgmuligheden Setup.
på ENTER, samtidig med at du vælger
3 Tryk
valgmuligheden (Start).
4 Tryk på B for at gå til næste niveau.
5 Brug v / V for at vælge urindstillingsfunktionen.
6 Tryk B for at komme frem til tredje niveau.
v / V for at vælge den autofunktionen, tryk
7 såBrugENTER.
8 Tryk HOME til at forlade opsætningsmenuen.
Du kan vælge:
4:3 Letter box (Postkasse): Vælges ved tilslutning til et
standard 4:3 TV. Viser en teaterscene med scenekant
foroven og forneden på billedet.
4:3 Pan Scan: Vælg denne indstilling ved tilslutning af
et konventionelt TV apparat. Videomateriale, der er
Panscan formateret afspilles i dette format (billedet
beskæres i begge sider).
16:9 Wide (bred): Vælges ved tilslutning til et 16:9 TV
med bred billedskærm.
VCR Play Aspect
Anmærkning
Der er tilfælde hvor tv-stationen slet ikke udsender, eller
udsender forkert dato- og/eller tidsinformationer.
optageren indstiller så denne ukorrekte tid.
Hvis det sker, anbefaler vi at Du indstiller tiden manuelt.
Manuelt indstilling af tiden
trin 1-6 som vist ovenover (Automatisk
1 Følg
tidsindstilling).
v / V for at vælge manuelindstillingen, tryk
2 såBrugENTER.
22
Du kan vælge:
AUTO : Afspiller og optager automatisk bredformat
udsendelser som bredformat og 4:3 udsendelser som
4:3.
4:3 : Kun til afspilning i 4:3 format.
16:9:Kun til afspilning i bredformat (16:9).
VCR Play System
Din videobåndoptager benytter sig af to farvestandarder,
PAL og MESECAM. Under afspilning bør din videobåndoptager vælge farvesystemet automatisk, men hvis du kommer ud for problemer, kan det være, du skal gøre det
manuelt.
Anmærkninger
De kodede TV-signaler (CANAL+ eller PREMIERE)
afkodes ikke i strømsparefunktionen.
Strømsparefunktionen er ikke tilgængelig i standbymode for tidsindstillet optagelse, og når du slukker for
strømmen til enheden, efter at du har modtaget de
kodede TV-signaler (CANAL+ eller PREMIERE).
Fabriksindstilling
Hvis det bliver nødvendigt, kan Du nulstille/tilbagestille
optageren til fabriksindstillingen. Vælg ikonet "SET" og
tryk herefter på ENTER, hvorefter menuen automatisk
indstilling vises. (Se side 19)
AV2-tilslutning
Du kan slutte en dekoder, en satellitmodtager eller en
anden anordning til AV2 DECODER-stikket på
bagsiden.
Anmærkning
Nogle funktioner kan ikke nulstilles/tilbagestilles.
Indstilling af sprog
Videoudgangsformat
Display-sprog
Vælg videoudgangssignalet efter apparatets
Vælg et sprog til opsætningsmenuen og fremvisning på
skærmen.
tilslutningstype.
[YPbPr] når tv'et er tilsluttet via udgangsstikket
COMPONENT OUTPUT på dette apparat.
[RGB] når tv'et er tilsluttet via scart-stikket
(RGB-signal) på dette apparat.
Disksprog
Power Save Mode
Du kan indstille enheden til en økonomisk strømsparefunktion.
Der vises intet i displayet.
ON: Strømsparefunktionen er aktiveret.
OFF: Strømsparefunktionen er ikke aktiveret.
Vælg et sprog til diskens menu, tone/tone og undertekst.
- Original: Diskens originalsprog blev valgt.
- Others: For at vælge et andet sprog skal du vælge
valgmuligheden Others (Andre) og så trykke
på ENTER. Brug de nummererede taster for
at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i
henhold til sprogkodelisten på side 58. Hvis
du laver en fejl, skal du trykke gentagne
gange på b for at slette det ét for ét og rette
det.
23
INSTALLERING
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Indstilling af audio
Stikprøvekontrol af frekvensen
Enhver DVD- disk har et antal af toneudgangsmuligheder.
Indstil optagerens toneudgang tilsvarende til den type af
tonesystem Du bruger.
Hvis modtageren eller forstærkeren IKKE er i stand til at
styre 96 kHz signaler, vælg 48 kHz. Hvis dette udvalg
blev truffet, vil denne enhed automatisk omsætte ethvert
96 kHz signal til 48 kHz, sådan at systemet kan
dekodere dem.
Hvis modtageren eller forstærkeren er i stand til at styre
96 kHz signaler, vælg 96 kHz. Hvis dette udvalg blev
truffet, vil enheden lede enhver signaltype igennem
uden yderligere behandling.
Dolby Digital
PCM: Vælges i fald af en tilslutning til en 2-kanal digital
stereoforstærker. optagerens digitale toneudgange klinger i
PCM 2ch format hvis Du afspiller DVD- videodisk der blev
optaget med et Dolby Digital optagelsessystem.
Bitstream: Vælg “Bitstream” hvis Du har tilsluttet
optagerens DIGITALE OUT-kontakt til en Dolby Digital
dekoder (eller en forstærker eller andet udstyr med en
Dolby Digital dekoder).
DRC (dynamisk rækkevidestyring)
DTS
OFF: Hvis Du vælger “OFF”, vil DTS-signalet ikke komme
ud igennem den DIGITALE OUT-kontakt.
Bitstream: Vælg “Bitstream” hvis Du har tilsluttet DVDoptagerens DIGITALE OUT-kontakt til en DTS-dekoder (eller
en forstærker eller andet udstyr med en DTS-dekoder).
MPEG
PCM: Vælges i fald af en tilslutning til en 2-kanal digital
stereoforstærker. Optagerens digitale toneudgange
klinger i PCM 2ch format hvis Du afspiller DVD-videodisk
der blev optaget med/på et MPEG2 optagelsessytem.
Bitstream: Vælg “Bitstream” hvis Du har tilsluttet DVDoptagerens DIGITALE OUT-kontakt til en MPEGdekoder (eller en forstærker eller andet udstyr med en
MPEG-dekoder).
24
Til tak for den digitale tone/tone-teknologi kan Du med
dvdformatet lytte til et programs tonespor i den bedst
mulige præstation med den mest realistiske og korrekte
gengivelse. Alligevel kan det være at Du ønsker at
komprimere den dynamiske rækkevide af toneudgangen
(forskellen mellem den højeste tone/tone og den
roligste). Så kan Du lytte til en film med en lavere
tonestyrke uden at tabe tonens/toneens klarhed. Indstil
DRC til “ON” for at få denne effekt.
Indstilling af Lås (forældrekontrol)
Indsæt adgangskode
Du skal indtaste en firecifret sikkerhedsadgangskode for
at få adgang til funktionerne Movie Rating (effekt), Set
Password og Area Code (indtast adgangs- og landekode).
4. Brug de numeriske knapper til at indtaste det 6cifrede nummer “210499”.
5. Vælg “OK” og tryk så ENTER. Den 4-cifrede
adgangskode er slettet. Indtast en ny kode som det
bliver vist til venstre.
Klassificering
Nogle film på DVD kan indholde scener/billeder som ikke er
velegnet til børn. Det kan derfor være at disk indeholder
“forældrekontrolinformationer” som henviser til hele disken
eller til specielle scener/billeder. Disse scener/billeder bliver
klassificeret i niveauer fra 1 til 8 og nogle disk tilbyder
alternativt dertil et udvalg af mere egnede scener/billeder.
Klassificeringen er afhængigt af landet.
Forældrekontrolegenskaben giver mulighed for at forhindre
at børnene afspiller disk eller mulighed for at kunne afspille
specielle disk med alternative scener/billeder.
1
2 Tryk på ENTER, samtidig med at du vælger val3 gmuligheden
(Start).
Brug v / V for at vælge valgmuligheden Lock
4 Tryk
(lås).
til næste niveau.
5 Brugpåv /BVforforatatgåvælge
indstillingen “Set
Følg trin 1-5 som vist ovenover til venstre
6 Tryk
Password”.
1
(Indsæt adgangskode).
B for at komme frem til tredje niveau.
Brug v / V for at vælge klassificeringsfunktionen.
7 Når du endnu ikke har indtastet en
2
8 adgangskode.
Tryk B for at komme frem til næste niveau.
Indtast en firecifret adgangskode vha. taltasterne for
3
at oprette en personlig firecifret sikkerhedTryk HOME.
Opsætningsmenuen kommer frem.
Brug b / B for at vælge valgmuligheden Setup.
sadgangskode. Indtast igen den firecifrede
adgangskode for at verificere.
Når du allerede har indtastet en adgangskode.
Du kan redigere eller slette adgangskoden.
Anvend v / V for at vælge "Change" eller "Delete",
og tryk derefter på ENTER.
Change : Indtast en firecifret adgangskode vha. taltasterne for at bekræfte den personlige firecifrede
sikkerhedsadgangskode, og indtast derefter en ny
firecifret adgangskode to gange.
Delete : Indtast en firecifret adgangskode vha. taltasterne for at bekræfte den personlige firecifrede
sikkerhedsadgangskode.
ip
Hvis du indtaster et forkert tal, skal du trykke flere
gange på b for et efter et at slette adgangskodetallene
og derefter korrigere koden.
Hvis Du har glemt Din 4-cifrede kode
Hvis Du har glemt Din adgangskode kan Du slette den
aktuelle adgangskode. Gå frem som følgende:
1. Tryk HOME.
2. Brug b / B for at vælge valgmuligheden Setup.
3. Tryk på ENTER, samtidig med at du vælger valgmuligheden (Start).
en firecifret adgangskode vha. tal4 Indtast
tasterne for at bekræfte den personlige firecifrede sikkerhedsadgangskode.
en klassificering fra 1 til 8 ved hjælp af
5 Vælg
v / V knapperne. Rating En (1) har de fleste
afspilningsrestriktioner. Rating Otte (8) har de
færreste afspilningsrestriktioner.
No Limit: Hvis Du vælger “No Limit” er forældrekontrollen ikke aktivt. Disken bliver fuldstændigt
afspillet.
Niveau 1 til 8: Nogle disk indeholder scener/billeder
der ikke er velegnet til børn. Hvis Du fastlægger en
klassficering til optageren, vil alle diskcener/billeder
med denne klassificering eller en lavere klassificering afspilles. Scener/billeder der blev klassificeret
højere vil ikke afspilles med mindre der står alternative scener/billeder til rådighed på disken.
Alternativen skal have den samme eller en lavere
klassificering. Hvis ingen velegnet alternativ kan
findes, vil afspilningen standse. Du skal indtaste den
4-cifrede adgangskode eller ændre klassificeringsniveauet for at afspille disken.
ENTER for at godkende Dit klassificering6 Tryk
sudvalg, tryk så HOME til at forlade menuen.
25
INSTALLERING
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Landskode
Indtast koden af det land hvis standard blev brugt til at
klassificere DVD- videodisken, se venligst efter i listen
(se “liste over landskoder”, side 58.).
HOME.
1 Tryk
Menuen Home vises.
b / B for at vælge valgmuligheden Setup.
2 Brug
på ENTER, samtidig med at du vælger val3 Tryk
gmuligheden (Start).
Brug v / V for at vælge valgmuligheden Lock
4 (lås).
på B for at gå til næste niveau.
5 Tryk
v / V for at vælge “Area Code”.
6 Brug
B for at gå frem til tredje niveau.
7 Tryk
du endnu ikke har indtastet en adgangskode.
8 Når
Indtast en firecifret adgangskode vha. taltasterne for
at oprette en personlig firecifret sikkerhedsadgangskode. Indtast igen den firecifrede
adgangskode for at verificere.
Når du allerede har indtastet en adgangskode.
Indtast en firecifret adgangskode vha. taltasterne for
at bekræfte den personlige firecifrede sikkerhedsadgangskode.
HOME.
1 Tryk
Menuen Home vises.
b / B for at vælge valgmuligheden Setup.
2 Brug
på ENTER, samtidig med at du vælger val3 Tryk
gmuligheden (Start).
v / V for at vælge optagelsesfunktionen.
4 Brug
på B for at gå til næste niveau.
5 Tryk
v / V for at udvælge “Disc Record Mode”.
6 Brug
på B for at komme til tredje niveau.
7 Tryk
Brug v / V til at vælge en ønsket optagemåde
8 (XP,
SP, LP, EP eller MLP)
Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg, tryk
9 derefter på HOME for at forlade menuen.
VCR Record Mode
Du kan indstille billedkvaliteten til VCR-afspilning; SP
(standardafspilning), LP (long play).
ip
Hvis du indtaster et forkert tal, skal du trykke flere
gange på b for et efter et at slette adgangskodetallene
og derefter korrigere koden.
9
Flyt markøren med B knapperne og vælg det
10 andet
bogstav ved hjælp af v / V knapperne.
ENTER for at godkende Dit udvalg af
11 Tryk
landskoden, tryk så HOME til at forlade
menuen.
Vælg det første bogstav ved hjælp af v / V
knapperne.
Indstilling af optagelse
Indstille optagelsestilstanden
Du kan indstille billedkvaliteten til optagelse; XP (høj
kvalitet), SP (standard kvalitet), LP (lav kvalitet), EP
(udvidet kvalitet), MLP (maksimal afspilningslængde).
26
VCR-afspilningssystem
Videoafspilleren benytter dobbelte farvestandarder, PAL
og MESECAM. Under indspilning vælger videoafspilleren automatisk farvesystemet. Hvis du imidlertid får
problemer, kan du gøre det manuelt.
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
DV Record Audio (digitalvideo
toneoptagelse)
Indstilling af diske
Du er nød til at indstille det hvis Du har en camcorder
med 32kHz/12-bit tone/tone som er tilsluttet til
frontpanellens DV IN-kontakt.
Nogle digitale camcorder har to stereospor til tonen. En
bliver optaget hvis Du filmer; den anden er til overdubbing efter filmoptagelsen. “Audio 1” indstillingen bruger
tonen som blev optaget ved filmoptagelsen. “Audio 2”
indstillingen bruger tonen som blev overdubbed.
Hvis du indlæser en helt blank disk, vil optageren
initialisere disken.
DVD-R: Optageren initialiserer disken til video måde.
Optagemåden vil altid være videomåde.
DVD-RW: Initialiseringsmenuen fremkommer.
Vælg “OK” og tryk så på ENTER. Optageren initialiserer disken til video måde. Hvis du vil skifte til VR-mode,
skal du gå til trin 9.
DVD+R(DL)/DVD+RW/DVD-RAM: Initialiseringsmenuen
fremkommer. Vælg “OK” og tryk så på ENTER.
Du kan også reformatere DVD-RW/DVD+RW/
DVD-RAM fra menuen Indstillinger som vist herunder.
AV2 Recording
Du kan vælge signaltype, når du optager
videoindgangssignal fra enheden, der er tilsluttet AV2
DECODER stikket.
Auto: Videoindgangssignalet vil automatisk følge
videosignalet, der modtages.
CVBS: Kun til optagelse af CVBS indgangssignal.
RGB: Kun til optagelse af RGB indgangssignal.
Auto-kapitel
Under indspilning sættes en bestemt indstilling for
kapitelmarkører. Du kan ændre dette interval til 5 eller 10
minutter. Hvis du vælger None, deaktiveres den
automatiske kapitelmarkering sammen med indstillingen
No Separation.
HOME.
1 Tryk
Menuen Home vises.
b / B for at vælge valgmuligheden Setup.
2 Brug
på ENTER, samtidig med at du vælger val3 Tryk
gmuligheden (Start).
v / V for at vælge valgmuligheden Disc.
4 Brug
på B for at gå til næste niveau.
5 Tryk
v / V for at vælge indstillingen “Initialize”.
6 Brug
B for at nå frem til tredje niveau.
7 Tryk
Start-ikonet er fremhævet.
ENTER.
8 Tryk
Diskformatmenuen kommer frem.
tilfælde af initialiseret DVD-RW skal du bruge
9 Ib(VR-mode
/ B for at vælge en ønsket diskformat-mode
eller video-mode) og så trykke på
ENTER. For DVD+RW/DVD-RAM gå til punkt 10.
Brug b / B til at markere “OK” og tryk så på
10 ENTER.
Det tager et øjeblik at formatere disken.
Advarsel
Hvis Du vil ændre diskformatet, vil alt der blev
optaget på denne disk blive slettet.
27
INSTALLERING
Diskformat
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Afslutning
Disketiketter
Afslutning ‘fikserer’ optagelsen på plads, sådan at
disken kan afspilles på en normal DVD- afspillereller en
computer som er udstyret med en passende
DVD- rom-drev.
Afslutning af en disk i videotilstand fremkalder en
menuskærm til at styre disken. Du får aldgang til
skærmen ved at trykke DISC MENU/LIST eller TITLE.
Brug dette, når du skal indtaste et navn på disken. Dette
navn vises, når du får vist på-skærmen diskoplysninger.
• Diskens navn/betegnelse kan have op til 32 bogstaver/tegn.
• Du kan kun se et begrænset antal af bogstaver på
disk der blev formatteret på en anden optager.
Advarsel
Når du har afsluttet en DVD-R-, eller DVD+Roptagelse, kan du hverken redigere eller optage
andet på den pågældende disk. Der kan optages og
redigeres på en DVD-RW-disk, hvis der vælges
muligheden [Unfinalize] (uden slutbehandling).
1 Fælg trin 1-5 som vist på side 27 (Diskformat).
2 Brug v / V for at vælge “Finalize”.
B for at gå frem til tredje niveau.
3 Tryk
Finalize bliver fremhævet.
ENTER.
4 Tryk
Afslutningsmenuen kommer frem.
1 Følg trin 1-5 som vist på side 27 (Diskformat).
2 Brug v / V for at vælge disketikettefunktionen.
B for at gå frem til tredje niveau.
3 Tryk
Bearbejdelsesikonet er fremhævet.
ENTER.
4 Tryk
Tastaturmenuen kommer frem.
Indtast et navn til disken. Brug v V b B for at
5 vælge
et bogstav, tryk så ENTER for at
godkende Dit udvalg. Gå frem som ved trin 3
som vist på side 21 (omdøbning af stationer).
5
Vælg OK og tryk så ENTER.
Optageren starter med at afslutte disken.
Anmærkning
Hvor lang tid afslutningen tager, afhænger af diskens
type, hvor meget der er optaget på disken, og antallet af
titler på disken. Det kan tage op til otte minutter at
afslutte en disk.
ip
Hvis du isætter en DVD-RW-disk, der allerede er blevet
afsluttet, kan du annullere afslutningen ved at vælge
Unfinalize (Annuller) fra menuen Disc Finalize (Afslutte).
Derefter kan du redigere eller overspille indholdet på
disken.
28
Knapperne på fjernbetjeningen til at indtaste et
navn
N (PLAY): Indsætter et mellemrum på markørens
position.
X (PAUSE/STEP): Sletter bogstavet efter markørens
position.
x (STOP), CLEAR: Sletter det forudgående bogstav
på markørens position.
. / >: Bevæger markøren til venstre eller højre.
Nummer (0~9): Indsætter bogstavet af det
tilsvarende sted i den udvalgte spalte.
DISC MENU/LIST, DISPLAY: Skifter tastaturtypen
(alfabet store bogstaver, alfabet små boggstaver,
symboler)
Vælg “OK” og tryk så ENTER for at fiksere navnet
og for at vende tilbage til opsætningsmenuen.
Tryk HOME for at forlade menuen.
6
7
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Beskyttelse af disk
About DivX(R)
INSTALLERING
Når du optager i DVD-RAM/DVD+RW/+R disk eller VR
måde formateret DVD-RW disk, skal du sætte på ON for
at forhindre uforsætlig optagelse, redigering eller sletning af den indlæste disk. Hvis du har brug for at låse
disken op for at lave ændringer, vælges OFF.
Vi forsyner dig med registreringskoden til DivX® VOD
(Video On Demand), der gør dig i stand til at leje og
købe videoer ved brug af DivX® VOD servicen. For
yderligere oplysninger kan du besøge adressen
www.divx.com/vod.
PBC (afspilningskontrol)
PBC-indstillingen kan forandres. Sæt afspilningskontrollen (PBC) til “ON” eller “OFF”.
- ON: Video-CDs med PBC bliver afspillet svarende til
PBC.
- OFF: -Video-CDs med PBC bliver afspillet på samme
måde som Audio CDs.
valgmuligheden “About DivX(R)” og tryk så på
1 Vælg
B.
på ENTER samtidig med at du vælger Enter,
2 Tryk
hvorefter registreringskoden vil blive vist.
registreringskoden når du skal købe eller leje
3 Brug
videoer fra DivX® VOD servicen på adressen
www.divx.com/vod. Følg anvisningerne og download
videoen over på en diskette for at afspille den på
denne enhed.
Anmærkning
Alle downloadede videoer fra DivX® VOD kan kun
afspille på denne enhed.
Auto-afspilning
Du kan indstille optageren, så en DVD-disk automatisk
starter afspilning, når DVD'en indsættes.
Hvis modusen Auto Play er sat til On, søger optageren
efter den titel, der har den længste afspilningstid, og
afspiller derefter titlen automatisk.
ON: funktionen Auto Play er aktiv.
OFF: funktionen Auto Play er ikke aktiv.
Anmærkning
Autoafspilningsfunktionen virker muligvis ikke ved visse
DVD’er.
29
Inden betjeningen starter (fortsættelse)
Generel forklaring på skærmin
formationerne
Denne håndbog giver grundlæggende vejledninger til
betjeningen af optageren. Nogle DVDs kræver specielle
funktioner eller tillader kun et begrænset antal af funktioner ved afspilningen. Hvis det sker, vil et
symbol
komme frem på tv-skærmen som viser at
denne funktion ikke tillades af optageren eller ikke står
til rådighed på disken.
Visning af information på skærmbillede
Du kan få vist forskellige oplysninger om den indsatte
disk eller det indsatte bånd på skærmbilledet.
1
Tryk DISPLAY gentagende for at vise/ændre
informationerne der fremvises på skærmen.
Emnerne, der vises, varierer afhængig af disktype,
bånd eller afspilningsstatus.
Eksempel: DVD-Videodisk
Fremvisning af informationer mens man ser tv
Mens Du ser tv kan Du trykke DISPLAY for at
fremvise eller fjerne de informationer der
bliver vist på skærmen.
F. eks., hvis en DVD-RW i VR-tilstand er lagt ind i skuffen.
Viser programnummer, stationsnavn og
tonesignalet som modtages af tuneren.
Viser optagelsestilstanden,
ledig plads og fremgangsbjælke til forløbet tid.
Viser disknavn og
format.
Du kan vælge et emne ved at trykke på v / V og
2 ændre
eller vælge indstillingen ved at trykke på
.
b/B
For yderligere oplysninger om hvert enkelt
menupunkt henvises der til siderne i parentes.
TITLE: Nuværende titel (eller spor) antal/total
antal titler (eller spor) (side 31)
Angiver outputaudiosignal.
Viser det aktuelle dato og tid.
CHAPTER: Nuværende kapitel antal/total antal
kapitler (side 31)
TIME: Udløbet afspilningstid (side 32)
AUDIO: Udvalgt audiosprog (kun DVD VIDEO)
eller audiokanal (side 33-34)
SUBTITLE: Valgt undertekst (side 34)
ANGLE: Valgt vinkel/total antal vinkler (side 33)
SOUND: Valgt lyd-mode (side 34)
at fjerne fremvisningen på skærmen, tryk
3 For
O) gentagende indtil
DISPLAY eller RETURN(O
den forsvinder.
Anmærkning
Hvis der for 7 sekunder ikke trykkes en knap, vil
informationerne på skærmen forsvinde.
30
Betjening i forbindelse med DVD og Video CD
Gå frem til en anden titel
DVD
Afspilningsindstillinger
Før fjernbetjeningen tages i brug, trykkes på DVDknappen for at vælge den disk, der skal betjenes.
Tænd for tv'et og vælg den video-indgang, hvor
optageren er tilsluttet .
Audio-system: Tænd for audio-systemet og vælg den
indgang, hvor optageren er tilsluttet.
Tryk på OPEN/CLOSE (Z) for at åbne
1 diskskuffen.
2 Læg disken i skuffen med datasiden nedad.
Tryk på OPEN/CLOSE (Z) for at lukke skuffen.
3 REAd
(indlæser) vises i displayet, og afspilningen
starter automatisk. Hvis afspilningen ikke starter,
tryk på N (PLAY).
I nogle tilfælde vises diskens menu i stedet.
ip
Hvis der vises en skærmmenu
Skærmmenuen vises kun, når der indsættes en DVD
eller en Video CD, der indeholder en menu.
DVD
Brug b B v V-knapperne til at vælge den titel eller det
kapitel, du ønsker at se, og tryk derefter på ENTER for
at starte afspilningen.
Tryk på TITLE eller DISC MENU/LIST for at vende
tilbage til skærmmenuen.
VCD
Brug de numeriske knapper til at vælge det spor, du
ønsker at se.
Tryk på RETURN (O) for at vende tilbage til skærmmenuen.
Menuindstillingerne og den specifikke fremgangsmåde til brug af menuen kan være forskellige
fra disk til disk. Følg instruktionerne i den enkelte
skærmmenu.Du kan også indstille Playback Control
(PBC) til OFF i Setup-menuen (opsætningsmenuen).
Se side 29.
Anmærkning
– Hvis børnesikringsfunktionen (Parental Control) er
slået til, og disken ikke ligger inden for det tilladte
klassifikationsniveau (Rating settings), skal den firecifrede kode indtastes, og/eller disken skal godkendes
(se “Klassifikation (rating)”, på side 25).
– DVD’er kan have en regionskode.
Din DVD-optager kan ikke afspille DVD’er, der har en
anden regionskode end optageren selv. Denne DVDoptager har regionskoden 2.
Generelle funktioner
Anmærkning
Medmindre andet er angivet, betjenes alle funktioner
ved hjælp af fjernbetjeningen. Nogle funktioner kan
også være tilgængelige i Setup-menuen.
Video
VR
+RW
+R
DivX
RAM
Når en disk har mere end én titel, kan du skifte til en
anden titel på følgende måde:
Tryk to gange på DISPLAY, og brug derefter v / V til
at vælge TITLE-ikonet (titelikonet). Tryk dernæst på
knappen med det ønskede nummer (0-9) eller på b /
B for at vælge et titelnummer.
Gå frem til et andet kapitel/spor
DVD
VR
+RW
+R
VCD
RAM
Når en titel på disken har mere end ét kapitel/spor, kan
du skifte til et andet kapitel/spor på følgende måde:
Tryk kortvarigt på SKIP (. eller >) under
afspilning for at vælge det næste kapitel/spor eller for
at vende tilbage til starten af det aktuelle kapitel/spor.
Tryk to gange kortvarigt på SKIP (.) for at vende
tilbage til det forudgående kapitel/spor.
For at gå direkte til et givet kapitel/spor under afspilning
trykkes på DISPLAY. Brug derefter v / V til at vælge
Chapter-ikonet (kapitelikonet) (eller i forbindelse med en
Video CD, at vælge Track-ikonet (sporikonet)). Indtast
dernæst et kapitel-/spornummer ved hjælp af de
numeriske knapper (0-9), eller tryk på b / B.
Søgning
DVD
Video
VR
+RW
+R
VCD
DivX
RAM
1 Tryk på BACKWARD (m) eller FORWARD(M)
under afspilning.
Afspilleren skifter nu til søge-mode.
2 Tryk på BACKWARD (m) eller FORWARD(M) for
at vælge den ønskede hastighed: b (Baglæns
afspilning), m, mb, mm, mmb,
mmm (baglæns) eller M, MB, MM,
MMB, MMM (fremad).
I forbindelse med en Video CD, DivX filer ændrer
søgehastigheden sig: m, mb, mm (baglæns)
eller M, MB, MM (fremad).
3 Tryk på N (PLAY) for at gå ud af søge-mode.
Stilbillede og afspilning billede-for-billede
DVD
Video
VR
+RW
+R
VCD
RAM
1 Tryk på PAUSE/STEP (X) under afspilning.
Optageren skifter nu til PAUSE-mode.
2 Du kan gå et billede frem eller tilbage ved at trykke på
b / B gentagne gange, mens optageren er i
PAUSE-mode.
3 Tryk på N (PLAY) for at gå ud af PAUSE-mode.
Anmærkning
Baglæns afspilning billede-for-billede er ikke tilgængelig
i forbindelse med Video CD’er.
ip
Du kan gå fremad billede for billede ved at trykke på
PAUSE/STEP (X) gentagne gange på fjernbetjeningen.
31
AFSPILNING
Afspilning af DVD eller Video CD
Betjening i forbindelse med DVD og Video CD (fortsættelse)
Generelle funktioner (fortsat)
Slowmotion
DVD
Video
VR
+RW
+R
VCD
RAM
1 Tryk på PAUSE/STEP (X) under afspilning.
Optageren skifter nu til PAUSE-mode.
2 Tryk på BACKWARD (m) eller FORWARD(M),
mens optageren er i PAUSE-mode.
DVD-optageren skifter nu til SLOW-mode (langsom
afspilning).
3 Brug BACKWARD (m) eller FORWARD(M) til at
vælge den ønskede hastighed: t 1/16, t 1/8, t
1/4, eller t 1/2 (baglæns), eller T 1/16, T 1/8, T
1/4, eller T 1/2 (fremad).
I forbindelse med en Video CD, er hastigheden i
SLOW-mode anderledes: T 1/8, T 1/4 eller T 1/2
(fremad).
4 Tryk på N (PLAY) for at afbryde slowmotion.
Anmærkning
Baglæns afspilning i slowmotion er ikke muligt i
forbindelse med Video CD’er.
Gentagelse af sekvens
DVD
Video
Karaoke DVD
VR
+RW
+R
VCD
RAM
For at gentage en sekvens i en titel:
Repeat-ikonet og ‘A-’ vises nu på tv-skærmen.
2 Tryk igen på ENTER ved det ønskede slutpunkt.
Repeat-ikonet og ‘A-B’ vises nu på tv-skærmen, og gentagelse af sekvensen begynder.
3 For at stoppe A-B gentagelse skal du trykke gentagne
gange på PLAY MODE (AFSPILNINGSFUNKTION),
indtil "OFF" (slukket) vises på TV-skærmen.
+RW
+R
VCD
DVD
VR
Karaoke DVD
Video
RAM
For at vælge en afspilnings-mode samtidig med, at
disken afspilles, skal du gentagne gange trykke på
PLAY MODE (afspilnings-mode):
DVD, DVD-RW(Video), DVD+RW og DVD+R: REPEAT
CHAPTER, REPEAT TITLE, REPEAT OFF
Karaoke DVD: REPEAT CHAPTER, REPEAT TITLE,
RANDOM, NORMAL
VCD: REPEAT TRACK, REPEAT ALL, REPEAT OFF
eller REPEAT TRACK, REPEAT ALL, RANDOM,
NORMAL
DVD-RW(VR)/DVD-RAM: REPEAT CHAPTER,
REPEAT TITLE, REPEAT ALL, REPEAT OFF
ip
Ved at trykke på SKIP (>) under afspilning i vilkårlig
rækkefølge, vælges en anden titel/et andet spor, og
afspilning i vilkårlig rækkefølge genoptages.
32
Tidssøgning
DVD
Video
VR
+RW
+R
DivX
RAM
Tidssøgningsfunktionen gør det muligt at starte
afspilning på et angivet tidspunkt på disken.
1 Tryk to gange på DISPLAY under afspilning.
Et skærmbillede vises på tv-skærmen.
Tidssøgningsbjælken viser, hvor meget der er afspillet af den
aktuelle disk.
2 Du har nu 7 sekunder til at vælge skærmbilledets
Time Search-ikon ved hjælp af v / V.
“-:--:--” vises i tidssøgningsbjælken.
3 Du har nu 7 sekunder til at indtaste den ønskede
starttid ved hjælp af de numeriske knapper. Indtast
timer, minutter og sekunder fra venstre mod højre.
Du kan ikke indtaste et ugyldigt tidspunkt.
Hvis du taster forkert, tryk på b / B for at flytte markøren (_)
hen til det forkerte tal. Indtast derefter det korrekte tal.
4 Du har nu 7 sekunder til at bekræfte starttiden ved
hjælp af ENTER.
Afspilningen starter nu fra det valgte sted på disken.
1 Tryk på PLAY MODE ved det ønskede startpunkt.
Afspilnings-modes
Anmærkninger
På en video-CD med PBC skal du indstille PBC til
OFF (slukket) i menuen Indstilling. Se side 29.
Afspilnings-mode kan variere afhængig af det
optagede indhold.
Betjening i forbindelse med DVD og Video CD (fortsættelse)
Generelle funktioner (fortsat)
DVD
Video
VR
+RW
+R
RAM
Zoom-funktionen gør det muligt at forstørre det viste
billede og at flytte rundt i det forstørrede billede.
1 Tryk på ZOOM under almindelig afspilning eller under
stilbillede-afspilning for at aktivere zoom-funktionen.
Hvert tryk på ZOOM-knappen ændrer tv-skærmen i den
rækkefølge, som vises nedenfor:
x1 størrelse - x2 størrelse - x4 størrelse - x1 størrelse
(normal størrelse)
2 Brug b B v V-knapperne til at flytte rundt i det
forstørrede billede.
3 For at vende tilbage til normal afspilning trykkes på
CLEAR, eller tryk på ZOOM gentagne gange, indtil
billedet igen vises normalt.
Anmærkning
I forbindelse med nogle DVD’er virker zoom-funktionen
muligvis ikke.
Video
VR
+RW
4 Brug b / B til at vælge “OK”, og tryk derefter på
ENTER.
5 Gentag punkt 2-4 for at slette flere markerede
scener.
6 Tryk på RETURN (O) for at fjerne Marker Searchmenuen.
Gennemsyn af indholdet på Video
DVD’er: Menuer
DVD’er kan indeholde menuer, som giver dig adgang til
specielle funktioner. Tryk DISC MENU/LIST for at åbne
DVD-menuen. Tryk derefter på den relevante numeriske
knap for at vælge et punkt i menuen. Eller brug b B v
V -knapperne til at markere det ønskede punkt, og tryk
derefter på ENTER.
Titelmenu
DVD
1 Tryk på TITLE.
Markeringssøgning
DVD
Teksten “Delete selected marker? Proceed?” (Ønsker du at
slette den valgte markering?) vises.
+R
VCD
RAM
Du kan starte afspilningen fra et bestemt punkt markeret i hukommelsen. Der kan være op til seks punkter i
hukommelsen.
For at markere et punkt gør du følgende:
1 Under afspilning trykkes på MARKER, når det punkt
nås, som ønskes markeret.
Marker-ikonet vises kortvarigt på tv-skærmen.
2 Gentag punkt 1 for at lave op til seks markeringer på
disken.
Genfinding af markeret scene
1 Tryk på SEARCH under afspilning.
Marker Search-menuen vises nu på tv-skærmen.
2 Brug b B v V-knapperne til at vælge den markerede
scene, som du ønsker at genfinde.
3 Tryk på ENTER.
Afspilningen starter nu fra den markerede scene.
4 Tryk på RETURN (O) for at fjerne Marker Searchmenuen.
Hvis den aktuelle titel har en menu, vises menuen på tvskærmen. Ellers vises diskmenuen muligvis.
2 Menuen kan indeholde kameravinkler, titlens kapitler
og mulighed for synkronisering og undertekster.
Diskmenu
DVD
1 Tryk på DISC MENU/LIST.
Diskmenuen vises.
2 Tryk på DISC MENU/LIST igen for at fjerne DVDmenuen.
Kameravinkel
DVD
Hvis DVD'en indeholder scener, der er optaget med
forskellige kameravinkler, kan du skifte til en anden
kameravinkel under afspilning.
1 Tryk to gange på DISPLAY (vis)under afspilning.
2 Brug v eller V for at vælge ikonet ANGLE (vinkel).
3 Tryk gentagne gange på b eller B for at vælge en
ønsket vinkel.
ip
Ikonet for kameravinkel vises på TV-skærmen, når alternative vinkler er tilgængelige.
Skift af lydspor
DVD
Tryk på AUDIO under afspilning, og tryk derefter
gentagne gange på b / B for at høre et andet sprog
eller et andet lydspor, hvis dette er muligt.
Sletning af markeret scene
1 Tryk på SEARCH under afspilning, eller mens
afspilningen er stoppet.
Marker Search-menuen vises nu på tv-skærmen.
2 Brug b B v V til at vælge den markering, som du
ønsker at slette.
Anmærkning
Nogle disks indeholder både Dolby Digital og DTS
lydspor. Når DTS er valgt, er der ingen analog
audio-udgang. For at du kan høre DTS lydsporet, skal
optageren tilsluttes en DTS-dekoder via en af de digitale
udgange. Se side 17 for detaljer angående tilslutning.
33
AFSPILNING
Zoom
3 Tryk på CLEAR.
Betjening i forbindelse med DVD og Video CD (fortsættelse)
Skift af lydkanal
VCD
Video
VR
Lagring af seneste indstillinger
+RW
+R
DivX
RAM
I forbindelse med en Video CD skal du trykke på AUDIO
under afspilning og derefter trykke gentagne gange på
b / B for at høre en anden lydkanal (STEREO, LEFT
(venstre) eller RIGHT (højre).
I forbindelse med DVD-RW-diske i VR-mode, som både
har en hovedsprogskanal (Main) og en tosproget kanal
(Bilingual), kan du skifte mellem Main (L), Bilingual (R)
eller en blanding af dem begge (Main + Bilingual) ved at
trykke på AUDIO.
3D Surround
+R
VCD
DVD
DivX
Video
VR
+RW
RAM
Denne optager kan frembringe 3D Surround-effekt, der
efterligner flerkanalslyd fra to almindelige stereohøjtalere. Normalt kræves der fem eller flere højtalere for at
kunne høre flerkanalslyd i en hjemmebiograf.
1 Tryk to gange på DISPLAY under afspilning.
Et skærmmenubillede vises på tv-skærmen.
2 Brug v / V for at vælge ikonet Lyd på på-skærmen
visningen.
3 Brug b / B for at vælge “3D SUR”.
For at slukke for 3D surround-effekten skal du vælge
“NORMAL”.
Undertekster
DVD
DivX
Tryk på SUBTITLE under afspilning, og tryk derefter
gentagne gange på b / B for at se sprogene på de
forskellige undertekster.
Lokalisering af bestemte steder på
disken VCD
Ved hjælp af denne funktion kan du gå direkte til et
bestemt sted på en Video CD. Brug kun denne funktion,
når du afspiller en Video CD. Optageren springer frem til
det specificerede sted.
1 Tryk på SEARCH under afspilning.
Statusbjælken vises på tv-skærmen.
2 Brug b / B til at finde det punkt, hvor du ønsker at
starte afspilningen.
3 Tryk på ENTER for at bekræfte det valgte punkt.
Afspilningen starter nu fra det valgte punkt.
Anmærkning
Denne funktion virker kun, når der ikke er markeringer
gemt i hukommelsen.
34
DVD
Denne optager husker den sidste scene fra den sidste
disk, som du har set. Den sidste scene forbliver i
hukommelsen, selv om du fjerner disken fra optageren
eller slukker for den. Hvis du indlæser en disk med en
scene i hukommelsen, vil scenen automatisk blive
genfremkaldt.
Anmærkninger
– Indstillingerne lagres i hukommelsen, og kan genfindes
på et hvilket som helst tidspunkt.
– Denne optager lagrer ikke en disks indstillinger, hvis
du slukker for optageren, inden du er begyndt at
afspille disken.
Afspilning af en DivX-filmdisk
Du kan afspille en DivX disk, ved brug af denne enhed.
Førend du afspiller DivX filer, så læs "Om DivX filmfiler"
til højre herfor.
Anmærkning
Denne optager kan ikke afspille en DivX-fil/filer fra
USB-hukommelsessticken.
1. Læg en disk i skuffen, og luk den. Menuen MOVIE
vises på tv-skærmen.
2. Tryk på v / V for at vælge en mappe, og tryk
derefter på ENTER. Der vises en liste over filerne i
mappen. Hvis en filliste vises på skærmen, og du vil
tilbage til listen over mapper, skal du bruge knapperne v / V på fjernbetjeningen til at fremhæve
og trykke på ENTER.
3. Hvis du ønsker at få vist en bestemt fil, skal du
trykke på v / V for at markere en fil og derefter
trykke på PLAY(B).
Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner.
Der henvises til side 31-34.
4. Tryk på STOP(x) for at stoppe afspilningen. Menuen
Movie fremkommer.
ip
På en CD med MP3/WMA, JPEG og MOVIE-fil kan du skifte
mellem menuen MUSIC, PHOTO og MOVIE. Tryk på TITLE.
Bemærkning til visning af DivX undertekst
Hvis underteksten ikke vises korrekt under afspilning,
skal du trykke på PAUSE/STEP (X), når underteksten
vises og så trykke på SUBTITLE og holde den
nedtrykket i ca. 3 sekunder, hvorefter du skal trykke på
b / B for at vælge en anden sprogkode, indtil
underteksten bliver vist korrekt.
Valgmuligheder i menuen Movie
1. Tryk på v / V for at vælge en mappe/fil på menuen
Movie og tryk så på ENTER. Valgmuligheder i
menuen Movie vises.
2. Tryk på v / V for at vælge en valgmulighed og tryk
på ENTER.
[Play] Start afspilning af den valgte titel.
[Open] Åbner mappen og en liste over filer i mappen vises
Om DivX filmfiler
DivX diskkompatibilitet med denne optager er
begrænset som følger:
Tilgængelig opløsningsstørrelse af DivX filen er under
720x576 (B x H) pixel.
DivX-undertekstfilen skal vælges samtidig med
DivX-filnavnet for at blive vist på dette apparat.
Det totale antal filer og mapper på disken bør være
på mindre end 1999.
Hvis antallet på skærmrammen er over 29,97 rammer pr. sekund, så kører denne enhed muligvis
ikke normalt.
Hvis video- og audiostrukturen i en optaget fil ikke
er sammenflettet, så gå tilbage til menuskærmen.
Hvis filen er optaget med GMC, så understøtter
enheden kun 1-punkt af optageniveauet.
* GMC?
GMC er akronymet for Global Motion Compensation.
Det er et kodningsværktøj specificeret i MPEG4
standard. Nogle MPEG4 kodere så som DivX har
denne valgmulighed. Der er forskellige niveauer af
GMC kodning, og de kaldes normalt for 1-punkt,
2-punkt eller 3-punkt GMC.
Afspillelig DivX fil
“.avi”, “.divx”
Afspillelig DivX undertekst
“.smi”, “.srt”, “.sub (kun Micro DVD format)”,
“.txt (Micro DVD format, kun)”
Divx undertekst, bortset fra de nævnte herover, vises
ikke på TV-skærmen.
Afspilleligt Codec-format
“DIV3”, “MP43”, “DIVX”, “DX50”
Afspilleligt audioformat
“AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”
Sampling-frekvens: indenfor 8 - 48 kHz (MP3),
indenfor 32 - 48kHz (WMA)
Bitrate: indenfor 8 - 320kbps (MP3),
32 - 192kbps (WMA)
CD-R format
ISO 9660 og JOLIET
DVD±R/RW format
ISO 9660 (UDF Bridge format)
35
AFSPILNING
Afspilning af en DivX-filmdisk
Betjening i forbindelse med Audio CD og MP3/WMA
Afspille en Audio CD eller
MP3/WMA Disk CD MP3
Musikmenu muligheder
WMA
Optageren kan afspille audio CD'ere. Optageren kan
også afspille MP3/WMA formaterede optagelser på
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R eller på
en DVD±RW disk
Inden du afspiller MP3/WMA optagelser, skal du læse
noterne om MP3/WMA optagelser på side 37.
1
Isæt en disk og luk bakken.
AUDIO CD eller MP3/WMA CD menuen vises på
TV skærmen.
1. For at vise menuvalg, vælges et spor (eller folder)
på menuen, og tryk så på ENTER.
2. Brug v / V til at markere en mulighed, og tryk så på
ENTER for at bekræfte dit valg.
Musik-Audio CD menu muligheder
CD
Play: Starter afspilning af det valgte spor.
Random: Spiller spor i tilfældig rækkefølge.
Musik-CD menu muligheder
MP3
WMA
• Når du vælger et spor.
Play: Begynder afspilning af det valgte spor.
Random: Spiller spor i tilfældig rækkefølge.
AUDIO CD-menuen
2
MP3/WMA CD-menuen
Brug v / V til at vælge et spor og tryk så på
N (PLAY).
Afspilningen starter.
Under afspilning vil den forløbne tid for det aktuelle
spor blive vist på displayet og menuen.Afspilningen
vil stoppe ved diskens slutning.
ips
Du kan se TV kanalen eller video input kilde ved
at trykke på RETURN. Hvis du vil tilbage til musik
menuen, tryk på DISC MENU/LIST.
På CD’er med blandet indhold (lydspor,
MP3/WMA-filer og JPEG-filer), kan du vælge
mellem Musik Audio CD-menuen, Musik
MP3/WMA CD-menuen og Foto CD-menuen ved
at trykke gentagne gange på TITLE gentagne
gange i stopmåde.
Hvis du vælger en MP3 og trykker på DISPLAY,
vises filinformationerne. Tryk igen på DISPLAY for
at fjerne filinformationerne.
Hvis du vælger en mappe og trykker på DISPLAY,
vises antallet af undermapper og MP3/WMA filer i
pågældende mappe.
Hvis du er i en filliste og vil vende tilbage til mappelisten, skal du bruge v/V til at fremhæve
og
trykke på ENTER for at vende tilbage til forrige
menuskærmbillede.
at stoppe afspilning på et andet tidspunkt
3 For
tryk på STOP (x).
36
• Når man vælger en mappe.
Open: Viser kun undermapperne og MP3/WMA-filerne
i den pågældende folder.
Menuvalgmuligheder for en musik
-USB Memory Stick
• Når du vælger et spor.
Play: Begynder afspilning af det valgte spor.
Random: Spiller spor i tilfældig rækkefølge.
• Når man vælger en mappe.
Open: Viser kun undermapperne og MP3/WMA-filerne
i den pågældende folder.
Betjening i forbindelse med Audio CD og MP3/WMA (fortsættelse)
CD
MP3
Søgning
WMA
1 Tryk på PAUSE/STEP (X) under afspilning.
2 For at genoptage afspilning trykkes på N (PLAY)
eller på PAUSE/STEP (X) igen.
MP3
1 Tryk på BACKWARD (m) eller FORWARD(M)
under afspilning.
Afspilleren skifter nu til SEARCH-mode (søge-mode).
2 Tryk på BACKWARD (m) eller FORWARD(M) for
at vælge den ønskede hastighed : m, ,,
mm (baglæns) eller M, <, MM (fremad).
Gå frem til et andet spor
CD
CD
WMA
Søgehastigheden og søgeretningen vises på skærmmenuen.
Tryk kortvarigt på SKIP (. eller >) under
afspilning for at gå til det næste spor eller tilbage til
begyndelsen af det aktuelle spor.
3 For at afbryde SEARCH-mode trykkes på N (PLAY).
Tryk to gange kortvarigt på SKIP (.) for at vende
tilbage til det forudgående spor.
Bemærkninger til MP3/WMA-filer
For at gå direkte til et bestemt spor på en audio CD,
skal sporets nummer indtastes under afspilningen ved
hjælp af talknapperne (0-9) på listen.
Om MP3-filer
Gentagelse af sekvens
CD
For at gentage en sekvens i et spor:
1 Tryk på PLAY MODE ved det ønskede startpunkt.
Repeat-ikonet og ‘A-’ vises i skærmmenuen.
2 Tryk igen på ENTER ved det ønskede slutpunkt.
epeat-ikonet og ‘A-B’ vises i skærmmenuen, og gentagelse
af sekvensen begynder.
3 For at afslutte sekvensen og vende tilbage til almindelig afspilning trykkes igen på PLAY MODE.
Repeat-ikonet forsvinder nu fra skærmmenuen.
Afspilnings-modes
CD
MP3
WMA
For at vælge en afspilnings-mode samtidig med, at
disken afspilles, skal du gentagne gange trykke på
PLAY MODE (afspilnings-mode):
CD: REPEAT TRACK, REPEAT ALL
MP3 og WMA: REPEAT TRACK, REPEAT FOLDER
ip
Når der trykkes SKIP (>) under afspilning i vilkårlig
rækkefølge, vælges et andet spor, og afspilning i
vilkårlig rækkefølge genoptages.
En MP3-fil er en lydfil, der er komprimeret ved hjælp
af filkodningssytemet MPEG1 audio layer-3. Filer, der
har filtypenavnet “.mp3”, kaldes MP3-filer.
Optageren kan kun læse MP3-filer med filtypenavnet
“.mp3”.
Om WMA (Windows Media Audio)
En WMA fil er komprimeret ved hjælp af Microsoft
audio compression teknologi.
WMA (Windows Media Audio) byder på en
audiokompression, der er to gange større end mp3
formatet.
MP3/WMA-kompatibilitet med denne optager er
omfattet af følgende begrænsninger:
1. Det fysiske CD-R-format bør være “ISO 9660” eller
“JOLIET”.
2. Hvis du brænder MP3/WMA-filerne ved hjælp af et
software-program, der ikke kan lave et filsystem,
f.eks. “Direct-CD” m.fl.., er det ikke muligt at afspille
filerne. Vi anbefaler, at du bruger “Easy-CD Creator”,
som laver et ISO9660- eller JOLIET-filsystem.
3. Desuden skal der være mindre end 1999 filer på
disken.
Denne optager kræver, at diskene/optagelserne lever op
til bestemte tekniske standarder, for at der kan opnås
en optimal afspilningskvalitet. DVD’er, der er indspillet
på forhånd, bliver automatisk indstillet til disse standarder. Der findes mange forskellige skrivbare diskformater
(inklusiv CD-R-diske, der indeholder MP3/WMA-filer),
som kræver visse forhåndsbestemte betingelser (se
ovenfor) for at sikre kompatibilitet.
Vær også opmærksom på, at der kræves tilladelse
til at downloade MP3/WMA-filer og musik fra internettet. Vores firma kan ikke give sådanne tilladelser,
da disse altid skal gives af copyright-indehaveren.
37
AFSPILNING
Pause
JPEG disk funktion
Se en JPEG Disk
JPEG
Optageren kan afspille diske med JPEG filer.
Inden JPEG optagelser afspilles, skal du læse “Noter
om JPEG optagelser” til højre.
1
Sæt en disk i og luk bakken.
Fotomenuen vises på TV skærmen.
du vil stoppe med at se på et tidspunkt, så
6 Hvis
tryk på STOP.
Fotomenuen kommer frem igen.
Fotomenu muligheder
1. For at vise menuvalg, vælges et spor (eller folder)
på menuen, og tryk så på ENTER.
2. Brug v / V til at markere en mulighed, og tryk så på
ENTER for at bekræfte dit valg.
Menumuligheder for foto-CD
JPEG
• Når man vælger en fotofil.
v V b B til at vælge en folder, og tryk så på
2 Brug
ENTER.
Åbent ikon er fremhævet i venstre side af menuen.
på ENTER.
3 Tryk
En liste med filer i mappen vises.
Anmærkning
Hvis
ikonet vises i fotomenuen, betyder det, at du
ikke kan se disse JPEG filer.
Brug v V b B til at vælge en fil, og tryk så på
4 ENTER.
Valgene vises i menuens venstre side.
Full Screen: Viser den valgte fil som fuld skærm.
Slide Show: Viser menuen Slide Show (diasshow).
(på side 39)
• Når man vælger en mappe.
Open: Viser kun undermapperne og JPEG-filerne i den
pågældende folder.
Menuvalgmuligheder for en foto
-USB Memory Stick
• Når man vælger en fotofil.
Full Screen: Viser den valgte fil som fuld skærm.
Slide Show: Viser menuen Slide Show (diasshow).
(på side 39)
• Når man vælger en mappe.
ip
Hvis du er i en filliste og ønsker at komme tilbage til
folderlisten, så brug v / V knapperne på fjernbetjeningen til at fremhæve
ikonet og tryk på ENTER.
Du kan se TV kanal eller video indlæsningskilde ved
at trykke på RETURN. Hvis du vil tilbage til
fotomenuen, tryk på DISC MENU/LIST.
På CDer med blandet indhold (lydspor, MP3/WMA
filer og JPEG filer), kan du vælge mellem AUDIO CD
menuen, MP3/WMA CD menuen og Foto CD menuen
ved at trykke på TITLE gentagne gange i stopmåde.
v / V til at markere “Full Screen” og tryk
5 Brug
så på ENTER.
38
Open: Viser kun undermapperne og JPEG-filerne i den
pågældende folder.
JPEG disk funktion (fortsættelse)
Spring billederne over
Mens du ser et billede, tryk på SKIP (. eller >) en
gang for at gå til næste fil eller gå tilbage til foregående fil.
AFSPILNING
Drej billeder
Brug v / V mens du ser et billede til at knipse billedet
med eller mod urets retning.
Se lysbilledshow
1. Marker “Slide show” på fotomenuen.
2. Tryk på ENTER.
Lysbilledshow-menuen vises.
3. Brug v V b B til at indstille valgene.
Object: Valgt fil eller alle filer.
Speed: Indstiller hastigheden for lysbilledshowet
(Langsom, normal eller hurtig)
4. Marker Start, og tryk så på ENTER for at starte
lysbilledshowet.
5. Tryk på STOP for at stoppe lysbilledshowet og gå
tilbage til fotomenuen.
Anmærkning
Brug MARKER knappen til at vælge flere filer.
Noter om JPEG optagelser
Afhængigt af størrelse og antal JPEG-filer, kan det
tage flere minutter at læse mediets indhold. Hvis du
ikke ser et display på skærmen efter flere minutter, er
nogle af filerne for store — reducer opløsningen af
JPEG filerne til under 4 megapixel og brænd en
anden disk.
Det totale antal filer og foldere er frit, men det totale
antal filer på folderen bør være mindre end 1999.
Nogle diske kan være inkompatible pga. forskellige
optageformater eller diskenes stand.
Hvis du bruger software som f.eks. “Easy CD Creator”
til at brænde JEG filer på en CD-R, skal du sikre, at
alle valgte filer har “jpg” udvidelsen, inden du kopierer
dem i CD opsætning.
Hvis filerne har “.jpe” udvidelser, skal du omdøbe dem
som “.jpg” filer.
Filnavne uden “.jpg” udvidelsen kan ikke læses af
denne optager, selvom filerne vises som JPEG
billedfiler i Windows Explorer®.
Progressiv og databevarende komprimering af
JPEG-billedfiler understøttes ikke.
39
Båndafspilning i VCR-modus
Klargøring
Afspilning med specialeffekt
Før fjernbetjeningen tages i brug, trykkes på VCRknappen for at vælge det bånd, der skal afspilles.
Tænd for TV'et og vælg den videoindgangskilde, der
er sluttet til optageren.
Audiosystem: Tænd for audiosystemet og vælg den
indgangskilde, der er sluttet til optageren.
Normal afspilning
1
VHS
VHS
Kommentarer til afspilning med specialeffekt
Vandrette linjer (støjlinjer) vises på TV-skærmen. Dette er normalt.
Lyden slås automatisk fra under specialeffektmodi, så der er
ingen lyd under søgning.
Under billedsøgningsmodi i høj hastighed tager det et lille
stykke tid at stabilisere båndhastigheden ved genstart af
modusen PLAY. På dette tidspunkt kan der opstå lettere interferens.
Indsæt en allerede indspillet videokassette.
Search
Indikatoren
lyser, og afspilleren starter automatisk.
Kontrollér, at indikatoren TIMER i displayet ikke lyser.
Hvis den lyser, trykkes en gang på POWER.
Hvis et bånd uden en sikkerhedstap indsættes, starter
optageren automatisk afspilning.
Denne funktion gør det muligt visuelt at søge frem og
tilbage efter en ønsket scene på båndet.
1 Tryk på BACKWARD (m) eller FORWARD (M)
under afspilning.
Optageren aktiveres i modusen SEARCH.
en gang på PLAY (N).
2 Tryk
Ikonet PLAY vises på TV-skærmen.
Det er ikke nødvendigt at vælge båndhastighed til
afspilning. Den vælges automatisk af optageren.
Tryk på STOP (x) for at stoppe afspilning.
3 Ikonet
STOP vises på TV-skærmen.
Hvis båndet spilles færdigt, før der trykkes på STOP (x),
stopper optageren automatisk, spoler tilbage, udstøder
båndet og slukkes.
Anmærkninger
• Hvis du ønsker at se DVD-afspilningen under VCR-
afspilningen, så skal du trykke på DVD (eller
DVD/VCR) for at ændre til DVD-mode og udføre
DVD-afspilningen. Hvis du trykker på VCR (eller
DVD/VCR) for at se VCR-afspilningen igen, så fortsætter afspilningen fra det punkt, hvor afspilningen
blev afbrudt (PAL-bånd).
• Du kan ikke afspille fra både DVD og VCR på
samme tid.
Tracking Control
VHS
Auto Tracking
Den automatiske tracking-funktion justerer billedet, så
sne eller striber fjernes.
Funktionen AUTO TRACKING aktiveres i følgende tilfælde:
Når et bånd afspilles for første gang.
Når båndhastigheden (SP, LP) ændres.
Når der forekommer striber eller sne på grund af ridser på
båndet.
Manuel tracking
Hvis der forekommer støj på skærmbilledet under
afspilning, skal du trykke på enten PR/CH(TRK) (v/V) på
fjernbetjeningen eller PROG. (v/V) på frontpanelet,
indtil støjen på skærmbilledet nedsættes.
I tilfælde af lodret flimren skal disse indstillinger justeres
meget forsigtigt.
Tracking nulstilles automatisk til normal, når båndet
udstødes, eller strømledningen tages ud i mere end 3 sekunder.
40
Hvis afspilleren er i modusen SEARCH i mere end 3 minutter, går den automatisk i modusen PLAY for at beskytte
båndet og videohovederne.
2 Tryk på PLAY (N) for at vende tilbage til afspilning.
Still-billede og frame-by-frame afspilning
1 Tryk på PAUSE/STEP (X) under afspilning.
Et still-billede vises på TV-skærmen.
Hvis et still-billede vibrerer lodret, skal du stabilisere det
ved at trykke på PR/CH(TRK) (v/V) på fjernbetjeningen.
Hvis optageren er i modusen STILL i mere end 5 minutter,
går den automatisk i modusen STOP for at beskytte båndet og videohovederne.
2 Tryk flere gange på PAUSE/STEP (X) for at rykke
videobilledet en frame frem ad gangen, mens der
vises et still-billede.
3 Tryk på PLAY (N) for at vende tilbage til afspilning.
Slow Motion
1 Tryk på FORWARD (M) i still-modus.
Båndet afspilles i en hastighed, der er 1/19 gange
langsommere end normal hastighed.
Under langsom afspilning anvendes PR/CH(TRK) (v/V)
på fjernbetjeningen for at mindske støjbånd.
Hvis optageren er i slow motion modus i mere end 3 minutter, skifter den automatisk til normal afspilningsmodus.
2 Tryk på PLAY (N) for at vende tilbage til afspilning.
Tællers hukommelsesfunktion
Denne funktion er nyttig, hvis du gerne vil se en del af
båndet umiddelbart efter indspilning, eller hvis du vil
tilbage til samme punkt flere gange.
1 Begynd at indspille eller afspille et bånd.
2 Tryk flere gange på DISPLAY for at få vist realtidstælleren på TV-skærmen.
3 På det sted, som du gerne vil finde senere, skal du
nulstille realtidstælleren til 0:00:00 ved at trykke på
CLEAR.
Fortsæt med at afspille eller indspille.
4 Tryk på STOP, når indspilningen eller afspilningen er
færdig.
5 Tryk på RETURN (O).
Båndet stopper automatisk, når båndtælleren er kommet tilbage til "0:00:00".
Almindelig optagelse
Følg nedenstående instruktioner for at optage et tv-program.
Indspilning starter omgående og fortsætter, indtil disken eller
båndet er fuldt, eller du stopper indspilningen.
1
Tænd for afspilleren, vælg båndet eller DVD'en,
der skal indspilles, og indsæt en disk eller et
bånd, der kan indspilles.
Kontrollér også, at TV-stikket er sluttet til denne optageren.
Hvis du indsætter en helt tom DVD-RW-disk, vises
diskinitialiseringsmenuen, så du kan vælge en
indspilningsmodus for at starte disken (se side 27).
på den ønskede optage-mode ved at trykke
2 Indstil
gentagne gange på REC MODE.
1
Følg trin 1-5 som vist til venstre (Almindelig
optagelse fra tv).
på REC (z) gentagne gange for at vælge
2 Tryk
optagelsens varighed.
Optagelsen starter efter første tryk på knappen.
DVD: Hvert efterfølgende tryk øger optagelsens
varighed med 10 minutter inden for den tid, der er til
rådighed.
VCR: Hvert efterfølgende tryk forlænger indspilningstiden med 30 minutter. Kontrollér, at der er
tilstrækkelig resterende indspilningstid på
VHS-båndet før indspilning.
DVD: XP (høj kvalitet), SP (standardkvalitet),
LP (lav kvalitet), EP (udvidet kvalitet)
MLP (maksimal afspilningslængde),
VCR: SP (standardkvalitet), LP (lav kvalitet)
3
Anvend PROG. (v/V) på frontpanelet eller
PR/CH(TRK) (v/V) på fjernbetjeningen for at
vælge den TV-kanal, der skal indspilles.
AUDIO for at vælge den audiokanal, der
4 Anvend
skal indspilles.
Nedenstående tabel viser, hvad der vil blive indspillet på
forskellige indstillinger for forskellige transmissionstyper.
Den sidste kolonne (Monitor Audio) viser, hvad du hører
efter indspilning.
TV
Valgt audio
Transmission
Transmitteret audio
Monitor
VR modus
Video, +R eller Audio
Audio
eller bånd
L ka
R ka
STEREO
MAIN+SUB
MONO
+RW modus
L ka R ka
STEREO/MAIN
STEREO
STEREO
STEREO
STEREO/SUB
STEREO
STEREO
STEREO
MONO/MAIN
MONO
MONO
MONO
STEREO/MAIN
MAIN
SUB
MAIN MAIN MAIN
STEREO/SUB
MAIN
SUB
SUB
MONO/MAIN
MAIN
SUB
MAIN MAIN MAIN
STEREO/MAIN
MONO
MONO
MONO
STEREO/SUB
MONO/MAIN
MONO
MONO
MONO
MONO
MONO
MONO
SUB
SUB
på REC (z) en gang.
5 Tryk
Optagelsen starter. (REC-indikatoren lyser i
displayet.)
Indspilningen fortsætter, indtil du trykker på STOP (x),
eller disken (eller båndet) er fuldt.
Se ITR-optagelse til højre angående tidsbegrænset
optagelse.
6 Tryk på STOP (x) for at standse optagelsen.
ITR-optagelse (svarer til Instant
Timer Recording)
ITR-optagelse (Instant Timer Recording) giver dig
mulighed for let at optage i et forudbestemt tidsrum
uden brug af program-timeren.
Menu til ITR-optagelse
Kontrol af optagelsens varighed
Tryk på REC (z) eller DISPLAY en gang for at
kontrollere optagelsens varighed. Den viste indstilling
vil automatisk vises på tv-skærmen et øjeblik.
Endvidere vises den tilbageværende tid på displayet.
Forlængelse af optagelsens varighed
Optagelsens varighed kan til enhver tid forlænges ved
at trykke på REC (z).
Hvert efterfølgende tryk øger optagelsens varighed med
10 minutter (DVD) inden for den tid, der er til rådighed
eller 30 minutter (VCR).
Pause i optagelsen
1 Tryk på PAUSE/STEP (X) for midlertidigt at afbryde
disken eller båndet under indspilning.
2 Når du ønsker at genoptage optagelsen, trykkes på
PAUSE/STEP (X) eller REC (z).
Anmærkninger
• Hvis du trykker på PAUSE/STEP (X) under Instant
Timer Recording, annulleres indspilningen.
• Optageren slukker automatisk, når Instant Timer
Recording slutter.
Optagelse af et tv-program, mens du
ser et andet
1 Tryk på TV/VCR for at vælge tv-mode under
optagelsen. TV-indikatoren vises.
2 På tv’et vælges den kanal, du vil se.
ips
Når du optager på et videobånd, så kan du ændre en
optagekanal i optage-pause-mode. (Du kan ikke ændre en
optagekanal i DVD optage-pause-mode).
Anmærkning
Hvis du ønsker at se DVD-afspilningen under VCRoptagelsen, så skal du trykke på DVD (eller DVD/VCR)
for at ændre til DVD-mode og udføre DVD-afspilningen.
ikke afspille VCR under DVD-optagelse.
41
OPTAGELSE
Almindelig optagelse fra tv
Almindelig optagelse (fortsat)
Kopiering fra DVD til VCR
Kopiering fra VCR til DVD
Du kan kopiere indholdet af en DVD til et VHS-bånd
vha. knappen DUBBING.
Du kan kopiere indholdet af et VHS-bånd til en brændbar DVD-disk vha. knappen DUBBING.
Dette gør det muligt at gemme gamle VHS-bånd på
DVD.
Anmærkning
Hvis DVD'en (eller disken), som du vil kopiere, er
kopibeskyttet, kan du ikke kopiere den. Det er ikke tilladt
at kopiere Macrovision kodede DVD'er (eller diske).
Anmærkning
Hvis VHS-videobåndet, som du vil kopiere, er
kopibeskyttet, kan du ikke kopiere det. Det er ikke tilladt
at kopiere Macrovision kodede bånd.
et VHS-bånd
1 Indsæt
Indsæt et tomt VHS-videobånd i VCR-drevet.
Indsæt en brændbar DVD-disk.
Indsæt en disk
1
Indsæt en tom brændbar DVD-disk i DVD-drevet og
2 Indsæt
den disk, du vil kopiere, i DVD-drevet og luk
luk diskbakken.
diskbakken.
Indsæt et VHS-bånd.
Vælg DVD-modus ved at trykke på DVD på fjern2
Indsæt det VHS-videobånd, som du vil kopiere, i
3 betjeningen eller på DVD/VCR på frontpanelet.
VCR-drevet.
Find det sted på DVD'en (eller disken), hvor du
Anmærkning
4 vilPAUSE.
starte indspilning vha. funktionerne PLAY og
Når du anvender en DVD±RW-disk, skal du
Det bedste resultat opnås ved midlertidigt af afbryde
afspilning på det sted, hvor du vil indspille.
på knappen DUBBING.
5 Tryk
Menuen Dubbing vises.
3
4
initialisere før kopiering. Se side 27.
Vælg VCR-modus ved at trykke på VCR på fjernbetjeningen eller på DVD/VCR på frontpanelet.
Find det sted på VHS-båndet, hvor du vil starte
indspilning vha. funktionerne PLAY, BACKWARD, FORWARD og PAUSE.
Det bedste resultat opnås ved midlertidigt af afbryde
afspilning på det sted, hvor du vil indspille.
på knappen DUBBING.
5 Tryk
Menuen Dubbing vises.
v / V / b / B for at vælge den ønskede
6 Anvend
indspilningsmodus:
• SP (standardafspilning)
7
• LP (long play, 2 gange SP).
Vælg Dubbing, og tryk derefter på ENTER eller
DUBBING for at starte kopiering.
ip
Hvis du trykker på PAUSE/STEP under kopieringsmodus,
går både DVD- og VCR-drevene i pausemodus, og indikatoren DUB blinker på frontpanelets display. I pausemodus
kan du justere DVD-afspilningspositionen vha. PLAY,
BACKWARD, FORWARD, PAUSE/STEP, etc. VCR-drevet
forbliver i pausemodus. Kopiering genoptages ved at
trykke på knappen DUBBING to gange.
8
Stop kopieringsproces
På alle andre tidspunkter kan kopiering stoppes ved
at trykke på STOP (x).
Du skal stoppe kopieringsprocessen manuelt, når
DVD-filmen slutter, ellers afspilles og indspilles filmen om og om igen.
v / V / b / B for at vælge den ønskede
6 Anvend
indspilningsmodus:
• MLP (maksimal afspilningslængde)
7
• EP (udvidet kvalitet)
• LP (lav kvalitet)
• SP (standardkvalitet)
• XP (høj kvalitet)
Vælg Dubbing, og tryk derefter på ENTER eller
DUBBING for at starte kopiering.
ip
Hvis du trykker på PAUSE/STEP under kopieringsmodus,
går både DVD- og VCR-drevene i pausemodus, og indikatoren DUB blinker på frontpanelets display. I pausemodus
kan du justere VCR-afspilningspositionen vha. PLAY,
BACKWARD, FORWARD, PAUSE/STEP, etc. DVD-drevet
forbliver i pausemodus. Kopiering genoptages ved at
trykke på knappen DUBBING to gange.
kopieringsproces
8 Stop
På alle andre tidspunkter kan kopiering stoppes ved
at trykke på STOP (x).
Kopiering stopper automatisk, når VHS-båndet slutter.
42
Denne optager kan programmers til at optage op til 16
programmer inden for 1 måned.
1
Anmærkninger
• Stationer, der anvender VPS/PDC viser typisk
VPS/PDC-informationer i tv-programmet på
tekst-tv. Se venligst tekst-tv, når en timeroptagelse programmeres.
• Denne optager er ca. 20 sekunder om at tænde
og starte optagelsen. Når VPS/PDC anvendes,
kan der derfor være tilfælde, hvor begyndelsen
af programmet ikke optages.
Tryk på HOME.
Menuen Home vises.
Brug b / B for at vælge valgmuligheden TV.
2 Brug v / V for at vælge valgmuligheden
3 Tidsindstillet
optagelse og tryk herefter på
ENTER.
de oplysninger, der er nødvendige for
5 Indkod
din(e) timer-optagelse(r).
• b / B (venstre/højre) – flyt markøren til
Timerindspilningslisten vises.
venstre/højre
• v / V (op/ned) – ændring af indstillingen ved
aktuel markørposition
• Tryk RETURN (O) for at gå ud af Timer Recordmenuen (menuen til timer-optagelse).
• Tryk på RETURN (O) for at vise Timer Record
List (liste over timer-optagelser).
på ENTER for at gemme programmet.
6 Tryk
Timerindspilningslisten vises.
på RETURN (O) for at gå ud af programlis7 Tryk
ten.
at du indsætter en disk eller et bånd,
8 Kontrollér,
der kan indspilles, og tryk på POWER for at
skifte til Standby.
v / V for at vælge NEW (ny) og tryk
4 Brug
herefter på ENTER.
Timer Record-menuen vises.
• Medie – Vælg et medie (DVD eller VCR).
• PR – Vælg et programnummer fra hukommelsen,
eller det eksterne udstyr, der skal optages fra.
• Date – Vælg en dato op til en måned frem, eller
vælg et dagligt eller ugentligt program.
• Start Time (starttid) – Indsæt optagelsens
starttidspunkt.
• End Time – Indstil sluttid for indspilningen.
• Mode – Vælg en optage-mode.
DVD: SP, LP, EP, MLP, XP eller AT (Auto)
VCR: SP, LP, AT (auto)
AT (auto) modus bestemmer hvor meget tid, der
er til rådighed på disken eller båndet og skifter
om nødvendigt indspilningsmodus for at færdiggøre indspilningen af programmet. AT kan ikke
vælges, når VPS/PDC er ON.
• VPS/PDC – VPS/PDC-systemet justerer automatisk optagelsens varighed, således at optagelsen
fortsætter, til udsendelsen er slut, selvom det
ikke overholder programtiderne. VPS/PDC-systemet fungerer kun, hvis du indkoder den korrekte, annoncerede tid og dato for det program, du
ønsker at optage. Bemærk, at VPS/PDC ikke
nødvendigvis virker på alle stationer.
Anmærkning
• Timerindikatoren lyser på frontpanelets display. (Der
vises intet, når valgmuligheden strømsparefunktion er
indstillet til ON (tændt)).
• Hvis disk- og båndindikatoren blinker, er disken eller
båndet enten ikke indsat, eller den indsatte disk er
ikke brændbar.
• Afspilleren indspiller audio i henhold til den aktuelle
TV- tunerindstilling (stereo, mono eller tosproget).
Anvend knappen AUDIO til at indstille audio, før
afspilleren sættes i standbymodus.
• Du skal trykke på POWER for at standse
timer-optagelsen.
• Afspilleren slukker automatisk, når Timer Recording
slutter.
Hvis enheden står i DVD-mode, når VCR tidsindstillet
optagelse slutter, så slukkes der ikke automatisk for
enheden.
• Der opstår en kort forsinkelse, når en timerindspilning
sluttes for at bekræfte det indspillede program. Hvis to
timerindspilninger er sat til at indspille lige efter hinanden, indspilles den første begyndelse af det sidste
program muligvis ikke.
• Hvis du ønsker at se DVD-afspilningen under den VCRtidsindstillede optagelse, så skal du trykke på DVD (eller
DVD/VCR) for at ændre til DVD-mode og udføre DVDafspilningen. Du kan ikke afspille VCR under DVDtidsindstillet optagelse.
De anbefalede DVD-diske, der kan optages på
DVD-R
Mitsubishi (8x, 16x)
That’s (8x, 16x)
SONY (16x)
-
DVD+R
Mitsubishi (8x, 16x)
Ricoh (8x, 16x)
SONY (16x)
-
DVD-RW
Mitsubishi (4x)
Verbatim (4x)
JVC (4x)
Victor (4x)
Maxell (4x)
DVD+RW
Mitsubishi (4x)
SONY (2.4x)
Ricoh (2.4x, 4x)
Verbatim (2.4x)
-
DVD+R(DL)
Mitsubishi (2.4x)
Maxell (2.4x)
-
DVD-RAM
Fujifilm (2x)
Mitsubishi (3x)
-
43
OPTAGELSE
Timer-optagelse
Timer-optagelse (fortsættelse)
Kontrol af oplysninger til
timer-optagelse
Programmeringen kan altid kontrolleres, når optageren
er tændt. Følg trin 1-3 som vist på side 43.
• Brug v / V til at vælge timer-optagelse.
• Tryk på ENTER for at ændre det valgte program.
Timer Record-menuen vises.
• Tryk på CLEAR for at slette det valgte program fra
Timer Record List.
Hvis to eller flere timer-programmer overlapper
hinanden:
• Programmet med den tidligste starttid har første prioritet.
• Når programmet med den tidligste starttid slutter,
starter det andet program.
• Hvis to programmer er indkodet til at starte på
nøjagtig samme tidspunkt, har det program, der først
blev indkodet, første prioritet.
Hvis disken er beskadiget, kan optagelsen eventuelt
ikke gennemføres. Hvis det er tilfældet, er optagelsen
måske ikke OK, selvom der står “Rec. OK” i kontrolfeltet.
Sådan afspiller du samtidig med, at du
optager
RAM
Du kan begynde at afspille fra begyndelsen af titlen
samtidig med, at du fortsætter med at optage den.
Sletning af timer-optagelse
Du kan slette en timer-indstilling på ethvert tidspunkt,
før optagelsen faktisk starter.
• Brug v / V til at vælge det program, du ønsker at
slette på Timer Recorder List. Tryk på CLEAR (ryd),
og der fremkommer en bekræftelsesmeddelelse.
Tryk på ENTER mens [OK] er valgt for at slette
optagelsen.
Standsning af timer-optagelse, mens den
er i gang
Du kan også slette programmet, efter at en
timer-optagelse er startet.
• Tryk på POWER.
Fejlfinding ved timer-optagelse
Optageren vil ikke optage, selvom timeren er
indstillet, når:
• Der ikke er isat en disk (eller bånd).
• Der er isat en ikke-skrivbar disk (eller bånd).
• Disc Protect (skrivebeskyttelse) er indstillet på ON
(aktiv) i Setup-menuen (se side 29).
• Når den ikke står i standby.
• Der allerede er optaget 99 titler (DVD-RW, DVD-R)
eller 49 titler (DVD+RW, DVD+R) på disken.
Du kan ikke gå ind i et timer-program, når:
• En optagelse allerede er i gang.
• Det tidspunkt, du forsøger at indstille på, allerede er
passeret.
• Der allerede er indkodet 16 programmer i timeren.
44
N) samtidig med, at du optager.
på PLAY (N
1 Tryk
Begynd at afspille den titel, du optager.
x) for at gå tilbage til den
Tryk på STOP (x
2 aktuelle
optageskærm.
eller
1
Tryk på TIMESHIFT samtidig med, at du optager.
Vinduet PIP (Billede-i-Billede) vises på skærmen.
Det, der aktuelt optages, vises som et PIP, og du
kan høre audioafspilning.
Du kan ændre hoved- og underbilledet ved at trykke
på TIMESHIFT.
x) for at gå tilbage til den
Tryk på STOP (x
2 aktuelle
optageskærm.
Anmærkninger
Afspilningen kan ikke startes før mindst 30 sekunder
efter. at optagelsen er startet.
Denne funktion er ikke tilgængelig under en
tidsindstillet optagelse.
Optagelse fra andre apparater
Optagelse fra et digitalt videokamera
Du kan optage fra eksternt udstyr, såsom videokamera
eller videobåndoptager, som er forbundet til et af
optagerens eksterne indgange.
Du kan optage fra et digitalt videokamera, der er
forbundet til DV IN jack-stikket på frontpanelet af
optageren. Du kan betjene både videokameraet og
optageren vha. optagerens fjernbetjening.
Sørg før optagelsen for, at audio-indgangen til DV IN
jack-stikket er korrekt (se side 27).
for, at det udstyr, du ønsker at optage fra,
1 Sørg
er korrekt tilsluttet til DVD-optageren. Se side 17.
på AV/INPUT gentagne gange for at vælge
2 Tryk
den eksterne indgang, der skal optages fra.
•
•
•
•
Tuner: Built-in tuner
AV1: AV1-scart-stikket sidder på bagpanelet
AV2: AV2 DECODER-scart-stikket sidder på bagpanelet
AV3: AV IN 3 (VIDEO, AUDIO (L/R)) sidder på
frontpanelet
• DV: DV IN monteret på frontpanelet
Anmærkning
Kontrollér, at Audio In settings DV Record Audio er, som
de skal være. Se side 27.
ips
• Kildens signal skal være DVC-SD-format.
• Nogle videokameraer kan ikke betjenes med fjernbetjeningen til denne optager.
• Hvis du tilslutter endnu en optager vha. et DV-kabel, kan
denne ikke betjenes herfra.
• Du kan ikke fjernbetjene denne enhed fra udstyr, der
er sluttet til DV IN jack-stikket.
• Du kan ikke optage oplysninger om dato og tid fra et
DV-bånd.
3 Indsæt en disk eller et bånd, der kan indspilles.
for, at dit digitale videokamera er sluttet til
1 Sørg
DV IN jack-stikket på frontpanelet. Se side 18.
Indstil på den ønskede optage-mode ved at
4 trykke gentagne gange på REC MODE.
Kontroller at DV audio-indgang er, som ønsket.
DVD: XP (høj kvalitet), SP (standardkvalitet),
2
LP (lav kvalitet), EP (udvidet kvalitet),
MLP (maksimal afspilningslængde)
VCR: SP (standardkvalitet), LP (lav kvalitet)
på REC (z) en gang.
5 Tryk
Optagelsen starter. (REC-indikatoren lyser i
displayet.)
Indspilningen fortsætter, indtil du trykker på STOP (x),
eller disken eller båndet er fuldt.
Se ITR-optagelse på side 41 angående tidsbegrænset
optagelse.
6
Tryk på STOP (x) for at standse optagelsen.
Anmærkning
Hvis din kilde er kopibeskyttet vha. CopyGuard, kan du ikke
optage derfra med denne optager. Se “Copyright” på side 8 for
yderligere oplysninger.
Du kan vælge mellem Audio 1 (original lyd) og Audio 2
(eftersynkroniseret lyd).
• DV-indgang indstilles fra DV Rec Audio i undermenuen
til Setup-menuen. Se DV Rec Audio på side 27 for
yderligere informationer.
på AV/INPUT gentagne gange for at vælge
3 Tryk
DV-indgang.
DV vises i displayet og på tv-skærmen.
det sted på videokamerabåndet, hvor du
4 Find
ønsker at starte optagelsen.
Det bedste resultat opnås ved at sætte afspilningen i
pause-mode på det sted, du ønsker at optage fra.
• Afhængig af dit videokamera kan du bruge optagerens
fjernbetjening til videokameraet og således bruge
STOP-, PLAY- og PAUSE-funktionerne.
på REC (z) en gang for at starte
5 Tryk
optagelsen.
Optagelsen standser automatisk, hvis optageren
•
ikke modtager et signal.
• Du kan holde pause i eller standse optagelsen
ved at trykke på PAUSE/STEP (X) eller
STOP (x). Du kan ikke styre videokameraet med
denne fjernbetjening under optagelsen.
• I video-mode vises optagelsens sidste billede
eventuelt på skærmen i et stykke tid, efter at
optagelsen standser.
45
OPTAGELSE
Optagelse fra eksternt udstyr
Optagelse fra eksternt udstyr (fortsat)
Hvad er DV?
DV-relaterede beskeder
Du kan tilslutte et videokamera med DV-udstyr til denne
optager ved brug af et enkelt DV-kabel til audioindgang
og audioudgang, video, data og kontrolsignaler.
Følgende beskeder kan blive vist på skærmen, når du
bruger DV IN jack-stikket.
• Denne optager er kun kompatibel med videokameraer
i DV-format (DVCSD). Digitale satellitmodtagere og
digitale VHS videooptagere er ikke kompatible.
• Du kan ikke tilslutte mere end et DV-videokamera til
denne optager ad gangen.
• Du kan ikke betjene denne optager fra eksternt
udstyr, som er tilsluttet via DV IN jack-stikket (inklusive to DVD-optagere).
• Det er ikke altid muligt at betjene det tilsluttede
videokamera via DV IN jack-stikket.
• Digitale videokameraer kan som regel optage lyd i
stereo med 16-bit/48kHz eller to stereospor med 12bit/32kHz. Denne optager kan kun optage et stereolydspor. Indstil DV Rec Audio på Audio 1 eller Audio
2 efter behov (se side 27).
• Audio-indgang til DV IN jack-stikket bør være 32 eller
48kHz (ikke 44.1kHz).
• Der kan forekomme billedforstyrrelser i optagelsen,
hvis det eksterne udstyr sættes i pause-mode under
afspilningen eller afspiller en sektion uden optagelser
på båndet, hvis der er strømudfald til det eksterne
udstyr, eller DV-kablet frakobles.
• Selvom DV Rec Audio står på Audio 2, og der ikke er
noget Audio 2-signal, vil DV Record Audio automatisk
skifte over på Audio 1.
Not connected to camcorder (Ikke sluttet til
videokamera)
Videokameraet er ikke korrekt tilsluttet, eller
videokameraet er slukket.
Too many devices connected (For mange enheder
tilsluttet)
DV jack-stikket på denne optager understøtter kun
tilslutning af et videokamera.
Check the tape (Kontroller båndet)
Der er ikke isat bånd i det tilsluttede udstyr.
Uncontrollable device (Udstyret understøttes ikke)
Denne optager understøtter ikke videokameraet.
Updating the Information (Informationer opdateres)
Videokameraet opdaterer informationer til DV.
Camera mode (Kamera-mode)
Videokameraet er indstillet på kamera-mode.
Fejlfinding
Hvis du ikke kan få billede og/eller lyd gennem DV IN
jack-stikket, kontrolleres følgende punkter:
• Sørg for, at DV-kablet er korrekt tilsluttet.
• Prøv at slukke og tænde for det tilsluttede udstyr.
• Prøv at skifte audio-indgang.
Anmærkninger
• Afhængig af det tilsluttede videokamera, er det
eventuelt ikke muligt at betjene det vha.
fjernbetjeningen til denne optager.
• Inden du indstiller modus på din Camcorder til
kameramodus, skrues lydstyrken på tilsluttede
lydanordninger ned. Der kan være en hylende lyd.
46
Bruge menuen titelliste-original
VR
RAM
Titelliste-Original er der, hvor du opbygger og redigerer
din afspilningsliste, og hvor du kan slette titler og foretage andre ændringer på diskens originale indhold. Du
kan også spille individuelle titler direkte fra TitellisteOriginal menuen.
Optageren skal være stoppet for at kunne redigere
vha. Titelliste-Original.
1
Tryk på DISC MENU/LIST gentagne gange for at
vise Titelliste-Original menuen.
• Brug v / V knapperne til at vise den foregående/
næste side, hvis der er mere end 6 titler.
• For at komme ud af Titelliste-Original menuen,
tryk på RETURN (O).
at se Titelliste-Original mulighederne, skal
2 For
du markere den titel, du ønsker, og derefter
trykke på ENTER.
Titelliste-Original mulighederne vises på menuens
venstre side.
v / V til at markere en mulighed og tryk så
3 Brug
på ENTER for at bekræfte.
Play: Starter afspilning af den valgte titel.
Search
• Chapter: Flytter titlens kapitel originallistemenu.
• Time: Søgetid for, hvornår du ønsker titlens startpunkt.
(side 56)
Delete: Sletter titlen. (side 53)
Protect: Beskytter mod uforsætlig optagelse,
redigering eller sletning af titlen.(side 55)
Edit: Vælger redigeringsmulighederne.
• Title Name: Redigerer titelnavn. (side 54)
• Delete Part: Sletter en del af titlen. (side 53)
Playlist Add: Tilføjer titlen til afspilningslisten. (side
52)
Dubbing: Kopierer titlen til et VHS-bånd.
ip
Tryk på DISPLAY for at vise mere detaljeret
titelinformation for den valgte titel.
Bruge kapitelliste-original menuen
VR
RAM
på DISC MENU/LIST gentagne gange for at
1 Tryk
vise Titelliste-Original menu.
v V b B til at markere titlen, du ønsker at
2 Brug
se i Kapitelliste-Original menuen, og tryk så på
ENTER.
Titelliste-Original mulighederne vises på venstre
side af menuen.
v / V til at markere ‘Search-Chapter’ fra
3 Brug
Titelliste-Original valgene, og tryk så på ENTER.
Kapitelliste-Original menu vises på TV skærmen.
at se Kapitelliste-Original mulighederne,
4 For
skal du vælge det kapitel, du ønsker, og tryk så
på ENTER.
Kapitelliste-Original mulighederne vises på venstre
side af menuen.
v / V til at markere et valg, og tryk så på
5 Brug
ENTER for at bekræfte.
Play: Starter afspilning af det valgte kapitel.
Title: Flytter til kapitlets titelliste-original menu.
(referer til venstre på denne side)
Delete: Sletter kapitlet.(side 53)
Combine: Kombinerer to kapitler til et. (side 54)
Playlist Add: Tilføjer kapitler til afspilningslisten.
(side 52)
på RETURN(O) gentagne gange for at
6 Tryk
forlade Kapitel Liste-Original menuen.
på RETURN (O) gentagne gange for at
4 Tryk
komme ud af Titelliste-Original menuen.
47
BEARBEJDELSE
Menu med titel- og kapitelliste
Menu med titel- og kapitelliste (fortsat)
Bruge Titelliste-Playlist Menu
VR
1
RAM
Tryk på DISC MENU/LIST gentagne gange for at
vise menuen Titelliste-Playlist.
• Brug v / V knapperne for at vise den foregående/
næste side, hvis der er mere end 6 titler.
• For at forlade Titelliste-Playlist, tryk på RETURN
(O).
Bruge Kapitelliste-Playlist Menu
VR
RAM
på DISC MENU/LIST gentagne gange for at
1 Tryk
vise Title List-Playlist menuen.
v V b B til at markere den titel, du ønsker,
2 tilpåBrugatENTER.
se Kapitelliste-Playlist menuen, og tryk så
Titelliste-Playlist valgene vises på menuens venstre
side.
Brug v / V til at markere ‘Search-Chapter’ fra
3 Titelliste-Playlist
mulighederne, og tryk så på
ENTER.
Kapitelliste-Playlist menuen vises på TV skærmen.
at se Titelliste-Playlist-valgene, skal du
2 For
markere den titel, du ønsker, og tryk så på
ENTER.
Titelliste-afspilningsliste-valgene vises på menuens
venstre side.
v / V til at markere en mulighed, og tryk så
For at se Kapitelliste-Playlist mulighederne, skal
3 påBrugENTER
for at bekræfte.
4
du markere det kapitel, du ønsker, og tryk så på
Play: Starter afspilning af den valgte titel.
ENTER.
Search
• Chapter: Flytter Kapitelliste-Playlist- menuen af
titlen. (referer til højre på denne side)
• Time: Søgetid for, hvornår du ønsker titlens startpunkt.
(side 56)
Title Name: Redigerer titelnavnet. (side 54)
Delete: Sletter titlen fra Titelliste-Playlist menuen.
(side 53)
Delete Part: Sletter en del af titlen. (side 53)
Dubbing: Kopierer titlen til et VHS-bånd.
på RETURN (O) gentagne gange for at
4 Tryk
forlade Titelliste-Playlist menuen.
Kapitelliste-Playlist mulighederne vises på venstre
side af menuen.
v / V til at markere en mulighed, og tryk så
5 påBrugENTER
for at bekræfte.
Play: Starter afspilning af det valgte kapitel.
Title: Flytter Titelliste-Playlist menu af kapitlet.
(referer til venstre på denne side)
Delete: Sletter kapitlet fra Kapitelliste-Playlist
menuen. (side 53)
Move: Flytter et kapitel af Kapitelliste-Playlist
menuen til en position på menuen.
(side 55)
Combine: Kombinerer to kapitler i et. (side 54)
på RETURN (O) gentagne gange for at
6 Tryk
forlade Kapitel List-Playlist menuen.
48
Menu med titel- og kapitelliste (Fortsat)
Video
I Title List-visningen kan du afspille, navngive og slette
titler.
Så snart en disk i video-mode er afsluttet, forandrer
Title List-billedet sig, og det eneste du kan gøre er at
vælge de titler, der skal afspilles.
1
Tryk på DISC MENU/LIST for at vise Title List.
Sletning af en titel
Video
Du kan slette titler optaget på disken, så længe den ikke
er afsluttet.
Advarsel
• Hvis du sletter en titel på en DVD-R disk, forsvinder
titlen fra Title List, men optagetiden forøges ikke.
• Når du sletter en titel på en DVD-RW disk, vil den
optagetid, der er tilbage, kun forøges, hvis det er den
sidste titel på disken.
1 Tryk på DISC MENU/LIST for at vise Title List.
v V b B for at vælge en titel, du ønsker at
2 Brug
slette og tryk på ENTER.
Tiile List-mulighederne vises i venstre side af Title
List-menuen.
v / V for at vælge en titel og tryk på
2 Brug
ENTER.
Title List-mulighederne vises i venstre side af Title
List.
3
Brug v / V for at vælge en mulighed og tryk på
ENTER for at bekræfte.
Play (afspil): Starter afspilning af den valgte titel.
v / V for at vælge ‘Delete’ og tryk på
3 Brug
ENTER for at bekræfte.
Bekræftelsesmeddelelsen for sletning vises.
b / B for at vælge ‘OK’, og tryk derefter
4 Anvend
på ENTER.
Det valgte kapitel eller den valgte titel slettes.
Når du har trykket på ENTER, vises den nye,
opdaterede menu.
trin 2-4 for at slette yderligere titler på
5 Gentag
Title List.
gentagne gange på RETURN (O) for at
6 Tryk
fjerne Title List.
Search
• Chapter: Flytter titlens kapitel menu.
• Time: Søgetid for, hvornår du ønsker titlens startpunkt.
(side 56)
Title Name (titelnavn): Redigerer titelnavnet (side
54).
Hvis disken allerede er afsluttet
Delete (slet): Sletter titlen på Title List.
skulle et skærmbillede som vist nedenfor fremkomme.
Dubbing: Kopierer titlen til et VHS-bånd.
gentagne gange på RETURN (O) for at
4 Tryk
komme ud af Title List.
49
BEARBEJDELSE
Bruge Titelliste menu
Menu med titel- og kapitelliste (Fortsat)
Bruge Titelliste menu
+RW
+R
Titelliste er der, hvor du kan se alle de optagede titler,
og hvor du kan slette titler og udføre andre ændringer
til diskens originale indhold. Du kan også afspille titler
direkte fra Titelliste menuen. Optageren skal være stoppet for at redigere vha. titelliste menuen.
1
Tryk på DISC MENU/LIST for at vise Titelliste
menuen
• Brug v / V tasterne for at vise den foregående/
næste side, hvis der er mere end 6 titler.
• For at forlade Titelliste menuen, tryk på
RETURN (O).
ip
Tryk på DISPLAY for at vise mere detaljeret
titelinformation for valgt titel.
Forsigtig +RW
z) , når Titelmenuen vises,
Hvis du trykker på REC (z
bliver den valgte titel slettet, hvorefter optagelse
med overskrivning indledes. (Se side 57 for mere
information.)
Bruge Kapitelliste-menuen
+RW
+R
på DISC MENU/LIST for at vise Titelliste
1 Tryk
menu.
Brug v V b B til at markere titlen, du ønsker,
2 for
at se Kapitelliste-menuen, og tryk så på
ENTER.
Titelliste mulighederne vises på venstre side af
menuen.
Brug v / V til at markere ‘Search-Chapter’ fra
3 Titelliste
options tryk så på ENTER.
Kapitelliste-menuen vises på TV skærmen.
at se Titelliste valgene, skal du markere den
2 For
titel, du ønsker, og tryk så på ENTER.
Titelliste mulighederne vises på venstre side af
menuen Title List.
v / V til at markere en mulighed, og tryk så
3 påBrugENTER
for at bekræfte.
Play: Starter afspilning af den valgte titel, undtagen
de skjulte kapitler.
Full Play: Starter afspilning af den valgte titel,
inklusive de skjulte kapitler.
Search
• Chapter: Flytter Kapitelliste menuen af titlen.
(referer til højre på denne side)
• Time: Søgetid for, hvornår du ønsker titlens startpunkt.
(side 56)
Delete: Sletter titlen. (side 53)
Protect: Beskytter mod uforsætlig optagelse,
redigering eller sletning af titlen.(side 55)
Edit: Vælger Edit options.
• Title Name: Redigerer titlens navn. (side 54)
• Divide: Deler en titel op i to titler. +RW (side 56)
• Hide (Show): Gemmer (eller viser) alle kapitler
inden for titlen.(side 55)
Dubbing: Kopierer titlen til et VHS-bånd.
4
Tryk på RETURN (O) gentagne gange for at
forlade Titelliste menu.
50
at se Kapitelliste mulighederne, skal du
4 For
vælge det kapitel, du ønsker, og tryk så på
ENTER.
Kapitelliste mulighederne vises på venstre side af
menuen.
v / V til at markere en mulighed, og tryk så
5 påBrugENTER
for at bekræfte.
Play: Starter afspilning af det valgte kapitel.
Title: Flytter til Titelliste menu af kapitlet. (referer til
venstre på denne side)
Combine: Kombinerer to kapitler i et. (side 54)
Hide (Show): Gemmer (eller viser) det valgte
kapitel. (side 55)
på RETURN (O) gentagne gange for at
6 Tryk
forlade Kapitel List menu.
Titel og kapitel redigering
Tilføjelse af kapitelmarkeringer
VR
+RW
+R
RAM
Du kan anbringe en kapitelmarkering hvor som helst i
en Playlist- eller Original-titel under optagelse eller
afspilning.
Når kapitlet er markeret, kan du bruge kapitelsøgningsegenskaben, så vel som at slette, kombinere og flytte
kapitler i Kapitelliste-Original eller Kapitelliste-Playlist
menuen.
Titler, kapitler og dele
Titler i diskens Original-indhold består af et eller flere
kapitler. Når du indsætter en titel i Playlist’en, vises
også de kapitler, der hører under denne titel. Med andre
ord opfører kapitler i Playlist’en sig nøjagtigt ligesom
kapitlerne på en DVD-videodisk.Dele er afsnit af
Original- eller Playlist-titler. Du kan tilføje eller slette dele
fra Original- og Playlist-menuen. Ved tilføjelse af et kapitel eller en titel til Playlist’en oprettes der en ny titel
bestående af et afsnit (dvs. et kapitel) af en Original
titel. Sletning af en del fjerner en del af en titel fra
Original- eller Playlist-menuen.
Advarsel
• Ved redigering vha. funktionerne Delete (slette), Add
(tilføje) og Move (flytte), bliver start- og slutbilledet
måske ikke helt i overensstemmelse med det indstillede start- og slutpunkt.
• Under afspilning fra Playlist’en kan der forekomme en
kort pause mellem de redigerede steder. Dette er ikke
en fejl.
Anmærkning
Kapitelmarkeringer indsættes automatisk med bestemte
intervaller. Du kan ændre dette interval i den indledende
opsætningsmenu (Initial Setup) (se Automatisk
kapitelmarkering (Auto Chapter) på side 27).
1 Afspil titlen.
på CHP. ADD ved det punkt, hvor du ønsker
2 Tryk
at starte et nyt kapitel.
Et kapitelmarkeringsikon vises på tv-skærmen.
• Du kan også indsætte kapitelmarkeringer under
optagelsen.
Ændring af titelbogmærker
VR
+RW
+R
RAM
Hver titel i Titelmenuen vises med et bogmærke i form
af et billede, der er taget fra begyndelsen af den
pågældende titel eller kapitel.
Hvis du foretrækker det, kan du vælge et andet
stillbillede fra titlen.
1 Afspil titlen.
på THUMBNAIL (Miniaturebillede) for at få
2 Tryk
det aktuelt viste billede til at være det billede,
der bliver vist i menuen Titelliste.
Det still-billede, som du vælger, bliver vist i menuen
Titelliste.
ip
Man kan også ændre miniaturebilledet af titlen på
kapitellistemenuen i DVD-RW og DVD-RAM diske i
VR-tilstand. Vælg et kapitel på Kapitelliste-Original eller
Kapitel List-Playlist menuen, og tryk så på THUMBNAIL.
Thumbnail billedet af titlen, som inkluderer kapitlet,
ændres.
51
BEARBEJDELSE
Når du redigerer i Original (Liste over diskens indhold),
ændres diskens faktiske indhold. Hvis du for eksempel
sletter en titel eller et kapitel fra Original-indhold (titel
eller kapitel), så bliver denne titel eller dette kapitel slettet fra disken, og der frigøres ekstra optagetid.
Når du derimod redigerer Playlist, ændrer du ikke
diskens indhold. Når du for eksempel sletter en titel fra
en Playlist, fortæller du bare optageren, at den ikke skal
spille denne titel; der slettes rent faktisk ikke noget fra
disken.
Titel og kapitel redigering (Fortsat)
Udarbejdelse af ny Playlist
VR
RAM
Brug denne funktion til at tilføje en original titel eller
kapitel til afspilningslisten. Når dette gøres, lægges hele
titlen eller kapitlet ind i afspilningslisten (man kan slette
dele, der ikke behøves, senere — se sletning af en original titel/kapitel eller titel/kapitel fra afspilningslisten på
side 53).
Titlen vises på Playlist’en i sin helhed med kapitelmarkeringer som på Original. Hvis du imidlertid senere tilføjer
flere kapitelmarkeringer til Original’en, kopieres disse
ikke automatisk til Playlist-titlen.
Du kan tilføje op til 999 kapitler på én disk.
1
Tryk på DISC MENU/LIST gentagne gange for at
vise Titelliste-Original menu.
Hvis du ønsker at vise Kapitelliste-Original menuen,
skal du referere til “Bruge Kapitelliste-Original
menu” på side 47.
Tilføjelse af en endnu en titel/
yderligere kapitler til Playlist’en
VR
RAM
Du kan tilføje en Original-titel eller -kapitel til en
Playlist-titel, selv om den/det allerede er registreret.
1
Tryk på DISC MENU/LIST gentagne gange for at
vise Titelliste-Original menu.
Hvis du ønsker at vise Kapitelliste-Original menuen,
skal du referere til “Bruge Kapitelliste-Original” på
side 47.
en Original-titel eller -kapitel, der skal
2 Vælg
indsættes på Playlist’en, og tryk på ENTER.
Mulighederne på Original-menuen vises i venstre
side af skærmen.
v / V til at vælge ‘Playlist Add’ blandt
3 Brug
mulighederne på Original-menuen, og tryk på
ENTER.
en titel eller et kapitel på Original-menuen,
Vælg en Titelliste-Playlist, som allerede er
2 Vælg
der skal sættes på Playlist’en, og tryk på
4
registreret, til at indsætte en titel eller et kapitel,
ENTER.
og tryk så på ENTER.
Original-mulighederne (titel eller kapitel) vises i
venstre side af Original-menuen.
v / V til at vælge ‘Playlist’ blandt Original3 Brug
mulighederne og tryk på ENTER.
‘New Playlist’ (ny playlist), og tryk på
4 Vælg
ENTER.
Den nye titel vises på den opdaterede Playlist. Alle
Titlen eller kapitlet vises på den opdaterede
Playlist-menu.
titlens kapitler føjes til Playlist’en.
trin 1-4 for at tilføje endnu en titel eller
5 Gentag
et kapitel til Playlist’en.
på RETURN (O) for at forlade, eller DISC
6 Tryk
MENU/LIST for at gå tilbage til TitellistenOriginal menu.
52
Titel og kapitel redigering (Fortsat)
Sletning af Titel/Kapitel
Sletning af en del
Når du sletter en titel eller et kapitel fra Playlist-menuen
på DVD-RW-diske formaterede i VR-mode, fjerner du
kun titlen eller kapitlet fra playlisten. Titlen eller kapitlet
forbliver i Original-menuen.
Du kan slette en del, som du ønsker fjernet fra titlen.
Hvis du vælger at slette en titel eller et kapital fra menuen Original titelliste eller Original kapitelliste, så slettes
titlen eller kapitlet faktisk fra disken, og den resterende
tid, der er tilgængelig til optagelse, øges. Titler/kapitler,
der er slettet fra den Oprindelige, fjernes også fra
Afspilningslisten.
2
RAM
Tryk på DISC MENU/LIST gentagne gange for at
vise Titelliste-Original eller Titelliste-Playlist
menuen.
Brug v V b B for at vælge en titel, du ønsker at
slette, og tryk på ENTER.
Valgmulighederne vises i venstre side af menuen.
Vælg ‘Delete Part’ (slet del) på menuen.
3 f.eks. hvis du vælger “Delete Part” på
Titelliste-Original menuen.
Bemærk
Det er ikke altid muligt at slette kapitler, der er under 3
sekunder.
1
på ENTER.
4 Tryk
Title Edit-menuen (Delete Part) vises på tv-skærmen.
‘Start Point’-ikonet lyser op.
På titellisten eller Kapitelliste-menuen, brug v V
b B til at markere et kapitel eller en titel, du
ønsker, for at slette, og tryk så på ENTER.
Mulighederne vises på venstre side af skærmen.
2 Vælg ‘Delete’-muligheden på menuen.
på ENTER for at bekræfte.
3 Tryk
Meddelelse om bekræftelse af sletningen vises.
b / B for at vælge ‘OK’ og tryk på ENTER.
4 Brug
Det/den valgte kapitel/titel slettes.
Når du har trykket på ENTER, vises den nye,
opdaterede menu.
går i gang - brug pause/step-knap5 Afspilning
pen, søgning og slowmotion for at finde
startpunktet.
trin 1 - 4 for at fortsætte med at slette på
5 Gentag
menuen.
Tryk på ENTER i startpunktet af det afsnit, du
6
ønsker at slette.
Tryk gentagne gange på RETURN (O) for at
‘End Point’-ikonet lyser op.
6 komme ud af menuen.
Delen vises på statusbjælken.
afspil, pauseknap, søg og slowmotion for
7 Brug
at finde slutpunktet.
Anmærkninger
• Ved DVD+RW-optagelse bliver den slettede titels navn
Tryk på ENTER i slutpunktet af det afsnit, du
ændret til “Deleted Title” (“Slettet titel”).
8
ønsker at slette.
• Hvis der er mere end to slettede titler, bliver de sammenlagt til en.
9
10
11
Du kan annullere det valgte punkt: Brug v / V for at
vælge ‘Cancel’-ikonet (Annuller) og tryk på ENTER.
Hvis du er færdig med at redigere, vælg ‘Done’ikonet (Færdig) og tryk på ENTER.
Meddelelse om bekræftelse af sletningen vises.
Brug b / B til at markere ‘OK’ tryk så på ENTER.
Den valgte del slettes fra titlen og Title List-Original
eller Titelliste-Playlist menuen vises.
Når redigeringen er færdig, trykkes på RETURN
(O).
Anmærkninger
Det er muligvis ikke muligt at slette kapitler, der er på
under 3 sekunder.
Denne funktion er ikke til rådighed for titler, der er
kortere end 5 sekunder.
53
BEARBEJDELSE
1
VR
Titel og kapitel redigering (Fortsat)
Navngivelse af en titel
VR
Video
+RW
+R
Sammenlægning af to afsnit
RAM
Du kan døbe titler uafhængigt.
1
2
På titellisten menu bruges v V b B til at vælge
titlen, du vil døbe, og tryk så på ENTER.
Mulighederne vises på venstre side af menuen.
Brug v/V for at vælge ‘Title Name’-muligheden
(titelnavn) og tryk på ENTER.
f.eks. hvis du vælger “Title Name” på TitellisteOriginal menuen.
VR
+RW
+R
RAM
Brug denne funktion til at samle to kapitler, der ligger
ved siden af hinanden.
Anmærkning
Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der kun er ét
kapitel i titlen, eller hvis højdepunktet findes i det første
kapitel.
1
På Kapitelliste-menuen, skal du markere det
andet kapitel af de to kapitler, du vil kombinere,
og tryk så på ENTER.
Kapitelliste mulighederne vises på venstre side af
menuen.
Brug v / V for at vælge ‘Combine’
2 (sammenlægge).
Sammenlægningsindikatoren vises mellem de to
kapitler, du ønsker at sammenlægge.
f.eks. hvis du vælger “Combine” på KapitellisteOriginal menuen.
et navn til titlen. Brug v V b B for at
3 Indtast
vælge en karakter og tryk på ENTER for at
bekræfte valget. Se trin 3 som vist på side 21
(Omdøbning af stationer).
OK, tryk på ENTER for at fastholde navnet
4 Vælg
og vend tilbage til den foregående skærmmenu.
gentagne gange på RETURN (O) for at
5 Tryk
komme ud af menuen.
Anmærkninger
• Navne kan indeholde op til 32 karakterer.
• For diske, der er formateret på en anden
DVD-optager, er udvalget af karakterer begrænset.
• Ved DVD-R-, DVD+R- eller DVD+RW-optagelse vises
det indtastede navn først på dvd-afspilleren, når
disken er blevet afsluttet.
på ENTER for at bekræfte.
3 Tryk
Når du har trykket på ENTER, vises den nye,
opdaterede menu.
trin 1 - 3 for at fortsætte med at
4 Gentag
kombinere fra menuen.
gentagne gange på RETURN (O) for at
5 Tryk
komme ud af menuen.
Anmærkninger
Denne funktion kan ikke fungere under nedenstående forhold.
• Hvis titlen kun indeholder et kapitel.
• Hvis der er oprettet to kapitler ved at slette en del af
en original titel.
• Hvis to kapitler er oprettet på basis af forskellige
titler.
• Hvis der er oprettet to kapitler ved, at et
afspilningskapitel er blevet flyttet.
54
Titel og kapitel redigering (Fortsat)
‘Protect’ muligheden i mulighederne.
3 Vælg
f.eks. hvis du vælger “Protect” på Titelliste menuen.
Flytning af et kapitel på Playlist
RAM
(DVD+RW/+R)
BEARBEJDELSE
VR
Brug denne funktion til at omgruppere afspilningsrækkefølgen for Playlist kapitlerne på Titellisten-Playlist menu.
1
Tryk på DISC MENU/LIST gentagne gange for at
vise Title List-Playlist menu.
For at vise Kapitelliste-Playlist menu, referer til
“Bruge Kapitelliste-Playlist” på side 48.
Anmærkning
Denne funktion findes ikke, hvis der kun er ét kapitel.
2 Vælg et kapitel fra Kapitelliste-Playlist menuen.
på ENTER for at bekræfte.
4 Tryk
Låsemærket vil vises på titlens thumbnail.
Tryk på ENTER.
3 Kapitelliste-Playlist
mulighederne vises på venstre
side af menuen.
Brug v / V for at vælge ‘Move’ (flyt) i Playlist4 mulighederne
og tryk på ENTER.
ip
Hvis du vælger en titel, som allerede er blevet beskyttet
på titellisten menu, kan du fjerne beskyttelsen ved at
markere “Unprotect” fra titellisten menu mulighederne.
Når du har gjort dette, kan du redigere og slette titlen.
Gem Titel/Kapitel
+RW
+R
Brug denne funktion til at gemme Titel/Kapitel på
titellisten eller Kapitelliste-menuen.
1
På titellisten eller Kapitelliste-menuen, brug
v V b B til at markere en titel eller kapitel, du
ønsker at gemme, og tryk så på ENTER.
Mulighederne vises på venstre side af skærmen.
v V b B for at vælge det sted, hvor du
Marker ‘Hide’ muligheden i valgene
5 Brug
ønsker at flytte kapitlet hen, og tryk på ENTER.
2
Når du har trykket på ENTER, vises den nye,
f.eks. hvis du vælger “Hide” på Titelliste menuen.
opdaterede menu.
trin 2 - 5 for at fortsætte med at flytte fra
6 Gentag
menuen.
gentagne gange på RETURN (O) for at
7 Tryk
komme ud af menuen.
Beskyt en titel
VR
+RW
+R
RAM
Brug denne funktion til at beskytte uforsætlig optagelse,
redigering eller sletning af titlen.
på DISC MENU/LIST for at vise Titelliste
1 Tryk
menu.
Brug v V b B til at markere en titel, du ønsker
2 atMulighederne
beskytte, og tryk så på ENTER.
vises på venstre side af skærmen.
på ENTER for at bekræfte.
3 Tryk
Kapitlets eller titlens miniature bliver nedtonet.
ip
Hvis du vælger en titel, som allerede er mat på Titelliste
menuen, kan du ‘vise’ den ved at markere “Show” fra
titellisten menu muligheder. Når du har gjort dette, kan
du se titlen.
55
Titel og kapitel redigering (Fortsat)
Del en titel op i to
Tidssøgning
+RW
Brug denne kommando til at splitte en titel op i to nye
titler.
1
På titellisten menu, vælg en titel, du vil dele, og
tryk så på ENTER.
Menu mulighederne vises på venstre side af skærmen.
2 Marker ‘Edit-Divide’ fra titelliste-menu valgene.
på ENTER, når ‘Divide’ valget fremhæves.
3 Tryk
Titelredigerings/opdelings-menuen (Title Edit-Divide
menu) vises og går i STOP-mode.
Du kan vælge titlens startpunkt.
1
Brug b / B / v / V for at vælge en titel på menuen Titelliste og tryk så på ENTER.
Valgmulighederne vises i venstre side i menuen.
valgmuligheden Time og tryk så på
2 Vælg
ENTER.
Eksempel: Titelliste (DVD-VR).
Nuværende billede
Den første
titels bogmærke
Den anden
titels bogmærke
Menuen Time Search vises på TV-skærmen.
afspil, pause, stop, søg og slowmotion for
4 Brug
at finde det punkt, hvor du ønsker at opdele
titlen.
Aktuelle
billede
“Divide” (“Del”) bliver markeret, så tryk på
5 Når
ENTER ud for stedet, hvor titlen skal deles.
Sluttidsp
unkt
Du kan slette opdelingspunktet ved at bruge v / V
for at vælge valgmuligheden 'Cancel' (annuller) og
så trykke på ENTER. Opdelingspunktet er slettet.
“Done” (“Afslut”), og tryk ENTER for at
6 Vælg
fiksere delingspunktet.
Titlen deles i to nye titler. Det kan tage op til fire
Starttid
Valgt tidspunkt
Valgt punkt
minutter at færdiggøre delingen.
Brug b / B for at finde det punkt, hvor du
3 ønsker
at starte.
Punktet øges med 1 minut pr. trin.
Hvis du trykker på b / B og holder den nedtrykket,
så øges punktet med 5 minutter pr. trin.
på ENTER for at starte ved det valgte
4 Tryk
punkt.
56
Overskriv optagelse
+RW
For at overskrive en ny videooptagelse til en tidligere
optaget titel, skal du følge disse trin. Denne egenskab
er ikke til rådighed DVD+R, som altid optager på
diskens slutning.
den indlæsningskilde, du vil optage
1 Vælg
(kanal, AV1-3, DV).
på DISC MENU/LIST for at vise titellisten
2 Tryk
menu.
ip
Du kan fjerne titelliste-menuen ved at trykke på
STOP (x).
Brug v V b B til at markere en titel, du vil
overskrive.
at afspille en titel, skal du markere den titel,
3 For
du ønsker, og tryk så på ENTER eller N (PLAY).
punkt.
Afspille dine optagelser på andre DVD
afspillere (færdiggøre en disk)
3
z) for at starte overskrivningsoppå REC(z
4 Tryk
tagelse.
Overskrivnings-optagelser startes fra titlens start
5
1 Isæt DVD+R eller DVD+RW disk, der er optaget.
på TITLE.
2 Tryk
Titelliste menuen vil vises som nedenfor.
Tryk på STOP (x) for at stoppe overskrivningsoptagelsen.
Den ny titel er oprettet og opdateret menu vises.
Anmærkninger
Denne funktion er ikke tilgængelig med en beskyttet
titel.
Hvis du overskriver med en optagelse, der er længere
end den aktuelle titel på den fuldt optagne disk, så
overskrives næste titel.
Hvis den næste titel er beskyttet, så stopper
overskrivningen ved titlens startpunkt.
Se titelliste menu vist på andre DVD
optagere eller afspillere
+RW
De fleste almindelige dvd-afspillere kan afspille afsluttede diske optaget i video-mode, afsluttede DVD+Rdiske eller DVD+RW-diske. Et lille antal afspillere kan
også afspille DVD-RW diske, der er optaget i VR måde,
færdiggjorte eller ej. Kontroller manualen, som er sendt
med den anden afspiller, for at checke hvilken slags
diske, den vil afspille.
Færdiggørelsen ‘ordner’ optagelserne, så disken kan
afspilles på en normal DVD afspiller eller computer
udstyret med et passende DVD-ROM drev.
Færdiggørelsen af en disk i videomåde opretter en
menuskærm til at navigere disken. Man kommer ind på
denne ved at trykke på DISC MENU/LIST eller TITLE.
For færdiggørelse af en disk, referer til “Disc
Finalize” på side 28.
+R
Du kan se Titelmenuen på en anden dvd-afspiller,
såfremt denne kan afspille DVD+RW- eller DVD+R-diske.
Anmærkninger
Uafsluttede DVD+RW-diske kan afspilles på
almindelige dvd-afspillere.
Redigeret indhold kan kun afspilles på almindelige
dvd-afspillere, når disken er blevet afsluttet.
Redigeret indhold kan ikke afspilles på almindelige
dvd-afspillere. (Skjul, sammenlægning af kapitler,
kapitelmarkering etc.)
57
BEARBEJDELSE
Tillægs-information
Liste over sprogkoder og landekoder
sprogkoder
Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: Diskaudio, diskundertekst,
diskmenu.
Sprog
Abkhazisk
Afar
Afrikaans
Albansk
Ameharic
Arabisk
Armensk
Assamesisk
Aymara
Azerbaijansk
Bashkir
Baskisk
Bengali; Bangla
Bhutansk
Bihari
Breton
Bulgarsk
Burmesisk
Hviderussisk
Cambodiansk
Catalansk
Kinesisk
Korsikansk
Kroatisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Esperanto
Estisk
Færøsk
kode
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
Sprog
Fiji
Finsk
Fransk
Frisisk
Galisisk
Georgisk
Tysk
Græsk
Grønlandsk
Guaransk
Gujarati
Hausa
Hebræisk
Hindi
Ungarsk
Islandsk
Indonesisk
Interlingua
Irsk
Italiensk
Japansk
Javanesisk
Kannada
Kashmirisk
Kazakh
Kirghisisk
Koreansk
Kurdisk
Laotisk
Latinsk
Lettisk
kode
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Sprog
Lingala
Litauisk
Makedonsk
Malagarisk
Malajisk
Malayalam
Maltesisk
Maori
Marathi
Moldavisk
Mongolsk
Nauru
Nepalesisk
Norsk
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Quechua
Rhaeto-Romansk
Rumænsk
Russisk
Samoisk
Sanskrit
Skotsk Gælisk
Serbisk
Serbokroatisk
Shona
Sindhi
kode
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Sprog
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Somalisk
Spansk
Sudanesisk
Swahili
Svensk
Tagalog
Tajik
Tamilsk
Tatar
Telugu
Thailandsk
Tibetansk
Tigrinya
Tonga
Tyrkisk
Turkmensk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Uzbekisk
Vietnamesisk
Volapyk
Walisisk
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
kode
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
landekoder
Vælg en områdekode fra denne liste.
Område
Kode
Afghanistan
AF
Argentina
AR
Australien
AU
Østrig
AT
Belgien
BE
Bhutan
BT
Bolivia
BO
Brasilien
BR
Cambodia
KH
Canada
CA
Chile
CL
Kina
CN
Colombia
CO
Congo
CG
Costa Rica
CR
Kroatien
HR
Den Tjekkiske Republik CZ
Danmark
DK
Ecuador
EC
Ægypten
EG
El Salvador
SV
58
Område
Kode
Etiopien
ET
Fiji
FJ
Finland
FI
Frankrig
FR
Tyskland
DE
Storbritannien
GB
Grækenland
GR
Grønland
GL
Heard- og McDonald- øerne HM
Ungarn
HU
Indien
IN
Indonesien
ID
Israel
IL
Italien
IT
Jamaica
JM
Japan
JP
Kenya
KE
Kuwait
KW
Libyen
LY
Luxembourg
LU
Område
Kode
Malaysia
MY
Maldives
MV
Mexico
MX
Monaco
MC
Mongoliet
MN
Marokko
MA
Nepal
NP
Nederlandene
NL
De Nederlandske Antiller AN
New Zealand
NZ
Nigeria
NG
Norge
NO
Oman
OM
Pakistan
PK
Panama
PA
Paraguay
PY
Philippinerne
PH
Polen
PL
Portugal
PT
Rumænien
RO
Den Russiske Føderation RU
Område
Kode
Saudi-Arabien
SA
Senegal
SN
Singapore
SG
Slovakiet
SK
Slovenien
SI
Sydafrika
ZA
Sydkorea
KR
Spanien
ES
Sri Lanka
LK
Sverige
SE
Schweiz
CH
Thailand
TH
Tyrkiet
TR
Uganda
UG
Ukraine
UA
Amerikas Forenede Stater
(USA)
US
Uruguay
UY
Uzbekistan
UZ
Vietnam
VN
Zimbabwe
ZW
Med fjernbetjeningen kan du regulere LG tv-apparatets
lydstyrke, aktivere tænd/sluk-knappen og betjene det
tilsluttede eksterne udstyr.
Betjening af andre tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan betjene dit tv ved hjælp af nedenstående
knapper.
Du kan også regulere lydstyrken på andre tv-apparater
end LG og aktivere deres tænd/sluk-knap. Det samme
gælder for eksternt udstyr. Hvis dit tv-apparat figurer på
nedenstående liste, skal du indtaste producentkoden.
1. Mens du holder TV POWER-knappen nede, skal
du trykke på de numeriske knapper for at vælge
dit tv-apparats producentkode (se skemaet
nedenfor).
2. Slip TV POWER-knappen.
Styringsknapper
ne til Tv’en
Kodenumre for tv-apparater, der kan
betjenes
Hvis listen indeholder mere end ét kodenummer, så
prøv at indtaste dem et ad gangen, indtil du finder det,
der passer til dit tv-apparat.
Producent
Ved at trykke på
Kan du
POWER
AV/INPUT
Tænde og slukke for tv’et.
Skifte mellem tv-apparatet og andet
eksternt udstyr.
PR/CH +/–
Skanne gennem de kanaler, der er
lagret i hukommelsen
VOL +/–
Regulere tv’ets lydstyrke.
Kodenummer
LG / GoldStar
1 (Standard), 2
Zenith
1, 3, 4
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
Anmærkninger
Alt afhængig af hvilket tv-apparat du har, er det muligt
at nogle af eller alle knapperne på apparatet ikke
fungerer, selv efter at du har indtastet den rigtige
producentkode.
Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
Når du skifter batterier i fjernbetjeningen, kan det
indtastede kodenummer blive erstattet af
standardindstillinger. Indtast det rigtige kodenummer
igen.
59
REFERENCE
Betjening af tv-apparatet med fjernbetjening
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, anbefales det at gennemgå nedenstående liste, inden serviceværksted kontaktes.
Symptom
Årsag
Løsning
Ingen strøm.
Netledningen er ikke tilsluttet.
Sæt netledningen rigtigt i stikkontakten.
Intet billede.
Tv’et er ikke indstillet til at modtage
optagerens udgangssignal.
Vælg den korrekte video input-mode på
tv-apparatet, så billedet fra optageren
vises på tv-skærmen.
Videokablet er ikke korrekt tilsluttet.
Tilslut videokablet korrekt.
Det tilsluttede tv-apparat er slukket.
Tænd for tv-apparatet.
Udstyret, der er tilsluttet med
audio-kablet, er ikke indstillet til at
modtage optagerens udgangssignal.
Vælg den rigtige input-mode på audio
receiveren, så du kan høre lyden fra
optageren.
Audio-kablerne er ikke korrekt tilsluttet.
Tilslut audio-kablet korrekt.
Strømmen til udstyret, der er tilsluttet
med audio-kablet, er afbrudt.
Tænd for udstyret, der er tilsluttet ved
hjælp af audio-kablet.
Audio-tilslutningskablet er beskadiget.
Sæt en ny i.
Afspilningsbilledet er
dårligt.
Disken er snavset.
Rens disken.
Optageren begynder
ikke at afspille.
Der er ikke sat en disk i.
Sæt en disk i. (T’jek om diskindikatoren
på displayet er tændt).
En disk, der ikke kan afspilles, er sat i.
Sæt en disk i, der kan afspilles. (Tjek
disktypen, farvesystemet og regionkoden).
Disken er vendt forkert.
Sæt disken i med den indspillede side
nedad.
Disken er ikke sat i inden for
afmærkningen.
Læg disken korrekt i diskskuffen inden
for afmærkningen.
Rens disken.
Ingen lyd.
Disken er snavset.
Klassifikationsniveauet er aktivt.
Annuller klassifikationsfunktionen eller
lav klassifikationsniveauet om.
Billedet fra det eksterne
udstyr er forvrænget.
Video-signalet fra det eksterne udstyr er
beskyttet mod kopiering.
Du kan ikke tilslutte via denne optager.
Tilslut udstyret direkte til tv-apparatet.
Nogle kanaler springes
over, når du bruger
v / V.
Billed- eller lydgengivelseskanalen er svag
eller mangler helt.
Kanalerne er ikke lagret i optageren.
Genopret kanaler. Se
“Programredigering” på side 20-21.
Antenne eller kabler er løse.
Fastgør tilslutninger eller udskift kabel.
Videokamera-billede
vises.
Videokamera-billede via
A/V indgang eller DV IN
til optageren vises ikke
på tv-skærmen.
Videokameraet er ikke tændt.
Tænd for videokameraet og brug det
korrekt.
DVD-optagerens INPUT SELECT er
ikke korrekt.
Brug AV/INPUT for at vælge indgang
(AV1, AV2, AV3, DV, etc.).
60
Fejlfinding (fortsat)
Årsag
Det er ikke muligt at
afspille en disk optaget
på denne optager på en
anden afspiller.
Det er ikke muligt at
optage, eller optagelse
giver ikke et godt
resultat.
Timer-optagelse er ikke
muligt.
Stereo Audio Record
(optagelse i stereo)funktion og/eller
Playback-funktion
findes ikke.
Fjernbetjeningen
fungerer ikke korrekt.
Løsning
Disken blev optaget i Video-mode.
Afslut disken (side 28).
Nogle afspillere vil end ikke afspille en
afsluttet disk, der er optaget i video-mode.
Ingen løsning.
Disken var optaget i VR-mode,
Den anden afspiller skal være
RW-kompatibel, for at den kan afspilles.
Diske, hvorpå der er optaget materiale,
der kun tillader kopiering én gang, kan
ikke afspilles på andre afspillere.
Ingen løsning.
Den resterende frie plads på disken er
ikke tilstrækkelig.
Brug en anden disk.
Kilden, som du forsøger at optage fra, er
beskyttet mod kopiering.
Du kan ikke optage kilden.
Når du indstiller optagekanalen, er kanalen
tunet ind på tv-apparatets egen tuner.
Når du optager på en disk i video-mode,
kan du ikke optage programmer, der
kun tillader kopiering én gang.
Vælg kanal på optagerens indbyggede
tv-tuner.
Brug en disk, der er formateret i VRmode, til materiale hvor kopiering kun er
mulig én gang.
Uret i optageren er ikke korrekt
indstillet.
Indstil uret korrekt. Se “Urindstilling” eller
“Manuel urindstilling” på side 22.
Timer er ikke programmeret korrekt.
Omprogrammer timer. Se
“Timer-optagelse” på side 43-44.
Indikatorlys for timer-optagelse tænder
ikke, efter at timeren er programmeret.
Omprogrammer timer.
Tv-apparatet fungerer ikke sammen
med stereo.
Ingen løsning.
Det transmitterede program er ikke i
stereo.
Ingen løsning.
Optagerens A/V Out jack-stik er ikke
tilsluttet tv-apparatets A/V In jack-stik.
Tilslut A/V. Stereo er kun mulig via A/V
udgang fra optager.
Optagerens Audio/Video Out er ikke indstillet til fremvisning på tv’et.
Vælg AUX eller A/V-kilde som
tv-indgang.
Optagerens tv-lydkanal er indstillet til
mono.
Indstil tv’ets lydkanal-mode til stereo.
Se side 41.
Fjernbetjeningen er ikke rettet mod fjernbetjeningssensoren på optageren.
Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på optageren.
Fjernbetjeningen befinder sig for langt
fra optageren.
Brug fjernbetjeningen inden for en
afstand af 7 m.
En forhindring befinder sig mellem
fjernbetjeningen og optageren.
Fjern forhindringen.
Batterierne i fjernbetjeningen er “flade”.
Skift batterierne.
Fugtkondensation
Fugtkondensation kan forekomme:
På steder hvor fugtkondensation kan forekomme:
• Når optageren flyttes fra et koldt sted til et varmt sted.
• Sørg for, at optageren altid er tilsluttet en stikkontakt
med vekselstrøm, og er tændt.
Dette modvirker kondensation.
• I ekstremt fugtige omgivelser.
• I tilfælde af kondensation ventes nogle få timer, så
DVD-optageren kan tørre, inden den tages i brug.
61
REFERENCE
Symptom
Tekniske specifikationer
Generelt
Krav til strømforsyning
Strømforbrug
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Driftstemperatur
Luftfugtighed
Tv-system
Optageformat
AC 200-240V, 50/60 Hz
24W
430 X 78,5 X 260 mm (w x h x d)
4.6 kg
5°C til 35°C
5 % til 90 %
PAL B/G, PAL I/I, SECAM D/K farvesystem
PAL
Laser
Semiconductor laser, bølgelængde 650 nm
Dobbelt azimut, 4 hoveder, helical skanning
PAL
System
Videohovedsystem
Signalsystem
Optagelse
Optage-format
Brændbare diske
Optagelsestid
Video-optageformat
Sampling-frekvens
Kompressionsformat
Audio optageformat
Sampling-frekvens
Kompressionsformat
DVD-VideoRecording, DVD-VIDEO
DVD-ReWritable, DVD-brændbare, DVD+ReWritable, DVD+Recordable,
DVD+Recordable (Double Layer), DVD-Random Access Memory
DVD (4,7GB): ca. 1 time (XP måde), 2 timer (SP måde), 4 timer (LP måde),
6 timer (EP måde), 11 timer (MLP måde)
DVD+R DL (8,5GB): Ca. 2 timer (XP måde), 3 timer 40 minutter (SP måde),
7 timer 10 minutter (LP måde), 9 timer (EP måde), 11 timer (MLP måde)
27MHz
MPEG 2
48kHz
Dolby Digital
Playback-funktion
Frekvensrespons
Signal-støj forhold
Harmonisk forvrængning
Dynamikområde
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz til 22 kHz, CD: 8 Hz til 20 kHz
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz til 44 kHz
Mere end 100 dB (AUDIO OUT forbindelse)
Mindre end 0,008% (AUDIO OUT forbindelse)
Mere end 95 dB (AUDIO OUT forbindelse)
Indgange
ANTENNA
VIDEO
AUDIO
DV
USB
IN
IN
IN
IN
IN
Antenne indgang, 75 ohm
1,0 Vp-p 75 ohm, synk. negativ, RCA jack-stik x 1 / SCART x 2
-6.0 dBm mere end 47 kohm, RCA jack-stik (L, R) x 1 / SCART x 2
4 ben (IEEE 1394 standard)
4-bens (USB 1,1-standard)
Udgange
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI video/audio udgang
Audio-udgang (digital audio)
Audio-udgang (optisk udgang)
Audio-udgang (analog audio)
SCART x 2
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk, Mini DIN 4-ben x 1
(C) 0,3 V (p-p) 75 Ω
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk, RCA jack-stik x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack-stik x 2
19 pin (HDMI standard, Type A)
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack-stik x 1
3 V (p-p), optisk forbindelse x 1
2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack-stik (L, R) x 1 / SCART x 2
Konstruktion og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
62
P/NO : MFL36995847
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement