LG RH387H,RH388H Instruktionsbogen

LG RH387H,RH388H Instruktionsbogen
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 1
DANSK
RH387H/RH388H/RH389H
RH397H/RH398H/RH399H
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 2
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, SKAL
MAN IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDENI
KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. SERVICE SKAL UDFØRES AF
KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.
Lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om
tilstedeværelsen af uisoleret “farlig spænding” der kan være af en sådan
størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker
med hensyn til elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om
tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i de vejledninger, der følger med udstyret.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK
STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Man skal ikke installere dette udstyr på et begrænset område så
som i en bogreol eller lignende møbel.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne.
Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i
kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt
beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at
produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader.
Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol
eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt
fabrikantens anvisninger.
FORSIGTIG: KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING I ÅBEN TILSTAND OG
NÅR BLOKERINGSANORDNINGEN ER
BRUDT. UNDGÅ EKSPONERING FRA
STRÅLEN.
FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem.
For at sikre en korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Hvis der kræves
vedligeholdelse af enheden, skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler.
Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end
de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering. For
at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserudstråling, hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.
2
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man
bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:
Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og
som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør
du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at
overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægkontakter, løse eller
beskadigede vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller
beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer
kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere
kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller
slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud
med en tilsvarende udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt
strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom
på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk
netstikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt,
skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et
produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske
direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat
vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle
opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du
med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
sundheden.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle
apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.
Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i EMC
Direktivet 2004/108/EF og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.
Repræsenteret i Europa af:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 3
Copyright
Optageudstyr bør kun anvendes til retmæssig kopiering, og det anbefales, at
du omhyggeligt kontrollerer definitionen af retmæssig kopiering i det område,
hvor du kopierer. Kopiering af copyright-materiale så som film eller musik er
forbudt, medmindre en lovlig undtagelse er givet hertil, eller der er givet samtykke hertil fra rettighedshaver.
Dette produkt bruger copyright beskyttelsesteknologi, som er beskyttet ved
hjælp af metodekrav af visse U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af Macrovision Corporation og øvrige rettighedshavere. Brug
af denne copyright beskyttelsesteknologi skal godkendes af Macrovision
Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og andre begrænsede
visningsanvendelser, medmindre andet er godkendt af Macrovision
Corporation. ‘Reverse engineering’ eller adskillelse er forbudt.
Meddelelse om åben kilde-software
Dette produkt inkluderer:
Freetype-bibliotek: Copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
Zlib kompressionsbibliotek udviklet af Jean-loup Gailly og Mark Adler.
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly og Mark Adler
Doubly Linked List (dobbelttilknyttet liste) givet i licens af Artistic license.
De kan downloade denne software fra http://freshmeat.net/projects/linklist/
FORBRUGERE BØR BEMÆRKE, AT DET IKKE ER ALLE HIGH DEFINITION TV-APPARATER, DER ER FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, OG AT DER DERFOR KAN VISE SIG ARTEFAKTER I BILLEDET.
HVIS DER OPSTÅR BILLEDPROBLEMER MED 625 PROGRESSIV SKANNING, ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER FORBINDELSE TIL
‘STANDARD DEFINITIONS’ UDGANGEN. HVIS DER OPSTÅR
SPØRGSMÅL MED HENSYN TIL VORT TV-APPARATS KOMPATABILITET
MED DENNE MODEL 625p HDD/DVD OPTAGER, SÅ BEDES MAN KONTAKTE VORT KUNDESERVICECENTER.
Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby og symbolet dobbelt-D
er Dolby Laboratories varemærker.
3
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 4
Indhold
Før start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Montering af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-13
Sådan betjener du USB flash-drev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Automatisk indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Sådan bruger du menuen Start (Home) . . . . . . . . . . . . . . . .15
Justering af INDSTILLINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-19
Sådan får du vist oplysninger om disken . . . . . . . . . . . .19-20
Sådan afspiller du en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21
Sådan afspiller du DivX® filmfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23
Sådan lytter du til musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Sådan får du vist et foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Sådan optager du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-28
Sådan redigerer du en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-31
Sådan dubber du en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Sprogkoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Områdekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Førend man tilslutter, betjener eller justerer dette produkt, skal
man have læst denne brugervejledning omhyggeligt og fuldstændigt igennem.
4
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 5
Før start
Diske, der kan optages på og afspilles
Denne enhed kan afspille og optage alle almindeligt anvendte DVD-typer. I tabellen herunder vises nogle specifikke kompatibilitetsforskelle afhængig af disktype.
HDD
DVD-R
HDD
-R
Overskrivelig
Ja
Nej
Formateringsmodus
(nye diske)
–
Redigering
Ja
Afspille på andre
afspillere
–
Symboler anvendt i
denne brugervejledning
DVD-RW
DVD-RAM
DVD+R
RAM
+R
+R
+RW
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Videomodus
Videomodus
VR-modus
Auto
Auto
Auto
Begrænset
Ja
Ja
Begrænset
Begrænset
Ja
-RWVR
-RWVideo
DVD+R(DL)
DVD+RW
Logoer
Anbefalede diske
–
Afspilleren skal være kompatibel med tilsvarende medier, og medierne skal være slutbehandlede.
Mitsubishi(8x,16x)
Verbatim(8x,16x)
Mitsubishi(4x)
Verbatim(4x)
JVC(4x)
Maxell(4x)
Mitsubishi(3x) Mitsubishi(8, 16x) Mitsubishi(2.4x, 8x) Mitsubishi(4x)
Maxell(5x)
Verbatim(8x,16x)
HP(4x)
Verbatim(4x)
Ricoh(4x)
Afspillelige diske
I tabellen herunder vises de filformater og medietyper, som kan afspilles på enheden.
Symboler anvendt i
denne brugervejledning
DVD
Audio-CD
DVD
ACD
Datadisk (DivX, JPEG, MP3 eller WMA)
DivX
JPEG
MP3
WMA
Logoer
Egenskaber
Diske, så som film,
der kan købes eller
lejes.
Musik-CD’ere eller CD- Diske, der indeholder DivX, JPEG, MP3 eller
R/RW’ere i musik-CD- WMA filer.
format, der kan købes.
5
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 6
Bemærkninger til diske
Restriktioner under kopiering
Afhængig af forholdene for optageudstyr eller selve CD-R/RW (eller
DVD±R/RW) disken, så er der nogle CD-R/RW (eller DVD±R/RW) diske, der
ikke kan afspilles på enheden.
Noget videomateriale er ‘kopiér-én gang’ beskyttet: Sådant materiale kan ikke
kopieres til HDD eller DVD. Du kan identificere ‘kopiér-én gang’ beskyttet materiale under afspilning ved at få vist diskoplysninger på-skærmen.
Klæb ikke forseglinger eller mærkater på nogen af diskens sider (hverken
den side med mærkat eller den side der er optaget på).
NTSC formatsignaler fra de analoge eller DV indgange optages ikke korrekt
med denne enhed.
Brug ikke CD’ere, der er asymmetrisk formet (fx hjerteformet eller ottekantet). Der kan opstå fejlfunktioner.
Videosignaler i SECAM format (fra den indbyggede TV-tuner eller fra de
analoge indgange) optages i PAL-format.
Afhængig af optagesoftware & slutbehandling kan nogle optagede diske
(CD-R/RW eller DVD±R/RW) måske ikke afspilles.
Om
symbolvisningen
DVD-R/RW, DVD+R/RW og CD-R/RW diske, der er optaget ved brug af en
PC eller en DVD- eller CD-optager kan muligvis ikke afspilles, hvis disken er
beskadiget eller snavset, eller hvis der er snavs eller kondens på enhedens
linse.
“
” vises muligvis på din TV-skærm under betjening og indikerer, at den
beskrevne funktion i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på dette specifikke medie.
Hvis du optager på en disk ved brug af en PC, selv om den optages i et
kompatibelt format, så er der tilfælde, hvor den ikke kan afspilles på grund af
de indstillinger af applikationssoftwaren, der blev brugt for at oprette disken.
(Få yderligere oplysninger hos din softwareudbyder).
På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionskode. Denne enhed kan
kun afspille DVD-diske, der har samme mærke som bag på enheden eller “ALL”
(alle).
Denne enhed kræver diske og optagelser som imødegår visse tekniske
standarder for at opnå optimal afspilningskvalitet. Allerede optagne DVD’ere
er automatisk indstillet til disse standarder. Der er mange forskellige typer
diskformater, der kan optages på (inklusive CD-R med MP3- eller WMAfiler), og disse kræver visse allerede eksisterende betingelser (se herover)
for at sikre kompatibel afspilning.
På de fleste DVD-diske er der en globus med ét eller flere tal på, der tydeligt
kan ses på omslaget. Dette tal skal matche med regionskoden på din
enhed, ellers kan disken ikke afspilles.
Hvis du forsøger at afspille en DVD med en anden regionskode end
enhedens, fremkommer meddelelsen “Incorrect region code. Can’t play
back” på TV-skærmen.
Kunder bør bemærke, at der kræves tilladelse til at downloade MP3/WMA
filer og musik fra internettet. Vores firma har ingen ret til at give en sådan
tilladelse. Tilladelse bør altid søges hos copyright owner (indehaveren af
ophavsretten).
Til
MP3/WMA
JPEG
DivX
HDD
DISC
-
-
-
Ja
DISC
HDD
Ja
Ja
Ja
Ja
USB-drev
HDD
Ja
Ja
Ja
-
*1 Titlen optages fra denne enhed.
6
Betjening af fjernbetjening
Ret fjernbetjeningen hen imod sensoren og tryk på knapperne.
Isætning af batteri i fjernbetjening
Tag batteridækslet, der sidder på bagsiden af fjernbetjeningen, af og isæt R03
(str. AAA) batterier hvor 3 og # vender korrekt.
Tilgængelighed af funktionen kopiering eller flytte
Fra
Regionskoder
Titel*
1
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 7
Fjernbetjening
a
a
AV/INPUT: Ændrer indgangskilden (tuner, AV1-3 eller DV
IN).
OPEN/CLOSE: Åbner og lukker diskbakken.
POWER: Tænder (ON) eller slukker (OFF) for enheden
DVD: Vælger enhedens modus til DVD.
HDD: Vælger enhedens modus til HDD.
AUDIO ( ): Vælger et lydsprog eller en lydkanal.
TITLE: Viser diskens titelmenu, hvis tilgængelig.
b
b
d
Indstilling af fjernbetjening til kontrol af TV
DISPLAY: Giver adgang til på-skærmen visning.
Du kan betjene dit TV med den medfølgende fjernbetjening.
Hvis dit TV er nævnt i skemaet herunder, så skal du indstille
den relevante fabrikantkode.
b / B / v / V (venstre/højre/op/ned): Bruges til at navigere
på-skærmen visningen.
d
HOME: Giver adgang til eller fjerner menuen HOME.
MENU/LIST: Giver adgang til en menu på en DVD-disk.
Skifter mellem menuerne Titelliste-Original ogTitellisteAfspilning.
c
REPEAT: Gentager en sekvens, kapitel, spor, titel, alle.
TIMESHIFT: Aktiverer pause i direkte TV/afspilning (tidsforskydning) for et direkte TV-program.
CLEAR: Fjerner et spornummer fra Programlisten.
0-9 talknapper: Vælger nummererede valgmuligheder i en
menu.
TV/DVD: Tryk herpå for at skifte mellem ‘TV-modus’, hvor
du får billede og lyd fra TV’ets tuner og ‘DVD-modus’, hvor
du får billede og lyd fra denne enhed.
TV-kontrolknapper: Du kan kontrollere lydniveau,
indgangskilde og strømkontakt på dit TV.
(ENTER): Bekræfter menuvalg.
Hold knappen TV POWER (tænd/sluk) nede samtidig med
at du indtaster fabrikantens kode til dit TV ved brug af
talknapperne (se tabellen herunder). Giv slip på knappen TV
POWER for at afslutte indstillingen.
PR/CH (v/V): Scanner op eller ned igennem huskede
kanaler.
Fabrikant
Kodenummer
LG / GoldStar
1 (standard), 2
RETURN (O): Fjerner alle på-skærmen visninger.
Zenith
REC(z): Starter optagelse. Tryk gentagne gange for at
indstille optagetiden.
MARKER: Vælger flere filer/titler på listen.
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
c
Hitachi
PLAY (N): Starter afspilning.
STOP (x): Stopper afspilning eller optagelse.
PAUSE/STEP (X): Midlertidig pause i afspilning eller
optagelse.
SCAN (m / M): Søg bagud eller fremad.
SKIP (. / >): Gå til næste eller forrige kapitel/spor/fil.
1, 3, 4
4
Afhængig af hvilket TV, du har, vil nogle eller alle knapper
måske ikke fungere på TV’et, selv efter at du har indtastet
den korrekte fabrikationskode. Når du udskifter batterierne i
fjernbetjeningen, vil det kodenummer, du har indtastet,
måske blive nulstillet til standardindstillingen. Indstil det
relevante kodenummer igen.
7
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 8
Hovedenhed
: Indikerer, når enheden er i tidsindstillet optagelse, eller når en tidsindstillet optagelse er programmeret.
RH387H/RH388H/RH389H
a
b
c
d
e f g hi j k
: Indikerer ur, total afspilningstid, udløbet tid, titelnummer, kapitel-/spornummer, kanal, osv.
e Sensor til fjernbetjening
Peg herpå med fjernbetjeningen.
l m
n
g x (STOP)
Stopper afspilning eller optagelse.
RH397H/RH398H/RH399H
a
b
f N / X (PLAY / PAUSE)
Starter afspilning.
Midlertidig pause i afspilning eller optagelse.
Tryk igen for at gå ud af pause-mode.
jc k
d
e fg hi
h z (REC)
Starter optagelse. Tryk gentagne gange for at indstille optagetiden.
i RESOLUTION
Indstiller udgangsopløsningen for HDMI og COMPONENT OUTPUT jackstikkene.
l m
n
- HDMI: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- COMPONENT: 576i, 576p
j DVD
Indstiller optagerens modus til DVD.
a 1 / I (knappen POWER )
Tænder (ON) eller slukker (OFF) for enheden
k HDD
Indstiller optagerens modus til HDD.
b Diskbakke
Isæt en disk her.
l USB Port
Tilslut et USB flash-drev.
c OPEN/CLOSE (Z)
Åbner eller lukker diskbakken.
m DV IN
Tilslut DV-udgangen fra et digitalt videokamera.
d Display
Viser enhedens aktuelle status.
n AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (venstre/højre))
Tilslut audio-/videoudgangen fra en ekstern kilde (lydsystem, TV/monitor,
VCR, videokamera osv.).
T/S: Indikerer tidsforskydningsmodus
REC: Enheden optager.
HDD: Enheden er i HDD-modus.
DVD: Enheden er i DVD-modus.
HDD b B DVD: Enheden dubber.
8
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 9
Montering af enheden
a Antenneforbindelse
Tilslut TV-antennen, der
modtager fra en jordsender, til ANTENNA IN
jackstikket på enheden.
b Antenneforbindelse til dit
TV
Tilslut den ene ende af
RF-kablet til ANTENNA OUT
jackstikket på enheden og
den anden ende til
ANTENNA IN jackstikket på
TV’et. Sender signalet fra
antenneindgangen til
tv'et/pc-skærmen.
c SCART-tilslutning
Tilslut den ene ende af scartkablet til AV1 SCART jackstikket på enheden og den
anden ende til det
tilsvarende IN jackstik på
TV’et. Med denne tilslutning
kan enheden modtage lydog videosignaler.
d Tilslutning af strømkabel
Tilslut strømkablet til AC IN
terminalen på enheden. Sæt
så strømkabletstikket i
vægstikkontakten.
9
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 10
Når du monterer enheden - kan du også gøre
sådan her
Komponenttilslutning
Tilslut den ene ende af komponent (Y PB PR) kablet til COMPONENT OUTPUT
jackstikket på enheden og den anden ende til COMPONENT INPUT jackstikket
på TV’et.
Tilslut den ene ende af lydkablerne (rød og hvid) til det analoge AUDIO OUTPUT jackstik på enheden og de andre ender til AUDIO INPUT jackstikket på
TV’et.
Digital lydtilslutning
Tilsluttes en forstærker/modtager, Dolby Digital/MPEG/DTS dekoder eller andet
udstyr med en digital indgang.
Tilslut den ene ende af de digitale lydkabler (COAXIAL eller OPTICAL) til det
digitale lydudgangs-jackstik (COAXIAL eller OPTICAL) på enheden og den
anden ende til det digitale lydindgangs-jackstik (COAXIAL eller OPTICAL) på
forstærkeren.
Hvis dit TV er et højdefinitions eller “digital parat” TV, så kan du muligvis drage
fordel af enhedens progressive skanningsudgang for den højest mulige
videoopløsning. Hvis dit TV ikke accepterer formatet progressiv skanning,
fremkommer billedet forvrænget med progressiv skanning.
Indstil opløsningen til 576p ved brug af knappen RES. på frontpanelet for at få
progressivt signal.
S-Video tilslutning
Tilslut den ene ende af S-Video kablet til S-VIDEO OUTPUT jackstikket på
enheden og den anden ende til S-VIDEO INPUT jackstikket på TV’et.
Tilslut den ene ende af lydkablerne (rød og hvid) til det analoge AUDIO OUTPUT jackstik på enheden og de andre ender til AUDIO INPUT jackstikket på
TV’et.
10
eller
Denne optager kan ikke udføre intern (2-kanals) dekodning af et DTS lydspor.
For at nyde DTS multikanals surround, så skal du tilslutte denne optager til en
DTS kompatibel modtager via én af denne optagers digitale audioudgange.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 11
HDMI tilslutning
Hvis dit TV ikke er udstyret med DTS dekoder, så skal du indstille valgmuligheden [DTS] til [OFF] på menuen Indstillinger (se side 17). For at
nyde DTS multikanals-surround skal du tilslutte denne enhed til en DTSkompatibel modtager via én af enhedens digitale lydudgange.
Hvis der er støj eller linjer på skærmen, så skal du kontrollere HDMIkablet.
Hvis du ændrer opløsningen, når enheden er tilsluttet til en HDMI-konnektor, kan det resultere i fejlfunktioner. For at løse problemet skal du
slukke for enheden og så tænde for den igen.
Når du tilslutter HDMI eller DVI kompatible enheder, skal du sørge for
følgende:
- Sluk for HDMI/DVI enheden og denne enhed. Herefter skal du tænde
for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så
tænde for denne enhed.
Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI OUTPUT jackstikket på enheden
og den anden ende til HDMI INPUT jackstikket på TV’et.
Optager
TV
Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du ændre opløsningen (576i, 576p,
720p,1080i eller 1080p) for HDMI udgangen ved at trykke på gentagne gange
på knappen RES. (OPLØSN.) .
- Den tilsluttede enheds videoindgang er korrekt indstillet til denne
enhed.
Om HDMI
- Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720 (1440) x 576i,
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p videoindgang.
HDMI (High Definition Multimedia Interface) understøtter både video og audio
på en enkel digitalforbindelse til brug sammen med DVD-afspillere, Set-Top
Boxes og andre AV-enheder.
HDMI blev udviklet for at give dig teknologierne af HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection). HDCP anvendes til at beskytte digitalt indhold, der
sendes og modtages.
HDMI er i stand til at understøtte standard, avanceret eller højdefinitions video
plus standard til multikanals surroundlyd-audio. HDMI-funktionerne inkluderer
ukomprimeret digitalvideo, en båndbredde på op til 5 gigabytes pr. sekund, ét
stik (i stedet for adskillige kabler og stik) og kommunikation mellem AV-kilden og
AV-enhederne så som DTV’ere.
HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker fra HDMI licensing LLC.
Bemærkning til HDMI-forbindelse
Hvis dit TV IKKE er i stand til at modtage 96 kHz samplingfrekvens, skal
du indstille valgmuligheden [Sampling Freq.] til [48 kHz] på menuen
Indstillinger (se side 17). Når du har foretaget dette valg, vil enheden
automatisk konvertere alle 96 kHz signaler til 48 kHz, således at dit system kan afkode dem.
Ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheder fungerer sammen med denne
enhed.
- Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP enhed.
Hvad er SIMPLINK?
Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV’et,
når enheden og LG TV’et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMItilslutningen.
•
Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV’et: Afspille,
Pause, Scanne, Springe over, Stoppe, Slukke for strømmen (off) osv.
•
Se TV’ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
•
Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.
Hvis dit TV ikke er udstyret med Dolby Digital og MPEG dekoder, så skal
du indstille valgmulighederne [Dolby Digital] og [MPEG] på menuen
Indstillinger (se side 17).
11
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 12
Sådan tilslutter du en PAY-TV/Canal Plus (betalings-TV/Kanal Plus)
dekoder
Billeder, der indeholder kopibeskyttelsessignaler, der forbyder enhver kopiering, kan ikke optages.
Du kan se eller optage PAY-TV/Canal Plus programmer, hvis du tilslutter en
dekoder (medfølger ikke) til enheden. Tag strømkablet til enheden ud af kontakten, når du tilslutter dekoderen. Du behøver ikke at tænde for enheden for at se
signalerne fra den tilsluttede tuner på TV’et.
Hvis du sender enhedens signaler via VCR, modtager du muligvis ikke et
klart billede på din TV-skærm.
Sørg for at tilslutte din VCR til enheden og dit TV i den rækkefølge, der er
vist herunder. For at se videobånd skal du se båndene gennem en anden linjeindgang på dit TV.
PAY-tv/Canal
Plus dekoder
SCART AV
For at se eller optage programmer
på PAY-TV/Canal Plus, skal du indstille valgmuligheden [AV2
Connection] til [Decoder] (se side
16) og indstille programmets valgmulighed [CANAL] til [Tændt] (On)
i menuen Indstillinger (side 14).
Hvis du tager strømkablet til
enheden ud, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede dekoder
Bagsiden af optageren
Sådan tilslutter du til AV2 DECODER jack-stikket
Tilslut en VCR eller lignende optageenhed til AV2 DECODER jack-stikket på
denne enhed. Du behøver ikke at tænde for enheden for at se signalerne fra
den tilsluttede tuner på TV’et.
VCR, Cable Box eller
Satellite Tuner osv.
Bagsiden af optageren
12
For at se eller optage kilden fra AV2
DECODER jackstikket, skal du indstille valgmuligheden [AV2
Connection] til [Others] (se side 16)
og indstille valgmuligheden [AV2
Recording] til [Auto], [CVBS], [RGB]
eller [S-Video] efter ønske (se side
18).
linjeindgang 1
linjeindgang 2
Når du optager til en VCR fra denne enhed, skal du ikke tænde
indgangskilden til TV’et ved at trykke på knappen TV/DVD på fjernbetjeningen.
Hvis du anvender en B Sky B tuner, skal du sørge for at tilslutte tunerens
VCR SCART jackstik til AV2 DECODER jackstikket.
Hvis du tager enhedens strømkabel ud, kan du ikke se signalerne fra den
tilsluttede VCR eller tuner.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 13
Sådan tilslutter du til AV IN 3 jackstikkene
Sådan betjener du USB flash-drev
Tilslut enhedens indgangsjackstik (AV IN 3) til audio/video ud jackstikkene på
din ekstra komponent ved brug af audio-/videokabler.
PÅ FJERNBETJENING
1. Isæt et USB flash-drev i USB porten:
–
2 Viser menuen HOME:
HOME
3 Vælg en hovedvalgmulighed:
bB
[MUSIC], [PHOTO] eller [MOVIE] valgmuligheden.
Jack-panel på den
ekstra komponent
(VCR, videokamera osv.).
4 Vælg valgmuligheden [USB]:
vV
5 Viser tilsvarende menuliste:
ENTER
For oplysninger om betjening af den enkelte fil
henvises der til de relevante sider.
Forsiden
af optageren
Når du bruger USB flash-drev - kan du også
Sådan tilslutter du et digitalt videokamera
Ved brug af det forreste panels DV IN jackstik er det muligt at tilslutte et DV-digital videokamera og digitalt overføre DV-bånd til DVD.
Brug et DV-kabel (medfølger ikke) for tilslutning af DV ind-/ud jackstikket på dit
DV videokamera til det forreste panels DV IN jackstik på denne enhed.
gøre sådan her
Sådan bruger du et USB flash-drev
Denne enhed kan afspille MP3/WMA/JPEG/DivX filer fra et USB flash-drev.
Sådan isætter du USB flash-drev – Sæt det helt lige i indtil det sidder på
plads.
Sådan fjerner du USB flash-drev - Træk forsigtigt USB flash-drev ud, når
det tilsluttede USB flash-drev er i brug.
Bemærkninger til USB flash-drev
DV digitalt videokamera
Forsiden af optageren
DV IN jackstikket er kun for tilslutning til et DV digitalt videokamera. Det er ikke
kompatibelt med digitale satellit-tunere eller D-VHS videoenheder. Hvis du tager
DV-kablet ud under optagelse, kan det resultere i fejlfunktion i noget af indholdet på det forbundne digitale videokamera.
Indholdet på disken eller HDD kan ikke fjernes eller kopieres til USB flashdrev.
Hold USB flash-drevet uden for børns rækkevidde. Hvis det sluges: Søg
straks læge.
Denne enhed understøtter kun et USB flash-drev med FAT16 eller FAT32
format.
USB flash-drev, der kræver yderligere software, understøttes ikke.
Denne enhed er kompatibel med flash type USB-enhed, der understøtter
USB 1.1.
Denne enhed understøtter muligvis ikke nogle USB flash-drev.
Fjern ikke USB flash-drevet under betjening (afspilning, kopiering,
osv.). Dette kan forårsage en fejlfunktion i enheden.
13
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 14
[Delete]: Slette den valgte kanal fra den programmerede kanalliste.
[Move]: Ændre rækkefølge af kanaler og de tilsvarende talknapper.
[Station Rename]: Ændre navn på den valgte kanal.
[Program Edit]: Ændre en kanals indstillinger manuelt.
Automatisk indstilling
Når du tænder for enheden første gang, indstiller
Oprindelig indstillings-guide automatisk sprog, ur og
kanaler.
1 Tænd for enheden:
Oprindelig indstillings-guide vises på skærmen.
PÅ FJERNBETJENING
Sådan redigerer du en kanal
POWER
Du kan ændre indstillingerne for en programmeret kanal ved at vælge valgmuligheden [Program Edit] i venstre side af skærmen kanalredigering.
2 Vælg sprog:
vV
3 Vælg det valgte sprog:
ENTER
4 Kontroller antennen og gå til næste trin:
ENTER
5 Vælg indstillings-modus til ur:
vV
6 Vælg den valgte indstillings-modus til ur:
ENTER
7 Indstil uret:
Dette trin er ikke tilgængeligt til Auto-modus
vVbB,
ENTER
8 Vælg land, hvor du anvender enheden:
vV
9 Vælg [Start] og kanalsøgning starter:
B ENTER
10 Luk den oprindelige indstilling:
ENTER
Ved automatisk indstilling - kan du også gøre
sådan her
Juster de programmerede kanaler
Tryk på HOME og brug så b B til at vælge valgmuligheden [Easy Menu] med.
Tryk på ENTER samtidig med at du har valgt [SETUP]. Menuen SETUP vises
på skærmen. Vælg [Program Edit] på valgmuligheden for andet niveau og tryk
så på B for at gå til tredje niveau. Tryk på ENTER samtidig med at du har valgt
valgmuligheden [Edit]. Skærmbilledet kanalredigering vises på skærmen.
Vælg den kanal, du ønsker at redigere, og tryk på ENTER. I venstre side af
skærmen er en menu med valgmuligheder fremhævet.
14
[PR]: Indikerer den valgte kanals position.
[Seek]: Søger automatisk efter en kanal. Søgningen stopper, når enheden
tuner ind på en kanal.
[Ch.] Ændrer kanalnummeret.
[MFT] Fintuner kanalen for at få et klarere billede.
[CANAL]: Indstiller kanalerne til dekoderen.
Du skal anvende denne indstilling for at se eller optage PAY-TV/Canal Plus
programmer.
[NICAM]: Indstiller kanalerne til NICAM-udsendelser.
[OK]: Bekræfter indstillingerne og går tilbage til menuen kanalliste.
Sådan indstiller du AV1 dekoder
Indstiller AV1 scart jack-stikket til modtagelse af kodede videosignaler. Med
denne valgmulighed kan enheden sende det kodede signal fra AV1 scart
jackstikket til AV2 (DEKODER) scart jackstikket til dekodning. Det dekodede
signal sendes så tilbage gennem AV2 (DEKODER) jackstikket, så du kan
optage eller se PAY-TV/Canal Plus programmer.
Tryk én gang på AV/INPUT samtidig med at skærmen kanalredigering vises.
Tryk på ENTER for at tænde for valgmuligheden og tryk igen på ENTER for at
slukke for den. Når der er tændt for denne valgmulighed, vises [Canal+] på
skærmen.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 15
Sådan bruger du menuen Start
Easy Menu
SETUP – Viser menuen SETUP. (side 15)
PÅ FJERNBETJENING
Rec Mode – Viser valgmuligheden [Rec Mode Set] i menuen SETUP. (page 18)
1 Viser menuen HOME:
HOME
2 Vælg en hovedvalgmulighed:
bB
Dubbing – Dubber en aktuelt afspillet titel fra en slutbehandlet DVD±R eller en
DVD-ROM titel uden kopibeskyttelse. (side 32)
3 Vælg en undervalgmulighed:
vV
4 Udfør den valgte valgmulighed
ENTER
5 Gå ud af menuen HOME:
HOME
Når du bruger menuen Start - kan du også
gøre sådan her
MOVIE
HDD – Viser menuen [Title List], der viser de optagede titler på HDD. (side 28)
HDD DivX – Viser menuen [Movie List], der viser DivX® filmfiler på HDD. (side
22)
DISC
– Viser menuen [Title List], der viser de optagede titler på disken. (side 28)
– Viser menuen [Movie List], der viser DivX® filmfiler på disken. (side 22)
– Afspiller DVD-videodisk (side 21).
USB – Viser menuen [Movie List] på USB Flash-drev. (side 22)
TV
HDD - Returnerer til visning af direkte TV i HDD-modus.
Hvis du trykker på knappen HDD på fjernbetjeningen, kan du også vælge
denne valgmulighed direkte.
DVD - Returnerer til visning af direkte TV i DVD-modus.
Hvis du trykker på knappen DVD på fjernbetjeningen, kan du også vælge denne
valgmulighed direkte.
Timer Record – Viser menuen [Timer Record]. (page 26)
Justering af INDSTILLINGER
PÅ FJERNBETJENING
1 Viser menuen HOME:
HOME
2 Vælg valgmuligheden [Easy Menu]:
bB
3 Vælg valgmuligheden [SETUP]:
V, ENTER
4 Vælg den ønskede valgmulighed i første niveau:
vV
5 Gå til andet niveau:
B
PHOTO
6 Vælg den ønskede valgmulighed i andet niveau:
vV
HDD – Viser menuen [Photo List], der viser fotofiler på HDD. (side 25)
DISC – Viser menuen [Photo List], der viser fotofiler på disken. (side 25)
USB – Viser menuen [Photo List], der viser fotofiler på USB Flash-drevet. (side
25)
7 Gå til tredje niveau:
B
8 Juster eller bekræft indstillingen:
v V, ENTER
9 Gå tilbage til forrige niveau:
b
MUSIC
HDD – Viser menuen [Music List], der viser musikfiler på HDD. (side 24)
DISC – Viser menuen [Music List], der viser musikfiler eller lydspor på disken.
(side 24)
USB – Viser menuen [Music List], der viser musikfiler på USB Flash-drevet.
(side 24)
Første niveau
Andet niveau
Tredje niveau
15
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 16
Når du justerer INDSTILLINGERNE - kan du
også gøre sådan her
Juster de generelle indstillinger
AV2 Connection – Du kan tilslutte en dekoder eller andre enheder til AV2
(DECODER) jackstikket på bagpanelet.
[Decoder]: Du skal vælge dette, når du tilslutter et PAY-TV eller en Canal
Plus dekoder til AV2 (DECODER) jackstikket på enheden.
[Others]: Du skal vælge dette, når du tilslutter en VCR eller lignende
optageenhed til AV2 (DECODER) jackstikket på enheden.
Video output format – Vælg en valgmulighed, der svarer til TV’ets tilslutningstype.
[YPbPr]: Når TV’et er tilsluttet til enhedens COMPONENT OUTPUT jackstik.
[RGB]: Når TV’et er tilsluttet til enhedens SCART jackstik.
Power Save mode – Vælger, om denne enhed er i strømspare-modus, når der
er slukket for strømmen. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig, når en tidsindstillet optagelse er indstillet.
Auto Programming – Denne valgmulighed scanner og indstiller automatisk de
tilgængelige kanaler.
[Land]: Vælger et land, hvor du kan betjene denne enhed. Hvis landet, du vil
indstille, ikke står på listen, skal du vælge [Others].
[Start]: Starter kanalscanning.
Program Edit– Med denne valgmulighed kan du tilføje kanaler og redigere
forudindstillede kanaler.
[Add Channel]: Tryk på v V for at vælge kanal og tryk på ENTER for at tilføje
den valgte kanal.
[Edit]: Viser skærmen med forudindstillet kanalliste og valgmuligheder for
kanalredigering. (side 14)
Clock Set– Uret skal være indstillet, før du kan bruge [Timer record].
[Auto]: Indstil kanalen, der udsender et klokkeslætsignal, hvorefter uret
automatisk vil blive indstillet.
[Manual]: Hvis der ikke findes en kanal, der udsender et klokkeslætsignal for
dit område, kan du indstille klokkeslæt og dato manuelt.
TV Aspect – Vælger billedforholdet for det tilsluttede TV.
[4:3 Letter Box]: Du skal vælge dette, når du tilslutter til et TV med standard
4:3 skærm og foretrækker et bredbillede med bånd øverst og nederst på
skærmen.
[4:3 Pan Scan]: Du skal vælge dette, når du tilslutter til et TV med standard
4:3 skærm og foretrækker et bredbillede på hele skærmen uden afsnit, der
ikke passer ind.
[16:9 Wide]: Du skal vælge dette, når du tilslutter til et TV med bredskærm.
16
[ON]*1: Der er slukket for displayet på frontpanelet, og det er kun signalerne
fra antenneindgangen, der sendes igennem, når der er slukket for (Off)
enheden.
[OFF]: Slukker for [Power Save Mode].
*1 Hvis du slukker for enheden samtidig med, at den modtager kodede signaler, så
fungerer strømsparefunktionen ikke.
Initialization – Du kan genindstille enheden til dens originale fabriksindstillinger
og formatere HDD.
[Factory Set]: Du kan nulstille enheden til dens fabriksindstillinger.
Nogle valgmuligheder kan ikke nulstilles (Rating, Password, og Area Code).
Menuen automatisk indstilling vises på skærmen efter fabriksindstillingerne.
[HDD format]: Alt, der er optaget på HDD, vil blive slettet.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 17
Juster indstillinger for sprog
Sample Freq. (Frekvens) – Vælger samplingfrekvens til lydsignalet.
[48 kHz]: Hvis det er en DVD med 96 KHz sampling, konverteres udgangen
til 48 kHz. Hvis din modtager eller forstærker IKKE kan håndtere 96 kHz signaler, skal du vælge [48 kHz].
[96 kHz]: De digitale lydsignaler udsendes i originalt samplingformat.
DRC (dynamisk områdekontrol) – Gør lyden klar, når der er skruet ned for
lydstyrken (kun Dolby Digital). Indstil til [On] til denne effekt.
Vocal – Indstilles til [On], når du blander Karaoke-kanaler til normal stereo.
Denne funktion er kun effektiv til multikanals Karaoke DVD’ere.
Juster låseindstillingerne
Display Menu – Vælg et sprog til menuen Indstillinger og på-skærmen visning.
Disc Menu/Audio/Subtitle – Vælg et sprog til menu/lyd/undertekst.
[Original]: Refererer til det originale sprog som disken blev optaget på.
[Others]: For at vælge et andet sprog skal du trykke på talknapperne og så
på ENTER for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i henhold til
sprogkodelisten på side 33. Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret,
skal du trykke på CLEAR for at slette tallene.
[OFF] (til disk-undertekst): Slå undertekst fra.
DivX Subtitle – Du kan vælge en sprogkode til DivX® undertekst.
Juster indstillinger for lyd
Dolby Digital / DTS / MPEG – Vælger digital lydsignaltype, når DIGITAL
AUDIO UDGANGS-jackstikket anvendes.
[Bitstream] – Vælg dette, når du tilslutter enhedens DIGITAL AUDIO OUTPUT-jackstik til en lydkomponent med en indbygget Dolby Digital, DTS eller
MPEG dekoder.
[PCM] (til Dolby Digital / MPEG) – Vælg dette, når du tilslutter enhedens
DIGITAL AUDIO OUTPUT-jackstik til en lydkomponent uden en indbygget
Dolby Digital eller MPEG dekoder.
[Off] (til DTS) – Vælg dette, når du tilslutter enhedens DIGITAL AUDIO OUTPUT-jackstik til en lydkomponent uden en indbygget DTS dekoder.
For at få adgang til valgmulighederne DVD rating, adgangskode eller
områdekode skal du indtaste den 4-cifrede adgangskode. Hvis du endnu ikke
har indtastet en adgangskode, så opfordres du til at gøre dette. Indtast en 4cifret adgangskode. Indtast den igen for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl,
når du indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette tallene.
Hvis du glemmer din adgangskode, kan du nulstille den. Viser menuen SETUP.
Indtast ‘210499’ og tryk på ENTER. Adgangskoden er nu blevet nulstillet.
DVD Rating – Vælg et DVD ratingniveau. Jo lavere niveau desto hårdere rating. Vælg[No Limit] for at deaktivere ratingen.
Set Password – Ændrer eller sletter adgangskoden.
[Change]: Indtast den nye adgangskode to gange efter at du har indtastet
den aktuelle adgangskode.
[Delete]: Slet den aktuelle adgangskode efter at du har indtastet den aktuelle
adgangskode.
Area code – Vælg en kode for et geografisk område som ratingniveau for
afspilningen. Dette fastsætter områdestandarderne, der skal bruges ved
bedømmelsen af DVD’ere, der er kontrolleret med forældrelås. Se
Områdekoder på side 33.
DivX Reg. Code– Vi forsyner dig med registreringskoden til DivX® VOD (Video
On Demand), der gør dig i stand til at leje og købe videoer ved brug af DivX®
VOD servicen. For yderligere oplysninger kan du besøge adressen
www.divx.com/vod.
Hvis du trykker på ENTER samtidig med, at ikonet [Vis] er fremhævet, kan du få
vist enhedens registreringskode.
17
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 18
Juster indstillingerne for optagelse
Record Mode Set – Vælg billedkvalitet til optagelse fra XP, SP, LP, EP eller
MLP. Se optagetidspunkt for hver modus på side 36.
[XP]: Højeste billedkvalitet.
[SP]: Standard billedkvalitet.
[LP]: En smule lavere billedkvalitet end [SP] modus.
[EP]: Lav billedkvalitet.
[MLP]: Den længste optagetid med den laveste billedkvalitet.
AV2 Recording – Vælger en måde til modtagelse af videosignaler til AV2
(DECODER) jackstikket. Billedet er ikke klart, hvis indstillingen ikke passer til
videoindgangssignaltypen.
[Auto]: Videoindgangssignalet vil automatisk følge videosignalet, der modtages.
[CVBS]: Modtager CVBS (sammensat) videosignaler.
[RGB]: Modtager RGB-signaler.
[S-VIDEO]: Modtager S-Video signaler.
Time Shift – Hvis du indstiller denne valgmulighed til [ON], kan denne enhed
automatisk bruge funktionen Tidsforskydning uden at trykke på knappen
TIMESHIFT. Tidsforskydningen starter 5 minutter efter, at TV tuner-modus er
startet.
Juster diskindstillingerne
Record Aspect – Denne valgmulighed indstiller optage-billedforholdet, så det
passer til materialet, du optager på DVD.
DV Record Audio – Du skal indstille denne, hvis du har et videokamera, der
anvender 32kHz/12-bit lyd tilsluttet til DV IN jack-stikket i det forreste panel.
Nogle digitale videokameraer har to stereospor til audio. Ét optages på det tidspunkt, hvor du optager, og det andet er til eftersynkronisering efter optagelse.
På indstillingen Audio 1 anvendes lyden, der blev optaget under optagelsen.
På indstillingen Audio 2 anvendes den eftersynkroniserede lyd.
TV Record Audio – Når du optager et tosproget program, skal du vælge lydkanal til optagelsen.
[Main+Sub]: Hovedsprog og undersprog
[Main]: Kun hovedsprog
[Sub]: Kun undersprog
Auto Chapter – Når du optager DVD, tilføjes der automatisk kapitelmærker for
hvert specificeret interval (5, 10 eller 15 min.).
Disc Format – Du kan initialisere en DVD ved at trykke på ENTER samtidig
med, at du har valgt [Start]. Menuen [Disc Format] vises. Enheden starter formateringen efter bekræftelse. Du kan vælge en modus mellem VR Video til
DVD-RW diske. Alt, der er optaget på DVD, vil blive slettet efter formatering.
Hvis du sætter en hel tom disk i, så initialiserer enheden automatisk disken. Se
“Formaterings-modus (ny disk)” på side 5 for flere oplysninger.
Finalize – Det er nødvendigt at slutbehandle, når du afspiller en disk, der er
optaget med denne enhed på andet DVD-udstyr. Hvor lang tid slutbehandlingen
tager, afhænger af diskens tilstand, optagelængde og antal titler.
[Finalize]: Menuen [Finalize] vises.
Enheden starter slutbehandlingen efter bekræftelse.
[Unfinalize]: Slutbehandlede DVD-RW diske kan blive ikke-slutbehandlede
efter bekræftelse i menuen [Unfinalize]. Efter ikke-slutbehandling, kan disken
redigeres og optages på igen.
18
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 19
Før slutbehandling skal du kontrollere egenskaberne mellem disktyper i tabellen
herunder.
Slutbehandlede DVD-RW diske kan blive ikke-slutbehandlede, så du kan redigere i eller optage på disken igen.
-RW
+R
+RW
RAM
-R
Når du først har slutbehandlet en disk, kan du ikke redigere eller optage noget som helst på den.
Diske slutbehandles automatisk, når de fjerens fra
enheden.
Slutbehandling er ikke nødvendig.
Disc Label – Med denne funktion kan du ændre diskens standardnavn til et
mere beskrivende navn. Dette navn vises, når du isætter en disk, og når du får
vist diskoplysninger på på-skærmen. Menuen Tastatur vises, når du trykker på
ENTER samtidig med, at du har valgt [Edit].
Disc Protect – Med denne funktion kan du undgå, at der ved et uheld optages,
slettes eller redigeres på diskene, når du indstiller valgmuligheden til [ON]. Det
er ikke muligt at beskytte DVD-RW, der er DVD-R og video-modus formaterede.
Sådan får du vist oplysninger om disken
PÅ FJERNBETJENING
1 Afspil disken, der er sat i enheden:
PLAY
2 Viser aktuelle afspilningsstatus:
DISPLAY
3 Viser afspilningsmenuen:
DISPLAY
4 Vælg et emne:
vV
5 Juster menuindstillingerne for afspilning:
bB
6 Gå ud af menuen diskafspilning:
DISPLAY
Når du får vist oplysninger om disken - kan du
også gøre sådan her
Sådan justerer du menuemnet afspilning
Du kan vælge et emne ved at trykke på vV og ændre eller vælge indstillingen
ved at trykke på b B.
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
Aktuel titel/spor/fil / Total antal titler/spor/filer
Aktuelt kapitel/total antal kapitler
Udløbet afspilningstid
Valgt lydsprog eller lydkanal
Valgt undertekst
Valgt vinkel/total antal vinkler
Valgt lydmode
19
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Sådan flytter du til en anden titel HDD
Page 20
Sådan får du vist oplysninger samtidig med at du ser TV
DVD ALL
Når en disk har mere end én titel, kan du gå til en anden titel.
Tryk to gange på DISPLAY under afspilning og vælg så titelikonet med v / V.
Tryk så på den relevante talknap (0-9) eller på b / B for at vælge et titelnummer.
Sådan starter du afspilning fra et valgt tidspunkt HDD
Samtidig med at du ser TV, kan du trykke på DISPLAY for at få vist oplysninger
på skærmen.
a
b
c
DVD ALL
DivX
Tryk to gange på DISPLAY under afspilning. Tidssøgningsfeltet viser den udløbne afspilningstid. Vælg tidssøgningsfeltet og indtast så den ønskede starttid i
timer, minutter og sekunder fra venstre til højre. Fx skal du indtaste “21020” og
trykke på ENTER for at finde en scene ved 2 timer, 10 min. og 20 sekunder.
Hvis du indtaster de forkerte tal, skal du trykke på b / B for at flytte understregningsbjælken (_) til det forkerte tal. Indtast herefter de korrekte tal.
Sådan vælger du et undertekstsprog DVD
DivX
Tryk to gange på DISPLAY under afspilning for at få vist menuen Afspilning.
Brug v V til at vælge valgmuligheden undertekst og brug så b B til at vælge
det ønskede undertekstsprog.
d
a Indikerer kanalnummer, stationens navn og lydsignal
(Stereo, Bilingual, Mono), der modtages af tuneren.
b Indikerer mediets navn og format.
c Indikerer optagemodus, ledig plads og statusbjælke for udløbet tid.
d Indikerer aktuelle dato og klokkeslæt.
Sådan får du visning fra en anden vinkel DVD
Hvis disken indeholder scener, der er optaget med forskellige kameravinkler, så
kan du skifte over til en anden kameravinkel under afspilningen.
Tryk to gange på DISPLAY under afspilning for at få vist menuen Afspilning.
Brug v V til at vælge valgmuligheden vinkel og brug så b B til at vælge den
ønskede vinkel.
Sådan vælger du lydmodus DVD ALL
DivX
Denne enhed kan producere en 3D surroundeffekt, der simulerer multikanals
lydafspilning fra to konventionelle stereohøjttalere i stedet for fra de fem eller
flere højttalere, der normalt kræves for at lytte til multikanalslyd i et Home
Theater System.
Tryk to gange på DISPLAY under afspilning for at få vist menuen Afspilning.
Brug v V til at vælge valgmuligheden lyd og brug så b B til at vælge den
ønskede lydmodus (3D SUR. eller NORMAL).
20
Sådan afspiller du en disk
PÅ FJERNBETJENING
1 Åbn diskbakken:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
2 Isæt en disk:
-
3 Luk diskbakken:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
4 Juster menuindstillingerne for disk:
Afhængig af disken vises diskmenuen muligvis
ikke på skærmen.
v V b B, ENTER
5 Starter afspilning:
N)
PLAY (N
6 Stopper afspilning:
x)
STOP (x
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 21
Når du afspiller en disk - kan du også gøre
sådan her
Sådan afspiller du en disk, der indeholder en menu DVD
Måske vises der først en menuskærm, efter at du har isat en DVD, som
indeholder en menu.
Brug knapperne b / B / v / V til at vælge titel/kapitel, du ønsker at se og tryk så
på ENTER for at starte afspilningen. Tryk på TITLE eller MENU/LIST for at gå
tilbage til menuskærmen.
DVD ALL
ACD
MP3
WMA
DivX
Tryk på SKIP (>) for at gå til næste kapitel/spor/fil.
Tryk på SKIP (.) for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle
kapitel/spor/fil.
Tryk kortvarigt to gange på SKIP (.) for at gå tilbage til forrige kapitel/spor/fil.
Pause i afspilning
Tryk på PAUSE/STEP (X) for at holde pause i afspilningen. Tryk på PLAY (N)
for at genoptage afspilningen.
Ramme-for-ramme afspilning HDD
Sådan reducerer du afspilningshastigheden HDD
DivX
DVD ALL
Når der er pause i afspilningen, kan du trykke på SCAN (m eller M) for at
afspille fremad eller tilbage i slowmotion. Du kan ændre de forskellige
afspilningshastigheder ved at trykke gentagne gange på SCAN (m eller M).
Tryk på PLAY (N) for at fortsætte afspilningen med normal hastighed.
Tryk gentagne gange på PAUSE/STEP (X) for at afspille ramme-for-ramme
afspilning.
Du kan køre billedet frem eller tilbage ramme-for-ramme ved at trykke gentagne
gange på b / B under PAUSE-modus.
DVD ALL
Tryk på TITLE for at få vist titelmenu eller diskmenu. Hvis den aktuelle DVD-titel
har en menu, så vil titelmenuen blive vist på skærmen. Ellers vil diskmenuen
måske blive vist.
Afspil igen og igen HDD
DVD ALL
ACD
MP3
ACD
DivX
Tryk på SCAN (m eller M) for at få hurtig afspilning fremad eller tilbage
under afspilning. Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved at
trykke gentagne gange på SCAN (m eller M). Tryk på PLAY (N) for at fortsætte afspilningen med normal hastighed.
WMA
Tryk gentagne gange på REPEAT for at vælge et emne, der skal gentages. Den
aktuelle titel, kapitel, mappe eller spor vil blive afspillet igen og igen. Hvis du vil
gå tilbage til normal afspilning, skal du trykke gentagne gange på REPEAT for
at vælge [OFF].
Sådan gentager du et specielt afsnit (A-B) HDD
DVD ALL
Hurtig afspilning fremad eller tilbage HDD
DVD ALL
Tryk på AUDIO og tryk så gentagne gange på b eller B for at høre et andet
lydsprog, lydspor eller kodningsmetode.
Sådan får du vist titelmenuen DVD
Springe over til næste/forrige kapitel/spor/fil
HDD
Sådan kan du lytte til anden lyd HDD
DVD ALL
ACD
Tryk på REPEAT for at vælge [A-] i starten af det afsnit, du vil gentage, og tryk
så på ENTER i slutningen af afsnittet. Det valgte afsnit vil blive gentaget konstant. Du kan ikke vælge et afsnit på under 3 sekunder.
For at gå tilbage til normal afspilning skal du gentagne gange trykke på
REPEAT for at vælge [OFF].
Hukommelse for sidste scene DVD
Denne enhed husker den sidste scene fra den sidste disk, som du har set. Den
sidste scene forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken fra afspilleren
eller slukker for enheden. Hvis du indlæser en disk med en scene i hukommelsen, vil scenen automatisk blive genfremkaldt.
21
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 22
Sådan afspiller du DivX® filmfiler
PÅ FJERNBETJENING
1 Viser menuen HOME:
HOME
2 Vælger valgmuligheden [MOVIE]:
bB
3 Vælger en valgmuligheder, der indeholder en DivX fil:
v V, ENTER
4 Vælger en filmfil i menuen:
vV
5 Afspiller den valgte filmfil:
PLAY
6 Stopper afspilningen:
STOP
Når du afspiller en DivX® filmfil - kan du også
gøre sådan her
Valgmuligheder i menuen Filmliste
I menuen skal du vælge filen, du vil vise, og trykke på ENTER. I venstre side af
skærmen vises der en menu med valgmuligheder.
DivX filkrav
Tilgængelig opløsningsstørrelse: 720x576 (B x H) pixel
DivX filtypenavne: “.avi”, “.divx”
Afspillelig DivX undertekst: “.smi”, “.srt”, “.sub (kun Micro DVD format)”,
“.txt (kun Micro DVD format)”
Afspilleligt Codec-format: “DIV3”, “MP43”, “DIVX”, “DX50”
Afspilleligt lydformat: “AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”
Sampling-frekvens: indenfor 8-48 kHz (MP3), indenfor 32-48kHz (WMA)
Bitrate: indenfor 8 - 320kbps (MP3), indenfor 32 - 192kbps (WMA)
CD-R format: ISO 9660 og JOLIET.
DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF Bridge format)
Maks. filer/diske: Mindre end 1999 (total antal filer og mapper)
Bemærkninger til DivX format
[Play]: Starter afspilningen af den valgte fil.
[Open]: Åbner mappen, og der vises en liste over filer i mappen.
[Delete]: Sletter filen(erne) eller mappen(erne) fra harddiskdrevet.
[Rename]: Redigerer filnavnet på HDD.
[Move]: Flytter den valgte fil(er) til en anden mappe på HDD.
[Copy]: Kopierer en fil(er) til en anden mappe på HDD.
Sådan får du vist oplysninger om filmfil
Tryk på DISPLAY for at få vist oplysningerne om den fremhævede fil på filmlisten.
22
Filnavnet på DivX underteksten skal være det samme som DivX filnavnet,
for at det kan blive vist på enheden.
Hvis undertekstfilen ikke vises korrekt, skal du ændre sprogkoden i valgmuligheden [DivX Subtitle]. (side 17)
Hvis antallet på skærmrammen er over 29,97 rammer pr. sekund, kører
denne enhed muligvis ikke normalt.
Hvis video- og lydstrukturen i en DivX-fil ikke er sammenflettet, så gå tilbage
til menuskærmen.
Hvis der er en kode, der er umulig at få vist i DivX filnavnet, vises den
muligvis som et “_” mærke.
Hvis en bitrate på en DivX fil på USB’en er på over 4Mbps, afspilles filen
muligvis ikke korrekt.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 23
Sådan vælger du flere filer eller mapper på listen
Sådan kopierer du fil(er) eller mappe(r) til HDD
Du kan ikke blot vælge en enkelt fil men også flere filer ved brug af knappen MARKER. Tryk på MARKER ved de ønskede filer for at vælge flere
filer.
Du kan kopiere fil(er) eller mappe(r) til HDD.
Sådan vælger du alle filer og mapper på den aktuelle liste
Hvis du vil vælge alle filer og mapper på listen, skal du trykke på CLEAR
ved en hvilken som helst fil eller mappe på listen. Tryk igen på CLEAR for
at fravælge filer og mapper.
Sådan navngiver du en fil eller mappe på HDD
Du kan navngive en fil eller mappe på HDD. Et navn kan være på op til 32
karakterer langt.
Vælg den fil(er) eller mappe(r), du ønsker at kopiere og tryk så på ENTER.
Vælg valgmuligheden [Edit] og tryk så på ENTER for at få vist undervalgmuligheder. Menuen [Copy] vises, når du trykker på ENTER samtidig med, at du
har valgt valgmuligheden [Copy]. Vælg det bibliotek, du vil kopiere over i.
Vælg valgmuligheden [Copy] og tryk så på ENTER for at starte kopieringen.
Sådan flytter du fil(er) eller mappe(r) til en anden mappe på HDD
Du kan flytte fil(er) eller mappe(r) til en anden mappe på HDD.
Vælg den fil eller mappe, du vil omdøbe, og tryk så på ENTER. Vælg valgmuligheden [Edit] og tryk så på ENTER for at få vist undervalgmuligheder. Menuen
Tastatur vises, når du trykker på ENTER samtidig med, at du har valgt valgmuligheden [Rename].
Vælg den fil(er) eller mappe(r), du ønsker at flytte og tryk så på ENTER. Vælg
valgmuligheden [Edit] og tryk så på ENTER for at få vist undervalgmuligheder.
Menuen [Move] vises, når du trykker på ENTER samtidig med, at du har valgt
valgmuligheden [Move]. Vælg det bibliotek, du vil flytte over til. Vælg valgmuligheden [Move] og tryk så på ENTER for at starte flytningen.
23
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 24
Sådan får du vist MP3/WMA filoplysninger
Sådan lytter du til musik
PÅ FJERNBETJENING
1 Viser menuen HOME:
HOME
2 Vælg valgmuligheden [MUSIC]:
bB
3 Vælger en valgmulighed, der indeholder musik:
v V, ENTER
4 Vælger musik i menuen:
vV
5 Afspiller den valgte musik:
PLAY
6 Stopper afspilningen:
STOP
Tryk på DISPLAY samtidig med at du har valgt den fil, du ønsker at få vist filoplysninger om. Hvis filen ikke har ID3-Tag oplysninger, vises meddelelsen [ID3Tag: None] på skærmen.
MP3/WMA lydfilkrav
Filtypenavne: “.mp3”, “.wma”.
Sampling-frekvens: indenfor 8 - 48 kHz (MP3), indenfor 32 - 48kHz (WMA)
Bitrate: indenfor 8 - 320kbps (MP3), indenfor 32 - 192kbps (WMA)
CD-R format: ISO 9660 og JOLIET.
DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF Bridge format)
Når du lytter til musik - kan du også gøre
sådan her
Valgmuligheder i menuen Musikliste
I menuen skal du vælge filen/sporet, du vil vise, og så trykke på ENTER.
I venstre side af skærmen vises der en menu.
Maks. filer/diske: Mindre end 1999 (total antal filer og mapper)
Sådan skaber du dit eget program
Du kan afspille indholdet i den rækkefølge, du ønsker, når du arrangerer rækkefølgen af musikstykkerne. Programmet slettes, når du går ud af skærmbilledet
[Music List].
Hvis du til tilføje eller slette et musikstykke(r) på programlisten, skal du trykke
på MENU/LIST for at få vist [Program List].
Vælg den ønskede musik fra [Music List] og tryk så på ENTER. Hvis du vil
vælge flere filer/spor, skal du trykke på MARKER ved hver af de ønskede
filer/spor. Vælg valgmuligheden Program Add] og tryk så på ENTER for at tilføje
de valgte filer/spor til [Program List]. Vælg et musikstykke på [Program List] og
tryk på PLAY for at starte den programmerede afspilning.
Sådan sletter du spor/filer fra Programlisten
Lyd-CD
MP3/WMA
[Play]: Starter afspilningen af den valgte fil/spor.
[Random]: Starter eller stopper tilfældig afspilning.
[Open]: Åbner mappen, og der vises en liste over filer i mappen.
[Delete]: Sletter filen(erne) eller mappen(erne) fra harddiskdrevet.
[Rename]: Redigerer filnavnet på HDD.
[Move]: Flytter den valgte fil(er) til en anden mappe på HDD.
[Copy]: Kopierer en fil(er) til en anden mappe på HDD.
[Program Add]: Tilføjer en fil(er)/spor til [Program List].
[Save]: Gemmer en [Program List], som du har arrangeret på HDD.
[Load]: Indlæser en gemt [Program List] på HDD.
24
For at slette et musikstykke fra programlisten skal du vælge det musikstykke, du
vil slette og så trykke på ENTER. I venstre side af skærmen vises der en menu
med valgmuligheder. Vælg valgmuligheden [Delete] og tryk så på ENTER for at
slette musikken fra listen.
Sådan gemmer du programlisten (kun HDD)
Denne enhed husker [Program List], som du har programmeret. Vælg en fil på
[Program List] og tryk så på ENTER. Vælg valgmuligheden [Save] og tryk så på
ENTER for at gemme [Program List].
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 25
Rotere et foto
Sådan får du vist et foto
Brug vV for at rotere fotoet samtidig med at det er vist i fuld skærm.
PÅ FJERNBETJENING
Sådan får du vist fotofiler som diasshow
1 Viser menuen HOME:
HOME
2 Vælger valgmuligheden [PHOTO]:
bB
For at vise fotos som diasshow i [Photo list] skal du vælge valgmuligheden
[Slide Show] i venstre side af skærmen og så trykke på ENTR. Menuen [Slide
Show] vises på skærmen. Indstil valgmuligheden [Object] og [Speed] og tryk så
på ENTER samtidig med, at du har valgt valgmuligheden [Start]. Enheden
starter diasshowet, når du har indstillet menuen.
3 Vælger en valgmulighed, der indeholder en fotofil:
v V, ENTER
4 Vælger et foto fra listen:
vVbB
5 Viser det valgte foto i fuld skærm:
PLAY
6 Går tilbage til fotolisten:
STOP
Når du får vist et foto - kan du også gøre
sådan her
Valgmuligheder i menuen Fotoliste
I menuen skal du vælge filen, du vil vise, og trykke på ENTER.
I venstre side af skærmen vises der en menu.
Valgmuligheden [Object]:
[Selected] Få vist diasshow kun med udvalgte filer.
Brug knappen MARKER til at vælge flere filer.
[All] Få vist diasshow med alle filer.
Valgmuligheden [Speed]:
Indstiller hastigheden på diasshowet til [Slow], [Normal] eller [Fast].
Sådan lytter du til musik under diasshowet
Du kan få vist fotofiler som diasshow samtidig med at du lytter til MP3/WMA
musikfiler på HDD. Tryk på ENTER samtidig med at du har valgt valgmuligheden [Simultaneous Music play] i menuen [Slide Show]. Menuen valg af musikfil
vises på skærmen. Tryk på MARKER ved de ønskede filer, der skal afspilles, og
tryk så på ENTER samtidig med, at du har valgt valgmuligheden [Start].
Enheden starter diasshowet, og der afspilles musik.
[Select All]: Vælger alle filer i det aktuelle bibliotek.
[Deselect All]: Fravælger alle filer.
Pause i diasshow
Tryk på PAUSE/STEP for at holde pause i diasshowet. Tryk på PLAY for at
genoptage diasshowet.
Fotofilkrav
[Full Screen]: Viser den valgte fil i fuld skærm.
[Open]: Åbner mappen, og der vises en liste over filer i mappen.
[Delete]: Sletter filen(erne) eller mappen(erne) fra harddiskdrevet.
[Rename]: Redigerer filnavnet på HDD.
[Move]: Flytter den valgte fil(er) til en anden mappe på HDD.
[Copy]: Kopierer en fil(er) til en anden mappe på HDD.
[Slide Show]: Viser menuen [Slide Show].
Filtypenavn: “.jpg”
Fotostørrelse: Mindre end 4MB anbefales
CD-R format: ISO 9660 og JOLIET.
DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF Bridge format)
Maks. filer/diske: Mindre end 1999 (total antal filer og mapper)
Springe over til næste/forrige foto
Bemærkninger til JPEG filer
Tryk på SKIP (. eller >) for at få vist forrige/næste foto samtidig med visning i fuld skærm.
Progressiv og databevarende komprimering af JPEG billedfiler understøttes
ikke.
Afhængig af størrelse og antal JPEG filer kan det tage adskillige minutter at
læse indholdet af medierne.
25
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 26
Sådan indstiller du en tidsindstillet optagelse
Sådan optager du
Følg anvisningerne herunder når du skal optage en
TV-kanal eller en anden kilde. Optagelsen fortsætter,
PÅ FJERNBETJENING
indtil mediet er fuldt, du stopper optagelsen eller hvis
optagestatus er mere end 12 timer.
1 Vælger optage-modus:
Du kan vælge en optage-modus i menuen
SETUP. (XP, SP, LP, EP eller MLP)
HOME,
v V b B,
ENTER
2 Selects a recording media:
HDD eller DVD
3 Vælger en kanal eller kilde, du vil optage fra:
PR/CH, AV/INPUT
4 Starter optagelse:
REC
5 Stopper optagelse:
STOP
Når du optager - kan du også gøre sådan her
Sådan ændrer du TV-lydkanal
Før du optager, kan du ændre lydkanalen på TV’et til stereo og tosproget
udsendelse. Tryk gentagne gange på AUDIO for at ændre lydkanalen. Den
aktuelle lydkanal vises på-skærmen. Når du optager en tosproget udsendelse,
skal du indstille valgmuligheden [TV Rec Audio] i menuen SETUP.
Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse
Med Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse kan du nemt foretage en optagelse af
en forudindstillet længde.
Når du først har trykket på REC, starter optagelsen. Tryk gentagne gange på
REC for at vælge en vis tidslængde. Hvert tryk på REC viser den øgede
optagetid på-skærmen. Du kan indstille Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse på
op til 240 minutter på HDD eller op til 720 minutter på DVD, afhængig af den
tilgængelige ledige plads.
26
Denne enhed kan programmeres til at optage op til 16 tidsindstillede programmer indenfor en måned. Uret skal være indstillet korrekt, før du indstiller en
tidsindstillet optagelse.
Tryk på HOME og vælg valgmuligheden TV. Tryk på v V for at vælge [Timer
Record] og tryk på ENTER for at få vist menuen [Timer record List]. Tryk på
v V for at vælge [New] og tryk på ENTER for at få vist menuen [Timer Record].
Juster hvert felt som beskrevet herunder ved brug af v V b B.
[Media]: Vælg et medie, der skal optages (HDD eller DVD).
[PR]: Vælg et husket programnummer eller en af de eksterne indgange, som
der skal optages fra. (Du kan ikke vælge DV indgang).
[Date]: Vælg en dato op til 1 måned frem.
[Start Time]: Indstil starttidspunktet.
[End Time]: Indstil sluttidspunkt.
[Repeat] Vælg en ønsket gentagelse (én gang, dagligt (man.-fre.) eller
ugentligt).
Tryk gentagne gange på REC for at indstille optage-modus (XP, SP, LP, EP eller
MLP) og tryk så på ENTER for at indstille en tidsindstillet optagelse. “Rec OK”
eller “OK” i feltet [Check] i menuen [Timer Record List] indikerer, at den tidsindstillede optagelse er korrekt programmeret.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 27
Sådan sletter du en tidsindstillet optagelse
Tidsforskydning
Du kan slette en tidsindstillet optagelse, før den tidsindstillede optagelse faktisk
starter. I menuen [Timer Record List] skal du vælge den tidsindstillede
optagelse, du vil slette, og trykke på CLEAR.
Med denne funktion kan du få vist titlen, du aktuelt optager på HDD. Når
optagelsen er mere end 15 sekunder lang, kan du trykke på PLAY og afspille
titlen, du aktuelt optager. Hvis du stopper afspilningen af titlen, går enheden
tilbage til den aktuelle optageposition.
Fejlfinding for tidsindstillet optagelse
Selv om tidsindstillingen er indstillet, så vil enheden ikke optage, når:
– Der er ingen disk isat, og der er ikke ledig plads på HDD.
– Der er isat en ikke-optagbar disk, og der er ikke ledig plads på HDD.
– Valgmuligheden [Disc Protect] er indstillet til [ON] i menuen Indstillinger, og
der er ikke ledig plads på HDD (se side 19).
– Enheden er i gang (optager, kopierer, sletter osv.).
– Der er allerede optaget 99 titler (DVD-RW, DVD-R), 49 titler (DVD+R,
DVD+RW) på disken, og der er allerede optaget 255 titler på HDD.
Du kan ikke indtaste et tidsindstillet program, når:
– En optagelse allerede er i gang.
– Det klokkeslæt, du forsøger at indstille, allerede er passeret.
– Der er allerede indstillet 16 tidsindstillede programmer.
Hvis to eller flere tidsindstillede programmer overlapper hinanden:
– Det første program har højeste prioritet.
– Når det første program slutter, så starter det senere program.
– Hvis to programmer er indstillet til at starte på nøjagtig det samme tidspunkt, så har det først indtastede program højeste prioritet.
Samtidig afspilning og optagelse
Du kan afspille andet indhold samtidig med, at du optager. Du skal blot trykke
på HOME og vælge det afspillelige indhold, du ønsker at få afspillet samtidig
med, at du optager. Du kan ikke afspille andet indhold, når du kopierer eller
dubber. DivX filer kan ikke afspilles samtidig med, at du optager. Når du optager
på en DVD, kan indholdet af DVD’en ikke afspilles.
Optage fra et videokamera
Du kan optage fra et digitalt videokamera til HDD ved at forbinde det med et
DV-kabel. Du kan også optage fra et digitalt videokamera, der er tilsluttet til DV
IN jack-stikket foran på enheden. Tryk gentagne gange på AV/INPUT for at
vælge DV-indgangen. Find det sted på videokameraets optagelse, hvor du
ønsker at påbegynde optagelsen fra og tryk så på REC for at starte optagelsen.
Afhængig af hvilket videokamera du har, så kan du bruge fjernbetjeningen til
denne optager til at kontrollere videokameraet ved brug af funktionerne STOP,
PLAY og PAUSE. Tryk på STOP for at afslutte optagelsen.
Sådan optager du fra en ekstern indgang
Du kan optage fra en ekstern komponent så som et videokamera eller VCR, der
er tilsluttet til enhver af optagerens eksterne indgange.
For hvert tryk på AV/INPUT ændres indgangskilden, som beskrevet herunder.
Sørg for at den komponent, du ønsker at optage fra, er korrekt tilsluttet til
enheden, før du optager fra en ekstern kilde.
Tuner: Indbygget tuner
AV1: AV1 scart jackstikket er monteret på bagpanelet
AV2: AV2 DECODER scart jackstikket er monteret på bagpanelet
AV3: AV IN 3 (VIDEO, LYD (V/H)) er monteret på frontpanelet
DV: DV IN monteret på frontpanelet
27
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 28
Sådan bruger du funktionen tidsforskydning
Med denne funktion kan du få pause i direkte TV eller spole direkte TV tilbage,
så du ikke går glip af noget som helst, hvis du bliver afbrudt under
udsendelsen.
Samtidig med at du ser en direkte udsendelse, skal du trykke på TIMESHIFT og
så trykke på PAUSE/STEP. Funktionen Tidsforskydning optager udsendelse, så
du kan se den på et senere tidspunkt. Men før du anvender denne funktion,
skal du sikre dig, at enheden er i HDD-modus.
Sådan redigerer du en titel
Ved brug af menuen Titelliste kan du redigere i
videoindholdet.
1 Vælger et optage-medie:
2 Viser menuen [Title List]:
PÅ FJERNBETJENING
HDD eller DVD
MENU/LIST
3 Vælger en titel, du vil redigere:
vVbB
Hvis du ikke har trykket på en knap i 6 timer, stopper tidsforskydningen
automatisk. Du kan bruge funktionerne ‘trick play’ (langsom, skanne osv.) under
tidsforskydning. Se Afspilningsfunktioner på side 21.
4 Viser en redigeringsmenu:
De viste valgmuligheder varierer afhængig af medietype.
ENTER
5 Vælger en menuvalgmulighed:
v V b B, ENTER
Du stopper tidsforskydningen ved at trykke på STOP og bekræfter ved at trykke
på ENTER. Du går nu tilbage til at se udsendelsen i realtid.
6 Går ud af menuen [Title List]:
RETURN
Spring til start eller slutning under tidsforskydning
Tryk på ENTER for at få vist statusbjælken under tidsforskydning. Tryk på b for
at hoppe til begyndelsen og B for at hoppe til slutningen af tidsforskydningen.
Når du redigerer en titel - kan du også gøre
sådan her
Udklips-optagelse
Om menuen Titelliste
Hvis du vil optage et tidsforskudt program som en titel, skal du trykke på REC
ved start- og slutpunktet for optagelsen. Statusbjælken for tidsforskydning
indikerer klippet, du vælger, med en rød stribe. Du kan vælge flere klip ved at
gentage denne vejledning. Klippene vil blive optaget, når du gå ud af funktionen
Tidsforskydning.
Tryk på MENU/LIST for at få vist menuen Titelliste. Afspilningen bør stoppes,
når du gør dette. Du kan også få adgang hertil ved brug af menuen START.
Vælg valgmuligheden [MOVIE], vælg så valgmuligheden [HDD] eller [DISK] og
tryk på ENTER. Hvis du redigerer en VR-modus disk, skal du trykke på
MENU/LIST for at skifte mellem menuen Original og Afspilningsliste.
Sådan bruger du funktionen Tidsforskydning automatisk
Hvis valgmuligheden [Time Shift] i menuen SETUP er indstillet til [ON], starter
tidsforskydningen automatisk, uden at du skal trykke på knappen TIMESHIFT I
HDD-modUS. Hvis du vil afslutte funktionen Tidsforskydning, skal du indstille
funktionen [Time Shift] til [OFF].
28
a
b
d
e
f
c
a Aktuelle medie.
b Indikerer optagemodus, ledig plads og statusbjælke for udløbet tid.
c Menuvalgmuligheder: For at få vist menuvalgmulighed skal du vælge en titel
eller et kapitel og så trykke på ENTER. De viste valgmuligheder varierer
afhængig af disktype.
d Aktuelt valgte titel.
e Miniaturebillede.
f Viser titelnavnet, optagedato og optagelængde.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 29
Før redigering
Kapitelsøgning HDD
Denne enhed har forskellige redigeringsvalgmuligheder til forskellige typer
diske. Før du redigerer, skal du kontrollere disktype og vælge den tilgængelige
valgmulighed til din disk.
Du kan vælge titlens startpunkt, når du søger efter et kapitel. Vælg titlen, du vil
søge efter, og tryk på ENTER. Vælg valgmuligheden [Chapter] i menuen
[Search] i venstre side af skærmen, og tryk på ENTER for at få vist menuen
[Chapter List].
Du kan nyde godt af avancerede redigeringsfunktioner med en VR modus formateret DVD (DVD-RW eller DVD-RAM). Du kan redigere enten den originale
optagelse (kaldet “original”) eller afspilningsoplysningerne, der er blevet oprettet
fra originalen (kaldet “Playlist”).
Redigeringer, foretaget på de originale titler, er endelige redigeringer. Hvis du vil
redigere en titel uden at redigere den originale titel, kan du oprette en
Afspilningsliste til redigeringsformål.
En Afspilningsliste (Playlist) er en gruppe afspilningstitler, der er oprettet fra den
originale titel til redigeringsformål.
Titler i diskens oprindelige indhold indeholder ét eller flere kapitler. Når du indtaster titlen på en disk i Afspilningslisten, så fremkommer alle kapitler i den titel
også. Med andre ord, kapitler i Afspilningslisten opfører sig præcis som
kapitlerne på en DVD-videodisk gør. Dele er afsnit af Oprindelige titler eller
Afspilningslistetitler. Du kan tilføje eller slette dele fra menuen Oprindelig og
Afspilningsliste. Hvis du tilføjer et kapitel eller en titel til Afspilningslisten, så
opretter dette en ny titel bestående af et afsnit (dvs. kapitel) af en oprindelig
titel. Hvis du sletter en del, så fjerner du en del af en titel fra menuen Oprindelig
eller Afspilningsliste.
Sådan tilføjer du kapitelmærker HDD
-RWVR
+RW
+R
RAM
-RWVR
-RWVideo
+RW
+R
-R
RAM
Brug v V b B til at finde kapitlet, du vil starte afspilningen af, og tryk så på
PLAY for at starte afspilningen.
Sådan opretter du en ny Afspilningsliste -RWVR
RAM
I Afspilningslisten kan du redigere eller omredigere en titel eller et kapitel uden
at ændre de originale optagelser. Brug denne funktion til at tilføje en original
titel eller kapitel til en ny Afspilningsliste eller til den allerede registrerede
Afspilningsliste.
Du kan oprette kapitler i en titel ved at indsætte kapitelmarkeringer ved de
ønskede punkter. Tryk på MARKER ved det ønskede punkt under afspilning
eller optagelse.
Ikonet for kapitelmærke vises på skærmen.
Vælg en original titel eller kapitel, som du ønsker at lægge over på
Afspilningslisten, og tryk så på ENTER.Vælg valgmuligheden [Playlist Add] og
tryk så på ENTER for at få vist menuen [Select PlayList]. Vælg en
Afspilningsliste-titel, som du ønsker at lægge den valgte originale titel eller kapitel over på, eller vælg [New PlayList] for at oprette en ny Afspilningsliste.
Kapitelmærkerne kan automatisk tilføjes med regelmæssige intervaller, når du
indstiller valgmuligheden [Auto Chapter] i menuen SETUP.
Sådan flytter du et Afspilningsliste-kapitel -RWVR
Sådan sletter du en titel eller et kapitel
Når du sletter en titel eller et kapitel i Afspilningslisten, så forbliver titlen eller
kapitlet stadig i Originalen. Men sletter du et kapitel eller en titel fra Originalen,
så fjernes titlen eller kapitlet, der blev slettet fra Originalen, også i
Afspilningslisten.
RAM
Brug denne funktion til at omarrangere afspilningsrækkefølgen af en
Afspilningslistetitel i menuen [Chapter List-Playlist]. Vælg valgmuligheden
[Move] i menuen i venstre side af skærmen [Chapter List-Playlist] og tryk på
ENTER. Brug v V b B til at vælge det sted, hvor du ønsker at flytte kapitlet hen
og tryk så på ENTER. Den opdaterede menu vises.
Vælg titlen eller kapitlet, du vil slette, og tryk på ENTER. Vælg valgmuligheden
[Delete] i menuen i venstre side af skærmen, og tryk på ENTER for at bekræfte.
HDD – Du kan slette flere filer med knappen MARKER. Tryk på MARKER ved
de ønskede filer for at vælge flere filer, og følg så vejledningen herover.
29
RH387H-P-BSWELLK_DAN
Tidssøgning HDD
6/20/08
-RWVR
1:17 PM
-RWVideo
+RW
Page 30
+R
-R
RAM
Du kan vælge titlens startpunkt, når du søger igennem varighedstiden. Vælg
titlen, du vil søge efter, og tryk på ENTER. Vælg valgmuligheden [Time] i menuen [Search] i venstre side af skærmen, og tryk på ENTER for at få vist menuen
[Search].
Sådan opdeler du en titel HDD
+RW
Brug denne funktion til at opdele en titel i to nye titler. Vælg titlen, du vil opdele,
og tryk på ENTER. Vælg [Divide] i valgmuligheden [Edit] i menuen i venstre
side af skærmen, og tryk på ENTER for at få vist menuen [Divide]. Find punktet, hvor du ønsker at opdele titlen med knapperne PLAY, SCAN, PAUSE/STEP
og tryk på ENTER samtidig med at du har valgt valgmuligheden [Divide]. På
afspilningsskærmen vises det opdelte punkt. Vælg valgmuligheden [Done] og
tryk på ENTER for at opdele. Du kan ikke vælge et opdelingspunkt på under 3
sekunder.
Sådan beskytter du en titel -RWVR
+RW
+R
RAM
Brug denne funktion til at beskytte en titel mod optagelse, redigering eller sletning ved en fejltagelse.Vælg titlen, du ønsker at beskytte, og tryk på ENTER.
Vælg valgmuligheden [Protect] i menuen i venstre side og tryk på ENTER.
Låsemærket vises på titlens miniaturebillede.
Brug b B til at finde det tidspunkt, hvor du ønsker at starte. For hvert tryk på
b B flytter du tidspunktet 1 minut, og hvis du trykker og holder b B nedtrykket,
flytter du tidspunktet 5 minutter. Tryk på ENTER for at se en titel på et valgt tidspunkt.
Sådan sletter du en del HDD
Sådan sorterer du titlerne HDD
Tryk på ENTER for at få vist valgmulighedsmenuen. Vælg valgmuligheden
[Sort] og tryk på ENTER for at få vist yderligere valgmuligheder. Her kan du
vælge at sortere titlerne efter [Date] (hvornår de blev optaget), [Title] (alfabetisk
rækkefølge) eller efter [Category] (sortere efter genre).
Sådan kombinerer du titler HDD
Med denne funktion kan du sammenflette den valgte titel med en anden titel.
Vælg en titel og tryk på ENTER. Vælg [Combine] i valgmuligheden [Edit] og
tryk så på ENTER. Vælg titlen, du ønsker at kombinere med den aktuelle titel,
og tryk på ENTER for at bekræfte.
Sådan skjuler du et kapitel eller en titel +RW
+R
Du kan springe over kapitler eller titler, der bliver afspillet, uden egentlig at
slette dem. Vælg et kapitel eller en titel, du vil skjule, og tryk på ENTER. Vælg
[Hide] i valgmuligheden [Edit] og tryk så på ENTER.
Hvis du vil gendanne den skjulte titel eller kapitel, skal du vælge den skjulte titel
eller kapitel og trykke på ENTER. Vælg [Show] i valgmuligheden [Edit] og tryk
så på ENTER for at gendanne den.
30
Hvis du vil fjerne beskyttelsen af titlen, skal du vælge den beskyttede titel og
trykke på ENTER. Vælg valgmuligheden [Unprotect] i menuen i venstre side og
tryk på ENTER for at fjerne beskyttelsen.
-RWVR
RAM
Du kan slette en del, som du ikke ønsker i titlen. Vælg titlen, du vil slette en del
af, og tryk på ENTER. Vælg [Delete Part] i valgmuligheden [Edit] i menuen i
venstre side af skærmen, og tryk på ENTER for at få vist menuen [Delete part].
Du kan finde punktet ved brug af knapperne PLAY, SCAN, PAUSE/STEP.
[Start Point]: Vælg startpunktet af den del, du vil slette, og tryk på ENTER.
[End Point]: Vælg slutpunktet af den del, du vil slette, og tryk på ENTER.
[Next Part]: Tryk på ENTER for at slette yderligere en del (kun HDD).
[Cancel]: Tryk på ENTER for at annullere den valgte del.
[Done]: Tryk på ENTER for at annullere den valgte del.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 31
Sådan navngiver du en titel
Når en titel optages på denne enhed, bliver titelnavnet navngivet med et nummer. Du kan ændre titelnavnet med denne funktion.
Kapitlerne, du ønsker at kombinere, er oprettet ved at du har slettet en del
af en original titel.
Kapitlerne, du ønsker at kombinere, er oprettet fra forskellige titler.
Ét af de afspilningsliste-kapitler, du ønsker at kombinere, er blevet flyttet.
Sådan bruger du menuen Disk
Når du bruger menuen Titelliste i DVD-modus, kan du bruge diskindstillingsfunktionerne uden at gå ind i menuen SETUP.
Vælg titlen, du vil ændre navnet på, og tryk på ENTER. Vælg valgmuligheden
[Rename] eller [Title Name] i menuen i venstre side af skærmen, og tryk på
ENTER for at få vist tastaturmenuen. Brug v V b B for at vælge et tegn og tryk
så på ENTER for at bekræfte dit valg i tastaturmenuen.
[OK]: Navngivningen er udført.
[Cancel]: Annullerer alle indtastede tegn.
[Space]: Indsætter et mellemrum ved markøren.
[Delete]: Sletter det foregående tegn ved markørens position.
Brug v V b B til at vælge valgmuligheden [Disk] på DVD titellistemenuen og
tryk så på ENTER for at få vist yderligere valgmuligheder.
Du kan bruge knapperne på fjernbetjeningen til at indtaste et navn med
PLAY (N): Indsætter et mellemrum ved markøren.
X (PAUSE/STEP): Sletter det næste tegn ved markørens position.
x (STOP), CLEAR: Sletter det foregående tegn ved markørens position.
. / >: Flytter markøren til venstre eller til højre.
MENU/LIST, DISPLAY: Ændrer tegnsættet på tastaturmenuen.
Tal (0-9): Indtaster det tilsvarende tegn ved markørens position.
Du kan aktivere en genre til en valgt titel på HDD. Når du har fremhævet et
tegn på tastaturmenuen, skal du blive ved med at trykke på b, indtil markøren
hopper tværs hen til feltet Genre. Vælg den ønskede genre og tryk på ENTER
for at vælge den. Det valgte genrenavn vises i nederste højre hjørne af titlens
miniaturebillede.
Sådan kombinerer du kapitler HDD
-RWVR
+RW
+R
RAM
Med denne funktion kan du sammenflette det valgte kapitel med et tilstødende
kapitel. Vælg et kapitel og tryk på ENTER. Vælg valgmuligheden [Combine] for
at få vist kombinationsindikatoren mellem kapitlernes miniaturebilleder. Tryk på
ENTER for at kombinere de indikerede to kapitler.
[Disc Format]: Formater den isatte disk (side 18)
[Finalize]: Slutbehandle den isatte disk (side 18)
[Unfinalize]: Ikke-slutbehandle den isatte disk (side 18)
[Disc Label]: Denne bruges ved indtastning af navn på disken. Dette navn
vises, når du isætter en disk, og når du får vist diskoplysninger på på-skærmen (side 19)
[Protect]: Bruges til at beskytte mod optagelse, redigering, sletning ved en
fejltagelse af den isatte disk (side 19)
[Unprotect]: Fjern beskyttelsesfunktionen.
Sådan overskriver du +RW
Du kan overskrive en ny videooptagelse på en optaget titel, der ikke er beskyttet. Vælg den TV-kanal eller indgangskilde, du vil optage fra. Tryk på
MENU/LIST for at få vist menuen Titelliste. Brug v V b B for at fremhæve
titlen, du vil overskrive, og tryk så på REC for at starte overskrivningen. For at
stoppe optagelsen, skal du trykke på STOP.
Hvis du overskriver med en optagelse, der er længere end den aktuelle titel på
den fuldt optagne disk, så overskrives næste titel. Hvis den næste titel er
beskyttet, så stopper overskrivningen ved titlens startpunkt.
Denne funktion er ikke tilgængelig under følgende forhold nævnt herunder.
Der er kun ét kapitel i titlen.
Det første kapitel er valgt.
31
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 32
Om ‘Fast’ kopiering
Sådan dubber du en titel
Ved brug af menuen Titelliste kan du dubbe videoindholdet.
PÅ FJERNBETJENING
1 Vælger et optage-medie:
HDD eller DVD
2 Viser menuen [Title List]:
MENU/LIST
3 Vælger en titel, du vil dubbe:
vVbB
4 Viser en redigeringsmenu:
ENTER
5 Vælger valgmuligheden [Dubbing]:
vV
6 Viser menuen [Dubbing]:
ENTER
7 Indstiller valgmuligheden [Rec mode]:
XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO eller Fast modus
vVbB
Kopiering mellem DVD og HDD er en fuldstændig digital proces, og derfor
involverer den intet tab af kvalitet i audio eller video.
Hermed kan du nemt og bekvemt kopiere med høj hastighed.
Når du kopierer fra HDD til DVD, så afhænger kopieringshastigheden af optagemodus og hvilken slags DVD-disk, du bruger. Hurtigkopiering er tilgængelig for
uredigerede, originale videotitler og er muligvis ikke muligt ved brug af diske,
der er initialiseret på en anden optager.
Når du dubber titlen fra HDD til VR-modus DVD-RW eller DVD-RAM, er [Fast]
modus ikke tilgængelig for en redigeret HDD-titel og Udklipsoptagelses-titel.
Kun tilgængelig når du kopierer VR-mode disk til HDD. Og hvis du dubber en
redigeret titel fra VR-modus DVD-RW eller DVD-RAM til HDD, kan du heller
ikke bruge [Fast] modus.
8 Fremhæver ikonet [Start]:
vV
Sådan dubber du flere titler fra HDD til DVD HDD
9 Starter dubbing:
ENTER
Du kan ikke blot vælge en enkelt titel men også flere titler ved brug af knappen
MARKER. Tryk på MARKER ved de ønskede titler for at vælge flere titler og
tryk på ENTER for at få vist menuen i venstre side af skærmen. Vælg valgmuligheden [Dubbing] i menuen i venstre side af skærmen, og tryk på ENTER for
at få vist menuen [Dubbing]. Tryk på v V b B for at vælge ikonet [Start] og tryk
så på ENTER for at bekræfte.
Sådan dubber du en titel, der aktuelt afspilles +R
-R
Med denne funktion kan du kopiere en enkelt titel til HDD i realtid. Når du begynder at kopiere, så springer afspilningen tilbage til begyndelsen af titlen og fortsætter så helt til slutningen af titlen, hvor optagelsen stopper automatisk.
Kopien vil blive lavet i optage-modus (XP, SP, LP, EP eller MLP), der aktuelt er
indstillet i menuen SETUP.
Når du dubber en titel - kan du også gøre
sådan her
Før dubbing
Du kan bruge kopifunktionerne på denne optager til følgende:
Tage sikkerhedskopi af vigtige optagelser, der er lagret på HDD, til en DVD.
Tage en DVD-kopi af en optagelse på HDD for at afspille den på en anden
afspiller.
Overføre video fra en DVD til HDD for at redigere i den.
Overføre redigeret video fra HDD til DVD.
32
Under afspilning af DVD skal du trykke på HOME for at få vist menuen START.
Vælg [Dubbing] i valgmuligheden [Easy Menu] og tryk på ENTER for at starte
dubbing. Valgmuligheden [Dubbing] i menuen START bliver kun aktiveret til en
titel fra en slutbehandlet DVD±R eller DVD-ROM titel uden kopibeskyttelse.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 33
Sprogkoder
Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Sprog
Afar
Afrikaans
Albansk
Ameharic
Arabisk
Armensk
Assamesisk
Aymara
Azerbaijansk
Bashkir
Baskisk
Bengali, Bangla
Bhutansk
Bihari
Breton
Bulgarsk
Burmesisk
Hviderussisk
Kinesisk
Kode
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Sprog
Kroatisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Esperanto
Estisk
Færøsk
Fiji
Finsk
Fransk
Frisisk
Galisisk
Georgisk
Tysk
Græsk
Grønlandsk
Guaransk
Gujarati
Kode
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Sprog
Hausa
Hebræisk
Hindi
Ungarsk
Islandsk
Indonesisk
Interlingua
Irsk
Italiensk
Javanesisk
Kannada
Kashmirisk
Kazakh
Kirghisisk
Koreansk
Kurdisk
Laotisk
Latinsk
Lettisk
Kode
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Sprog
Lingala
Litauisk
Makedonsk
Malagarisk
Malajisk
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavisk
Mongolsk
Nauru
Nepalesisk
Norsk
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Kode
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Sprog
Quechua
Rhaeto-Romansk
Rumænsk
Russisk
Samoisk
Sanskrit
Skotsk Gælisk
Serbisk
Serbokroatisk
Shona
Sindhi
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Spansk
Sudanesisk
Swahili
Svensk
Tagalog
Kode
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Sprog
Tajik
Tamilsk
Telugu
Thailandsk
Tonga
Tyrkisk
Turkmensk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Uzbekisk
Vietnamesisk
Volapyk
Walisisk
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Kode
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Områdekoder
Vælg en områdekode fra denne liste.
Område
Afghanistan
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Bhutan
Bolivia
Brasilien
Cambodia
Canada
Chile
Kina
Colombia
Congo
Kode
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Område
Kode
Costa Rica
CR
Kroatien
HR
Den Tjekkiske RepublikCZ
Danmark
DK
Ecuador
EC
Ægypten
EG
El Salvador
SV
Etiopien
ET
Fiji
FJ
Finland
FI
Frankrig
FR
Tyskland
DE
Storbritannien
GB
Grækenland
GR
Område
Grønland
Hong Kong
Ungarn
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Kenya
Kuwait
Libyen
Luxembourg
Malaysia
Kode
GL
HK
HU
IND
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Område
Maldiverne
Mexico
Monaco
Mongoliet
Marokko
Nepal
Holland
De Nederlandske Antiller
New Zealand
Nigeria
Norge
Oman
Pakistan
Panama
Kode
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Område
Paraguay
Philippinerne
Polen
Portugal
Rumænien
Den Russiske Føderation
Saudi-Arabien
Senegal
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Sydafrika
Sydkorea
Spanien
Kode
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Område
Sri Lanka
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Tyrkiet
Uganda
Ukraine
Amerikas Forenede
Stater (USA)
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Kode
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
33
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 34
Fejlfinding
Generelt
Der tændes ikke for strømmen.
b Sæt strømkablet korrekt ind i vægstikkontakten.
Der er intet billede.
b Vælg den relevante videoindgangsmodus på TV’et, således at billedet fra
enheden vises på TV-skærmen.
b Tilslut videoforbindelsen omhyggeligt.
b Kontroller, at [Video Output Format] i menuen SETUP er indstillet til det
korrekte emne, der svarer til din videotilslutning.
Der opstår billedstøj.
b Du afspiller en disk, der er optaget i et andet farvesystem end det i dit TV.
b Videosignalet fra den eksterne komponent er kopibeskyttet.
b Indstil den opløsning, som dit TV accepterer.
Kanalen findes ikke eller er ikke lagret.
b Kontrollér din antenneforbindelse.
Der er ingen lyd.
b Tilslut lydforbindelsen omhyggeligt.
b Ukorrekt indstilling af indgangskilde på forstærker eller ukorrekt tilslutning
af forstærker.
b Enheden er i scannings-, slowmotion- eller pausemodus.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.
b
b
b
b
34
Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.
Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.
Batterierne i fjernbetjeningen er flade.
Afspilning
Enheden begynder ikke at afspille.
b Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og
regionskode).
b
b
b
b
Placér disken med afspilningssiden nedad.
Placér disken korrekt i diskbakken indeni fremføringsguiden.
Rengør skiven.
Annuller funktionen Rating eller ændr rating-niveauet.
Kan ikke afspille en disk, der er optaget ved brug af denne enhed, på en
anden afspiller.
b Slutbehandle disken.
b Kontroller diskens kompatibilitet med afspilleren.
b Placér disken korrekt i diskbakken indeni fremføringsguiden.
b Diske, der er optaget med ‘kopiér-én gang’ materiale, kan ikke afspilles på
andre afspillere.
Vinklen kan ikke ændres.
b Flere vinkler er ikke blevet optaget på den DVD-video, der afspilles.
b Vinklen kan ikke ændres på de titler, der er optaget på denne enhed.
Undertekstsproget kan ikke ændres eller slukkes for.
b Undertekster er ikke blevet optaget på den DVD-video, der afspilles.
b Underteksten kan ikke ændres på de titler, der er optaget på denne
enhed.
Kan ikke afspille MP3/WMA/JPEG/DivX filer.
b Filerne er ikke blevet optaget i et format, som kan afspilles på enheden.
b Enheden understøtter ikke codec for DivX filmfilen.
b Opløsningen er højere end den, enheden kan understøtte.
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 35
Optager
Kan ikke optage eller optager ikke korrekt.
b Kontroller den resterende plads på disken.
b Kontroller, at kilden du forsøger at optage, ikke er kopibeskyttet.
b Der har muligvis været strømsvigt under optagelsen.
b Brug en VR-modus formateret disk til ‘kopiér-én gang’ materiale.
Tidsindstillet optagelse optager ikke korrekt.
b Uret er ikke indstillet til det korrekte klokkeslæt.
b Starttiden for tidsindstillet optagelse er overskredet.
b To tidsindstillede optagelser har muligvis overlappet hinanden, og i så fald
vil kun den første blive optaget fuldstændigt.
b Når du indstiller optagekanalen, skal du huske at indstille enhedens indbyggede tuner og ikke TV’ets indbyggede tuner.
Stereolydoptagelse og/eller afspilning sker ikke.
b TV’et er ikke stereokompatibelt.
b Udsendelsen er ikke i stereoformat.
b Enhedens A/V udgangsjackstik er ikke tilsluttet til TV A/V indgangsjackstikkene.
HDMI
Den tilsluttede HDMI-enhed viser intet billede.
b Forsøg at frakoble den og så forbinde HDMI-kablet igen.
b Forsøg at slukke for strømmen til HDMI-enheden og så tænde for den
igen.
b Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt til denne enhed.
b HDMI-kablet, du bruger, er fuldstændigt HDMI-kompatibelt. Hvis du bruger
Den tilsluttede HDMI-enhed udsender ingen lyd.
b Nogle HDMI-kompatible enheder udsender ikke lyd (se brugervejledningen, der fulgte med den tilsluttede enhed).
b Hvis dit TV IKKE er i stand til at modtage 96 kHz samplingfrekvens, skal
du indstille valgmuligheden [Sampling Freq.] til [48 kHz] i menuen
Indstillinger. Når du har foretaget dette valg, vil enheden automatisk konvertere alle 96 kHz signaler til 48 kHz, således at dit system kan afkode
dem.
b Hvis dit TV ikke er udstyret med Dolby Digital og MPEG dekoder, så skal
du indstille valgmulighederne [Dolby Digital] og [MPEG] på menuen
Indstillinger.
b Hvis dit TV ikke er udstyret med DTS dekoder, skal du indstille valgmuligheden [DTS] til [OFF] i menuen Indstillinger. For at nyde DTS multikanals-surround skal du tilslutte denne enhed til en DTS-kompatibel modtager via én af enhedens digitale lydudgange.
Sådan genindstiller du enheden (til standardindstilling)
Hvis du observerer nogen som helst af følgende symptomer.
Enheden er tilsluttet, men der kan hverken tændes eller slukkes for
strømmen.
Forreste panels display virker ikke.
Enheden kører ikke normalt.
Du kan genindstille enheden på følgende måde:
Tryk knappen POWER ned og hold den nedtrykket i mindst fem sekunder. Dette vil tvinge enheden til at slukkes; tænd igen for enheden.
Tag strømkablet ud, vent i mindst fem sekunder og sæt så stikket i igen.
et ikke-standard kabel, kan det resultere i, at der intet billede vises.
b Ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheder fungerer sammen med denne
enhed.
35
RH387H-P-BSWELLK_DAN
6/20/08
1:17 PM
Page 36
Afspilning
Specifikationer
Frekvens-svar
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Dimensioner (ca.)
Nettovægt (ca.)
Driftstemperatur
Betjeningsfugtighed
TV-system
Optageformat
Vekselstrøm 200-240V, 50/60 Hz
30W
430 X 49 X 275 mm (b x h x d) uden fod
4 kg
5°C til 35°C
5 % til 65 %
PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 farvesystem
PAL
Optagetid
Video-optageformat
Sampling-frekvens
Komprimeringsformat
Lydoptageformat
Sampling-frekvens
Komprimeringsformat
36
Indgange
ANTENNA IN
VIDEO IN
AUDIO IN
Optager
Optageformat
Medier, der kan optages
Signal-til-støj forhold
Harmoniforvrængning
DVD videooptagelse, DVD-VIDEO
HDD (RH387H/RH397H: 160GB,
RH388H/RH398H: 250GB,
RH389H/RH399H: 320GB), DVD-RW, DVD-R,
DVD+RW, DVD+R, DVD+R(Double Layer),
DVD-RAM
DVD (4,7GB): Ca. 1 time (XP modus),
2 timer (SP modus), 4 timer (LP modus),
6 timer (EP modus), 14 timer (MLP modus),
DVD+R DL (8,5GB): Ca. 3 timer
(XP modus), 3,8 timer (SP modus),
7,3 timer (LP modus), 9,1 timer (EP modus),
21 timer (MLP modus)
HDD (160/250/320GB, MPEG2 optagelse):
Ca. 43/66/85 timer (XP modus),
84/129/165 timer (SP modus),
164/251/323 timer (LP modus),
233/356/456 timer (EP modus),
477/729/935 timer (MLP modus),
27MHz
MPEG2
48kHz
Dolby Digital
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz til 22 kHz,
CD: 8 Hz til 20 kHz
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz til 44 kHz
Mere end 90 dB (AUDIO OUT stik)
Mindre end 0,02% (AUDIO OUT stik)
DV IN
USB IN
Antenne-indgang, 75 ohm
1.0 Vp-p 75 ohms, sync negative,
RCA jack x 1 / SCART x 2
2,0 Vrms mere end 47 kohms,
RCA jack-stik (V, H) x 1 / SCART x 2
4 pin (IEEE 1394 standard)
4 pin (USB 1.1 standard)
Udgange
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI video-/lydudgang
Lydudgang (digital lyd)
Lydudgang (optisk lyd)
Lydudgang (analog lyd)
1 Vp-p 75 Ω, sync negative, SCART x 2
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative,
Mini DIN 4-pin x 1(C) 0.3 V (p-p) 75 Ω
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x
1, (PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
19 pin (HDMI standard, Type A)
0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack-stik x 1
3 V (p-p), Optisk stik x 1
2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω,
RCA jack-stik (V, H) x 1 / SCART x 2
Tilbehør
Scartkabel (1), RF-kabel (1), fjernbetjening (1), batteri (1)
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement