LG BB4330A Owner's manual

LG BB4330A Owner's manual
BRUGERVEJLEDNING
Network 3D Blu-ray™
Sound Bar
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener
enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
2
Sådan kommer du i gang
Oplysninger om
sikkerhed
1
Sådan kommer du i gang
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR
UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Lynet i en ligesidet trekant er en
advarsel til brugeren om, at der
forefindes uisoleret farlig spænding
inden for produktets område, som
kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
Udråbstegnet i en ligesidet
trekant skal henlede brugerens
opmærksomhed på, at der findes
vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det
skriftlige materiale, som følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en
snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af
ventilationsåbningerne. Installér produktet i
henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og
for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt
beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne
må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en
seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader.
Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget
installation så som en bogreol eller et rack, med
mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man
har fulgt fabrikantens anvisninger.
Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner,
justeringer eller andre procedurer end de,
der er specificeret heri, kan resultere i farlig
strålingseksponering.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb:
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugermanual. Lad være med at overbelaste
vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse
eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger,
flossede strømkabler eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse
situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Med mellemrum bør du kontrollere kablerne
til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er
beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være
med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud
med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret
servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller
mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde
på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk
netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra
netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du
sørge for, at der er fri adgang til stikket.
Sådan kommer du i gang
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for
vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere
genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på
apparatet.
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal smides ud et andet
sted end gennem den kommunale
affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlings-faciliteter, der er
organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
2. Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat er med til at forhindre
mulige skadevirkninger på miljøet og
menneskelig sundhed.
3. Mere detaljerede oplysninger om
bortskaffelse af dit gamle apparat
kan fås ved at kontakte dit lokale
kommunekontor, renovationsselskab
eller den butik, hvor du købte
produktet.
Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer
1. Symbolet kan være kombineret med
de kemiske symboler for kviksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis
batteriet indeholer mere end 0,0005%
Pb
kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004%
bly.
Pb
2. Alle batterier/akkumulatorer bør
bortskaffes på separat vis, og ikke som
husholdningsaffald, men via specielle
opsamlingssteder, der er udpeget af de
offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dine gamle
batterier/akkumulatorer på korrekt vis,
hjælper du med til at forhindre mulige
negative konsekvenser på miljøet samt
på dyrs og menneskers sundhed.
4. Ønsker du yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer, skal du
kontakte de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller butikken, hvor
du købte produktet.
1
Sådan kommer du i gang
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene
i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle
batteri eller batteripakken. Du skal sørge for
korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller
batteripakker på de særlige opsamlingssteder
på genbrugsstationen, så de ikke forurener
miljøet og udgør en mulig fare for menneskers
og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må
ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger genopladelige batterier,
og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for
kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
3
4
Sådan kommer du i gang
EU meddelelse om trådløse produkter
1
Sådan kommer du i gang
LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er)
opfylder vigtige krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF,
2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.
Kontakt følgende adresse og bed om en
kopi af DoC (Declaration of Conformity/
Overensstemmelseserklæring).
Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette
produkt:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice
kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se
Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor
du har købt dette produkt.
Kun til indendørs brug.
Erklæring om RF-strålingseksponering
Dette udstyr bør installeres og betjenes med en
minimumsafstand på 20 cm mellem køleren og din
krop.
Bemærkninger til Copyrights
yy Fordi AACS (Advanced Access Content System)
er godkendt som indholdsbeskytelsessystem
til Blu-ray-diskformat, der svarer til anvendelsen
af CSS (Content Scramble System) til DVDformat, er der visse restriktioner på afspilning,
analogt udgangssignal, osv., af AACS-beskyttet
indhold. Betjeningen af dette produkt og
restriktionerne på dette produkt kan variere
afhængig af købstidspunkt, da disse restriktioner
muligvis benyttes og/eller ændres af AACS, efter
produktionen af dette produkt.
yy Desuden bruges BD-ROM Mark og BD+
yderligere som indholdsbeskyttelsessystemer
til Blu-ray-diskformat, hvilket pålægger visse
restriktioner, herunder afspilning af BD-ROM
Mark og/eller BD+ beskyttet indhold. Du kan
kontakte et autoriseret Kundeservicecenter og få
yderligere oplysninger om AACS, BD-ROM Mark,
BD+ eller dette produkt.
yy Mange BD-ROM/DVD diske er kodet med
kopibeskyttelse. Derfor bør du kun tilslutte
din afspiller direkte til TV’et og ikke til en VCR
(videobåndoptager). Hvis du tilslutter den til en
VCR, resulterer det i et forvrænget billede fra
kopibeskyttede diske.
yy Dette produkt indeholder ophavsretlig
beskyttelsesteknologi, som er beskyttet
af U.S. patenter og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder. Brug af denne
ophavsretlige beskyttelsesteknologi skal
godkendes af Rovi Corporation og er kun
beregnet til visning i hjemmet og andre
begrænsede visningsanvendelser, med mindre
andet er godkendt af Rovi. Reverse engineering
eller adskillelse er forbudt.
yy Under den amerikanske ophavsretlovgivning
og ophavsretlovgivningen i andre lande, kan
uautoriseret optagelse, anvendelse, visning,
distribution eller revision af TV-programmer,
videobånd, BD-ROM diske, DVD’ere, CD’ere
og andre materialer gøre dig til genstand for
privatretligt ansvar og/eller strafansvar.
Sådan kommer du i gang
5
Vigtig meddelelse om TVfarvesystem
Farvesystemet i denne afspiller varierer afhængig af
de aktuelt afspillede diske.
Det er kun et multisystem farve-TV, der kan
modtage alle signaler, der udsendes fra afspilleren.
yy Hvis du har et PAL farvesystem TV, vises der
udelukkende forvrængede billeder, når du
bruger diske eller videoindhold, der er optaget i
NTSC.
yy I et multisystem farve-TV ændres farvesystemet
automatisk i henhold til indgangssignalerne. Hvis
farvesystemet ikke ændres automatisk, skal du
slukke for enheden og tænde for den igen, for at
få vist normale billeder på skærmen.
yy Selv om diskindholdet, optaget i NTSC
farvesystem, vises korrekt på dit TV, er det
muligvis ikke optaget på korrekt vis på din
optager.
>>FORSIGTIG
yy Hvis du ser 3D indhold i længere tid, kan det
forårsage svimmelhed eller træthed.
yy Det anbefales, at personer med svagt
helbred, børn og gravide kvinder ikke bør se
3D film.
yy Hvis du får hovedpine, bliver træt eller
svimmel, når du ser 3D indhold, anbefales
det kraftigt, at du stopper afspilningen og
tager en pause, indtil du har det godt igen.
1
Sådan kommer du i gang
Når afspilleren fx afspiller en disk, der er optaget i et
NTSC-farvesystem, udsendes billedet som et NTSCsignal.
6
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1
Sådan kommer du i gang
2
Oplysninger om sikkerhed
8Introduktion
8
– Spilbare diske og symboler, der
bruges i denne vejledning
9
– Om de viste symboler “7”
9 – Regionskode
9 – Systemvalg
10Fjernbetjening
11Frontpanel
12Bagpanel
12 Aktiv bashøjttaler
2Tilslutning
13 Montering af hovedenheden på væggen
15Opsætning
15 – Trådløs forbindelse
16 Tilslutninger til dit TV
17 – Hvad er SIMPLINK?
17 – ARC (Audio Return Channel) funktion
18 – Indstilling af opløsning
19Antennetilslutning
19 Sådan tilslutter du en ekstern enhed
19 – PORT. IND-tilslutning
20 – OPTISK IN tilslutning
20 – HDMI IN tilslutning
21 Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk
21 – Ledningstrukket netværksforbindelse
22 – Ledningstrukket netværksindstilling
3Systemindstilling
24Startopsætning
25Indstillinger
25 – Justering af Indstillinger
26 – Menuen [NETVÆRK]
27 – Menuen [DISPLAY]
28 – Menuen [SPROG]
29 – Menuen [LYD]
30 – Menuen [LÅS]
31 – Menuen [ANDET]
4Betjening
34Lydeffekt
343D-lydeffekt
35Hovedmenuvisning
35 – Sådan bruges [Hjemme]-menuen
35 – Sådan anvendes Smart Share
36 Afspilning af tilsluttede enheder
36 – Afspilning af en disk
36 – Afspilning af en Blu-ray 3D-disk
37 – Afspilning af en fil på disk/USBenhed
38 – Afspilning af en fil på en
netværksserver
39 Tilslutning til hjemmenetværksserver til
PC
39 – Sådan installerer du Nero MediaHome
4 Essentials
39 – Deling af filer og mapper
40 – Om Nero MediaHome 4 Essentials
40 – Systemkrav
41 Generel afspilning
41 – Grundlæggende operationer for video
og lyd indhold
41 – Grundlæggende operationer for
fotoindhold
41 – Sådan bruger du menuen Disk
42 – Genoptag afspilning
42 – Hukommelse for sidste scene
43On-Screen-visning
43 – Sådan styres videoafspilning
44 – Sådan styres fotovisning
45 Avanceret afspilning
45 – Gentagelse af afspilning
45 – Sådan gentager du et specielt afsnit
45 – Afspilning med start fra valgt tid
46 – Valg af et undertekstsprog
46 – Lytte til en anden lydkilde
46 – Sådan ser du fra en anden vinkel
46 – Sådan ændrer du tv’ets skærmformat
47 – Sådan ændrer du undertekstens
sidekode
47 – Sådan ændrer du billedstatus
47 – Sådan får du vist oplysninger om
indhold
48 – Sådan ændrer du visning af
indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
48 – Sådan vælger du en undertekstfil
49 – Sådan lytter du til musik under et
diasshow
49 – Konvertering af 2D-indhold til 3D
50 Avancerede funktioner
50 – Sådan drager du fordel af du BDLIVE™
50 – LG AV Remote
51 – Sådan får du vist oplysninger fra
Gracenote Media Database
52 Radio Operationer
52 – Lytte til radioen
52 – Sådan forudindstiller du
radiostationerne
52 – Sletning af en gemt station
52 – Sletning af alle de gemte stationer
52 – Forbedring af dårlig FM-modtagelse
52 – Se oplysninger om en radiostation
53 Brug af et USB-tastatur eller mus
53 Brug af Premium
54 Brugen af LG Smart World
54 – Sådan logger du på
55 – Søgning efter indhold online
55 Brugen af My Apps-menuen
56 Bruger bluetooth teknologi
56 – At lytte til musik, der er gemt i Deres
bluetooth
7
6Tillæg
61
Sådan kontrollerer du TV’et med den
medfølgende fjernbetjening
61 – Indstilling af fjernbetjening til kontrol
af TV
62 Opdatering af netværkssoftware
62 – Meddelelse om opdatering af netværk
62 – Opdatering af software
64 Yderligere oplysninger
64 – Fil krav
65 – AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
66 – Om DLNA
66 – Visse systemkrav
66 – Bemærkninger til kompatibilitet
67Lydudgangsspecifika-tioner
68 Liste over områdekoder
69 Liste over sprogkoder
70 Varemærker og licenser
73Specifikationer
75Vedligeholdelse
75 – Håndtering af enheden
75 – Bemærkninger til diske
76 Vigtige oplysninger om Network Services
5Fejlfinding
58Fejlfinding
58 – Generelt
59 – Netværk
60 – Billede
60 – Lyd
60 – Kundesupport
60 – Bemærkning om open sourcesoftware
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige i forhold til din afspiller, alt efter afspillerens
software eller din tjenesteudbyder.
1
2
3
4
5
6
8
Sådan kommer du i gang
Introduktion
1
Spilbare diske og symboler, der bruges i denne vejledning
Sådan kommer du i gang
Media/Term
Logo
Symbol
e
Beskrivelse
yy Diske, så som film, der kan købes eller lejes
yy “Blu-ray 3D” diske og “Blu-ray 3D ONLY” diske.
yy BD-R/RE diske, som er optaget i BDAV-format.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diske med film, musik eller fotofiler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
yy Diske, så som film, der kan købes eller lejes
yy Filmtilstand og afsluttet kun
yy Støtter dual layer disc også
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Lyd-CD
(12 cm)
o
Slutbehandlet AVCHD-format
y
u
i
yy DVD±R/RW diske med film, musik eller fotofiler.
r
VR mode og afsluttet kun
t
Lyd-CD
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
yy CD-R/RW diske med lydtitler, film, musik eller
fotofiler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
Bemærk
–
,
Indikerer specielle bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
Forsigtig
–
>
Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug
undgås.
Sådan kommer du i gang
,,BEMÆRK
yy Afhængig af optagesoftware &
slutbehandling kan nogle optagede diske
(CD-R/RW, DVD+R/RW eller BD-R/RE) måske
ikke afspilles.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW og CD-R/RW diske
optaget med en personlig computer eller
en DVD eller CD-optager kan ikke afspilles,
hvis disken er beskadiget eller snavset,
eller hvis der er snavs eller kondens på
afspillerens linse.
yy Hvis du optager på en disk ved brug af en
PC, selv om den optages i et kompatibelt
format, så er der tilfælde, hvor den ikke
kan afspilles på grund af de indstillinger af
applikationssoftwaren, der blev brugt for at
oprette disken. (Spørg software udgiveren
for mere detaljeret information.)
yy Denne optager kræver diske og optagelser
for at imødegå visse tekniske standarder for
at opnå optimal afspilningskvalitet.
yy Allerede optagne DVD’ere er automatisk
indstillet til disse standarder. Der er mange
forskellige typer diskformater, der kan
optages på (inklusive CD-R med MP3-filer),
og disse kræver visse allerede eksisterende
betingelser (se herover) for at sikre
kompatibel afspilning.
yy Kunder bør bemærke, at der kræves en
tilladelse til at downloade MP3 / WMAfiler og musik fra internettet. Vores firma
har ingen ret til at give en sådan tilladelse.
Tilladelse bør altid søges hos copyright
owner (indehaveren af ophavsretten).
yy Du skal indstille valgmuligheden for
diskformat til [Mastered] for at gøre diskene
kompatible med LG afspillerne, når du
formaterer diske, der kan overskrives. Når
du indstiller valgmuligheden til Live System
(Direkte system), kan du ikke bruge den på
LG afspillere. (Mastered/Live File System:
Diskformatsystem til Windows Vista)
Om de viste symboler “7”
“7” vises muligvis på din TV-skærm under
afspilningen og indikerer, at den beskrevne funktion
i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på
dette specifikke medie.
Regionskode
På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en
regionskode. Denne enhed kan kun afspille BDROM eller DVD-diske, der har samme mærke som
mærket bag på enheden eller “ALL”
Systemvalg
Tryk på B (OPEN/CLOSE) når der er indsat en disk
og fjern ikke disken. Tryk på og hold M (PAUSE) i
mere end fem sekunder, når [OPEN] bliver vist på
skærmen.
1
Sådan kommer du i gang
yy Afhængig af forholdene for optageudstyr
eller selve CD-R/RW (eller DVD±R/±RW)
disken, så er der nogle CD-R/RW (eller
DVD+R/+RW) diske, der ikke kan afspilles på
enheden.
9
10
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
1
• • • • • • a • • • • • • Sådan kommer du i gang
1 (POWER): TÆNDER eller
SLUKKER (ON eller OFF) for
afspilleren.
B (OPEN/CLOSE): Skubber
disken ud eller sætter den ind.
FUNCTION: Ændringer
indtastningstilstand.
0-9 talknapper: Her kan du vælge
nummererede valgmuligheder i
en menu.
CLEAR: Fjerner et nummer ved
indstilling af adgangskode eller
netværksforbindelse.
REPEAT (h): Gentager en
ønsket sektion eller sekvens.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Søger bagud
eller fremad.
C/V (SKIP): Gå til næste
eller forrige fil/spor/kapitel.
Z (STOP): Stopper afspilning.
z (PLAY): Starter afspilning.
M (PAUSE): Pause i afspilning.
SPEAKER LEVEL: Indstiller
lydniveauet på den ønskede
højttale.
SOUND EFFECT: Vælger
lydeffektstatus.
Udskiftning af batteri
VOL +/-: Justerer lydstyrken i
højttaleren.
OPTICAL/TV SOUND: Skift til
optisk direkte.
MUTE: Dæmper lyden.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): Få vist eller gå ud af
menuen [Hjemme].
Tag batteridækslet bag på
fjernbetjeningen af og isæt to R03
(str. AAA) batterier, hvor 4 og 5
skal vende korrekt.
3D SOUND: Vælger
3D-lydeffektstatus.
INFO/MENU (m): Viser eller
afslutter På-skærmen visning.
Retningsknapper: Vælger en
valgmulighed i menuen.
PRESET +/-: Vælger radioprogram.
TUNING +/-: Stiller ind på den
ønskede radiokanal.
ENTER (b): Bekræfter menuvalg.
BACK ( ): Forlader menuen eller
vender tilbage til den foregående
skærm.
TITLE/POPUP: Viser DVD’ens
titelmenu eller BD-ROM’ens popup menu, hvis tilgængelig.
DISC MENU: Giver adgang til
menuen på en disk.
• • • • • • d • • • • • •
Farveknapper (R, G, Y, B):
- Bruges til at navigere rundt i BDROM menuer. De bruges også
som genvejstaster for specifikke
menuer.
- B knap: Vælger mono / stereo i
FM-status.
RDS: Radio Data System.
PTY: Viser RDS-programtyper.
PTY SEARCH:
Søger efter programtype.
SUBTITLE: Vælger et
undertekstsprog.
AUDIO: Vælger et lydsprog eller
lydkanal.
SLEEP: Her kan du indstille en
bestemt tidsperiode, hvorefter
enheden skifter til slukket (off ).
MUSIC ID: Når enheden er
tilsluttet til netværket, kan du få
oplysninger om den aktuelle sang
samtidig med, at filmen afspilles.
TV-kontrolknapper: Se side 61.
Sådan kommer du i gang
11
Frontpanel
a
b
c
d
a Diskskuffen
b betjeningsknapperne
1/! (Tænd / Sluk)
-/+ (Lydstyrke)
DM (Afspil / Pause)
Z (Stands)
F (Funktion)
Ændrer indgangskilde eller funktion.
R (Åben / Luk)
c USB Port
d Display
>>FORSIGTIG
Forholdsregler ved brug af trykknapperne
yy Brug den berøringsfølsomme knapper med
rene og tørre hænder.
- I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver
fugt på de berøringsfølsomme knapper, før
du brug.
yy Undlad at trykke på touch-knapper hvis det
er svært at få dem til at fungere.
- Hvis du anvender for meget styrke, kan det
beskadige sensoren af touch-knapper.
yy Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for
at betjene fungere korrekt.
yy Vær forsigtig med ikke at have nogen
ledende materiale såsom metal genstand
på de berøringsfølsomme knapper. Det kan
forårsage funktionsfejl.
Sådan kommer du i gang
e
1
12
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
1
Sådan kommer du i gang
a
b
d
e
f
c
a LAN Port
d Antenneforbindelse
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Aktiv bashøjttaler
a
b
a LED (tilslutningsstatus)
Gul-grøn: Forbindelsen er afsluttet.
Gul-grøn (blinker): Bashøjttaleren forsøger at
oprette forbindelse.
Rød: Forbindelsen er i standby-tilstand eller
mislykkedes.
c
b Højtaller kanal
>>FORSIGTIG
Sørg omhyggeligt for, at børn ikke stikker
hænderne eller nogen som helst genstande
ind i højttalerkanalen.
c Knappen PAIRING
Tilslutning
Montering af
hovedenheden på
væggen
13
2. Når du monterer på en væg (beton), skal du
bruge rawlplugs (medfølger ikke). Du bør bore
nogle huller. En guide ark (WALL BRACKET
INSTALL GUIDE) leveres til at bore. Brug arket til
at kontrollere det punkt at bore.
Du kan montere hovedenheden på en væg.
Forbered skruer og beslag leveres.
2
Forberedelse
Tilslutning
Enhed
Vægbesleg
,,BEMÆRK
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
Skruer og rawlplugs for montering af enheden
medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti(HUD-1 6 x 30)
til montering. Venligst køb dette.
3. Fjern WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
1. Match TV BOTTOM LINE nederste linje WALL
BRACKET INSTALL GUIDE med bunden af tv-og
tillæg positionen.
TV
4. Fix det med skruer (medfølger ikke) som vist på
illustrationen nedenfor.
14
Tilslutning
5. Hang hovedenheden på beslagene, som vist
nedenfor.
>>FORSIGTIG
yy Hæng ikke på den monterede enhed og
undgå at støde til enheden.
yy Fastgør enheden omhyggeligt på væggen,
så den ikke falder ned. Hvis enheden falder
ned, kan det forårsage personskade eller
beskadige produktet.
2
Tilslutning
yy Hvis enheden er monteret på væggen, skal
man sikre sig, at børn ikke trækker i nogen
som helst af de forbundne kabler, da dette
kan få enheden til at falde ned.
,,BEMÆRK
Afmonter enheden fra beslaget som vist
herunder.
Tilslutning
Opsætning
Trådløs parring
LED indikator for trådløs subwoofer
Operation
Gul-grøn
Den trådløse subwoofer
modtager signalet fra
enheden.
Gul-grøn
(blinker)
Den trådløse subwoofer
forsøger at forbinde.
Rød
Det trådløse subwoofer er i
standby-tilstand.
Off (Intet
display)
Strømstikket til subwoofer
receiveren er taget ud.
Første indstilling af et id for den
trådløse subwoofer
1. Slut netledningen fra den trådløse subwoofer til
forretningen.
2. Tænd for hovedenheden: Hovedenheden og
trådløs subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.
Trådløs parring for manuelt
Når din forbindelse ikke er afsluttet, kan du se den
røde LED på subwooferen og subwoofer laver
ingen lyd. For at løse problemet, skal du følge
nedenstående trin.
1. Tryk og hold Z STOP på enheden og MUTE på
fjernbetjeningen samtidig.
- “REMATE” vises på display vinduet.
2. Tryk PAIRING på bagsiden af subwoofer.
- Den gul-grønne LED blinker.
3. Sluk og for enheden.
- Hvis den “gul-grønne” LED lyser, er det korrekt
udført.
4. Hvis den “gul-grønne” LED ikke lyser, skal du
igen udføre trin 1 til trin 3.
,,BEMÆRK
yy Hvis der er en stærk elektromagnetisk
bølge produkt i nærheden, kan der opstå
forstyrrelser. Sæt enheden (Wireless
subwoofer og hovedenheden) væk derfra.
yy Hvis du driver hovedenheden derefter
trådløse subwoofer (baghøjttalere) lyd i
løbet af få sekunder i standby-tilstand.
yy Indstil afstanden mellem denne enhed og
subwoofer Receiver inden for 10 m (32 ft).
yy Optimal præstation kan kun gennemføres,
når enheden og den trådløse subwoofer
er indenfor afstand af 2m (6 ft) til 10m (32
ft) en kommunikationsfejl kan opstå, hvis
længere distance anvendes.
yy Det tager et par sekunder (og kan tage
længere tid) for den trådløse sender
og subwoofer til at kommunikere med
hinanden.
2
Tilslutning
LED Farve
15
16
Tilslutning
Tilslutninger til dit TV
Hvis du har et HDMI-TV eller -skærm, så kan du
tilslutte den til denne afspiller ved brug af et HDMIkabel (type A, Højhastigheds HDMI™-kabel). Tilslut
HDMI jack-stikket på afspilleren til HDMI jack-stikket
på et HDMI-kompatibelt TV eller skærm.
Yderligere oplysninger om HDMI
yy Når du tilslutter HDMI eller DVI kompatible
enheder, skal du sørge for følgende:
-- Forsøg at slukke for HDMI/DVI enheden og
afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/
DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30
sekunder og så tænde for afspilleren.
-- Den tilsluttede enheds videoindgang er
korrekt indstillet til denne enhed.
2
Tilslutning
Bagsiden af enheden
-- Den tilsluttede enhed er kompatibel med
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller
1920x1080p videoindgang.
yy Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller
DVI-enheder, der kan fungere sammen med
denne afspiller.
HDMI kabel
-- Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP
enhed.
,,BEMÆRK
TV
yy Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke
accepterer afspillerens lydudgang,
forvrænges lyden fra HDMI-enheden
muligvis, eller der kommer ingen lyd.
yy Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du
ændre opløsningen til HDMI-udgangen. (Se
“Indstilling af opløsning” på side 18).
Indstil TV’ets kilde til HDMI (der henvises til TV’ets
brugervejledning).
,,BEMÆRK
Der henvises til betjeningsvejledningen til
dit TV, stereosystem eller andet udstyr i det
omfang, det er nødvendigt, for at få den
bedste forbindelse.
yy Vælg videoudgangstype fra HDMI OUT
jackstikket ved brug af valgmuligheden
[HDMI-farveindstilling] i menuen
[Indstillinger] menu (se side 28).
yy Hvis du ændrer opløsningen, når
forbindelsen allerede er tilsluttet, kan
det resultere i fejlfunktioner. For at løse
problemet skal du slukke for afspilleren og
så tænde for den igen.
yy Hvis HDMI-forbindelsen med HDCP ikke
bekræftes, vises der en sort TV-skærm. I
dette tilfælde skal du kontrollere HDMIforbindelsen eller tage stikket til HDMIkablet ud.
yy Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal
du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde
er generelt 4,5 m (15 ft.)).
Tilslutning
Hvad er SIMPLINK?
Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af
fjernbetjeningen til TV’et, når enheden og LG
TV’et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMItilslutningen.
Se TV’ets brugervejledning om yderligere
oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som
vist herover.
,,BEMÆRK
Afhængig af disktypen eller afspilningsstatus,
kan nogle SIMPLINK-funktioner enten ikke
bruges som det var hensigten, eller de vil ikke
virke.
ARC (Audio Return Channel)
funktion
ARC funktion kan en HDMI kan TV at sende
lydstrømmen til HDMI OUT på denneafspiller.
For at bruge denne funktion:
-- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC
funktion og HDMI-CEC og ARC skal være
indstillet til Til.
-- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC
kan variere afhængigt af TV’et. For nærmere
oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv
manual.
-- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds
HDMI™-kabel med Ethernet).
-- Du skalforbinde med HDMI IN, der understøtter
ARC funktion ved hjælp af HDMIOUT på denne
afspiller.
-- Du kan kun tilslutte en Home Theater til TV
kompatibel med ARC.
,,BEMÆRK
For at aktivere funktionen [SIMPLINK / ARC],
skal du sætte denne indstilling til [Tænd]. (side
33)
2
Tilslutning
Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen
til LG TV’et: Afspille, Pause, Scanne, Springe over,
Stoppe, Slukke for strømmen (off ) osv.
17
18
Tilslutning
Indstilling af opløsning
Afspilleren har adskillige udgangsopløsninger til
HDMI OUT jackstik. Du kan ændre opløsningen i
menuen [Indstillinger].
1. Tryk på HOME ( ).
2. Tryk på A/D for at vælge [Indstillinger] og tryk
på ENTER (b). Menuen [Indstillinger] vises.
2
Tilslutning
3. Brug W/S for at vælge valgmuligheden
[DISPLAY] og tryk så på D for at gå videre til
andet niveau.
4. Brug W/S for at vælge valgmuligheden
[Opløsning] og tryk så på ENTER (b) for at gå
videre til tredje niveau.
5.Brug W/S for at vælge den ønskede opløsning
og tryk så på ENTER (b) for at bekræfte dit valg.
,,BEMÆRK
yy Hvis TV’et ikke accepterer den indstillede
opløsning for afspilleren, kan du indstille
opløsningen til 576p som følger:
1. Tryk på HOME ( ) for at lukke HOMEmenuen.
2. Tryk på Z (STOP) for at åbne diskbakken.
yy Hvis du manuelt vælger en opløsning,
og så tilslutter HDMI-jackstikket til TV’et,
og TV’et ikke accepterer den, så indstilles
opløsningen til [Auto].
yy Hvis du vælger en opløsning, som
TV’et ikke accepterer, vises der en
advarselsmeddelelse. Når opløsningen
er blevet ændret, og du ikke kan se et
skærmbillede, skal du vente i 20 sekunder,
hvorefter opløsningen automatisk går
tilbage til forrige opløsning.
yy 1080p videoudgangs-rammeraten kan
automatisk indstilles til enten 24 Hz eller
50 Hz afhængig af det tilsluttede TV’s
kompatibilitet og præference og baseret
på den oprindelige videorammerate af
indholdet på BD-ROM disken.
Tilslutning
Antennetilslutning
Tilslut den medfølgende antenne, hvis du vil lytte til
radio.
19
Sådan tilslutter du en
ekstern enhed
PORT. IND-tilslutning
Du kan nyde lyden fra din bærbare lydafspiller
gennem højttalerne i dette system.
Bagsiden af enheden
Du kan også bruge F (Function) knappen på
frontpanelet for at vælge den indgang.
Bagsiden af enheden
,,BEMÆRK
Efter tilslutning af FM-antennen, skal du sørge
for at den er trukket helt ud.
MP3-afspiller osv...
2
Tilslutning
Tilslut hovedtelefoner (eller linjen ud) stik af den
bærbare lydafspiller til PORT. IN stikket på denne
enhed. Og vælg derefter [PORTABLE] valgmulighed
ved at trykke på FUNCTION.
20 Tilslutning
2
OPTISK IN tilslutning
HDMI IN tilslutning
Du kan nyde lyden fra din komponent med et
digitalt optisk tilslutning gennem højttalerne i dette
system.
Du kan nyde billeder og lyd fra din komponent via
denne forbindelse.
Forbind det optiske udgangsstik på din komponent
i det optiske IN-stikket på enheden. Og derefter
vælge indstillingen [OPTICAL] ved at trykke på
FUNCTION. Eller tryk på OPTICAL/TV SOUND for at
vælge direkte.
Tilslut HDMI OUT jackstikket på din komponent til
HDMI IN jackstikket på denne enhed. Og derefter
vælge indstillingen [HDMI IN] ved at trykke på
FUNCTION.
Du kan også bruge F (Function) knappen på
frontpanelet for at vælge den indgang.
Tilslutning
Du kan også bruge F (Function) knappen på
frontpanelet for at vælge den indgang.
Bagsiden af enheden
Bagsiden af enheden
Til din komponents
digitale optiske
udgangsjackstik.
Til HDMI UD
jackstikket på din
komponent (Set
Top box, digital
satellitmodtager,
videospilmaskine osv.)
,,BEMÆRK
yy Du kan ikke ændre videoopløsningen i
HDMI IN mode. Ændrer videoopløsningen
på den tilsluttede komponent.
yy Hvis videoudgangssignalet ikke er korrekt,
når HDMI IN jackstikket tilsluttes til din PC,
skal du ændre opløsningen på din PC til
576p, 720p, 1080i eller 1080p.
yy Afspilleren sender lyd fra HDMI indgangene
både til HDMI udgangen og til enhedens
højttalere.
Tilslutning
Sådan tilslutter du til
dit hjemmenetværk
Bredbåndsservice
Denne afspiller kan tilsluttes et lokalt
områdenetværk (LAN) via LAN porten på
bagpanelet.
Når De tilslutter enheden til et
bredbåndshjemmenetværk, har De adgang til
serviceydelser såsom softwareopdateringer, BDLIVE interaktivitet og online serviceydelser.
2
Du kan få yderligere oplysninger i
brugervejledningen til din netværksenhed.
Tilslut afspillerens LAN port til den tilsvarende port
på modemmet eller routeren via et standard LANeller ethernet-kabel.
,,BEMÆRK
yy Når du sætter LAN kablet i eller tager det
ud, skal du holde fast om stikket i kablet. Når
du tager kablet ud, skal du ikke trække i LAN
kablet men trykke ned på låsen samtidig
med, at du trækker det ud.
yy Du skal ikke tilslutte et modultelefonkabel til
LAN porten.
yy Da der findes forskellige
tilslutningskonfigurationer, skal du
sørge for at følge dit teleselskabs eller
internetserviceudbyders specifikationer.
yy Hvis De vil have adgang til indhold fra
DLNA-servere, skal afspilleren forbindes med
samme lokalområdenetværk via en router.
yy For at indstille Deres PC som en DLNA
server, skal De installere den leverede Nero
MediaHome 4 på Deres PC. (se side 39)
DLNA certificerede
servere
Bagsiden af enheden
Tilslutning
Router
Ledningstrukket
netværksforbindelse
Du får den bedste ydeevne, når du bruger et
ledningstrukket netværk, da de tilhørende enheder
sluttes direkte til netværket, og der opstår ikke
interferens i radiofrekvensen.
21
22 Tilslutning
Ledningstrukket
netværksindstilling
2
Hvis der er en DHCP server på det lokale
områdenetværk (LAN) via en ledningstilslutning,
tildeles denne afspiller automatisk en IPadresse. Efter den fysiske tilslutning, skal
afspillerens netværksindstillinger i et lille antal
hjemmenetværker muligvis justeres. [NETVÆRK]
justeres som følger.
Avancerede Indstillinger
Hvis De ønsker at indstille netværksomsætningen
manuelt, skal De bruge W/S for at vælge
[Avancerede Indstillinger] på menuen for
[Netværksindstilling] og så trykke ENTER (b).
1. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og[Statisk].
Du skal normalt vælge[Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
Tilslutning
Forberedelse
Før du indstiller det ledningstrukne netværk,
skal du forbinde bredbåndsinternettet til dit
hjemmenetværk.
1. Vælg valgmuligheden [Forbindelsesindstilling] i
menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (b).
,,BEMÆRK
Hvis der ikke findes en DHCP server på
netværket, og du ønsker at indstille IPadressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og
indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway]
og [DNS Server] ved brug af W/S/A/D
og talknapperne. Hvis du laver en fejl, når du
indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR
for at slette det fremhævede område.
2. Læs forberedelserne til netværksopsætning og
tryk så ENTER (b), når [Start] bliver fremhævet.
Netværket vil automatisk blive forbundet til
enheden.
2. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (b) for at
anvende netværksindstillingerne.
Status på netværksforbindelsen bliver vist på
skærmen.
3. Tryk på ENTER (b) når [OK] bliver fremhævet for
at afslutte opsætningen af det faste netværk.
Tilslutning 23
Bemærkninger til
netværksforbindelse
yy Mange netværksproblemer, der opstår under
installationen, kan ofte afhjælpes ved, at du
genindstiller routeren eller modemmet. Når
afspilleren er forbundet med hjemmenetværket,
skal du hurtigt slukke for og/eller tage
strømkablet ud til hjemmenetværkets router
eller kabelmodem. Tænd for den igen og/eller
sæt kablet i igen.
yy Vort firma er ikke ansvarligt for nogen som
helst funktionsfejl i afspilleren og/eller
internetforbindelsesfunktioner grundet
kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse
med din bredbåndsinternetforbindelse eller
andet tilsluttet udstyr.
yy BD-ROM diskes funktioner, der er gjort
tilgængelige via internetforbindelsesfunktionen,
er ikke skabt eller leveret af vort firma,
og vort firma er ikke ansvarlig for disses
funktion eller fortsatte tilgængelighed. Noget
diskrelateret materiale, der er tilgængeligt
via internetforbindelsen, er muligvis ikke
kompatibelt med denne afspiller. Hvis du har
spørgsmål til sådant indhold, bedes du kontakte
diskens producent.
yy Noget internetindhold kræver muligvis en højere
båndbreddeforbindelse.
yy Selv om afspilleren er korrekt tilsluttet og
konfigureret, vil noget internetindhold muligvis
ikke kunne betjenes korrekt på grund af
internetpropper, båndbreddekvaliteten af din
internetservice eller problemer hos udbyderen af
indholdet.
yy Nogle internetforbindelsesfunktioner er måske
ikke mulige på grund af visse restriktioner, der er
indstillet af internetserviceudbyderen, der leverer
din bredbåndsinternetforbindelse.
yy Et hvilket som helst gebyr, der opkræves
af ISP inklusive, uden begrænsninger,
forbindelsesgebyrer, er dit eget ansvar.
yy Der kræves en 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN
port ved en ledningstrukket forbindelse til
denne afspiller. Hvis din internetudbyder ikke
accepterer en sådan tilslutning, kan du ikke
tilslutte afspilleren.
yy Der kræves et DSL-modem til brug af DSL
servicen, og der kræves et modem til
brug af kabelmodemservice. Afhængig af
adgangsmetode til og abonnementaftale med
ISP kan du muligvis ikke bruge funktionen
internetforbindelse indeholdt i denne afspiller,
eller du er måske begrænset af det antal
enheder, du kan tilslutte på samme tid. (Hvis
ISP begrænser abonnementet til én enhed, kan
du muligvis ikke tilslutte denne afspiller, når der
allerede er tilsluttet en PC.)
2
Tilslutning
yy Afhængig af din internetserviceudbyder (ISP)
kan antallet af enheder, der kan modtage
internetservice, være begrænset af de gældende
servicebetingelser. For yderligere oplysninger
bedes du kontakte din internetserviceudbyder.
yy Du skal bruge en router, for at du kan bruge xDSL
servicen.
24 Systemindstilling
Startopsætning
Når De tænder for enheden første gang, bliver den
wizard, De skal benytte til startopsætningen, vist på
skærmen. Indstil sprog og netværksopsætning ved
hjælp af denne wizard.
4. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (b).
5. Du kan automatisk høre tv-lyden via denne
enheds højttalere, når tv’et er tændt. Tv’et og
denne enhed bør være forbundet med et optisk
kabel.
1.Tryk 1 (POWER).
Wizard til at håndtere startopsætning bliver vist
på skærmen.
2.Brug W/S/A/D for at vælge sprog og tryk
derefter på ENTER (b).
Tryk W for at flytte, og tryk A/D for at vælge
[Tænd] eller [Sluk]. Vælg [Næste] og tryk på
ENTER (b).
3
Systemindstilling
6. Tjek den opsætning, De tidligere har valgt.
3. Læs og tag skridt til forberedelserne til
netværksopsætningen og tryk da på ENTER (b),
når [Start] bliver fremhævet.
Tryk på ENTER (b), når [Afslut] bliver fremhævet
for at afslutte startopsætningen. Hvis dele af
opsætningen skal ændres, anvend da W/S/
A/D til at vælge 1 og tryk på ENTER (b).
7. Viser guide til ‘privat’ lydmodus (øretelefoner).
Tryk på ENTER (b).
Hvis det faste netværk er tilsluttet, så vil
opsætningen af netværksforbindelsen
automatisk blive afsluttet.
Hvis De har en sikkerhed installeret på
Deres adgangspunkt, er De nødt til at taste
sikkerhedskoden ind.
Systemindstilling 25
Indstillinger
Justering af Indstillinger
Du kan ændre indstillingerne for afspilleren i
menuen [Indstillinger].
1. Tryk på HOME ( ).
3
3. Tryk på W/S for at vælge første valgmulighed
for indstilling og tryk så på D for at gå videre til
andet niveau.
4. Tryk på W/S for at vælge anden valgmulighed
for indstilling og tryk så på ENTER (b) for at gå
videre til tredje niveau.
5. Tryk på W/S for at vælge den ønskede
indstilling og tryk så på ENTER (b) for at
bekræfte dit valg.
Systemindstilling
2. Tryk på A/D for at vælge [Indstillinger] og tryk
på ENTER (b). Menuen [Indstillinger] vises.
26 Systemindstilling
Menuen [NETVÆRK]
Der kræves [NETVÆRK] indstillinger til brug af
softwareopdatering, BD-Live og online-funktioner.
Forbindelsesindstilling
Hvis afspilleren skal kunne forbindes med Deres
hjemmenetværk, skal afspilleren være indstillet til
netværksforbindelse til netværkskommunikation.
(Se “Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk” på
side 21)
Forbindelsesstatus
3
Systemindstilling
Hvis du vil kontrollere afspillerens netværksstatus,
skal du vælge valgmuligheden [Forbindelsesstatus]
og trykke på ENTER (b) for at kontrollere, om der
er oprettet forbindelse mellem netværket og
internettet.
BD-LIVE forbindelse
Når du bruger BD-Live funktionerne, kan du
begrænse internetadgangen.
[Tilladt]
Alt BD-Live indhold har tilladt internetadgang.
[Delvis tilladt]
Internetadgang kun tilladt til BD-Live indhold
med indholdsejercertifikat. Internetadgang og
AACS Online funktioner forbudt for alt BD-Live
indhold uden certifikat.
[Forbudt]
Internetadgang forbudt til alt BD-Live indhold.
Smart Service Indstilling
[Lokale Indstillinger]
Vælg dit område for visning af korrekt online
indholdsservice.
[Initialiser]
Afhængig af region, er funktionen [Initialiser]
muligvis ikke tilgængelig.
Navn på enhed
De kan navngive et netværk ved at bruge det
virtuelle tastatur. Afspilleren vil blive genkendt via
det navn, De har opgivet på Deres hjemmenetværk.
Netværksafspilning
Med denne funktion kan du styre afspilning af
medier, der er streamet fra DNLA-medieserver med
en DLNA-certificeret smartphone. De fleste DNLAcertificerede smartphones har en funktion til at
styre afspilning af medier på dit hjemmenetværk.
Sæt denne indstilling til [Tænd] for at lade din
smartphone styre denne enhed. Se instruktionerne
for din DLNA-certificerede smartphone eller
applikationen for mere detaljerede oplysninger.
,,BEMÆRK
yy Denne enhed og den DLNA-certificerede
smartphone skal være tilslutter samme
netværk.
yy For at bruge funktionen [Netværksafspilning]
med en DLNA-certificeret smartphone,
skal du trykke på HOME ( ) for at vise
hovedmenuen, før tilslutning til denne
enhed.
yy Mens du styrer denne enhed med
funktionen [Netværksafspilning], må
fjernbetjeningen ikke bruges.
yy De tilgængelige filformater, der er beskrevet
på side 64, er ikke altid understøttet på
funktionen [Netværksafspilning].
Systemindstilling 27
Menuen [DISPLAY]
Opløsning
TV billedforhold
Indstiller udgangsopløsningen for HDMI
videosignalet. Se side 18 for yderligere oplysninger
om indstilling af opløsning.
Vælg et TV-billedforhold, der svarer til TV-typen.
[4:3 Letter Box]
Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser
teaterbilleder med maskerede linjer over og
under billedet.
[4:3 Pan Scan]
Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser
billeder, der er beskåret, så de udfylder din TVskærm. Begge sider af billedet er skåret væk.
[Auto]
Hvis HDMI OUT jackstikket er tilsluttet et
TV med skærmoplysninger (EDID), vælges
opløsningen, der passer bedst, automatisk til
det tilsluttede TV.
[1080p]
Sender 1080 linjer progressiv video.
[1080i]
Sender 1080 linjer interlaced video.
Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet.
Et 4:3-billede vises i originalt 4:3-billedformat
med en sort bjælke i venstre og højre side.
[720p]
[16:9 Fuld]
Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet.
4:3-billedet justeres vandret (med lineær
proportionalitet), så det fylder hele skærmen.
,,BEMÆRK
Du kan ikke vælge valgmuligheden [4:3 Letter
Box] og [4:3 Pan Scan] når opløsningen er
indstillet til højere end 720p.
Sender 720 linjer progressiv video.
[576p]
Sender 576 linjer progressiv video.
Ultra HD Opskalering
Med denne funktion kan enheden opskalere den
originale videoopløsning til Ultra HD-opløsning og
udgang via HDMI-forbindelse.
[Auto]
Hvis du tilslutter en skærm, der kan vise
en Ultra HD-opløsning, vil denne enhed
automatisk udsende videosignaler i Ultra HDopløsning.
[Sluk]
Denne enhed vil slukke for funktionen
opskalering.
,,BEMÆRK
yy Denne enhed vil udsende videosignaler i
Ultra HD-opløsning, når den afspiller BDROM disk formateret i 24 Hz.
yy Afspilningsbillederne kan blive kortvarigt
forstyrret når opløsningerne skifter.
3
Systemindstilling
[16:9 Original]
28 Systemindstilling
1080p visningsstatus
Når opløsningen er indstillet til 1080p, skal du
vælge [24 Hz] for at få en ensartet præsentation
af filmmateriale (1080p/24 Hz) på en skærm
med HDMI, der er kompatibel med 1080p/24 Hz
indgang.
,,BEMÆRK
yy Når du vælger [24 Hz], kan der forekomme
billedforstyrrelse, når der skiftes video- og
filmmateriale på enheden. I det tilfælde skal
du vælge [50 Hz].
3
Systemindstilling
yy Selv når [1080p visningsstatus] er indstillet
til [24 Hz], hvis dit TV ikke er kompatibelt
med 1080p/24 Hz, den faktiske ramme
hyppigheden af video output vil være 50 Hz
til at matche den videokilde format.
HDMI-farveindstilling
Vælg udgangstype fra HDMI OUT jackstikket.
Til denne indstilling, se brugervejledningen til
skærmen.
[YCbCr]
Vælges, når du tilslutter til en HDMI skærm.
[RGB]
Vælges, når du tilslutter til en DVI skærm.
3D-status
Vælg udgangsstatustype til afspilning af Blu-ray 3D
diske.
[Sluk]
Afspilning af Blu-ray 3D diske sendes som
2D-status, lige som afspilning af en normal BDROM disk.
[Tænd]
Afspilning af Blu-ray 3D diske sendes som 3D
status.
Startmenu Guide
Denne funktion giver dig mulighed for at vise eller
slette guide boblen på menuen Home. Sæt denne
indstilling til [Tænd] for visning guide.
Menuen [SPROG]
Menuen Vis
Vælg et sprog til menuen [Indstillinger] og Påskærmen visningen.
Diskmenu / Disklyd / Diskundertekst
Vælg det sprog, du foretrækker til lydsporet
(disklyd), undertekster og diskmenuen.
[Original]
Refererer til det originale sprog som disken
blev optaget på.
[Andet]
Tryk på ENTER (b) for at vælge et andet sprog.
Brug talknapperne og tryk på ENTER (b) for
at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i
henhold til sprogkodelisten på side 69.
[Sluk] (Kun undertekstsprog til disk)
Slå undertekster fra.
,,BEMÆRK
Afhængig af disken fungerer din
sprogindstilling muligvis ikke.
Systemindstilling 29
Menuen [LYD]
DRC (dynamisk områdekontrol)
Hver disk har et udvalg af
lydudgangsvalgmuligheder. Indstil afspillerens
lydvalgmuligheder i henhold til den type lydsystem,
du bruger.
Med denne funktion kan du lytte til en film med
lavere lydniveau uden at miste klarheden i lyden.
,,BEMÆRK
Adskillige faktorer påvirker
lydudgangstypen, se yderligere oplysninger i
“Lydudgangsspecifika-tioner” på side 67.
Digital udgang
[PCM Stereo] (kun HDMI)
[PCM Multikanal] (kun HDMI)
Vælg dette, hvis du tilslutter enhedens HDMI
OUT jackstik til en enhed med multikanals
digital dekoder.
[DTS Re-Encode] (kun HDMI)
Vælg, hvis De tilslutter denne enheds HDMI
OUT-jackstik til en enhed med multi-kanal
digital dekoder.
[BitStream] (kun HDMI)
Vælg, hvis De slutter denne enhed HDMI OUTjackstikket til en enhed med LPCM, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
og DTS-HD dekoder.
,,BEMÆRK
yy Når valgmuligheden [Digital udgang] er
indstillet til [PCM Multikanal], udsendes
lyden måske som PCM Stereo, hvis PCM
Multi-Ch oplysningerne ikke detekteres fra
HDMI-enheden med EDID.
yy Hvis valgmuligheden [Digital udgang] er
indstillet til [DTS Re-Encode], udsendes DTS
Re-encode lyden på BD-ROM diske med
sekundær lyd, og originallyden udsendes til
de andre diske (så som [BitStream]).
yy Denne opsætning er ikke tilgængelig
i forbindelse med input signalet fra en
ekstern enhed.
Slukker for denne funktion.
[Tænd]
Komprimerer det dynamiske område i Dolby
Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD
lydudgangen.
[Auto]
Det dynamiske område i Dolby TrueHD
lydudgangen specificerer sig selv.
Og det dynamiske område i Dolby Digital og
Dolby Digital Plus betjenes på samme vis i
[Tænd] status.
,,BEMÆRK
DRC indstillingen kan kun ændres, når der
ingen disk er isat, eller når enheden er i
fuldstændig stop-mode.
3
Systemindstilling
Vælg, hvis De tilslutter denne enheds HDMI
OUT-jackstik til en enhed med multi-kanal
digital dekoder.
[Sluk]
30 Systemindstilling
HD AV Sync
Menuen [LÅS]
Nogle gange støder digitalt TV på forsinkelser
mellem billede og lyd. Hvis dette sker, kan du
kompensere herfor ved at indstille lydforsinkelsen
således, at den effektivt ‘venter’ på, at billedet skal
blive vist: Dette kaldes HD AV Sync. Brug A D til at
rulle op og ned gennem den forsinkelse beløb, som
du kan indstille på alt mellem 0 og 300 ms.
[LÅS]-indstillingerne påvirker kun Blu-ray Disc og
DVD afspilning.
Autolydstyrke
3
Med Auto Volume sat til, vil enheden automatisk
justere lydstyrken op eller ned, hvis lyden bliver
for høj eller lav. Dermed kan du nyde lyden på et
behageligt niveau, der hverken er for højt eller for
lavt.
For at du kan få adgang til nogen som helst
funktioner i indstillingerne [LÅS], skal du indtaste
den 4-cifrede sikkerhedskode, som du har oprettet.
Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode,
så bliver du spurgt, om du vil gøre det nu. Indtast
den 4-cifrede adgangskode to gange og tryk på
ENTER (b) for at oprette en ny adgangskode.
Adgangskode
Du kan oprette eller ændre adgangskode.
[Ingen]
Systemindstilling
Indtast den 4-cifrede adgangskode to gange
og tryk på ENTER (b) for at oprette en ny
adgangskode.
[Ændre]
Indtast den aktuelle adgangskode og tryk på
ENTER (b). Indtast den 4-cifrede adgangskode
to gange og tryk på ENTER (b) for at oprette
en ny adgangskode.
Hvis du glemmer din adgangskode
Hvis du glemmer din adgangskode, så kan du
nulstille den ved at følge disse trin:
1. Fjern enhver disk der evt. sidder i afspilleren.
2. Vælg valgmuligheden [Adgangskode] i menuen
[Indstillinger].
3. Brug talknapperne til indtastning af
“210499”. Adgangskoden er nulstillet.
,,BEMÆRK
Hvis du laver en fejl, før du trykker på ENTER
(b), skal du trykke på CLEAR. Indtast nu den
korrekte adgangskode.
Systemindstilling
DVD Rating
Menuen [ANDET]
Blokerer afspilning af ratede DVD’ere baseret på
deres indhold. (Ikke alle diske er ratede.)
Markør
[Rating 1-8]
Rating ét (1) har flest restriktioner og rating otte
(8) er mindst restriktiv.
Indstiller USB-musemarkørens hastighed og
størrelse.
[Hastighed]
[Lås op]
Indstiller USB-musens bevægelseshastighed.
Hvis du [Lås op] for funktionen, er
forældrekontrollen ikke længere aktiveret, og
disken afspilles uden begrænsning.
[Størrelse]
Blu-ray disk Rating
[255]
Alle BD-ROM kan afspilles.
[0-254]
Forbyder afspilning af BD-ROM med tilsvarende
ratings optaget herpå.
,,BEMÆRK
[Blu-ray disk Rating] vil kun blive anvendt
for Blu-ray disk, der indeholder avanceret
ratingkontrol.
Områdekode
Indtast koden for det område, hvis standarder blev
brugt til at rate DVD videodisken baseret på listen
på side 68.
Vælger markørstørrelsen for en USB-mus.
,,BEMÆRK
Markørfunktionen er optimeret for bekvem
brug af internettet.
DivX VOD
OM DIVX VIDEO: DivX ® er et digitalt videoformat
skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi
Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®
enhed, der afspiller DivX video. Gå ind på divx.com
og få flere oplysninger og softwareværktøjer, så du
kan konvertere dine filer til DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified
® enhed skal registreres, for at du kan afspille købte
DivX Video-on-Demand (VOD) film. For at du kan
modtage din registreringskode skal du lokalisere
afsnittet DivX VOD i enhedens indstillingsmenu.
Gå ind på vod.divx.com og få flere oplysninger om,
hvordan du færdiggør din registrering.
[Registrering]
Viser afspillerens registreringskode.
[Afmelding]
Deaktiverer afspilleren og viser
deaktiveringskoden.
,,BEMÆRK
Alle downloadede videoer fra DivX VOD med
denne afspillers registreringskode kan kun
afspilles på denne enhed.
3
Systemindstilling
Sæt en aldersgrænse på BD-ROM spil.
Brug talknapperne til at indtaste en aldersgrænse
for BD-ROM visning.
31
32 Systemindstilling
Hurtig start
TV Lyd Tilslutning
Denne afspiller kan forblive i standby-tilstand med
lavt strømforbrug, således at afspilleren straks kan
starte uden forsinkelse, når du tænder for enheden.
Indstil denne valgmulighed til [Tænd] for aktivering
af [Hurtig start] funktionen.
Du kan automatisk høre tv-lyden via denne enheds
højttalere, når tv’et er tændt. Tv’et og denne enhed
bør være forbundet med et optisk kabel.
,,BEMÆRK
yy Funktionen [Hurtig start] er muligvis ikke
tilgængelig i øjeblikket. Denne funktion
bliver tilgængelig ved hjælp af en
softwareopdatering.
3
Systemindstilling
yy Hvis [Hurtig start] valgmuligheden er
indstillet til [Tænd] og der ved et tilfælde
tændes for strømmen til afspilleren efter et
strømsvigt osv., starter afspilleren automatisk
op i standby-tilstand. Inden betjening af
afspilleren, bedes du vente et øjeblik indtil
afspilleren er i standby-tilstand.
yy Når [Hurtig start] er indstillet til [Tænd], vil
strømforbruget være højere end når [Hurtig
start] er indstillet til [Sluk].
Automatisk sluk for strøm
Pauseskærmen fremkommer, når du efterlader
afspilleren på stop i cirka fem minutter. Hvis
du sætter denne indstilling til [Tænd], slukker
afspilleren automatisk inden for 15 minutter efter
pauseskærmen vises. Hvis pauseskærmen skal
forblive, indtil en bruger betjener enheden, skal du
indstille valgmuligheden på [Sluk].
,,BEMÆRK
Når du aktiverer [Auto sluk for strøm]funktionen i indstillingsmenuen, vil denne
enhed automatisk blive slukket for at spare på
strømmen i det tilfælde, at hovedenheden ikke
er sluttet til en ekstern enhed, og ikke benyttes
i 20 minutter.
Det gør denne enhed også 6 timer efter
hovedenheden er blevet sluttet til en anden
enhed med analog indgang.
Tryk W for at flytte, og tryk A/D for at vælge
[Tænd] eller [Sluk]. Vælg [OK] og tryk på ENTER (b).
Initialiser
[Fabriksindstilling]
Du kan genindstille afspilleren til dens
oprindelige fabriksindstilling.
[Nulstil Blu-ray lagring]
Initialiserer BD-Live-indholdet fra den tilsluttede
USB-lagerenhed.
,,BEMÆRK
Hvis du genindstiller afspilleren til dens
oprindelige fabriksindstillinger ved brug af
valgmuligheden [Fabriksindstilling], skal du
igen indstille alle online service-indstillingerne
og netværksindstillingerne.
Systemindstilling 33
Software
[Oplysninger]
Viser den aktuelle softwareversion.
[Opdatere]
Du kan opdatere softwaren, hvis
du forbinder enheden direkte til
softwareopdateringsserveren. (se side 62)
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK-funktionen giver dig mulighed for at
styre denne enhed med LG TV’ets fjernbetjening.
Sæt denne indstilling til [Tænd] for at aktivere
[SIMPLINK / ARC]-funktionen. (side 17)
3
Systemindstilling
-- ARC-funktionen gør det muligt for et HDMI-TV
at sende lydstrømmen til HDMI OUT på denne
afspiller.
34 Betjening
Lydeffekt
Indstilling af [Bruger EQ]
Du kan vælge den lydstatus, der passer dig. Tryk
på SOUND EFFECT flere gange, indtil den ønskede
tilstand vises på displayet på frontpanelet eller tvskærmen. De viste emner til equalizeren er muligvis
ikke som de viste afhængig af lydkilder og effekter.
[Natural Plus]: Du kan nyde den samme naturlige
lydeffekt som 3.1 kanal.
[Naturlig]: Du kan nyde at lytte til en behagelig og
naturlig lyd.
1.Brug W/S for at vælge den ønskede frekvens.
[Bypass]: Software med multikanals
surroundlydsignaler afspilles i henhold til måden,
det blev optaget på.
Vælg [Annuller] og tryk så på ENTER (b) for at
annullere indstillingen.
Vælg [Genindstil] og tryk så på ENTER (b) for at
nulstille alle justeringer.
[Bass Blast]: Forbedrer baslyden fra venstre og
højre højttaler samt subwoofer.
[Clear Voice]: Med denne funktion bliver lyden
mere klar, og stemmekvaliteten forbedres.
4
Betjening
[Spil]: Du kan nyde en mere virtuel lyd under
afspilning af videospil.
[Nat]: Dette kan være nyttigt, hvis du vil se film sent
om aftenen med svag lydstyrke.
[Up Scaler]: Når du lytter til MP3-filer eller anden
komprimeret musik, kan du forbedre lyden. Denne
funktion er kun tilgængelig ved kilder med 2
kanaler.
[Lydstyrke]: Forbedrer bas og diskant lyd.
[Bruger EQ]: Du kan justere lyden ved at hæve eller
sænke niveauet for specifik frekvens.
2.Brug A/D for at vælge det ønskede niveau.
3D-lydeffekt
3D-lydeffekten skaber en lyd med mere
rumfang, så du kan nyde en mere fordybende og
biograflignende surround lyd. Tryk gentagne gange
på 3D SOUND, indtil den ønskede status vises i
displayet i frontpanelet eller på TV-skærmen..
[3D Musik]: I denne status udsendes der
en fantastisk surroundlyd, så du får en
koncertsalslignende oplevelse hjemme hos dig
selv.
[3D Film]: I denne status udsendes der en fantastisk
surroundlyd, så du får en biograflignende oplevelse
hjemme hos dig selv.
Betjening 35
Hovedmenuvisning
Sådan anvendes Smart Share
Sådan bruges [Hjemme]menuen
1. Tryk på HOME ( ) for at få vist hovedmenuen.
Hovedmenuen vises, når du trykker på HOME ( ).
Brug W/S/A/D for at vælge en kategori, og
tryk på ENTER (b).
Afhængig af region, er tjenesterne [LG Smart
World] og [Mine programmer] samt funktionen
[Søg] muligvis ikke tilgængelige.
a [Smart Share] - Viser Smart Share-menuen.
b [Premium] - Viser Premiumhovedskærmbilledet. (side 53)
c [LG Smart World] - Viser de LGapplikationstitler, der findes på enheden.
(side 54)
d [Mine programmer] - Viser [Mine
programmer]-skærmbilledet. (side 55)
e [Indgang] - Ændringer indtastningstilstand.
f [Indstillinger] - Justerer
systemindstillingerne.
g [Søg] - Søger efter ønskede LG-applikationer
og andet indhold.
h [Sign In] - Viser log på-menuen.
2. Vælg [Smart Share], og tryk på ENTER (b).
a Viser alle tilsluttede enheder.
b Viser video, foto eller lydindhold.
c Viser filen eller mappen på den tilsluttede
enhed.
4
Betjening
,,BEMÆRK
Du kan afspille video, foto og lyd på enheden ved
at ilægge en disk, indsætte en USB-enhed eller ved
at benytte hjemmenetværket (DLNA).
36 Betjening
Afspilning af
tilsluttede enheder
Afspilning af en disk
erot
1. Indsæt en disk i diskskuffen.
De fleste lyd-cd’er, bd-rom og
dvd-rom starter automatisk.
2. Tryk på HOME ( ), og vælg [Smart Share].
3. Vælg disk-ikon.
,,BEMÆRK
4
yy De afspilningsfunktioner, der er beskrevet
i denne brugermanual, er ikke altid
tilgængelige i alle filer og medier. Nogle
funktioner kan være begrænset, afhængig
af mange faktorer.
Afspilning af en Blu-ray
3D-disk
e
Denne enhed kan afspille de Blu-ray 3D-disk, der
har separate visninger til venstre og højre øje.
Klargøring
For at kunne afspille Blu-ray 3D titler i
steroskopisk 3D-tilstand er det nødvendigt at:
yy K ontrollere, at dit tv er 3D-kompatibelt og
har HDMI-indgang(e).
ære 3D-briller for at drage fordel af 3D, om
yy B
nødvendigt.
yy K ontrollere, om bd-rom-titlen er en Bue-ray
3D-disk eller ej.
yy T ilslutte et HDMI-kabel (type A, High Speed
HDMITM-kabel) fra afspilleren HDMI-udgang
til tv'ets HDMI-indgang.
Betjening
yy Alt efter bd-rom-titlerne kan det være
nødvendigt med en USB-enhedstilslutning
for at opnå korrekt afspilning.
1. Tryk på HOME ( ), og indstil [3D-status]-valget
på [Indstillinger]-menuen på [Tænd] (side 28).
yy Ikke færdiggjorte disk-enheder i dvd-vrformat kan ikke afspilles i denne afspiller.
2. Indsæt en disk i diskskuffen.
Afspilningen starter automatisk.
yy Nogle dvd-vr-disk-enheder er indspillet med
CPRM-data af en dvd-optager. Denne enhed
understøtter ikke sådanne diskenheder.
3. Se brugervejledningen til dit 3D-forberedte tv
for at få yderligere vejledning.
Det kan være nødvendigt at justere indstillingen
af visningen og fokus på dit tv for at drage
fordel af den forbedrede 3D-virkning.
>>Advarsel
yy Det kan forårsage svimmelhed eller træthed
at se 3D i længere tid ad gangen.
yy Invalide, børn og gravide kvinder frarådes at
se film i 3D.
yy Hvis du får hovedpine, bliver træt eller
svimmel, mens du ser noget i 3D, anbefales
det stærkt at ophøre med afspilningen og
hvile ud, indtil du føler dig frisk igen.
Betjening 37
Afspilning af en fil på disk/
USB-enhed
yui
Denne enhed kan afspille video-, lyd- og fotofiler på
disken eller USB-enheden.
1. Indsæt en datadisk i diskskuffen eller indsæt et
USB stik.
Noter om USB-enheder
yy Denne afspiller understøtter USB-drev/ekstern
HDD formateret i FAT32 og NTFS for adgang til
filer (musik, fotos, film). Men for BD-Live skal du
benytte USB-drev / eksternt HDD formateret i
FAT32.
yy Denne enhed understøtter op til 4 opdelinger af
USB-enheden.
yy USB-enheden må ikke fjernes, mens den er i
brug (afspilning osv.)
yy En USB-enhed, der kræver yderligere
programinstallation på en computer,
understøttes ikke.
yy USB-enhed: USB-enhed der understøtter USB1.1
og USB2.0.
yy Video-, lyd- og fotofiler kan afspilles. Der er
betjeningsvejledning om den enkelte fil på de
pågældende sider.
yy Regelmæssig back-up anbefales for at forhindre
tab af data.
Indlæsning af filerne kan tage et par minutter,
afhængig af hvor mange filer der er gemt på USBenheden. Tryk på ENTER (b), hvorimod du skal
vælge [Annuller] for at afslutte indlæsningen.
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [Smart Share], og tryk på ENTER (b).
4. Vælg den ønskede tilsluttede enhed i
kategorien.
5. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik].
6. Vælg en fil vha. W/S/A/D, og tryk på
d(PLAY) eller ENTER (b) for at afspille filen.
yy Hvis du anvender en USB-forlængerledning, en
USB-hub eller en USB Multi-reader, kan USBenheden måske ikke genkendes.
yy Nogle USB-enheder fungerer måske ikke
sammen med denne enhed.
yy Digitalkameraer og mobiltelefoner understøttes
ikke.
yy USB-porten på enheden kan ikke sluttes
til en pc. Enheden kan ikke anvendes som
hukommelsesanordning.
Betjening
Når du tilslutter en USB-enhed i HOME-menuen,
afspiller enheden en lydfil, der findes på USBenheden automatisk. Hvis USB-enheden indeholder
forskellige filtyper, vises en menu til valg af filtype.
4
38 Betjening
Afspilning af en fil på en
netværksserver
yui
Denne afspiller kan afspille video-, lyd- og
fotofiler, der findes på en DLNA-server via dit
hjemmenetværk.
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen
(side 21).
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [Smart Share], og tryk på ENTER (b).
,,BEMÆRK
yy Kravene til filer er beskrevet på side 64.
yy Miniaturebilleder af filer, der ikke kan
afspilles, kan vises, men kan ikke afspilles i
naturlig tilstand.
yy Filnavnet til undertitel og videofilnavnet
skal være identiske og befinde sig i samme
mappe.
yy Afspilning og dennes kvalitet kan påvirkes af
forholdene i dit hjemmenetværk.
yy Der er måske forbindelsesproblemer i
forbindelse med din servers omgivelser.
yy Din pc indstilles som DLNA-server ved
at installere den medleverede Nero
MediaHome 4 på din pc. (side 39)
4
4. Vælg en DLNA-medieserver i kategorien.
Betjening
6. Vælg en fil vha. W/S/A/D, og tryk på
d(PLAY) eller ENTER (b) for at afspille filen.
5. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik].
Betjening 39
Tilslutning til
hjemmenetværksserver
til PC
DLNA står for Digital Living Network Alliance, som
giver brugerne mulighed for at få adgang til video/
musik/foto-filer gemt på serveren og nyde dem på
TV via hjemmenetværk.
Inden tilslutning til PC for at afspille en fil, skal Nero
MediaHome 4 Essentials program installeres på din
PC.
Sådan installerer du Nero
MediaHome 4 Essentials
Windows
1. Start computeren og læg CD-ROM’en i
computerens CD-ROM drev.
2. Gå ind på CD-ROM drevet og åben folderen
med “MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Dobbeltklik på billedfilen “Nero MediaHome.
dmg”. Vinduet med Nero MediaHome bliver
åbnet.
4. I vinduet med Nero MediaHome skal De trække
ikonet med Nero MediaHome enten til folderen
med applikationer inde i vinduet eller til enhver
anden ønsket placering.
5. De kan nu starte applikationen ved at
dobbeltklikke på ikonet for Nero MediaHome i
den placering, De har valgt.
Deling af filer og mapper
På din computer, skal du dele mappen med
indeholdt video, audio og/eller billedindhold til at
afspille dem på denne afspiller.
I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du
vælger delte mapper på computeren.
1. Luk alle Microsoft Windows programmer og
afslut al antivirus-software, der evt. kører.
1. Dobbeltklik på ikonet ”Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Sæt den medfølgende CD-ROM i computerens
CD-ROM-drev.
2. Klik på ikonet [Network] i venstre side og
definer netværksnavnet i feltet [Network
name]. Netværksnavnet, du indtaster, huskes af
afspilleren.
3. Klik på [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klik på [Run] for at starte installationen.
5. Klik på [Nero MediaHome 4 Essentials].
Installationen er forberedt, og
installationsguiden vises.
6. Klik på knappen [Næste] for at få vist
skærmbilledet, hvor du skal indtaste
serienummeret. Klik på [Næste] for at gå til
næste trin.
7. Hvis du accepterer alle betingelser, skal du
klikke på [I accept the License Conditions] i
afkrydsningsfeltet og klikke på [Næste]. Uden
denne aftale er installation ikke mulig.
8. Klik på [Typical], og klik [Næste]. Installationen
er startet.
9. Installationsprocessen er begyndt. Hvis du vil
deltage i den anonyme indsamling af data,
skal du vælge afkrydsningsfeltet og klikke på
knappen [Næste].
10.Klik på knappen [Exit] for at udføre
installationen.
3. Klik på ikonet [Shares] i venstre side.
4. Klik på fanebladet [Local Folders] på
skærmbilledet [Shares].
5. Klik på ikonet [Add] for at åbne vinduet [Browse
Folder].
6. Vælg mappen med de filer, du ønsker at dele.
Den valgte mappe tilføjes listen med delte
mapper.
7. Klik på ikonet [Start Server] for at starte serveren.
,,BEMÆRK
yy Hvis de delte mapper eller filer ikke vises
på enheden, skal du klikke på mappen
på fanebladet [Local Folders] og klikke på
[Rescan Folder] med knappen [Mere].
yy For yderligere oplysninger og
softwareværktøj, se www.nero.com.
4
Betjening
Start computeren og læg CD-ROM’en i
computerens CD-ROM drev. En installationsguide
fører dig igennem den hurtige og ukomplicerede
installationsproces. Sådan installerer du Nero
MediaHome 4 Essentials:
Mac OS X
40 Betjening
Om Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials er software til
deling af film-, musik- og fotofiler, der er lagret
på computeren til denne afspiller som en DLNAkompatibel, digital medieserver.
,,BEMÆRK
Systemkrav
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller nyere),
Windows Vista® (der kræves ingen Service Pack),
Windows® 7 (Servicepakke er ikke påkrævet),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 eller nyere), Windows Server® 2003
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM’en er
designet til PC’ere og bør ikke isættes denne
afspiller eller i et hvilket som helst andet
produkt end en PC.
yy Windows Vista® 64-bit udgave (programmet
kører i 32-bit mode)
yy Den medfølgende Nero MediaHome 4
Essentials CD-ROM er en brugerdefineret
softwareudgave udelukkende til deling af
filer og mapper på denne afspiller.
yy Ledig plads på harddrev: 200 MB plads på
harddrevet til en typisk installation af Nero
MediaHome stand-alone
yy Den medfølgende Nero MediaHome
4 Essentials software understøtter ikke
følgende funktioner: Transcoding, Remote
UI, TV control, Internet services og Apple
iTunes.
yy Den medfølgende software Nero
MediaHome 4 Essentials kan hentes på
yy Windows® 7 64-bit version (program kører i
32-bit tilstand)
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™
2200+ processorer
yy Hukommelse: 256 MB RAM
yy Grafikkort med mindst 32 MB videohukommelse,
minimum opløsning på 800 x 600 pixel og 16-bit
farveindstillinger
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 eller nyere
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy DirectX® 9.0c revision 30 (august 2006) eller
nyere
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Netværksmiljø: 100 Mb Ethernet, WLAN
yy I denne brugervejledning beskrives
funktionerne med den engelske udgave
af Nero MediaHome 4 Essentials som
eksempler. Følg forklaringen, der refererer
til de faktiske funktioner i din egen
sprogversion.
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) eller 10,6 (Snow
Leopard)
yy Macintosh computer med en Intel x86 processor
yy Ledig plads på harddrev: 200 MB plads på
harddrevet til en typisk installation af Nero
MediaHome stand-alone
yy Hukommelse: 256 MB RAM
Betjening
Generel afspilning
Grundlæggende operationer
for fotoindhold
Grundlæggende operationer
for video og lyd indhold
Sådan afspiller du et diasshow
Stop afspilning
Sådan stopper du et diasshow
Tryk på Z (STOP) under afspilning.
Pause i afspilning
Tryk på M (PAUSE) under afspilning.
Tryk på d (PLAY) for at genoptage afspilningen.
Sådan afspiller du ramme-forramme
Tryk på M (PAUSE) under filmafspilning.
Tryk gentagne gange på M ((PAUSE) for at afspille
ramme-for-ramme afspilning.
Tryk på c eller v for at få hurtig afspilning
fremad eller tilbage under afspilning.
Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder
ved at trykke gentagne gange på c eller v.
Sådan reducerer du
afspilningshastigheden
Når der er pause i afspilningen, skal du trykke
gentagne gange på v for at afspille forskellige
hastigheder i slowmotion.
Spring over til næste/forrige kapitel/
spor/fil
Tryk på C eller V under afspilning for at gå
til næste kapitel/spor/fil eller for at gå tilbage til
begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil.
Tryk kortvarigt to gange på C for at gå tilbage til
forrige kapitel/spor/fil.
I fillisten menu på en server, kan der have mange
typer af indhold i en mappe sammen.
I det tilfælde skal du trykke på C eller V for at
gå til forrige eller næste indhold af samme type.
Tryk på d (PLAY) for at starte diasshowet.
Tryk på Z (STOP) under visning af diasshowet.
Sådan holder du pause i et diasshow
Tryk på M (PAUSE) under visning af diasshowet.
Tryk på d (PLAY) for at genstarte diasshowet.
Sådan springer du over til næste/
forrige foto
Hvis du vil gå til forrige eller næste foto, skal du
trykke på A eller D samtidig med, at du får vist et
foto i fuld skærmstørrelse.
Sådan bruger du menuen Disk
ero
Få vist menuen Disk
Måske vises der først en menuskærm, efter at du
har isat en disk, som indeholder en menu. Hvis du
vil se menuen Disk under afspilning, skal du trykke
på DISC MENU.
Brug W/S/A/D-knapperne til at navigere
gennem menupunkterne.
Få vist Popup-menuen
Nogle BD-ROM diske indeholder popup-menuer,
der vises under afspilningen.
Tryk på TITLE/POPUP under afspilning og brug
knapperne W/S/A/D til at navigere rundt i
menupunkterne.
4
Betjening
Scanne fremad eller bagud
41
42 Betjening
Genoptag afspilning
eroyt
u
Afhængig af disken markerer enheden punktet,
hvor du trykkede påe Z (STOP).
Hvis “MZ (Genoptag stop)” vises kortvarigt
på skærmen, skal du trykke på d (PLAY) for at
genoptage afspilningen (fra scenepunktet).
Hvis du trykker på Z STOP) to gange eller tager
disken ud, vises “Z (Fuldstændigt stop)” på
skærmen. Enheden fjerner det stoppede punkt.
,,BEMÆRK
yy Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis,
hvis du trykker på en knap (fx 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE) osv.).
yy På BD-ROM-disks med BD-J, virker
funktionen for genoptag afspilning ikke.
4
Betjening
yy Hvis du trykker på Z (STOP) én gang under
afspilning af en BD-ROM interaktiv titel, går
enheden i Fuldstændigt stop-status.
Hukommelse for sidste scene
er
Denne enhed husker den sidste scene fra den
sidste disk, som du har set. Den sidste scene
forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken
fra enheden eller slukker for enheden. Hvis du
indlæser en disk med en scene i hukommelsen, vil
scenen automatisk blive genfremkaldt.
,,BEMÆRK
yy Funktionen Hukommelse for sidste scene
for en tidligere disk slettes, når en anden
disk afspilles.
yy Afhængig af disken virker denne funktion
muligvis ikke.
yy På BD-ROM-disks med BD-J, virker
funktionen for sidste scene-hukommelse
ikke.
yy Denne enhed husker ikke indstillingerne på
en disk, hvis du slukker for enheden, før du
begynder at afspille disken.
Betjening 43
On-Screen-visning
Sådan får du vist oplysninger om
indholdet on-screen
Du kan få vist og justere forskellige informationer
og indstillinger om indholdet.
eroy
Sådan styres videoafspilning
eroy
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk påENTER (b).
Du kan styre afspilning og indstille valgmuligheder,
mens du ser video.
Under afspilningen trykker du må INFO/MENU (m).
a Tidsstatusbjælke -Viser den aktuelle position
og den totale afspilningstid.
4
c [Title/Popup] - Viser dvd-titelmenuen
eller bd-romens pop-op-menu, hvis den er
tilgængelig.
d [Valgmulighed] - Viser afspilningsinformationer.
e [Musik ID] - Når enheden er tilsluttet til
netværket, kan du få oplysninger om den
aktuelle sang samtidig med, at filmen afspilles.
f [Gentag] - Gentager en ønsket sektion eller
sekvens. (side 45)
g [3D] - Justerer 3D-indstillingen. (side 49)
a Titel - aktuelt titelnummer/totalt antal titler.
b Kapitel - aktuelt kapitelnummer/totalt antal
kapitler.
c Tid - forløbet spilletid / total afspilningstid.
d Audio - valgt lydsprog eller kanal.
e Undertekst - valgt undertekst.
f Vinkel - valgt vinkel / samlet antal vinkler.
g TV billedforhold - valgte tv-skærmformat.
h Billedtilstand - valgt billedtilstand.
i Oplysninger om film –ENTER (b) or at få vist
oplysninger om filmen fra Gracenote Media
Database (kun BD-ROM/DVD).
Betjening
b [Diskmenu] - Åbner menuen på en disk.
44 Betjening
,,BEMÆRK
Indstilling af valg i diasshow
yy Hvis der ikke trykkes på en knap i et par
sekunder, forsvinder on-screen displayet.
Du kan anvende forskellige valgmuligheder under
visning af et foto i fuld skærmstørrelse.
yy På nogle diske kan der ikke vælges
titelnummer.
1. Mens du ser billeder, trykker du på INFO/MENU
(m).
yy De tilgængelige emner kan variere,
afhængigt af diske eller titler.
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
yy Hvis der afspilles en interaktiv Blu-ray-disk,
vises der nogle indstillingsoplysninger på
skærmen, men de kan ikke ændres.
yy Hvis du vil bruge valgmuligheden
[Oplysninger om film], skal afspilleren være
tilsluttet bredbåndsinternettet, før du kan få
adgang til Gracenote Media Database.
yy LG er licenstager af Gracenote technology
og er ikke ansvarlig for oplysninger fra
Gracenote Media Database.
4
Betjening
Sådan styres fotovisning
i
a [Hastighed] - Brug A/D til at vælge, hvor
stor forsinkelse der skal være mellem fotos i et
diasshow.
Styrer afspilning og valg under visning af billeder i
fuld skærmvisning.
b [Effekt] - Brug A/D til at vælge en
overgangseffekt hver billedvisning i
diasshowet.
Du kan styre afspilning og valg under visning af
billeder i fuld skærmvisning.
c [Valg af musik] - Vælg baggrundsmusik til
diasshowet (side 49).
Mens du ser billeder, trykker du på INFO/MENU (m).
a [Diasshow] - Starter automatisk et diasshow
eller sætter det på pause.
b [Musik] - Vælg baggrundsmusik til diasshowet.
(side 49)
c [Valgmulighed] - Viser valgmulighederne for
diasshowet.
d [Roter] - Drejer fotoet i urets retning.
e [Zoom] - Viser [Zoom]-menuen.
Betjening 45
Avanceret afspilning
Gentagelse af afspilning
erotu
y
Blu-ray-disk- / DVD- / videofiler
Under afspilning trykkes på REPEAT (h)
gentagne gange for at vælge en ønsket
gentagefunktion.
A-B –Valgte del vil blive gentaget kontinuerligt.
Chapter – Det aktuelle kapitel afspilles
kontinuerligt.
Title – Den aktuelle titel afspilles kontinuerligt.
All – Alle titler eller filer afspilles kontinuerligt.
Off – Vender tilbage til normal afspilning.
Denne afspiller kan gentage et afsnit, som du har
valgt.
1. Under afspilning trykkes på REPEAT (h) for
at vælge [A-B] og på ENTER (b) i starten af det
afsnit, du vil gentage.
2. Tryk på ENTER (b) i slutningen af afsnittet. Det
valgte afsnit gentages kontinuerligt.
3. For at gå tilbage til normal afspilning skal du
trykke på CLEAR.
,,BEMÆRK
yy Du kan ikke vælge et afsnitt på under 3
sekunder.
yy Denne funktion virker muligvis ikke på
nogle diske eller titler.
Under afspilning trykkes på REPEAT (h)
gentagne gange for at vælge en ønsket
gentagefunktion.
Afspilning med start fra valgt
tid
eroy
– Valgte del vil blive gentaget kontinuerligt.
(Kun lyd-cd)
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
Spor – Det aktuelle spor eller den aktuelle fil
afspilles kontinuerligt.
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
Lyd-cd-/musikfiler
All – Alle spor eller filer afspilles kontinuerligt.
All – Alle spor eller filer afspilles
kontinuerligt i tilfældig rækkefølge.
– Spor eller filer afspilles i tilfældig rækkefølge.
For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke
på CLEAR.
,,BEMÆRK
Denne funktion virker muligvis ikke på nogle
diske eller titler.
3. Vælg den [Tid]-indstilling, og indlæs derefter
den ønskede starttid i timer, minutter og
sekunder fra venstre mod højre.
F.eks. skal du indtaste “21020” for at finde en
scene på 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder.
Tryk på A/D for at springe afspilningen
60 sekunder over i fremadgående eller
tilbagegående retning.
4. Tryk på ENTER (b) for at starte afspilningen fra
et valgt tidspunkt.
,,BEMÆRK
yy Denne funktion virker muligvis ikke på
nogle diske eller titler.
yy Denne funktion virker muligvis ikke,
afhængigt af filtype og DLNA serverens
kapacitet.
4
Betjening
For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke
på CLEAR.
Sådan gentager du et specielt
afsnit
eroty
46 Betjening
Valg af et undertekstsprog
eroy
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for vælge [Undertekst]-funktionen.
4.Brug A/D for at vælge det ønskede
undertekstsprog.
Ved at trykke på ENTER (b), kan du træffe
forskellige valg til undertekster.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
,,BEMÆRK
4
Betjening
For nogle diskes vedkommende kan du kun
ændre undertekster via diskmenuen. Hvis
dette er tilfældet, skal du trykke på TITLE/
POPUP- eller DISC MENU-knappen og vælge
den relevante undertekst fra valgmulighederne
i diskmenuen.
Lytte til en anden lydkilde
eroy
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Audio]-funktionen.
4.Brug A/D for at vælge det ønskede lydsprog,
lydspor eller den ønskede lydkanal.
,,BEMÆRK
yy For nogle diskes vedkommende kan du
kun ændre lydvalg via diskmenuen. I så fald
skal du trykke på TITLE POPUP- eller DISC
MENU-knappen og vælge den relevante lyd
fra valgmulighederne på diskmenuen.
yy Umiddelbart efter at du har skiftet lyd,
kan der forekomme en midlertidig forskel
mellem visningen og den faktiske lyd.
yy På en bd-rom disk vises multi-lydformatet
(5,1 CH eller 7,1 CH) med [MultiCH] i onscreen displayet.
yy De kan vælge muligheden [Lyd] fra listen på
skærmen direkte ved at trykke på knappen
AUDIO.
Sådan ser du fra en anden
vinkel
er
Hvis disken indeholder scener, der er optaget med
forskellige kameravinkler, så kan du skifte over til en
anden kameravinkel under afspilningen.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Angle]-funktionen.
4.Brug A/D til at vælge den ønskede vinkel.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
Sådan ændrer du tv’ets
skærmformat
eoy
Du kan ændre skærmformatet på tv’et under
afspilning.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [TV billedforhold]funktionen.
4.Brug A/D for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
,,BEMÆRK
Selv hvis du ændrer værdien i valgmuligheden
[TV billedforhold] i on-screen displayet, ændres
[TV billedforhold] i [Indstillinger]-menuen ikke.
Betjening 47
Sådan ændrer du
undertekstens sidekode
y
Sådan indstiller du valgmuligheden
[Brugerindstilling]
Hvis underteksten ikke vises korrekt, kan du ændre
sidekoden, så du kan få vist undertekstfilen på
korrekt vis.
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
3.Brug W/S for at vælge [Billedstatus]funktionen.
4.Brug A/D for at vælge [Brugerindstilling]funktionen, and tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Kodeside]-funktionen.
4.Brug A/D for at vælge den ønskede kode.
Sådan ændrer du billedstatus
eroy
4
Vælg [Standard], og tryk så på ENTER (b) for at
nulstille alle videojusteringer.
Betjening
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
5.Brug W/S/A/D for at justere [Billedstatus]funktionen.
6.Brug W/S/A/Dfor at vælge [Luk], og tryk på
ENTER (b) for at afslutte indstillingen.
Sådan får du vist oplysninger
om indhold
y
Du kan ændre [Billedstatus]-funktionen under
afspilning.
På afspilleren kan du få vist oplysninger om indhold.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Tryk på INFO/MENU (m) for at få vist
valgmenuen.
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Billedstatus]funktionen.
4.Brug A/D for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
1. Vælg en fil ved hjælp af W/S/A/D.
Oplysningerne om filen vises på skærmen.
Under afspilning af film, kan du få vist
filoplysningerne ved at trykke på TITLE/POPUP.
,,BEMÆRK
De viste oplysninger på skærmen svarer
muligvis ikke til de faktiske oplysninger om
indholdet.
48 Betjening
Sådan ændrer du visning af
indholdsfortegnelse
yui
Sådan vælger du en
undertekstfil
y
I menuen [Smart Share] kan du ændre visningen af
indholdsfortegnelsen.
Hvis navnet på undertekstfilen er forskelligt fra
filmfilens, skal du vælge undertekstfilen i menuen
[Film], før du afspiller filmen.
Tryk gentagne gange på den røde knap (R).
1.Brug W/S/A/D for at vælge den
undertekstfil, du ønsker at afspille i [Film]menuen.
2. Tryk på ENTER (b).
4
Betjening
Tryk igen på ENTER (b) for at fravælge
undertekstfilen. Den valgte undertekstfil vises,
når du afspiller videofilen.
,,BEMÆRK
yy Hvis du trykker på Z (STOP) under
afspilningen, annulleres dit valg af
undertekst.
yy Denne funktion er ikke tilgængelig
for afspilning af en fil på en server via
hjemmenetværket.
Betjening 49
Sådan lytter du til musik
under et diasshow
i
Konvertering af 2D-indhold til
3D
eroy
Du kan få vist fotofiler samtidig med, at du lytter til
musikfiler.
Denne funktion gør dig i stand til at konvertere
2D-indhold til 3D. Du kan justere dybden og
afstanden på 3D på valgmuligheden [3D] under
afspilning.
1. Mens du får vist et foto i fuld skærmbillede,
kan du trykke på INFO/MENU (m) for at få vist
valgmenuen.
2. Vælg en [Valgmulighed] vha. A/D, og tryk på
ENTER (b).
3.Brug W/S til at vælge [Valg af musik], og
tryk på ENTER (b) for at få vist menuen [Music
Select].
4.Brug W/S til at vælge en enhed, og tryk på
ENTER (b).
Om en enhed er tilgængelig, afhænger af hvor
den aktuelle fotofil befinder sig.
Tilgængelig enhed
Disk, USB
Disk, USB
DLNA server
DLNA server
5.Brug W/S til at vælge en fil eller mappe, du
ønsker at afspille/afspille fra.
Vælg g, og tryk på ENTER (b) for at få vist
øverste mappe.
,,BEMÆRK
Når du vælger en musik-fil fra en server, kan
der ikke vælges fra mappe. Kun filvalg er
tilgængeligt.
6.Brug D for at vælge [OK], og tryk på ENTER (b)
for at gennemføre musikvalget.
2. Vælg en [3D], og tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S/A/D for at vælge den ønskede
valgmulighed.
Vælg valgmuligheden [Standard] og tryk så på
ENTER (b) for at nulstille alle justeringer.
4.Brug W/S/A/D for at vælge
valgmuligheden [Luk] og tryk på ENTER (b) for
at afslutte indstillingen.
,,BEMÆRK
yy Når du har indstillet til Ultra HD-opløsning,
hvis du vælger [Tænd] i [3D], skiftes Ultra
HD-opløsningen automatisk til den originale
opløsning.
yy Filmfiler, som er over 30 fps (billedhastighed)
kan muligvis ikke blive konverteret til 3D.
4
Betjening
Fotoplacering
1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU
(m).
50 Betjening
Avancerede funktioner
Sådan drager du fordel af du
BD-LIVE™
e
Bd-rom, der understøtter BD-Live, som har en
netværksudvidelsesfunktion, giver dig mulighed
for at drage fordel af flere funktioner, som f.eks. at
downloade nye filmtrailere ved at tilslutte denne
enhed til internettet.
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen (side
21).
2. Tilslut USB-enheden til USB-porten.
Hvis du vil downloade bonus-indhold, kræver
det en USB--lagringsenhed.
4
3. Tryk på HOME ( ), og vælg [BD-LIVE
forbindelse] i menuen [Indstillinger] (side 26).
Betjening
Med en disk ilagt kan BD-LIVE-funktion måske
ikke fungere, hvis [BD-LIVE forbindelse] er
indstillet til [Delvis tilladt].
4. Ilæg en bd-rom disk med BD-LIVE-funktioner.
Betjeningen kan være forskellig fra disk til disk.
Se den brugervejledning, der fulgte med disken.
>>FORSIGTIG
Afbryd ikke forbindelsen til det tilsluttede
USB-stik, mens indholdet bliver hentet eller
en Blu-ray disc stadig er i diskskuffen. I så
fald kan du beskadige den tilsluttede USBenhed, og BD-Live funktionerne fungerer
muligvis ikke længere korrekt sammen med
den beskadigede USB-enhed. Hvis den
tilsluttede USB-enhed virker, som om den
er blevet beskadiget af denne handling, kan
du formatere den tilsluttede USB-enhed via
pc’en og bruge den igen sammen med denne
afspiller.
,,BEMÆRK
yy Der kan være begrænsninger på nogle BDLive indhold i nogle områder, pålagt af
udbyderen.
yy Det kan tage op til flere minutter at indlæse
og begynde at drage fordel af BD-Live
indhold.
yy Anvend kun USB-drev / eksternt HDD
formateret i FAT32 til BD-Live.
LG AV Remote
Du kan styre denne afspiller med din iPhone eller
Android-telefon via dit hjemmenetværk. Denne
spiller, og telefonen skal være tilsluttet din trådløse
netværksenhed som adgangspunkt. Besøg “Apple
iTunes” eller “Google Android Market (Google
Play Store)” for at se flere oplysninger om “LG AV
Remote”.
Betjening
Sådan får du vist oplysninger
fra Gracenote Media Database
Afspilleren kan få adgang til Gracenote Media
Database og hente musikoplysninger, så du kan
få vist navnet på spor, kunstner, genre og andre
tekstoplysninger på listen.
Lyd-CD
Når du isætter en lyd-CD, starter afspilningen
automatisk på afspilleren og musiktitlen hentes fra
Gracenote Media Database.
Hvis der ikke findes oplysninger om musikken i
databasen, vises der ingen musiktitler på skærmen.
Musikfil
Vælg en musikfil ved hjælp af W/S/A/D og
tryk på INFO/MENU(m) eller MUSIC ID.
Afspilleren har adgang til Gracenotes
mediedatabase for musikoplysninger.
1. Hvis du ønsker oplysninger om musikken, der
afspilles på filmen, skal du trykke på INFO/MENU
(m).
2. Vælg en [Musik ID] ved hjælp af A/D, og tryk
på ENTER (b).
Afspilleren indlæser musikoplysninger fra
Gracenotes mediedatabase.
,,BEMÆRK
Du kan også indlæse musikoplysninger direkte
ved at trykke på MUSIC ID.
,,BEMÆRK
yy Afspilleren skal være tilsluttet
bredbåndsinternettet, før du kan få adgang
til Gracenote Media Database.
yy Hvis der ikke findes oplysninger om
musikken i Gracenote Media Database, vises
der en meddelelse på skærmen.
yy Afhængig af det enkelte tilfælde tager det et
par minutter at hente musikoplysningerne
fra Gracenote Media Database.
yy Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt
i Gracenote Media Database, kan
oplysningerne muligvis ikke læses.
yy Denne funktion er ikke tilgængelig for
NetCast online indhold og indhold på
DLNA-servere.
yy LG er licenstager af Gracenote technology
og er ikke ansvarlig for oplysninger fra
Gracenote Media Database.
yy Lyd-CD’ere, som brugere har skabt
udelukkende til privat brug, understøttes
ikke i denne funktion, da de ikke er i
Gracenote Media Database.
yy Musikfiler, der kan afspilles: mp3, wma, m4a,
wav
4
Betjening
Blu-ray disk/DVD/filmfil
51
52 Betjening
Radio Operationer
Vær sikker på, at antennerne er tilsluttet.
(Se side 19)
Lytte til radioen
1. Tryk på FUNCTION, indtil TUNER (FM) vises på
displayet. Den senest modtagne station tunes
ind.
2. Tryk på og hold TUNING (-/+) for omkring to
sekunder, indtil frekvensindikation begynder
at ændre sig. Scanning standser, når enheden
melodier i en station. Eller Tryk på TUNING (-/+)
gentagne gange.
3. Justér lydstyrken ved at trykke på VOL + / gentagne gange.
4
Sådan forudindstiller du
radiostationerne
Betjening
Du kan forudindstillede 50 stationer for FM.
Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned
for lydstyrken.
1. Tryk på FUNCTION, indtil TUNER (FM) vises på
displayet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at bruge
TUNING (-/+).
3. Tryk på ENTER (b) en forudindstillet nummer vil
blinke i displayet.
4. Tryk på PRESET (-/+) for at vælge det ønskede,
forudindstillede nummer.
Sletning af en gemt station
1. Tryk på PRESET (-/+) for at vælge et
forudindstillet nummer, du ønsker at slette.
2. Tryk på CLEAR, det valgte nummer vil blinke på
displayet.
3. Tryk på CLEAR igen for at slette det valgte
nummer.
Sletning af alle de gemte
stationer
Tryk på og hold CLEAR i to sekunder. “ERASE ALL”
blinker op. Tryk på CLEAR igen. Så alle de gemte
stationer er slettet.
Forbedring af dårlig FMmodtagelse
Tryk på * (blå) (MONO / STEREO) farvede knap på
fjernbetjeningen. Dette vil ændre tuner fra stereo til
mono og normalt forbedre modtagelsen.
Se oplysninger om en
radiostation
FM-tuneren er forsynet med RDS (Radio Data
System) facilitet. Denne viser oplysninger om den
radiostation, der bliver lyttet til. Tryk gentange
gange på RDS for at bladre gennem de forskellige
datatyper:
PS
(Programservicenavn)
Navnet på kanalen vises på displayet.
PTY
(Genkendelse af programtype)
Programtypen (f.eks. Jazz eller News)
vises på display.
RT
(Radiotekst)
En tekstmeddelelse indeholder særlige
oplysninger fra radiostationen. Denne
tekst kan rulle hen over displayet.
CT
(Tid styret af kanalen)
Denne viser tid og dato, som udsendes
af stationen.
5. Tryk på ENTER (b). Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.
Betjening 53
Brug af et USBtastatur eller mus
Du kan tilslutte et USB-tastatur og/eller mus for at
indtaste tekst og navigere i menuer.
1. Slut et USB-tastatur eller en USB-mus til USBporten.
2. Brug tastaturet til at indtaste tekst eller musen
til at navigere i menuerne.
Brug af Premium
Du kan bruge forskellige indholdstjenester via
internettet med Premium-funktionen.
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen
(side 21).
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [Premium] vha. A/D, og tryk på ENTER
(b).
,,BEMÆRK
Følgende tastaturer og mus anbefales.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
4. Vælg en on-line service med W/S/A/D, og
tryk på ENTER (b).
,,BEMÆRK
yy Indholdet af Premium-tjenester og
tjenesterelaterede oplysninger, herunder
brugergrænseflade, er med forbehold for
ændringer. Gå ind på den enkelte services
hjemmeside, og læs om det sidst nye.
yy Hvis du ønsker at ændre landeindstillingen,
skal du gå til [Indstillinger] > [NETVÆRK]
> [Smart Service Indstilling] > [Lokale
Indstillinger]. Vælg [Manuelt], og tryk på
ENTER (b) i menuen [Lokale Indstillinger].
4
Betjening
yy For at få detaljerede oplysninger om
den enkelte tjeneste, bedes du kontakte
udbyderen eller klikke på tjenestens link.
54 Betjening
Brugen af LG Smart
World
Du kan bruge LG applikationstjenesterne på denne
afspiller via internettet. Du kan nemt finde og
downloade forskellige applikationer fra LG Smart
World.
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen
(side 21).
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [LG Smart World], og tryk på ENTER (b).
Sådan logger du på
Hvis du vil bruge [LG Smart World]-funktionen, skal
du logge ind på din konto.
1. Vælg ikonet [ ] y startmenuen, og tryk på
ENTER (b).
2. Udfyld [ID]- og [Adgangskode]-feltet ved hjælp
af det virtuelle tastatur.
Hvis du ikke har en konto, skal du trykke på den
røde knap (R) for at lade dig registrere.
3.Brug W/S/A/D for at vælge [OK], og tryk
på ENTER (b) for at logge ind på din konto.
Hvis du vælger [Log på autom.]afkrydsningsfeltet, er dit ID og din adgangskode
gemt og logger dig automatisk på, uden at du
behøver at indtaste dem.
,,BEMÆRK
4
4. Vælg en kategori vha. A/D, og tryk på ENTER
(b).
Betjening
5.Brug W/S/A/D for at vælge en
applikation, og tryk på ENTER (b) for at få vist
informationerne.
6. Tryk på ENTER (b), mens [installér]-ikonet
er fremhævet. Applikationen installeres på
afspilleren.
For at kunne installere en applikation på
afspilleren skal du tilmelde dig tjenesten. Se side
54 for at få mere information, om hvordan man
tilmelder sig.
7. Tryk på den røde knap (R) for at få vist
skærmbilledet [Mine programmer].
8. Vælg den installerede applikation, og tryk på
ENTER (b) for at aktivere den.
,,BEMÆRK
yy Afhængig af region, er tjenesterne [LG
Smart World] og [Mine programmer] samt
funktionen [Søg] muligvis ikke tilgængelige.
yy For a kunnet installere en betalt applikation,
skal du være betalende medlem. Besøg
www.lgappstv.com for at få mere
information.
Hvis du vil se oplysninger om din konto og
dine applikationer, skal du vælge ikonet
[ ] og trykke på ENTER (b) i startmenuen, og
derefter skal du vælge indstillingen [My Page].
Betjening 55
Søgning efter indhold online
Hvis der er problemer med at finde noget bestemt
via en online-tjeneste, kan du benytte all-in-one
søgefunktionen ved at indtaste nøgleord i
[ ]-menuen.
1. Tryk på HOME ( ).
2. Vælg [ ]-ikonet i hovedmenuen vha. W/S/
A/D, og tryk på ENTER (b).
Brugen af My Appsmenuen
Du kan flytte eller slette et installeret program i
[Mine programmer] menuen.
1. Tryk på HOME ( ).
2. Vælg [Mine programmer], og tryk på ENTER (b).
[ ]-menuen vises på skærmen med det virtuelle
tastatur.
3. Tryk på ENTER (b). Det virtuelle tastatur vises
automatisk.
4.Brug W/S/A/D til at indtaste din søgning,
og tryk derefter på ENTER (b) for at bekræfte
dit valg på det virtuelle tastatur.
5. Når du har indtastet hele nøgleordet, vælger
du [ ] og trykker på ENTER (b) for at få vist
søgeresultatet.
,,BEMÆRK
yy Afhængig af region, er tjenesterne [LG
Smart World] og [Mine programmer] samt
funktionen [Søg] muligvis ikke tilgængelige.
yy Søgefunktionen søger ikke indhold i alle
online tjenester. Den fungerer kun med
visse online tjenester.
Flytning af en applikation
1. Vælg en applikation, og tryk på ENTER (b) for at
få vist indstillingerne.
4
2.Brug W/S til at vælge [Flyt], og tryk på ENTER
(b).
Betjening
6.Brug W/S/A/D for at vælge det ønskede,
og tryk på ENTER (b) for straks at komme til det
valgte.
3. Tryk på den røde knap (R) i menuen [Mine
programmer].
3.Brug W/S/A/D for at vælge en position du
ønsker at flytte den til, og tryk på ENTER (b).
Sletning af en applikation
1. Vælg en applikation, og tryk på ENTER (b) for at
få vist indstillingerne.
2.Brug W/S til at vælge [Slet], og tryk på ENTER
(b).
3.Brug A/D for at vælge [OK], og tryk på ENTER
(b) for at bekræfte.
,,BEMÆRK
Afhængig af region, er tjenesterne [LG Smart
World] og [Mine programmer] samt funktionen
[Søg] muligvis ikke tilgængelige.
56 Betjening
Bruger bluetooth
teknologi
Om bluetooth
Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til
en forbindelse over kort afstand.
Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.
(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver
forstyrret af andre elektroniske bølger eller De har
forbundet en bluetooth i de andre rum .) Tilslutning
af enkelte enheder i henhold til Bluetooth ®
trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En
mobiltelefon med Bluetooth ® trådløs teknologi
kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev
foretaget via Bluetooth ® trådløs teknologi.
4
Tilgængelige enheder: :Mobiltelefoner, MP3, laptop
computere, PDA
Betjening
Bluetooth profiler
For at bruge trådløs bluetooth-teknologi, skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
At lytte til musik, der er gemt
i Deres bluetooth
At parre Deres enhed med Deres
bluetooth
Før De starter parringsproceduren, skal De sørge for,
at den trådløse bluetooth-teknologi er aktiveret på
Deres telefon. Anvend brugervejledningen til Deres
bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret,
er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.
1. Vælg bluetooth funktionen ved at vælge
FUNCTION.
Der står “BT READY” på skærmen.
2. Anvend Deres bluetooth og gennemfør
parringen. Når De søger efter denne enhed med
Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med
enheder alt afhængigt af den type bluetooth,
de anvender. Deres enhed vil optræde som “LGHTS”.
3. Når denne enhed er blevet parret med Deres
bluetooth, tændes bluetooth lysdioden og der
står ” “BTPAIRED” på skærmen.
,,BEMÆRK
Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle
enheder have en anden måde at blive parret
på.
4. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på Deres
bluetooth, skal de læse brugervejledningen til
Deres bluetooth.
,,BEMÆRK
Hvis De ændrer enhedens funktion, bliver
bluetooth funktionen afbrudt og De skal parre
de to igen.
Betjening 57
,,BEMÆRK
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy De kan ikke kontrollere Deres bluetooth
med denne enhed.
yy De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og
således ikke flere på én gang.
yy Selvom afstanden mellem Deres bluetooth
og enheden er mindre end 10 meter, kan
deres bluetooth måske ikke forbindes, hvis
der er forhindringer mellem de to.
yy Alt afhængig af enhedens type, kan De
måske ikke anvende bluetooth funktionen.
yy Når De ikke har etableret forbindelse til
en bluetooth, vil ”BT READY” blive vidst på
skærmen.
yy Forbindelsen kan blive afbrudt, hvis andet
udstyr, der bruger samme frekvens såsom
medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller
trådløse netværksforbindelser.
yy Des større afstanden mellem Deres
bluetooth og enheden, des dårligere er
lydkvaliteten og den dårligere forbindelsen
vil blive afbrudt, når afstanden mellem
Deres bluetooth og enheden bliver større
end de 10 meter.
yy Enheden med den trådløse bluetoothteknologi bliver afbrudt, hvis De afbryder
hovedenheden eller fjerner Deres bluetooth
mere end 10 meter fra enheden.
4
Betjening
yy Hvis der står en og forstyrrer
kommunikationen mellem bluetooth
enheden og afspilleren, vil forbindelsen
blive afbrudt.
58 Fejlfinding
Fejlfinding
Generelt
Symptom
Årsag & afhjælpning
Der tændes ikke for strømmen.
yy Sørg for, at strømledningen er sat ordentligt ind i stikkontakten.
Enheden begynder ikke at
afspille.
yy Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og
regionskode).
yy Sæt disken i med afspilningssiden nedad.
yy Rengør disken.
yy Annuller funktionen Rating eller ændr rating-niveauet.
Den forbundne USBlagerenhed genkendes ikke.
yy Prøv med et andet USB-kabel, da nogle USB-kabler muligvis ikke giver
nok strøm til normal USB brug.
yy Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en USB-HUB, genkendes
USB-enheden muligvis ikke.
yy En USB-enhed, der kræver ekstra programinstallation, når du har
tilsluttet den til en computer, understøttes ikke.
yy Denne enhed understøtter kun USB-flash drev og USB-ekstern HDD
med FAT32 eller NTFS format.
5
Fejlfinding
Vinklen kan ikke ændres.
yy Flere vinkler er ikke blevet optaget på den DVD-video, der afspilles.
Kan ikke afspille musik-/foto-/
filmfiler.
yy Filerne er ikke blevet optaget i et format, som kan afspilles på
enheden.
yy Enheden understøtter ikke codec for filmfilen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
korrekt.
yy Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
yy Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.
yy Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.
yy Batteriet I fjernbetjeningen er fladt.
Enheden er tilsluttet, men
der kan hverken tændes eller
slukkes for strømmen.
Enheden kører ikke normalt.
Du kan genindstille enheden på følgende måde:
yy Tag strømkablet ud, vent i mindst fem sekunder og sæt så stikket i
igen.
Fejlfinding 59
Netværk
Symptom
Årsag & afhjælpning
BD-Live funktionen virker ikke.
yy Der er muligvis ikke tilstrækkelig lagringsplads på det isatte USB-drev.
Sæt et USB-drev i med mindst 1GB ledig plads.
yy Sørg for, at enheden er korrekt forbundet med et lokalt
områdenetværk, og at den har adgang til internettet (se side 21).
yy Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til brug
sammen med BD-Live funktioner. Det anbefales, at du kontakter din
internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
yy Valgmuligheden [BD-LIVE forbindelse] i menuen [Indstillinger] er
indstillet til [Forbudt]. Indstil valgmuligheden til [Tilladt].
Video-streaming serviceydelser
(så som YouTube osv.) stopper
ofte eller “buffer” under
afspilning.
yy Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til videostreaming. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder
(ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
Medieservere bliver ikke vist på
listen.
yy Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Sluk
for den firewall- eller antivirus-software, der kører på Deres PC eller
medieserver.
yy Afspilleren er ikke forbundet med lokalområdenetværket, som Deres
medieserver er forbundet med.
5
Fejlfinding
60 Fejlfinding
Billede
Symptom
Årsag & afhjælpning
Der er intet billede.
yy Vælg den relevante videoindgangsmodus på TV’et, således at billedet
fra enheden vises på TV-skærmen.
yy Tilslut videoforbindelsen omhyggeligt.
yy Kontroller, at [HDMI-farveindstilling] i menuen [Indstillinger] er
indstillet til det korrekte emne, der svarer til din videotilslutning.
yy Dit TV understøtter muligvis ikke den indstillede opløsning for
afspilleren. Du skal vælge en opløsning, som dit TV accepterer.
yy Afspillerens HDMI OUT jackstik er tilsluttet en DVI-enhed, der ikke
understøtter copyrightbeskyttelse.
Der opstår billedstøj.
yy Du afspiller en disk, der er optaget i et andet farvesystem end det i dit
TV.
yy Indstil den opløsning, som dit TV accepterer.
Afspilning af Blu-ray 3D diske
kan ikke vises i 3D.
yy Tilslut afspilleren til dit TV med HDMI-kabel (type A, Højhastigheds
HDMI™-kabel).
yy TV’et understøtter muligvis ikke “HDMI 3D mandatory format”.
yy Valgmuligheden [3D-status] i menuen [Indstillinger] er indstillet på
[Sluk]. Indstil valgmuligheden på [Tænd].
5
Lyd
Fejlfinding
Symptom
Årsag & afhjælpning
Der er ingen lyd, eller lyden er
forvrænget.
yy Enheden er i scannings-, slowmotion- eller pausestatus.
yy Lyden er lav.
Kundesupport
Du kan opdatere afspilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/
eller nye funktioner. Hvis du ønsker den nyeste software til denne afspiller (hvis der foreligger opdateringer),
besøg http://www.lg.com eller tag kontakt til LG Electronics kundecenter.
Bemærkning om open source-software
For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge
http://opensource.lge.com. Alle nævnte licensbetingelser, garanti-og copyright er tilgængelige for download
med kildekoden.
Tillæg
Sådan kontrollerer
du TV’et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan kontrollere dit TV ved brug af knapperne
herunder.
Tryk på
Du kan
1 (TV POWER)
Tænde eller slukke for TV’et.
AV/INPUT
Skift TV’ets indgangskilde
mellem TV og andre
indgangskilder.
PR/CH W/S
Scanne op eller ned
igennem lagrede kanaler.
VOL +/–
Justere lydstyrken på TV’et.
Afhængig af den tilsluttede enhed kan du
muligvis ikke kontrollere TV’et ved brug af
nogle af knapperne.
Indstilling af fjernbetjening til
kontrol af TV
Du kan betjene dit TV med den medfølgende
fjernbetjening.
Hvis dit TV er nævnt i skemaet herunder, så skal du
indstille den relevante fabrikantkode.
1. Hold knappen 1 (TV POWER) nede samtidig
med at du indtaster fabrikantens kode til dit TV
ved brug af talknapperne (se tabellen herunder).
Fabrikant
Kodenummer
LG
1(standard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Giv slip på knappen 1 (TV POWER) for at
afslutte indstillingen.
Afhængigt af dit fjernsyn virker nogle eller ingen
af tasterne måske ikke på fjernsynet, selv efter
du har indtastet den korrekte fabrikantkode. Når
du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, vil
cifferkoden, du har indstillet, måske blive nulstillet til
standardindstilling. Indstil den passende cifferkode
igen.
6
Tillæg
,,BEMÆRK
61
62 Tillæg
Opdatering af
netværkssoftware
Meddelelse om opdatering af
netværk
En gang imellem er der ydeevneforbedringer og/
eller yderligere funktioner eller serviceydelser
tilgængelige for enheder, der er forbundet til et
bredbåndshjemmenetværk. Hvis der er ny software
tilgængelig, og enheden er forbundet med et
bredbåndshjemmenetværk, informerer afspilleren
dig om opdateringen således.
Valgmulighed 1:
1. Når der tændes for afspilleren, vises
opdateringsmenuen på skærmen.
2. Tryk på A/D for at vælge den ønskede
valgmulighed og tryk så på ENTER (b).
Opdatering af software
Du kan opdatere afspilleren med den nyeste
software for at forbedre betjeningen af produkterne
og/eller nye funktioner. Du kan opdatere
softwaren, hvis du tilslutter enheden direkte til
softwareopdateringsserveren.
,,BEMÆRK
yy Før du opdaterer softwaren i afspilleren,
skal du fjerne alle diske og USB-enheder fra
afspilleren.
yy Før du opdaterer softwaren i afspilleren, skal
du slukke for den og så tænde for den igen.
yy Under opdatering af software skal du
ikke slukke for afspilleren eller afbryde
vekselstrømmen, og du skal heller ikke
trykke på nogen som helst knapper.
yy Hvis du annullerer opdateringen, skal du
slukke for strømmen og så tænde for den
igen for at få en stabil ydeevne.
yy Denne enhed kan ikke opdateres til en
tidligere softwareversion.
1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger
(side 21).
2. Vælg valgmuligheden [Software] i menuen
[Indstillinger] og tryk så på ENTER (b).
3. Vælg valgmuligheden [Opdatere] og tryk på
ENTER (b).
6
[OK]
Starter softwareopdateringen.
Tillæg
[Annuller]
De forlader nu
opdateringsmenuen og slukker
for strømmen.
Valgmulighed 2:
Hvis softwareopdateringen er tilgængelig fra
opdateringsserveren, vises ikonet “Opdatere”
nederst i menuen Start. Tryk på den blå (B) knap for
at starte opdateringsproceduren.
Afspilleren søger efter den nyeste opdatering.
,,BEMÆRK
yy Hvis du trykker på ENTER (b) under
opdateringen, så afsluttes processen.
yy Hvis der ikke er en opdatering tilgængelig,
så vises meddelelsen “Der findes ingen
opdatering.”. Tryk på ENTER (b) for at gå
tilbage til menuen [Menuen Home].
Tillæg 63
4. Hvis der findes en nyere version, vises
meddelelsen “Ønsker du at opdatere?” appears.
5. Vælg [OK] for at begynde opdateringen.
(Hvis du vælger [Annuller], afsluttes
opdateringen.)
6. Afspilleren begynder at downloade den
nyeste opdatering fra serveren. (Afhængig af
dit hjemmenetværks kapacitet kan det tage
adskillige minutter at downloade (hente)).
7. Når du er færdig med at downloade, vises
meddelelsen “Download er udført. Ønsker du at
opdatere?”.
8. Vælg [OK] for at begynde opdateringen.
(Hvis du vælger [Annuller], afsluttes
opdateringen, og den downloadede
fil kan ikke anvendes igen. Når du skal
opdatere software næste gang, skal
softwareopdateringsproceduren startes helt
forfra igen.)
>>FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen under opdatering af
software.
9. Når opdateringen er afsluttet, vil enheden
automatisk blive slukket i nogle få sekunder.
10.Tænd igen for strømmen. Systemet fungerer nu
med den nye version.
,,BEMÆRK
6
Tillæg
Funktionen Opdatering af software fungerer
muligvis ikke korrekt alt afhængig af
internetsystemet. I så fald kan du få den nyeste
software fra et autoriseret LG Electronics
Service Centre, hvorefter du kan opdatere din
afspiller. Se “Kundesupport” på side 60.
64 Tillæg
Yderligere oplysninger
Fil krav
Film filer
Fil
Beliggenhed
Fil
Udvidelse
Codec Format
Lyd
Format
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM fri),
“.vob”, “.3gp”, “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, “.wm”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6 (kun
standardafspilning)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM fri),
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6 (kun
standardafspilning)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
Undertekster
Musik filer
6
Tillæg
Fil
Beliggenhed
Fil
Udvidelse
Disk,
USB
DLNA
Sampling-frekvens
Bitrate
Bemærk
“mp3”,
“.wma”, “.wav”,
“.m4a” (DRM
free), “.flac”
indenfor 32 - 48 kHz (WMA),
indenfor 16 - 48 kHz (MP3)
indenfor 32 - 192 kbps
(WMA),
indenfor 32 - 320 kbps
(MP3)
Denne afspiller
understøtter
muligvis ikke visse
wav-filer.
“mp3”,
“.wma”, “.wav”,
“.m4a” (DRM
free)
indenfor 32 - 48 kHz (WMA),
indenfor 16 - 48 kHz (MP3)
indenfor 32 - 192 kbps
(WMA),
indenfor 32 - 320 kbps
(MP3)
Denne afspiller
understøtter
muligvis ikke visse
wav-filer.
Fotofiler
Fil
Beliggenhed
Disk,
USB,
DLNA
Fil
Udvidelse
Anbefalet
Størrelse
“.jpg”, “.jpeg”, Mindre end 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel
“.png”, “.gif” Mindre end 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel
Bemærk
Progressivt og databevarende
komprimerede fotobilledfiler
understøttes ikke.
yy De bundle DLNA servere, der er beregnet på Macintosh versionen, har begrænsninger i filkompatibiliteten,
såsom ASF, WMA og WMV.
Tillæg 65
,,BEMÆRK
yy Filnavnet er begrænset til 180 tegn.
yy Maks. filer/mapper: Mindre end 2000 (totalt
antal filer og mapper)
yy Afhængig af størrelse og antal filer kan det
tage adskillige minutter at læse indholdet af
medierne.
yy Fil-kompatibilitet kan variere afhængigt af
serveren.
yy Filkrav og afspilningsfunktioner kan
variere afhængigt af medieservere, fordi
kompatibilitet på DLNA-server testes
på en bundle DLNA-server miljø (Nero
MediaHome 4 Essentials).
yy Fil kravene på siden 64 er ikke altid
kompatible. Der findes muligvis restriktioner
af filfunktioner og medieserverens
egenskaber.
yy Afspilning af undertekst-filer er kun
tilgængelige på DLNA-medieserver oprettet
af medfølgende Nero MediaHome 4
Essentials software på denne afspiller-pakke.
yy Filerne fra et flytbart medie så som et USBdrev, DVD-drev osv. på din medieserver kan
muligvis ikke deles korrekt.
yy Denne enhed understøtter ikke ID3 Tag
integrerede MP3-filer.
yy Den samlede spilletid for lyd-fil er angivet
på skærmen, kan ikke korrekt for VBR filer.
yy Denne afspiller understøtter H.264/MPEG4 AVC profil Main, High på Niveau 4.1. En fil
med et højere niveau understøttes muligvis
ikke.
yy Denne afspiller understøtter ikke filer, der er
optaget med GMC*1 eller Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Denne afspiller understøtter UTF-8-filer
- også hvis filerne indeholder indhold af
undertitler i Unicode. Denne afspiller kan
ikke understøtte filer med undertitler, hvis
der er tale om ren Unicode.
yy Afhængigt af filtyper eller metoder til at
optage, kan det muligvis ikke afspilles.
yy En disk, som blev optaget af multi-session
på en almindelig PC, er ikke understøttet på
denne afspiller.
yy For at afspille en videofil, skal filmnavn og
undertitel i filnavnet være identiske.
yy Når du afspiller en videofil med en filtype
som “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” eller “.m2t”,
understøtter din afspiller muligvis ikke
undertekstfiler.
yy En lydfils samlede spilletid angivet på
skærmen tager muligvis ikke højde for VBR
filer.
yy Kompatibiliteten for Video/ Audio-codec
kan variere afhængig af videofil.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format.
Der kan optages normalt på disse diske, og de
kan bruges i videokameraer.
yy AVCHD formatet er et højdefinitions digitalt
videokameraformat.
yy Med MPEG-4 AVC/H.264 formatet kan du
komprimere billeder med større effektivitet
end med billeder i et konventionelt
billedkomprimeringsformat.
yy Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format
i “x.v.Colour” format.
yy Nogle diske i AVCHD format kan muligvis ikke
afspilles afhængig af, hvordan de er blevet
optaget.
yy Diske i AVCHD format skal slutbehandles.
yy Med “x.v.Colour” får du en større farveskala end
med almindelige diske til DVD videokameraer.
6
Tillæg
yy HD-film-filer som findes på CD/DVD eller
USB 1,0 / 1,1 kan ikke afspilles korrekt. Bluray disk eller USB 2,0 anbefales at afspille
HD-film-filer.
,,BEMÆRK
yy En .avi–fil bliver ikke understøttet, hvis det
er en “WMV 9”.
66 Tillæg
Om DLNA
Denne afspiller er en DLNA Certified digital
medieafspiller, der kan vise og afspille film, fotos
og musikindhold fra din DLNA-kompatible, digitale
medieserver (PC og forbrugerelektronik).
Digital Living Network Alliance (DLNA) er en
tværindustriel organisation af forbrugerelektronik,
computing-industri og mobilenhedsvirksomheder.
Digital Living giver forbrugerne nem deling af
digitale medier gennem dit hjemmenetværk.
Med DLNA certificeringslogoet er det nemt at
finde produkter, der er i overensstemmelse med
DLNA Interoperability Guidelines (retningslinjer for
samkøring). Denne enhed er i overensstemmelse
med DLNA retningslinjer for interoperabilitet v1, 5.
Når en PC, der kører DLNA server software eller
andre DLNA kompatibel enhed er tilsluttet til
denne afspiller kan nogle indstilling ændringer af
software eller andre enheder være påkrævet. Se
brugervejledningen til softwaren eller enheden.
Visse systemkrav
Til højdefinitions videoafspilning:
yy Højdefinitions-visningsenhed med HDMI
indgangsjackstik.
yy BD-ROM disk med højdefinitions indhold.
6
yy Til noget indhold kræves der en HDMI
eller HDCP-kapacitets DVI-indgang på
din visningsenhed (som specificeret af
diskfabrikanten).
Bemærkninger til
kompatibilitet
yy Da BD-ROM er et nyt format, kan der på
visse diske opstå problemer med den
digitale forbindelse, og der kan opstå andre
kompatibilitetsproblemer. Hvis du støder på
kompatibilitetsproblemer, bedes du kontakte et
autoriseret kundeservicecenter.
yy Med dette apparat kan du nyde funktioner
som billede-i-billede, sekundær lyd og Virtuelle
pakker, osv., med BD-ROM, der understøtter
BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profil 1 version
1.1). En sekundær video og lyd kan afspilles
fra en disk, der er kompatibel med funktionen
PIP (picture-in-picture) (billede-i-billede). Vedr.
afspilningsmetode, se brugervejledningen til
disken.
yy Visning af high-definition indhold og opkonvertering standard dvd-indhold kan kræve en
HDMI-kompatibelt input eller HDCP-kompatibel
DVI-indgangen på din skærm.
yy Nogle BD-ROM og DVD diske begrænser muligvis
brugen af nogle betjeningskommandoer eller
funktioner.
yy Du kan bruge USB-enheden, hvor der lagres
diskrelaterede oplysninger, inklusive downloadet
(hentet) on-line indhold. Disken, du bruger,
kontrollerer hvor lang tid disse oplysninger
gemmes.
Tillæg
Tillæg 67
Lydudgangsspecifika-tioner
Jackstik/indstilling
Kilde
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multikanal
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Den sekundære og interaktive lyd er muligvis
ikke inkluderet i udgangs-bitstream, hvis
valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til
[BitStream]. (Undtagen LPCM Codec: udsendes
altid med interaktiv og sekundær lyd.)
*2 Denne afspiller vælger automatisk HDMIlyden i henhold til dekodningskapaciteten
i den tilsluttede HDMI-enhed, selv om
valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til
[BitStream].
yy Med digital audiotilslutning (HDMI OUT) kan
lyde fra menuknapper i diskmenuen på BDROM’er muligvis ikke høres, hvis [Digital udgang]
er indstillet til [BitStream].
yy Hvis lydformatet i den digitale udgang ikke
matcher din modtagers lydformat, så vil
modtageren afgive en høj, forvrænget lyd eller
slet ingen lyd.
yy Der kan kun opnås multikanals digital
surroundlyd via digital tilslutning, hvis
din modtager er udstyret med en digital
multikanalsdekoder.
yy Denne opsætning er ikke tilgængelig i
forbindelse med inputsignalet fra en ekstern
enhed.
6
Tillæg
*3 Hvis [Digital udgang] er indstillet til [DTS ReEncode], er audioudgangen begrænset til
48 kHz og 5.1 kanaler. Hvis valgmuligheden
[Digital udgang] er indstillet til [DTS Re-Encode],
udsendes DTS Re-encode lyden på BD-ROM
diske, og originallyden udsendes på de andre
diske (så som [BitStream]).
yy Audiosignalet udsendes som
PCM 48 kHz/16 bit ved MP3/WMA, og PCM 44,1
kHz/16 bit ved audio-CD under afspilning.
68 Tillæg
Liste over områdekoder
Vælg en områdekode fra denne liste.
OmrådeKode OmrådeKode OmrådeKode OmrådeKode
Afghanistan AF Fiji FJ Monaco MC Singapore SG
Argentina AR Finland FI Mongoliet MN Slovakiet SK
Australien AU Frankrig FR Marokko MA Slovenien SI
Østrig AT TysklandDE Nepal NP Sydafrika ZA
Belgien BE Storbritannien GB Holland NL Sydkorea KR
Bhutan BT Grækenland Bolivia BO Grønland GR De Nederlandske
GL Antiller Brasilien Canada BR Hong Kong
HK New Zealand KH UngarnHU Nigeria CA Indien IN Norge Chile CL Indonesien Kina CN Israel Colombia CO Italien Congo CG Jamaica Costa Rica CR Japan Kroatien HR Kenya Cambodia Den Tjekkiske
Kuwait RepublikCZ Libyen Danmark DK Luxembourg 6
Ecuador Ægypten Tillæg
El Salvador Etiopien EC Malaysia EG Maldiverne SV Mexico ET
SpanienES
AN Sri Lanka NZ Sverige LK
ID Oman IL Pakistan OM Thailand PK Tyrkiet TH
IT Panama JM Paraguay PA Uganda PY Ukraine UG
JP Philippinerne KE Polen PH Amerikas Forenede
PL Stater (USA) US
PT Uruguay UY
RO Uzbekistan UZ
KW Portugal LY Rumænien SE
NG SchweizCH
NO Taiwan TW
Vietnam LU Den Russiske
Føderation RU Zimbabwe MY
Saudi-ArabienSA
MV
Senegal SN
MX
TR
UA
VN
ZW
Tillæg 69
Liste over sprogkoder
Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: [Disklyd],
[Diskundertekst] og [Diskmenu].
SprogKode
SprogKode
SprogKode
SprogKode
Afar 6565
Fransk 7082
Litauisk 7684
Sindhi 8368
Afrikaans 6570
Frisisk 7089
Makedonsk 7775
Singalesisk 8373
Albansk 8381
Galisisk 7176
Malagarisk 7771
Slovakisk 8375
Ameharic 6577
Georgisk 7565
Malajisk 7783
Slovensk 8376
Arabisk 6582
Tysk6869
Malayalam 7776
Spansk 6983
Armensk 7289
Græsk 6976
Maori 7773
Sudanesisk 8385
Assamesisk 6583
Grønlandsk 7576
Marathi 7782
Swahili 8387
Aymara 6588
Guaransk 7178
Moldavisk 7779
Svensk 8386
Azerbaijansk 6590
Gujarati 7185
Mongolsk 7778
Tagalog 8476
Bashkir 6665
Hausa 7265
Nauru 7865
Tajik 8471
Baskisk 6985
Hebræisk 7387
Nepalesisk 7869
Tamilsk 8465
Bengali, Bangla 6678
Hindi 7273
Norsk 7879
Telugu 8469
Bhutansk 6890
Ungarsk 7285
Oriya 7982
Thailandsk 8472
Bihari 6672
Islandsk 7383
Panjabi8065
Tonga 8479
Breton 6682
Indonesisk 7378
Pashto, Pushto 8083
Tyrkisk8482
Bulgarsk 6671
Interlingua 7365
Persisk 7065
Turkmensk 8475
Burmesisk 7789
Irsk 7165
Polsk8076
Twi 8487
Hviderussisk 6669
Italiensk 7384
Portugisisk 8084
Ukrainsk 8575
Kinesisk 9072
Japansk7465
Quechua 8185
Urdu 8582
Kroatisk 7282
Kannada 7578
Rhaeto-Romansk 8277
Uzbekisk 8590
6
Tjekkisk 6783
Kashmirisk 7583
Rumænsk 8279
Vietnamesisk 8673
Dansk 6865
Kazakh 7575
Russisk 8285
Volapyk 8679
Hollandsk 7876
Kirghisisk 7589
Samoisk 8377
Walisisk 6789
Tillæg
Engelsk 6978
Koreansk 7579
Sanskrit 8365
Wolof 8779
Esperanto 6979
Kurdisk 7585
Skotsk Gælisk 7168
Xhosa 8872
Estisk 6984
Laotisk 7679
Serbisk 8382
Yiddish 7473
Færøsk 7079
Latinsk 7665
Serbokroatisk 8372
Yoruba 8979
Fiji 7074
Lettisk 7686
Shona 8378
Zulu 9085
Finsk 7073
Lingala 7678
70 Tillæg
Varemærker og
licenser
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ og logoerne er varemærker
tilhørende Blu-ray Disc Association.
6
Fremstillet under licens under patent i USA med
patent numrene: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 og andre udstedte og ansøgte
patenter i USA og i resten af verden. DTS-HD,
symbolet, og DTS-HD og symbolet samtidig
er registrerede varemærker, og DTS-HD Master
Audio er et varemærke, der tilhører DTS, Inc.
Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle
rettigheder beskyttede.
“DVD Logo” er et varemærke tilhørende DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
“AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker tilhørende
Panasonic Corporation og Sony Corporation.
Java er et varemærke tilhørende Oracle og/eller
dets datterselskaber.
DivX ®, DivX Certified ® og tilhørende logoer er
varemærker tilhørende Rovi Corporation eller
dets datterselskaber og bruges under licens.
Begreberne HDMI og HDMI: Multimedieinterface
i højopløsning samt HDMI-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
Tillæg
“x.v.Colour” er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Fremstillet under licens af Dolby Laboratories.
Dolby og symbolet dobbelt-D er Dolby
Laboratories varemærker.
DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED®
er varemærker, servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
Tillæg
71
Cinavias Meddelelse
Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der
tillader radiokontakt mellem elektroniske
enheder indenfor et maks. område på 10 m.
Der påløber ingen ekstra omkostninger ved
tilslutning af individuelle enheder med Bluetooth®
trådløs teknologi. En mobiltelefon kan betjenes
med Bluetooth® trådløs teknologi via Cascade,
hvis forbindelsen blev oprettet via Bluetooth®
trådløs teknologi.
Bluetooth® ordmærke og logoer ejes af Bluetooth®
SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG
Electronics er under licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører de
respektive ejere.
Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at
begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse
kommercielt fremstillede film og videoer og deres
soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en
uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem,
og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.
Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan
findes på Cinavia Online Consumer Information
Center på http://www.cinavia.com. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om Cinavia via post, send
et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Dette produkt omfatter proprietær teknologi
under licens fra Verance Corporation, og det er
beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677
og andre amerikanske og verdensomfattende
patenter, som er udstedt eller under behandling,
såvel som ophavsret og beskyttelse af
forretningshemmelighed af visse aspekter ved en
sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som
tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2012
Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes
af Verance. Reverse engineering eller demontering
er forbudt.
6
Tillæg
72 Tillæg
Gracenote®, Gracenote-logoet og -logotypen,
samt logoet “Powered by Gracenote” er enten
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre
lande.
Musikgenkendelsesteknologi og relaterede data
stilles til rådighed af Gracenote®.
Slutbrugerlicensaftale for Gracenote®
Dette program eller denne enhed indeholder
software fra Gracenote Inc. i Emeryville, Californien
(“Gracenote”). Softwaren fra Gracenote (“Gracenotesoftwaren”) sætter dette program i stand til at
udføre disk- og/eller filidentifikation og indhente
musikrelaterede oplysninger, inklusive oplysninger
om navn, kunstner, spor og titel (“Gracenotedata”) fra onlineservere eller integrerede databaser
(kollektivt “Gracenote-servere”) samt at udføre
andre funktioner. Du må kun bruge Gracenotedata igennem dette programs eller denne enheds
tiltænkte slutbrugerfunktioner.
6
Tillæg
Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenotedata, Gracenote-softwaren og Gracenoteservere udelukkende til din egen personlige ikkekommericelle brug. Du indvilliger i ikke at tildele,
kopiere, overføre eller transmittere Gracenotesoftwaren eller nogen Gracenote-data til nogen
tredjepart. DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE
ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTESOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE
UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT TILLADT HERI.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at
bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og
Gracenote-servere vil ophøre, hvis du overtræder
disse begrænsninger. Hvis din licens ophører,
accepterer du at ophøre enhver og al brug af
Gracenote-dataene, Gracenote-softwaren og
Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig
alle rettigheder i Gracenote-data, Gracenotesoftwaren og Gracenote-serverne, inklusive alle
ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen
omstændigheder være ansvarlige for nogen
betaling til dig for nogen oplysninger, som du giver.
Du accepterer, at Gracenote, Inc. kan håndhæve
dets rettigheder under denne aftale mod dig
direkte i dets eget navn.
Gracenote-servicen benytter en unik identifikation
til at spore forespørgsler til statistiske formål.
Formålet med en vilkårlig tildelt numerisk
identifikation er at lade Gracenote-servicen tælle
forespørgsler uden at vide, hvem du er. Du kan
få yderligere oplysninger ved at se websiden for
Gracenotes Fortrolighedserklæring for Gracenoteservicen.
Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenotedata er licenseret til dig “I FORHÅNDENVÆRENDE
STAND”. Gracenote giver ingen repræsentationer
eller garantier, udtrykkeligt eller underforstået, med
hensyn til nøjagtigheden af eventuelle Gracenotedata fra Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder
sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne
eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som
Gracenote anser for tilstrækkelig. Der gives ingen
garanti for, at Gracenote-softwaren eller Gracenoteservere er fejlfri, eller at funktionsdygtigheden af
Gracenote-software eller Gracenote-servere vil være
uden afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet til at
forsyne dig med nye forbedrede eller yderligere
datatyper eller kategorier, som Gracenote måtte
levere i fremtiden, og er frit stillet til at ophøre dets
serviceydelser når som helst.
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE,
INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED,
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG
IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE
DE RESULTATER, SOM OPNÅS GENNEM BRUGEN
AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR
NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER
ELLER FOR NOGEN TABT FORTJENESTE ELLER TABTE
INDTÆGTER.
© Gracenote, Inc. 2009
Tillæg 73
Specifikationer
Generelt
Krav til strømforsyning
Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Strømforbrug
Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Dimensioner (B x H x D)
Approx. 950 mm x 136 mm x 75 mm
Nettovægt (ca.)
4,5 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Fugtighed ved drift
5 % til 90 %
Indgange/udgange
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pin (Typ A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optisk jack-stik x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereojackstik) x 1
Tuner
FM Anvendelsesområde
87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz
Forstærker
Udgangseffekt, (RMS), THD 10 %
330 W
Forside
60 W x 2
Bagerst
30 W x 2
Sub-Woofer
150 W
6
Tillæg
Total
74 Tillæg
System
Laser
Halvleder laser
Bølgelængde
405 nm / 650 nm
Signal system
Standard PAL/NTSC Farve TV system
LAN port
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus-strømforsyning: (USB)
5 V 0 500 mA
Højttalere
Subwoofer
1-vejs 1 højttaler
Maks. indgangseffekt
300 W
Impedans
Bedømmelse
3Ω
Net Dimensioner
(B x H x D)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Indgangseffekt
150 W
Nettovægt
7,4 kg
Krav til
strømforsyning
Se mærkat vedr.
netstikkontakt.
Strømforbrug
Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Type
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
6
Tillæg
Tillæg 75
Vedligeholdelse
Bemærkninger til diske
Håndtering af diske
Håndtering af enheden
Når enheden sendes
Gem den originale forsendelseskasse og
indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for
at sende enheden, så pak den ind, som den
oprindeligt var indpakket fra fabrikken, for at opnå
den bedste beskyttelse.
Rengøring af enheden
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren
med. Hvis overfladen er meget snavset, kan du
bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt
opvaskemiddel. Brug ikke stærke midler som
f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan
beskadige enhedens overflade.
For at holde de udvendige overflader rene
yy Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray
nær enheden.
Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken
ved kanten, så der ikke kommer fingeraftryk på
overfladen. Sæt aldrig papir eller tape fast på
disken.
Opbevaring af diske
Efter afspilning opbevares disken i omslaget.
Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre
varmelegemer, og lad den aldrig ligge i en parkeret
bil, hvor den er udsat for direkte sollys
Rengøring af diske
Fingeraftryk og støv på disken kan være skyld i
ringe billedkvalitet og forvrænget lyd. Før afspilning
renses disken med en ren klud. Tør disken af fra
midten og ud.
Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol,
benzin, fortynder, rensemidler eller anti statisk spray,
som er beregnet til rensning af grammofonplader.
yy Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det
skade overfladen.
yy Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i
kontakt med enheden i længere tid.
Sådan vedligeholder du enheden
6
Tillæg
Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed.
Hvis den optiske pickup linse og diskdrevet er
snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten.
For yderligere oplysninger skal du kontakte det
nærmeste, autoriserede servicecenter.
76 Tillæg
Vigtige oplysninger om
Network Services
Alle oplysninger, data, dokumenter,
kommunikation, downloads, filer, tekst, billeder,
fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer,
værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer,
applets, widgets, programmer, produkter og andet
indhold (“Indholdet “) og alle tjenester og tilbud (“
Tjenester “) eller stilles til rådighed af eller gennem
en tredjemand (hver en” Service Provider “) er alene
ansvarlig for Service Provider, fra hvem det stammer
fra.
Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og
tjenester leveres af Service Provider gennem LGE
Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående
varsel, herunder, men ikke begrænset til en
suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del
af indholdet eller Serviceydelser.
Skulle du have nogen spørgsmål eller problem i
relation til indhold eller tjenester, kan du henvise
til Service Provider’s hjemmeside for de mest upto-date information. LGE er hverken ansvarlig eller
erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse
med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller
anmodning om forkyndelse i forbindelse med
indhold eller tjenester bør gøres direkte til de
respektive indholds-og tjenesteudbydere.
6
Tillæg
Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold
eller tjenester, som Service Provider eller eventuelle
ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant
indhold eller tjenester, og garanterer ikke garanti
udbuddet af eller adgangen til disse indhold eller
tjenester.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement