LG V290H Owner's manual

LG V290H Owner's manual
VIDEOBÅND
DVD-AFSPILLER /
VIDEOBÅNDOPTAGER
Betjeningsvejledning
MODEL : V290H
Dansk
Læs omhyggeligt denne vejledning igennem fra ende
til anden før tilslutning, betjening eller indstilling af
apparatet .
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL
FOR AT NEDSFITTE
RISIKOEN
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET
(ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES.
INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN.
REPARATIONER BØR UDFØRES AF
KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Dette blinkende lys med en pil i en ligesidet trekant
er en advarsel til brugeren om, at der forefindes
uisoleret farlig spænding inden for produktets
område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede
brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i det
skriftlige materiale, som følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE
UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens
anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre
en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod
overopvarmning.
Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på
en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en
bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
ADVARSEL:
Denne DVD-afspiller benytter et laser system.
Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt for at sikre
korrekt betjening af produktet, og gem den til fremtidig reference; kontakt en autoriseret servicetekniker, i fald produktet
kræver reparation/vedligehold – se serviceprocedure.
Brug af knapper, indstillinger eller udførelse af procedurer ud
over de heri beskrevne kan resultere i udsættelse for sundhedsfarlig stråling.
For at undgå direkte udsættelse for laserstråle, forsøg ikke at
åbne kabinettet. Synlig laserstråle i åben tilstand. SE IKKE IND
I STRÅLEN.
FORSIGTIG: SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I
ÅBEN TILSTAND OG NÅR BLOKERINGSANORDNINGEN ER
BRUDT.
ADVARSEL: Apparatet bør ikke udsættes for vanddråber eller
–sprøjt, og objekter fyldt med vand så som vaser bør ikke
placeres på apparatet.
2
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en
skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af
EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides
ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter,
der er organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til
at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og
menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit
gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale
kommunekontor, renovationsselskab eller den butik,
hvor du købte produktet.
VÆR FORSIGTIG med strømledningen
De fleste apparater anbefaler placering over en dedikeret
strømkreds;
Det vil sige et enkelt udtag, der kun giver strøm til det apparat,
og som ikke har ekstra udtag eller grenledninger. Kontroller
siden med specifikationer i brugermanualen for at være sikker.
Undlad at overbelaste stikkontakten. Overbelastede stikkontakter, løse eller ødelagte stikkontakter,
forlængerledninger,flossede strømkabler, ødelagt eller revnet
kabelisolering udgør en risiko. Enhver af disse forhold vil
kunne forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg med
jævne mellemrum ledningen på dit apparat, og hvis udseendet
indikerer brud eller ødelæggelse, skal du tage den ud af
stikket, stoppe brugen af apparatet og få ledning erstattet af en
præcis ombytningsdel af en autoriseret servicemand.
Beskyt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misbrug,
såsom at blive snoet, krøllet, knebet, lukket fast i en dør eller
trådt på. Vær især opmærksom på stikpropper, stikkontakter
samt det sted, hvor ledningen udgår fra apparatet.
Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at
der er fri adgang til stikket.
Dette produkt er fremstillet, så det opfylder
kravene i EMC Direktivet 2004/108/EF og
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.
Repræsenteret i Europa af:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
Introduktion
Forberedelse
Sikkerhedsforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forud for betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Om de viste symboler
.................4
Symboler, der bruges i denne vejledning . . . . . 4
Bemærkninger vedr. DVD-disks . . . . . . . . . . . . 4
Håndtering af Disks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opbevaring af Disks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rengøring af Disks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sådan vælger du visningskilden . . . . . . . . . . . . 4
Anvendelige disks til afspilning . . . . . . . . . . . . 5
Regionskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Forreste panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bagpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Betjening med bånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-24
Afspilning af videobånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CM (Commercial Message) Skip . . . . . . . . . 21
OPR (Optimum Picture Response). . . . . . . . 21
Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse . . . . . . . . . . 22
Timer optagelse Programmering via
skærmmenuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24
Yderligere betjening - VCR del . . . . . . . . . . . . . 25-27
Hi-Fi stereo Lyd system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
OSD skærminformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Båndtæller Memory stop funktion . . . . . . . . . . . . 25
Indstilling af dekoderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Video Doctor (Selv-diagnostisering) . . . . . . . . . . 26
Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bredformat TV 16:9 kompabilitet . . . . . . . . . . . . 26
1W Mode (strømsparefunktion) . . . . . . . . . . . . . 26
Sådan optager du fra eksterne komponenter . . . 27
Sådan kopierer du fra DVD til VCR . . . . . . . . . . 27
Almindelige afspilningsfunktioner . . . . . . . . . . . . 28
Sådan afspiller du en DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3D Surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tidssøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Søg efter mærke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hukommelse for sidste scene . . . . . . . . . . . 29
Pauseskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Afspille en Audio-CD eller MP3/WMA fil . . . . . . . 30
Programmeret afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gentage programmerede spor . . . . . . . . . . . 30
Sådan sletter du et spor fra listen “Program” 30
Slette hele Programlisten . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sådan får du vist en JPEG fil . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Stillbillede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Flytte til en anden fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sådan roterer du et billede . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bemærkning til visning af DivX undertekst . . . . . 32
Sådan afspiller du en disk i DVD VR format. . . . . 33
Yderligere betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Betjening af andre tv-apparater med
fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vedligeholdelse og service . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Forberedelse
Forbindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Tilslutning til TV eller satellit . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tilslutning til Optisk Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HDMI forbindelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Før brug - videobåndoptager . . . . . . . . . . . . . 12-16
Sådan indstiller du en videokanal på dit TV . . . . 12
Sådan anvender du din VCR for
allerførste gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Manuel indstilling af ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Valg af farvesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hvordan bruges hovedmenuen . . . . . . . . . . . . . 14
Sådan indstiller du (tuner) automatisk TV-stationer 14
Sådan indstiller du (tuner) manuelt TV-stationer . . 15
Ændring af rækkefølgen på TV-stationerne. . . . . 16
Sletning af TV-stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Før betjening - DVD-del (Fortsat) . . . . . . . . . . . 17-20
Sådan får du vist oplysninger om
disken på-skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Oprindelige indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Generelle funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
LANGUAGE (SPROG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menu Language (Sprog menu) . . . . . . . . . . 18
Disk-audio/undertekst/menu . . . . . . . . . . . . 18
DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TV Aspect (TV skærmformat) . . . . . . . . . . . 18
Display Mode (Skærmmodus) . . . . . . . . . . . 18
TV Output Select (Valg af TV-udgang) . . . . . 18
AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dolby Digital / DTS / MPEG . . . . . . . . . . . . . 19
Sample Freq. (Frekvensgang) . . . . . . . . . . . 19
Dynamikområde-kontrol (DRC) . . . . . . . . . . 19
Vocal (Vokal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
LOCK (LÅS) (forældrekontrol) . . . . . . . . . . . . . . 19
Rating (egnethed/aldersbegrænsning) . . . . . 19
Password (Adgangskode (Sikkerhedskode)) 19
Area Code (Landekode) . . . . . . . . . . . . . . . . 20
OTHERS (ANDET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Auto play (Automatisk afspilning) . . . . . . . . 20
DivX(R) VOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Reference
Sprogkode og Liste over områdekoder
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . .
Liste over områdekoder . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . 35
. . . . 35
. . . . 35
. . . . 36
. . . . 37
3
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Forud for betjening
For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes du gennemlæse denne brugervejledning omhyggeligt og
beholde den til fremtidig reference.
Denne vejledning giver information om betjening og
vedligeholdelse af DVD-afspilleren. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis produktet behøver service.
Bemærkninger vedr. DVD-disks
Håndtering af Disks
Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken ved
kanten, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Sæt aldrig papir eller tape fast på disken.
Om de viste symboler
“
” kan forekomme på din tv-skærm under betjeningen, og viser at den beskrevne funktion i brugervejledningen ikke er tilgængelig for den specifikke DVD-disk.
Symboler, der bruges i denne
vejledning
Bemærk: Viser særlige bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
Tip: Viser gode råd og tips for at gøre udførelsen
nemmere.
Opbevaring af Disks
Efter afspilning opbevares disken i omslaget. Udsæt
ikke disken for direkte sollys eller andre varmelegemer,
og lad den aldrig ligge i en parkeret bil, hvor den er
udsat for direkte sollys.
Rengøring af Disks
Fingeraftryk og støv på disken kan være skyld i ringe
billedkvalitet og forvrænget lyd. Efter afspilning renses
disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud.
Et afsnit, hvis titel har et af de følgende symboler, er
kun anvendeligt til disks, som er mærket med dette
symbol.
ALL
Alle diske nævnt herunder
DVD
DVD og afsluttet DVD ±R/RW
ACD
Lyd-cd’er
MP3
MP3-disks
WMA
WMA-disks
DivX
DivX-disks
Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, som er
beregnet til rensning af grammofonplader.
Sådan vælger du visningskilden
Du skal vælge én af dine udgangskilder (DVD eller
VCR) for at få vist noget på TV-skærmen.
• Hvis du ønsker at se DVD-dækkets udgangskilde:
Tryk på DVD indtil DVD indikatoren lyser i displayet, og
udgangskilden til DVD-dækket kan ses på TV-skærmen.
• Hvis du ønsker at se VCR-dækkets udgangskilde:
Tryk på VCR indtil VCR indikatoren lyser i displayet, og
udgangskilden til VCR-dækket kan ses på TV-skærmen.
Bemærkninger:
• Hvis du isætter en disk, samtidig med at DVD+VCR
er i VCR-mode, så vil DVD+VCR automatisk skifte til
DVD-mode.
• Hvis du isætter et videobånd uden den sletnings-
beskyttende tap, samtidig med at DVD+VCR er i
DVD-mode, så vil DVD+VCR automatisk skifte til
VCR-mode.
4
Forud for betjening (fortsat)
DVD
(8 cm / 12 cm disk)
Audio CD
(8 cm / 12 cm disk)
Yderligere kan dette apparat afspille HUKOMMELSESKORT, DivX-filer, DVD -R, DVD +R, DVD RW, DVD +RW og CD-R / CD-RW, der indeholder lydtitler som MP3, WMA og/eller JPEG-filer
Det forudsætter en egenskab, der muliggør
afspilning af en DVD-RW disk, som blev
brændt i videooptagelsesformat.
Bemærkninger:
• Alt afhængig af apparatets eller selve CD-R/RW(eller
DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) diskens tilstand kan visse CD-R/RW (eller DVD -R, DVD +R,
DVD -RW, DVD +RW) ikke afspilles.
• Brug ikke disks med uregelmæssige former
(som f.eks. hjerteformede eller ottekantede) da dette
kan skade apparatet.
• Denne DVD-afspiller kræver at disks og optagelser
opfylder visse tekniske standarder, for at kunne opnå
en optimal afspilning. Fabriks-producerede DVD’er
bliver automatisk indstillet til disse standarder. Der
findes mange slags diskformater til optagelse (inkl.
cd-r med MP3-eller WMA-filer) og disse skal opfylde
visse krav (se ovenfor) for at sikre en kompatibel
afspilning.
Angående copyright:
Det er forbudt ifølge loven at kopiere, transmittere,
fremvise, transmittere via kabel, vise offentligt eller udleje copyrightmateriale uden tilladelse.
Dette produkt anvender kopibeskyttelsesfunktionen
udviklet af Macrovision. Kopibeskyttelsessignaler er indspillet på nogle DVDer. Ved optagelse og afspilning af
billederne på disse discs på en videobåndoptager vil
der optræde billedstøj.
Dette produkt omfatter copyright beskyttelsesteknologi,
som er beskyttet af visse amerikanske patenters patentkrav på metoder og andre intellektuelle ophavsrettigheder ejet af Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere. Anvendelse af denne copyright
beskyttelsesteknologi skal være autoriseret af
Macrovision Corporation og er kun beregnet på hjemmebrug og andre sammenhænge med begrænset antal
seere, med mindre anden brug er autoriseret af
Macrovision Corporation.
Reverse engineering eller demontering er forbudt.
FORBRUGERNE BØR BEMÆRKE, AT DET IKKE ER
ALLE HDTV-APPARATER, DER ER FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, HVILKET KAN MEDFØRE,
AT DER VISES SKYGGER PÅ BILLEDET.
I TILFÆLDE AF PROBLEMER VED 625- PROGRESSIVE
SCAN-BILLEDER ANBEFALES DET, AT BRUGEREN
FLYTTER FORBINDELSEN TIL ‘STANDARD DEFINITION’ UDGANGEN. HVIS DU HAR NOGEN
SPØRGSMÅL VEDRØRENDE FJERNSYNETS KOMPATIBILITET MED DENNE MODEL 625p DVDAFSPILLER, BEDER VI DIG KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.
Brugere bør bemærke, at der kræves tilladelse for
at kunne downloade MP3/WMA-filer og musik fra
internettet. Vores firma har ikke rettigheder til at
give denne tilladelse. Tilladelsen bør altid søges
hos den ophavsretshavende.
Regionskode
På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionalkode. Denne enhed kan kun afspille DVD-diske, der
har samme mærke som bag på enheden eller "ALL"
(alle).
Bemærkninger vedr. regionskoder
• De fleste DVD-disks har på omslaget en tydelig jordklode med et eller flere numre indeni. Dette nummer
skal matche DVD-afspillerens regionskode, ellers kan
disken ikke afspilles.
• Hvis man prøver at afspille en DVD med en anden
regionskode end afspillerens, vil meddelelsen
"Check Regional Code" (kontroller regionskode) blive
vist på skærmen.
5
Introduktion
Anvendelige disks til afspilning
Forreste panel
1
2
3
16
4
5
4.
DVD
Åbner eller lukker disc-skuffen.
5. Display
Viser afspillerens aktuelle status.
DVD: Dvd-modulet er valgt.
: Der er lagt en disk i dvd-modulet.
[P]: Angiver at Progressiv Skanning er slået til.
: Angiver gentagelsestilstand.
: DVD+VCR optager tidsbestemt, eller en
optagetid er programmeret.
: Der er lagt et bånd i båndoptagermodulet.
VCR: Båndoptagermodulet er valgt.
REC: En båndoptagelse er i gang.
DVD til VCR kopiering er i gang
TV: Angiver tv-mode (se noter på side 22).
7.
8.
9.
: Angiver samlet spilletid/forløbet tid/aktuelt
tidspunkt.
Føler til fjernbetjening
Ret fjernbetjeningen til DVD-afspilleren mod denne.
med fed
DVD/VCR
DVD/VCR Vælger
x
Stopper afspilning.
6
7
8
9 10 11 12
13
14 15
17
1. 1/I
Tænder og slukker for afspilleren.
2. Disc Tray
Læg discen i her.
3. PROG. (V/v)
Kanalprogramvælgere.
6.
6
10. ./m
Skifter til starten af det aktuelle kapitel/nummer eller
til det FOREGÅENDE kapitel/nummer.
Tryk på knappen og hold den nede i to sekunder for
hurtig baglæns søgning.
Dette spoler båndet tilbage.
11. N
Starter afspilning.
12. M/>
Skifter til NÆSTE kapitel/nummer.
Tryk på knappen og hold den nede i to sekunder for
hurtig forlæns søgning. Dette spoler båndet fremad.
13. Video IN indgang
14. Audio IN (L/R) indgange
15.
VCR
Båndsektionen
16. O
VCR indspilning
17. RES. (RESOLUTION)
Indstiller opløsningen for HDMI-udgangen og COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT jack-stikkene.
- HDMI: 1080i, 720p, 576p
- KOMPONENT (COMPONENT): 576p, 576i, 720p
Fjernbetjening
POWER
Tænd eller sluk for apparatet.
DVD/VCR vælger
Tryk her for at vælge, hvad fjernbetjeningen styrer.
ÅBEN/LUK EJECT
åbner eller lukker DVD-slæden.
skubber videobåndet ud.
0-9 nummerknapper
Vælg det pågældende
nummer i en menu.
TV/Video
Skifter mellem fjernsynets tuner og
videoens indbyggede tuner.
AV
Vælger, hvad videoen skal optage
fra.
Tv-styringsknapper (se side 34)
DISPLAY
CLK/CNT
Brug skærmmenuer.
Viser aktuelt klokkeslæt eller tæller.
F G D E(venstre/højre/op/ned)
Vælg et punkt på menuen
PR/TRK(+/-)
Vælg kanal på videoen.
For justering af sporing.
For styring af vertikale rystelser
under stillbillede.
ENTER/OK
Bekræft menuvalg.
SETUP/ i
Vis eller fjern indstillingsmenuen.
DISC MENU
Gå ind i menuen på en DVD-disc.
RETURN
Skjuler eller viser menuen Hjælp
samtidig med, at du ser et JPEG
billede i fuld skærm.
AUDIO
Vælg et lydspor/sprog (DVD) eller
en lydkanal (CD).
SUBTITLE
Vælg sproget i underteksterne.
ANGLE
Vælg kameravinkel på DVD’en
(hvis der er flere forskellige)
ZOOM
Gør billedet større.
REC/ITR
Optag på videobåndet.
BØRNESIKRING
Slå børnesikring til og fra.
TITLE
Vis discens hovedmenu
(hvis der er en).
PROGRAM
Vis eller fjern
programmeringsmenuen.
RANDOM/CM SKIP
Afspiller sporene i tilfældig
rækkefølge.
Spring over reklame(r)
RESOLUTION
Du kan ændre opløsningen
afhængigt af det tv, du har.
* Funktionen er ikke tilgængelig
TILBAGE/FREMAD
(m / M)
DVD: Søg bagud/fremad.
VCR: Spoler båndet tilbage når båndoptageren er stoppet, for hurtig billedsøgning bagud – og spoler bånder frem når
båndoptageren er stoppet, for hurtig
billedsøgning fremad.
SKIP (. / >)
Gå til næste kapitel/spor. Gå til starten af
det aktuelle kapitel/spor eller til det
foregående kapitel/spor.
PAUSE/STEP ( )
Sæt afspilningen på pause / tryk
flere gange for at gå et billede frem.
PLAY (N)
Starter afspilningen.
STOP ( Á )
Standser afspilningen.
MARKER
Markér et tidspunkt i afspilningen.
SEARCH
Vis MARKER SEARCH menuen
(find et markeret tidspunkt).
CLEAR
Slet nummeret på et spor i
programmeringsmenuen eller en
markering i MARKER SEARCH
menuen.
Nulstil båndtælleren.
REPEAT
Gentag kapitel, spor, titel, alle.A-B/LP
Gentagefunktion.
Vælg optagehastighed for video.
Ret fjernbetjeningen mod føleren (remote sensor) og
tryk på knapperne.
AAA
Bland ikke gamle og nye batterier. Bland aldrig
forskellige type batterier (standard, alkaliske, osv.).
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
AAA
Fjernbetjeningens funktionsområde
Afmonter batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen og sæt to R03 (str. AAA) batterier i
med 3 og # lagt korrekt på linje.
7
Introduktion
TV POWER: Tænder eller slukker tv'et.
TV AV: Vælger TV kilde.
TV PR +/–: Vælger kanal på tv'et.
TV VOL +/–: Justerer tv'ets lydstyrke.
Bagpanel
AERIAL
(tilslut antennen til denne terminal)
VIDEO/AUDIO OUT(Venstre/højre) (DVD/VCR OUT)
Tilslut til et TV med video- og audioindgange.
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO-UDGANG (Y Pb Pr)
(DVD EXCLUSIVE OUT)
Tilslut til et TV med Y Pb Pr indgange.
AUDIO OUT (Left/Right) (DVD EXCLUSIVE OUT)
Tilsluttes til forstærker, receiver eller stereoanlæg.
EURO AV2
Tilslutning til TV-dekoder til betalings-TV eller en anden
videooptager.
AC strømkabel
Tilsluttes til strømforsyning.
HDMI OUT
HDMI udgang yder højkvalitets interface for digital
audio og video.(se side. 11).
OPTISK (Digital audio udgang-stik)
Forbind til digital (optisk) audio-udstyr.
S-VIDEO UD (DVD EXCLUSIVE OUT)
Forbind til et TV med S-Video indgang.
EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT)
COAXIAL (Digital audio output) (DVD EXCLUSIVE OUT)
Tilslutning til digitalt (coaxialt) lydudstyr.
RF.OUT
(Forbind denne terminal med fjernsynets antenneindgang)
Rør ikke ved de indre stikben i stikkene på bagpanelet Elektrostatisk
udladning kan forårsage varig skade på apparatet.
8
Forbindelser
Advarsel
S-Video tilslutning
Tjek at DVD-afspilleren er tilsluttet dit TV direkte.
Indstil dit TV på den korrekte video input kanal.
1. Forbind S-VIDEO UD-stik på denne enhed med S-
Slut ikke DVD-afspillerens AUDIO OUT stik til phono
in stikket (båndoptager) på dit lydanlæg.
2. Forbind enhedens venstre og højre AUDIO UD-stik
med TV'ets audio venstre/højre ind-stik med audiokabler (A1).
Bemærkninger
Tilslut apparatet på en af følgende måder, alt efter
hvilket udstyr du allerede har.
Grundtilslutning (AV)
1. Forbind udgangen EURO AV1 AUDIO/VIDEO på
apparatets bagpanel til scart-indgangen på fjernsynet med et scart-kabel. (S1).
2. Nogle fjernsynssendere sender kodede fjernsynssignaler, som du kun kan se med en købt eller lejet
dekoder. Du kan forbinde sådan en dekoder
(descrambler) til apparater. (S2).
eller
1. Tilslut VIDEO (DVD/VCR OUT) jack-stikkene på
DVD afspilleren til de tilsvarende ind jack-stik på
TV'et ved brug af videokablet (V).
2. Tilslut venstre og højre eller AUDIO (DVD/VCR
OUT) jack-stikkene på DVD+VCR til audio
venstre/højre ind jack-stikkene på TV'et ved brug af
audiokablerne (A1).
For S-Video-tilslutninger skal opløsningen indstilles til
576i eller 576p ved, at du trykker på knappen RESOLUTION. Dog er S-VIDEO altid indstillet på standardopløsningen 576i.
Kun DVD ud-tilslutning
COMPONENT VIDEO / Progressive
Scantilslutning
1. Forbind COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO UD-stik på enheden til de tilsvarende ind-stik
på TV'et ved hjælp af et Y Pb Pr-kabel. (C).
2. Forbind enhedens venstre og højre AUDIO UD-stik
med TV'ets audio venstre/højre ind-stik med audiokabler. (A2).
Hvis TV'et er et HDTV eller 'digitalt forberedt' TV, kan du
udnytte DVD-afspillerens progressive scanningseffekt
for at opnå den højest mulige video-opløsning.
Hvis TV'et ikke accepterer formatet Progressive Scan,
vil billedet virke forvrænget, hvis du forsøger dig med
Progressive Scan på DVD-afspilleren.
Bemærkninger:
Hvis du bruger jack-stikkene DVD/VCR VIDEO OUT
men tilslutter enheden til et standard TV, så skal du indstille opløsningen til "576i".
De kodede TV-signaler (CANAL+ eller PREMIERE)
afkodes ikke i 1W Mode (se side 26).
Grundtilslutning (RF)
1.
2.
Forbind RF-antennekablet fra din indendørs eller
udendørs antenne til stikket AERIAL på apparatets
bagpanel.
Forbind det medleverede RF-antennekabel fra
stikket RF.OUT på apparatets bagpanel til antenneindgangen på dit fjernsyn. (R).
Bagsiden
Rear of TV på TV-apparatet
AERIAL
VIDEO
INPUT
COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN
Pr
R
V
Pb
Y
Bemærkninger
Opløsningerne 720p og 576p er de opløsninger, som
bruges, når progressiv scanning anvendes.
Progressive scan fungerer ikke med analoge
videotilslutninger (gult VIDEO OUT-stik) eller S-VIDEO-
tilslutning.
Bagsiden
Rear
of TV på TV-apparatet
AERIAL
VIDEO
INPUT
COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN
Pr
Pb
Y
C
SCART INPUT
AUDIO INPUT
L
AUDIO INPUT
R
SCART INPUT
L
A2
S-VIDEO INPUT
R
dekoder
A1
Decoder (or Satellite)
T1
T2
S
Denne
(COMPONENT
VIDEO tilslutning)
Rear
of enheds
this unit bagside
(DVD exclusive
out connection)
Bagsiden
på dette
apparat
(grundlæggende tilslutning)
Rear of this
unit (Basic
connection)
9
Forberedelse
Tilslutning til TV eller dekoder
Video indgang-stik på TV'et med S-Video-kablet (S).
Forbindelser (fortsat)
Indstilling af opløsning
1. Før du indstiller opløsningen, skal enheden være i
stop-mode. Tryk på STOP for at stoppe afspilningen.
2. Tryk én gang på RESOLUTION (opløsning). Den
aktuelle indstilling for opløsning vises i displayet.
3. Tryk gentagne gange på RESOLUTION for at ændre
opløsningen til den ønskede opløsning.
Den tilgængelige opløsning i henhold til tilslutningerne
er vist herunder.
UDGANGE
Disponible opløsning
HDMI
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
SCARTi
S-VIDEOi
1920 x 1080i, 1280 x 720p,
720 x 576p
1280 x 720p, 720 x 576p,
720 x 576i
720 x 576i
720 x 576i
Advarsel:
På grund af DTS Licensaftalen vil det digitale output
være i DTS digital ud når DTS audio stream er valgt.
Bemærk
Hvis det digitale outputs lydformat ikke passer til din
receivers kapacitet,vil receiveren frembringe kraftig,
fordrejet lyd eller ingen lyd overhovedet.
Tryk på AUDIO for at se den aktuelle DVD’s lydformat på menuen på skærmen.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og
dobbelt-D symbolet er varemærker, som tilhører Dolby
Laboratories.
"DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker, som tilhører
Digital Theater Systems, Inc.
Bemærk:
• Hvis dit TV ikke accepterer din indstilling for opløsning,
så fremkommer der et unormalt billede på skærmen.
Du skal læse TV'ets brugervejledning igennem og så
indstille opløsningen til det, dit TV kan acceptere.
• For 720p opløsning på komponent videoudgangen
kan du kun afspille ikke-kopibeskyttede diske. Hvis
disken er kopibeskyttet, vises den med en 576p
opløsning uden HDMI kabeltilslutningen. Billedet
vises muligvis ikke korrekt med en HDMI kabeltilslutning.
Bagsiden på dette apparat
Tilslutning til Optisk Udstyr
Tilslutning til en forstærker udstyret med
tokanals analog stereo eller Dolby Pro Logic
II/Pro Logic
Tilslut Left og Right DVD/VCR AUDIO OUT eller AUDIO
OUT (DVD EXCLUSIVE OUT) stikkene på DVDafspilleren til audio left og right in stikkene på din
forstærker, receiver eller dit stereoanlæg ved hjælp af
de lydkabler.
Tilslutning til en forstærker udstyret med
tokanals digital stereo (PCM) eller til en Audio/
Video receiver udstyret med en multikanaldecoder (Dolby Digital™, MPEG 2 eller DTS)
eller
DVD/VCR OUT
COAXIAL
DIGITAL INPUT
L
1. Tilslut en af DVD-afspillerens DIGITAL AUDIO OUT
stik (COAXIAL) til det tilsvarende in stik på din
forstærker. Benyt et ekstra digitalt (coaxial) lydkabel.
2. Det er nødvendigt at aktivere afspillerens digitale
output. (Se "Digital Audio Output" på side 18).
Digital flerkanalslyd
En digital flerkanalsforbindelse giver den bedste lydkvalitet.
For at benytte denne behøver du en flerkanalsAudio/Video receiver som kan bruges med et eller flere
af de lydformater som findes på din DVD-afspiller
(MPEG 2, Dolby Digital og DTS). Tjek vejledningen til
din receiver og symbolerne på forsiden af receiveren.
Bagsiden på dette apparat
10
R
AUDIO INPUT
HDMI forbindelse
Hvis du har et HDMI-tv eller -skærm, så kan du tilslutte
den til denne afspiller ved brug af et
HDMI-kabel.
HDMI-kompatibelt
HDMI compatible TVtv
HDMI
2. Tilslut HDMI OUT jackstikket på afspilleren til HDMI
jackstikket på et HDMI-kompatibelt TV eller skærm
(H).
Forberedelse
1. Indstil TV'ets kilde til HDMI (der henvises til TV'ets
brugervejledning).
H
3. Tryk gentagne gange på RESOLUTION for at vælge
den ønskede opløsning.
Bemærk:
• Både PCM og Bitstream Audio Out er tilgængelig, når
sample-frekvensen er indstillet til 48kHz i HDMI-tilslutningen.
• Hvis audio-indstillingen er indstillet til bitstream, og
hvis dit TV ikke understøtter Bitstream Audio Out i
HDMI-tilslutningen, så kommer der muligvis ingen
audiolyd, eller den forvrænges.
• Hvis der ikke kommer nogen lyd, eller hvis der kommer støj, med HDMI-tilslutningen, skal du indstille
audiovalgmuligheden [Dolby Digital, DTS eller MPEG]
i menuen SETUP til PCM eller Off (slukket).
• Pilen på kablets stikkontakt skal vende opad for at
være korrekt justeret med kontakten på afspilleren.
• Hvis der er støj eller linjer på skærmen, så skal du
kontrollere HDMI-kablet.
of DVD+VCR
DenneRear
enheds
bagside
Om HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) understøtter
både video og audio på en enkel digitalforbindelse til
brug sammen med en nem, fuldstændig digital udgang
til et HDMI- eller DVI-udstyret TV.
HDMI blev udviklet for at give dig HDCP-teknologierne
(High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP
anvendes til at beskytte digitalt indhold, der sendes og
modtages.
HDMI understøtter standard, avanceret eller højdefinitions video plus standard til multikanals surroundlydaudio. HDMI-funktionen inkluderer ukomprimeret digitalvideo, en båndbredde på op til 5 gigabytes pr.
sekund, ét stik (i stedet for adskillige kabler og stik):
Kommunikation mellem AV-kilden og AV-enheden så
som digitale tv-apparater.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker
fra HDMI licensing LLC.
• Det er ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheder, der
kan fungere sammen med denne afspiller.
• Hvis dit HDMI TV ikke understøtter HDCP, så bliver
skærmen blå.
• Hvis der viser sig et unormalt billede på TV-skærmen,
skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
Tip:
• Når du bruger HDMI-tilslutningen, kan du ændre
opløsningen (576i, 576p,720p,1080i) for
HDMI-udgangen.
• HDMI har en udgang på 576p opløsning, selv om du
indstiller opløsningen til 576i på HDMI tilslutningen.
11
Før brug - videobåndoptager
Sådan indstiller du en videokanal på
dit TV
Sådan anvender du din VCR for
allerførste gang
Videokanalen (RF udgangskanal) er den kanal, som dit
TV modtager billed- og lydsignaler på fra DVD+VCR
igennem RF-kablet.
Følgende billede vil blive vist på TV-skærmen, når du
netop har tilsluttet din videooptager for allerførste gang.
Hvis du har anvendt et SCART-kabel, så skal du ikke
indstille dit TV men blot vælge AV-kanalen. AV-kanalen
er allerede forudindstillet til optimal videoafspilning på
dit TV.
Du skal kun udføre følgende trin, hvis der kommer interferens på TV-billedet, efter at du har flyttet TV'et et
andet sted hen, hvis en anden station er begyndt at
sende i dit område, eller hvis du ændrer tilslutningen fra
RF-tilslutning til AV-tilslutning eller vice versa.
1. Tænd for DVD+VCR og TV'et.
2. Indstil den ledige position 36 på dit TV.
3. Tryk på POWER på fjernbetjeningen for at indtaste standby-mode (indikatoren for ur dæmpes).
v eller V)
4. Tryk på PROG. og hold den nedtrykket (v
på DVD+VCR i mere end 4 sekunder.
RF 36 vises i displayet.
Følgende billede vises på TV-skærmen.
Hvis der er sne på billedet, så gå til trin 5. Hvis
billedet er klart, så tryk på POWER på DVD+VCR
for at afslutte.
RF CHANNEL
36
v eller V) på DVD+VCR for at ind5. Tryk på PROG. (v
stille videokanalen på en ledig position mellem 22
og 68, som ikke er optaget af en lokal station i dit
område.
Bemærk:
RF-kanalen ændres ikke, førend du har udført trin 6.
6. Tryk på POWER for at lagre den nye RF-videokanal
i DVD+VCR hukommelsen. Indstil nu dit TV til den
nye DVD+VCR RF-kanal.
Bemærk
Hvis TV-billedet var klart under trin 4, så skal du ikke
genindstille dit TV.
12
For at du kan tune ind på TV-stationer, bedes du følge
trin 3-4 som vist "ACMS" (se s.14).
A
N
Pr-12
ACMS
B CH D DK E F I
NL P S SF OTHERS
OK i
Manuel indstilling af ur
Valg af farvesystem
Uret i dette apparat viser både klokkeslæt og dato.
Uret stilles normalt helt automatisk med det
indbyggede ACSS system samtidig med den automatiske kanalindstilling. Ved dårlige antenneforhold kan
apparatet måske ikke detektere signalerne, hvorfor det
kan blive nødvendigt at indstille uret manuelt.
1. Tryk på i.
1. Tryk på i.
Tryk på F eller G knappen for at vælge SET.
Tryk ENTER/OK.
2. Hovedmenuen dukker frem på skærmen.
3. Tryk på F eller G knappen for at vælge SYS.
Tryk ENTER/OK.
4. Tryk på D eller E knappen for at vælge det aktuelle
farvesystem.
1 2
SET SYS
HH MM
-- : - -
DD MM YY
-- . -- . -ACSS
1 2
SYS
f OSD
ON
OFF
--:
ON
OK i
SET
2. Brug 3 eller 4 på fjernbetjeningen for at ændre
HOURS (timer), MINUTES (minutter), DAY (dag),
MONTH (måned) og YEAR (år).
Bemærk at apparatet benytter 24 timers visning.
Ugedagen vises automatisk, når dato, måned og år
er indtastet.
i
5. Tryk på venstre 2 højrepilen for at vælge
audiofrekvens.
Tryk på pil op 3 eller 4 pil ned for at vælge den
anvendte audiofrekvens.
1 2
SET SYS
f OSD
ON
OFF
HH MM
8 : 00
1 2
SET
DD MM YY
1 . 01 . 06
ACSS
:
SYS
i
6. Tryk på i for at fjerne menuerne fra tv-skærmen.
SUN
OFF
OK i
3. Ved fejlindtastninger flyttes markøren med F eller
knappen til den position, der skal rettes. Korriger
herefter tallene.
G
4. Tryk på i knappen for at returnere til TV billedet.
13
Forberedelse
Før brug - videobåndoptager
Før brug - videobåndoptager
Hvordan bruges hovedmenuen
Videobåndoptageren kan nemt programmeres ved
hjælp af menuer på skærmen.
Menuerne kontrolleres med fjernbetjeningen.
1. Tænd videobåndoptageren med et tryk på POWER
knappen.
2. Tryk på i knappen.
Hovedmenuen vises på skærmen.
Sådan indstiller du (tuner) automatisk TV-stationer
Med ACMS funktionen kan TV stationerne i dit lokalområde indstilles og lagres automatisk i apparatets hukommelse. Samtidig kan apparatet på basis af TV stationens Tekst-TV signaler automatisk indstille uret, samt
identificere TV stationernes navne og gemme disse.
Sker dette ikke, kan det skyldes, at antennesignalet er
svagt, og at apparatet derfor ikke kan genkende stationsnavnet. I så fald kan dette kodes ind manuelt som
beskrevet i afsnittet MANUEL TUNING på side 15.
1.
Tænd for fjernsynet og videobåndoptageren med et
tryk på POWER knappen.
2.
Tryk i.
Hovedmenuen vises på skærmen.
Tryk på F eller G knappen for at vælge ACMS.
Tryk ENTER/OK.
1 2
SET SYS
f OSD
ON
OFF
REC - Indstilling af timeroptagelse (se side 23).
PR SET - Manuel tunerindstilling (se side 15).
ACMS - Automatic Channel Memory System
(Automatisk kanalindstilling)
(se side 14).
SET - Indstilling af dato og klokkeslæt
(se side 13).
SYS - Indstilling af farvesystem (se side 13).
1 W ON/OFF - Strømsparefunktion (se side 26).
(Dr.) - Til brug ved afhjælpning af et problem
på videobåndoptageren (se side 26).
F.OSD ON/OFF - Til- og frakobling af OSD
visning af funktion på
skærmen (se side 25).
(16:9/4:3) - Til valg af størrelsesforhold på TV
skærmen (se side 26).
DECODER - For at bruge en betalings-tv dekoder
(eller satellit) sammen med din video
(se side 25).
A
N
1 2
Pr-12
ACMS
3.
SET SYS
B CH D DK E F I
NL P S SF OTHERS
Pr-12
f OSD
ACMS
ON
OFF
OK i
Pr-12
OK i
ACMS
Tryk F eller G for at vælge landekode.
(A: Australien, B: Belgien, CH: Schweiz, D:
Tyskland, DK: Danmark, E: Spanien, F: Frankrig, I:
Italien, N: Norge, NL: Nederlandene, P: Portugal, S:
Sverige, SF: Finland, andre)
4. Tryk på ENTER/OK for at starte den automatiske
lagring af TV-stationernes kanaler i dit område.
01
02
03
C02
C03
C04
00
00
00
PR-01
PR-02
PR-03
S
E
Pr-12
(OPR) - Til forbedring af billedkvalitet ved
afspilning (se side 21).
Tip
Du kan ændre menusproget på DVD’ens opsætningsmenu. (Se menusprog på side 18.)
3. Tryk på F eller G knappen for at vælge den
ønskede menu.
Tryk på ENTER/OK knappen og på D eller E
knappen for at vælge.
4. Tryk på i knappen for at returnere til TV billedet.
14
i
ACMS
5. En tabel, der viser alle de lagrede TV-stationer,
dukker frem, når processen er færdig.
Tryk i for at fjerne menuen fra skærmen.
01
02
03
04
05
06
07
08
P
RSET
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
00
00
00
00
00
00
00
00
MOVE :
DELETE :
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
,
OK i
Før brug - videobåndoptager
Sådan indstiller du (tuner) manuelt
TV-stationer
1.
Tryk i.
Hovedmenuen dukker frem på skærmen.
Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET.
Tryk ENTER/OK.
PSET
R
Pr-12
ACMS
PR
04
CH
C04
STATION
MFT
00
CHANNEL/CABLE : AV
i
PSET
R
6.
Vælg STATION med et tryk på
navngive stationen.
Tryk på ENTER/OK.
G
7. Vælg navnets tal og bogstaver med D eller E
knapperne.
Flyt til det ønskede tal/bogstavs position med F eller
G.
Tryk på ENTER/OK.
1 2
SET SYS
PSET
R
f OSD
ON
OFF
PR
04
CH
C04
MFT
00
STATION
-
PSET
R
PR
01
CH
C03
for at kunne
MFT
00
STATION
PR-03
OK i
8. Tryk på i, bekræft placeringen af stationen.
CHANNEL/CABLE : AV
PSET
R
i
2.
Tryk ENTER/OK.
Tabellen med TV-stationer ses nu.
3.
Tryk på 3 eller 4 for at vælge det programnummer,
der ønskes tunet (for eksempel, PR 04).
01
02
03
04
05
06
07
08
C01
C02
C03
------
MOVE :
DELETE :
P
RSET
4.
00
00
00
------
OK i
Tryk ENTER/OK.
Tryk på AV for at vælge C for standard stationer
eller S for kabel-TV stationer:
C02 - C69, S01 - S41.
Indtast kanalnummeret for den station, der ønskes
tunet med de nummererede knapper eller brug D
eller E til at finde den ønskede station.
PR
04
CH
C--
MFT
--
CH
C04
MFT
00
STATION
PR-04
PSET
R
OK i
Hvis du ønsker at tune andre stationer manuelt, så
skal du gentage trin 3-8.
PR-01
PR-02
PR-03
--------------------,
PR
04
01
02
03
04
05
06
07
08
P
RSET
C01
C02
C03
C04
-----
00
00
00
00
----MOVE :
DELETE :
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
----------------,
OK i
9. Tryk igen på i .
Din nye TV-station er nu blevet tunet ind på din
DVD+VCR.
STATION
----
CHANNEL/CABLE : AV
PSET
R
5.
i
Om nødvendigt kan stationen finindstilles.
Tryk G for at vælge MFT.
Du kan kontrollere fintuningen af stationen ved brug
af D eller E.
15
Forberedelse
I lokalområder kan visse TV-stationers antennesignaler
være så svage, at den automatiske indstilling ikke kan
finde dem og gemme dem automatisk. Her må stationen indstilles og gemmes manuelt.
Før brug - videobåndoptager
Ændring af rækkefølgen på
TV-stationerne
Sletning af TV-stationer
Efter lagringen af TV-stationer, er det måske ønskeligt
at ændre i rækkefølgen på stationerne. Instruktionerne i
nedenstående punkter viser hvordan du meget enkelt
kan flytte en station fra en programplads til en anden.
1. Tryk i.
Hovedmenuen dukker frem på skærmen.
Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET.
Tryk ENTER/OK.
Måske ønskes nogle af de lagrede TV-stationer slettet.
Instruktionerne i nedenstående punkter viser hvordan
du meget enkelt kan flytte en station fra en programplads til en anden.
1.
Tryk i.
Hovedmenuen dukker frem på skærmen.
Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET.
Tryk ENTER/OK.
PR
01
PR
01
P
RSET
Pr-12
ACMS
CH
C03
MFT
00
P
RSET
STATION
PR-03
P
RSET
P
RSET
C01
C02
C03
C04
-----
00
00
00
00
-----
i
01
02
03
04
05
06
07
08
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
-----------------
MOVE :
DELETE :
,
C01
C02
C03
C04
-----
00
00
00
00
-----
00
00
00
-00
----
OK i
4. Tryk ENTER/OK.
Den valgte station flyttes til det nye
programnummer.
Flyt om på andre stationer efter ønske ved at
gentage punkt 1 – 4.
PSET
R
00
00
00
-00
---MOVE :
DELETE :
PR-01
PR-02
PR-04
----PR-03
------------,
OK i
5. Tryk på i for at fjerne menuerne fra TV-skærmen.
16
i
2. Tryk i.
C01
C02
C04
-C03
----
00
00
00
-00
----
PR-01
PR-02
PR-04
----PR-03
-------------
MOVE :
DELETE :
,
OK i
4. Tryk på 1.
Efter et kort øjeblik vil den valgte station blive
slettet.
Hvis du ønsker at slette andre TV-stationer, så skal
du gentage trin 3-4.
01
02
03
04
05
06
07
08
OK i
C01
C02
C04
-C03
----
CHANNEL/CABLE : AV
P
RSET
PR-01
PR-02
PR-04
----PR-03
-------------
PSET
R
01
02
03
04
05
06
07
08
P
RSET
01
02
03
04
05
06
07
08
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
-----------------
P
RSET
OK i
C01
C02
C04
-C03
----
STATION
PR-03
3. Vælg med D eller E knappen det
programnummer, der ønskes slettet
(for eksempel PR 01).
3. Tryk på D eller E knappen for at vælge den plads,
hvor stationen skal flyttes til (for eksempel PR 05).
01
02
03
04
05
06
07
08
MFT
00
CHANNEL/CABLE : AV
2. Tryk i.
Vælg med D eller E knappen det
programnummer, der ønskes flyttet
(for eksempel PR 03).
Tryk G.
01
02
03
04
05
06
07
08
SET SYS
P
RSET
P
RSET
f OSD
ON
OFF
ACMS
CH
C03
1 2
f OSD
ON
OFF
1 2
SET SYS
Pr-12
P
RSET
C01
C02
-C03
-----
00
00
-00
----MOVE :
DELETE :
PR-02
PR-04
----PR-03
----------------,
OK i
5. Tryk på i for at fjerne menuerne fra TV-skærmen.
Før betjening - DVD-del
Du kan få vist forskellige oplysninger på-skærmen om
den disk, der er indlæst.
1. Tryk på DISPLAY for at få vist forskellige afspilningsoplysninger.
Emnerne, der vises, varierer afhængig af disktype
og afspilningsstatus.
Oprindelige indstillinger
Ved at bruge indstillingsmenuen, kan man lave forskellige justeringer af f.eks. billede og lyd. Man kan også
vælge, hvilket sprog undertekster og indstillingsmenuen
skal have. For mere information om alle mulighederne i
indstillingsmenuen, se side
17 til 20.
For at vise og forlade menuen:
Tryk på SETUP for at få vist menuen. Endnu et tryk på
SETUP fører tilbage til den oprindelige skærm.
1/3
1 / 12
0:20:09
ABC
1 ENG
1/1
3D SUR
2. Du kan vælge et emne ved at trykke på v / V og
ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på
b / B.
Titel (spor) – Aktuelle titel (eller spor) antal/total
antal titler (eller spor)
Kapitel – Aktuelle antal kapitler/totalt antal kapitler
Tid – Udløbet afspilningstid
Audio – Valgte audiosprog eller kanal
Undertekst – Valgte undertekst
Vinkel – Valgte vinkel/totalt antal vinkler
Lyd – Valgte lyd-mode
Bemærk:
Hvis du ikke har trykket på en knap i et par sekunder,
så forsvinder på-skærmen visningen.
Gå til det næste niveau:
Tryk på B på fjernbetjeningen.
Gå til forrige niveau:
Tryk på b på fjernbetjeningen.
Generelle funktioner
1. Tryk på DVD på fjernbetjeningen.
LANGUAGE
Menu Language
English
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
Off
Disc Menu
Original
Move
Select
2. Tryk på SETUP. Indstillingsmenuen vil komme frem.
3. Brug v / V, til at vælge den ønskede funktion, tryk
herefter på B. for at fortsætte til andet niveau.
Skærmen vil vise den nuværende indstilling for det
valgte punkt samt alternativ(e) indstilling(er).
4. Brug v / V, til at vælge den næste ønskede funktion,
tryk herefter på B .for at fortsætte til tredje niveau.
5. Brug v / V, til at vælge den ønskede opsætning, tryk
herefter på ENTER/OK for at bekræfte valget. Visse
valgmuligheder kræver yderligere indtastninger.
6. Tryk på SETUP eller N for at forlade indstillingsmenuen.
17
Forberedelse
Sådan får du vist oplysninger om
disken på-skærmen
Før betjening - DVD-del
TV Output Select (Valg af TV-udgang)
LANGUAGE (SPROG)
Indstil TV Output Select på afspilleren i henhold til
fjernsynets tilslutningstype.
LANGUAGE
Menu Language
English
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
Off
Disc Menu
Original
YPbPr: Når fjernsynet er tilsluttet via stikkene
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT på
DVD-afspilleren.
Move
Select
Menu Language (Sprog menu)
Vælg et sprog til indstillingsmenuen og til visning på
skærmen.
Disk-audio / undertekst / menu
DVD
Vælg det foretrukne sprog for lydsporet, (disk-audio)
undertekster og diskmenuen
Original : Refererer til det originale sprog, som disken
blev optaget på.
Other (Andet): Tryk på talknapperne for at vælge et
andet sprog og herefter på ENTER/OK for at indtaste
det 4-cifrede digitale nummer, som svarer til
sprogkodelisten i referencekapitlet.(se side 35) Hvis der
indtastes en forkert sprogkode, trykkes på CLEAR.
DISPLAY
DISPLAY
TV Aspect
16 : 9
Display Mode
Widescreen
TV Output Select
RGB
Move
TV Aspect (TV skærmformat)
Select
DVD
4:3: Vælges når et almindeligt 4:3-tv er tilsluttet.
16:9 Wide: Vælges når et Widescreen 16:9-tv er
tilsluttet.
Display Mode (Skærmmodus)
DVD
Skærmindstillingen virker kun, når skærmformatet for
tv’et er sat til "4:3".
Letterbox: Viser et bredt billede med sorte striber
foroven og forneden på skærmen.
Panscan: Viser automatisk det brede billede på hele
skærmen og skærer sorte striber og forvrængninger
væk.
18
RGB: Når fjernsynet er tilsluttet via SCART-stikket
(RGB-signal).
Før betjening - DVD-del
AUDIO
LOCK (LÅS) (FORÆLDREKONTROL)
Rating
Unlock
Password
New
Area Code
SW
DG
Forberedelse
LOCK
Hver DVD-disk har mange forskellige muligheder for
lydudgang. Indstil afspillerens AUDIO (lyd) valgmuligheder, så de svarer til det lydanlæg, der anvendes.
AUDIO
Dolby Digital
Bitstream
DTS
Bitstream
MPEG
PCM
Sample Freq.
48KHz
DRC
On
Vocal
On
Move
Rating (egnethed/aldersbegrænsning)
Move
Dolby Digital / DTS / MPEG
DVD
Select
DivX
Bitstream: Vælg "Bitstream" hvis DVD-afspillerens
DIGITAL OUT (digitale udgang) er tilsluttet en
forstærker eller andet udstyr med en Dolby Digital,
DTS- eller MPEG-dekoder.
PCM (for Dolby Digital / MPEG): Vælges, hvis
afspilleren er tilsluttet en 2-kanals stereolydforstærker. DVD'er indkodet i Dolby Digital, DTS eller MPEG
vil automatisk blive overført til 2-kanals PCM-lyd.
Sample Freq. (Frekvensgang)
Select
DVD
Hvis modtageren eller forstærkeren IKKE kan håndtere
signaler på 96 kHz, vælges 48 kHz. Når dette er valgt,
vil enheden automatisk konvertere alle 96 kHz-signaler
til 48 kHz, så systemet kan afkode dem.
Hvis modtageren eller forstærkeren kan håndtere signaler på 96 kHz, vælges 96 kHz. Når dette er valgt, vil
enheden overføre alle typer signaler uden videre
redigering.
Blokerer afspilning af ratede (vurdering af
egnethed/aldersbegrænsning) DVD'ere baseret på indholdet heraf. Ikke alle diske er ratede.
1. Vælg "Rating" på menuen LOCK (forældrekontrol) og
tryk herefter på B.
2. Du skal indtaste den adgangskode, som du har
oprettet, førend du kan få adgang til valgmulighederne i LOCK (LÅS). Hvis du endnu ikke har indtastet
en adgangskode, så opfordres du til at gøre dette.
Indtast en adgangskode og tryk på ENTER/OK.
Indtast den igen og tryk på ENTER/OK for at
bekræfte den. Hvis du laver en fejl, førend du trykker
på ENTER/OK, så skal du trykke på CLEAR (nulstil).
3. Vælg en bedømmelse fra 1 til 8 ved brug af v / V
knapperne.
Rating (Bedømmelse) fra 1-8: Bedømmelse et (1)
er den mest begrænsende og bedømmelse otte (8)
er den mindst begrænsende.
Unlock (Lås op)
Hvis du vælger "Unlock", vil forældrekontrollen ikke
længere være aktiveret, og disken vil blive afspillet
uden begrænsninger.
Kontroller forstærkerens brugsvejledning for at bekræfte
dens kapacitet.
4. Tryk på ENTER/OK for at bekræfte den valgte
bedømmelse og tryk herefter på SETUP for at forlade menuen.
Dynamikområde-kontrol (DRC)
Password (Adgangskode (Sikkerhedskode))
DVD
Med DVD-formatet kan man lytte til et programs lydspor,
præsenteret på den mest nøjagtige og realistiske måde
takket være den digitale lydteknologi. Men man kan vælge
at komprimere lydudgangens dynamiske interval
(forskellen mellem det højeste og det laveste lydniveau).
Dette gør det muligt at se en film ved lavere lydstyrke,
uden at det påvirker lydens klarhed. Indstil DRC til ON for
at få denne effekt.
Vocal (Vokal) DVD
Indstilles kun til ON, når en multikanal-karaoke-DVD
bliver afspillet. Karaokekanalerne på disken bliver overført til en normal stereolyd.
Du kan indtaste eller ændre adgangskode (password).
1. Vælg Password (adgangskode) i menuen LOCK (lås)
og tryk så på B.
2. Følg trin 2 som vist herover (Rating).
For at ændre adgangskoden skal du trykke på
ENTER/OK, når valgmuligheden "Change" (ændre)
er fremhævet. Indtast en adgangskode og tryk på
ENTER/OK. Indtast den igen og tryk på ENTER/OK
for at bekræfte den.
3. Tryk på INDSTILLING (SETUP) for at gå ud af
menuen.
Hvis du glemmer din adgangskode
Hvis du glemmer din adgangskode, så kan du nulstille
den ved at følge disse trin:
1. Tryk på SETUP for at få vist menuen Indstilling.
2. Indtast det 6-cifrede nummer "210499" og tryk på
ENTER/OK. Adgangskoden er nulstillet.
19
Før betjening - DVD-del
Area Code (Landekode)
DivX(R) VOD
DVD
Indtast den landekode/områdekode, hvis standard blev
brugt til at vurdere DVD-disken, som vist på listen i referencekapitlet (se side 35).
Vi forsyner dig med registreringskoden til DivX® VOD
(Video On Demand), der gør dig i stand til at leje og
købe videoer ved brug af DivX® VOD servicen. For
1. Vælg "Area Code (Landekode)" på menuen LOCK
(lås menuen) og tryk herefter på B.
yderligere oplysninger kan du besøge adressen
www.divx.com/vod.
2. Følg punkt nummer 2, som vist, til Rating
(venstre).
1. Vælg valgmuligheden "DivX(R) VOD" og tryk så på
B.
3. Vælg det første tegn ved hjælp af knapperne v / V.
2. Tryk på ENTER/OK samtidig med at du vælger
"Select" (vælg), hvorefter registreringskoden vil blive
vist.
Brug registreringskoden når du skal købe eller leje
videoer fra DivX® VOD servicen på adressen
4. Tryk på B og vælg det andet tegn ved hjælp af
knapperne v / V.
5. Tryk på ENTER/OK for at bekræfte valget af
landekode.
OTHERS (ANDET)
www.divx.com/vod. Følg anvisningerne og download
videoen over på en disk for at afspille den på denne
enhed.
3. Tryk på ENTER/OK for at afslutte.
Auto Play og DivX(R) VOD indstillingerne kan ændres.
Bemærk:
Alle downloadede videoer fra DivX® VOD kan kun
afspilles på denne enhed.
OTHERS
Auto Play
Off
DivX(R) VOD
Select
.
Move
Auto Play (Automatisk afspilning)
Select
DVD
Du kan indstille DVD-afspilleren således, at den
automatisk starter afspilningen, når DVD’en bliver sat i.
Hvis indstillingen for automatisk afspilning er tændt
(On), vil denne DVD-afspiller søge efter den titel, der
har den længste afspilningstid, og herefter automatisk
afspille titlen.
Bemærk:
Funktionen for automatisk afspilning fungerer muligvis
ikke på visse DVD-disks.
20
Afspilning af videobånd
Du kan kun sætte videokassetter i og tage dem ud, når
DVD+VCR-afspilleren er sluttet til stikkontakten.
Apparatet kan også afspille NTSC videokassetter på et
almindeligt PAL TV.
Sådan får man et bedre billede
Når der indsættes et bånd og afspilningen begynder,
aktiveres den automatiske tracking-funktion, som søger
automatisk efter det bedste billede. Hvis kvaliteten af
optagelsen er dårlig, så tryk gentagne gange på 3 eller
4 på fjernbetjeningen for at justere tracking manuelt
indtil forstyrrelserne er væk.
1. Kontroller at videobåndoptageren er korrekt tilsluttet
som beskrevet tidligere i vejledningen.
Tænd for fjernsynet.
Tryk på POWER for at tænde for videobåndoptageren.
Sæt videokassetteni i DVD+VCR-afspilleren.
Læg en videokassette i apparatet så vinduet vender
opad og pilen peger ind imod apparatet.
2. Tryk på N knappen for at starte afspilningen af
båndet. Hvis sikkerhedstappen er fjernet fra kassettens ryg, så båndet ikke kan slettes, starter afspilningen automatisk, når båndet er kørt på plads i apparatet.
AUTOMATISK TRACKING
Apparatet justerer automatisk tracking (sporing) til
bedst mulig billedkvalitet.
3. Tryk på PAUSE/STEP hvis du ønsker et
still-billede (pause).
Tryk stepvis på PAUSE/STEP knappen for føre båndet frem billede for billede.
Hvis du holder FORWARD trykket nede, afspilles
billedet med ca. 1/19 af den normale hastighed.
Et still-billede kan blive stående i op til 5 minutter.
Herefter går apparatet automatisk i STOP stilling for
at undgå ødelæggelse af båndet eller
båndmekanismen.
Er der striber eller uro i still-billedet, kan billedkvaliteten forbedres med stepvise tryk på enten v
eller V knappen.
4. Tryk på N for at fortsætte med normal afspilning.
Afspilning med dobbelt hastighed
Tryk på knappen "N" under normal afspilning.
Båndet vil afspilles med dobbelt hastighed og uden
lyd. Tryk på knappen "N" for at gå tilbage til
afspilning med normal hastighed.
Billedsøgning:
Under afspilning kan der trykkes på FORWARD
eller BACKWARD knappen for hurtigt at opsøge et
bestemt sted på båndet. Der er billed på skærmen
men ingen lyd, mens der søges.
Logisk søgning:
Under almindelig spoling af båndet (uden billed på
skærmen) kan der trykkes på m eller M knappen for se hvor langt båndet er spolet frem eller
tilbage. Så længe knappen holdes trykket, gengives
billederne med 7 gange normal hastighed.
5. Slow motion afspilning, Shuttle :
Tryk på cursor F eller G knappen under afspilning
eller still billede.
Følgende afspilningshastigheder kan vælges:
(REV, PB 5-, PB 1-, Still, SLW, PLAY, 2PLY, CUE)
Slow motion kan annulleres ved at vælge den
ønskede funktion f.eks. afspilning, søgning, still
billede eller stop.
Ved slow-og stillbilled-gengivelse kan der
forekomme støjstriber alt efter båndets tilstand.
Er der støjstriber i billedet, kan disse fjernes med
cursor v eller V knapperne.
6. Tryk på STOP for at stoppe afspilningen.
Tryk EJECT for at få skubbet kassetten ud af
apparatet.
Hvis båndet når til enden, stopper apparatet
automatisk afspilningen, spoler båndet tilbage,
skubber det ud.
CM (Commercial Message) Skip:
Med denne feature kan du under afspilning få apparatet til at springe over indspillede reklamer i nogle
sekunder eller minutter, for derefter automatisk at
fortsætte afspilningen.
Under afspilningen trykkes stepvis på CM SKIP knappen for at springe over f.eks. en reklame.
Gentagne tryk på CM SKIP giver:
1
2
3
4
5
6
tryk
tryk
tryk
tryk
tryk
tryk
30 sekunder
60 sekunder
90 sekunder
120 sekunder
150 sekunder
180 sekunder
OPR (Optimum Picture Response):
Denne funktion forbedrer billedkvaliteten under
afspilning ved automatisk at justere afspilleren ind efter
kvaliteten på båndet. Du bedes bemærke, at ikonet
OPR ( ) kun fremkommer under afspilning af denne
mode, når du afspiller et bånd.
1.
Tryk på i
2.
Tryk på
3.
Tryk ENTER/OK.
4.
Vælg grad af forbedring med
OFF, SOFT eller SHARP.
F
eller
G
for at vælge OPR (
D
eller
).
E
knappen:
Bemærk: OPR funktionen må kun vælges under
afspilning!
5.
Tryk i for at fjerne menuen.
P
RSET
f OSD
Pr-12
ACMS
OFF
1 2
SOFT
SYS
SET SHARP
R
ON
OFF
21
Forberedelse
Betjening med bånd
Betjening med bånd
Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse
6.
Tryk på REC/ITR knappen én gang for at starte
optagelsen.
På skærmen vises meddelelsen RECORD
kortvarigt.
Ved to eller flere tryk på REC/ITR knappen
aktiveres den automatiske stop funktion. For hvert
tryk ud over det første, lægges der 30 minutter til
optagetiden.
Eksempel: Tre tryk i alt betyder, at optagelsen
stopper automatisk efter 60 minutter.
Funktionen kan højest registrere en optagetid på 9
timer.
7.
Tryk på PAUSE/STEP knappen for at sætte
apparatet i pause stilling, når der f.eks. er
passager i programmet, som ikke ønskes optaget.
Tryk på PAUSE/STEP knappen igen for at fortsætte
optagelsen.
Hvis du trykker på PAUSE/STEP under ITR, vil
enheden gå i optage-pause, og ITR afbrydes.
Apparatet kan stå i pause stilling i op til 5 minutter.
Imens vises meddelelsen RECP. Efter 5 minutter
går apparatet automatisk i stilling STOP for at
undgå ødelæggelse af bånd og mekanisme.
8.
Tryk på STOP for at stoppe optagelsen.
Tryk på EJECT for at få kassetten ud.
Optagelse på videobåndoptageren kan aktiveres på
flere enkle måder:
ITR (Instant Timer Recording) er en måde, hvormed
du kan starte optagelsen omgående og lade apparatet
stoppe automatisk efter en periode eller når båndet
løber ud.
Apparatets indbyggede LP funktion (Long Play) giver
mulighed for at optage med halv hastighed, så optagetiden herved fordobles. For eksempel vil der på en almindelig E180 kassette (E-180 står for 180 minutter ved
normal hastighed) kunne optages i 360 minutter = 6
timer ved at bruge LP funktionen. Bemærk dog, at med
den lavere hastighed bliver billedkvaliteten en anelse
ringere end ved normal hastighed.
1.
Kontroller, at videobåndoptageren er korrekt tilsluttet som tidligere beskrevet i denne vejledning.
Tryk på POWER knappen for at tænde
videobåndoptageren
2.
Læg en videkassette (som ikke er optagebeskyttet)
i videobåndoptageren.
Kassetten lægges i apparatet så vinduet vender
opad og pilen peger ind imod apparatet.
3.
Vælg det programnummer, der skal optages fra,
med D eller E knappen.
Programnummeret kan også indtastes direkte med
de numeriske knapper på fjernbetjeningen.
4.
Skal der optages direkte gennem SCART terminal
eller AUDIO terminalerne, vælges dette med AV
knappen.
Tryk stepvis på AV knappen, indtil den ønskede
terminal vises.
AV 1 Lyd og billede optages igennem den nederste
SCART terminal bag på apparatet.
AV 2 Lyd og billede optages igennem den øverste
DECODER terminal bag på apparatet.
AV 3 Lyd og billede optages igennem VIDEO IN og
AUDIO IN (L + R) på apparatets front.
5.
Tryk på LP knappen for at skifte mellem LP (Long
Play) og SP (normal hastighed).
SP giver den optimale billed-og lydkvalitet og
modsat give LP dobbelt så lang spilletid på
båndet.
22
Bemærk
Optagebeskyttelse Hvis det ønskes, at indholdet på et
bånd ikke ved en fejl slettes, kan dette let sikres ved
blot at knække beskyttelsestappen på kassettens ryg
af med f.eks. en lille skruetrækker.
Skulle man senere alligevel få brug for at optage på et
optagebeskyttet bånd, dækkes hullet i kassettens ryg
blot med et stykke tape.
Husk du ved at starte båndoptagelsen kan optage et
program, mens du ser et andet. Du skal trykke TV/VCR
for at få TV indikatoren frem i displayet og derefter
vælge en anden kanal på dit TV.
Timer optagelse Programmering via
skærmmenuer
Du kan indstille op til syv timer-optagelser inden for en
måned fra dags dato.
PR
DATE
T I M E
- - : - - ~ - -: - PR-03
4
--- - : - - ~ - -: - - - : - -~- - : - --- - : - -~- - : - ----- - : - -~- - : - - - : - -~- - : - --- - : - -~- - : - --DLY SU MO TU WE TH FR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SA
OK i
Bemærk:
Før du indstiller timeren, skal du sikre dig, at DVD+VCRafspillerens ur er stillet rigtigt, og at du ved, hvilke
kanaler du har indstillet TV-stationerne ti på DVD+VCRafspilleren.
1.
2.
Læg en videokassette, som der må og kan optages
på, i apparatet.
Kassetten skal vende med vinduet opad, og pilen
pegende ind mod apparatet.
Tryk på i.
).
Tryk på F eller G for at vælge REC (
Tryk på ENTER/OK.
6. Brug knapperne v/V/1/2 for at indtaste start- og
sluttidspunktet for det program, som du ønsker at
optage.
Du bedes bemærke, at din DVD+VCR bruger et
24-timers ur, dvs. kl. 1 om eftermiddagen vil blive
vist som kl. 13:00.
PR
PR-03
-------
DATE
4
-------
TIME
14 : 00 ~ 15: 30
- - : - - ~ - -: - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - -
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
PR
--------
DATE
--------
T I M E
- - : - - ~ - -: - - - : - - ~ - -: - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - DELETE:
,
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
OK i
3.
Tryk på OK for at begynde indstillingen af den
tidsindstillede optagelse.
4. Brug PR/TRK (v/V) for at indtaste den station, som
du ønsker at optage fra, og tryk så på 2.
PR
PR-03
-------
DATE
--------
TIME
- - : - - ~ - -: - - - : - - ~ - -: - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - -
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
Bemærk:
Hvis alle tidsindstillede optagelser er fulde, så skal du
trykke på v eller V for at vælge den optagelse, som du
ønsker at fjerne og erstatte med en anden.
Tryk på 1 for at slette optagelsen.
5. Brug PR/TRK (v/V) for at indtaste datoen for
programmet. Hvis du trykker på ENTER/OK, førend
du har indtastet datoen, så kan du vælge én af de
følgende automatiske optagefunktioner. Tryk på 1
eller 2 for at vælge og tryk herefter på ENTER/OK
for at bekræfte.
DLY Til optagelse hver dag (undtagen lørdag og
søndag) på samme tidspunkt.
SU~SA Til optagelse på samme tidspunkt hver uge.
7. Tryk på B og tryk på v eller V for at tænde eller
slukke for VPS/PDC.
PR
PR-03
-------
DATE
4
-------
TIME
14 : 00 ~ 15: 30
- - : - - ~ - -: - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - -
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
VPS/PDC : ON
i
8. Tryk på (G) for at vælge optagelseshastighed.
Tryk på (▲) eller (▼) for at vælge den ønskede
båndhastighed (SP, IP eller LP).
IP-modus finder ud af, hvor meget bånd, der er
tilbage og skifter hastighed fra SP til LP, såfremt det
er påkrævet for at fuldføre programmets optagelse.
IP-mode er ikke valgt, når der er tændt for
VPS/PDC.
PR
PR-03
-------
DATE
4
-------
TIME
14 : 00 ~ 15: 30
- - : - - ~ - -: - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - -
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
23
Forberedelse
Betjening med bånd
Betjening med bånd
Tidsoptagelse ved brug af
på-skærmen visning (fortsat)
Hvis du vil afspille en DVD, mens en timer-optagelse
er i gang, skal du trykke på DVD for at vælge DVD-tilstand.
9. Tryk på i for at indstille endnu en tidsindstillet
optagelse og følg trin 3-8. Kontrollér, at
oplysningerne om den tidsindstillede optagelse er
korrekte. Tryk på i for at gå tilbage til skærmen.
Hvis beskeden "PLEASE CHECK" (venligst kontrollér) vises, så har du indtastet forkert, og du skal indtaste dataene igen.
Videoprogrammeringssystem (VPS)
Videoprogrammeringssystemet (VPS) sikrer, at TVprogrammerne, du har programmeret til tidsindstillet
optagelse, optages præcist fra begyndelse til slutning,
selv om den faktiske udsendelsestid varierer fra det
planlagte tidspunkt på grund af forsinket starttidspunkt, eller hvis programmet forlænges udover den
planlagte varighed. Endvidere vil programmet også
automatisk afbrydes, fx på grund af en nyhedsudsendelse, og genoptages, når programmet fortsætter.
VPS-signalet udsendes af TV-stationen, og dette kontrollerer tidsindstillingen i videooptageren.
VPS bør indstilles på tændt (ON) ved alle tidsindstillede optagelser fra TV-stationer, der udsender
disse signaler. Den bør indstilles på slukket (OFF)
ved alle tidsindstillede optagelser fra TV-stationer, der
ikke udsender disse signaler.
*** Det tilsvarende system PDC, som for tiden anvendes i Holland, kan også anvendes sammen med din
nye videooptager.
10. Tryk på POWER for at skifte din DVD+VCR over i
tidsindstillet standby-mode.
Bemærk:
Funktionen 1W er ikke tilgængelig i standbymode til tidsindstillet optagelse.
Symbolet for tidsindstilling ( ) vil blive vist i
displayet, samtidig med at din DVD+VCR venter på
at påbegynde optagelsen.
11. Tryk på POWER for at stoppe den tidsindstillede
optagelse.
Bemærkninger:
DVD+VCR slukkes automatisk, når den tidsindstillede
optagelse er færdig.
Under tidsindstillet optagelse standby-mode kan du
ikke betjene DVD og VCR mode. For at bruge
DVD+VCR skal du trykke på POWER. Efter at du har
brugt DVD eller VCR skal du igen trykke på POWER
for at sætte VCR i tidsindstillet optagelse standbymode.
Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at slette eller
rette en værdi i en af programmeringslinierne, kan
dette let gøres, uden at hele programmeringen skal
gøres om. Kald oversigten over timerprogrammeringer frem på skærmen og vælg med D eller E
knappen den linie, som skal slettes eller ændres.
Tryk F for at slette hele linien …. Eller
Tryk OK for åbne for ændring i linien.. Tryk på F eller
G knappen for at vælge den position, som skal
ændres (dato, start- og stoptider, PDC og LP). Tryk
på D eller E knappen for at ændre værdien.
Hvis timer-programmeringer overlapper
hinanden…
Kontroller, at start- og stoptiderne i programmeringerne ikke overlapper hinanden. Hvis de gør
det, vil det tidligste program altid have første
prioritet.
Eksempel:
Programmering 1 er sat til at starte kl. 16:00 og slutte
kl. 17:00.
Programmering 2 er sat til at starte kl. 16:30 og
stoppe kl. 17:30.
(I dette tilfælde vil programmering 1 fortsætte
optagelsen i hele perioden, men kun de sidste 60
minutter af programmering 2 vil blive optaget.)
24
Hi-Fi stereo Lyd system
Båndtæller Memory stop funktion
Dette giver en række forskellige muligheder for ind- og
afspilning af lyd.
Videobånd, der er indspillet på denne maskine, vil både
have et normalt mono lydspor og to VIDEOBÅND Hi-Fi
stereo spor. Dette giver mulighed for at lave lydoptagelser
i stereo Hi-Fi eller som to-sproget (bilingual) fra enten en
TV-station, et stereoanlæg, en video-disc eller andet HiFi udstyr.
Den digitale båndtæller kan blive vist på TV-skærmen i
stedet for tiden ved at trykke på CLK/CNT på fjernbetjeningen. Den digitale båndtæller viser de relative placeringer af båndets optagelser.
1.
Videobåndoptagerens digitale NICAM dekoder giver
mulighed for at opleve udsendelser med NICAM
stereo lyd, såvel som almindelig stereo, bilingual
(tosproget)og mono lyd. Den aktuelle lydform indikeres på skærmen i nogle sekunder:
STEREO
Lyden optages automatisk på HI-Fi sporene og på
mono sporet på båndet.
BIL
Begge lydkanaler vil blive optaget på Hi-Fi sporene.
Det primære spor (venstre kanal) vil blive optaget
på mono sporet.
MONO
Lyden optages på HI-Fi sporene og på mono sporet
på båndet uden nogen kanaladskillelse.
2.
Tryk flere gange på AUDIO, indtil den ønskede
lydindstilling vises.
3.
Vælg enten STEREO, LEFT (venstre kanal),
RIGHT (højre kanal) eller MONO.
Ved BIL (tosproget) afspilning vil primærsproget
gengives i venstre kanal samtidig med at sekundær
sproget gengives i højre kanal når lydindstillingen
er sat til STEREO. Bemærk, at hvis der justeres på
tracking kontrollen, kan stereo lyden skifte til mono
lyd.
1. Tryk stepvis på CLK/CNT indtil tælleren vises på
skærmen Tryk på CLEAR for at nul-stille tælleren til
0:00:00.
Tryk på N eller start optagelsen.
Båndtælleren vil vise den aktuelle spilletid i timer,
minutter og sekunder.
2. Tryk på x når optagelsen eller afspilningen er
færdig.
Tryk på m.
Båndet spoles tilbage og stopper automatisk når
tælleren når 0:00:00 igen.
Indstilling af dekoderen
Vi har allerede beskrevet på side 10, hvordan en
dekoder for betalings-TV station som CANAL+ eller
PREMIERE skal tilsluttes. For at optage en kodet station skal du ikke kontrollere noget. Du vælger blot station og venter kortvarigt, indtil dekoderen starter.
1.
Tryk på i.
Hovedmenuen vil komme frem på TV skærmen.
Tryk på F eller G for at vælge DECODER.
Tryk på ENTER/OK.
2.
Tryk på D eller E for at vælge.
ON: Når dekoderne er tilsluttet til AV2 stikket.
OFF: Når en anden VCR er tilsluttet til AV2 stikket.
3.
Tryk på i for at komme tilbage til et
fjernsynsbillede.
OSD skærminformation
Det er let at vise klokken, båndtæller, den resterende
båndmængde, dato, måned, år, ugedag, programnummer, og båndfunktion på skærmen. OSD informationerne kommer ikke med i optagelsen, selv om de er på
skærmen, mens der optages.
1. Tryk på CLK/CNT.
Tryk flere gange på CLK/CNT for at gennemgå displaymulighederne. Båndtælleren og den mængde
bånd, der er tilbage, vil kunne ses, hvis et bånd er
lagt i.
2. Efter 3 sekunder vil de fleste display på skærmen
forsvinde, så der kun er uret eller båndtælleren og
den resterende båndmængde tilbage på skærmen.
Tryk på CLK/CNT igen for at fjerne OSD informationerne fra skærmen.
25
Forberedelse
Yderligere betjening - VCR del
Yderligere betjening - VCR del
Video Doctor
(Selv-diagnostisering)
Bredformat TV 16:9 kompabilitet
Denne funktion giver meddelelse på skærmen og på
displayet om fejltilstande i videobåndoptageren.
1. Tryk på i.
Tryk på F eller G knappen for at vælge
Tryk på ENTER/OK.
P
RSET
Pr-12
ACMS
1 2
Apparatet kan optage og gengive i 16:9 format (bredformat). For at optage bredformat programmer med
succes, skal TV-stationen sende i det rigtige bredformat.
1.
.
Tænd for videobåndoptageren.
Tryk på i.
Vælg
med F eller G knappen.
Tryk på ENTER/OK.
ANTENNA CONNECT
HEAD STATUS
TAPE STATUS
NO. OF TIMER PROGRAMME
NEXT TIMER PROGRAMME
SET SYS
f OSD
PLEASE CHECK
ON
OFF
PSET
R
i
Pr-12
ACMS
1 2
SET SYS
f OSD
ON
OFF
2. Tryk på D eller E knappen for at checke et problem.
ANTENNA CONNECT
O
Tryk på i for at fjerne menuen fra skærmen.
For at opleve bredformat afspilninger, skal
apparatet være tilsluttet fjernsynet med et SCART
kabel.
TAPE STATUS (Bånd tilstand)
O NOT RECORDABLE:
NO. OF TIMER PROGRAMME
O 2
Viser nummeret på timeroptagelse.
Viser aktuel status for timer optagelse.
i
3.
PLEASE CLEAN:
NEXT TIMER PROGRAMME
O TV2 26 10:00~11:00 SP
1 2
SET SYS
AUTO
4:3
16:9
Tryk gentagne gange på D eller E for at vælge:
AUTO, 4:3 eller 16:9.
AUTO (kun afspilnings-mode)
Afspiller og optager automatisk bredformat
udsendelser som bredformat og 4:3 udsendelser
som 4:3.
4:3
Kun til ind- og afspilning i 4:3 format.
16:9:
Kun til ind- og afspilning i bredformat (16:9).
Rens videohovederne.
Optagebeskyttet. Læg en kassette i, som ikke er
optagebeskyttet.
ON
OFF
Pr-12
ACMS
2.
PLEASE CHECK:
Tilslut omhyggeligt antennen til jack-stikket.
HEAD STATUS (videohoved tilstand)
O
PSET
R
f OSD
1W Mode (strømsparefunktion)
3. Funktionen Lock (lås) er ikke tilgængelig i
DVD-mode.
Indstil 1W ON/OFF til ON for at sætte din DVD+VCR i
en økonomisk strømsparefunktion.
Der vises intet i displayet.
Børnesikring
1
Betjeningsknapperne på apparatets front kan blokeres,
så apparatet kun kan betjenes med fjernbetjeningen.
1. Tryk på LOCK.
Displayet viser
eller SAFE.
Nu virker ingen af knapperne på videoens frontpanel.
Hvis der bliver trykket på en knap på frontpanelet,
blinker SAFE i displayet et par sekunder.
2. Tryk på LOCK igen for at slå børnesikringen fra.
Displayet holder op med at vise OFF.
Tryk på i.
Hovedmenuen vises på TV-skærmen.
Tryk på F eller G for at vælge 1W ON/OFF.
Tryk på ENTER/OK.
2. Tryk på
3
D
eller E for at vælge ON (tændt).
Tryk på i.
Bemærkninger:
Nogle funktioner kan ikke betjenes i 1W Mode.
• 1W Mode er ikke tilgængelig i standby-mode for
tidsindstillet optagelse, og når du slukker for strømmen til DVD+VCR, efter at du har modtaget de kodede TV-signaler (CANAL+ eller PREMIERE).
• De kodede TV-signaler (CANAL+ eller PREMIERE)
afkodes ikke i 1W Mode.
26
Yderligere betjening - VCR del
Sådan optager du fra eksterne
komponenter
Sådan kopierer du fra DVD til VCR
Du kan optage fra en ekstern komponent så som et
videokamera eller VCR, der er tilsluttet til enhver af de
DVD+VCR eksterne indgange.
1. Isæt disken, du ønsker at kopiere, i DVD-dækket og
luk diskbakken..
1. Sørg for, at den komponent, som du ønsker at
optage fra, er korrekt tilsluttet til DVD+VCR.
3. Find det sted på DVD'en hvorfra du ønsker at starte
dubbing ved brug af funktionerne N, BACKWARD
(bagud), FORWARD (fremad) og PAUSE.
For at få det bedste resultat, skal du holde pause i
afspilningen på det punkt, hvorfra du ønsker at
optage.
AV 1 til optagelse fra EURO AV1 SCART jackstikkene bag på din enhed.
AV 2 til optagelse fra EURO AV2 DECODER jackstikkene bag på din enhed.
AV 3 til optagelse fra VIDEO IN og AUDIO IN (venstre & højre) jack-stikkene foran på din enhed.
3. Du skal isætte et bånd, der kan optages på.
4. Indstil den nødvendige optage-mode (SP eller LP)
ved at trykke gentagne gange på LP.
5. Afspil båndet eller disken i den eksterne komponent.
Hvis du har tilsluttet et TV til din DVD+VCR, så kan
du se videoen, når den afspilles.
2. Isæt et tomt Videobånd i VCR-dækket.
4. Tryk på REC/ITR på fjernbetjeningen.
DVD'en går i PLAY (afspille) mode og VCR'en går i
RECORD (optage) mode. Hvis menuen DVD-disk
vises, så skal du muligvis trykke på N manuelt for
at påbegynde kopieringen.
5. Når DVD'en er færdig med afspilningen, skal du
trykke på STOP for at afslutte kopieringen.
Bemærkninger:
•
Hvis den DVD, som du forsøger at kopiere, er
kopibeskyttet, så vil du ikke være i stand til at
kopiere disken. Det er ikke tilladt at kopiere
Macrovision kodede DVD'ere (eller diske). "LOCK"
(lås) vises i displayet.
•
Du skal stoppe kopieringsprocessen manuelt, når
DVD-filmen er slut, for ellers vil enheden muligvis
afspille og optage igen og igen.
•
Når du stopper DVD afspilningen under kopiering,
så stoppes optagelsen på VCR automatisk.
6. Tryk én gang på REC/ITR for at starte optagelsen.
Indikatoren for REC lyser op i displayet.
7. Tryk på STOP for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger:
• Bekræft optagelsens startposition forud for
optagelse.
•
Hvis din kilde er kopibeskyttet ved brug af
CopyGuard, så vil du ikke være i stand til at optage
den ved brug af denne enhed. Se Copyright
(ophavsret) på side 5 for yderligere oplysninger.
•
Hvis du vil optage i en bestemt tidslængde, så henvises du til afsnittet Tidsindstillet optagelse.
27
Forberedelse
2. Tryk gentagne gange på AV for at vælge den
eksterne udgang, der skal optages fra.
Du kan kopiere indholdet af en DVD til et Videobånd.
Almindelige afspilningsfunktioner
Knapper
Betjening
Z (OPEN / CLOSE)
Åbner eller lukker diskbakken.
ALL
X (PAUSE)
Tryk på X under afspilning for at få pause i afspilningen.
ALL
Tryk gentagne gange på X for at afspille ramme-for-ramme.
DVD
Tryk på . eller > under afspilning for at gå til næste
kapitel/spor eller for at gå tilbage til begyndelsen af det
aktuelle kapitel/spor.
ALL
./>
Diske
DivX
Tryk kortvarigt to gange på . for at gå tilbage til det
foregående kapitel/spor.
m/M
Tryk gentagne gange på m eller M under afspilning for at
vælge den ønskede scanningshastighed.
DVD, DivX disk; 4 trin
MP3, Audio CD ; 3 trin
DVD
DivX
ACD
MP3
Når der er pause i afspilningen, skal du trykke gentagne
gange på M for at afspille i slowmotion (4 trin, kun fremad).
DVD
DivX
REPEAT
Tryk gentagne gange på REPEAT under afspilning for at
vælge den ønskede gentage-mode.
DVD videodiske: Kapitel/titel/slukket
Audio CD, DivX/MP3/WMA diske: Spor/alle/slukket
ALL
A-B
Under afspilning vil hvert tryk på knappen A-B vælge punkt A
og punkt B og gentage en sekvens fra punkt A (startpunkt) til
punkt B (slutpunkt). Tryk på CLEAR for at afslutte.
DVD
ZOOM
Tryk på ZOOM under afspilning eller i pause-mode for at
forstørre videobilledet (4 trin).
Du kan bevæge dig henover det zoomede billede ved brug af
knapperne b B v V. Tryk på CLEAR for at afslutte.
RANDOM
Tryk på RANDOM under afspilning eller i stop-mode for at få
tilfældig afspilning.
DivX
ACD
DVD
DIVX
ACD
MP3
WMA
TITLE
Hvis den aktuelle DVD-titel har en menu, så vil titelmenuen
blive vist på skærmen. Ellers vil diskmenuen måske blive vist.
DVD
DISC MENU
Diskmenuen bliver vist på skærmen.
DVD
(ANGLE)
Under afspilning af DVD-diske, der indeholder scener, der er
optaget med forskellige kameravinkler, skal du trykke gentagne gange på ANGLE for at vælge den ønskede vinkel.
DVD
(SUBTITLE)
Tryk gentagne gange på SUBTITLE under afspilning for at
vælge det ønskede undertekstsprog.
DVD
DivX
(AUDIO)
Tryk gentagne gange på AUDIO under afspilning for at høre
et andet audiosprog eller audiospor.
DVD
DivX
28
Sådan afspiller du en DVD
Bemærkninger til generelle funktioner:
Søg efter mærke
• Hvis du trykker på > én gang under afspilning af
Gentag kapitel (spor), så annullerer du den gentagne
afspilning.
Sådan indtaster du et mærke
• Når du afspiller en DVD-disk, der indeholder scener,
der er optaget fra forskellige kameravinkler, så blinker
indikatoren for vinkel på TV-skærmen under scener,
der er optaget fra forskellige vinkler og indikerer, at
det er muligt at skifte til en anden vinkel.
DivX
Du kan starte afspilningen fra op til ni huskede punkter.
For at indtaste et mærke skal du trykke på MARKER
ved det ønskede punkt på disken. Ikonet Marker vises
kortvarigt på TV-skærmen. Fortsæt med at indtaste op
til ni mærker.
Sådan genfremkalder eller nulstiller du en markeret
scene
• Gentagefunktionen A-B er kun tilgængelig i det
aktuelle kapitel/spor.
1. Under afspilning af disken skal du trykke på
SEARCH. Menuen Marker Search vises på
skærmen.
Yderligere funktioner
2. Indenfor 10 sekunder skal du trykke på b / B for
at vælge det markerede tal, som du ønsker at
genfremkalde eller nulstille.
3D Surround
For at producere en 3D surroundeffekt, der simulerer
multikanalsaudio fra to stereohøjttalere (i stedet for de
fem eller flere højttalere, der normalt kræves for at lytte
til multikanalaudio fra et Home Theater System).
DVD
3. Tryk på ENTER og afspilningen starter fra den
markerede scene. Eller tryk på CLEAR og det markerede tal slettes fra listen.
4. Du kan afspille ethvert mærke ved at indtaste dets
nummer på menuen Marker Search (søg efter
mærke).
DivX
1. Tryk på DISPLAY under afspilning.
2. Tryk på 3 eller 4for at vælge valgmuligheden lyd.
Valgmuligheden lyd bliver fremhævet.
3. Tryk på 1 eller 2 for at vælge “3D SUR”.
For at slukke for 3D surround-effekten skal du
vælge “Normal”.
ACD
1. Tryk på AUDIO under afspilning.
“3D SUR.” vises på menuskærmen.
2. For at gå tilbage til normal afspilning skal du gentagne gange trykke på AUDIO, indtil "3D SUR."
forsvinder fra menuskærmen.
Tidssøgning
DVD
DivX
Sådan begynder du afspilning på et hvilket som helst
ønsket tidspunkt på disken:
Hukommelse for sidste scene
DVD
ACD
Denne afspiller husker den sidste scene fra den sidste
disk, som du har set. Den sidste scene forbliver i
hukommelsen, selv om du fjerner disken fra afspilleren
eller slukker for afspilleren. Hvis du indlæser en disk
med scenen i hukommelsen, så vil scenen automatisk
blive genfremkaldt.
Bemærk:
Denne afspiller husker ikke scenen på en disk, hvis du
slukker for afspilleren, førend du begynder at afspille
disken.
Pauseskærm
Pauseskærmen fremkommer, når du efterlader
DVD-afspilleren i stop-mode i ca. fem minutter.
1. Tryk på DISPLAY under afspilning.
2. Tryk på v / V for at vælge ikonet tidsur,
hvorefter “--:--:--” vises.
3. Brug talknapperne for at indtaste den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre til højre.
Hvis du indtaster de forkerte tal, så tryk på CLEAR
for at fjerne de tal, du indtastede. Indtast herefter de
korrekte tal.
4. Tryk på ENTER for at bekræfte. Afspilningen starter
fra det valgte tidspunkt.
29
Forberedelse
• Funktionen zoom virker muligvis ikke på nogle
DVD'ere.
DVD
Afspille en Audio-CD eller MP3/WMA fil
Denne enhed kan afspille audio CD'ere eller MP3/WMA
filer optagede medier.
MP3/ WMA/ Audio CD
Når du sætter en MP3/WMA fil optaget medie eller en
audio-CD i, så vises der en menu på TV-skærmen.
Tryk på v / V for at vælge et spor/fil og tryk så på PLAY
eller ENTER, hvorefter afspilningen begynder. Du kan
bruge forskellige afspilningsfunktioner. Der henvises til
side 27-28.
MUSIC
AUDIO CD
0:52:07
0:00:00
1 / 12
List
Program
1 / 12
List
Program
Track1
Track2
Programmeret afspilning
Med programfunktionen kan du gemme dine favoritspor
fra enhver disk i afspillerens hukommelse.
Et program kan indeholde 30 spor.
1. Isæt en audio-CD eller MP3/WMA fil optaget medie.
Menuen AUDIO CD eller MUSIC vises.
2. Press PROGRAM.
E
Mærket vises
Bemærk
Tryk igen på PROGRAM for at gå ud af programmets
redigerings-mode, E hvorefter mærket vil forsvinde.
1-Music1
2-Music2
Track3
Track4
3-Music3
Track5
4-Music4
Track6
5-Music5
Track7
6-Music6
Clear All
Track8
PROGRAM Edit
Clear All
7-Music7
DISPLAY Info
PROGRAM Edit
ID3 TAG
• Når du afspiller en fil, der indeholder oplysninger så
som sportitler, så kan du få vist oplysningerne ved at
trykke på DISPLAY (vis).
[ Song, Artist, Album, Comment, Genre ]
Tip:
• Tryk på DISC MENU for at gå til næste side.
• På en CD med MP3/WMA og JPEG kan du skifte
mellem MP3/WMA og JPEG. Tryk på TITLE og
MUSIC eller på ordet PHOTO øverst i menuen for at
fremhæve.
MP3/WMA diskkompatibilitet med denne afspiller
er begrænset som følger:
• Sampling-frekvens: indenfor 8 - 48 kHz (MP3),
indenfor 32 - 48kHz (WMA)
• Bitrate: indenfor 8 - 320kbps (MP3), 32 – 384 kbps
(WMA)
• Afspilleren kan ikke læse en MP3/WMA fil, der har
et andet filtypenavn end “.mp3” / “.wma”.
• CD-R fysisk format bør være ISO 9660
• Hvis du optager MP3/WMA filer ved brug af software, der ikke kan skabe et filsystem (fx DirectCD), så er det umuligt at afspille MP3/WMA filer. Vi
anbefaler, at du anvender "Easy-CD Creator", som
skaber et ISO 9660 filsystem.
• Filnavne bør maks. være på 8 tegn og bør indeholde et .mp3 eller .wma filtypenavn.
• De bør ikke indeholde specialtegn så som / ? * : “ <
> l osv.
• Det totale antal filer i en mappe bør være på mindre
end 1012 filer.
3. Vælg et spor på "List" og tryk så på ENTER for at
placere det valgte spor på listen “Program”.
Gentag proceduren for at placere yderligere spor på
listen.
4. Vælg det spor, du ønsker, der skal afspilles fra listen
“Program”.
5. Tryk på PLAY eller ENTER for at starte. Afspilningen
starter i den rækkefølge, som du programmerede
sporene. Afspilningen stopper, når alle sporene på
listen “Program” er blevet afspillet én gang.
6. For at genoptage normal afspilning fra en
programmeret afspilning skal du vælge et spor på
listen og så trykke på PLAY.
Gentage programmerede spor
Tryk på REPEAT for at vælge den ønskede
gentage-mode.
• Track (spor): gentager det nuværende spor
• All (alle): gentager alle spor på listen “Program”.
• Off(Ingen visning): afspiller ikke gentagne gange.
Bemærk
Hvis du trykker på > én gang under afspilning af
Repeat Track, så annullerer du den gentagne
afspilning.
Sådan sletter du et spor fra listen “Program”
1. Tryk på PROGRAM under STOP mode og
mærket vil fremkomme.
E
2. Brug v V b B for at vælge det spor, du ønsker at
slette fra programlisten.
3. Tryk på CLEAR. Gentag trin 1~3 for at slette
yderligere spor på listen.
Slette hele Programlisten
1. Tryk på PROGRAM under STOP mode og
mærket vil fremkomme.
E
2. Brug v V b B for at vælge “Clear All” og tryk så på
ENTER.
Bemærk:
Programmerne slettes også, når der er slukket for
strømmen, eller hvis disken fjernes.
30
Denne enhed kan afspille JPEG filer optagede medier.
Sådan roterer du et billede
1. Isæt et medie hvorpå der er optaget JPEG filer.
Menuen PHOTO vises på TV-skærmen.
Tryk på v / V samtidig med at du viser et billede for at
rotere billedet med uret eller mod uret.
PHOTO
Preview
List
Folder 00
Folder 01
Folder 02
Bemærk:
Denne funktion er ikke tilgængelig, når opløsningen er
indstillet til 720p eller 1080i.
>>>
Sådan drejer du billedet
Folder 03
Folder 04
Tryk på v / V under visning af et billede for at dreje
billedet med eller mod uret.
01 FILE 01
02 FILE 02
03 FILE 03
/FILE 01
Lyt til MP3-musik, og se billeder
2. Tryk på v / V for at vælge en mappe og tryk på
ENTER. Der vises en liste over filer i mappen.
1. Isæt disken med de to filtyper i afspilleren.
3. Hvis du vil se en specifik fil, så tryk på v / V for at
fremhæve en fil og tryk på ENTER eller PLAY.
3. Tryk på v / V for at vælge en foto-fil.
4. For at gå tilbage til menuen PHOTO samtidig med,
at du ser billeder, skal du trykke på STOP.
, og tryk på ENTER.
4. Vælg B -ikonet ved hjælp af
Afspilningen starter og fortsætter, indtil der trykkes
på STOP.
Tip:
• Hvis du står i en filliste, og du ønsker at gå tilbage til
forrige Mappeliste, så skal du bruge knapperne v / V
for at fremhæve og trykke
på ENTER.
Bemærk:
Denne funktion er ikke tilgængelig, når opløsningen er
indstillet til 720p eller 1080i.
• Tryk på DISC MENU for at gå til næste side.
• Der er tre valgmuligheder for diashastighed
: >>>
(Hurtig), >> (Normal) og > (Langsom).
Brug v V b B B for at fremhæve
. Brug så b / B
for at vælge den valgmulighed, du ønsker at bruge og
tryk så på ENTER.
• På en disk med MP3/WMA og JPEG kan du skifte
mellem MP3/WMA og JPEG. Tryk på TITLE og
MUSIC eller på ordet PHOTO øverst i menuen for at
fremhæve.
• Samtidig med at du ser et billede kan du trykke på
RETURN for at skjule menuen Hjælp.
Diasshow
Brug v V b B for at fremhæve
så på ENTER.
(diasshowet) og tryk
Stillbillede
1. Tryk på PAUSE/STEP under diasshowet.
Afspilleren vil nu gå over i PAUSE-mode.
2. For at gå tilbage til diasshowet skal du trykke på
PLAY eller igen trykke på PAUSE/STEP.
Flytte til en anden fil
Tryk på . eller > eller markør (b eller B) én gang
samtidig med at du får vist et billede for at gå til næste
eller forrige fil.
Zoom
2. Tryk på TITLE for at få vist PHOTO-menuen.
Tip:
Hvis du kun vil lytte til den ønskede musik samtidig
med, at du ser billeder, så kan du programmere de
ønskede spor i menuen »MUSIC« og så gå videre som
beskrevet herover.
JPEG diskkompatibilitet med denne afspiller er
begrænset som følger:
• Afhængig af størrelse og antal JPEG filer så kan
det tage lang tid for denne enhed at læse diskens
indhold. Hvis du ikke ser en på-skærmen visning
efter adskillige minutter, så er nogle af filerne
muligvis for store - reducér opløsningen af JPEG filerne til mindre end 5M pixel og brænd en anden
disk.
• Det totale antal filer i en mappe bør være på mindre
end 1012 filer.
• Nogle diske er muligvis ikke-kompatible på grund af
et andet optageformat eller diskens forhold.
• Sørg for at alle de valgte filer har “.jpg” filtypenavnet, når du kopierer over på CD-opsætningen.
• Hvis filerne har “.jpe” eller “.jpeg” filtypenavne, så
skal du omdøbe dem til en “.jpg” fil.
• Denne enhed vil ikke være i stand til at læse filnavne uden “.jpg” filtypenavnet. Også selv om filerne vises som JPEG billedfiler i Windows Explorer.
Tryk på ZOOM samtidig med at du ser billeder for at
forstørre videobilledet (4 trin).
Du kan bevæge dig henover det zoomede billede ved
brug af knapperne b B v V.
31
Forberedelse
Sådan får du vist en JPEG fil
Bemærkning til visning af DivX undertekst
Når du anvender denne DVD afspiller, så kan du
afspille en DivX fil.
DivX diskkompatibilitet med denne afspiller er
begrænset som følger:
1. Isæt en DivX fil optaget medie. Menuen MOVIE
vises på TV-skærmen.
• Tilgængelig opløsningsstørrelse af DivX filen er
under 720x576 (B x H) pixel.
MOVIE
0:00:00
List
Movie Folder 1
• Der er 56 tegn tilgængeligt til filnavnet på DivX
underteksten.
Movie Folder 2
Movie Folder 3
Movie Folder 4
Movie Folder 5
Movie Folder 6
Movie Folder 7
Movie Folder 8
2. Tryk på v / V for at vælge en mappe og tryk på
ENTER. Der vises en liste over filer i mappen.
3. Hvis du vil se en specifik fil, så tryk på v / V for at
fremhæve en fil og tryk på ENTER eller PLAY.
Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner. Der
henvises til side 28-29.
• Hvis der er en kode, der er umulig at få vist i DivX
filen, så vises den muligvis som et “ _ “ mærke på
skærmen.
• Hvis antallet på skærmrammen er over 30 rammer pr. sekund, så kører denne enhed muligvis
ikke normalt.
• Hvis video- og audiostrukturen i en optaget fil
ikke er sammenflettet, så bliver der udsendt
enten video eller audio.
Tip:
• Hvis du står i en filliste, og du ønsker at gå tilbage til
forrige Mappeliste, så skal du bruge knapperne v / V
på fjernbetjeningen for at fremhæve og trykke
på
ENTER.
• Hvis filen er optaget med GMC, så understøtter
enheden kun 1-punkt af optageniveauet.
* GMC?
GMC er akronymet for Global Motion
Compensation. Det er et kodningsværktøj specificeret i MPEG4 standard. Nogle MPEG4 kodere så
som DivX har denne valgmulighed.
Der er forskellige niveauer af GMC kodning, og de
kaldes normalt for 1-punkt, 2-punkt eller 3-punkt
GMC.
• Tryk på DISC MENU for at gå til næste side.
Afspillelig DivX fil
• På en CD med MP3/WMA, JPEG og MOVIE filer kan
du skifte mellem menuen MUSIC, PHOTO og MOVIE.
Tryk på TITLE og MUSIC eller på ordet PHOTO and
MOVIE øverst i menuen for at fremhæve.
.avi, .mpg, .mpeg
4. Tryk på STOP for at stoppe afspilningen. Menuen
Movie fremkommer
• Billedet vises måske ikke korrekt under afspilning af
DivX. Indstil dit TV-system til AUTO eller PAL-60
mode for at genskabe billedet, hvis tilgængeligt.
• Diskens undertekst vises måske ikke korrekt, hvis du
henter en DivX undertekst via internettet.
• Hvis indstillingsmenuen Disc Subtitle ikke har det
DivX undertekstsprog, som du vil afspille, så vises
underteksten måske ikke korrekt.
Bemærkning til visning af DivX undertekst
Hvis underteksten ikke vises korrekt under afspilning,
så skal du trykke på SUBTITLE og holde den
nedtrykket i ca. 3 sekunder og så trykke på b / B for at
vælge en anden sprogkode, indtil underteksten bliver
vist korrekt.
32
Undertekstformat der kan afspilles
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
Afspilleligt Codec-format
"DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ",
"MP43 ", "3IVX ".
Afspilleligt audioformat
"Dolby Digital ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
• Sampling-frekvens: indenfor 8 - 48 kHz (MP3),
indenfor 32 - 48kHz (WMA)
• Bitrate: indenfor 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps
(WMA)
• Det er ikke alle WMA audioformater, der er kompatible med denne enhed.
Sådan afspiller du en disk i DVD VR format
Denne enhed kan afspille DVD-R/RW diske ved brug
af formatet DVD-Video, der er slutbehandlet ved brug
af en DVD-optager.
Forberedelse
• Denne enhed kan afspille DVD-RW diske, der er
optaget ved brug af formatet Video Recording (VR).
1. Sæt en disk i og luk bakken. DVD-VR menuen
fremkommer på tv-skærmen.
DVD-VR
2. Tryk på v / V for at vælge et spor og tryk så på
PLAY eller ENTER, hvorefter afspilningen begynder.
3. Tryk på DISC MENU for at gå til menuen Liste.
Bemærk:
• Ikke-slutbehandlede DVD-R/RW diske kan ikke
afspilles på denne afspiller.
• Nogle DVD-VR diske er fremstillet med CPRM data af
DVD RECORDER. Afspilleren understøtter ikke
denne slags diske.
Hvad er 'CPRM'?
CPRM er et kopibeskyttelsessystem (med forvrængnings-system), der kun giver adgang til optagelse af
'kopiér-én gang' udsendelsesprogrammer. CPRM står
for Content Protection for Recordable Media.
Denne afspiller er CPRM kompatibel, hvilket betyder,
at du kan optage 'kopiér-en gang' programudsendelser, men du kan herefter ikke tage en kopi af
disse optagelser.
Du kan kun foretage CPRM optagelser på DVD-RW
diske, der er formateret i VR-mode, og CPRM
optagelser kan kun afspilles på afspillere, der er
specielt kompatible med CPRM.
33
Yderligere betjening
Betjening af andre tv-apparater
med fjernbetjeningen
Du kan også regulere lydstyrken på andre tv-apparater
end LG og aktivere deres tænd/sluk-knap. Det samme
gælder for eksternt udstyr. Hvis dit tv-apparat figurer på
nedenstående liste, skal du indtaste producentkoden.
1. Mens du holder TV POWER-knappen nede, skal
du trykke på de numeriske knapper for at vælge
dit tv-apparats producentkode
(se skemaet nedenfor).
2. Slip TV POWER-knappen.
Kodenumre for tv-apparater, der kan
betjenes
Hvis listen indeholder mere end ét kodenummer, så
prøv at indtaste dem et ad gangen, indtil du finder det,
der passer til dit tv-apparat.
Vedligeholdelse og service
Gennemlæs informationen i dette kapitel, førend du
kontakter en tekniker.
Håndtering af enheden
Når enheden sendes
Du bedes gemme den originale forsendelseskasse og
indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for at sende
enheden, så pak den ind, som den oprindeligt var indpakket fra fabrikken, for at opnå den bedste beskyttelse.
For at holde de udvendige overflader rene
•
Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray
nær DVD-enheden.
•
Efterlad ikke gummi- eller plasticprodukter i kontakt
med enheden i længere tid, da de efterlader mærker
på overfladen.
Producent
Kodenummer
LG / GoldStar
1 (Standard), 2
Rengøring af enheden
Zenith
1, 3, 4
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren med.
Hvis overfladen er meget snavset, kan du bruge en
blød klud, der er fugtet med et mildt opvaskemiddel.
Hitachi
4
Bemærk
Alt afhængig af hvilket tv-apparat du har, er det muligt
at nogle af eller alle knapperne på apparatet ikke fungerer, selv efter at du har indtastet den rigtige producentkode.
Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
Når du skifter batterier i fjernbetjeningen, kan det
indtastede kodenummer blive erstattet af
standardindstillinger. Indtast det rigtige kodenummer
igen.
Brug ikke stærke midler som f.eks. alkohol, benzin eller
fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
Vedligeholdelse af enheden
DVD-afspilleren er et højteknologisk præcisionsapparat.
Hvis den optiske pickup-linse og disk-motorens dele er
snavsede eller slidte, kan det forringe billedkvaliteten.
Afhængig af omgivelserne hvor enheden anvendes,
anbefales kontrol og vedligeholdelse efter hver 1.000
timers brug.
Kontakt den nærmeste forhandler for at få yderligere
information.
Service af et ikke autoriseret personale, vil medføre
bortfald af garanti.
Ved fejl på produktet, bør brugeren henvende sig til
udsalgsstedet.
34
Sprogkode og Liste over områdekoder
Liste over sprogkoder
Sprog
Abkhazian
Fjernt
Afrikaans
Albansk
Amharic
Arabisk
Armensk
Assamesisk
Aymara
Aserbajansk
Bashkir
Baskisk
Bengalsk ; Bangla
Bhutansk
Bihari
Bretonsk
Bulgarsk
Burmesisk
Byelorussian
Cambodiansk
Catalansk
Kinesisk
Korsikansk
Kroatisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Esperanto
Estisk
Færøsk
Kode
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
Sprog
Fiji
Finsk
Fransk
Frisisk
Galisisk
Georgisk
Tysk
Græsk
Grønlansk
Guaransk
Gujarati
Hausa
Hebraisk
Hindi
Ungarsk
Islandsk
Indonesisk
Interlingua
Irsk
Italiensk
Japansk
Javanesisk
Kannada
Kashmirisk
Kazakh
Kirghisisk
Koreansk
Kurdisk
Laotisk
Latin
Lettisk
Kode
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Sprog
Lingala
Litauisk
Makedonsk
Malagarisk
Malajisk
Malayalam
Maltesisk
Maori
Marathi
Moldovisk
Mongolsk
Nauru
Nepalesisk
Norsk
Oriya
Panjabi
Pashto, pushto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Quechua
Rhaeto-Romansk
Rumænsk
Russisk
Samoisk
Sanskrit
Skotsk Gælisk
Serbisk
Serbokroatisk
Shona
Sindhi
Kode
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Sprog
Singhalesisk
Slovakisk
Slovensk
Somalisk
Spansk
Sudanesisk
Swahili
Svensk
Tagalog
Tajik
Tamilsk
Tatar
Telugu
Thailandsk
Tibetansk
Tigrinya
Tonga
Tyrkisk
Turkmensk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Uzbekisk
Vietnamesisk
Volapük
Valisisk
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulusprog
Kode
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Liste over områdekoder
Brug denne liste ved indtastning af land.
Land
Kode
Afghanistan
AF
Argentina
AR
Australien
AU
Østrig
AT
Belgien
BE
Bhutan
BT
Bolivia
BO
Brasilien
BR
Cambodia
KH
Canada
CA
Chile
CL
Kina
CN
Colombia
CO
Congo
CG
Costa Rica
CR
Kroatien
HR
Tjekkiske Republik
CZ
Danmark
DK
Ecuador
EC
Ægypten
EG
Salvador
SV
Land
Kode
Etiopien
ET
Fiji
FJ
Finland
FI
Frankrig
FR
Tyskland
DE
Storbritannien
GB
Grækenland
GR
Grønland
GL
Heard- og McDonald
- øerne
HM
Hong Kong
HK
Ungarn
HU
Indien
IN
Indonesien
ID
Israel
IL
Italien
IT
Jamaica
JM
Japan
JP
Kenya
KE
Kuwait
KW
Libyen
LY
Land
Luxembourg
Malaysia
Maldiverne
Mexico
Monaco
Mongoliet
Marokko
Nepal
Nederlandene
Hollandske Antiller
New Zealand
Nigeria
Norge
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Filippinerne
Polen
Portugal
Rumænien
Kode
LU
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
PY
PH
PL
PT
RO
Land
Kode
Russiske Føderation
RU
Saudi-Arabien
SA
Senegal
SN
Singapore
SG
Slovakiske Republik
SK
Slovenien
SI
Sydafrika
ZA
Sydkorea
KR
Spanien
ES
Sri Lanka
LK
Sverige
SE
Schweiz
CH
Taiwan
TW
Thailand
TH
Tyrkiet
TR
Uganda
UG
Ukraine
UA
USA
US
Uruguay
UY
Uzbekistan
UZ
Vietnam
VN
Zimbabwe
ZW
35
Forberedelse
Brug denne liste som hjælp for at indkode det sprog, du ønsker at anvende i de følgende, indledende indstillinger:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Fejlfinding
Se i den følgende guide efter mulige årsager til et problem, inden du kontakter en reparatør.
Symptom
Afhjælpning
Årsag
Ingen strøm.
Strømkablet er ikke tilsluttet.
Sæt stikket (rigtigt) i kontakten.
Strømmen er tændt,
men DVD-afspilleren
virker ikke.
Der er ingen disc i afspilleren.
Læg en disc i.
Intet billede.
TVet er ikke indstillet til at modtage DVD
output.
Vælg den korrekte video input funktion
på TVet, så billedet fra DVD-afspilleren
kommer frem på skærmen.
Videokablet er ikke tilsluttet ordentligt.
Slut videokablet (korrekt) til stikket på
afspilleren.
Udstyret forbundet med lydkablet er ikke
indstillet til at modtage DVD signaloutput.
Vælg den korrekte input funktion på
receiveren, så du kan lytte til lyden fra
DVD-afspilleren.
Lydkablerne er ikke tilsluttet ordentligt.
Slut lydkablet (korrekt) til stikkene på
afspilleren.
Der er slukket for strømmen på udstyret
forbundet med lydkablet.
Tænd for udstyret forbundet med
lydkablet.
Det digitale audio output er indstillet
forkert.
Indstil det digitale audio output rigtigt,
og tænd for DVD-afspilleren igen vd at
trykke på POWER.
Billedet er dårligt.
Discen er beskidt.
TV-kanalerne er ikke indstillet rigtigt.
Rens discen.
Kontrollér kanalindstillingen, indstil
kanalerne igen.
DVD-afspilleren starter
ikke afspilning
En uanvendelig disc er sat i.
Sæt en anvendelig disc i (Tjek disc
type, farvesystem og regional kode).
Discen vender på hovedet.
Placer discen med den korrekte side
nedad.
Discen er ikke placeret inden for kanten.
Discen er beskidt.
Placer discen korrekt i skuffen indenfor
kanten.
Rens discen.
Vurderingsniveauet (forældrekontrol) er
aktivt.
Fjern vurderingsfunktionen(forældrekontrollen) eller ændr vurderingsniveauet.
Der er en genstand mellem fjernbetjeningen
og apparatet, som blokerer for signalet.
Fjern forhindringen.
Batterierne i fjernbetjeningen er slidte.
Udskift batterierne med nye.
ideokassetten kan ikke
føres ind
Ligger der et andet bånd i apparatet?
Tag båndet ud.
Ingen Hi-Fi lyd
Lyden er ikke indstillet korrekt.
Vælg "STEREO " ved at trykke flere
gange på "AUDIO" på fjernbetjeningen.
Ingen lyd.
Fjernbetjeningen virker
ikke ordentligt
36
Specifikation
Spændingskrav
AC 200-240V, 50/60 Hz
Strømforbrug
18W
Størrelse (ca.)
430 X 78.5 X 265 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
4.2 kg
Anvendelsesstemperatur
5˚C til 35˚C (41˚F til 95˚F)
Anvendelsessfugtighed
5 % til 90 %
Timer
24 timers display type
RF modulator
UHF 22-68 (justerbar)
Reference
Generelt
System
Laser
Semiconductor laser, bølgelængde 650 nm
Videohovedsystem
Dobbelt azimut, 6 hoveder, helical skanning
Signalsystem
PAL
Frekvensrespons
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz til 44 kHz
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz til 22 kHz
CD: 8 Hz to 20 kHz
Signal-støj forhold
Mere end 100dB (kun ANALOG OUT forbindelser)
Harmonisk forvrængning
Mindre end 0.008%
Dynamikområde
Mere end 100 dB (DVD)
Mere end 95 dB (CD)
Indgangsniveau (VCR)
Audio
-6.0dBm, mere end 10 kohms (SCART)
-6.0dBm, mere end 47 kohms (RCA)
Video
1.0 Vp-p, 75 ohms, ubalanceret (SCART/RCA)
UDGANGE (DVD)
VIDEO UD
S-VIDEO UD
1 Vp-p 75 ohm, synk. negativ
(Y) 1,0 Vp-p 75 ohm, negativ synk., Mini Din 4-ben x 1
(C) 0,3 Vp-p 75 ohm
COMPONENT VIDEO UD
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA-stik x 1
(Progressive Scan)
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA-stik x 2
RGB UD
Audio udgang (koaksial audio)
0.7Vp-p, 75 ohms
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-stik x 1
Audio udgang (optisk audio)
3 V (p-p), 75 Ω, Optisk forbindelse x 1
Audio udgang (analog audio)
2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-stik (V, H)x2/SCART (TIL TV)
Udgangseffekt (VCR)
Audio
-6.0dBm, under 1 kohms (SCART)
Video
1.0Vp-p, 75 ohms, ubalanceret (SCART)
RGB UD
0.7Vp-p, 75 ohms
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement