LG NB3740N Instruktionsbogen

LG NB3740N Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
SMART
LYDBJÆLKE
Du bedes læse brugervejledningen grundigt
igennem, før du betjener enheden. Gem
brugervejledningen til evt. senere brug.
NB3740N (NB3740N, S34A1-D)
www.lg.com
Sådan kommer du i gang
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN)
INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET
SERVICE PERSONALE.
Dette lyn med pilehovedet i den
ligesidede trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelsen af
uisoleret farlig spænding inde i
produktets indkapsling, som kan
være tilstrækkelig stor til at udgøre
en risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet i en ligesidet
trekant skal advare brugeren
om tilstedeværelsen af vigtige
betjenings-og vedligeholdelses
(service) instruktioner i litteraturen,
der ledsager produktet.
ADVARSEL: AT FORHINDRE BRAND ELEKTRISK
STØD MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand
(dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på apparatet.
ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum
såsom en bogreol eller lignende enhed.
FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger.
Installation foretages i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til
ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet
og for at beskytte det mod overophedning.
Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere
produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende
overflade. Dette produkt må ikke placeres i en
indbygget installation såsom en bogreol eller et
stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation
eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.
FORSIGTIG : vedrørende strømkablet
De fleste apparater anbefales at de placeres på en
dedikeret kredsløb;
Det vil sige, en enkelt stikkontakt kredsløb,
som kun yder apparat og har ingen yderligere
kontakter eller kredsløb. Tjek specifikationen
side i denne instruktionsbog for at være sikker.
Undgå at overbelaste stikkontakter. Overbelastede
stikkontakter, løse eller beskadigede stikdåser,
forlængerledninger, flossede netledninger eller
beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt.
Enhver af disse betingelser kan resultere i elektrisk
stød eller brand. Regelmæssigt undersøge
ledningen fra dit apparat, og hvis dets udseende
indikerer skade eller forringelse, trække stikket ud,
ophøre med at bruge apparatet, og få ledningen
udskiftet med en nøjagtig udskiftnings del af en
autoriseret service center. Beskyt strømkablet mod
fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at være snoet,
bøjet, klemt, klemt i en dør, eller trampet på. Vær
især opmærksom på stik, stikkontakter, og det
punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet.
Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet,
trækkes netledningen stik ud. Ved installerering af
produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.
1
Sådan kommer du i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØDMÅ IKKE ÅBNES
3
4
Sådan kommer du i gang
Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri
eller akkumulator.
1
Sådan kommer du i gang
Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet
fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller
batteri, følg trinnene i omvendt rækkefølge end
forsamlingen. At forhindre forurening af miljøet
og bringe den mulige trussel mod menneskers
og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet
sætte det i passende beholder ved udpegede
indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier
sammen med andet affald. Det anbefales, at du
bruger lokale, gratis refusionsondringer batterier
og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for
ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over
en skraldespand, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv
2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal smides ud et andet
sted end gennem den kommunale
affaldsordning ved hjælp af
specielle indsamlings-faciliteter,
der er organiseret af staten eller de
lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat er med til at forhindre
mulige skadevirkninger på miljøet
og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger
om bortskaffelse af dit gamle
apparat kan fås ved at kontakte
dit lokale kommunekontor,
renovationsselskab eller den butik,
hvor du købte produktet.
Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer
1. Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på
dine batterier/akkumulatorer,
så betyder det, at produket er
underlagt det europæiske direktiv
2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret
med de kemiske symboler for
kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller
bly (Pb), hvis batteriet indeholer
mere end 0,0005% kviksølv, 0,002%
kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør
bortskaffes på separat vis, og ikke
som husholdningsaffald, men via
specielle opsamlingssteder, der er
udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle
batterier/akkumulatorer på korrekt
vis, hjælper du med til at forhindre
mulige negative konsekvenser på
miljøet samt på dyrs og menneskers
sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer, skal du
kontakte de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller butikken,
hvor du købte produktet.
Sådan kommer du i gang
EU meddelelse om trådløse produkter
Kontakt følgende adresse og bed om en
kopi af DoC (Declaration of Conformity/
Overensstemmelseserklæring).
Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette
produkt:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice
kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se
Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor
du har købt dette produkt.
Kun til indendørs brug.
Erklæring om RF-strålingseksponering
Montering og betjening af udstyret bør ske med
en afstand på mindst 20 cm mellem kilden og
personer.
Vigtig meddelelse om TVfarvesystem
Farvesystemet i denne afspiller varierer afhængig af
de aktuelt afspillede diske.
Når afspilleren fx afspiller en disk, der er optaget i et
NTSC-farvesystem, udsendes billedet som et NTSCsignal.
Det er kun et multisystem farve-TV, der kan
modtage alle signaler, der udsendes fra afspilleren.
yy Hvis du har et PAL farvesystem TV, vises der
udelukkende forvrængede billeder, når du
bruger diske eller videoindhold, der er optaget i
NTSC.
yy I et multisystem farve-TV ændres farvesystemet
automatisk i henhold til indgangssignalerne. Hvis
farvesystemet ikke ændres automatisk, skal du
slukke for enheden og tænde for den igen, for at
få vist normale billeder på skærmen.
yy Selv om diskindholdet, optaget i NTSC
farvesystem, vises korrekt på dit TV, er det
muligvis ikke optaget på korrekt vis på din
optager.
1
Sådan kommer du i gang
LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse
produkt(er) er i overensstemmelse med de
væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser
i Direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF,
2009/125/EF og 2011/65/EU.
5
6
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1
Sådan kommer du i gang
3Sikkerhedsoplysninger
8Introduktion
8
– Om de viste symboler “7”
9Frontpanel
9Bagpanel
10Fjernbetjening
11 Installation af Lyd Bar
11 Montering af hovedenheden på væggen
2Tilslutning
13
13
14
14
15
15
15
16
17
17
17
17
18
19
20
Trådløs subwoofer-forbindelse
– Trådløs parring
Tilslutninger til dit TV
– HDMI forbindelse
– Hvad er SIMPLINK?
– ARC (Audio Return Channel) funktion
– Indstilling af opløsning
– OPTISK IN tilslutning
Sådan tilslutter du en ekstern enhed
– OPTISK IN tilslutning
Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk
– Ledningstrukket netværksforbindelse
– Ledningstrukket netværksindstilling
– Trådløs netværksforbindelse
– Trådløst Netværk Indstillinger
3Systemindstilling
23Startopsætning
24Indstillinger
24 – Justering af Indstillinger
25 – Menuen [NETVÆRK]
26 – Menuen [DISPLAY (VIS)]
27 – Menuen [SPROG]
27 – Menuen [LYD]
28 – Menuen [ANDET]
30Lydeffekt
4Betjening
31Hovedmenuvisning
31 – Sådan bruges [Hjemme]-menuen
31 – Sådan anvendes SmartShare
32 Afspilning af tilsluttede enheder
32 – Afspilning af en USB-enhed
33 – Sådan afspiller du en fil på en
Android-enhed
34 – Afspilning af en fil på en
netværksserver
34 Tilslutning til hjemmenetværksserver til
PC
34 – Sådan installerer du SmartShare PC
Software (DLNA)
35 – Deling af filer og mapper
35 – Systemkrav
36 Generel afspilning
36 – Grundlæggende operationer for video
og lyd indhold
36 – Grundlæggende operationer for
fotoindhold
36 – Genoptag afspilning
37On-Screen-visning
37 – Sådan styres videoafspilning
38 – Sådan styres fotovisning
39 Avanceret afspilning
39 – Gentagelse af afspilning
39 – Sådan gentager du et specielt afsnit
39 – Afspilning med start fra valgt tid
40 – Valg af et undertekstsprog
40 – Lytte til en anden lydkilde
40 – Sådan ændrer du tv’ets skærmformat
40 – Sådan ændrer du undertekstens
sidekode
41 – Sådan ændrer du billedstatus
41 – Sådan får du vist oplysninger om
indhold
41 – Sådan ændrer du visning af
indholdsfortegnelse
42 – Sådan vælger du en undertekstfil
42 – Sådan lytter du til musik under et
diasshow
43 – Sådan indstiller du valgmuligheden
[3D]
44 Avancerede funktioner
44 – Wi-Fi Direct™ forbindelse
Indholdsfortegnelse
45
45
45
46
LG AV Remote
Privat lydtilstand
Bruger bluetooth teknologi
– At lytte til musik, der er gemt i Deres
bluetooth
47 Brug af Premium
47 Brugen af LG Smart World
48 – Sådan logger du på
48 – Søgning efter indhold online
49 Brugen af Mine programmer-menuen
7
1
2
5Fejlfinding
50Fejlfinding
50 – Generelt
51 – Netværk
52 – Billede
52 – Lyd
52 – Kundesupport
52 – Bemærkning om open sourcesoftware
3
6Tillæg
5
53 Sådan kontrollerer du TV’et med den
medfølgende fjernbetjening
53 – Indstilling af fjernbetjening til kontrol
af TV
54 Opdatering af netværkssoftware
54 – Meddelelse om opdatering af netværk
54 – Opdatering af software
56 Yderligere oplysninger
56 – Fil krav
58 – Om DLNA
58 – Visse systemkrav
59Lydudgangsspecifika-tioner
60 Varemærker og licenser
62Specifikationer
63Vedligeholdelse
63 – Håndtering af enheden
63 Vigtige oplysninger om Network Services
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige i forhold til din afspiller, alt efter afspillerens
software eller din tjenesteudbyder.
4
6
8
Sådan kommer du i gang
Introduktion
1
Term
Symbol
Sådan kommer du i gang
Bemærk
,
Indikerer specielle
bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
Forsigtig
>
Indikerer forsigtighed
så mulige skader fra
misbrug undgås.
Beskrivelse
Om de viste symboler “7”
“7” vises muligvis på din TV-skærm under
afspilningen og indikerer, at den beskrevne funktion
i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på
dette specifikke medie.
Sådan kommer du i gang
9
Frontpanel
a
b
d
1
a 1/! (Standby/ Tænd)
b p/o (Volumen)
Justerer højttalerens lydstyrke.
cF (Funktion)
Tryk gentagne gange for at vælge andre
funktioner.
d USB Port
,,BEMÆRK
Åbn USB-dækslet ved
at bruge fingeren til at
forbinde USB.
f
>>FORSIGTIG
Forholdsregler ved brug af trykknapperne
yy Brug den berøringsfølsomme knapper med
rene og tørre hænder.
- I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver
fugt på de berøringsfølsomme knapper, før
du brug.
yy Undlad at trykke på touch-knapper hvis det
er svært at få dem til at fungere.
- Hvis du anvender for meget styrke, kan det
beskadige sensoren af touch-knapper.
yy Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for at
betjene fungere korrekt.
yy Vær forsigtig med ikke at have nogen
ledende materiale såsom metal genstand
på de berøringsfølsomme knapper. Det kan
forårsage funktionsfejl på enheden.
e Display vinduet.
f Højttalere
Bagpanel
a
b
c
d
aLAN : LAN-konnektor
cOPT. IN : Optisk indgang
bHDMI OUT : HDMI-udgang
dDC IN : DC-indgang
Sådan kommer du i gang
e
f
c
10
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
1
Sådan kommer du i gang
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • c • • • • • •
1 (Tænd): Tænder eller slukker
enheden
HOME ( ): Få vist eller gå ud af
menuen [Menuen Home].
OPTICAL/TV SOUND:
Ændrer indgangsindstillingen til
direkte optisk.
SUBTITLE: Vælger et
undertekstsprog.
FUNCTION (P): Ændringer
indtastningstilstand.
0-9 talknapper: Her kan du vælge
nummererede valgmuligheder i
en menu.
CLEAR: Fjerner et mærke fra
søgemenuen eller et tal ved
indtastning af adgangskode.
REPEAT (h): Gentager en
ønsket sektion eller sekvens.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Søger bagud
eller fremad.
C/V (SKIP): Gå til næste
eller forrige kapitel/nummer/fil.
Z (Stop): Stopper afspilning.
z (Afspil): Starter afspilning.
M (Pause): Pause i afspilning.
Isætning af batteri
SPEAKER LEVEL: Indstiller
lydniveauet på den ønskede
højttale.
SOUND EFFECT: Vælger
lydeffektstatus.
VOL +/-: Justerer lydstyrken i
højttaleren.
AUDIO: Vælger et lydsprog eller
lydkanal.
Fjern batteridækslet på bagsiden
af fjernbetjeningen, og isæt to R03
(størrelse AAA) batterier så og
matcher korrekt.
MUTE(@): Dæmper lyden.
INFO/MENU (m): Viser eller
afslutter På-skærmen visning.
Retningsknapper (W/S/A/
D): Vælger en valgmulighed i
menuen.
ENTER (b): Bekræfter menuvalg.
BACK ( ): Forlader menuen eller
vender tilbage til den foregående
skærm.
POP UP: Viser hvis muligt en popup menu.
SLEEP: Indstiller systemet til at
slukke automatisk på et specifikt
tidspunkt.
• • • • • • d • • • • • •
Farveknapper (R, G, Y, B):
De bruges som genvejstaster for
specifikke menuer.
TV-kontrolknapper: Se side 53.
Sådan kommer du i gang
Installation af Lyd Bar
Montering af
hovedenheden på
væggen
Placer enheden foran tv’et og tilslut den til den
ønskede enhed. (Der henvises til side. 14 - 17.)
Du kan montere hovedenheden på en væg.
Forbered skruer og beslag som var tilknyttet.
Enhed
>>FORSIGTIG
Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den
trådløse forbindelse, som f.eks. Bluetooth
eller en trådløs subwoofer, skal du ikke
installere enheden på metalmøbler, fordi den
trådløse forbindelse kommunikerer via et
modul, der er placeret nederst på enheden.
1
Sådan kommer du i gang
Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en
anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller,
osv.
11
Skabelon til
vægmontering af beslag
Vægbeslag
1. Match TV BUNDLINJE af WALL BRACKET INSTALL
GUIDE med bunden af tv-og tillægger position.
TV
12
1
Sådan kommer du i gang
2. Når du monterer det på en væg (beton), skal
du bruge rawlplugs (medfølger ikke). Du bør
bore nogle huller. En guide ark (WALL BRACKET
INSTALL GUIDE) leveres til boremaskine. Brug
arket til at kontrollere det punkt til at bore.
5. Hæng hovedenheden på beslaget som vist
nedenfor.
Sådan kommer du i gang
>>FORSIGTIG
,,BEMÆRK
Skruer og rawlplugs leveres ikke til montering
af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til
montering.
3. Fjern WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Fix det med skruer (medfølger ikke), som vist på
illustrationen nedenfor.
yy Installer ikke denne enhed på hovedet. Det
kan beskadige dele af denne enhed eller
være årsag til personskade.
yy Må ikke hænges fast til den installerede
enhed og undgå enhver påvirkning til
enheden.
yy Fastgør enheden sikkert til væggen, så
den ikke falder ned. Hvis enheden falder
ned, kan det resultere i personskade eller
beskadigelse af produktet.
yy Når enheden er installeret på en væg, skal
du sørge for, at et barn ikke trækker nogen
af forbindelseskabler, da det kan forårsage,
at falde.
,,BEMÆRK
Frigør enheden fra beslaget, som vist nedenfor.
Tilslutning
Trådløs subwooferforbindelse
3. Hvis lysdioden på den trådløse subwoofer
allerede blinker gulgrønt kontinuerligt, kan du
springe dette trin over.
Trådløs parring
LED indikator for trådløs subwoofer
13
Tryk på PAIRING bag på den trådløse
subwoofer, og hold den nede i mere end 5
sekunder.
-- Lysdioden på den trådløse subwoofer lyser
skiftevis rødt og gulgrønt.
4. Tag strømledningen ud af enheden og den
trådløse subwoofer.
Betjening
Gul-grøn
(blinker)
Forbindelsen forsøges at blive
oprettet.
5. Tilslut dem igen, når lysdioden på både
hovedenheden og den trådløse subwoofer er
helt slukket.
Gul-grøn
Forbindelsen er oprettet.
Rød
Den trådløse subwoofer er
enten i standbytilstanden,
eller der er opstået en fejl i
forbindelsen.
Sluk (Intet
display)
Strømstikket til subwoofer
receiveren er taget ud.
Første indstilling af et id for den
trådløse subwoofer
1. Slut netledningen fra den trådløse
subwoofer til forretningen.
2. Tænd for hovedenheden: Hovedenheden
og trådløs subwoofer vil automatisk blive
tilsluttet.
Trådløs parring for manuelt
Når forbindelsen ikke er oprettet, kan du se den
røde lysdiode eller den blinkende gulgrønne
lysdiode på den trådløse subwoofer, og
subwooferen afgiver ikke lyd. Gør følgende for at
løse problemet.
1. Juster lydstyrkeniveauet på hovedenheden til
minimum.
-- ”VOL MIN” vises i displayvinduet.
2. Tryk og hold på MUTE(@) (Mute) på
fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder.
-- ”WL RESET” vises et kort øjeblik i
displayvinduet.
Enheden og den trådløse subwoofer bliver
parret automatisk, når du tænder enheden.
-- Når forbindelsen er oprettet, kan du se den
gulgrønne lysdiode på subwooferen.
,,BEMÆRK
yy Det tager et par sekunder (og kan tage
længere tid) for enheden og subwoofer til at
kommunikere med hinanden og afgive lyd.
yy Lydens kvalitet bliver bedre, når enheden er
tættere på subwooferen. Det er anbefalet
at installere enheden og subwooferen så
tæt som muligt (inden for 5 m) og undgå
nedenstående tilfælde.
-- Der er en forhindring mellem enheden
og subwooferen.
-- Der er en enhed med denne trådløse
forbindelse, der kører på samme
frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr,
en mikrobølgeovn eller en trådløs LANenhed.
2
Tilslutning
LED Farve
14
Tilslutning
Tilslutninger til dit TV
HDMI forbindelse
2
Hvis du har et HDMI-TV eller skærm, kan du slutte
den til denne afspiller ved hjælp af et HDMI-kabel
(type A, High Speed HDMI ™-kabel med ethernet).
Tilslut HDMI jackstikket på enheden til HDMI
jackstikket på et HDMI kompatibelt TV eller skærm.
,,BEMÆRK
yy Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke
accepterer afspillerens lydudgang,
forvrænges lyden fra HDMI-enheden
muligvis, eller der kommer ingen lyd.
yy Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du
ændre opløsningen til HDMI-udgangen. (Se
“Indstilling af opløsning” på side 15).
Tilslutning
yy Vælg videoudgangstype fra HDMI OUT
jackstikket ved brug af valgmuligheden
[HDMI-farveindstilling] i menuen
[Indstillinger] menu (se side 26).
yy Ændring af opløsning, når forbindelsen
allerede er blevet etableret, kan resultere i
fejl. For at løse problemet, genstart enheden.
TV
HDMI kabel
Indstil TV’ets kilde til HDMI (der henvises til TV’ets
brugervejledning).
Yderligere oplysninger om HDMI
yy Når du tilslutter HDMI eller DVI kompatible
enheder, skal du sørge for følgende:
-- Prøv at slukke for HDMI-/DVI-enheden og
afspilleren. Tænd derefter for HDMI-/DVIenheden og lad den være i ca. 30 sekunder,
og tænd derefter afspilleren.
-- Den tilsluttede enheds videoindgang er
korrekt indstillet til denne enhed.
-- Den tilsluttede enhed er kompatibel med
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller
1920x1080p videoindgang.
yy Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller
DVI-enheder, der kan fungere sammen med
denne enhed.
-- Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP
enhed.
yy Hvis HDMI-forbindelsen med HDCP ikke
bekræftes, vises der en sort TV-skærm. I
dette tilfælde skal du kontrollere HDMIforbindelsen eller tage stikket til HDMIkablet ud.
yy Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal
du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde
er generelt 4,5 m (15 ft.)).
Tilslutning
Hvad er SIMPLINK?
Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af
fjernbetjeningen til TV’et, når enheden og LG
TV’et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMItilslutningen.
Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen
til LG TV’et : Magt tænd/sluk, lydstyrke op/ned, osv.
Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som
vist herover.
Indstilling af opløsning
Afspilleren har adskillige udgangsopløsninger til
HDMI udgangsstiket. Du kan ændre opløsningen i
menuen [Indstillinger].
1. Tryk på HOME ( ).
2. Tryk på A/D for at vælge [Indstillinger] og tryk
på ENTER (b). Menuen [Indstillinger] vises.
3. Brug W/S for at vælge valgmuligheden
[DISPLAY] og tryk så på D for at gå videre til
andet niveau.
4. Brug W/S for at vælge valgmuligheden
[Opløsning] og tryk så på ENTER (b) for at gå
videre til tredje niveau.
,,BEMÆRK
Afhængigt af tilstanden af enheden, kan nogle
SIMPLINK drift afvige fra dit formål eller ikke
fungere.
ARC (Audio Return Channel)
funktion
Den ARC Funktionen giver mulighed for en HDMI
egnet TV at sende audio stream til HDMI OUT af
enheden.
For at bruge denne funktion :
-- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC
funktion og HDMI-CEC og ARC skal være
indstillet til Til.
-- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC
kan variere afhængigt af TV’et. For nærmere
oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv
manual.
-- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds
HDMI™-kabel med Ethernet).
-- Du skal forbinde HDMI OUT på enheden med
HDMI IN af det tv, der understøtter ARC funktion
ved hjælp af et HDMI-kabel.
-- Du kan kun tilslutte en Lyd bar til TV kompatibelt
med ARC.
,,BEMÆRK
For at aktivere funktionen [SIMPLINK/ARC], skal
du sætte denne indstilling til [On (Tænd)]. (Side
29)
5.Brug W/S for at vælge den ønskede opløsning
og tryk så på ENTER (b) for at bekræfte dit
valg.
2
Tilslutning
Se TV’ets brugervejledning om yderligere
oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
15
16
Tilslutning
,,BEMÆRK
yy Hvis TV’et ikke accepterer den indstillede
opløsning for afspilleren, kan du indstille
opløsningen til 576p som følgende:
OPTISK IN tilslutning
Du kan nyde lyden fra dit TV med en optisk digital
lyd forbindelse.
1. Tryk HOME ( ) for at få HJEM menuen
til at forsvinde.
2Tryk Z (Stop) i mere end 5 sekunder.
2
Tilslutning
yy Hvis du manuelt vælger en opløsning,
og så tilslutter HDMI-jackstikket til TV’et,
og TV’et ikke accepterer den, så indstilles
opløsningen til [Auto].
yy Hvis du vælger en opløsning, som
TV’et ikke accepterer, vises der en
advarselsmeddelelse. Når opløsningen
er blevet ændret, og du ikke kan se et
skærmbillede, skal du vente i 20 sekunder,
hvorefter opløsningen automatisk går
tilbage til forrige opløsning.
Optisk kabel
TV
Forbind det optiske udgangsstik på dit TV til OPT.
Indgangsstikket på enheden. Og derefter vælge
indstillingen [OPTICAL] ved at trykke på FUNCTION
(P). Eller tryk på OPTICAL/TV SOUND for at
vælge direkte.
Tilslutning
Sådan tilslutter du en
ekstern enhed
OPTISK IN tilslutning
Du kan nyde lyden fra din komponent med et
digitalt optisk tilslutning gennem højttalerne i dette
system.
17
Sådan tilslutter du til
dit hjemmenetværk
Ledningstrukket
netværksforbindelse
Du får den bedste ydeevne, når du bruger et
ledningstrukket netværk, da de tilhørende enheder
sluttes direkte til netværket, og der opstår ikke
interferens i radiofrekvensen.
Du kan få yderligere oplysninger i
brugervejledningen til din netværksenhed.
Til din komponents
digitale optiske
udgangsjackstik.
Tilslut afspillerens LAN port til den tilsvarende
port på dit modem eller router ved hjælp af en
kommercielt tilgængelig LAN eller Ethernet-kabel.
,,BEMÆRK
Forbind det optiske udgangsstik på din komponent
i det OPT. IN-stikket på enheden. Og derefter vælge
indstillingen [OPTICAL] ved at trykke på FUNCTION
(P). Eller tryk på OPTICAL/TV SOUND for at
vælge direkte.
yy Når du sætter LAN kablet i eller tager det
ud, skal du holde fast om stikket i kablet. Når
du tager kablet ud, skal du ikke trække i LAN
kablet men trykke ned på låsen samtidig
med, at du trækker det ud.
Du kan også bruge F (Function) knappen på
frontpanelet for at vælge den indgang.
yy Du skal ikke tilslutte et modultelefonkabel til
LAN porten.
yy Da der findes forskellige
tilslutningskonfigurationer, skal du
sørge for at følge dit teleselskabs eller
internetserviceudbyders specifikationer.
yy Hvis du ønsker at få adgang til indhold
fra DLNA servere, skal denne enhed være
tilsluttet det samme lokalnetværk med dem
via en router.
yy For at du kan indstille din PC til en DLNA
server, skal du installere SmartShare PC
softwaren på din PC. (se side 34)
2
Tilslutning
Denne afspiller kan forbindes til et lokalt
områdenetværk (LAN) via LAN-porten på
bagpanelet eller det interne trådløse modul.
Når De tilslutter enheden til et
bredbåndshjemmenetværk, har De adgang til
serviceydelser, såsom softwareopdateringer og
online-service.
18
Tilslutning
1. Vælg valgmuligheden [Forbindelsesindstilling] i
menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (b).
Bredbåndsservice
2
Router
Tilslutning
2. Læs forberedelserne til netværksopsætning og
tryk så ENTER (b), når [Start] bliver fremhævet.
DLNA certificerede servere
Netværket vil automatisk blive forbundet til
enheden.
Ledningstrukket
netværksindstilling
Hvis der er en DHCP server på det lokale
områdenetværk (LAN) via en ledningstilslutning,
tildeles denne afspiller automatisk en IP-adresse.
Efter den fysiske tilslutning, skal afspillerens
netværksindstillinger i et lille antal hjemmenetværk
muligvis justeres. [NETVÆRK] indstillingen justeres
som følger.
Forberedelse
Før du indstiller det ledningstrukne netværk,
skal du forbinde bredbåndsinternettet til dit
hjemmenetværk.
Avancerede Indstillinger
Hvis De ønsker at indstille netværksomsætningen
manuelt, skal De bruge W/S for at vælge
[Avancerede Indstillinger] på menuen for
[Netværksindstilling] og så trykke ENTER (b).
1. Tryk på W/S for at vælge [Ledningstrukket] og
tryk så på ENTER (b).
Tilslutning
2. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og[Statisk].
Du skal normalt vælge[Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
19
Trådløs netværksforbindelse
Du har også en anden forbindelsesmulighed, da du
kan bruge et Adgangspunkt eller en trådløs router.
Netværkskonfigurations- og forbindelsesmåden
kan variere afhængig af det anvendte udstyr og
netværksmiljøet.
2
Hvis der ikke findes en DHCP server på
netværket, og du ønsker at indstille IPadressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og
indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway]
og [DNS Server] ved brug af W/S/A/D
og talknapperne. Hvis du laver en fejl, når du
indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR
for at slette det fremhævede område.
Trådløs
kommunikation
Tilslutning
,,BEMÆRK
DLNA certificerede
servere
Access Point eller
Wireless Router
3. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (b) for at
anvende netværksindstillingerne.
Bredbåndsservice
Status på netværksforbindelsen bliver vist på
skærmen.
4. Tryk på ENTER (b) når [OK] bliver fremhævet
for at afslutte opsætningen af det faste netværk.
For yderligere oplysninger om indstillinger: Se den
medfølgende brugervejledning til adgangspunkt
eller trådløs router om detaljerede forbindelsestrin
og netværksindstillinger.
Hvis du vil have den bedste ydeevne, er den
bedste løsning altid en direkte kablet forbindelse
fra afspilleren til dit hjemmenetværks router eller
kabel/DSL modem.
Hvis du vælger den trådløse forbindelse, skal du
bemærke, at ydeevnen nogle gange kan påvirkes af
andre elektroniske enheder i hjemmet.
20 Tilslutning
Trådløst Netværk Indstillinger
2
Hvis du bruger en trådløs netværksforbindelse, skal
afspilleren indstilles til netværkskommunikation.
Denne justering kan foretages i menuen
[Indstillinger].
[NETVÆRK] indstillingen justeres som følger.
Det kræves, at du indstiller adgangspunktet eller
den trådløse router, før du forbinder afspilleren med
netværket.
,,BEMÆRK
Tilslutning
yy I en WEP sikkerhedsstatus er der generelt
4 nøgler tilgængelige til indstilling af
adgangspunkt eller trådløs router. Hvis
adgangspunktet eller den trådløse router
bruger WEP sikkerhed, skal du indtaste
sikkerhedskoden for nøgle “Nr. 1” for at få
forbindelse til dit hjemmenetværk.
Forberedelse
Før du indstiller det trådløse netværk, skal du:
-- forbinde bredbåndsinternettet til det
trådløse hjemmenetværk.
-- indstille adgangspunkt eller trådløs router.
-- notere koden til SSID og sikkerhedskoden til
netværket.
1. Vælg valgmuligheden [Forbindelsesindstilling] i
menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (b).
2. Læs forberedelserne til netværksopsætning og
tryk så ENTER (b), når [Start] bliver fremhævet.
yy Et adgangspunkt er en enhed, der giver
dig tilladelse til trådløs forbindelse til dit
hjemmenetværk.
4. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og[Statisk].
Du skal normalt vælge[Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
,,BEMÆRK
Hvis det faste netværk ikke er forbundet til
enheden, bliver alle tilgængelige netværk vist
på skærmen.
3.Anvend W/S for at vælge den ønskede SSID
til det trådløse netværk og tryk på ENTER (b).
Hvis De har sikkerhed på Deres adgangspunkt,
er De nødt til at skrive sikkerhedskoden ind.
,,BEMÆRK
Hvis du benytter andre tegn, og ikke det
engelske alfabet eller tal, til SSID-navnet for dit
adgangspunkt eller trådløse router, kan det
blive vist anderledes.
Hvis der ikke findes en DHCP server på
netværket, og du ønsker at indstille IPadressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og
indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway]
og [DNS Server] ved brug af W/S/A/D
og talknapperne. Hvis du laver en fejl, når du
indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR
for at slette det fremhævede område.
5. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (b) for at
anvende netværksindstillingerne.
Status på netværksforbindelsen bliver vist på
skærmen.
6. Tryk på ENTER (b) når [OK] bliver fremhævet
for at afslutte opsætningen af det faste netværk.
Tilslutning
Avancerede Indstillinger
Hvis De ønsker at indstille netværket manuelt,
skal De anvende W/S for at vælge [Avancerede
Indstillinger] i menuen for [Netværksindstilling] og
derefter trykke på ENTER (b).
1. Tryk på W/S for at vælge [Trådløst] og tryk så
på ENTER (b).
,,BEMÆRK
For at bruge PBC (trykknapskonfiguration)
og PIN kode til Deres netværksforbindelse,
skal sikkerhedsindstillingen på Deres
adgangspunkt være sat til OPEN eller AES
(Avanceret krypteringsstandard)
Bemærkninger til
netværksforbindelse
yy Mange netværksproblemer, der opstår under
installationen, kan ofte afhjælpes ved, at du
genindstiller routeren eller modemmet. Når
afspilleren er forbundet med hjemmenetværket,
skal du hurtigt slukke for og/eller tage strømkablet
ud til hjemmenetværkets router eller kabelmodem.
Tænd for den igen og/eller sæt kablet i igen.
yy Afhængig af din internetserviceudbyder (ISP)
kan antallet af enheder, der kan modtage
internetservice, være begrænset af de gældende
servicebetingelser. For yderligere oplysninger
bedes du kontakte din internetserviceudbyder.
yy Vort firma er ikke ansvarligt for nogen som
helst funktionsfejl i afspilleren og/eller
internetforbindelsesfunktioner grundet
kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse
med din bredbåndsinternetforbindelse eller andet
tilsluttet udstyr.
yy Noget internetindhold kræver muligvis en højere
båndbreddeforbindelse.
yy Selv om afspilleren er korrekt tilsluttet og
konfigureret, vil noget internetindhold muligvis
ikke kunne betjenes korrekt på grund af
internetpropper, båndbreddekvaliteten af din
internetservice eller problemer hos udbyderen af
indholdet.
yy Nogle internetforbindelsesfunktioner er måske
ikke mulige på grund af visse restriktioner, der er
indstillet af internetserviceudbyderen, der leverer
din bredbåndsinternetforbindelse.
yy Et hvilket som helst gebyr, der opkræves
af ISP inklusive, uden begrænsninger,
forbindelsesgebyrer, er dit eget ansvar.
yy Der kræves en 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN
port ved en ledningstrukket forbindelse til denne
afspiller. Hvis din internetudbyder ikke accepterer
en sådan tilslutning, kan du ikke tilslutte afspilleren.
yy Du skal bruge en router, for at du kan bruge xDSL
servicen.
yy Der kræves et DSL-modem til brug af DSL
servicen, og der kræves et modem til brug af
kabelmodemservice. Afhængig af adgangsmetode
til og abonnementaftale med ISP kan du muligvis
ikke bruge funktionen internetforbindelse
indeholdt i denne afspiller, eller du er måske
begrænset af det antal enheder, du kan tilslutte
på samme tid. (Hvis ISP begrænser abonnementet
til én enhed, kan du muligvis ikke tilslutte denne
afspiller, når der allerede er tilsluttet en PC.)
2
Tilslutning
[AP Liste] - Afspilleren scanner alle tilgængelige
adgangspunkter eller trådløse routere, der er
indenfor rækkevidde, og de vises på en liste.
[Netværkets navn (SSID)] – Adgangspunktet
udsender muligvis ikke navnet på netværket
(SSID). Tjek at opsætningen af deres
adgangspunkt i computeren og indstil
enten Deres adgangspunkt til at sende SSID
eller indtast navnet på netværket manuelt i
[Netværkets navn (SSID)].
[PBC] – Hvis Deres adgangspunkt eller den
trådløse router er forenelig med metoden i
trykknapkonfigurationen (PBC), skal De vælge
denne valgmulighed og trykke på Trykknappen
på adgangspunktet eller den trådløse router,
inden De kan tælle til 120. De behøver ikke
kende navnet på netværket (SSID) eller
sikkerhedskoden på Deres adgangspunkt.
[PIN] – Hvis Deres adgangspunkt er forenelig
med metoden til at konfigurere PIN-koden
og denne er baseret på WPS (Wi-Fi beskyttet
opsætning), vælg da denne valgmulighed
og noter den kode, der kommer frem på
skærmen. For at gennemføre tilslutningen
skal De derefter indtaste PIN-koden i et
menupunkt i adgangspunktets opsætning. Se
dokumentationen til Deres netværksenhed.
2. Følg vejledningen på skærmen for hver af
metoderne til at forbinde Deres netværk.
21
22 Tilslutning
yy Du har muligvis ikke tilladelse til at bruge en
“router”, eller brugen heraf er måske begrænset,
afhængig af ISP’s politikker og restriktioner. For
yderligere oplysninger bedes du kontakte din
internetserviceudbyder direkte.
2
yy Det trådløse netværk bruger 2.4 GHz
radiofrekvenser, der også bruges af andre
husholdningsapparater så som trådløse telefoner,
Bluetooth® enheder og mikrobølgeovne, og de
kan påvirkes af interferens herfra.
Tilslutning
yy Sluk for alt netværksudstyr i dit lokale
hjemmenetværk, som du ikke bruger. Nogle
enheder kan generere netværksforbindelser.
yy For bedre modtagelse placeres afspilleren så tæt
som muligt på adgangspunktet.
yy I nogle tilfælde kan det forbedre modtagelsen,
hvis du placerer adgangspunktet eller den
trådløse router mindst 45 cm over gulvhøjde.
yy En trådløs modtagekvalitet afhænger af mange
faktorer så som adgangspunkttype, afstand
mellem afspiller og adgangspunkt og afspillerens
placering.
yy Indstil adgangspunkt eller trådløs router til
Infrastruktur-status. Ad-hoc-status understøttes
ikke.
Systemindstilling 23
Startopsætning
Når De tænder for enheden første gang, bliver den
wizard, De skal benytte til startopsætningen, vist på
skærmen. Indstil sprog og netværksopsætning ved
hjælp af denne wizard.
5. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og [Statisk].
Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
1.Tryk 1 (Tænd).
Wizard til at håndtere startopsætning bliver vist
på skærmen.
2.Brug W/S/A/D for at vælge sprog og tryk
derefter på ENTER (b).
6. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (b) for at
anvende netværksindstillingerne.
3
Netværksforbindelsen bliver vist på skærmen.
For at få flere detaljer om netværksopsætningen,
skal De se under ”Sådan tilslutter du til dit
hjemmenetværk” på side 17.
7. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (b).
Hvis det faste netværk er tilsluttet, så vil
opsætningen af netværksforbindelsen
automatisk blive afsluttet.
4. Alle tilgængelige netværk bliver vist på
skærmen. Anvend W/S til at vælge
[Ledningstrukket netværk] eller det ønskede
SSID af trådløse netværk og tryk på ENTER (b).
Hvis De har en sikkerhed installeret på
Deres adgangspunkt, er De nødt til at taste
sikkerhedskoden ind.
8. Du kan automatisk høre tv-lyden via denne
enheds højttalere, når tv’et er tændt. Tv’et og
denne enhed bør være forbundet med et optisk
kabel. Tryk W for at flytte, og tryk A/D for at
vælge [Tænd] eller [Sluk]. Vælg [Næste] og tryk
på ENTER (b).
Systemindstilling
3. Læs og tag skridt til forberedelserne til
netværksopsætningen og tryk da på ENTER
(b), når [Start] bliver fremhævet.
24 Betjening
9. Tjek den opsætning, De tidligere har valgt.
Indstillinger
Justering af Indstillinger
Du kan ændre afspillerens indstillinger i menuen
[Indstillinger].
Tryk på ENTER (b), når [Afslut] bliver fremhævet
for at afslutte startopsætningen. Hvis dele af
opsætningen skal ændres, anvend da W/S/
A/D til at vælge 1 og tryk på ENTER (b).
1. Tryk på HOME ( ).
10.Viser guide til ‘privat’ lydmodus (øretelefoner).
Tryk på ENTER (b).
2. Tryk på A/D for at vælge [Indstillinger] og tryk
på ENTER (b). Menuen [Indstillinger] vises.
4
Betjening
3. Tryk på W/S for at vælge første valgmulighed
for indstilling og tryk så på D for at gå videre til
andet niveau.
4. Tryk på W/S for at vælge anden valgmulighed
for indstilling og tryk så på ENTER (b) for at gå
videre til tredje niveau.
5. Tryk på W/S for at vælge den ønskede
indstilling og tryk så på ENTER (b) for at
bekræfte dit valg.
Systemindstilling 25
Menuen [NETVÆRK]
Netværksafspilning
Der kræves [NETVÆRK] indstillinger til brug af
softwareopdatering og online tilgængelige
services.
Med denne funktion kan du styre afspilning af
medier, der er streamet fra DNLA-medieserver med
en DLNA-certificeret smartphone. De fleste DNLAcertificerede smartphones har en funktion til at
styre afspilning af medier på dit hjemmenetværk.
Sæt denne indstilling til [Tænd] for at lade din
smartphone styre denne enhed. Se instruktionerne
for din DLNA-certificerede smartphone eller
applikationen for mere detaljerede oplysninger.
Forbindelsesindstilling
Hvis dit hjemmenetværk er klar til at tilslutte,
skal enheden sættes op via trådløs eller kabel
forbindelse til netværkskommunikation. (Se “Sådan
tilslutter du til dit hjemmenetværk” på side 17.)
Forbindelsesstatus
Smart Service Indstilling
[Lokale Indstillinger]
Vælg dit område for visning af korrekt online
indholdsservice.
[Initialiser]
Afhængig af region, er funktionen [Initialiser]
muligvis ikke tilgængelig.
Navn på enhed
De kan navngive et netværk ved at bruge det
virtuelle tastatur. Afspilleren vil blive genkendt via
det navn, De har opgivet på Deres hjemmenetværk.
Wi-Fi Direct
Denne afspiller er en Wi-Fi Direct™ certificeret
enhed. Wi-Fi Direct ™ er den teknologi, der muliggør
at enheder kan danne forbindelse til hinanden
uden at oprette forbindelse til et adgangspunkt
eller en router. Sæt denne indstilling til [Tænd]
for at aktivere Wi-Fi Direct™-tilstand. Se side 44 for
forbindelse af enheden.
yy For at bruge funktionen [Netværksafspilning]
med en DLNA-certificeret smartphone,
skal du trykke på HOME ( ) for at vise
hovedmenuen, før tilslutning til denne
enhed.
yy Mens du styrer denne enhed med
funktionen [Netværksafspilning], må
fjernbetjeningen ikke bruges.
yy De tilgængelige filformater, der er beskrevet
på side 56, er ikke altid understøttet på
funktionen [Netværksafspilning].
3
Systemindstilling
Hvis du vil kontrollere afspillerens netværksstatus,
skal du vælge valgmuligheden [Forbindelsesstatus]
og trykke på ENTER (b) for at kontrollere, om
der er oprettet forbindelse mellem netværket og
internettet.
,,BEMÆRK
yy Denne enhed og den DLNA-certificerede
smartphone skal være tilslutter samme
netværk.
26 Systemindstilling
Menuen [DISPLAY (VIS)]
Opløsning
TV billedforhold
Indstiller udgangsopløsningen for HDMI
videosignalet. Se side 15 for yderligere oplysninger
om indstilling af opløsning.
Vælg et TV-billedforhold, der svarer til TV-typen.
[4:3 Letter Box]
Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser
teaterbilleder med maskerede linjer over og
under billedet.
[4:3 Pan Scan]
Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser
billeder, der er beskåret, så de udfylder din TVskærm. Begge sider af billedet er skåret væk.
3
[Auto]
Hvis HDMI OUT jackstikket er tilsluttet et
TV med skærmoplysninger (EDID), vælges
opløsningen, der passer bedst, automatisk til
det tilsluttede TV.
[576p]
Sender 576 linjer progressiv video.
[720p]
Systemindstilling
[16:9 Original]
Sender 720 linjer progressiv video.
Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet.
Et 4:3-billede vises i originalt 4:3-billedformat
med en sort bjælke i venstre og højre side.
[1080i]
[16:9 Fuld]
Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet.
4:3-billedet justeres vandret (med lineær
proportionalitet), så det fylder hele skærmen.
,,BEMÆRK
Du kan ikke vælge valgmuligheden [4:3 Letter
Box] og [4:3 Pan Scan] når opløsningen er
indstillet til højere end 720p.
Sender 1080 linjer interlaced video.
[1080p]
Sender 1080 linjer progressiv video.
HDMI-farveindstilling
Vælg udgangstype fra HDMI OUT jackstikket.
Til denne indstilling, se brugervejledningen til
skærmen.
[YCbCr]
Vælges, når du tilslutter til en HDMI skærm.
[RGB]
Vælges, når du tilslutter til en DVI skærm.
Startmenu Guide
Denne funktion giver dig mulighed for at vise eller
slette guide boblen på menuen Home. Sæt denne
indstilling til [Tænd] for visning guide.
System Setting 27
Menuen [SPROG]
DRC (dynamisk områdekontrol)
Menuen Vis
Med denne funktion kan du lytte til en film med
lavere lydniveau uden at miste klarheden i lyden.
Vælg et sprog til menuen [Indstillinger] og Påskærmen visningen.
[Auto]
Menuen [LYD]
Det dynamiske område i Dolby Digital og
Dolby Digital Plus betjenes på samme vis i
[Tænd] status.
Hver disk har et udvalg af lyd output muligheder.
Indstil afspillerens Lydindstillinger efter typen af lydsystem du bruger.
,,BEMÆRK
Adskillige faktorer påvirker
lydudgangstypen, se yderligere oplysninger i
“Lydudgangsspecifika-tioner” på side 59.
[Tænd]
Komprimerer det dynamiske område i Dolby
Digital, Dolby Digital Plus lydudgangen.
[Sluk]
Slukker for denne funktion.
[Auto]
Vælg dette, hvis du tilslutter enhedens HDMI
OUT jackstik til en enhed med LPCM, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS,
DTS-HD dekoder eller digital dekoder.
[PCM]
Vælg dette, hvis du tilslutter enhedens HDMI
OUT jackstik til en enhed med digital dekoder.
[DTS Re-Encode]
Vælg, hvis De tilslutter denne enheds HDMI
OUT-jackstik til en enhed med multi-kanal
digital dekoder.
,,BEMÆRK
yy Når valgmuligheden [Digital udgang]
er indstillet til [Auto], kommer lyden
muligvis ud som bitstream. Hvis bitstreamoplysningerne ikke detekteres af HDMIenheden med EDID, kommer lyden muligvis
ud som PCM.
yy Denne opsætning er ikke tilgængelig
i forbindelse med input signalet fra en
ekstern enhed.
Nogle gange støder digitalt TV på forsinkelser
mellem billede og lyd. Hvis dette sker, kan du
kompensere herfor ved at indstille lydforsinkelsen
således, at den effektivt ‘venter’ på, at billedet skal
blive vist: Dette kaldes HD AV Sync. Brug A D til at
rulle op og ned gennem den forsinkelse beløb, som
du kan indstille på alt mellem 0 og 300 ms.
Systemindstilling
HD AV Sync
Digital udgang
3
28 Systemindstilling
Menuen [ANDET]
DivX® VOD
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat,
der er udviklet af DivX, LLC - et datterselskab
af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX
Certified® enhed, der har gennemgået omfattende
tests til verificering af, at den afspiller DivX video.
Gå ind på divx.com og få flere oplysninger og
softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til
DivX-videoer.
3
Systemindstilling
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified® enhed skal registreres, for at du kan
afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD) film.
For at du kan modtage din registreringskode
skal du lokalisere afsnittet DivX VOD i enhedens
indstillingsmenu. Gå ind på vod.divx.com og få
flere oplysninger om, hvordan du færdiggør din
registrering.
Hurtig start
Denne afspiller kan forblive i standby-tilstand med
lavt strømforbrug, således at afspilleren straks kan
starte uden forsinkelse, når du tænder for enheden.
Indstil denne valgmulighed til [Tænd] for aktivering
af [Hurtig start] funktionen.
,,BEMÆRK
yy Hvis [Hurtig start] valgmuligheden er
indstillet til [Tænd] og der ved et tilfælde
tændes for strømmen til afspilleren efter et
strømsvigt osv., starter afspilleren automatisk
op i standby-tilstand. Inden betjening af
afspilleren, bedes du vente et øjeblik indtil
afspilleren er i standby-tilstand.
yy Når [Hurtig start] er indstillet til [Tænd], vil
strømforbruget være højere end når [Hurtig
start] er indstillet til [Sluk].
[Registrering]
Automatisk sluk for strøm
Viser enhedens registreringskode.
Pauseskærmen vises, hvis du lader enheden stå i
stopstatus i ca. fem minutter. Hvis du sætter denne
indstilling til [Tænd], slukker afspilleren automatisk
inden for 15 minutter efter pauseskærmen vises.
Hvis pauseskærmen skal forblive, indtil en bruger
betjener enheden, skal du indstille valgmuligheden
på [Sluk].
[Afmelding]
Deaktiverer enheden og viser
deaktiveringskoden.
,,BEMÆRK
Alle downloadede videoer fra DivX® VOD med
denne afspillers registreringskode kan kun
afspilles på denne enhed.
,,BEMÆRK
Når du aktiverer [Auto sluk for strøm]funktionen i indstillingsmenuen, vil denne
enhed automatisk blive slukket for at spare på
strømmen i det tilfælde, at hovedenheden ikke
er sluttet til en ekstern enhed, og ikke benyttes
i 20 minutter.
Systemindstilling 29
TV Lyd Tilslutning
Sommertids indstillinger
Du kan automatisk høre tv-lyden via denne enheds
højttalere, når tv’et er tændt. Tv’et og denne enhed
bør være forbundet med et optisk kabel.
Når du bruger BBC App, indstiller denne funktion
tiden én time foran for sommertiden (GMT+1).
[Tænd]
Indstiller tiden én time foran.
[Sluk]
Slukker for denne funktion.
Tryk W for at flytte, og tryk A/D for at vælge
[Tænd] eller [Sluk]. Vælg [Next] og tryk på ENTER
(b).
[Fabriksindstilling]
Du kan genindstille afspilleren til dens
oprindelige fabriksindstillinger.
,,BEMÆRK
Hvis du genindstiller afspilleren til dens
oprindelige fabriksindstillinger ved brug af
valgmuligheden [Fabriksindstilling], skal du
igen indstille alle online service-indstillingerne
og netværksindstillingerne.
Software
[Oplysninger]
Viser den aktuelle softwareversion.
[Opdatere]
Du kan opdatere softwaren, hvis
du forbinder enheden direkte til
softwareopdateringsserveren. (se side 54)
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK-funktionen giver dig mulighed for at
styre denne enhed med LG TV’ets fjernbetjening.
-- ARC-funktionen gør det muligt for et HDMI-TV
at sende lydstrømmen til HDMI OUT på denne
afspiller.
Sæt denne indstilling til [Tænd] for at aktivere
[SIMPLINK / ARC]-funktionen. (side 15)
3
Systemindstilling
Initialiser
30 Systemindstilling
Lydeffekt
Du kan vælge en lydtilstand, der passer dig og
indholdet, du spiller. Tryk gentagne gange på
SOUND EFFECT, indtil den ønskede status vises
i displayet i frontpanelet eller på TV-skærmen. De
viste emner til equalizeren er muligvis ikke som de
viste afhængig af lydkilder og effekter.
[Musik]: Du kan nyde at lytte til en behagelig og
naturlig lyd.
[Standard]: Software med multikanals
surroundlydsignaler afspilles i henhold til måden,
det blev optaget på.
3
[Bas]: Forbedrer baslyden fra venstre og højre
højttaler samt subwoofer.
Systemindstilling
[Lydstyrke]: Forbedrer bas og diskant lyd.
[Bruger EQ]: Du kan justere lyden ved at hæve eller
sænke niveauet for specifik frekvens.
Indstilling af [Bruger EQ]
1.Brug W/S for at vælge den ønskede frekvens.
2.Brug A/D for at vælge det ønskede niveau.
Vælg [Annuller] og tryk så på ENTER (b) for at
annullere indstillingen.
Vælg [Genindstil] og tryk så på ENTER (b) for at
nulstille alle justeringer.
Betjening
Hovedmenuvisning
Sådan bruges [Hjemme]menuen
Hovedmenuen vises, når du trykker på HOME (
). Brug W/S/A/D for at vælge en kategori, og
tryk på ENTER (b).
Sådan anvendes SmartShare
Du kan afspille video-, foto- og lydindhold på
enheden ved at tilslutte en USB-enhed og
Android-enhed (MTP) eller ved at anvende et
hjemmenetværk (DLNA).
1. Tryk på HOME ( ) for at få vist hovedmenuen.
2. Vælg [SmartShare], og tryk på ENTER (b).
4
a Viser alle tilsluttede enheder.
b Viser video, foto eller lydindhold.
c
a [SmartShare] - Viser SmartShare-menuen.
b
[Premium] - Viser Premiumhovedskærmbilledet. (side 47)
[LG Smart World] - Viser de LGc applikationstitler, der findes på enheden.
(side 47)
d
[Mine programmer] - Viser [Mine
programmer]-skærmbilledet. (side 49)
e [Indgang] - Ændringer indtastningstilstand.
f
[Indstillinger] - Justerer
systemindstillingerne.
g
[4] - Søger efter ønskede LG-applikationer
og andet indhold.
h [3] - Viser log på-menuen.
Viser filen eller mappen på den tilsluttede
enhed.
Betjening
,,BEMÆRK
Afhængig af området, er [LG Smart World],
[Mine programmer], [4] og [3] muligvis ikke
tilgængelig.
31
32 Betjening
Afspilning af
tilsluttede enheder
Noter om USB-enheder
Afspilning af en USB-enhed
yui
yy Denne enhed understøtter op til 4 opdelinger af
USB-enheden.
Denne enhed kan afspille video, lyd og fotofiler fra
en USB-enhed.
1. Tilslut en USB-enhed til afspilleren.
,,BEMÆRK
Du kan tilslutte en USB enhed nemmere
ved at bruge en USB-adapteroplader, som
følger med som tilbehør.
yy Denne afspiller understøtter USB flashhukommelse/ekstern HDD, der er formateret
med FAT32 og NTFS, når du åbner filer (musik,
fotos, film).
yy USB-enheden må ikke fjernes, mens den er i
brug (afspilning osv.)
yy En USB-enhed, der kræver yderligere
programinstallation på en computer,
understøttes ikke.
yy USB-enhed: USB-enhed der understøtter USB1.1
og USB2.0.
yy Video-, lyd- og fotofiler kan afspilles. Der er
betjeningsvejledning om den enkelte fil på de
pågældende sider.
yy Regelmæssig back-up anbefales for at forhindre
tab af data.
4
Betjening
yy Hvis du anvender en USB-forlængerledning, en
USB-hub eller en USB Multi-reader, kan USBenheden måske ikke genkendes.
yy Nogle USB-enheder fungerer måske ikke
sammen med denne enhed.
Når du tilslutter en USB-enhed i HJEM menuen,
afspiller enheden en lydfil, der findes på USBenheden automatisk. Hvis USB-enheden indeholder
forskellige filtyper, vises en menu til valg af filtype.
Indlæsning af filerne kan tage et par minutter,
afhængig af hvor mange filer der er gemt på USBenheden. Tryk på ENTER (b), hvorimod du skal
vælge [Annuller] for at afslutte indlæsningen.
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [SmartShare], og tryk på ENTER (b).
4. Vælg den ønskede tilsluttede enhed i
kategorien.
5. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik].
6. Vælg en fil vha. W/S/A/D, og tryk på
d(Afspil) eller ENTER (b) for at afspille filen.
yy Nogle digitale kameraer og mobiltelefoner
understøttes ikke.
yy USB-porten på enheden kan ikke sluttes
til en pc. Enheden kan ikke anvendes som
hukommelsesanordning.
Betjening 33
Sådan afspiller du en fil på en
Android-enhed
5. Vælg en fil med W/S/A/D og tryk på d
(Afspil) eller ENTER (b) for at afspille filen.
På denne afspiller kan du afspille video-, lyd- og
fotofiler fra en Android-enhed.
1. Android-enheden skal tilsluttes enheden via
USB-kablet. Sørg for at MTP er aktiveret på
Android-enheden.
Bemærkninger til Sådan tilslutter du
en Android-enhed.
yy Denne enhed understøtter kun MTP (Media
Transfer Protocol) Android-enheder.
yy Tag ikke Android-enheden ud under betjening
(afspilning osv.).
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [MTP] og tryk på ENTER (b).
yy Du kan afspille film-, lyd- og fotofiler. For
yderligere oplysninger om afspilning af den
enkelte fil henvises der til de relevante sider.
yy Hvis du anvender et USB-forlængerkabel, en USB
HUB eller USB Multi-reader, genkendes Androidenheden muligvis ikke.
yy Nogle Android-enheder fungerer måske ikke
sammen med denne enhed.
Indlæsningstiden varer muligvis et par minutter
afhængig af det lagrede indhold på Androidenheden.
4. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik].
yy Når du bruger MTP, fungerer afspilningen af
nogle musik-, foto, film- eller undertekstfiler
muligvis ikke, afhængig af Android-enheden.
4
Betjening
yy Det anbefales, at du regelmæssigt tager backup,
så du undgår datatab.
34 Betjening
Afspilning af en fil på en
netværksserver
yui
Denne enhed kan afspille video, lyd og foto filer
placeret på en DLNA-server via dit hjemmenetværk.
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen
(side 17).
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [SmartShare], og tryk på ENTER (b).
Tilslutning til
hjemmenetværksserver
til PC
DLNA står for Digital Living Network Alliance, som
giver brugerne mulighed for at få adgang til video/
musik/foto-filer gemt på serveren og nyde dem på
TV via hjemmenetværk.
Før du tilslutter til en PC for at afspille en fil, skal du
have installeret SmartShare PC software (DLNA) på
din PC.
Om SmartShare PC Software
(DLNA)
4. Vælg en DLNA-medieserver i kategorien.
4
5. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik].
Betjening
6. Vælg en fil vha. W/S/A/D, og tryk på
d(Afspil) eller ENTER (b) for at afspille filen.
,,BEMÆRK
yy The file requirements are described on page
56.
yy Eksempler af filer med ikke understøttet
format vil blive vist, men kan ikke afspilles
på denne afspiller.
yy Filnavnet til undertitel og videofilnavnet
skal være identiske og befinde sig i samme
mappe.
yy Afspilning og dennes kvalitet kan påvirkes af
forholdene i dit hjemmenetværk.
yy Der er måske forbindelsesproblemer i
forbindelse med din servers omgivelser.
yy For at du kan indstille din PC til en DLNA
server, skal du installere SmartShare PC
softwaren på din PC. (side 34)
SmartShare PC softwaren (DLNA) er beregnet
til deling af video-, lyd- og fotofiler, der er lagret
på computeren til denne enhed som en DLNAkompatibel, digital medieserver.
Sådan installerer du
SmartShare PC Software
(DLNA)
Start computeren og læg den medfølgende
CD-ROM disk i computerens CD-ROM drev. En
installationsguide fører dig igennem den hurtige
og ukomplicerede installationsproces. Hvis du vil
installere SmartShare PC softwaren (DLNA), skal du
gøre følgende:
1. Luk alle Microsoft Windows programmer og
afslut al antivirus-software, der evt. kører.
2. Isæt den medfølgende CD-ROM disk i din
computers CD-ROM drev.
3. Klik på [SmartShare PC Software (DLNA)].
4. Klik på [Run] for at starte installationen.
5. Klik på knappen [Next] for at starte installationen
6. Hvis du kan acceptere alle forhold, skal du klikke
på [Yes]. Uden denne aftale er installation ikke
mulig
7. Følg instruktionerne om installation i guiden,
der vises på skærmen.
8. Klik på knappen [Exit] for at udføre
installationen.
Betjening 35
,,BEMÆRK
yy SmartShare PC softwaren understøttes ikke
med Mac OS.
yy SmartShare PC softwaren (DLNA) er
en brugerdefineret softwareudgave
udelukkende til deling af filer og mapper på
denne afspiller.
yy I denne brugervejledning beskrives
funktionerne i den engelske udgave af
SmartShare PC softwaren (DLNA) som
eksempel. Følg forklaringen, der refererer
til de faktiske funktioner i din egen
sprogversion.
Deling af filer og mapper
På computeren skal du dele mappen med video-,
lyd- og/eller fotoindhold, før du kan afspille dem på
denne afspiller.
1. Dobbeltklik på ikonet “SmartShare”.
2. Klik på ikonet [Film], [Foto] eller [Musik] i midten
og klik så på [Indstillinger] i øverste højre
hjørne i SmartShare PC softwaren. Menuen
[Indstillinger] vises på skærmen.
3. Klik på fanebladet [My Shared Contents] og klik
så på ikonet . Menuen [Add/Remove Shared
Folders] vises på skærmen.
4. Klik på mappen, der indeholder de filer, du
vil dele, og klik så på [OK]. Den valgte mappe
føjes til [My Shared Contents]. Klik nu på [OK] i
bunden af menuen [Settings].
5. Sørg for, at SmartShare (DLNA) servicen starter
ved fanebladet [Service].
,,BEMÆRK
yy Hvis de delte mapper eller filer ikke vises
på enheden, skal du klikke på [My Shared
Contents] i menuen [Indstillinger] og klikke
på ikonet .
yy For yderligere oplysninger, klik på [Hjælp] i
menuen [Indstillinger].
Minimumsystem
yy CPU : Intel® 2.0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+
processorer
yy Hukommelse: 1 GB af ledig RAM
yy Grafikkort: 64 MB videohukommelse, minimum
opløsning på 1024 x 768 pixel og 16-bit
farveindstillinger
yy Ledig diskplads: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller nyere),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 eller nyere
yy Netværksmiljø: 100 Mb Ethernet, WLAN
Anbefalet system
yy CPU : Intel® Core™ Duo eller AMD Athlon™ 64X2,
1.7 GHz eller nyere
yy Hukommelse: 2 GB af ledig RAM
yy Grafikkort: 128 MB videohukommelse, minimum
opløsning på 1024 x 768 pixel og 16-bit
farveindstillinger
yy Ledig diskplads: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller nyere),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 eller nyere
yy Netværksmiljø: 100 Mb Ethernet, WLAN
4
Betjening
I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du
vælger delte mapper på computeren.
Systemkrav
36 Betjening
Generel afspilning
Grundlæggende operationer
for fotoindhold
Grundlæggende operationer
for video og lyd indhold
Sådan afspiller du et diasshow
Stop afspilning
Sådan stopper du et diasshow
Tryk på d (Afspil) for at starte diasshowet.
Tryk på Z (Stop) under visning af diasshowet.
Tryk på Z (Stop) under afspilning.
Sådan holder du pause i et diasshow
Pause i afspilning
Tryk på M (Pause) under afspilning.
Tryk på d (Afspil) for at genoptage afspilningen.
Sådan springer du over til næste/
forrige foto
Sådan afspiller du ramme-forramme (Video)
4
Tryk på M (Pause) under filmafspilning.
Tryk gentagne gange på M (Pause) for at afspille
ramme-for-ramme afspilning.
Betjening
Tryk på c eller v for at få hurtig afspilning
fremad eller tilbage under afspilning.
Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder
ved at trykke gentagne gange på c eller v.
Sådan reducerer du
afspilningshastigheden (Video)
Når der er pause i afspilningen, skal du trykke
gentagne gange på v for at afspille forskellige
hastigheder i slowmotion.
-
Hvis du vil gå til forrige eller næste foto, skal du
trykke på A eller D samtidig med, at du får vist et
foto i fuld skærmstørrelse.
Genoptag afspilning
yu
Scanne fremad eller bagud
Du kan justere afspilningshastigheden og
kontrollere den ved hjælp af symbolet (
skærmen.
Tryk på M (Pause) under visning af diasshowet.
Tryk på d (Afspil) for at genstarte diasshowet.
) på
For at skifte til næste/forrige
nummer/fil
Tryk C eller V under afspilning for at gå
til næste nummer/fil eller for at gå tilbage til
begyndelsen af det aktuelle nummer/fil.
Tryk kortvarigt to gange C at gå tilbage til forrige
nummer/fil.
I fillisten menu på en server, kan der have mange
typer af indhold i en mappe sammen.
I det tilfælde skal du trykke på C eller V for at
gå til forrige eller næste indhold af samme type.
Afhængig af filen markerer enheden punktet, hvor
du trykkede Z.
Hvis “MZ (Genoptag stop)” vises kortvarigt på
skærmen, skal du trykke på d (Afspil) for at
genoptage afspilningen (fra scenepunktet).
Hvis du trykker Z (Stop) to gange, “Z (Fuldstændigt
stop)” vises på skærmen. Enheden fjerner det
stoppede punkt.
,,BEMÆRK
Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis,
hvis du trykker på en knap (for eksempel 1
(Tænd)).
Betjening 37
On-Screen-visning
Sådan får du vist oplysninger om
indholdet on-screen
Du kan få vist og justere forskellige informationer
og indstillinger om indholdet.
y
Sådan styres videoafspilning
y
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
Du kan styre afspilning og indstille valgmuligheder,
mens du ser video.
Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
a Tidsstatusbjælke -Viser den aktuelle position
og den totale afspilningstid.
4
c [Valgmulighed] - Viser afspilningsinformationer.
a Titel - Aktuelt titelnummer/totalt antal titler.
d [Gentag] - Gentager en ønsket sektion eller
sekvens. (side 39)
b Tid - Forløbet spilletid / total afspilningstid.
e [3D] - Justerer 3D-indstillingen. (side 43)
d Undertekst - Valgt undertekst.
c Audio - Valgt lydsprog eller kanal.
e Kodeside – Valgt undertekst kode.
f TV billedforhold – Valgte tv-skærmformat.
g Billedtilstand - Valgt billedtilstand.
,,BEMÆRK
yy Hvis der ikke trykkes på en knap i et par
sekunder, forsvinder on-screen displayet.
yy Et titel nummer kan ikke vælges på nogle
filer.
yy De tilgængelige emner kan variere
afhængigt af titler.
Betjening
b [Title/Popup] - Viser hvis muligt titlen eller
pop-up menuen.
38 Betjening
Sådan styres fotovisning
Indstilling af valg i diasshow
Styrer afspilning og valg under visning af billeder i
fuld skærmvisning.
Du kan anvende forskellige valgmuligheder under
visning af et foto i fuld skærmstørrelse.
Du kan styre afspilning og valg under visning af
billeder i fuld skærmvisning.
1. Mens du ser billeder, trykker du på INFO/MENU
(m).
Mens du ser billeder, trykker du på INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha A/D, og
tryk på ENTER (b).
a [Diasshow] - Starter automatisk et diasshow
eller sætter det på pause.
b [Musik] - Vælg baggrundsmusik til diasshowet.
(side 42)
c [Valgmulighed] - Viser valgmulighederne for
diasshowet.
4
d [Roter] - Drejer fotoet i urets retning.
e [Zoom] - Viser [Zoom]-menuen.
Betjening
a [Hastighed] - Brug A/D til at vælge, hvor
stor forsinkelse der skal være mellem fotos i et
diasshow.
b [Effekt] - Brug A/D til at vælge en
overgangseffekt hver billedvisning i
diasshowet.
c [Valg af musik] - Vælg baggrundsmusik til
diasshowet (side 42).
Betjening 39
Avanceret afspilning
Gentagelse af afspilning
uy
Sådan gentager du et specielt
afsnit
y
Denne afspiller kan gentage et afsnit, som du har
valgt.
Videofiler
1. Under afspilningen trykker du må REPEAT (h).
Under afspilning trykkes på REPEAT (h)
gentagne gange for at vælge en ønsket
gentagefunktion.
2. Vælg [A-B], og tryk på ENTER (b).
3. Tryk på ENTER (b) i starten af den del, du
ønsker at genafspille.
A-B – Valgte del vil blive gentaget kontinuerligt.
Title – Den aktuelle titel afspilles kontinuerligt.
All – Alle titler eller filer afspilles kontinuerligt.
Off – Vender tilbage til normal afspilning.
For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke
på CLEAR.
Musikfiler
– Den aktuelle fil afspilles igen og igen.
– Alle spor eller filer vil blive afspillet gentagne
gange.
– Alle spor eller filer afspilles igen og igen
i tilfældig rækkefølge.
– Spor eller filer afspilles i tilfældig rækkefølge.
For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke
på CLEAR.
,,BEMÆRK
Denne funktion virker muligvis ikke på nogen
titler.
5. For at gå tilbage til normal afspilning skal du
trykke på CLEAR.
,,BEMÆRK
yy Du kan ikke vælge et afsnitt på under 3
sekunder.
yy Denne funktion virker muligvis ikke på
nogen titler.
Afspilning med start fra valgt
tid
y
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU (m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3. Vælg den [Tid]-indstilling, og indlæs derefter
den ønskede starttid i timer, minutter og
sekunder fra venstre mod højre.
F.eks. skal du indtaste “21020” for at finde en
scene på 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder.
Tryk på A/D for at springe afspilningen
60 sekunder over i fremadgående eller
tilbagegående retning.
4. Tryk på ENTER (b) for at starte afspilningen fra
et valgt tidspunkt.
4
Betjening
Under afspilning trykkes på REPEAT (h)
gentagne gange for at vælge en ønsket
gentagefunktion.
4. Tryk på ENTER (b) i slutningen af afsnittet. Det
valgte afsnit gentages kontinuerligt.
40 Betjening
,,BEMÆRK
yy Denne funktion virker muligvis ikke på
nogen titler.
yy Denne funktion virker muligvis ikke,
afhængigt af filtype og DLNA serverens
kapacitet.
Du kan ændre skærmformatet på tv’et under
afspilning.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
Valg af et undertekstsprog
y
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
3.Brug W/S for at vælge [TV billedforhold]funktionen.
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
4.Brug A/D for at vælge den ønskede indstilling.
3. Brug W/S for vælge [Undertekst]-funktionen.
4
Sådan ændrer du tv’ets
skærmformat
y
Betjening
4. Brug A/D for at vælge det ønskede
undertekstsprog.
Ved at trykke på ENTER (b), kan du træffe
forskellige valg til undertekster.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
,,BEMÆRK
Du kan vælge indstillingen [Undertekst] i den
visning, der kommer på skærmen, direkte ved
at trykke på knappen SUBTITLE.
Lytte til en anden lydkilde
y
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3. Brug W/S for at vælge [Lyd]-funktionen.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
,,BEMÆRK
Selv hvis du ændrer værdien i valgmuligheden
[TV billedforhold] i on-screen displayet, ændres
[TV billedforhold] i [Indstillinger]-menuen ikke.
Sådan ændrer du
undertekstens sidekode
y
Hvis underteksten ikke vises korrekt, kan du ændre
sidekoden, så du kan få vist undertekstfilen på
korrekt vis.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
3.Brug W/S for at vælge [Kodeside]-funktionen.
4.Brug A/D for at vælge den ønskede kode.
4.Brug A/D til at vælge det ønskede lydsprog
eller lydkanal.
,,BEMÆRK
Umiddelbart efter at du har skiftet lyd, kan
der forekomme en midlertidig forskel mellem
visningen og den faktiske lyd.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
Betjening
Sådan ændrer du billedstatus
y
Du kan ændre [Billedstatus]-funktionen under
afspilning.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b)
3.Brug W/S for at vælge [Billedstatus]funktionen.
4.Brug A/D for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på BACK (1) for at komme ud af
skærmvisningen.
Sådan indstiller du valgmuligheden
[Brugerindstilling]
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
3.Brug W/S for at vælge [Billedstatus]funktionen.
4.Brug A/D for at vælge [Brugerindstilling]funktionen, and tryk på ENTER (b).
5.Brug W/S/A/D for at justere [Billedstatus]funktionen.
Vælg [Standard], og tryk så på ENTER (b) for at
nulstille alle videojusteringer.
6.Brug W/S/A/D for at vælge [Luk], og tryk
på ENTER (b) for at afslutte indstillingen.
Sådan får du vist oplysninger
om indhold
y
På afspilleren kan du få vist oplysninger om indhold.
1. Vælg en fil ved hjælp af W/S/A/D.
2. Tryk på INFO/MENU (m) for at få vist
valgmenuen.
Oplysningerne om filen vises på skærmen.
Under afspilning af film, kan du få vist
filoplysningerne ved at trykke på POP UP.
,,BEMÆRK
De viste oplysninger på skærmen svarer
muligvis ikke til de faktiske oplysninger om
indholdet.
Sådan ændrer du visning af
indholdsfortegnelse
yui
I menuen [SmartShare] kan du ændre visningen af
indholdsfortegnelsen.
Tryk gentagne gange på den røde knap (R).
4
Betjening
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. A/D, og
tryk på ENTER (b).
41
42 Betjening
Sådan vælger du en
undertekstfil
y
Sådan lytter du til musik
under et diasshow
i
Hvis navnet på undertekstfilen er forskelligt fra
filmfilens, skal du vælge undertekstfilen i menuen
[Film], før du afspiller filmen.
Du kan få vist fotofiler samtidig med, at du lytter til
musikfiler.
1.Brug W/S/A/D for at vælge den
undertekstfil, du ønsker at afspille i [Film]menuen.
2. Tryk på ENTER (b).
1. Mens du får vist et foto i fuld skærmbillede,
kan du trykke på INFO/MENU (m) for at få vist
valgmenuen.
2. Vælg en [Valgmulighed] vha. A/D, og tryk på
ENTER (b).
3.Brug W/S til at vælge [Valg af musik], og tryk
på ENTER (b) for at få vist menuen [Music
Select].
4.Brug W/S til at vælge en enhed, og tryk på
ENTER (b).
Om en enhed er tilgængelig, afhænger af hvor
den aktuelle fotofil befinder sig.
4
Betjening
Tryk igen på ENTER (b) for at fravælge
undertekstfilen. Den valgte undertekstfil vises,
når du afspiller videofilen.
,,BEMÆRK
yy Hvis du trykker på Z (STOP) under
afspilningen, annulleres dit valg af
undertekst.
Fotoplacering
Tilgængelig enhed
USB
USB
MTP
MTP
DLNA server
DLNA server
5.Brug W/S til at vælge en fil eller mappe, du
ønsker at afspille/afspille fra.
yy Denne funktion er ikke tilgængelig
for afspilning af en fil på en server via
hjemmenetværket.
Vælg g, og tryk på ENTER (b) for at få vist
øverste mappe.
,,BEMÆRK
Når du vælger en musik-fil fra en server, kan
der ikke vælges fra mappe. Kun filvalg er
tilgængeligt.
6.Brug D for at vælge [OK], og tryk på ENTER (b)
for at gennemføre musikvalget.
Betjening 43
Sådan indstiller du
valgmuligheden [3D]
y
Med denne funktion kan du afspille 3D-indhold,
hvis filen er indkodet i 3D.
1. Under afspilningen trykker du må INFO/MENU
(m).
2. Vælg [3D] vha. A/D, og tryk på ENTER (b).
,,BEMÆRK
Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du
indstille TV’ets 3D valgmulighed til “Sluk” og
enhedens 3D valgmulighed til “Tænd”.
4
Betjening
44 Betjening
Avancerede funktioner
Wi-Fi Direct™ forbindelse
Oprettelse af forbindelse til en Wi-Fi
Direct™ certificeret enhed
Hvis du vil genscanne tilgængelig Wi-Fi Direct™enhed, skal du vælge [Opdater liste] og trykke
på ENTER (b).
For at vælge en server fra listen over enheder,
skal filer eller mapper deles af DLNA-serveren
fra den forbundne Wi-Fi Direct™-enhed.
6. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] ved hjælp af
W/S/A/D, og tryk på ENTER (b).
yui
Denne afspiller kan afspille film, musik og billedfiler,
der findes på en Wi-Fi Direct™ certificeret enhed.
Med Wi-Fi Direct™ teknologien kan afspilleren
være direkte forbundet til en Wi-Fi Direct™
certificeret enhed, uden det er nødvendigt at
oprette forbindelse til en netværksenhed, såsom et
adgangspunkt.
På den Wi-Fi Direct™-certificerede enhed
4
1. Tænd for den Wi-Fi Direct™-certificerede enhed
og kør dens Wi-Fi Direct-funktion.
2. Kør DLNA-programmet på enheden.
Betjening
På din enhed
3. Vælg [NETVÆRK] under menuen [Indstillinger]
og tryk på ENTER (b).
4. Vælg [Wi-Fi Direct] og tryk på ENTER (b).
7. Vælg en fil vha. W/S/A/D, og tryk på
ENTER (b) for at afspille filen.
,,BEMÆRK
yy Med henblik på en bedre transmission, skal
afspilleren fra den Wi-Fi Direct™ certificerede
server placeres så tæt på som muligt.
yy Denne enhed kan kun oprette forbindelse
til 1 enhed ad gangen. Det er ikke muligt
med flere forbindelser på én gang.
yy Hvis du prøver at oprette forbindelse til
et trådløst netværk, mens enheden er
forbundet via Wi-Fi Direct™ funktionen, vil
Wi-Fi Direct™ forbindelsen blive tvunget til
at afbryde.
5. Vælg en Wi-Fi Direct™ enhed på listen ved hjælp
af W/S, og tryk på ENTER (b).
yy Hvis denne afspiller og en Wi-Fi Direct™
enhed er forbundet til forskellige lokale
netværk, er Wi-Fi Direct™ forbindelsen
måske ikke tilgængelig.
yy Spejlingen kan være ustabil, afhængig af
forholdene for dit trådløse netværk.
yy Når du forbinder en Wi-Fi Direct™-certificeret
enhed til din afspiller, understøttes PINnetværksforbindelsen ikke.
Wi-Fi Direct™-forbindelsen vil fortsætte. Følg
proceduren på skærmen.
Betjening 45
LG AV Remote
Du kan styre denne afspiller med din iPhone eller
Android-telefon via dit hjemmenetværk. Denne
spiller, og telefonen skal være tilsluttet din trådløse
netværksenhed som adgangspunkt. Besøg “Apple
iTunes” eller “Google Android Market (Google
Play Store)” for at se flere oplysninger om “LG AV
Remote”.
Privat lydtilstand
Ved at hente “LG AV Remote”-programmet til
din smartphone eller tablet, kan du tilslutte dine
hovedtelefoner og nyde lyden fra din afspiller på
dine intelligente enheder.
Denne funktion overfører videosignaler til tv’et via
HDMI og lydsignaler til smartphones eller tabletter
via Wi-Fi. Find flere detaljerede oplysninger i
programmet “LG AV Remote”.
Bruger bluetooth
teknologi
Om bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til
en forbindelse over kort afstand.
Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af
andre elektroniske bølger, som kører på samme
frekvens, eller hvis du tilslutter bluetooth-enheder i
øvrige rum i nærheden.
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til
Bluetooth® trådløs teknologi påtager sig ingen
gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth®
trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis
forbindelsen blev foretaget via Bluetooth® trådløs
teknologi.
Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA osv.
For at bruge Bluetooth® trådløs teknologi, skal
enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne
enhed er kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Betjening
Bluetooth profiler
4
46 Betjening
At lytte til musik, der er gemt
i Deres bluetooth
At parre Deres enhed med Deres
bluetooth
Før De starter parringsproceduren, skal De sørge for,
at den trådløse bluetooth-teknologi er aktiveret på
Deres telefon. Anvend brugervejledningen til Deres
bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret,
er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.
1. Vælg bluetooth funktionen ved at vælge
FUNCTION (P).
Der står “BT READY” på skærmen.
4
2. Anvend Deres bluetooth og gennemfør
parringen. Når De søger efter denne enhed med
Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med
enheder alt afhængigt af den type bluetooth,
de anvender. Deres enhed vil optræde som “LGHTS”.
Betjening
3. Når denne enhed er blevet parret med Deres
bluetooth, tændes bluetooth lysdioden og der
står ” “BTPAIRED” på skærmen.
,,BEMÆRK
Afhængigt af Bluetooth-enheden type,
nogle enheder har en anden parring
metoder. Indtast PIN-koden (0000), om
nødvendigt.
4. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på Deres
bluetooth, skal de læse brugervejledningen til
Deres bluetooth.
,,BEMÆRK
yy Når du anvender Bluetooth® teknologi, skal
du oprette en forbindelse mellem enheden
og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden
som muligt og bibeholde afstanden.
Dette fungerer muligvis ikke korrekt i
følgende tilfælde:
-- Der er en forhindring mellem enheden
og Bluetooth-enheden.
-- Der er en anordning med Bluetooth®
teknologi, der kører på samme
frekvens, så som medicinsk udstyr, en
mikrobølgeovn eller en trådløs LANanordning.
yy Du skal forbinde din Bluetooth-enhed til
denne enhed igen, når du genstarter den.
yy Når du igen vælger Bluetooth-funktionen,
efter at du har skiftet til andre funktioner,
frakobles Bluetooth-funktionen muligvis. Du
bør igen tilslutte Bluetooth-enheden, for at
du kan bruge denne funktion.
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy De kan ikke kontrollere Deres bluetooth
med denne enhed.
yy De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og
således ikke flere på én gang.
yy Alt afhængig af enhedens type, kan du
måske ikke anvende bluetooth funktionen.
yy Du kan nyde trådløst system ved hjælp af
telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
yy Jo mere afstand mellem enheden og
Bluetooth-anordningen desto lavere
lydkvalitet opnår man.
yy Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der
slukkes for enheden, eller når Bluetoothanordningen kommer for langt væk fra
enheden.
yy Når Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, skal
man forbinde Bluetooth-anordningen med
enheden igen.
yy Når den ikke er tilsluttet Bluetooth, “BT
READY” vises på displayet.
Betjening 47
Brug af Premium
Du kan bruge forskellige indholdstjenester via
internettet med Premium-funktionen.
Brugen af LG Smart
World
2. Tryk på HOME ( ).
Du kan bruge LG applikationstjenesterne på denne
afspiller via internettet. Du kan nemt finde og
downloade forskellige applikationer fra LG Smart
World.
3. Vælg [Premium] vha. A/D, og tryk på ENTER
(b).
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen
(side 17).
1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen
(side 17).
2. Tryk på HOME ( ).
3. Vælg [LG Smart World], og tryk på ENTER (b).
4. Vælg en on-line service med W/S/A/D, og
tryk på ENTER (b).
yy Indholdet af Premium-tjenester og
tjenesterelaterede oplysninger, herunder
brugergrænseflade, er med forbehold for
ændringer. Gå ind på den enkelte services
hjemmeside, og læs om det sidst nye.
yy Brug af Premium-funktioner med trådløs
netværksforbindelse kan medføre forkert
streaminghastighed ved interferens
fra husholdningsudstyr, der bruger
radiofrekvenser.
4. Vælg en kategori vha. A/D og tryk på ENTER
(b).
4
5.Brug W/S/A/D for at vælge en
applikation, og tryk på ENTER (b) for at få vist
informationerne.
Betjening
,,BEMÆRK
yy For at få detaljerede oplysninger om
den enkelte tjeneste, bedes du kontakte
udbyderen eller klikke på tjenestens link.
6.Tryk ENTER (b), mens [Install] ikonet er
fremhævet. Applikationen vil blive installeret på
afspilleren.
For at installere en applikation på afspilleren,
skal brugeren være logget ind. Der henvises til
side 48 for mere information om at logge på.
7. Tryk på den gule knap (Y) for at få vist [Mine
programmer]-skærmbilledet.
yy Når du får adgang til funktionen [Premium]
eller [LG Smart World] for første gang, vises
den aktuelle indstilling for landet.
8. Vælg den installerede applikation, og tryk på
ENTER (b) for at aktivere den.
yy Hvis du vil ændre indstillingen for land,
skal du vælge [Indstillinger] > [NETVÆRK]
> [Smart Service Indstilling] > [Lokale
Indstillinger]. Vælg [Manuelt] og tryk på
ENTER (b) i menuen [Lokale Indstillinger].
yy Afhængig af området, er [LG Smart World],
[Mine programmer], [4] og [3] muligvis
ikke tilgængelig.
,,BEMÆRK
yy For a kunnet installere en betalt applikation,
skal du være betalende medlem. Besøg
www.lgappstv.com for at få mere
information.
48 Betjening
Sådan logger du på
Søgning efter indhold online
Hvis du vil bruge [LG Smart World]-funktionen, skal
du logge ind på din konto.
Hvis du har besvær med at finde et særligt
indhold via online service, kan du bruge “all-inone” søgefunktionen, hvis du indtaster søgeord i
søgemenuen.
1.I [LG Smart World]- eller [Mine programmer]skærmbilledet, skal du trykke på den røde knap
(R).
2. Vælg [4]-ikonet i hovedmenuen vha. W/S/
A/D, og tryk på ENTER (b).
Hvis du ikke har en konto, skal du trykke på den
røde knap (R) for at lade dig registrere.
Søgemenuen vises på skærmen sammen med
et virtuelt tastatur.
3.Brug W/S/A/D for at vælge [OK], og tryk
på ENTER (b) for at logge ind på din konto.
Hvis du vælger [Log på autom.]afkrydsningsfeltet, er dit ID og din adgangskode
gemt og logger dig automatisk på, uden at du
behøver at indtaste dem.
,,BEMÆRK
4
1. Tryk på HOME ( ).
2. Udfyld [ID]- og [Adgangskode]-feltet ved hjælp
af det virtuelle tastatur.
Betjening
yy Hvis du ønsker at logge ind på en anden
konto, skal du trykke på den røde knap (R)
i [LG Smart World] eller [Mine programmer]
skærmbilledet og vælge [Skift bruger].
yy Du kan se oplysningerne på din konto og
applikationer ved at trykke på den røde
knap (R) i [LG Smart World] eller [Mine
programmer]-skærmbilledet og vælge
[Kontoindstillinger].
3.Brug W/S/A/D til at indtaste din søgning,
og tryk derefter på ENTER (b) for at bekræfte
dit valg på det virtuelle tastatur.
4. Når du har indtastet hele nøgleordet, vælger
du [OK] og trykker på ENTER (b) for at få vist
søgeresultatet.
5.Brug W/S/A/D for at vælge det ønskede,
og tryk på ENTER (b) for straks at komme til
det valgte.
,,BEMÆRK
yy Afhængig af området, er [LG Smart World],
[Mine programmer], [4] og [3] muligvis
ikke tilgængelig.
yy Med søgefunktionen kan du ikke søge efter
indhold via al online-service. Det fungerer
kun i særlige online-services.
Betjening 49
Brugen af Mine
programmer-menuen
Du kan flytte eller slette et installeret program i
[Mine programmer] menuen.
1. Tryk på HOME ( ).
2. Vælg [Mine programmer], og tryk på ENTER
(b).
Move an application
1. Vælg en applikation, og tryk på den grønne
knap (G) for at få vist indstillingerne.
3.Brug W/S/A/D for at vælge en position du
ønsker at flytte den til, og tryk ENTER (b).
Sletning af en applikation
1. Vælg en applikation, og tryk på den grønne
knap (G) for at få vist indstillingerne.
2.Brug W/S til at vælge [Slet], og tryk på ENTER
(b).
3.Brug A/D for at vælge [Ja], og tryk på ENTER
(b) for at bekræfte.
,,BEMÆRK
Afhængig af området, er [LG Smart World],
[Mine programmer], [4] og [3] muligvis ikke
tilgængelig.
4
Betjening
2.Brug W/S til at vælge [Flyt], og tryk på ENTER
(b).
50 Fejlfinding
Fejlfinding
Generelt
Symptom
Årsag & afhjælpning
Der tændes ikke for strømmen.
yy Sørg for, at strømledningen er sat ordentligt ind i stikkontakten.
Den forbundne USBlagerenhed genkendes ikke.
yy Prøv med et andet USB-kabel, da nogle USB-kabler muligvis ikke giver
nok strøm til normal USB brug.
yy Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en USB-HUB, genkendes
USB-enheden muligvis ikke.
yy En USB-enhed, der kræver ekstra programinstallation, når du har
tilsluttet den til en computer, understøttes ikke.
yy Denne enhed understøtter kun USB-flash drev og USB-ekstern HDD
med FAT32 eller NTFS format.
Kan ikke afspille musik-/foto-/
filmfiler.
yy Filerne er ikke blevet optaget i et format, som kan afspilles på
enheden.
yy Enheden understøtter ikke codec for filmfilen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
korrekt.
yy Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
yy Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.
5
yy Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.
Fejlfinding
yy Batteriet I fjernbetjeningen er fladt.
Enheden er tilsluttet, men
der kan hverken tændes eller
slukkes for strømmen.
Enheden kører ikke normalt.
Du kan genindstille enheden på følgende måde:
yy Tag strømkablet ud, vent i mindst fem sekunder og sæt så stikket i
igen.
Fejlfinding
51
Netværk
Symptom
Årsag & afhjælpning
Video-streaming serviceydelser
(så som YouTube osv.) stopper
ofte eller “buffer” under
afspilning.
yy Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til videostreaming. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder
(ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
Medieservere bliver ikke vist på
listen.
yy Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Sluk
for den firewall- eller antivirus-software, der kører på Deres PC eller
medieserver.
yy Afspilleren er ikke forbundet med lokalområdenetværket, som deres
medieserver er forbundet med.
Kan ikke forbinde afspilleren
med adgangspunktet eller den
trådløse LAN-router.
yy Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af
husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser.
Flyt afspilleren væk fra disse apparater.
Adgangspunktet vises ikke på
listen “Navn på adgangspunkt”.
yy Adgangspunktet eller den trådløse LAN-router udsender muligvis
ikke sit SSID (navn på adgangspunkt). Indstil adgangspunktet, så det
sender sit SSID igennem din computer.
yy Din netværk enhed såsom adgangspunkt kan muligvis ikke indstilles
med tilgængelige frekvensområder og kanaler som enheden
understøtter.
Prøv at indstille frekvensområdet og kanal på nettet enheden
indstilling.
5
Fejlfinding
52 Fejlfinding
Billede
Symptom
Årsag & afhjælpning
Der er intet billede.
yy Select the appropriate video input mode on the TV so the picture
from the unit appears on the TV screen.
yy Connect the video connection securely.
yy Check the [HDMI-farveindstilling] in the [Indstillinger] menu is set to
the appropriate item that conforms to your video connection.
yy Dit TV understøtter ikke denne opløsning, du har indstillet på
afspilleren. Ændre opløsningen til et understøttet af dit TV.
yy Afspillerens HDMI OUT jackstik er tilsluttet en DVI-enhed, der ikke
understøtter copyrightbeskyttelse.
Der opstår billedstøj.
yy Du afspiller en disk, der er optaget i et andet farvesystem end det i dit
TV.
yy Indstil den opløsning, som dit TV accepterer.
Lyd
5
Symptom
Årsag & afhjælpning
Der er ingen lyd, eller lyden er
forvrænget.
yy Enheden er i scannings-, slowmotion- eller pausestatus.
yy Lyden er lav.
Fejlfinding
yy Kontroller den trådløse højtalerforbindelse. (side 13)
Kundesupport
Du kan opdatere afspilleren med den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller
nye funktioner. Du kan hente den nyeste software til denne enhed (hvis opdateringer er lavet), kan du
besøge http://www.lg.com eller kontakt LG Electronics kundecenter.
Bemærkning om open source-software
For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge
http://opensource.lge.com. Alle nævnte licensbetingelser, garanti-og copyright er tilgængelige for download
med kildekoden.
Tillæg 53
Sådan kontrollerer
du TV’et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan kontrollere dit TV ved brug af knapperne
herunder.
Tryk på
Du kan
1 (TV POWER)
Tænde eller slukke for TV’et.
AV/INPUT
Skift TV’ets indgangskilde
mellem TV og andre
indgangskilder.
VOL +/–
Justere lydstyrken på TV’et.
PR/CH W/S
Scan op eller ned gennem
lagrede kanaler.
,,BEMÆRK
Du kan betjene dit TV med den medfølgende
fjernbetjening.
Hvis dit TV er nævnt i skemaet herunder, så skal du
indstille den relevante fabrikantkode.
1. Hold knappen 1 (TV POWER) nede samtidig
med at du indtaster fabrikantens kode til dit TV
ved brug af talknapperne (se tabellen herunder).
Fabrikant
Kodenummer
LG
1(standard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Giv slip på knappen 1 (TV POWER) for at
afslutte indstillingen.
Afhængigt af dit fjernsyn virker nogle eller ingen
af tasterne måske ikke på fjernsynet, selv efter
du har indtastet den korrekte fabrikantkode. Når
du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, vil
cifferkoden, du har indstillet, måske blive nulstillet til
standardindstilling. Indstil den passende cifferkode
igen.
6
Tillæg
Afhængig af den tilsluttede enhed kan du
muligvis ikke kontrollere TV’et ved brug af
nogle af knapperne.
Indstilling af fjernbetjening til
kontrol af TV
54 Tillæg
Opdatering af
netværkssoftware
Meddelelse om opdatering af
netværk
En gang imellem er der ydeevneforbedringer og/
eller yderligere funktioner eller serviceydelser
tilgængelige for enheder, der er forbundet til et
bredbåndshjemmenetværk. Hvis der er ny software
tilgængelig, og enheden er forbundet med et
bredbåndshjemmenetværk, informerer afspilleren
dig om opdateringen således:
Option 1:
Opdatering af software
Du kan opdatere afspilleren med den nyeste
software for at forbedre betjeningen af produkterne
og/eller nye funktioner. Du kan opdatere
softwaren, hvis du tilslutter enheden direkte til
softwareopdateringsserveren.
,,BEMÆRK
yy Før du opdaterer softwaren i din afspiller,
skal du fjerne USB-enhed fra afspilleren.
yy Før du opdaterer softwaren i din afspiller,
skal du slukke for afspilleren og så tænde for
den igen.
yy Under opdatering af softwaren, må du
ikke slukke for afspilleren eller afbryde
AC-strøm, eller trykke på en knap.
1. Opdateringsmenuen vises på skærmen, når du
tænder enheden.
yy Hvis du annullerer opdateringen, skal du
slukke for strømmen og så tænde for den
igen for at få en stabil ydeevne.
2. Tryk på A/D for at vælge den ønskede
valgmulighed og tryk så på ENTER (b).
yy Denne enhed kan ikke opdateres til en
tidligere softwareversion.
1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger
(side 17).
2. Vælg valgmuligheden [Software] i menuen
[Indstillinger] og tryk så på ENTER (b).
3. Vælg valgmuligheden [Opdatere] og tryk på
ENTER (b).
6
Tillæg
[OK]
Starter softwareopdateringen.
[Annuller]
Afslutter opdateringsmenuen
og viser startmenuen.
Valgmulighed 2:
Hvis softwareopdateringen er tilgængelig fra
opdateringsserveren, vises ikonet “Opdatere”
nederst i menuen Start. Tryk på den blå (B) knap for
at starte opdateringsproceduren.
Afspilleren søger efter den nyeste opdatering.
,,BEMÆRK
yy Hvis du trykker på ENTER (b) under
opdateringen, så afsluttes processen.
yy Hvis der ikke er en opdatering tilgængelig,
så vises meddelelsen “Der findes ingen
opdatering.”. Tryk på ENTER (b) for at gå
tilbage til menuen [Menuen Home].
Tillæg 55
4. Hvis der findes en nyere version, vises
meddelelsen “Der er fundet en ny opdatering.
Opdateringen tager nogle minutter. Ønsker du
at opdatere?” appears.
5. Vælg [OK] for at begynde opdateringen.
(Hvis du vælger [Annuller], afsluttes
opdateringen.)
6. Afspilleren begynder at downloade den
nyeste opdatering fra serveren. (Afhængig af
dit hjemmenetværks kapacitet kan det tage
adskillige minutter at downloade (hente)).
7. Når du skal opdatere software næste gang, skal
softwareopdateringsproceduren startes helt
forfra igen.
>>FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen under opdatering af
software.
8. Når opdateringen er afsluttet, vil enheden
automatisk blive slukket i nogle få sekunder.
9. Tænd igen for strømmen. Systemet fungerer nu
med den nye version.
,,BEMÆRK
Funktionen Opdatering af software fungerer
muligvis ikke korrekt alt afhængig af
internetsystemet. I dette tilfælde kan du få
den nyeste software fra den autoriserede LG
Electronics servicecenter derefter opdatere din
afspiller. Se “Kundeservice” på side 52.
6
Tillæg
56 Tillæg
Yderligere oplysninger
Fil krav
Film filer
Fil
Beliggenhed
USB
DLNA
Fil
Udvidelse
Lyd
Format
Codec Format
Undertekster
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM fri), “.vob”, “.3gp”,
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
“.wm”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6 (kun
standardafspilning),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4
AVC, MPEG2 PS,
MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM fri), “.mov”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6 (kun
standardafspilning),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4
AVC, MPEG2 PS,
MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Musik filer
6
Fil
Beliggenhed
Fil
Udvidelse
Sampling-frekvens
Bitrate
Bemærk
Tillæg
USB
“mp3”, “.wma”,
indenfor 32 - 48 kHz
“.wav”, “.m4a”
(WMA), indenfor 16 (DRM fri), “.flac”, 48 kHz (MP3)
“.ogg”, “.aiff”
indenfor 32 - 192 kbps
(WMA), indenfor 32 320 kbps (MP3)
Denne afspiller
understøtter
muligvis ikke visse
wav-filer.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
indenfor 32 - 48 kHz
“.wav”, “.m4a”
(WMA), indenfor 16 (DRM fri), “.flac”, 48 kHz (MP3)
“.ogg”
indenfor 32 - 192 kbps
(WMA), indenfor 32 320 kbps (MP3)
Denne afspiller
understøtter
muligvis ikke visse
wav-filer.
Fotofiler
Fil
Beliggenhed
USB,
DLNA
Fil
Udvidelse
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”,
“.mpo”, “.jps”
Anbefalet
Størrelse
Bemærk
Less than 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel Progressivt og databevarende
Less than 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel komprimerede fotobilledfiler
understøttes ikke.
Tillæg 57
,,BEMÆRK
yy Filnavnet er begrænset til 180 tegn.
yy Maks. filer/mapper: Mindre end 2000 (totalt
antal filer og mapper)
,,BEMÆRK
yy En “.avi”–fil bliver ikke understøttet, hvis det
er en “WMV 9”.
yy Afhængig af størrelse og antal filer kan det
tage adskillige minutter at læse indholdet af
medierne.
yy Denne afspiller understøtter UTF-8-filer
selv hvis filerne indeholder indhold af
undertekster i Unicode. Denne enhed kan
ikke støtte de rene Unicode undertekst-filer.
yy Fil-kompatibilitet kan variere afhængigt af
serveren.
yy Afhængigt af filtyper eller metoder til at
optage, kan det muligvis ikke afspilles.
yy Da kompatibiliteten på DLNA-serveren
er testet på et samlet DLNA servermiljø
(SmartShare PC software), kan filkrav og
afspilningsfunktioner variere afhængig af
medieserverne.
yy For at afspille en videofil, skal filmnavn og
undertitel i filnavnet være identiske.
yy Fil kravene på siden 56 er ikke altid
kompatible. Der findes muligvis restriktioner
af filfunktioner og medieserverens
egenskaber.
yy Afspilning af filer med videoundertekster
er kun tilgængelig ved brug af en DLNA
medieserver, som er oprettet med
SmartShare softwaren til PC, som følger
med denne enhed.
yy Når du afspiller en videofil med en filtype
som “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” eller “.m2t”,
understøtter din afspiller muligvis ikke
undertekstfiler.
yy En lydfils samlede spilletid angivet på
skærmen tager muligvis ikke højde for VBR
filer.
yy Kompatibiliteten for Video/ Audio-codec
kan variere afhængig af videofil.
yy Filerne fra et flytbart medie så som et USBdrev osv. på din medieserver kan muligvis
ikke deles korrekt.
yy Denne enhed understøtter ikke ID3 Tag
integrerede MP3-filer.
yy Den samlede spilletid for lyd-fil er angivet
på skærmen, kan ikke korrekt for VBR filer.
yy Denne afspiller understøtter H.264/MPEG4 AVC profil Main, High på Niveau 4.1. En fil
med et højere niveau understøttes muligvis
ikke.
yy Denne afspiller understøtter ikke filer,
der er optaget med GMC*1 eller Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
6
Tillæg
yy HD-film-filer som findes på cd eller USB
1,0 / 1,1 kan ikke afspilles korrekt. USB 2,0
anbefales til at afspille HD-videofiler.
58 Tillæg
Om DLNA
Denne afspiller er en DLNA Certified digital
medieafspiller, der kan vise og afspille film, fotos
og musikindhold fra din DLNA-kompatible, digitale
medieserver (PC og forbrugerelektronik).
Digital Living Network Alliance (DLNA) er en
tværindustriel organisation af forbrugerelektronik,
computing-industri og mobilenhedsvirksomheder.
Digital Living giver forbrugerne nem deling af
digitale medier gennem dit hjemmenetværk.
Med DLNA certificeringslogoet er det nemt at
finde produkter, der er i overensstemmelse med
DLNA Interoperability Guidelines (retningslinjer for
samkøring). Denne enhed er i overensstemmelse
med DLNA retningslinjer for interoperabilitet v1, 5.
Når en PC, der kører DLNA server software eller
andre DLNA kompatibel enhed er tilsluttet til
denne afspiller kan nogle indstilling ændringer af
software eller andre enheder være påkrævet. Se
brugervejledningen til softwaren eller enheden.
Visse systemkrav
Til højdefinitions videoafspilning:
yy Højdefinitions-visningsenhed med HDMI
indgangsjackstik.
6
yy Til noget indhold kræves der en HDMI
eller HDCP-kapacitets DVI-indgang på
din visningsenhed (som specificeret af
diskfabrikanten).
Tillæg
Tillæg 59
Lydudgangsspecifika-tioner
Jackstik/indstilling
Kilde
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Den sekundære og interaktive lyd er muligvis
ikke inkluderet i udgangs-bitstream, hvis
valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til
[Auto]. (Undtagen LPCM Codec: udsendes altid
med interaktiv og sekundær lyd.)
*2 Denne enhed vælger automatisk HDMI lyd i
henhold til dekodning af den tilsluttede HDMIenhed, selv om [Digital udgang] er indstillet til
[Auto].
*3 Hvis [Digital udgang] er indstillet til [DTS reencode], vil lydudgangen være begrænset til 48
kHz og 5.1-kanals.
yy Hvis lydformatet i den digitale udgang ikke
matcher din modtagers lydformat, så vil
modtageren afgive en høj, forvrænget lyd eller
slet ingen lyd.
yy Der kan kun opnås multikanals digital
surroundlyd via digital tilslutning, hvis
din modtager er udstyret med en digital
multikanalsdekoder.
yy Denne opsætning er ikke tilgængelig i
forbindelse med inputsignalet fra en ekstern
enhed.
6
Tillæg
60 Tillæg
Varemærker og
licenser
DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED®
er varemærker, servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
Begreberne HDMI og HDMI: Multimedieinterface
i højopløsning samt HDMI-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
som tilhører Dolby Laboratories.
6
Find oplysninger om DTS-patenter på http://
patents.dts.com. Fremstillet under licens af
DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og
DTS sammen med symbolet er registrerede
varemærker, og DTS 2.0 Channel er et varemærke
tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
Tillæg
DivX Certified® til at afspille DivX® videoer op til
HD 1080p, inklusive premium-indhold.
DivX®, DivX Certified® og forbundne logoer er
varemærker, der tilhører Rovi Corporation eller
dets datterselskaber og anvendes under licens.
Dækket af ét eller flere af følgende U.S. Patenter:
7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274
Logoet Wi-Fi CERTIFIED bruger et
certificeringsmærke fra Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup Mark er et varemærke
tilhørende Wi-Fi Alliance.
Bluetooth® trådløs teknologi er et system,
der tillader radiokontakt mellem elektroniske
anordninger.
Tilslutning af enkelte enheder under Bluetooth®
trådløs teknologi er omkostningsfrit. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi
kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev
foretaget via Bluetooth® trådløs teknologi.
Bluetooth® mærket og logoerne ejes af
Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne
mærker fra LG Electronics er under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører
deres respektive ejere.
Tillæg
61
Cinavias Meddelelse
Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at
begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse
kommercielt fremstillede film og videoer og deres
soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en
uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem,
og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.
Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan
findes på Cinavia Online Consumer Information
Center på http://www.cinavia.com. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om Cinavia via post, send
et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Dette produkt omfatter proprietær teknologi
under licens fra Verance Corporation, og det er
beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677
og andre amerikanske og verdensomfattende
patenter, som er udstedt eller under behandling,
såvel som ophavsret og beskyttelse af
forretningshemmelighed af visse aspekter ved en
sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som
tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2013
Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes
af Verance. Reverse engineering eller demontering
er forbudt.
6
Tillæg
62 Tillæg
Specifikationer
Generelt
Krav til AC- adapteren
Læs hovedmærkatet på enheden.
Strømforbrug
Læs hovedmærkatet på enheden.
Dimensioner (B x H x D)
1038 mm x 71 mm x 56 mm (med fod)
Nettovægt (ca.)
2,45 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Fugtighed ved drift
5 % til 90 %
Indgange/udgange
HDMI udgang (Video/lyd)
19 pin (Typ A, HDMI™ Connector) x 1
DIGITAL OPTISK IND (LYD)
3 V (p-p), Optisk jack-stik x 1
Forstærker
I alt
320 W
Front
40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Surround
40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer
160 W (3 Ω ved 70 Hz)
THD
10 %
Trådløs subwoofer
6
Strømkrav
Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Tillæg
Strømforbrug
Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Type
1 Vejs 1 Højttaler
Impedans
3Ω
Vurderet Indgangseffekt
160 W
Maks. indgangseffekt
320 W
Dimensioner (B x H x D)
170 mm x 360 mm x 316 mm
Nettovægt
5,55 kg
System
Signal system
Standard PAL/NTSC Farve TV system
LAN port
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne)
IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz band)
Bus-strømforsyning (USB)
5 V 0 500 mA
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Tillæg 63
Vedligeholdelse
Håndtering af enheden
Vigtige oplysninger om
Network Services
Rengøring af enheden
Alle oplysninger, data, dokumenter,
kommunikation, downloads, filer, tekst, billeder,
fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer,
værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer,
applets, widgets, programmer, produkter og andet
indhold (“Indholdet “) og alle tjenester og tilbud (“
Tjenester “) eller stilles til rådighed af eller gennem
en tredjemand (hver en” Service Provider “) er alene
ansvarlig for Service Provider, fra hvem det stammer
fra.
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren
med. Hvis overfladen er meget snavset, kan du
bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt
opvaskemiddel. Brug ikke stærke midler som
f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan
beskadige enhedens overflade.
Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og
tjenester leveres af Service Provider gennem LGE
Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående
varsel, herunder, men ikke begrænset til en
suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del
af indholdet eller Serviceydelser.
Når enheden sendes
Gem den originale forsendelseskasse og
indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for at
sende enheden, så pak den ind, som den oprindeligt
var indpakket fra fabrikken, for at opnå den bedste
beskyttelse.
For at holde de udvendige overflader
rene
yy Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray
nær enheden.
yy Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det
skade overfladen.
yy Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i
kontakt med enheden i længere tid.
Sådan vedligeholder du enheden
Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold
eller tjenester, som Service Provider eller eventuelle
ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant
indhold eller tjenester, og garanterer ikke garanti
udbuddet af eller adgangen til disse indhold eller
tjenester.
6
Tillæg
Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed.
Hvis den optiske pickup linse og diskdrevet er
snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten.
For yderligere oplysninger skal du kontakte det
nærmeste, autoriserede servicecenter.
Skulle du have nogen spørgsmål eller problem i
relation til indhold eller tjenester, kan du henvise
til Service Provider’s hjemmeside for de mest upto-date information. LGE er hverken ansvarlig eller
erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse
med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller
anmodning om forkyndelse i forbindelse med
indhold eller tjenester bør gøres direkte til de
respektive indholds-og tjenesteudbydere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement