LG DP571T Instruktionsbogen
DANSK
BRUGERVEJLEDNING
Bærbar DVD afspiller
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
MODEL
DP570T
DP571T
P/NO : MFL64940815
Sikkerhedsforanstaltninger
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD. MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD, SKAL MAN IKKE FJERNE
DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE
INDENI KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN.
SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
Lynnedslaget med pil inde i en ligesidet
trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding"
der kan være af en sådan størrelse inde i
produktets hus, at den kan udgøre en fare
for mennesker med hensyn til elektrisk
stød.
Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant
skal varsko brugeren om tilstedeværelsen
af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i de vejledninger, der
følger med udstyret.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN
IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN
ELLER FUGT.
ADVARSEL: Man skal ikke installere dette udstyr
på et begrænset område så som i en bogreol eller
lignende møbel.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold
til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i
kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig
betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at
produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe
eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol
eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
2
FORSIGTIG: Dette produkt
anvender et lasersystem. For
at sikre en korrekt brug af
dette produkt bedes du læse
denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Hvis
der kræves vedligeholdelse af enheden, skal man
kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af
betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af
andre procedurer end de, der er specificeret heri,
kan måske resultere i farlig strålingseksponering.
For at undgå direkte eksponering fra laserstråler
skal man ikke forsøge at åbne produktets hus.
Synlig laserstråling, hvis huset åbnes. SE IKKE IND
I STRÅLEN.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand
(dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner
fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.
FORSIGTIG
• Ventilationen skal kunne fungere uhindret, så
ventilationsåbningerne må ikke blokeres af
aviser, duge, gardiner eller andet.
• Tændte stearinlys eller andre åbne ildkilder må
ikke anbringes på afspilleren.
• Brugte batterier må ikke kasseres sammen med
normalt affald. I stedet skal de kasseres på en
miljømæssig forsvarlig måde.
• Det høje lydtryk fra hovedtelefoner kan give
høreskader.
• Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme,
såsom solskin, ild eller lignende.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må man ikke
fjerne batteriet, der er indbygget i produktet.
Hvis batteriet skal udskiftes, skal man tage
produktet med til det nærmeste autoriserede LG
Electronics serviceværksted eller forhandler og
bede om hjælp dér.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb;
Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne
brugermanual. Lad være med at overbelaste takterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller
beskadigede vægkontakter, forlængerledninger,
flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket
kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer
kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat,
og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller
slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge
apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende
udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme
det, klemme det i en dør og træde på det. Vær
særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og
der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk netstikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du
monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er
fri adgang til stikket.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret:
Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når
du fjerner det gamle batteri eller batteripakken.
Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine
gamle batterier eller batteripakker på de særlige
opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke
forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker
må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og
akkumulatorer.
Advarsel om udskifteligt lithiumbatteri
• Eksplosionsfare hvis batteriet ikke udskiftes
korrekt.
• Udskift kun med et batteri af samme type.
• Yderligere advarselsmærkning tæt ved batteriet,
hvis det skal udskiftes af brugere.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på et
produkt, så betyder det, at produktet
er underlagt det europæiske direktiv
2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter
bør bortskaffes på separat vis, og ikke
som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget
af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat
på korrekt vis, så hjælper du med til at
forhindre mulige negative konsekvenser
for miljøet og sundheden.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om
bortskaffelse af dit gamle apparat, så
bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik,
hvor du købte produktet.
LG erklærer herved, at dette/disse
produkt(er) opfylder vigtige krav og
andre relevante bestemmelser i direktiv
2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.
Repræsenteret i Europa af:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands
(Tel : +31–(0)36–547–8888)
Fremstillet under licens af Dolby Laboratories.
Dolby og symbolet
dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.
"DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
DivX er et registreret varemærke tilhørende
DivX, Inc. og anvendes under licens.
Indledning
Om
Symbolvisningen
“
” vises muligvis på din TV-skærm under
betjening og indikerer, at den beskrevne funktion i
denne brugervejledning ikke er tilgængelig på den
disk.
Regionskoder
På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en
regionskode. Denne enhed kan kun afspille DVDdiske, der har samme mærke som bag på enheden
eller “ALL” (alle).
• På de fleste DVD-diske er der en globus med
ét eller flere tal på, der tydeligt kan ses på
omslaget. Dette tal skal matche med regionskoden på din enhed, ellers kan disken ikke
afspilles.
• Hvis du forsøger at afspille en DVD med en
anden regionskode end afspillerens, vises
beskeden “Kontrollér regionskode” på skærmen.
Ophavsrettigheder
Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, vise,
kringkaste via kabel, spille av offentlig eller leie
opphavrettslig beskyttet materiale uten tillatelse.
Dette produktet er utstyrt med kopieringsbeskyttelsessystem utviklet av Macrovision. Enkelte
plater er innspilt med beskyttelsessignaler. Ved
innspilling og avspilling av bildene på disse
platene, vil bildene være forvrengt. Dette produktet inneholder opphavsrettsbeskyttende teknologi
som er beskyttet av amerikanske patentrettighter
og andre opphavsrettigheter. Bruk av denne
opphavsrettsbeskyttende teknologien må autoriseres av Macrovision, og er utelukkende beregnet
for hjemmevisning og annen begrenset visning
med mindre annet er autorisert av Macrovision.
Dekompilering eller demontering er forbudt.
Anvendte symboler i denne brugervejledning
Afsnit med en overskrift, der har et af nedenstående symboler, er kun relevante for diske eller
filer med det pågældende symbol.
ALL
Alle diske og filer
DVD
DVD-video, DVD±R/RW i videostatus eller slutbehandlet VR-status
DivX
DivX filer
ACD
Lyd-CD'ere
MP3
MP3 filer
WMA
WMA filer
3
Indhold
Sikkerhedsforanstaltninger .......................................................................2
Indledning .................................................................................................3
Indhold ......................................................................................................4
Typer af afspillelige diske .........................................................................4
Hovedenhed .............................................................................................5
Fjernbetjening ...........................................................................................6
Strømtilslutning .........................................................................................7
Sådan monterer du batteripakken ............................................................8
Genopladeligt batteri ................................................................................8
Sådan åbner du LCD panelet...................................................................8
Tilslutning af afspilleren ...................................................................... 9-10
Valg af funktionsstatus ...........................................................................10
Sådan får du vist oplysninger om disken ............................................... 11
Når du justerer indstillingerne ...........................................................11-12
Sådan afspiller du en disk ................................................................ 13-14
Sådan afspiller du en DivX filmfil ...........................................................15
Sådan lytter du til musikdiske eller -filer.................................................15
Sådan får du vist fotofiler .......................................................................16
Sådan bruger du et USB flashdrev ........................................................16
Optagelse direkte på USB......................................................................17
Juster DVB-T eller DAB indstillingerne ............................................ 17-19
Sprogkoder .............................................................................................20
Områdekoder..........................................................................................20
Fejlfinding ...............................................................................................21
Specifikationer ........................................................................................21
Se video i bilen med monteringsbeslag til nakkestøtten ........................22
Montering af beslag så rystelser af LCD-panelet undgås ......................23
4
Typer af afspillelige diske
DVD-VIDEO (8 cm/12 cm disk)
Diske, så som film, der kan købes eller lejes.
DVD±R (8 cm/12 cm disk)
- Kun videostatus og slutbehandlet
- Understøtter også dobbeltlags diske
- DVD±R diske med film, musik eller fotofiler.
DVD-RW (8 cm/12 cm disk)
- Kun VR-status, video-status og slutbehandlede
- DVD-RW diske med film, musik eller fotofiler.
DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
- Kun video-status
- DVD+RW diske med film, musik eller fotofiler.
Lyd-CD (8 cm/12 cm disk)
CD-R/RW (8 cm/12 cm disk)
CD-R/RW diske med lydtitler, film, musik eller fotofiler.
c Afspilningsknapper
• N / X (Play/Pause): Starter afspilning. Midlertidig pause i afspilning,
tryk igen for at gå ud af pause-mode.
• x (Stop): Stopper afspilning.
• . (spring over): Søger tilbage* eller starter i begyndelsen af det
nuværende kapitel eller nummer eller går tilbage til det foregående kapitel
eller nummer.
• > (spring over): Søger fremad* eller Fortsæt til næste kapitel eller
nummer.
* Tryk på og hold knappen i ca. to sekunder.
Hovedenhed
/LIST
d Batteriopladning og strømindikator
• Indikatoren lyser rødt under opladningen og skifter til grønt, når
opladningen er afsluttet. (Se side 8 for yderligere oplysninger)
• Indikatoren skifter til grønt og lyser et par sekunder, når enheden er
tændt.
DVB-T
a LCD-skærm
b Menustyringsknapper
• ENTER: Bekræfter menuvalg.
• b B vV (venstre/højre/op/ned): Vælger et punkt i menuen.
e Funktionsknapper
• SETUP: Tryk her for at få adgang til eller gå ud af menuen Indstillinger.
• DISPLAY: Tryk her for at få adgang til på-skærmen visning.
• TITLE/LIST: Tryk her for at få adgang til menuen Titel.
Viser kanallisten.
• MODE: Ændrer betjeningsstatus (DVB-T, DAB eller Disk)
• COLOR/BRIGHT: Tryk her for at få vist menuen Lysstyrke eller Farve til
LCD-skærm (visning).
* Farven eller lysstyrken på LCD-displayet justeres ved gentagne gange
at trykke på knappen COLOR/BRIGHT på hovedenheden for at få vist
lysstyrke- eller farvemenuen, og brug så b B for at justere værdien. Tryk
på ENTER for at bekræfte justeringen.
f Sensor til fjernbetjening: Peg herpå med fjernbetjeningen. Hvis man vil
betjene enheden ved brug af fjernbetjeningen, skal man ikke lukke LCDpanelet ned.
g Disklåg
h CD OPEN .: Åbner disklåget.
i Højttalere
j DVB-T: Tilslut den eksterne antenne eller RF-kabel hubben.
k USB Port: Tilslut et USB flash-drev.
l 1/I (Power): Tryk her for at tænde (ON) eller slukke (OFF) for enheden.
m w VOL (Lydstyrke): Her kan du indstille lydstyrken i den indbyggede
højttaler og i hovedtelefonerne.
n i (Hovedtelefoner): Tilslutning af hovedtelefoner.
o AV OUT: Tilslut til et TV med video- og lydindgang.
p DC 12V IN: Tilslut vekselstrømsadapteren eller køretøjets adapter.
5
Fjernbetjening
SCAN (m/M): Søger tilbage/fremad.
l
jo
mh}
joUGspz{
R
R
T
mh}
b
kpzwsh€
T
l
c
zlhyjo
{l{
ylwlh{
hGGGGGi
puklVvvt
tp
wyvnU
yhukvt
l
l
l
l
l
l
a
l
d
l
l
b
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
c
l
l
l
l
l
l
MIX ( ): Viser teletekstsiderne indblændet i TVbilledet.
PROG.: Går i programredigerings-modus.
RANDOM: Spiller sporene i tilfældig rækkefølge.
VIRTUAL SURROUND: Tryk gentagne gange for
at anvende de forskellige lydeffekter. (Se side 14)
Sæt batteriet i fjernbetjeningen
l
Pres batteriholderclipsen sammen og træk så i
tappen for at tage batteriholderen ud. Isæt batteriet
med + vendende i samme retning som + på
batteriholderen. Placer igen batteriholderen med
batteri i fjernbetjeningen, og kontrollér, at det er
helt isat.
• Udskift fjernbetjeningens batteri med 3 V mikro
litiumceller så som CR. 2025 eller ligne znde.
• Bortskaf batteriet på sikker vis i henhold til de
lokale love. Må ikke brændes.
MODE: Skifter betjeningsstatus.
CLEAR: Fjerner et spornummer fra Programlisten.
l
l
l
POWER (1): Tænder (ON) eller slukker for (OFF)
enheden.
AUDIO ( ): Vælger et lydsprog eller en lydkanal.
SUBTITLE ( ): Vælger et undertekstsprog.
ANGLE ( ): Vælger en DVD-kameravinkel, hvis
tilgængelig.
SKIP (. / >): Gå til næste eller tidligere
kapitel/nummer.
6
l
PAUSE/STEP (X): Midlertidig pause i afspilning/
tryk gentagne gange for ramme-for-ramme
afspilning.
PLAY (N): Starter afspilning.
STOP (x): Stopper afspilning.
Talknapper: Vælger nummererede valgmuligheder
i en menu.
l
l
l
RETURN (O): Tryk herpå for at gå tilbage i
menuen eller gå ud af menuen.
DISPLAY: Giver adgang til på-skærmen visning.
jslhy
thyrly
l
SETUP: Giver adgang til eller går ud af menuen
Indstillinger.
MENU: Giver adgang til menuen DVD
CH (+/-): Scanne op eller ned igennem huskede
kanaler.
CH. LIST: Viser kanallisten.
vV b B: Navigerer rundt i menuerne.
FAV (+/-): Tuner ind på dine favoritkanaler.
ENTER ( ): Bekræfter menuvalg.
a
zl{|w
l
l
l
l
l
l
l
d
l
l
l
l
l
l
l
TITLE: Viser diskens titelmenu.
MARKER: Markerer ethvert punkt under
afspilningen.
SEARCH: Viser [Søg markør]-menuen.
TEXT ( ): Skifter mellem teletekst-modus og
normal TV-visning.
REPEAT: Gentager et kapitel, spor, en titel eller alle.
A-B: Gentager et afsnit.
INDEX/ZOOM ( ): Går til Indholdsskærmen
eller til side 100 i Teletekst-modus. Forstørrer
videobilledet i diskstatus.
Advarsel: Batteriet, der er anvendt i dette
udstyr, kan udgøre brand- eller kemisk
brandfare, hvis det anvendes forkert. Må ikke
genoplades, skilles ad, brændes eller udsættes
for varme over 100 °C (212 °F).
Udskift kun batteriet med Matsushita Elec. Ind.
Co., Ltd. (Panasonic), best.nr. CR. 2025. Brug
af et andet batteri kan udgøre en brand- eller
eksplosionsfare. Sørg for bortskaffelse af brugte
batterier. Hold batterier væk fra børn. Skil ikke
batteriet ad, og brænd det ikke.
Tilslut biladapteren
Strømtilslutning
Sådan tilslutter du vekselstrømsadapteren
Tilslut vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden, til en stikkontakt.
Sæt det
cigarettænderstikket.
Sæt det i en stikkontakt.
Sæt det i “DC 12 V IN”-jack-stikket.
Udløserknap til
ledning
Denne afspiller og tilhørende biladapter er beregnet til brug i biler med 8,5 - 16
volts elektriske systemer med negativ jordforbindelse. Dette er standard i de
fleste biler. Hvis din bil har et andet elektrisk system, kan jævnstrømssystemet
ikke anvendes.
Biladapter
• Denne biladapter fungerer med DC 8,5 - 15 V jævnstrøm.
• Kontakt en forhandler af elektriske dele for at få hjælp til valg af en egnet
biladapter.
• Fremstillet af GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN)
CO., LTD.
Forsigtig
• For at undgå elektrisk stød og eventuel skade på afspilleren eller bilen, skal
biladapteren altid tages ud af cigarettænderstikket, før stikket fjernes fra
afspilleren.
• Af sikkerhedshensyn er der installeret en sikring på 3 ampere, 250 V i
biladapteren.
• Fjern biladapteren fra cigarettænderstikket, når bilens motor startes.
• Brug ikke afspilleren, når bilbatteriet er afladet. Strømudsving fra bilens
dynamo kan få jævnstrømssikringen til at springe.
• Hvis bilens forsyningsspænding falder under ca.10 V, vil afspilleren muligvis
ikke fungere korrekt.
• Undgå at efterlade afspilleren på steder, hvor temperaturen overstiger 40 °C
(104 °F), da afspilningsenheden kan tage skade.
* Det aktuelle anlæg kan afvige fra tegningen.
Eksempler omfatter:
- I en bil med lukkede vinduer i direkte sollys.
- Tæt på et varmeapparat.
Vekselstrømsadapter
• Denne vekselstrømsadapter fungerer med 100 - 240 V - 1.0 A 50 / 60 Hz.
• Kontakt en forhandler af elektriske dele for at få hjælp til valg af en egnet
vekselstrømsadapter eller ledningssæt til vekselstrøm.
• Fremstillet af NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.
7
Sådan monterer du batteripakken
Følgende illustration viser hvordan du monterer eller afmonterer batteripakken.
Du kan montere eller afmontere batteripakken således.
Monter / Afmonter
• Opladning af batteri:
- ca. 2 timer (kun DP570T)
- ca. 2 timer og 30 minutter (kun DP571T)
• Batteriets levetid kan variere afhængig af batteristatus, driftsstatus og
omgivende forhold.
• Batteriindikatoren lyser rød, mens enheden lades op. Når enheden er fuldt
opladet, skifter indikatoren til grøn.
• Når der er mindre end et par sekunders batteristrøm tilbage, vises
“ Kontroller batteri” på skærmen.
Sådan åbner du LCD panelet
Når du skal åbne LCD-panelet, skal du placere enheden på en stabil overflade
og gøre som følger:
Genopladeligt batteri
• Afspillerens indvendige, genopladelige batteri giver dig mulighed for at bruge
afspilleren uden ledning.
• Det indvendige, genopladelige batteri vil kun blive opladet, når afspilleren er
slukket, og vekselstrømsadapteren er tilsluttet lysnettet.
• Batteriets levetid:
- ca. 2 timer og 30 minutter (kun DP570T)
- ca. 4 timer (kun DP571T)
• Maks. afspilningstid:
- ca. 3 timer (kun DP570T)
- ca. 5 timer (kun DP571T)
8
Træk LCD-panelet op i lodret position og træk det hen imod dig.
Placer det nu i den ønskede vinkel på låget til disken.
• Når afspilleren ikke benyttes, skal LCD-skærmen drejes tilbage til den oprindelige stilling.
• LCD-skærmen må ikke efterlades i den opretstående stilling, da pludselige
stød kan beskadige den.
Tilslutning af afspilleren
Lyd- og videoforbindelser til TV'et
Antennetilslutning
Tilslut AV OUT-jackstikket på enheden til de tilsvarende indgangsjackstik på
TV'et, som vist herunder.
Tilslut TV-antennen til enhedens DVB-T jackstik, når du har valgt enten A eller
B som vist herunder:
A: Tilslut et indendørs antennekabel via den medfølgende RF-kabel hub.
B: Tilslut det medfølgende eksterne antennekabel.
Antenne
Antenne
Kabel-TV
vægjackstik
Lyd-/videokabel
(medfølger ikke)
Flad ledning
(300 Ohm)
300 / 75 Ohm
adapter
(medfølger ikke)
TIL
TIL
Lyd-/video-adapter
Eksternt antennekabel
Sæt det i “AV OUT"-jackstikket.
RF-kabel hub
DVB-T
9
Generelt om digitale udsendelser
Billede og lyd
Digitalt TV er en transmissionsteknologi, der erstatter den traditionelle analoge
teknik.
Dette betyder, at adskillige TV-kanaler, radiokanaler og anden digital service kan
transmitteres på samme plads, som blot en enkelt kanal fyldte tidligere.
Som forbruger får du adgang til mange flere kanaler og mere service end
tidligere samtidig med, at de modtages med perfekt billed- og lydkvalitet.
Dækning
Før du køber produktet, skal du undersøge, om der er digital transmissionsdækning i dit område.
Antenne-/signalkilde
Afhængig af modtageforholdene skal din enhed muligvis tilsluttes til en simpel
indendørsantenne eller med et eksisterende udendørs antennesystem. Hvis du
bor i lejlighed, skal du sikre dig, at der leveres digitale signaler fra en jordsender
til dit vægantennestik. Hvis du har dit eget antennesystem, skal du sikre dig,
at det er udstyret med antenner, filter og/eller forstærker, der kan klare de
frekvenser, som de digitale kanaler transmitteres på.
Kabel-TV
Du gøres opmærksom på, at denne enhed ikke er designet til at modtage
almindelige digitale kabel-TV signaler (QAM signal). Til trods herfor har
operatører af mindre kabelnetværker måske valgt at udsende digitale signaler
fra jordsender (COFDM-signal) igennem netværket. I så tilfælde kan du godt
bruge denne enhed.
Spørg udlejer, hvis du ikke er sikker på, hvilken type TV-signal, der leveres til dit
vægantennestik.
10
Valg af funktionsstatus
Du skal vælge én af betjeningsstatusserne, før du betjener enheden.
Tryk gentagne gange på MODE for at skifte status mellem DVB-T, DAB eller
Disc.
• Disc: Du bør vælge diskstatus, før du bruger afspilningsfunktionerne eller
indstillingen diskindstilling.
• DVB-T: Du bør vælge DVB-T-status, før du ser en TV-kanal eller bruger indstillingen TV-indstilling.
• DAB: Du bør vælge DAB-status, før du lytter til radioen eller bruger indstillingen radio-indstilling.
Sådan får du vist oplysninger om disken
Når du justerer indstillingerne
FJERNBETJENING
FJERNBETJENING
1
Tryk på DISPLAY under afspilning:
DISPLAY
1
Viser menuen Indstillinger:
SETUP
2
Vælg et emne:
vV
2
Juster menuindstillingerne for Skærm:
b B / ENTER
Vælg den ønskede valgmulighed i
første niveau:
vV
3
4
Gå ud af funktionen:
DISPLAY
3
Gå til andet niveau:
B
4
Vælg den ønskede valgmulighed i
andet niveau:
vV
5
Gå til tredje niveau:
B
6
Ændr indstilling:
v V / ENTER
Få vist oplysninger om disken - også på
denne måde
Du kan vælge et emne ved at trykke på vV og ændre eller vælge indstillingen
ved at trykke på b B eller bruge talknapperne (0-9).
Aktuel titel antal/total antal titler
Når du justerer indstillingerne - kan du også
gøre sådan her
Aktuelt kapitel antal/total antal kapitler
Når du tænder for enheden første gang (valgfritt)
Udløbet afspilningstid
Valgt total tid af aktuel titel/fil
Valgt lydsprog eller kanal
Når du tænder for enheden første gang, vises menuen for sprogvalg. Du skal
vælge det sprog, du vil anvende i enheden. Brug vV b B til at vælge sprog
med og tryk så på ENTER, hvorefter bekræftelsesmenuen vises. Brug b B til at
vælge [Enter] med og tryk så på ENTER.
Valgt undertekst
Juster indstillinger for sprog
Valgt vinkel/total antal vinkler
Lyd/undertekst/menu på disk – Vælg et sprog til lyd/undertekst/menu på
disken.
Menusprog – Vælg et sprog til menuen Indstillinger og på-skærmen visning.
[Original]: Refererer til det originale sprog som disken blev optaget på.
[Andet]: For at vælge et andet sprog skal du trykke på talknapperne
og så på ENTER for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i
henhold til sprogkodelisten. (se side 20) Hvis du laver en fejl, når du
indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette tallene og rette
indtastningen.
[Sluk] (til disk-undertekst): Slå undertekst fra.
11
Juster indstillinger for visning
Juster de øvrige indstillinger
TV billedforhold – Vælg hvilket skærmbilledforhold, du vil bruge, baseret på
formen på din TV-skærm.
[4:3]: Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet.
[16:9]: Vælges, når et 16:9 wide TV er tilsluttet.
Visnings-modus – Hvis du har valgt 4:3, skal du definere, hvordan du vil have
vist widescreen programmer og film på TV-skærmen.
[Letterbox]: Viser et billede i bred format med sorte streger foroven og
forneden på skærmen.
[Panscan]: Dette udfylder hele 4:3 skærmen og beskærer om nødvendigt
billedet.
REC Bitrate – Du kan vælge bithastighed for USB direkte optagelse. Højere
bithastighed giver en bedre lydkvalitet, men bruger mere plads på USB Flash
Drive. For USB direkte optagelse, se side 17.
Juster indstillinger for lyd
DRC (dynamisk områdekontrol) – Gør lyden klar, når der er skruet ned for
lydstyrken (kun Dolby Digital). Indstil til [On] til denne effekt.
Vokal – Indstilles kun til On, når du afspiller en multikanals karaoke-DVD.
Juster låseindstillingerne
Du skal indstille valgmuligheden [Områdekode], før du kan bruge
låsevalgmulighederne. Vælg valgmuligheden [Områdekode] og tryk så på B.
Indtast en 4-cifret adgangskode og tryk så på ENTER. Indtast den igen og tryk
så på ENTER for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl, når du indtaster
nummeret, skal du trykke på CLEAR for at rette den.
Hvis du glemmer din adgangskode, kan du nulstille den. Først skal du fjerne
disken i enheden. Vælg Lås-ikonet i menuen Indstillinger. Indtast det 6-cifrede
nummer "210499" hvorefter adgangskoden nulstilles.
Rating – Vælg et ratingniveau. Jo lavere niveau desto hårdere rating. Vælg
[Lås op] for at deaktivere rating.
Adgangskode – Indstiller eller ændrer adgangskoden til låseindstillingerne.
[Ny]: Indtast en ny 4-cifret adgangskode ved brug af talknapperne og tryk så
på ENTER. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte den.
[Ændre]: Indtast den nye adgangskode to gange efter at du har indtastet den
aktuelle adgangskode.
Områdekode – Vælg en kode for et geografisk område som ratingniveau
for afspilningen. Dette fastsætter områdestandarderne, der skal bruges ved
bedømmelsen af DVD'ere, der er kontrolleret med forældrelås. (Se side 20)
12
DivX VOD
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX,Inc.
Dette er en officiel DivX Certified enhed, der afspiller DivX video. Gå ind
på www.divx.com og få flere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan
konvertere dine filer til DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal registreres,
for at du kan afspille DivX Video-on-Demand (VOD) indhold. For at generere
registreringskoden skal du lokalisere afsnittet DivX VOD i enhedens
indstillingsmenu. Gå ind på vod.divx.com med denne kode for at afslutte
registreringsprocessen og læse mere om DivX VOD.
[Register]: Viser afspillerens registreringskode.
[Deregister]: Deaktiverer afspilleren og viser deaktiveringskoden.
Springe over til næste/forrige kapitel/spor/fil ALL
Sådan afspiller du en disk
FJERNBETJENING
1
Isæt en disk:
-
2
Start afspilningen:
N PLAY
3
Stop afspilningen:
x STOP
Tryk på SKIP (>) for at gå til næste kapitel/spor/fil.
Tryk på SKIP (.) for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil.
Tryk kortvarigt to gange på SKIP (.) for at gå tilbage til forrige kapitel/spor/fil
Pause i afspilning
ALL
Tryk på PAUSE/STEP (X) for at holde pause i afspilningen. Tryk på PLAY (N)
for at genoptage afspilningen.
Ramme-for-ramme afspilning
Når du afspiller en disk - kan du også gøre
sådan her
Stopper afspilningen
Tryk på STOP (x) for at stoppe afspilningen. Afspilleren registrerer
stoppunktet afhængig af disken. “ Xx ” vises kortvarigt på skærmen. Tryk
på PLAY (N) for at genoptage afspilningen (fra scenepunktet). Hvis du igen
trykker på STOP (x) eller tager disken ud (vises “ x ” på skærmen), nulstiller
enheden det stoppede punkt. (Xx =Genoptage stop, x =Fuldstændigt stop)
Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis, hvis du trykker på en knap
(fx POWER, OPEN osv.).
Sådan afspiller du en DVD med en menu DVD
DVD
DivX
Tryk gentagne gange på PAUSE/STEP (X) for at afspille ramme-for-ramme
afspilning.
Afspil igen og igen
ALL
Tryk gentagne gange på REPEAT for at vælge et emne, der skal gentages.
Den aktuelle titel, kapitel eller spor vil blive afspillet igen og igen. Hvis du vil gå
tilbage til normal afspilning, skal du trykke flere gange på REPEAT for at vælge
[Off].
Hurtig afspilning fremad eller tilbage
DVD
DivX
ACD
WMA
MP3
Tryk på og hold SCAN (m eller M) for hurtig frem- eller tilbagespoling. Du
kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved gentagne gange at trykke
på og holde SCAN (m eller M). Tryk på PLAY ( N) for igen at afspille ved
normal hastighed.
De fleste DVD'ere indeholder nu menuer, der indlæses, før filmen afspilles. Du
kan navigere rundt i disse menuer ved brug af vV b B eller talknappen for at
fremhæve en valgmulighed. Tryk på ENTER for at vælge.
- DVD, DivX: mmb P mm P mb P m / M p MB p MM p MMB
- ACD, WMA, MP3: mx8 P mx4 P mx2 / Mx2 p Mx4 p Mx8
Sådan afspiller du en DVD VR disk
Tryk på A-B i starten af det afsnit, du vil gentage, og igen i slutningen af
afsnittet. Det valgte afsnit vil blive gentaget konstant. Hvis du vil gå tilbage til
normal afspilning, skal du trykke på A-B og vælge [Off].
Denne enhed kan afspille DVD-RW diske, der er optaget ved brug af
formatet Video Recording (VR). Når du isætter en DVD VR disk, vises menuen
på skærmen. Vælg titel med vV og tryk så på PLAY (N). For at få vist
DVD-VR menuen skal du trykke på MENU eller TITLE.
Nogle DVD-VR diske er fremstillet med CPRM data af DVD RECORDER.
Afspilleren understøtter ikke disse disktyper.
.
Sådan gentager du et specielt afsnit (A-B)
Sådan vælger du et undertekstsprog
Tryk gentagne gange på SUBTITLE (
ønskede undertekstsprog.
Visning fra anden vinkel
DVD
DVD
DivX
ACD
DivX
) under afspilning for at vælge det
DVD
Hvis indikatoren for vinkel vises på skærmen et øjeblik, kan du vælge en anden
kameravinkel ved at trykke gentagne gange på ANGLE ( ).
13
Lytte til anden lyd
DVD
DivX
Hukommelse for sidste scene DVD
Tryk gentagne gange på AUDIO ( ) under afspilning for at skifte mellem de
tilgængelige lydsprog, kanaler eller kodningsmetoder.
Sådan får du vist titelmenuen
DVD
Tryk på TITLE for at få vist diskens titelmenu, hvis den er tilgængelig.
Sådan får du vist DVD-menuen
Tryk på MENU for at få vist diskens menu, hvis den er tilgængelig.
DVD
DivX (kun fremad)
Når afspilningen er på pause, skal du trykke på SCAN (M) for at sænke forlæns afspilning. Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved gentagne gange at trykke på og holde SCAN (M
M). Tryk på PLAY ( N) for igen at
afspille ved normal hastighed.
Nedsæt afspilningshastigheden
DVD
DivX
DVD
DivX
Søg efter startpunktet på den indtastede tidskode. Tryk på DISPLAY og vælg så
ikonet Ur. Indtast et tidspunkt og tryk på ENTER. Fx skal du indtaste "11020" og
trykke på ENTER for at finde en scene ved 1 time, 10 min. og 20. sekunder. Hvis
du indtaster det forkerte nummer, skal du trykke på CLEAR og indtaste det igen.
Afspilning i tilfældig rækkefølge
ACD
WMA
MP3
Under afspilning eller ved stop, kan du trykke på RANDOM for afspilning i
tilfældig rækkefølge. Tryk på RANDOM igen for at vende tilbage til normal
afspilning.
Sådan markerer du en favoritscene
DVD
DivX
På disken kan du markere et punkt, som du kan gå tilbage til. Du trykker blot
på MARKER (Markør) ved det ønskede punkt. Markør-ikonet vises kortvarigt på
skærmen. Gentag for at stille op til 9 markører.
Du kan tilbagekalde eller slette punkterne. Tryk på SEARCH, hvorefter menuen
[Søg efter mærke] vises. Brug b eller B for at vælge en ønsket markering på
menuen, og tryk så på ENTER for at tilbagekalde den eller på CLEAR for at
slette den.
14
Virtual Surround
Du kan nyde surround sound ved bare at vælge et af de forprogrammerede lydfelter alt efter det program, du vil lytte til. Hver gang du trykker på
VIRTUAL SURROUND, skifter tilstanden som følger.
(Normal t Concert t Hall t Arena)
Blandet disk eller USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA og JPEG
Tryk på ZOOM gentagne gange for at vælge zoom-modus under afspilning eller
i pause-modus. Du kan bevæge dig henover det zoomede billede ved brug af
knapperne vVb B. Tryk på CLEAR for at afslutte.
(100 % p 200 % p 300 % p 400 % p 100 %)
Sådan starter du en afspilning på et valgt tidspunkt
Pauseskærm
Pauseskærmen fremkommer, hvis du lader enheden stå i stop-modus i ca. fem
minutter. Hvis pauseskærmen har været vist i fem minutter, slukker der
automatisk for enheden.
DVD
Sådan får du vist et forstørret videobillede
ACD
Denne enhed husker den sidste scene fra den sidste disk, som du har set. Den
sidste scene forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken fra afspilleren
eller slukker for enheden. Hvis du indlæser en disk med en scene i
hukommelsen, vil scenen automatisk blive genfremkaldt.
Når du afspiller en disk eller et USB Flash Drive, der indeholder både DivX,
MP3/WMA og JPEG filer, kan du ved at trykke på TITLE vælge den filmmenu,
du vil afspille.
Sådan lytter du til musikdiske eller -filer
Sådan afspiller du en DivX filmfil
FJERNBETJENING
FJERNBETJENING
1
Isæt en disk:
-
1
Isæt en disk:
-
2
Vælg en film i menuen:
v V, MENU
2
Vælg et musikstykke i menuen:
v V, MENU
To go directly to track/file and play, enter
the track/file number using the numbered
buttons (0-9).
To go directly to file and play, enter the file
number using the numbered buttons (0-9).
3
4
Start afspilningen:
Stop afspilningen:
N PLAY
3
Start afspilningen:
N PLAY
x STOP
4
Stop afspilningen:
x STOP
Når du afspiller en DivX filmfil - kan du også
gøre sådan her
Sådan ændrer du tegnsæt og får vist DivX® underteksten korrekt
Tryk på SUBTITLE og hold den nedtrykket i 3 sekunder under afspilning.
Sprogkoden vises. Tryk på b B for at vælge en anden sprogkode, indtil
underteksten vises korrekt, og tryk så på ENTER.
DivX filkrav
DivX filkompatibilitet med denne afspiller er begrænset som følger:
• Tilgængelig opløsningsstørrelse: 720 x 576 (B x H) pixel.
• Filnavnet på DivX og undertekster er begrænset til 20 tegn.
• DivX filtypenavne: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Afspillelig DivX undertekst: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Afspilleligt Codec-format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
• Det er kun afspilningsfunktionen, der understøttes med DivX 6.0 på enheden.
• Afspilleligt lydformat: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Samplingfrekvens: indenfor 8 til 48 kHz (MP3), indenfor 32 til 48 kHz (WMA)
• Bitrate: indenfor 8 til 320 kbps (MP3), indenfor 32 til 192 kbps (WMA),
mindre end 4 Mbps (DivX fil)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
• Denne afspiller understøtter ikke filer, der er optaget med GMC*1 eller Qpel*2.
Det er de samme videokodningsteknikker i MPEG4 standard, som DivX har.
*1 GMC - Global Motion Compensation
*2 Qpel - Quarter pixel
Når du lytter til musikdiske eller -filer - kan du
også gøre sådan her
Sådan skaber du dit eget program
Du kan afspille indholdet på en disk i en ønsket rækkefølge ved at arrangere
rækkefølgen af musikstykkerne på disken. Hvis du vil tilføje musikstykke(r) til en
programliste, skal du trykke på PROG. for at gå ind i programredigeringsmodus
( E mærket vises i menuen). Vælg et ønsket musikstykke på [Liste] og tryk
så på ENTER for at tilføje musikken til programlisten. Vælg et musikstykke på
programlisten og tryk på ENTER for at starte den programmerede afspilning.
For at slette et musikstykke fra programlisten skal du vælge det musikstykke, du
vil slette og så trykke på CLEAR i programredigeringsmodus. For at slette alle
musikstykker fra programlisten skal du vælge [Slet alle] og så trykke på ENTER
i programredigeringsmodus. Programmet slettes, når disken fjernes, eller når
der slukkes for enheden.
Sådan får du vist filoplysninger (ID3 TAG)
Når du afspiller en MP3 fil, der indeholder filoplysninger, kan du få vist
oplysningerne ved at trykke gentagne gange på DISPLAY.
MP3/WMA musikfilkrav
MP3/WMA kompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:
• Filtypenavne: “.mp3”, “.wma”
•
•
•
•
Samplingfrekvens: indenfor 8 til 48 kHz (MP3), indenfor 32 til 48 kHz (WMA)
Bit rate: indenfor 8 til 320 kbps (MP3), indenfor 32 til 192 kbps (WMA)
CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
15
Sådan får du vist fotofiler
Sådan bruger du et USB flashdrev
FJERNBETJENING
1
Isæt en disk:
-
Vælg en fotofil i menuen: Hvis du vil gå
2
direkte til en fil og afspille den, skal du indtaste
filnummeret ved hjælp af talknapperne (0-9).
v V, MENU
Få vist den valgte fil i fuld skærm:
3
4
Fotooplysninger vises på skærmen. Hvis du vil
skjule dem, skal du trykke på RETURN (O).
Gå tilbage til menuen:
N PLAY
x STOP
VNår du får vist fotofiler - kan du også gøre
sådan her
Sådan får du vist fotofiler som diasshow
Brug vV b B til at fremhæve ikonet ( ) og tryk så på ENTER for at starte
diasshowet. Du kan ændre hastighed på diasshowet ved at trykke på b B når
ikonet ( ) er fremhævet.
Springe over til næste/forrige foto
Tryk på SKIP (. eller >) for at få vist forrige/næste foto.
Rotere et foto
Brug vV for at rotere fotoet i fuld skærm mod uret eller med uret samtidig med
at du får vist et foto i fuld skærm.
Pause i diasshow
Tryk på PAUSE/STEP (X) for at holde pause i diasshowet. Tryk på PLAY (N)
for at genoptage diasshowet.
Sådan lytter du til musik under diasshowet
Du kan lytte til musik under diasshowet, hvis disken både indeholder musik- og
fotofiler. Tryk på vV b B for at fremhæve ikonet (
) og tryk så på ENTER for
at starte diasshowet.
Fotofilkrav
JPEG filkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:
• Filtypenavne: “.jpg”
• Fotostørrelse: Mindre end 2 MB anbefales
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
16
Du kan afspille MP3/WMA/JPEG/DivX filer i USB flash-drev med version
1.1/2.0.
FJERNBETJENING
1
Tilslut et USB flash-drev i USB-porten
på enheden:
-
2
Viser menuen, hvor du kan vælge USB
betjeningsstatus:
MODE
3
Vælg [USB]:
b B, ENTER
4
Vælg en fil eller mappe:
v V, MENU
5
Afspil filen eller mappen:
N PLAY
6
Fjern USB flash-drevet:
-
Bemærkninger til USB flash-drev
• Du kan skifte mellem [DISK], [TV] og [USB] status ved brug af knappen
MODE.
• Fjern ikke USB-enheden under betjening.
• Vi anbefaler at du laver sikkerhedskopier af de vigtigste filer på USBflashdrevet, i tilfælde af at de skulle blive slettet.
• Hvis du anvender et USB-forlængerkabel eller en USB HUB, genkendes
USB-enheden muligvis ikke
• Du kan afspille musikfiler (MP3/WMA), fotofiler (JPEG) og DivX filer. For
oplysninger om betjening af den enkelte fil henvises der til den relevante
side.
• Maks. filer/USB flash-drev: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
• USB-funktionen i denne enheden understøtter ikke alle USB-enheder.
• Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
• Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes
som lagringsenhed.
Optagelse direkte på USB
Før optagelse skal du tilslutte USB-flashdrevet i enheden. Indstil
[REC Bitrate] valgmuligheden efter behov. (Se side 12)
Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive
computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være
en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar
lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål
Vær ansvarlig
Respekter ophavsretten
FJERNBETJENING
1
Isæt en lyd-CD:
2
Vælg spor:
Hvis du vil gå direkte til et spor og afspille
det, skal du indtaste spornummeret ved
hjælp af talknapperne (0-9).
3
Start optagelsen:
4
Stop optagelsen:
-
Juster DVB-T eller DAB indstillingerne
FJERNBETJENING
v V, MENU
1
x STOP
Bemærkninger til optagelse direkte på USB
• Der kan kun optages fra lyd-CD-spor.
• Hvis du anvender denne funktion, oprettes mappen "CD_REC" automatisk i
USB-flashdrevet, hvorefter musikfilen(erne) gemmes på den.
• Hvis du tager USB-flashdrevet ud, slukker eller åbner enheden under
optagelse, kan der opstå funktionsfejl.
• Hvis der ikke er tilstrækkelig resterende plads på USB-flashdrevet, kan
optagelsen ikke foretages. For at få mere ledig plads skal du slette nogle filer
på den ved brug af din PC.
• Der kan ikke optages fra CD-G diske og lyd-CD'ere, der er kodet med DTS.
• Ekstern HDD, multikortlæser, multipartitions-USB, låst enhed og MP3
afspiller understøttes ikke.
• Du kan indstille optagelseshastigheden ved at trykke på AUDIO under USB
direkte optagelse.
- X1 spor: Du kan lytte til musik, mens der optages ved normal hastighed.
- X4 spor: Du kan ikke lytte til musik, mens der optages ved 4X hastighed.
• Optageformat: MP3 fil
• Indkodnings bithastighed: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps /
320 Kbps
• Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
MODE
Når der skal tændes for enheden for første gang
vises menuen "Første installation". Vælg [YES]
(JA) og tryk på ENTER for at scanne kanalerne
automatisk.
(se "Auto scan" herunder for yderligere
oplysninger)
AUDIO
Optage-mode
Du kan optage ét ønsket spor eller alle spor på en lyd-CD til et USB-flashdrev.
• Sporoptagelse: Tryk på AUDIO (lyd) i afspilnings-, pause- eller genoptag
stop-mode.
• Diskoptagelse: Tryk på AUDIO i fuldstændig stop-mode.
• Programlisteoptagelse: Når du har valgt et spor på Programlisten, skal du
trykke på AUDIO i stop-mode.
Vælg DVB-T eller DAB status:
2
Vælg DVB-T eller DAB indstillingsmenuen:
SETUP
3
Vælg den ønskede valgmulighed i første niveau:
vV
4
Gå til det andet niveau:
B
5
Vælg den ønskede valgmulighed i andet niveau: v V
6
Gå til tredje niveau:
B
7
Ændr indstilling:
v V/ ENTER
8
Gå tilbage til forrige niveau:
b
Når du justerer DVB-T eller DAB
indstillingerne - kan du også gøre sådan her
Juster de programmerede kanaler
Auto Scan – Denne valgmulighed scanner og indstiller automatisk de
tilgængelige kanaler. Den aktuelt valgte status (TV eller radio) vil ikke blive
ændret efter Automatisk kanalscanning.
[Country] (Land): Tryk på b B for at vælge landet, hvor du betjener denne
enhed.
[Auto Scan] (Automatisk scanning): Tryk på V b B for at vælge [YES] (Ja)
og tryk så på ENTER for at starte kanalscanningen.
17
TV Channel / Radio Channel (TV-kanal/radiokanal) – Viser TV-kanallisten
eller radiokanallisten. Tryk på B for at vælge [Select] (Vælg) med og tryk så på
ENTER for at få vist kanallisten.
Du kan også få vist kanallisten, hvis du trykker på CH. LIST samtidig med, at
du er i DVB-T eller DAB status. Samtidig med at du får vist kanallisten, kan du
trykke på v V for at få vist din favorit kanalliste (se side 19).
Channel Class (Kanalklasse) – Med denne valgmulighed kan du indstille din
favoritkanal.
Tryk på v V for at vælge kanal og tryk på ENTER for at indstille favoritklassen
på hver kanal. (ikonet Fav vises øverst til højre på skærmen)
Channel Edit (Kanalredigering) – Med denne valgmulighed kan du
redigere kanalerne.
[Add] (Tilføj): Med denne valgmulighed kan du tilføje en ny kanal. Tryk på
v V for at vælge en kanal og tryk på ENTER for at tilføje den valgte kanal.
[Select] (Vælg): Med denne valgmulighed kan du slette eller flytte den
forudindstillede kanal.
Tryk på b B for at gå til kolonnen [Move] (Flyt) eller [Delete] (Slet).
Hvis du vil flytte placeringen af den forudindstillede kanal, skal du trykke
på v V for at fremhæve kanalen, du vil flytte, i kolonnen [Move] (Flyt) og
trykke på ENTER.
Tryk på v V for at flytte den valgte kanal til den ønskede placering og tryk
så på ENTER for at afslutte flytningen.
Hvis du vil slette en forudindstillet kanal, skal du trykke på v V for at
fremhæve kanalen, du vil slette, i kolonnen [Delete] (Slet) og så trykke på
ENTER. Kanalen, der er markeret med x, bliver ikke vist på kanallisten.
Tryk igen på ENTER for at nulstille mærket x.
Aspect Ratio (TV-billedforhold) – Vælger billedforholdet for det
tilsluttede TV.
[4:3 PS]: Du skal vælge dette, når du tilslutter til et TV med standard 4:3
skærm og foretrækker et bredbillede (wide screen) på hele skærmen uden
afsnit, der ikke passer ind.
[4:3 LB]: Du skal vælge dette, når du tilslutter til et TV med standard 4:3
skærm og foretrækker et bredbillede med bånd øverst og nederst på
skærmen.
[16:9]: Du skal vælge dette, når du tilslutter til et TV med bredskærm.
18
Juster tidsindstillingerne
Indstil kanalen, der udsender et klokkeslætsignal, hvorefter uret automatisk
vil blive indstillet. Hvis det automatisk indstillede ur er indstillet på et andet
klokkeslæt end dit lokale klokkeslæt, kan du ændre tiden i valgmuligheden [Time
Offset] (Tidsforskydning). (Fx når sommertid starter i dit lokalområde). Tryk på
B for at vælge valgmuligheden [Time Offset] (Tidsforskydning). Tryk på v V
for at vælge en værdi og tryk så på ENTER (Sluk, +/-30 min., +/-60 min., +/-90
min., +/-120 min.). Vælg "Sluk", hvis det automatisk indstillede ur er indstillet på
samme klokkeslæt som dit lokale klokkeslæt.
Juster låseindstillingerne
Du skal indtaste den 4-cifrede adgangskode, før du kan få adgang til valgmulighederne i Ændre PIN, Kanallås, Forældrekontrol. Hvis du endnu ikke har
indtastet en adgangskode, så bliver du spurgt, om du vil gøre det nu. Indtast en
4-cifret adgangskode. Indtast den igen for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl,
når du indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette tallene.
Hvis du glemmer din adgangskode, kan du genindstille den. Viser menuen
SETUP. Indtast "210499" og tryk på ENTER. Adgangskoden er nu blevet nulstillet.
Change Pin (Ændre adgangskode) – Ændrer adgangskoden.
Indtast den nye adgangskode to gange efter at du har indtastet den aktuelle
adgangskode.
Channel Lock (Kanallås) – Du kan låse visse kanaler, der er uegnede for børn,
så børn ikke får adgang til dem. Tryk på v V for at vælge en kanal, du vil låse,
og tryk så på ENTER for at låse kanalen. Hvis du vil se en låst kanal. Du skal
indtaste adgangskoden.
Parental Guidance (Forældrekontrol) – Blokerer TV-programmer, som du eller
din familie ikke ønsker at se, baseret på det indstillede ratingniveau.
Vælg et ratingniveau og tryk på ENTER.
[3 Years] (3 år) - [18 Years] (18 år): Rating en (3) har de fleste restriktioner,
og rating otte (18) er den mindst restriktive.
[Blocking Off]: Tillader visning af alle programmer.
Adjust the others settings
OTA (Over the Air) – Enheden kan holde den indbyggede digitale tuner up-todate med den nyeste software. Enheden gør det automatisk med regelmæssige
intervaller. Når enheden opdaterer, er der måske forstyrrelser i modtagelsen i et
par timer. Modtagelsen bør gå tilbage til normal, efter at opdateringen er udført.
Denne enhed skal være tilsluttet vekselstrøm (AC), for at den kan modtage
opdateringer. Du skal ikke tage stikket til enheden ud, når der opdateres.
[ON] (TÆND): Opdaterer softwaren, når der er tændt for denne enhed.
[OFF] (SLUK): Vælg dette, hvis du ikke ønsker at bruge denne funktion.
Default Setting (Standard indstilling) – Du kan genindstille enheden til dens
oprindelige fabriksindstilling. Tryk på ENTER samtidig med at du har valgt
valgmuligheden [Select] (Vælg). Vælg [Yes] (Ja) i Popup-meddelelsen for at gå
tilbage til standardindstillingen.
Visning af kanaloplysninger
I DVB-T eller DAB status kan du trykke på DISPLAY (Vis) og få vist oplysninger
så som kanalnummer, stationens navn og klokkeslæt på skærmen. Hvis du
trykker to gange på DISPLAY, vises signalstyrke og -kvalitet på skærmen.
Skifte kanal
Tryk på CH - / + på fjernbetjeningen for at ændre en kanal i hukommelsen
og for at vælge en kanal direkte.
Sådan ændrer du kanalen med kanallisten
Du kan få vist kanallisten ved at trykke på knappen CH. LIST og skifte over på
en anden kanal på kanallisten.
I DVB-T eller DAB status kan du trykke på CH. LIST og få vist kanallisten.
Vælg den ønskede kanal ved brug af v V og tryk så på ENTER for at skifte
kanal. Du kan skifte kanalliste til Alle eller Favoritter ved at trykke på b B.
Sådan får du vist en teletekstservice
Teletekst er en gratis udsendelsesservice fra visse TV-stationer, som kommer
med aktuelt opdaterede oplysninger vedr. nyheder, TV-programmer, aktiepriser
og mange andre emner.
Enheden giver dig adgang til teletekst, der er forbedret væsentligt i diverse
henseender så som tekst og grafik. Du kan få adgang til teleteksten gennem en
speciel teletekstservice og specifik service, der udsender teletekst.
I DVB-T status skal du bruge talknapperne (0-9) eller CH -/+ på fjernbetjeningen
for at ændre kanalen, der udsender teletekst. Tryk på TEXT for at få adgang til
teletekst.
Følg anvisningerne i teleteksten og gå videre til næste eller forrige trin ved at
trykke på knapperne v V.
Tryk på TEXT eller RETURN (O) for at slukke for teletekst og gå tilbage til TVvisning.
Sådan vælger du teletekstsiden
Brug talknapperne til at indtaste det ønskede sidenr. som et 3-cifret tal. Hvis du
indtaster de forkerte tal, skal du færdiggøre det 3-cifrede tal og så indtaste det
korrekte sidenr. igen.
Med knapperne Red/Green (rød/grøn) kan du bevæge dig op eller ned på
siderne.
Specielle teletekstfunktioner
Knappen MIX – Viser teletekstsiderne indblændet i TV-billedet.
Tryk igen på knappen for at slukke for TV-billedet.
Knappen INDEX/ZOOM – Teletekstsiderne har en farvekode nederst på
skærmen, og du kan vælge dem ved at trykke på den tilsvarende farveknap.
19
Sprogkoder
Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: Disklyd, diskundertekst, diskmenu.
Sprog
Afar
Afrikaans
Albansk
Ameharic
Arabisk
Armensk
Assamesisk
Aymara
Azerbaijansk
Bashkir
Baskisk
Bengali, Bangla
Bhutansk
Bihari
Breton
Bulgarsk
Burmesisk
Hviderussisk
Kinesisk
Kode
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Sprog
Kroatisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Esperanto
Estisk
Færøsk
Fiji
Finsk
Fransk
Frisisk
Galisisk
Georgisk
Tysk
Græsk
Grønlandsk
Guaransk
Gujarati
Kode
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Sprog
Hausa
Hebræisk
Hindi
Ungarsk
Islandsk
Indonesisk
Interlingua
Irsk
Italiensk
Japansk
Kannada
Kashmirisk
Kazakh
Kirghisisk
Koreansk
Kurdisk
Laotisk
Latinsk
Lettisk
Kode
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Sprog
Lingala
Litauisk
Makedonsk
Malagarisk
Malajisk
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavisk
Mongolsk
Nauru
Nepalesisk
Norsk
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Kode
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Sprog
Quechua
Rhaeto-Romansk
Rumænsk
Russisk
Samoisk
Sanskrit
Skotsk Gælisk
Serbisk
Serbokroatisk
Shona
Sindhi
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Spansk
Sudanesisk
Swahili
Svensk
Tagalog
Kode
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Sprog
Tajik
Tamilsk
Telugu
Thailandsk
Tonga
Tyrkisk
Turkmensk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Uzbekisk
Vietnamesisk
Volapyk
Walisisk
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Kode
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Områdekoder
Vælg en områdekode fra denne liste.
Område
Afghanistan
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Bhutan
Bolivia
Brasilien
Cambodia
Canada
Chile
Kina
Colombia
Congo
20
Kode
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Område
Costa Rica
Kroatien
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Ecuador
Ægypten
El Salvador
Etiopien
Fiji
Finland
Frankrig
Tyskland
Storbritannien
Grækenland
Kode
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Område
Grønland
Hong Kong
Ungarn
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Kenya
Kuwait
Libyen
Luxembourg
Malaysia
Kode
GL
HK
HU
IND
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Område
Maldiverne
Mexico
Monaco
Mongoliet
Marokko
Nepal
Holland
De Nederlandske Antiller
New Zealand
Nigeria
Norge
Oman
Pakistan
Panama
Kode
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Område
Kode
Paraguay
PY
Philippinerne
PH
Polen
PL
Portugal
PT
Rumænien
RO
Den Russiske Føderation RU
Saudi-Arabien
SA
Senegal
SN
Singapore
SG
Slovakiet
SK
Slovenien
SI
Sydafrika
ZA
Sydkorea
KR
Spanien
ES
Område
Sri Lanka
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Tyrkiet
Uganda
Ukraine
USA
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Kode
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Fejlfinding
Symptom
Ingen strøm.
Specifikationer
Årsag
Strømkablet er afbrudt.
Afhjælpning
Sæt strømkablet korrekt ind i
vægstikkontakten.
Batteriet er afladet.
Genoplad batteriet.
Der er tændt for
strømmen, men
enheden virker
ikke.
Ingen disk isat.
Isæt en disk.
Intet billede.
TV'et er ikke indstillet til at
modtage signal fra enheden.
Vælg korrekt videoindgangsmodus
på TV'et.
Videokablet er ikke korrekt
tilsluttet.
Tilslut lydkablet korrekt.
Udstyret, der er tilsluttet til
lydkablet, er ikke indstillet til at
modtage signal fra enheden.
Vælg korrekt indgangsmodus på
lydforstærkeren.
Lydstyrken er sat på laveste
indstilling.
Brug volumenknappen til at
indstille lydstyrken.
Valgmulighederne for LYD er
indstillet på den forkerte position.
Indstil indstillingerne for LYD til
korrekt position.
Disk isat, som ikke kan afspilles.
Isæt en disk, der kan afspilles.
(Kontrollér disktype og
regionskode).
Rating-niveauet er indstillet.
Ændr rating-niveauet.
Fjernbetjeningen peger ikke hen
imod enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
Ret fjernbetjeningen hen imod
enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen er for langt væk
fra enheden.
Betjen fjernbetjeningen tættere på
enheden.
Ingen lyd.
Enheden begynder ikke at
afspille.
Fjernbetjeningen
virker ikke
korrekt.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Generelt
Strømkrav
Dimensioner (ca.)
Nettovægt (ca.)
(med batteri)
Driftstemperatur
Betjeningsfugtighed
Laser
TV-system
Signalsystem
12 V
2.0 A
(237 x 54 x 149) mm (W x H x D)
DP570T : 1,1 kg
DP571T : 1,2 kg
0 °C til 40 °C
5 % til 90 %
Halvlederlaser
DVB-T Standard Compliant
PAL
Stik
Audio/Video-udgang
ø 3,5mm mini-jackstik x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, synk. negativ
- Audio: 1,5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Hovedtelefonstik
ø 3,5mm stereo mini-jackstik x 2
Indgange
USB IN
Bus strømforsyning
Antenneindgang
4 ben (USB 2.0 / 1.1 standard)
5V
500 mA
75 Ω (VHF / UHF)
LCD-skærm
Skærmstørrelse
Projektionssystem
Drevsystem
Opløsning
17.8 cm (diagonalt)
RGB-stribe
TFT aktiv matrix
480 x 234 (WQVGA)
Tilbehør
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyd-/video-adapter
Vekselstrømsadapter (MPA-630)
Biladapter
Fjernbetjening
Batteri til fjernbetjening (lithiumbatteri)
Batteripakke
RF-kabel hub
Eksternt antennekabel
Transporttaske
Montering i bil
21
Se video i bilen med
monteringsbeslag til
nakkestøtten
Afmonter nakkestøtten.
(Se bilens brugervejledning.)
Det er muligt at se video på bagsædet ved
at sætte enheden fast bag på forsædet.
Advarsler
• Chaufføren må ikke betjene enheden,
når bilen kører.
Benyt ikke enheden, hvor den kan ses af
chaufføren.
Hvis chaufføren betjener eller ser på
enheden, mens bilen bevæger sig, kan
det aflede opmærksomheden og dermed
føre til en alvorlig ulykke med personeller tingskade til følge.
• Den må ikke fastgøres eller aftages
under kørslen, og den må ikke fastgøres
følgende steder, da det kan medføre
tilskadekomst eller trafikuheld:
– andre steder end bag på sædet.
– på et sted, der generer chaufførens
udsyn eller betjeningen af bilen.
– på et sted, der forhindrer en airbag i
at virke.
– på et sted, der er i vejen for bilens
betjeningsudstyr.
• På visse typer nakkestøtte kan beslaget
ikke monteres.
22 cm
eller
mindre
22
Monter beslaget som vist på
illustrationen.
Bemærk: Hvis du ikke kan
montere beslaget under
nakkestøtten på grund af
størrelsen af nakkestøttens
ben, kan du forlænge beslaget
ved at løsne skruerne og genmontere det.
Udløserknap
Monter monteringsbeslaget til nakkestøtten på enheden
og beslaget.
a
c
b
Fastspændingsskruer
d
Juster den horisontale
og vertikale vinkel efter
behov og nyd filmene.
Vertikal
justeringsskrue
Horisontal
justeringsskrue
Placer monteringsbeslaget til nakkestøtten
bag på enheden og
fastgør det med fastspændingsskruerne.
Bemærk: Batteripakken
skal monteres før
fastspændingsbeslaget.
Bemærk: Løsn fastspændingsskruerne, før du justerer
vinklen. Hvis du bruger magt for at justere skruerne,
kan du beskadige nakkestøttens monteringsbeslag
indvendigt.
Montering af beslag så rystelser af LCD-panelet undgås
Afmontering af beslag
Hvis denne enheden monteres på nakkestøtten i en bil, skal der monteres beslag, som vist
herunder, så man undgår, at LCD-panelet ryster.
Du kan afmontere beslaget ved hjælp af udløserknappen
bag på beslaget.
a
b
Sæt én af
beslagets sider
ind i LCD-panelet,
som vist på
illustrationen.
Efter at du har monteret
enheden på nakkestøtten,
skal du løfte LCD-panelet
mest muligt op, så du kan
se skærmbilledet.
Træk den anden side af LCD-panelet ned
og monter den anden side af beslaget.
Når låsen klikker på plads, er monteringen
udført.
23
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Sumoi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement