LG ND1520, ND1520N Owner's manual

LG ND1520, ND1520N Owner's manual
DANSK
BRUGERVEJLEDNING
MUSIK MED STIL
Docking-højttaler
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener
enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
ND1520
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 1
2012-04-16
2:54:21
1 Sådan kommer du i gang
2
Sådan kommer du i gang
Oplysninger om
sikkerhed
1
Sådan kommer du i gang
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR
UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Lynet i en ligesidet trekant er en
advarsel til brugeren om, at der
forefindes uisoleret farlig spænding
inden for produktets område, som
kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
Udråbstegnet i en ligesidet
trekant skal henlede brugerens
opmærksomhed på, at der findes
vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det
skriftlige materiale, som følger med produktet.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb:
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugermanual. Lad være med at overbelaste
vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse
eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger,
flossede strømkabler eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse
situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Med mellemrum bør du kontrollere kablerne
til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er
beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være
med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud
med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret
servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller
mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde
på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk
netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra
netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du
sørge for, at der er fri adgang til stikket.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en
snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.
BEMÆRK : For sikkerhedsoplysninger, herunder
identifikation af produkterne og strømtype,
henvises til hovedetiketten på bunden af apparatet.
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 2
2012-04-16
2:54:22
Sådan kommer du i gang
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for
vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere
genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på
apparatet.
Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en
skraldespand, betyder det, at produktet
er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal smides ud et andet
sted end gennem den kommunale
affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlings-faciliteter, der er
organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat er med til at forhindre
mulige skadevirkninger på miljøet og
menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om
bortskaffelse af dit gamle apparat
kan fås ved at kontakte dit lokale
kommunekontor, renovationsselskab
eller den butik, hvor du købte
produktet.
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 3
Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer
1. Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på dine
batterier/akkumulatorer, så betyder
det, at produket er underlagt det
europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med
de kemiske symboler for kviksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis
batteriet indeholer mere end 0,0005%
kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004%
bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør
bortskaffes på separat vis, og ikke som
husholdningsaffald, men via specielle
opsamlingssteder, der er udpeget af de
offentlige eller lokale myndigheder.
1
Sådan kommer du i gang
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene
i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle
batteri eller batteripakken. Du skal sørge for
korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller
batteripakker på de særlige opsamlingssteder
på genbrugsstationen, så de ikke forurener
miljøet og udgør en mulig fare for menneskers
og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må
ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger genopladelige batterier,
og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for
kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
3
4. Når du bortskaffer dine gamle
batterier/akkumulatorer på korrekt vis,
hjælper du med til at forhindre mulige
negative konsekvenser på miljøet samt
på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer, skal du
kontakte de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller butikken, hvor
du købte produktet.
LG erklærer herved, at dette/disse
produkt(er) opfylder vigtige krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF,
2006/95/EF og 2009/125/EF.
Centre for Europæiske standarder:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice
kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se
Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor
du har købt dette produkt.
2012-04-16
2:54:22
4
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
3Fejlfinding
14Fejlfinding
1 Sådan kommer du i gang
4Tillæg
2
Oplysninger om sikkerhed
5
Unikke funktioner
5
– Lavet til iPod/iPhone
5
– Portable In (bærbar ind)
5 – Alarm
5
– Radio (FM)
5
– Time Sync
5Tilbehør
5Indledning
5
– Symbol anvendt i denne brugervejledning
6Frontpanel
7Bagpanel
8
Sådan tilslutter du strømforsyningen
15 Varemærker og licenser
16Specifikationer
17 Håndtering af enheden
2 Betjening
9
Overordnet betjening
10Grundbetjening
10 – iPod/iPhone betjening
10 – Kompatibel iPod / iPhone
11 Indstilling af ur
11 – Sådan bruger du din enhed som
alarm ur.
11 – SNOOZE
11 – Dæmpning
12 – Indstilling af dvaletid
12 Betjening af radio
12 – Antenneforbindelse
13 – Forudindstilling af radiostationer
13 Avancerede funktioner
13 – Sådan hører du musik fra din eksterne
enhed
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 4
2012-04-16
2:54:22
Sådan kommer du i gang
Indledning
Lavet til iPod/iPhone
Symbol anvendt i denne
brugervejledning
Nyd musik fra iPod/iPhone med en simpel
forbindelse.
Portable In (bærbar ind)
Lytte til musik fra din bærbare enhed.
Alarm
Indstilling af alarm, der starter på det ønskede
tidspunkt.
1
,,Bemærk
Indikerer specielle bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
>>Forsigtig
Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug
undgås.
Sådan kommer du i gang
Unikke funktioner
5
Radio (FM)
Lytte til radio.
Time Sync
Indstiller enhedens ur automatisk ved hjælp af
iPod/iPhone.
Tilbehør
Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende
tilbehør.
AC strømforsyning (1)
Strømkabel.(1)
FM-antenne (1)
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 5
2012-04-16
2:54:22
6
Sådan kommer du i gang
Frontpanel
1
Sådan kommer du i gang
a SNOOZE/SLEEP
- Vækker dig hver 10. minut, så længe alarm-
funktionen er aktiveret.
- Slukker automatisk for enheden ved et angivet tidspunkt.
b - / + (VOLUME)
Indstilling af højttalerens lydstyrke.
c iPod/iPhone -dock
Tilslutter en iPod/iPhone.
d P/1
- Vælger funktion og indgangskilde.
- Tænd : Tryk på P/1.
- Sluk : Tryk og hold inde P/1.
eD/Pr
- Her kan du vælge og lytte til radioprogram : Tryk på D/Pr i FM-funktion.
- Gem radiostation : Tryk og hold inde D/Pr
i FM-funktion.
- Starter forudindstilling af en radiostation.
f Display
Viser status.
/
(Skip/Søg)
g
- Skip : Tryk på
/ .
- Søg : Tryk og hold inde
/ .
- I FM-funktionen, indstilles den ønskede radiostation og vælger et forudindstillet nummer.
hHøjttaler
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 6
2012-04-16
2:54:23
Sådan kommer du i gang
7
Bagpanel
1
Sådan kommer du i gang
a
ALARM
Indstilling af alarmen.
Slukker for alarmen.
Viser alarmindstillinger.
b FM ANT.
cPORT.IN
Lytte til musik fra din bærbare enhed.
dDC.IN 12 V 01.5 A (Indgang til AC-strømforsyning)
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 7
2012-04-16
2:54:23
8
Sådan kommer du i gang
Sådan tilslutter du
strømforsyningen
1
Sådan kommer du i gang
1. Tilslut det medfølgende strømkabel til
strømforsyningen.
2. Forbind AC adapterledningen til DC.IN
adapterindgangen.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt. Derefter
går enheden til standby-tilstand.
>>Forsigtig
Brug kun den medfølgende strømforsyning
til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra
en anden enhed eller producent. Hvis du
bruger et andet strømkabel eller en anden
strømforsyning, kan det medføre beskadigelse
af enheden og tab af garanti.
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 8
2012-04-16
2:54:23
Betjening
9
Overordnet betjening
Du kan betjene enheden ved at bruge disse knapper. For yderligere oplysninger, se venligst tabellen
nedenfor.
Status
Knap
Standby
IPOD
PORT
FM
Under
alarmindstilling
Under
alarmbetjening
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
-/+
Tænd
Ændring af hver
funktion
Ændring af hver
funktion
Ændring af hver
funktion
Tryk og hold
inde P/1
Tænd
Sluk
Sluk
Sluk
Ændring af hver
funktion
Sluk
Stopper
alarmindstilling
Stopper alarmfunktion
Sluk
Sluk
2
Betjening
Tryk på P/1
Stopper
alarmindstilling
VOL -/+
/
-
Skip -/+
-
Tune -/+
Tryk på D/Pr
-
Afspil/Pause
-
Lytter til en
forudindstillet
station
Tryk og holde
inde D/Pr
-
-
-
Vælger et
forudindstillet
nummer.
SNOOZE/
SLEEP
-
Sleep(Dæmper)
Sleep(Dæmper)
Sleep(Dæmper)
Tryk på ALARM
Aktiverer eller
deaktiverer
alarm
Aktiverer eller
deaktiverer
alarm
Aktiverer eller
deaktiverer
alarm
Aktiverer eller
deaktiverer
alarm
Stopper
alarmindstilling
Starter
alarmindstilling
Starter
alarmindstilling
Starter
alarmindstilling
Starter
alarmindstilling
Stopper
alarmindstilling
Tryk og holde
inde ALARM
Indstiller time
og minut
Gemmer
alarmindstillinger
-
-
-
-
Stopper
alarmindstilling
SNOOZE
Sleep(Dæmper)
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 9
Stopper alarmfunktion
Sluk
Stopper alarmfunktion
Sluk
2012-04-16
2:54:23
10
Betjening
Grundbetjening
iPod/iPhone betjening
Du kan nyde lyden med din iPod/iPhone. For
detaljer om iPod/iPhone, henvises til iPod/iPhone
brugerguide.
2
Betjening
1. Tilslut din iPod/iPhone . Når du tænder for
denne enhed, tændes der automatisk for din
iPod/iPhone , og genopladningen begynder.
Kompatibel iPod / iPhone
yy Enheden understøtter følgende modeller;
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4 S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3 G
fhængig af din iPod/iPhone’s
A
softwareversion, kan du muligvis ikke styre din
iPod/iPhone fra denne enhed.
Afhængig af din iPod/iPhone, kan du muligvis
ikke styre din iPod/iPhone fra denne enhed.
2. Tryk på P/1 for at vælge IPOD-funktion.
For at
Gør dette
Pause eller
genstarte
Tryk på D/Pr.
Skippe
Under afspilning, skal du trykke
på
/
for at gå til den
næste fil eller for at vende
tilbage til begyndelsen af den
nuværende fil.
Under afspilning, Tryk på
to
gange for at gå tilbage til den
forrige fil.
Søge
Tryk og hold
/
nede
under afspilning og slip knappen
på det sted, du vil lytte til.
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 10
2012-04-16
2:54:24
Betjening
,,Bemærk
yy Hvis enheden viser en fejlmeddelelse, skal
du følge meddelelsen. En fejlmeddelelse
“ERR”.
- Din iPod/iPhone er ikke tilsluttet
ordentligt.
-Denne enhed genkender din iPod/iPhone som en ukendt enhed.
- Din iPod/iPhone har meget lidt strøm tilbage.
yy Afhængig af softwareversionen på din iPod/
iPhone , kan du muligvis ikke styre din iPod/
iPhone fra denne enhed. Vi anbefaler, at du
installerer den nyeste softwareversion.
yy Hvis du bruger en applikation, foretager
et opkald eller sender og modtager SMSbeskeder osv. på iPod touch eller iPhone,
skal du koble den fra iPod/iPhone -docken i
enheden og derefter bruge den.
yy Hvis du har problemer med din iPod/
iPhone, skal du besøge www.apple.com/
support.
yy I standby-tilstand kan du oplade din iPod/
iPhone, ved at tilslutte den til iPod/iPhonedocken.
yy Du kan få brug for yderligere betjening til
iPod touch eller iPhone, f.eks. “lås op” ved at
hive op.
Indstilling af ur
Tilslut din iPod/iPhone . Derefter vil uret i displayet
synkronisere med din iPod/iPhone.
Efter at enheden har synkroniseret med din iPod/
iPhone for indstilling af uret, vil der være en
tidsforskel mellem iPod/iPhone og enheden. I
standby-tilstand vil uret ikke synkronisere med din
iPod/iPhone.
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 11
Sådan bruger du din enhed
som alarm ur.
1. Tænd eller sluk for enheden.
2. Tryk og hold inde ALARM for at indstille alarmfunktionen.
3. Alarmens lydkilder blinker. (FM(TUNER)/IPOD).
Mens hver af lydkilderne blinker, skal du vælge
det ønskede ved at trykke på D/Pr. Hvis du
vælger FM(TUNER)-funktion, kan du vælge den
radiostation, du indstillede før, ved at trykke på
/ .
4. “ON (TIME)” indstillingen vises.
Indstilling af timer blinker. Tryk på
/
for at
vælge time og tryk derefter på D/Pr for at
gemme.
2
Betjening
/ Batteriet skal oplades.
/Hvis du oplader batteriet, mens
din iPod/iPhone har et meget lavt
strømniveau, kan det tage længere tid
at oplade den.
11
5. Indstilling af minutter blinker. Tryk på
/
for at vælge minut og tryk derefter på D/Pr for
at gemme.
6. Indstilling af lyd blinker. Tryk på
/
for at
ændre lydstyrken og derefter tryk på D/Pr for at
gemme.
7. Du kan kontrollere indstillingens status.
8. Hvis du ønsker, at nulstille alarmen, skal du
gentage trin 2 til 6.
SNOOZE
Når alarmen aktiveres, vil snooze-funktionen vække
dig hvert 10. minut, hvis du trykker på SNOOZE/
SLEEP. Når tiden er nået til det indstillede tidspunkt,
tændes enheden automatisk og alarm-funktionen
går i gang. Hvis du trykker på SNOOZE/SLEEP,
stopper alarm-funktionen. “ZZZ” og “ ” vil blinke.
Alarmen starter igen om 10 minutter.
Dæmpning
Tryk på SNOOZE/SLEEP én gang. Lyset i displayet
dæmpes til halv styrke. For at annullere det, skal du
trykke på SNOOZE/SLEEP gentagne gange indtil
displayet lyser normalt.
2012-04-16
2:54:24
12
Betjening
,,Bemærk
•• Hvis du ikke indstiller uret på din iPod/
iPhone, vil enheden ikke blive synkroniseret
med uret på din iPod/iPhone .
•• Hvis du trækker stikket ud af stikkontakten,
vil indstillingen af uret ikke blive gemt.
•• Efter indstilling af uret, kan du indstille
alarmfunktionen.
2
Betjening af radio
Antenneforbindelse
Tilslut FM-ledningsantennen til FM-antenne
stikket.
Betjening
•• Når alarmen starter, vil den automatisk
stoppe med at ringe, hvis du ikke trykker på
en tast inden for 30 minutter.
•• Hvis
du indstiller uret og alarmen, kan du
kontrollere klokkeslæt og alarm-ikonet “ “
ved at trykke på ALARM selv om enheden
er i standby-tilstand.
•• Hvis du aktiverer alarmen, vises alarmikonen “ “ i displayet.
•• Hvis du deaktiverer alarmen, forsvinder
alarm-ikonet “ “ fra displayet.
•• Alarmfunktionen fungerer kun når enheden
er slukket.
•• Når alarmen går i gang, tænder enheden
automatisk.
•• Efter alarmen er gået i gang, kan du slukke
for den ved at trykke på ALARM eller på
P/1.
•• Du kan kun indstille 12 : 00 (for et PM
display)
Indstilling af dvaletid
Mens du lytter til musik eller radio, tryk på
SNOOZE/SLEEP gentagne gange for at vælge en
forsinkelsestid mellem 10 og 180 minutter. Efter
forsinkelsestiden slukker enheden. (Du kan se
følgende rækkefølge, 180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80
-> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
For at annullere sleep-funktionen, skal du trykke
på SNOOZE/SLEEP gentagne gange indtil display
lyser op.
1. Tryk på P/1 gentagne gange indtil FM vises
i displayet. Den seneste modtagne station tunes
ind.
2. Automatisk tuning: Tryk på
/
i cirka 2
sekunder, indtil frekvensindikatoren begynder
at skifter, og slip derefter. Scanningen stopper
når enheden tuner ind på en radiostation.
Manuel tuning: Tryk på
gange.
/
gentagne
3. Justér lydstyrken ved at trykke på - / +
(VOLUME) .
,,Bemærk
•• Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er
tilbage før enheden slukker, ved at trykke på
SNOOZE/SLEEP.
•• Sleep-funktionen vil virke efter lysdæmperfunktionen.
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 12
2012-04-16
2:54:24
Betjening
Avancerede funktioner
Forudindstilling af
radiostationer
Du kan forudindstille 10 stationer til FM.
Før indstillingen skal du sørge for, at du har skruet
ned for lydstyrken.
1. Tryk på P/1 gentagne gange indtil FM vises
i displayet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved hjælp af
.
13
/
4. Tryk på
/ for at vælge det ønskede,
forudindstillede nummer.
Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange
forskellige eksterne enheder. (Ledning til bærbar
enhed følger ikke med som tilbehør til denne
enhed.)
2
Betjening
3. Tryk og hold inde D/Pr . Et forudindstillet
nummer blinker i displayet.
Sådan hører du musik fra din
eksterne enhed
MP3 eller PMP osv
5. Tryk på D/Pr. Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.
7. For at lytte til en forudindstillet station, skal du
trykke på D/Pr og derefter på
/
for at
vælge en forudindstillet station.
,,Bemærk
•• Hvis alle stationer allerede er blevet
forudindstillet, vises “FULL” i displayet et
kort øjeblik og derefter vil et forudindstillet
nummer blinke. For at skifte det
forudindstillede nummer, skal du gentage
trin 4-5.
•• Du kan ikke slette forudindstillede stationer.
•• Selv om alle stationer er blevet
forudindstillet, kan du forudindstille en
station ved at overskrive den forrige station.
•• Mens du lytter til radio, hvis du trykker
og holder inde D/Pr, vil det sidste
forudindstillede nummer du lyttede til, først
blinke for at overskrive den forrige station.
1. Tilslut den eksterne enhed til PORT.IN stikket på
enheden.
2. Tænd for enheden ved at trykke på P/1.
3. Vælg PORT (BÆRBAR) funktionen ved at trykke
på P/1.
4. Tænd for den eksterne enhed og start
afspilningen.
•• Mens du lytter til en forudindstillet station,
hvis du ønsker at skifte stationens
forudindstillede nummer til den samme
frekvens, skal du trykke og holde inde D/Pr.
Og derefter skifte det forudindstillede
nummer ved at trykke på
/ .
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 13
2012-04-16
2:54:25
3Fejlfinding
14
Fejlfinding
Fejlfinding
Problem
Rettelse
yy Sæt strømkablet i.
Ingen strøm.
yy Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske
enheder.
Ingen lyd.
Tryk på P/1 og kontrollér den valgte funktion.
yy Justér dens position.
3
Fejlfinding
Radiostationer kan ikke
tunes korrekt ind.
yy Stil manuelt ind på stationen.
iPod/iPhone fungerer
ikke.
Tilslut iPod/iPhone korrekt til enheden.
Uret vises ikke.
Tilslut iPod/iPhone korrekt til enheden.
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 14
yy Forudindstilling af radiostationer, se page 13 for yderligere oplysninger.
2012-04-16
2:54:25
4Tillæg
Tillæg
15
Varemærker og
licenser
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder at
en elektronisk tilbehør er udviklet til at forbinde
specielt iPod eller iPhone og ikke har været
certificeret af udvikleren til at opfylde Apple
præstationsstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse med
de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige
standarder.
Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med
iPod, iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
4
Tillæg
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 15
2012-04-16
2:54:25
16
Tillæg
Specifikationer
Generelt
Krav til strømforsyning
Se hovedmærkat.
Strømforbrug
Se hovedmærkat.
Udvendige mål (B x H x D)
(156 x 87 x 67,7) mm
Nettovægt (cirka)
0, 57 kg
Betjeningstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsforhold - fugtighed
5 % til 90 %
BUS strømforsyning
iPod/iPhone 5V 01A
Indgange
PORT. IN
500mV (3.5 mm stereo jackstik)
Tuner
4
FM indstillingsområde
Tillæg
Forstærker
87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz
Udgangseffekt
5 W X 1ch (8Ω ved 1kHz)
T.H.D
10 %
Højttalere
Type
indbygget
Impedans nominel
8Ω
Nominel indgangseffekt
5W
Maksimal indgangseffekt
10 W
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 16
2012-04-16
2:54:25
Tillæg
17
Håndtering af enheden
Når enheden
Gem den originale kasse og emballage. Hvis du
har brug for at sende den enhed, for maksimal
beskyttelse, re-pakke enhed som det oprindeligt
var pakket på fabrikken.
Holde udvendige overflader rene
Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i
nærheden af apparatet.
Aftørring med stærkt pres kan beskadige
overfladen.
Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt
med enheden i en længere periode.
Rengøring af enheden
4
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 17
Tillæg
For at rengøre afspilleren, brug en blød, tør klud.
Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug
ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin
eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens
overflade.
2012-04-16
2:54:25
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND1520-FI.BSWELLK-DAN.indd 18
2012-04-16
2:54:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement