LG ND2530 Owner's manual
DANSK
BRUGERVEJLEDNING
Trådløs højttaler med lyndok
MUSIK MED STIL
Læs denne vejledning forsigtigt, inden du betjener sættet, og bevar den til fremtidig brug.
ND2530
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 1
2013-03-27
2:42:52
2
Kom godt i gang
Sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG:
1
Kom godt i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE FJERNE DÆKSLET
(ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDENI KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. SERVICE SKAL UDFØRES
AF KVALIFICERET PERSONALE.
Dette lyn med pilespidssymbol
i en ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse af
uisoleret farlig spænding inde i
produktet, der kan være tilstrækkelig
stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en ligesidet
trekant skal advare brugeren om
tilstedeværelse af vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i papirerne, der følger med
produktet.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE
DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.
BEMÆRK : For sikkerhedsoplysninger, herunder
identifikation af produkterne og strømtype, henvises
til hovedetiketten på bunden af apparatet.
FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes
til et særligt kredsløb;
Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugermanual. Lad være med at overbelaste
vægkontakterne. Overbelastede vægkontakter, løse
eller beskadigede vægkontakter, forlængerledninger,
flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket
kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer
kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg
regelmæssigt ledningen til dit apparat, og hvis den
ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den
ud af stikket, standse med at bruge apparatet, og få
ledningen udskiftet med en, der er nøjagtig magen
til af et autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet
mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at
vride det, knække det, klemme det, klemme det i en
dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik,
vægkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra
apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet,
trækker du netledningen stik ud. Når du installerer
produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
Sikker måde at fjerne batteriet eller batterisæt
fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller
batterisæt, følg trinnene i omvendt rækkefølge end
forsamlingen. For at forhindre forurening af miljøet
og bringe den mulige trussel mod menneskers og
dyrs sundhed, bør det gamle batteri eller batterisæt
sættes i det passende beholder ved udpegede
indsamlingssteder. Batterier og batteripakker må
ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og
akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig
varme, såsom solskin, ild eller lignende.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand
(dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner
fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 2
2013-03-27
2:42:52
Kom godt i gang
Bortskaffelse af dit gamle apparat
2.Alle elektriske og elektroniske
produkter skal bortskaffes adskilt fra
den kommunale affaldsproduktion
via specifikke indsamlingssteder, der
er udpeget af regeringen eller de
lokale myndigheder.
3.Når du bortskaffer dit gamle
apparat på korrekt vis, så hjælper
du med til at forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet
og mennesker.
4.Ønsker du yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dit gamle
apparat, så beds du kontakte
de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller den butik,
hvor du købte produktet.
Bortskaffelse af brugte batterier/akkumulatorer
1. Når du symbolet med en
affaldsspand med kryds over på
dine batterier/akkumulatorer,
så betyder det, at produket er
underlagt det europæiske direktiv
2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret
med de kemiske symboler for
kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller
bly (Pb), hvis batteriet indeholder
mere end 0.0005% kviksølv, 0.002%
kadmium eller 0.004% bly.
1
Kom godt i gang
1.Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på et
produkt, så betyder det, at produktet
er underlagt det europæiske direktiv
2002/96/EC.
3
3. Alle batterier/akkumulatorer bør
bortsaffes på separat vis, og ikke
som husholdningsaffald, men via
specielle opsamlingssteder, der er
udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
4. Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat er med til at for hindre
mulige skadevirkninger på miljøet
og menneskelig sundhed.
5. Mere detaljerede oplysninger
om bortskaffelse af dit gamle
apparat kan fås ved at kontakte
dit lokale kommunekontor,
renovationsselskab eller den butik,
hvor du købte produktet.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 3
2013-03-27
2:42:53
4
1
Kom godt i gang
Kom godt i gang
LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er)
opfylder vigtige krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Kontakt følgende adresse og bed om en
kopi af DoC (Declaration of Conformity/
Overensstemmelseserklæring).
Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette
produkt:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Holland
yy Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice
kontaktpunkt. For Kundeservice Information,
se Garantibeviset eller kontakt den forhandler
hvor du har købt dette produkt.
Kun til indendørs brug.
RF Radiation Exposure Statement (Erklæring om
strålingseksponering)
Dette udstyr bør installeres og betjenes med en
minimumsafstand på 20 cm mellem køleren og
din krop.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 4
2013-03-27
2:42:53
Indholdsfortegnelse
5
Indholdsfortegnelse
1
Kom godt i gang
2Sikkerhedsoplysninger
6Hovedfunktioner
6Tilbehør
7Fjernbetjening
8Frontpanel
8Bagpanel
9
Tilslutning af AC-adapteren
9
Sådan fastgøres ferritkernen (kun EMI)
1
3Fejlfinding
17Fejlfinding
2
4Appendiks
18 Varemærker og licenser
18 – Håndtering af enheden
19Specifikationer
3
2Betjening
10
10
10
10
11
13
13
13
13
14
14
15
Grundlæggende funktioner
– Skift til standbytilstanden
– Skift til Slukket
– Funktioner med iPod/iPhone/iPad
– Kompatibel med iPod/iPhone/iPad
– Sådan slås lyden midlertidigt fra
– Automatisk nedslukning
– Indstil BASS-lydeffekten
– Sådan lyttes til musik fra din bærbare
enhed
Brug af Bluetooth Wireless Technology
– Sådan lyttes til musik fra en
Bluetooth-enhed
Brug af Bluetooth App
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 5
4
2013-03-27
2:42:53
6
Kom godt i gang
Hovedfunktioner
1
Udviklet til iPod/iPhone/iPad
Tilbehør
Kontrollér og identificer de leverede tilbehør.
Kom godt i gang
Nyd musik fra iPod/iPhone/iPad med enkel
tilslutning.
Bærbar indgang
Lyt til musik fra din bærbare enhed.
Fjernbetjening (1)
Batteri (1)
Netledning (1)
AC-adapter (1)
Bluetooth®
Nyd musik fra Bluetooth-enhed med enkel
tilslutning.
BASS
Forstærk BASS-lydeffekten.
LG Bluetooth Remote
Du kan styre denne afspiller med din iPod/iPhone/
iPad via Bluetooth. Denne afspiller og din iPod/
iPhone/iPad skal være forbundet til Bluetooth. Visit
“ Apple App Store”. Og brug denne QR-kode til at
søge efter “LG Bluetooth Remote” app. For nærmere
information henvises til side 16.
Indledning
Anvendte symboler i denne
vejledning
,, Bemærk
Angiver særlige bemærkninger og driftsfunktioner.
>>Forsigtig
Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige
skader på grund af misbrug.
(Apple iOS)
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 6
2013-03-27
2:42:53
Kom godt i gang
Fjernbetjening
7
Batteriinstallation
Batteridækslet kan åbnes på to måder.
1. Drej batteridækslet mod uret ved hjælp af en
mønt eller fingeren. Tag derefter batteridækslet.
Kom godt i gang

Mønt
1 (Tænd/sluk): Tænder og slukker for enheden.
PFUNCTION : Vælger funktionen og
indgangskilden.
1
Finger
2. Indsæt og fastgør batteriet med plustegnet (+)
vendende mod samme retning som plustegnet
(+) på batteridækslet.
+/- (lydstyrke) : Justerer højttalerens lydstyrke.
BASS EQ : Forstærk BASS-lydeffekten.
Y/U(Spring over/søg) :
- Springer hurtigt fremad eller baglæns.
- Søger efter et afsnit i en fil.
(Afspil/pause) : Starter eller sætter afspilning i
pause
@(Slå lyd fra) : Slår lyden fra.
3. Sæt batteridækslet på fjernbetjeningen, og drej
det med uret for at lukke.
? : Knappen er ikke tilgængelig for enhver
funktion.

>>Forsigtig
Batteriet, som anvendes i denne enhed, kan
ved misbrug udgøre en fare for brand eller
kemisk forbrænding. Det må ikke genoplades,
adskilles, brændes eller opvarmes over
100 °C (212 °F). Udskift kun batteriet med
reservedelsnr. CR2025. Brug af et andet batteri
kan udgøre en risiko for brand eller eksplosion.
Bortskaf et brugt batteri. Hold batteriet uden
for rækkevidde af børn. Det må ikke adskilles
eller kasseres ved at brænde det.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 7

Mønt

Finger
>>Forsigtig
Hvis du har lange negler, må du ikke åbne
batteridækslet ved hjælp af fingeren. Ellers kan
neglen knække.
2013-03-27
2:42:55
8
Kom godt i gang
Frontpanel
1
Kom godt i gang
a Dok til iPod/iPhone (lydstik)
b Support til iPod/iPhone
cHøjttaler
dSkærmvindue
Viser alle funktioner.
e 1/F(Tænd/sluk/funktion)
- Strøm Til: Tryk på 1/F for at tænde enheden.
- Strøm Fra: Tryk på og hold 1/F nede i 3
sekunder for at slukke enheden.
- Vælger funktionen og indgangskilden.
+/- (lydstyrke)
Justerer højttalerens lydstyrke.
Bagpanel
BASS
a
Forstærk BASS-lydeffekten.
(USB)
b
Afspiller lydfilerne ved hjælp af USB-kablet til
iPod/iPhone/iPad.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 8
PORT.IN
c
Lyt til musik fra din bærbare enhed.
d DC IN (AC-adapterindgang)
Tilslutter den leverede AC-adapter.
2013-03-27
2:42:55
Kom godt i gang
>>Forsigtig
Forholdsregler i at bruge touch knapper.
yy Tryk ikke touch knapper hårdt for at få dem
til at virke.
- Hvis du anvender for meget styrke, kan det
beskadige sensoren af touch knapper.
yy Tryk på den knap, som du ønsker at arbejde
for at kunne drive funktionen korrekt.
yy Vær omhyggelig med ikke at have nogen
ledende materiale såsom metalgenstand
på touch knapper. Det kan forårsage
funktionsfejl.
>>Forsigtig
Brug kun den AC-adapter, som fulgte med
enheden. Brug ikke en strømforsyning fra
en anden enhed eller producent. Brug af en
anden netledning eller strømforsyning kan
beskadige enheden og ugyldiggøre garantien.
Sådan fastgøres
ferritkernen (kun EMI)
1
Kom godt i gang
yy Brug touch knapper med rene og tørre
hænder.
- I et fugtigt miljø, aftørre eventuelt fugt på
touch knapperne, før du bruger.
9
Du skal påhæfte kernerne (leveret med den
model, du købt) for at reducere eller fjerne elektrisk
interferens.
1. Træk i stopperen [a] på ferritkernen for at åbne.
Tilslutning af ACadapteren
2. Vikl det bærbare kabel og USB-kabel rundt om
ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil den låser sig fast med et
klik.
1. Slut den leverede netledning til AC-adapteren.
2. Slut AC-adapterkablet til DC INadapterindgangen.
3. Kobl netledningen til en AC-stikkontakt.
Enheden går derefter i standbytilstanden.

ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 9
2013-03-27
2:42:56
10
Betjening
Grundlæggende
funktioner
2.Dok iPod/iPhone (lydstik) godt fast. Hvis du
tænder denne enhed, tændes din iPod/iPhone
automatisk, og den begynder at lade op.
Skift til standbytilstanden
2
Betjening
Tryk på 1, eller tryk på og hold 1/F nede.
Lysdiodeindikatorerne lyser, og den sidst valgte
funktion blinker. Enheden skifter derefter til
standbytilstanden.
Skift til Slukket
Tryk på 1, eller tryk på og hold 1/F. nede.
Lysdiodeindikatorerne slukker, og enheden skifter
til Slukket.
Funktioner med iPod/iPhone/
iPad
Du kan nyde lyden fra din iPod/iPhone/iPad via
denne enhed. Der findes oplysninger om iPod/
iPhone/iPad i brugervejledningen til iPod/iPhone/
iPad.
Sådan nydes musik ved at dokke
iPod/iPhone (lydstik) i enheden
3. Tryk på PFUNCTION eller 1/F for at vælge
funktionen (IPOD).
1. Installer understøttelse for iPod/iPhone (lydstik).
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 10
2013-03-27
2:42:56
Betjening
Sådan nydes musik ved at slutte din
iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik)
til enheden
11
Kompatibel med iPod/iPhone/
iPad
yy Enheden understøtter følgende modeller:
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
2
iPad 3G, 4G
Betjening
iPad 2
iPad
iPad mini
iPod touch 3G, 4G, 5G
iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
Afhængigt af din iPod/iPhone/iPad kan du
muligvis ikke styre din iPod/iPhone/iPad fra
enheden.
Hvis du vil
1. Slut iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik) til USBporten på enheden ved at bruge kablet til iPod/
iPhone/iPad. Hvis du tænder denne enhed,
tændes din iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik)
automatisk, og den begynder at lade op.
2. Tryk på PFUNCTION eller 1/F for at vælge
funktionen (USB). Du kan betjene din iPod/
iPhone/iPad (30-benet/lydstik) gennem
skærmen på iPod/iPhone/iPad (30-benet/
lydstik)ved hjælp af fjernbetjeningen og ved at
styre din iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik).
Sætte i pause
eller genstarte
Tryk på
..
Under afspilningen trykkes på
Y/U for at gå over til den
næste fil eller vende tilbage til
starten af den aktuelle fil.
Springe over
Ved afspilning under 2 sekunder
trykkes på Y for at gå til det
forrige fil.
Ved afspilning over 3 sekunder
trykkes på Y for at gå til
starten af filen.
Søge
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 11
Gør dette
Tryk på og hold Y/U nede
under afspilning, og slip den det
sted, du ønsker at lytte til.
2013-03-27
2:42:56
12
Betjening
,, Bemærk
yy Hvis der opstår en fejl i funktionen af iPod/
iPhone/iPad, skal du kontrollere disse
problemer på følgende måde:
2
- Din iPod/iPhone/iPad er ikke tilsluttet
godt fast.
- Denne enhed registrerer din iPod/iPhone/
iPad som en ukendt enhed.
- Din iPod/iPhone/iPad kører ekstremt lav
på strøm.
Betjening
/Batteriet skal oplades.
/Hvis du oplader batteriet, når iPod/
iPhone/iPad kører ekstremt lav på strøm,
tager det muligvis længere at lade op.
yy Afhængigt af softwareversionen på din
iPod/iPhone/iPad kan din iPod/iPhone/iPad
muligvis ikke styres fra enheden. Vi anbefaler
at installere den seneste softwareversion.
yy Hvis du bruger et program, foretager et
opkald eller sender og modtager smsbeskeder, osv. på iPod touch/iPhone/iPad,
skal disse enheder kobles fra enheden for at
kunne bruges.
yy Hvis du oplever et problem med din iPod/
iPhone/iPad, skal du besøge www.apple.
com/support.
yy Du kan oplade din iPod/iPhone/iPad i
standbytilstand.
yy iPod touch/iPhone/iPad kræver muligvis
yderligere betjening inden brug, som f.eks.
“lås op”.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 12
2013-03-27
2:42:56
Betjening
Sådan slås lyden midlertidigt
fra
Sådan lyttes til musik fra din
bærbare enhed
Tryk på @ for at slå lyden fra. Du kan slå lyden
fra, hvis du eksempelvis skal tage telefonen. For at
annullere funktionen Slå lyd fra skal du trykke igen
på @, eller du kan justere lydstyrkeniveauet ved
at trykke på +/- (lydstyrke).
Enheden kan anvendes til at afspille musik fra
mange typer bærbare enheder. (Bærbart kabel
leveres ikke som tilbehør med denne enhed.)
13
Automatisk nedslukning
2
Betjening
Denne enheden vil slukke sig selv ned for at spare
på el-forbruget, hvis enheden ikke er tilsluttet en
ekstern enhed og ikke er blevet brugt i 25 minutter.
Når hovedenheden er blevet tilsluttet en anden
enhed ved hjælp af en analog indgang, gør
enheden det samme seks timer efter.
Indstil BASS-lydeffekten
Du kan lytte til musik ved at indstille BASSlydeffekten. Tryk på BASS EQ eller BASS flere
gange efter hinanden. Du kan på denne måde
forstærke BASS-lydeffekten.
1. Slut den bærbare enhed til enhedens
PORT.IN-stik.
2. Tænd enheden ved hjælp af 1eller 1/F.
(BÆRBAR) ved at trykke på
3. Vælg funktionen
PFUNCTION eller 1/F.
4. Tænd for den bærbare enhed, og begynd af
afspille med den.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 13
2013-03-27
2:42:57
14
Betjening
Brug af Bluetooth
Wireless Technology
Om Bluetooth
Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til
kortdistanceforbindelse.
2
Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.
Betjening
(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
interfereres af en anden elektronisk bølge, eller nå
du tilslutter Bluetooth på andre værelser.)
Tilslutning af enkelte enheder via Bluetooth®
trådløs teknologi pålægger ikke nogen gebyrer.
En mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi
kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev
oprettet via Bluetooth® trådløs teknologi.
Tilgængelige enheder : Mobiltelefon, MP3, bærbar
computer, PDA.
Bluetooth-profiler
Enheder skal kunne fortolke visse profiler for at
bruge Bluetooth trådløs teknologi. Denne enhed er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (avanceret lyddistributionsprofil)
Sådan lyttes til musik fra en
Bluetooth-enhed
Inden du går i gang med parringen, skal du sørge
for, at Bluetooth-funktionen er slået til på Bluetoothenheden. Se brugervejledningen til din Bluetoothenhed. Når en parring er blevet udført, skal den ikke
udføres igen.
1. Vælg Bluetooth-funktionen ved hjælp af
PFUNCTION eller 1/F. Bluetooth-lysdioden
”
“ blinker på skærmens vindue.
2. Betjen Bluetooth-enheden, og udfør parringen.
Når denne enhed bliver søgt efter med
Bluetooth-enheden, kan en liste over fundne
enheder blive vist på skærmen af Bluetoothenheden afhængigt at Bluetooth-enhedstypen.
Enheden vises som “LG Docking (XX:XX)” (LG
dokker (XX:XX)).
,, Bemærk
XX:XX står for de sidste fire cifre på BT-adressen.
For eksempel, hvis din enhed har en BT-adresse
såsom 9C:02:98:4A:F7:08, får du vist “LG Docking
(F7:08)” på Bluetooth-enheden.
3. Indtast PIN-koden.
PIN-kode : 0000
4. Når denne enhed er blevet korrekt tilsluttet
Bluetooth-enheden, stopper lysdioden for
“Bluetooth” med at blinke.
,, Bemærk
yy Nogle enheder har en forskellig
parringsmåde, afhængigt af den
pågældende Bluetooth-enhed.
yy Prøv parringen, hvis din enhedsnavn ikke
findes på enhedslisten.
5. Lyt til musik.
Find oplysninger om, hvordan der afspilles
musik, der er lagret i Bluetooth-enheden, i
brugervejledningen til Bluetooth-enheden.
Lydstyrkeniveauet på Bluetooth vil justeres i
henhold til lydstyrkeniveauet på din Bluetoothenhed.
,, Bemærk
yy Lyden fra hovedsættet kan være forringet,
hvis du sætter lydstyrken på Bluetoothenheden op til to tredjedele eller højere.
yy Når du bruger Bluetooth-funktionen, skal du
justere lydstyrken på en Bluetooth-enhed til
et passende lytteniveau.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 14
2013-03-27
2:42:57
Betjening
,, Bemærk
yy Efter din enhed er tilsluttet enheden via
Bluetooth, skifter funktionen automatisk til
BT.
yy Når du har søgt efter denne enhed på din
Bluetooth-enhed, skal du slutte Bluetoothenheden til denne enhed. Afspil derefter
den musik, du har lyst til.
yy Du kan ikke styre Bluetooth-enheden med
denne enhed.
yy Parring er begrænset til én Bluetoothenhed pr. enhed, og multiparring er ikke
understøttet.
yy Selvom afstanden mellem din Bluetooth
og sættet er mindre end 10 m, er der
forhindringer mellem begge to, og
din Bluetooth-enhed kan ikke oprette
forbindelse.
yy Afhængigt af enhedstypen kan du muligvis
ikke bruge Bluetooth-funktionen.
yy Du kan nyde trådløst system ved hjælp af
telefon, MP3, notebook osv.
yy Når du ikke er tilsluttet Bluetooth, blinker
lysdioden “ ” på skærmens vindue.
yy Den elektriske funktionsfejl, der skyldes
enheder, der anvender den samme frekvens,
som f.eks. medicinsk udstyr, mikrobølgeovne
eller trådløse LAN-enheder, medfører, at
forbindelsen afbrydes.
Brug af Bluetooth App
Om LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote-app kommer med en række
funktioner til din enhed. Det er anbefalet at downloade og installere “ LG Bluetooth Remote” gratis
for at få adgang til flere funktioner. BT-appen bliver
tilgængelig i softwareversionen 4.3 (eller nyere).
Tilslut de to enheder med hinanden ved hjælp
af skærmindstilling på din enhed men ikke med
BT-appen.
Installer “ LG Bluetooth Remote
App” via “ Apple App Store”.
2
Betjening
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af en anden elektronisk
bølge.
15
1. Tryk på ikonet Apple App Store.
2. Skriv “LG Bluetooth Remote” i søgebjælken, og
søg efter den.
3. På listen over søgeresultater findes og trykkes
på “LG Bluetooth Remote” for at begynde med
at downloade Bluetooth-appen.
4. Tryk på et installationsikon.
5. Tryk på et downloadingsikon.
,, Bemærk
yy Sørg for, at din aktiverede Bluetooth-enhed
har forbindelse med internettet.
yy Sørg for, at din aktiverede Bluetooth enhed
er udstyret med "Apple App Store".
yy Hvis du vil få flere oplysninger, skal du se
forklaringen af BT-app i ”Apple App Store”.
yy Når en person står og afbryder
kommunikationen mellem Bluetoothenheden og afspilleren, afbrydes
forbindelsen.
yy Lydkvaliteten bliver mindre, jo større bliver
afstanden mellem Bluetooth og enheden.
Forbindelsen afbrydes, når afstanden
mellem Bluetooth og enheden bliver større
end Bluetooth-driftsområdet.
yy Enheden med Bluetooth trådløs teknologi
frakobles, hvis du slukker hovedenheden
eller sætter enheden længere væk end 10
meters afstand.
yy Hvis Bluetooth-enheden frakobles, skal du
slutte Bluetooth-enheden til din enhed.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 15
2013-03-27
2:42:57
16
Betjening
Installer “ LG Bluetooth Remote app
” ved hjælp af QR kode
1. Installer “LG Bluetooth Remote-app” ved hjælp
af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at
scanne QR-koden.
2. Tryk på et installationsikon.
3. Tryk på et downloadingsikon.
2
Betjening

(Apple iOS)
,, Bemærk
yy Sørg for, at din aktiverede Bluetooth-enhed
har forbindelse med internettet.
yy Sørg for, at din aktiverede Bluetooth enhed
har en scanningssoftware. Hvis du ikke har
en, skal du downloade en fra “ Apple App
Store” .
Aktiver Bluetooth med LG Bluetooth
Remote App
LG Bluetooth Remote-appen hjælper dig med at
slutte din aktiverede Bluetooth-enhed til enheden.
Når parringen er udført, skal Bluetooth aktiveres
ved hjælp af LG Bluetooth Remote App.
1. Tryk på ikonet LG Bluetooth Remote-app på
din enheds skærm for at åbne applikationen LG
Bluetooth Remote-app, og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Setting], og vælg den enhed, du ønsker.
3. Tryk på [Setting] og [Help], hvis du vil få flere
betjeningsoplysninger.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 16
,, Bemærk
yy BT-appen bliver tilgængelig i
softwareversionen på følgende måde:
iOS O/S : Version 4.3 (eller nyere)
yy Hvis du placerer din iPod/iPhone (lydstik) i
dokken på denne enhed, efter at Bluetoothforbindelsen er blevet oprettet, bliver
Bluetooth-forbindelsen afbrudt.
yy Når du bruger Bluetooth, må du ikke aktivere
BT-appen. Frakobl den Bluetooth-enhed,
som du tidligere har tilsluttet, for at bruge BTappen korrekt.
yy Hvis du bruger Bluetooth-appen til
at betjene, bliver der muligvis nogle
forskelle mellem Bluetooth-appen og den
leverede fjernbetjening. Brug den leverede
fjernbetjening efter behov.
yy Hvis du betjener BT-appen, når Bluetoothenheden er tilsluttet, bliver den tidligere
oprettede Bluetooth-forbindelse muligvis
afbrudt. (Afhængigt af O/S på smartphone
er denne proces muligvis forskellig.)
yy Afhængigt af Bluetooth-enheden kan BTappen muligvis ikke virke.
yy Hvis du har Bluetooth-funktionen sat til, og
du bruger BT-appen, fungerer den leverede
fjernbetjening muligvis ikke.
yy Ved brug af BT-app til fjernbetjening kan
betjeningen afvige fra fjernbetjeningen, som
blev leveret.
yy Afhængigt af operativsystemtypen bliver der
nogle forskelle til betjening af BT-appen.
yy Når din Bluetooth-enhed allerede er blevet
tilsluttet en anden enhed, skal du først afbryde
Bluetooth-forbindelsen. Du kan derefter styre
din afspiller via BT-appen.
yy Den forbindelse, du har oprettet, kan blive
afbrudt, hvis du vælger en anden applikation
eller skifter indstillingen for den tilsluttede
enhed via BT-appen. I så fald skal du
kontrollere forbindelsestilstanden.
yy Tilslut ikke din Apple-enhed ved hjælp
af et kabel til USB-porten. Ellers afbrydes
Bluetooth-forbindelsen.
yy Når BT-appen er blevet tilsluttet, kan musik
blive afspillet fra din enhed. I så fald skal du
udføre tilslutningen igen.
yy Du tilrådes kun at slutte én enhed til denne
enhed for at undgå en funktionsfejl.
2013-03-27
2:42:57
Fejlfinding
17
Fejlfinding
Problem
Ingen strøm.
Ingen lyd.
Løsning
yy Tilslut netledningen.
yy Kontrollér tilstanden ved at betjene andre elektroniske enheder.
yy Tryk på PFUNCTION eller 1/F, og kontrollér derefter den valgte
funktion.
yy Juster lydstyrken på din bærbare enhed.
yy Betjen fjernbetjeningen inden for ca. 7 m (23 ft).
Fjernbetjeningen fungerer
ikke korrekt.
yy Fjern den forhindring, der står i vejen mellem fjernbetjeningen og
enheden.
yy Udskift batteriet med et nyt.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 17
Fejlfinding
iPod/iPhone/iPad virker ikke.
3
Slut iPod/iPhone/iPad til enheden korrekt.
2013-03-27
2:42:57
18
Appendiks
Varemærker og
licenser
Håndtering af enheden
Når enheden sendes
Gem den originale kasse og emballage. Hvis du
har brug for at sende den enhed, for maksimal
beskyttelse, re-pakke enhed som det oprindeligt
var pakket på fabrikken.
4
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” og “Made for
iPad” betyder, at der er der ligger en elektronisk
nøgle, der er specielt lavet med henblik på
at forbinde til iPod, iPhone eller iPad og er
blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til
de standarder, som Apple sætter. Apple er
ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed
eller for, at den er i overensstemmelse med
de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige
standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette
tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke
trådløse ydeevne.
Appendiks
Bluetooth® trådløs teknologi er et system,
der giver mulighed for radiokontakt mellem
elektroniske enheder inden for en maks.
rækkevidde på 10 meter.
Holde udvendige overflader rene
Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i
nærheden af apparatet.
Aftørring med stærkt pres kan beskadige
overfladen.
Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt
med enheden i en længere periode.
Rengøring af enheden
For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud.
Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug
ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin
eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens
overflade.
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til
Bluetooth® trådløs teknologi påtager sig ingen
gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth®
trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis
forbindelsen blev foretaget via Bluetooth® trådløs
teknologi.
Bluetooth® ordmærke og logoer ejes af
Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne
mærker af LG Electronics er under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører
deres respektive ejere.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 18
2013-03-27
2:42:57
Appendiks
19
Specifikationer
Generelt
Krav til AC-adapteren
DC 12 V 0 2,5 A, 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug
25 W
Mål (B x H x D)
275 X 90 X 170 mm
Nettovægt (omtrent)
1,3 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Luftfugtighed under drift
5 % til 90 %
Indgange
PORT. IN
500 mV (3,5 mm stereostik)
USB
USB-version
USB 1.1
Busstrømforsyning
USB : DC 5 V 0 2,1 A, iPod/iPhone : DC 5 V 0 2,5 A
4
Appendiks
Forstærker
Udgangseffekt
5 W + 5 W (8 Ω ved 1 kHz)
T.H.D (total harmonisk
forvrængning)
10 %
Højttalere
Type
Indbygget
Nominel impedans
8Ω
Nominel indgangseffekt
5W
Maks. indgangseffekt
10 W
yy Design og specifikationer er udsat for ændring uden varsel.
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 19
2013-03-27
2:42:58
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
800 187 40
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND2530-BS_BSWELLK_DAN_7549.indd 20
2013-03-27
2:42:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement