LG ND4520, ND4520N Owner's manual

LG ND4520, ND4520N Owner's manual
DANSK
BRUGERVEJLEDNING
MUSIK MED STIL
Docking-højttaler
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener
enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
ND4520
1
2
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Oplysninger om
sikkerhed
1
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb:
Sådan kommer du i gang
Udråbstegnet i en ligesidet
trekant skal henlede brugerens
opmærksomhed på, at der findes
vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det
skriftlige materiale, som følger med produktet.
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden i
denne brugermanual. Lad være med at overbelaste
vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse
eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger,
flossede strømkabler eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse
situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Med mellemrum bør du kontrollere kablerne
til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er
beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være
med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud
med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret
servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller
mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde
på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk
netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra
netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du
sørge for, at der er fri adgang til stikket.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR
UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Lynet i en ligesidet trekant er en
advarsel til brugeren om, at der
forefindes uisoleret farlig spænding
inden for produktets område, som
kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en
snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.
BEMÆRK : For sikkerhedsoplysninger, herunder
identifikation af produkterne og strømtype,
henvises til hovedetiketten på bunden af apparatet.
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene
i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle
batteri eller batteripakken. Du skal sørge for
korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller
batteripakker på de særlige opsamlingssteder
på genbrugsstationen, så de ikke forurener
miljøet og udgør en mulig fare for menneskers
og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må
ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger genopladelige batterier,
og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for
kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for
vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere
genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på
apparatet.
Sådan kommer du i gang
Sådan smider du dit gamle apparat ud
Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer
1. Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på dine
batterier/akkumulatorer, så betyder
det, at produket er underlagt det
europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med
de kemiske symboler for kviksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb),
hvis batteriet indeholer mere end
0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium
eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør
bortskaffes på separat vis, og ikke
som husholdningsaffald, men via
specielle opsamlingssteder, der er
udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle
batterier/akkumulatorer på korrekt
vis, hjælper du med til at forhindre
mulige negative konsekvenser på
miljøet samt på dyrs og menneskers
sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer, skal du
kontakte de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller butikken,
hvor du købte produktet.
EU meddelelse om trådløse
produkter
LG erklærer herved, at dette/disse
produkt(er) opfylder vigtige krav og
andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF og
2009/125/EF.
Kontakt følgende adresse og bed om en
kopi af DoC (Declaration of Conformity/
Overensstemmelseserklæring).
Centre for Europæiske standarder:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Bemærk, at dette IKKE er en
kundeservice kontaktpunkt. For
Kundeservice Information, se
Garantibeviset eller kontakt den
forhandler hvor du har købt dette
produkt.
Kun til indendørs brug.
Erklæring om RFstrålingseksponering
Dette udstyr bør installeres og betjenes
med en minimumsafstand på 20 cm
mellem køleren og din krop.
1
Sådan kommer du i gang
1. Når der er et tegn med et kryds over
en skraldespand, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv
2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal smides ud et andet
sted end gennem den kommunale
affaldsordning ved hjælp af
specielle indsamlings-faciliteter,
der er organiseret af staten eller de
lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat er med til at forhindre
mulige skadevirkninger på miljøet
og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger
om bortskaffelse af dit gamle
apparat kan fås ved at kontakte
dit lokale kommunekontor,
renovationsselskab eller den butik,
hvor du købte produktet.
3
4
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
3Fejlfinding
20Fejlfinding
1
Sådan kommer du i gang
2
Oplysninger om sikkerhed
5
Unikke funktioner
5
– Lavet til iPod/iPhone/iPad
5
– Portable In (bærbar ind)
5
– USB afspilning
5 – Bluetooth
5Tilbehør
5Indledning
5
– Symbol anvendt i denne
brugervejledning
6
Krav til spilbar fil
6
– MP3/ WMA musikfil krav
6
– Kompatible USB enheder
6
– USB-enhed krav
7Fjernbetjening
7 – Batterij-installatie
8Frontpanel
8Bagpanel
9Toppanel
10 Sådan tilslutter du strømforsyningen
10 Isætning af Batterier
2Betjening
11 Overordnet betjening
12Grundbetjening
12 – iPod/iPhone/iPad betjening
13 – USB betjening
14 – Geluid tijdelijk uitschakelen
14 – Afspelen hervatten
14 – SLUK FOR AUTO POWER
15 Avancerede funktioner
15 – Sådan hører du musik fra din
eksterne enhed
16 Bruger bluetooth teknologi
16 – At lytte til musik, der er gemt i Deres
bluetooth
18 – Brug af Bluetooth Apps.
4Tillæg
21 Varemærker og licenser
22Specifikationer
23 Håndtering af enheden
Sådan kommer du i gang
Indledning
Lavet til iPod/iPhone/iPad
Symbol anvendt i denne
brugervejledning
Nyd musik fra iPod/iPhone/iPad med en simpel
forbindelse.
Portable In (bærbar ind)
Lytte til musik fra din bærbare enhed.
USB afspilning
Nyd musik fra USB via enkel tilslutning.
Bluetooth
Nyder musik fra bluetooth-enheden med en enkel
forbindelse
Tilbehør
Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende
tilbehør.
Fjernbetjening (1)
,,Bemærk
Indikerer specielle bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
>>Forsigtig
Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug
undgås.
LG Bluetooth Remote
Du kan styre denne afspiller med din iPhone eller
Android-telefon via Bluetooth. Denne afspiller og
din telefon skal være forbundet til Bluetooth. besøg
“Apple App Store” eller “Google Android Market
(Google Play Store)”. Og brug denne QR-kode til at
søge efter “LG Bluetooth Remote” app.
For yderligere oplysninger, se side 18.
Strømkabel.(1)
(Android OS)
FM-antenne (1)
batteri (1)
(Apple iOS)
1
Sådan kommer du i gang
Unikke funktioner
5
6
Sådan kommer du i gang
Krav til spilbar fil
1
MP3/ WMA musikfil krav
Sådan kommer du i gang
MP3/ WMA fil-kompatibilitet med denne enhed er
begrænset som følger:
yy S ampling frekvens: mellem 32 og 48 kHz (MP3),
inden for 32 til 48 kHz (WMA)
ithastighed: mellem 32 og 320 kbps (MP3),
yy B
40 til 320 kbps (WMA)
yy Maksimum filer : Under 999
yy Maksimum antal mapper : under 99
yy Filtypenavne : ”.mp3” / ”.wma”
Kompatible USB enheder
yy MP3 afspiller : MP3 afspiller af flash typen
yy USB-flashdrev Enheder som understøtter USB1.1.
yy USB funktionen for denne enhed understøtter
ikke alle USB-enheder.
USB-enhed krav
yy E nheder, som kræver yderligere
programinstallation for tilslutning til en computer
understøttes ikke.
yy Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
yy F or en USB med en stor kapacitet, kan det tage
længere tid end nogle få minutter for at søge den
igennem.
yy F or at forhindre tab af data, skal du lave en
sikkerhedskopi.
yy Hvis du anvender et USB-forlængerkabel eller en
USB hub, genkendes USB-enheden ikke.
rugen af NTFS-filsystem understøttes ikke. (Kun
yy B
FAT (16/32) filsystemet er understøttet.)
enne enhed understøttes ikke, når det samlede
yy D
antal af filer er 1.000 eller mere.
yy Ekstern HDD, Kortlæsere, Låste enheder,“hard
type” USB-enheder, eller mobiltelefoner
understøttes ikke.
yy USB-porten på enheden kan ikke tilsluttes
til en PC. Enheden kan ikke anvendes som
lagringsenhed.
ogle USB-enheder fungerer muligvis ikke på
yy n
denne enhed.
yy Når enheden er tændt, kan du ikke oplade en
iPad via USB-porten.
yy Når enheden er tændt, kan du oplade en iPod/
iPhone/Smartphone via USB porten.
yy Når du tilslutter din Smartphone til USB-porten,
kan du kun oplade den, når enheden er tændt.
(Nogle smartphones oplades muligvis ikke)
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
7
Batterij-installatie
Du kan åbne batterirummet på to måder.
Mønt
1 (VOEDING) : TÆNDER og SLUKKER for afspilleren.
Finger
2. Isæt batteriet med plus(+) vendt i den samme
retning som plus(+) i batterirummet.
FUNCTION : Vælger funktion og indgangskilde.
+/- (VOL) : Justerer højttalerens lydstyrke.
/
(Skip/Søg) :
-- Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad
-- Søger efter en sektion i en fil.
(Afspil/Pause) : Starter eller holder pause i
afspilningen.
@ : Slukker for lyden.
3. Sæt batterirummet i fjernbetjeningen og drej
det med uret for at lukke det.
: Denne knap er ikke tilgængelig.
>>Bemærk
Batteriet i denne enhed kan forårsage brand
eller kemisk forbrændinger, hvis det håndteres
forkert. Batteriet må ikke genoplades, adskilles,
brændes eller opvarmes over 100 °C (212 °F).
Udskift kun batteriet, varenr. CR2025. Brug
af andet batteri kan medføre risiko for brand
eller eksplosion. Bortskaf det brugte batteri.
Opbevar batteriet væk fra børn. Batteriet må
ikke adskilles eller brændes.
Mønt
>>Bemærk
Finger
Hvis du har lange negle, skal du ikke åbne
batterirummet ved hjælp af din finger, ellers
kan du brække din negl.
1
Sådan kommer du i gang
1. Drej batterirummet mod uret ved hjælp af en
mønt eller din finger. Tag derefter batterirummet
ud.
8
Sådan kommer du i gang
Frontpanel
1
Sådan kommer du i gang
PORT. IN
aIndikator
b 1 (VOEDING)
TÆNDER og SLUKKER for afspilleren.
dF (FUNKTION)
Vælger funktion og indgangskilde.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
c VOL (+/-)
Indstilling af højttalerens lydstyrke.
Bagpanel
aUsb-poort
Afspiller musikfil ved at tilslutte USB-enheden.
b PORT. IN (3.5mm)
Lytte til musik fra din bærbare enhed.
c DC IN12 V 0 2.5A
(Indgang til AC-strømforsyning)
Sådan kommer du i gang
9
Toppanel
1
Sådan kommer du i gang
aiPod/iPhone/iPad -dock
Tilslutter en iPod/iPhone/iPad.
b Højttaler
10
Sådan kommer du i gang
Sådan tilslutter du
strømforsyningen
1
Sådan kommer du i gang
1. Tilslut det medfølgende strømkabel til
strømforsyningen.
2. Forbind AC adapterledningen til DC. IN
adapterindgangen.
Isætning af Batterier
1. Tryk og åbn batterilåget i bunden af enheden.
2. Isæt seks “AA-batterier” (medfølger ikke) i
batterirummet, og sørg for at 2 og 3 vender
korrekt.
3. Luk batteridækslet.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.
2
>>Forsigtig
yy Tag batterierne ud af enheden, når du ikke
bruger den i en længere tidsperiode.
yy Udskift batterierne med nye batterier, når de
skal skiftes.
yy Det anbefales at bruge Alkaline eller
NiMHbatterier.
>>Forsigtig
Brug kun den medfølgende strømforsyning
til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra
en anden enhed eller producent. Hvis du
bruger et andet strømkabel eller en anden
strømforsyning, kan det medføre beskadigelse
af enheden og tab af garanti.
,,Bemærk
yy Opladning via denne enhed er kun muligt,
når enhedens strømledning er sat i en
stikkontakt.
Betjening
11
Overordnet betjening
Du kan betjene enheden ved at bruge disse knapper. For yderligere oplysninger, se venligst tabellen
nedenfor.
IPOD/IPAD
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
2
1
Tænd/sluk
(on/off)
Tænd/sluk
(on/off)
Tænd/sluk
(on/off)
Tænd/sluk
(on/off)
Betjening
Status
Skip -/+
-
Skip -/+
-
Tilbagescanning
Fremadscanning
-
Tilbagescanning
Fremadscanning
-
Afspil/pauze
-
Afspil/pauze
-
Ændring af hver
funktion
Ændring af hver
funktion
Ændring af hver
funktion
Ændring af hver
funktion
Slukker lyden/
Tænder lyden
Slukker lyden/
Tænder lyden
Slukker lyden/
Tænder lyden
Slukker lyden/
Tænder lyden
Knap
Tryk på
/
Tryk og holde inde
/
FUNCTION
F
@
12
Betjening
Grundbetjening
iPod/iPhone/iPad betjening
For at
Pause eller
genstarte
Du kan nyde lyden med din iPod/iPhone/iPad. For
detaljer om iPod/iPhone/iPad, henvises til iPod/
iPhone/iPad brugerguide.
2
Betjening
1. Tilslut din iPod/iPhone/iPad. Når du tænder
for denne enhed, tændes der automatisk for
din iPod/iPhone/iPad , og genopladningen
begynder.
Skippe
Gør dette
Tryk på
Under afspilning, skal du trykke
på
/
for at gå til den
næste fil eller for at vende
tilbage til begyndelsen af den
nuværende fil.
to
Under afspilning, Tryk på
gange for at gå tilbage til den
forrige fil.
Søge
/
nede
Tryk og hold
under afspilning og slip knappen
på det sted, du vil lytte til.
Kompatibel iPod/iPhone/iPad
Enheden understøtter følgende modeller.
yy iPod touch
yy iPod nano
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
2. Tryk på
FUNCTION eller F for at vælge
iPod/iPad funktion.
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
yy iPad
Afhængig af din iPod/iPhone/iPad’s
softwareversion, kan du muligvis ikke styre din
iPod/iPhone/iPad fra denne enhed.
Afhængig af din iPod/iPhone/iPad, kan du
muligvis ikke styre din iPod/iPhone/iPad fra denne
enhed.
Betjening
,,Bemærk
yy Afhængig af softwareversionen på din iPod/
iPhone/iPad’s, kan du muligvis ikke styre
din iPod/iPhone/iPad fra denne enhed.
Vi anbefaler, at du installerer den nyeste
softwareversion.
13
USB betjening
1. Tilslut USB-enheden i USB-porten:
2. Vælg USB funktionen ved at trykke på
FUNCTION eller F.
yy Hvis du bruger en applikation, foretager
et opkald eller sender og modtager SMSbeskeder osv. på iPod touch eller iPhone/
iPad, skal du koble den fra iPod/iPhone/iPad
-docken i enheden og derefter bruge den.
yy Når enheden er slukket/tændt, kan du
oplade din iPod/iPhone/iPad ved at tilslutte
den til iPod/iPhone/iPad-docken.
yy Du kan få brug for yderligere betjening til
iPod touch eller iPhone, f.eks. “lås op” ved at
hive op.
yy Din iPod/iPhone/iPad oplades ikke, når
strømledningen for enheden er taget ud,
selv hvis dine batterier er i en oplader.
Betjening
yy Hvis du har problemer med din iPod/
iPhone/iPad, skal du besøge www.apple.
com/support.
2
,,Bemærk
Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden
1. Vælg en anden funktion/tilstand.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.
For at
Gør dette
Afspil
Tryk på
Pause
Under afspilning, tryk på
Under afspilning, skal du trykke på
/
for at gå til den næste fil
Spring over til eller for at vende tilbage til
næste/forrige begyndelsen af den nuværende fil.
fil
to
Under afspilning, Tryk på
gange for at gå tilbage til den
forrige fil.
Sådan søger
Tryk og hold
/
nede under
du efter et
afspilning
og
slip
knappen
på det
afsnit inden
sted, du vil lytte til.
for en fil
14
Betjening
,,Bemærk
yy Als u tijdens het afspelen het apparaat
uit- en weer aanzet, wordt normaal het
laatste bestand waarnaar u geluisterd hebt
afgespeeld.
2
yy Under afspilning, Hvis du ændrer
funktionen, og vender tilbage til forrige
funktion, vil den sidste fil du lyttede til, spille
normalt.
Betjening
yy USB-mapper/filer genkendes som vist
nedenfor
MAPPE
ROD
FIL
MAPPE 1
MAPPE3
FIL 5
FIL 6
FIL 7
MAPPE4
MAPPE7
FIL 8
FIL 9
FIL 3
MAPPE8
FIL 10
FIL 4
MAPPE2
MAPPE5
FIL 11
FIL 12
MAPPE6
FIL 13
FIL 14
FIL 1
FIL2
yy Filer bliver afspillet fra $ fil nr.1 til $ fil nr.14
én efter én.
yy *ROD : Det første skærmbillede du kan se,
når en computer genkender din USB-enhed,
kaldes “ROD”
Geluid tijdelijk uitschakelen
Tryk på @ på fjernbetjeningen for at slukke for
lyden på din enhed. Du kan slukke for lyden, når
du f.eks. skal tage telefonen. For at tænde for lyden
igen, skal du trykke på @ eller VOL UP og DOWN.
Afspelen hervatten
Enheden husker det punkt, hvor du trykkede på
Tryk på
for at starte afspilningen igen.
SLUK FOR AUTO POWER
Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på
strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke
tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i 25
minutter.
Det gør denne enhed også 6 timer efter
hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed
med analog indgang.
.
Betjening
15
Avancerede funktioner
Sådan hører du musik fra din
eksterne enhed
Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange
forskellige eksterne enheder. (Ledning til bærbar
enhed følger ikke med som tilbehør til denne
enhed.)
PORT.IN
1. Tilslut den eksterne enhed til PORT.IN stikket på
enheden.
2. Tænd for enheden ved at trykke på 1 .
3. Vælg PORT. IN funktionen ved at trykke på
FUNCTION eller F.
4. Tænd for den eksterne enhed og start
afspilningen.
Betjening
MP3 afspiller m.m.
2
16
Betjening
Bruger bluetooth
teknologi
At lytte til musik, der er gemt
i Deres bluetooth
Om bluetooth
Før De starter parringsproceduren, skal De sørge for,
at den trådløse bluetooth-teknologi er aktiveret på
Deres telefon. Anvend brugervejledningen til Deres
bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret,
er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.
Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til
en forbindelse over kort afstand.
2
Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.
Betjening
(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver
forstyrret af andre elektroniske bølger eller De har
forbundet en bluetooth i de andre rum .) Tilslutning
af enkelte enheder i henhold til Bluetooth ®
trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En
mobiltelefon med Bluetooth ® trådløs teknologi
kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev
foretaget via Bluetooth ® trådløs teknologi.
Tilgængelige enheder: :Mobiltelefoner, MP3, laptop
computere, PDA
Bluetooth profiler
For at bruge trådløs bluetooth-teknologi, skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
1. Vælg bluetooth funktionen ved at vælge
FUNCTION eller F.
Derefter vil Bluetooth LED-lyset lyse op og
blinke.
2. Anvend Deres bluetooth og gennemfør
parringen. Når De søger efter denne enhed med
Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med
enheder alt afhængigt af den type bluetooth,
de anvender. Deres enhed vil optræde som “LG
Audio ND4520”.
3. Indtast PIN-koden.
Pinkode: 0000
4. Når denne enhed er tilsluttet til din
Bluetoothenhed, vil Bluetooth LED-lyset på
denne enhed lyse op uden at blinke.
,,Bemærk
Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle
enheder have en anden måde at blive parret
på.
5. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på Deres
bluetooth, skal de læse brugervejledningen til
Deres bluetooth.
,,Bemærk
yy Lyd fra hovedsættet kan blive forvrænget,
hvis du skruer op for lyden på enheden til
2/3 eller mere.
yy Når du anvender bluetooth-funktionen, skal
du justere lydstyrken for bluetooth-enheden
til et korrekt niveau.
Betjening
17
yy Efter søgning af denne enhed på
din Bluetooth-enhed, skal du parre
Bluetoothenheden med denne enhed.
Derefter afspil den fil, du ønsker.
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy De kan ikke kontrollere Deres bluetooth
med denne enhed.
yy Selvom afstanden mellem Deres bluetooth
og enheden er mindre end 10 meter, kan
deres bluetooth måske ikke forbindes, hvis
der er forhindringer mellem de to.
yy Alt afhængig af enhedens type, kan De
måske ikke anvende bluetooth funktionen.
yy Du kan nyde trådløst system ved hjælp af
telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
yy Forbindelsen kan blive afbrudt, hvis andet
udstyr, der bruger samme frekvens såsom
medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller
trådløse netværksforbindelser.
yy Hvis der står en og forstyrrer
kommunikationen mellem bluetooth
enheden og afspilleren, vil forbindelsen
blive afbrudt.
yy Hvis der findes et objekt mellem
Bluetoothenheden og enheden, vil
lydkvaliteten være ringere, og forbindelsen
bliver afbrudt, hvis afstanden mellem
Bluetooth-enheden og enheden
bliver for stor til din Bluetoothenheds
operationsradius.
yy Enheden med Bluetooth trådløs teknologi
afbrydes, hvis du slukker for enheden eller
placerer udstyret mere end 10 meter væk
fra enheden.
yy Hvis Bluetooth-enheden afbrydes, skal du
tilslutte Bluetooth-enheden til din enhed.
2
Betjening
yy De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og
således ikke flere på én gang.
18
Betjening
Brug af Bluetooth Apps.
Om LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote App giver din enhed en
række af nye funktioner.
For at få glæde af flere funktioner, anbefaler vi, at du
downloader og installerer den gratis “ LG Bluetooth
Remote”.
2
Installér “ LG Bluetooth Remote app
” ved at docke din iPhone/iPad/iPod
i din afspillet.
1. Sæt din iPhone/iPad/iPod i iPod/iPhone/
iPad-docken. Displayet for downloading
“LG Bluetooth Remote” vil blive forbundet
automatisk. (kun iOS O/S)
2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at downloade.
Betjening
Installation af “ LG Bluetooth app”
på din Bluetooth-enhed
1. Installér “LG Bluetooth app” ved at bruge QRkoden. Brug scannings-softwaren til at scanne
QR-koden.
2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at downloade.
Installation af “ LG Bluetooth
Remote app” via “ Apple App Store”
eller “Google Android Market”
1. Tryk på Apple App Store eller Google Android
Market(Google Play Store)-ikonet.
2. I søgefeltet skal du skrive “LG Bluetooth Remote”
og søge det.
3. I listen over søgeresultater, skal du finde og
trykke på “LG Bluetooth Remote” for at starte
downloadingen af Bluetooth app.
4. Tryk på et ikon for at installere.
5. Tryk på et ikon for at downloade.
,,Bemærk
yy Sørg for, at din tændte Bluetooth-enhed er
tilsluttet internettet.
yy Sørg for, at din tændte Bluetooth-enhed
er udstyret med “ Apple App Store” eller
“Google Android Market(Google Play Store)”
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Bemærk
yy Sørg for, at din tændte Bluetooth-enhed er
tilsluttet internettet.
yy Sørg firm at din tændte Bluetooth-enhed
har en scannings-software applikation. Hvis
du ikke har det, kan du downloade en fra
“Apple App Store” eller “ Google Android
Market (Google Play store).
Betjening
Aktivering af Bluetooth med LG
Bluetooth Remote app
LG Bluetooth app hjælper dig med at tilslutte din
tændte bluetooth-enhed til enheden.
1. Tryk på LG Bluetooth app-ikonet på
hjemmesiden for at åbne LG Bluetooth app
applikationen, og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Setting] og vælg den ønskede enhed.
,,Bemærk
yy Efter tilslutning af Bluetooth-enheden til
enheden ved hjælp af iOS BT app, skal
du tilslutte iPod/iPhone/iPad til enheden.
Derefter vil funktionen automatisk
skifte til IPOD/IPAD funktionen. Hvis du
afbryder iPod/iPhone/iPad fra enheden,
vil Bluetoothenheden automatisk blive
tilsluttet til enhed.
yy Når du bruger Bluetooth, kan du
muligvis ikke bruge BT App. Afbryd
Bluetoothenheden du tilsluttede før, for at
bruge BT App ordentligt.
yy Hvis du bruger Bluetooth App til
betjeningen, kan der være nogle
forskelle mellem Bluetooth App og den
medfølgende fjernbetjening. Brug den
medfølgende fjernbetjening efter behov.
yy Hvis du bruger BT app med
Bluetoothenheden tilsluttet, skal
Blutoothtilslutningen, du tilsluttede før,
være afbrudt. (Afhængigt af smartphonens
O/S, er der en forskel på denne proces.)
yy Afhængigt af Bluetooth-enheden, virker
BT.App måske ikke.
yy Hvis du bruger BT app i
Bluetoothfunktionen, vil den medfølgende
fjernbetjening måske ikke fungere.
yy Når du bruger BT app til fjernbetjening,
kan betjeningen være anderledes end
den medfølgende fjernbetjening.
yy Ifølge smartphonens operativsystem,
kan der være nogle forskelle ved brugen
af BT appen.
,,Bemærk
yy Når din Bluetooth-enhed allerede har
været tilsluttet med den anden enhed, skal
du afbryde Bluetooth-forbindelsen først.
Derefter kan du styre din afspiller via BT app.
yy Den forbindelsen, du har oprettet, kan
blive afbrudt, hvis du vælger en anden
applikation eller ændrer indstillingen af
den tilsluttede enhed via BT app. I sådan
et tilfælde, bedes du kontrollere status for
forbindelsen.
yy Hvis du sætter din iPod/iPhone/iPad i
docken på denne enhed, mens din iPod/
iPhone/iPad er forbundet til denne enhed
via Bluetooth-forbindelsen, deaktiveres
Bluetooth-forbindelsen.
yy Bluetooth-forbindelsen til iPod/iPhone/iPad
er deaktiveret, så længe din iPod/iPhone/
iPad er placeret i docken på denne enhed.
2
Betjening
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
betjeningen, skal du trykke [Setting] og [Help].
19
3Fejlfinding
20 Fejlfinding
Fejlfinding
Problem
korrektion
yy Sæt strømkablet i.
Ingen strøm.
yy Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske
enheder.
yy Tag batterierne ud af enheden, når du ikke bruger den i en længere
tidsperiode.
Ingen lyd.
3
Fejlfinding
Fjernbetjeningen virker
ikke korrekt.
iPod/iPhone/iPad
fungerer ikke.
yy Tryk på
FUNCTION eller F og kontrollér den valgte funktion.
yy De afstandsbediening heeft een bereik van ca. 7 meter.
yy Fjern objektet, der er mellem fjernbetjeningen og enheden.
yy Udskift batteriet med et nyt batteri.
yy Tilslut korrekt til enheden.
4Tillæg
Tillæg
21
Varemærker og
licenser
Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der
tillader radiokontakt mellem elektroniske enheder indenfor et maks. område på 10 m.
Der påløber ingen ekstra omkostninger ved
tilslutning af individuelle enheder med Bluetooth® trådløs teknologi. En mobiltelefon kan
betjenes med Bluetooth® trådløs teknologi via
Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via
Bluetooth® trådløs teknologi.
Bluetooth® ordmærke og logoer ejes af
Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne
mærker af LG Electronics er under licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører de
respektive ejere.
4
Tillæg
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” og “Made for
iPad” betyder, at der er der ligger en elektronisk
nøgle, der er specielt lavet med henblik på at
forbinde til iPod, iPhone eller iPad og er blevet
tjekket af udvikleren, så de lever op til de
standarder, som Apple sætter.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller for, at den er i overensstemmelse
med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke
den trådløse ydeevne.
22 Tillæg
Specifikationer
Generelt
Krav til strømforsyning
DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Strømforbrug
30 W
Udvendige mål (B x H x D)
320(348) X 60(90) X 150 mm
Nettovægt (cirka)
1, 54 kg
Betjeningstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsforhold - fugtighed
5 % til 90 %
BUS strømforsyning
DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2.1 A
Indgange
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereo jackstik)
4
Tillæg
Forstærker
Udgangseffekt
5 W + 5 W (8Ω ved 1kHz)
T.H.D
10 %
Højttalere
Type
indbygget
Impedans nominel
8Ω
Nominel indgangseffekt
5W
Maksimal indgangseffekt
10 W
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Tillæg 23
Håndtering af enheden
Når enheden sendes
Gem den originale forsendelseskasse og
indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for at
sende enheden, så pak den ind, som den oprindeligt
var indpakket fra fabrikken, for at opnå den bedste
beskyttelse.
For at holde de udvendige overflader
rene
Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray nær
enheden.
Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det
skade overfladen.
Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i
kontakt med enheden i længere tid.
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren
med. Hvis overfladen er meget snavset, kan du
bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt
opvaskemiddel. Brug ikke stærke midler som
f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan
beskadige enhedens overflade.
4
Tillæg
Rengøring af enheden
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement