LG ND5520N, ND5520 Owner's manual

LG ND5520N, ND5520 Owner's manual
DANSK
BRUGERVEJLEDNING
MUSIK MED STIL
DOCKING-HØJTTALER
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener
enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
ND5520
http://www.lg.com
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 1
12. 5. 31. �� 1:50
2
Sådan kommer du i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Sådan kommer du i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD,
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD MÅ COVERET IKKE FJERNES
(BAGSIDEN) IKKE FJERNES INGEN ANVENDELIGE
INDVENDIGE DELE KRÆVER SERVICE AF
KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.
Dette lyn med pilespidssymbol
i en ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse af
uisoleret farlig spænding inde i
produktet, der kan være tilstrækkelig
stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en
ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse
af vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i papirerne, der følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ PRODUKTET IKKE
UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.
VARSEL: Se venligst på hovedoversigten på
mærkatet på bunden af apparatet for at finde
sikkerhedsoplysningerne inkl, oplysninger om
produktets identifikation og leveringsrater.
ADVARSEL vedrørende strømforsyningskablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb;
Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden
i denne brugermanual. Lad være med at
overbelaste vægkontakterne. Overbelastede
vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter,
forlængerledninger, flossede strømkabler eller
beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt.
Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk
stød eller brand. Undersøg regelmæssigt ledningen
til dit apparat, og hvis den ser beskadiget eller
forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten,
standse med at bruge apparatet, og få ledningen
udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret
servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller
mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde på
det. Vær særlig opmærksom på stik, vægkontakter
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Hvis
du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækker du
netledningen stik ud. Når du installerer produktet,
sørg for, at stikket er let tilgængeligt.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller
batteripakke, og følg trinene i modsat rækkefølge i
forhold til monteringen. For at forhindre forurening
af miljøet og en mulig trussel mod menneskers
og dyrs sundhed, skal det gamle batteri eller
batteriet bortskaffes i egnede beholdere ved
specifikke indsamlingssteder. Batterier og
batteri må ikke bortskaffes sammen med andet
affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis
tilskudsordninger for batterier og akkumulatorer.
Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom
solskin, ild eller lignende.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand
(dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles
genstande med væske, såsom vaser, på apparatet.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 2
12. 5. 31. �� 1:50
Sådan kommer du i gang
3
Bortskaffelse af dit gamle apparat
2.Alle elektriske og elektroniske
produkter skal bortskaffes særskilt,
og ikke som husholdningsaffald via
specifikke indsamlingssteder, der
er udpeget af de offentlige eller de
lokale myndigheder.
3.Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og den
menneskelige sundhed.
4.Ønsker du yderligere oplysninger om
bortskaffelse af dit gamle apparat,
bedes du kontakte de offentlige
myndigheder, genbrugspladsen eller
den butik, hvor du købte produktet.
Bortskaffelse af brugte batterier/akkumulatorer
1. Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på dine
batterier/akkumulatorer, så betyder
det, at produktet er underlagt det
europæiske direktiv 2006/66/EC.
EU-meddelelse om trådløse produkter
LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er)
opfylder vigtige krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF,
2006/95/EF og 2009/125/EF.
Kontakt følgende adresse og bed om en
kopi af DoC (Declaration of Conformity /
Overensstemmelseserklæring).
Centre for Europæiske standarder:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland
yy Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice
kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se
Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor
du har købt dette produkt.
1
Sådan kommer du i gang
1.Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på et
produkt, så betyder det, at produktet
er underlagt det europæiske direktiv
2002/96/EC.
Kun til indendørs brug.
Erklæring om RF-strålingseksponering
Montering og betjening af udstyret bør ske med
en afstand på mindst 20cm mellem kilden og
personer.
2. Symbolet kan være kombineret med
de kemiske symboler for kviksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb),
hvis batteriet indeholder mere end
0.0005% kviksølv, 0.002% kadmium
eller 0.004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør
bortskaffes særskilt, og ikke som
husholdningsaffald, men via
specielle opsamlingssteder, der er
udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
4. Korrekt bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer er med til
at forhindre mulige skadevirkninger
på miljøet og den menneskelige
sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer, bedes du
kontakte de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller den butik,
hvor du købte produktet.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 3
12. 5. 31. �� 1:50
4
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1
Sådan kommer du i gang
2Sikkerhedsoplysninger
5Hovedfunktioner
5
– Lavet til iPod/iPhone/iPad
5
– Portable In (bærbar ind)
5 – USB-afspilning
5 – Alarm
5
– Radio (FM)
5
– Time Sync
5
– LG Bluetooth Remote
5Tilbehør
5Indledning
5
– Symbol anvendt i denne
brugervejledning
6
Krav til filer, der kan afspilles
6
– Krav til MP3/WMA-musikfil
6
– Kompatible USB-enheder
6
– Krav til USB-enhed
7Fjernbetjening
8Frontpanel
8Bagpanel
8
Top panel
9Betjeningspanel
10 Sådan tilslutter du strømforsyningen
10 Indstilling af ur
10 – Automatisk indstilling af ur
11 – Manuel indstilling af urt
2Betjening
12Grundbetjening
12 – iPod/iPhone/iPad betjening
12 – Kompatibel iPod/iPhone/iPad
13 – USB-betjening
14 – Sådan hører du musik fra din eksterne
enhed
14 – Hvordan man anbringer ferritkernen
15 Betjening af radio
15 – Antenneforbindelse
15 – Sådan hører du radio
15 – Forudindstilling af radiostationer
15 – Sådan sletter du alle gemte stationer
15 – Forbedring af dårlig FM-modtagelse
16 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
16 – Sådan hører du musik fra en
Bluetooth-enhed
17 – Brug af Bluetooth-applikation
19 Andre funktioner
19 – Sådan bruger du din enhed som
alarm ur
19 – Tænd og sluk for alarm-timer
19 – Stop af alarm
19 – Snooze
19 – Genoptag afspilning
19 – Gentagen afspilning eller afspilning i
tilfældig rækkefølge
20 – Lysdæmper
20 – Indstilling af dvaletid
20 – Sådan indstiller du lyden
20 – Sådan slukker du midlertidigt for
lyden
20 – Opladning af din Android-telefon
3Fejlfinding
21Fejlfinding
4Tillæg
22 Varemærker og licenser
22 Håndtering af enheden
23Specifikationer
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 4
12. 5. 31. �� 1:50
Sådan kommer du i gang
5
Hovedfunktioner
Tilbehør
Lavet til iPod/iPhone/iPad
Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende
tilbehør.
Sådan kommer du i gang
Nyd musik fra iPod/iPhone/iPad med en simpel
forbindelse.
Portable In (bærbar ind)
Lytte til musik fra din bærbare enhed.
Fjernbetjening (1)
Batteri (1)
AC-strømforsyning (1)
Strømkabel (1)
FM-antenne (1)
Holder til iPad (1)
USB-afspilning
Nyd musik fra USB med en simpel forbindelse.
Alarm
Indstilling af alarm, der starter på det ønskede
tidspunkt.
1
Radio (FM)
Lytte til radio.
Time Sync
Indstiller uret på denne enhed automatisk ved at
tilslutte en iPod/iPhone/iPad eller ved at aktivere
Bluetooth-forbindelsen via “LG Bluetooth Remote”applikationen.
LG Bluetooth Remote
Du kan styre denne enhed med din iPod touch/
iPhone/iPad eller Android-enhed via Bluetooth.
Denne enhed og din enhed skal være parret via
Bluetooth. Besøg “Apple App Store” eller “Google
Android Market (Google Play Store)” eller benyt QRkoden vist nedenfor til at søge efter “LG Bluetooth
Remote”-applikationen. For yderligere oplysninger,
se side 17-18.
Ferritkerne (1)
Indledning
Symbol anvendt i denne
brugervejledning
,,Bemærk
Indikerer specielle bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
(Android OS)
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 5
(Apple iOS)
>>Forsigtig
Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug
undgås.
12. 5. 31. �� 1:50
6
Sådan kommer du i gang
Krav til filer, der kan
afspilles
Kompatible USB-enheder
Krav til MP3/WMA-musikfil
• U
SB-funktionen på denne enhed understøtter
ikke alle USB-enheder.
1
Sådan kommer du i gang
MP3/WMA-filkompatibilitet med denne enhed er
begrænset som følger :
• S ampling frekvens : inden for 32 til 48 kHz (MP3),
inden for 32 til 48 kHz (WMA)
• B
ithastighed : inden for 32 til 320 kbps (MP3),
40 til 192 kbps (WMA)
• Maksimum filer : Under 999
• Filtypenavne : “.mp3”/ “.wma”
• MP3-afspiller : Flash type MP3-afspiller.
• U
SB-flashdrev :
Enheder, der understøtter USB1.1.
Krav til USB-enhed
• E nheder, der kræver yderligere
programinstallation, efter at du har forbundet
den med en computer, understøttes ikke.
• Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
• H
vis det er en USB med stor kapacitet, tager det
måske mere end et par minutter at søge i den.
• T ag backup af alle data, så du undgår tab af
data.
• H
vis du bruger et USB-forlængerkabel eller en
USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
• B
rug af NTFS-filsystemet understøttes ikke. (Kun
FAT (16/32) filsystem understøttes.)
• D
enne enhed understøttes ikke, når det
samlede antal af filer er 1,000 eller mere.
• E kstern HDD, kortlæsere, låste enheder eller
hårde typer USB-enheder, mobiltelefoner
understøttes ikke.
• A
fspillerens USB-port kan ikke tilsluttes
til pc. Afspilleren kan ikke anvendes som
lagringsenhed.
• N
ogle USB-enheder er måske ikke kompatible
med denne enhed.
• D
enne enhed kan oplade din iPod/iPhone via
USB-porten, når enheden er tændt.
• D
enne enhed kan ikke oplade din iPad via USBporten, selv ikke når enheden er tændt.
• N
år du tilslutter en smartphone via USB-porten,
kan du kun oplade den, når enheden er tændt.
(Nogle smartphones kan muligvis ikke oplades.)
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 6
12. 5. 31. �� 1:50
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
7
Isætning af batterier
1. Drej batterirummets dæksel imod urets
retning ved hjælp af en mønt. Tag derefter
batterirummets dæksel af.
Sådan kommer du i gang
2. Isæt og anbring batteriet med plusset
(+) i samme retning som plusset (+) på
batterirummets dæksel.
1 (POWER) : TÆNDER og SLUKKER for afspilleren.
SLEEP : Indstilling af sleep-timer.
PFUNCTION : Vælger funktion og indgangskilde.
-/+ (Volume) Justerer højttalerens lydstyrke.
SOUND EFFECT : Vælger lyd indtryk.
/ (Skip/Search) :
-- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.
-- Søger efter en sektion i en fil.
(Play/Pause) : Starter eller holder pause i
afspilningen.
@ : Afbryder lyden.
h : Vælger en afspilningstilstand. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Vælger mappen eller filen, du ønsker at afspille.
-- Vælger et forudindstillet nummer for en
radiostation.
MEMORY :
-- Gemmer forudindstillede stationer.
-- Sletter forudindstillede stationer.
1
3. Sæt batterirummets dæksel på fjernbetjeningen
og drej det ned urets retning ved hjælp af en
mønt.
>>Forsigtig
Åbn ikke batteridækslet ved hjælp af din finger.
Din negl kan muligvis brække.
>>Forsigtig
Batteriet i denne enhed kan udgøre en risiko for
brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke
håndteres korrekt. Batteriet må ikke genoplades,
adskilles, brændes eller opvarmes over 100 °C
(212 °F). Udskift kun batteriet delnr. CR2025. Brug
af en anden type batteri kan udgøre en risiko for
brand eller eksplosion. Bortskaf brugte batterier.
Hold batterier væk fra børn. Må ikke adskilles eller
smides i åben ild.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 7
12. 5. 31. �� 1:50
8
Sådan kommer du i gang
Frontpanel
1
Sådan kommer du i gang
aFjernføler
c Betjeningspanel
b 1
TÆNDER og SLUKKER for enheden.
d Højttaler
Bagpanel
a
Alarm On/Off
- Indstilling af alarm.
- Slukker for alarmen.
- Viser alarm-indstillinger.
b Clock
Indstilling af uret og kontrol af tiden.
c FM ANT.
dPORT.IN (3.5 mm)
Lytte til musik fra din bærbare enhed.
e USB-port
Afspiller musikfiler ved at tilslutte USBenheden.
f DC IN 18 V 02.67 A (AC-adapter indgang)
Top panel
a Dock til iPod/iPhone/iPad
Tilslutning af en iPod/iPhone/iPad.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 8
b Dock til Android-telefon (Micro USB)
Tilslutning af en Android-telefon.
12. 5. 31. �� 1:50
Sådan kommer du i gang
9
Betjeningspanel
yy Skip/Søg :
-- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt
Fremad.
-- Søger efter en sektion i en fil.
1
Sådan kommer du i gang
yy Skift funktion :
yy Afspil/Pause :
Tryk på P eller før fingeren til venstre eller højre.
Tryk på midten for af afspille eller for at pause
Vælger funktion og indgangskilde.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)
yy -/+ (Volume) :
Justerer højttalerens lydstyrke.
yy Op/ned :
-- Vælger mappen eller filen, du ønsker at afspille.
-- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 9
12. 5. 31. �� 1:50
10
Sådan kommer du i gang
Sådan tilslutter du
strømforsyningen
1
Sådan kommer du i gang
1. Tilslut det medfølgende strømkabel til
strømforsyningen.
Indstilling af ur
,,Bemærk
Hvis strømmen er blevet afbrudt eller stikket
taget ud, slettes urets indstilling.
2. Tilslut strømforsyningen til DC.IN-porten.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt. Derefter
går enheden på standby-tilstand.
Automatisk indstilling af ur
,,Bemærk
yy Sørg for, at uret i din iPod/iPhone/iPad eller
din Android-enhed er indstillet korrekt.
yy I standby-tilstand vil uret ikke synkronisere
med din iPod/iPhone/iPad eller din Androidenhed.
yy Ved automatisk synkronisering af uret,
har “LG Bluetooth Remote”-applikationen
prioritet over docking-systemet.
yy 24-timers formatet kan kun blive indstillet
for Android OS.
Indstilling af uret ved at synkronisere
med din iPod/iPhone/iPad
>>Forsigtig
Brug kun den medfølgende strømforsyning
til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra
en anden enhed eller producent. Hvis du
bruger et andet strømkabel eller en anden
strømforsyning, kan det medføre beskadigelse
af enheden og tab af garanti.
Tilslut din iPod/iPhone/iPad. Derefter vil uret i
betjeningspanelet synkronisere med din iPod/
iPhone/iPad.
,,Bemærk
Den synkroniserede tid kan variere en smule i
forhold til din iPod/iPhone/iPad.
Indstilling af uret ved hjælp af “LG
Bluetooth Remote”-applikationen
Installér “LG Bluetooth Remote”-applikationen på
din iPod/iPhone/iPad eller din Android-enhed. (Se
side 17-18)
Uret på din enhed vil automatisk blive synkroniseret
med din bærbare enhed ved at aktivere Bluetoothforbindelsen via “LG Bluetooth Remote”applikationen.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 10
12. 5. 31. �� 1:50
Sådan kommer du i gang
11
Manuel indstilling af urt
Om nødvendigt kan du indstille uret manuelt.
1. Tryk på ur Clock på bagpanelet i to sekunder.
-- Urets tal begynder at blinke.
3. Tryk på
.
-- Timetallene begynder at blinke.
4. Tryk på
/
for at indstille timer.
5. Tryk på
.
-- Minuttallene begynder at blinke.
6. Tryk på
7. Tryk på
/
.
1
Sådan kommer du i gang
2. Tryk på
/
for at vælge 12/24-timers
format.
-- 12:00 (for en PM-visning) eller 0:00 (for en
24-timers visning)
for at indstille minutter.
,,Bemærk
Hvis du ønsker at nulstille uret, skal du gentage
trin 1 til 7.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 11
12. 5. 31. �� 1:50
12
Betjening
Grundbetjening
iPod/iPhone/iPad betjening
2
Du kan nyde lyden fra din iPod/iPhone/iPad
gennem denne enhed. For detaljer om iPod/
iPhone/iPad, henvises til iPod/iPhone/iPad
brugerguide.
Betjening
,,Bemærk
For at
Gør dette
Søg
/
nede under
Tryk og hold
afspilning og slip knappen på det
sted, du vil lytte til.
Kompatibel iPod/iPhone/iPad
Enheden understøtter følgende modeller ;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
Montér den medfølgende iPad-holder for at holde
din iPad stabil, før du sætter din iPad i docken.
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Bemærk
yy En fejlmeddelelse “ERROR” vises når :
1. Tilslut din iPod/iPhone/iPad. Når denne enhed er
tilsluttet til strømmen, tænder din iPod/iPhone/
iPad automatisk og starter genopladning, selv i
standby-tilstand.
-- Din iPod/iPhone/iPad er ikke tilsluttet ordentligt.
-- Denne enhed genkender din iPod/iPhone/
iPad som en ukendt enhed.
-- Din iPod/iPhone/iPad har meget lidt strøm
tilbage.
/ Batteriet skal oplades.
/Hvis du oplader batteriet, mens din
iPod/iPhone/iPad har et meget lavt
strømniveau, kan det tage længere tid
at oplade den.
yy Du kan muligvis ikke styre din iPod/iPhone/
iPad fra denne enhed på grund af en fejl i
din iPod/iPhone/iPad.
2. Tryk på PFUNCTION eller P for at vælge
IPOD-funktion.
For at
Gør dette
Afspil
Tryk på
Pause
Under afspilning, tryk på
Skip
Under afspilning, skal du trykke på
/
for at gå til den næste fil
eller for at vende tilbage til
begyndelsen af den nuværende
fil.
Under afspilning, tryk kort to
gange på
for at vende tilbage
til den forrige fil.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 12
yy Afhængig af softwareversionen på din iPod/
iPhone/iPad, kan du muligvis ikke styre
din iPod/iPhone/iPad fra denne enhed.
Vi anbefaler, at du installerer den nyeste
softwareversion.
yy Hvis du bruger en applikation, foretager
et opkald eller sender og modtager SMSbeskeder osv. på iPod touch/iPhone/iPad,
skal du koble den fra enhedens iPod/
iPhone/iPad-dock og derefter bruge den.
yy Hvis du har et problem med din iPod/
iPhone/iPad, skal du besøge www.apple.
com/support.
yy iPod med touch skærm og iPhone kan
virke anderledes i drift end iPod. Du skal
muligvis bruge yderligere funktioner for at
bruge dem med denne enhed. (Fx "slide to
unlock")
12. 5. 31. �� 1:50
Betjening
13
,,Bemærk
USB-betjening
1. Tilslut USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg USB-funktion ved at trykke på
PFUNCTION eller P.
yy Hvis du under afspilningen skifter til en
anden funktion, og derefter vender tilbage
til USB-funktionen, kan du høre musik fra
det sted, du afbrød afspilningen, ved at
.
trykke på
yy Afspilningstiden vises op til 59 minutter og
59 sekunder.
yy USB-mapper/filer genkendes som vist
nedenfor.
2
Betjening
,,Bemærk
Sådan fjerner du USB-enheden fra denne
enhed
1. Vælg en anden funktion/tilstand.
2. Fjern USB-enheden fra denne enhed.
For at
Gør dette
Afspil
Tryk på
Pause
Under afspilning, tryk på
Skip
Under afspilning, skal du trykke
på
/
for at gå til den næste
fil eller for at vende tilbage til
begyndelsen af den nuværende
fil.
Under afspilning, tryk kort to
gange på
for at vende tilbage
til den forrige fil.
Søg
Tryk og hold
/
nede under
afspilning og slip knappen på det
sted, du vil lytte til.
yy Hvis der ikke findes nogen filer i mappen,
vises mappen ikke.
yy Mapper vil blive vist i følgende rækkefølge;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER 7
FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Filen vil blive afspillet fra $ fil Nr.1 til $ fil
Nr.14 én efter én.
yy Filer og mapper vil blive vist i den
rækkefølge, de er optaget, og kan blive
vist på anden vis, afhængig af optagelsens
omstændigheder.
yy *ROOT : Det første skærmbillede du kan
se, når en computer genkender din USB er
“ROOT”.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 13
12. 5. 31. �� 1:50
14
2
Betjening
Sådan hører du musik fra din
eksterne enhed
Hvordan man anbringer
ferritkernen
Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange
forskellige eksterne enheder. (Ledning til bærbar
enhed følger ikke med som tilbehør til denne
enhed.)
Du skal anbringe en ferritkerne (leveret med den
model, som du har købt) for at reducere eller
eliminere elektrisk støj.
MP3 eller PMP osv.
1. Træk stopperen [a] på ferritkernen for at åbne
den.
2. Rul den bærbare ledning omkring ferritkernen
én gang.
Betjening
3. Luk ferritkernen indtil, der lyder et klik.
1. Tilslut den eksterne enhed til PORT.IN stikket på
enheden.
2. Tænd for enheden ved at trykke på 1.
3. Vælg PORT (BÆRBAR)-funktion ved at trykke på
PFUNCTION eller P.
4. Tænd for den eksterne enhed og start
afspilningen.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 14
12. 5. 31. �� 1:50
Betjening
Betjening af radio
15
Forudindstilling af
radiostationer
Du kan forudindstille op til 10 FM-stationer.
Antenneforbindelse
Tilslut FM-ledningsantennen til FM-antenna stikket.
Før indstillingen skal du sørge for, at du har skruet
ned for lydstyrken.
1. Tryk på PFUNCTION eller P gentagne
gange indtil FM vises i betjeningspanelet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved hjælp af
/ .
2
4. Tryk på FOLDER/PRESET W/S for at vælge det
forudindstillede nummer du ønsker.
Betjening
3. Tryk på MEMORY. Et forudindstillet nummer
blinker i betjeningspanelet.
5. Tryk på MEMORY. Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.
Tryk på FOLDER/PRESET W/S for at vælge en
forudindstillet station.
Sådan sletter du alle gemte
stationer
Tryk og hold MEMORY inde i to sekunder. “CLR”
vil lyse op. Tryk på MEMORY igen. Nu slettes alle
gemte stationer.
Sådan hører du radio
1. Tryk på PFUNCTION eller P gentagne
gange indtil FM vises i betjeningspanelet. Den
seneste modtagne station tunes ind.
Forbedring af dårlig FMmodtagelse
2. Automatisk tuning : Tryk på
/
i cirka 2
sekunder indtil frekvensvisningen begynder at
ændre sig og giv så slip. Scanningen stopper,
når apparatet tuner ind på en station.
Tryk på
. Dette vil ændre tuneren fra stereo til
mono og sædvanligvis forbedre modtagelsen.
Manuel tuning : Tryk på
gange.
/
gentagne
3. Justér lydstyrken ved at trykke på -/+ (Volume).
,,Bemærk
•• Hvis alle stationer allerede er
blevet forudindstillet, vises “FULL” i
betjeningspanelet et kort øjeblik og derefter
vil et forudindstillet nummer blinke.
•• Selv om alle stationer er blevet
forudindstillet, kan du forudindstille en
station ved at overskrive den forrige station.
•• Du kan ikke slette de forudindstillede
stationer én efter én.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 15
12. 5. 31. �� 1:50
16
Betjening
Brug af en trådløs
Bluetooth-teknologi
Om bluetooth
Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til
en forbindelse over kort afstand.
2
Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.
Betjening
(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver
forstyrret af andre elektroniske bølger eller De har
forbundet en bluetooth i de andre rum .)
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til
Bluetooth ® trådløs teknologi påtager sig ingen
gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth ®
trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis
forbindelsen blev foretaget via Bluetooth ® trådløs
teknologi.
Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA.
Bluetooth profiler
For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sådan hører du musik fra en
Bluetooth-enhed
Før du starter parringen, skal du sørge for, at den
trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din
Bluetooth-enhed. Se din brugervejledning til
Bluetooth-enheden. Når først de to enheder er
blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage
handlingen.
1. Vælg Bluetooth-funktion ved hjælp af
PFUNCTION eller P.
“BT” og “BT READY” vises i betjeningspanelet.
2. Anvend din Bluetooth-enhed og gennemfør
parringen. Når du søger efter denne enhed
med din Bluetooth, vises muligvis en liste med
enheder, alt afhængigt af den type Bluetooth,
du anvender. Din enhed bliver vist som “LG
AUDIO ND5520”.
3. Indtast PIN-kode.
PIN-kode : 0000
4. Når denne enhed er blevet parret med din
Bluetooth-enhed, tændes Bluetooth lysdioden
og "PAIR" vises i betjeningspanelet.
,,Bemærk
Alt afhængigt af Bluetooth-type, vil nogle
enheder have en anden måde at blive parret
på.
5. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på din
Bluetooth-enhed, se brugervejledningen til din
Bluetooth-enhed.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 16
12. 5. 31. �� 1:50
Betjening
,,Bemærk
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy Du kan kun parre én Bluetooth-enhed med
én enhed og således ikke flere på én gang.
yy Selvom afstanden mellem din Bluetoothenhed og enheden er mindre end 10
meter, kan din Bluetooth-ened måske ikke
forbindes, hvis der er forhindringer mellem
de to.
yy Alt afhængig af enhedens type, kan du
måske ikke anvende Bluetooth-funktionen.
yy Når du ikke har oprettet forbindelse til en
Bluetooth-enhed, vil ”BT READY” blive vist på
betjeningspanelet.
Brug af Bluetooth-applikation
Om “LG Bluetooth Remote”applikationen
“LG Bluetooth Remote”-applikationen giver en
række af nye funktioner for denne enhed.
For at få glæde af funktionerne, anbefaler vi, at
du henter og installerer den gratis “LG Bluetooth
Remote”-applikation.
2
Installation af “LG Bluetooth
Remote”-applikationen på din
Bluetooth-enhed
Betjening
yy Du kan ikke styre din Bluetooth-enhed med
denne enhed.
17
1. Installér “LG Bluetooth Remote”-applikationen
via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at
scanne QR-koden.
yy Forbindelsen vil blive afbrudt, hvis der er
andet udstyr, der bruger samme frekvens,
såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne
eller trådløse netværksforbindelser.
yy Hvis der står en person og forstyrrer
kommunikationen mellem Bluetoothenheden og afspilleren, vil forbindelsen
blive afbrudt.
yy Hvis afstanden mellem Bluetooth-enhed
og enheden vokser, bliver lydkvaliteten
dårligere og dårligere. Forbindelsen vil blive
afbrudt, hvis afstanden mellem Bluetoothenheden og enheden kommer uden for
Bluetooth-rækkevidden.
yy Enheden med den trådløse bluetoothteknologi bliver afbrudt, hvis De afbryder
hovedenheden eller fjerner Deres bluetooth
mere end 10 meter fra enheden.
yy Hvis Bluetooth-enheden afbrydes, bør du
genoprette forbindelsen fra Bluetoothenheden til din enhed.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at hente.
,,Bemærk
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har en
scanningssoftware-applikation. Hvis du ikke
har det, kan du hente en fra “Apple App
Store” eller “Google Android Market (Google
Play Store)”.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 17
12. 5. 31. �� 1:50
18
Betjening
Installér “LG Bluetooth Remote”applikationen ved at docke din iPod/
iPhone/iPad ned i denne enhed
1. Tilslut din iPod/iPhone/iPad til iPod/iPhone/
iPad-docken. Skærmbilledet for downloading
af “LG Bluetooth Remote” vil automatiske blive
linket (kun Apple iOS).
2. Tryk på et ikon for at installere.
2
3. Tryk på et ikon for at hente.
Betjening
Installation af “LG Bluetooth
Remote”-applikationen via “Apple
App Store” eller “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Tryk på “Apple App Store”-ikonet eller “Google
Android Market (Google Play Store)”-ikonet.
2. I søgefeltet skal du indtaste “LG Bluetooth
Remote” og starte søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og
trykke på “LG Bluetooth Remote” for at hente
Bluetooth-applikationen.
4. Tryk på et ikon for at installere.
5. Tryk på et ikon for at hente.
,,Bemærk
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har “Apple
App Store” eller “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Aktivering af Bluetooth med “LG
Bluetooth Remote”-applikationen
“LG Bluetooth Remote”-applikationen giver dig
mulighed for at din Bluetooth-enhed kan oprette
forbindelse til denne enhed.
1. Tryk på ikonet for “LG Bluetooth Remote”applikationen på startskærmen for at åbne “LG
Bluetooth Remote”-applikationen, og gå til
hovedmenuen.
,,Bemærk
yy Hvis du sætter din iPod/iPhone/iPad i
docken på denne enhed, mens din iPod/
iPhone/iPad er forbundet til denne enhed
via Bluetooth-forbindelsen, deaktiveres
Bluetooth-forbindelsen.
yy Hvis denne enhed er i BT-tilstand og du
forbinder din iPod/iPhone/iPad til denne
enheden efter du har forbundet din iPod/
iPhone/iPad til denne enhed via Bluetoothforbindelse, er funktionen automatisk skiftet
til IPOD-tilstand. Hvis du derefter afbryder
forbindelsen fra din iPod/iPhone/iPad til
denne enhed, er den automatisk forbundet
til denne enhed via Bluetooth-forbindelsen.
yy Bluetooth-forbindelsen til iPod/iPhone/iPad
er deaktiveret, så længe din iPod/iPhone/
iPad er placeret i docken på denne enhed.
yy Denne enhed understøtter ikke multiparring. Hvis denne enhed allerede har
oprettet forbindelse til en anden Bluetoothenhed, skal du afbryde forbindelsen til den
anden enhed, og prøve igen.
yy Hvis du benytter “LG Bluetooth Remote”applikationen for betjening, vil der være
nogle forskelle mellem “LG Bluetooth
Remote”-applikationen og den
medfølgende fjernbetjening. Brug den
medfølgende fjernbetjening efter behov.
yy Alt efter Bluetooth-enhed, vil “LG Bluetooth
Remote”-applikationen måske ikke fungere.
yy “LG Bluetooth Remote”-applikationen til
Apple iOS er en smule anderledes end
den til Android OS.
yy Den forbindelsen, du har oprettet, kan
blive afbrudt, hvis du vælger en anden
applikation eller ændre indstillingen for
den tilsluttede enhed via “LG Bluetooth
Remote”-applikationen. I dette tilfælde skal
du kontrollere status for forbindelsen.
2. Tryk på [Setting] og vælg den enhed du ønsker.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
betjeningen, skal du trykke på [Setting] og
[Help].
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 18
12. 5. 31. �� 1:50
Betjening
Andre funktioner
Stop af alarm
Sådan bruger du din enhed
som alarm ur
1. Sørg for, at du har indstillet uret korrekt. (Se
“Indstilling af ur” på side 10-11.)
2. Tryk og hold knappen Alarm On/Off inde på
bagpanelet.
4. “ON (Time)” indstillingen vises.
Indstilling af timer blinker. Tryk på
/
for at
vælge time og tryk derefter på
for at
gemme.
5. Indstilling af minutter blinker. Tryk på
/
for at vælge minutter og tryk derefter på
for at gemme.
/
for at
for at
,,Bemærk
•• Alarmfunktionen fungerer kun når denne
enhed er slukket.
•• Du kan kontrollere indstillingen ved at
trykke på Alarm On/Off på bagpanelet to
gange.
•• Hvis du ønsker at nulstille alarmen, skal du
gentage trin 2 til 6.
-- Når alarmen starter, skal du trykke på Alarm On/
Off på bagpanelet eller trykke 1.
-- Alarmen stopper, men alarm-indstillingerne
bibeholdes.
,,Bemærk
•• Hvis du ikke indstiller uret på din iPod/
iPhone/iPad, vil enheden ikke blive
synkroniseret med uret på din iPod/iPhone/
iPad.
•• Hvis du trækker stikket ud af stikkontakten,
gemmes indstilling af alarmen ikke.
•• Efter indstilling af uret, kan du indstille
alarmfunktionen.
2
Betjening
3. Alarmens lydkilder blinker. (FM (Tuner)/ USB/
IPOD). Mens hver af lydkilderne blinker, skal du
. Hvis
vælge den du ønsker, ved at trykke på
du vælger FM(Tuner)-funktion, kan du vælge
den radiostation, du indstillede før, ved at trykke
på
/
6. Indstilling af lyd blinker. Tryk på
indstille lyd, og derefter tryk på
gemme.
19
•• Hvis du ikke trykker på en vilkår knap inden
for 30 minutter efter alarmen starter, vil
alarmen automatisk blive slukket.
•• Hvis
du indstiller uret og alarmen, kan du
kontrollere klokkeslæt og alarm-ikonet “ “
ved at trykke på Alarm On/Off selv om
enheden er i standby-tilstand.
•• Når alarmen går i gang, tænder enheden
automatisk.
•• Du kan kun indstille 12-timers format. (for et
PM-display)
Snooze
Snooze-funktionen vækker dig hver 10. minut, hvis
du trykker et vilkårligt sted på betjeningspanelet,
mens alarmen er aktiveret.
“ZZZ” vises og “ ” blinker. For at annullere
snooze-funktionen, skal du trykke på Alarm On/Off
eller 1.
Genoptag afspilning
Tænd og sluk for alarm-timer
Tryk på Alarm On/Off gentagne gange på
bagpanelet for at tænde eller slukke for timeren.
-- Hvis timeren er tændt, vises “ ”.
-- Hvis timeren er slukket, vises “ ” ikke.
Enheden husker det sted, hvor du trykkede
. Tryk på
for at genoptage afspilningen.
Gentagen afspilning
eller afspilning i tilfældig
rækkefølge
Tryk gentagne gange på h. Den aktuelle fil
vil blive afspillet gentagne gange eller i tilfældig
rækkefølge. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 19
12. 5. 31. �� 1:50
20 Betjening
Lysdæmper
Tryk på SLEEP én gang. Lyset i betjeningspanelet
dæmpes til halv styrke. For at annullere det,
skal du trykke på SLEEP gentagne gange indtil
betjeningspanelet lyser normalt.
Indstilling af dvaletid
2
Betjening
Mens du lytter til musik eller radio, tryk på SLEEP
gentagne gange for at vælge en forsinkelsestid
mellem 10 og 180 minutter. Efter forsinkelsestiden
slukker enheden. (Du kan se følgende rækkefølge,
180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
For at annullere dvale-funktionen, skal du trykke på
SLEEP gentagne gange indtil betjeningspanelet
lyser op.
,,Bemærk
•• Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er
tilbage før enheden slukker, ved at trykke på
SLEEP.
•• Sleep-funktionen vil virke efter lysdæmperfunktionen.
Sådan slukker du midlertidigt
for lyden
Tryk på @ for at slukke for lyden. Du kan slukke for
lyden, hvis du f.eks. skal besvare et telefonopkald.
Og “MUTE” vises i betjeningspanelet. For at høre
lyden igen, skal du trykke på @ igen eller justere
lydstyrken ved at trykke på +/-(Volume).
Opladning af din Androidtelefon
,,Bemærk
•• Ved at docke din Android-telefon, kan
denne enhed kun oplade den.
•• Du kan nyde musik fra din Android-enhed
via Bluetooth.
For at oplade din Android-telefon, skal du sætte
den i docken.
1. Kontrollér retningen for mikro USB-stikket på
din Android-telefon.
Sådan indstiller du lyden
Dette system har et antal forudindstillede lydfelter.
Du kan vælge en passende lydfunktion ved at
benytte SOUND EFFECT.
De viste punkter for equalizeren kan variere
afhængigt af lydkilder og effekter.
I displayet
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BYPASS
2. Sæt din Android-telefon i docken.
Beskrivelse
Dette program tilfører lyden en
entusiastisk stemning, og det
giver dig følelsen af, at du rent
faktisk befinder dig til en rock-,
pop- eller klassisk koncert.
Du kan nyde lyden uden equalizer
effekt.
,,Bemærk
Du skal muligvis nulstille lydfunktionen efter at
have skiftet input, nogle gange endda efter at
lydfilen er skiftet.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 20
,,Bemærk
Afhængig af position og retning af mikro USBstikket på din Android-telefon, kan du tilslutte
den enten i opretstående eller liggende
position.
12. 5. 31. �� 1:50
3Fejlfinding
Fejlfinding
21
Fejlfinding
Problem
Årsag og korrektion
yy Sæt strømkablet i.
Ingen strøm.
yy Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske
enheder.
yy Tryk på PFUNCTION eller P, og kontrollér den valgte funktion.
Ingen lyd.
yy Juster lydstyrken.
yy Kontrollér om lyden på enheden er slukket.
Radiostationer kan ikke
tunes korrekt ind.
Uret vises ikke.
yy Stil manuelt ind på stationen.
yy Forudindstilling af radiostationer, se page 15 for yderligere oplysninger.
Tilslut iPod/iPhone/iPad korrekt til enheden.
yy Strømmen er blevet afbrudt eller stikket er faldet ud.
yy Nulstil uret (se side 10-11).
Betjeningspanelet lyser
ikke.
Kontrollér om lysdæmper-funktionen er aktiveret.
Fjernbetjeningen
fungerer ikke korrekt.
Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 21
3
Fejlfinding
iPod/iPhone/iPad
fungerer ikke.
yy Justér dens position.
12. 5. 31. �� 1:50
4Tillæg
22 Tillæg
Varemærker og
licenser
Håndtering af enheden
Forsendelse af enheden
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” og “Made for
iPad” betyder, at der er der ligger en elektronisk
nøgle, der er specielt lavet med henblik på
at forbinde til iPod, iPhone eller iPad og er
blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til
de standarder, som Apple sætter. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens
overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og
forskriftsmæssige standarder. Bemærk, at brug af
dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad
kan påvirke den trådløse ydeevne.
4
Tillæg
Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der giver
mulighed for radiokontakt mellem elektroniske
enheder inden for en maks. rækkevidde på 10
meter.
Gem den originale kasse og emballage. Hvis du
har brug for at sende den enhed, for maksimal
beskyttelse, re-pakke enhed som det oprindeligt
var pakket på fabrikken.
Hold udvendige overflader rene
Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i
nærheden af enheden.
Aftørring med stærkt pres kan beskadige
overfladen.
Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt
med enheden i en længere periode.
Rengøring af enheden
For at rengøre afspilleren, brug en blød, tør klud.
Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug
ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin
eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens
overflade.
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til
Bluetooth ® trådløs teknologi påtager sig ingen
gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth ®
trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis
forbindelsen blev foretaget via Bluetooth ® trådløs
teknologi.
Bluetooth®-ordmærke og logoer ejes af Bluetooth®
SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG
Electronics er under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 22
12. 5. 31. �� 1:50
Tillæg 23
Specifikationer
Generelt
Krav til strømforsyning
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug
48 W
Udvendige mål (B x H x D)
(436 x 152 x 115) mm
Nettovægt (cirka)
2.3 kg
Betjeningstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsforhold - fugtighed
5 % til 90 %
USB/Mikro USB
5V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5V 0 2.1 A
Indgange
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereo stik)
4
Tuner
87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz
Tillæg
FM indstillingsområde
Forstærker
Udgangseffekt
15 W X 2 ch (8 Ω ved 1 kHz)
T.H.D
10 %
Højttalere
Type
indbygget
Impedans nominel
8Ω
Nominel indgangseffekt
15 W
Maksimal indgangseffekt
30 W
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 23
12. 5. 31. �� 1:50
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND5520-FM.BSWELLK_DAN.indd 24
12. 5. 31. �� 1:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement