LG ND8530 Instruktionsbogen

LG ND8530 Instruktionsbogen
DANSK
BRUGERVEJLEDNING
MUSIK MED STIL
TRÅDLØS HØJTTALER
MED DOBBELT DOK
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener
enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
ND8530
2
Sådan kommer du i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Sådan kommer du i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD,
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD MÅ COVERET IKKE FJERNES
(BAGSIDEN) IKKE FJERNES INGEN ANVENDELIGE
INDVENDIGE DELE KRÆVER SERVICE AF
KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.
Dette lyn med pilespidssymbol
i en ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse af
uisoleret farlig spænding inde i
produktet, der kan være tilstrækkelig
stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en
ligesidet trekant skal advare
brugeren om tilstedeværelse
af vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i papirerne, der følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ PRODUKTET IKKE
UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.
VARSEL: Se venligst på hovedoversigten på
mærkatet på bunden af apparatet for at finde
sikkerhedsoplysningerne inkl, oplysninger om
produktets identifikation og leveringsrater.
ADVARSEL vedrørende strømforsyningskablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb;
Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden
i denne brugermanual. Lad være med at
overbelaste vægkontakterne. Overbelastede
vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter,
forlængerledninger, flossede strømkabler eller
beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt.
Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk
stød eller brand. Undersøg regelmæssigt ledningen
til dit apparat, og hvis den ser beskadiget eller
forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten,
standse med at bruge apparatet, og få ledningen
udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret
servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller
mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde på
det. Vær særlig opmærksom på stik, vægkontakter
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Hvis
du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækker du
netledningen stik ud. Når du installerer produktet,
sørg for, at stikket er let tilgængeligt.
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller
batteripakke, og følg trinene i modsat rækkefølge i
forhold til monteringen. For at forhindre forurening
af miljøet og en mulig trussel mod menneskers
og dyrs sundhed, skal det gamle batteri eller
batteriet bortskaffes i egnede beholdere ved
specifikke indsamlingssteder. Batterier og
batteri må ikke bortskaffes sammen med andet
affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis
tilskudsordninger for batterier og akkumulatorer.
Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom
solskin, ild eller lignende.
Sådan kommer du i gang
FORSIGTIG:
yy Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende
eller sprøjtende), og der må ikke stilles genstande
med væske, såsom vaser, på apparatet.
yy Brug kun den medfølgende strømforsyning til
enheden. Brug ikke en strømforsyning fra en
anden enhed eller producent. Hvis du bruger et
andet strømkabel eller en anden strømforsyning,
kan det medføre beskadigelse af enheden og
tab af garanti.
yy For at undgå brand eller elektrisk stød må du
ikke åbne enheden. kontakt kun faguddannet
personale.
yy Efterlad ikke enheden på et sted i nærheden af ​​
varmeapparater eller udsat for direkte sollys, fugt
eller mekanisk stød.
yy Efterlad ikke enheden på en ustabil sted såsom
høje hylder. Den kan falde ned på grund af
vibration skabt af lyden.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1.Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på et
produkt, så betyder det, at produktet
er underlagt det europæiske direktiv
2002/96/EC.
2.Alle elektriske og elektroniske
produkter skal bortskaffes særskilt,
og ikke som husholdningsaffald via
specifikke indsamlingssteder, der
er udpeget af de offentlige eller de
lokale myndigheder.
3.Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat er med til at forhindre
mulige skadevirkninger på miljøet
og den menneskelige sundhed.
4.Ønsker du yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dit gamle
apparat, bedes du kontakte
de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller den butik,
hvor du købte produktet.
1
Sådan kommer du i gang
yy Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på
apparatet.
3
4
Sådan kommer du i gang
Bortskaffelse af brugte batterier/akkumulatorer
1
Sådan kommer du i gang
1. Når du ser symbolet med en
affaldsspand med kryds over på
dine batterier/akkumulatorer,
så betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv
2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret
med de kemiske symboler for
kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller
bly (Pb), hvis batteriet indeholder
mere end 0.0005% kviksølv, 0.002%
kadmium eller 0.004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør
bortskaffes særskilt, og ikke som
husholdningsaffald, men via
specielle opsamlingssteder, der er
udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
4. Korrekt bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer er med til
at forhindre mulige skadevirkninger
på miljøet og den menneskelige
sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger
om bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer, bedes du
kontakte de offentlige myndigheder,
genbrugspladsen eller den butik,
hvor du købte produktet.
LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse
produkt(er) er i overensstemmelse med de
væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser
i Direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF,
2009/125/EF og 2011/65/EU.
Kontakt følgende adresse og bed om en
kopi af DoC (Declaration of Conformity/
Overensstemmelseserklæring).
Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette
produkt:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice
kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se
Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor
du har købt dette produkt.
Kun til indendørs brug.
Erklæring om strålingseksponering
Montering og betjening af udstyret bør ske med
en afstand på mindst 20 cm mellem kilden og
personer.
Indholdsfortegnelse
5
Indholdsfortegnelse
1
Sådan kommer du i gang
2Sikkerhedsoplysninger
6Hovedfunktioner
6Tilbehør
6Indledning
7Fjernbetjening
8Frontpanel
10Bagpanel
11 Sådan tilslutter du strømforsyningen
11 Om ferritkerne (valgfri)
3Fejlfinding
1
22Fejlfinding
4Tillæg
23 Om LED-tilstanden
24 Varemærker og licenser
24 Håndtering af enheden
25Specifikationer
2
3
2Betjening
12Grundbetjening
12 – iPod/iPhone/iPad betjening
13 – Kompatibel iPod/iPhone/iPad
14 – Betjening af Android-telefon
15 – Sådan hører du musik fra din
eksterne enhed
16 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
16 – Sådan hører du musik fra en
Bluetooth-enhed
18 – Brug af Bluetooth-applikation
20 Andre funktioner
20 – LG Tag On
20 – LG Sound Sync
21 – Indstil BASS (BASS BLAST)lydeffekten
21 – Sådan slås lyden midlertidigt fra
21 – Lysets lysstyrke justeres
21 – SLUK FOR AUTO POWER
4
6
Sådan kommer du i gang
Hovedfunktioner
1
Sådan kommer du i gang
Produceret til iPod/iPhone/iPad
eller Android-telefon
Tilbehør
Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende
tilbehør.
Afspiller musik fra iPod/iPhone/iPad eller Androidtelefon med en simpel tilslutning.
Portable In (bærbar ind)
Lytte til musik fra din bærbare enhed.
Fjernbetjening (1)
Batteri (1)
AC-strømforsyning (1)
Strømkabel (1)
LG Sound Sync
Styrer lydstyrken på denne enhed med
fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt
med LG Sound sync.
LG Bluetooth Remote
Du kan styre denne enhed med din iPod touch/
iPhone/iPad eller Android-enhed via Bluetooth.
Denne enhed og din enhed skal være parret via
Bluetooth. Besøg “Apple App Store” eller “Google
Android Market (Google Play Store)” eller benyt QRkoden vist nedenfor til at søge efter “LG Bluetooth
Remote”-applikationen. For yderligere oplysninger,
se side 18-19.
Pincet (1)
Indledning
Symbol anvendt i denne
brugervejledning
(Apple iOS)
(Android OS)
,,Bemærk
Indikerer specielle bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
>>Forsigtig
Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug
undgås.
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
7
Batteriinstallation
Batteridækslet kan åbnes på to måder.
1. Drej batteridækslet mod uret ved hjælp af en
mønt eller fingeren. Tag derefter batteridækslet.
1 (Tænd/sluk): Tænder og slukker for enheden.
PFUNCTION : Vælger funktionen og
indgangskilden. (Funktionen LG Sound Sync vælges
kun ved hjælp af knappen SOUND SYNC på
bagsiden af enheden.)
Finger
2. Indsæt og fastgør batteriet med plustegnet (+)
vendende mod samme retning som plustegnet
(+) på batteridækslet.
+/- (lydstyrke) : Justerer højttalerens lydstyrke.
BASS EQ : Forstærk BASS (BASS BLAST)-lydeffekten.
Y/U(Spring over/søg) :
-Springer hurtigt fremad eller baglæns.
-Søger efter et afsnit i en fil.
(Afspil/pause) : Starter eller sætter afspilning i
pause.
3. Sæt batteridækslet på fjernbetjeningen, og drej
det med uret for at lukke.
@ : Slår lyden fra.
? : Knappen er ikke tilgængelig for enhver funktion.
>>Forsigtig
Batteriet, som anvendes i denne enhed, kan
ved misbrug udgøre en fare for brand eller
kemisk forbrænding. Det må ikke genoplades,
adskilles, brændes eller opvarmes over
100 °C (212 °F). Udskift kun batteriet med
reservedelsnr. CR2025. Brug af et andet batteri
kan udgøre en risiko for brand eller eksplosion.
Bortskaf et brugt batteri. Hold batteriet uden
for rækkevidde af børn. Det må ikke adskilles
eller kasseres ved at brænde det.
Mønt
>>Forsigtig
Finger
Hvis du har lange negler, må du ikke åbne
batteridækslet ved hjælp af fingeren. Ellers kan
neglen knække.
Sådan kommer du i gang
Mønt
1
8
Sådan kommer du i gang
Frontpanel
1
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
9
,,Bemærk
Sådan åbnes dokkestationen
1
Sådan kommer du i gang
aSkærmvindue
Viser alle funktioner.
bFjernføler
cDok til iPod/iPhone/iPad (Lightning Connector)
Tilslutning af en iPod/iPhone/iPad.
dDock til Android-telefon (Mikro USB)
Tilslutter en Android-telefon.
eHøjttaler
fTag on
LG Tag On giver dig mulighed for at installere
og åbne appen “LG Bluetooth Remote” på en
NFC-aktiveret telefon.
g1/I : TÆNDER og SLUKKER for enheden.
F : Vælger funktionen og indgangskilden.
(Funktionen LG Sound Sync vælges kun ved
hjælp af knappen SOUND SYNC på bagsiden
af enheden.)
+/- (lydstyrke) : Justerer højttalerens lydstyrke.
>>Forsigtig
Forholdsregler ved brug af trykknapperne
yy Brug den berøringsfølsomme knapper med
rene og tørre hænder.
- I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver
fugt på de berøringsfølsomme knapper, før
du brug.
y
Undlad
at trykke på touch-knapper hvis det
y
er svært at få dem til at fungere.
- Hvis du anvender for meget styrke, kan det
beskadige sensoren af touch-knapper.
yy Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for
at betjene fungere korrekt.
yy Vær forsigtig med ikke at have nogen
ledende materiale såsom metal genstand
på de berøringsfølsomme knapper. Det kan
forårsage funktionsfejl.
10
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
1
Sådan kommer du i gang
a LIGHTING
Justerer lysets lysstyrke.
b SOUND SYNC
Synkroniserer denne enhed med dit LG TV.
cPORT.IN (3.5 mm)
Lytte til musik fra din bærbare enhed.
d USB-port
- Afspiller musikfiler ved hjælp af USB-kablet til
iPod/iPhone/iPad.
- Oplader din bærbare enhed.
eDC IN (AC-adapter indgang)
Tilslutter den leverede AC-adapter.
Sådan kommer du i gang
Om ferritkerne
(valgfri)
1. Tilslut det medfølgende strømkabel til
strømforsyningen.
Dette ferritkerne kan reducere støj.
2. Tilslut strømforsyningen til DC.IN-porten.
1. Træk stopperen [a] på ferritkernen for at åbne
den.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt. Derefter
går enheden på standby-tilstand.
Sådan forbindes en ferritkerne
2. Vikl det bærbare kabel og USB-kabel rundt om
ferritkernen.
3. Luk ferritkernen indtil, der lyder et klik.
>>Forsigtig
Brug kun den medfølgende strømforsyning
til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra
en anden enhed eller producent. Hvis du
bruger et andet strømkabel eller en anden
strømforsyning, kan det medføre beskadigelse
af enheden og tab af garanti.
1
Sådan kommer du i gang
Sådan tilslutter du
strømforsyningen
11
12
2
Betjening
Grundbetjening
Tilslutning af en iPod/iPhone/iPad
(30-benet/Lightning Connector) til
USB-port
iPod/iPhone/iPad betjening
1. Slut din iPod/iPhone/iPad (30-benet/ Lightning
Connector) til USB-porten ved hjælp af det
passende kabel.
Du kan nyde lyden fra din iPod/iPhone/iPad
gennem denne enhed. For detaljer om iPod/
iPhone/iPad, henvises til iPod/iPhone/iPad
brugerguide.
,,Bemærk
Når denne enhed er tilsluttet til strømmen,
tænder din iPod/iPhone/iPad automatisk og
starter genopladning, selv i standby-tilstand.
Betjening
yy Det anbefales, at du fjerner etuiet fra din
iPod/iPhone/iPad inden du sætter din iPod/
iPhone/iPad i docken.
yy Kontrollér tilslutningspositionen, før du
tilslutter. Se side 8 til 9.
Tilslutning af en iPod/iPhone/iPad
(Lightning Connector) til dok
1. Slut din iPod/iPhone/iPad (Lightning Connector)
til dokken godt fast.
Når denne enhed er tilsluttet til strømmen,
tænder din iPod/iPhone/iPad automatisk og
starter genopladning, selv i standby-tilstand.
2. Tryk på PFUNCTION eller F for at vælge
(USB)-funktion.
2. Tryk på PFUNCTION eller F for at vælge
iPod-funktion.
Betjening
For at
,,Bemærk
Gør dette
Afspil
Tryk på
Pause
Under afspilning, tryk på
yy Når du frakobler din iPod/iPhone/iPad under
afspilningen, vil afspilningen pause.
.
.
Under afspilningen trykkes på
Y/U for at gå over til den
næste fil eller vende tilbage til
starten af den aktuelle fil.
Ved afspilning under 2 sekunder
trykkes på Y for at gå til det
forrige fil.
Ved afspilning over 3 sekunder
trykkes på Y for at gå til
starten af filen.
Søg
Tryk på og hold Y/U nede
under afspilning, og slip den det
sted, du ønsker at lytte til.
Kompatibel iPod/iPhone/iPad
Enheden understøtter følgende modeller ;
yy iPod touch 3G, 4G, 5G
yy iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
yy iPhone 5
yy iPhone 4S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPad mini
yy iPad 2G, 3G, 4G
yy iPad
yy Når din iPod/iPhone/iPad er is docket, kan
du ikke kontrollere lydstyrken på din iPod/
iPhone/iPad.
yy Hvis der opstår en fejl ved tilslutning, skal
du undersøge disse problemer på følgende
måde:
-- Din iPod/iPhone/iPad er ikke tilsluttet
ordentligt.
-- Denne enhed genkender din iPod/iPhone/
iPad som en ukendt enhed.
-- Din iPod/iPhone/iPad har meget lidt strøm
tilbage.
/ Batteriet skal oplades.
/Hvis du oplader batteriet, mens din
iPod/iPhone/iPad har et meget lavt
strømniveau, kan det tage længere tid
at oplade den.
yy Du kan muligvis ikke styre din iPod/iPhone/
iPad fra denne enhed på grund af en fejl i
din iPod/iPhone/iPad.
yy Afhængig af softwareversionen på din iPod/
iPhone/iPad, kan du muligvis ikke styre
din iPod/iPhone/iPad fra denne enhed.
Vi anbefaler, at du installerer den nyeste
softwareversion.
yy Hvis du bruger en applikation, foretager
et opkald eller sender og modtager SMSbeskeder osv. på iPod touch/iPhone/iPad,
skal du koble den fra enhedens iPod/
iPhone/iPad-dock og derefter bruge den.
yy Hvis du har et problem med din iPod/
iPhone/iPad, skal du besøge www.apple.
com/support.
yy iPod med touch skærm og iPhone kan
virke anderledes i drift end iPod. Du skal
muligvis bruge yderligere funktioner for at
bruge dem med denne enhed. (Fx “slide to
unlock”)
yy Tilslut ikke to iPad-enheder til at oplade
samtidigt.
2
Betjening
Springe over
13
14
Betjening
Betjening af Android-telefon
Du kan nyde lyden fra din LG Android-enhed ved
hjælp af denne enheds dok til Android-enhed. For
oplysninger om Android-telefonen, henvises til
brugsvejledningen til din Android-telefon.
1. Kontrollér retningen for mikro USB-stikket på
din Android-telefon.
For at streame lyd fra din Android-telefon via denne
enhed, skal du bruge :
yy Med Android-styresystem : Version 4.1 (eller nyere)
2
yy Med et mikro USB-stik
Betjening
Med Android-styresystem (Version 4.0 eller ældre),
kan denne enhed kun oplade den, og du kan høre
musik via Bluetooth.
,,Bemærk
yy Denne enhed er muligvis ikke kompatibel
med de enheder, der ikke understøtter *AOA
(Android Open Accessory), versionen 2.0.
Det er muligt, at visse enheder ikke
understøtter eller ikke er i overensstemmelse
med lydstandarden AOA2.0 USB, hvilket
ender med, at enheden fryser eller
genstarter, efter at den er blevet direkte
dokket og afkoblet fra højttalersystemet.
Hvis du oplever dette problem, skal du
kontakte enhedsproducenten. Din enhed
skal muligvis opdateres med den nyeste
Jellybean-software og/eller den korrekte
AOA2.0 USB-lydstandard.
*Om AOA (Android Open Accessory),
versionen 2.0 ;
Lydudgang fra Android-enhed til tilbehøret
og HID (Human Interface Device)
yy Det anbefales, at du fjerner etuiet til din
Android-telefon inden du placerer din
Android-telefon i docken.
yy Kontrollér tilslutningspositionen, før du
tilslutter. Se side 8 til 9.
yy Nogle enheder kan muligvis ikke dokkes,
afhængigt af størrelsen på din Androidenhed. I så fald kan du nyde lyden via
Bluetooth.
2. Tilslut Android-telefonen ordentligt.
,,Bemærk
Du kan dreje dokken til Android-enhed.
Hvis du vil dreje dokken, skal du trække
dokken opad, og derefter dreje den til højre
eller venstre.
Brug den medfølgende pincet.
b
a
3. Tryk på PFUNCTION eller F for at vælge
(ANDROID)-funktion.
For at
Gør dette
Afspil
Tryk på
Pause
Under afspilning, tryk på
Springe over
.
.
Under afspilningen trykkes på
Y/U for at gå over til den
næste fil eller vende tilbage til
starten af den aktuelle fil.
Ved afspilning under 2 sekunder
trykkes på Y for at gå til det
forrige fil.
Ved afspilning over 3 sekunder
trykkes på Y for at gå til
starten af filen.
Betjening
,,Bemærk
yy Hvis der opstår en fejl ved tilslutning, skal
du undersøge disse problemer på følgende
måde:
Sådan hører du musik fra din
eksterne enhed
Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange
forskellige eksterne enheder. (Ledning til bærbar
enhed følger ikke med som tilbehør til denne
enhed.)
2
Betjening
-- Din Android-telefon ikke er ordentligt
tilsluttet.
-- Denne enhed genkender din Androidtelefon, som en ukendt enhed.
-- Din Android-telefon ikke er startet op.
-- Kontrollér indstillingen af USBforbindelsestypen på din Android-enhed.
yy Når du frakobler din Android-telefon fra
docken under afspilning, vil afspilningen
fortsætte.
15
yy Hvis enheden ikke afgiver lyd, skal du justere
lydstyrken på din Android-enhed.
yy Opladningstiden kan variere afhængigt af
din Android-telefon.
yy Nogle android-telefoner oplades muligvis
ikke.
yy Afhængig af position og retning af mikro
USB-stikket på din Android-telefon, kan
du tilslutte den enten i opretstående eller
liggende position.
MP3 eller PMP osv.
yy Du kan muligvis ikke kontrollere din
Android-telefon fra denne enhed på grund
af funktionsfejl på Android-telefonen.
1. Tilslut den eksterne enhed til PORT.IN stikket på
enheden.
yy Afhængig af din Android softwareversion,
kan du muligvis ikke styre din Android fra
denne enhed. Vi anbefaler at installere den
nyeste softwareversion.
3.Vælg
(PORTABLE)-funktion ved at trykke på
PFUNCTION eller F.
yy Hvis du bruger en applikation, foretager
et opkald eller sender og modtager SMSbeskeder, osv. på Android, skal du koble
den fra Android-dock i enheden og derefter
bruge den.
yy Hvis din Android-enhed ikke understøtter
AOA (Android Open Accessory), versionen
2.0, kan denne enhed kun oplade din
Android-enhed, hvis Android-enhed har OS
4.1 (eller nyere).
2. Tænd for enheden ved at trykke på 1 eller 1/I.
4. Tænd for den eksterne enhed og start
afspilningen.
16
Betjening
Brug af en trådløs
Bluetooth-teknologi
Om bluetooth
Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til
en forbindelse over kort afstand.
2
Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.
Betjening
(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver
forstyrret af andre elektroniske bølger eller De har
forbundet en bluetooth i de andre rum .)
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til
Bluetooth® trådløs teknologi påtager sig ingen
gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth®
trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis
forbindelsen blev foretaget via Bluetooth® trådløs
teknologi.
Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA.
Bluetooth profiler
For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sådan hører du musik fra en
Bluetooth-enhed
Før du starter parringen, skal du sørge for, at den
trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din
Bluetooth-enhed. Se din brugervejledning til
Bluetooth-enheden. Når først de to enheder er
blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage
handlingen.
1. Vælg Bluetooth-funktion ved hjælp af
PFUNCTION eller F.
Bluetooth-LED ( ) blinker.
2. Anvend din Bluetooth-enhed og gennemfør
parringen. Når du søger efter denne enhed
med din Bluetooth, vises muligvis en liste med
enheder, alt afhængigt af den type Bluetooth,
du anvender. Din enhed bliver vist som “LG
Docking (XX:XX)”.
,,Bemærk
XX:XX står for de sidste fire cifre på BTadressen. For eksempel, hvis din enhed har en
BT-adresse såsom 9C:02:98:4A:F7:08, får du vist
“LG Docking (F7:08)” på Bluetooth-enheden.
3. Indtast PIN-kode.
PIN-kode : 0000
,,Bemærk
Afhængigt af Bluetooth-enhedstypen kræver
nogle enheder en PIN-kode.
4. Når denne enhed er blevet korrekt tilsluttet
Bluetooth-enheden, stopper lysdioden for
Bluetooth LED ( ) med at blinke.
,,Bemærk
yy Alt afhængigt af Bluetooth-type, vil nogle
enheder have en anden måde at blive
parret på.
yy Prøv parringen, hvis din enhedsnavn ikke
findes på enhedslisten.
5. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på din
Bluetooth-enhed, se brugervejledningen til din
Bluetooth-enhed.
Lydstyrkeniveauet på Bluetooth vil justeres i
henhold til lydstyrkeniveauet på din Bluetoothenhed.
Betjening
,,Bemærk
yy Lyden fra hovedsættet kan være forringet,
hvis du sætter lydstyrken på Bluetoothenheden op til to tredjedele eller højere.
yy Når du bruger Bluetooth-funktionen, skal du
justere lydstyrken på en Bluetooth-enhed til
et passende lytteniveau.
yy Efter din enhed er tilsluttet enheden via
Bluetooth, skifter funktionen automatisk til
BT. (Undtagen funktionen LG Sound Sync)
yy Når du har søgt efter denne enhed på din
Bluetooth-enhed, skal du slutte Bluetoothenheden til denne enhed. Afspil derefter
den musik, du har lyst til.
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy Du kan ikke styre din Bluetooth-enhed med
denne enhed.
yy Du kan kun parre én Bluetooth-enhed med
én enhed og således ikke flere på én gang.
yy Selvom afstanden mellem din Bluetoothenhed og enheden er mindre end 10
meter, kan din Bluetooth-ened måske ikke
forbindes, hvis der er forhindringer mellem
de to.
yy Alt afhængig af enhedens type, kan du
måske ikke anvende Bluetooth-funktionen.
yy Du kan nyde trådløst system ved hjælp af
telefon, MP3, notebook osv.
yy Når Bluetooth ikke er tilsluttet, blinker
Bluetooth-LED ( ).
yy Forbindelsen vil blive afbrudt, hvis der er
andet udstyr, der bruger samme frekvens,
såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne
eller trådløse netværksforbindelser.
yy Hvis der står en person og forstyrrer
kommunikationen mellem Bluetoothenheden og afspilleren, vil forbindelsen
blive afbrudt.
,,Bemærk
yy Hvis afstanden mellem Bluetooth-enhed
og enheden vokser, bliver lydkvaliteten
dårligere og dårligere. Forbindelsen vil blive
afbrudt, hvis afstanden mellem Bluetoothenheden og enheden kommer uden for
Bluetooth-rækkevidden.
yy Enheden med den trådløse Bluetooth®teknologi bliver afbrudt, hvis De afbryder
hovedenheden eller fjerner Deres bluetooth
mere end 10 meter fra enheden.
yy Hvis Bluetooth-enheden afbrydes, bør du
genoprette forbindelsen fra Bluetoothenheden til din enhed.
2
Betjening
yy I funktionen LG Sound Sync er Bluetooth
ikke tilsluttet fra din enhed.
17
18
Betjening
Brug af Bluetooth-applikation
Om “LG Bluetooth Remote”applikationen
2
“LG Bluetooth Remote”-applikationen giver en
række af nye funktioner for denne enhed.
For at få glæde af funktionerne, anbefaler vi, at
du henter og installerer den gratis “LG Bluetooth
Remote”-applikation.
Installation af “LG Bluetooth
Remote”-applikationen på din
Bluetooth-enhed
1. Installér “LG Bluetooth Remote”-applikationen
via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at
scanne QR-koden.
Betjening
Installation af “LG Bluetooth
Remote”-applikationen via “Apple
App Store” eller “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Tryk på “Apple App Store”-ikonet eller “Google
Android Market (Google Play Store)”-ikonet.
2. I søgefeltet skal du indtaste “LG Bluetooth
Remote” og starte søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og
trykke på “LG Bluetooth Remote” for at hente
Bluetooth-applikationen.
4. Tryk på et ikon for at installere.
5. Tryk på et ikon for at hente.
,,Bemærk
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har “Apple
App Store” eller “Google Android Market
(Google Play Store)”.
yy Hvis du vil få flere oplysninger, skal du se
forklaringen på BT-app i “Apple App Store”
eller “Google Android Market (Google Play
Store)”.
(Apple iOS)
(Android OS)
2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at hente.
,,Bemærk
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Sørg for, at din Bluetooth-enhed har en
scanningssoftware-applikation. Hvis du ikke
har det, kan du hente en fra “Apple App
Store” eller “Google Android Market (Google
Play Store)”.
Betjening
Aktivering af Bluetooth med “LG
Bluetooth Remote”-applikationen
“LG Bluetooth Remote”-applikationen giver dig
mulighed for at din Bluetooth-enhed kan oprette
forbindelse til denne enhed.
,,Bemærk
Ved iOS-enhed ;
1. Tryk på ikonet for “LG Bluetooth Remote”applikationen på startskærmen for at åbne “LG
Bluetooth Remote”-applikationen, og gå til
hovedmenuen.
2. Tryk på [Setting] og vælg den enhed du ønsker.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
betjeningen, skal du trykke på [Setting] og [Help].
,,Bemærk
yy BT-appen bliver tilgængelig i
softwareversionen på følgende måde:
-- iOS O/S : Version 4.3 (eller nyere)
-- Android O/S : Version 2.3.3 (eller nyere)
yy Hvis du placerer din iPod touch/iPhone/iPad
i denne enheds dok, mens din iPod touch/
iPhone/iPad er tilsluttet denne enhed via
Bluetooth-forbindelse, og du skifter denne
enhed til iPod-tilstand, afbrydes Bluetoothforbindelsen.
yy Hvis du sætter din Android-enhed i denne
enheds dok, mens din Android-enhed
er tilsluttet denne enhed via Bluetoothforbindelse, bliver Bluetooth-forbindelsen
deaktiveret.
yy Denne enhed understøtter ikke multiparring. Hvis denne enhed allerede har
oprettet forbindelse til en anden Bluetoothenhed, skal du afbryde forbindelsen til den
anden enhed, og prøve igen.
yy Hvis du benytter “LG Bluetooth Remote”applikationen for betjening, vil der være
nogle forskelle mellem “LG Bluetooth
Remote”-applikationen og den
medfølgende fjernbetjening. Brug den
medfølgende fjernbetjening efter behov.
yy Alt efter Bluetooth-enhed, vil “LG Bluetooth
Remote”-applikationen måske ikke fungere.
yy “LG Bluetooth Remote”-applikationen til
Apple iOS er en smule anderledes end den
til Android OS.
yy Den forbindelsen, du har oprettet, kan
blive afbrudt, hvis du vælger en anden
applikation eller ændre indstillingen for
den tilsluttede enhed via “LG Bluetooth
Remote”-applikationen. I dette tilfælde skal
du kontrollere status for forbindelsen.
yy For at forhindre funktionsfejl anbefaler vi, at
du kun tilslutter én enhed til denne enhed.
yy Tilslut ikke din smart enhed ved hjælp af
et kabel til USB-port. Ellers bliver Blutooth
forbindelsen afbrudt.
yy Efter tilslutning af BT app, vil musik muligvis
afspilles af din enhed. Hvis dette er tilfældet,
prøv da tilslutningsproceduren igen.
2
Betjening
Når parringen er udført, skal Bluetooth
aktiveres ved hjælp af LG Bluetooth Remote
App.
19
20 Betjening
Andre funktioner
LG Tag On
2
LG Sound Sync
Betjening
LG Tag On giver dig mulighed for at installere og
åbne appen “LG Bluetooth Remote” på en NFCaktiveret telefon.
Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med
TV’ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG
Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit TV.
1. Aktiverer funktionen NFC på den NFC-aktiverede
telefon.
Kontrollerbar funktion ved LG tv’ets fjernbetjening:
Lydstyrke op/ned, mute
2. Tænd for enheden.
Der henvises til TV’ets betjeningsvejledningen for
nærmere oplysninger om LG Sound Sync.
3. Sæt bagsiden af den NFC-aktiverede telefon
over enheden.
,,Bemærk
yy Du kan også bruge fjernbetjeningen til
denne enhed, mens du bruger LG Sound
Sync. Hvis du bruger TV’ets fjernbetjening
igen, vil enheden synkroniseres med tv’et.
yy Når tilslutningerne mislykkedes, skal du
sørge for tilstanden og strøm til TV.
yy Sørg for betingelse for denne enhed og
forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du
bruger LG Sound Sync.
-- Slukkede for enheden.
-- Hvis appen “LG Bluetooth Remote” ikke er
installeret på den NFC-aktiverede telefon, vises
det forbundne skærmbillede med appen “LG
Bluetooth Remote”.
-- Hvis appen “LG Bluetooth Remote” er installeret
på den NFC-aktiverede telefon, så betyder det, at
appen “LG Bluetooth Remote” er aktiveret.
,,Bemærk
yy Du skal aktivere funktionen NFC på den
NFC-kompatible telefon.
yy Hvis skærmen på den NFC-aktiverede
telefon er låst, læser telefonen ikke NFC.
yy Hvis dit smartphone-hus er krombelagt,
er NFC utilgængelig. Afhængigt af husets
materiale eller tykkelse læses NFC muligvis
ikke korrekt.
-- Ændring af funktionen til de andre.
-- Afbrydelse af den trådløse forbindelse
forårsaget af interferens eller en distance.
Med trådløs forbindelse
1. Tænd for enheden.
2. Tryk på SOUND SYNC på bagsiden af enheden
for at vælge funktionen
(LG Sound Sync).
3. Opsæt LG Sound Sync (Trådløs) på tv’et. Der
henvises til betjeningsvejledningen til TV’et.
Hvis din enhed og LG TV er tilsluttet normalt,
stopper ikonet
med at blinke og lyser konstant
gult.
Betjening
,,Bemærk
yy Enheden med Bluetooth®-trådløs teknologi
vil frakobles, hvis funktionen LG Sound Sync
vælges. Den fjernstyrede Bluetooth-app,
som du allerede har tilsluttet, er frakoblet.
yy Du kan kun søge og tilslutte denne enhed
gennem LG TV i funktionen LG Sound Sync.
yy Lydstyrketrinnet på denne enhed bliver
ændret til det lydstyrketrin, der er på LG TV, i
funktionen LG Sound Sync.
Du kan lytte til musik ved at indstille BASS (BASS
BLAST)-lydeffekten. Tryk på BASS EQ flere gange
efter hinanden. Du kan på denne måde forstærke
BASS (BASS BLAST)-lydeffekten.
LED (
) TIL : BASS (BASS BLAST)
LED (
) FRA : BYPASS
Sådan slås lyden midlertidigt
fra
Tryk på @ for at slå lyden fra. Du kan slå lyden
fra, hvis du eksempelvis skal tage telefonen. For at
annullere funktionen Slå lyd fra skal du trykke igen
på @, eller du kan justere lydstyrkeniveauet ved
at trykke på +/-(lydstyrke).
Lysets lysstyrke justeres
Du kan justere lysets lysstyrke.
Tryk på LIGHTING gentagne gange. Lysets lysstyrke
ændres efterfølgende.
MAKS -> MIDDEL -> FRA -> MAKS -> ...
SLUK FOR AUTO POWER
Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på
strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke
tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i 25
minutter.
Det gør denne enhed også 6 timer efter
hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed
med analog indgang.
2
Betjening
Indstil BASS (BASS BLAST)lydeffekten
21
3Fejlfinding
22 Fejlfinding
Fejlfinding
Problem
Årsag og korrektion
yy Sæt strømkablet i.
Ingen strøm.
yy Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske
enheder.
yy Tryk på PFUNCTION eller F, og kontrollér den valgte funktion.
Ingen lyd.
yy Fjern den forhindring, der står i vejen mellem fjernbetjeningen og enheden.
yy Kontrollér om lyden på enheden er slukket.
3
Fejlfinding
iPod/iPhone/iPad
fungerer ikke.
yy Tilslut iPod/iPhone/iPad korrekt til enheden.
Der er ingen lydudgang
på din Android-telefon,
når den er docket.
yy Sørg for, at du anvender Android-systemversion 4.1 eller nyere.
yy Tilslut Android-telefonen korrekt til enheden.
yy Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen
fungerer ikke korrekt.
yy Fjernbetjeningen er for langt væk fra optageren.
yy Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.
yy Batteriet i fjernbetjeningen er opbrugt.
yy Sluk bluetooth og tænd igen på din Bluetooth-enhed, og prøv at parre igen.
yy Vær sikker på din Bluetooth-enhed er tændt.
yy Fjern forhindringen i vejen for Bluetooth-enheden og enheden.
yy Afhængigt af hvilken type af Bluetooth-enhed eller omgivende miljø, kan
enheden ikke parres med enheden.
Bluetooth-parring
fungerer ikke godt.
yy Når din Bluetooth-enhed er allerede forbundet med anden enhed, skal du
afbryde Bluetooth-forbindelsen først. Derefter kan du styre din afspiller via
BT app.
yy Afhængigt af Bluetooth-enhed, kan BT app restriktivt ikke arbejde.
yy Den forbindelsen, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger en
anden applikation eller ændrer indstillingen på den tilsluttede enhed via BT
app. I sådan et tilfælde, bedes du kontrollere status for forbindelsen.
4Tillæg
Tillæg 23
Om LED-tilstanden
Funktion
iPod
Tilstand
LED
Beskrivelse
iPod tilsluttet
Ingen iPod
Blinker langsomt
Android tilsluttet
Android
Android lader op
Ingen Android
USB
Bluetooth
Blinker hurtigt
Blinker langsomt
USB
Ingen USB
Blinker langsomt
Bluetooth parret
Bærbar
Bærbar ind
LG Sound
Sync
LG Sound Sync tilsluttet
BASS
BASS (BASS BLAST)
(BASS BLAST)
BYPASS
LG Sound Sync klar
4
Blinker langsomt
Blinker langsomt
Tillæg
Bluetooth klar
24 Tillæg
Varemærker og
licenser
Håndtering af enheden
Forsendelse af enheden
Gem den originale kasse og emballage. Hvis du
har brug for at sende den enhed, for maksimal
beskyttelse, re-pakke enhed som det oprindeligt
var pakket på fabrikken.
4
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” og “Made for
iPad” betyder, at der er der ligger en elektronisk
nøgle, der er specielt lavet med henblik på
at forbinde til iPod, iPhone eller iPad og er
blevet tjekket af udvikleren, så de lever op
til de standarder, som Apple sætter. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse med
de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke
den trådløse ydeevne.
Tillæg
Bluetooth® trådløs teknologi er et system,
der giver mulighed for radiokontakt mellem
elektroniske enheder inden for en maks.
rækkevidde på 10 meter.
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til
Bluetooth® trådløs teknologi påtager sig ingen
gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth®
trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis
forbindelsen blev foretaget via Bluetooth® trådløs
teknologi.
Bluetooth®-ordmærke og logoer ejes af
Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne
mærker af LG Electronics er under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører
deres respektive ejere.
Hold udvendige overflader rene
Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i
nærheden af enheden.
Aftørring med stærkt pres kan beskadige
overfladen.
Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt
med enheden i en længere periode.
Rengøring af enheden
For at rengøre afspilleren, brug en blød, tør klud.
Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug
ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin
eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens
overflade.
Tillæg 25
Specifikationer
Generelt
Krav til strømforsyning
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug
48 W
Udvendige mål (B x H x D)
(450 x 200 x 227) mm
Nettovægt (cirka)
5.8 kg
Betjeningstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsforhold - fugtighed
5 % til 90 %
Busstrømforsyning
USB/iPod/iPhone/iPad : 5 V 0 2.1 A
Micro USB : 5 V 0 1.0 A
Indgange
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereo stik)
Forstærker
4
40 W X 2 ch (4 Ω ved 1 kHz)
T.H.D
15 %
Højttalere
Type
indbygget
Impedans
4Ω
Nominel indgangseffekt
40 W
Maksimal indgangseffekt
80 W
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Tillæg
Udgangseffekt
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement