LG PC12 Instruktionsbogen

LG PC12 Instruktionsbogen
LGESW_PC12_DAN_MFL40699304
DANSK
MODEL : PC12
iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc, registreret i U.S. og andre lande.
Der er så mange ting, dit Hi-Fi system kan gøre
iPod DOCKING
Gå til side 6
Lul mig i søvn
og væk mig
Gå til side 9
Afspille CD'ere og USB
Gå til side 6 & 8
Indhold
Indstilling (Bagpanel)
Om afspiller
Om fjernbetjening
Sådan hører du CD'ere
iPod DOCKING
Sådan hører du musik fra din bærbare afspiller
Sådan hører du radio
Sådan tilslutter du din bærbare USB afspiller
Sådan optager du
Sådan indstiller du uret
Brug afspilleren som vækkeur
Du kan falde i søvn samtidig med, at du
lytter til afspilleren
Stemningslys
Om MP3/WMA
Sikkerhedsforanstaltninger
Fejlfinding
Specifikationer
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
11
11
Optage fra CD, radio eller
bærbar til USB
Afspille fra mange
eksterne enheder
Gå til side 8
Gå til side 7
Sådan hører du radio
Gå til side 7
Bærbar CD afspiller
Før tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt skal denne brugervejledning læses omhyggeligt.
2
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
MP3 afspiller
DANSK
Indstilling (Bagpanel)
PHONES (hovedtelefon-jackstik)
Du skal tilslutte et stik til hovedtelefoner ( 3,5 mm)
i jack-stikket, hvis du vil høre lyden igennem
hovedtelefoner. Hvis du tilslutter hovedtelefoner
(medfølger ikke), afbrydes højttalerne.
Sæt vekselstrøms-strømstikket i
vægstikkontakten
a. Før du tilslutter vekselstrøms-strømstikket, skal
du kontrollere, om driftsspændingen på din enhed
er identisk med spændingen fra din lokale
strømforsyning.
b. Tilslut den ene ende af vekselstrøms-strømstikket
(medfølger) til AC IN stikkontakten, der sidder bag
på enheden.
Sæt batteriet i fjernbetjeningen
c. Sæt den anden ende ind i vægstikkontakten.
Sørg for, at + (plus) og - (minus) på batteriet (str. AAA)
vender samme vej som plus og minus på
fjernbetjeningen.
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
3
Om afspiller
ALARM (SNOOZE)
Med funktionen ALARM kan du tænde (On) for
CD-afspilning og radiomodtagelse på et ønsket
tidspunkt. (Se Brug afspilleren som vækkeur)
CD slot-isætning
• Skub ikke en disk ind i CD-slottet med magt.
• Træk eller skub ikke i en disk, når den skydes ud.
• Tryk igen på Z EJECT for at sætte disken i igen, efter at den er
udskudt.
Z EJECT
Udskyder eller isætter CD'en fra isætnings-slottet.
CLOCK (SNOOZE)
Her kan du indstille uret og kontrollere tiden.
(Se Sådan indstiller du uret)
-TUNING+ / .>
Lagring af radiostationer.
(Se Sådan hører du radio)
x / MO./ST.
B/x
Starter eller stopper afspilning.
z REC
Starter eller holder pause i
optagelse.
iPod DOCK
VOLUME
Kontrollerer lydstyrken under brug af en
hvilken som helst funktion.
FUNC/INPUT
Du kan ændre funktionerne
mellem FM, CD, USB,
PORTABLE, IPOD.
1 /]]
Tænd eller sluk (on/off).
DISPLAYVINDUE
4
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
Om fjernbetjening
Tænd eller sluk (on/off)
Når du trykker på 1 i mere end 3 sekunder,
når der er tændt for enheden, kan du gå ind i
strømspare-modus.
Sådan ændrer du funktionerne
Du kan ændre funktionerne mellem
FM, CD, USB.
Sådan ændrer du INPUT (INDGANGS)
-funktionerne
Du kan ændre funktionerne mellem
PORTABLE (BÆRBAR), IPOD.
•Du kan falde i søvn samtidig med, at du
lytter til afspilleren.
•Stemningslys
• Sådan lytter du til sporene igen og igen
• Vælg et andet spor (iPod DOCKING)
Sådan 'gemmer' du en radiostation
Søg efter et afsnit på et spor •
Hurtig søgning efter spor •
Springe til et andet spor •
Starter eller holder pause i afspilning
Slukker midlertidigt for lyden
Tryk igen på denne knap for at gå tilbage til
lyden.
Søg efter mappe i MP3-/WMA-filer
Når du afspiller en CD med MP3-/WMA-filer i
adskillige mapper, skal du trykke på.
FOLDER•PRESET for at vælge den mappe,
du vil afspille.
VOLUME
Kontrollerer lydstyrken under brug af en
hvilken som helst funktion.
Søge efter radiostationer efter radiotype
- VALGFRI
Starter eller holder pause i optagelse.
Indstilling af lydkvalitet
Du kan vælge mellem 4 faste
lydefterligninger.
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
5
Sådan hører du CD'ere
iPod DOCKING
Du kan lytte til musik, når du tilslutter
iPod til afspilleren.
Tilslut iPod til "iPod DOCK" på den
øverste del af afspilleren.
På denne afspiller kan du afspille
lyd-CD og MP3/WMA CD.
PÅ AFSPILLER
1. Læg CD'en i: På skærmen vises
det totale antal spor (filer).
2. Vælg CD-funktionen:
3. Begynd CD-afpilningen:
4. Stop CD-afpilningen:
PÅ FJERNBETJENING
Z EJECT
FUNC/INPUT
FUNCTION
x
B/x
x
B/x
B/[]
x ENTER
Når du lytter til CD'ere - kan du også gøre sådan her
Pause eller genstarte en CD
Tryk på B /[] på fjernbetjeningen under afspilning. Tryk igen på knappen for
at genoptage afspilningen.
Søg efter et afsnit på et spor
Hold ./> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen under
afspilning.
Springe til et andet spor
Hold ./> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen.
Hurtig søgning efter spor
Hold kun ./> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen i
stop-status. Springer over spor ét efter ét.
Sådan lytter du til sporene igen og igen
Når du trykker gentagne gange på MODE på fjernbetjeningen, ændres
visningen i følgende rækkefølge, RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF
(GENT. 1 - GENT. ALLE - TILFÆLDIG - SLUK).
6
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
1. Vælg funktionen iPod:
2. "IPOD" vises:
3. Begynd afpilningen:
4. Før du frakobler iPod, kan du
skifte til en hvilken som helst
anden funktion ved at trykke på:
5. Fjern iPod:
PÅ AFSPILLER
PÅ FJERNBETJENING
FUNC/INPUT
INPUT
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
eller
INPUT
iPod DOCKING - kan du også gøre sådan her
Pause eller genstarte en iPod
x på afspilleren eller B/[] på fjernbetjeningen under afspilning.
Tryk på B/x
Tryk igen på knappen for at genoptage afspilningen.
Søg efter et afsnit på et spor
Hold ./> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen under
afspilning.
Springe til et andet spor
Hold ./> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen.
Vælg et andet spor
Når du trykker på MODE på fjernbetjeningen, kan du gå til forrige liste.
Når du trykker på FOLDER•PRESET på fjernbetjeningen, kan du gå til et
ønsket emne. Når du så trykker på x ENTER på fjernbetjeningen, kan du
bekræfte det.
BEMÆRK :
• Meddelelsen “ERROR (FEJL)” vises, når der ikke er god forbindelse til
iPod, eller hvis der ikke er tilstrækkelig batterikapacitet.
• iPod oplades automatisk, når den tilsluttes til afspilleren.
Når du lytter til radio - kan du også gøre sådan her
Sådan hører du musik fra din
bærbare afspiller
Søg automatisk efter radiostationer
Hold ./> nedtrykket på enten afspilleren eller fjernbetjeningen i mere
end 0,5 sekund. Tuneren scanner automatisk og stopper, når den finder en
radiostation.
På afspilleren kan du afspille musik fra
mange typer af bærbare afspillere.
Slette alle gemte stationer
Hold x ENTER nedtrykket på fjernbetjeningen i to sekunder.
“ERASE (SLET)” vises. Tryk på x ENTER på fjernbetjeningen for at slette
alle gemte stationer.
PÅ AFSPILLER
1. Du tilslutter den bærbare afspiller
ved at sætte stikket fra enheden
ind i PORTABLE IN (bærbar ind)
på siden af afspilleren:
2. Tænd for strømmen:
3. Vælg funktionen PORTABLE:
4. Tænd for den bærbare afspiller,
hvorefter afspilningen vil begynde.
1 /]]
FUNC/INPUT
PÅ FJERNBETJENING
1
INPUT
Forbedre dårlig FM-modtagelse
Tryk på MO./ST. på afspilleren eller på B/[] på fjernbetjeningen. Dette vil
ændre tuneren fra stereo til mono og sædvanligvis forbedre modtagelsen.
Eller tilslut antennen omhyggeligt.
Se oplysninger om dine radiostationer - VALGFRI
FM-tuneren er udstyret med RDS (Radio Data System). Bogstaverne RDS
vises på skærmen sammen med oplysninger om den radiostation, du lytter
til. Tryk adskillige gange på RDS på fjernbetjeningen for at få vist
oplysningerne.
Sådan hører du radio
1. Vælg FM:
2. Vælg radiostation:
3. Sådan 'gemmer' du en
radiostation:
Et forudindstillet nummer vil blive
vist på skærmen.
4. Sådan vælger du en 'gemt'
station:
5. For at bekræfte skal du trykke på:
Du kan gemme op til 30
radiostationer.
Vælg et 'forudindstillet nummer' for en radiostation
Vælg den ønskede station ved at trykke på ./>. Tryk på x ENTER
og stationen blinker. Tryk på FOLDER•PRESET på fjernbetjeningen for at
vælge det ønskede, forudindstillede nummer. Tryk på x ENTER for at
gemme det.
PÅ AFSPILLER
PÅ FJERNBETJENING
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
./>
x ENTER
FOLDER•PRESET
PTY - Programtype så som nyheder, sport, jazz.
RT - Radiotekst, radiostationens navn.
CT -Tidskontrol, klokkeslættet hvor radiostationen befinder sig.
PS - Programservicenavn, kanalens navn.
Du kan søge efter radiostationer efter programtype ved at trykke på RDS.
På skærmen vises den sidst anvendte PTY. Tryk én eller flere gange på
PTY for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på ./> og hold
den nedtrykket. Tuneren søger automatisk. Når en station findes, stopper
søgningen.
x ENTER
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
7
Sådan optager du
Sådan tilslutter du din bærbare
USB afspiller
Optage FM eller PORTABLE (BÆRBAR) kilde til USB
Tilslut USB til afspilleren før optagelse.
Fordelen ved at tilslutte din bærbare
USB-afspiller til systemets USB-port er,
at du kan kontrollere den bærbare enhed
fra systemet. Tilslut den bærbare enhed
til systemet ved brug af et USB-kabel
(medfølger ikke).
1. Vælg USB-funktionen:
2. På skærmen vises“READ” fulgt
af det antal filer, der vises:
3. Tryk på:
4. Før du frakobler den bærbare
USB-afspiller, kan du skifte til
en hvilken som helst anden
funktion ved at trykke på:
5. Fjern USB-afspilleren:
1. Vælg den modus (PORTABLE
(BÆRBAR) eller FM), du vil
optage fra:
2. Start optagelsen:
3. For at stoppe en optagelse:
PÅ AFSPILLER
PÅ FJERNBETJENING
FUNC/INPUT
FUNCTION
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
eller
INPUT
BEMÆRK :
• Nogle bærbare enheder er ikke kompatible med dette system.
• Når forskellige kort er tilsluttet til hukommelseskortlæseren, genkendes
det først fundne kort.
• Fjern ikke USB-enheden under betjening.
• Der kræves back-up, så beskadigelse af data undgås.
• Hvis du anvender et USB-forlængerkabel eller en USB hub, genkendes
USB-enheden muligvis ikke.
• Udstyr, der bruger NTFS filssystem, understøttes ikke (Kun FAT (16/32)
filsystem understøttes).
• USB-funktionen i denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.
• Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
• Denne enhed understøttes ikke, når det totale antal filer er på 1000 eller
derover.
8
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
PÅ AFSPILLER
PÅ FJERNBETJENING
FUNC/INPUT
FUNCTION
eller
INPUT
REC
z REC
x
B /x
x ENTER
Optage lyd-CD kilde til USB
Du kan optage ét ønsket spor eller alle musikspor på lyd-CD til USB.
(Lydstyrken kan ikke justeres til maks. niveau under CD-optagelse.)
1. Vælg CD-funktionen:
2. Vælg spor:
3. Start optagelsen:
4. For at stoppe en optagelse:
PÅ AFSPILLER
PÅ FJERNBETJENING
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
z REC
x
B /x
./>
REC
x ENTER
BEMÆRK :
• Hvis du fjerner USB under optagelse, bliver den optagede fil muligvis ikke
gemt.
• Tryk på z REC (REC) i mere end 3 sekunder, hvorefter du kan vælge
bitrate. Tryk på ./> for at vælge bitrate og igen på z REC (REC)
for at vælge optagehastighed. Tryk på ./> for at vælge den
ønskede optagehastighed og igen på z REC (REC) for at afslutte
optagelsen.
1 x hastighed : Du kan lytte til musik samtidig med, at du optager den.
(FM, PORTABLE eller lyd-CD)
2 x hastighed (Kun 96kbps, 128kbps)
: Du kan kun optage musikfiler. (Kun lyd-CD)
Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være
en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar
lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål!
Vær ansvarlig!
Respekter ophavsretten!
Sådan indstiller du uret
PÅ AFSPILLER
1. Tænd for strømmen:
2. Hold knappen nedtrykket i mindst 2 sekunder:
3. Vælg mellem følgende: 12HR (til formiddag (am)
og eftermiddag (pm) visning) eller 24HR (til en 24timers visning).
4. Bekræft dit valg:
5. Vælg timer:
6. Tryk på:
7. Vælg minutter:
8. Tryk på:
1 /]]
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
Brug afspilleren som vækkeur
Brug afspilleren som vækkeur. Hold ALARM nedtrykket på afspilleren i to
sekunder. Når du trykker gentagne gange på ./>, ændres visningen i
følgende rækkefølge: FM, CD, USB. Tryk på ALARM, når funktionen, du vil
vækkes af, bliver vist. Herefter skal du indstille tidspunktet, hvor alarmen
skal aktiveres. Brug ./> for at ændre timer og minutter og ALARM
for at gemme. Herefter vises indstillingsskærmen for lydstyrke (VOL). Brug
./> for at ændre lydstyrken og ALARM for at gemme. Ikonet Ur
viser, at alarmen er indstillet. Sluk for systemet. Når du har slukket for
systemet, kan du kontrollere indstillingstidspunktet for alarmen ved at
trykke på ALARM. Du kan også tænde og slukke for alarmen ved at trykke
på ALARM.
BEMÆRK :
• Hvis du ikke indstiller uret, virker alarmfunktionen ikke.
• Hvis du ikke har trykket på en hvilken som helst knap efter 5 minutter
med en bippende alarm, så annulleres alarmen automatisk.
Du kan falde i søvn samtidig med, at du lytter
til afspilleren
Når du trykker gentagne gange på SLEEP på fjernbetjeningen, ændres
visningen i følgende rækkefølge, SLP OFF - LIGHT (SOV SLUK - LYS), og
tilsvarende ikoner.
Tryk gentagne gange på ./> på SLP OFF, hvorefter visningen
ændres i følgende rækkefølge: SLP 90 & dimmer ON -> SLP 80 &
dimmer ON -> SLP 70 & dimmer ON -> SLP 60 & dimmer ON -> SLP 50 &
dimmer ON -> SLP 40 & dimmer ON -> SLP 30 & dimmer ON -> SLP 20 &
dimmer ON -> SLP 10 & dimmer ON -> SLP OFF & dimmer OFF.
Stemningslys
Når du trykker gentagne gange på SLEEP på fjernbetjeningen, ændres
visningen i følgende rækkefølge, SLP OFF - LIGHT (SOV SLUK - LYS), og
tilsvarende ikoner. Når du gentagne gange trykker på ./> på LIGHT,
ændres visningen i følgende rækkefølge: L--1 -> L--2 -> L--3 -> L--OFF.
Om MP3/WMA
MP3/WMA diskkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:
• Samplingfrekvens: 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
• Bitrate: 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
• Det fysiske CD-R-format bør være “ISO 9660”.
• Hvis du optager MP3/WMA-filer ved hjælp af software, der ikke kan
oprette et FILSYSTEM, f.eks. “Direct-CD” osv., er det umuligt at afspille
MP3-filer. Vi anbefaler, at du bruger “Easy-CD Creator”, som opretter et
ISO 9660 filsystem.
• Anvend ikke specielle bogstaver/tegn så som “/ : * ? “ < > ” osv.
• Selv om der er flere end 999 filer på en CD, vises der kun op til 1000 i
displayet.
Funktionen SLUMRE (snooze)
Med denne funktion vækkes du hver 5. minut, hvis du ikke slukker for
vækkeuret. Når der er tændt for vækkeuret, og du trykker på CLOCK eller
ALARM, skifter CD eller USB til pause & dæmpet. Tuneren er i dæmpetmodus i 5 minutter og skifter til afspil & dæmpet sluk.
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
9
Sikkerhedsforanstaltninger
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD. MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET
(ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF
KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Symbolet for lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko
brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding, der kan være af en
sådan størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for
mennesker med hensyn til elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i
de vejledninger, der følger med udstyret.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD
SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f. eks.
bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér
produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af
produktet samt beskytte det mod overopvarmning.
Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et
tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget
installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
FORSIGTIG:
Dette produkt benytter et lasersystem.
Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at sikre korrekt betjening
af produktet, og gem den til fremtidig reference. Kontakt en autoriseret servicetekniker,
hvis produktet kræver vedligeholdelse. Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller
udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i
farlig strålingseksponering.
For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserstråle i åben tilstand. SE IKKE IND I STRÅLEN.
10
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør
ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke
har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere
specifikationssiden i denne brugervejledning.
Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter,
løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler
eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan
resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit
apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud,
lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække
det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på
stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.
Træk stikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, så
skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt,
så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv
2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og
ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er
udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til
at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat,
så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller
den butik, hvor du købte produktet.
Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i EMC Direktivet
2004/108/EF og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.
Repræsenteret i Europa af:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
USB
Fejlfinding
Symptom
Specifikationer
Årsag
Afhjælpning
Generelt
Ingen strøm.
Strømkablet er ikke sat i.
Kontroller, om der er strømafbrydelse.
Ingen lyd.
Kontrollér, at du har valgt den
rigtige funktion.
Sæt strømkablet i.
Du kan kontrollere forholdene ved
at forsøge at betjene andre elektroniske enheder.
Tryk på FUNC/INPUT (FUNCTION)
og kontroller den valgte funktion.
CD
Afspilningen starter Disk isat som ikke kan afspilles.
ikke i enheden.
Disken er snavset.
Isæt en disk, der kan afspilles.
Rengør disken.
RADIO
Radiostationer kan Antennen er enten forkert placeret
ikke tunes ind.
eller ikke korrekt tilsluttet.
Tilslut antennen omhyggeligt.
iPod
Generelt
Strømforsyning
Der henvises til mærkatet i
bunden af enheden.
Strømforbrug
Der henvises til mærkatet i
bunden af enheden.
Nettovægt
2,45 kg
Ydre dimensioner (B x H x D) 332 x 165 x 248 mm
Driftstemperatur
5 oC til 35 oC
Betjeningsfugtighed
5% til 85 %
Udgangseffekt
5W+5W
T.H.D
10 %
Frekvenssvar
200 - 18000 Hz
Signal-til-støj-ratio
70 dB
Højttalere
6ΩX2
Tuner
FM Frekvensområde
CD
Frekvenssvar
Signal-til-støj-ratio
Dynamisk frekvensområde
87,5 - 108,0 MHz eller 65 - 74 MHz,
87,5 - 108,0 MHz
200 - 18000Hz
70 dB
60 dB
iPod fungerer ikke. Kontroller, om afspilleren er korrekt Tilslut den korrekt til enheden.
tilsluttet til enheden.
Kontrollér, om iPod er fuldt opladet. Lad iPod op. iPod oplades automatisk, når den tilsluttes til afspilleren.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen peger ikke hen
virker ikke korrekt. imod enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen er for langt væk
fra enheden.
Der er en forhindring mellem
fjernbetjeningen og enheden.
Batterierne i fjernbetjeningen er flade.
Ret fjernbetjeningen hen imod
enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
Brug fjernbetjeningen indenfor 5 m
(16 fod).
Fjern forhindringen.
Sæt nye batterier i.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] BRUGERVEJLEDNING
11
P/NO : MFL40699304
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement