LG PA36 Owner's manual

LG PA36 Owner's manual
DANSK
BRUGERVEJLEDNING
Docking-højttaler
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener
enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
PA36 (PA36)
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 1
11. 10. 11 �� 5:00
1
Kom godt i gang
2
Kom godt i gang
Oplysninger om
sikkerhed
1
Kom godt i gang

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE FJERNE DÆKSLET
(ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDENI KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. SERVICE SKAL UDFØRES
AF KVALIFICERET PERSONALE.
Lynnedslaget med pil inde i
en ligesidet trekant skal varsko
brugeren om tilstedeværelsen af
uisoleret "farlig spænding", der kan
være af en sådan størrelse inde i
produktets hus, at den kan udgøre
en fare for mennesker med hensyn
til elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en
ligesidet trekant skal varsko
brugeren om tilstedeværelsen
af vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i de vejledninger, der
følger med udstyret.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de
forbindes til et særligt kredsløb;
Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder
strøm til dette apparat, og som ikke har andre
udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden
i denne brugermanual. Lad være med at
overbelaste vægkontakterne. Overbelastede
vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter,
forlængerledninger, flossede strømkabler eller
beskadiget eller knækket kabelisolering er
farlige. Enhver af disse situationer kan resultere i
elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du
kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser
ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag
stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få
kablet skiftet ud med en tilsvarende udskiftningsdel
af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet
mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at
vride det, knække det, klemme det, klemme det i
en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom
på stik, vægkontakter og der, hvor kablet kommer
ud fra apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen
fra lysnettet, trækker du netledningen stik ud. Når
du installerer produktet, sørg for, at stikket er let
tilgængeligt.
ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE
DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Man skal ikke installere dette udstyr
på et begrænset område så som i en bogreol eller
lignende.
Hovedskiltet er fastgjort på ydersiden af apparatets
bund.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 2
11. 10. 11 �� 5:00
Kom godt i gang
Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri
eller akkumulator.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand
(dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner
fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.
Bortskaffelse af det gamle apparat
1. Når mærket med den overstregede
skraldespand er sat på produktet,
betyder det, at det er omfattet af
EU-direktiv 2002/ 96/ EF.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal bortskaffes adskilt fra
det
kommunale affald via et særligt
indsamlingsanlæg, der er udpeget af
staten eller de lokale myndigheder.
1
Kom godt i gang
Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på
sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene i
modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri
eller batteripakken. For at forhindre forurening af
miljøet og den mulige trussel mod menneskers og
dyrs sundhed, bør det gamle batteri eller batteriet
sættes i den passende beholder ved udpegede
indsamlingssteder. Batterier og batteripakker må
ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det
anbefales, at du bruger genopladelige batterier
og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for
kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
3
3. Den korrekte bortskaffelse af
det gamle apparat bidrager til at
forebygge mulige negative følger
for miljøet og menneskers sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om
bortskaffelse af det gamle apparat
fås ved henvendelse til kommunen,
renholdningsselskabet eller den
butik, hvor
produktet blev købt.
LG erklærer herved, at dette/disse
produkt(er) opfylder vigtige krav og
andre relevante bestemmelser i direktiv
2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/
EF.
Repræsentant i Europa :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31–(0)36–547–8888)
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 3
11. 10. 11 �� 5:00
4
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1 Kom godt i gang
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
Oplysninger om sikkerhed
Unikke funktioner
– Portable In (bærbar ind)
– Alarm ur
– Fremstillet til iPod/ iPhone
– USB afspilning
– Radio
Introduktion
– Symboler brugt i denne vejledning
Krav til spilbar fil
– Kompatible USB enheder
– USB-enhed krav
– MP3/ WMA musikfil krav
Toppanel
Display vindue 14
15
15
– Se oplysninger om radiostationen
Avanceret betjening
– Sådan hører du musik fra din eksterne
enhed
3 Fejlfinding
16
Fejlfinding
4 Tillæg
17
18
18
18
Specifikationer
Vedligeholdelse
– Håndtering af enheden
Varemærker og licenser
2 Betjening
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
Grundbetjening
– iPod/ iPhone betjening
– Kompatible iPod/ iPhone modeller
– USB betjening
– Programmeret afspilning
– Genoptag afspilning
– Sådan vælger du en mappe
Indstilling af lyd
– Sådan indstiller du funktionen
Indstilling af ur
– Sådan bruger du din enhed som
alarm ur
- Tænd og sluk for alarmen(Viser alarm
information)
– Funktionen Indstilling af dvaletid
– SNOOZE funktion
Betjening af radio
– Sådan hører du radio
– Sådan forudindstiller du
radiostationerne
– Sådan sletter du alle gemte stationer
– Sådan forbedrer du en dårlig FMmodtagelse
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 4
11. 10. 11 �� 5:00
Kom godt i gang
5
Unikke funktioner
Krav til spilbar fil
Portable In (bærbar ind)
Kompatible USB enheder
Sådan hører du musik fra din bærbare enhed.
P3 afspiller : MP3 afspiller af flash typen
yy M
yy USB-flashdrev Enheder som understøtter USB2.0
eller USB1.1.
yy USB funktionen for denne enhed understøtter
ikke alle USB-enheder.
Indstil alarm uret til at starte på et ønsket tidspunkt.
Fremstillet til iPod/ iPhone
USB-enhed krav
Nyd musik fra en iPod/ iPhone via enkel tilslutning.
yy Enheder, som kræver yderligere
programinstallation for tilslutning til en computer
understøttes ikke.
yy Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
yy For en USB med en stor kapacitet, kan det tage
længere tid end nogle få minutter for at søge
den igennem.
yy For at forhindre tab af data, skal du lave en
sikkerhedskopi.
yy Hvis du anvender et USB-forlængerkabel eller en
USB hub, genkendes USB-enheden ikke.
yy Brugen af NTFS-filsystem understøttes ikke. (Kun
FAT (16/32) filsystemet er understøttet.)
yy Denne enhed understøttes ikke, når det samlede
antal af filer er 1.000 eller mere.
yy Ekstern HDD, kortlæsere, låste enheder eller hard
type usb-enheder understøttes ikke.
yy USB-porten på enheden kan ikke tilsluttes
til en PC. Enheden kan ikke anvendes som
lagringsenhed.
USB afspilning
Nyd musik fra USB via enkel tilslutning.
Radio
Sådan hører du radio.
Introduktion
Symboler brugt i denne
vejledning
,,Bemærk
Kom godt i gang
Alarm ur
1
Indikerer specielle bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
>>Forsigtig
Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug
undgås.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 5
11. 10. 11 �� 5:00
6
Kom godt i gang
MP3/ WMA musikfil krav
1
MP3/ WMA fil-kompatibilitet med denne enhed er
begrænset som følger:
Kom godt i gang
yy S ampling frekvens: mellem 32 og 48 kHz (MP3),
inden for 32 til 48 kHz (WMA)
yy Bithastighed: mellem 32 og 320 kbps (MP3),
40 til 320 kbps (WMA)
yy Maksimum filer : Under 999
yy Filtypenavne : ”.mp3” / ”.wma”
Isætning af batterier
Du kan kun bruge vekselstrøm (AC) som strømkilde.
Batteriet er kun til back-up formål.
Vend enheden om. Træk i batteriholderen og isæt
batteriet med (-) enden i samme retning som (-)
på batteriholderen. Skub batteriholderen og vend
enheden om igen.
Udskift enhedens batteri med et 3V mikro lithium
knapbatteri såsom et CR2032 eller tilsvarende.
Bortskaf batteriet i henhold til gældende lokale
love. Smid ikke batteriet på åben ild.

>>Forsigtig
Batteriet, der bruges i denne enhed, kan
forårsage brand eller udgøre kemiske
brandfarer, hvis det behandles ukorrekt.
Batteriet må ikke genoplades, adskilles,
brændes eller opvarmes over 100 °C (212 °F).
Udskift kun batteriet med et Matsushita Elec.
Ind. Co., Ltd. (Panasonic), del nr. CR2032 batteri.
Brugen af andre batterityper kan udgøre en
brand- eller eksplosionsfare. Bortskaf brugte
batterier. Hold batterier væk fra børn. Må ikke
adskilles eller smides ind i åben ild.

,,Forsigtig
Hvis du sætter batteriet omvendt i, virker uret
ikke.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 6
11. 10. 11 �� 5:00
Kom godt i gang
7
Toppanel
1
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
Kom godt i gang
MEMORY/
CLOCK SET
T
U
SLEEP
ALARM
SNOOZE
RDS
PTY
SNOOZE
a EQ
Vælger lydefterligninger.
gFUNC.
Vælger funktion eller indgangskilde.
b 1/! (POWER)
cMEMORY/ CLOCK SET
MEMORY bruges til at gemme radiostationer
og søge efter gemte stationer. I USB modus,
kan du oprette din egen afspilningsliste.
Bruges også til indstilling af uret og kontrollere
klokken.
hSLEEP
Indstiller systemet til at slukke automatisk på et
bestemt tidspunkt.
d USB port / PORT. IN
Du kan afspille musikfiler ved at tilslutte USBenheden.
Sådan hører du musik fra din bærbare enhed.
e VOL (+ / -)
Justerer lydstyrken i højttaleren
Y/U
- Spring over : Tryk Y/U
- Søge : Tryk og hold Y/U
T
- Start afspilning og pause : tryk T
- Stop afspilning : tryk og hold T
ALARM
Med funktionen ALARM kan du tænde og
slukke for IPOD/ IPHONE, USB, BUZZER og
TUNER på et ønsket tidspunkt.
iRDS/ PTY
RDS (Radio Data System)/ Søger efter
radiostationer efter radiotype.
SNOOZE
Funktionen SNOOZE vækker dig hvert 5. minut,
hvis du trykker SNOOZE.
j iPod/ iPhone DOCKING
k Display vindue
fPRESET
Vælger et forudindstillet nummer for en
radiostation.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 7
11. 10. 11 �� 5:00
8
Kom godt i gang
Display vindue 1
Kom godt i gang
SLEEP
PM
EQ
1
2
SUN
MON
TUE
aFUNCTION indikator
IPOD
TUNER
USB
PORTABLE
bPROGRAM indikator
iPod/iPhone/Tuner/USB/Bærbar information
CLOCK/ ALARM/ VOLUME information
indikator
c TIMER/ CLOCK indikator
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 8
WED
THU
FRI
SAT
dSLEEP indikator
eEQ
fALARM indikator
gALARM perioder
11. 10. 11 �� 5:00
2
Betjening
Betjening
Grundbetjening
iPod/ iPhone betjening
Du kan nye lyden med din iPod/ iPhone. For
detaljer om iPod/ iPhone, henvises til iPod/ iPhone
Brugerguide.
1. Tilslut omhyggeligt iPod/ iPhone. Når du tænder
for denne enhed, tændes der automatisk for din
iPod/ iPhone, og genopladningen begynder.
Til
Gør sådan
Holde pause
eller genstart
Tryk på T
Spring over
Tryk på Y/U under
afspilning for at gå til den næste
fil eller for at vende tilbage til
begyndelsen af den nuværende
fil.
Tryk kort to gange på Y for at
vende tilbage til den forrige fil.
Søg
Tryk og hold Y/U nede
under afspilning og slip den på
det sted, du ønsker at lytte fra.
2
Betjening

9
Kompatible iPod/ iPhone
modeller
yy Enheden understøtter følgende modeller ;
2. Tryk på FUNC. på enheden for at vælge iPod
funktionen.
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS , 4.
Nogle modeller kan måske ikke fungere på
enheden, afhængig af deres firmware version.
fhængigt af din iPod/ iPhones software version,
yy A
er det måske ikke muligt at kontrollere din iPod/
iPhone fra enheden.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 9
11. 10. 11 �� 5:00
10
Betjening
,,Bemærk
yy Hvis denne enhed vises en fejlmeddelelse,
følg instruktionen i meddelelsen. En
fejlmeddelelse ”ERROR”.
- Din iPod/ iPhone er ikke korrekt tilsluttet.
-Denne enhed genkender din iPod/
iPhone som en ukendt enhed.
- Din iPod/ iPhone har meget lavt
strømniveau.
USB betjening
1. Tilslut USB-enheden i USB-porten:
2. Vælg USB funktionen ved at trykke på
FUNC. på enheden.
/ Batteriet skal oplades.
/ Hvis du oplader batteriet mens din
iPod/ iPhone har meget lavt
strømniveau, kan det tage længere tid
at oplade den.
MEMORY/
CLOCK SET
2
Betjening
yy iPod/ iPhone understøtter ikke
optagefunktion, når den er tilsluttet.
yy Afhængigt af din iPod/ iPhone s
softwareversion, er det måske ikke muligt,
at kontrollere din iPod/ iPhone fra denne
enhed. Vi anbefaler, at du installerer den
nyeste softwareversion.
yy Hvis du bruger en applikation, foretager
et opkald, eller sender og modtager SMS
beskeder osv. på iPod touch eller iPhone,
skal du tage den ud af docking station og
derefter bruge den.
yy Hvis du har et problem med din iPod/
iPhone, kan du besøge www.apple.com/
support/ipod.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 10
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
SNOOZE
RDS
ALARM
PTY
SNOOZE
Til
Stop
Afspil
Pause
Gør sådan
Tryk og hold T.
Tryk på T.
Under afspilning, tryk på T.
Tryk på Y/U under afspilning
for at gå til den næste fil eller for
Spring over til at vende tilbage til begyndelsen af
næste/forrige den nuværende fil.
fil
Tryk kort to gange på Y for at
vende tilbage til den forrige fil.
Sådan søger
Tryk og hold Y/U nede
du efter et
under afspilning og slip den på det
afsnit inden
sted, du ønsker at lytte fra.
for en fil
11. 10. 11 �� 5:00
Betjening
Programmeret afspilning
Med programfunktionen kan du gemme dine
favoritfiler fra USB-enheden.
Et program kan indeholde 20 filer.
1. Isæt et USB-stik og vent, til det er indlæst.
2. Tryk på MEMORY/ CLOCK SET på enheden
under stop status.
3. Tryk på Y/U for at vælge en fil.
4. Tryk på MEMORY/ CLOCK SET igen for at
gemme og vælge den næste fil
5. Tryk på T for at afspille de programmerede
musikfiler.
Genoptag afspilning
Enheden husker det punkt, hvor du trykkede på
T. Tryk på T for at genoptage afspilningen.
Hvis du trykker og holder T nede, vil enheden
slette det stoppede punkt.
Indstilling af lyd
Sådan indstiller du funktionen
Dette system har et antal forudindstillede lydfelter.
Du kan vælge en passende lyd funktion ved at
benytte EQ.
De viste punkter for equalizeren kan variere
afhængigt af lydkilder og effekter.
På displayet
Beskrivelse
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Dette program giver en
entusiastisk stemning til lyden,
så du får den følelse, at du rent
faktisk er til en rigtig pop, klassisk
rock eller jazz koncert.
BASS
Forstærker diskant, bas og
lydeffekten.
BYPASS
Du kan nyde lyden uden
equalizer effekt.
2
Betjening
6. For at slette dit valg, skal du trykke og holde
MEMORY/ CLOCK SET inde, når enheden er
stoppet.
11
Sådan vælger du en mappe
1. Tryk på PRESET på enheden gentagne gange
indtil en ønsket mappe vises.
2. Tryk på T for at afspille den. Mappens første fil
vil blive afspillet. (kun USB)
,,Bemærk
yy Hvis du tænder og slukker for enheden
under afspilning, vil den sidste fil du hørte,
afspille normalt.
yy Og justér den for at få en mere klar
modtagelse. Under afspilning, hvis du
ændrer funktion og vender tilbage til den
tidligere funktion, vil den sidste fil du hørte,
afspille normalt.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 11
11. 10. 11 �� 5:00
12
Betjening
Indstilling af ur
Sådan bruger du din enhed
som alarm ur
1. Sluk for enheden.
1. Tænd eller sluk for enheden.
2. Tryk på MEMORY/ CLOCK SET i mindste 2
sekunder.
2. Tryk og hold ALARM inde, for at indstille alarm
funktionen.
3. Vælg tidsfunktion ved at trykke på Y/U.
3. Vælg alarm-tilstand ved at trykke på Y/U.
- 12:00 (for formiddag (AM) og eftermiddag (PM)
display) eller 0:00 (for en 24 timers visning)
4. Tryk på MEMORY/ CLOCK SET for at bekræfte
dit valg.
5. Vælg time og minut ved at trykke på Y/U.
6. Tryk på MEMORY/ CLOCK SET.
2
7. Vælg år, måned og dag ved at trykke på
Y/U.
Betjening
år
Year
dag
Day
måned
Month
8. Tryk på MEMORY/ CLOCK SET.
9. Hvis du ønsker, at nulstille uret, skal du gentage
trin 1 til 8.
10.Hvis du ønsker, at stoppe under indstilling af
uret, skal du trykke og holde MEMORY/ CLOCK
SET.
,,Bemærk
yy Hvis du ønsker, at indstille 12 timers ur, vises
“PM” i displayet.
yy Hvis du ønsker, at indstille 24 timers ur,
forsvinder “PM” i displayet.
4. Tryk på T for at bekræfte dit valg.
5. Indstilling af timer blinker.
Tryk på Y/U for at ændre timer og tryk på
ALARM for at gemme.
6. Indstilling af minutter blinker.
Tryk på Y/U for at ændre minutter og tryk
på ALARM for at gemme.
7. Du kan skifte følgende rækkefølge,
TUNER -> BUZZER -> USB -> IPOD ved at bruge
Y/U.
Tryk på ALARM for at gemme.
8. Indstilling af alarmens perioder blinker.
Tryk på Y/U for at ændre alarm perioder,
og tryk på ALARM for at gemme.
alarm perioder : 7Dage -> 5Dage -> 2Dage
7Dage : Hver dag
5Dage : Ugedag
2Dage : Weekend
9. Indstilling af lyd blinker.
Tryk på Y/U for at ændre volumen og
tryk på ALARM for at gemme.
10.Tidspunktet, du ønsker at stoppe alarmen
blinker.
Tryk på Y/U for at ændre time og minut.
Derefter tryk på ALARM for at gemme.
11.Du kan kontrollere indstillingens status.
12.Hvis du ønsker, at nulstille alarmen, skal du
gentage trin 2 til 10.
,,Bemærk
Når du indstiller alarmen (tid, lydkilde, alarm
perioder, lydstyrke), vil alarmens ikon “ ”
blinke i displayet.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 12
11. 10. 11 �� 5:00
Betjening
,,Bemærk
yy Hvis du indstiller ALARM1 og ALARM2
til samme tidspunkt, vil kun ALARM1
funktionen fungere.
yy Under afspilning, hvis det tidspunkt du har
indstillet er nået, skifter funktionen til den
funktion, som du indstillede for ALARM.
Tænd og sluk for alarmen
(Viser alarm information)
1. Tryk på ALARM for at tænde/slukke for alarmen.
Hvis du indstiller ALARM1 og ALARM2, skal du
vælge en af dem ved at trykke på Y/U.
2. Tryk på T for at bekræfte dit valg.
yy Hvis den funktion du har indstillet for alarm
ikke virker, vil Tuner funktionen automatisk
gå i gang.
,,Bemærk
yy Hvis du tænder for alarmen, vises
i displayet.
yy Hvis alarmen stopper, fungerer den funktion,
som du indstillede, normalt.
yy Hvis du indstiller ur og alarm, kan du
kontrollere ikonet for alarm
og
oplysninger om indstilling ved at trykker på
ALARM, selv om der er slukket for enheden.
Derefter vil denne funktion fungere.
yy Når alarmen starter, vil den automatisk
stoppe med at ringe, hvis du ikke trykker
på en tast inden for 10 minutter. (Kun i
funktionen BUZZER)
yy Når alarmen ringer, kan du slukke for den,
ved at trykke på en vilkårlig knap. (Kun i
funktionen BUZZER)
2
1
2
Betjening
yy Hvis du indstiller uret, kan du kontrollere
klokkeslættet ved at trykke på ALARM.
eller
yy Hvis du slukker for alarmen, forsvinder
eller 2 fra displayet.
yy I funktionerne TUNER, BUZZER, USB, IPOD,
slukker enheden ved et forudindstillet
tidspunkt.
yy Hvis du laver en fejl under indstilling af
alarmen, skal du trykke og holde ALARM for
at nulstille alarmen.
1
yy Hvis du tænder for alarmen, kan du se alarm
informationen.
du ikke har indstillet uret, fungerer
yy Hvis
alarm funktionen ikke.
yy Hvis du ikke tilslutter ledningen til en
stikkontakt, vil alarm funktionen ikke virke.
13
Funktionen Indstilling af
dvaletid
Tryk på SLEEP gentagne gange for at vælge
forsinkelsestid mellem 10 og 180 minutter. Efter
forsinkelsestiden slukkes enheden. (Du kan indstille
i følgende rækkefølge, 180->150-> 120 -> 90 -> 80
-> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
For at annullere dvaletid funktionen, tryk på SLEEP
gentagne gange indtil “OFF “ vises.
SNOOZE funktion
Denne funktion vækker dig hver 5. minut, hvis du
trykker på SNOOZE. Enheden vil automatisk tænde
og alarmen starte på det tidspunkt, som du har
indstillet alarmen til. Hvis du trykker på SNOOZE,
stopper alarmen og enheden slukkes. Alarmen
starter igen efter 5 minutter.

,,Bemærk
yy Hvis du indstiller “OFF time” mellem SNOOZE
tidspunktet, vil SNOOZE tidspunktet have
første prioritet.
yy Hvis du trykker på ALARM, vil funktionen
SNOOZE stoppe med at fungere.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 13
11. 10. 11 �� 5:00
14
Betjening
Betjening af radio
Sådan hører du radio
1. Tryk på FUNC. indtil TUNER vises i displayet.
Den senest modtagne station indstilles.
2. Aut. indstilling : Tryk og hold nede Y/U i
cirka 2 sekunder indtil frekvensvisningen skifter,
og slip derefter knappen. Scanningen stopper,
når enheden stiller ind på en station.
Manuel indstilling Tryk på Y/U gentagne
gange.
2
3. Juster lydstyrken ved at trykke på VOL (+/-) på
top panelet.
Betjening
Sådan forudindstiller du
radiostationerne
Du kan forudindstille 6 stationer til FM.
Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned
for lydstyrken.
1. Tryk på FUNC. indtil TUNER vises i displayet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på
Y/U.
3. Tryk på MEMORY/ CLOCK SET, indtil et forudindstillet nummer blinker i displayet.
4. Tryk på PRESET for at vælge det ønskede,
forudindstillede nummer.
5. Tryk på MEMORY/ CLOCK SET. Stationen
gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.
7. For at høre på en forudindstillet station, skal du
trykke på PRESET.
Sådan sletter du alle gemte
stationer
Sådan forbedrer du en dårlig
FM-modtagelse
Tryk på T på enheden. Dette vil ændre tuneren
fra stereo til mono og sædvanligvis forbedre
modtagelsen.
,,Bemærk
Sørg for, at antennen er forlænget helt ud.
Se oplysninger om
radiostationen
FM-tuneren er forsynet med faciliteten RDS (radiodatasystem). Denne viser oplysninger om den
radiostation, der lyttes til. Tryk gentagne gange på
RDS for at bladre igennem de forskellige datatyper.
PS (navn på
Kanalens navn vises i displayet.
programtjeneste)
PTY
Programtypen (f.eks. jazz eller
(genkendelse af nyheder) vises i displayet.
programtype)
RT (radiotekst)
En tekstmeddelelse,
som indeholder
særlige oplysninger fra
sendestationen. Denne tekst
kan rulle hen over displayet.
CT (klokkeslæt Dette viser klokkeslæt og dato,
styret af kanalen) der udsendes af stationen.
Du kan söka radiostationer med hjälp av
programmet genom att trycka RDS. Skärmen
kommer att visa den senaste PTY som används.
Tryck PTY en eller flera gånger för att välja den
önskade programtypen. Tryck och håll nere
Y/U. Mottagaren söker automatiskt. När en
station hittas stoppar sökningen.
Tryk på MEMORY/ CLOCK SET i mindste 2
sekunder. ”CLEAR” blinker i displayet.
Tryk MEMORY/ CLOCK SET for at slette alle gemte
radiostationer.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 14
11. 10. 11 �� 5:00
Betjening
15
Avanceret betjening
Sådan hører du musik fra din
eksterne enhed
Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange
typer eksterne enheder. (Bærbar ledning leveres
ikke med som tilbehør til enheden)
2
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
SNOOZE
RDS
Betjening
MEMORY/
CLOCK SET
ALARM
PTY
SNOOZE
1. Tilslut den eksterne enhed i PORT.IN stikket på
enheden.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på
1/! (POWER).
3. Vælg den BÆRBARE funktion ved at trykke på
FUNC. .
4. Tænd for den eksterne enhed og start
afspilningen.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 15
11. 10. 11 �� 5:00
3
Fejlfinding
16
Fejlfinding
Fejlfinding
Problem
Ingen strøm.
Rettelse
Sæt strømkablet korrekt ind i vægstikkontakten.
Vælg den korrekte indgangsfunktion på enheden, så du kan høre lyden fra
Der er lidt eller ingen lyd. enheden.
yy Juster dens indstilling.
Radiostationer kan ikke yy Stil manuelt ind på stationen.
indstilles korrekt.
yy Forudindstil nogle radiostationer, se page 14 for yderligere detaljer.
iPod/ iPhone virker ikke. Kontroller om enheden er korrekt tilsluttet. Tilslut den korrekt til enheden.
3
Fejlfinding
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 16
11. 10. 11 �� 5:00
4
Tillæg
Tillæg
17
Specifikationer
Generelt
Strømforsyning
Se hovedmærkat.
Strømforbrug
Se hovedmærkat.
Nettovægt
0,65 kg
Udvendige mål (B x H x D)
200 x 112 x 176 mm
Driftsforhold - temperatur
5 °C til 35 °C (41 °F to 95 °F)
Driftsstatus: Horisontal
Driftsforhold - fugtighed
5 % til 85 %
Tuner
FM Tuning Range
87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
Forstærker
Udgangseffekt
1,5 W + 1,5 W
T.H.D
Mindre end 1 %
USB
USB 2.0 eller USB 1.1
Bus-strømforsyning
USB : DC 5 V
500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V
Højtalere
Type
1-vejs 2 højttaler
Impedans
4Ω
Tilladelig indgangseffekt
1,5 W
Max. input strøm
2W
1A
4
Tillæg
USB version
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 17
11. 10. 11 �� 5:00
18
Tillæg
Vedligeholdelse
Varemærker og
licenser
Håndtering af enheden
Når enheden transporteres
Gem den originale kasse og emballage. Hvis du
har brug for at sende enheden, for maksimal
beskyttelse, pak enheden ind som den oprindeligt
var pakket ind på fabrikken.
Holde udvendige overflader rene
Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i
nærheden af apparatet.
Aftørring med stærkt pres kan beskadige
overfladen.
Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt
med enheden i en længere periode.
Rengøring af enheden
4
Tillæg
Ved rengøring af enheden, skal du bruge en blød,
tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en
blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol,
benzin eller fortynder, da disse kan beskadige
enhedens overflade.
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 18
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc,
registreret i USA og andre land. iPhone er et
varemærke tilhørende Apple Inc. "Made for iPod"
og "Made for iPhone" betyder, at elektronisk
tilbehør er udviklet til at forbinde specielt iPod
eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at
opfylde Apple præstationsstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for driften af denne
anordning eller dens overholdelse af sikkerheds
og tilsyns standarder.
Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med
iPod, iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
11. 10. 11 �� 5:00
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 19
11. 10. 11 �� 5:00
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
PD36D-DP-ASWELL-3801_DAN.indd 20
11. 10. 11 �� 5:00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement