LG PC14 Owner's manual

LG PC14 Owner's manual
PC14-UD_DSWELL_DAN_6116
DANSK
PC14 (PC14-UD)
P/NO : MFL42956116
Sikkerhedsforanstaltninger
FORSIGTIG
ÅBN IKKE : RISIKO FOR
ELEKTRISK STØD
FORSIGTIG : FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ LÅGET
(ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM
KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICERING TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Lynsymbolet i trekanten er tiltænkt som en advarsel til brugeren om, at der
er uisoleret, farlig spænding i produktet, som kan udgøre en risiko for
elektrisk stød.
Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på
vigtige anvisninger for betjening eller vedligeholdelse (service) i de
dokumenter der leveres sammen med apparatet.
ADVARSEL : DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT
FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
ADVARSEL : Anbring ikke udstyret på et indesluttet sted, f.eks. i en bogreol eller et
tilsvarende sted.
FORSIGTIG :
Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
Sprækker og åbninger i kabinettet skal give ventilation og sikre, at apparatet fungerer
pålideligt, og for at forhindre overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at
stille apparatet på en seng, sofa, tæppe eller en lignende overflade. Dette apparat bør
ikke placeres i en indbygget installation, såsom en lukket bogreol eller anden reol,
medmindre der er sørget for korrekt ventilation, eller man har fulgt producentens
anvisninger.
FORSIGTIG : Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring
ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.
FORSIGTIG : vedrørende strømkablet
Det anbefales for det meste udstyr, at de tildeles deres egen strømkilde.
Det vil sige ét stik med kun ét apparat tilsluttet, og som ikke giver strøm til
forlængerledninger (trestik) eller forgreningsdåser. Se siden med specifikationer i
denne brugsanvisning for at være sikker.
2
Vægstikdåser må ikke overbelastes. Overbelastede vægtstikdåser, løse eller ødelagte
vægstikdåser, forlængerledninger, flossede elledninger eller ødelagt eller knækket
isolering udgør fare. Ovennævnte kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg
med jævne mellemrum apparatets ledning, og hvis der er tegn på, at den er
beskadiget eller ødelagt, skal ledningen tages ud, apparatet skal slukkes, og
ledningen udskiftes med en identisk ledning, hvilket foretages af en autoriseret
reparatør.
Beskyt ledningen mod fysisk eller mekanisk overlast, såsom vridning, snoning, eller at
den klemmes, f.eks. i en dør, eller at der bliver trådt på den. Vær særlig opmærksom
på stik, vægstikdåser og omkring hullet, hvor ledningen føres ud af apparatet.
Afbryd strømmen fra lysnettet ved at trække i ledningens stik. Når apparatet
installeres, skal man sørge for, at der er let adgang til stikket.
Bortskaffelse af det gamle apparat
1. Når mærket med den overstregede skraldespand er sat på produktet,
betyder det, at det er omfattet af EU-direktiv 2002/ 96/ EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra det
kommunale affald via et særligt indsamlingsanlæg, der er udpeget af
staten eller de lokale myndigheder.
3. Den korrekte bortskaffelse af det gamle apparat bidrager til at forebygge
mulige negative følger for miljøet og menneskers sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af det gamle apparat fås
ved henvendelse til kommunen, renholdningsselskabet eller den butik,
hvor
produktet blev købt.
Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 2004/
108/ EF om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og direktiv 2006/
95/ EF om lavspænding.
Repræsentant i Europa :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
Indholdsfortegnelse
Tilslutninger til apparatet (Bagpanel)
4
Hovedapparat
5
Fjernbetjening
6
Sådan hører du CD'ere
7
Anvendelse af iPod
8
Sådan hører du musik fra din bærbare afspiller
9
Sådan nyder du et forudprogrammeret lydfelt
Sådan hører du radio
• "Made for iPod" betyder, at der er designet elektronisk tilbehør
specifikt til iPod'en, og at det er blevet certificeret af udvikleren,
så det opfylder Apple standarderne for ydeevne.
• Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne anordning eller
for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige
og forskriftsmæssige standarder.
9
10
Sådan indstiller du uret
11
Brug af USB-udstyr
12
Optag til USB
13
Fejlfinding
14
Specifikationer
15
iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc, registreret i U.S. og andre lande.
Før tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt skal denne brugervejledning læses omhyggeligt.
3
Tilslutninger til apparatet (Bagpanel)
Sæt strømstikket i stikkontakten
a. Før du tilslutter vekselstrøms-strømstikket,
skal du kontrollere, om driftsspændingen
på din enhed er identisk med spændingen
fra din lokale strømforsyning.
PHONES (hovedtelefon-jackstik)
Du skal tilslutte et stik til hovedtelefoner ( 3,5
mm) i jack-stikket, hvis du vil høre lyden igennem
hovedtelefoner. Hvis du tilslutter hovedtelefoner
(medfølger ikke), afbrydes højttalerne.
4
b. Tilslut den ene ende af vekselstrømsstrømstikket (medfølger) til AC IN
stikkontakten, der sidder bag på enheden.
c. Sæt den anden ende ind i
vægstikkontakten.
Hovedapparat
iPod Dock
CLOCK
(Her kan du indstille uret og kontrollere tiden.)
ALARM 1, 2
Med ALARM-funktionen kan du tænde for Cd, iPod, USBafspilning og radiomodtagelse på et ønsket tidspunkt.
(Se brug din enhed som vækkeur)
INPUT/FUNC.(Funktion)
Vælger funktionen.
1 /]]
Tænd eller sluk (on/off).
USB-port
USB REC
Optag til USB.
CD slot-isætning
• Skub ikke en disk ind i CD-slottet med magt.
• Træk eller skub ikke i en disk, når den skydes ud.
• Tryk igen på EJECT for at sætte disken i igen, efter at
den er udskudt.
• sæt den ind i Cd-skuffen med labelsiden fremad.
FM-antenne
EJECT
Udskyder eller isætter CD'en fra isætnings-slottet.
Topbetjening
SNOOZE/SET
v/V
V)
VOL. (v
Kontrollerer lydstyrken under brug af en
hvilken som helst funktion.
TUN.-/+ / ./>
Scanning/ Tuning/ Søgning
B/x
x
Afspil/ Stop.
Frontbetjening
5
Fjernbetjening
1
• Strømmen Tænd/sluk (On/Off)
F
• Skifter funktion.
Du kan ændre funktionerne mellem
iPod, PORTABLE, FM, CD, USB.
ALARM
• Du kan vågne til musik eller et
radioprogram på et forudindstillet
tidspunkt.
SLEEP
LIGHT
• Du kan lytte til enheden samtidig
med, at du falder i søvn
• Dæmp displaylyset.
v
v
FLDER
•
PRESET
• Søg efter mappe i MP3-/ WMA-filer
Når du afspiller en CD med MP3-/
WMA-filer i adskillige mapper, skal du
trykke på. FOLDER•PRESET for at
vælge den mappe, du vil afspille.
• Vælg et 'forudindstillet nummer' for en
radiostation.
REPEAT
MENU
TUN
-/+
• Vælg radiostation.
• Søg efter et afsnit på et spor.
• Springer over Hurtigt tilbage eller
Hurtigt Fremad.
B/X
X
• Starter eller holder pause i afspilning.
./>
x
ENTER
RDS
PTY
MUTE
EQ
+
-
VOL
6
• Slukker midlertidigt for lyden
Tryk igen på denne knap for at gå
tilbage til lyden.
• Indstilling af lydkvalitet
Du kan vælge lydefterligninger.
• Kontrollerer lydstyrken under brug af
en hvilken som helst funktion.
• Sådan lytter du til sporene gentagne
gange eller i tilfældig rækkefølge.
• Vælg et andet spor (iPod DOCKING)
z REC
• Stopper afspilning eller optagelse.
• Gemmer radiostationer.
• Indstiller alarmfunktionen
• Radio Data System
• Viser RDS'ens forskellige visninger.
• Knappen Optag
Sæt batteriet i fjernbetjeningen
Sørg for, at + (plus) og - (minus) på batteriet (str.
AAA) vender samme vej som plus og minus på
fjernbetjeningen.
BEMÆRK :
Sådan hører du CD'ere
• Denne enhed virker ikke med 8cm disk.(Brug kun 12cm disk)
• når du indsætter en disk i løbende afspilningstilstand, afspiller den disken
automatisk.
Om MP3/ WMA
MP3/ WMA diskkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:
• Samplingfrekvens 32 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
• Bithastighed 32 - 320kbps(MP3), 40 - 320kbps(WMA)
• Det fysiske CD-R-format bør være “ISO 9660/ JOLIET”.
1. Læg CD'en i:
På skærmen vises det totale antal
spor (filer).
2. Vælg CD-funktionen
3. Begynd CD-afpilningen
4. Stop CD-afpilningen
PÅ ENHED
PÅ
FJERNBETJENING
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/x
x
B/X
X
x ENTER
• Hvis du optager MP3/ WMA-filer ved hjælp af software, der ikke kan oprette et
FILSYSTEM, f.eks. “Direct-CD” osv., er det umuligt at afspille MP3-filer. Vi
anbefaler, at du bruger “Easy-CD Creator”, som opretter et ISO 9660 filsystem.
• Anvend ikke specielle bogstaver/tegn så som “/ : * ? “ < > ” osv.
• Selv om der er flere end 1000 filer på en disk, vises der kun op til 999 i
displayet.
Sådan hører du CD'ere - kan du også gøre sådan her
Pause eller genstarte en CD
1 Tryk på B/[] under afspilning.
2 Tryk igen på denne knap for at genoptage afspilningen.
Sådan søger du efter et afsnit på et spor
Hold bb / BB på enheden eller ./> på fjernbetjeningen nedtrykket
under afspilning og giv så slip på det punkt, som du vil høre.
Sådan springer du over til et andet spor (filer)
Tryk på bb / BB på enheden eller på ./> på fjernbetjeningen i stopstatus.
Sådan lytter du til sporene (filerne) gentagne gange eller i
tilfældig rækkefølge
Når du trykker gentagne gange på REPEAT/MENU på fjernbetjeningen,
ændres visningen i følgende rækkefølge, RPT 1 - RPT ALL - RANDOM OFF (GENT. 1 - GENT. ALLE - TILFÆLDIG - SLUK).
7
BEMÆRK :
Anvendelse af iPod
Du kan afspille musik ved at tilslutte en iPod til afspilleren. Tilslut iPod til
"iPod DOCK" på den øverste del af enheden.
1. Vælg funktionen iPod
2. "IPOD" vises
3. Begynd afpilningen
4. Før du frakobler iPod, kan du
skifte til en hvilken som helst
anden funktion ved at trykke på
5. Fjern iPod
PÅ ENHED
PÅ
FJERNBETJENING
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
INPUT/FUNC.
F
Anvendelse af iPod - kan du også gøre sådan her
Lyt til musik fra din iPod
Betjen iPod ved hjælp af enheden eller fjernbetjeningen, når den er
tilsluttet til enheden. Når den er tilsluttet, fungerer enheden som den
tilsluttede iPod gør, og tilstande som FOLDER•PRESET ændres af iPod
indstillingen. For “iPod Touch” model, kan forklaringen af visse funktioner
muligvis ikke anvendes.
Brug af fjernbetjening
PÅ ENHED
PÅ FJERNBETJENING
funktioner
B/x
x
B/X
X
Pause eller restart
bb / BB
./ >
Skip eller Search
REPEAT/MENU
-
8
Går til den forrige menu
Går til et ønsket element
FOLDER •PRESET
Vælg et element
• Meddelelsen “ERROR (FEJL)” vises, når der ikke er god forbindelse til
iPod, eller hvis der ikke er tilstrækkelig batterikapacitet.
• iPod oplades automatisk, når den tilsluttes til afspilleren.
X på
• Under betjening af iPod, skal du trykke på og holde B/X
fjernbetjeningen nede i ca. 5 sekunder for at ændre iPod
sovetilstanden, og for at gå ud af iPod sovetilstanden ved at trykke
X igen.
på B/X
Sådan hører du musik fra din
bærbare afspiller
Sådan nyder du et forudprogrammeret lydfelt
Dette system har et antal forudindstillede surround lydfelter. Du kan
vælge en ønsket lydtilstand ved hjælp af EQ.
De viste elementer for equalizeren kan være forskellige, afhængigt af
lydkilder og effekter.
I DISPLAYET
På afspilleren kan du afspille musik fra
mange typer af bærbare afspillere.
1. Du tilslutter den bærbare
afspiller ved at sætte stikket fra
enheden ind i PORTABLE IN
(bærbar ind) på siden af
afspilleren
2. Tænd for strømmen
3. Vælg funktionen PORTABLE
4. Tænd for den bærbare afspiller,
hvorefter afspilningen vil
begynde.
PÅ ENHED
PÅ
FJERNBETJENING
1 /]]
INPUT/FUNC.
1
F
Beskrivelse
POP
CLASSIC
JAZZ
Dette program giver en entusiastisk atmosfære til lyden,
ved at give dig fornemmelsen af at være til en rigtig pop,
klassisk eller jazz koncert.
NORMAL
Du kan nyde lyden uden equalizereffekt.
9
Se oplysninger om dine radiostationer - VALGFRI
Sådan hører du radio
Trækker FM-antennen ud af hovedenheden.
1. Vælg FM
2. Vælg radiostation
PÅ ENHED
PÅ
FJERNBETJENING
INPUT/FUNC.
F
./>
./>
3. Sådan 'gemmer' du en
radiostation :
Et forudindstillet nummer vil blive
vist på skærmen.
4. Sådan vælger du en 'gemt'
station
x ENTER
FOLDER•PRESET
5. For at bekræfte skal du trykke
på : Du kan gemme op til 30
radiostationer.
x ENTER
Sådan hører du radio - kan du også gøre sådan her
Søg automatisk efter radiostationer
1 Tryk på TUN. - /+ på enheden eller på TUN - /+
på fjernbetjeningen og hold den nedtrykket i mere en et halvt sekund.
2 Tuneren scanner automatisk og stopper, når den finder en radiostation.
Sådan sletter du alle gemte stationer
1 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen og hold den nedtrykket i to
sekunder. "ERASE" vises.
2 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen for at slette alle gemte
stationer.
Forbedre dårlig FM-modtagelse
B/x
x) på enheden eller PLAY (B
B/X
X ) (MO./ST.) på
Tryk på PLAY (B
fjernbetjeningen. Dette ændrer tuneren fra stereo til mono og vil
sædvanligvis forbedre modtagelsen.
10
FM-tuneren er udstyret med RDS (Radio Data System). Bogstaverne RDS
vises på skærmen sammen med oplysninger om den radiostation, du lytter
til. Tryk adskillige gange på RDS på fjernbetjeningen for at få vist
oplysningerne.
PTY - Programtype så som nyheder, sport, jazz.
RT - Radiotekst, radiostationens navn.
CT -Tidskontrol, klokkeslættet hvor radiostationen befinder sig.
PS - Programservicenavn, kanalens navn.
Du kan søge efter radiostationer efter programtype ved at trykke på RDS.
På skærmen vises den sidst anvendte PTY. Tryk én eller flere gange på
PTY for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på ./> og hold
den nedtrykket. Tuneren søger automatisk. Når en station findes, stopper
søgningen.
Brug din enhed som vækkeur
Sådan indstiller du uret
PÅ ENHED
1. Tænd for strømmen
1 /]]
2. Hold knappen nedtrykket i mindst 2 sekunder
CLOCK
3. Vælg mellem følgende : AM 12:00 (for en am og
pm visning) eller 0:00 (for en 24 timers visning).
./>
4. Bekræft dit valg
5. Vælg timer
6. Tryk på
7. Vælg minutter
8. Tryk på
SNOOZE/SET
./>
SNOOZE/SET
./>
SNOOZE/SET
1 tryk på og hold ALARM 1,2 på enheden (eller ALARM på
fjernbetjeningen) nede.
2 tryk på SNOOZE/SET, når den tilstand, du ønsker at blive vækket ved
vises, eller tryk på TUN.-/+ efter du har valgt den tilstand, du ønsker.
3 tryk på SNOOZE/SET, når "ON" [TIL] tilstand vises, eller tryk på TUN.-/+
efter du har valgt "ON" [TIL].
4 tryk på SNOOZE/SET, når den funktion, du ønsker at blive vækket ved
vises, eller tryk på TUN.-/+ efter du har valgt den funktion, du ønsker.
5 "Tidspunktet" vises. Derefter kan du indstille det tidspunkt, du ønsker, at
alarmen skal gå i gang. TUN.-/+ for at ændre timer og minutter og
SNOOZE/SET for at gemme.
6 tryk på TUN.-/+ efter du har valgt den ønskede VOL [lydstyrke], tryk
derefter på SNOOZE/SET for at gemme det i enheden.
7 Hvis du vil vælge ALARM -- 1 eller ALARM -- 2 så gentag trin 2-6
8 Til indstilling eller tilbage til funktionstilstand.
Fald i søvn, mens du lytter til din enhed
Når du trykker gentagne gange på SLEEP på fjernbetjeningen, ændres
visningen i følgende rækkefølge, SLP OFF - LIGHT (SOV SLUK - LYS), og
tilsvarende ikoner.
Tryk gentagne gange på ./> på SLP OFF, hvorefter visningen
ændres i følgende rækkefølge: (Dimmer ON) t SLP 10 t ... t SLP 90
t SLP OFF (Dimmer OFF)
(Dimmer (Lysdæmper) : Dæmper LED (lysdiode) på frontpanelet til det
halve i tændt tilstand.)
Stemningslys
Når du trykker gentagne gange på SLEEP på fjernbetjeningen, ændres
visningen i følgende rækkefølge, SLP OFF - LIGHT (SOV SLUK - LYS), og
tilsvarende ikoner. Når du gentagne gange trykker på ./> på LIGHT,
ændres visningen i følgende rækkefølge: L -- ON --> L -- OFF.
BEMÆRK :
• Hvis du ikke indstiller uret, virker alarmfunktionen ikke.
• Hvis du ikke har trykket på en hvilken som helst knap efter 5 minutter
med en bippende alarm, så annulleres alarmen automatisk.
SLUMRE (SNOOZE)
Med denne funktion vækkes du hver 5. minut, hvis du ikke slukker for
vækkeuret. Når der er tændt for vækkeuret, og du trykker på
SNOOZE/SET, skifter CD eller USB til pause & dæmpet. Tuneren er i
dæmpet-modus i 5 minutter og skifter til afspil & dæmpet sluk.3
Tryk på og hold SNOOZE/SET nede for at skifte til standbytilstand.
11
Kompatibelt USB-udstyr
Brug af USB-udstyr
• MP3-afspiller: Flash-type MP3-afspiller
Fordelen ved at tilslutte din bærbare USB-afspiller til systemets USBport er, at du kan kontrollere den bærbare enhed fra systemet. Tilslut
den bærbare enhed til systemet ved brug af et USB-kabel (medfølger
ikke).
• USB Flash Drive: Udstyr, der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1
• USB-funktionen er muligvis ikke tilgængelig, alt efter udstyret.
Krav til USB-udstyr
• Udstyr, som kræver ekstra programinstallation, når du har tilsluttet det til en
computer, understøttes ikke.
Se efter følgende
• Tag ikke USB-udstyret ud, mens det er i drift.
• Ved en stor USB-kapacitet kan det tage længere end et par minutter at blive
fundet.
• For at forhindre tab af data, skal du tage backup af alle data.
• Hvis du bruger et USB-forlængelseskabel eller en USB-hub, bliver USBudstyret ikke genkendt.
• Brug af NTFS-filsystem er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32) filsystem er
understøttet.)
• Denne enhed understøttes ikke, når det samlede antal filer er 1000 eller
mere.
• Eksterne HDD, låst udstyr eller hård type USB-udstyr er ikke understøttet.
• Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes til pc. Enheden kan ikke anvendes
som lagringsenhed.
1. Vælg USB-funktionen
2. Vælg en fil, som du vil afspille.
PÅ ENHED
PÅ
FJERNBETJENING
INPUT/FUNC.
F
./>
./>
3. Start medieafspilning.
B/x
x
B/X
X
4. For at stoppe, tryk på
B/x
x
x
F
5. Før du frakobler den bærbare
USB-afspiller, kan du skifte til
en hvilken som helst anden
funktion ved at trykke på
6. Fjern USB-afspilleren
12
INPUT/FUNC.
Optag til USB
Mens du optager, skal du være opmærksom på følgende
Du kan optage forskellige lydkilder til USB.
• Du kan kontrollere optageprocentdelen for USB optagelsen på skærmen
under optagelsen. (kun Audio, MP3/ WMA CD).
1. Tilslut USB-enheden til apparatet
ved hjælp af et USB-kabel
(medfølger ikke).
2. Vælg en tilstand, som du vil
optage i.
PÅ ENHED
PÅ
FJERNBETJENING
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
• Når du stopper optagelsen under afspilning, vil filen, som er blevet optaget
på det tidspunkt, blive gemt. (Kun AUDIO CD)
• Du må ikke fjerne USB-udstyret eller slukke for enheden under USB
optagelse. Hvis ikke, kan en ufærdig fil blive lavet og ikke slettet på pc.
• Hvis USB optagelse ikke virker, vises beskeden "NO USB", "ERROR", USB
FULL" eller "NO REC" i displayet.
(f.eks. CD/ TUNER....)
Afspil en lydkilde først
Hvis du vil optage en speciel musikfil fra
disk over på USB, kan du først optage
den, efter at du har afspillet filen.
3. Afspil en lydkilde først
• Under MP3/ WMA optagelse er der ingen lyd.
• Multikortlæserudstyr eller Ekstern HDD kan ikke anvendes til USB-optagelse.
• En fil er optaget med 128Mbyte, når du optager langvarigt.
USB REC
4. For at stoppe optagelsen, tryk på
B/x
x
REC
x ENTER
Optag til USB - kan du også gøre sådan her
To select recording bit rate and speed
1. Tryk på USB REC på enheden (REC på fjernbetjeningen) i mere end 3
sekunder.
2. Brug ./> til at vælge bithastighed og USB REC på enheden (REC
på fjernbetjeningen) igen for at vælge optagehastighed.
3. Tryk på ./> for at vælge en ønsket optagehastighed og USB REC
på enheden (REC på fjernbetjeningen) igen for at afslutte optagelsen.
(Kun AUDIO CD)
1 x hastighed: ( 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
- Du kan lytte til musik, mens du optager det.
2 x hastighed (Kun 96kbps, 128kbps)
- Du kan bare optage musikfilen.
Sådan vælger du optagebitrate og -hastighed
Optagelse af et spor
Hvis USB-optagelsen startes under afspilning af cd'en, bliver kun det ene
spor/ fil optaget på USB.
Optagelse af alle spor
Hvis der trykkes på optageknappen, mens cd'en et stoppet, bliver alle
spor/ filer optaget
Filerne i undermapperne optages ikke under hele sporoptagelsen.
• I CD-G status på en DTS disk kan der ikke foretages USB-optagelser.
• Du kan ikke optage mere end 999 filer.
• Nummereringen af de optagede filer registreres fra det laveste nummer. Hvis
du sletter nogle af de optagede filer, kan den næste fil, der optages, være
det laveste nummer blandt filerne.
• Navnet på MAPPEN vises i displayvinduet, men hvis navnet på
MAPPEN ikke er på engelsk, vises "UNKNOWN" [UKENDT].
• Den lagres som følger.
AUDIO CD
MP3/ WMA
De øvrige kilder
Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive
computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en
overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar
lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål!
Vær ansvarlig!
Respekter ophavsretten (copyrights).
13
Fejlfinding
Symptom
Ingen strøm.
Årsag
Strømkablet er ikke sat i.
Sæt strømkablet i.
Kontroller, om der er strømafbrydelse.
Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene
andre elektroniske enheder.
Kontrollér, at du har valgt den rigtige funktion.
Tryk på INPUT/FUNC. (F) og kontroller den valgte
funktion.
Generelt
Ingen lyd.
Afhjælpning
CD
Afspilningen starter ikke i Disk isat som ikke kan afspilles.
enheden.
Disken er snavset.
Isæt en disk, der kan afspilles.
RADIO
Radiostationer kan ikke
tunes ind.
Radiostationens sender med for svagt signal.
Stil manuelt ind på stationen.
Kontroller, om afspilleren er korrekt tilsluttet til
enheden.
Tilslut den korrekt til enheden.
Kontrollér, om iPod er fuldt opladet.
Lad iPod op. iPod oplades automatisk, når den tilsluttes
til afspilleren.
Fjernbetjeningen peger ikke hen imod
enhedens sensor til fjernbetjeningen.
Ret fjernbetjeningen hen imod enhedens sensor til
fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.
Brug fjernbetjeningen indenfor 5 m (16 fod).
Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen
og enheden.
Fjern forhindringen.
Batterierne i fjernbetjeningen er flade.
Sæt nye batterier i.
iPod
Fjernbetjening
14
iPod fungerer ikke.
Fjernbetjeningen virker
ikke korrekt.
Rengør disken.
Specifikationer
Generelt
Strømforsyning
AC/DC adapter
Strømforbrug
Nettovægt
Ydre dimensioner (B x H x D)
Driftstemperatur
Betjeningsfugtighed
Udgangseffekt
T.H.D
Frekvenssvar
Signal-til-støj-ratio
Højttalere
100 – 240V, 50/ 60Hz
DA-30J12, Asian Power Devices Inc.
DC12V, 2.5A
2.81 kg
431 x 185 x 214 mm
5 oC til 35 oC
5% til 85 %
5W+5W
10 %
200 - 18000 Hz
70 dB
6ΩX2
Tuner
FM Frekvensområde
87,5 - 108,0 MHz
CD
Frekvenssvar
Signal-til-støj-ratio
Dynamisk frekvensområde
200 - 18000Hz
70 dB
60 dB
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement