LG GR-T382S Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

LG GR-T382S Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
REFRIGERATORFREEZER
OWNER'S
MANUAL(2~12)
ΠΛΕΑΣΕ
ΡΕΑΔ ΤΗΙΣ ΟΩΝΕΡ∋Σ ΜΑΝΥΑΛ ΤΗΟΡΟΥΓΗΛΨ
ΒΕΦΟΡΕ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΑΝΔ ΚΕΕΠ ΙΤ ΗΑΝΔΨ
ΦΟΡ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΑΤ ΑΛΛ ΤΙΜΕΣ.
REFRIGERATEURCONGELATEUR
MANUEL DU
PROPRIETAIRE(13~23)
Σ?Π
Α?ΑΝΤ Δ∋ΥΤΙΛΙΣΕΡ Λ∋ΑΠΠΑΡΕΙΛ ΛΙΣΕΖ
ΑΤΤΕΝΤΙ?ΕΜΕΝΤ ΛΕ ΜΑΝΥΕΛ ΔΥ ΠΡΟΠΡΙΕΤΑΙΡΕ
ΕΤ ΧΟΝΣΕΡ?ΕΖ ΛΕ ΣΟΙΓΝΕΥΣΕΜΕΝΤ ΠΟΥΡ ΥΝΕ
ΥΛΤΕΡΙΕΥΡΕ ΧΟΝΣΥΛΤΑΤΙΟΝ.
REFRIGERADORCONGELADOR
MANUAL DEL
USUARIO(24~34)
ΛΕΑ ΕΣΤΕ ΜΑΝΥΑΛ ΕΝ ΣΥ ΤΟΤΑΛΙΔΑΔ ΑΝΤΕΣ ΔΕ
ΥΤΙΛΙΖΑΡ ΕΛ ΕΘΥΙΠΟ Ψ
ΜΑΝΤ ΝΓΑΛΟ ΣΙΕΜΠΡΕ
Α ΜΑΝΟ ΠΑΡΑ ΠΟΣΙΒΛΕΣ ΧΟΝΣΥΛΤΑΣ.
Π/ΝΟ. 3828θΔ8219Χ
INSTALLATION
ΧΟΝΤΕΝΤΣ
.........................................
FEATURE CHART
OPERATION
....................................
..............................................
3
4
5
Σταρτινγ
Τεμπερατυρε Χοντρολ
Ιχε
Μακινγ
Βοττλε Ραχκ
Χηιλλεδ
Χοολινγ
Χομπαριμεντ
Δεοδοριζερ(οπτιον)
Φ. Ι. Ρ.
Λαμπ(οπτιον)
SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE
CLEANING
................................................
GENERAL INFORMATION
LAMP REPLACEMENT
.......................
............................
IMPORTANT WARNINGS
.........................
BEFORE CALLING FOR SERVICE
2
....
.........
9
10
10
11
11
12
ΤΗΙΣ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΙΣ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΔ ΩΙΤΗ ΓΡΕΑΤ ΧΑΡΕ, ΑΝΔ ΥΤΙΛΙΖΕΣ ΤΗΕ
ΛΑΤΕΣΤ ΙΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ.
ΩΕ ΑΡΕ ΧΟΝΦΙΔΕΝΤ ΤΗΑΤ ΨΟΥ ΩΙΛΛ ΒΕ ΦΥΛΛΨ ΣΑΤΙΣΦΙΕΔ ΩΙΤΗ ΙΤ∋Σ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ
ΑΝΔ ΡΕΛΙΑΒΙΛΙΤΨ.
ΒΕΦΟΡΕ ΨΟΥ ΣΤΑΡΤ ΨΟΥΡ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ, ΠΛΕΑΣΕ ΡΕΑΔ ΤΗΙΣ ΒΟΟΚΛΕΤ ΧΑΡΕΦΥΛΛΨ.
ΙΤ ΠΡΟ?ΙΔΕΣ ΕΞΑΧΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ ΦΟΡ
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ, ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ ΑΝΔ
ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ, ΑΝΔ ΑΛΣΟ ΣΥΠΠΛΙΕΣ ΣΟΜΕ ΥΣΕΦΥΛ ΗΙΝΤΣ.
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
1. Σελεχτ
α
γοοδ λοχατιον.
ρεφριγερατορ ωηερε
Πλαχε ψουρ
2. Αποιδ
πλαχινγ τηε υνιτ
συνλιγητ ορ μοιστυρε.
νεαρ
NEXT
ιτ ισ εασψ το
υσε.
1. Χλεαν ψουρ ρεφριγερατορ τηορουγηλψ ανδ
αλλ δυστ αχχυμυλατεδ δυρινγ σηιππινγ.
ηεατ σουρχεσ, διρεχτ
2. Ινσταλλ αχχεσσοριεσ συχη
3. Τηερε μυστ βε προπερ αιρ χιρχυλατιον αρουνδ
ψουρ ρεφριγερατορ το κεεπ ιτ οπερατινγ εφφιχιεντλψ.
τηειρ προπερ
μορε
Τηε
τηε
ρεφριγερατορ
ανδ 2 ινχηεσ
3. Χοννεχτ τηε ποωερ συππλψ χορδ (ορ πλυγ) το τηε
ουτλετ. Δον∋τ δουβλε υπ ωιτη οτηερ αππλιανχεσ ον
ορ
τηε
φρομ τηε ωαλλ.
ρεφριγερατορ
σηουλδ βε ελεπατεδ 1 ινχη φρομ
φλοορ, εσπεχιαλλψ ιφ
4. Το αποιδ
ιτ ισ
τηε
φορ 2
χαρπετεδ.
ορ
ουτλετ.
στορινγ φοοδ,
λεαπε ψουρ
ρεφριγερατορ
3 ηουρσ.
Χηεχκ τηε φλοω οφ χολδ αιρ ιν τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ
το
ρεθυιρεδ, αδφυστ
λεπελινγ
χομπενσατε φορ υνεπεννεσσ οφ τηε φλοορ.
Τηε φροντ σηουλδ βε σλιγητλψ ηιγηερ τηαν τηε ρεαρ
το αιδ ιν δοορ χλοσινγ.
Λεπελινγ σχρεωσ χαν βε τυρνεδ εασιλψ βψ τιππινγ
τηε χαβινετ σλιγητλψ.
Τυρν τηε λεπελινγ σχρεωσ χλοχκωισε(
) το ραισε
τηε υνιτ, χουντερχλοχκωισε(
) το λοωερ ιτ.
σχρεωσ
σαμε
4. Πριορ το
πιβρατιονσ, τηε υνιτ μυστ βε λεπελ.
Ιφ
ιχε χυβε βοξ, ετχ., ιν
το
πλαχεσ.Τηεψ αρε παχκεδ τογετηερ
πρεπεντ ποσσιβλε δαμαγε δυρινγ σηιπμεντ.
Ιφ ψουρ ρεφριγερατορ ισ πλαχεδ ιν α ρεχεσσεδ αρεα
ιν τηε ωαλλ, αλλοω ατ λεαστ 10 ινχηεσ ορ γρεατερ
χλεαρανχε αβοπε τηε
ασ
ωιπε οφφ
Ψουρ
αππλιανχε βετωεεν 10 Χ ανδ 43 Χ.
τεμπερατυρε αρουνδ τηε αππλιανχε ισ τοο
λοω ορ ηιγη, χοολινγ αβιλιτψ μαψ λεσσεν.
5. Ινσταλλ τηισ
Ιφ τηε
3
το
ρεφριγερατορ
ενσυρε
ισ
νοω
προπερ χοολινγ.
ρεαδψ φορ υσε.
ον
ΦΕΑΤΥΡΕ ΧΗΑΡΤ
FREEZER
COMPARTMENT
Freezer
Temperature
Freezer Door Rack
Control Dial
Ice
Trays
Freezer Shelf
(Πλαστιχ
Twisting
Ice
ορ
Στεελ)
Egg Storage
Serve(Οπτιον)
or
General
Type
Wine Rack
Ice
Making
(Οπτιον
ιφ στεελ σηελφ)
REFRIGERATOR
COMPARTMENT
Ψου χαν υσε
τηισ ασ
?οδκα ραχκ
ιν τηε Φρεεζερ.
Deodorizer
(Οπτιον)
Chilled
Rack
Compariment
Temperature
Bottle Guide
Control Dial
F.I.R
Movable Rack
Lamp
Lamp (Οπτιον)
Shelves
ορ
(Πλαστιχ ορ Στεελ
Τεμπερεδ Γλασσ)
Refrigerator
Door
Rack
Multi Flow Duct
Διστριβυτεσ χολδ αιρ το
εαχη
παρτ οφ ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ.
Leveling
Drawer
Vegetable
Υσεδ το κεεπ φρυιτσ
ανδ πεγεταβλεσ, ετχ.
φρεση ανδ χρισπ.
4
Screw
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
STARTING
Ωηεν ψουρ ρεφριγερατορ ισ φιρστ ινσταλλεδ, αλλοω ιτ 2-3 ηουρσ το σταβιλιζε ατ νορμαλ
πριορ το φιλλινγ ιτ ωιτη φρεση ορ φροζεν φοοδσ.
Ιφ
οπερατιον
ισ
ιντερρυπτεδ,
αλλοω 5 μινυτεσ
οπερατινγ τεμπερατυρεσ
δελαψ βεφορε ρεσταρτινγ.
TEMPERATURE CONTROL
REFRIGERATOR
∞
5
6
4
7
3
ρεφριγερατορ ηασ τωο χοντρολσ τηατ λετ ψου ρεγυλατε τηε τεμπερατυρε
ρεφριγερατορ χομπαρτμεντσ.
ιν τηε
8
2
ΧΟΛΔ
Ψουρ
φρεεζερ ανδ
9
ΧΟΛΔΕΣΤ
∞
1
ΤΕΜΠ. ΧΟΝΤΡΟΛ
FREEZER
1
5
ΝΟΡΜΑΛ
9
ΦΡΕΕΖΕΡ. ΜΑΞ
73
654
∀5∀
∞TEMP.CONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9
Τηε ηιγηερ τηε νυμβερ σεττινγ, τηε χολδερ τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ ωιλλ
βεχομε.
COLD AIR CONTROL
ΡΕΦΡΙΓ. ΜΑΞ
Ινιτιαλλψ σετ τηε ΤΕΜΠ. ΧΟΝΤΡΟΛ ατ ∀5∀ ανδ τηε ΧΟΛΔ ΑΙΡ ΧΟΝΤΡΟΛ ατ
(πλαστιχ σηελφ) ορ ∀7∀ (στεελ σηελφ).
Λεαπε ιτ οπερατινγ φορ 24 ηουρσ(ονε δαψ) το σταβιλιζε.
Τηεν αδφυστ τηε χομπαρτμεντ τεμπερατυρε αχχορδινγ το ψουρ δεσιρε.
∞COLDAIRCONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9
Σεττινγ ατ ∀9∀, τηε φρεεζερ χομπαρτμεντ βεχομεσ χολδερ.
Βυτ τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ βεχομεσ ωαρμερ βεχαυσε λεσσ χολδ αιρ φλοωσ ιντο
τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ.
(PLASTIC SHELF)
COLD AIR CONTROL
FOR STEEL SHELF
1
ΡΕΦΡΙΓ. ΜΑΞ
7
ΝΟΡΜΑΛ
9
ΦΡΕΕΖΕΡ. ΜΑΞ
∞
∞
95
876
(STEEL SHELF)
∞
In cold weather τηε υνιτ
τενδενχψ το ωαρμ υπ.
Φορ χολδερ φρεεζερ, τυρν
If you take
a
οπερατεσ λεσσ ανδ τηε φρεεζερ χομπαρτμεντ ηασ
α
τηε ΧΟΛΔ ΑΙΡ ΧΟΝΤΡΟΛ το ∀7∀~∀9∀.
lot of foods in the freezer
or
open its door frequently, ιτσ
Ιν τηισ χασε, σετ τηε ΧΟΛΔ ΑΙΡ
ΧΟΝΤΡΟΛ διαλ βετωεεν 7 ανδ 9 το χοολ ιτ. Ρετυρν τηε ΧΟΛΔ ΑΙΡ ΧΟΝΤΡΟΛ διαλ
τεμπερατυρε ισ απτ το βε σομεωηατ ηιγηερ.
το τηε
οριγιναλ ποσιτιον το
χυτ δοων τηε
χονσυμπτιον οφ
ενεργψ.
In hot weather or to put much foods in the refrigerator compartment, τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ ηασ
τενδενχψ το ωαρμ υπ.
Φορ χολδερ ρεφριγερατορ, τυρν τηε ΧΟΛΔ ΑΙΡ ΧΟΝΤΡΟΛ το ∀2∀~∀4∀ το διρεχτ μορε χολδ αιρ ιντο τηε ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ, ανδ τηε ΤΕΜΠ. ΧΟΝΤΡΟΛ το ∀7∀~∀9∀.
Σεττινγ ατ ∀7∀~∀9∀ οφ τηε ΧΟΛΔ ΑΙΡ ΧΟΝΤΡΟΛ, τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ ωιλλ νοτ βε χολδ ενουγη.
5
α
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
ICE MAKING
Κινδλψ,
Φινδ ψουρ
αππλιανχε
ισ
υσινγ Γενεραλ τψπε
ορ
Τωιστινγ
Γενεραλ Τψπε
χυβε βοξ ιν τηε φρεεζερ
Το
ρεμοπε
Τωιστινγ
Το
Trays
Ice Cube Box
ιχε χυβεσ, ηολδ τηε
ατ ιτσ ενδσ ανδ
τραψ
γεντλψ.
Ιχε Σερπε
ρεμοπε
Τψπε
τραψ
ωιτη ωατερ ανδ
ιχε χυβεσ, ηολδ τηε κνοβ οφ τηε τραψ ανδ
ιχε χυβεσ δροπ ιν τηε ιχε χυβε
γεντλψ. Τηεν,
βοξ.
Ice
Trays
Ice Cube Box
(Ιν
χασε
οφ
α
Το
πλαχε
α
σηελφ ατ
στεελ
χυβε βοξ, ανδ
ιχε χυβε βοξ.
σηελφ)
α ηιγηερ ποσιτιον, ρεμοπε τηε ιχε
πλαχε τηε σηελφ, ανδ τηεν ρεπλαχε τηε
χαν ρεμοπε Τωιστινγ Ιχε Σερπε
χομπαρτμεντ λαργερ.
Ψου
Ψου σηουλδ
τηεν
τψπε.
χομπαρτμεντ.
Το μακε ιχε χυβεσ, φιλλ τηε ιχε
ινσερτ ιν ιτσ ποσιτιον.
τυρν
σερπε
Ice
Το μακε ιχε χυβεσ, φιλλ τηε ιχε τραψ ωιτη ωατερ ανδ
πλαχε ιτ ον τηε Ιχε χυβε βοξ. Τηεν ινσερτ τηε ιχε
τωιστ
ιχε
πυλλ
ρεμοπε
Ιχε
τηε φραμε ουτ
Τραψσ ανδ
ριγητ σιδε.
το
υσε
φρεεζερ
Ιχε Χυβε Βοξ φιρστ
6
Frame
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
BOTTLE RACK COOLING
Χοολ αιρ πεντ ισ
πλαχεδ
ον
τηε
Cool air vent
ρεφριγερατορ
δοορ το
προπιδε
Βοττλε
Ραχκ ωιτη χοολ αιρ.
Ωηεν ψου νεωλψ πυτ α φοοδ ον Βοττλε Ραχκ, ρεφριγερατορ προπιδεσ
Βοττλε Ραχκ ωιτη χοολ αιρ. Ασ α ρεσυλτ, χοολινγ τιμε ισ σηορτενεδ.
Ιφ ωατερ οφ
φορειγν συβστανχεσ εντερ τηε χοολ αιρ πεντ ωηιλε
χλεανινγ, εφφιχιενχψ ωιλλ βε λοωερεδ. Ιν αδδιτιον, ιφ γασκετ ισ
δαμαγεδ, εφφιχιενχψ μαψ βε λοωερεδ οωινγ το τηε εσχαπε οφ
χοολ αιρ.
CHILLED COMPARIMENT
Ωηεν τηε δοορ ισ
οπενεδ,
ιν τηε φρεση μεατ. Σο ψου
τηε
χαν
ωαρμερ
αιρ δοεσν∋τ ινφλυενχε
κεεπ φοοδ φρεσηερ
ιν ιτ.
DEFROSTING
Δεφροστινγ
τακεσ
πλαχε αυτοματιχαλλψ.
Τηε δεφροστεδ ωατερ φλοωσ δοων το τηε
ανδ ισ
ρεφριγερατορ
επαπορατινγ τραψ ωηιχη
επαπορατεδ αυτοματιχαλλψ.
ισ λοχατεδ ιν τηε λοωερ βαχκ σιδε οφ τηε
DEODORIZER(OPTIONAL)
Βψ υσινγ
α
χαταλψστ, δεοδοριζινγ περφορμανχε
Υνπλεασαντ
How to
οδορ οφ φοοδ ιν φρεση φοοδ
χαταλψστ ισ λοχατεδ
φορ ανψ ηανδλινγ.
Δο νοτ
γυαραντεεδ.
πριχκ
Ωηεν
τηε
χοολινγ
φοοδ ωιτη
ιν
χοολινγ
αιρ ουτλετ φορ
αιρ ουτλετ ωιτη
στορινγ
στρονγ οδορ,
πασσεδ ον το οτηερ φοοδσ.
α
α
χιρχυλατινγ
ρεμοπε
αφτερ
ιν
νο
ηαρμ το ψου ανδ τηε φοοδ.
σηαρπ τιπ
ωραπ ιτ
ορ
αιρ ιν φρεση φοοδ
βεχαυσε τηε
στορε ιτ ιν
α
τηε δεοδοριζερ, τακε δοων ωηιλε πυλλινγ ιτ φορωαρδ
δριπερ ιντο τηε ινσιδε ηολε ασ σηοων
ινσερτινγ
τψπε
τηε φιγυρε ατ ριγητ.
7
χομπαρτμεντ, τηερε ισ
δεοδοριζινγ χαταλψστ
χονταινερ ωιτη
Catalyst
Catalyst
Το
ωιτη
use
Ασ τηε
νεεδ
ισ
χομπαρτμεντ ισ δεοδοριζεδ
α
μαψ βε
νο
δαμαγεδ.
λιδ βεχαυσε οδορ μαψ βε
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ
F.I.R
LAMP(OPTION)
Feature
Φαρ Ινφραρεδ
Ραψσ
οριγιναλ φορμ
ωιτηουτ
Βψ ινχρεασινγ
λονγ τιμε.
εμιττεδ φρομ Φαρ Ινφραρεδ
ρεστραινσ τηε
Ραψ Λαμπ
δρψνεσσ οφ
τηε φοοδσ ανδ
κεεπσ
ιτσ
τρανσφορμινγ.
τηε νυχλειχ αχιδ, Φαρ Ινφραρεδ
More effective food
Ραψσ
αλσο
κεεπσ
τηε
αρομα
ανδ τηε σμελλ οφ τηε φοοδ φορ
α
storage.
Ιτ ισ υσεφυλ το στορε τηε φοοδ ωιτηουτ
σεασονινγ
συχη
ασ
σαλτ
ορ
συγαρ, ανδ τηε φοοδ νεεδεδ το κεεπ ασ λοω τεμπερατυρε ωιτη
τηε ραω φοοδ υνχοοκεδ ηεατινγ ορ νο δισινφεχτινγ.
-
(Σλιχεδ)
:
Ραω Φιση, Μεατ,
Ιτ ισ υσεφυλ το
κεεπ
τηε
Πουλτρψ
οριγιναλ
ανδ
σο ον
ταστε οφ τηε φοοδ
βψ
ρεστραινινγ εξχεσσιπε φερμεντατιον ανδ οπερριπε οφ
?εγεταβλε ωιτη σπιχεσ, Ψογυρτ, ανδ σο ον
Φ.Ι.Ρ∋σ τηε
τηε φοοδσ.
-
Ιτ ισ υσεφυλ το στορε τηε υνσυιτεδ φοοδσ ιν τηε Φρεεζερ αμονγ
ορ τηατ γο βαδ εασιλψ.
τηε χοοκεδ φοοδσ
-
Βοιλεδ
Εγγ,
Βαμβοο
Σηοοτσ, ?εγεταβλε φορ σεασονινγ, ανδ
σο ον
Operating
ρεφριγερατορ βεγινσ το οπερατε, Φ.Ι.Ρ Λαμπ
Δυρινγ τηε ρεφριγερατορ∋σ οπερατινγ, τηε ον ανδ
οφφ οφ τηε Φ. Ι. Ρ Λαμπ ισ αυτοματιχαλλψ χοντρολλεδ βψ τηε
ρεφριγερατορ ιννερ τεμπερατυρε.
Τηερεφορε ιτ ισ νοτ νεχεσσαρψ το ηανδλε Φ.Ι.Ρ Λαμπ.
Ωηεν τηε
τυρνσ
ον.
Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
Ιφ Φ.Ι.Ρ
σπεχιαλ ματεριαλσ φορ
Λαμπ∋σ εφφεχτ δεχρεασεσ.
ισ χοατεδ ωιτη
ρεσυλτσ οφ Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
ισ πειλεδ
ορ
τηε πεστ
χοπερεδ, τηε Φ.Ι.Ρ Λαμπ∋σ εφφεχτ
δεχρεασεσ.
Ιφ ψου στορε τηε φοοδσ ωραππεδ ιν τηε
εφφεχτιπε Φ.Ι.Ρ ρεσυλτσ.
πινψλ
ορ
ωραππερ, νοτ ιν τηε πεσσελ ωιτη λιδ, τηε φοοδσ ωιλλ
Ιφ ψου ωαντ το χηεχκ τηε Φ.Ι.Ρ Λαμπ οπερατιον, δον∋τ τουχη Φ.Ι.Ρ
ωιτη τηε ηιγη τεμπερατυρε οφ ιτσ συρφαχε.
CAUTION
Δυρινγ
Φ.Ι.Ρ
ωιτη τηε
Λαμπ οπερατιον, δον∋τ τουχη
ηιγη τεμπερατυρε οφ ιτσ συρφαχε.
8
Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
Λαμπ
γετ
μορε
βεχαυσε ψου μαψ βυρν ψουρ
βεχαυσε ψου μαψ βυρν ψουρ
φινγερσ
φινγερσ
ΣΥΓΓΕΣΤΙΟΝΣ ΟΝ ΦΟΟΔ ΣΤΟΡΑΓΕ
STORING FOOD
Στορε φρεση φοοδ ιν τηε
ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ.
μαινταινινγ φρεσηνεσσ ανδ φλαπορ.
ιν
Δο νοτ στορε φοοδ ωηιχη γοεσ βαδ
Αλλοω ηοτ φοοδ το χοολ
το
πριορ
το
ατ λοω
εασιλψ
Ηοω φοοδ ισ φροζεν ανδ δεφροστεδ ισ
τεμπερατυρεσ, συχη
ηοτ φοοδ ιν τηε
στορινγ. Πλαχινγ
ασ
ιμπορταντ φαχτορ
βανανασ, πινεαππλεσ, ανδ μελονσ.
ρεφριγερατορ
χουλδ
σποιλ
οτηερ
φοοδ, ανδ λεαδ
ελεχτριχ βιλλσ!
ηιγη
στορινγ, ωραπ φοοδ ιν πινψλ, ορ πλαχε ιν α χοπερεδ χονταινερ. Τηισ πρεπεντσ
επαπορατινγ, ανδ ηελπσ φοοδ το κεεπ ιτσ ταστε ανδ νυτριτιοναλ παλπε.
Ωηεν
Δο νοτ βλοχκ αιρ πεντσ ωιτη φοοδ. Σμοοτη χιρχυλατιον οφ χηιλλεδ αιρ
Δο νοτ οπεν τηε δοορ
τεμπερατυρεσ το ρισε.
Το
αν
αδφυστ
τηε
φρεθυεντλψ. Οπενινγ
τηε δοορ λετσ
τεμπερατυρε χοντρολ εασιλψ, δο
ωαρμ
νοτ στορε φοοδ
κεεπσ ρεφριγερατορ τεμπερατυρεσ
αιρ εντερ τηε
νεαρ
μοιστυρε φρομ
τηε
επεν.
ρεφριγερατορ, χαυσινγ
τεμπερατυρε χοντρολ διαλ.
FREEZER COMPARTMENT
Δο νοτ στορε βοττλεσ ιν τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ τηεψ μαψ βρεακ ωηεν φροζεν.
-
Δο νοτ ρεφρεεζε φοοδ τηατ ηασ βεεν δεφροστεδ. Τηισ
Ωηεν
στορινγ
φροζεν φοοδ λικε ιχε
χρεαμ
φορ
α
χαυσεσ
λοσσ οφ ταστε ανδ νυτριτιοναλ παλπε.
λονγ περιοδ, πλαχε
ιτ
ον
τηε φρεεζερ
σηελφ,
νοτ ιν τηε δοορ
ραχκ.
REFRIGERATOR COMPARTMENT
Αποιδ
πλαχινγ
μοιστ φοοδ
ον
δεεπ
ιντεριορ
ρεφριγερατορ σηελπεσ,
ιτ χουλδ φρεεζε υπον διρεχτ χονταχτ ωιτη
χηιλλεδ αιρ. Το αποιδ τηισ ιτ ισ βεττερ το στορε φοοδ ιν τηε χοπερεδ χονταινερ.
Αλωαψσ
χλεαν φοοδ
φοοδ σηουλδ βε
πριορ το ρεφριγερατιον. ?εγεταβλεσ ανδ φρυιτσ σηουλδ
ωιπεδ χλεαν, το πρεπεντ αδφαχεντ φοοδ φρομ σποιλινγ.
στορινγ εγγσ ιν τηειρ στοραγε ραχκ,
ποσιτιον, ωηιχη κεεπσ τηεμ φρεση λονγερ.
Ωηεν
NOTE
Ιφ ψου κεεπ
πεγεταβλεσ
ενσυρε
τηατ
αρε
φρεση, ανδ αλωαψσ
ωιπεδ,
ανδ
στορε τηεμ ιν
α
παχκεδ
υπ-ριγητ
ρεφριγερατορ ιν α ηοτ, ανδ ηυμιδ πλαχε, φρεθυεντλψ οπεν ιτσ δοορ ορ πυτ α λοτ οφ
ιτ, δεω μαψ φορμ ιν ιτ, ωηιχη ηασ νο εφφεχτ ον ιτσ περφορμανχε. Ρεμοπε τηε δεω ωιτη
τηε
ιν
τηεψ
βε ωασηεδ ανδ
δυστ χλοτη φρεε φρομ
χαρε.
9
ΧΛΕΑΝΙΝΓ
INTERIOR PARTS
Ιτ ισ ιμπορταντ τηατ ψουρ ρεφριγερατορ βε κεπτ χλεαν το
πρεπεντ υνδεσιραβλε οδορσ. Σπιλλεδ φοοδ σηουλδ βε
ωιπεδ υπ ιμμεδιατελψ, σινχε ιτ μαψ αχιδιφψ ανδ
σταιν πλαστιχ συρφαχεσ ιφ αλλοωεδ το σεττλε.
Νεπερ
υσε
ανδ
ωαρμ
ωατερ. Ρινσε ανδ
σχουρινγ παδσ, βρυσηεσ, χοαρσε
ορ στρονγ αλκαλινε σολυτιονσ ον
χομπαρτμεντ σηελπεσ,
δρψ.
WARNING
ανψ συρφαχε.
Αλωαψσ ρεμοπε ποωερ χορδ φρομ τηε ωαλλ
ουτλετ πριορ το χλεανινγ ιν τηε πιχινιτψ οφ
ελεχτριχαλ παρτσ (λαμπσ, σωιτχηεσ, χοντρολσ,
ετχ.). Ωιπε υπ εξχεσσ μοιστυρε ωιτη α
σπονγε ορ χλοτη το πρεπεντ ωατερ ορ λιθυιδ
φρομ γεττινγ ιντο ανψ ελεχτριχαλ παρτ ανδ
χαυσινγ α ελεχτριχ σηορτ χιρχυιτ. Δο νοτ υσε
φλαμμαβλε ορ τοξιχ χλεανινγ λιθυιδσ.
Βεφορε ψου χλεαν, ηοωεπερ, ρεμεμβερ τηατ δαμπ
ωιλλ στιχκ ορ αδηερε το εξτρεμελψ χολδ
οβφεχτσ
συρφαχεσ. Δο νοτ τουχη φροζεν συρφαχεσ ωιτη ωετ
ορ
ηανδσ.
EXTERIOR
-
Υσε
α
λυκεωαρμ σολυτιον οφ μιλδ σοαπ
δετεργεντ το χλεαν τηε δυραβλε φινιση οφ ψουρ
ρεφριγερατορ. Ωιπε ωιτη α χλεαν, δαμπ χλοτη ανδ
τηεν δρψ.
ορ
INTERIOR
Ωαση
μεταλλιχ
αβρασιπε χλεανερσ
δαμπ
-
δοορ ραχκσ, στοραγε τραψσ ανδ μαγνετιχ δοορ σεαλσ
ετχ. ωιτη α βακινγ σοδα σολυτιον ορ α μιλδ δετεργεντ
Ρεγυλαρ χλεανινγ οφ τηε ιντεριορ ανδ
παρτσ ισ ρεχομμενδεδ. Ιφ ψου ηαπε τηε
Ωαση αλλ χομπαρτμεντσ ωιτη α βακινγ σοδα
σολυτιον. Ρινσε ανδ δρψ.
-
ιντεριορ
ΓΕΝΕΡΑΛ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
VACATION TIME
IF YOU MOVE
Δυρινγ απεραγε λενγτη παχατιονσ, ψου ωιλλ προβαβλψ
φινδ ιτ βεστ το λεαπε τηε ρεφριγερατορ ιν οπερατιον.
ινσιδε τηε
Πλαχε φρεεζαβλε ιτεμσ ιν φρεεζερ φορ
Το αποιδ
Ωηεν ψου
ρεμοπε αλλ
αλλ τηε ωαψ ιντο τηε βασε.
Ρεμοπε
λονγερ λιφε.
πλαν το βε αωαψ φορ αν εξτενδεδ περιοδ,
φοοδ, δισχοννεχτ τηε ποωερ χορδ, χλεαν
τηε ιντεριορ τηορουγηλψ, ανδ λεαπε εαχη δοορ ΟΠΕΝ
το πρεπεντ οδορ φορματιον.
σεχυρελψ φαστεν δοων αλλ λοοσε ιτεμσ
ρεφριγερατορ.
δαμαγινγ τηε λεπελινγ σχρεωσ, τυρν τηεμ
ορ
ANTI-CONDENSATION PIPE
Τηε ουτσιδε ωαλλ οφ τηε
POWER FAILURE
ρεφριγερατορ
χαβινετ μαψ
σομετιμεσ
γετ ωαρμ,
εσπεχιαλλψ φυστ αφτερ
Μοστ ποωερ φαιλυρεσ αρε χορρεχτεδ ιν αν ηουρ ορ τωο
ανδ ωιλλ νοτ αφφεχτ ψουρ ρεφριγερατορ τεμπερατυρεσ.
ινσταλλατιον. Δον∋τ βε
Ηοωεπερ, ψου σηουλδ μινιμιζε τηε νυμβερ οφ δοορ
αλαρμεδ. Τηισ ισ δυε το
ωηιλε τηε ποωερ ισ οφφ. Δυρινγ ποωερ
φαιλυρεσ οφ λονγερ δυρατιον, πλαχε α βλοχκ οφ δρψ ιχε
ον τοπ οφ ψουρ φροζεν παχκαγεσ.
οπενινγσ
τηε αντι-χονδενσατιον
πιπε, ωηιχη πυμπσ ηοτ
ρεφριγεραντ το πρεπεντ
∀σωεατινγ∀ ον τηε ουτερ
χαβινετ ωαλλ.
10
Anti-Condensation
Pipe
ΛΑΜΠ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
1.
Υνπλυγ
τηε ποωερ χορδ φρομ τηε ουτλετ.
2. Ρεμοπε
ρεφριγερατορ σηελπεσ.
τηε λαμπ χοπερ, ινσερτ
τψπε δριπερ ατ τηε ονε οφ υνδερ ηολε οφ τηε
λαμπ χοπερ ανδ πυλλ ιτ ουτ φορωαρδσ.
Τυρν τηε λαμπ χουντερχλοχκωισε.
Ασσεμβλε ιν ρεπερσε ορδερ οφ δισασσεμβλψ. Ρεπλαχεμεντ βυλβ μυστ βε τηε
σαμε σπεχιφιχατιον ασ οριγιναλ.
3. Το
4.
5.
ρεμοπε
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΩΑΡΝΙΝΓΣ
DO NOT USE AN EXTENSION CORD
ABOUT
Ιφ
Ιν τηε επεντ οφ
ποσσιβλε,
χοννεχτ τηε
ρεφριγερατορ
το ιτσ
πρεπεντ ιτ ανδ οτηερ
αππλιανχεσ ορ ηουσεηολδ λιγητσ φρομ χαυσινγ αν
οπερλοαδ τηατ χουλδ χαυσε α ποωερ ουταγε.
ινδιπιδυαλ ελεχτριχαλ ουτλετ το
Ιν ορδερ το
αππλιανχε
ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG
Τηε
σηουλδ βε
GROUNDING(EARTHING)
αν ελεχτριχ σηορτ χιρχυιτ, γρουνδινγ
(εαρτηινγ) ρεδυχεσ τηε ρισκ οφ ελεχτριχ σηοχκ βψ
προπιδινγ αν εσχαπε ωιρε φορ τηε ελεχτριχ χυρρεντ.
οων
Ιμπροπερ
πρεπεντ ποσσιβλε ελεχτριχ σηοχκ, τηισ
γρουνδεδ.
μυστ βε
υσε
οφ τηε
γρουνδινγ πλυγ χαν ρεσυλτ ιν αν
α θυαλιφιεδ ελεχτριχιαν ορ
τηε γρουνδινγ ινστρυχτιονσ αρε νοτ
ελεχτριχ σηοχκ. Χονσυλτ
ρεφριγερατορ-φρεεζερ
ποσιτιονεδ
συππλψ πλυγ ισ αχχεσσιβλε φορ θυιχκ
δισχοννεχτιον ωηεν αχχιδεντ ηαππενσ.
σο
σερπιχε περσον ιφ
τηατ τηε
χομπλετελψ υνδερστοοδ, ορ ιφ ψου ηαπε δουβτσ
αππλιανχε ισ προπερλψ γρουνδεδ.
ον
ωηετηερ τηε
SUPPLY CORD REPLACEMENT
Ιφ τηε συππλψ χορδ ισ δαμαγεδ, ιτ μυστ βε ρεπλαχεδ
βψ τηε μανυφαχτυρερ ορ ιτσ σερπιχε αγεντ ορ α
σιμιλαρλψ θυαλιφιεδ περσον ιν ορδερ το αποιδ α ηαζαρδ.
VERY DANGEROUS ATTRACTION
Αν
εμπτψ ρεφριγερατορ
χαν
βε
δανγερουσ
γασκετσ, λατχηεσ, λιδσ
υνυσεδ αππλιανχε,ορ
α
αττραχτιον το χηιλδρεν. Ρεμοπε
ορ
τηε εντιρε δοορ φρομ ψουρ
σομε οτηερ αχτιον το μακε ιτ ηαρμλεσσ.
This
τακε
appliance
must be
grounded(earthed).
DON'T WAIT! DO IT NOW!
Πλεασε δον∋τ σταιν τηε
αρεα νεαρ
το δοορ σωιτχη
ωιτη ανψ σωεετ φοοδ σο τηατ αντσ χαν∋τ
τηε νορμαλ οπερατιον οφ δοορ σωιτχη.
ιντερρυπτ
NEVER STORE EXPLOSIVES AND CHEMICALS
11
ΒΕΦΟΡΕ ΧΑΛΛΙΝΓ ΦΟΡ ΣΕΡ?ΙΧΕ
ΣΕΡ?ΙΧΕ ΧΑΛΛΣ ΧΑΝ ΟΦΤΕΝ ΒΕ Α?ΟΙΔΕΔ!
ΙΦ ΨΟΥ ΦΕΕΛ ΨΟΥΡ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΙΣ ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ
ΧΑΥΣΕΣ ΦΙΡΣΤ
ΠΡΟΠΕΡΛΨ, ΧΗΕΧΚ ΤΗΕΣΕ ΠΟΣΣΙΒΛΕ
:
PROBLEM
POSSIBLE CAUSES
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΔΟΕΣ
Ηασ
ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΕ
Ηασ τηε ποωερ χορδ πλυγ βεεν ρεμοπεδ
φρομ τηε ελεχτριχαλ ωαλλ ουτλετ?
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΟΡ ΦΡΕΕΖΕΡ
Τεμπερατυρε χοντρολ νοτ σετ ον προπερ ποσιτιον.
Αππλιανχε ισ πλαχεδ χλοσε το ωαλλ ορ ηεατ σουρχε.
Ωαρμ ωεατηερ-φρεθυεντ δοορ οπενινγσ.
Δοορ ισ νοτ χλοσεδ εντιρελψ.
Δοορ λεφτ οπεν φορ α λονγ τιμε.
Λαργε αμουντ οφ φοοδσ αρε κεπτ ιν τηε ρεφριγερατορ.
ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΕ
ΤΟΟ ΩΑΡΜ
ΑΒΝΟΡΜΑΛ
ΝΟΙΣΕ(Σ)
α
ηουσε φυσε βλοων
ορ
χιρχυιτ βρεακερ
τριππεδ?
ορ
λοοσενεδ
Ρεφριγερατορ ισ ινσταλλεδ ιν α ωεακ ορ υνεπεν πλαχε
λεπελινγ σχρεω νεεδσ αδφυστινγ.
Υννεχεσσαρψ οβφεχτσ πλαχεδ ιν τηε βαχκ σιδε οφ τηε
ρεφριγερατορ.
ορ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ
Φοοδσ ωιτη
ΗΑΣ ΟΔΟΡ
ορ
ΔΕΩ ΦΟΡΜΣ ΟΝ ΤΗΕ
Νοτ υνυσυαλ
ΧΑΒΙΝΕΤ ΣΥΡΦΑΧΕ
Δοορ μαψ ηαπε βεεν λεφτ
στρονγ
ωραππεδ.
Ιντεριορ νεεδσ
12
οδορσ σηουλδ βε
τιγητλψ
χοπερεδ
χλεανινγ.
δυρινγ περιοδσ οφ ηιγη ηυμιδιτψ.
αφαρ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement