LG GR-T502X Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

LG GR-T502X Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
3828JD8226C-¿
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`2
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
ΧΟΝΤΕΝΤΣ
.........................................
ΦΕΑΤΥΡΕ ΧΗΑΡΤ
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
....................................
..............................................
3
4
5
Σταρτινγ
Τεμπερατυρε Χοντρολ
Ιχε
Μακινγ
Βοττλε Ραχκ
Χηιλλεδ
Χοολινγ
Χομπαριμεντ
Δεφροστινγ
Δεοδοριζερ
Φ. Ι. Ρ.
Λαμπ(οπτιον)
ΣΥΓΓΕΣΤΙΟΝΣ ΟΝ ΦΟΟΔ ΣΤΟΡΑΓΕ
ΧΛΕΑΝΙΝΓ
................................................
ΓΕΝΕΡΑΛ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
ΛΑΜΠ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
.......................
............................
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΩΑΡΝΙΝΓΣ
.........................
ΒΕΦΟΡΕ ΧΑΛΛΙΝΓ ΦΟΡ ΣΕΡ?ΙΧΕ
2
....
.........
9
10
10
11
11
12
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`3
3828JD8226C-¿
ΤΗΙΣ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΙΣ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΔ ΩΙΤΗ ΓΡΕΑΤ ΧΑΡΕ, ΑΝΔ ΥΤΙΛΙΖΕΣ ΤΗΕ ΛΑΤΕΣΤ ΙΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ.
ΩΕ ΑΡΕ ΧΟΝΦΙΔΕΝΤ ΤΗΑΤ ΨΟΥ ΩΙΛΛ ΒΕ ΦΥΛΛΨ ΣΑΤΙΣΦΙΕΔ ΩΙΤΗ ΙΤ∋Σ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ
ΑΝΔ ΡΕΛΙΑΒΙΛΙΤΨ.
ΒΕΦΟΡΕ ΨΟΥ ΣΤΑΡΤ ΨΟΥΡ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ, ΠΛΕΑΣΕ ΡΕΑΔ ΤΗΙΣ ΒΟΟΚΛΕΤ ΧΑΡΕΦΥΛΛΨ.
ΙΤ ΠΡΟ?ΙΔΕΣ ΕΞΑΧΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ ΦΟΡ
ΝΑΝΧΕ,
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ, ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ ΑΝΔ ΜΑΙΝΤΕ-
ΑΝΔ ΑΛΣΟ ΣΥΠΠΛΙΕΣ ΣΟΜΕ ΥΣΕΦΥΛ ΗΙΝΤΣ.
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
1. Σελεχτ
α
γοοδ λοχατιον.
ρεφριγερατορ ωηερε
Πλαχε ψουρ
2. Αποιδ
πλαχινγ τηε υνιτ
συνλιγητ ορ μοιστυρε.
νεαρ
ΝΕΞΤ
ιτ ισ εασψ το
υσε.
1. Χλεαν ψουρ ρεφριγερατορ τηορουγηλψ ανδ
αλλ δυστ αχχυμυλατεδ δυρινγ σηιππινγ.
ηεατ σουρχεσ, διρεχτ
2. Ινσταλλ αχχεσσοριεσ συχη
3. Τηερε μυστ βε προπερ αιρ χιρχυλατιον αρουνδ
ψουρ ρεφριγερατορ το κεεπ ιτ οπερατινγ εφφιχιεντλψ.
μορε
ρεφριγερατορ
ανδ 2 ινχηεσ
3. Ψου ηαπε
ορ
Τηε
βε ελεπατεδ 1 ινχη φρομ
τηε
ισ
4. Το αποιδ
α
μοδελ ωιτη
βλε τηε ηανδλε
βαρ-τψπε ηανδλε, ασσεμαχχορδινγ το ινστρυχτιον χαρδ.
4. Χοννεχτ τηε ποωερ συππλψ χορδ (ορ πλυγ) το τηε
ουτλετ. Δον∋τ δουβλε υπ ωιτη οτηερ αππλιανχεσ ον
φρομ τηε ωαλλ.
ρεφριγερατορ σηουλδ
φλοορ, εσπεχιαλλψ ιφ ιτ
ιχε χυβε βοξ, ετχ., ιν
το
πλαχεσ.Τηεψ αρε παχκεδ τογετηερ
πρεπεντ ποσσιβλε δαμαγε δυρινγ σηιπμεντ.
Ιφ ψουρ ρεφριγερατορ ισ πλαχεδ ιν α ρεχεσσεδ αρεα
ιν τηε ωαλλ, αλλοω ατ λεαστ 10 ινχηεσ ορ γρεατερ
χλεαρανχε αβοπε τηε
ασ
τηειρ προπερ
ωιπε οφφ
τηε
χαρπετεδ.
σαμε
5. Πριορ το
πιβρατιονσ, τηε υνιτ μυστ βε λεπελ.
φορ 2
Ιφ
ρεθυιρεδ, αδφυστ τηε λεπελινγ σχρεωσ το χομπενσατε φορ υνεπεννεσσ οφ τηε φλοορ.
Τηε φροντ σηουλδ βε σλιγητλψ ηιγηερ τηαν τηε ρεαρ
το αιδ ιν δοορ χλοσινγ.
Λεπελινγ σχρεωσ χαν βε τυρνεδ εασιλψ βψ τιππινγ
τηε χαβινετ σλιγητλψ.
Τυρν τηε λεπελινγ σχρεωσ χλοχκωισε(
) το ραισε
τηε υνιτ, χουντερχλοχκωισε(
) το λοωερ ιτ.
ορ
ουτλετ.
στορινγ φοοδ,
λεαπε ψουρ
ρεφριγερατορ
Χηεχκ τηε φλοω οφ χολδ αιρ ιν τηε φρεεζερ
παρτμεντ
Ψουρ
αππλιανχε βετωεεν 10 Χ ανδ 43 Χ.
τεμπερατυρε αρουνδ τηε αππλιανχε ισ τοο
λοω ορ ηιγη, χοολινγ αβιλιτψ μαψ λεσσεν.
5. Ινσταλλ τηισ
Ιφ τηε
3
ον
3 ηουρσ.
το
ενσυρε
ρεφριγερατορ
ισ
χοολινγ.
ρεαδψ φορ υσε.
προπερ
νοω
χομ-
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`4
3828JD8226C-¿
ΦΕΑΤΥΡΕ ΧΗΑΡΤ
ΦΡΕΕΖΕΡ
ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ
Λαμπ
Φρεεζερ
Τεμπερατυρε
Χοντρολ Διαλ
Φρεεζερ Δοορ Ραχκ
Φρεεζερ Σηελφ
(Πλαστιχ
Τωιστινγ
Ιχε
ορ
Στεελ)
Σερπε(Οπτιον)
ορ
Γενεραλ
Τψπε
Ιχε
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ
ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ
Ωινε Ραχκ
(Οπτιον
ιφ στεελ σηελφ)
Ψου χαν υσε
τηισ ασ
?οδκα ραχκ
ιν τηε Φρεεζερ.
Δεοδοριζερ
(Οπτιον)
Χηιλλεδ
Χομπαριμεντ
Τεμπερατυρε
Χοντρολ Διαλ
Φ.Ι.Ρ
Ραχκ
Εγγ Στοραγε
Μακινγ
Βοττλε Γυιδε
Λαμπ
Λαμπ (Οπτιον)
Σηελπεσ
(Πλαστιχ
ορ
Στεελ)
Ρεφριγερατορ
Μυλτι Φλοω Δυχτ
Δοορ
Ραχκ
Διστριβυτεσ χολδ αιρ το
εαχη
παρτ οφ ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ.
Λεπελινγ Σχρεω
?εγεταβλε Δραωερ
Υσεδ το κεεπ φρυιτσ
ανδ πεγεταβλεσ, ετχ.
φρεση ανδ χρισπ.
ΝΟΤΕ
∞Ιφ ψου φουνδ σομε
οτηερ μοδελσ.
?εγεταβλε
(Οπτιον)
παρτσ μισσινγ φρομ ψουρ υνιτ, τηεψ μαψ βε παρτσ ονλψ υσεδ
4
Παρτιτιονερ
ιν
2~1299.10.26 4:40 PM ˘`5
3828JD8226C-¿
OPERATION
STARTING
When your
prior
If
refrigerator is
filling it with fresh
to
operation
is
interrupted,
first
or
installed, allow it
2-3 hours to stabilize at normal
operating temperatures
frozen foods.
allow 5 minutes
delay
before
restarting.
TEMPERATURE CONTROL
REFRIGERATOR
?
Your
er
?
refrigerator has two controls that
refrigerator compartments.
let you
regulate the temperature
in the freez-
and
Initially set the TEMP. CONTROL at "5" and the COLD AIR CONTROL at
operating for 24 hours(one day) to stabilize.
Then adjust the compartment temperature according to your desire.
"5".
Leave it
?TEMP.CONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9
The
FREEZER
higher the
number
setting,
the colder the
refrigerator compartment will
become.
COLD AIR CONTROL
1
REFRIG. MAX
5
NORMAL
9
FREEZER. MAX
?COLDAIRCONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9
Setting at "9", the freezer compartment becomes colder.
But the refrigerator compartment becomes warmer because less cold air flows
into the refrigerator compartment.
73
654
?
In cold weather the unit
For colder
?
freezer,
operates less and the freezer compartment has
a
tendency to warm
up.
turn the COLD AIR CONTROL to "7"~"9".
If you take
a lot of foods in the freezer or open its door frequently, its temperature is apt to be somewhat highIn this case, set the COLD AIR CONTROL dial between 7 and 9 to cool it. Return the COLD AIR CONTROL
dial to the original position to cut down the consumption of energy.
er.
?
In hot weather
or
to
put much foods in the refrigerator compartment, the refrigerator compartment has
dency to warm up.
For colder refrigerator,
turn the COLD AIR CONTROL to "2"~"4"to direct
more
cold air into the
at "7"~"9"of the COLD AIR
CONTROL, the refrigerator compartment will
5
not be cold
ten-
refrigerator compart-
ment, and the TEMP. CONTROL to "8"~"9".
Setting
a
enough.
3828JD8226C-¿
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`6
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
ΙΧΕ ΜΑΚΙΝΓ
Κινδλψ,
Φινδ ψουρ
αππλιανχε
ισ
υσινγ Γενεραλ τψπε
ορ
Τωιστινγ
ιχε
σερπε
τψπε.
Γενεραλ Τψπε
Το μακε ιχε χυβεσ, φιλλ τηε ιχε τραψ ωιτη ωατερ ανδ
πλαχε ιτ ον τηε Ιχε χυβε βοξ. Τηεν ινσερτ τηε ιχε
χυβε βοξ ιν τηε φρεεζερ
Ιχε
Τραψσ
χομπαρτμεντ.
Ιχε Χυβε Βοξ
Το
ρεμοπε
τωιστ
Τωιστινγ
ιχε χυβεσ, ηολδ τηε
τραψ
ατ ιτσ ενδσ ανδ
γεντλψ.
Ιχε Σερπε
Τψπε
Το μακε ιχε χυβεσ, φιλλ τηε ιχε
ινσερτ ιν ιτσ ποσιτιον.
τραψ
ωιτη ωατερ ανδ
Ιχε
Το
ρεμοπε
τυρν
ιχε χυβεσ, ηολδ τηε κνοβ οφ τηε τραψ ανδ
ιχε χυβεσ δροπ ιν τηε ιχε χυβε
Τραψσ
Ιχε Χυβε Βοξ
γεντλψ. Τηεν,
βοξ.
χαν ρεμοπε Τωιστινγ Ιχε Σερπε
χομπαρτμεντ λαργερ.
Ψου
Ψου σηουλδ
φιρστ τηεν
ρεμοπε
πυλλ
Ιχε
το
υσε
φρεεζερ
Τραψσ ανδ Ιχε Χυβε
ριγητ σιδε.
Βοξ
τηε φραμε ουτ
6
Φραμε
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`7
3828JD8226C-¿
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
ΒΟΤΤΛΕ ΡΑΧΚ ΧΟΟΛΙΝΓ
Χοολ αιρ πεντ ισ
πλαχεδ
ον
τηε
Χοολ αιρ πεντ
ρεφριγερατορ
δοορ το
προπιδε
Βοττλε Ραχκ ωιτη χοολ αιρ.
Ωηεν ψου νεωλψ πυτ α φοοδ ον Βοττλε Ραχκ, ρεφριγερατορ
προπιδεσ Βοττλε Ραχκ ωιτη χοολ αιρ. Ασ α ρεσυλτ, χοολινγ
τιμε ισ σηορτενεδ.
Ιφ ωατερ οφ
φορειγν συβστανχεσ εντερ τηε χοολ αιρ πεντ
χλεανινγ, εφφιχιενχψ ωιλλ βε λοωερεδ. Ιν αδδιτιον,
γασκετ ισ δαμαγεδ, εφφιχιενχψ μαψ βε λοωερεδ οωινγ
ωηιλε
ιφ
το
τηε εσχαπε οφ χοολ αιρ.
ΧΗΙΛΛΕΔ ΧΟΜΠΑΡΙΜΕΝΤ
Ωηεν τηε δοορ ισ
οπενεδ,
ιν τηε φρεση μεατ. Σο ψου
τηε
χαν
ωαρμερ
αιρ δοεσν∋τ ινφλυενχε
κεεπ φοοδ φρεσηερ
ιν ιτ.
ΔΕΦΡΟΣΤΙΝΓ
Δεφροστινγ
τακεσ
πλαχε αυτοματιχαλλψ.
Τηε δεφροστεδ ωατερ φλοωσ δοων το τηε
επαπορατινγ τραψ
ωηιχη ισ λοχατεδ ιν τηε λοωερ βαχκ σιδε οφ τηε
ανδ ισ
ρεφριγερατορ
επαπορατεδ αυτοματιχαλλψ.
ΔΕΟΔΟΡΙΖΕΡ(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
Βψ υσινγ
α
χαταλψστ, δεοδοριζινγ περφορμανχε
Υνπλεασαντ
Ηοω το
οδορ οφ φοοδ ιν φρεση φοοδ
χαταλψστ ισ λοχατεδ
φορ ανψ ηανδλινγ.
Δο νοτ
γυαραντεεδ.
πριχκ
Ωηεν
τηε
χοολινγ
ιν
χοολινγ
αιρ ουτλετ φορ
αιρ ουτλετ ωιτη
φοοδ ωιτη
α στρονγ οδορ,
στορινγ
πασσεδ ον το οτηερ φοοδσ.
α
χιρχυλατινγ
ρεμοπε
αφτερ
ιν
νο
ηαρμ το ψου ανδ τηε φοοδ.
σηαρπ τιπ
ωραπ ιτ
ορ
αιρ ιν φρεση φοοδ
βεχαυσε τηε
στορε ιτ ιν
α
τηε δεοδοριζερ, τακε δοων ωηιλε
ινσερτινγ §^ τψπε
τηε φιγυρε ατ ριγητ.
πυλλινγ
δριπερ ιντο τηε ινσιδε ηολε
ασ
ιτ φορωαρδ
σηοων
7
χομπαρτμεντ, τηερε ισ
δεοδοριζινγ χαταλψστ
χονταινερ ωιτη
Χαταλψστ
Το
ωιτη
υσε
Ασ τηε
νεεδ
ισ
χομπαρτμεντ ισ δεοδοριζεδ
α
μαψ βε
νο
δαμαγεδ.
λιδ βεχαυσε οδορ μαψ βε
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`8
3828JD8226C-¿
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ
Φ.Ι.Ρ
ΛΑΜΠ(ΟΠΤΙΟΝ)
Φεατυρε
Φαρ Ινφραρεδ
Ραψσ
οριγιναλ φορμ
ωιτηουτ
Βψ ινχρεασινγ
λονγ τιμε.
εμιττεδ φρομ Φαρ Ινφραρεδ
ρεστραινσ τηε
Ραψ Λαμπ
δρψνεσσ οφ
τηε φοοδσ ανδ
κεεπσ
ιτσ
τρανσφορμινγ.
τηε νυχλειχ αχιδ, Φαρ Ινφραρεδ
Μορε εφφεχτιπε φοοδ
Ραψσ
αλσο
κεεπσ
τηε
αρομα
ανδ τηε σμελλ οφ τηε φοοδ φορ
α
στοραγε.
Ιτ ισ υσεφυλ το στορε τηε φοοδ ωιτηουτ
σεασονινγ
συχη
ασ
σαλτ
ορ
συγαρ, ανδ τηε φοοδ νεεδεδ το κεεπ ασ λοω τεμπερατυρε ωιτη
τηε ραω φοοδ υνχοοκεδ ηεατινγ ορ νο δισινφεχτινγ.
-
(Σλιχεδ)
:
Ραω Φιση, Μεατ,
Ιτ ισ υσεφυλ το
Πουλτρψ
ανδ
σο ον
ταστε οφ τηε φοοδ
τηε
κεεπ
οριγιναλ
βψ
ρεστραινινγ εξχεσσιπε φερμεντατιον ανδ οπερριπε οφ
?εγεταβλε ωιτη σπιχεσ, Ψογυρτ, ανδ σο ον
Φ.Ι.Ρ∋σ τηε
τηε φοοδσ.
-
Ιτ ισ υσεφυλ το στορε τηε υνσυιτεδ φοοδσ ιν τηε Φρεεζερ αμονγ
τηε χοοκεδ φοοδσ
-
Βοιλεδ
Εγγ,
ορ
τηατ γο βαδ
εασιλψ.
Σηοοτσ, ?εγεταβλε φορ σεασονινγ, ανδ
Βαμβοο
σο ον
Οπερατινγ
ρεφριγερατορ βεγινσ το οπερατε, Φ.Ι.Ρ Λαμπ
Δυρινγ τηε ρεφριγερατορ∋σ οπερατινγ, τηε ον ανδ
οφφ οφ τηε Φ. Ι. Ρ Λαμπ ισ αυτοματιχαλλψ χοντρολλεδ βψ τηε
ρεφριγερατορ ιννερ τεμπερατυρε.
Τηερεφορε ιτ ισ νοτ νεχεσσαρψ το ηανδλε Φ.Ι.Ρ Λαμπ.
Ωηεν τηε
τυρνσ
ον.
Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
Ιφ Φ.Ι.Ρ
σπεχιαλ ματεριαλσ φορ
Λαμπ∋σ εφφεχτ δεχρεασεσ.
ισ χοατεδ ωιτη
ρεσυλτσ οφ Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
ισ πειλεδ
ορ
τηε πεστ
χοπερεδ, τηε Φ.Ι.Ρ Λαμπ∋σ εφφεχτ
δεχρεασεσ.
Ιφ ψου στορε τηε φοοδσ ωραππεδ ιν τηε
εφφεχτιπε Φ.Ι.Ρ ρεσυλτσ.
πινψλ
ορ
ωραππερ, νοτ ιν τηε πεσσελ ωιτη λιδ, τηε φοοδσ ωιλλ
Ιφ ψου ωαντ το χηεχκ τηε Φ.Ι.Ρ Λαμπ οπερατιον, δον∋τ τουχη Φ.Ι.Ρ
ωιτη τηε ηιγη τεμπερατυρε οφ ιτσ συρφαχε.
ΧΑΥΤΙΟΝ
Δυρινγ
Φ.Ι.Ρ
ωιτη τηε
Λαμπ οπερατιον, δον∋τ τουχη
ηιγη τεμπερατυρε οφ ιτσ συρφαχε.
8
Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
Λαμπ
γετ
μορε
βεχαυσε ψου μαψ βυρν ψουρ
βεχαυσε ψου μαψ βυρν ψουρ
φινγερσ
φινγερσ
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`9
3828JD8226C-¿
ΣΥΓΓΕΣΤΙΟΝΣ ΟΝ ΦΟΟΔ ΣΤΟΡΑΓΕ
ΣΤΟΡΙΝΓ ΦΟΟΔ
Στορε φρεση φοοδ ιν τηε
ιν
ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ.
μαινταινινγ φρεσηνεσσ ανδ φλαπορ.
Δο νοτ στορε φοοδ ωηιχη γοεσ βαδ
Αλλοω ηοτ φοοδ το χοολ
το
ινγ,
το
ατ λοω
εασιλψ
τεμπερατυρεσ, συχη
ηοτ φοοδ ιν τηε
στορινγ. Πλαχινγ
ιμπορταντ φαχτορ
βανανασ, πινεαππλεσ, ανδ μελονσ.
ρεφριγερατορ
χουλδ
σποιλ
οτηερ
φοοδ, ανδ λεαδ
στορινγ, ωραπ φοοδ ιν πινψλ, ορ πλαχε ιν α χοπερεδ χονταινερ.
ηελπσ φοοδ το κεεπ ιτσ ταστε ανδ νυτριτιοναλ παλπε.
Τηισ
πρεπεντσ μοιστυρε φρομ επαπορατ-
ανδ
Δο νοτ βλοχκ αιρ πεντσ ωιτη φοοδ. Σμοοτη χιρχυλατιον οφ χηιλλεδ αιρ
Δο νοτ οπεν τηε δοορ
τυρεσ το ρισε.
Το
ασ
αν
ελεχτριχ βιλλσ!
ηιγη
Ωηεν
πριορ
Ηοω φοοδ ισ φροζεν ανδ δεφροστεδ ισ
αδφυστ
τηε
φρεθυεντλψ. Οπενινγ
τηε δοορ λετσ
τεμπερατυρε χοντρολ εασιλψ, δο
ωαρμ
νοτ στορε φοοδ
κεεπσ ρεφριγερατορ τεμπερατυρεσ
αιρ εντερ τηε
νεαρ
τηε
επεν.
ρεφριγερατορ, χαυσινγ τεμπερα-
τεμπερατυρε χοντρολ διαλ.
ΦΡΕΕΖΕΡ ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ
Δο νοτ στορε βοττλεσ ιν τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ τηεψ μαψ βρεακ ωηεν φροζεν.
-
Δο νοτ ρεφρεεζε φοοδ τηατ ηασ βεεν δεφροστεδ. Τηισ
Ωηεν
στορινγ φροζεν φοοδ
λικε ιχε
χρεαμ
φορ
α
χαυσεσ
λοσσ οφ ταστε ανδ νυτριτιοναλ παλπε.
λονγ περιοδ, πλαχε
ιτ
ον
τηε φρεεζερ
σηελφ,
νοτ ιν τηε δοορ
ραχκ.
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ
Αποιδ
πλαχινγ
μοιστ φοοδ
ον
δεεπ
ιντεριορ
ρεφριγερατορ σηελπεσ,
ιτ χουλδ φρεεζε υπον διρεχτ χονταχτ ωιτη
χηιλλεδ αιρ. Το αποιδ τηισ ιτ ισ βεττερ το στορε φοοδ ιν τηε χοπερεδ χονταινερ.
Αλωαψσ
χλεαν φοοδ
φοοδ σηουλδ βε
πριορ το ρεφριγερατιον. ?εγεταβλεσ ανδ φρυιτσ σηουλδ
ωιπεδ χλεαν, το πρεπεντ αδφαχεντ φοοδ φρομ σποιλινγ.
στορινγ εγγσ ιν τηειρ στοραγε ραχκ,
ποσιτιον, ωηιχη κεεπσ τηεμ φρεση λονγερ.
Ωηεν
ΝΟΤΕ
ενσυρε
τηατ
τηεψ
αρε
βε ωασηεδ ανδ
φρεση, ανδ αλωαψσ
ωιπεδ,
ανδ
στορε τηεμ ιν
α
παχκεδ
υπ-ριγητ
Ιφ ψου κεεπ τηε ρεφριγερατορ ιν α ηοτ, ανδ ηυμιδ πλαχε, φρεθυεντλψ οπεν ιτσ δοορ ορ πυτ α λοτ οφ πεγεταβλεσ ιν ιτ, δεω μαψ φορμ ιν ιτ, ωηιχη ηασ νο εφφεχτ ον ιτσ περφορμανχε. Ρεμοπε τηε δεω ωιτη δυστ
χλοτη φρεε φρομ χαρε.
9
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`1 0
3828JD8226C-¿
ΧΛΕΑΝΙΝΓ
ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΠΑΡΤΣ
Ιτ ισ
ιμπορταντ τηατ ψουρ ρεφριγερατορ βε κεπτ χλεαν το
πρεπεντ υνδεσιραβλε οδορσ. Σπιλλεδ φοοδ σηουλδ βε
ωιπεδ υπ ιμμεδιατελψ, σινχε ιτ μαψ αχιδιφψ ανδ
σταιν πλαστιχ συρφαχεσ ιφ αλλοωεδ το σεττλε.
Νεπερ
ανδ
ωαρμ
ωατερ. Ρινσε ανδ
δρψ.
Αλωαψσ ρεμοπε ποωερ χορδ φρομ τηε ωαλλ
ουτλετ πριορ το χλεανινγ ιν τηε πιχινιτψ οφ ελεχτριχαλ παρτσ (λαμπσ, σωιτχηεσ, χοντρολσ, ετχ.).
Ωιπε υπ εξχεσσ μοιστυρε ωιτη α σπονγε ορ
χλοτη το πρεπεντ ωατερ ορ λιθυιδ φρομ γεττινγ
ιντο ανψ ελεχτριχαλ παρτ ανδ χαυσινγ α ελεχτριχ
Βεφορε ψου χλεαν, ηοωεπερ, ρεμεμβερ τηατ δαμπ
ωιλλ στιχκ ορ αδηερε το εξτρεμελψ χολδ συρ-
οβφεχτσ
φαχεσ. Δο νοτ τουχη φροζεν συρφαχεσ ωιτη ωετ
ορ
ηανδσ.
ΕΞΤΕΡΙΟΡ
-
Υσε
α
λυκεωαρμ σολυτιον οφ μιλδ σοαπ
σηορτ χιρχυιτ. Δο νοτ
δετεργεντ το χλεαν τηε δυραβλε φινιση οφ ψουρ
ρεφριγερατορ. Ωιπε ωιτη α χλεαν, δαμπ χλοτη ανδ
τηεν δρψ.
ορ
ΙΝΤΕΡΙΟΡ
χομπαρτμεντ σηελπεσ,
ΩΑΡΝΙΝΓ
ανψ συρφαχε.
δαμπ
Ωαση
μεταλλιχ
σχουρινγ παδσ, βρυσηεσ, χοαρσε
αβρασιπε χλεανερσ ορ στρονγ αλκαλινε σολυτιονσ ον
υσε
-
δοορ ραχκσ, στοραγε τραψσ ανδ μαγνετιχ δοορ σεαλσ
ετχ. ωιτη α βακινγ σοδα σολυτιον ορ α μιλδ δετεργεντ
υσε
φλαμμαβλε
ορ
τοξιχ
χλεανινγ λιθυιδσ.
Ρεγυλαρ χλεανινγ οφ τηε ιντεριορ ανδ
παρτσ ισ ρεχομμενδεδ. Ιφ ψου ηαπε τηε
Ωαση αλλ χομπαρτμεντσ ωιτη α βακινγ σοδα
σολυτιον. Ρινσε ανδ δρψ.
-
ιντεριορ
ΓΕΝΕΡΑΛ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
?ΑΧΑΤΙΟΝ ΤΙΜΕ
ΙΦ ΨΟΥ ΜΟ?Ε
Δυρινγ απεραγε λενγτη παχατιονσ, ψου ωιλλ προβαβλψ
φινδ ιτ βεστ το λεαπε τηε ρεφριγερατορ ιν οπερατιον.
Πλαχε φρεεζαβλε ιτεμσ ιν φρεεζερ φορ λονγερ λιφε.
ινσιδε τηε
Ρεμοπε
Το αποιδ
πλαν το βε αωαψ φορ αν εξτενδεδ περιοδ,
φοοδ, δισχοννεχτ τηε ποωερ χορδ, χλεαν
τηε ιντεριορ τηορουγηλψ, ανδ λεαπε εαχη δοορ ΟΠΕΝ
το πρεπεντ οδορ φορματιον.
Ωηεν ψου
ρεμοπε αλλ
σεχυρελψ φαστεν δοων αλλ λοοσε ιτεμσ
ρεφριγερατορ.
δαμαγινγ τηε λεπελινγ σχρεωσ, τυρν τηεμ
ορ
αλλ τηε ωαψ ιντο τηε βασε.
ΑΝΤΙ-ΧΟΝΔΕΝΣΑΤΙΟΝ ΠΙΠΕ
Τηε ουτσιδε ωαλλ οφ τηε
ΠΟΩΕΡ ΦΑΙΛΥΡΕ
ρεφριγερατορ
γετ ωαρμ,
εσπεχιαλλψ φυστ αφτερ ινσταλλατιον. Δον∋τ βε αλαρμεδ.
Ηοωεπερ, ψου σηουλδ μινιμιζε τηε νυμβερ οφ δοορ
ωηιλε τηε ποωερ ισ οφφ.
οπενινγσ
υρεσ οφ λονγερ δυρατιον, πλαχε
τοπ οφ ψουρ φροζεν παχκαγεσ.
α
χαβινετ μαψ
σομετιμεσ
Μοστ ποωερ φαιλυρεσ αρε χορρεχτεδ ιν αν ηουρ ορ τωο
ανδ ωιλλ νοτ αφφεχτ ψουρ ρεφριγερατορ τεμπερατυρεσ.
Τηισ ισ δυε το τηε αντι-
Δυρινγ ποωερ φαιλβλοχκ οφ δρψ ιχε ον
πιπε, ωηιχη
ρεφριγεραντ το
πρεπεντ ∀σωεατινγ∀ ον τηε
χονδενσατιον
πυμπσ ηοτ
ουτερ χαβινετ ωαλλ.
10
Αντι-Χονδενσατιον
Πιπε
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`1 1
3828JD8226C-¿
ΛΑΜΠ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
ΦΡΕΕΖΕΡ ΛΑΜΠ
1.
Υνπλυγ
τηε ποωερ χορδ φρομ τηε ουτλετ.
2. Ρεμοπε τηε
ροομ
λαμπ
λιδ
βψ τακινγ
δοων ωηιλε
πυλλινγ
ιτσ βαχκ
προφεχτιον.
3. Ρεμοπε τηε
λαμπ βψ τυρνινγ
4. Ασσεμβλε ιν
ρεπερσε
τηε
σαμε
ιτ χουντερχλοχκωισε ανδ
ρεπλαχε νεω ονε.
δισασσεμβλψ. Ρεπλαχεμεντ βυλβ μυστ βε
οριγιναλ.
ορδερ οφ
σπεχιφιχατιον
ασ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΛΑΜΠ
1.
Υνπλυγ
τηε ποωερ χορδ φρομ τηε ουτλετ.
2. Ρεμοπε
3. Το
ρεφριγερατορ σηελπεσ.
τηε λαμπ χοπερ, ινσερτ
ρεμοπε
ανδ
πυλλ
4. Τυρν τηε
λαμπ
5. Ασσεμβλε ιν
τηε
δριπερ ατ υνδερ ηολε οφ τηε
λαμπ
χοπερ
ιτ ουτ φορωαρδσ.
σαμε
χουντερχλοχκωισε.
ρεπερσε
ορδερ οφ
σπεχιφιχατιον
ασ
δισασσεμβλψ. Ρεπλαχεμεντ
οριγιναλ.
βυλβ μυστ βε
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΩΑΡΝΙΝΓΣ
ΔΟ ΝΟΤ ΥΣΕ ΑΝ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ ΧΟΡΔ
ΑΒΟΥΤ
Ιφ
Ιν τηε επεντ οφ
ποσσιβλε,
χοννεχτ τηε
ρεφριγερατορ
το ιτσ
οων
ινδι-
Ιν ορδερ το
αππλιανχε
ΠΟΩΕΡ ΧΟΡΔ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
Ιμπροπερ
συππλψ χορδ ισ δαμαγεδ, ιτ μυστ βε ρεπλαχεδ
σπεχιαλ χορδ ορ ασσεμβλψ φρομ τηε μανυφαχτυρορ ιτσ σερπιχε αγεντ.
χαν
βε
α
αττραχτιον το χηιλδρεν. Ρεμοπε
λιδσ
ορ
πρεπεντ ποσσιβλε ελεχτριχ σηοχκ, τηισ
γρουνδεδ.
υσε
οφ τηε
γρουνδινγ πλυγ χαν ρεσυλτ ιν αν
α θυαλιφιεδ ελεχτριχιαν ορ σεργρουνδινγ ινστρυχτιονσ αρε νοτ
χομπλετελψ υνδερστοοδ, ορ ιφ ψου ηαπε δουβτσ
αππλιανχε ισ προπερλψ γρουνδεδ.
ον
ωηετηερ τηε
Τηισ
?ΕΡΨ ΔΑΝΓΕΡΟΥΣ ΑΤΤΡΑΧΤΙΟΝ
εμπτψ ρεφριγερατορ
ελεχτριχ χυρρεντ.
μυστ βε
πιχε περσον ιφ τηε
α
Αν
ελεχτριχ σηορτ χιρχυιτ, γρουνδινγ
ελεχτριχ σηοχκ βψ προ-
ελεχτριχ σηοχκ. Χονσυλτ
Ιφ τηε
ερ
αν
(εαρτηινγ) ρεδυχεσ τηε ρισκ οφ
πιδινγ αν εσχαπε ωιρε φορ τηε
πρεπεντ ιτ ανδ οτηερ αππλιανχεσ ορ ηουσεηολδ λιγητσ φρομ χαυσινγ αν οπερλοαδ τηατ χουλδ χαυσε α ποωερ ουταγε.
πιδυαλ ελεχτριχαλ ουτλετ το
βψ
ΓΡΟΥΝΔΙΝΓ(ΕΑΡΤΗΙΝΓ)
δανγερουσ
γασκετσ, λατχηεσ,
αππλιανχε
μυστ βε
γρουνδεδ(εαρτηεδ).
ΔΟΝ∋Τ ΩΑΙΤ! ΔΟ ΙΤ ΝΟΩ!
τηε εντιρε δοορ φρομ ψουρ υνυσεδ
τακε σομε οτηερ αχτιον το μακε ιτ
αππλιανχε,ορ
ΝΕ?ΕΡ ΣΤΟΡΕ ΕΞΠΛΟΣΙ?ΕΣ ΑΝΔ ΧΗΕΜΙΧΑΛΣ
ηαρμλεσσ.
11
3828JD8226C-¿
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`1 2
ΒΕΦΟΡΕ ΧΑΛΛΙΝΓ ΦΟΡ ΣΕΡ?ΙΧΕ
ΣΕΡ?ΙΧΕ ΧΑΛΛΣ ΧΑΝ ΟΦΤΕΝ ΒΕ Α?ΟΙΔΕΔ!
ΙΦ ΨΟΥ ΦΕΕΛ ΨΟΥΡ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΙΣ ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ
ΧΑΥΣΕΣ ΦΙΡΣΤ
ΠΡΟΠΕΡΛΨ, ΧΗΕΧΚ ΤΗΕΣΕ ΠΟΣΣΙΒΛΕ
:
ΠΡΟΒΛΕΜ
ΠΟΣΣΙΒΛΕ ΧΑΥΣΕΣ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΔΟΕΣ
Ηασ
ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΕ
Ηασ τηε ποωερ χορδ πλυγ βεεν ρεμοπεδ
φρομ τηε ελεχτριχαλ ωαλλ ουτλετ?
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΟΡ ΦΡΕΕΖΕΡ
Τεμπερατυρε χοντρολ νοτ σετ ον προπερ ποσιτιον.
Αππλιανχε ισ πλαχεδ χλοσε το ωαλλ ορ ηεατ σουρχε.
Ωαρμ ωεατηερ-φρεθυεντ δοορ οπενινγσ.
Δοορ ισ νοτ χλοσεδ εντιρελψ.
Δοορ λεφτ οπεν φορ α λονγ τιμε.
Λαργε αμουντ οφ φοοδσ αρε κεπτ ιν τηε ρεφριγερατορ.
ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΕ
ΤΟΟ ΩΑΡΜ
ΑΒΝΟΡΜΑΛ
ΝΟΙΣΕ(Σ)
α
ηουσε φυσε βλοων
ορ
χιρχυιτ βρεακερ
τριππεδ?
ορ
λοοσενεδ
Ρεφριγερατορ ισ ινσταλλεδ ιν α ωεακ ορ υνεπεν πλαχε
λεπελινγ σχρεω νεεδσ αδφυστινγ.
Υννεχεσσαρψ οβφεχτσ πλαχεδ ιν τηε βαχκ σιδε οφ τηε
ρεφριγερατορ.
ορ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ
Φοοδσ ωιτη
ΗΑΣ ΟΔΟΡ
ορ
στρονγ
ωραππεδ.
Ιντεριορ νεεδσ
οδορσ σηουλδ βε
χοπερεδ
χλεανινγ.
ΔΕΩ ΦΟΡΜΣ ΟΝ ΤΗΕ
Νοτ υνυσυαλ
ΧΑΒΙΝΕΤ ΣΥΡΦΑΧΕ
Δοορ μαψ ηαπε βεεν λεφτ
12
τιγητλψ
δυρινγ περιοδσ οφ ηιγη ηυμιδιτψ.
αφαρ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement