LG | F10F6RDS27 | LG F10F6RDS27 دليل المالك

‫ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ‬
‫ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺎﻟﻚ‬
WOKL´ p∞– jº∂Oß .W¥UMF° ‹ULOKF∑∞« Ác≥ ¡dÆ« ,XO∂∏∑∞« w≠ ¡b∂∞« q∂Æ
…dA≤ „d¢« . s±¬Ë `O∫Å qJA° W∑∂∏± W∞UºG∞« Ê√ sLC¥Ë XO∂∏∑∞«
w≠ UNO∞⋲ Ÿu§dK∞ XO∂∏∑∞« bF° W∞UºG∞« s± »dI∞U° Ác≥ ‹ULOKF∑∞«
.q∂I∑ºL∞«
WDF612*6RCS
F1*F6RDS2*
www.lg.com
MFL68005509
qHD∞« qHI
2.................................... qHD∞« qHI
wJO¢U±u¢Ë_« W∞UºG∞« “UN§ ¡«dA∞ «dJ®
3.............................. Z∑ML∞« U¥«e±
. w§ ‰≈ s± q±UJ∞«
ÂbÒ I¥ «c≥Ë ,W¥UMF° p∞UL∞« qO∞œ …¡«dÆ v§d¥
qOGA∑∞«Ë W±öº° VOØd∑∞« s´ ‹ULOKF∑∞«
. W≤UOB∞«Ë
. q∂I∑ºL∞« w≠ l§dLØ t° kH∑•«
“UNπ∞ qºKºL∞« rÆd∞«Ë q¥œuL∞« rƸ qπ
Ò ß
W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
4.......................... W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
5................... WOßUß_« W±öº∞« ‹ULOKF¢
6............................ ‹ULOKF∑∞« Ác≥ kH•«
7...... W±öº∞« q§√ s± WLNL∞« ‹ULOKF∑∞«
8.................................. ‹UHÅ«uL∞«
. W∞UºG∞«
9....................................... VOØd∑∞«
q¥œuL∞« rƸ
qºKºL∞« rƸ
¡«dA∞« a¥¸U¢
9.............................. nOKG∑∞« œ«u± W∞«“≈
9............................... qIM∞« dO±Uº± W∞«“≈
10................. VOØd∑∞« ÊUJ± w≠ ‹U∂KD∑±
12.................. ¡UL∞« b¥Ëe¢ Âu©dî qOÅu¢
14..................... n¥dB∑∞« Âu©dî VOØd¢
15......................................... ¡«u∑ßô« j∂{
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
nOEM∑∞« …œU± W≠U{≈
28... ‘ULI∞« sOK±Ë nOEM∑∞« …œU± W≠U{≈
W≤UOB∞«
30................................. ¡UL∞« qîb± …UHB±
31...................... n ¥ d B ∑ ∞ « W ª C ± … U H B ±
32.......................................... Ÿ“uL∞« »ôËœ
33............................................. q O º G ∞ « W K •
33...................................... W∞UºG∞« nOEM¢
33........... ¡U∑A∞« qB≠ ‰uK• bM´ ‹ULOKF¢
t•öÅ≈Ë qKª∞« Èd∫¢ qO∞œ
34................................... WKJAL∞« hOªA¢
36........................................... QDª∞« qzU߸
37.............. Smart Diagnosis™ «bª∑ß≈
38.......................... W≤ULC∞« ◊Ëd®
17....................................... W∞UºG∞« qOGA¢
18................................qOºG∞« q∂Æ W¥UMF∞«
19.............................. qOºG∞« Z±«d° ‰Ëb§
20...................................... WO≠U{≈ ‹«¸UOî
21............................................ r J∫∑∞« W• u∞
22................................... w≠U{ù« Z±U≤d∂∞«
22......................................... XÆu∞« dOîQ¢ 22......................................... u°¸u¢ qOº¨ 22.................................... ¸Uª∂∞U° qOºG∞« 22........................................ w≠U {≈ nD® 23.................................................... ‹«¸UOî
23....................................................... qº¨ 23................................. ¡UL∞« …¸«d• W§¸œ 23.................................................... Ê« ¸uœ 23.......................................... Èdî√ nzU™Ë
23........................................... jI≠ Ê« ¸uœ 23........................................ nDA∞« …¸Ëœ 24.................................................‹«¸UOª∞«
24....................... wzUIK∑∞« nOHπ∑∞« qO∞œ 25............................. nOHπ∑∞« XÆË qO∞œ 25............................... nOHπ∑∞« ‰ULJ∑ß≈ 26................................................ ‰UH©√ qHÆ
27..................................... ÷ u∫∞« nOEM¢
27................................ nAJ∞«Ë »U∂∞« qHÆ
2
Z∑ML∞« U¥«e±
d®U∂L∞« l≠b∞« ÂUE≤ . …dJ°Ë «e• ÊËb° …d®U∂± WK∫∞« d¥b¥ ‘«d≠ ö° Âb
Ò I∑L∞« DC „d∫±
‹UØd• 6 s± W´uLπL° Ë√ W≤«uDß_« ‹UØd• s± b¥bF∞U° ÂUOI∞« UNMJL¥ W∞UºG∞«
. œb∫L
Ô ∞« qOºG∞« Z±U≤d∂∞ UÎI≠Ë WHK∑ªL∞« ‹UØd∫∞«
Ê«¸Ëb∞« vK´ W≤«uDß_« …¸bÆË UNO≠ rJ∫∑∞« sJL¥ w∑∞« dBF∞« W´dß l±Ë
Î Uº¥Ë UM
Î OL¥
p∫ML¥ UL± ,W∞UºG∞« ¡«œ√ vK´ sOº∫∑∞« s± b¥eL∞« W≠U{≈ r¢ ,«¸
. …d± qØ w≠ WO∞U∏± ZzU∑≤
bO´Uπ∑∞« s± W¥UL∫∞« . f°öLK∞ bOFπ∑∞« qKI¥ , »ËUM∑L∞« WK∫∞« Ê«¸Ëœ qCH°
wKî«b∞« sOªº∑∞« “UN§ w≠ …¸«d• W§¸œ qC≠√ vK´ UOzUIK¢ ¡UL∞« sªº¥ wKî«b∞« sOªº∑∞« “UN§
. …¸U∑ªL∞« …¸Ëb∞«
wØc∞« qOºG∞« ÂUEM° d∏Ø_« œUB∑Æô« ¸dI¥ r£ , ¡UL∞« …¸«d• W§¸œË f°öL∞« WOLØ nAJ¥ wØc∞« qOºG∞« ÂUE≤
. WJKN∑ºL∞« ÁUOL∞«Ë WÆUD∞« iOHª∑∞ qOºG∞« XÆËË ¡U± Èu∑º± qC≠√
qHD∞« ‚ö¨≈ dOOG∑∞ ¸“ Í√ vK´ jGC∞« s´ ‰UH©_« lML∞ Âbª∑º¥ qHD∞« ‚ö¨≈ ÂUE≤
. qOGA∑∞« ¡UM£√ Z±U≤d∂∞«
iHªM± ZOπC° W´dº∞« w≠ rJ∫∑∞« ÂUE≤ Èu∑º± iOHª∑∞ qOºG∞« l¥“u¢ r∑¥ ,t≤“«u¢Ë qOºG∞« WOLØ ¸UFA∑ßS°
. d¥Ëb∑∞« s´ r§U≤ ZOπ{
WOJO¢U±u¢Ë_« qOGA∑∞« …œU´≈ qOGA∑∞« …œU´≈ r∑¢ ,¡U°dNJ∞« ŸUDI≤« V∂º° qLF∞« s´ W∞UºG∞« “UN§ nÆu¢ «–≈
.UNO≠ nÆu¢ w∑∞« WDIM∞« s± wJO¢U±u¢Ë√
3
추가선택
예약
W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
«bª∑ßô« q∂Æ ‹ULOKF∑∞« lOL§ √dÆ«
tO∂M¢
Ë√ ‚«d∑•ô« dDî nOHª∑∞ qO∞b∞« «c≥ w≠ W∫{uL∞« ‹ULOKF∑∞« ŸU∂¢≈ s± b° ô ,W±öº∞« q§√ s±
. …U≠u∞« Ë√ ,hªA∞« Õd§ ,W¥œUL∞« dzUºª∞« lML∞ Ë√ , WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞«Ë , ¸UπH≤ô«
.WOL≥_« w≠ W¥U¨ d±√ s¥dîü« W±ößË p∑±öß
.p° ’Uª∞« “UNπ∞« vK´Ë qO∞b∞« «c≥ w≠ W±öº∞« qzU߸ s± b¥bF∞« UM±bÆ bI∞
.W±öº∞« qzU߸ W≠UØ ŸU∂¢«Ë …¡«dI° rÆ
W±öº∞« tO∂M¢ e±¸ u≥ «c≥
p∑°UÅ≈ Ë√ p¢U≠Ë v∞≈ ÍœR¢ Ê√ sJL¥ w∑∞« WKL∑∫L∞« ¸UDî_« v∞≈ e±d∞« «c≥ pN∂M¥
.s¥dîü« l± ‰U∫∞« p∞cØË
Ë√ ”dDî” WLKØ U±≈ Ë√ W±öº∞« tO∂M¢ e±¸ W±öº∞U° WIKF∑L∞« qzUßd∞« lOL§ l∂∑∑ß
.” d¥c∫¢”Ë√ ”tO∂M¢”
:wK¥ U± ‹ULKJ∞« pK¢ wMF¢
dDî
.¸uH∞« vK´ ‹ULOKF∑∞« l∂∑¢ r∞ «–≈ …U≠u∞« Ë√ WG∞U° W°UÅù ÷dF∑¢ bÆ
tO∂M¢
.¸uH∞« vK´ ‹ULOKF∑∞« l∂∑¢ r∞ «–≈ …U≠u∞« Ë√ WG∞U° W°UÅù ÷dF∑¢ bÆ
d¥c∫¢
.‹ULOKF∑∞« l∂∑¢ r∞ «–≈ Z∑ML∞« nK¢ w≠ V∂º∑¢ Ë√ WHOH© W°UÅù ÷dF∑¢ bÆ
4
W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
WOßUß_« W±öº∞« ‹ULOKF¢ ■
tO∂M¢
,W∞UºG∞« “UN§ «bª∑ß« bM´ hªA∞« Õd§ Ë√ , WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞«Ë , ‚«d∑•ô« dDî iHª∞
:WO∞U∑∞« ¸u±_« UNO≠ UL° WOßUß_« ‹«d¥c∫∑∞« l∂¢«
UNHOEM¢ r∑¥ w∑∞« ¡UO®_« nHπ¢ Ë√ qºG¢ ô •
UNOK´ ◊UIM∞« l{Ë Ë√ UNFI≤ , UNKOº¨ ,
q∏±( ¸UπH≤ô« Ë√ ‰UF∑®ö∞ WK°UI∞« œ«uL∞U°
,sO∞Ë“UG∞«Ë, ÊU≥b∞«Ë , X¥e∞«Ë , lLA∞«
, ·Uπ∞« nOEM∑∞« ‰uK∫±Ë ,r∫A∞« q¥e±Ë
v∞« ÍœR¥ bÆ d±_« ) .... Ë , sOßËdOJ∞«Ë
.¸UπH≤« Ë√ ‰UF∑®«
qOºG∞« ‹ULOKF¢ l∂¢« , WπO∑M∞« Ác≥ VMπ∑∞ •
. W¥UMF° f°öL∞« l≤UÅ q∂Æ s± W≤UOB∞«Ë
‰ËU∫¢ ô Ë√ nMF° W∞UºG∞« »U° »dC¢ ô •
ÍœR¥ bÆ «c≥ . oKG± u≥Ë …uI° »U∂∞« `∑≠
. W∞UºG∞« w≠ ¸d{ À«b•≈ v∞«
qB≠« ,WOzU°dNØ ‹U±bÅ ‰UL∑•« nOHª∑∞ •
qB≠« Ë√ ¸UO∑∞« Ãdª± s´ “UNπ∞« f°UÆ
XO∂∞« w≠ ¡U°dNJ∞« Ÿ“u± s´ W∞UºG∞« “UN§
…dz«b∞« l©UÆ ·UI¥≈ Ë√ …dONÅ W∞«“≈ WDß«u°
. nOEM¢ Ë√ W≤UOÅ Í√ W∞ËU∫± q∂Æ
ÀËb• W∞U• w≠ “UNπ∞« «c≥ qOGA¢ ‰ËU∫¢ ô •
, ¸d{
¸UºJ≤« Ë√ WFDÆ bI≠ Ë√ ,wze§ p≠ , qD´
. ¸dC∑± f°UÆ Ë√ pKß UNO≠ UL° ,lDÆ
«bª∑ßU° ÁUOL∞« ¸bBL° qÅuL∞« “UNπ∞« •
‹U´uLπ±Ë …b¥bπ∞« rO©«dª∞« ‹U´uLπ±
. t±«bª∑ß« …œU´≈ Vπ¥ ô WL¥bI∞« rO©«dª∞«
.w§¸Uî ¸d{ œu§Ë s± oI∫¢ VOØd∑∞« q∂Æ •
. VOØd∑∞U° rI¢ ö≠ , ¸d{ „UM≥ b§u¥ «–≈
Ò d¢ ô •
ÊUJ± w≠ W∞UºG∞« “UN§ kH∫¢ Ë√ VØ
. W°u©d∞«Ë dDLK∞ ÷dF±
. rJ∫∑∞« W•uK° Y∂F¢ ô •
W∞UºG∞« “UN§ s± WFDÆ Í√ ‰b∂¢ Ë√ `KB¢ ô •
W∞U∫∞« ¡UM∏∑ßU° ÕöÅ≈ Í√ ‰ËU∫¢ ô Ë√
W≤UOB∞« ‹ULOKF¢ w≠ WÅUî UN° vÅuL∞«
Âbª∑ºL∞« ÕöÅ≈ ‹ULOKF¢ Ë√ Âbª∑ºLK∞
. …¸UNL° UN° ÂuI¢Ë UNLNH¢ w∑∞« …¸œUB∞«
s± UO∞Uî “UNπ∞« ‰u•Ë “UNπ∞« X∫¢ „d¢« •
‚¸u∞«Ë , ÊU∑J∞« q∏± ‰UF∑®ö∞ WK°UI∞« œ«uL∞«
. a∞« ... WOzULOJ∞« œ«uL∞« , …œUπº∞«Ë ,
o¥d© s´ «bª∑ßö∞ hBª±
Ô dO¨ “UNπ∞« •
UÎO≤b° ·UFC∞« ’Uª®_« Ë√ ¸UGB∞« ‰UH©_«
. W∂Æ«d± ÊËœ
«cN° Ë« qî«œ Ë« vK´ VFK∞U° ‰UH©ú∞ `Lº¢ ô
. dî¬ “UN§ Í√ Ë√ “UNπ∞«
«c≥ Ê√ W∞U• w≠ »uKD± oOÆb∞« ·«d®ù« •
. ‰UH©_« s± U∂¥dÆ Ë√ q∂Æ s± qLF¥ “UNπ∞«
. U•u∑H± W∞UºG∞« “UN§ »U° „d∑¢ ô •
»U∂∞U° oKF∑K∞ ‰UH©_« ÍdG¥ Õu∑HL∞« »U∂∞«
. “UNπ∞« qî«œ v∞« ‰uîb∞« Ë√
. qOGA∑∞« ¡UM£√ W∞UºG∞« “UN§ f±ö¢ ô •
. U±UL¢ qLF∞« s´ WK∫∞« nÆu∑¢ v∑• dE∑≤«
»UN∑∞ô« W±ËUI± iHª¢ bÆ qOºG∞« ‹UOKL´ •
.WALÆú∞
5
W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
WOßUß_« W±öº∞« ‹ULOKF¢ ■
tO∂M¢
,W∞UºG∞« “UN§ «bª∑ß« bM´ hªA∞« Õd§ Ë√ , WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞«Ë , ‚«d∑•ô« dDî iHª∞
:WO∞U∑∞« ¸u±_« UNO≠ UL° WOßUß_« ‹«d¥c∫∑∞« l∂¢«
q∂Æ s± t±«bª∑ß« sJL¥ ô “UNπ∞« «c≥ •
8 sO° r≥¸UL´√ ÕË«d∑¢ s¥c∞« ‰UH©_«
ÍË– ’Uª®_«Ë ‚u≠ UL≠ ‹«uMß
WOKIF∞«Ë WOº∫∞«Ë W¥œUL∞« ‹«¸bI∞«
W≠dFL∞«Ë …d∂ª∞« œu§Ë Âb´ Ë√ …œËb∫L∞«
‹ULOKF∑∞« Ë√ ·«d®ù« XOD´√ U± «–≈
WM±¬ WI¥dD° “UNπ∞« «bª∑ß« ÊQA°
ô “UNπ∞« «c≥ .WFÆu∑L∞« d©UªL∞« rN≠Ë
.‰UH©_« q∂Æ s± t±«bª∑ß« sJL¥
s± “UNπ∞« W≤UOÅË nOEM¢ “uπ¥ ô
.·«d®≈ ÊËœ ‰UH©_« q∂Æ
Ê√ Vπ¥ ‹«uMß 3 s± qÆ_« ‰UH©_«
qJA° ·«d®ù« r∑¥ r∞ U± «bOF° rNzUI°≈
.dL∑º±
Âe∑∞« ,W¥bºπ∞« W°UÅù« dDî s± qOKI∑K∞ •
vÅuL∞« WO´UMB∞« W±öº∞« ‹«¡«d§≈ lOLπ°
WK¥u© ‹«“UHÆ Â«bª∑ß« qLA¢ w∑∞«Ë UN°
. W±öº∞« ‹«¸UE≤Ë ÂULØ_«
W±öº∞« ‹«d¥c∫¢ lOL§ ŸU∂¢« Âb´ ‰U• w≠
nK¢ v∞≈ p∞– ÍœR¥ bI≠ qO∞b∞« «cN° …œ¸«u∞«
.…U≠u∞« v∑• Ë√ W¥bºπ∞« ‹U°UÅù« Ë√ WOJKL∞«
ÊuJ¥ U±bM´ WÅUî ,…uI° qHß_ »U∂∞« l≠b¢ ô •
p∞– V∂º∑¥ Ê√ sJL¥ . U•
Î u∑H± W∞UºG∞« »U°
. W∞UºG∞« ◊uIß w≠
‹ULOKF∑∞« Ác≥ kH•« ■
w{¸_« qOÅu∑∞« ‹ULOKF¢
iHª¥ w{¸_« qOÅu∑∞« ,qKî Ë√ qD´ ÀËb• W∞U• w≠ . “UNπ∞« «cN∞ w{¸_« qOÅu∑∞« s± b° ô
œËe± “UNπ∞« «c≥ . wzU°dNJ∞« ¸UO∑K∞ qÆ√ W±ËUI± ¸Ëd± r¥bI∑° WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« dDî
v∞« f°UI∞« qÅË s± b° ô . w{¸_« qOÅu∑∞« f°UÆË “UNπK∞ w{¸_« qOÅu∑∞« …«œ√ Í– pKº°
WOK∫L∞« “u±d∞« lOLπ∞ UI≠Ë `O∫Å qJA° w{¸_« tKOÅu¢Ë t∂OØd¢ r¢ VßUM± ¸UO¢ Ãdª±
. ÂUJ•_«Ë
. w{¸_« qOÅu∑∞« f°UÆ `KB¥ ô ,ô≈ Ë√ ôu∫± Âbª∑º¢ ô •
. wzU°dNØ wMH° qB¢« , VßUML∞« ¸UO∑∞« Ãdª± p¥b∞ sJ¥ r∞ «–≈ •
tO∂M¢
‹U±bB∞« dDî À«b•≈ v∞« ÍœR¥ bÆ “UNπK∞ w{¸_« qOÅu∑∞« …«œù `O∫B∞« dO¨ qOÅu∑∞«
W∞U• w≠ ‹U±bªK∞ wM≠ Ë√ q≥R± wzU°dNØ wM≠ q∂Æ s± `O∫B∞« qOÅu∑∞« s± bØQ¢ . WOzU°dNJ∞«
¸UO∑∞« Ãdª± ÊUØ «–≈ - “UNπ∞U° œËeL∞« f°UI∞« ‰bF¢ ô “UNπK∞ w{¸_« qOÅu∑∞« w≠ pA¢ p≤√
. q≥R± wzU°dNØ . wM≠ q∂Æ s± VßUML∞« ¸UO∑∞« Ãdª± VÒظ ,VßUM± dO¨
6
W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
W±öº∞« q§√ s± WLNL∞« ‹ULOKF∑∞« ■
tO∂M¢
:WO∞U∑∞« ¸u±_« …U´«d± s± b° ô , ¸«Ë
Ò œ nHÒπ± w≠ o¥d∫∞« s± dDª∞« nOHª∑∞
ULØ( Íu¨d∞« ◊UDL∞« vK´ W¥u∑∫L∞« œ«uL∞« •
ô qO∏L∞« ◊UDL∞« Ë√ )Íu¨d∞« ◊UDL∞U° ·dF¥
j∂{ vK´ ¸«Ë
Ò œ nHπ± w≠ UNHOHπ¢ s± b°
. …¸«d•
UNMOªº¢ W∞U• w≠ Íu¨d∞« ◊UDL∞« s± œ«uL∞«
. wzUIK∑∞« ‚«d∑•ôU° o¥d∫∞« Àb∫¢ bÆ
b° ô UN∞ WKO∏L∞« ‹Uπ∑ML∞« Ë√ ‘ULI∞« sOK± •
W∞«“ù ¸«Ë
Ò œ nHπ± w≠ UN±«bª∑ß« Âb´ s±
‘ULI∞« sOK± ¡UM∏∑ßU° WO≤uJº∞« ¡U°dNJ∞«
‘ULI∞« sOK± l≤UÅ q∂Æ s± t° wÅu± ’Uî
.“UNπ∞« Ë√
ÊœUFL∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« WOKî«b∞« f°öL∞« •
.¸«ÒËœ nHπ± w≠ UNF{Ë Âb´ s± b° ô …«uIL∞«
nHÒπL∞« w≠¸dC∞« À«b•≈ v∞« ÍœR¥ bÆ d±_« •
`∂B¢ …«uIL∞« ÊœUFL∞« Ê√ W∞U• w≠ ¸«Ë
Ò b∞«
. nOHπ∑∞« ¡UM£√ WOª¢d±
Ác≥ q∏L∞ d≠Ò u∑± nOHπ¢ ·¸ Âbª∑º¥ bÆË
. œ«uL∞«
q¥bM± Ë√ ‘b∞« ¡UD¨ q∏± WOJO∑ßö∂∞« œ«uL∞« •
w≠ UNF{Ë Âb´ s± b° ô ¡ULK∞ œUCL∞« qHD∞«
.¸«ÒËœ nÒHπ±
WOA∫∞« l± f°öL∞«Ë ◊UDL∞U° …UDGL∞« œ«uL∞« •
W¥c•√Ë ‘u∞UJ∞«Ë …œUßu∞«Ë W¥u¨d∞« WO©UDL∞«
UNF{Ë Âb´ s± b° ô ◊UDL∞U° …UDGL∞« fOM∑∞«
.¸«Ë
Ò œ nHÒπ± w≠
WBM± w≠ W∞UºG∞« “UN§ VOØd¢ W∞U• w≠ •
lM± q§√ s± ÂUJ•S° t∑O∂∏¢ s± b° ô , WFH¢d±
.jIº¥ bÆ YO∫° dDª∞«
X¥e∞U° WFÆUM∞«Ë UNO≠ lI° „UM≥ w∑∞« œ«uL∞« •
À«b•≈ v∞« ÍœR¢ bÆ a∂D∞« X¥“ Ë√ w¢U∂M∞«
nHπ± w≠ UNF{Ë Âb´ s± b° ôË o¥d∫∞« dDî
.¸«Ë
Ò œ
, «¸u≠ qF∑A¢ bÆ X¥e∞U° Wªº∑L∞« œ«uL∞«
w≠ q∏± …¸«d∫∞« ¸œUBL∞ UN{dF¢ bM´ WÅUî
.¸«ÒËœ nHπ±
q´UH¢ V∂Ò º¢ w≥Ë , Wμ≠«œ `∂B¢ œ«uL∞«Ë
Àb∫¢ …bºØ_«Ë .X¥e∞« w≠ …bºØ_«
`∂B¢ bÆ , …¸«d∫∞« Ãdª¢ r∞ «–≈.…¸«d∫∞«
. o¥d• Àb• YO∫° WO≠UØ WMîUß œ«uL∞«
bÆ X¥e∞U° Wªº∑L∞« œ«uL∞« kH• Ë√ rØ«d¢
dDî v∞« ÍœRO≠ ÃËdª∞« s± …¸«d∫∞« lML¢
.o¥d∫∞«
X¥e° Wªº∑L∞« WALÆ_« l{Ë v∞« ‹dD{√ «–≈ •
dFA∞« W¥UM´ ‹Uπ∑M± Ë√ a∂D∞« X¥“ Ë√ w¢U∂≤
¡UL∞U° UNKOº¨ s± b° ô , ¸«Ë
Ò œ nHπ± w≠
ÍœR¥ Íc∞« d±_« qOºG∞« ‚u∫º± l± sîUº∞«
. dDª∞« q¥e¥ ôË dDª∞« nOHª¢ v∞«
ô ¸«Ë
Ò b∞« nHπLK∞ » iHªML∞« œ¸U∂∞« » …¸ËœË
…¸«d∫∞« W§¸œ iHª∞ UN±«bª∑ß« s± b°
.œ«uLK∞
Ë√ UNLØ«d∑¢ Ë√ ¸«Ë
Ò b∞« nHπL∞« s± UN§dª¢ ôË
.UN¢¸«d• ¡UM£√ UNEH∫¢
UI∂º± UNHOEM¢ r∑¥ w∑∞« œ«uL∞« •
,sO∞Ë“Uπ∞«/‰Ëd∂∑∞U°
Èdîô« ¡UO®_« Ë√ ·Uπ∞« nOEM∑∞« ‰uK∫±
UNKOº¨ r∑¥Ë ‹«dπH∑L∞« Ë√ ‰UF∑®ö∞ WK°UI∞«
w≠ UNF{Ë Âb´ s± b° ô UN° UNªßË Ë√ UNFI≤Ë
.¸«ÒËœ nHπ±
w∞UF∞« ‰UF∑®ö∞ WK°UI∞« ¡UO®_« W∞«“≈ XL¢ •
UL° WOK∫L∞« WμO∂∞« w≠ …œU´ Âbª∑º¢ w∑∞«
, q¥b∂∞« ‰u∫J∞« , Êu∑Oß_« UNO≠
‹ö¥e± ,sOßËdOØ , sO∞Ë“Uπ∞«/‰Ëd∑∂∞«
.lLA∞« , sO∑M°d∑∞« , )‹U±öF∞« iF°( lI∂∞«
7
‹UHÅ«uL∞«
qIM∞« dO±Uº±
WÆUD∞« f°UÆ
b° ô ,¸UO∑∞« pKß w≠ ¸d{ Àb• «–≈ •
Ë√ l≤UB∞« q∂Æ s± b¥bπ° tK¥b∂¢ s±
q≥R± wM≠ Ë√ t∞ ‹U±bª∞« qOØË
. dDî VMπ¢ q§√ s± tO∂®
»ôËb∞«
sOK±Ë nOEM∑∞« …œU±(
)‘ULI∞«
rJ∫∑∞« W•u∞
n¥dB∑∞« Âu©dî
qOºG∞« ÷u•
»U∂∞«
wKHº∞« ·öG∞« ¡UD¨
WªC± …UHB±
n¥dB∑∞«
q¥bF∑K∞ q°UÆ q§¸
n¥dB∑∞« f°UÆ
w±U±_« qL∫∞U° W∞UºG∞« “UN§ :
e¢dO≥ 50 , - X∞u≠ 240 - 220 :
)ŸUH¢¸«( rK± 982 x )oL´( rK± 767 x )÷d´( rK± 686 :
rπØ 94 :
)D«Ë 2200 - 2000( rπØ 15 :
)D«Ë 2300 - 2100( rπØ 9 :
:
2
( rß/…uÆ . rπØ 10.0 - 1.0) kPa 1000 - 100 :
rßô«
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
œUF°_«
Ê“u∞«
qOºG∞« WFß
nOHπ∑∞« WFß
d¥Ëb∑∞« W´dº
ÕuLºL∞« ¡UL∞« jG{
■
■
■
■
■
■
■
■
. ‹Uπ∑ML∞« …œu§ sOº∫∑∞ ¸UF®≈ ÊËb° dOOG∑K∞ W{d´ ‹UHÅ«uL∞«Ë rO±UB∑∞«
‹UI∫KL∞« ■
WD°¸
WODG∑∞ WOD¨√
WALÆ√
Í u∑∞± ” uI
w¨«d° »uI£ dO¨ WOMDÆ n¥dB∑ ÊULC∞(
s∫A∞«
WIÅô
)Âu© dî∞«
d°∞« ÕU∑H±
w¨ «
…œ¸U° ÁUO± rO©«dî
) 1EA (
8
VOØd∑∞«
nOKG∑∞« œ«u± W∞«“≈ nOKG¢Ë ÈuIL∞« ‚¸u∞« ‚ËbMÅ W∞«“S° rÆ . 1
. Âu≠Ëd¥U∑º∞«
. …b´UI∞« nOKG¢ W∞«“S° rÆË W∞UºG∞« l≠¸« . 2
¸UO∑∞« pKº∞ X∂∏L∞« j¥dA∞« W∞«“S° rÆ . 3
. n¥dB∑∞« Âu©dîË wzU°dNJ∞«
W∞Uº¨
ÕU∑H±
W∞uLB∞«
. W≤«uDß_« s± ¡UL∞« ‰Uîœ≈ Âu©dî Ãdî√ . 4
W™ •ö±
‚ËbMÅ …b´UÆ
. s∫A∞«
w≠ «bª∑ßû∞ j°d∞« ÕU∑HL° kH∑•« •
. q∂I∑ºL∞«
tO∂M¢
. ‰UH©ú∞ …dODî ÊuJ¢ bÆ )Âu≠ËdO∑º∞«Ë Âö≠_« q∏±( WOA∫∞« …œU± •
. ‰UH©_« s´ bF∂∞« vK´ «bO§ ‹UHOKG∑∞« lOL§ „d¢« ! ‚UM∑îô« dDî „UM≥
qIM∞« dO±Uº± W∞«“≈ . WÅUî dO±Uº± 4 ‡° “UNπ∞« XO∂∏¢ r¢ ,qIM∞« ¡UM£√ “UNπ∞« qî«œ ¸d{ ÀËb• lML∞
. »uI∏K∞ WO©UDL∞« ‹«œ«bº∞« l± dO±UºL∞« ‰“« , “UNπ∞« qOGA¢ q∂Æ
. qD´Ë ZOπ{Ë , b¥b® “«e∑≥« À«b•≈ v∞« ÍœR¥ bÆ «c≥ ,UN∞e¢ r∞ «–≈
œËe± W∞uLÅ ÕU∑H± WDß«u° dO±Uº± 4 Œ¸« . 1
. “UNπ∞U°
WO©UDL∞« ‹«œ«bº∞« l± dO±Uº± 4 V∫ß« . 2
. qOKI° …œ«bº∞U¥uK° ‚u∏K∞
W™ •ö±
w≠ «bª∑ßö∞ qIM∞« w¨«d∂° kH∑•« •
.q∂I∑ºL∞«
. …œËeL∞« WOD¨_U° ‹U∫∑H∞« oK¨« . 3
9
VOØd∑∞«
VOØd∑∞« ÊUJ± w≠ ‹U∂KD∑± ÊUJL∞«‹
: W¥u∑ºL∞« ÷¸_« •
. W§¸œ 1 tKØ W∞UºG∞« “UN§ X∫¢ ÕuLºL∞« ¸«b∫≤ô«
: ¸UO∑∞« Ãdª± •
ô . W∞UºG∞« w∂≤U§ s± d∑± 1.5 sL{ w≠ Áœu§Ë s± b° ô
. ¸UO∑∞« Ãdª± v∞« «b•«Ë «“UN§ ô≈ qÅu¢
: WO≠U{ù« W≠UºL∞« •
. W°uKD± …œb∫L∞« W≠UºL∞« ÷¸_«Ë ,»U∂∞«Ë , ¸«bπ∞« s±
)¸Uº¥Ë sOL¥ sO∂≤U§ : rß 2 / nKî : rß 10 (
W∞Uº¨
2 Âß
“UN§ vK´√ vK´ UNEH∫¢ Ë√ UNKºG¢ w∑∞« f°öL∞« lC¢ ô
. XÆË Í√ w≠ W∞UºG∞«
. rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ d£R¢ w≥
ÊUJL∞« b¥b∫¢‹
. ÁdO¨ Ë√ ◊Uº∂,œUπº∞« tIOF¥ ô W∞UºG∞« ‰u• ¡«uN∞« Ê«¸Ëœ Ê√ s± bØQ¢
p∞c° tO∂® œ«u± Ë√ WO∂Aî Õ«u∞√,WO∂Aî lDÆ o¥d© s´ ◊ö∂∞« vK´ Èu∑º± Í√ `O∫B¢ «b°√ ‰ËU∫¢ ô •
. W∞UºG∞« qHß√
‰“U´ l{Ë VπO,r∫H∞U° qLF¥ bÆu± Ë√)Êd≠(“U¨ bÆu± s± »dI∞U° W∞UºG∞« l{Ë VMπ¢ ‰U∫∑ß« «–≈ •
sO° t∞Uîœ≈ r∑¥ Ê√ vK´ ,bÆuL∞« Ë√ ÊdHK∞ t§«uL∞« V≤Uπ∞« vK´ )q¥u≠(ÂuO≤uL∞√ ‚¸u° vDG± )rß 60*85(
. s¥“UNπ∞«
. W¥uμ± W§¸œ dHB∞« ÊËœ v∞≈ UN¢¸«d• W§¸œ iHªM¢ Ê√ sJL¥ ·d¨ w≠ W∞UºG∞« VOØd¢ Âb´ Vπ¥ •
. UNKDF¢ W∞U• w≠ W≤UOB∞« wM≠ ‰uÅË W∞uNß W∞UºG∞« VOØd¢ bM´ bØQ∑∞« ¡U§d∞« •
s± bØQ∑K∞ œËeL∞« qO•d∑∞« ¸ULº± ÕU∑H± ‰ULF∑ßU° WF°¸_« «bÆô« q¥bF∑° rÆ W∞UºG∞« VOØd¢ l± •
.UOKF∞« ‹UØd∫LK∞ qHß_« V≤Uπ∞«Ë W∞UºG∞« WLÆ sO° rK± 20 ¸«bIL° ’uKî œu§Ë Ë W∞UºG∞« ¸«dI∑ß«
‹U≤U≠dJ∞« q∏± WØd∫∑L∞« ‹U∂OØd∑∞« w≠ «bª∑ßö∞ Ë√ d∫∂∞« w≠ «bª∑ßö∞ rLB±
Ô dO¨ “UNπ∞« «c≥ •
. p∞– v∞≈ U±Ë ‹«dzUD∞«Ë
wzU°dNJ∞« qOÅu∑∞«‹
. U§Ëœe± ôu∫± Ë√ UO≠U{≈ UJKß Âbª∑º¢ ô
q≥R± wM≠ Ë√ t∞ ‹U±bª∞« qOØË Ë√ l≤UB∞« q∂Æ s± b¥bπ∞U° tK¥b∂¢ s± b° ô , «¸dC± ¸UO∑∞« pKß ÊUØ «–≈
. dDî VMπ¢ q§√ s± tO∂®
. “UNπ∞« «bª∑ß« bF° ¡UL∞« WOHM• oK¨«Ë ULz«œ “UNπ∞« f°UÆ Ÿe≤«
. „öß_« qOÅu¢ ÂUJ•_ UI≠Ë UO{¸√ ‰uÅuL∞« ¸UO∑∞« Ãdª± v∞« W∞UºG∞« “UN§ qÅ
. W∞uNº° ¸UO∑∞« Ãdª± v∞« f°UI∞« qOÅu¢ sJL¥ YO∫° “UNπ∞« l{Ë s± b° ô
dO¨ wMH∞« q∂Æ s± ÕöÅùU° ÂUOI∞« . q≥RL∞« wMH∞« q∂Æ s± t° ÂUOI∞« s± b° ô W∞UºG∞« “UN§ ÕöÅ≈
. p∞ wK∫L∞« ‹U±bª∞« eØdL° qB¢« . dODª∞« qDF∞« Ë√ Õdπ∞U° hªA∞« W°UÅ≈ v∞« ÍœR¥ bÆ h∑ªL∞«
Âu©dª∞« . bOLπ∑∞« W§¸œ s± qÆ√ UNO≠ …¸«d∫∞« W§¸œ ÊuJ¢ w∑∞« ·dG∞« w≠ W∞UºG∞« “UN§ VØÒd¢ ô
WDI≤ X∫¢ …¸«d∫∞« W§¸œ w≠ w≤Ëd∑J∞ù« rJ∫∑∞« …b•Ë qDF∑¢ bÆË . tOK´ jGC∞U° dºJM¥ bÆ bLπ∑L∞«
. bOLπ∑∞«
“UN§ kH•« :bOLπ∑∞« WDI≤ s± qÆ√ UNO≠ …¸«d∫∞« W§¸œ X≤UØË WOzU∑A∞« dN®_« w≠ “UNπ∞« qI≤ r¢ «–≈
. tKOGA¢ q∂Æ ‹U´Uß iF° …bL∞ W≠dG∞« …¸«d• W§¸œ w≠ W∞UºG∞«
10
•
•
•
•
•
•
•
•
VOØd∑∞«
d¥c∫¢
cHM± ‹«– ,WBBª± …dz«œ l{u° …eN§_« rEF± w≠ vÅu¥ ,w°dNJ∞« ¸UO∑∞« pKº∞ W∂ºM∞U° :d¥c∫¢
. WO´d≠ dz«Ëœ Ë√ WO≠U{≈ c≠UM± W¥√ t° b§u¥ ôË jI≠ “UNπK∞ w°dNJ∞« ¸UO∑∞« œËe¥ Íc∞«Ë ÍœU•√
. bØQ∑K∞ p∞UL∞« qO∞œ w≠ ‹UHÅ«uL∞« W∫HÅ dE≤«
. jzU∫∞« c≠UM± qL• b¥e¢ ô
„öß_« Ë√ b¥bL∑∞« „öß√ Ë√ WOª¢dL∞« Ë√ WH∞U∑∞« Ë√ ,WO∞UF∞« ‰UL•_« ‹«– jzU∫∞« c≠UM± s± qJ≠
. dDî ‚uIAL∞« Ë√ WH∞U∑∞« „öß_« ‰e´ Ë√ WO∞U∂∞« WO°dNJ∞«
. ¸UM∞« ‰UF∑®« Ë√ w°dNØ oFÅ V∂º¢ Ê√ ·ËdE∞« Ác≥ s± Í_ sJL¥Ë
,“UNπ∞« qOGA¢ nÆË√Ë ,f°UI∞« s± t´e≤U≠ ,„ö≥≈ Ë√ nK¢ Í√ tOK´ dN™ «–≈Ë ,“UNπ∞« pKß h∫≠«
. bL∑F± W≤UOÅ wM≠ WDß«u° q£UL± dî√ pKº° pKº∞« ‰b∂∑ß«Ë
‚ö¨≈ Ë√ tÆdî Ë√ tz«u∑∞« r∑¥ ÊQØ wJO≤UJOL∞« Ë√ ÍœUL∞« «bª∑ßô« ¡uß s± w°dNJ∞« ¸UO∑∞« pKß wL•«
. tÆu≠ wAL∞« Ë√ tOK´ »U∂∞«
s± UNM± pKº∞« Ãdª¥ w∑∞« WDIM∞«Ë Ê«¸bπ∞« c≠UM±Ë f°«uI∞« l± q±UF∑∞« bM´ ÁU∂∑≤ô« …U´«d± v§d¥
. “UNπ∞«
l{Ë Vπ¥ ,‰uL∫± ¡U°dNØ ¸bB± “UN§ d∂´ Ë√ qOÅu¢ pKß o¥d© s´ qLF¥ “UNπ∞« ÊUØ «–≈
.W°u©d∞« Ë√ –«–dK∞ W{d´ ÊuJ¥ ô YO∫° ‰uL∫L∞« “UNπ∞« w≠ qOÅu∑∞« pKß
d¥c∫¢
. W°UƸ ÊËœ eπF∞« v{d± Ë√ ¸UGB∞« ‰UH©_« q∂Æ s± «bª∑ßö∞ fO∞ “UNπ∞« •
. …eN§_U° VFK∞« Âb´ ÊULC∞ ¸UGB∞« ‰UH©_« W∂Æ«d± b°ô •
11
VOØd∑∞«
¡UL∞« b¥Ëe¢ Âu©dî qOÅu¢ (2rß/…uÆ . rπØ 10 - 1.0) kPa 1000 Ë kPa 100 sO° s± ¡UL∞« jG{ s± b° ô •
. ‰uîb∞« ÂULÅ v∞« ¡UL∞« b¥“u¢ Âu©dî qOÅu¢ bM´ jOª∞« VKB
Ò ¢ Ë√ dAI¢ ô •
. jGC∞« iHî …«œ≈ VOØd¢ s± b° ô , kPa 1000 s± d∏Ø√ ¡UL∞« jG{ ÊUØ «–≈ •
. W§U∫∞« bM´ b¥bπ° Âu©dª∞« ‰bÒ °Ë ‹«d∑≠ vK´ Âu©dª∞« W∞U• h∫≠« •
¡UL∞« ‰Uîœ≈ Âu©dª∞ w©UDL∞« »dº∑∞« l≤U± h∫≠« : 1 …uDª∞«‹
b¥Ëe¢ Âu©dª° Ê«œËe± ÊUO©UDL∞« ÊUL∑ª∞« •
. ¡UL∞« »dº¢ lM± q§√ s± Ê«c≥Ë ¡UL∞«
`∑H° ÂUJ•S° W∞UºG∞« “UN§ ‹öOÅu¢ s± bØQ¢
. U±UL¢ ¡UL∞« WOHM•
Âu©dî WKOÅu¢
w©UD± r∑î
ÁUO± ¸u∂MB° Âu©dª∞« qÅË : 2 …uDª∞«‹
WO∂∞u∞ ÊUMß√ Ë– ¸u∂MB° w∂∞u∞ Âu©dî qOÅu¢ :√ ŸuM∞«
œ«b±ù« ¸u∂MÅ vK´ Âu©dª∞« WKÅË j°¸« •
. ÁUOL∞U°
WO∂∞u∞ ÊUMß√ ÊËb° ¸u∂MB° w∂∞u∞ Âu©dî qOÅu¢ :» ŸuM∞«
“Uπ∑•ô« dO±Uº±Ë T¥UNL∞« WIK• Õu∞ p≠ . 1
.Wμ¥UNL∞« WF°¸_« WO∂∞uK∞«
WO©UD± WOA•
qJA¥ v∑• ¸u∂MB∞« ·d© w≠ T¥UNL∞« qîœ√ . 2
.»dº∑K∞ WF≤U± WKÅË w©UDL∞« »dº∑∞« l≤U±
dO±UºL∞«Ë T¥UNL∞« WIK• Õu∞ j°¸ rJ•√
.WF°¸_« WO∂∞uK∞«
vK´√ WKOÅu¢
XO∂∏∑∞« v¨d°
vK´_ wß√¸ qJA° ÁUOL∞« œ«b±≈ Âu©dî l≠œ« . 3
qî«œ œu§uL∞« w©UDL∞« nOKG∑∞« oB∑K¥ v∑•
tD°¸ rJ•√ r£ q±UØ qJA° ¸u∂MB∞U° Âu©dª∞«
. UMÎ OL¥ Ád¥Ëb¢ o¥d© s´
W∫OHÅ
Âu©dî
¡UL∞« b¥Ëe¢
12
VOØd∑∞«
WO∂∞u∞ ÊUMß√ ÊËb° ¸u∂MB° …b•«Ë WºLK° q±UF∞« ŸuM∞« s± Âu©dî qOÅu¢ :à ŸuM∞«
“Uπ∑•ô« dO±Uº±Ë T¥UNL∞« WIK• Õu∞ p≠ . 1
. Wμ¥UNL∞« WF°¸_« WO∂∞uK∞«
«bÎ § «d
Î O∂Ø ¸u∂MB∞« ÊUØ «–≈ wKO∞b∞« ÕuK∞« p≠ . 2
. T¥UNL∞« l± rz«u∑¥ ô YO∫°
vDßË WKOÅu¢
qO∞œ W∫OHÅ
qJA¥ v∑• ¸u∂MB∞« ·d© w≠ T¥UNL∞« qîœ√ . 3
. »dº∑K∞ WF≤U± WKÅË w©UDL∞« »dº∑∞« l≤U±
dO±UºL∞«Ë T¥UNL∞« WIK• Õu∞ j°¸ rJ•√
. WF°¸_« WO∂∞uK∞«
Âu©dî l≠œ«Ë ,qHß_ WKÅu∞« X∂∏± Õu∞ V∫ß« . 4
Õu∞ d¥d∫∑° rÆË ,T¥UNL∞« w≠ ÁUOL∞« ‰Uîœ≈
. WKÅu∞« X∂∏±
. t≤UJ± w≠ T¥UNL∞« XO∂∏¢ s± bØQ¢
W™ •ö±
¸u∂MB° ÁUOL∞« ‰Uîœ≈ Âu©dî qOÅu¢ bF° •
œ«uL∞« nDA∞ ÁUOL∞« dO°UMÅ `∑≠« ,ÁUOL∞«
w≠ )¸U∂G∞« Ë√ q±d∞« Ë√ ŒUßË_«( W∂¥dG∞«
. ÁUOL∞« ◊uDî
W§¸œ s± oI∫¢Ë ,¡U´Ë w≠ ÁUOL∞« n¥dB∑° rÆ
. ÁUOL∞« …¸«d•
W∫OHÅ
ÁUO± ¸u∂MB° Âu©dª∞« qÅË : 3 …uDª∞«‹
jG{ Âb´Ë Âu©dª∞« w≠ w∞ œu§Ë Âb´ s± bØQ¢ •
. Âu©dª∞«
W™•ö±
Ÿu≤ d∏Ø√ Âbª∑ß« . ‹«uDª∞« fH≤ ¸d
Ò Ø ,Âu©dª∞« s± ¡UL∞« »dº¢ W∞U• w≠ ,qOÅu∑∞« ‰UL∑Ø« bF° •
q∂Æ œUF°ù« WIK• Ÿe≤« ,«b§ …dO∂Ø Ë√ WF°d± WOHM∫∞« Ê√ W∞U• w≠Ë . ¡UL∞« œ«b±ù W∞uNß WOHM∫∞« s±
. ‰u∫L∞« v∞« WOHM∫∞« ‰Uîœ≈
W±bª∑º± WOI≠_« WOHM∫∞«
WF°d± WOHM•
13
WO≠U{≈ WOHM•
WOI≠√ WOHM•
VOØd∑∞«
n¥dB∑∞« Âu©dî VOØd¢ vK´√ ŸUH¢¸U° n¥dB∑∞« Âu©dî l{Ë s± b° ô •
. ÷¸_« s± rß 100 s±
wL∫¥ VßUML∞« n¥dB∑∞« Âu©dî XO∂∏¢ •
. ¡UL∞« »dº¢ V∂º° ¸dC∞« s± ÷¸_«
rß 145
vBÆ_« vK´ rß 100
v§d¥ ,«b§ q¥u© n¥dB∑∞« Âu©dî Ê√ W∞U• w≠ •
À«b•≈ v∞« ÍœR¥ bÆ «c≥ . W∞UºG∞« ¡K± Âb´
. ÍœU´ dO¨ ZOπ{
rß 100
rß 105
,W´u∞U∂∞« w≠ n¥dB∑∞« Âu©dî VOØd¢ bM´ •
. q∂• WDß«u° ÂUJ•S° t∑∂£
qOºG∞« ÷u•
Âu©dî
vBÆ_« vK´ rß 100
W§e∑∫±
vBÆ_« vK´ rß 100
j°¸ «e•
14
VOØd∑∞«
¡«u∑ßô« j∂{ ZOπC∞« lML¥ `O∫B∞« W∞UºG∞« “UN§ ¡«u∑ß« . 1
vK´ W∞UºG∞« “UN§ VØÒ¸ . b¥bA∞« “«e∑≥ô«Ë
W¥Ë«“ w≠ qC≠_«Ë , W∑°U£Ë W¥u∑º± ÷¸√
. W≠dG∞«
W™ •ö±
œUMßù« Ÿu≤ s± Ë√ VAª∞« s± ÷¸_«:WE•ö± •
Ë√ bz«e∞« “«e∑≥ô« À«b•≈ v∞« ÍœR¥ bÆ
. qL∫∞« Ê“«u¢ w≠ QDª∞«
q§d∞« j∂{« ,W¥u∑º± dO¨ ÷¸_« X≤UØ «–≈ . 2
s± WFDÆ qîb¢ ô ( .b¥d¢ ULØ q¥bF∑K∞ q°UI∞«
‹U∂£ s± bØQ¢ )q§d∞« X∫¢ a∞« .. VAª∞«
bØQ¢ r£ ÷¸_« vK´ UNF{ËË q§¸√ WF°¸√ lOL§
Ê«eO± Âbª∑ß«( .U±UL¢ Íu∑º± “UNπ∞« Ê√ s±
)W¥uº∑∞«
iHî
l≠¸
qO±«uÅ j°¸ rJ•√ ,W∞u±UB∞« ¡«u∑ß« œdπL° •
. …œ¸u∞« …b´UÆ ÁU㛮 w≠ vK´_ o≤e∞«
. o≤e∞« qO±«uÅ lOL§ j°¸ ÂUJ•≈ Vπ¥
W∞u±UÅ
o≤“
o≤e∞« qO±«uÅ j°¸«
ÂUJ•S° l°¸_« 4
ÍdDI∞« h∫H∞« •
W∞UºG∞« “UN§ vK´√ W≠U• vK´ jGC∞« bM´
v∞« W∞UºG∞« “UN§ „d∫¢ Âb´ s± b° ô ,U¥dDÆ
öØ h∫≠ v§d¥( .«b°√ qHß_«Ë vK´_«
jGC∞« bM´ W∞UºG∞« “UN§ „d∫¢ «–≈ )sO≥Uπ¢ô«
q§¸_« j∂{« ,U¥dDÆ W∞UºG∞« “UN§ vK´√ vK´
. b¥b§ s±
W™•ö±
. ◊uIº∞« dDî VMπ∑∞ ÂUJ•S° UN∑O∂∏¢ Vπ¥ ,WFH¢d± WBM± vK´ W∞UºG∞« VOØd¢ ‰U• w≠
15
VOØd∑∞«
WO≤Ußdî WO{¸√‹
. U¥u∑º±Ë U≠Uπ,UHOE≤ VOØd∑∞« `Dß ÊuJ¥ Ê√ VπO •
. `Dº± bKÅ ◊ö° vK´ W∞UºG∞« Vظ •
)WI∞“ WO{¸√( ◊ö∂∞« s± WO{¸√‹
)rK± 70*70 ‡° ÂbÆ bMº± lDÆ«( U∂ßUM± “UNπ∞« ¡«u∑ß« ‰bÒ ´Ë UN∞ bMº± qØ vK´ “UNπ∞« s± ÂbÆ qØ lC •
) . W∞UºG∞« VOØd¢ ÊUJ± w≠ W≠Uπ∞« WO{¸_« vK´ lDI∞« oB∞«Ë
. ‚ôe≤û∞ …œUCL∞« ‹«uDª∞«Ë r∞öº∞« vK´ Âbª∑º¢ w∑∞« UO¢«– WIÅö∞« …œUL∞« s± lMÅ ÂbI∞« bMº± •
WO∂Aî WO{¸√‹
. “«e∑≥ô« v∞≈ ÍœR¢ Ê√ sJL¥ WO∂Aª∞« WO{¸_« •
w©UD± »uØ
vK´ rK± 15 pLº∂,ÂbÆ qØ qHß√ WO©UD± »«uØ√ l{u° pOÅu≤ “«e∑≥ô« lMLK •
. dO±Uº± l± `Kº± ◊ö° s± sOM£U° XO∂∏∑∞« r∑¥ Ê√ vKF,W∞UºG∞« qHß√ qÆ_«
.U¢U∂£ d∏Ø√ ◊ö∂∞« ÊuJ¥ YO∫,W≠dG∞« U¥«Ë“ Èb•≈ vK´ W∞UºG∞« Vظ,UMJL± ÊUØ «–S •
.“«e∑≥ù« iHª∞ WO©UDL∞« »«uØ_« qîœQ •
. w§ ‰« ¸UO¨ lDÆ rºÆ s± ) 4620ER4002B( .WO©UDL∞« »«uØ_« vK´ ‰uB∫∞« pMJL¥ •
W™•ö±
. rE∑M±Ë bL∑F±Ë ‰u©√ qOGA¢ bØR¥ UN∑¥uº¢Ë W∞UºG∞« ÊUJ± b¥b∫∑ •
. q±UJ∞U° ‰b∑F± l{Ë w≠ ÊuJ¢ Ê√Ë q±UJ∞U° wI≠√ l{Ë w≠ W∞UºG∞« ÊuJ¢ Ê√ VπO •
. qOL∫∑∞« X∫¢ U¥«Ëe∞« qØ » W∫§¸√ » Âb´ VπO •
. Ãe∞ ¡ö© Í√Ë ◊ö∂∞« lL® s± UO∞Uî ,UHOE≤ VOØd∑∞« `Dß ÊuJ¥ Ê√ VπO •
. UNI∞“ Àb∫¥ bÆ ,WKK∂∑± W∞UºG∞« ÂbÆ X∫∂Å√ «–≈ . qK∂∑¢ W∞UºG∞« ÂbÆ „d∑¢ ô •
16
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
W∞UºG∞« qOGA¢ qOºG∞« Ÿu≤ .1
. )18 W∫HB∞« v∞≈ Ÿu§d∞«(
.‹ôuGºL∞« ‰UîœS° rÆË »U∂∞« `∑≠« .2
.)WÆUD∞«( Power ¸“ vK´ jG{« .3
Z±U≤d° d∑î« .4
)20~19 W∫HB∞« v∞≈ Ÿu§d∞«(
XÆu∞« «c≥ w≠ ‹«¸UOª∞« œb•
. )27~22 W∫HB∞« v∞≈ Ÿu§d∞«(
w≠U{ù« Z±U≤d∂∞«
‹«¸UOî
Èdî√ nzU™Ë
‹«¸UOª∞«
‰UH©√ qHÆ
÷u∫∞« nOEM∑
»U∂∞« qHÆ
■
■
■
■
■
■
■
qOºG∞« ‚u∫º± W≠U{« .5
)29~28 W∫HB∞« v∞≈ Ÿu§d∞«(
Start/Pause ¸“ vK´ jG{« .6
.)XÆR± ·UI¥≈/qOGA¢(
17
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
qOºG∞« q∂Æ W¥UMF∞« W¥UMF∞« WFƸ .1
p≠dF¢ WFÆd∞« Ác≥ . pº°ö± w≠ …œu§uL∞« W¥UMF∞« WFƸ s´ Y∫°«
.UNKOº¨ WOHOØË pº°öL∞ WALÆ_« ‹U¥u∑∫±
“dH∞« .2
UNKOº¨ sJL¥ Ÿu≤ v∞« f°öL∞« “d≠« ,ZzU∑≤ qC≠√ vK´ ‰uB∫K∞
.qOºG∞« fH≤ Ê«¸Ëb°
W°uKD± WHK∑ªL∞« WALÆ_«Ë d¥Ëb∑∞« W´dßË ¡UL∞« …¸«d• W§¸œ
.WHK∑ª± ‚dD° UNKOºG∞
nOHª∞« ÊuK∞U° f°öL∞« s± o±UG∞« ÊuK∞U° f°öL∞« ULz«œ “d≠«
f°öL∞« sO° WKBHM± f°öL∞« qº¨« .¡UCO∂∞« f°öL∞«Ë
f°öLK∞ ÊuK∞« q¥u∫¢ Àb∫¥ bÆË WO≤U∑J∞« f°öL∞«Ë W¨u∂BL∞«
l± aßu∞« …b¥bA∞« f°öL∞« qºG¢ ô , sJ±√ «–≈ .a∞« ... ¡UCO∂∞«
.aßu∞« WHOHª∞« f°öL∞«
)nOHî , ÍœU´ , b¥b®( aßË •
.aßu∞« Íu∑ºL∞ UI≠Ë f°öL∞« “dÒ ≠
)o±U¨ , nOHî , iO°√( Êu∞ •
W≤uKL∞« WALÆ_« s´ ¡UCO∂∞« f°öL∞« qB≠«
)ÊU∑Ø l±Uπ, WO≤U∑Ø ‹Uπ∑M±( ÊU∑Ø •
.ôUBH≤« »U∑J∞« lLπ¥ f°ö±Ë WO≤U∑Ø ‹Uπ∑M± qº¨«
qOL∫¢ q∂Æ W¥UMF∞« .3
f°öL∞« l{ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .UF± …dOGB∞«Ë …dO∂J∞« f°öL∞« l{
qØ nB≤ s± d∏Ø√ …dO∂J∞« f°öL∞« l{Ë Âb´ s± b° ô .ôË√ …dO∂J∞«
. qL∫∞«
qL∫∞« w≠ Ê“«u∑∞« Âb´ v∞« ÍœR¥ bÆ «c≥ . W¥œdH∞« f°öL∞« qºG¢ ô
w≠ p∞– V∂º∑¥ Ê√ sJL¥ . sO∑N°UA∑± sO∑FDÆ Ë√ WFDÆ n{« .
. sON°UA∑± s¥dBM´ Ë√ b•«Ë dBM´ n{√ . Ê“«u∑± dO¨ qL•
q∏± ¡UO®_« . W¨¸U≠ UN≤√ s± bØQ∑K∞ »uOπ∞« lOL§ h∫≠« •
lDI∞«Ë ,ÂöÆ_« , »UI∏∞« œu´Ë , dFA∞« p∂A±Ë , dO±UºL∞«
“UN§ wKØ w≠ ¸d{ À«b•≈ v∞« ÍœR¢ bÆ `O¢UHL∞«Ë WO≤bFL∞«
. f°öL∞«Ë W∞UºG∞«
oKF¢ ô œ«uL∞« Ác≥ Ê√ s± bØQ∑K∞ q∂∫∞«Ë ,·UDª∞« ,»U∫º∞« oK¨« •
. Èdî_« f°öL∞U°
qOKI∞« qOºG∞« qzUß l± …U®d≠ WDß«u° lI∂∞«Ë aßu∞« `º±« •
. aßu∞« W∞«“≈ w≠ …b´UºLK∞ rJ∞«Ë WÆUO∞« q∏± aßu∞« vK´ ¡UL∞U°
…dOGÅ ¡UO®√ Í√ Ÿe≤«Ë )W¥œU±¸(W≤dL∞« WOA∫K∞ ‹UOD∞« h∫≠« •
. …œu§u± X≤UØ «–≈
…¸Ëœ q§√ s± tKî«œ …œu§u± ¡UO®√ Í√ Ÿe≤«Ë ÷u∫∞« qî«œ h∫≠« •
. W±œUI∞« qOºG∞«
f°öL∞« lML∞ W≤dL∞« WOA∫∞« w≠ ¡UO®√ Ë√ f°ö± Í√ Ãdî« •
. ¸«d{_« s± WOA∫∞«Ë
qOºG∞« …¸«d• W§¸œ
W∞UºG∞U° ÍœUF∞« qOºG∞«
oOƸ
rz«b∞« jGC∞«
qºG¢ ô
ÍËbO∞« qOºG∞«
... Vº• ‹ôuºGL∞« nOMB¢
d• W§¸œ
qOºG∞« …¸«
‘ULI∞« Ÿu≤
ŒUº¢ô«
Êu∞
W™•ö±
…b•uK∞ `Lº¢ )qOºG∞« ‚u∫º± s± qL• nB≤ n{« Ë Â Ú 60 sDÆ( …¸Ëœ d∑î« ,‰Ë_« qOºG∞« q∂Æ •
. “UNπ∞« ÃU∑≤≈ ¡UM£√ vI∂¢ bÆ w∑∞« q∂D∞« s± Vß«Ëd∞« q¥e¥ «c≥ . f°ö± l{Ë ÊËb° qOºG∞U°
18
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
qOºG∞« Z±«d° ‰Ëb§ . ‹ôuºGL∞« ŸuM∞ UIÎ ≠Ë UN° vÅuL∞« ‹«¸Ëb∞« •
W∞uL∫∞«
ÈuBI∞«
…¸«d∫∞« W§¸œ
W∂ßUML∞«
d¥bI¢
40°
)95° v∞≈ œ¸U°(
ÊUBLI∞«( UN≤u∞ bIH¢ ô w∑∞« f°öL∞«
f°öL∞«Ë )ÂuM∞« f°ö±Ë ÂuM∞« ÊUBLÆË
)WOKî«b∞« f°öL∞«( ‰«b∑´U° Wªº∑Ò L∞« WOMDI∞«
WOD¨√Ë WOKî«b∞« f°öL∞«Ë WOMDI∞« f°öL∞«
.‰UH©_« f°ö±Ë …dß_« n®«d®Ë ‹«œUßu∞«
mØ 4.5
d¥bI¢
‘ULI∞« Ÿu≤
ÕdA∞«
Z±U≤d∂∞«
…bF° „d∫∑¥ ÷u∫∞« Ê_ qC≠√ ¡«œ√
‰UJ®√
f°ö±
WOMDÆ
q∏± WOßUº∫K∞ W∂∂ºL∞« œ«uL∞« q¥e¥
W¥UM´
dF®Ë ¸U≥“_« lK©Ë w∞eML∞« Y
Ò F∞«
WOßUº∫∞U°
.jDI∞«
ÊUBLI∞«( UN≤u∞ bIH¢ ô w∑∞« f°öL∞«
f°öL∞«Ë )ÂuM∞« f°ö±Ë ÂuM∞« ÊUBLÆË
)WOKî«b∞« f°öL∞«( ‰«b∑´U° Wªº∑Ò L∞« WOMDI∞«
Ê«¸ËœË nD®
+ nD®
Ê«¸Ëœ
d∑ºO∞u∂∞« ÊUBLÆË W©uKª± W≤uK± f°ö±
.‹«eMJ∞«Ë W©uKªL∞«
¸Uª∂∞U° WIOÆœ 20 ‰öî bO´Uπ∑∞« q¥e¥
‘UF¢≤≈
œ¸U°
) 40° v∞≈ œ¸U°(
‹UO≤UD∂∞« ¡UM∏∑ßU° WOMDI∞« ‹UO≤UD∂∞«
WL´UM∞« WALÆ_«( WÅUî WALÆ√ s± WFMBL∞«
…uA∫L∞« )a∞≈...d¥d∫∞«Ë ·uB∞«Ë
VMJ∞« WOD¨√Ë n∫
Ô K∞«Ë bzUßu∞«Ë ‹UO≤UD∂∞UØ
WHOHª∞« ‹«uA∫∞« ‹«–
bzUßu∞«Ë d¥dº∞« WOD¨QØ …dO∂J∞« lDIK∞
a∞≈ ...VMJ∞« WOD¨√Ë
·U∫K∞«
œ¸U°
WOD¨√Ë WOKî«b∞« f°öL∞«Ë WOMDI∞« f°öL∞«
.…dß_« n®«d®Ë ‹«œUßu∞«
…uI∞« iHªM± qOº¨ œ¸U° qOº¨
WOD¨√Ë ‹UO≤UD∂∞« q∏± …dO∂Ø ÷«d¨√
.d¥dº∞«
n®«dA∞ WAFML∞« W•«d∞« …¸Ëb∞« Ác≥ d≠u¢
W¥UM´
q¥e¢ w∑∞« …bO•u∞« WOÅUª∞« w≥Ë .…dß_«
«bª∑ß« ÊËœ uπ∞« nDK¢Ë t¥dJ∞« `z«Ëd∞« n®«dA∞U°
.¡UL∞U° qOºG∞«
_
lDÆ 3
œdH± 1
n®«d®
WAFM±
_
40°
)40° v∞≈ œ¸U°(
UNKº¨ sJL¥ w∑∞« WO≠uB∞« ‹U§uºML∞«
s± W´uMB±Ë …b¥b§ ÊuJ¢ Ê√ vK´ ¨…∞UºG∞U°
%100 ·uB∞«
v§d¥( WO≠uB∞« ‹U§uºML∞« qOºG∞
‹U§uºMLK∞ ’Uî nEM± «bª∑ß«
)W∞UºG∞U° UNKº¨ sJL¥ w∑∞« WO≠uB∞«
* 40°
)40° v∞≈ œ¸U°(
W´dº° ŒUº¢ô« WKOKÆ W≤uKL∞« f°öL∞« qOºG∞
WKOKÆ f°öL∞« s± …Ì dOGÅ ‹
Ì UOLØ qºG∞
ŒUº¢Ò ô«
·uB∞«
mØ 3
qOº¨
l¥dß
.…¸Ëb∞« w≠ UOzUIK¢ qLA¢ ,¸Uª∂∞« ¸UOî ·c• bF° W∂ßUML∞« …¸«d∫∞« W§¸œ ¸UO∑î« sJLO *
19
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
qOºG∞« ‹«¸Ëœ VßUM∑∞ ¡UL∞« …¸«d• W§¸œ b¥b∫¢ ∫¡UL∞« …¸«d• W§¸œ •
qº¨ bM´ · …e≥Uπ∞« f°öL∞« lOMB¢ W¥U´¸ ‹ULOKF¢ ULz«œ l∂¢«
W™•ö±
. W∞b∑F± nOEM¢ …œU± «bª∑ßU° vÅu¥ •
. f°öL∞U° W¥UMFK∞ W´dº∞« iHªM± n∞Ë jOº° VKÆ s± WO≠uB∞« f°öL∞« qOº¨ …¸Ëœ ÊuJ∑¢
WO≠U{≈ ‹«¸UOî nD®
w≠U{≈
qOº¨
Ë° ¸ Ë∑
XÆË
nOHπ∑∞«
nOHπ¢
¸Uª∂∞U°
*
dOîQ¢
XÆu∞«
Z±U≤d∂∞«
WOMDÆ f°ö±
·U∫K∞«
*
*
WOßUº∫∞U° W¥UM´
‘UF¢≤≈
·uB∞«
*
*
l¥dß qOº¨
Ê«¸Ëœ + nD®
œ¸U° qOº¨
n®«dA∞U° W¥UM´
*
÷u∫∞« nOEM¢
t≠c• sJL¥Ë …¸Ëb∞« w≠ ¸UOª∞« «c≥ sOLC¢ UOzUIK¢ r∑¥ :
.¸U∑ªL∞« ¸UºLK∞ UI≠Ë …œu§uL∞« ‹«¸UOª∞« nK∑ª¢ bÆ
20
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
rJ∫∑∞« W•u∞ W•U∑± Smart DiagnosisTM WHO™Ë
vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« ‹Uπ∑MLK∞ jI≠
.Smart DiagnosisTM W±ö´
WÆUD∞«
Z±U≤d∂∞« ÕU∑H±
w≠U{ù« Z±U≤d∂∞«
·UI¥≈ /qOGA¢
U∑ÆR± qOGA∑∞«
w≠U{ù« Z±U≤d∂∞«
…¸Ëb∞« ‹«¸UOî b¥b∫∑∞ ¸«¸“_« Ác≥ Âbª∑º¢Ô •
. …œb∫L∞« …¸ËbK∞ W∂ºM∞U° W°uKDL∞«
LED W®U®
‹«¸UOª∞«
LED W®U®
wI∂∑L∞« XÆu∞«Ë ‹«œ«b´ù« W®UA∞« Ác≥ ÷dF¢ •
W∂ºM∞U° W∞U∫∞« qzUß¸Ë ‹«¸UOª∞«Ë ¸bIL∞«
. p∑∞UºG∞
. …¸Ëb∞« ‰öî WK±U´ W®UA∞« qE¢ ·uß
WÆUD∞«
Z±U≤d∂∞« ÕU∑H±
. “UNπ∞« ·UI¥≈/qOGA∑∞ WÆUD∞« ¸“ vK´ jG{« •
pMJL¥ ,XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞« WHO™Ë ¡UG∞ù •
. ¸e∞« «c≥ «bª∑ß«
. f°öL∞« ŸuM∞ UI≠Ë Z±«d° 14 Âbª∑º¢ •
. œb∫L
Ô ∞« Z±U≤d∂∞« v∞≈ …¸U®û∞ W∂LK∞« ¡OC¢ ·uß •
‹«¸UOª∞«
XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«
·ußË WO≠U{≈ …¸Ëœ ¸UO∑îU° p∞– p∞ `Lº¥ •
. Á¸UO∑î« bM´ ¡OC¥
21
Âbª∑º¥ «c≥ XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞« ¸“ •
s± XÆRL∞« nÆu∑∞« Ë√ qOºG∞« Ê«¸Ëœ qOGA∑∞
. Ê«¸Ëb∞« «c≥
vK´ jGC∞« s± b° ô ,XÆu∞« qO§Q¢ WHO™Ë ¡UG∞ù •
. WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸“
,qOºG∞« Ê«¸Ëœ s´ U∑ÆR± “UNπ∞« nÆu¢ ‹œ¸√ «–≈ •
. XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞« ¸“ vK´ jG{«
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
w≠U{ù« Z±U≤d∂∞« ¸Uª∂∞U° qOºG∞«
¡«œ√ e¥eF¢ WOÅUî ¸Uª∂∞U° qOºG∞« sLC∑¥ •
…¸Ëœ . WÆUDK∞ iHªM± „öN∑ß« l± qOºG∞«
. f°öL∞« w≠ bO´Uπ∑∞« qOKI¢ vK´ qLF¢ b¥bπ∑∞«
.)WÆUD∞«( Power ¸“ jG{« . 1
.¸Uª∂∞« …¸Ëœ d∑î« . 2
. )¸Uª∂∞U° qOºG∞« ( Steam ¸“ vK´ jG{« . 3
·UI¥≈ /qOGA¢( Start/Pause ¸“ vK´ jG{« . 4
.)UÎ ∑ÆR± qOGA∑∞«
¸Uª∂∞U° qOºG∞«‹
Ë√ …b¥b® ŒUßËQ° Wªº∑L∞« f°öLK∞ W∂ºM∞U° •
. ‰UH©_« f°ö± Ë√ WOKî«b∞« f°öL∞«
. ¸Uª∂∞U° qOºG∞« UÎ Lz«œ w≥ b¥bπ∑∞« …¸Ëœ •
f°öL∞« q∏± WßUº∫∞« f°öL∞« qOL∫∑° rI¢ ô •
dOOG∑∞ W{dFL∞« f°öL∞«Ë W¥d¥d∫∞«Ë WO≠uB∞«
. W∞uNº° Ê«u∞_«
XÆu∞« dOîQ¢
·uß W∞UºG∞« Ê√ YO∫° WOM±“ …d∑≠ sOOF¢ pMJL¥
…œb∫± WOM±“ …d∑≠ bF° wN∑M¢Ë UOzUIK¢ qLF∞« √b∂¢
W™•ö±
XÆË l{u∞ VßUML∞« XÆu∞« u≥ dOîQ∑∞« XÆË •
W¥«b° fO∞Ë ¨π±U≤d∂K∞ W¥UN≤
W§¸œ V∂º° nK∑ª¥ bÆ qOGA∑K∞ wKFH∞« XÆu∞«
q±«uF∞« s± U≥dO¨Ë qOºG∞« WOLØ ¨¡UL∞« …¸«d•
qOGA∑∞« ¸“ vK´ jG{« . 1
…¸Ëb∞« b¥b∫¢ . 2
sOOF∑∞ XÆu∞« dOîQ¢ ¸“ vK´ jG{« . 3
“ö∞« XÆu∞«
XÆR± ·UI¥≈ / ¡b° ¸“ vK´ jG{« . 4
w≠U{≈ nD®
,w≠U{≈ nD®
22
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
Èdî√ nzU™Ë jI≠ Ê«¸Ëœ
qOGA∑∞« ¸“ vK´ jG{« .1
‹«¸Ëb∞« œb´ b¥b∫∑∞ …¸Ëœ ¸“ vK´ jG{« .2
XÆR± ·UI¥≈ / ¡b° ¸“ vK´ jG{« .3
nDA∞« …¸Ëœ
.)WÆUD∞«( Power ¸“ jG{« . 1
.“nD®” Refresh Z±U≤d° d∑î« . 2
·UI¥≈ /qOGA¢( Start/Pause ¸“ vK´ jG{« . 3
.)UÎ ∑ÆR± qOGA∑∞«
‹«¸UOî qOº¨
¸UOª∞« «c≥ «bª∑ß« sJL¥ : XÆu∞« dO≠u¢ •
qOº¨ Z±U≤d° s± XÆu∞« qOKI∑∞
qOº¨ wFO∂D∞« s± ÊUØ «–≈ : n∏Ò J± qOº¨ •
u≥ ¢n∏J±¢ ¨…bA° Wªº∑L∞« f°öL∞«
Vº≤_« ¸UOª∞«
qºG∞ ¸UOª∞« «c≥ «bª∑ß« sJL¥ : lIM∞« •
WKOI£Ë WJOLß f°öL∞« Ë√ W¥œUF∞« f°öL∞«
◊dH± qJA° …¸cÆ w≥ w∑∞«Ë
¨…bA° aº∑± qOºG∞« ÊUØ «–≈ : wzb∂± qOº¨ •
‰UF≠ l∂D∞U° ¢qOºG∞« q∂Æ U±¢¸UOî
…¸« d∫∞« W§¸œ
¸UO∑î« pMJL¥ ,Z±U≤d∂∞« ’dÆ WDß«u° •
.…¸« d∫∞« W§¸œ
œ¸U° rÚ 95 / Â Ú 60 / Â Ú 40 / Â Ú 30 . Z±U≤d∂K∞ UI≠Ë ¡UL∞« …¸«d• W§¸œ ¸UO∑î« pMJL¥ •
Ê«¸Ëœ
23
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
‹«¸UOª∞« W™•ö±
wHJ¥ UL° f°öL∞« nHπ¢ ·uß : wJ∞U° nOHπ¢ q∏± WO±uO∞« f°öLK∞ WO∞U∏± ¨UN¥u©Ë UN∑∞«“ù
. sDI∞«
W™ •ö±
24
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
nOHπ∑∞« XÆË qO∞œ
sJL¥ ¨¸dJ∑± qJA° XÆu∞« ¸“ vK´ jGC∞U° •
: ‹«œU¥e∞« WIOÆœ w≠ nOHπ¢ XÆu∞« b¥b∫¢
30 WIOƜ 150-120-90-60-30
v∑• …bL∞ nOHπ∑∞« …¸Ëœ ¸«dL∑ß« sJL¥ •
√b∂¥ ,jI≠ nOHπ∑∞« ¸UO∑î« bM´ .WIOÆœ 150
.d¥Ëb∑∞« bF° nOHπ∑∞« …¸Ëb° “UNπ∞«
qO∞œ w≠ sO∂∑¢ Ác≥ nOHπ∑∞« ‹UÆË√ •
s± nOHπ∑∞« “UN§ j∂{ vK´ p¢b´UºL∞
‹UÆË√ nK∑ª¢ bÆË . ÍËbO∞« nOHπ∑∞« q§√
W§¸œË , V©d∞« W§¸b∞ UI≠Ë nOHπ∑∞«
w≠ p¢«d∂îË ‘ULI∞« Ÿu≤Ë W≠dG∞« …¸«d•
.p∞ qO∞œ qC≠√ ÊuJ¢ «c≥
25
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
26
W∞UºG∞« «bª∑ß« WOHOØ
÷ u∫∞« nOEM¢ . W∞UºG∞« s± wKî«b∞« ¡eπ∞« nOEM∑∞ WÅUî …¸Ëœ s´ …¸U∂´ w≥ ÷ u∫∞« nOEM¢
. vK´√ n∞ W´dß bM´ …¸Ëb∞« Ác≥ w≠ w∞UF∞« ¡UL∞« Èu∑º± Âbª∑º¥
. rE∑M± qJA° …¸Ëb∞« cOHM∑° rÆ
W™•ö±
. nEML∞« ‹«dOπ∫∞ nEM±
Ô Í√ nOC¢Ô ô •
. W∞UºG∞« s± »dº∑¢Ë …bz«“ Êu°UÅ …u¨¸ Z∑M¢ Ê√ sJL¥ •
•
d¥c∫¢
. WK¥u© …d∑H∞ U•
Î u∑H± »U∂∞« „d¢ Âb´ vK´ ’d•« ,¸UGÅ ‰UH©√ p¥b∞ ÊUØ «–≈ •
nAJ∞«Ë »U∂∞« qHÆ ,W±öº∞U° WIKF∑± »U∂ß_ — “»U∂∞« qHÆ”
•
W∞UºG∞« «bª∑ß« ¡UM£√ »U∂∞« qHÆ r∑¥ ·uß
. “»U∂∞« qHÆ” W≤uI¥√ ¡OC¢ ·ußË
W≤uI¥√ THDM¢ Ê√ bF° ÊU±Q° »U∂∞« `∑≠ pMJL¥
. “»U∂∞« qHÆ”
•
bM´ ,“·UA∑Øô«” “Detecting” W≤uI¥√ ¡OC¢ ·uß
qOL∫¢ WI¥dD∞ UN≠UA∑Ø«Ë ¡D∂° W∞UºG∞« Ê«¸Ëœ
. W≤«uDß_« w≠ ‹ôuºGL∞«
. …dOBÆ …b± ‚dG∑º¢ ·uß
27
nOEM∑∞« …œU± W≠U{≈
‘ULI∞« sOK±Ë nOEM∑∞« …œU± W≠U{≈ l¥“u∑∞« »ôËœ‹
➔ jI≠ wºOzd∞« qOºG∞« •
➔ wºOzd∞« qOºG∞« + w∞Ë_« qOºG∞« •
tO∂M¢
‹UHEML∞« lOL§Ë qOºG∞« ‚u∫º± vK´ k≠U• •
. rLº∑∞« dDî œu§u∞ ‰UH©ô« Íb¥« s´ «bOF°
Ë« iOO∂∑∞« œ«u±Ë ‹UHEML∞« s± …dO∂Ø ‹UOLØ •
.ÊUCO≠ v∞« ÍœR¥ bÆ ‘ULI∞« rFM±
.‹UHEML∞« s± W∂ßUM± WOLØ Â«bª∑ß« s± bØQ¢ •
nOEM∑∞« …œU±
wºOzd∞« qOºGK∞
nOEM∑∞« …œU±
w∞Ë_« qOºGK∞
‘ULI∞« sOK±
‘ULI∞« sOK± W≠U{≈‹
. ¡KLK∞ vBÆ_« jª∞« s± d∏Ø√ ‘ULI∞« sOK± úL¢ ô •
‘ULI∞« sOK± l¥“u¢ v∞« ÍœR¥ bÆ ¡KL∞« w≠ ◊«d≠ù«
. f°öL∞« aßu¥ Íc∞«
…bL∞ nOEM∑∞« …œU± »ôËœ w≠ ‘ULI∞« sOK± „d∑¢ ô •
)VKB
Ò ∑¥ bÆ ‘ULI∞« sOK±( . sO±u¥ s± d∏Ø√
nDA∞« s± Ê«¸Ëœ dî¬ ¡UM£√ ‘ULI∞« sOK± W≠U{≈ r∑¢ •
. UOJO¢U±u¢Ë√
. ¡UL∞« b¥“u¢ ¡UM£√ »ôËb∞« `∑H¢ ô •
. W•uLº± dO¨ )a∞« ... s¥eM°( ‹ôuK∫L∞« •
W™•ö±
. …d®U∂± f°öL∞« vK´ ‘ULI∞« sOK± VB¢ ô •
28
nOEM∑∞« …œU± W≠U{≈
nOEM∑∞« …œU± W´d§‹
. l≤UB∞« q∂Æ s± nOEM∑∞« …œU± ‹ULOKF∑∞ UI≠Ë nOEM∑∞« …œU± «bª∑ß« s± b° ô •
«c≥Ë «b§ …dO∏J∞« …u¨d∞« Àb∫¢ bÆ , UN° vÅuL∞« WOLJ∞« s± d∏Ø√ nOEM∑∞« …œU± s± WOLØ X±bª∑ß« «–≈ •
)qDF∞« v∞« ÍœR¥( .¸u¢uLK∞ qOI∏∞« qL∫∞« v∞« ÍœR¥ Ë√ qOºG∞« …¡UHØ iHª¥
.ZzU∑M∞« qC≠√ vK´ ‰uB∫K∞ …¸œu∂∞« ‹UHEML∞« «bª∑ß« Ê√ sº∫∑ºL∞« sL •
WFMBL∞« WØdA∞« q∂Æ s± W±bIL∞« WONO§u∑∞« ΔœU∂L∞« l∂¢« WKzUº∞« ‹UHEML∞« «bª∑ß« w≠ V¨d¢ XMØ «–≈ •
.nOEM∑∞« œ«u± s±
.«¸u≠ …¸Ëœ ¡b° XMØ «–≈ wºOzd∞« ‹UHEML∞« øœ w≠ …d®U∂± WKzUº∞« ‹UHEML∞« VÅ pMJL¥ •
«–≈ Ë√ , VKB∑¢ bÆ qzUº∞« Ê_ ‘ XÆu∞« dOîQ¢ ’ Âbª∑º¢ XMØ «–≈ WKzUº∞« ‹UHEML∞« «bª∑ß« Âb´ v§d¥ •
.‘ qº¨ q∂Æ U± ’ b¥b∫∑° XLÆ
‘ULI∞« sOK±
. nEML∞« WOLØ s± qOKI∑∞« v§d¥ ,…bz«“ ÍËU¨¸ ÊuJ¢ ‰U• w≠ •
Èu∑º±Ë ,f°öL∞« WOLØË , ¡UL∞« Ÿu≤Ë , ¡UL∞« …¸«d• W§¸œ Vº• UNK¥bF¢ sJL¥ nOEM∑∞« …œU± WOLØ •
. …bz«e∞« …u¨d∞« VMπ¢ ,ZzU∑≤ qC≠√ q§√ s± . f°öLK∞ aßu∞«
tO∂M¢
.WμOß W∫z«¸ Ë√ nOF{ ¡«œ_«Ë , œ«bº≤« v∞≈ ÍœR¥ bÆ p∞c° ÂUOI∞« .‹UHEML∞« VKB∑¢ Ÿb¢ ô •
W™•ö±
. l≤UB∞« `zUBM∞ UI≠Ë : q±UJ∞« qL∫∞« •
W¥œUF∞« WOLJ∞« s± 4/3 : wzeπ∞« qL∫∞« •
q±UJ∞« qL∫∞« s± 2/1 : v≤œ_« qL∫∞« •
. Ê«¸Ëb∞« W¥«b° w≠ Ÿ“uL∞« s± nOEM∑∞« …œU± o≠b∑¢ •
¡UL∞« dº´ nHª±
Ô W≠U{≈‹
iHª∞ t±«bª∑ß« sJL¥ Êuπ∞UJ∞« q∏± ¡UL∞« wIM± •
¡UL∞« UNO≠ o©UM± w≠ qOºG∞« ‚u∫º± s± WOLØ
. W∂KF∞« w≠ WMO∂L∞« WOLJK∞ UI≠Ë t´“
Ò Ë . W¥UGK∞ dOºF∞«
. ¡UL∞« wIM± r£ ôË√ qOºG∞« ‚u∫º± n{«Ë
. ¡UL∞« WOIM∑∞ qOºG∞« ‚u∫º± s± WOLØ Âbª∑ß« •
’«dÆ_« «bª∑ß«‹
. ÷u∫∞« w≠ ’«dÆ_« l{Ë »U∂∞« `∑≠« .1
. ÷u∫∞« w≠ f°öL∞« l{ .2
29
W≤UOB∞«
VMπ∑∞ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« Ãdª± s± “UNπ∞« f°UÆ qB≠« ,W∞UºG∞« “UNπ∞ WOKî«b∞« `Dß_« nOEM¢ q∂Æ •
. WOzU°dNØ ‹U±bÅ dDîË WOzU°dNØ ‹U±bÅ
‹«“U§ù« w≠ ‰U∫∞« u≥ ULØ( …d∑≠ Í_ qOGA¢ ÊËb° W∞UºG∞« „d¢ ÍuM¢ XMØ «–≈ WOHM∫∞« f∂∫± oK¨« •
. W∂¥dÆ )W´u∞U°( WO{¸√ W´u∞U° œu§Ë Âb´ ‰U• w≠ WÅUî ,)ö
Î ∏±
¸UGB∞« lML∞ »U∂∞« qHÆ dºØ«Ë f°UI∞« s± hKª¢Ë wºOzd∞« q°UJ∞« lDÆ« ,“UNπ∞« s± hKª∑∞« bM´ •
. “UNπ∞« qî«œ w≠ rN©uIß s±
¡UL∞« qîb± …UHB± . nOEM∑∞« …œU± »ôËœ v∞« qîb¥ ô ¡UL∞« Ê√ W∞U• w≠ rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ “
” QDî W∞U߸ i±u¢ •
. ¡UL∞« qîb± …UHB± bºM¢ bÆ ,WOºKJ∞« ‹U∂ßd∑∞« vK´ Èu∑•« Ë√ «b§ «dº´ ¡UL∞« ÊUØ «–≈ •
. dî¬ v∞« sO• s± …UHBL∞« nEM¢ Ê√ WKOL§ …dJ≠ p∞c∞
. ¡UL∞« WOHM• oK¨« . 1
.¡UL∞« qîb± Âu©dî v¨d° Œ¸« . 2
.W∂KB∞«Ë WMAª∞« …U®dH∞« WDß«u° …UHBL∞« nE
Ò ≤ .3
. ÂUJ•S° ¡UL∞« qîb± Âu©dî X∂£ . 4
30
W≤UOB∞«
n¥dB∑∞« WªC± …UHB± . f°öL∞« w≠ WOI∂∑L∞« …dOGB∞« ¡UO®_«Ë ◊uOª∞« lLπ¢ n¥dB∑∞« …UHB± •
. W∞UºG∞« “UNπ∞ r´UM∞« qOGA∑∞« sLC∑∞ WHOE≤ …UHBL∞« Ê√ ÂUE∑≤U° h∫≠«
d¥c∫¢
. œËbº± ¡O® Í√ W∞«“ù n¥dB∑∞« WªC± …UHB± `∑≠« r£ n¥dB∑∞« Âu©dî WDß«u° ¡UL∞« ·d
Ò Å ôË√ •
. «¸U• ¡UL∞« ÊUØ «–≈ ¡UL∞« n¥dB¢ bM´ W¥UM´ cî
. Wz¸U© W∞U• w≠ »U∂∞« `∑≠ Ë√ Δ¸U© m¥dH¢ l± ,n¥dB∑∞« WªC± nOEM¢ q∂Æ «œ¸U° `∂BO∞ ¡UL∞« „d¢« •
. wKHº∞« ¡UDG∞« `∑≠« . 1
. øUªK∞ Âu©dª∞« V∫º∞ …œ«bº∞« m¥dH∑° rÆ
. n¥dB∑∞« …œ«bß ŸeM° rÆ . 2
. ¸UºO∞« WN§ t¢¸«œ≈ o¥d© s´ `®dL∞« `∑H° rÆ r£
2
¡UL∞« lL§ ¡U´Ë
. ·dBML∞«
1
. WªCL∞« `®d± s± W∂¥d¨ ¡UO®√ Í√ W∞«“S° rÆ . 3
…œ«bß ‰UîœS° rÆË WªCL∞« `®d± ¸œ√ ,nOEM∑∞« bF° . 4
. n¥dB∑∞«
. wKHº∞« ¡UDG∞« ‚ö¨S° rÆ . 5
31
W≤UOB∞«
Ÿ“uL∞« »ôËœ . »ôËb∞« w≠ ‘ULI∞« sOK±Ë nOEM∑∞« …œU± l{Ë bF° •
. ͸Uπ∞« ¡UL∞U° dî¬ v∞« sO• s± »ôËb∞« nOEM¢ s± b° ô •
v∞« t∂∫ßË qHß_« v∞« »ôËb∞« vK´ jGC∞U° W∞UºG∞« “UN§ s± U±UL¢ »ôËb∞« V∫ß pMJL¥ W§U∫∞« bM´ •
. øUª∞«
. ‘ULI∞« sOK± …dOπ• s± vK´_« ¡eπ∞« W∞«“≈ pMJL¥ ,qNº∞« nOEM∑∞« q§√ s± •
. l¥“u∑∞« øœ V∫ß« . 1
. o≠b∑L∞« ¡UL∞« qHß√ l¥“u∑∞« øœ nOEM∑° rÆ . 2
…U®d≠ WDß«u° n¥uπ∑∞« s± wKî«b∞« ¡eπ∞« nOEM∑° rÆ . 3
. WL¥bÆ ÊUMß√
. l¥“u∑∞« øœ ‰UîœS° rÆ . 4
32
W≤UOB∞«
qOºG∞« WK• ÊuJ¢ . W∞uNº° UNK¥e¢ ôËU≥«d¢ Ê√ sJL¥ ô w∑∞« sØU±_« w≠ ¸«dL∑ßU° fKJ∞« W∫OHÅ ÊuJ∑¢ , …dºF∞« ÁUOL∞« WIDM± w≠ XA´ «–≈ •
. «dOî√ tK¥b∂¢ s± b° ôË tB∫H¢ r∞ «–≈Ë …eN§_« bº¥ fKJ∞« W∫OHÅ
, ‚¸u∞« p∂A± ( …dOGB∞« WO≤bFL∞« ¡UO®_« V∂º° √bB∞« Àb∫¥ bÆ ,√bB¥ ô Íc∞« –ôuH∞« s± W´uMB± qOºG∞« WK• Ê√ s± r¨d∞U° •
. WK∫∞« w≠ vI∂¢ X≤UØ w∑∞« )ÊU±_« f°U°œË
. dî¬ v∞« sO• s± qOºG∞« WK• nOEM¢ s± b° ô •
. W∞UºG∞« “UN§ w≠ «bª∑ßö∞ W∂ßUM± UN≤√ s± bØQ¢ , WOßUOI∞« dO¨ iOO∂∑∞« …œU± Ë√ m∂B∞« …œU± Ë nOEM∑∞« …œU± X±bª∑ß« «–≈ •
. W∞UºG∞« “UN§ w≠ ¸d{ v∞« ÍœR¢ bÆ w∑∞« ‹U≤uJL∞« vK´ Èu∑∫¢ WOßUOI∞« dO¨ œ«uL∞« •
. √bB¥ ô Íc∞« –ôuH∞U° ’Uª∞« nOEM∑∞« qzUº° lI∂∞« ‰“« •
. «b°√ –ôuH∞« ·uÅ Âbª∑º¢ ô •
W∞UºG∞« nOEM¢ WO§¸Uª∞« `Dß_« ‹
. “UNπ∞« dL´ b¥bL¢ lOD∑º¢ W∞UºG∞« “UNπ∞ W∂ßUML∞« W≤UOB∞« •
. ‰eMLK∞ WD®UJ∞« dO¨ …b¥U∫L∞« nOEM∑∞« …œU±Ë T≠«b∞« ¡UL∞U° W∞UºG∞« “UNπ∞ WO§¸Uª∞« `Dß_« nOEM¢ pMJL¥ •
. V©d∞« ‘ULI∞U° UN∫º±«Ë . «¸u≠ »u∂B± qzUß Í√ `º±« •
. …œU∫∞« ¡UO®_U° “UNπK∞ `Dß_« »d{ ‰ËU∫¢ ô •
. WNO∂A∞« ‹Uπ∑ML∞« Ë√ V¥c± ‰uK∫± , ‰u∫J∞« Âbª∑º¢ ô •
WOKî«b∞« `Dß_« ‹
. w§U§e∞« »U∂∞«Ë vM∏K∞ WK°UI∞« WOA∫∞«Ë Õu∑HL∞« W∞UºG∞« »U° ‰u• nHÒ§ •
. ÂUJ•S° ¡UL∞« r∑Ø ÊULC∞ UNHOEM¢ s± b° ô o©UML∞« Ác≥ •
. W§U∫∞« bM´ ‹«¡«d§ù« ¸dØ . ¸U∫∞« ¡UL∞« «bª∑ßU° q±UØ Ê«¸Ëb° W∞UºG∞« “UN§ qL´« •
W™•ö±
. jI≠ ‹ôUºG∞« l± «bª∑ßô« s±¬ UNOK´ V∑J¥Ô w∑∞« ‹UHEM∞« Âbª∑ß« ,dºF∞« ¡UL∞« V߫˸ W∞«“ù •
¡U∑A∞« qB≠ ‰uK• bM´ ‹ULOKF¢ bLπ∑¥ v∑• WCHªML∞« …¸«d∫∞« W§¸œ v∞« UNO≠ fID∞« dOG∑¥ Ë√ UNO≠ ¡UL∞« bLπ∑¥ bÆ WIDM± w≠ W∞UºG∞« “UN§ XEH• «–≈
. W∞UºG∞« “UN§ w≠ ¸d{ lM± q§√ s± ¡UA∑∞« qB≠ ‰uK• bM´ ‹ULOKF∑∞« Ác≥ l∂¢« ,¡UL∞«
. ¡UL∞« WOHM• oK¨« .1
. Âu©dª∞« s± ¡UL∞« ·d
Ò ÅË ¡UL∞« WOHM• s± Âu©dª∞« qB≠« .2
. VßUML∞« w{¸_« tKOÅu¢ r¢ Íc∞« ¸UO∑∞« Ãdª± v∞« wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« f°UÆ qÅ .3
oK¨« . qOºG∞« WK• m¥dH∑∞ ) RV ( rLº∑L∞« dO¨ …¸UOºK∞ ’Uª∞« bOLπ∑∞« W±ËUI± qzUß s± )d∑∞ 3,8 ( Êu∞U§ 1 n{« .4
. »U∂∞«
. W∞UºG∞« s± ¡UL∞« lOL§ n¥dB∑∞ …b•«Ë WIOÆœ …bL∞ ¸Ëb¥ W∞UºG∞« “UN§ „d¢«Ë nOHπ∑∞« Ê«¸Ëœ j∂{« .5
. U±UL¢ RV bOLπ∑∞« W±ËUI± qz«uº∞« lOL§ Ãdª¥
. »U∂∞« oK¨«Ë WK∫K∞ WOKî«b∞« `Dß_« nHπ¢Ë wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« f°UÆ Ÿe≤« .6
. t≤UJ± v∞« »ôËb∞« b´«Ë ‹«dOπ• nH§Ë ‹«dOπ• s± ¡U± Í√ ·d
Ò Å . Ÿ“uL∞« »ôËœ ‰“« .7
. ÍœuL´ l{u± w≠ W∞UºG∞« “UN§ kH•« .8
…œU± «bª∑ßU° q±UØ Ê«¸Ëœ ‰öî s± U¨«d≠ W∞UºG∞« “UN§ qL´« ,tEH• bF° W∞UºG∞« “UN§ s± bOLπ∑∞« W±ËUI± qzUß W∞«“ù .9
. f°öL∞« nC¢ ô . nOEM∑∞«
33
t•öÅ≈Ë qKª∞« Èd∫¢ qO∞œ
Ê«¸Ëœ WK•d± w≠ ¡UDî_« hªA¢Ë nAJ¢ w∑∞« WOJO¢U±u¢Ë_« W±öº∞« nzU™u° œËe± «c≥ W∞UºG∞« “UN§ •
q∂Æ WO∞U∑∞« ¸u±_« h∫≠« ,«b°√ qLF¥ ô W∂ßUM± WHO™u° W∞UºG∞« “UN§ qLF¥ ô U±bM´ . W∂ßUM± qF≠ œËœ¸Ë
. ‹U±bª∞« eØdL° ‰UB¢ô«
WKJAL∞« hOªA¢ ‰uK∫∞«
qL∑∫L∞« V∂º∞«
WKJAL∞«
h∫≠«Ë qLF∞« s± W∞UºG∞« “UN§ nÆË«
. n¥dB∑∞« …UHB±Ë WK∫∞«
qOGA¢ …œU´≈ bF° ZOπC∞« dL∑ß« «–≈
. ‹U±bª∞« eØdL° qB¢« ,“UNπ∞«
WO≤bFL∞« lDI∞« q∏± W∂¥dG∞« ¡UO®_« •
WK∫∞« w≠ b§u¢ bÆ W±öº∞« fO°U°œ Ë√
. WªCL∞« Ë√
gªAª∞« ‹uÅ
qBKB∞« ZOπ{Ë
øUî W∞UºG∞« “UN§ ,‹uB∞« dL∑ß« «–≈
nÆË« . Ê“«u∑∞«
. b¥b§ s± f°öL∞« Ÿ“
Ò Ë
¸bB¢ bÆ …dO∂J∞«Ë WKOI∏∞« f°öL∞« •
. «dO∂Ø U¢uÅ
. ÍœU´ d±√ «c≥
rª{ ‹uÅ
,VOØd∑∞« ¡UM£√ dO±UºL∞« ‰e¢ r∞ «–≈
‹ULOKF¢ l§«¸
ø nOKG∑∞«Ë qIM∞« dO±Uº± X∞“√ q≥ •
“«e∑≥ô« ZOπ{
. qIM∞« dO±Uº± W∞«“≈ q§√ s± VOØd∑∞«
. WK∫∞« w≠ Ê“«u∑± dO¨ f°öL∞« l{Ë
W∞UºG∞« “UN§ nÆË«
. f°öL∞« VO¢d¢ b´«Ë qLF∞« s±
vK´ W´u{u± q§¸_« lOL§ q≥ •
ø ‹U∂∏° ÷¸_«
. UN∑∂£Ë Âu©dª∞« ‹öOÅu¢ h∫≠«
Âu©dîË ¡UL∞« W¥cG¢ Âu©dî •
sOª¢d± n¥dB∑∞«
. W∞Uº¨ “UN§ Ë√ ¡U± WOHM• w≠
¡UL∞« »dº¢
n¥dB∑∞« »u∂≤√ w≠ «œËbº± UμO® ‰“« . …œËbº± WOKî«b∞« n¥dB∑∞« VO°U≤√ •
qB¢«Ë .
. W§U∫∞« bM´ wMH∞U°
…œU± Ë√ «b§ …dO∏J∞« nOEM∑∞« …œU±
dO¨ nOEM∑∞«
…bz«e∞« …u¨d∞«
v∞« ÍœR¥ …u¨d∞« ÀËb•Ë ø W∂ßUML∞«
. ¡U± »dº¢
. ‰eML∞« w≠ Èdî_« WOHM∫∞« h∫≠«
. w≠UØ dO¨ WIDML∞« w≠ ¡UL∞« b¥Ëe¢ •
. ö±UØ WOHM∫∞« `∑≠«
. ö±UØ ¡UL∞« WOHM• `∑H¢ ô •
. Âu©dª∞« rI∑ß«
. Íu∑K± ¡UL∞« b¥Ëe¢ Âu©dî •
‰uîœ Âu©dî w≠ …UHBL∞« h∫≠«
. ¡UL∞«
. …œËbº± ¡UL∞« ‰uîœ Âu©dî …UHB± •
. n¥dB∑∞« Âu©dî rI∑ß«Ë nE
Ò ≤ . œËbº± Ë√ ÍuK∑± n¥dB∑∞« Âu©dî •
. n¥dB∑∞« …UHB± nE
Ò ≤
. …œËbº± n¥dB∑∞« …UHB± •
¡UL∞« qîb¥ ô
Ë√ W∞UºG∞« v∞«
¡D∂° tKîb¥
s± ¡UL∞« ·dB¢ ô
Ë√ W∞UºG∞« “UN§
¡D∂° n¥dB∑∞« r∑¥
34
t•öÅ≈Ë qKª∞« Èd∫¢ qO∞œ
‰uK∫∞«
qL∑∫L∞« V∂º∞«
Ãdª± v∞« f°UI∞« qOÅu¢ s± bØQ¢
. ÂUJ•S° ¸UO∑∞«
Ãdª± v∞« “UNπ∞« f°UÆ qB¥ ô •
. a¢d± qOÅu∑∞« Ë√ ¸UO∑∞«
‰bÒ ° Ë√ …dz«b∞« l©UÆ j∂{ b´«
. …dNOB∞« WFß œe¢ ôË . …dONB∞«
l©UÆ dHD¥Ë ,WFDIM± XO∂∞« …dONÅ •
. WÆU© ŸUDI≤« Àb• Ë√ , …¸–«b∞«
WKJAL∞«
“UN§ qLF¥ ô
W∞UºG∞«
…dz«b∞« qL• s´ WL§U≤ WKJA± X≤UØ «–≈
sØ ,bÈ«e∞«
. q≥R± wzU°dNØ wM≠ q∂Æ s± U∫O∫Å
. ¡UL∞« WOHM• `∑H¢ ô •
. ¡UL∞« WOHM• `∑≠«
. ÂUJ•S° oKG± »U∂∞« Ê√ s± bØQ¢ •
¸“ vK´ jG{«Ë »U∂∞« oK¨«
. XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«
w≠ nOHπ¢ ô
W∞UºG∞«
nÆu∑∞«/qOGA∑∞« ¸“ vK´ jGC∞« bF°
‚dG∑º¥ ,XÆRL∞«
s± b° ô . nOHπ∑∞U° ¡b∂K∞ qOKÆ XÆË
q∂Æ »U∂∞« ‚ö¨≈
. nOHπ∑∞U° ¡b∂∞«
`∑≠ pMJL¥ s∞ ,W∞ü« qOGA¢ œdπL°
. W±öº∞U° WIKF∑± »U∂ß_ »U∂∞«
“Door Lock” W≤uI¥√ …¡U{≈ s± oI∫¢
. “»U∂∞« qHÆ”
Ê√ bF° ÊU±Q° »U∂∞« `∑≠ pMJL¥
“Door Lock” W≤uI¥√ THDM¢
. “»U∂∞« qHÆ”
»U∂∞« `∑≠ sJL¥ ô
WOLØ Vº• nK∑ª¥ bÆ qOºG∞« XÆË
jG{Ë , f°öL∞«
Ê«¸Ëœ XÆË q§Q∑¥
qOºG∞«
‹ôU∫∞«Ë ¡UL∞« …¸«d• W§¸œË , ¡UL∞«
. qOºGK∞ Èdî_«
«–≈ Ë√ W≤“«u∑± dO¨ f°öL∞« X≤UØ «–≈
W∞«“≈ Z±U≤d° qL´
. qOºG∞« XÆË b¥e¥ , …u¨d∞«
«bz«“ qOºG∞« lC¢ ô
W∞UºG∞« “UN§ s± n¥dB∑∞« s± bØÒQ¢
s± WO≠UJ∞« WOLJ∞« n¥dB∑∞ wG∂M¥ ULØ
. f°öL∞« s± ¡UL∞«
WKOKÆ “UNπ∞« w≠ UN∑F{Ë w∑∞« f°öL∞«
n{« , wG∂M¥ ULØ “UNπ∞« qLF¥ wJ∞ «b§
.n®UML∞« s± lDI∞« iF° UNO∞«
35
nOHπ∑∞« Ídπ¥ ô
nOHπ∑∞« w≠ WKJA±
t•öÅ≈Ë qKª∞« Èd∫¢ qO∞œ
QDª∞« qzU߸ ‰uK∫∞«
qL∑∫L∞« V∂º∞«
WKJAL∞«
. ‰eML∞« w≠ Èdî√ ¡U± WOHM• h∫≠«
. ö±UØ ¡UL∞« WOHM• `∑≠«
. Âu©dª∞« rI∑ß«
. ¡UL∞« ‰uîœ Âu©dî …UHB± h∫≠«
. nOF{ WIDML∞« w≠ ¡UL∞« b¥Ëe¢ •
. ö±UØ ¡UL∞« WOHM• `∑H¢ ô •
. Íu∑K± ¡UL∞« ‰uîœ Âu©dî •
. œËbº± ¡UL∞« ‰uîœ Âu©dî …UHB± •
. n¥dB∑∞« Âu©dî rI∑ß«Ë nE
Ò ≤
. n¥dB∑∞« …UHB± nE
Ò ≤
. œËbº± Ë√ Íu∑K± n¥dB∑∞« Âu©dî •
. …œËbº± n¥dB∑∞« …UHB± •
w≠ …b´UºLK∞ sO∑FDÆ Ë√ WFDÆ n{«
. qL∫∞« Ê“«u¢
. VßUML∞« d¥Ëb∑K∞ qL∫∞« VO¢d¢ b´«
. «b§ qOKÆ qL∫∞« •
. Ê“«u∑± dO¨ qL∫∞« •
Ê“«u∑∞« Âb´ nAØ ÂUEM° œËe± “UNπ∞« •
. t∫O∫B¢Ë
WO≤UD° q∏± WKOI∏∞« ¡UO®_« XF{Ë «–≈
bÆ ÂUEM∞« «c≥ . a∞« ... ÂUL∫∞« ¡«œ¸ ,ÂUL∫∞«
w≠ , d¥Ëb∑∞« WÆU´≈ Ë√ d¥Ëb∑∞« s´ nÆu∑¥
bF° v∑• «b§ Ê“«u∑± dO¨ qL∫∞« Ê√ W∞U•
. ‹«d± …b´ d¥Ëb∑∞U° ¡b∂∞«
W¥UN≤ w≠ WKK∂∑± f°öL∞« X∞«“ U± «–≈ •
f°öL∞« s± dHÅ_« lDI∞« n{« ,Ê«¸Ëb∞«
. nOHπ∑∞« Ê«¸Ëœ ¸dØË qL∫∞« Ê“«u∑∞
. »U∂∞« oK¨«
,
‘ö∑¥ r∞ «–≈ m
. ‹U±bª∞« eØdL° qB¢«
ø Õu∑H± »U∂∞« q≥ •
¸UO∑∞« Ãdª± s± ¸UO∑∞« f°UÆ qB≠«
. ‹U±bª∞«eØdL° qB¢«Ë
•
. ¡UL∞« WOHM• oK¨«
. ¸UO∑∞« f°UÆ qB≠«
. ‹U±bª∞« eØdL° qB¢«
, ¡UL∞« ÂULÅ qKî V∂º° ¡UL∞« ÷U≠ «–≈ •
” d®R± ÷dF¥
. ÷dF∞« ÃU§“ vK´ “
w≠ qD´ ÀËb• W∞U• w≠
d®R± ÷dF¥ •
. ¡UL∞« Èu∑ºL° d®RL∞«
30 …bL∞ qOGA¢ ÊËb° W∞UºG∞« „d¢«
√b°« r£ ,¸u¢uL∞« œd∂¥ v∑• WIOÆœ
. …¸Ëb∞«
. ¸u¢uL∞« w≠ bz«e∞« qL∫∞« •
¸UO∑∞« Ãdª± s± ¸UO∑∞« f°UÆ qB≠«
. ‹U±bª∞«eØdL° qB¢«Ë
•
36
t•öÅ≈Ë qKª∞« Èd∫¢ qO∞œ
W™•ö±
.wØcÒ ∞« hOªA∑Ò ∞« W±ö´ vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« ‹Uπ∑MLK∞ jI≠ W•U∑± wØcÒ ∞« hOªA∑Ò ∞« WHO™Ë •
qLF¢ ô wØcÒ ∞« hOªA∑Ò ∞« WHO™Ë ÊS≠ ,X°U£ ¸UOª∞« w≠ ‰UIÒ M∞« n¢UN∞« œu§Ë W∞U• w≠
Smart Diagnosis™ «bª∑ß≈ .‰UB¢ô« eØd± o¥d© s´ p∞c° ÂUOI∞« pM± VKD¥ U±bM´ jI≠ …eOL∞« Ác≥ «bª∑ß« •
.‰UB¢ô« eØd± w≠ ô≈ UN∞ vMF±ôË , fØUH∞« “UN§ ‹«uÅ_ WK£UL± ‹ULGM∞« ‹«uÅ√
Vπ¥ W∞U∫∞« Ác≥ w≠ jOAM¢ sJL¥ ö≠ , W∞UºG∞« Smart Diagnosis™ v∞≈ qB¢ ô ¡U°dNJ∞« X≤UØ «–≈ •
.Smart Diagnosis™ ÊËb° ‰UD´_« ·UAJ∑ß«
¡öLF∞« W±bî eØdL° qB¢« W∞Uº¨ l± qØUA± XN§«Ë «–≈
: VKD∞« bM´ WO∞U∑∞« ‹«uDª∞U° ÂUOI∞«Ë , ‰UB¢ù« eØd± qOØË ‹ULOKF¢ l∂¢«
.W∞UºG∞« qOGA∑∞ WÆUD∞« ¸“ vK´ jG{« .1
.…¸Ëœ œb∫± ÕU∑H± ¸œ√ Ë√ Èdî√ ¸«¸“√ Í√ vK´ jGC¢ ô
n¢UN∞« Êu≠ËdJ¥U± l{ , ‰UB¢ù« eØd± q∂Æ s± pM± VKD¥ U±bM´ .2
.WÆUD∞« ¸“ s± «b§ U∂¥dÆ
Max. 10 mm
.“…¸« d∫∞« W§¸œ” vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{« .3
.qOGA∑∞« ¸“ Ë√ e±¸ s± U∂¥dÆ n¢UN∞« Êu≠ËdJO± l{Ë sO• w≠ , Ê«u£ Àö£ …bL∞ ¸e∞«
.‹ULGM∞« ‰UI∑≤« ¡UN∑≤« v∑• t≤UJ± w≠ n¢UN∞« vK´ k≠U• .4
. XÆu∞« w∞“UM∑∞« bF∞« ÷dF¥ ·ußË , WO≤U£ 6 w∞«u• ‚dG∑º¥ «c≥
. ‹ULGM∞« ‰U•√ Ídπ¥ ULMO° n¢UN∞« „d∫¢ ô , ZzU∑M∞« qC≠√ vK´ ‰uB∫K∞ •
VKD¥ bÆ , ‹U≤UO∂K∞ oOÆb∞« qOπº∑∞« vK´ ‰uB∫∞« vK´ …¸œUÆ XºO∞ ‰UB¢ô« eØd± n™u± ÊUØ «–≈ •
. Èdî√ …d± W∞ËU∫L∞« pM±
.Smart Diagnosis™ oKG¥ ·uß ‹ULGM∞« ‰UI∑≤« ¡UM£√ WÆUD∞« ¸“ vK´ jGC∞« •
«¸œUÆ ÊuJOß Íc∞« ‰UB¢ù« eØd± n™u± l± p∏¥b• qLØ« ¨¢ULGM∞« nÆu¢Ë w∞“UM∑∞« bF∞« ¡UN∑≤« œdπL° .5
.‰UB¢ô« eØd± w≠ qOK∫∑∞U° WKßdL∞« ‹U±uKFL∞« «bª∑ßU° p¢b´Uº± vK´
WI¥dD∞« ‰«b∂∑ß« Âb´ ,…b´Uº± v∞≈ ·bN¢ UN•öÅ≈Ë ¡UDî_« ·UAJ∑ß« …eO± w≥ wØc∞« hOªA∑∞« •
UL° ,WHK∑ª± q±«u´ vK´ bL∑F¢ …eOL∞« Ác≥ WO∞UF≠ .W±bª∞« ‹UL∞UJ± ‰öî s± WKJAL∞« q• w≠ W¥bOKI∑∞«
Ë w§¸Uî ZOπ{ Í√ ‰U߸ù Âbª∑ºL∞« ÍuOKª∞« n¢UN∞« ‰U∂I∑ß« ,dB∫∞« ô ‰U∏L∞« qO∂ß vK´ ,p∞– w≠
.W∞UºG∞« b§u¢ YO• W≠dG∞« w≠ b§«u∑¢ ‹UO¢uÅ Í√
.WÆb° WMOF± WOCÆ W¥√ ·UAJ∑ß« vK´ qLF¥ wØc∞« hOªA∑∞« Ê√ sLC¢ ô LG ,tOK´ ¡UM°Ë
37
W≤ULC∞« ◊Ëd®
W™•ö±
Íu°_« qHI∞« qODF∑° rÆË f°UI∞« s± hKª¢Ë wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« q°UØ lDÆ≈ ,“UNπ∞« s± hKª∑∞« bM´ •
. W∞UºG∞« qî«b° ‰UH©_« ”U∂∑•« lML∞
W≤ULC∞« tODG¢ ô U±
. Z∑ML∞« «bª∑ß« WOHOØ pLOKF∑∞ p∑O° v∞« W±bª∞« ‹ö•¸ •
. VºM∞« W•u∞ vK´ UNO∞« dO®« w∑∞« dO¨ WOD∞u≠ Í√ l± Z∑ML∞« qOÅu¢ r¢ «–« •
. WOFO∂© À¸«uØ Ë√ ,‰UL≥≈ , ÀœU• o¥d© s´ QDª∞« V∂ß ÊUØ «–« •
. p∞UL∞« qO∞œ Vº• «bª∑ß« Ë√ ÍœUF∞« wK∫L∞« «bª∑ßô« dO¨ q±«u´ o¥d© s´ QDª∞« V∂ß ÊUØ «–« •
. Z∑ML∞« j∂{ dOOG¢ Ë√ Z∑ML∞« «bª∑ß« ‰u• ‹ULOKF¢ r¥bI¢ •
. U≥dO¨Ë WO∞eM± ‹«dA• Ë√ Ê«dμH,‰U∏L∞« qO∂ß vK´ U± W≠¬ QDª∞« w≠ V∂º¢ «–« •
. ) VO°( Wμ≠b∑∞« ‹uÅ Ë√ Ê«¸Ëœ ‹uÅ , ¡UL∞« n¥dB¢ ‹uÅ ‰U∏± , ÍœU´ d∂∑F¥ Íc∞« “«e∑≥ô«Ë ZOπC∞« •
. n¥dB∑∞« q¥bF¢ , Z∑ML∞« l≠¸ , ö
Î ∏± VOØd∑∞« `O∫B¢ •
. p∞UL∞« qO∞œ UN° vÅË√ w∑∞« W¥œUF∞« W≤UOB∞« •
vK´ qî«b∞« Âu©dª∞« …UHB±Ë WªCL∞« p∞– qLA¥ ,‹UMOØUL∞« s± œ«u±/ W∂¥dG∞« ¡UO®ô« s± hKª∑∞« •
. ÁdO¨Ë ¸«¸“√ ,„öß√ lDÆ ,dO±Uº± , vB• , ‰U∏L∞« qO∂ß
. XO∂∞« WØU∂ß `O∫B¢ Ë√ XO∂∞« „öß« `O∫B¢ Ë√ w≠ “uOH∞« l{Ë •
. UN° ÕdB± dO¨ ‹ULOKF¢ `O∫B¢ •
. “UNπ∞« «c≥ w≠ qKî V∂º° WÅUª∞« ‹UJK∑LL∞« w≠ nK¢ tM´ Z∑≤ Ë√ ÀœU• V∂º° ¸d{ •
. W≤ULC∞« tODG¢ ô , W¥¸Uπ¢ ÷«d¨ô Z∑ML∞« «c≥ Âbª∑ß√ «–≈ •
) ¸Uπ¥ö∞ ·d¨ t° XO° ,V¥¸b¢ eØd± ,‚œUM≠ , ‹U±UL∫∞« q∏± W±UF∞« q∂Æ s± Âbª∑º¢ sØU±√ / ‰U∏±(
38
Download PDF

advertising